OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI"

Transkriptio

1 Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Salpauksen johtokunnan hyväksymä Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Voimassa alkaen toistaiseksi

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN Laboratorioalan ammattialan kuvaus ja arvoperusta Laboratorioalan perustutkinnon tavoitteet Laboratorioalan perustutkinnon muodostuminen Ammatillisen perustutkinnon muodostumisperiaatteet Elinikäisen oppimisen avaintaidot Jatko-opintokelpoisuus LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA KOULUTUSKESKUS SALPAUKSESSA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Laboratorioalan koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat Laboratorion perustyöt 25 ov Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka Bioanalytiikka Mittaukset ja laiteanalytiikka Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Biotekniset sovellukset Elintarvikeanalytiikka Laiteanalyysien sovellukset Teollisuuden prosessit Ympäristöanalytiikka Biotekniset sovellukset ja teollisuuden prosessit Tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista Tutkinnon osa ammattitutkinnoista Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Yrittäjyys (10 ov)... 47

3 5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 OV (YHTEISET OPINNOT), TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli, suomi (4 ov) Kirjallinen viestintä (1 ov) Suullinen viestintä (1 ov) Kieli ja kulttuuri (1 ov) Työelämän asiakirjat (1 ov) Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla (4 ov) Oma äidinkieli ja sen käyttö (1 ov) Kielitieto ja oikeakielisyys (1 ov) Kielialueen kulttuuri. Viestintä ja yhteiskunta (1 ov) Kaunokirjallisuus ja muut taidelajit (1 ov) Suomi toisena kielenä (4 ov) Kirjallinen viestintä (1 ov) Suullinen viestintä (1 ov) Kieli ja kulttuuri (1 ov) Työelämän asiakirjat (1 ov) Ruotsi (1 ov) Englanti (2 ov) Englanti 1 (1 ov) Englanti 2 (1 ov) Matematiikka (3 ov) Matematiikka 1 (1 ov) Matematiikka 2 (1 ov) Matematiikka 3 (1 ov) Fysiikka ja kemia (2 ov) Fysiikka (1 ov) Kemia (1 ov) Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto (1 ov) Liikunta (1 ov) Terveystieto (1 ov) Taide ja kulttuuri (1 ov) VALINNAISET TUTKINNON OSAT (4 ov) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OPISKELIJAN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MUUT MÄÄRÄYKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA... 96

4 8.1 Opinto-ohjaus ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Työssäoppiminen ja työturvallisuus Ammatillinen erityisopetus Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Oppisopimuskoulutus Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö Opiskelijahuolto Terveydentilavaatimukset laboratorioalan peruskoulutuksessa LIITTEET... 98

5 1 1 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Laboratorioalan ammattialan kuvaus ja arvoperusta Laboratorioissa tehdään luonnontieteellistä tutkimusta, kehitetään tuotteita ja tuotantomenetelmiä sekä seurataan teollisuudessa raaka-aineiden ja tuotteiden laatua ja ympäristön tilaa. Laboratorioalan työtehtävät liittyvät laadunvalvontaan, teollisuuden prosesseihin, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Alan työpaikkoja ovat laboratoriot, jotka toimivat teollisuuden tuotekehityksessä ja laadunvalvonnassa, yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuksessa, elintarvikevalvonnassa sekä ympäristönsuojelun, energian tuottamisen, tullivalvonnan ja terveydenhuollon alalla. Teollisuuden suurimmat työllistäjät ovat kemianteollisuus, lääke-, metalli- ja elintarviketeollisuus sekä metsä- ja paperiteollisuus. Laboratorioalalla on verkostoiduttu ja palveluja on yksityistetty, jolloin eri laboratoriot ovat keskittyneet tuottamaan omia erikoispalvelujaan. Verkostojen myötä monikansallisissa työyhteisöissä toimiminen on tullut osaksi alan arkipäivää. Ympäristön suojeleminen, ihmisen hyvinvointiin panostaminen, teknologian kehittyminen yleisesti ja alakohtaisesti sekä kansainvälistyminen asettavat alalle jatkuvia haasteita. Laboratoriotyön haasteet liittyvät kiinteästi eri teollisuuden tuotteiden kehittämis- ja tutkimustoimintaan. Kilpailu markkinoista edellyttää nopeaa, luotettavaa ja yksityiskohtaisen tarkkaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, johon laboratorioiden on omalta osaltaan pystyttävä vastaamaan kehittämällä omia menetelmiään. Laboratorioiden laitetekniikan ja analyysimenetelmien kehittyminen edellyttää laboratoriossa työskenteleviltä entistä vaativampaa osaamista ja tietoteknisiä taitoja. Tietoturvallisuuteen liittyvät asiat korostuvat myös laboratoriotoiminnassa. Laboratorioala tuottaa tutkimuksen avulla tietoa ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin turvaamiseksi sekä elinkelpoisen ympäristön säilyttämiseksi. Lisäksi tehtävänä on olla mukana tuotekehityksessä varmistamassa testeillä ja analyyseillä, että tuotteista tulee aiempaa kestävämpiä, terveellisempiä, hygieenisempiä ja muilla tavoin käyttäjäystävällisempiä. Arvopäämäärinä ovat toiminnan korkea laatu, luotettavuus, turvallisuus, tarkoituksenmukaisuus sekä asiakaslähtöisyys. Monikansallisissa työyhteisöissä toimiminen ja lisääntynyt tiimityö perustuvat kanssaihmisten kunnioittamiseen, toisen työn, perinteiden ja kulttuuriympäristön tuntemiseen ja arvostamiseen sekä tasa-arvoisuuteen ja suvaitsevaisuuteen. Kannattava ja

6 2 tehokas toiminta edellyttää kaikissa toimintaympäristöissä yrittäjyyttä, yritteliäisyyttä ja elinikäisen oppimisen arvostamista. 1.2 Laboratorioalan perustutkinnon tavoitteet Laboratorioalan perustutkinnon, laboratorioalan koulutusohjelman suorittaneen ammattitaitoon kuuluvat ongelmanratkaisutaito, oma-aloitteisuus, joustavuus, kyky oppia jatkuvasti uutta sekä työturvallinen ja ympäristövastuullinen työskentelytapa. Lisääntyvä tiimityö edellyttää sekä yhteistyötaitoja että kykyä työskennellä ja hankkia tietoa itsenäisesti. Vastuun ottaminen omasta työstä on hyvin keskeistä. Laboratorioalan perustutkinnon suorittaneelta odotetaan, että hänellä on laaja-alainen ammattitaito ja että hän kehittää sitä jatkuvasti. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Säädösten, sopimusten ja aikataulujen noudattaminen kuuluvat laborantin ammattietiikkaan. Laborantti osaa työskennellä myös vieraskielisen ohjeen mukaan ja etsiä tietoa vieraskielisistä lähteistä. Laboratorioalan perustutkinto antaa valmiudet työskennellä ergonomisesti ja ylläpitää työ- ja toimintakykyä. Laboratoriotoimintaan kuuluvat oleellisesti laatu- ja ympäristöjärjestelmät ja tulosvastuu, jolloin oman toiminnan sekä laadullinen että taloudellinen seuranta kuuluvat kaikille. Tämä edellyttää laatu- ja taloudellista ajattelua sekä osaamista. Laatujärjestelmät edellyttävät työn kulun ja tulosten huolellista dokumentointia, joten työntekijältä vaaditaan tarkkuutta. Luotettavien tulosten saamiseksi työntekijällä täytyy olla kärsivällisyyttä toistaa analyysejä useaankin kertaan. Tavoitteena on kuitenkin nollavirheperiaate, ja tuloksen on oltava kerralla oikein. Laboratorioalan perustutkinnon ja koulutusohjelman suorittanut osaa toimia laborantin tehtävissä eri teollisuudenalojen, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin laboratorioissa laadunvalvontaan, tuotteiden kehittämiseen, tutkimukseen ja teollisuuden prosesseihin liittyvissä tehtävissä. Hän osaa tehdä kemiallisia, fysikaalisia, biokemiallisia, mikrobiologisia ja aistinvaraisia analyysejä erilaisista näytteistä tarkoituksenmukaisesti. Hän osaa valita työhönsä oikeat kemikaalit, välineet ja laitteet sekä osaa käyttää ja huoltaa välineitä ja laitteita ohjeiden mukaisesti. Hän osaa työskennellä laboratorion laatu- ja ympäristöjärjestelmien mukaisesti tulosvastuullisesti. Hän noudattaa työ-, toiminta- ja työturvallisuusohjeita. Hän hyödyntää tietotekniikkaa työssään. Hän osaa arvioida tulosten luotettavuutta ja omaa suoritustaan. Hän pystyy kehittämään ammatillisia taitojaan ja työsuorituksiaan hyvien matematiikan ja luonnontieteiden perustietojen avulla.

7 Lisäksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa koulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98, 5 ). 1.3 Laboratorioalan perustutkinnon muodostuminen Ammatillisessa peruskoulutuksessa AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 90 OV Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 70 ov Laboratorion perustyöt, 25 ov Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka, 15 ov Bioanalytiikka, 15 ov Mittaukset ja laiteanalytiikka, 15 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Valittava yhteensä 20 ov kohdista Biotekniset sovellukset, 10 ov Elintarvikeanalytiikka, 10 ov Laiteanalyysien sovellukset, 10 ov Teollisuuden prosessit, 10 ov Ympäristöanalytiikka, 10 ov Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista, 5-10 ov Tutkinnon osa ammattitutkinnosta, 10 ov Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta, 10 ov Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista, 10 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 5-10 ov 4.3 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0 10 ov Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat 5-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) 0-10 ov Lukio-opinnot 0-10 ov Tutkinnon osat kaikille valinnaisista tutkinnon osista Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista (perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa (yhteiset

8 4 opinnot), 20 ov 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Äidinkieli 4 ov 0 4 ov Toinen kotimainen kieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Toinen kotimainen kieli, suomi 1 ov 0 4 ov 1 ov 2 ov 0-3 ov Vieras kieli 2 ov 0 4 ov Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 3 ov 0 4 ov 2 ov 0 4 ov 1 ov 0 4 ov Liikunta 1 ov 0 4 ov Terveystieto Taide ja kulttuuri 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat 1 ov 0 4 ov 1 ov 0 4 ov Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka 0 4 ov 0 4 ov Etiikka 0 4 ov Kulttuurien tuntemus 0 4 ov Psykologia 0 4 ov Yritystoiminta 0 4 ov 16 ov 4 ov Opetuskieleltään ruotsinkielisessä koulutuksessa toisen kotimaisen kielen opintojen laajuus on 2 ov, jolloin pakollisten ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien laajuus on 17 ov ja valinnaisten 3 ov. Sekä liikunnan että terveystiedon pakollisten opintojen laajuus on 1 ov. Koulutuksen järjestäjä voi päättää liikunnan ja terveystiedon pakollisten opintojen jakamisesta poikkeavalla tavalla kuitenkin siten, että niiden yhteislaajuus on kaksi opintoviikkoa. 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov

9 1.4 Ammatillisen perustutkinnon muodostumisperiaatteet 5 Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot) sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa, silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Tutkintokohtaiset valinnaisuussäännöt on esitetty edellä laboratorioalan perustutkinnon muodostuminen -taulukossa. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja voi valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista. Opiskelija voi valita jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi lukio-opintoja jopa suorittaa ylioppilastutkinnon. Nämä opinnot voivat korvata ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), muita valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Valintojen tekemisen ja osaamisen tunnustamisen helpottamiseksi lukiossa suoritettujen tai suoritettavien opintojen korvaavuudet on määritelty luvussa 5 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot). Korvaavuuksien määrittely edistää myös koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja yhteisen opetustarjonnan hyödyntämistä. Koko tutkinnon suorittaminen on ensisijainen tavoite ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti järjestetyssä tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perustutkinnon myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Opiskelijoilla tulee tällöin olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa koulutuksen järjestäjät laativat opiskelijalle tai tutkinnon suorittajalle, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa, suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. 1.5 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisista tilanteista selviytymistä. Ne lisäävät kaikil-

10 6 la aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla opiskelijat tai tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältävät edellisen ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden yhteisten painotusten ja kaikille aloille yhteisen ydinosaamisen lisäksi perusopetuksen ja lukion aihekokonaisuuksia sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksia 2005/0221 (COD) elinikäisen oppimisen avaintaidoiksi. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteisten opintojen) tavoitteisiin ja ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja niiden arviointikriteereihin. Erikseen arvioitava elinikäisen oppimisen avaintaidon arvioinnin kohde sisältää seuraavat elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat 1. oppiminen ja ongelmanratkaisu 2. vuorovaikutus ja yhteistyö 3. ammattietiikka 4. terveys, turvallisuus ja toimintakyky 5. aloitekyky ja yrittäjyys 6. kestävä kehitys 7. estetiikka 8. viestintä ja mediaosaaminen 9. matematiikka ja luonnontieteet 10. teknologia ja tietotekniikka 11. aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus Oppiminen ja ongelmanratkaisu Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. Vuorovaikutus ja yhteistyö

11 7 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. Ammattietiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin arvoperustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaaaikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Aloitekyky ja yrittäjyys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. Kestävä kehitys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Estetiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Viestintä ja mediaosaaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita. Hän käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja.

12 8 Matematiikka ja luonnontieteet Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. Teknologia ja tietotekniikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. 1.6 Jatko-opintokelpoisuus Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 4 :n mukaan ammatilliset perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin siten kuin asetuksella säädetään ja yliopisto tai ammattikorkeakoulu opiskelijan opinto-ohjelman perusteella päättää. 2 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANO 2.1 Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Opetussuunnitelman yhteinen osa Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa määritellään kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä koulutuksen järjestäjän keskeiset arvot Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa määrätään ammatillisten tutkinnon osien ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien järjestäminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Lisäksi määrätään opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet.

13 9 Tutkintokohtaisessa osassa määrätään myös koulutuksen järjestäjän tarjoamat opinnot muista tutkinnoista sekä opiskelijan mahdollisuudet suorittaa useampia kuin yksi tutkinto. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa sisältää: tutkinnon muodostumisen pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista opintojen etenemisen, ajoituksen ja järjestämisen vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonnan suunnitelman ammattiosaamista syventävien tutkinnon osien (tutkintoa yksilöllisesti laajentavien tutkinnon osien) järjestämisestä suunnitelman tutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä suunnitelman ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista siten, että se sisältää ammattiosaamisen toimikunnan hyväksymän suunnitelman ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit siltä osin kuin niitä ei ole tutkinnon perusteissa määritelty Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tukee opiskelijan urasuunnittelua ja kehittää hänen valmiuksiaan itsearvioinnissa. Se perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. Opiskelijaa ohjataan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa ja sen toteutumisen seurannassa. Se on suunnitelma, jonka toteuttamiseen opiskelija sitoutuu ja motivoituu koko koulutuksen ajaksi. Suunnitelmassa määritellään oppimisen tavoitteet, opintojen suorittaminen, suoritustavat ja ajoitus sekä opintojen arviointi. Mahdolliset oppimista vaikeuttavat seikat tunnistetaan ja opiskelijan itseohjautuvuutta ja ammatillista kasvua ohjataan ja tuetaan. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumista ja opintojen edistymistä seurataan, ja tarvittaessa opiskelijalle annetaan tukea ja lisäohjausta. Opiskelija ja opettajat arvioivat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteuttamisen mahdolliset esteet. Opiskelijaa ohjataan tekemään omaa oppimistaan koskevia päätöksiä sekä tarvittaessa tarkentamaan ja muuttamaan suunnitelmaa opintojen edetessä. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma sisältää mm. opiskelijan yksilölliset valinnat laajentaa, monipuolistaa ja syventää opintojaan sekä opinnoissa etenemisen, oppi-

14 misen arvioinnin, opiskelijan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen, työssäoppimisen paikat ja ajat ja ammattiosaamisen näytöt. 3 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA KOULUTUSKESKUS SALPAUKSESSA Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut toimialalla on laadittu näyttötutkintoprosessin kuvaus, jossa määritetään Koulutuskeskus Salpauksen prosessin käytännöt. Näyttötutkinnon voi suorittaa riippumatta siitä, miten tutkinnon edellyttämä osaaminen on hankittu. Pääsääntöisesti tutkinnonsuorittaja osallistuu kuitenkin valmistavaan koulutukseen. 10 Laboratorioalan perustutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen hyväksytysti tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Tutkinnonsuorittaminen arvioidaan asteikolla 1-3. Laboratorioalan perustutkinnon muodostuminen näyttötutkintona on esitetty seuraavassa taulukossa. Aikuisten näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta ei pääsääntöisesti mitoiteta opintoviikkoina lakisääteisiä aloja lukuun ottamatta. Opintojen laajuus on jokaisen tutkinnon suorittajan kohdalla yksilöllinen (henkilökohtaistettu), joten opintoviikkomäärää ei voi taulukkoon merkitä. Laboratorioalan perustutkinnon muodostuminen Ammatilliset tutkinnon osat 1. Kaikille pakolliset 1.1 Laboratorion perustyöt 1.2 Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka 1.3 Bioanalytiikka 1.4 Mittaukset ja laiteanalytiikka 2. Laboratorioalan osaamisala, laborantti Valittava kaksi osaa 3.1 Biotekniset sovellukset 3.2 Elintarvikeanalytiikka 3.3.Laiteanalyysien sovellukset 3.4 Teollisuuden prosessit 3.5 Ympäristöanalytiikka 3.6 Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista

15 3.7 Tutkinnon osa ammattitutkinnosta 3.8 Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta 3.28 Tutkinnon osa muusta ammatillisesta perustutkinnosta 3.29 Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Yritystoiminta 11 4 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 Laboratorioalan koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat Laboratorion perustyöt 25 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella työnsä ja noudattaa työaikoja hakea työssä tarvittavat välineet ja laitteet valita kemikaalit työhönsä ja hakea tietoa niiden turvallisesta käytöstä laskea liuoslaskuja ja valmistaa tarvittavat liuokset ja käyttää työssään laboratorion mittavälineitä käyttää ja virittää laboratorion peruslaitteita, kuten vaakaa, ph- ja johtokykymittareita, lämmityslaitteita tai titraattoreita sekä pitää ne toimintakuntoisina ottaa näytteen ja käsitellä sen sekä tehdä näytteestä titraukseen perustuvan mitta-analyysin, painoanalyysin tai laadullisen analyysin noudattaa työturvallisuusohjeita ja huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä sekä huolehtia välinehuollosta työn jälkeen noudattaa laboratorion laatuvaatimuksia käsitellä ja hävittää kemikaaleja laskea tulokset mittausten perusteella ja arvioida tulosten oikeellisuutta laatia työstään vaadittavan raportin arvioida omaa toimintaansa yritystoiminnan tuloksellisuuden näkökulmasta tarvittaessa ottaa yhteyttä laboratorioalan yrityksiin käyttää tietokonetta ja yleisimpiä valmisohjelmia, kuten tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia, laboratoriolaadun ylläpitämisessä toimia onnettomuus- ja vaaratilanteissa Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

16 12 1. Työprosessin hallinta Laboratoriotyön suunnittelu ja työn kokonaisuuden hallinta Oman työsuorituksen arviointi (työskentelyn tarkkuus, taloudellisuus, ympäristöystävällisyys, tuloksen luotettavuus) 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työtapojen hallinta Liuosten valmistaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee omaa työtään tarviten suunnittelee oman työnsä ja tekee toteuttamiskelpoisen ajoittain ohjausta ja noudat- noudattaa työaikoja työsuunnitelman ja noudat- taa työaikoja taa työaikoja etenee työvaiheissa tarviten ajoittaista ohjausta ja toimii ohjattuna asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi omaa työskentelyään tarviten ohjausta etenee työvaiheesta toiseen sujuvasti annetussa aikataulussa sekä noudattaa annettuja ohjeita ja toimii asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi omaa työskentelyään sekä löytää omasta toiminnastaan mahdollisia kehittämiskohteita Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hakee työvälineet ja kemikaalit ja käyttää niitä oikein tarviten ajoittain ohjausta sekä huolehtii työpisteen ja -välineiden siistimisestä työn jälkeen laskee liuosten pitoisuuksia mallin mukaisesti sekä valmistaa liuoksia ohjatusti hakee ja käyttää työvälineitä ja kemikaaleja taloudellisesti ja oikein sekä huolehtii työpisteen ja -välineiden siistimisestä työn jälkeen laskee tarvittavien liuosten pitoisuuksia ja valmistaa tarvittavat liuokset oikealla tarkkuudella etenee työvaiheesta toiseen järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun toimintaan ja annettuihin aikatauluihin sekä noudattaa annettuja ohjeita ja toimii asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi itsenäisesti omaa työskentelyään ja löytää omasta toiminnastaan mahdollisia kehittämiskohteita sekä esittää korjausehdotuksia valitsee tarkoituksenmukaiset työvälineet ja kemikaalit sekä käyttää niitä itsenäisesti, taloudellisesti ja oikein sekä huolehtii työpisteen ja - välineiden siistimisestä työn jälkeen laskee sujuvasti erilaisten liuosten pitoisuuksia sekä valmistaa tarvittavat liuokset oikealla tarkkuudella Näytteenotto ja analyysin suorittaminen Peruslaitteiden käyttö, kalibrointi ja toimintakuntoisena pitäminen Tulosten laskeminen ja käsittely 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Kemikaalien valinta ja käyttäminen sekä reaktioyhtälöihin perustuvat ainemäärien laskemiset ottaa näytteen ja suorittaa rutiininomaisen analyysin tarviten ajoittain ohjausta virittää ja käyttää työssä tarvittavia peruslaitteita turvallisesti, mutta työskentely vaatii ohjausta laskee ja raportoi tulokset tietotekniikkaa hyödyntäen tarviten ajoittain ohjausta ottaa ja käsittelee näytteen sekä suorittaa rutiininomaisen analyysin itsenäisesti virittää ja käyttää työssä tarvittavia peruslaitteita turvallisesti sekä pitää ne toimintakuntoisina, mutta työskentelyn tarkkuus vaatii ajoittain ohjausta laskee ja raportoi tulokset tietotekniikkaa hyödyntäen sekä arvioi tuloksen oikeellisuutta ottaa ja käsittelee näytteen sekä suorittaa vaaditun analyysin sujuvasti myös rutiinista poikkeavissa tilanteissa virittää ja käyttää peruslaitteita turvallisesti ja laatujärjestelmän mukaisesti sekä pitää ne toimintakuntoisina itsenäisesti, ilman erillistä kehotusta laskee ja raportoi tulokset oikealla tarkkuudella ja oikeissa yksiköissä tietotekniikkaa hyödyntäen sekä arvioi tulosten oikeellisuutta tilastollisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo, keskihajonta) käyttäen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tunnistaa kemiallisen kaavan tai valitsee kaavan tai englanninkielisen englanninkielisen nimen perusteella nimen perusteella kemi- tavallisimmat alkuaineet ja kaaleja, ottaa työssään huomioon yhdisteet, nimeää ja kirjoittaa alkuaineiden ja yhdisteiden osin ohjatusti epäorgaanisten ominaisuudet käyttäen niitä yhdisteiden kaavoja sekä tulkitsee työssään turvallisesti, nimeää ja tavallisimpia reaktioyhtälöitä kirjoittaa tavallisimpien epäor- ja laskee niiden avulla ainemääriä gaanisten yhdisteiden kaavoja tarviten ajoittain ohjausta sekä kirjoittaa ja tulkitsee tavallivalitsee kaavan tai englanninkielisen nimen perusteella kemikaaleja, ottaa työssään huomioon alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuudet käyttäen niitä työssään itsenäisesti ja turvallisesti, nimeää ja kirjoittaa erilaisten epäorgaanisten

17 13 Mitta-, paino- tai laadullisen analyysin tekeminen tietää käyttämiensä analyysimenetelmien periaatteita ja laitteiden toimintaa niin, että toteuttaa työn, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta simpia reaktioyhtälöitä ja laskee niiden avulla ainemääriä lähes itsenäisesti tietää käyttämiensä analyysimenetelmien perusteet ja laitteiden toimintaperiaatteet niin, että toteuttaa työn lähes itsenäisesti yhdisteiden kaavoja sekä kirjoittaa ja tulkitsee erilaisia reaktioyhtälöitä ja laskee niiden avulla ainemääriä itsenäisesti tietää käyttämiensä analyysimenetelmien perusteet ja laitteiden toimintaperiaatteet siten, että toimii myös häiriötilanteissa Laboratorion laatujärjestelmän mukainen toiminta (esim. ISO, GLP) Laboratorioiden toimialojen ja yhteistyökumppaneiden tunteminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu työskentelee laatujärjestelmän mukaisesti ottaen huomioon työpaikalla käytettävän laatujärjestelmän periaatteet, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta hakee opastettuna tietoa laboratorioalan tyypillisistä yhteistyökumppaneista (esim. kemikaalitoimittajat) työskentelee laatujärjestelmän mukaisesti lähes itsenäisesti ottaen huomioon työpaikalla käytettävän laatujärjestelmän periaatteet hakee tietoa ja kertoo yhteistyömuodoista joidenkin alueensa laboratorioalan toimijoiden sekä tyypillisten yhteistyökumppaneiden kanssa Opiskelija tai tutkinnon suorittaja arvioi omia työtapojaan ja oppimiskykyään arvioi omia työtapojaan ja opsä sekä hankkii työhönpimiskykyään realistisesti sekä liittyvää tietoa tarviten ajoittain hankkii tietoa ohjeiden mukaan ohjausta työskentelee itsenäisesti laatujärjestelmän mukaisesti ottaen huomioon työpaikalla käytettävän laatujärjestelmän periaatteet ja laboratoriolaatuun vaikuttavat tekijät sekä laatusanastoa hakee tietoa ja kertoo yhteistyömuodoista alueensa merkittävimpien laboratorioalan toimijoiden sekä tyypillisten yhteistyökumppaneiden kanssa arvioi omia työtapojaan ja oppimiskykyään realistisesti ja monipuolisesti sekä toimii oma-aloitteisesti tiedon hankinnassa Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky ottaa asiallisesti vastaan palautetta sekä toimii erilaisten ihmisten kanssa tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta noudattaa työturvallisuusohjeita, etsii tietoa käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista antaa tarvittaessa ensiapua EA1- tavoitteiden mukaisesti ottaa asiallisesti vastaan palautetta, muuttaa toimintaansa sen perusteella ja toimii sujuvasti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä tekee vastuullaan olevat tehtävät huolellisesti sekä kysyy tarvittaessa neuvoa käsittelee ja hävittää kemikaaleja oikein ja turvallisesti, työskentelee siististi, noudattaa työturvallisuuteen liittyviä ohjeita, etsii tietoa käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein ja antaa tarvittaessa ensiapua EA1- tavoitteiden mukaisesti ottaa asiallisesti vastaan palautetta, muuttaa toimintaansa sen perusteella sekä ottaa työssään huomioon edellisen ja seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja omaaloitteisesti työyhteisössä sekä kysyy tarvittaessa neuvoa käsittelee ja hävittää kemikaaleja oikein ja turvallisesti, työskentelee siististi ja työtoverit huomioon ottaen, noudattaa työturvallisuuteen liittyviä ohjeita, etsii tietoa käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työasentoja ja antaa tarvittaessa ensiapua EA1- tavoitteiden mukaisesti Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tekemällä mitta-, paino- tai laadullisen analyysin laboratoriossa tai muussa laboratorio-olosuhteita mahdollisimman hyvin vastaavassa paikassa. Tutkinnon suorittaja ottaa ja käsittelee näytteen sekä laskee liuoslaskut ja valmistaa tarvittavat liuokset, minkä jälkeen hän tekee näyt-

18 14 teestä vaadittavan analyysin käyttäen työssä tarvittavia laitteita ja työvälineitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta: o analyysimenetelmän periaatteen sekä laitteiden toiminnan hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot: o oppiminen ja ongelmanratkaisu o vuorovaikutus ja yhteistyö o ammattietiikka o terveys, turvallisuus ja toimintakyky työturvallisuuden ja käyttöturvallisuustiedotteiden käyttämisen osalta Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista päättää ammatinopettaja. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Toteutustapa Tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin Käytännön harjoitteet oppilaitoksella ja töiden raportointi Verkkoavusteinen opetus Työssäoppiminen, 4 viikkoa Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Laboratorion perustoiminnot (7 ov) Peruslaitteet (3 ov) Liuosten valmistus (3 ov) Mitta- ja painoanalyysi (6 ov) Epäorgaaninen kemia (3 ov) Tiedonhallinta (3 ov)

19 15 Ammattiosaamisen näytön lisäksi osaamista arvioidaan muulla arvioinnilla, jota on: Kirjalliset kokeet (alan toimintaa ohjaavat lait ja määräykset) Työssäoppimisen arviointi (arvioidaan niiden arvioinnin kohteiden osalta, joita ei tule ammattiosaamisen näytössä esille) Jatkuva seuranta Työkokeet Arviointia täydennetään myös muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen ja käytännön tehtävien avulla. Ajoitus 1. ja 2. lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisehtoa Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella työnsä käytettävissä olevassa ajassa hakea tarvittavat kemikaalit ja välineet sekä koota tarvittavat laitteistot toteuttaa orgaanisen kemian työn, seurata sen etenemistä ja säätää reaktiota tarvittaessa noudattaa työturvallisuuteen ja analyysilaitteiden käyttöön liittyviä ohjeita työskennellä laboratorion laatuvaatimusten mukaan käsitellä jätteet ja siistiä työtilan ottaa ja käsitellä näytteen sekä suorittaa kromatografisen analyysin laskea vaaditut tulokset, arvioida saamiensa tulosten oikeellisuutta ja tutkitun yhdisteen puhtautta sekä raportoida tulokset. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla opintokokonaisuuden keskeinen sisältö.

20 16 1. Työprosessin hallinta Orgaanisen kemian työn suunnittelu ja työn kokonaisuuden hallinta Oman työsuorituksen arviointi 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Orgaanisen kemian työvälineiden, kemikaalien ja työtapojen hallinta Näytteenotto ja näytteen käsittely Kromatografisen analyysin hallinta Tulosten laskeminen ja käsittely sekä yhdisteen puhtauden arvioiminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Työskentely orgaanisilla yhdisteillä Orgaanisen kemian töiden ja niihin liittyvien välineiden ja laitteiden hallinta Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee omaa työtään tarviten suunnittelee oman työnsä ja ajoittain ohjausta ja noudattaa noudattaa työaikoja työaikoja työaikoja etenee työvaiheissa tarviten ajoittain ohjausta ja toimii ohjattuna asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi omaa työskentelyään tarviten ohjausta etenee työvaiheesta toiseen sujuvasti annetussa aikataulussa sekä noudattaa annettuja ohjeita ja toimii asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi omaa työskentelyään ja oman työn vaikutusta koko työprosessissa sekä löytää omasta toiminnastaan mahdollisia kehittämiskohteita Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hakee ja käyttää tavallisimpia työvälineitä ja kemikaaleja, kokoaa laitteistoja ja tekee työn tarviten ajoittain ohjausta ottaa näytteen, mutta tarvitsee näytteen käsittelyssä ohjausta tekee kromatografisen analyysin tarviten ajoittain ohjausta laskee tulokset ja arvioi yhdisteen puhtautta sekä raportoi tulokset, mutta tulosten laskemisessa ja puhtauden arvioinnissa tarvitsee ajoittain ohjausta hakee ja käyttää työvälineitä ja kemikaaleja taloudellisesti, kokoaa ohjeen mukaisen laitteiston, seuraa työn etenemistä ja tekee työn mutta tarvitsee ohjausta rutiinista poikkeavissa tilanteissa ottaa ja käsittelee näytteen lähes itsenäisesti tekee kromatografisen analyysin itsenäisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta tarkkuudessa laskee tulokset ja arvioi yhdisteen puhtautta sekä raportoi tulokset ohjeen mukaisesti, arvioi tulosten oikeellisuutta hallitsee työhön liittyvää terminologiaa siten, että ymmärtää työn ohjeistusta käyttää tarvittavista välineistä oikeita nimiä ja laitteita käyttäessään tietää suunnilleen, miten ne toimivat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tunnistaa tavallisimmat orgaanisen nimeää ja kirjoittaa tavallisimtee kemian yhdisteryhmät ja tunpien orgaanisten yhdisteiden niiden ominaisuudet niin, että rakennekaavoja ja tuntee käsittelee niitä turvallisesti työssään yhdisteryhmien ominaisuudet tarviten ajoittain ohjausta niin, että käsittelee niitä turvallisesti työssään hallitsee tekemänsä työn siten, että keskustelee työn periaatteista ja vaiheista oikeita termejä käyttäen käyttää välineistä oikeita nimiä ja laitteita käyttäessään tietää, miten ne toimivat niin, että pitää laitteet toimintakuntoisina myös vieraskielisen käyttöohjeen avulla tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman ja noudattaa etenee työvaiheesta toiseen järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun toimintaan ja annettuihin aikatauluihin sekä noudattaa annettuja ohjeita ja toimii asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi itsenäisesti omaa työskentelyään ja oman työn merkitystä koko työprosessissa ja löytää omasta toiminnastaan mahdollisia kehittämiskohteita sekä osaa esittää korjausehdotuksia hakee ja käyttää tarkoituksenmukaisia työvälineitä ja kemikaaleja taloudellisesti sekä kokoaa ohjeen mukaisen laitteiston, seuraa työn etenemistä ja säätää reaktion kulkua, tekee työn itsenäisesti myös rutiinista poikkeavissa tilanteissa ottaa edustavan näytteen ja käsittelee sen oikeita työtapoja käyttäen tekee kromatografisen analyysin sujuvasti ja vaaditulla tarkkuudella laskee tulokset ja arvioi yhdisteen puhtautta sekä raportoi tulokset laatuvaatimusten mukaisesti, arvioi tulosten oikeellisuutta ja luotettavuutta oma-aloitteisesti nimeää ja kirjoittaa tavallisimpien orgaanisten yhdisteiden rakennekaavoja ja työtä kuvaavan reaktioyhtälön sekä ottaa ne huomioon työskentelyssään hallitsee tekemänsä työn siten, että perustelee eri työvaiheet ja niiden tarkoituksen ja keskustelee työn vaiheista oikeita termejä käyttäen käyttää välineistä oikeita nimiä ja laitteita käyttäessään tietää, miten ne toimivat niin, että pitää laitteet toimintakuntoisina myös vieraskielisen käyttöohjeen avulla ja toimii tarkoituksenmukaisesti häiriötilanteissa

21 17 Kromatografisen analyysin tekeminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky hallitsee käyttämänsä kromatografian lajin sekä sen erotusperiaatteen pääpiirteittäin siten, että toteuttaa analyysin ohjattuna hallitsee tavallisimmat kromatografian lajit sekä niiden erotusperiaatteet siten, että toteuttaa analyysin Opiskelija tai tutkinnon suorittaja arvioi omia työtapojaan ja osaamistaan arvioi omia työtapojaan ja sekä etsii tietoa myös osaamistaan oma-aloitteisesti vieraskielisestä kirjallisuudesta sekä etsii tietoa myös vieraskielisestä tarviten ajoittain ohjausta kirjallisuudesta lähes itsenäisesti ottaa asiallisesti vastaan palautetta sekä toimii erilaisten ihmisten kanssa tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta noudattaa työturvallisuusohjeita, etsii käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ottaa asiallisesti vastaan palautetta, muuttaa toimintaansa sen perusteella ja toimii sujuvasti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä tekee vastuullaan olevat tehtävät huolellisesti, sekä kysyy tarvittaessa neuvoa käsittelee kemikaaleja oikein ja turvallisesti, työskentelee siististi ja noudattaa työturvallisuusohjeita, etsii tietoa käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista hallitsee tavallisimmat kromatografian lajit, niiden erotusperiaatteet ja käyttökohteita siten, että toteuttaa analyysin itsenäisesti arvioi omia työtapojaan ja osaamistaan itsenäisesti myös työn kuluessa sekä hankkii tietoa itsenäisesti myös vieraskielisestä kirjallisuudesta ottaa asiallisesti vastaan palautetta, muuttaa toimintaansa sen perusteella sekä ottaa työssään huomioon edellisen ja seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja omaaloitteisesti työyhteisössä sekä kysyy tarvittaessa neuvoa käsittelee kemikaaleja oikein ja turvallisesti, työskentelee siististi ja työtoverit huomioon ottaen sekä noudattaa työturvallisuusohjeita, etsii tietoa käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista ergonomisessa työskentelyssä tarvitsee ajoittain ohjausta työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työasentoja Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tekemällä orgaanisen kemian synteesin tai analyysin sekä tuotteen karakterisoinnin kromatografisesti (tai tekemällä jonkin muun kromatografisen työn) laboratoriossa tai muussa laboratorioolosuhteita mahdollisimman hyvin vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta o työn periaatteen hallinta o välineiden ja laitteiden tunteminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla.

22 Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista päättää ammatinopettaja. 18 Toteutustapa Tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin Käytännön harjoitteet oppilaitoksella ja töiden raportointi Verkkoavusteinen opetus Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Orgaanisen kemian perusteet (3 ov) Orgaaniset analyysit ja synteesit (5 ov) Kromatografian perusteet (3 ov) Kaasu- ja nestekromatografia (4 ov) Ammattiosaamisen näytön lisäksi osaamista arvioidaan muulla arvioinnilla, jota on: Kirjalliset kokeet (alan toimintaa ohjaavat lait ja määräykset) Jatkuva seuranta Työkokeet Arviointia täydennetään myös muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen ja käytännön tehtävien avulla. Ajoitus 2. ja 3. lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisehtoa Bioanalytiikka Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella työnsä käytettävissä olevassa ajassa ottaa, käsitellä ja säilyttää erilaisia biologisia näytteitä valmistaa ja steriloida tarvittavat liuokset ja elatusaineet sekä steriloida tarvittavat välineet tehdä mikrobiologisia, biokemiallisia tai geeniteknisiä määrityksiä soluista, solunosista tai solujen muodostamista yhdisteistä tehdä laadullisia ja määrällisiä tutkimuksia käyttää työssä tarvittavia laitteita (esimerkiksi autoklaavia, elektroforeesia, fluorometria/spektrometria, mikroskooppia tai sentrifugia) ja huolehtia niiden kunnos-

23 sapidosta toimia laatuvaatimusten mukaisesti laskea ja ilmoittaa tulokset asianmukaisesti laatia työstään raportin ja arvioida tuloksia hävittää biologiset jätteet ja kemikaalit turvallisesti. 19 Arviointi 1. Työprosessin hallinta Mikrobiologisen, bioteknisen ja geeniteknisen työn suunnittelu ja työn kokonaisuuden hallinta Oman työsuorituksen arviointi 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työvälineiden ja materiaalien valinta ja käyttö Näytteenotto sekä mikrobiologian, biokemiallisten tai geeniteknisten työmenetelmien ja laitteiden hallinta Tulosten laskeminen ja käsittely 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Mikrobiologian, biokemiallisen tai geeniteknisen määrityksen tekeminen Mikrobiologisen, biokemiallisen tai geeniteknisen määrityksen työmenetelmien hallinta Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee omaa työtään tarviten suunnittelee oman työnsä ja ajoittain ohjausta ja noudat- noudattaa työaikoja taa työaikoja työaikoja etenee työvaiheissa tarviten ajoittaista ohjausta ja toimii ohjattuna asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi omaa työskentelyään tarviten ohjausta etenee työvaiheesta toiseen sujuvasti annetussa aikataulussa sekä noudattaa annettuja ohjeita ja toimii asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi omaa työskentelyään sekä löytää omasta toiminnastaan mahdollisia kehittämiskohteita Opiskelija tai tutkinnon suorittaja valitsee ja tarvittaessa steriloi työvälineet ja materiaalit sekä käyttää niitä oikein tarviten ajoittain ohjausta ottaa näytteen ja tekee avustavia töitä tai yksittäisiä työvaiheita puhtaasti (aseptisesti) ja pitää tarvittavat laitteet käyttökuntoisina tarviten ajoittain ohjausta laskee ja raportoi tulokset tarviten ajoittain ohjausta valitsee ja tarvittaessa steriloi oikeat työvälineet ja materiaalit sekä käyttää niitä oikein ottaa näytteen ja tekee vaaditut työt puhtaasti (aseptisesti) ja pitää laitteet käyttökuntoisina lähes omatoimisesti, osaa tunnistaa työn pääkohdat vieraskielisestä ohjeesta laskee ja raportoi tulokset laatuvaatimusten mukaisesti sekä arvioi tuloksen oikeellisuutta Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa työssään huomioon tärkeimmät biokemialliset yhdisteryhmät ja työssään käyttämiensä biologisten materiaalien tärkeimmät ominaisuudet, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta hallitsee työssä käytettävän määritysmenetelmän sekä tarvittavien laitteiden toiminnan periaatteita siinä määrin, että käyttää niitä ottaa työssään huomioon tärkeimpien biokemiallisten yhdisteryhmien sekä työssään käyttämiensä biologisten materiaalien tärkeimmät ominaisuudet ja ympäristövaatimukset tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman ja noudattaa etenee työvaiheesta toiseen järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun toimintaan ja annettuihin aikatauluihin sekä noudattaa annettuja ohjeita ja toimii asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi itsenäisesti omaa työskentelyään ja löytää omasta toiminnastaan mahdollisia kehittämiskohteita sekä osaa esittää korjausehdotuksia valitsee ja tarvittaessa steriloi oikeat ja tarkoituksenmukaiset työvälineet ja materiaalit sekä käyttää niitä oikein ja sujuvasti ottaa näytteen ja tekee vaaditut työt puhtaasti (aseptisesti) ja sujuvasti, pitää laitteet käyttökuntoisina omatoimisesti ilman erillistä kehotusta, osaa toimia vieraskielisen ohjeen mukaan laskee ja raportoi tulokset oikealla tarkkuudella ja oikeissa yksiköissä laatuvaatimusten mukaisesti sekä arvioi tulosten oikeellisuutta ottaa itsenäisesti työssään huomioon tärkeimpien biokemiallisten yhdisteryhmien sekä työssään käyttämiensä biologisten materiaalien rakenteen, ominaisuudet ja ympäristövaatimukset hallitsee työssä tarvittavan määritysmenetelmän periaatteen sekä laitteiden toimintaperiaatteita niin, että käyttää ja pitää laitteet toiminhallitsee työssä tarvittavan määritysmenetelmän periaatteen sekä laitteiden rakenteen ja toimintaperiaatteet niin, että

24 20 Biokemiallisen ja mikrobiologisen laboratorion laatuvaatimusten soveltaminen tarviten ajoittain ohjausta takuntoisina lähes itsenäisesti käyttää ja pitää laitteet toimintakuntoisina itsenäisesti ottaa työssään huomioon laatuvaatimusten työskentelee lähes itsenäisesti työskentelee itsenäisesti laatu- erityispiirteitä niin, laatuvaatimusten mukaisesti vaatimusten mukaisesti ottaen että työskentely laatuvaatimusten ottaen huomioon laatuvaatimusten huomioon laatuvaatimusten mukaan onnistuu, kun ajoittain erityispiirteitä erityispiirteet ja erityissanaston ohjataan 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Opiskelija tai tutkinnon suorittaja arvioi omia työtapojaan ja oppimiskykyään arvioi omia työtapojaan ja oppi- arvioi omia työtapojaan ja sekä hankkii työmiskykyään realistisesti sekä oppimiskykyään realistisesti ja hönsä liittyvää tietoa ohjattuna hankkii tietoa ohjeiden mukaan monipuolisesti sekä toimii tarviten ajoittain ohjausta oma-aloitteisesti tiedon hankinnassa Vuorovaikutus ja yhteistyö ottaa asiallisesti vastaan palautetta sekä toimii erilaisten ihmisten kanssa ottaa asiallisesti vastaan palautetta, muuttaa toimintaansa sen perusteella ja toimii sujuvasti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ottaa asiallisesti vastaan palautetta, muuttaa toimintaansa sen perusteella sekä ottaa työssään huomioon edellisen ja seuraavan työvaiheen ja työntekijän Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky tekee vastuullaan olevat tehtävät, ja ottaa työssään huomioon biologista materiaalia käsittelevän laboratorion eettisiä erityisvaatimuksia, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta noudattaa työturvallisuusohjeita, etsii tietoa käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista ergonomisessa työskentelyssä tarvitsee ajoittain ohjausta tekee vastuullaan olevat tehtävät huolellisesti ja kysyy tarvittaessa neuvoa, ottaa työssään huomioon biologista materiaalia käsittelevän laboratorion eettiset erityisvaatimukset käsittelee ja hävittää biologisia materiaaleja turvallisesti, työskentelee siististi, noudattaa työturvallisuusohjeita, etsii tietoa käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja oma-aloitteisesti työyhteisössä sekä kysyy tarvittaessa neuvoa, ottaa työssään huomioon biologista materiaalia käsittelevän laboratorion eettiset erityisvaatimukset käsittelee ja hävittää biologisia materiaaleja turvallisesti, työskentelee siististi ja työtoverit huomioon ottaen, noudattaa työturvallisuusohjeita, etsii tietoa käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työasentoja Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tekemällä mikrobiologisen, biokemiallisen tai geeniteknisen määrityksen laboratoriossa tai muussa laboratorioolosuhteita mahdollisimman hyvin vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta: o määritysmenetelmän ja laitteiden toimintaperiaatteiden tunteminen o biokemiallisen ja mikrobiologisen laboratorion laatuvaatimusten tunteminen

25 elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. 21 Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista päättää ammatinopettaja. Toteutustapa Tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin Käytännön harjoitteet oppilaitoksella ja töiden raportointi Verkkoavusteinen opetus Työssäoppiminen, 2 viikkoa Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Mikrobiologian perusteet (4 ov) Bakteerit, hiivat ja homeet (5 ov) Biokemia (2 ov) Laatu mikrobiologiassa (4 ov) Ammattiosaamisen näytön lisäksi osaamista arvioidaan muulla arvioinnilla, jota on: Kirjalliset kokeet (alan toimintaa ohjaavat lait ja määräykset) Työssäoppimisen arviointi (arvioidaan niiden arvioinnin kohteiden osalta, joita ei tule ammattiosaamisen näytössä esille) Jatkuva seuranta Työkokeet Arviointia täydennetään myös muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen ja käytännön tehtävien avulla. Ajoitus 2. ja 3. lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisehtoa Mittaukset ja laiteanalytiikka Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

26 22 suunnitella työnsä käytettävissä olevassa ajassa ottaa ja käsitellä näytteen järjestää aistinvaraisen arvioinnin testejä tai valmistaa näytteet fysikaalisiin tai o mekaanisiin testeihin testata yhdisteitä ja materiaaleja aistiensa avulla tai testata materiaaleja erilaisilla o mekaanisilla tai fysikaalisilla menetelmillä hakea tietoa laitteen käyttöohjeesta, myös vieraskielisestä, ja toimia sen mukaisesti tehdä spektrometrisen laiteanalyysin (esimerkiksi UV/VIS-, AAS- tai IR-analyysin) ja o pitää laitteet toimintakuntoisina laskea analyysin lopputulokset ja raportoida ne noudattaa työturvallisuusohjeita sekä laatujärjestelmän vaatimuksia. Arviointi 1. Työprosessin hallinta Mittausten ja laiteanalyysien suunnittelu ja työn kokonaisuuden hallinta Oman työsuorituksen arviointi 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Näytteenotto ja spektrometrisen analyysin tekeminen Testausmenetelmien hallinta Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman ja noudat- Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee omaa työtään tarviten suunnittelee oman työnsä ja ajoittain ohjausta ja noudattaa noudattaa työaikoja työaikoja taa työaikoja etenee työvaiheissa tarviten ajoittaista ohjausta ja toimii ohjattuna asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi omaa työskentelyään tarviten ohjausta etenee työvaiheesta toiseen sujuvasti annetussa aikataulussa sekä noudattaa annettuja ohjeita ja toimii asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi omaa työskentelyään sekä löytää omasta toiminnastaan mahdollisia kehittämiskohteita Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa näytteen itsenäisesti ja tekee vaaditun spektrometrisen analyysin tarviten ajoittain ohjausta valmistaa näytteet testeihin, arvioi ja testaa näytteitä aistinvaraisesti, mekaanisesti tai fysikaalisesti, mutta testaamisessa tarvitsee ajoittain ohjausta ottaa ja käsittelee näytteen itsenäisesti sekä tekee rutiininomaisen spektrometrisen analyysin ja pitää laitteen toimintakuntoisena myös vieraskielisen ohjeen avulla, mutta tarvitsee joskus ohjausta valmistaa näytteet testeihin, arvioi ja testaa näytteitä aistinvaraisesti, mekaanisesti tai fysikaalisesti lähes itsenäisesti etenee työvaiheesta toiseen järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun toimintaan ja annettuihin aikatauluihin sekä noudattaa annettuja ohjeita ja toimii asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi itsenäisesti omaa työskentelyään ja löytää omasta toiminnastaan mahdollisia kehittämiskohteita sekä osaa esittää korjausehdotuksia ottaa ja käsittelee näytteen itsenäisesti sekä tekee vaaditun spektrometrisen analyysin sujuvasti ja pitää laitteen toimintakuntoisena myös vieraskielisen ohjeen avulla valmistaa näytteet testeihin, arvioi ja testaa näytteitä aistinvaraisesti tai mittaa näytteitä kemiallisilla tai fysikaalisilla menetelmillä itsenäisesti niin, että työn vaatima tarkkuus toteutuu

27 23 Tulosten laskeminen ja raportointi 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Spektrometristen analyysien tekeminen Fysikaalisten ja mekaanisten mittausten ja aistinvaraisen analyysin tekeminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu laskee ja raportoi tulokset tarviten ajoittain ohjausta laskee ja raportoi tulokset sekä arvioi tuloksen oikeellisuutta lähes itsenäisesti laskee ja raportoi tulokset itsenäisesti oikealla tarkkuudella ja oikeissa yksiköissä sekä arvioi tulosten oikeellisuutta Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tietää käyttämiensä spektrometristen tietää käyttämiensä spektrotaperiaatteita analyysien ja laitteiden toiminmetristen analyysimenetelmien siinä määrin, että ja laitteiden toimintaperiaatteet, tekee analyysin, mutta tarvitsee niin että tekee rutiinin- ajoittain ohjausta omaisen analyysin hallitsee joitakin tärkeimpiä mittausmenetelmiä periaatteineen siten, että tekee fysikaalisia, mekaanisia tai aistinvaraisia mittauksia, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta hallitsee tärkeimmät mittausmenetelmät periaatteineen niin, että testaa lähes itsenäisesti näytteitä kulloinkin tarvittavalla fysikaalisella, mekaanisella tai aistinvaraisella menetelmällä tietää käyttämiensä spektrometristen analyysimenetelmien ja laitteiden toimintaperiaatteet sekä laitteiden rakenteen siten, että toimii oikein myös häiriötilanteissa analyysiä tehdessään hallitsee tärkeimmät mittausmenetelmät periaatteineen niin, että testaa näytteitä itsenäisesti kulloinkin tarvittavalla fysikaalisella, mekaanisella tai aistinvaraisella menetelmällä oikealla tarkkuudella Opiskelija tai tutkinnon suorittaja arvioi omia työtapojaan ja oppimiskykyään arvioi omia työtapojaan ja op- sekä hankkii työhönsä pimiskykyään realistisesti sekä liittyvää tietoa, mutta tarvitsee hankkii tietoa ohjeiden mukaan ajoittain ohjausta arvioi omia työtapojaan ja oppimiskykyään realistisesti ja monipuolisesti sekä toimii oma-aloitteisesti tiedon hankinnassa Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky ottaa asiallisesti vastaan palautetta sekä toimii erilaisten ihmisten kanssa tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta noudattaa työturvallisuusohjeita, etsii tietoa käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista ergonomisessa työskentelyssä tarvitsee ajoittain ohjausta ottaa asiallisesti vastaan palautetta, muuttaa toimintaansa sen perusteella ja toimii sujuvasti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä tekee vastuullaan olevat tehtävät huolellisesti sekä kysyy tarvittaessa neuvoa käsittelee ja hävittää kemikaaleja oikein ja turvallisesti, työskentelee siististi, noudattaa työturvallisuusohjeita, etsii tietoa käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein ottaa asiallisesti vastaan palautetta, muuttaa toimintaansa sen perusteella sekä ottaa työssään huomioon edellisen ja seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja omaaloitteisesti työyhteisössä sekä kysyy tarvittaessa neuvoa käsittelee ja hävittää kemikaaleja oikein ja turvallisesti, työskentelee siististi ja työtoverit huomioon ottaen, noudattaa työturvallisuusohjeita, etsii tietoa käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työasentoja Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa ottamalla ja käsittelemällä näytteen analyysin edellyttämällä tavalla ja suorittamalla spektrometrisen analyysin. Lisäksi hän testaa yhdisteitä ja materiaaleja aistinvaraisesti tai erilaisilla mekaanisilla tai fysikaalisilla testausmenetelmillä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään

28 työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan tiedon hallinta o mittausmenetelmien periaatteiden tunteminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. 24 Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista päättää ammatinopettaja. Toteutustapa Tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin Käytännön harjoitteet oppilaitoksella ja töiden raportointi Verkkoavusteinen opetus Työssäoppiminen, 2 viikkoa Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Testaus 4 (ov) Aistinvarainen arviointi (2 ov) Uv-vis-spektrometria (5 ov) Atomiabsorptiospektrometria (2 ov) Ammattiosaamisen näytön lisäksi osaamista arvioidaan muulla arvioinnilla, jota on: Kirjalliset kokeet (alan toimintaa ohjaavat lait ja määräykset) Työssäoppimisen arviointi (arvioidaan niiden arvioinnin kohteiden osalta, joita ei tule ammattiosaamisen näytössä esille) Jatkuva seuranta Työkokeet Arviointia täydennetään myös muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen ja käytännön tehtävien avulla. Ajoitus lukuvuoden aikana. Etenemisehto

29 Ei etenemisehtoa Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Biotekniset sovellukset Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa ottaa näytteitä sekä käsitellä ja säilyttää erilaisia biologisia materiaaleja suunnitella ja tehdä valitsemansa mikrobiologian, geenitekniikan tai biokemian sovellusalueen töitä työskennellä vaaditun puhtausluokituksen ja tarkkuuden mukaisesti toimia laatuvaatimusten mukaisesti tarkastella ja dokumentoida työstä saatavia tuloksia sekä tehdä tarvittavat jatkotoimenpiteet hävittää biologiset jätteet ja muut työssä käytetyt kemikaalit turvallisesti. Arviointi 1. Työprosessin hallinta Bioteknisen työn suunnittelu ja työn kokonaisuuden hallinta Oman työsuorituksen arviointi 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Näytteenotto, materiaalien valinta ja käsittely sekä bioteknisen työn tekeminen Tuloksien tarkastelu ja arvioiminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla opintokokonaisuuden keskeinen sisältö. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee omaa työtään tarviten suunnittelee oman työnsä ja ajoittain ohjausta ja noudattaa noudattaa työaikoja työaikoja työaikoja etenee työvaiheissa tarviten ajoittain ohjausta ja toimii ohjattuna asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi omaa työskentelyään tarviten ohjausta etenee työvaiheesta toiseen sujuvasti annetussa aikataulussa, noudattaa annettuja ohjeita ja toimii asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi omaa työskentelyään sekä löytää omasta toiminnastaan mahdollisia kehittämiskohteita Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa ja käsittelee tarvittavia näytteitä ja materiaaleja, suorittaa vaaditut työt tarviten ajoittaista ohjausta ja noudattaa ohjeiden mukaisia puhtausvaatimuksia tarkastelee ja dokumentoi tuloksia tarviten ajoittain ohjausta ottaa ja käsittelee tarvittavia näytteitä ja materiaaleja, suorittaa vaaditut työt lähes itsenäisesti ja noudattaa ohjeiden mukaisia puhtausvaatimuksia arvioi ja dokumentoi tuloksia sekä ehdottaa tarvittavia jatkotoimenpiteitä Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman ja noudattaa etenee työvaiheesta toiseen järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun toimintaan ja annettuihin aikatauluihin, noudattaa annettuja ohjeita ja toimii asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi itsenäisesti omaa työskentelyään ja löytää omasta toiminnastaan mahdollisia kehittämiskohteita sekä osaa esittää korjausehdotuksia ottaa ja käsittelee tarvittavia näytteitä ja materiaaleja, työskentelee itsenäisesti ja sujuvasti sekä noudattaa ohjeiden mukaisia puhtausvaatimuksia arvioida ja dokumentoi tuloksia ja tekee vaaditut jatkotoimenpiteet itsenäisesti

30 Bioteknisen työn tekeminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö hallitsee työkokonaisuuden eri vaiheet ja tietää käyttämiensä menetelmien ja laitteiden toimintaa siinä määrin, että vaadittujen töiden tekeminen onnistuu, kun ajoittain ohjataan hallitsee työssä käytettävää ammattisanastoa siten, että tulkitsee kirjallisen työohjeen oikein hallitsee työkokonaisuuden eri vaiheet ja niiden merkityksen sekä käyttämänsä menetelmät ja laitteiden toimintaperiaatteet niin, että vaadittujen töiden tekeminen onnistuu ohjeiden mukaan hallitsee työssä käytettävää ammattisanastoa siten, että tulkitsee kirjallisen työohjeen oikein myös vieraskielisenä, vaikka tarvitseekin ajoittaista ohjausta vieraan kielen tulkinnassa 26 hallitsee työkokonaisuuden eri vaiheet ja niiden merkityksen sekä käyttämänsä menetelmät ja laitteiden toimintaperiaatteet niin, että vaadittujen töiden tekeminen onnistuu itsenäisesti ottaa työssään huomioon työn tulokseen vaikuttavat tekijät hallitsee työssä käytettävää ammattisanastoa siten, että tulkitsee kirjallisen työohjeen oikein myös vieraskielisenä Opiskelija tai tutkinnon suorittaja arvioi omia työtapojaan ja oppimiskykyään arvioi omia työtapojaan ja oppisä sekä hankkii työhönmiskykyään realistisesti sekä liittyvää tietoa tarviten ajoittain hankkii tietoa ohjeiden mukaan ohjausta ottaa asiallisesti vastaan palautetta sekä toimii erilaisten ihmisten kanssa ottaa asiallisesti vastaan palautetta, muuttaa toimintaansa sen perusteella ja toimii sujuvasti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä Ammattietiikka noudattaa annettuja ohjeita noudattaa annettuja eettisiä ohjeita ja säädöksiä Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa työturvallisuusohjeita ja etsii tietoa käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista ergonomisessa työskentelyssä tarvitsee ajoittain ohjausta Ammattitaidon osoittamistavat käsittelee ja hävittää kemikaaleja ja biologisia materiaaleja oikein ja turvallisesti, työskentelee siististi, noudattaa työturvallisuusohjeita, etsii tietoa käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein arvioi omia työtapojaan ja oppimiskykyään realistisesti ja monipuolisesti sekä toimii oma-aloitteisesti tiedon hankinnassa ottaa asiallisesti vastaan palautetta, muuttaa toimintaansa sen perusteella sekä ottaa työssään huomioon edellisen ja seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden ja säädösten mukaisesti käsittelee ja hävittää kemikaaleja oikein ja turvallisesti, työskentelee siististi ja työtoverit huomioon ottaen, noudattaa työturvallisuusohjeita, etsii tietoa käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työasentoja Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tekemällä valitsemansa bioteknisen sovellusalueen töitä. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee ja aikatauluttaa työnsä. Hän käsittelee biologista materiaalia ja tekee analyysin tai muun vaadittavan työn käyttäen siinä tarvittavia laitteita ja työvälineitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan.

31 27 Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista päättää ammatinopettaja. Toteutustapa Verkkoavusteinen opetus Työssäoppiminen, 8 viikkoa Ammattiosaamisen näytön lisäksi osaamista arvioidaan muulla arvioinnilla, jota on: Työssäoppimisen arviointi (arvioidaan niiden arvioinnin kohteiden osalta, joita ei tule ammattiosaamisen näytössä esille) Jatkuva seuranta Arviointia täydennetään myös muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen ja käytännön tehtävien avulla. Ajoitus 3. lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisehtoa Elintarvikeanalytiikka Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa ottaa erilaisia elintarvikenäytteitä suunnitella, valmistella ja toteuttaa erilaisia aistinvaraisia, mikrobiologisia tai kemiallisia analyyseja elintarvikkeista käyttää tarvittavia laitteita ja välineitä sekä pitää ne toimintakuntoisina toimia alan laatuvaatimusten mukaisesti laskea tulokset, arvioida saamiensa tulosten luotettavuutta ja raportoida tulokset vaadittavalla tavalla hävittää työssä syntyneet jätteet ja kemikaalit turvallisesti. Arviointi

32 1. Työprosessin hallinta Elintarvikeanalyysin suunnittelu ja työn kokonaisuuden hallinta Oman työsuorituksen arviointi 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Näytteenotto ja analyysimenetelmien hallinta Laitteiden ja välineiden käyttäminen Tulosten laskeminen ja käsittely Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee omaa työtään tarviten suunnittelee oman työnsä ja ajoittain ohjausta ja noudat- noudattaa työaikoja taa työaikoja työaikoja etenee työvaiheissa ohjausta ja toimii asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti tarviten ajoittain ohjausta arvioi omaa työskentelyään tarviten ohjausta etenee työvaiheesta toiseen sujuvasti annetussa aikataulussa, noudattaa annettuja ohjeita ja toimii asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi omaa työskentelyään ja oman työn vaikutusta koko työprosessissa sekä löytää omasta toiminnastaan mahdollisia kehittämiskohteita Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa näytteen itsenäisesti ja tekee elintarvikeanalyysin turvallisesti käyttäen aistinvaraisia, mikrobiologisia tai kemiallisia menetelmiä, mutta analyysien tekemisessä tarvitsee ajoittain ohjausta käyttää laitteita ja pitää ne toimintakuntoisina tarviten ajoittain ohjausta laskee analyysitulokset sekä raportoi ja tallentaa ne vaaditulla tavalla tarviten ajoittain ohjausta ottaa näytteen itsenäisesti ja tekee elintarvikeanalyysin lähes itsenäisesti ja turvallisesti käyttäen aistinvaraisia, mikrobiologisia tai kemiallisia menetelmiä käyttää laitteita ja pitää ne toimintakuntoisina myös vieraskielisten ohjeiden avulla, tarviten ohjeen tulkinnassa ajoittain ohjausta laskee analyysitulokset, raportoi ja tallentaa ne vaaditulla tavalla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta ohjeiden mukaisesti lähes itsenäisesti 28 tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman ja noudattaa etenee työvaiheesta toiseen järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun toimintaan ja annettuihin aikatauluihin, noudattaa annettuja ohjeita ja toimii asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi itsenäisesti omaa työskentelyään ja oman työn merkitystä koko työprosessissa ja löytää omasta toiminnastaan mahdollisia kehittämiskohteita sekä osaa esittää korjausehdotuksia ottaa edustavan näytteen ja tekee elintarvikeanalyysin täysin itsenäisesti, sujuvasti ja turvallisesti käyttäen aistinvaraisia, mikrobiologisia tai kemiallisia menetelmiä käyttää työssä tarvittavia laitteita itsenäisesti ja turvallisesti sekä pitää ne toimintakuntoisina myös vieraskielisten ohjeiden avulla laskee tulokset oikealla tarkkuudella ja oikeissa yksiköissä, raportoi ja tallentaa ne vaaditulla tavalla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta itsenäisesti 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elintarvikeanalyysin tekeminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tuntee työssään käsiteltävien elintarvikkeiden pääyhdisteryhmät ja joitakin lisä- ja vierasaineita siinä määrin, että vaadittujen töiden tekeminen onnistuu, kun ajoittain ohjataan tuntee työssään käsiteltävien elintarvikkeiden pääyhdisteryhmät, lisä- ja vierasaineet sekä niiden ominaisuuksia ja ravitsemuksellista merkitystä siltä osin kuin se on työssä tarpeellista niin, että vaadittujen töiden tekeminen onnistuu ohjeiden mukaan tuntee työssään käsiteltävien elintarvikkeiden kemiallisen koostumuksen, niiden ominaisuudet ja ravitsemuksellisen merkityksen siltä osin kuin se on työssä tarpeellista niin, että vaadittujen töiden tekeminen onnistuu itsenäisesti hallitsee käyttämiensä laitteiden periaatteet ja analyysimenetelmät niin, että tekee vaaditut työt tarviten ajoittain ohjausta hallitsee käyttämiensä laitteiden periaatteet ja analyysimenetelmät niin, että tekee työt lähes itsenäisesti hallitsee työyksikön laitteiden periaatteet ja analyysimenetelmät niin, että tekee työt itsenäisesti ja sujuvasti sekä osaa arvioida työhön ja tulokseen vaikuttavia tekijöitä Elintarvikevalvonnan noudattaa elintarvikevalvonnan noudattaa elintarvikevalvonnan noudattaa elintarvikevalvon-

33 29 periaatteiden noudattaminen työssä 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu periaatteita oman työnsä osuudella periaatteita oman työnsä osuudella ja tietää työyksikkönsä osuuden elintarvikevalvonnassa Opiskelija tai tutkinnon suorittaja arvioi omia työtapojaan ja oppimiskykyään arvioi omia työtapojaan ja oppihönsä sekä hankkii työmiskykyään realistisesti sekä liittyvää tietoa tarviten hankkii tietoa ohjeiden mukaan ajoittain ohjausta nan periaatteita oman työnsä osuudella ja tietää työyksikkönsä osuuden elintarvikevalvonnassa ja etsii työssä tarvittavaa tietoa lainsäädännöstä ja viranomaisohjeista arvioi omia työtapojaan ja oppimiskykyään realistisesti ja monipuolisesti sekä toimii oma-aloitteisesti tiedon hankinnassa Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky ottaa palautetta vastaan asiallisesti sekä toimii erilaisten ihmisten kanssa tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta noudattaa työturvallisuusohjeita, etsii tietoa käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista ergonomisessa työskentelyssä tarvitsee ajoittain ohjausta ottaa palautetta vastaan asiallisesti, muuttaa toimintaansa sen perusteella ja toimii sujuvasti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä tekee vastuullaan olevat tehtävät huolellisesti ja kysyy tarvittaessa neuvoa käsittelee ja hävittää kemikaaleja oikein ja turvallisesti, työskentelee siististi, noudattaa työturvallisuusohjeita, etsii tietoa käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein ottaa palautetta vastaan asiallisesti, muuttaa toimintaansa sen perusteella sekä ottaa työssään huomioon edellisen ja seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja omaaloitteisesti työyhteisössä sekä kysyy tarvittaessa neuvoa käsittelee ja hävittää kemikaaleja oikein ja turvallisesti, työskentelee siististi ja työtoverit huomioon ottaen, noudattaa työturvallisuusohjeita, etsii tietoa käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työasentoja Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tekemällä analyysin elintarvikkeesta aistinvaraisella, mikrobiologisella tai kemiallisella menetelmällä laboratoriossa tai muussa laboratorio-olosuhteita mahdollisimman hyvin vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista päättää ammatinopettaja.

34 30 Toteutustapa Verkkoavusteinen opetus Työssäoppiminen, 8 viikkoa Ammattiosaamisen näytön lisäksi osaamista arvioidaan muulla arvioinnilla, jota on: Kirjalliset kokeet (alan toimintaa ohjaavat lait ja määräykset) Työssäoppimisen arviointi (arvioidaan niiden arvioinnin kohteiden osalta, joita ei tule ammattiosaamisen näytössä esille) Jatkuva seuranta Arviointia täydennetään myös muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen ja käytännön tehtävien avulla. Ajoitus 3. lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisehtoa Laiteanalyysien sovellukset Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa ottaa, käsitellä ja säilyttää valitsemansa tuotanto-, tuotekehitys- tai tutkimusalan erilaisia näytteitä suunnitella ja tehdä laiteanalyysejä oikeita työtapoja käyttäen laatuvaatimusten mukaisesti kalibroida, käyttää ja pitää toimintakuntoisina analyysilaitteita ohjeiden mukaisesti laskea ja raportoida tulokset. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 1. Työprosessin hallinta Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Laiteanalyysin suunnittelu ja työn kokonaisuuden hallinta suunnittelee omaa työtään tarviten ajoittain ohjausta ja noudattaa työaikoja suunnittelee oman työnsä ja noudattaa työaikoja tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman ja noudattaa työaikoja etenee työvaiheissa tarviten etenee työvaiheesta toiseen etenee työvaiheesta toiseen

35 31 Oman työsuorituksen arviointi 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Näytteenotto, näytteen käsittely, laitteiden ja työvälineiden käyttö sekä työn tekeminen Analyysitulosten laskeminen ja käsittely 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Laiteanalyysin tekeminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu ajoittain ohjausta ja toimii ohjattuna asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi omaa työskentelyään tarviten ohjausta sujuvasti annetussa aikataulussa, noudattaa annettuja ohjeita ja toimii asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi omaa työskentelyään sekä löytää omasta toiminnastaan mahdollisia kehittämiskohteita Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa ja käsittelee näytteen, tekee vaaditun laiteanalyysin ja pitää laitteet toimintakunnossa tarviten ajoittain ohjausta laskee, raportoi ja tallentaa analyysitulokset vaaditulla tavalla tarviten ajoittain ohjausta ottaa ja käsittelee näytteen, tekee vaaditun laiteanalyysin ja pitää laitteet toimintakunnossa lähes itsenäisesti laskee, raportoi ja tallentaa analyysitulokset vaaditulla tavalla sekä arvioi tuloksen oikeellisuutta ohjeiden mukaisesti lähes itsenäisesti Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tuntee työnsä toimintaympäristöä tuntee työnsä toimintaympäristöä, ja toimintatapoja sekä käytettävää toimintatapoja ja ammat- ammattisanastoa siinä määrin, tisanastoa myös vieraskielise- että toimiminen valitussa nä niin, että toimiminen valitisanastoa laboratorioympäristössä onnistuu, tussa laboratorioympäristössä kun ajoittain ohjataan onnistuu, vaikka tarvitseekin ajoittain ohjausta vieraan hallitsee käyttämiensä laitteiden periaatteet ja analyysimenetelmät niin, että osaa tehdä vaaditut työt tarviten ajoittain ohjausta kielen hallinnassa hallitsee käyttämiensä laitteiden periaatteet ja analyysimenetelmät niin, että osaa tehdä työt lähes itsenäisesti Opiskelija tai tutkinnon suorittaja arvioi omia työtapojaan ja oppimiskykyään arvioi omia työtapojaan ja sekä hankkii työhön- oppimiskykyään realistisesti sä liittyvää tietoa tarviten ajoittain sekä hankkii tietoa ohjeiden ohjausta mukaan järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun toimintaan ja annettuihin aikatauluihin, noudattaa annettuja ohjeita ja toimii asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi itsenäisesti omaa työskentelyään ja löytää omasta toiminnastaan mahdollisia kehittämiskohteita sekä osaa esittää korjausehdotuksia ottaa ja käsittelee näytteen, tekee vaaditun laiteanalyysin ja pitää laitteet toimintakunnossa sujuvasti ja itsenäisesti laskee, raportoi ja tallentaa analyysitulokset vaaditulla tavalla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta täysin itsenäisesti ja ohjeiden mukaisesti tuntee työnsä toimintaympäristöä ja toimintatapoja sekä ammattisanastoa myös vieraskielisenä niin, että toimiminen valitussa laboratorioympäristössä onnistuu hallitsee työyksikön laitteiden periaatteet ja analyysimenetelmät niin, että osaa tehdä työt täysin itsenäisesti ja sujuvasti sekä osaa arvioida työhön ja tulokseen vaikuttavia tekijöitä arvioi omia työtapojaan ja oppimiskykyään realistisesti ja monipuolisesti sekä toimii oma-aloitteisesti tiedon hankinnassa Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky ottaa palautetta vastaan asiallisesti ja toimii erilaisten ihmisten kanssa tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta noudattaa työturvallisuusohjeita ja etsii tietoa käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista ottaa palautetta vastaan asiallisesti, muuttaa toimintaansa sen perusteella ja toimii sujuvasti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä tekee vastuullaan olevat tehtävät huolellisesti ja kysyy tarvittaessa neuvoa käsittelee ja hävittää kemikaaleja oikein ja turvallisesti, työskentelee siististi, noudattaa työturvallisuusohjeita ja etsii tietoa käyttämiensä kemikaalien käyttö- ottaa palautetta vastaan asiallisesti, muuttaa toimintaansa sen perusteella sekä ottaa työssään huomioon edellisen ja seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja omaaloitteisesti työyhteisössä sekä kysyy tarvittaessa neuvokäsittelee ja hävittää kemikaaleja oikein ja turvallisesti, työskentelee siististi ja työtoverit huomioon ottaen, noudattaa työturvallisuusohjeita ja etsii tietoa käyttämiensä

36 ergonomisessa työskentelyssä tarvitsee ajoittain ohjausta turvallisuustiedotteista työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein 32 kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työasentoja Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tekemällä valitsemansa tuotannon, tuotekehitys- tai tutkimusalan töitä. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee ja aikatauluttaa työnsä. Hän ottaa ja käsittelee näytteen ja tekee näytteestä vaadittavan määrityksen käyttäen työssä tarvittavia laitteita ja työvälineitä. Työn laajuuden on oltava sellainen, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista päättää ammatinopettaja. Toteutustapa Verkkoavusteinen opetus Työssäoppiminen, 8 viikkoa Ammattiosaamisen näytön lisäksi osaamista arvioidaan muulla arvioinnilla, jota on: Kirjalliset kokeet (alan toimintaa ohjaavat lait ja määräykset) Työssäoppimisen arviointi (arvioidaan niiden arvioinnin kohteiden osalta, joita ei tule ammattiosaamisen näytössä esille) Jatkuva seuranta Arviointia täydennetään myös muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen ja käytännön tehtävien avulla. Ajoitus 3. lukuvuoden aikana.

37 33 Etenemisehto Ei etenemisehtoa Teollisuuden prosessit Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa liikkua turvallisesti ohjeiden mukaan ja ottaa tai hakea näytteet oikeasta paikasta suunnitella ja tehdä valitsemansa teollisuuden alan tuotantoprosessien seurantaan ja laadunvalvontaan liittyvät keskeiset alakohtaiset laboratoriomääritykset ja tavallisimmat työhönsä kuuluvat materiaalitestaukset työskennellä siististi, turvallisesti ja annettujen ohjeiden mukaisesti laskea tai ilmoittaa määritysten ja testausten tulokset, arvioida tuloksen oikeellisuutta ja laatia työstään työpaikan edellyttämän raportin. Arviointi 1. Työprosessin hallinta Tuotantoprosessien seurantaan ja laadunvalvontaan liittyvän työn suunnittelu ja työn kokonaisuuden hallinta Oman työsuorituksen arviointi ARVIOINNIN KOHDE 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Liikkuminen tuotantolaitoksissa, näytteenotto ja -käsittely Laboratoriomääritykset ja materiaalitestaukset Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman ja noudat- Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee omaa työtään tarviten suunnittelee oman työnsä ja ajoittain ohjausta ja noudattaa noudattaa työaikoja työaikoja taa työaikoja etenee työvaiheissa tarviten ajoittain ohjausta ja toimii ohjattuna asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi omaa työskentelyään tarviten ohjausta etenee työvaiheesta toiseen sujuvasti annetussa aikataulussa, noudattaa annettuja ohjeita ja toimii asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi omaa työskentelyään ja oman työn vaikutusta koko työprosessissa sekä löytää omasta toiminnastaan mahdollisia kehittämiskohteita Opiskelija tai tutkinnon suorittaja liikkuu turvallisesti tuotantolaitoksessa, ottaa näytteen ja käsittelee sen tarviten ajoittain ohjausta liikkuu turvallisesti tuotantolaitoksessa, ottaa näytteen ja käsittelee sen määritystä varten lähes itsenäisesti tekee rutiininomaisen analyysin tai testauksen turvallisesti sekä käyttää laitteita ja pitää ne toimintatekee analyysejä tai testauksia, käyttää laitteita turvallisesti ja pitää ne toimintakuntoisina etenee työvaiheesta toiseen järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun toimintaan ja annettuihin aikatauluihin, noudattaa annettuja ohjeita ja toimii asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi itsenäisesti omaa työskentelyään ja oman työn merkitystä koko työprosessissa ja löytää omasta toiminnastaan mahdollisia kehittämiskohteita sekä osaa esittää korjausehdotuksia liikkuu turvallisesti tuotantolaitoksessa, ottaa edustavan näytteen ja käsittelee sen määritystä varten sujuvasti ja itsenäisesti tekee sujuvasti analyysejä tai testauksia, käyttää työssä tarvittavia laitteita turvallises-

38 34 Tulosten laskeminen ja käsittely 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta kuntoisina tarviten ajoittain ohjausta laskee ja raportoi tulokset tietotekniikkaa hyödyntäen tarviten ajoittaista ohjausta myös vieraskielisten ohjeiden avulla lähes itsenäisesti laskee ja raportoi tulokset tietotekniikkaa hyödyntäen sekä arvioi tulosten oikeellisuutta lähes itsenäisesti Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ti ja pitää ne toimintakuntoisina myös vieraskielisten ohjeiden avulla itsenäisesti laskee ja raportoi tulokset oikealla tarkkuudella ja oikeissa yksiköissä tietotekniikkaa hyödyntäen sekä arvioi tulosten oikeellisuutta ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin itsenäisesti Tuotantoprosessien seurantaan ja laadunvalvontaan liittyvät määritykset hallitsee työssään tarvittavaa ammattitermistöä, tuntee valitsemansa alan toimintaympäristöä ja toimintatapoja yleisesti sekä joitakin alan tuotantolaitoksia niin, että toimiminen valitussa laboratorioympäristössä onnistuu, kun ajoittain ohjataan hallitsee työssään tarvittavaa ammattitermistöä, tuntee valitsemansa alan toimintaympäristöä, toimintatapoja ja merkitystä Suomessa niin, että toimiminen valitussa laboratorioympäristössä onnistuu hallitsee alan ammattitermistöä, tuntee valitsemansa alan toimintaympäristöä, toimintatapoja ja merkitystä Suomessa ja ulkomailla niin, että toimiminen valitussa laboratorioympäristössä onnistuu hallitsee käyttämänsä määritysmenetelmän ja tietää, miten tarvittavat laitteet toimivat niin, että tekee vaaditut työt tarviten ajoittain ohjausta hallitsee käyttämänsä määritysmenetelmät ja tietää, miten tarvittavat laitteet toimivat niin, että tekee työt lähes itsenäisesti hallitsee työyksikössä käytetyt määritysmenetelmät ja laitteiden toiminnan niin, että tekee työt itsenäisesti ja sujuvasti sekä osaa arvioida työhön ja tulokseen vaikuttavia tekijöitä 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja arvioi omia työtapojaan ja oppimiskykyään sekä hankkii työhönsä liittyvää tietoa tarviten ajoittain ohjausta ottaa palautetta vastaan asiallisesti sekä toimii erilaisten ihmisten kanssa arvioi omia työtapojaan ja oppimiskykyään realistisesti sekä hankkii tietoa ohjeiden mukaan ottaa palautetta vastaan asiallisesti, muuttaa toimintaansa sen perusteella ja toimii sujuvasti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä arvioi omia työtapojaan ja oppimiskykyään realistisesti ja monipuolisesti sekä toimii oma-aloitteisesti tiedon hankinnassa ottaa palautetta vastaan asiallisesti, muuttaa toimintaansa sen perusteella sekä ottaa työssään huomioon edellisen ja seuraavan työvaiheen ja työntekijän Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta noudattaa työturvallisuusohjeita sekä tunnistaa alan työterveys- ja turvallisuusvaarat ergonomisessa työskentelyssä tarvitsee ajoittain ohjausta tekee vastuullaan olevat tehtävät huolellisesti ja kysyy tarvittaessa neuvoa käsittelee ja hävittää kemikaaleja oikein ja turvallisesti, työskentelee siististi, noudattaa työturvallisuusohjeita sekä tunnistaa alan työterveys- ja turvallisuusvaarat työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja omaaloitteisesti työyhteisössä sekä kysyy tarvittaessa neuvoa käsittelee ja hävittää kemikaaleja oikein ja turvallisesti, työskentelee siististi ja työtoverit huomioon ottaen, noudattaa työturvallisuusohjeita sekä tunnistaa alan työterveys- ja turvallisuusvaarat käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työasentoja Ammattitaidon osoittamistavat

39 35 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tekemällä valitsemansa teollisuuden alan tuotantoprosessien seurantaan ja laadunvalvontaan liittyviä keskeisiä alakohtaisia laboratoriomäärityksiä ja materiaalitestauksia. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja laskee määritysten ja testausten tulokset sekä arvioi tuloksien oikeellisuutta. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja laatii työstään työpaikan edellyttämän raportin. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista päättää ammatinopettaja. Toteutustapa Verkkoavusteinen opetus Työssäoppiminen, 8 viikkoa Ammattiosaamisen näytön lisäksi osaamista arvioidaan muulla arvioinnilla, jota on: Kirjalliset kokeet (alan toimintaa ohjaavat lait ja määräykset) Työssäoppimisen arviointi (arvioidaan niiden arvioinnin kohteiden osalta, joita ei tule ammattiosaamisen näytössä esille) Jatkuva seuranta Arviointia täydennetään myös muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen ja käytännön tehtävien avulla. Ajoitus 3. lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisehtoa.

40 4.2.5 Ympäristöanalytiikka 36 Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa ottaa ja käsitellä ympäristönäytteen suunnitella ja tehdä kemiallisia, fysikaalisia, aistinvaraisia tai mikrobiologisia määrityksiä työskennellä laatuvaatimusten mukaisesti laskea ja raportoida tulokset. Arviointi 1. Työprosessin hallinta Ympäristöanalyysin suunnittelu ja työn kokonaisuuden hallinta Oman työsuorituksen arviointi 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Näytteenotto ja käsittely sekä kemiallisen, fysikaalisen, aistinvaraisen tai mikrobiologisen työn tekeminen Tulosten laskeminen, käsittely ja raportointi 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee omaa työtään tarviten ajoittain ohjausta ja noudattaa työaikoja etenee työvaiheissa tarviten ajoittain ohjausta ja toimii ohjattuna asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi omaa työskentelyään tarviten ohjausta suunnittelee oman työnsä ja noudattaa työaikoja etenee työvaiheesta toiseen sujuvasti annetussa aikataulussa sekä noudattaa annettuja ohjeita ja toimii asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi omaa työskentelyään ja oman työn vaikutusta koko työprosessissa sekä löytää omasta toiminnastaan mahdollisia kehittämiskohteita Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa ja käsittelee ympäristönäytteen sekä tekee vaaditun analyysin ohjeiden mukaisesti tarviten ajoittaista ohjausta laskee ja raportoi tulokset tietotekniikkaa hyödyntäen tarviten ajoittaista ohjausta ottaa ja käsittelee ympäristönäytteen sekä tekee vaaditun analyysin ohjeiden mukaan lähes itsenäisesti laskee ja raportoi tulokset tietotekniikkaa hyödyntäen sekä arvioi tuloksen oikeellisuutta Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman ja noudattaa työaikoja etenee työvaiheesta toiseen järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun toimintaan ja annettuihin aikatauluihin, noudattaa annettuja ohjeita ja toimii asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi itsenäisesti omaa työskentelyään ja oman työn merkitystä koko työprosessissa ja löytää omasta toiminnastaan mahdollisia kehittämiskohteita sekä osaa esittää korjausehdotuksia ottaa ja käsittelee ympäristönäytteen sekä tekee vaaditun analyysin ohjeiden mukaan sujuvasti ja itsenäisesti laskee ja raportoi tulokset oikealla tarkkuudella ja oikeissa yksiköissä tietotekniikkaa hyödyntäen sekä arvioi tulosten oikeellisuutta vertaamalla niitä annettuihin raja-arvoihin

41 37 Ympäristöanalyysin tekeminen ottaa työssään huomioon työpaikalla käytettävän laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmän periaatteet, ympäristön tilaan vaikuttavia tekijöitä ja ympäristövalvontaan liittyviä ohjearvoja ja suosituksia, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta ottaa lähes itsenäisesti työssään huomioon työpaikalla käytettävän laatu-, ympäristöja turvallisuusjärjestelmän periaatteet, ympäristön tilaan vaikuttavia tekijöitä ja ympäristövalvontaan liittyviä ohjearvoja ja suosituksia ottaa itsenäisesti työssään huomioon työpaikalla käytettävän laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmän periaatteet, ympäristön tilaan vaikuttavia tekijöitä ja ympäristövalvontaan liittyviä ohjearvoja ja suosituksia 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu hallitsee käyttämiensä laitteiden toimintaperiaatteet ja analyysimenetelmät siinä määrin, että vaadittujen töiden tekeminen onnistuu, kun ajoittain ohjataan hallitsee käyttämiensä laitteiden toimintaperiaatteet ja analyysimenetelmät niin, että osaa tehdä työt lähes itsenäisesti Opiskelija tai tutkinnon suorittaja arvioi omia työtapojaan ja oppimiskykyään arvioi omia työtapojaan ja sekä hankkii työhönsä oppimiskykyään realistisesti liittyvää tietoa tarviten ajoittaista sekä hankkii tietoa ohjeiden ohjausta mukaan hallitsee työyksikön laitteiden toimintaperiaatteet ja analyysimenetelmät niin, että osaa tehdä työt itsenäisesti ja sujuvasti sekä osaa arvioida työhön ja tulokseen vaikuttavia tekijöitä arvioi omia työtapojaan ja oppimiskykyään realistisesti ja monipuolisesti sekä toimii oma-aloitteisesti tiedon hankinnassa Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky ottaa palautetta vastaan asiallisesti ja toimii erilaisten ihmisten kanssa tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta noudattaa työturvallisuusohjeita ja etsii tietoa käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista sekä ympäristöstä ergonomisessa työskentelyssä tarvitsee ajoittain ohjausta ottaa palautetta vastaan asiallisesti, muuttaa toimintaansa sen perusteella ja toimii sujuvasti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä tekee vastuullaan olevat tehtävät huolellisesti ja kysyy tarvittaessa neuvoa käsittelee ja hävittää kemikaaleja oikein ja turvallisesti, työskentelee siististi, noudattaa työturvallisuusohjeita ja etsii tietoa käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista sekä ympäristöstä työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein ottaa palautetta vastaan asiallisesti, muuttaa toimintaansa sen perusteella sekä ottaa työssään huomioon edellisen ja seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja omaaloitteisesti työyhteisössä sekä kysyy tarvittaessa neuvoa käsittelee ja hävittää kemikaaleja oikein ja turvallisesti, työskentelee siististi ja työtoverit huomioon ottaen, noudattaa työturvallisuusohjeita sekä etsii tietoa käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista ja ympäristöstä käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työasentoja Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tekemällä ottamastaan ja käsittelemästään ympäristönäytteestä tarvittavat fysikaaliset, kemialliset tai mikrobiologiset analyysit laboratoriossa tai muussa laboratorio-olosuhteita mahdollisimman hyvin vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan.

42 38 Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista päättää ammatinopettaja. Toteutustapa Verkkoavusteinen opetus Työssäoppiminen, 8 viikkoa Ammattiosaamisen näytön lisäksi osaamista arvioidaan muulla arvioinnilla, jota on: Kirjalliset kokeet (alan toimintaa ohjaavat lait ja määräykset) Työssäoppimisen arviointi (arvioidaan niiden arvioinnin kohteiden osalta, joita ei tule ammattiosaamisen näytössä esille) Jatkuva seuranta Arviointia täydennetään myös muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen ja käytännön tehtävien avulla. Ajoitus 3. lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisehtoa Biotekniset sovellukset ja teollisuuden prosessit Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa liikkua turvallisesti ohjeiden mukaan ja ottaa tai hakea näytteet oikeasta paikasta ottaa näytteitä sekä käsitellä ja säilyttää erilaisia biologisia materiaaleja suunnitella ja tehdä valitsemansa teollisuuden alan tuotantoprosessien seurantaan ja laadunvalvontaan liittyvät keskeiset alakohtaiset laboratoriomääritykset työskennellä vaaditun puhtausluokituksen ja tarkkuuden mukaisesti toimia laatuvaatimusten mukaisesti tarkastella ja dokumentoida työstä saatavia tuloksia sekä tehdä tarvittavat jatkotoimenpiteet hävittää biologiset jätteet tai muut työssä käytetyt kemikaalit turvallisesti. Arviointi

43 1. Työprosessin hallinta Tuotantoprosessien seurantaan ja laadunvalvontaan (esim. biotekninen työ) liittyvän työn suunnittelu ja työn kokonaisuuden hallinta Oman työsuorituksen arviointi 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Liikkuminen tuotantolaitoksissa, näytteenotto ja -käsittely Laboratoriomääritykset ja materiaalitestaukset Tulosten laskeminen ja käsittely 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tuotantoprosessien seurantaan ja laadunvalvontaan liittyvät määritykset Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee omaa työtään tarviten suunnittelee oman työnsä ja ajoittain ohjausta ja noudat- noudattaa työaikoja taa työaikoja työaikoja etenee työvaiheissa tarviten ajoittain ohjausta ja toimii ohjattuna asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi omaa työskentelyään tarviten ohjausta etenee työvaiheesta toiseen sujuvasti annetussa aikataulussa, noudattaa annettuja ohjeita ja toimii asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi omaa työskentelyään ja oman työn vaikutusta koko työprosessissa sekä löytää omasta toiminnastaan mahdollisia kehittämiskohteita Opiskelija tai tutkinnon suorittaja liikkuu turvallisesti tuotantolaitoksessa, ottaa näytteen ja käsittelee sen tarviten ajoittain ohjausta tekee rutiininomaisen analyysin tai testauksen turvallisesti sekä käyttää laitteita ja pitää ne toimintakuntoisina tarviten ajoittain ohjausta laskee ja raportoi tulokset tietotekniikkaa hyödyntäen tarviten ajoittaista ohjausta liikkuu turvallisesti tuotantolaitoksessa, ottaa näytteen ja käsittelee sen määritystä varten lähes itsenäisesti tekee analyysejä tai testauksia, käyttää laitteita turvallisesti ja pitää ne toimintakuntoisina myös vieraskielisten ohjeiden avulla lähes itsenäisesti laskee ja raportoi tulokset tietotekniikkaa hyödyntäen sekä arvioi tulosten oikeellisuutta lähes itsenäisesti Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hallitsee työssään tarvittavaa ammattitermistöä, tuntee valitsemansa alan toimintaympäristöä ja toimintatapoja yleisesti sekä joitakin alan tuotantolaitoksia niin, että toimiminen valitussa laboratorioympäristössä onnistuu, kun ajoittain ohjataan hallitsee käyttämänsä määritysmenetelmän ja tietää, miten tarvittavat laitteet toimivat niin, että tekee vaaditut työt tarviten ajoittain ohjausta hallitsee työssään tarvittavaa ammattitermistöä, tuntee valitsemansa alan toimintaympäristöä, toimintatapoja ja merkitystä Suomessa niin, että toimiminen valitussa laboratorioympäristössä onnistuu hallitsee käyttämänsä määritysmenetelmät ja tietää, miten tarvittavat laitteet toimivat niin, että tekee työt lähes itsenäisesti 4. Elinikäisen oppimi- 39 tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman ja noudattaa etenee työvaiheesta toiseen järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun toimintaan ja annettuihin aikatauluihin, noudattaa annettuja ohjeita ja toimii asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti arvioi itsenäisesti omaa työskentelyään ja oman työn merkitystä koko työprosessissa ja löytää omasta toiminnastaan mahdollisia kehittämiskohteita sekä osaa esittää korjausehdotuksia liikkuu turvallisesti tuotantolaitoksessa, ottaa edustavan näytteen ja käsittelee sen määritystä varten sujuvasti ja itsenäisesti tekee sujuvasti analyysejä tai testauksia, käyttää työssä tarvittavia laitteita turvallisesti ja pitää ne toimintakuntoisina myös vieraskielisten ohjeiden avulla itsenäisesti laskee ja raportoi tulokset oikealla tarkkuudella ja oikeissa yksiköissä tietotekniikkaa hyödyntäen sekä arvioi tulosten oikeellisuutta ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin itsenäisesti hallitsee alan ammattitermistöä, tuntee valitsemansa alan toimintaympäristöä, toimintatapoja ja merkitystä Suomessa ja ulkomailla niin, että toimiminen valitussa laboratorioympäristössä onnistuu hallitsee työyksikössä käytetyt määritysmenetelmät ja laitteiden toiminnan niin, että tekee työt itsenäisesti ja sujuvasti sekä osaa arvioida työhön ja tulokseen vaikuttavia tekijöitä

44 40 sen avaintaidot Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Oppiminen ja ongelmanratkaisu arvioi omia työtapojaan ja oppimiskykyään sekä hankkii työhönsä liittyvää tietoa tarviten ajoittain ohjausta arvioi omia työtapojaan ja oppimiskykyään realistisesti sekä hankkii tietoa ohjeiden mukaan arvioi omia työtapojaan ja oppimiskykyään realistisesti ja monipuolisesti sekä toimii omaaloitteisesti tiedon hankinnassa Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka ottaa palautetta vastaan asiallisesti sekä toimii erilaisten ihmisten kanssa tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta ottaa palautetta vastaan asiallisesti, muuttaa toimintaansa sen perusteella ja toimii sujuvasti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä tekee vastuullaan olevat tehtävät huolellisesti ja kysyy tarvittaessa neuvoa ottaa palautetta vastaan asiallisesti, muuttaa toimintaansa sen perusteella sekä ottaa työssään huomioon edellisen ja seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja oma-aloitteisesti työyhteisössä sekä kysyy tarvittaessa neuvoa Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa työturvallisuusohjeita sekä tunnistaa alan työterveys- ja turvallisuusvaarat ergonomisessa työskentelyssä tarvitsee ajoittain ohjausta käsittelee ja hävittää kemikaaleja oikein ja turvallisesti, työskentelee siististi, noudattaa työturvallisuusohjeita sekä tunnistaa alan työterveysja turvallisuusvaarat työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein käsittelee ja hävittää kemikaaleja oikein ja turvallisesti, työskentelee siististi ja työtoverit huomioon ottaen, noudattaa työturvallisuusohjeita sekä tunnistaa alan työterveys- ja turvallisuusvaarat käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työasentoja Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tekemällä valitsemansa teollisuuden alan tuotantoprosessien seurantaan ja laadunvalvontaan liittyviä keskeisiä alakohtaisia laboratoriomäärityksiä ja materiaalitestauksia. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja laskee määritysten ja testausten tulokset sekä arvioi tuloksien oikeellisuutta. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja laatii työstään työpaikan edellyttämän raportin. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista päättää ammatinopettaja. Toteutustapa Tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin Käytännön harjoitteet oppilaitoksella ja töiden raportointi

45 Verkkoavusteinen opetus Työssäoppiminen, 2 viikkoa 41 Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Geeni- ja biotekniikka (5 ov) Prosessitekniikka ja ympäristötieto (5 ov). Ammattiosaamisen näytön lisäksi osaamista arvioidaan muulla arvioinnilla, jota on: Kirjalliset kokeet (alan toimintaa ohjaavat lait ja määräykset) Työssäoppimisen arviointi (arvioidaan niiden arvioinnin kohteiden osalta, joita ei tule ammattiosaamisen näytössä esille) Jatkuva seuranta Työkokeet Arviointia täydennetään myös muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen ja käytännön tehtävien avulla. Ajoitus 3. lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisehtoa Tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista Laboratorioalan perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osaseuraavista perustutkinnoista: elintarvikealan perustutkinto prosessiteollisuuden perustutkinto luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Näyttötutkintojärjestelmässä tutkintotoimikunta antaa todistuksen vastaamansa tutkinnon san suorittamisesta. Laboratorioalan tutkintotoimikunta hyväksyy kyseisen tutkinnon osan osaksi laboratorioalan perustutkintoa todistuksen perusteella Tutkinnon osa ammattitutkinnoista Laboratorioalan perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osaseuraavista ammattitutkinnoista: välinehuoltajan ammattitutkinto

46 42 Koulutuksen järjestäjällä tulee olla voimassa oleva ko. ammattitutkinnon järjestämissopimus tai koulutuksen järjestäjä voi ostaa tutkintotilaisuudet sellaiselta koulutuksen järjestäjältä, jolla järjestämislupa on. Ammatillisessa peruskoulutuksessa todistuksen ammattitutkinnon osan suorittamisesta antaa aina ko. ammattitutkinnosta vastaava tutkintotoimikunta ja koulutuksen järjestäjä hyväksyy tutkinnon osan opiskelijan tutkintotodistukseen. Näyttötutkintojärjestelmässä todistuksen kyseisen tutkinnon osan suorittamisesta antaa aina ko. tutkinnosta vastaava tutkintotoimikunta ja laboratorioalan tutkintotoimikunta hyväksyy kyseisen tutkinnon osan osaksi laboratorioalan perustutkintoa todistuksen perusteella Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista Laboratorioalan perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista Koulutuksen järjestäjällä tulee olla voimassa oleva ko. erikoisammattitutkinnon järjestämissopimus tai koulutuksen järjestäjä voi ostaa tutkintotilaisuudet sellaiselta koulutuksen järjestäjältä, jolla järjestämissopimus on. Ammatillisessa peruskoulutuksessa todistuksen erikoisammattitutkinnon osan suorittamisesta antaa aina ko. erikoisammattitutkinnosta vastaava tutkintotoimikunta ja koulutuksen järjestäjä hyväksyy tutkinnon osan opiskelijan tutkintotodistukseen. Näyttötutkintojärjestelmässä todistuksen kyseisen tutkinnon osan suorittamisesta antaa aina ko. tutkinnosta vastaava tutkintotoimikunta ja laboratorioalan tutkintotoimikunta hyväksyy kyseisen tutkinnon osan osaksi laboratorioalan perustutkintoa todistuksen perusteella Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Laboratorioalan perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa ammattikorkeakoulututkinnosta. Laboratorioalan perustutkinnon koulutuksen järjestäjä hyväksyy kyseiset opinnot osaksi x laboratorioalan alan perustutkintoa. Ammattikorkeakouluopinnoista ei edellytetä ammattiosaamisen näyttöjä Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Koulutuksen järjestäjä tarjoaa hyväksymässään opetussuunnitelmassa valinnaisia tutkinnon osia, jotka sisältävät työelämän alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin perustuvia ammattitaitovaatimuksia. Tutkinnon osat on nimettävä työelämän toimintakokonaisuuksien perusteella. Niihin on laadittava ammattitaitovaatimukset ja arviointia varten arviointikriteerit sekä ammattitaidon osoittamistavat perusteiden liiteosan kohdas-

47 43 sa 9.3 olevaa ohjetta. Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit noudattaen. 4.3 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Tämä tutkinnon osa toteutetaan vain ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija osaa: tunnistaa työpaikalla työssäoppimiseen tai ammattiosaamisen näyttöön sopivat työtehtävät ja osaa selvittää niiden arviointikohteet ja -kriteerit neuvotella työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta valmistella yhteistyössä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia perehdyttää muita opiskelijoita työpaikalla tai oppilaitoksessa tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin esitellä alansa työ -ja koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi työelämään tutustumisjaksolla oleville opiskelijoille käydä ohjauskeskusteluja, kehittää toimintaansa palautteen perusteella ja sovitella näkemyseroja toimia erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa vastaanottaa ja antaa kehittävää palautetta itsearvioida työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöään ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan arvioida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimia ja ohjata myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. ARVIOINNIN KOHTEET 1. Työprosessien hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Opiskelija - valmistelee ohjattuna työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia - tarvitsee ajoittaista ohjausta - valmistelee annettujen ohjeiden mukaan työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia - tekee annetut tehtävät omatoimisesti - valmistelee itsenäisesti ja aloitteellisesti työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia - etenee työssään sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön toimintaan

48 44 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija Opiskelijalähtöinen ohjaaminen - perehdyttää ohjattuna muita opiskelijoita - perehdyttää ohjeiden mukaisesti muita opiskelijoita ja käy ohjauskeskusteluja - perehdyttää muita opiskelijoita, toimii joustavasti erilaisten ihmisten kanssa ja sovittelee näkemyseroja Opiskelijan arviointi 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Oman alan työelämän ja ammatillisen koulutuksen tunteminen - vastaanottaa ja antaa ohjattuna palautetta työtehtävistä sekä itsearvioi ohjattuna työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan - vastaanottaa ja antaa palautetta työtehtävistä ja itsearvioi työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan Opiskelija - esittelee joitakin alansa työja koulutusmahdollisuuksia - esittelee alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia - käy rakentavia palautekeskusteluja sekä itsearvioi työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan - esittelee itsenäisesti ja monipuolisesti alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia Tutkinnon perusteiden tunteminen - tunnistaa ohjattuna työssäoppimisjaksolla opiskeltavat asiat ja ammattiosaamisen näytöillä arvioitavan osaamisen - tunnistaa ohjeiden mukaisesti työssäoppimisjaksolla opiskeltavat asiat ja ammattiosaamisen näytöillä arvioitavan osaamisen - tunnistaa itsenäisesti työssäoppimisjaksolla opiskeltavat asiat ja ammattiosaamisen näytöillä arvioitavan osaamisen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen - arvioi työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti - arvioi työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti - arvioi työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimii ja ohjaa myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä suunnitelman ammattiosaamisen näytöstä tai työssäoppimisesta. Hän perehtyy työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin sekä arvioi työyhteisön työturvallisuusriskit ja työergonomiakysymykset oman työn osalta. Opiskelija kartoittaa mahdollisuudet toteuttaa työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä työpaikalla. Opiskelija analysoi oman työssäoppimisensa ja ammattiosaamisen näyttönsä arvioinnit. Ammattiosaamisen näyttö annetaan pääsääntöisesti jonkin muun ammattiosaamisen näytön yhteydessä. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen,oppimisen ja osaamisen arviointi työn perustana olevan tiedon hallinnasta tutkintojen perusteiden tunteminen elinikäisen oppimisen avaintaidoista terveys, turvallisuus ja toimintakyky.

49 45 Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteuttamisesimerkkejä, ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi: Tämä tutkinnon osa toteutetaan opiskelun loppupuolella, jolloin opiskelijalla on ollut mahdollisuus oppia tutkinnon osaan liittyviä ammattitaitovaatimuksia. Lisäksi opiskelija on saanut tarvitsemaansa kokemusta työpaikkaohjaajan tehtävistä ollessaan itse ohjattavana. Parhaimmillaan tämän tutkinnon osan antama tieto ja osaaminen toimivat siltana opiskelijan siirtyessä työelämään alan työtehtäviin ja mahdollisesti toimimaan hyvinkin pian työpaikkaohjaajana. Esimerkki 1 Opiskelija osallistuu työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen tutkinnon osan opetukseen tai soveltuvin osin (ammatillisen koulutuksen rakenne, opiskelijalähtöinen ohjaaminen ja opiskelijan arviointi työpaikalla) työpaikkaohjaajille tarkoitettuun koulutukseen. Opiskelija kokoaa ja laatii portfolion tutkinnon osaan kuuluvasta itse tuottamastaan sekä jaetusta materiaalista (tpo-kansio) opettajan ohjauksessa. Osaamisen arviointi: Opiskelija osoittaa osaamisensa portfolion sisällön perusteella (ammattiosaamisen näyttö). Ammattiosaamisen näyttöä täydennetään jatkuvan seurannan, haastattelujen ja itsearvioinnin perusteella. Tutkinnon perusteiden tuntemus arvioidaan tarvittaessa tietopuolisella kokeella. Esimerkki 2 Opiskelija suorittaa työpaikkaohjaajan koulutuksen verkko-opintoina. Osaamisen arvioinnissa voidaan soveltaa esimerkin 1 toteutusmalleja. Osaamisen arviointi: Opiskelija osoittaa osaamisensa portfolion sisällön perusteella (ammattiosaamisen näyttö). Ammattiosaamisen näyttöä täydennetään jatkuvan seurannan, haastattelujen ja itsearvioinnin perusteella. Tutkinnon perusteiden tuntemus arvioidaan tarvittaessa tietopuolisella kokeella. Esimerkki 3

50 46 Opiskelija osallistuu työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen tutkinnon osan opetukseen tai soveltuvin osin (ammatillisen koulutuksen rakenne, opiskelijalähtöinen ohjaaminen ja opiskelijan arviointi työpaikalla) työpaikkaohjaajille tarkoitettuun koulutukseen. Opiskelija perehdyttää muita opiskelijoita työssäoppiseen ja/tai ammattiosaamisen näyttöön oppilaitoksessa tai työssäoppimisjaksolla sekä osallistuu arviointikeskusteluun. Osaamisen arviointi: Opiskelija osaamista arvioidaan hänen tekemiensä suunnitelmien, perehdyttämisen ja arviointikeskustelun perusteella arviointikriteerien mukaisesti (ammattiosaamisen näyttö). Ammattiosaamisen näyttöä täydennetään jatkuvan seurannan, haastattelujen ja itsearvioinnin perusteella. Tutkinnon perusteiden tuntemus arvioidaan tarvittaessa tietopuolisella kokeella. Esimerkki 4 Opiskelija suorittaa työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen tutkinnon osan pääasiasiassa oman työssäoppimisensa yhteydessä, jolloin 2ov työpaikkaohjaajaksi valmentautumisesta luetaan vapaasti valittaviin opintoihin tai paikallisesti tarjottavasta tutkinnon osasta (10 ov) otetaan 2 ov tähän tai opiskelija suorittaa yksilöllisesti syventävänä opiskeluna 2 ov yli 120 opintoviikon. Myös seuraava vaihtoehto on mahdollista toteuttaa: Tutkintoon sisältyy (kohtaan muut valinnaiset tutkinnon osat) ammattitaitoa syventävä tai laajentava tutkinnon osa, joka muodostuu työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen tutkinnon osasta 2 ov sekä ammattitaitoa syventävästä osuudesta työssäoppien 3 ov tai 8 ov. Osaamisen arviointi: Työpaikkaohjaajaksi valmentautuvan opiskelijan osaamisen arvioi ohjaava opettaja ja työpaikan koulutettu työpaikkaohjaaja arviointikriteerien mukaisesti. Arvioinnin dokumentteja ovat mm. opiskelijan laatimat omaa työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöä koskevat sopimukset ja suunnitelmat sekä itsearviointi. Lisäksi opiskelija osoittaa osaamisensa perehdyttämällä ja ohjaamalla toista opiskelijaa oppilaitoksessa tai työssäoppisjaksolla. Ammattiosaamisen näyttöä täydennetään jatkuvan seurannan, haastattelujen ja itsearvioinnin perusteella. Tutkinnon perusteiden tuntemus arvioidaan tarvittaessa tietopuolisella kokeella.

51 4.3.2 Yrittäjyys (10 ov) 47 Tämä tutkinnon osa toteutetaan vain ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa yhteistyössä ryhmän kanssa arvioida oman osaamisensa ja/tai ryhmän osaamisen (tuotteen tai palvelun) tuotteistamismahdollisuuksia arvioida perustettavan yrityksen toimintaedellytyksiä täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean sekä kehittää toiminta-ajatuksen hankkia toimivan yhteistyö- tai partneriyrityksen laatia alustavan liiketoiminta- ja taloussuunnitelman esitellä liiketoiminta- ja taloussuunnitelman yritysneuvontapalveluiden tuottajille ja rahoittajille neuvotella yrityksen toimintamahdollisuuksista ja rahoituksesta perustaa yrityksen suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan toimia perustetussa yrityksessä ja tehdä yrityksen ydintehtäviä toimia yrityksen toimintaa tukevia palveluja tuottavien tahojen, mm. tilitoimistojen ja mainostoimistojen kanssa lopettaa yrityksen toiminnan opintojen päättyessä tai jatkaa yrityksen toimintaa yritystoiminnan (10 ov) opintojen yhteydessä tavoitteenaan perustaa oma yritys. 1. Työprosessien hallinta Arviointi Oman työn - suunnittelu ja suunnitelmien -tekeminen Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Opiskelija osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä suunnittelee yrityksen toimintaa ja toimii ryhmän jäsenenä omaaloitteisesti ja vastuullisesti suunnittelee yrityksen toimintaa innovatiivisesti ja toimii ryhmän jäsenenä omaaloitteisesti, vastuullisesti ja kannustavasti ottaa vastuun töistään sopimusten mukaisesti ottaa vastuun sovituista töistä yhteisvastuullisesti ottaa vastuuta koko ryhmän toiminnasta ja sovittujen töiden tekemisestä yhteisvastuullisesti Työn kokonaisuuden hallinta etenee opastettuna työssään järjestelmällisesti etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä ryhmän toimintaan osallistuu sovittuihin yhteistyöverkostojen tapaamisiin hankkii yhteistyötahoja ja toimii yhteistyöverkostoissa hankkii yhteistyötahoja ja hyödyntää yhteistyöverkostoja toiminnan kehittämisessä Laadukas toiminta toimii työlleen asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja muuttaa omaa toimintaansa annetun palautteen perusteella toimii yhdessä asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja arvioi omaa toimintaansa niiden saavuttamisessa toimii yhdessä asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää omaa toimintaansa niiden saavuttamiseksi toimii palveluhenkisesti toimii palveluhenkisesti ja asiakastyytyväisyyttä edistävästi toimii palveluhenkisesti ja asiakastyytyväisyyttä edistävästi

52 48 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija käyttää tavanomaisia yrityksen käytössä olevia työvälineitä, kuten työpaikan laitteita ja koneita, tietokonetta ja ohjelmistoja käyttää yrityksen käytössä olevia työvälineitä, kuten työpaikan laitteita ja koneita, tietokonetta ja ohjelmistoja käyttää itsenäisesti yrityksen käytössä olevia työvälineitä, kuten työpaikan laitteita ja koneita sekä tietokonetta ja ohjelmistoja 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta toimii tietoturvan periaatteiden mukaisesti toimii tietoturvan periaatteiden mukaisesti Opiskelija toimii tietoturvan periaatteiden mukaisesti Tuotteistamismahdollisuuksien ja toimintaedellytysten arviointi hyödyntää tuotteistamisessa yhteistyössä ryhmän kanssa oman alan tai eri alojen tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan hyödyntää tuotteistamisessa yhteistyössä ryhmän kanssa oman alan tai eri alojen tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan hyödyntää tuotteistamisessa yhteistyössä ryhmän kanssa oman alan tai eri alojen tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan etsii erilaisista verkostoista saatavaa tietoa hyödyntää eri verkostoista saatavaa tietoa kartoittaa ohjattuna yhteistyössä ryhmän kanssa toimialalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan kartoittaa yhteistyössä ryhmän kanssa toimialalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan kartoittaa yhteistyössä ryhmän kanssa alalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa ohjattuna yhteistyössä ryhmän kanssa toimialan kehitystä yritystoiminnan kannalta seuraa yhteistyössä ryhmän kanssa toimialan kehitystä yritystoiminnan kannalta seuraa yhteistyössä ryhmän kanssa alan kehitystä ja kehitysnäkymiä yritystoiminnan kannalta Liikeidean täsmentäminen arvioi opastettuna yhteistyössä ryhmän kanssa mahdollisuuksiaan yrittäjänä selvittää opastettuna yhteistyössä ryhmän kanssa perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia arvioi yhteistyössä ryhmän kanssa mahdollisuuksiaan yrittäjänä selvittää ja raportoi yhteistyössä ryhmän kanssa perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia arvioi itsenäisesti mahdollisuuksiaan yrittäjänä ja asettaa itselleen kehittymistavoitteita selvittää ja raportoi yhteistyössä ryhmän kanssa perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia Yrityksen toiminnan suunnittelu ja toimiminen yrityksessä valitsee ohjattuna yhteistyössä ryhmän kanssa yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamisasiakirjat osallistuu ohjattuna toiminnan suunnittelussa tarvittavan tiedon hankintaan, mm. miten tuote tai palvelu tuotetaan ja myydään ja miten talous hoidetaan valitsee yhteistyössä ryhmän kanssa yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamisasiakirjat osallistuu tiedon hankintaan keskeisiltä viranomaisilta osallistuu yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen toiminnan suunnittelussa tarvittavan tiedon hankintaan, mm. miten tuote tai palvelu tuotetaan ja myydään ja miten talous hoidetaan valitsee yhteistyössä ryhmän kanssa yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamisasiakirjat hakee itsenäisesti tietoa keskeisiltä viranomaisilta hyödyntää yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen toiminnan suunnittelussa tarvittavaa tietoa siitä, miten tuote tai palvelu tuotetaan ja myydään ja miten talous hoidetaan osallistuu ohjattuna yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen logistiikan suunnittelussa tarvittavan tiedon hankkimiseen osallistuu yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen logistiikan suunnittelussa tarvittavan tiedon hankkimiseen hyödyntää yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen logistiikan suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankkii yhteistyössä ryhmän hankkii yhteistyössä ryhmän hankkii yhteistyössä ryhmän

53 kanssa tietoa yrityksen perustamista ja toimintaa tukevista palveluista, mm. tilitoimiston palvelut soveltaa ohjattuna sovittujen tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietopohjaa kanssa tietoa yrityksen perustamista ja toimintaa tukevista palveluista, mm. tilitoimiston palvelut soveltaa yrityksen toiminnassa tarvittavaa tietopohjaa 49 kanssa tietoa yrityksen perustamista ja toimintaa tukevista palveluista, mm. tilitoimiston palvelut soveltaa itsenäisesti yrityksen toiminnassa tarvittavaa tietopohjaa selvittää opastettuna, mitä lainsäädäntö edellyttää kirjanpidolta tiedostaa yritystoiminnan olevan kirjanpitolain alaista ja ymmärtää kirjanpidon tarkoituksen selvittää, mitä lainsäädäntö edellyttää kirjanpidolta tiedostaa yritystoiminnan olevan kirjanpitolain alaista ja ymmärtää kirjanpidon tarkoituksen selvittää, mitä ja miksi lainsäädäntö edellyttää kirjanpidolta tietää, mitkä kuitit ja tositteet pitää säilyttää kirjanpitoa varten säilyttää kirjanpidossa tarvittavat kuitit ja tositteet säilyttää kirjanpidossa tarvittavat kuitit ja tositteet 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelman-ratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö tulkitsee esim. tilitoimiston avulla yrityksen tulosta tulkitsee esim. tilitoimiston avulla yrityksen tulosta ja tasetta Opiskelija hakee ohjattuna tietoa keskeisistä, tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevista säädöksistä osallistuu ryhmän valintojen ja päätösten valmisteluun hakee tietoa keskeisistä, tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevasta lainsäädännöstä ja säädöksistä tekee ryhmässä ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä soveltaa keskeistä tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevaa lainsäädäntöä ja muita säädöksiä tekee ryhmässä perusteltuja ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä yrityksen toiminnan kehittämiseksi arvioi opastettuna omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä arvioi omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä arvioi omaa toimintaansa ja työnsä sekä yritystoiminnan etenemistä osallistuu yhteistyöneuvotteluihin ryhmän jäsenten ja sidosryhmien kanssa neuvottelee yhteistyöstä ryhmän jäsenten kanssa ja osallistuu yhteistyöneuvotteluihin sidosryhmien kanssa neuvottelee yhteistyöstä ryhmän jäsenten ja sidosryhmien kanssa Ammattieettinen toiminta noudattaa ohjattuna yritystoiminnassa sovittuja taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja noudattaa yritystoiminnassa sovittuja taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja noudattaa yritystoiminnassa taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja Terveyden, - turvallisuuden ja toimintakyvyn - huomioon ottaminen noudattaa alansa työturvallisuusohjeita omassa toiminnassaan ja asiakaspalvelutilanteissa. noudattaa alansa työturvallisuusohjeita omassa toiminnassaan ja asiakaspalvelutilanteissa noudattaa alansa työturvallisuusohjeita omassa toiminnassaan ja asiakaspalvelutilanteissa tunnistaa opastettuna työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja suojautuu niiltä tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja suojautuu niiltä tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja suojautuu niiltä huolehtii opastettuna omasta, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuudesta eri tilanteissa. huolehtii omasta, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuudesta eri tilanteissa. huolehtii omasta, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuudesta eri tilanteissa kehittää ryhmänsä turvallisuutta ja työkykyä kehittämällä omia työkäytäntöjään ja työympäristöään

54 50 opastaa muita toimimaan terveellisesti ja turvallisesti toimiessaan ryhmän jäsenenä. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla yhteistyössä ryhmän, yhteistyö- tai partneriyrityksen ja eri toimijoiden kanssa esim. harjoitusyrityksessä tai vastaavassa. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää kyseisen ammattiaineen opettaja. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Näytön kuvaus Yrittäjyys 10 ov opintokokonaisuuden näyttö suoritetaan arvioimalla ryhmässä omaa ja ryhmän osaamisen (tuotteen tai palvelun) tuotteistamismahdollisuuksia ja markkinoita. Arvioidaan ryhmän kanssa toimintaedellytyksiä ja täsmennetään liikeideaa. Hyödynnetään palveluja ja hankitaan yhteistyö- tai partneriyrityksiä ryhmälle. Laaditaan ryhmän kanssa alustava liiketoimintasuunnitelma ja perustetaan yritys tai työskennellään yrityssimulaatiossa tai muunlaisessa yritysympäristössä. Käynnistetään yhteistyössä ryhmän kanssa yritystoimintaa. Toimitaan ryhmänä perustetussa yrityksessä (NY) tai yrityssimulaatiossa. Yritystoiminnan päättäminen tai jatkaminen opiskelijan omana yrityksenä, yritystoiminta 10 ov. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä yrityssimulaatiossa eri yritysten ja oppilaitosten kanssa. oman ja ryhmän osaamisen (tuote tai palvelu) tuotteistaminen toimintaedellytysten arviointi, liikeidean täsmentäminen palvelujen hyödyntäminen ja yhteistyö- tai partneri-yrityksen hankinta alustavan liiketoimintasuunnitelman laatiminen yrityksen tai yrityssimulaation perustaminen ja yritystoiminnan käynnistäminen perustetussa yrityksessä tai yrityssimulaatiossa toimiminen yrityksen tai yrityssimulaation toiminnan lopettaminen tai jatkaminen opiskelijan omana yrityksenä Näyttöympäristö / menetelmät / oppimisympäristö Näyttöympäristönä voi olla esim. harjoitusyritys tai vastaava. Näyttöympäristössä tulee olla osaamisen osoittamiseen tarvittavat toiminta- ja työprosessit, sopiva välineistö ja materiaalit. Osaamisen osoittamisen tulee tapahtua yhteistyössä näyttöympäristöksi valitun organisaation eri toimijoiden kanssa. Näyttöympäristölle asetettavat vaatimukset vaihtelevat opiskelijan ja/tai ryhmän itselleen asettamien oppimistavoitteiden

55 51 mukaisesti. Tavoitteena on, että opiskelija kuvaa omaa toimintaansa ja projektin tuotoksia sekä osaamisensa oman ammattialansa käytänteiden mukaisesti mutta kuitenkin tarkoituksenmukaisesti. Toteutustapa luokkaopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) kirjalliset ja suulliset harjoitukset ryhmä- ja parityöskentely itsenäinen työskentely tietokonetyöskentelyä toimitaan ryhmänä perustetussa yrityksessä (NY), yrityssimulaatiossa yms. 5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 OV (YHTEISET OPINNOT), TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli, suomi (4 ov) Kirjallinen viestintä (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti sekä kantaa osaltaan vastuuta viestintäilmapiiristä. Hän pystyy soveltamaan oppimaansa. hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen. ymmärtää tekstin tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä ja osaa soveltaa niitä esimerkiksi työselitysten tulkitsemisessa. kirjoittaa itsenäisesti sekä työstää tekstejään oman arvion ja palautteen pohjalta. Hän hallitsee kielenkäytön perussäännöt sekä hioo tuottamiensa tekstien kieli- ja ulkoasua. Hän käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä. Arviointi Äidinkieli 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osi-

56 en arvosana(t). 52 Tiedonhankinta Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Opiskelija hakee ohjatusti ammattialansa kannalta keskeistä tietoa. Tekstin ymmärtäminen löytää ohjatusti tekstin keskeisen ajatuksen. Kirjallinen viestintä kirjoittaa ohjatusti ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä ja tuntee oikeinkirjoituksen perusasioita sekä osaa kirjoittaa mallin mukaan erilaisia tekstejä. hankkii ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää luotettavia lähteitä. ymmärtää tekstin keskeisen ajatuksen ja osaa yhdistää tekstin tietoja omiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa. kirjoittaa oikein ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä ja käyttää sujuvia lause- ja virkerakenteita ja jaksottaa tekstiä sekä laatii asianmukaisesti erilaisia tekstejä. hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen. ymmärtää tekstin tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä ja osaa soveltaa niitä työtehtävissään. kirjoittaa itsenäisesti sekä työstää tekstejään oman arvion ja palautteen pohjalta ja hallitsee kielenkäytön perussäännöt sekä hioo tuottamiensa tekstien kielija ulkoasua sekä käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 7. Estetiikka, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1), Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI 2), Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) korvaavat Äidinkieli, suomi -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ammattialansa kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Kirjastoon ja sen käyttöön tutustuminen Itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentelyä tilanteesta riippuen Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi

57 Ajoitus 53 Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisehtoa Suullinen viestintä (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vakuuttavasti. Hän osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun sekä ilmaisee monipuolisesti näkemyksiään. osaa työpaikalla ja asiakastilanteissa ottaa luontevasti huomioon sanattoman viestinnän eri osa-alueet. suunnittelee esityksensä huolellisesti. Hän saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja osaa havainnollistaa esitystään sekä rakentaa sen sisällön loogiseksi. Arviointi Äidinkieli 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Opiskelija toimii asiallisesti vuorovaikutustilanteissa mm. kokouksissa ja osallistuu keskusteluun käyttämällä puheenvuoroja sekä osaa ilmaista mielipiteensä. tietää sanattoman viestinnän eri osa-alueet. toimii asiallisesti ja kohteliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja osallistuu keskusteluun ja vie sitä eteenpäin sekä perustelee mielipiteensä ja väitteensä ja osaa esittää asiansa ymmärrettävästi. osaa useissa eri yhteyksissä ottaa huomioon sanattoman viestinnän. osaa valmistella lyhyen esityksen. valmistautuu esitykseen ja ottaa huomioon kuulijat. toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vakuuttavasti ja osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun. Ilmaisee monipuolisesti näkemyksiään. osaa työpaikalla ja asiakastilanteissa ottaa luontevasti huomioon sanattoman viestinnän eri osa-alueet. suunnittelee esityksensä huolellisesti ja saa puhuessaan kon-

58 54 taktin kuulijoihinsa sekä osaa havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 7. Estetiikka, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1), Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI 2), Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) korvaavat Äidinkieli, suomi -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentely muutamilla tunneilla Videoituja harjoituksia tarvittaessa, esim. työsuoritusten kuvaaminen Videonauhoitteiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Opintojakso toteutetaan kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Kieli ja kulttuuri (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa käyttää luontevasti erilaisia kulttuurimuotoja (kirjallisuus, elokuva, teatteri jne.).

59 55 osaa analysoida ja tulkita kirjallisuutta (myös lähdemateriaaleja) ja muita taiteen lajeja. haluaa toimia ihmisten kanssa, joilla on erilainen kulttuuritausta ja kieli. suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin kanssaihmisiin. haluaa verkostoitua ammattialalla ja on kiinnostunut alan ja itsensä kehittämisestä (esim. jatko-opinnot). hallitsee hyvin ammattialansa ammattisanaston. hyödyntää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä. Arviointi Äidinkieli 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen Opiskelija osaa toimissaan ottaa huomioon erilaiset ihmiset on kiinnostunut ammattialasta ja tuntee ammattialansa ammattikielen ja käyttää sitä. tietää ammattialansa keskeiset mediat ja noudattaa ohjatusti tekijänoikeuksia. tiedostaa kulttuurin moninaisuuden ja löytää ohjauksen avulla esim. kirjallisuudesta, elokuvasta tai teatterista itseään kiinnostavaa luettavaa ja katsottavaa. osaa toimia luontevasti monikulttuurisessa ympäristössä. tuntee olevansa oikealla alalla ja pohtii oman alansa näkymiä osaa kirjoittaa oikein ammattialansa ammattikieltä. tuntee ammattialansa keskeiset mediat ja tuntee tekijänoikeudet oikeutena ja velvoitteena noudattaa tekijänoikeuksia mm. ilmoittamalla lähteensä. oppii arvostamaan omaa kulttuuriaan ja sen säilyttämistä ja osaa eritellä kirjallisuutta ja muita taidemuotoja. haluaa toimia ihmisten kanssa, joilla on erilainen kulttuuritausta ja kieli ja suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin työtovereihinsa. haluaa verkostoitua ammattialalla ja on kiinnostunut alan ja itsensä kehittämisestä ja hallitsee hyvin ammattialansa ammattisanaston. hyödyntää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä. käyttää luontevasti erilaisia kulttuurimuotoja ja osaa analysoida ja tulkita kirjallisuutta ja muita taiteen lajeja. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 7. Estetiikka, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit.

60 56 Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1), Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI 2), Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) korvaavat Äidinkieli, suomi -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Vierailut Itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentely Teatteri- tai muun vastaavan kulttuurikokemuksen hankkiminen Erilaisia kädentaitoihin liittyviä materiaaleja tarvittaessa, esim. taustapahveja, tekstaustusseja, erikoispapereita ja toimistotarvikkeita julisteita, ammatillisia kuvakoosteita ym. varten Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Opintojakso toteutetaan kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Työelämän asiakirjat (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteenmukaisesti. osaa laatia itsenäisesti harkittuja ja kielellisesti hyviä työelämän asiakirjoja (esimerkiksi ammattialansa työselitteet, raportit, työhakemus, CV ja työsopimus). hallitsee keskeiset kokous- ja neuvottelutekniikan taidot sekä osallistuu harjoituksiin aktiivisesti.

61 miettii ja ideoi oman opinnäytetyönsä aihetta ja tekee siitä alustavan suunnitelman. 57 Arviointi Äidinkieli 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialansa opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Opiskelija selviytyy tyydyttävästi työelämän tavallisista kielenkäyttötilanteista, kuten esittäytyminen, työhönottohaastattelu ja kysymyksiin vastaaminen. osaa laatia työelämän perusasiakirjoja ohjeiden mukaan. tuntee työnhaun eri menetelmiä ja selviytyy hyvin työelämän keskeisistä kielenkäyttötilanteista. laatii käyttökelpoisia työelämän asiakirjoja. tietää opinnäytetyön rakenteen. osaa tehdä opinnäytetyöhön liittyviä harjoituksia ja osaa raportoida oman työnsä hyvällä suomen kielellä. tuntee kokouksen ja neuvottelun erot ja seuraa keskustelua häiritsemättä ja asiallisesti. pystyy toimimaan asiallisesti kokouksessa ja neuvottelussa ja käyttää puheenvuoroja sekä osaa laatia keskeiset kokous- ja neuvotteluasiakirjat. hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteenmukaisesti. laatii itsenäisesti harkittuja ja kielellisesti hyviä työelämän asiakirjoja. miettii ja ideoi oman opinnäytetyönsä aihetta ja tekee siitä alustavan suunnitelman. hallitsee keskeiset kokous- ja neuvottelutekniikan taidot sekä osallistuu harjoituksiin aktiivisesti. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 7. Estetiikka, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1), Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI 2), Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) korvaavat Äidinkieli, suomi -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot).

62 58 Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Vierailut esim. työvoimatoimistoon mahdollisuuksien mukaan Itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentelyä tilanteesta riippuen Videoituja harjoituksia tarvittaessa, esim. työhaastattelujen kuvaaminen Videonauhoitteiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Opintojen loppuvaiheessa, lähellä opinnäytetyön valmistamista. Etenemisehto Ei etenemisestettä Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla (4 ov) Oma äidinkieli ja sen käyttö (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija erittelee venäjän kielen osaamistaan sekä aikaisempia tietojaan kielestään ja kulttuuristaan tuntee kielen historian ja nykytilanteen tutustuu venäjän kielen käyttöön ja kielen vaihteluun asianomaisella kielialueella kuuntelee äidinkieltä eri tilanteissa kartuttaa sanastoa määrittelee eri alojen käsitteitä venäjän kielellä tuntee venäjän kielen sanaluokat ja niiden ominaisuudet Arviointi Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla, 1-4 ammattitaitoa täydentävän

63 59 tutkinnon osan opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialansa opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Kielen ja kulttuurin tunteminen Tiedonhankinta ja mediaosaaminen Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen Opiskelija hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa. lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialan asioista vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan. ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen. lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan ja on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditiota noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen tai-toaan aktiivisesti vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Oma äidinkieli ja sen käyttö (ÄIM1) ja Kie-

64 lialueen kulttuuri (ÄIM3) korvaavat Äidinkieli, oma äidinkieli vieraskielisillä opiskelijoilla -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). 60 Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Kielitieto ja oikeakielisyys (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija perehtyy tarkemmin venäjän kielen rakenteeseen ja erityispiirteisiin suomen kieleen verrattuna harjoittelee kielen kirjallista käyttöä hallitsee venäjän kielen oikean kirjoitustekniikan sekä käsin että tietokoneella osaa taivuttaa sanoja venäjän kielellä hallitsee rektion ominaispiirteet venäjän kielellä osaa tuottaa tekstiä aiheen mukaan Arviointi Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla, 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialansa opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan

65 vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). 61 Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Kielen ja kulttuurin tunteminen Tiedonhankinta ja mediaosaaminen Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen Opiskelija hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa. lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialan asioista vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan. lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan ja on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditiota noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitoaan aktiivisesti vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen. osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Oma äidinkieli ja sen käyttö (ÄIM1) ja Kielialueen kulttuuri (ÄIM3) korvaavat Äidinkieli, oma äidinkieli vieraskielisillä opiskelijoilla -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus)

66 Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan 62 Ajoitus Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Kielialueen kulttuuri. Viestintä ja yhteiskunta (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija tutustuu venäläisiin kulttuuriperinteisiin, myös suulliseen kansanperinteeseen, uskontoon ja uskomuksiin vertaa oman kulttuurin piirteitä suomalaiseen kulttuuriin perehtyy venäjän ajankohtaisiin mediateksteihin kuten uutisiin, mainoksiin, artikkeleihin ja reportaaseihin Arviointi Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla, 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Opiskelija

67 63 Kielen ja kulttuurin tunteminen Tiedonhankinta ja mediaosaaminen Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa. lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialan asioista vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan. ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen. lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan ja on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditiota noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen tai-toaan aktiivisesti vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Oma äidinkieli ja sen käyttö (ÄIM1) ja Kielialueen kulttuuri (ÄIM3) korvaavat Äidinkieli, oma äidinkieli vieraskielisillä opiskelijoilla -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdollinen itse- tai vertaisarviointi

68 Ajoitus 64 Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Kaunokirjallisuus ja muut taidelajit (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija tuntee venäjän kulttuurin ja taiteen yleisesti tutustuu venäjän kielen joihinkin tunnettuihin kirjailijoihin ja taiteilijoihin lukee ja referoi haluamansa teoksen tai syventyy johonkin taidelajiin ja kertoo siitä kykenee sopivissa tilaisuuksissa esittelemään venäjän kulttuuria, taidetta ja kirjallisuutta Arviointi Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla, 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Kielen ja kulttuurin tunteminen Opiskelija hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan ja on

69 Tiedonhankinta ja mediaosaaminen Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa. kielialueellaan hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialan asioista vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan. ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen. 65 motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditiota noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen tai-toaan aktiivisesti vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Oma äidinkieli ja sen käyttö (ÄIM1) ja Kielialueen kulttuuri (ÄIM3) korvaavat Äidinkieli, oma äidinkieli vieraskielisillä opiskelijoilla -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Etenemisehto Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Ei etenemisestettä.

70 Suomi toisena kielenä (4 ov) Kirjallinen viestintä (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti sekä kantaa osaltaan vastuuta viestintäilmapiiristä. Hän pystyy soveltamaan oppimaansa. hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen. ymmärtää tekstin tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä ja osaa soveltaa niitä esimerkiksi ammattialansa työselitysten tulkitsemisessa. Arviointi Suomi toisena kielenä 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös suomi toisena kielenä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Tiedonhankinta Opiskelija hakee ohjatusti ammattialansa kannalta keskeistä tietoa. Tekstin ymmärtäminen löytää ohjatusti tekstin keskeisen ajatuksen. Kirjallinen viestintä kirjoittaa ohjatusti ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä ja tuntee oikeinkirjoituksen perusasioita sekä osaa kirjoittaa mallin mukaan erilaisia tekstejä. hankkii ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää luotettavia lähteitä. ymmärtää tekstin keskeisen ajatuksen ja osaa yhdistää tekstin tietoja omiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa. kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä ja käyttää sujuvia lause- ja virkerakenteita ja jaksottaa tekstiä sekä laatii asianmukaisesti erilaisia tekstejä. hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen. ymmärtää tekstin tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä ja osaa soveltaa niitä työtehtävissään. kirjoittaa itsenäisesti ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä ja hallitsee kielenkäytön perussäännöt. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Perusteet hallintaan (S21) ja Kieli käyttöön (S22) korvaavat

71 Äidinkieli, suomi toisena kielenä -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). 67 Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ammattialansa kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Kirjastoon ja sen käyttöön tutustuminen Itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentelyä tilanteesta riippuen Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisehtoa Suullinen viestintä (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija hallitsee sellaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot, että hänellä on riittävät valmiudet työelämään, aktiiviseen kansalaisuuteen ja jatko-opintoihin ymmärtää suomenkielisen suullisen viestinnän keskeiset sisällöt ja seuraa vaivattomasti opinnoissa käsiteltävää asiaa sekä kykenee osallistumaan työskentelyyn Arviointi Suomi toisena kielenä 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

72 68 Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös suomi toisena kielenä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Opiskelija toimii asiallisesti vuorovaikutustilanteissa ja osaa ilmaista mielipiteensä. toimii asiallisesti ja kohteliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja osallistuu keskusteluun sekä osaa esittää asiansa ymmärrettävästi. osaa valmistella lyhyen esityksen. valmistautuu esitykseen ja ottaa huomioon kuulijat. toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa joustavasti ja osallistuu aktiivisesti keskusteluun. suunnittelee esityksensä huolellisesti ja saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa sekä osaa havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Perusteet hallintaan (S21) ja Kieli käyttöön (S22) korvaavat Äidinkieli, suomi toisena kielenä -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentely muutamilla tunneilla Videoituja harjoituksia tarvittaessa, esim. työsuoritusten kuvaaminen Videonauhoitteiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi

73 Ajoitus 69 Opintojakso toteutetaan kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Kieli ja kulttuuri (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa käyttää erilaisia kulttuurimuotoja (kirjallisuus, elokuva, teatteri jne.). haluaa toimia ihmisten kanssa, joilla on erilainen kulttuuritausta ja kieli. suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin kanssaihmisiin. on kiinnostunut alan ja itsensä kehittämisestä (esim. jatko-opinnot). hallitsee hyvin ammattialansa ammattisanaston. Arviointi Suomi toisena kielenä 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös suomi toisena kielenä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Media-osaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen Opiskelija osaa toimissaan ottaa huomioon erilaiset ihmiset on kiinnostunut ammattialasta ja tuntee ammattialansa ammattikielen ja käyttää sitä. tietää ammattialansa keskeiset mediat ja noudattaa ohjatusti tekijänoikeuksia. tiedostaa kulttuurin moninaisuuden ja löytää ohjauksen avulla esim. kirjallisuudesta, elokuvasta tai teatterista itseään kiinnostavaa osaa toimia luontevasti monikulttuurisessa ympäristössä. osaa kirjoittaa oikein ammattialansa ammattikieltä. tuntee ammattialansa keskeiset mediat. oppii arvostamaan omaa kulttuuriaan ja sen säilyttämistä. haluaa toimia ihmisten kanssa, joilla on erilainen kulttuuritausta ja kieli ja suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin työtovereihinsa. on kiinnostunut alan ja itsensä kehittämisestä ja hallitsee ammattialansa ammattisanastoa. hyödyntää monipuolisesti viestintävälineitä. käyttää luontevasti erilaisia kulttuurimuotoja.

74 70 luettavaa ja katsottavaa. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Perusteet hallintaan (S21) ja Kieli käyttöön (S22) korvaavat Äidinkieli, suomi toisena kielenä -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Vierailut Itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentely Teatteri- tai muun vastaavan kulttuurikokemuksen hankkiminen Erilaisia kädentaitoihin liittyviä materiaaleja tarvittaessa, esim. taustapahveja, tekstaustusseja, erikoispapereita ja toimistotarvikkeita julisteita, ammatillisia kuvakoosteita ym. varten Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Opintojakso toteutetaan kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Työelämän asiakirjat (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteenmukaisesti. hakee tietoa työselityksistä, käyttöohjeista ja muista lähteistä, käyttää sanakirjoja

75 71 ja tekee muistiinpanoja itsenäisesti. tuottaa työsuunnitelmia ja raportteja osaa toimia ammatissaan suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan keskeisten toimintatapojen mukaan. Arviointi Suomi toisena kielenä 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös suomi toisena kielenä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Kirjallinen viestintä Opiskelija selviytyy tyydyttävästi työelämän tavallisista kielenkäyttötilanteista, kuten esittäytyminen, työhönottohaastattelu ja kysymyksiin vastaaminen. osaa laatia työelämän perusasiakirjoja ohjeiden mukaan. tuntee työnhaun eri menetelmiä ja selviytyy työelämän keskeisistä kielenkäyttötilanteista. laatii käyttökelpoisia työelämän asiakirjoja. hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteenmukaisesti. laatii itsenäisesti harkittuja työelämän asiakirjoja. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Perusteet hallintaan (S21) ja Kieli käyttöön (S22) korvaavat Äidinkieli, suomi toisena kielenä -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Vierailut esim. työvoimatoimistoon mahdollisuuksien mukaan Itsenäinen työskentely Videoituja harjoituksia tarvittaessa, esim. työhaastattelujen kuvaaminen

76 Videonauhoitteiden hyödyntäminen 72 Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Opintojen loppuvaiheessa, lähellä opinnäytetyön valmistamista. Etenemisehto Ei etenemisestettä Ruotsi (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa (esim. keskeiset työvälineet, laitteet ja materiaalit sekä alan työmenetelmien nimitykset, työturvallisuusmääräykset ja -varusteet) ymmärtää pääpiirteittäin omaan ammattialaan liittyvien tekstien sisällön ja osaa kertoa ammattialastaan osaa kertoa itsestään ja kirjoittaa lyhyitä omaan elämään ja työhön liittyviä tekstejä selviytyy vaativammistakin viestintätilanteista (esim. puhelinkeskustelut, neuvonta, opastus) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta osaa hyödyntää kielten yhtäläisyyksiä sekä ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen Suomessa ja Pohjoismaissa Arviointi Ruotsi, ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialansa opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös ruotsin valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t).

77 73 Tiedonhankinta Tekstien ymmärtäminen Kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin merkitys Kielenopiskelu Opiskelija tuntee sanakirjojen ja muiden tietolähteiden käytön periaatteet ymmärtää apuvälineitä käyttäen lyhyiden ja yksinkertaisten omaan työhön ja työturvallisuuteen liittyvien kirjallisten viestien sisällön kertoo muutamalla sanalla itsestään tai tutuista asioista omassa työssään on tietoinen ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksestä tunnistaa omat oppimisstrategiansa käyttää sanakirjoja ja jonkin verran myös muita tietolähteitä, kuten esimerkiksi sähköisiä mallin mukaan kirjoittaa lyhyitä työhön liittyviä tekstejä kuten työ- ja turvallisuusohjeet selviytyy rutiininomaisista päivittäiseen elämään liittyvistä puhetilanteista, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja käyttää yksinkertaista, keskeistä sanastoa ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen kohdatessaan pohjoismaalaisia tunnistaa omien oppimisstrategioidensa vahvuuksia ja heikkouksia käyttää sanakirjoja, myös sähköisiä, ja muuta lähdeaineistoa hankkiakseen lisätietoa omaa alaa käsittelevistä vieraskielisistä yksinkertaisista ohjeistuksista kirjoittaa lyhyitä työhön liittyviä muistiinpanoja, ohjeita tai tilauslistoja toimii tavanomaisimmissa viestintätilanteissa sekä kasvotusten että puhelimessa ja tarvittaessa pyytää tarkennusta tai selvennystä ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin aseman monikulttuurisessa Suomessa kokeilee uusia strategioita ja oppimistapoja Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Koulu ja vapaa-aika (RUB1) korvaa Toinen kotimainen kieli, ruotsi-opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Opiskelu monipuolisissa oppimisympäristöissä erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen (esim. tieto- ja viestintäteknisen autenttisen materiaalin hyödyntäminen, onlinesanakirjojen käyttö, DVD:t jne.) Tarvittaessa itsenäinen työskentely Alaan liittyviä kirjallisia ja suullisia oppimistehtäviä (esim. työohjeet) Kielialueelle tyypillisen kohteliaan kielenkäytön omaksuminen Tutustuminen ammattialansa sanastoon ja teksteihin Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi

78 Ajoitus Ennen 3. opiskeluvuoden kevätlukukautta. 74 Etenemisehto Ei etenemisestettä Englanti (2 ov) Englanti 1 (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti, mm. osaa kertoa itsestään, omasta alastaan ja koulutuksestaan ja tulevasta ammatistaan ymmärtää ammattialansa kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset ohjeet ja työnkuvaukset), osaa luetella keskeisimmät ammattialansa työvälineet, laitteet ja materiaalit englanniksi osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ), kertoa ammattialansa työmenetelmistä, tunnistaa työturvallisuusmääräykset englanniksi, osaa opastaa ja neuvoa erilaisissa tilanteissa Arviointi Englanti 1-2 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (2 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös englannin valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Tiedonhankinta Tekstin ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä Opiskelija osaa käyttää tietolähteitä (esim. sanakirjoja) ja hakea tietoa ohjatusti ymmärtää lyhyiden ja yksinkertaisten ammattialaansa liittyvien viestien sisällön (esim. työturvallisuus) osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa ymmärtää työhönsä ja alansa prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita (esim. työvaiheet) osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti ymmärtää ammattialansa kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset ohjeet ja työnkuvaukset)

79 osaa kirjoittaa itsestään ja opinnoistaan sekä mallin mukaan helppoja ja lyhyitä työhön liittyviä ohjeita ja viestejä (esim. turvallisuusohjeita) osaa edellisten lisäksi kirjoittaa mallin mukaan lyhyitä omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet) 75 osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ja työnhaku) Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin tuntemus selviytyy yksinkertaisista päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista on tietoinen englannin kielen asemasta maailmankielenä selviytyy päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (esim. opastaminen) asianmukaisesti ymmärtää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin vaikutuksen selviytyy asianmukaisesti ja kohteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta soveltaa ja hyödyntää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin tuntemustaan Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion A-kielen kurssi Nuori ja hänen maailmansa korvaa Vieras kieli, A-kieli-opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Opiskelu monipuolisissa oppimisympäristöissä erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen (esim. tieto- ja viestintäteknisen autenttisen materiaalin hyödyntäminen, onlinesanakirjojen käyttö, DVD:t jne.) Tarvittaessa itsenäinen työskentely Alaan liittyviä kirjallisia ja suullisia oppimistehtäviä (esim. työohjeet) Kielialueelle tyypillisen kohteliaan kielenkäytön omaksuminen Tutustuminen ammattialansa sanastoon ja teksteihin Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Suoritetaan ennen ammatillisia ja valinnaisia englannin kursseja ensimmäisenä lukuvuotena. Etenemisehto Ei etenemisestettä.

80 Englanti 2 (1 ov) 76 Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työnhaku, CV, ohjeet ja ymmärtää mm. manuaalit) selviytyy asianmukaisesti ja kohteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työhaastatteluista, työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta osaa soveltaa ja hyödyntää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin tuntemustaan (esim. yritysesittelyt, erilaiset asiakastilanteet) Arviointi Englanti 1-2 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (2 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös englannin valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Tiedonhankinta Tekstin ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin tuntemus Opiskelija osaa käyttää tietolähteitä (esim. sanakirjoja) ja hakea tietoa ohjatusti ymmärtää lyhyiden ja yksinkertaisten ammattialaan liittyvien viestien sisällön (esim. työturvallisuus) osaa kirjoittaa itsestään ja opinnoistaan sekä mallin mukaan helppoja ja lyhyitä työhön liittyviä ohjeita ja viestejä (esim. turvallisuusohjeita) selviytyy yksinkertaisista päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista on tietoinen englannin kielen asemasta maailmankielenä osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa ymmärtää työhönsä ja alansa prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita (esim. työvaiheet) osaa edellisten lisäksi kirjoittaa mallin mukaan lyhyitä omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet) selviytyy päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (esim. opastaminen) asianmukaisesti ymmärtää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin vaikutuksen osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti ymmärtää ammattialan kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset ohjeet ja työnkuvaukset) osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ja työnhaku) selviytyy asianmukaisesti ja kohteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta soveltaa ja hyödyntää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin tuntemustaan

81 77 Kielenopiskelu tunnistaa omat oppimisstrategiansa. arvioi oppimisstrategioidensa vahvuuksia ja heikkouksia. vahvistaa oppimistaan kokeilemalla uusia strategioita ja oppimistapoja. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion A-kielen kurssi Nuori ja hänen maailmansa korvaa Vieras kieli, A-kieli-opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Opiskelu monipuolisissa oppimisympäristöissä erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen (esim. tieto- ja viestintäteknisen autenttisen materiaalin hyödyntäminen, onlinesanakirjojen käyttö, DVD:t jne.) Tarvittaessa itsenäinen työskentely Alaan liittyviä kirjallisia ja suullisia oppimistehtäviä (esim. työtehtävien kuvaus) Kielialueelle tyypillisen kohteliaan kielenkäytön omaksuminen Ammattialansa sanaston ja tekstien hyödyntäminen Ajoitus Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Englanti 1 jälkeen. Etenemisehto Suositus: Englanti 1 suoritettu hyväksytysti Matematiikka (3 ov) Matematiikka 1 (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia (peruslaskutoimitukset kokonais-, murto- ja desimaaliluvuilla) ja arvioi tulosten tarkkuutta (pyöristää ja käyttää järkevästi likiarvoja ammattialallaan, yksikönmuunnokset) sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat

82 78 soveltaa matemaattisia menetelmiä (ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen, suhde ja verranto) ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen Arviointi Matematiikka 1-3 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (3 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös matematiikan valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Peruslasku-toimitukset, prosentti-laskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat Matemaattiset menetelmät ja ongelmanratkaisu sekä tulosten arviointi Laskimen ja tietokoneen käyttäminen Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen Opiskelija suorittaa työtehtäviin liittyvät rutiininomaiset laskutoimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ongelmat joko päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä osaa arvioida tulosten suuruusluokkaa käyttää laskinta ja tietokonetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen käyttää tiedonlähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä laskee ohjeen mukaan aineiston keskilukuja. suorittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutoimitukset ja käyttää jossakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapoja ilmaisussaan ratkaisee ammattiin liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta käyttää sujuvasti laskinta ja tietokonetta ammattiin liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen käyttää tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ongelmien ratkaisuun laskee keskeisimpiä tilastollisia tunnuslukuja. soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja - asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 9. Matematiikka ja luonnontieteet.

83 79 Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) ja Geometria (MAB2) tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraavista lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) korvaavat Matematiikan opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Tarvittaessa itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentelyä mikäli mahdollista Videonauhoitteiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osan opintojaksot toteutetaan tasaisesti tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Matematiikka 2 (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia (taso- ja avaruusgeometriaa ammattialan vaatimuksia vastaavasti, suorakulmaisen kolmion geometriaa,trigonometriaa, Pythagoraan lauseen käytön ammattialallaan) ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen Arviointi

84 80 Matematiikka 1-3 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (3 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös matematiikan valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Peruslasku-toimitukset, prosentti-laskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat Matemaattiset menetelmät ja ongelmanratkaisu sekä tulosten arviointi Laskimen ja tietokoneen käyttäminen Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen Opiskelija suorittaa työtehtäviin liittyvät rutiininomaiset laskutoimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ongelmat joko päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä osaa arvioida tulosten suuruusluokkaa käyttää laskinta ja tietokonetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen käyttää tiedonlähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä laskee ohjeen mukaan aineiston keskilukuja. suorittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutoimitukset ja käyttää jossakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapoja ilmaisussaan ratkaisee ammattiin liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta käyttää sujuvasti laskinta ja tietokonetta ammattiin liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen käyttää tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ongelmien ratkaisuun laskee keskeisimpiä tilastollisia tunnuslukuja. soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja - asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 9. Matematiikka ja luonnontieteet. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) ja Geometria (MAB2) tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraavista lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) korvaavat Matematiikan opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja

85 etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Tarvittaessa itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentelyä mikäli mahdollista Videonauhoitteiden hyödyntäminen 81 Ajoitus Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osan opintojaksot toteutetaan tasaisesti tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Matematiikka 3 (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia (mm. prosentti-,korko- ja kustannuslaskenta) ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä laskea tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut Arviointi Matematiikka 1-3 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

86 82 Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (3 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös matematiikan valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Peruslasku-toimitukset, prosentti-laskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat Matemaattiset menetelmät ja ongelmanratkaisu sekä tulosten arviointi Laskimen ja tietokoneen käyttäminen Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen Opiskelija suorittaa työtehtäviin liittyvät rutiininomaiset laskutoimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ongelmat joko päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä osaa arvioida tulosten suuruusluokkaa käyttää laskinta ja tietokonetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen käyttää tiedonlähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä laskee ohjeen mukaan aineiston keskilukuja. suorittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutoimitukset ja käyttää jossakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapoja ilmaisussaan ratkaisee ammattiin liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta käyttää sujuvasti laskinta ja tietokonetta ammattiin liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen käyttää tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ongelmien ratkaisuun laskee keskeisimpiä tilastollisia tunnuslukuja. soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja - asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 9. Matematiikka ja luonnontieteet. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) ja Geometria (MAB2) tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraavista lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) korvaavat Matematiikan opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Tarvittaessa itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentelyä mikäli mahdollista

87 Videonauhoitteiden hyödyntäminen 83 Ajoitus Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osan opintojaksot toteutetaan tasaisesti tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Fysiikka ja kemia (2 ov) Fysiikka (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija soveltaa ammattialansa kannalta keskeisiä fysikaalisia ilmiöitä, käsitteitä ja lainalaisuuksia käyttää mittauksiin sopivimpia menetelmiä ja välineitä sujuvasti, toteuttaa mittaukset järjestelmällisesti ja huolellisesti ja osaa arvioida havaintojen ja mittausten tarkkuutta ja luotettavuutta osaa raportoida ja esittää tuloksia sekä arvioida tulosten ja johtopäätösten tarkkuutta ja luotettavuutta työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottaa omatoimisesti huomioon työympäristössä olevat riskitekijät. osaa työssään ja muussa toiminnassaan ottaa huomioon luonnon lainalaisuudet ja toimia niiden mukaisesti ympäristöä ja energiaa säästäen tarkastelee keskeisiä ympäristöongelmia luonnontieteelliseltä kannalta soveltaa ammattialansa keskeisiä fysiikan lakeja ja käsitteitä hallitsee ammattialansa kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteitä ja ilmiöitä niin, että hän osaa käsitellä ammatissaan tarvitsemiaan laitteita ja järjestelmiä turvallisesti ja taloudellisesti sekä työskennellä ergonomisesti osaa tulkita aineiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tuotteiden merkinnöistä ja ottaa työskentelyssään huomioon aineiden erityisominaisuudet niin, ettei vaaranna omaa, muiden eikä ympäristön turvallisuutta

88 84 Arviointi Fysiikan ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojakson arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialansa opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Fysiikan opintojaksosta annetaan arvosana. Fysiikan ja kemian pakollisten opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (2 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös fysiikan ja kemian valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin lainalaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä Havainnointi ja mittaaminen Energiatalouden perusteet Tuotteen elinkaari Opiskelija tunnistaa olomuodon muutokset ja lämpölaajenemisen omassa ammatissaan osaa välttävästi ammattinsa kannalta keskeisimmät mekaniikan lainalaisuudet. osaa ottaa sähköturvallisuuden huomioon, osaa välttävästi sähköopin peruskäsitteistöä avustettuna laatii raportin tutkimastaan asiasta ja mittaa luotettavasti ammatissaan tuntee välttävästi energiantuotantoja säästötapoja ammattinsa kannalta avustettuna muodostaa tuotteen elinkaaren. ymmärtää olomuodon muutokset ja lämpölaajenemisen omassa ammatissaan osaa ammattinsa kannalta keskeisimmät mekaniikan lainalaisuudet ja osaa hyödyntää tietojaan ergonomisessa työskentelyssä. osaa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköopin peruskäsitteistön osaa laatia raportin tutkimastaan asiasta ja mittaa luotettavasti ammatissaan ja muodostaa graafisia kuvaajia tuntee energiantuotanto- ja säästötavat muodostaa itsenäisesti tuotteen elinkaaren. ymmärtää olomuodon muutokset ja lämpölaajenemisen omassa ammatissaan ja osaa soveltaa oppimaansa. osaa ammattinsa kannalta keskeisimmät mekaniikan lainalaisuudet ja osaa soveltaa oppimaansa osaa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköopin peruskäsitteistön ja osaa soveltaa oppimaansa osaa laatia sujuvan raportin tutkimastaan asiasta, mittaa luotettavasti ja osaa arvioida mittaustuloksien luotettavuutta. tuntee energiantuotanto- ja säästötavat, osaa arvioida laitteiden käytöstä aiheutuvia kustannuksia muodostaa itsenäisesti tuotteen elinkaaren ja pystyy soveltamaan oppimaansa. Turvallinen ja ergonominen työskentely osaa ottaa sähköturvallisuuden huomioon, osaa välttävästi sähköopin peruskäsitteistöä osaa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköopin peruskäsitteistön osaa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköopin peruskäsitteistön ja osaa soveltaa oppimaansa Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 4. Terveys, turvallisuus ja työkyky, 6. Kestävä kehitys, 9. Matematiikka ja luonnontieteet, 10. Teknologia ja tietotekniikka.

89 85 Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikan ja kemian opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Tarvittaessa itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentelyä mikäli mahdollista Videonauhoitteiden hyödyntäminen Ajoitus Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osan opintojaksot toteutetaan tasaisesti tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Kemia (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa käsitellä, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit muuttuvissakin työtilanteissa laskea pitoisuuksia ja aineiden määriä joustavasti erilaisissa työtilanteissa eri tietolähteistä hankkimansa tiedon mukaan käyttää mittauksiin sopivimpia menetelmiä ja välineitä sujuvasti, toteuttaa mittaukset järjestelmällisesti ja huolellisesti ja osaa arvioida havaintojen ja mittausten tarkkuutta ja luotettavuutta osaa raportoida ja esittää tuloksia sekä arvioida tulosten ja johtopäätösten tarkkuutta ja luotettavuutta

90 86 työskennellä ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottaa omatoimisesti huomioon työympäristössä olevat riskitekijät. soveltaa ammattialansa kannalta keskeisiä kemiallisia ilmiöitä, käsitteitä ja lainalaisuuksia osaa työssään ja muussa toiminnassaan ottaa huomioon luonnon lainalaisuudet ja toimia niiden mukaisesti ympäristöä ja energiaa säästäen tarkastella keskeisiä ympäristöongelmia luonnontieteelliseltä kannalta ottaa huomioon työssään ympäristön ja ammatin kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä, ja sitä varten hänen on tunnettava tavallisimpien alkuaineiden ja sekä epäorgaanisten että orgaanisten yhdisteiden kemiallisia ominaisuuksia säilyttää, käyttää oikein ja hävittää asianmukaisesti ammattialalla tarvittavia aineita sekä laskee ainemääriä ja pitoisuuksia osaa tulkita aineiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tuotteiden merkinnöistä ja ottaa työskentelyssään huomioon aineiden erityisominaisuudet niin, ettei vaaranna omaa, muiden eikä ympäristön turvallisuutta Arviointi Kemian ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojakson arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Kemian opintojaksosta annetaan arvosana. Fysiikan ja kemian pakollisten opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (2 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös fysiikan ja kemian valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Kemiallisten aineiden ja yhdisteiden sekä niiden ominaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä Opiskelija käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit työssään, mutta tarvitsee osin ohjausta tulkitsee osin ohjattuna tavallisimpia tuotemerkintöjä käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit tutuissa työtilanteissa tulkitsee tavallisimpia tuotemerkintöjä käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit muuttuvissakin työtilanteissa tulkitsee itsenäisesti erilaisia alan tuotemerkintöjä

91 Havainnointi ja mittaaminen Turvallinen ja ergonominen työskentely toteuttaa mittaukset käyttäen tavallisimpia mittausmenetelmiä ja -välineitä ohjatussa työtilanteessa avustettuna laatii raportin tutkimastaan asiasta ja mittaa luotettavasti ammatissaan hankkii ohjeen mukaan tietoa kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista osaa analysoida mittauksia ja havaintoja sekä tehdä tuloksista johtopäätöksiä osaa laatia raportin tutkimastaan asiasta ja mittaa luotettavasti ammatissaan ja muodostaa graafisia kuvaajia hankkii tietoa käyttöturvallisuustiedotteista 87 laskee pitoisuuksia ja aineiden määriä joustavasti erilaisissa työtilanteissa eri tietolähteistä hankkimansa tiedon mukaan osaa laatia sujuvan raportin tutkimastaan asiasta, mittaa luotettavasti ja osaa arvioida mittaustuloksien luotettavuutta. työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottaa omatoimisesti huomioon työympäristössä olevat riskitekijät. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 4. Terveys, turvallisuus ja työkyky, 6. Kestävä kehitys, 9. Matematiikka ja luonnontieteet, 10. Teknologia ja tietotekniikka. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikan ja kemian opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Tarvittaessa itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentelyä mikäli mahdollista Videonauhoitteiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osan opintojaksot toteutetaan tasaisesti tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä.

92 5.1.6 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto (1 ov) 88 Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osallistuu itsenäisesti yhteisten asioiden hoitamiseen tuntee yhteiskunnallisen päätöksentekoprosessin arvioi toimintamahdollisuuksiaan aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan ja kansalaisen keskeiset demokraattiset vaikuttamismahdollisuudet, oikeudet, edut ja velvollisuudet tuntee kuluttajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet käyttää itsenäisesti yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja ymmärtää kansalaisen osuuden niiden rahoittamisessa tekee suunnitelman menoistaan ja varoistaan hankkii tietoa rahoituslähteistä ja vertailee niistä aiheutuvia kuluja arvioi itsenäisesti yrittäjyyden ja yritystoiminnan vaikutuksen kansantalouteen hakee tietoa ammattialansa työpaikoista alueellisesti ja kansallisesti ja Euroopan unionin maista hakee Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa vertailevaa tietoa. Arviointi Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialansa opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojaksosta annetaan arvosana. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Osallistuminen oppilaitoksessa ja työssäoppimis-paikassa Toimintamahdollisuuksien arviointi Opiskelija osallistuu ohjattuna yhteisten asioiden hoitamiseen arvioi ohjattuna toimintamahdollisuuksiaan kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan vaikuttamismahdollisuudet, oikeudet ja velvollisuudet - osallistuu sovitulla tavalla yhteisten asioiden hoitamiseen sekä tuntee yhteiskunnallisen päätöksentekoprosessin arvioi toimintamahdollisuuksiaan kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan ja kansalaisen keskeiset vaikuttamismahdollisuudet oikeudet, edut ja osallistuu itsenäisesti yhteisten asioiden hoitamiseen sekä tuntee yhteiskunnallisen päätöksentekoprosessin arvioi toimintamahdollisuuksiaan toimintaansa aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan ja kansalaisen keskeiset demokraattiset vaikuttamismahdollisuudet, oikeudet,

93 89 velvollisuudet edut ja velvollisuudet hakee tietoa kuluttajan keskeisistä oikeuksista ja velvollisuuksista tuntee kuluttajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet tuntee kuluttajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet Yhteiskunnan palvelujen käyttö käyttää opiskelijan tarvitsemia palveluja ja ymmärtää kansalaisen osuuden niiden rahoittamisessa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja ymmärtää kansalaisen osuuden niiden rahoittamisessa käyttää itsenäisesti yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja ymmärtää niiden rahoittamisessa Oman talouden hoitaminen tekee ohjattuna suunnitelman menoistaan ja varoistaan tekee suunnitelman menoistaan ja varoistaan tekee suunnitelman menoistaan ja varoistaan hankkii ohjattuna tietoa rahoitusvaihtoehdoista ja niistä aiheutuvista kuluista hankkii tietoa rahoitusvaihtoehdoista ja niistä aiheutuvista kuluista hankkii tietoa rahoituslähteistä ja vertailee niistä aiheutuvia kuluja Kansantalouteen keskeisesti vaikuttavien tekijöiden arviointi arvioi ohjattuna yrittäjyyden keskeiset vaikutukset työllisyyteen arvioi yrittäjyyden ja yritystoiminnan vaikutuksen työllisyyteen arvioi itsenäisesti yrittäjyyden ja yritystoiminnan vaikutuksen kansantalouteen arvioi ohjattuna työelämän keskeisiä asioita tuntee työelämän keskeisten tekijöiden vaikutuksen työelämään ja yritystoimintaan hallitsee ja arvioi itsenäisesti työelämän asioiden vaikutuksia yksilölle, yrityksille ja yhteiskunnalle Tiedon haku ammattialan työpaikoista ja Euroopan unionista hakee tietoa ammattialansa työpaikoista paikallisesti hakee tietoa ammattialansa työpaikoista alueellisesti ja kansallisesti hakee tietoa ammattialansa työpaikoista alueellisesti ja kansallisesti ja Euroopan unionin maista hakee ohjattuna Euroopan unionin kansalaisia koskevaa tietoa hakee Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa tietoa hakee Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa vertailevaa tietoa Opintojakson toteuttamisessa noudatetaan seuraavia elinikäisen oppimisen avaintaitoja: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5. Aloitekyky ja yrittäjyys, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Yhteiskuntatieto (YH1) ja Taloustieto (YH2) korvaavat Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus/ATK opetus sekä verkkoavusteinen opetus Kirjalliset harjoitukset Mahdolliset ryhmätyöt eri aiheista Mahdolliset vierailut eri kohteisiin (alan yritykset ja esim. Kela, työvoimatoimisto, sovittelutoimisto jne.) Monipuolinen tiedonhaku esim. tietokonetyöskentelyn avulla Tarvittaessa käytetään kaikkia muitakin AV-välineitä Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen)

94 Ajoitus kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Opintojakso toteutetaan toisena tai kolmantena lukuvuotena. 90 Etenemisehto Ei etenemisestettä Liikunta (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja ja liikunnan lajitaitoja monipuolisesti seuraa, arvioi ja kehittää fyysistä toimintakykyään ymmärtää liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti, käyttäen omia taitojaan koko ryhmän taitojen kehittämiseen sekä edistäen reilun pelin periaatteita edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja turvallisuutta. Arviointi Liikunnan ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Liikunnan ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös liikunnan valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Fyysisen toimintakyvyn tukeminen ja vahvistaminen Opiskelija käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja monipuolisesti käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja ja liikunnan lajitaitoja monipuolisesti

95 Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen liikunnan avulla Vuorovaikutus ja yhteistyö pitää ohjattuna yllä fyysistä toimintakykyään ymmärtää ohjattuna liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille osallistuu liikuntatilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan sekä noudattaa reilun pelin periaatteita pitää yllä fyysistä toimintakykyään ymmärtää liikunnan merkityksen omalle fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnilleen osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti reilun pelin periaatteita noudattaen 91 seuraa, arvioi ja pitää yllä fyysistä toimintakykyään ymmärtää liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti edistäen reilun pelin periaatteita Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen noudattaa yleensä turvallisuutta liikunnassa. toimii liikuntatilanteissa turvallisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä. edistää toiminnallaan ryhmän turvallisuutta. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 4. Terveys, turvallisuus sekä toimintakyky. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Taitoa ja kuntoa (LI1) korvaa Liikunnan opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, itsenäinen työskentely yhteisesti laaditun suunnitelman mukaisesti Aktiivinen osallistuminen liikuntatilanteisiin yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti Osallistuu opintojakson lähiopetukseen sekä itsenäiseen työskentelyyn yhteisesti laaditun suunnitelman mukaisesti, käyttäen ja kehittäen liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja. Osallistuu aktiivisesti liikuntatilanteisiin annettuja ohjeita sekä reilun pelin periaatteita noudattaen, käyttäen omia taitojaan myös koko ryhmän taitojen kehittämiseen. Toimii liikuntatilanteissa turvallisesti edistäen toiminnallaan ryhmän turvallisuutta. Ajoitus Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (läsnäolon säännöllisyys, tuntiaktiivisuus, asenne, käytös, omista liikuntavarusteistaan huolehtiminen) pyrkimys ylläpitää ja kehittää toimintakykyään opettajapalautteen sekä mahdollisten testien pohjalta kyky huomioida muu ryhmä kyky huomioida yksilölliset eroavuudet eri liikuntatilanteissa mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan ensimmäisenä opiskeluvuotena, ja jos mahdollista, kahdelle jaksolle hajautettuna.

96 Etenemisehto 92 Ei etenemisestettä Terveystieto (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija toimii terveyttä, hyvinvointia ja omaa jaksamistaan edistävällä tavalla, ehkäisee terveyttä kuluttavia tekijöitä ja perustelee toimintansa elintapojen ja terveyden välisellä tutkitulla tiedolla ja kokemuksella ottaa toiminnassaan monipuolisesti huomioon terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja pyrkii edistämään omalla toiminnallaan koko yhteisön hyvinvointia hyödyntää itsenäisesti terveysliikunnan mahdollisuuksia oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja osaa hyödyntää terveydenhuoltopalveluja tilanteen vaatimalla tavalla toimii huolellisesti ja ennalta ehkäisee tapaturmien syntymistä, osaa hakea ja antaa ensiapua sekä työskentelee ergonomisesti ja itseään säästäen hyödyntää monipuolisesti omassa toiminnassaan terveyttä ja toimintakykyä edistävää tietoa ja hakee itsenäisesti tietoa mahdollisista ammattinsa haittavaikutuksista. Arviointi Terveystiedon ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Terveystiedon ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös terveystiedon valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen Opiskelija ottaa ohjattuna huomioon tavallisimpia terveyttä edistäviä elintapoja ja tottumuksia (kuten liikunta, ravinto, lepo, uni, virkistys, mielenterveys, ihmissuhteet, seksuaaliterveys) ja on halukas edistämään omaa terveyttään ja jaksaottaa huomioon terveyttä ja hyvinvointia edistävät elämäntavat ja tottumukset, osallistuu niitä ja omaa jaksamistaan edistävään toimintaan toimii terveyttä, hyvinvointia ja omaa jaksamistaan edistävällä tavalla, ehkäisee terveyttä kuluttavia tekijöitä ja perustelee toimintansa elintapojen ja terveyden välisellä tutkitulla tiedolla ja kokemuksella

97 Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja toimintaympäristön turvallisuutta edistävien toimintatapojen noudattaminen Terveysliikunnan ja terveydenhuoltopalvelujen hyödyntäminen Tapaturmien ehkäisy ja ensiapu sekä ergonominen toiminta Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja toimintakykyä edistävien, kansansairauksia ennaltaehkäisevien ja terveyttä kuluttavien tekijöiden sekä ammatin haittavaikutuksia koskevan tietoperustan hallinta mistaan noudattaa yhteisössä sovittuja terveyttä ja turvallisuutta edistäviä toimintatapoja, mutta tarvitsee ohjausta uusissa tilanteissa suunnittelee ja toteuttaa ohjattuna terveyttä edistävää liikuntaa ja osaa tarvittaessa hakea apua terveydenhuollon palveluista tunnistaa mahdollisia tapaturmariskejä, osaa hakea ja antaa ensiapua tavallisimmissa ensiapua vaativissa tilanteissa, noudattaa tutuissa tilanteissa ergonomisia toimintatapoja tietää tavallisimmista terveyttä ja toimintakykyä kuormittavista tekijöistä ja kansansairauksista, mutta tarvitsee ohjausta terveyttä edistävän tiedon hankinnassa ja tietää tavallisimmista terveyshaitoista (kuten tupakointi ja päihteiden käyttö) ottaa toiminnassaan huomioon terveyttä ja toimintakykyä kuormittavia tekijöitä ja haluaa edistää toimintansa ja toimintaympäristönsä terveellisyyttä ja turvallisuutta toteuttaa terveyttä edistävää liikuntaa laatimansa ohjelman mukaan ja käyttää tarvittaessa terveydenhuollon palveluja ehkäisee toiminnallaan tapaturmien syntymistä, osaa hakea ja antaa ensiapua sekä noudattaa ergonomisia toimintatapoja hyödyntää omassa toiminnassaan terveyttä ja toimintakykyä edistävää tietoperustaa, tuntee terveyttä kuluttavat tekijät sekä elintavoista johtuvat terveyshaitat ja on tietoinen mahdollisista ammattiinsa liittyvistä kuormitustekijöistä 93 ottaa toiminnassaan monipuolisesti huomioon terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja edistää omalla toiminnallaan koko yhteisön hyvinvointia hyödyntää itsenäisesti terveysliikunnan mahdollisuuksia oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja osaa hyödyntää terveydenhuoltopalveluja tilanteen vaatimalla tavalla toimii huolellisesti ja ennalta ehkäisee tapaturmien syntymistä, osaa hakea ja antaa ensiapua, työskentelee ergonomisesti ja itseään säästäen hyödyntää monipuolisesti omassa toiminnassaan terveyttä ja toimintakykyä edistävää tietoa ja hakee itsenäisesti tietoa mahdollisista ammattinsa haittavaikutuksista Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 3. Ammattietiikka, 4. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky, 6. Kestävä kehitys, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Terveyden perusteet (TE1) korvaa Terveystiedon opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (tietokonetyöskentely, verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Tarvittaessa itsenäinen työskentely Videonauhoitteiden hyödyntäminen Luokka- ja mahdollinen työpaikkaopetus Tutkinnon osa on suoritettavissa joko osittain tai kokonaan verkossa (Moodle) Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (läsnäolon säännöllisyys, tuntiaktiivisuus, tehtävien suorittaminen, asenne, käytös, opiskeluvälineistään huolehtiminen) pyrkimys ylläpitää ja edistää omaa terveyttään, hyvinvointia ja jaksamista, hank-

98 Ajoitus 94 kimalla ja hyödyntämällä monipuolisesti terveyttä ja toimintakykyä edistävää sekä ammattinsa haittavaikutuksia ehkäisevää tietoa osoittaa opiskeluun liittyvissä toimissaan pyrkivänsä edistämään omaa sekä ryhmänsä terveyttä, hyvinvointia ja jaksamista. mahdollinen kirjallinen tai suullinen koe mahdollinen itse- tai vertais- sekä ammatinopettaja-arviointi Tutkinnon osa toteutetaan ensimmäisenä opiskeluvuotena, ja jos mahdollista, kahdelle jaksolle hajautettuna. Etenemisehto Ei etenemisestettä Taide ja kulttuuri (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija uudistaa kouluyhteisön kulttuuria kehittämällä sen esteettistä ilmettä suunnittelee ja toteuttaa itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan soveltavan ja ilmaisevan tuotteen, teoksen tai esityksen valitsee työskennellessään materiaalit luontoa ja energiaa säästäen kehittää omaa ilmaisuaan arvostaen muiden näkemyksiä. Arviointi Taide ja kulttuurin ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Taide ja kulttuurin ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös taide ja kulttuurin valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Taiteen ja kulttuurin hyödyntäminen Opiskelija osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin huolehtii kouluyhteisön kulttuurista ylläpitäen sen esteettistä ilmettä uudistaa kouluyhteisön kulttuuria kehittämällä sen esteettistä ilmettä

99 Tuotoksen tekeminen Muiden ilmaisun ja näkemysten arvostaminen suunnittelee ja toteuttaa ohjattuna itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan ilmaisevan tuotteen ottaa ohjeiden mukaan huomioon luonnon ja energian säästämisen materiaalien käytössä ja työskentelyssään kertoo muiden ilmaisussa tunnistamistaan kulttuurisista piirteistä. suunnittelee ja toteuttaa itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan ilmaisevan tuotteen, teoksen tai esityksen toimii luontoa ja energiaa säästäen materiaalien käytössä ja työskentelyssään antaa rakentavaa palautetta muiden ilmaisusta ja näkemyksistä. 95 suunnittelee ja toteuttaa itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan soveltavan ja ilmaisevan tuotteen, teoksen tai esityksen valitsee työskennellessään materiaalit luontoa ja energiaa säästäen kehittää omaa ilmaisuaan arvostaen muiden näkemyksiä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 6. Kestävä kehitys, 7. Estetiikka. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit: Minä, kuva ja kulttuuri (KU1) tai Ympäristö, paikka ja tila (KU2) korvaavat Taide ja kulttuuri -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus ja mahdollisesti verkkoavusteinen opetus Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmätyöt Vierailut Itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentely Eri kuvataiteen aloihin liittyvä työskentely Ryhmätyöt Teatteri- tai muun vastaavan kulttuurikokemuksen hankkiminen Aiheet integroidaan koulutusalaan sopiviksi Ajoitus Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, asenne, käytös, opiskeluvälineistään huolehtiminen) mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä. 5.2 VALINNAISET TUTKINNON OSAT (4 ov)

100 Oheisessa linkissä Salpauksen johtokunnan hyväksymät ammattitaitoa täydentävät tutkinnon valinnaiset osat > > > 1 6 VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoonsa 10 opintoviikkoa vapaasti valittavia tutkinnon osia, joiden tavoitteet ja arviointi tulee myös sisällyttää opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla oman koulutusalan tai muiden alojen ammatillisia tai ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), lukio-opintoja tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen tai jatkoopintoihin valmentavia opintoja, työkokemusta tai ohjattuja harrastuksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita sekä opiskelijan persoonallisuuden kasvua. Vuosittain Salpauksessa tarjottavista vapaasti valittavista opinnoista tiedotetaan opiskelijoille hyvissä ajoin, jotta heillä on mahdollisuus tehdä valintoja mahdollisimman monipuolisesti myös muilta koulutusaloilta. 7 OPISKELIJAN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Opiskelijan arvioinnin yleiset periaatteet on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet 2/ MUUT MÄÄRÄYKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 8.1 Opinto-ohjaus ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Opinto-ohjauksen yleiset periaatteet ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sisältö (HOPS) on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Opinto-ohjauksen suunnitelma. 8.2 Työssäoppiminen ja työturvallisuus Työssäoppimiseen ja työturvallisuuteen liittyvät toimintaohjeet on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämissuunnitelma. 8.3 Ammatillinen erityisopetus Ammatillisen erityisopetuksen järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Erityisopetuksen suunnitelma. 8.4 Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen järjestäminen on kuvattu 96 1 Opetussuunnitelmaan sisältyvät ammattitaitoa täydentävät tutkinnon valinnaiset osat on opsin lopussa.

101 Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksen järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa. 8.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa. 8.7 Opiskelijahuolto Opiskelijahuollon järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Opiskelijahuollon suunnitelma. 8.8 Terveydentilavaatimukset laboratorioalan peruskoulutuksessa Opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27 :ssä. Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma on ilmeisesti esteenä koulutukseen osallistumiselle. Opiskelijan pääsyä ammatilliseen koulutuksen voidaan rajoittaa vain silloin, kun sairaus objektiivisesti arvioiden estää opinnot tai se vaarantaisi opiskelijan tai muiden turvallisuutta. Sairauden tai vamman opiskelulle aiheuttamat käytännön ongelmat tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan opetusjärjestelyiden ja opiskelijahuoltopalveluiden avulla. Opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa koulutuksen järjestäjälle terveydentilaansa koskevat tiedot, joita opiskelijaksi ottamisen edellyttää. Koulutuksen järjestäjän tulee tämän lisäksi varmistaa, että opiskelijaksi valitun henkilön terveydentila on sellainen, että hän voi selviytyä myös koulutukseen kuuluvasta työssäoppimisesta, kuten alan tehtävissä toimiminen ja tutkinnon ammattitaitovaatimusten saavuttaminen edellyttävät. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveydentilansa vuoksi voisi toimia. Opiskelijavalintaa tehtäessä on otettava huomioon ammatteihin ja työhön sisältyvät moninaiset tehtävät. On mahdollista, että saman tutkinnon sisällä voi olla tutkinnon osia, jotka edellyttävät erilaisia terveydentilavaatimuksia ja mahdollistavat täten opiskelijalle yksilöllisiä ratkaisuja koulutuksen suorittamiseen. Jotta opiskelijavalinta onnistuisi opiskelijan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, koulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa perustutkinnon ja koulutusalan terveydentilaa

102 98 koskevista vaatimuksista ja edellytyksistä sekä mahdollisista terveydellisistä riskeistä opiskelijaksi hakeutuville hakuoppaissa ja opiskelijavalintatilaisuudessa. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan ja mahdollisen sairauden hoitotilanteesta riittää pääsääntöisesti valintatilanteessa. Mikäli koulutusalan tai tutkinnon oma lainsäädäntö tai alan erityispiirteet edellyttävät opiskelijaksi valitulta lääkärintodistusta opiskelijan terveydentilasta, riittää siihen lääkärintodistuksen merkintä alalle soveltuvuudesta. Opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen lääkärintodistuksen esittämiseen saakka. Opiskelijan sairaus tai vammautuminen ei saa keskeyttää opiskelijan koulutusta tai johtaa harkitsemattomaan koulutusammatin tai -alan vaihtoon. Sairaudesta tai vammautumisesta koulutuksen toteutumiselle aiheutuvat käytännön ongelmat tulee voida ratkaista ensisijaisesti opiskelijalle sopivilla yksilöllisillä opetusjärjestelyillä ja henkilökohtaistamisella. Opintojen ohjaus, opiskelijan tuki, ergonomisiin työtapoihin ja apuvälineiden käyttöön ohjaaminen edistävät koulutuksen suorittamista. Opiskelijan sairastuessa tai vammautuessa opiskelijahuollon ja työpaikkojen työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö on välttämätöntä. Kaikissa tilanteissa, joissa käsitellään ja tallennetaan henkilötietolaissa arkaluonteisiksi määriteltyjä henkilötietoja, kuten opiskelijan terveydentilaa koskevia tietoja, koulutuksen järjestäjän tulee noudattaa säädösten edellyttämää huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. 9 LIITTEET Liite 1 A. Tutkinnon muodostuminen tutkinnon osittain, (powerpoint) >> Liite 2 A_Moduulisuunnitelma, MULAN09AVI (powerpoint) >> Liite 2 B. Moduulisuunnitelma, MULAN09AVI (powerpoint) >> Liite 3 A. Arvioinnin toteuttamissuunnitelma, (powerpoint) >> Liite 4 A. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, (powerpoint) >> Liite 5 A. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, (powerpoint) >> Liite 6: Elinikäisen oppimisen avaintaidot

103 Laboratorioalan koulutusohjelma, 120 ov Laborantti Opetussuunnitelman liite 1 TUTKINNON MUODOSTUMINEN TUTKINNON OSITTAIN AMMATILLISET OSAT Kaikille pakolliset tutkinnon osat Laboratorion perustyöt Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka Bioanalytiikka Mittaukset ja laiteanalytiikka Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (valittava 20 ov) Biotekniset sovellukset Elintarvikeanalytiikka Muut valinnaiset tutkinnon osat Yrittäjyys Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Ammatilliset valinnaiset muut tutkinnon osat Muiden koulutusalojen opinnot Lukio-opinnot opintoviikkoa AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT Pakolliset tutkinnon osat Valinnaiset lisäosat VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan koulutusohjelma Valtakunnallinen voimaantulopäivä

104 Moduulisuunnitelma Opetussuunnitelman liite 2A vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Jakso V 1 Laboratorion perustyöt 8 ov Laboratorion perustoiminnot Peruslaitteet Epäorgaaninen kemia Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 8 ov Laboratorion perustyöt 6 ov Liuosten valmistus Mitta- ja painoanalyysi Tiedonhallinta Bioanalytiikka 2 ov Mikrobiologian perusteet Laboratorion perustyöt 6 ov Epäorgaaninen kemia Mitta- ja painoanalyysi Bioanalytiikka 2 ov Mikrobiologian perusteet Laboratorion perustyöt 1 ov Tiedonhallinta Mittaukset ja laiteanalytiikka 7 ov Uv-vis -spektrometria Aistinvarainen arviointi Testaus 2 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 8 ov Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka 5 ov Kromatografian perusteet Orgaanisen kemian perusteet Mittaukset ja laiteanalytiikka 3 ov Uv-vis -spektrometria Laboratorion perustyöt 4 ov Laboratorion perustoiminnot Bioanalytiikka 2 ov Laatu bioanalytiikassa Mittaukset ja laiteanalytiikka 2 ov Testaus Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka 2 ov Kaasu- ja nestekromatografia Bioanalytiikka 4 ov Bakteerit, hiivat ja homeet Mittaukset ja laiteanalytiikka 2 ov Aas Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka 3 ov Orgaanisen kemian perusteet Orgaaniset analyysit ja synteesit Bioanalytiikka 5 ov Bakteerit hiivat ja homeet Biokemia Laatu bioanalytiikassa 3 Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka 5 ov Orgaaniset analyysit ja synteesit Kaasu- ja nestekromatografia Mittaukset ja laiteanalytiikka 1 ov Vapaasti valittavat 2 ov Ammatilliset valinnaiset opinnot 8 ov Geeni- ja biotekniikka Prosessitekniikka ja ympäristö tieto Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 4 ov Vapaasti valittavat 4 ov Ammatilliset valinnaiset opinnot 8 ov Ammatilliset valinnaiset opinnot 4 ov Vapaasti valittavat 4 ov Työssäoppiminen Oppilaitos Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti Valtakunnallinen voimaantulopäivä

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti 2014

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Laboratorioalan perustutkinto, laborantti 2014 Määräys 55/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) (sisältää määräyksen 43/011/2015

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti 2014

Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Laboratorioalan perustutkinto, Laborantti 2014 Laboratorioalan osaamisala Lausuntopyyntö 9/421/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 Sisällys Laboratorioalan

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto

Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalalla työtehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotantoprosessien seurantaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Laboratorioissa tehdään

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto

Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalalla työtehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotantoprosessien seurantaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Laboratorioissa tehdään

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 2 Sisältö

Lisätiedot

Voimaantulo

Voimaantulo Ylä- Savon ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Laboratorioalan koulutusohjelma 120ov, Hyväksynyt rehtori Voimaantulo 1.8.2009 2009 Laajuus ov. Ohjeellinen suoritusjärjestys 1.vuo 2.vuo

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto 2009

Laboratorioalan perustutkinto 2009 Laboratorioalan perustutkinto 2009 Laboratorioalan koulutusohjelma / osaamisala, laborantti Hyväksytty 13.8.2009 Voimassa 1.8.2009 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö 1.1.2007,

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinnon perusteet 2009

Laboratorioalan perustutkinnon perusteet 2009 Sisältö Johdanto 1. LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON, LABORANTTI TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Laboratorioalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Laboratorioalan perustutkinnon muodostuminen 1.3 Jatko-opintokelpoisuus

Lisätiedot

LABORATORIOALAN LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LABORATORIOALAN LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LABORATORIOALAN perustutkinto, laborantti 2009 LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 19/011/2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Koulutuskeskus Sedu. Laboratorioalan perustutkinto, laborantti. Laboratorioalan koulutusohjelma

OPETUSSUUNNITELMA. Koulutuskeskus Sedu. Laboratorioalan perustutkinto, laborantti. Laboratorioalan koulutusohjelma Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2010 Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Laboratorioalan koulutusohjelma Käsitelty johtoryhmässä 15.12.2010. Hyväksytty VIPS-päätöksellä 256/2010 Reija Lepola

Lisätiedot

Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 17.5.2010 SISÄLLYS

Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 17.5.2010 SISÄLLYS 5 SISÄLLYS 1. JOHDANTO, LABORANTTI... 10 2.1 Laboratorionalan perustutkinnon tavoitteet... 11 2.1.1 Laborantin koulutusohjelma... 11 2.2 Laboratorioalan perustutkinnon muodostuminen laborantin koulutusohjelmassa...

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto

Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalalla työtehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotantoprosessien seurantaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Laboratorioissa tehdään

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto

Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalalla työtehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotantoprosessien seurantaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Laboratorioissa tehdään

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Laboratorioalan perustutkinto, laborantti 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Laboratorioalan perustutkinnon, laborantti, toteutus ammatillisena

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO. Laborantti

OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO. Laborantti OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laborantti Tekniikan alan apulaisrehtorin hyväksymä 29.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt 9.4.2015, 6. OPETUSSUUNNITELMA Sisällys LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011 TYÖKIRJA / Muistiinpanot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Laajennettu työssäoppiminen TOPLAAJA ATTO JA AVAINTAIDOT 13-1412011 Sirkka Hulkkonen Omnia 1312011 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON, laborantti, OPETUSSUUNNITELMA on käsitelty ja hyväksytty. Kouvolan seudun ammattiopisto / 2015

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON, laborantti, OPETUSSUUNNITELMA on käsitelty ja hyväksytty. Kouvolan seudun ammattiopisto / 2015 KÄSITTELY Ammatillisen peruskoulutuksen koulutuksen järjestäjän tulee ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 14 :n mukaisesti hyväksyä näiden tutkinnon perusteiden mukainen opetussuunnitelma. LABORATORIOALAN

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Laboratorioalan perustutkinto. Laboratorioalan koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Laboratorioalan perustutkinto. Laboratorioalan koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan koulutusohjelma NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2/5 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot