Kh 3 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh ,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kh 3 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Lapuan kaupungin omistamat kiinteistöosakeyhtiöt 51/ /2015 Kh 3 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh , Lapualla tehtiin 2000-luvun alussa kiinteistöyhtiöiden fuusio, jolloin yk sit täi sis tä taloyhtiöistä muodostettiin suurempia kiinteistöyhtiöitä. Näin syntyi Kiinteistö Oy Teora, Kiinteistö Oy Miia ja Kiinteistö Oy Ki vi ris ti. Tämän lisäksi kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Ilkansivun Kiin teis tö Oy Peitturinpuiston ja opis ke li ja-asun to ja varten on Kiinteis tö Oy Oppisoppi. Vuosien kuluessa yhtiöiden taloudellinen tilanne ei ole parantunut, vaan lähinnä yhtiöille on kertynyt enemmän ja enemmän kor jaus velkaa, jonka vuoksi talous on yhtiöissä heikolla tasolla. Kaupunki on jou tu nut tukemaan yhtiöitä, jotta nämä saisivat hoidettua vel voit teensa. Tilinpäätöskoonti 2014 Lapuan kaupungin kiinteistöosakeyhtiöistä liit tee nä. Lapuan kaupungin kiinteistöosakeyhtiöiden omistamat asunnot liittee nä. Yhtiöiden talouden osalta voidaan todeta, että Teoran tilanne on hälyt tä vä jo sen osalta, että yhtiön oma pääoma on lähes syöty. Mikäli tä nä vuonna ei saada tilannetta oikaistua, niin yhtiön oma pääoma on negatiivinen seuraavassa tilinpäätöksessä. Huomionarvoista on myös mm. yhtiöiden suuret luottotappiot. Kokonaisluottotappiot nouse vat yli euroon, joka on noin 5,2 % kiinteistöjen tuotoista. Vuonna 2014 on laitettu vireille yhtiöiden fuusioiminen yhdeksi yhtiök si. Tämä on tarkoituksenmukaista. Prosessiin kuuluu velkojien kuu le mi nen, joka on suoritettu keväällä Tässä yhteydessä Valtio kont to ri ilmoitti vastustavansa fuusiota, koska sillä on huo mat ta vat asuntolainasaamiset neljältä sulautuvalta yhtiöltä. Lisäksi se to teaa vastustuksessaan, että neljästä yhtiöstä kolmella asun to lai naa saaneella yhtiöllä on ollut useita maksuviiveitä. Lainojen va kuu det eivät myöskään riitä turvaamaan lainasaatavaa. Patentti- ja rekisterihallituksesta saadun ilmoituksen jälkeen oltiin yhtey des sä Valtiokonttoriin ja asiassa käytiin jatkoneuvottelut. Tässä vai hees sa oli tiedossa, että Kiinteistö Oy Lapuan Miia hakee Kun tara hoi tuk sel ta 5,85 M lainaa, jolla se tulee maksamaan Val tio kont to-

2 rin lainan pois. Kaupunki antoi ko. lainaan takauksen kesäkuussa Huolimatta tästä lainojen muutoksesta, Valtiokonttori edelleen vas tus ti fuusiota. Antamassaan päätöksessä Val tio kont tori totesi, että se ei näe mahdollisuutta hyväksyä sulautumista, ennen kuin yhtiöiden talouden tervehdyttämisestä laaditaan ja pannaan täytän töön realistinen ohjelma. Näin olleen fuusioprosessi raukesi Samaan aikaan Valtiokonttorista on toiselta osastolta oltu yh tey dessä yhtiöiden tervehdyttämisen prosessin osalta. He ovat näissä keskus te luis sa tuoneet esille mahdollisuuden tulla mukaan yhtiöiden terveh dyt tä mis oh jel man laatimiseen sekä tuomaan Valtiokonttorin muun avun asiassa. Ensimmäinen tapaaminen on sovittu La pual le. Osana yhtiöiden tervehdyttämistä on järkevää miettiä yhtiöiden hallin toa. Tällä hetkellä yhtiöiden hallituksissa on jonkin verran eri laisuut ta. Hallitusten kokoonpanoksi on määritelty 5 jäsentä, jonka lisäk si 1 varajäsen. Poikkeuksen muodostaa Oppisoppi, jossa hal lituk sen kokoonpano on 7 jäsen + 1 varajäsen. Lapuan kaupungin kiinteistöosakeyhtiöiden hallitusten kokoonpano se kä arvio tulevasta kehityksestä liitteenä. Vaikka yhtiöitä ei saada fuusioitua vielä, on viisasta kuitenkin jo ryhtyä toimimaan yhtiöiden kanssa, kuten ne olisivat yksi yhtiö. Yhtenä toi me na tähän on yhtenäistää yhtiöiden hallitukset. Muiden yhtiöiden osal ta tämä voidaan jo toteuttaa, mutta Oppisopin osalta se edel lyttää sitä, että yhtiöjärjestys muutetaan vastaamaan muiden yh tiö järjes tys tä. Tämä taas vaatii Oppisopin yhtiökokouksen päätöstä yh tiöjär jes tyk sen muuttamisesta. Tämä on kuitenkin tässä tilanteessa järke vää, jotta saadaan yhtenäiset hallitukset jokaiseen yhtiöön. Yhtiön hallituksia valittaessa on hyvä noudattaa uuden Kuntalain 47 :n 2 momentin velvoitetta siitä, että kunnan tytäryhteisön hal li tuk sen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edel lyt tämä riittävä talouden ja liiketoiminnan kokonaisetu, vaikka ky sei nen lain kohta tulee voimaan vasta Hallituksen esi tyk ses sä kuntalaiksi (HE 268/2014 vp) todetaan asiasta seuraavaa: Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käy tännös sä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus to teuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yh tei sölle asettanut. Kunnan tehtävien yhtiöittämisen tai muun eriyt tämi sen taustalla on usein tietyn toiminnan tai palveluiden järjes tä mi nen taloudellisesti tehokkaalla tavalla. Kil pai lu neut ra liteet tiin liittyvien kuntalain säännösten voimaantulon jälkeen on odotettavissa, että yhtiöittämiskehitys jatkuu kunnissa en-

3 tis tä voimakkaampana ja että yhä useammat kuntaomisteiset yh tiöt toimivat kilpailuilla markkinoilla. Hallituksen ko koon panon tulisi mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokas hoi ta minen. Tehokkain hallitustyöskentely mahdollistuu silloin, kun hal li tuk sen jäsenillä on riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus. Erityisesti kilpailuilla markkinoilla toimiminen ja kannattavan lii ke toi min nan johtaminen edellyttää hallituksen jäseniltä kysei sen toimialan, talouden ja liiketoiminnan osaamista. Lii ketoi min ta osaa mi nen osana johtamistaitoja täydentää sekä yhtei sön toimialaan liittyvää substanssiosaamista että talouteen liit ty vää osaamista. Hallituksen valinnassa lähtökohtana tulisi kaikissa yhteisöissä ol la, että hallituksen jäsenillä olisi kykyä itsenäiseen pää töksen te koon sekä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan joh don kanssa. Hallituksen valinnassa tulisi aina huomioida yh tei sön toimiala ja toiminnan laajuus sekä yhteisön stra te ginen merkittävyys kunnan toiminnassa. On eri asia, har joit taako yhteisö merkittävää liiketoimintaa kilpailuilla markkinoilla vai onko kyse esimerkiksi asunto-osakeyhtiöstä, jonka pääasial li ses ti vastaa kunnan vuokra-asunnoista. Vastaavasti tilan ne on erilainen, jos kyseessä on kunnan yksinomaisessa omis tuk ses sa oleva, käytännössä kunnan sisäiseen pal ve lutuo tan toon keskittynyt yhtiö, tai laajan omistajapohjan omaa va alueellisesti tai jopa valtakunnallisesti toimiva yhtiö. Kaik kien näiden yhteisöjen hallitukseen tarvitaan osaamista, mut ta vaaditun osaamisen laatu on erilaista. Erityisesti hallituksen puheenjohtajaksi tulee saada henkilö, joka on asias ta kiinnostunut, osaava sekä omaa mahdollisuuden käyttää aikaa asioiden hoitamiseen yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Yhtiön hal li tuk sen jäseniltä vaaditaan aitoa kiinnostusta lähteä kehittämään han ka las sa vaiheessa olevia yhtiöitä. Tarvitaan innovatiivisia ih mi siä. Tämä edesauttaa kokonaisuuden hallinnassa varsinkin tässä ti lantees sa, kun yhtiöiden tulee tulevien vuosien aikana ennen fuusiota teh dä isoja ratkaisuja. Ensimmäisenä suurena asiana on isän nöin tipal ve lu jen kilpailuttaminen, joka tulee laittaa vireille heti syksyn alussa. Jatkossa on tarkoitus, että yhtiöiden isännöinti hoidetaan yhden yh tiön toimesta. Yhtiöiden yhtiöjärjestysten mukaan kunkin yhtiön hallitus nimittää yhtiöl le toimitusjohtajan. Ei ole järkevää eikä ekonomista, että jokainen yh tiö nimittää oman toimitusjohtajan. Tässä vaiheessa yhtiöille tulee ni mit tää toimitusjohtaja, joka yhdessä hallituksen kanssa ja hal li tuk-

4 sen puheenjohtajan työparina huolehtii yhtiöiden juoksevista asioista. Toimitusjohtajina toimivat tällä hetkellä kiinteistöyhtiöiden isännöit si jät. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, 1. että Lapuan kaupungin omistamien Kiinteistö Oy Lapuan Teoran, Kiinteistö Oy Lapuan Miian, Kiinteistö Oy Lapuan Kiviristin, Kiin teis tö Oy Ilkansivun ja Kiinteistö Oy Peitturinpuiston hal li tukset ovat jatkossa yhtenevät henkilöiltään. Kaupunginhallitus valitsee kiinteistöyhtiöiden hallituksiin viisi jäsen tä sekä yhden varajäsenen. 2. Kaupunginhallitus ohjeistaa kiinteistö Oy Oppisopen muut tamaan yhtiöjärjestystään niin, että yhtiön hallituksen kokoonpano on viisi (5) jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen Kiinteistö Oy Oppisopen hal li tuk sen jäsenet ovat kuten kohdassa 1 on valittu. 3. ohjeistaa Kiinteistö Oy Lapuan Teoran, Kiinteistö Oy Lapuan Mii an, Kiinteistö Oy Lapuan Kiviristin, Kiinteistö Oy Ilkansivun ja Kiin teis tö Oy Peitturinpuiston hallituksen valitsemaan vs. toi mitus joh ta jak si edellä mainittuihin yhtiöihin Toni Leppäsen kunnes yh tiöi den fuusioprosessi on saattu siihen vaiheeseen, että var sinai nen toimistusjohtaja voidaan valita ja yhteisvastuullisesti mak sa maan korvauksesti vs. toimitusjohtajan tehtävästä 415 eu roa/kk. Päätös: Hallintojohtaja Toni Leppänen poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksentoen ajaksi esteellisenä (osallisuusjäävi). Pöytäkirjan pitäjänä tämän pykälän osalta toimi kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan, siten, että kutsutaan koolle em. yhtiöiden osalta ylimääräinen yhtiökokous. Kaupunginjohtajan täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus valitsi päätösehdotuksen kohdan yksi mukaisesti kiinteistöyhtiöiden hallituksiin seuraavat jäsenet ja varajäsenen: Ampiala Riitta Kivisaari Pekka Lahdensuo Veli-Martti Lahdensuo Panu

5 Lahtinen Helena Varajäseneksi Pöntinen Kai. Ylimääräiseksi yhtiökokousedustajaksi valittiin Vaahtoniemi Jussi. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Arto Lepistö, puh ,

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä:

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä: Kunnanhallitus 5 13.01.2014 Kunnanhallitus 65 17.03.2014 Kunnanvaltuusto 13 22.04.2014 Kunnanhallitus 195 22.09.2014 Kunnanvaltuusto 38 29.09.2014 Kunnanhallitus 236 17.11.2014 Kunnan omistamien vuokra-asuntojen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle

Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle Kaupunginhallitus 145 25.05.2015 Kaupunginhallitus 157 01.06.2015 Kaupunginvaltuusto 42 15.06.2015 Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle 325/220/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa.

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa. Kunnanhallitus 3 13.01.2014 Kunnanhallitus 244 08.12.2014 Kunnanhallitus 5 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 12.02.2015 Kunnanhallitus 107 18.05.2015 Kiinteistö Oy Tornitie Kunnanhallitus 13.01.2014 3 Kiinteistö

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus vuosina 2014-2018 / rahoitus vuosina 2015-2018

Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus vuosina 2014-2018 / rahoitus vuosina 2015-2018 Puheenjohtajiston työryhmä 3 28.05.2013 Kaupunginhallitus 12 10.06.2013 Puheenjohtajiston työryhmä 3 05.09.2013 Puheenjohtajiston työryhmä 6 12.11.2013 Kaupunginhallitus 11 06.10.2014 Epanet-korkeakouluverkoston

Lisätiedot

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE Kaupunginhallitus 80 16.03.2015 Kaupunginhallitus 96 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 13 07.04.2015 Kaupunginhallitus 145 11.05.2015 ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sastamalan Lämpö Oy:lle 1074/02.05.06/2014 KHALL 08.12.2014 332 Sastamalan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932.

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932. Kunnanhallitus 83 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 21 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 26 15.04.2014 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen

Lisätiedot