Y R I T Y S S A N E E R A U K S E N A L O I T T A M I S E D E L L Y T Y K S I S T Ä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Y R I T Y S S A N E E R A U K S E N A L O I T T A M I S E D E L L Y T Y K S I S T Ä"

Transkriptio

1 1 KASETTI NO I Y R I T Y S S A N E E R A U K S E N A L O I T T A M I S E D E L L Y T Y K S I S T Ä Laki yrityksen saneerauksesta tuli voimaan Vuoden 2004 loppuun mennessä Korkein Oikeus oli antanut yhteensä 36 ennakkoratkaisua lain soveltamisesta. Niistä vain 3 kohdistui suoranaisesti yrityssaneerauksen aloittamisedellytyksiin. Määrää on pidettävä vähäisenä. Kun ensimmäiset prejudikaatit tähän ongelmakokonaisuuteen liittyen saatiin vasta niinkin myöhään kuin 2003, voidaan korostetusti sanoa, että oikeuskäytäntö ja siihen perustuvat linjanvedot saneeraukseen pääsyn edellytyksistä elivät ja muotoutuivat ensimmäisten kymmenen vuoden aikana puhtaasti käräjä- ja hovioikeuksissa annettujen ratkaisujen varassa. Kuten jäljempänä käy ilmi, tilanne johti siihen, että eri tuomioistuimet ja oikeusasteet antoivat vastaavissa tilanteissa ristiriitaisia ratkaisuja. Ottaen huomioon puheena olevien säännösten tulkinnanvaraisuus ja laaja-alaisuus, tämä ei ole yllättävää. Ongelma ei ole vieläkään poistunut. Yksi syy siihen, miksi Korkeimmasta Oikeudesta ei enempää saneerausmenettelyn aloittamiseen ja sen kriteereihin liittyviä ratkaisuja ole annettu on varmasti se, että aihepiiri on linjattu hyvin tapauskohtaiseksi ja kussakin yksittäistilanteessa annettavaan näyttöön sidonnaiseksi. Näin toki hyvin pitkälle asianlaita onkin. On kuitenkin hyvä, että tiettyihin perusongelmiin, joita käytännössä kuitenkin ns. tyyppitapauksina runsaasti esiintyy, on alettu saamaan Korkeimman Oikeuden linjanvetoja.

2 2 Perintötoimien estäminen ja ns. ohjelmaeste saneerauksen aloittamisen esteenä Ensimmäiset ratkaisut, jotka Korkein Oikeus antoi saneerausmenettelyn aloittamisedellytyksiin liittyen olivat tapaukset KKO 2003:109 ja KKO 2003:110. Niissä juridinen problematiikka on hyvin samankaltainen ja niitä tuleekin tarkastella rinnakkain, jotta saa selville Korkeimman Oikeuden linjaamat oikeusohjeet. Tapaukset koskevat yrityssaneerauslain 7,1,4- ja 5 kohtaa, jotka siis viittaavat siihen, että olisi perusteltua syytä olettaa hakemuksen pääasiallisena tarkoituksena olevan velkojen perintätoimien estäminen tai muu velkojan oikeuden loukkaaminen (4 -kohta) tai sitten olisi perusteltua niin ikään olettaa, että saneerausohjelman aikaansaamiselle tai vahvistamiselle ei olisi edellytyksiä (5 -kohta). Viimeksi mainitusta esteperusteesta käytetään tässä kirjoituksessa ohjelmaeste Korkeimman Oikeuden ratkaisu KKO 2203:109 toteaa seuraavaa: Velkojista oli saneerausohjelman vahvistamismenettelyssä muodostettavissa vain yksi velkojaryhmä. Velkoja, jolla oli enemmistö saatavista, vastusti menettelyn aloittamista. Kun velkoja ei ollut esittänyt vastustuksensa tueksi sellaisia perusteita, jotka olisivat antaneet perustellun syyn olettaa, ettei ohjelman vahvistamiselle tullut olemaan edellytyksiä, saneerausmenettelyn aloittamiselle ei katsottu olevan yrityksen saneerauksesta annetun lain 7 1 momentin 5 kohdan mukaista estettä. Kysymys oli myös sanotun säännöksen 4 kohdan esteestä.

3 3 Vastaavasti ratkaisu KKO 2003:110 kuuluu seuraavasti: Velkojista oli saneerausohjelman vahvistamismenettelyssä muodostettavissa vain yksi velkojaryhmä. Velkoja, jolla oli enemmistä saatavista, vastusti menettelyn aloittamista. Kun velkojan vastustamiselleen esittämät perusteet antoivat perustellun syyn olettaa, ettei saneerausohjelman vahvistamiselle tullut olemaan edellytyksiä, saneerausmenettelyn aloittamiselle katsottiin olevan yrityksen saneerauksesta annetun lain 7 1 mom 5-kohdan mukainen este. Hallituksen esityksessä 182/1992, joka koskee yrityssaneerauslakia, todetaan, että ns. ohjelmaesteen tarkoittama tilanne voi olla käsillä esimerkiksi silloin, jos jo ennalta on ilmeisen selvää, että velallinen ei perustellusta syystä nauti sellaista lähimmäisluottamusta velkojien taholta, joka olisi välttämätön saneerausohjelman vahvistamisedellytysten täyttymiseksi. (HE182/1992, 68.) Voidaan havaita, että kummassakin äsken viitatussa ratkaisussa oli kysymys juuri tällaisesta tilanteesta: ns. enemmistövelkoja, joka siis edusti yli 50 % saatavista, oli vastustanut menettelyn aloittamista, ja saneerausohjelman vahvistamismenettelyssä voitiin jo aloitusharkinnan yhteydessä nähdä olevan mahdollista muodostaa vain yksi velkojaryhmä. Toisessa tapauksessa Korkein Oikeus aloitti saneerausmenettelyn, ja toisessa tapauksessa hylkäsi hakemuksen. Voidaan siis todeta, että pelkästään enemmistä velkojankaan

4 4 vastustus ei sinänsä yksin riitä kaatamaan saneeraushakemusta, vaan tilannetta tulee tarkastella annettavan näytön valossa tarkemmin. Pauline Koskelo toteaa, että arvioitaessa sitä, onko vahvistamiskelpoisen saneerausohjelman aikaansaamiselle edellytyksiä, ei voida suoraviivaisesti lähteä sellaisesta olettamuksesta, että menettelyn aloittamista vastustaneet tai puoltaneet velkoja suhtautuisivat ikään kuin automaattisesti samalla tavoin myös saneerausohjelmasta äänestettäessä. Koskelo toteaa, että seikalla oli erityisesti merkitystä menettelyn aloittamista vastustajien velkojien lausumia arvioitaessa, mutta myöskään menettelyn aloittamista puoltava lausuma ei vastaavasti mikään ns. varma ennakkoääni mahdollisesti jätettävän saneerausohjelman puolesta. Velkojien kannanotoista menettelyn aloittamiseen nähden ei siten lähtökohtaisesti voida luotettavasti ennustaa heidän käyttäytymistään siinä tapauksessa, että menettely alkaa ja sen velkojat sen päätteeksi joutuvat nimenomaisesti ottamaan kantaa menettelyn aikana syntyneeseen saneerausohjelmaehdotukseen. On täysin mahdollista, että velkojien kannanotot muuttuvat saneerausmenettelyn aikana. Tämän johdosta suoraviivaisen ennakoivan ääntenlaskennan sijasta saneerausmenettelyn aloittamisharkinnassa onkin kiinnitettävä päähuomio ns. ohjelmaesteperusteeseen vetoavien velkojien esittämiin tosiasiaperusteluihin, jotka konkretisoivat velkojan väitteen ko. tapauksessa. (Koskelo 1994, ) Myös Tuomas Hupli ottaa vastaavan lähtökohdan ao. ratkaisuja kommentoidessaan: Hän toteaa, että ns. ohjelmaesteperusteiden on oltava,

5 5 muodostaakseen saneerausmenettelyn muodostamisen esteen, sellaisia, ettei niiden voida olettaa häviävän tai muuttuvan rauhoitusaika (jolla Hupli tarkoittaa saneerausmenettelyn aikaa) ilmi tulevien tietojen seurauksena. Silloin, jos tällaisten perusteiden olemassaolo on epäselvää menettelyn aloittamisedellytyksiä pohdittaessa, tai jos niihin perustuva käsitys yrityksen tilanteesta saattaa muuttua saneerauksen aikana, tulee saneerausmenettely aloittaa juuri näiden perusteiden selvittämiseksi. Tällöin on nimittäin juuri mahdollista se, että saneerausta vastustavienkin velkojien kanta voi menettelyn aikana muuttua, koska selvittäjän johdolla tapahtuvan kartoituksen myötä on ohjelmaehdotuksesta päätettäessä olemassa alkutilanteeseen nähden selvästi perustellumpi käsitys yrityksen tulevaisuudesta. Tällöin on täysin mahdollista se, että tehdyn selvitystyön perusteella alun pitäen negatiivisenkin velkojan kanta voi muodostua positiiviseksi ohjelmaehdotuksesta äänestettäessä.(hupli 2004, 409 ja 414.) Myös Risto Koulu kiinnittää huomiota siihen, että YSL 7,1,5 kohdan esteperuste ei tarkoita puhtaasti ns. ennakollista ääntenlaskua. Koulu tosin lähtee siitä, että myönteinen arvio ohjelman vahvistamisesta on pohjimmiltaan ennuste velkojien käyttäytymisestä, kun ohjelmaehdotuksesta aikanaan äänestetään. Koulu kuitenkin toteaa, aivan oikein, että lähtökohtaisesti ns. ohjelmaesteperustetta ei ole olemassa, jos YSL 54 :n vähimmäisedellytykset ohjelmaehdotuksen vahvistamiselle toteutuvat: tällöinhän edellytetään ainakin yhden velkojaryhmän enemmistön tukea, niin pääluvun kuin rahamääränkin mukaan, ja samalla sitä, että ohjelmaehdotusta on kannattanut vähintään 20 % äänestäneiden velkojien yhteenlasketuista saatavista. Tämän oikean

6 6 lähtökohdan mukaan ohjelmaeste on käsillä periaatteessa vain silloin, kun mikään ryhmäenemmistö ei näyttäisi asettuvan saneerausmenettelyn tai siinä laadittavan ohjelmaehdotuksen tueksi. (Koulu 1994, Saman lähtökohdan hyväksyy myös Liukkonen 1994, 60). Korkeimman Oikeuden ratkaisuissa oli kummassakin käsillä juuri viimeksi tarkoitettu tilanne, ja silti saneerausmenettely toisessa tapauksessa aloitettiin. Juuri tämä osoittaa, että yksittäistapauksen olosuhteilla ja siitä annettavalla näytöllä onkin ratkaiseva merkitys sen suhteen, onko edellytykset aloittaa saneerausmenettely kulloinkin käsillä vai ei. On huomattava, että yrityssaneeraus voidaan aloittaa myös ns. selvitystarkoituksessa, tällöin saneerausmenettely aloitetaan sen selvittämiseksi, onko saneeraukselle ylipäätään edellytyksiä. Jos Hallituksen esityksessä todettiin, että menettelyn vireillepanovaiheessa ei aina voida eikä ole välttämätöntäkään tietää, onko saneerausta hakevan yrityksen toiminta tai sen osa jatkamiskelpoista, vaan saneerauksen yhtenä keskeisenä tarkoituksena voikin olla juuri edesauttaa yrityksen taloudellisen tilan ja saneerausmahdollisuuksien selvittämistä. Hallituksen esityksenkin mukaan ei voida olettaa, eikä ole edes tarpeen lähteä siitä, että jo saneerausmenettelyn vireille tullessa pitäisi kyetä tekemään selkeä arvio siitä, minkälaiset vaihtoehdot voivat tulla kysymykseen velallisyrityksen tilanteen ratkaisemiseksi. Tämän johdosta saneerausmenettely voi olla perusteltua käynnistää juuri siinä tarkoituksessa, että saadaan tilaisuus perusteellisesti selvittää yrityksen taloudellinen asema ja tarjolla olevat mahdollisuudet. Koulun tavoin voidaan siis lähteä siitä, että epävarmassa tilanteessa tulee

7 7 lähtökohtaisesti kallistua saneerausmenettelyn aloittamisen kannalle, mutta hyvin korostetusti ottaa huomioon se, että tällöin ei konkreettisessa saneeraustapauksessa saa ilmetä niin vahvoja tekijöitä, että ne puoltaisivat saneeraushakemuksen hylkäämistä ohjelmaesteen vuoksi. (HE182/1992, 23 ja 25-26; Koulu 1994, 267.) Hupli toteaakin, aivan oikein, Korkeimman Oikeuden ratkaisun KKO 2003:109 vahvistaneen saneerausmenettelyn ns. selvitysfunktion sen yhtenä tarkoituksena, joka oli tätä aikaisemmin jo vakiintunut hovioikeuskäytännössä. (Hupli 2004, 409. Hupli tosin korostaa sitä, että yrityssaneeraus on ensisijaisesti tarkoitettu selkeästi saneerauskelpoisuutensa osoittaneille yrityksille, ja viitattu selvitysfunktio on tähän nähden toissijainen. Tämä tietenkin pitääkin paikkansa, mutta käytännössä sen merkitys ei ole kovin suuri, koska ns. selvitystarkoituksessa aloitetut saneeraukset eivät käytännössä ole olleet harvinaisia.) Tosiasiassa niin oikeuskäytännössä kuin kirjallisuudessakin otetut lähtökohdat painottavat siis esteväitteen tekevän velkojan todistustaakkaa: on velkojan riskillä esittää perusteet ja siten näyttää toteen vetoamansa esteperuste. Mikäli asiaan ei saada riittävän todennäköistä selvyyttä ja kantaa saneeraushakemusta käsiteltäessä, kääntyy arviointi helposti saneerausmenettelyn aloittamisen puolelle. Kaikkein konkreettisimmin tämä problematiikka korostuu juuri ohjelmaesteen kohdalla, koska se on esteperusteista kaikkein laaja-alaisin. (Näin myös Koskelo 1994, Toisaalta Koulu kiinnittää huomiota siihen, että vastaavasti saneerausta hakevan velallisen on kyettävä hakemusvaiheessa tuomaan esille riittävän konkreettiset perusteet saneerauksen taustoista ja onnistumismahdollisuuksista, jotka puhuvat ns. selvityssaneerauksen

8 8 puolesta. Koulu ottaa niinkin kriittisen kannan, että velallisaloitteinen selvityssaneeraus voisi olla aiheellinen vain poikkeustapauksissa. Näin Koulu 1994, 268. Hupli kiinnittää huomiota väitöskirjassaan siihen, että ns. selvityssaneerauksen edellytykseksi saneerauksen vaihtoehtona on lainvalmistelutöissä asetettu toiminnallisen kokonaisuuden luovutus. Tämä pitääkin paikkansa. Hupli kuitenkin itsekin asettuu kannalle, että selvityssaneeraus on perusteltua käynnistää velallisen vaikeuksien ja niiden ratkaisumallien kokonaiskartoituksen tekemiseksi, ellei selviä esteperusteita ole osoitettu olevan. (Hupli 2004, ; vrt. HE 182/1992, Myös Koskelo toteaa saneerausmenettely aloittamisen merkitsevän saneerausohjelman laatimiseen tähtäävän selvitysprosessin käynnistymistä. Hänenkin mukaansa alkuvaiheessa tulisi karsia pois vain sellaiset tapaukset, joissa yrityksen tilanne ja tulevaisuudennäkymät ovat niin heikot, ettei varsinaiseen saneeraukseen kannata enää ryhtyä. (Koskelo 1994,12-13.) Toisaalta, kuten havaittiin, oikeuskäytännössä selvitystarkoituksessa aloitettu saneerausmenettely on kuitenkin vakiintunut aloittamisperuste, eikä sitä voida pitää mitenkään poikkeuksellisena aloittamisperusteena. (Rajatapauksissa saneerausmenettelylle myönteistä tulkintaa puoltaa myös Tähtinen 1996, 105.) Yhteenvetona ns. ohjelmaesteen täyttymiskriteereistä voidaan siten todeta, että Korkeimman Oikeuden omaksuman linjanvedon mukaan edes välttämättä se, että saneerausohjelman vahvistamiselle ei näyttäisi olevan hakemusvaiheessa saatujen velkojalausumien perusteella edellytyksiä edes ns. pakkovahvistamispykälän eli YSL 54 :n nojalla, ei vielä välttämättä estä

9 9 saneerausmenettelyn aloittamista. Toki on niin, että saneerausmenettelyn aloittaminen tällaisissa olosuhteissa on poikkeuksellista, mutta ei siis mahdotonta. Se edellyttää silloin saneerausta hakevalta velalliselta riittävän todennäköistä selvitystä saneerausmenettelyn onnistumisesta, jotta menettely voidaan käynnistää edellä selostetuin tavoin ns. selvitystarkoituksessa eli sen selvittämiseksi, voidaanko velallisen maksukyvyttömyys saneerausmenettelyn avulla poistaa vai ei. Toisaalta saneerausmenettelyn käynnistäminen tällaisissa olosuhteissa tarkoittaa sitä, että ns. ohjelmaesteeseen vedonnut velkoja ei ole kyennyt niin hyvin tuomaan esiin tosiasiaperusteluja ja siihen liittyvää näyttöä esteen olemassaolosta, että hakemuksen hylkääminen annetun argumentaation valossa olisi selvää. Tähän nähden kysymys on siten hyvin konkreettisesta tapauskohtaista olosuhdearviointia sekä näytön analysointia edellyttävästä asiasta. Koskelo toteaa, aivan oikein, että YSL 7,1,5 kohta on eräänlainen sateenvarjosäännös, joka kattaa periaatteessa myös sanotun lainkohdan 1-4 kohtien tarkoittamat esteperusteet. Koskelon mukaan viimeksi mainitut ovatkin oikeastaan vain erityistapauksia ohjelmaesteen piiriin kuuluvista tilanteista, jotka on katsottu tarpeelliseksi ilmaista spesifisesti. (Koskelo 1994, ) Koska ratkaisussa KKO 2003:109 viitattiin myös 4 kohdan mukaiseen perintötoimien estämistilanteeseen, avautuu myös ohjelmaesteperusteen tulkinta parhaiten tarkastelemalla näitä perusteita ikään kuin rinnakkain ja yhdessä, koska ne viitatuin tavoin tietyssä mielessä liittyvät toisiinsa.

10 10 Perintätoimien estäminen tai muu velkojan oikeuksien loukkaaminen saneerausmenettelyn aloittamisen esteenä Perintätoimien estämistä taikka muun velkojanoikeuden loukkaamista (po. lainkohta puhuu myös velallisen oikeuden loukkaamisesta vastaavana esteperusteena. Tämä liittyy tilanteeseen, jossa kyse olisi velkoja-aloitteisesta saneeraushakemuksesta. Tähän liittyvää problematiikka ei oikeuskäytännössä juuri ole esiintynyt, jonka johdosta tässä esityksessä keskitytään tarkastelemaan pelkästään velkojanoikeuden loukkaamista saneerausmenettelyn aloittamisen esteenä.) tarkoittava esteperuste viittaa saneerausmenettelyn väärinkäytön estämiseen ja torjumiseen. Hallituksen esityksen mukaan väärinkäytöstä on kysymys, jos on perusteltua syytä olettaa, että hakemuksen pääasiallisena tarkoituksena ei olekaan saneerausohjelman aikaansaaminen ja perintäkiellon voimaansaattaminen nimenomaan saneerausedellytysten turvaamiseksi, vaan pyrkimyksenä on ainoastaan estää velkojan perintätoimet tilapäisesti. Seikkoja, joihin tässä yhteydessä kiinnitetään huomiota, ovat esimerkiksi velallisen tai yrityksen omistajien tai johdon aikaisempi käyttäytyminen velkojia kohtaan tai näiden käyttäytyminen menettelyn aloittamisen jälkeen. Tätä kautta voidaan indisoida, ettei kysymys todellisuudessa olisi vakavamielisestä pyrkimyksestä yrityksen tervehdyttämiseen pitkällä tähtäimellä. Esimerkkinä mainitaan ilmeisen perusteeton velkojan saatavan kiistäminen tai muu hakemusta edeltänyt menettely, jolla velallinen on pyrkinyt välttämään velkojan oikeutettuja toimenpiteitä selvän saatavansa perimiseksi. Myös epäily siitä, että velallinen on ennen hakemuksen tekemistä siirtänyt omaisuuttaan pois

11 11 velkojien ulottuvilta tai tehnyt muita toimia, jotka ovat ilmeisessä ristiriidassa suunnitelmallisiin saneerauspyrkimyksiin nähden, voivat muodostaa nyt puheena olevan saneerausmenettelyn aloittamisen esteen. Hallituksen esityksessä viitataan esimerkkinä vielä velallisen tai velallisyrityksen omistajien tai johdon aikaisemmin harjoittamassa muussa toiminnassa todettuihin väärinkäytöksiin velkojien vahingoittamiseksi puheena olevan esteperusteen indikaattorina, etenkin jos ne ovat olleet toistuvia tai muuten suunnitelmallisia. Jos velkoja esittää tämäntyyppisistä seikoista näyttöä, voi velallinen kuitenkin torjua esteväitteen osoittamalla uskottavalla tavalla olevansa valmistellut tai valmistelemassa suunnitelmallista ohjelmaa saneeraus- ja velkajärjestelyiksi, tai muutoin velkojien väitteitä vastaan puhuvia seikkoja. (KASETTI NO II)(HE 182/1992, 67-68) Myös Koskelo viittaa siihen, että asianosaisten tai heidän edustajiensa tarkoitusperistä ei voida tehdä suoria havaintoja. Päätelmät joudutaan tekemään arvioimalla faktista käyttäytymistä. Ainoa mahdollisuus tällöin on perustaa arviot käyttäytymisestä tulevaisuudessa asianomaisten henkilöiden aikaisempaan toimintaan. Merkitystä voi tällöin olla velallisyrityksen ja sen johtohenkilöiden aivan äskettäisellä toiminnalla, mutta myös määräysvaltaa käyttävien taustalla yleisemmin. (Koskelo 1994, 105.) Koskelo viittaa myös siihen, että koko yrityksen toiminnassa tai sen johto- tai määräysvaltaasemassa olevien henkilöiden aikaisempi rikollisuus, käytännössä rikoslain 39 luvun tarkoittamiin velallisen rikoksiin tai rikoslain 30 luvun tarkoittamiin kirjanpitorikoksiin syyllistyminen, tai niihin perustuva rikosepäily tai syyte, voi olla jo saneerausmenettelyn aloittamisen este, koska ne joka tapauksessa

12 12 estäisivät aikanaan saneerausohjelman vahvistamisen. Kyseeseen voi tulla myös menettelyn, joka täyttäisi liiketoimintakieltoon asettamisen edellytykset, tai tällaisen kiellon rikkominen, viimeksi mainittu saneerausmenettelyn kohteena olevassa toiminnassa. (Koskelo 1994, 106.) Koulu painottaa sitä, että viitatunkaltaisista esimerkeistä päätelty väärinkäytösepäily on kuitenkin vain presumptio, joka voidaan vastasyillä kumota. Kuten Koulu toteaa, on täysin mahdollista, että myös velallinen, joka aikaisemmin on syyllistynyt väärinkäytöksiin, voi omata vakavan saneeraustarkoituksen ja pyrkimyksen.(koulu 1994, 270. Kuitenkin myös Koulu viittaa rikoslain 39 luvun tarkoittamien velallisten rikosten presumptiovaikutuksen ilmeisyyteen.) Koulu puoltaa myös tässä yhteydessä myös tulkintaa, jonka mukaan takaisinsaantiin oikeutta tosiseikasto saisi aikaan jonkinasteisen presumption saneerausmenettelyn väärinkäytöksestä. (Koulu 1994, 271. Koulu tosin toteaa, että mitä objektiivisempi tunnusmerkistö on, sitä heikommaksi presumptio jää.) Tämä Koulun tulkinta voidaan kuitenkin tällaisenaan kyseenalaistaa, koska yrityssaneerauksen yhteydessäkin on mahdollista peräyttää takaisinsaantikriteerit täyttävät oikeustoimet lain 6 luvun perusteella. Ei tällöin voi olla niin, että saneerausmenettelyn aloittamisen esteeksi voisi muodostua sellainen toiminta, jonka vaikutukset voidaan laillisesti neutralisoida menettelyn aikana, sinänsä. Eri asia on sitten, jos tällaista toimintaa käytetään näyttönä siitä, että velallisen toiminnassa on menetelty siten, että velallinen ei ilmeisen selvästi ja perustellusta syystä nauti enää sellaista vähimmäisluottamusta velkojien taholta, joka olisi välttämätön saneerausohjelman vahvistamisedellytysten täyttymiseksi. Tällöin kuitenkin

13 13 puhutaan jo itse asiassa varsinaisesti ns. ohjelmaesteen kriteereihin lukeutuvasta seikasta. (HE 182/1992, 68.) Koulu on lisäksi sitä mieltä, että esimerkiksi osakeyhtiölain vastainen lainananto ei vielä sinänsä muodostaisi presumptiota saneerausmenettelyn väärinkäytöstä.(koulu 1994, 271.) Näin ehkä tässä mielessä onkin. Toinen asia on kuitenkin se, että mainittu asiaintila saattaa muodostaa edellä käsitellyn ohjelmaesteen. Saneerausohjelman vahvistamishetkellä osakeyhtiön täytyy nimittäin täyttää osakeyhtiölain edellyttämät kriteerit, jolloin sen taseessa ei voi olla sellaista lainaa, joka ei osakeyhtiölain mukaan ole sallittua. Jos tilannetta ei viimeistään siis ohjelman vahvistamiseen mennessä saada korjattua, osakeyhtiön saneerausohjelmaa ei siis voida vahvistaa. Tämän johdosta onkin syytä jo saneeraushakemusta käsiteltäessä ja menettelyn aloittamiskriteereitä harkittaessa myös käydä läpi se, miten mahdollinen osakeyhtiölain vastainen laina aiotaan saneerausmenettelyn aikana saada asianmukaisesti hoidettua. Jos tässä yhteydessä ei minkäänlaista todennäköisyyttä tai näyttöä asian korjaamismahdollisuuksista esitetä, ollaan ainakin hyvin lähellä YSL 7,1, 5 kohdan tarkoittamaa ohjelmaestettä saneerausmenettelyn aloittamisellekin. Korkeimman Oikeuden käsiteltävinä olevissa ratkaisuissa nousivat esille juuri äskeiset perusteet saneerauksen aloittamisen esteiden harkinnassa. Vaikka ko. tapauksiin liittyvillä yksityiskohdilla onkin merkitystä ainoastaan noiden tapausten sisällä, on niihin otetut ratkaisulinjat kuitenkin hyvä käydä periaatteellisella tasolla läpi osoituksena puheena olevien esteperusteiden soveltamisesta ja tulkinnasta.

14 14 Tapauksessa KKO 2003:109 menettelyä vastustanut velkoja teki väitteen siitä, että liiketoiminnassa käytetty kuorma-auto oli siirretty saneerausta hakeneen velallisen omistuksesta tämän puolisolle. Korkein Oikeus totesi näin tapahtuneenkin, mutta jos vuonna 1995, kun saneeraushakemus oli tullut vireille joulukuussa 2001 eli kuutisen vuotta myöhemmin. Tämän takia tästä toiminnasta ei voinut enää tehdä johtopäätöksiä esteen olemassaolosta. Voidaan siis todeta Korkeimman Oikeuden lähteneen siitä, että pitkähkön ajan kulumisen myötä tietynlainen syy-yhteys sinänsä todisteellisen menettelyn ja saneeraushakemukseen liittyvän taloudellisen kriisitilan välillä oli poistunut, eikä asialla näin ollen nähty olevan vaikutuksia myöskään velkojaluottamuksen kannalta. Toisaalta saneerausta vastustanut velkoja väitti, että velallinen olisi salannut huomattavan osan eräästä saatavastaan ulosottoselvityksessä ja saneeraushakemuksessa ja laskuttanut pääosan tästä saatavasta vasta saneeraushakemuksen jättämisen jälkeen. Korkein Oikeus totesi tältäkin osin väitteen pitävän tosiasioiltaan paikkansa. Kuitenkin saatavan lopullinen ja todellinen määrä oli selvinnyt velallisellekin vasta saneeraushakemuksen jättämisen jälkeen, ja sittemmin siitä oli tilitetty ulosottoviranomaisille lain vaatima yksi kuudesosa. Tällä perusteella Korkein Oikeus katsoi, että kyse ei ollut velallisen tarkoituksesta estää saatavan käyttämistä velkojensa suorittamiseen. Tältä osin kysymys oli siis velallisen toiminnan objektiivisesta kokonaisarvioimisesta esteperusteen valossa. Kolmanneksi velkoja teki vielä väitteen siitä, että suuri osa velallisen laskutuksesta oli käteislaskutusta, millä väitteen mukaan pyrittiin välttämään tulojen käyttö velkojen suorittamiseen. Korkein Oikeus kiinnitti huomiota siihen, ettei toisaalta velkojakaan väittänyt, etteikö näitä käteismaksuja olisi

15 15 tuloutettu velallisen kirjanpitoon, eikä muutoinkaan ollut ilmennyt siihen viittaavia seikkoja, että tällä sinänsä epätavallisella menettelyllä olisi pyritty vaikeuttamaan velkojen perintätoimia. Kysymys oli siis siitä, että väitteen tehnyt velkoja ei pystynyt osoittamaan, että hänen esittämänsä, sinänsä materiaalisesti oikea havainto poikkeuksellista menettelytavasta, kuitenkaan olisi täyttänyt saneerausmenettelyn väärinkäyttöön liittyvää esteperustetta. Korkein Oikeus totesi, että perintätoimien estämistä tai muuta velkoja oikeuden loukkausta tarkoittavaa estekohtaa vastaan puhuivat myös seuraavat seikat: - velallinen oli jo ennen saneeraushakemuksen jättämistä korjannut liiketoimintaansa liittyvät vakavimmat puutteet, - maksanut huomattavan määrän verovelkoja vuonna 2002 eli saneeraushakemuksen jättämisen jälkeen, sekä - velallinen on muutoinkin uskottavalla tavalla ollut valmistelemassa suunnitelmallista ohjelmaa velkajärjestelyksi. Korkeimman Oikeuden lähtökohta oli siis ensinnäkin se, että saneerausmenettelyn puolesta puhuu velallisen aktiivisuus jo ennen saneeraushakemuksen jättämistä. Se, että velallinen osoittaa ryhtyneensä konkreettisiin saneeraustoimenpiteisiin ja täten pyrkimyksenään olevan yrityksen saneerauskuntoon saaminen jo hyvissä ajoin ennen saneerausmenettelyn aloittamista, onkin luonnollista ja hyväksyttävää lukea saneerausta hakevan velallisen eduksi menettelyn aloittamiskriteereitä harkittaessa. Onhan tällöin, jos pystytään osoittamaan, että tehdyillä

16 16 toimenpiteillä on saavutettu esimerkiksi kulujen ja kustannusten vähentymisen kautta taikka muutoin, konkreettista kannattavuuden lisäystä, tai sitten, että sellainen on vähintäinkin menettelyn aikana toteutumassa, onnistumistodennäköisyys saneerausmenettelylle tässä mielellä kohtuudella olemassa. Toisaalta se, että velallinen oma-aloitteisesti pyrkii ennen menettelyyn hakeutumista saattamaan liiketoimintaansa saneerauksessakin edellyttävin tavoin kannattavaksi, osoittaa lähtökohtaisesti velallisen sitoutumista saneeraukseen ja sen tausta-ajatuksiin. Tällaisessa tilanteessa ei ole perusteltua lähteä siitä, että varsinaisen saneerausmenettelyn aikana ei enää olisi tehtävissä joko mitään tai sitten ei ainakaan kovin runsaita saneeraustoimenpiteitä ja tätä kautta esitettävän väitteen myötä pyrkiä indisoimaan saneerausmenettelyn väärinkäyttämistä, tai pyrkimystä pelkästään akordin myötä velkajärjestelyyn, jota velkojat eivät tietenkään pidä lähtökohtaisesti hyvänä. Kuvatussa tilanteessa velallisen toimenpiteet tuleekin nähdä kokonaisuutena, ja Korkeimman Oikeuden vahvistamin tavoin, ottaa huomioon myös ennen saneeraukseen hakeutumista tehdyt sellaiset toimenpiteet, jotka osoittavat sitoutumista saneerauksen toteuttamiseen ja osoittavat tässä mielessä aitoa pyrkimystä liiketoiminnan tervehdyttämiseen yrityssaneerauslain edellyttämin tavoin. Korkein Oikeus kiinnitti huomiota myös siihen, että velallinen oli saneeraushakemuksen jättämisen jälkeen suorittanut huomattavan määrän verovelkoja. Tämä seikka nousi esille sen johdosta, että menettelyä vastustanut enemmistövelkoja oli verovirasto. Maksun katsottiin osoittavan halua suorittaa velvoitteitaan, eikä pyrkiä hakemaan saneerauksen avulla ns.

17 17 rauhoitusajasta ja siihen liittyvästä maksukiellosta perusteetonta hyötyä. Tässä tapauksessa, kun verovirasto oli yli viisikymmentä prosenttia saatavista omaava velkoja ja sen käyttäytyminen ohjelmaehdotuksesta päätettäessä oli siten jo etukäteen selvästi ns. vaa ankieliasemassa, Korkeimman Oikeuden lähtökohta on tietysti oikea. On kuitenkin oltava varonainen sen suhteen, ettei tästä johtopäätöksestä tehdä liian pitkälle meneviä arvioita: normaalistihan tilanne ei ole se, että yhden velkojan asema on näin merkittävä, vaan ns. päävelkojia on useampia. Kun saneeraukseen hakeutuva yritys on lisäksi jo lähtökohtaisesti aina taloudellisessa kriisitilassa, on selvää, että jokainen tällaisen yksikön velkoja lähtökohtaisesti haluaisi saada saatavilleen olennaisiakin suorituksia, joka vallitsevan tilanteen johdosta ei puolestaan ole mahdollista. Tällöin voidaan kysyä, miten pitkälle meneviä johtopäätöksiä voidaan tehdä yksittäisten velkojien tekemistä väitteistä ja huomautuksista sen suhteen, että velallinen ei ole ennen saneeraukseen hakeutumista kyennyt suorittamaan heidän saataviaan kuin korkeintaan vähäisessä määrin? Täysin yksiselitteistä vastausta lienee mahdotonta antaa. Lähinnä voidaan todeta kuitenkin se, että tässäkin kohden tilanteen kokonaisarviointi objektiiviselta pohjalta on ratkaisun avain. Ainakin silloin, jos voidaan osoittaa, että velallinen on räikeällä tavalla suorittanut ns. valintaa siitä, kenelle hän suorittaa velvoitteitaan kriisitilan aikana, ja kenet jättää ilman, voi kysymys olla selkeästi siitä, että velallisen pyrkimyksenä voitaisiin katsoa olevan saneerauksen väärinkäyttäminen siinä mielessä, että akordin kautta pyrittäisiin neutralisoimaan suoritusvelvollisuus niille tahoille, jotka muutoinkin on jätetty huonompaan asemaan. Käytännössä tämänkaltainen menettely useassa tapauksessa saattaisi toteuttaa myös RL 39:6:n tarkoittaman

18 18 velkojasuosinnan tunnusmerkistön, joka jo sinänsä YSL 53,2:n periaatteiden mukaan saattaisi muodostaa saneerausohjelmankin muodostamisen vahvistamisen esteen. Jos kuitenkin velallinen pystyy osoittamaan, että hän siitä huolimatta, että kriisiyhtiöllä ei käytettävissä olevat likvidit varat voikaan riittää kaikkien erääntyneiden velvoitteiden suorittamiseen, on pyrkinyt vallitsevissa olosuhteissa mahdollisimman tasapuoliseen velkojien kohteluun, ei sitä, että joku tai jotkut velkojista osoittavat jääneensä paitsi edellyttämistään kokonaissuorituksista, vielä välttämättä voida katsoa perintätoimien estämiseksi tai velkojien oikeuksien loukkaamista tarkoittavaksi menettelyksi. Lisäksi on huomattava, että saneerausedellytysten turvaamiseksi ns. toiminnalle välttämättömien maksujen suorittaminen voi toisinaan olla edellytys sille, toimintaa ylipäätänsä voidaan jatkaa. (Mitä tällaiset maksut ovat, riippuu tietenkin tilanteesta ja esimerkiksi yrityksen toimialasta. Tähän liittyvää problematiikkaa käsitellään tarkemmin ratkaisun KKO 1997:89 yhteydessä.) Velallisella on luonnollisesti korostettu näyttövelvollisuus siitä, että kysymys on ollut tällaisista toiminnan kannalta erityisen tärkeistä suorituksista. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että mikäli saneerausmenettelyn aikana vastaavat maksut oltaisiin voitu maksukiellosta huolimatta suorittaa, niin ainakin silloin ne ovat olleet toiminnalle välttämättömiä. Kynnyksen sille, että jonkun velkojan asema näin merkittäväksi voisi nousta, on oltava luonnollisesti korostetun korkea; onhan saneerausmenettelyssä lähtökohtaisesti muutoin yhtenä tärkeimmistä periaatteista velkojien keskinäinen tasa-arvo. Joka tapauksessa, harkittaessa ns. normaalitilanteessa velallisen maksukäyttäytymistä ennen saneeraukseen hakeutumista, on siis pääpaino annettava toisaalta tilanteen

19 19 kokonaisarvioinnille, ja toisaalta velallisen osoittamalle näytölle siitä, että hän on käytettävissä olevin varoin ja mahdollisuuksin pyrkinyt mahdollisimman tasapuoliseen ja objektiiviseen valintaan maksujen suorittamisessa taloudellisessa kriisitilanteessa. Ratkaisua KKO 223:110 kommentoidessaan on Hupli kiinnittänyt huomiota siihen, että merkitystä tulisi antaa sille, että velallinen olisi laiminlyönyt velkojiensa kanssa tekemät maksusuunnitelmat ja saneeraushakemuksen vireillepanon jälkeenkin velkaantunut joillekin tahoille. (Hupli 2004, 414.) Voidaan kuitenkin jälleen kysyä, kuinka tärkeitä tai keskeisiä asioita esitetyt seikat ovat saneerausmenettelyn aloittamisen kannalta? Siinä mielessä kyse ilman muuta on olennaisista kriteereistä, että vastaavia tilanteita esiintyy erittäin usein saneeraukseen hakeutuvien yritysten kohdalla. Kun kysymys kuitenkin aina on talouskriisissä olevasta yhtiöstä, on usein miten tilanne se, että juuri maksusopimusten toteutumatta jääminen on itse asiassa ainakin yksi ratkaisevimmista sysäyksistä sille, että yritys päättää jättää saneeraushakemuksen. Jos maksusopimuksen raukeamista voitaisiin lähtökohtaisesti käyttää perintätoimien estämisväitteen näyttönä, johtaisi se siihen, että kynnys saneeraukseen pääsemiselle nousisi eittämättä liian korkeaksi. Näin ollen pelkästään tämä seikka yksinään ei voi indikoida perintätoimien estämistä tai velkojan oikeuden loukkaamista. SE voi toki olla yksi osakysymys kokonaisarvioinnissa, mutta jos maksusopimuksen lakkaamisen syynä on ollut pelkästään talouskriisi sinänsä, joka puolestaan on saneeraukseen hakeutumisen edellytys, niin silloin kyse ei ainakaan voi olla lainkohdan tarkoittamasta esteestä.

20 20 Mielenkiintoinen kysymys on myös se, millainen velallisen maksukäyttäytyminen tulisi olla saneeraushakemuksen jättämisen jälkeen. Osoittaako lisävelkaantuminen jollekin taholle tässä vaiheessa pyrkimystä väärinkäyttää saneerausmenettelyä? Jälleen kerran, lähtökohtaisesti, voidaan vain sanoa, että kysymys on yhdestä kokonaisarviointiin vaikuttavasta seikasta, joka sinänsä ei yksinään vielä välttämättä riitä esteperustetta osoittamaan. Ensisijaisesti tulee pyrkiä selvittämään se, minkä johdosta velkaantuminen on tapahtunut. Varsinkin, jos velalliselle on myönnetty väliaikainen maksukielto ja lisävelkaantumista tapahtuu siitä huolimatta, voi kysymys olla tilanteesta, jossa yhtiön toiminta on kannattamatonta eli se ei kykene selviytymään edes juoksevista kuluistaan. Tällöin ollaan kuitenkin tekemisissä YSL 7,1,1 kohdan esteperusteen kanssa, ei sen sijaan saneerausmenettelyn väärinkäytön kanssa. Se kuitenkin on selvää, että lisävelkaantuminen jollekin taholle saneeraushakemuksen jättämisen jälkeen ainakin tuo velallisen korostetun näyttövelvollisuuden kehityksen syistä ja taustoista. Jos kyseessä on viitattu väliaikaisen maksukiellon aikana tapahtunut kehitys, tarkoittaa edellä lausuttu lähinnä konkreettista näyttöä siitä, miten yhtiön kannattavuus saneerausmenettelyn aikana saataisiin parannettua siten, että menettelyn onnistumistodennäköisyys olisi riittävä ja edellytykset ohjelman jättämiselle olemassa. Tähän liittyen velallisen tulisi osoittaa, mihin toimenpiteisiin tässä tarkoituksessa olisi jo ennen menettelyn aloittamista ryhdytty. Saneerausedellytysten olemassaolo arvioitaisiin sitten annetun näytön valossa lähinnä YSL 7,1,1 kohdan valossa. Jos sen sijaan velallinen ei ole hakenut tai hänelle ei ole myönnetty väliaikaista maksukieltoa,

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

Saunasampo Oy:n toimitusjohtaja Tapio Yli-Kovero puh fax

Saunasampo Oy:n toimitusjohtaja Tapio Yli-Kovero puh fax 1 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelija Asiamies Vaatimus Kantelu Turun hovioikeuden tuomiosta Nro 1047, diaarinumero S 03/1096 takaisinsaanti konkurssipesään annettu 7.9.2004, joka on saanut lainvoiman 27.1.2005

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

Johtopäätöksiä OTM -tutkielmasta: Yrityssaneerauksen perusselvityksen funktio

Johtopäätöksiä OTM -tutkielmasta: Yrityssaneerauksen perusselvityksen funktio Johtopäätöksiä OTM -tutkielmasta: Yrityssaneerauksen perusselvityksen funktio Saneerausmenettelyn lopputulosta koskevat tiedot ja perusselvitysten sisältö Tutkimusaineistoon sisältyi 30 perusselvitystä,

Lisätiedot

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto oikeuskäytännössä Helsingin

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

Nopeutettu saneerausmenettely - NOPSA

Nopeutettu saneerausmenettely - NOPSA Nopeutettu saneerausmenettely - NOPSA Aalto-yliopisto 24.5.2011 Konkurssiylitarkastaja Harri Hämäläinen Konkurssiasiamiehen toimistokonkurssiasiamiehen toimisto Bulevardi 30 B, PL 157 00121 HELSINKI Esityksen

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, ettei syrjintäolettamaa ole syntynyt ja hylkäsi hakijan hakemuksen.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, ettei syrjintäolettamaa ole syntynyt ja hylkäsi hakijan hakemuksen. Syrjintäolettama, tietojärjestelmän ominaisuudet YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Diaarinumero: 94/2016 Antopäivä: 15.11.2016 Hakija on lapsen vanhempi, jolla ei ole lapsensa huoltajuutta,

Lisätiedot

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET HTSY Verohallinto 2.9.2014 2 (5) ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET Harmaan talouden selvitysyksikkö on tarkastellut ulosotossa vuosina

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Palvelusuunnitelman merkitys korostuu! Palvelusuunnitelma Yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä asiakkaan ja hänen läheistensä

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) ULOSOTTOPIDÄTYS PALKKAHALLINNOSSA Palkan ulosmittausmenettelyä koskeva ulosottolain muutos (469/2006) tuli voimaan 1.1.2007. Yleinen ulosmittauksen määrä on

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 17 päivänä joulukuuta 1997 Asia T-166/95 Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Sisäinen kilpailu

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 1 VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 8/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 51/2008 29.8.2008 Asia Palkkaa vastaavaa korvausta koskeva vaatimus ym. Virasto yliopisto Vaatimukset Yliopisto on määrättävä maksamaan

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015 Yleistä kilpailuneutraliteettisääntelystä Kilpailulain 4 a luku ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

Vahingonkorvaus. Hankintalain 107 :n perusteella. Janne Penttinen

Vahingonkorvaus. Hankintalain 107 :n perusteella. Janne Penttinen Vahingonkorvaus Hankintalain 107 :n perusteella Janne Penttinen 040-550 1231 Janne.penttinen@gmx.com Edellytyksiä Koskee kaikkia hankintamenettelyjä Vahingonkorvauksen saaminen ei edellytä tuottamusta

Lisätiedot

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HTSY Verohallinto 11.6.2014 2 (5) HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ Harmaan talouden selvitysyksikössä

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Diaarinumero: 36/2015 Antopäivä: 10.11.2016 Hakija on ulkomaan

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

2) Kuka katsotaan välitystehtäviä suorittavaksi henkilöksi?

2) Kuka katsotaan välitystehtäviä suorittavaksi henkilöksi? TIEDOTE 1 (5) Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 15.12.2015 Julkinen Välitysliikerekisteriin merkitty välitysliike VÄLITYSLIIKELAIN AMMATTIPÄTEVYYSVAATIMUSTEN MUUTOS 1.1.2016 astuu voimaan kiinteistönvälitysliikkeistä

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia. Kuntamarkkinat lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen

Ajankohtaisia oikeustapauksia. Kuntamarkkinat lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen Ajankohtaisia oikeustapauksia Kuntamarkkinat 15.9.2016 lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen Sopimukset ketä kiinnostaa 2 KKO 2016:10 (sopimus - sopimuksen tulkinta - oikeustoimi - oikeustoimen tulkinta

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 30/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 33/2009 15.5.2009 Asia: Korvausvaatimus Oikaisuvaatimuksen tekijä: A Virasto: Korkeakoulu Korvausvaatimus: A:lle on maksettava 24

Lisätiedot

Ulosoton velalliskartoitus

Ulosoton velalliskartoitus Ulosoton velalliskartoitus HTSY Verohallinto 25.9.2012 Verohallinto 2 (5) ULOSOTON VELALLISKARTOITUS Ulosoton velallisista on laadittu ilmiöselvitys. Ulosottovelallisia on tarkastelu ja luokiteltu Verohallinnosta

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 3 Asianro 7479/01.01.01/2015 Oikaisuvaatimus / Palomiehen viran valinta alkusijoituspaikkana Riistaveden paloasema Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Lisätiedot

Palkkakartoitus. Tarja Arkio, asiantuntija, Akava. Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a )

Palkkakartoitus. Tarja Arkio, asiantuntija, Akava. Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a ) Palkkakartoitus Tarja Arkio, asiantuntija, Akava Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a ) Jos työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen

Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen 19.11.2016 Sote-uudistuksen tavoitteet Ihmisten hyvinvointija terveyserot vähenevät Integraatio Asiakaskeskeiset,

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2005 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 49/2006 25.8.2006 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Ministeriö on 14.11.2005 antanut yli-insinööri A:lle

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.9.2014 COM(2014) 539 final 2014/0249 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta unionin vastustuksen perumiseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkaminen, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) perussopimuksen muuttaminen ja näihin liittyvät järjestelyt

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 UUDET

Lisätiedot

Kunnanjohtajan lyhyt koonti hyvän hallinnon periaatteista. Helmikuun 2013 luottamushenkilökoulutuksesta

Kunnanjohtajan lyhyt koonti hyvän hallinnon periaatteista. Helmikuun 2013 luottamushenkilökoulutuksesta Kunnanjohtajan lyhyt koonti hyvän hallinnon periaatteista Helmikuun 2013 luottamushenkilökoulutuksesta Hyvän hallinnon periaatteet YHDENVERTAISUUSPERIAATE Tasapuolinen kohtelu ei tasapäistävä! Viranomainen

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Lakimies Amanda Nikkilä Jätehuolto tänään ja huomenna, LHJ:n omistajapäivä KHO:2016:19 Jätelaki Siirtymäsäännös Jätteenkuljetus

Lisätiedot

TUTKINTAPYYNTÖ PUOLUSTUSVOIMIEN YHTEISTOIMINTAMENETTELYN LAILLISUUDESTA KOSKI EN PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN KÄSITTELYÄ

TUTKINTAPYYNTÖ PUOLUSTUSVOIMIEN YHTEISTOIMINTAMENETTELYN LAILLISUUDESTA KOSKI EN PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN KÄSITTELYÄ 1 Nimi: Petteri Leino Osoite: Aliupseeriliitto ry, Ratamestarinkatu 11 A, 7.krs, 00520 Hki Puhelin: 040 7354 987 sähköposti: petteri.leino@aliupseeriliitto.fi Helsingin poliisilaitos Pasilanraitio 11 PL

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVELALLISEN TOIMINNAN ERITYISTARKASTUS 8/2004 (Sisältöä muutettu 25.11.2008; muutokset lihavoitu) 1 ERITYISTARKASTUKSEN TAVOITTEET 2 ERITYISTARKASTUKSEN

Lisätiedot

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ERITASOISTEN SUORITUSTEN TUNTOMERKKEJÄ o pistettä vastaus ei täytä tehtävänantoa vastaus osoittaa, että kokelas ei ole ymmärtänyt lukemaansa vastauksessa ei ole tehtävän edellyttämiä

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 28.8.2003 2207/4/02 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 1 KANTELU

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Asia T-35/01. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia T-35/01. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia T-35/01 Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto Polkumyynti Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottaminen Kiinasta peräisin olevat elektroniset vaa'at Markkinatalouden

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Lakiklinikka Ajankohtaista oikeuskäytäntöä. Riitta Myllymäki

Kuntamarkkinat Lakiklinikka Ajankohtaista oikeuskäytäntöä. Riitta Myllymäki Kuntamarkkinat 14.-15.9.2011 Lakiklinikka Ajankohtaista oikeuskäytäntöä Riitta Myllymäki KHO:n oikeuskäytäntöä Virkavaali kelpoisuusvaatimuksista poikkeaminen Asianosaisjulkisuus - soveltuvuustestitulokset

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 )

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Maakuntakaavan oikeusvaikutukset, Keski-Suomen liitto 1.6.2004 Jukka Reinikainen, YM MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Viranomaisvaikutus

Lisätiedot

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS 2.11.2015 Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna ASIA: VALITUS TAMPEREEN KAUPUNGIN YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOJAOSTON PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN SAKO- JA UM- PIKAIVOLIETTEENKULJETUSTA

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 06.03.2017 Sivu 1 / 1 949/2017 01.02.01 66 Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä Valmistelijat / lisätiedot: Sanni Kotilainen, puh. 046 877 2870 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:7. Asuntohotellin yhteydessä tapahtuvaan Internet-kahvila -toimintaan liittyvät tekijänoikeuskysymykset

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:7. Asuntohotellin yhteydessä tapahtuvaan Internet-kahvila -toimintaan liittyvät tekijänoikeuskysymykset TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:7 Asia Hakija Asuntohotellin yhteydessä tapahtuvaan Internet-kahvila -toimintaan liittyvät tekijänoikeuskysymykset M K Oy:stä Annettu 04.03.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ M Majatalo

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki on antanut kantelun perusteella asiasta selvityksen.

Kalajoen kaupunki on antanut kantelun perusteella asiasta selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 17.03.2014 Dnro OKV/734/1/2013 1/6 KANTELU A on 26.4.2013 osoittanut oikeuskanslerille kantelun, jossa hän pyytää tutkimaan Kalajoen kaupungin menettelyn lainmukaisuutta kaupungin osoitettua

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot