Vetsikon kalakorvaustoimitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vetsikon kalakorvaustoimitus"

Transkriptio

1 Vetsikon kalakorvaustoimitus

2 Tenon kalakorvauslaki (laki 501/91) jos Norjan kanssa Tenojoen kalastussäännöstä v tehdyssä sopimuksessa (SopS 94/89) tai siihen liittyvässä kalastussäännössä oleva määräys estää tai huomattavasti rajoittaa kalastusoikeuden käyttömahdollisuuksia, suoritetaan kalastusoikeuden haltijalle tällaisesta menetyksestä täysi korvaus (1.1 ). 1 mom:n säännöstä sovelletaan myös vuosien 1972, 1979 ja 1982 sopimuksiin ja kalastussääntöihin (1.2 ). Korvausta ei kuitenkaan suoriteta pyydysten rakennetta, käyttöaikaa tai käyttötapaa koskevista rajoituksista, jos kalastusoikeuden haltija voi tai on voinut rajoituksesta huolimatta käyttää omaisuuttaa normaalilla, kohtuullisella ja järkevällä tavalla (1.3 ).

3 Tenon kalakorvauslaki (laki 501/91), 2 Korvaus maksetaan valtion varoista Korvausvelvollisuus ja korvauksen määrä ratkaistaan toimituksessa, johon sovelletaan, mitä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (603/77) säädetään lunastustoimituksesta (ns. lunastuslaki). Toimitusmääräys on annettava kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta tai aluetta koskevan vesipiirirajankäyntitoimituksen lainvoimaiseksi tulosta. Toimitusmääräys on annettu Utsjoen vesipiirirajankäyntitoimitus on tullut lainvoimaiseksi Toimituksesta aiheutuneet kustannukset maksetaan valtion varoista.

4 Minkä ajankohdan mukaisista kalastussäännöistä korvaus määrätään? Tenon kalakorvauslain 1.1 :n mukaan, jos Norjan kanssa Tenojoen kalastussäännöstä v tehdyssä sopimuksessa (SopS 94/89) tai siihen liittyvässä kalastussäännössä oleva määräys estää tai huomattavasti rajoittaa kalastusoikeuden käyttömahdollisuuksia, suoritetaan kalastusoikeuden haltijalle tällaisesta menetyksestä täysi korvaus. Tenon kalakorvauslain" (laki 501/91) 1.2 :n mukaan 1 mom:n säännöstä sovelletaan myös vuosien 1972, 1979 ja 1982 sopimuksiin ja kalastussääntöihin. Kulkki&Vitikainen (Maanmittaus 84:2,2009) toteavat, että Tenojoen kalastussopimuksesta ja säännöistä ennen vuotta 1972 aiheutuneita menetyksiä ei korvata. Näitä ovat mm. poikkipadon rakentamiskielto, useamman kuin kahden padon käyttökielto ja Levajoen pohjoispuolella olevaa Tenojoen osaa koskeva nuottauskielto.

5 Kalakorvaustoimitus Vetsikon osalta Kalakorvaustoimituksen alkukokous on pidetty Toimitusta ei voitu suorittaa loppuun, koska Vesipiirirajankäynnissä vahvistettiin oman lohkokunnan ulkopuolelle talokohtaiset erityiset etuudet, mutta ei niiden osakasluetteloita. Erillisissä kiinteistönmääritystoimituksissa vahvistettiin erityisten etuuksien osakasluettelot. Nämä lainvoimaistuivat oikeuskäsittelyjen jälkeen Oman lohkokunnan alueen erityiset etuudet käsiteltiin kiinteistönmääritystoimituksessa, joka lopetettiin ja jonka MO määräsi uuteen käsittelyyn verkko-, kulkutus- ja nuottapaikkojen osalta. KKO epäsi muutoksenhakuluvan

6 Kalakorvaustoimitus Vetsikon osalta Korvaustoimitusta ei voida suorittaa loppuun ennen em. oikeuksien ja niiden osakasluetteloiden vahvistamista, koska ei tiedetä, miten korvaukset jakaantuvat. Lohipatojen osalta osakasluettelot ovat lainvoimaisia, koska uusi käsittely ei niitä koske. Tässä kokouksessa selvitetään mahdollisuuksia suorittaa toimitus loppuun lohipatojen osalta, jolloin muut korvaukset siirretään toiseen toimitukseen odottamaan näiden oikeuksien laillistumista. Asianosaisille varataan määräaika kirjallisten lausuntojen esittämiseksi toimituksen jatkamisesta sekä korvausperusteasioista.

7 Korvausperustekysymyksiä Milloin korvaus määrätään? "Tenon kalakorvauslain" (laki 501/91) 1.1 :n mukaan, jos Tenon kalastussäännössä oleva määräys estää kalastusoikeuden haltijaa käyttämästä hänelle kuuluvaa kalastusoikeutta tai huomattavasti rajoittaa tämän oikeuden käyttömahdollisuutta, suoritetaan kalastusoikeuden haltijalle tällaisesta menetyksestä täysi korvaus. korvaus on siis määrättävä, jos sääntö kokonaan estää tai huomattavasti rajoittaa kalastusoikeutta. Tästä seuraa, että toimituksessa on määrättävä korvauskynnys, jolloin katsotaan, että kalastusta huomattavasti rajoitetaan.

8 Korvauskynnys Relatiivinen haittakynnys Kulkki ja Vitikainen ovat päätyneet siihen, että Tenojoen kalastussäännön määräys rajoittaa kalastusta rajoittaa kalastusoikeuden käyttöä huomattavasti silloin, kun oikeuden käyttömahdollisuus on alentunut 15 % tai enemmän. (Kulkki&Vitikainen:Tenojoen kalastusoikeuksista sekä niihin liittyvien rajoitusten korvaamisesta, Maanmittaus 84:2, 2009) Absoluuttinen korvauskynnys Huomattavan haitan korvauskynnyksen absoluuttiseksi tasoksi Tenojoella Kulkki&Vitikainen ovat määrittäneet noin katsoen, että korvauskynnys asettuu lunastuslain ja ympäristölainsäädännön korvauskäytännön välimaastoon. Korvausvelvollisuuden laukeaminen Korvausvelvollisuus laukeaisi tunnusmerkistön täyttyessä jommankumman, relatiivisen tai absoluuttisen mittarin osalta.

9 Esimerkki korvauskynnyksen laukeamisesta Esimerkki 1 jos tilan korvaus olisi 3000 ja suhteellinen korvaus olisi 10%, niin korvaus, 3000, määrättäisiin, koska absoluuttinen korvauskynnys ylittyy, Esimerkki 2 jos tilan korvaus olisi 500 ja suhteellinen korvaus olisi 18%, niin korvaus, 500, maksettaisiin, koska relatiivinen korvauskynnys ylittyy. Esimerkki 3 jos tilan korvaus olisi 2000 ja suhteellinen korvaus olisi 12%, niin korvausta ei makseta, koska kumpikaan korvauskynnys ei ylity.

10 Korvauskynnyksen ylittyminen kalastustavoittain/tiloittain Määrätäänkö korvaus, jos tilan jonkun kalastustavan mukainen kalastus (esim. patopyynti) ylittää relatiivisen korvauskynnyksen, mutta tilan koko kalastus ei? Esim. tilan patopyynnin mukainen korvaus on 18%, mutta tilan kokonaiskalastus (pato, verkko, vapa, kulkutus) heikkeni yhteensä 12 %, niin tilan kokonaiskalastuksen heikkenemiskynnys ei ylity, vaikka se patokalastuksen osalta ylittyykin. Kuitenkin korvaus määrätään, jos absoluuttinen korvauskynnys ylittyy omistajan osalta (jos omistusajan korvaus ei ylitä absoluuttista korvauskynnystä korvausta ei määrätä.) Tilakohtaisuuden voitaneen katsoa olevan peruste korvauksen määräämiselle.

11 Perintösaannon ja asuinpaikan merkitys ei asuinpaikkarajoitusta kaikkia ulkopaikkakuntalaisia (myös perijöitä) koskeva asuinpaikkarajoitus muita kuin perijöitä koskeva asuinpaikkarajoitus , ei kuitenkaan saa nuotata, muita kuin perijöitä koskeva asuinpaikkarajoitus , saa nuotata.

12 Mikä luetaan perintösaannoksi? Perintö (perittävä kuollut) Ennakkoperintö (luovutuskirjassa mainittu, että kyseessä on ennakkoperintö)? Lahja vanhemmilta lapsille? Lahjan luonteinen kauppa (kauppahinta vain muodollinen)? Onko sillä merkitystä, millaisia lupia em. saannon omaaville on myyty? Perintösaannon omaavilla on laajemmat kalastusoikeudet kuin muilla toispaikkakuntalaisilla eli heidän kalastustaan on rajoitettu vähemmän.

13 Verkkojen lukumäärän rajoittaminen ei useampaa kuin kahta patoa tai kahta seisovaa verkkoa tai yhtä kumpaakin enemmän kuin kahden padon käyttö kielletty jo vuoden 1960 kalastussäännössä. Miten määritetään lähtötaso, josta verkkomäärän vähentyminen lasketaan?

14 Kudottujen pyydysten käyttökielto sivujokien kohdalla 200 m sivujokien alapuolella Merkitystä, jos erityinen etuus ko. paikassa. Onko näitä Vetsikossa? Rajoitus alkanut

15 Rauhoitusaikojen pidentyminen (pato ja verkko) Viikkorauhoitus alkaen viikkorauhoituksen pidentyminen vuorokaudella, Viikkorauhoituksen historia v.1960-sääntö: rauhoitusaika: pe klo 18 - ma klo 18, ei koske onkimista eikä uistelua, 1972-sääntö: rauhoitusaika: pe klo 19 - ma klo 19, ei koske vapaa ja viehettä, 1979 sääntö: rauhoitusaika: rauhoitusaika to klo 19 - ma klo 19, vapa ja viehe rauhoitettu su klo 19- ma klo 19; viikkorauhoitus kasvoi vuorokaudella ja mukaan tuli vapa ja viehe 1 vrk:lla, 1982-sääntö: ei muutoksia, 1989-sääntö: rauhoitusaika : to klo 19 - ma klo 19, vapa ja viehe rauhoitettu su klo 19 - ma klo 19 eli ei muutoksia v sääntöön.

16 Rauhoitusaikojen pidentyminen (pato ja verkko) Vuosirauhoitus 1960-säännössä Kalastus kielletty välisenä aikana Vuosien 1972 ja 1979 säännöissä vuosirauhoitus pysyi ennallaan Vuoden 1989 säännössä Kalastus kielletty välisenä aikana eli vuosirauhoitusta pidennettiin keväästä 19 vuorokaudella(onko merkitystä patopyyntiin?)

17 Saalistilastot RKTL on kerännyt saalistietoja Tenojoesta vuosittain kalastustavoittain (pato, verkko, kulkutus, vapa) jo vuosikymmenten ajan. Saalistietojen tuloksia Vetsikon osalta on julkaistu Maija Länsmanin raportissa: Lohenkalastus Vetsikon lohkokunnassa Tenojoen korvauslain näkökulmasta (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2014, työrapotti 42/2014). Korvausten laskenta perustuu saalistietoihin

18 Lupatulopalautusten vaikutus korvauksiin? Maija Länsman kysyy raportissaan (Lohenkalastus Vetsikon lohkokunnassa Tenojoen korvauslain näkökulmasta) : Voidaanko osakkaiden saamat vuotuiset kalastuslupapalautukset katsoa Tenojoen korvauslain mukaisiksi korvauksiksi tapauksissa, jos he ulkopaikkakuntalaisina eivät ole voineet käyttää lainkaan verkkokalastusoikeuttaan? Voidaanko myös paikkakuntalaisten osakkaiden mahdolliset saalisvähenemät katsoa lupatuloilla korvatuksi, jos korvaus perustuu ko. alueelta kalastusmatkailijoiden viemään lohisaaliiseen? Lupatuloja kertynyt vuodesta 1973 lähtien Mikä osa lupatulorahoista on käytetty kalakannan hoitoon ja kalastuksen valvontaan ja mikä osa on jaettu osakkaille?

19 Arvohetki, korko, indeksikorotus Arvohetki Arvohetki olisi rajoituksen voimaantulopäivämäärä, joka olisi verrattavissa lunastuslain tarkoittamaan haltuunottoon, koska tällöin kalastuksen estäminen tai huomattava rajoittaminen on astunut voimaan. Indeksikorotus Lunastuslain 30.3 :n mukaan "Jos hakija on saanut haltuunotto-oikeuden, oikeuden saamisen tapahtunut omaisuuden arvon muuttuminen on jätettävä huomiotta. Jos yleinen hintataso on sanotun ajankohdan jälkeen kohonnut, suorittamatta oleva korvaus on sovitettava kohonnutta hintatasoa vastaavaksi." Korko Lunastuslain 95.1 :n mukaan "Maksamatta olevalle lunastuskorvukselle on määrättävä suoritettavaksi kuuden prosentin korko siitä päivästä, jolloin hakija on saanut oikeuden lunastettavan alueen haltuunottoon."

20 Tulevien menetysten korvaaminen Tenojoen vesistön kalastusrajoitukset ovat luonteeltaan pysyviä, joten korvauksia arvioitaessa on otettava huomioon myös tulevaisuudessa aiheutuvat tuoton menetykset. Rajoitusten pysyvästä luonteesta johtuen pääomituksessa sovelletaan päättymättömän vuotuistuoton kaavaa: T= e * (1/(1,0p) n -1) T = vuoden välein syntyvän samansuuruisen tuloerän nykyarvo ( ) 1/(1,0p) n -1 = pääomituskerroin e = vuosittainen tuloerä p = korkoprosentti n = jakson vuosien lukumäärä, kun n=1, on kysymys päättymättömän vuotuisen tuloerän nykyarvosta. Esimerkki: T = e * 1/0,05 = e*20, kun korkoprosentti on 5, eli vuosikorvaus kerrotaan kahdellakymmenellä.

21 Patokorvauksen laskeminen omistaja ja hänen kotipaikkansa (Utsjoki/ei Utsjoki) on selvitetty vuosittain, koska jokilaaksossa asuminen vaikuttaa korvauksen suuruuteen, jos omistus vaihtuu kesken kalastuskauden, niin korvaus kalastuskauden päivien suhteessa, selvitetty onko kyseessä perintösaanto, koska toispaikkakuntalaisen perijän kalastusoikeuksia ei ole rajoitettu niin paljon kuin ei-perijän, Saalistilastojen mukainen vähentymätön saalis jaettu ensin padoille lukumäärän mukaan ja patokohtainen saalis jaettu padon osakasluettelon mukaan Pitäisikö padot jakaa luokkiin?

22 Patokorvauksen laskeminen (2) Koska patojen lukumäärä on rajoitettu jo v säännössä, niin patojen vähenemistä ei voitane ottaa huomioon korvauksissa. Patokalastuksen saaliiseen vaikuttanee viikkorauhoituksen lisääntyminen; vuoden 1979-säännössä viikkorauhoitus lisääntyi vuorokaudella. Viikkorauhoituksen vaikutusta ei voitane kuitenkaan ottaa suoraan huomioon saaliin vähenemisenä, koska rauhoitus vaikuttaa saaliin lisääntymiseen muina päivinä.

23 Kannanotot Kannanottoja voi esittää kaikista asioista, mutta erityisesti perusteltuja kannanottoja olisi hyvä saada seuraavista asioista: voidaanko toimitus jakaa siten, että tässä toimituksessa käsiteltäisiin vain absoluuttisen korvauskynnyksen ylittävät patokorvaukset? Absoluuttisen ja relatiivisen korvauskynnyksen suuruus, Mikä luetaan perintösaannoksi? Millä perusteella korvauksia pitäisi maksaa ennen vuoden 1972 kalastussääntöä voimassa olleista rajoituksista? Patojen luokittelu jollain perusteella Korvauksen määrääminen eri aikojen omistajille, ei pelkästään tilan nykyisille omistajille, Lupatulojen vaikutus korvauksiin, Korvauksille määrättävä korko ja indeksikorotus, Lohen hinta eri aikoina Korvauslaskennan perusteet patojen osalta

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen Perintö- ja lahjaverotus KL 2012 Antti Kolehmainen Kurssin sisältö I OSA: Perintö ja lahjaverotus II OSA Jäämistösuunnittelu TAVOITTEET: I OSA Perintö ja lahjaverotus - Tavoitteena ymmärtää järjestelmän

Lisätiedot

Edunvalvontapalkkion periminen

Edunvalvontapalkkion periminen OIKEUSMINISTERIÖ, OIKEUSHALLINTO-OSASTO, OIKEUSAPU- JA ULOSOTTOYKSIKKÖ YLEISEN EDUNVALVONNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ OM 7/33/2014 Edunvalvontapalkkion periminen Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän suositus

Lisätiedot

Vesijätön arvo tontin lisäalueena

Vesijätön arvo tontin lisäalueena Maanmittaus 82:2 (2007) 45 Maanmittaus 82:2 (2007) Saapunut 22.11.2006 ja tarkistettuna 20.4.2007 Hyväksytty 21.5.2007 Vesijätön arvo tontin lisäalueena Risto Peltola ja Juhana Hiironen Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Page 1 of 39 FINLEX - Edita Publishing Oy Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tämä laki koskee kaikkia yksityisiä teitä, sellaisia

Lisätiedot

1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET

1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET 1 LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT Yhtymähallitus 26.3.2013, liite 27 2 SIJOITETUN LAPSEN ITSENÄISTYMISVARAT 1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

HE 93/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö-

HE 93/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö- ja lahjaverolakia.

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 306/2015 Laki. vakuutusyhdistyslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 306/2015 Laki. vakuutusyhdistyslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 306/2015 Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Haukipudas-Onkamonselän yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhteismetsän

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KOR- VAAMISEN SOPIMUSMÄÄRÄYKSET JA SOVELTAMISOHJE (Tekninen koonnos ml. muutokset)

PUOLUSTUSVOIMIEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KOR- VAAMISEN SOPIMUSMÄÄRÄYKSET JA SOVELTAMISOHJE (Tekninen koonnos ml. muutokset) Puolustusministeriön muutto- ja siirtotyöryhmässä 22.10.2013 hyväksytty tekninen koonnos. PUOLUSTUSVOIMIEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KOR- VAAMISEN SOPIMUSMÄÄRÄYKSET JA SOVELTAMISOHJE (Tekninen koonnos

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 39/11/2 Dnro PSAVI/67/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.6.2011 ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 39/11/2 Dnro PSAVI/67/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.6.2011 ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 39/11/2 Dnro PSAVI/67/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.6.2011 1 ASIA HAKIJA Talvivaaran kaivokselle tapahtuvasta veden johtamisesta vesistöstä aiheutuvan vesivoiman tuoton vähentymisen

Lisätiedot

HE 135/2011 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 135/2011 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kalastuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset voivat myöntää

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ERÄIDEN METSÄHALLITUKSEN JUL- KISTEN HALLINTOTEHTÄVIEN SUORITTEIDEN MAKSUISTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ERÄIDEN METSÄHALLITUKSEN JUL- KISTEN HALLINTOTEHTÄVIEN SUORITTEIDEN MAKSUISTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Hallitusneuvos 17.9.2013 Vilppu Talvitie MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ERÄIDEN METSÄHALLITUKSEN JUL- KISTEN HALLINTOTEHTÄVIEN SUORITTEIDEN MAKSUISTA Asetusehdotuksen

Lisätiedot

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Sallan yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka Sallan kunta. 1 2 Yhteismetsän osakas on se, jonka omistamaan

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT 1 SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, SÄHKÖNTOIMITUSSOPIMUKSEN TEKEMINEN JA PALVELUN EDELLYTYKSET... 3 1 Soveltamisala ja määritelmiä...

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo.

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. Vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on Sipoon kunnan Spjutsundin

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

5 LOMITUKSEN JÄRJESTÄMISTAVAT... 52 5.1 Valinnan merkitys... 52 5.2 Vaihtoehtojen välisiä eroja... 53 5.2.1 Vuosilomaan sisältyvien pyhäpäivien

5 LOMITUKSEN JÄRJESTÄMISTAVAT... 52 5.1 Valinnan merkitys... 52 5.2 Vaihtoehtojen välisiä eroja... 53 5.2.1 Vuosilomaan sisältyvien pyhäpäivien Lomitusopas Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) antaa tämän ohjeen maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996, jäljempänä LPL) ja maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen (1333/1996, jäljempänä

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2014

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2014 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas 2014 Sisällys Yksityisen sosiaalipalvelu-alan vuosilomaopas 2014... 1 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen

Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa 1.7.2010 alkaen Sähköntoimitusehdot STE 2010 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

AROLAN-JOKELANSEUDUN-HALKIAN VESIOSUUSKUNTA SUONEN SÄÄNNÖT

AROLAN-JOKELANSEUDUN-HALKIAN VESIOSUUSKUNTA SUONEN SÄÄNNÖT AROLAN-JOKELANSEUDUN-HALKIAN VESIOSUUSKUNTA SUONEN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Arolan-Jokelanseudun-Halkian Vesiosuuskunta Suoni ja sen kotipaikka on Mäntsälän kunta. 2 TOIMIALA

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 10

Sähköntoimitusehdot STE 10 Sähköntoimitusehdot STE 10 Sisällys A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen viivästys, virhe,

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Maantietoimitus koskien valtatien 6 parantamista Lappeenrannan kaupungissa välillä Luumäen kunnan raja - Kärki, rinnakkaistiejärjestelyineen.

Maantietoimitus koskien valtatien 6 parantamista Lappeenrannan kaupungissa välillä Luumäen kunnan raja - Kärki, rinnakkaistiejärjestelyineen. Toimitusnumero 2014-489596 1(29) Maantietoimitus, loppukokous. Kohde: Aika: 28.5.2015 kello 12:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Maantietoimitus koskien valtatien 6 parantamista Lappeenrannan

Lisätiedot