Vaikuttavaan tuottavuustyöhön uusi yritys tehokkuuteen paremmalla suunnittelulla ja tietoon perustuvalla johtamisella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikuttavaan tuottavuustyöhön uusi yritys tehokkuuteen paremmalla suunnittelulla ja tietoon perustuvalla johtamisella"

Transkriptio

1 Vaikuttavaan tuottavuustyöhön uusi yritys tehokkuuteen paremmalla suunnittelulla ja tietoon perustuvalla johtamisella Ylijohtaja Vesa Jatkola Ylimmän virkamiesjohdon VTV -foorumi

2 Tuloksellisuustarkastus arvioi tuloksellisuusketjua Takaisinkytkentä tavoiteasetteluun Avoimuus ja vastuu Tarve ja tavoite Organisointi ja rahoitus Tavoitteiden saavuttaminen ja panos tuotos - vaikutus suhteet Toiminnan vaikutukset Toiminnan tuotokset ja tulokset Toiminnan ohjaus ja toiminta Tuloksellisuustarkastus suuntautuu vaikuttavuuteen

3 Strategiset teema-alueet Tuottavuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus sekä palvelukyky Luotettavaan tietoon perustuva finanssipolitiikka ja sen osana vero- ja maksupolitiikka Vaikuttava ja kilpailukykyinen infrastruktuuri sekä osaamis- ja innovaatiojärjestelmä Laadukas lainsäädäntö osana valtiontaloudellista päätöksentekoa Ympäristöriskien ja ympäristömuutosten hallinta taloudellisesta näkökulmasta Valtion toiminnan ja omaisuuden hyvä hallinta Tehokas ja vaikuttava Euroopan unioni ja sen mahdollisuuksien kansallinen hyödyntäminen 3

4 Vuosikertomuksen 2009 raportointi Valtion tuottavuusohjelma Väyläinfrastruktuurin kehittäminen Osaamis- ja innovaatiojärjestelmä yliopistojen inhimilliset voimavarat Lainsäädännön laatu säätiöiden viranomaisvalvonnassa ja yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksessa Valtion toiminnan ja omaisuuden hyvä hallinta Politiikkaohjelmat ohjausvälineenä Yhdyskuntarakenteen vaikutus ilmastomuutokseen Tehokas ja vaikuttava Euroopan unioni: Euroopan unionin maataloustukien vaikuttavuus Euroopan aluekehitys- ja sosiaalirahaston vaikuttavuus ja tukihallinnon tehokkuus 4

5 Vuosikertomuksen 2009 havainnot Valtion tuottavuusohjelma vastaa tarpeeseen vähentää valtionhallinnon henkilöstöä tulevaisuudessa uhkaavan työvoimapulan lieventämiseksi. Henkilötyövuosivähennysten taustalla ei kuitenkaan kaikilta osin ole tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä. Jos tuotosmäärä vähenee henkilöstön vähentyessä, riskinä on, että palvelujen laatua ja saatavuutta ei hallituksen asettaman tavoitteen mukaisesti pystytä turvaamaan. Paremman tuotos panos -suhteen tavoittelu voi olla epätarkoituksenmukaista, jos tuotokset eivät aikaansaa haluttuja vaikutuksia. Kustannusvaikuttavuuden näkökulmaan pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota, että halutut vaikutukset saataisiin aikaan mahdollisimman pienin kustannuksin 5

6 Vuosikertomuksen 2009 havainnot Käytettävissä olevien tietojen perusteella ei voi arvioida luotettavasti väyläinfrastruktuurin välttämättömän kunnossapidon edellyttämää resurssitarvetta ja ovatko väyläinvestoinnit kohdistuneet optimaalisesti väyläinfrastruktuuriin valtion- ja kansantalouden näkökulmasta Valtiontaloudellisen kokonaisohjauksen näkökulmasta tulisi tietää, kuinka kannattavia investointihankkeet ovat ja millä perusteilla ne kannattaa toteuttaa. Väylähankkeiden hyötykustannuslaskelmissa ei ole ollut riittävää laadunvarmistusta eikä laskelmien toteutumista ole järjestelmällisesti seurattu. Tarkastetuista hankkeista vain harvoin on tehty vaikuttavuuden arviointi. Saatavilla oleva tieto ei anna riittävää pohjaa arvioida jaa tehdä päätöksiä väylänpidon laajemmista toimintalinjauksista 6

7 Vuosikertomuksen 2009 havainnot Yliopistojen HR-strategiat, suunnitelmat ja lainsäädäntö-muutokset ovat hyvää vauhtia etenemässä. Tarkastuksen perusteella tämä "onnistuminen paperilla" ei kuitenkaan kerro kokonaisuudessaan sitä, mitä elävässä elämässä tapahtuu. Ihmisten johtamisen haasteisiin on myös yliopistoissa vähitellen havahduttu. Perinteisestä henkilöstöhallinnosta on vähitellen edetty jäsentyneempään henkilöstöpolitiikkaan. Inhimillisten voimavarojen hallintaa ja johtamista tukevat strategiat, suunnitelmat ja ohjelmat ovat lisääntyneet. Siitä, mihin ihmisten johtamisella ja hallinnalla tulisi yliopistoissa päästä ja mihin sillä voidaan päästä, ei kuitenkaan tällä hetkellä ole laajaa ymmärrystä ja yksimielisyyttä. Tarkastuksen perusteella yliopistojen muutosta kokonaisuudessaan ei tällä hetkellä seurata ja arvioida ihmisten ja inhimillisen voimavaran näkökulmasta riittävän kokonaisvaltaisesti. Relevantin tiedon puuttumisen vuoksi korjaustoimien tarvetta ei välttämättä tiedosteta riittävän ajoissa

8 Vuosikertomuksen 2009 havainnot Säätiölaki (109/1930) ja tuloverolain (1535/1992) yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta koskeva sääntely on otettava uudistettavaksi, sillä sääntely ei enää täytä niihin kohdistettavia vaatimuksia eikä takaa kilpailuneutraliteetin toteutumista. Säätiöitä koskeva tietoperusta on yleisemminkin heikko, sillä tilastot, tutkimukset ja viranomaisten rekisterit tuottavat vain vähän ja hajanaista tietoa säätiöistä, niiden taloudesta, toiminnasta ja julkisista tuista Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään loogisesti liittyvät kantarekisterit ovat niin toiminnaltaan kuin hallinnoltaan eriytettyjä sovelluksia. Rekisterien eriyttäminen vaikeuttaa yritysten ja yhteisöjen valvontaa ja niitä koskevien tietojen laadunvarmistamista. 8

9 Vuosikertomuksen 2009 havainnot Nykymuodossaan politiikkaohjelmat eivät kykene täyttämään odotuksia poliittisen ohjauksen tehostumisesta ja hallinnon sektorirajat ylittävän valmistelun ja politiikkatoimien toteutuksen parantamisesta. Ohjelmilta puuttuu selkeä strateginen ydin, ohjelmatoiminnan suhde rinnakkaisiin uudistushankkeisiin on epäselvä, ohjelmien vaikutuskeinot ovat varsin rajoitetut ja usein toimenpiteet olisi toteutettu ohjelmista huolimatta. Politiikkaohjelmien avulla on kyetty luomaan yhteydenpito- ja viestintäkanavia, jotka ovat lisänneet sektorirajat ylittävien toimenpiteiden hyväksyntää sekä kannustaneet ministeriöitä yhteistyöhön niiden valmistelussa ja toteutuksessa Tarkastusviraston arvion mukaan politiikkaohjelmia ei ole perusteltua jatkaa nykyisenlaisin toteutusedellytyksin. 9

10 Vuosikertomuksen 2009 havainnot Suurimpien kasvukeskusten kehyskunnissa runsas asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle suuntautuva rakentaminen hajauttaa yhdyskuntarakennetta. Tästä koituu merkittäviä kustannuksia julkiseen talouteen. Yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavat useiden eri sektoreiden toimet, mutta yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on vain ympäristöministeriön vastuulla ja valtiolta puuttuu horisontaalinen ote yhdyskuntarakenteen kehittämiseen. 10

11 Vuosikertomuksen 2009 havainnot Itämeren ja sisävesien rehevöityminen on yksi suurimmista kansallisista ympäristöongelmistamme. Maatalousteemasta tehtyjen tuloksellisuustarkastusten havainnot tukevat käsitystä, jonka mukaan myös maataloussektorilla voitaisiin tehdä nykyistä enemmän vesiensuojelun hyväksi. Ympäristönsuojelun tehostaminen voitaisiin toteuttaa tuotannon kannattavuutta tai omavaraisuustavoitteita olennaisesti vaarantamatta Jotta maatalouden tuet kohdentuisivat eri tavoitteiden kannalta mahdollisimman tehokkaasti, hallinnon tulisi varmistaa, että päätöksentekijöiden käytettävissä olevat maatalouden tunnusluvut ovat luotettavia. Tuloksellisuustarkastusten perusteella maatalouden virallinen kannattavuuslaskenta antaa turhankin pessimistisen kuvan tuotannon kannattavuudesta. 11

12 Vuosikertomuksen 2009 havainnot Rakennerahastojen seurantaan ja valvontaan käytettäviin tietojärjestelmiin on liittynyt ongelmia. Järjestelmien tietosisällöissä havaittiin puutteita, jotka ovat vaikeuttaneet hankkeiden tuloksellisuuden ja ohjelmien vaikuttavuuden luotettavaa arviointia. Suomessa rakennerahastojen hallinto- ja valvontajärjestelmä on tarpeettoman raskas ja monimutkainen, mikä vaikeuttaa tehokasta toimintaa ja nostaa hallintokustannuksia. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan olisi lisäksi syytä arvioida, olisivatko alue- ja rakennepolitiikan tavoitteet Suomen osalta toteutettavissa tehokkaammin kansallisin toimenpitein kuin unionin talousarvion ja ohjelmien kautta toteutetulla tuella. 12

13 Tietojohtamisen tehostaminen Tietojohtamisella on merkittävää potentiaalia julkisen hallinnon ja julkisen toiminnan tuottavuuden ja tehokkuuden sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamisessa Tietojohtamisen menettelyiden systemaattinen käyttöönotto ja kehittäminen on välttämätön osa julkishallinnon kestävää tuottavuustyötä Tietojohtamisella voidaan toteuttaa pohjoismaisen demokratiaideaalin ja julkisuusperiaatteen kantavia arvoja ja tavoitteita: 2010 luvun aktiivisten kansalaisten kansalaisyhteiskuntaa Tietojohtamisen tiellä valtionhallinnossa on kuitenkin lukuisia esteitä

14 Informaatiohallinnon ominaispiirteitä Julkishallinnon työ- ja toimintatapa on informaation hakua, kokoamista, muokkausta ja levittämistä: informaatio on raakaaine, hyödyke ja vaikuttamisväline Hallinto- ja lainsäädäntömenettely on ensisijaisesti informaatioprosessi Hierarkkisesta hallinnosta siirrytään useiden kansainvälisten ja kansallisten, julkisten ja yksityisten toimijoiden verkostossa tapahtuvaan riskien, prosessien ja informaation hallintaan Julkishallinnon työ tapahtuu tietoverkossa ja tietojärjestelmissä Organisaatiot eivät ole enää paikkaan sidottuja Hyvä suomalainen esimerkki tästä muutoksesta on verohallinto ja uusi verohallintolaki (237/2008) sekä verotusmenettelyä koskeva lainsäädäntö.

15 Mitä on tietojohtaminen valtionhallinnossa Tietojohtaminen tarkoittaa periaatteita sekä tekniikoita, prosesseja ja käytäntöjä, joiden mukaan tiedon ja tietämyksen luominen, haku, levittäminen ja hyödyntäminen organisaatiossa, organisaatioiden välillä ja organisaation toiminta- ja yhteistyöverkostoissa on järjestetty Ei siis ole pelkästään tietohallintoa ja IT järjestelmiä koskeva kysymys Tietojohtamisen kehittäminen on välttämätön osa organisaation yleistä kehittämistä Ulkoinen ja sisäinen näkökulma tietojohtamiseen Valtioelinten, hallinnon ja kansalaisten sekä sidosryhmien välinen suhde: informaatiohallinnon aktiivinen kansalaisuus (e-demokratia, i-demokratia) Hallinnon sisällä toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantaminen tietojohtamisen menettelyillä

16 Tietojohtamisen kehittäminen on olennainen osa kestävää tuottavuustyötä Päällekkäisen ja kaksinkertaisen työn sekä hitaan manuaalisen työn poistaminen Informaation ja tietojohtamisen avulla voidaan laajempia kokonaisuuksia hallita nykyisellä tai jopa vähemmällä henkilöstömäärällä Tuottavuuskehitys on riippuvainen sijoituksista taloudelliseen kompetenssiin, johon kuuluvat muun muassa tietovarannot Hierarkia ja sektoroituminen ovat perinteisen byrokratian toimintamalli Siirtyminen verkkomaiseen toimintatapaan ja logiikkaan edellyttää uudenlaista, yhteisiä näkökohtia ja tietovarantoja korostavaa näkökulmaa Valtioneuvoston ja muun valtionhallinnon resurssien käytön ja vaikuttavuuden haasteet ovat horisontaalisia: sektorirajat ylittäviä

17 Tietojohtamisellako ruusuinen tulevaisuus? Tietojohtaminen ei ole mikään patenttiratkaisu tai ihmelääke. Tietojohtaminen ei ole mikään kokonaisvaltainen johtamisidea Tietojohtaminen voi parhaimmillaankin tarjota vain osavastauksia edellä esitettyihin haasteisiin - vrt. rationalismi poliittisessa päätöksenteossa. Tietojohtamisen menettelyiden soveltamisen ja tuloksellisen hyödyntämisen tiellä on monia esteitä ja vaikeuksia Tietojohtamisen esteet ovat voitettavissa vain osittain. Mutta osittainen onnistuminenkin jo nostaa tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä uuden kansalaisyhteiskunnan toimivuutta huomattavasti.

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 17/2012 vp K 17/2012 vp Valtiontalouden

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastus viraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2014 valtiopäiville

Valtiontalouden tarkastus viraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2014 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastus viraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2014 valtiopäiville valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 18/2014 vp Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Toimintakäsikirja. Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi

Toimintakäsikirja. Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi Toimintakäsikirja Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi Toimintakäsikirja Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusviraston Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Edita Prima Oy Helsinki 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 388/02/2011 Valtiontalouden

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 12/2011 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 12/2011 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2010 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Reviisori1/2008. värikästä. ja ihmisläheistä. Marjatta Kimmonen: Tilintarkastus on. Syntyyko t&krahoituksella. tulosta?

Reviisori1/2008. värikästä. ja ihmisläheistä. Marjatta Kimmonen: Tilintarkastus on. Syntyyko t&krahoituksella. tulosta? Reviisori1/2008 Marjatta Kimmonen: Tilintarkastus on värikästä ja ihmisläheistä Syntyyko t&krahoituksella tulosta? Tavoitteena yhteentoimiva valtionhallinto Poskisuudelmia ja kansainvälisiä konflikteja

Lisätiedot

Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c.

Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c. JHTT-TUTKINTO 2014 Osa 1, tilintarkastustietous ja -tekniikka Kysymykset 4-6 Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c. Olen KHT-/HTM-tilintarkastaja

Lisätiedot

Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Johdanto: perustuslaki sisältää oikeusturvatakuun

Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Johdanto: perustuslaki sisältää oikeusturvatakuun Oikeuslaitospäivä 9.3.2007 Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Oikeusturvatakuu ja taloudelliset realiteetit: millaiseen oikeusturvaan ja oikeuslaitokseen

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Helsinki 2006 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VATT:n tutkimuksen suuntaaminen ydintehtäviin Suunnitelmakaudella

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Keskustelualoitteita nro 70 Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Valtiovarainministeriön työryhmä VM128:00/2001 Kesäkuu 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kansantalousosasto Tätä muistiota voi

Lisätiedot

LAADI TIETOTILINPÄÄTÖS

LAADI TIETOTILINPÄÄTÖS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO LAADI TIETOTILINPÄÄTÖS 24.4.2012 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. MIKÄ ON TIETOTILINPÄÄTÖS 2. MIKSI TIETOTILINPÄÄTÖS KANNATTAA TEHDÄ 2.1. Tietotilinpäätös luottamuksen rakentajana

Lisätiedot

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Sisällys Asiakaspalvelu julkishallinnon ICT:n perustaksi 3 1. Julkishallinnon ICT:n nykytila ja kehitystarve 4 2. JulkICT-strategia lyhyesti 6 3.

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Sähköisen arkistoinnin edistäminen

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Sähköisen arkistoinnin edistäminen Tuloksellisuustarkastuskertomus Sähköisen arkistoinnin edistäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 11/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 11/2014

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN JULKISEN HALLINNON TOIMIVUUDEN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN

VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN JULKISEN HALLINNON TOIMIVUUDEN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN JULKISEN HALLINNON TOIMIVUUDEN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN 2 Tiedustelut: Helena Korhonen Puh. (09) 160 3223 Sähköposti: helena.korhonen@vm.vn.fi Taitto: Helena Korhonen

Lisätiedot

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen hankkeen raportti ja toimenpidesuositukset Yhteinen agenda - MITÄ Yhteinen tieto - MIKSI Yhteinen toimeenpano - MITEN Valmistelutyöryhmän

Lisätiedot

Jälkiseurantaraportti. Jälkiseurannan toteutus. Jälkiseurannan havainnot. Tarkastuksen jälkeen tapahtuneet muutokset. 26.5.2015 Dnro 170/54/2011 1 (7)

Jälkiseurantaraportti. Jälkiseurannan toteutus. Jälkiseurannan havainnot. Tarkastuksen jälkeen tapahtuneet muutokset. 26.5.2015 Dnro 170/54/2011 1 (7) 26.5.2015 Dnro 170/54/2011 1 (7) Jakelussa mainitut Tarkastuskertomus Valtion IT-palvelukeskukset 3/2013 Jälkiseurantaraportti Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa mainitusta

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot