NORJAN KANSSA KÄYTÄVÄT TENOJOEN KALASTUSSOPIMUSNEUVOTTELUT. 1. Yhteenveto neuvoteltavien Tenojoen kalastusjärjestelyjen keskeisistä seikoista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NORJAN KANSSA KÄYTÄVÄT TENOJOEN KALASTUSSOPIMUSNEUVOTTELUT. 1. Yhteenveto neuvoteltavien Tenojoen kalastusjärjestelyjen keskeisistä seikoista"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 6 Tenon kiinteistönomistajat ry c/o Veikko Rintamäki Maa- ja metsätalousministeriö PL VALTIONEUVOSTO Sähköposti: NORJAN KANSSA KÄYTÄVÄT TENOJOEN KALASTUSSOPIMUSNEUVOTTELUT 1. Yhteenveto neuvoteltavien Tenojoen kalastusjärjestelyjen keskeisistä seikoista 1.1. Neuvoteltavan uuden Tenojoen kalastussopimuksen ja säännön päätavoitteeksi ja tarkoitukseksi tulee asettaa, nykyiseen tapaan, suojella ja ylläpitää Tenojoen vesistössä lohikalojen ja sisävesikalojen luonnonkantoja siten, että luonnon monimuotoisuus ja tuotanto säilytetään. Tämä edellyttää sitä, että kalastusjärjestelyt saatetaan entistä parempaan yksityiskohtaiseen hallintoon Oikeuskanslerin päätös ( ) ja Valtiontalouden tarkastusviraston päätös ( ) edellyttävät Tenojoen vireillä olevilta kalastussopimusneuvotteluilta uutta muotoa ja sitä, että kiinteistön- ja kalastusoikeuksien omistajien perusoikeudet omaisuuden suojasta (PL 15.1 ) ja elinkeinovapaudesta (PL 18 ) turvataan yhdenvertaisella tavalla (PL 6 ) asuinpaikasta riippumatta Jos valtio haluaa turvata lisäksi Tenojoen vesistössä yleistä kalastusmahdollisuutta (tavallisille turisteille ja niille paikkakuntalaisille, jotka eivät ole kalastusoikeuksien omistajia) taikka ottaa jollakin tavoin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten määräykset huomioon, tulee kaiken tämän tapahtua valtion omistamien vesien alueilla ja kustannuksella. Valtio ei voi enää em. oikeuskanslerin päätöksen jälkeen vastata sitoumuksistaan yksityisten kalastusoikeuksien kustannuksella rajoittamalla niitä muiden tahojen hyväksi Yksityisten vesialueiden (yhteisen kalaveden osakaskunnat ja vesipalstat), valtion vesien sekä erityisperusteisten kalastusetuuksien osalta kalastusjärjestelyjä tulee yksityiskohtaisesti selkiyttää. Myös niiden paikkakuntalaisten, jotka eivät omista kalastusoikeuksia Tenojoen vesistössä, kalastus tulee ottaa uuteen tarkasteluun Kun suuri osa kiinteistöstä Tenojoella on ulkopaikkakuntalaisten hallussa, myös nämä tahot tulee olla edustettuina Suomen neuvotteluvaltuuskunnassa ja valtuuskunnan asiantuntijoina Norjan valtioon nähden tulee jatkossa selkeästi ja yksilöiden määritellä Suomen puoleisella Tenojoen vesistön alueella kalastukseen oikeutetut tahot, mikä mahdollistaa tarkoituksenmukaisen neuvottelutuloksen kalastussopimuksesta ja säännöstä Perustuslain 22 :n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

2 Sivu 2 / 6 2. Lähtökohtia Norjan valtion vuonna 2010 tekemästä esityksestä käynnistettiin pitkään keskeytyksessä olleet Tenojoen kalastussopimuksen ja säännön (SopS 94/1989, jäljempänä Tenon kalastussopimus) uusimista tarkoittavat neuvottelut Suomen ja Norjan valtioiden välillä. Valtioneuvosto asetti valtuuskunnan Tenojoen kalastussopimuksen uusimisesta käytäviin neuvotteluihin. Tenon kalastussopimuksen neuvotteluissa on suomalaisen osapuolen keskeisenä periaatteena aina ollut se, että niille intressipiireille varataan tosiasiallinen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa käytävän sopimuksen ja säännön sisältöön ja muotoon, joilla on perustuslain omaisuuden suojan turvaama oikeus kalastaa Tenojoen vesistön alueella (ks. esimerkiksi HE 281/1978). Valtioneuvostolla on, asettaessaan Suomen valtuuskunnan neuvottelemaan Norjan kanssa Tenojoen kalastussopimuksesta, ollut pyrkimyksenä ottaa valtuuskunnan kokoonpanossa huomioon Tenojoen lohen ja lohenkalastuksen merkitys eri kalastusoikeuksien haltijoille. Tämä ei kuitenkaan ole tapahtunut täysin. Tällä hetkellä tilanne on ilmeisesti se, että Tenojoen kalastusta koskevan valtiosopimuksen ja siihen liittyvän kalastussäännön lopulliseen muotoon tarkoitetun tekstin laatimista ei ole edes aloitettu. Monet perustavaa laatua olevat lähtökohdat lienevät auki. Lisäksi asiaan liittyy Valtioneuvoston oikeuskanslerin antama päätös (2014) koskien muiden kuin Tenojoen kalastuspiirin jokilaaksoissa vakituisesti asuvien henkilöiden kannalta tasapuolisen kohtelun (PL 6 ) ja muiden perusoikeuksien (PL 15 ja 18 ) toteutumista Tenojoen vesistön kalastuksessa. Asiaan liittyy myös Valtiontalouden tarkastusviraston päätös (2012), jossa todetaan Tenojoella vallitsevan eräissä suhteissa laiton olotila (liite 1). Oikeuskanslerin päätös ( ) ja Valtiontalouden tarkastusviraston päätös ( ) edellyttävät Tenojoen kalastussopimusneuvotteluilta uutta muotoa ja sitä, että kiinteistön- ja kalastusoikeuksien omistajien perusoikeudet turvataan yhdenvertaisella tavalla asuinpaikasta riippumatta. 3. Eri intressiryhmien osallistuminen kalastussopimusneuvotteluihin Vireillä olevissa Tenon kalastussopimusneuvotteluissa Suomen neuvotteluvaltuuskunnassa on jäseniä maa- ja metsätalousministeriöstä, Lapin ELY-keskuksesta, ulkoasiainministeriöstä, saamelaiskärjiltä, Utsjoen yhteisen vesialueen osakaskunnista sekä Saamelaismatkailu ja -yrittäjät ry:stä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (nykyisin LUKE) on tutkinut (2012) maanomistusoloja Tenojoen jokilaaksoissa otsikolla Tenojoen lohenkalastuksen omistajat. Tutkimuksessa ilmeni, että Utsjoen kunnassa oli noin tilaa, joista tilalla oli kalastusoikeutta. Paikkakuntalaiset omistivat noin 600 tilaa, perikunnat 210 ja ulkopaikkakuntalaiset jokivarren perilliset 290 tilaa. Ulkopaikkakuntalaisilla loma-asukkailla oli 480 tilaa. Tenojokivarren osakastiloista yhteisomistuksessa (oy, ry, valtio, kunta, seurakunta) oli noin 100 tilaa. Edellä selostetusta Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkimuksesta ilmenee, että ulkopaikkakuntalaiset omistivat jo vuonna 2012 yhteensä 770 tilaa (n. 47 %) yhteensä 1650 tilasta. Tiloja siirtyy kiihtyvällä tahdilla ulkopaikkakuntalaisten omistukseen kauppojen vuoksi ja siksi, että alun perin paikkakuntalaisia kalastusoikeuksien omistajia muuttaa pois Tenojoen vesistön

3 Sivu 3 / 6 jokilaaksoissa. Kun suuri osa kiinteistöstä on ulkopaikkakuntalaisten hallussa, luonnollista olisi, että myös nämä tahot olisivat edustettuina Suomen neuvotteluvaltuuskunnassa. Kalastusoikeutta on Suomessa perustuslakivaliokunnan (Pev) käytännössä vakiintuneesti arvioitu etenkin perustuslain 15 :ssä turvatun omaisuudensuojan kannalta (PeVL 58/2014 vp). Vesialueen omistusoikeuteen sisältyvä kalastusoikeus nauttii peruslain (PL 15 ) turvaamaa omaisuudensuojaa. Lisäksi kalastusta ja siihen liittyviä kalastusmatkailun elinkeinomuotoja harjoittavien näkökulmasta sääntelyllä on liityntä perustuslain 18 :n 1 momentissa turvattuun elinkeinovapauteen. Kalastuslainsäädännössä on valtiosääntöoikeudellisesti kysymys etenkin mainittujen perusoikeuksien yhteensovittamisesta. Lisäksi Tenojoen kalastussopimuksen sääntelyssä on otettava huomioon perustuslain 6 :n yhdenvertaisuussääntely. Suomessa perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön mukaan vesialueen omistusoikeus kattaa myös kalastusoikeuden, ja kalastusoikeus nauttii perustuslain takaamaa omaisuudensuojaa. Valiokunta on aiemmin katsonut muun muassa, että kalastusoikeudella ymmärretään suojattua valtaa harjoittaa kalastusta määrätyllä vesialueella. Kalastusoikeuteen on katsottu kuuluvan myös oikeus vesialueen kalakannan taloudelliseen hyväksikäyttöön ja oikeuden järjestää vesialueen käyttö ja hoito (PeVL 8/2012 vp). Kun perustuslain omaisuuden suojaan (PL 15 ) kuuluvaan kalastusoikeuteen sisältyy oikeus vesialueen kalakannan taloudelliseen hyväksikäyttöön ja oikeus järjestää vesialueen käyttö ja hoito, perusteltua on, että myös muualla kuin Tenojoen vesistössä vakinaisesti asuvien kalastusoikeuksien haltijoiden edustus on Suomen neuvotteluvaltuuskunnassa. Myös perustuslain 6 :n yhdenvertaisuussääntely edellyttää tätä. Kalastusoikeus voi perustua myös kiinteistölle kuuluvaan erityiseen etuuteen tai erityiseen oikeuteen (erityisperusteiset kalastusetuudet). Erityisperusteiset kalastusoikeudet nauttivat peruslain (PL 15 ) turvaamaa omaisuudensuojaa. Tenojoen vesistössä suuri osa (lähes 100 %) kalastusoikeuksista on erityisperusteisia eli oikeus perustuu muuhun kuin vesialueen omistukseen. Maaoikeutena toimiva Lapin käräjäoikeus on katsonut tuomiossaan (2014), että talolla voi olla erityisperusteisia kalastusoikeuksia myös oman lohkokunnan alueella talon perustamisasiakirjojen ja ylimuistoisen nautinnan perusteella. Uutta tuomiossa on, että patopyydysten ja seisovien verkkojen lisäksi erityisperusteiset kalastusoikeudet voivat kohdistua myös kulkutuksella (ajoverkolla) ja nuotalla harjoitettavaan kalastukseen. Tältä osin tuomio on lainvoimainen. Edellä selostettuun nähden Utsjoen yhteisen kalaveden osakaskuntien (kalastuskuntien) hallinnoitaviksi ei käytännössä jää mitään verkkokalastusmuotoja Tenojoen lohenkalastuksessa, ja vieheellä ja vavalla harjoitettavan kalastuksen järjestämisenkin valtio on edustanut valtiosopimuksessa itselleen. Utsjoen yhteisen vesialueen osakaskuntien edustajat eivät edusta Tenojoen kalastussopimusneuvotteluissa erityisperusteisten kalastusoikeuksien haltijoita, joiden edut ja asema eivät välttämättä ole yhteneväiset yhteisen vesialueen osakaskuntien intressien kanssa. Erityisperusteisten kalastusoikeuksien haltijoiden edustajat tulee kutsua neuvotteluvaltuuskuntaan, muussa tapauksessa Tenojoen kalastusten kalastuspaikkojen haltijoiden tosiasiallista edustusta ei ole lainkaan neuvottelukunnassa. 4. Tenon kalastussopimuksen määräystenmukaiset jatkoneuvottelut

4 Sivu 4 / 6 Valtioneuvoston oikeuskansleri lähetti valtioneuvostolle kirjeen, jossa se pyysi valtioneuvostoa selvittämään, loukataanko vuoden 1979 Tenon kalastussopimuksella ja siihen liittyneellä kalastussäännöllä (SopS 19/79) muualla kuin Tenojoen vesistön jokilaaksoissa vakituisesti asuvien (muualla asuvien) perusoikeuksia (HM 5 yhdenvertaisuus ja HM 6.1 omaisuuden suoja). Vuoden 1989 Tenon kalastussopimus ja kalastussääntö hyväksyttiin lailla (1197/89), joka säädettiin perustuslain säätämisjärjestyksessä, koska perustuslakivaliokunnan (PeVL 13/1989) kannan mukaan (s. 6) säädettyjen kalastusrajoituksen vuoksi muualla asuvat eivät voi käyttää kalastusoikeuksiaan (omaisuuttaan) normaalilla, kohtuullisella ja järkevällä tavalla. Perustuslakivaliokunta toteaa myös (s. 6), että voimassa oleva kalastussopimus ja sääntö johtavat muualla asuvien kalastusoikeuksia omistavien omistamisen merkityksettömyyteen. Perutuslakivaliokunta (PeVL 13/1989) piti voimassa olevan kalastussopimuksen ja säännön eduskuntakäsittelyn yhteydessä tärkeänä sitä, että mm. ulkopaikkakuntalaisten kalastusoikeuksien omistajien asema järjestetään kohtuulliseksi. Norjan kanssa solmitusta Tenon kalastussopimusta ja siihen liitetystä kalastussäännöstä johtuvat menetykset tuli korvata valtion varoista (s. 8). Tenojoen kalastussopimuksella ja -säännöllä on puututtu tiloille kuuluvien kalastusoikeuksien käyttömahdollisuuksiin ja muualla asuvien osalta estetty ne kokonaan (Kulkki Vitikainen 2009). Tenojoen kalastussääntöä koskevan sopimuksen ja kalastussäännön eräiden määräysten aiheuttamien menetysten korvaamisesta annettiin laki vuonna 1991 (Tenon korvauslaki, 501/91), joka tuli voimaan Lain tarkoittama korvauslakitoimitus on vireillä, mutta yhtään korvausta ei ole maksettu sen nojalla. Epäselväksi on jäänyt, onko muiden kuin paikkakunnalla asuvien osalta toimituskorvausten käsittelyä edes aloitettu. Jos korvauslakimenettelyssä korvauskynnys (omavastuu) tulee toimituksessa olemaan korkea, merkittävä osa kalastusoikeuksien käyttömahdollisuuksien menettäjistä ja tappionkärsijöistä tulee jäämään korvauksitta. Korvauslain vaikuttavuutta vesittää myös se, että korvausten määrittäminen on hankalaa, koska luotettavia kiinteistö- ja kalastuspaikkakohtaisia saalistilastoja ei ole aiemman puutteellisen viranomaistoiminnan vuoksi käytettävissä korvauksia määritettäessä. Valtioneuvoston oikeuskansleri on päätöksessään katsonut (liite 2, s. 11), että Tenon korvauslakia ei voida pitää vaihtoehtona tavoiteluille kalastussäännön muutoksille. Oikeuskanslerin päätöksestä seuraa, että nyt vireillä olevissa Tenon kalastussopimuksen säännön uudistamiseen tähtäävissä neuvotteluissa ei voida enää loukata oikeudetta muualla kuin Tenon jokilaaksoissa vakituisesti asuvien kalastusoikeuksien omistajien omaisuuden suojaa (PL 15.1 ), perusoikeutta yhdenvertaiseen kohteluun (PL 6 ) sekä perusoikeutta elinkeinovapauteen (PL 18 ) silläkään perusteella, että menetykset korvataan sitten myöhemmin valtion varoista Tenon korvauslain nojalla. Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) päätöksessä pidetään Tenojoen nykyistä tilannetta sekä kansalaisten että valtion maksuvelvollisuuden näkökulmasta kohtuuttomana (liite 1). Päätöksessä tällä tarkoitetaan sitä, että vireillä olevissa Tenojoen kalastusneuvotteluissa ei voida enää muualla kuin Tenojoella vakinaisesti asuvien kalastusoikeuksia omistavien asemaa säännellä poikkeavaksi muista oikeuksia ja kiinteistöjä omistavien asemasta sillä tavoin, että valtiolle koituisi korvausvelvollisuutta tämän johdosta. Valtioneuvoston oikeuskansleri (OKV) on päätöksessään pitänyt nykyistä tilannetta Tenojoella jopa lainvastaisena (liite 3).

5 Sivu 5 / 6 Perustuslain 22 :n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Tenojoen kalastussopimuksen ja säännön (SopS 94/1989) päätavoitteena ja tarkoituksena on voimassa olevassa järjestelyssä suojella ja ylläpitää Tenojoen vesistössä anadromisten lohikalojen (lohi, meritaimen ja merinieriä) ja sisävesikalojen luonnonkantoja siten, että luonnon monimuotoisuus ja tuotanto säilytetään (1 art.). Voimassa olevan valtiosopimuksen edellä mainittu päätavoite on asetettava myös uuden valtiosopimuksen ja siihen liittyvän kalastussäännön tarkoitukseksi ja tavoitteeksi, mikä edellyttää sitä, että kalastusjärjestelyt saatetaan entistä parempaan yksityiskohtaiseen hallintoon. Nykyistä varsin epämääräisin perustein luotua säännöstä ei voida enää jatkossa soveltaa. Esimerkiksi porotiloille on annettu epämääräisellä tavalla verkkokalastusoikeuksia porotiloille, jotka itse sääntelevät kalastuspainetta näillä vesillä välittämättä Tenon kalastussäännön rajoituksista muilta kuin kalastusaikojen suhteen. Tässä yhteydessä käytännössä on eräissä tapauksissa Tenojoen kalastussopimuksen ja tarkoituksen vastaisesti tulkittu porotilojen oikeutta virheellisesti siten, että porotilallisella olisi oikeus määrätä Tenojoen pääuomassa siitä, kuka tässä vedessä kalastaa ja millä kalastusvolyymillä. Lisäksi monissa tapauksissa kysymys on henkilösidonnaisesta veden käyttöoikeudesta, ei omistusoikeudesta tai ylimuistoisesta nautintaoikeudesta (Rummukainen Salila 2011). Norjan valtioon nähden tulee jatkossa selkeästi ja yksilöiden määritellä Suomen puoleisella Tenojoen vesistön alueella kalastukseen oikeutetut tahot, mikä mahdollistaa tarkoituksenmukaisen neuvottelutuloksen kalastussopimuksesta ja säännöstä. Jotta Norjan kanssa tehtävän valtiosopimuksen em. päätarkoitus voidaan saavuttaa, yksityisten vesialueiden (yhteisen kalaveden osakaskunnat ja vesipalstat), valtion vesien sekä erityisperusteisten kalastusetuuksien osalta kalastusjärjestelyjä tulee yksityiskohtaisesti selkiyttää. Myös niiden paikkakuntalaisten, jotka eivät omista kalastusoikeuksia Tenojoen vesistössä, kalastus tulee ottaa uuteen tarkasteluun, kuten myös ns. yleinen kalastusmahdollisuus Tenojoen vesistön alueella. Jos uusissa järjestelyissä tulevat erilaiset kiintiöt sovellettaviksi, tulee kaikkia kiinteistönomistajia asuinpaikasta riippumatta kohdella tältäkin osin yhdenvertaisella tavalla. Jos valtio haluaa turvata lisäksi Tenojoen vesistössä yleistä kalastusmahdollisuutta (tavallisille turisteille ja niille paikkakuntalaisille, jotka eivät ole kalastusoikeuksien omistajia) taikka ottaa jollakin tavoin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten määräykset huomioon, tulee kaiken tämän tapahtua valtion omistamien vesien alueilla ja kustannuksella, jolloin tulee lisäksi ottaa huomioon se, että valtion vesien kalastusmahdollisuuksia rajoittavat jo eri kiinteistöille vahvistetut erityisperusteiset kalastusetuudet ja porotiloille annetut kalastusmahdollisuudet. Valtio ei voi enää em. oikeuskanslerin päätöksen jälkeen vastata sitoumuksistaan yksityisten kalastusoikeuksien kustannuksella rajoittamalla niitä muiden tahojen hyväksi (liite 2). 5. Tenon kiinteistönomistajat ry:n vaatimukset 5.1. Tenojoen uuden kalastusjärjestelyn tulee turvata yksityisten kalastusoikeuksien omistajien perusoikeudet asuinpaikasta riippumatta yhdenvertaisella tavalla Norjan kanssa Tenojoen kalastussopimuksesta neuvottelemaan asetettuun Suomen valtuuskuntaan tulee ottaa jäseneksi Tenon kiinteistönomistajat ry nimisen rekisteröidyn

6 Sivu 6 / 6 yhdistyksen esittämä edustaja, jotta myös ulkopaikkakuntalaisten kiinteistönomistajien ja kalastusoikeuksien omistajien näkökohdat ja intressit tulevat asianmukaisesti edustetuiksi ja huomioon otetuksi neuvottelutyössä Lisäksi neuvotteluvaltuuskunnan pysyväksi asiantuntijaksi tulee nimetä Tenon kiinteistönomistajat ry:n esittämä edustaja. Vaatimuksemme edistävät osaltaan perustuslakivaliokunnan (PeVL 13/1989 vp) edellytystä siitä, että Tenojoen kalastuksessa ja kalastuksen järjestelyissä myös muiden kuin paikkakuntalaisten kalastusoikeuksien omistajien asema on järjestettävä kohtuulliseksi. Tenon kiinteistönomistajat ry nimisen rekisteröidyn yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomessa Tenojoen vesistön alueella kiinteätä omaisuutta omistavan, kalastusoikeuksien haltijoiden ja erityisperusteisten kalastusetuuksien haltijoiden etuja, oikeuksia ja asemaa. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä asuinpaikasta riippumatta jokainen, joka omistaa Tenojoen vesistön alueella kiinteätä omaisuutta, joka on kalastusoikeuksien haltija Tenojoen vesistön alueella tai joka on erityisperusteisten kalastusetuuksien haltija Tenojoen vesistön alueella. Yhdistyksen kotipaikka on Utsjoki. Utsjoella Tenon kiinteistönomistajat ry rekisteröity yhdistys, Utsjoki Veikko Rintamäki puheenjohtaja LIITTEET 1. Valtiontalouden tarkastusviraston päätös (245/34/2011) 2. Valtioneuvoston oikeuskanslerin päätös (Dnro OKV/1/21/2012) 3. Valtioneuvoston oikeuskanslerin päätös (Dnro OKV/465/1/2011)

1. Yhteenveto keskeisistä seikoista Tenon korvauslakitoimituksessa

1. Yhteenveto keskeisistä seikoista Tenon korvauslakitoimituksessa Sivu 1 / 7 Tenon kiinteistönomistajat ry c/o Veikko Rintamäki Toimitusinsinööri Esko Rantakivi Maanmittauslaitos Ivalo Sähköposti: esko.rantakivi@maanmittauslaitos.fi ASIA: MAANMITTAUSTOIMITUS, TENON KORVAUSTOIMITUS

Lisätiedot

Toimitusmiehet ovat varanneet asianosaisille mahdollisuuden kirjallisiin kannanottoihin 31.12.2015 asti.

Toimitusmiehet ovat varanneet asianosaisille mahdollisuuden kirjallisiin kannanottoihin 31.12.2015 asti. Veikko Rintamäki Seinäjoki Sähköposti: veikko.rintamaki@trailander.com Esko Rantakivi, toimitusinsinööri Maanmittauslaitos Ivalon palvelupiste Kaamostie 6, 99800 Ivalo gsm: +358 400 366641 email: esko.rantakivi@maanmittauslaitos.fi

Lisätiedot

Lausunto Tenon sopimuksen voimaansaattamislain HE:stä (239/2016 vp)

Lausunto Tenon sopimuksen voimaansaattamislain HE:stä (239/2016 vp) Lausunto Tenon sopimuksen voimaansaattamislain HE:stä (239/2016 vp) Nuorgamin osakaskunta Outakosken osakaskunta Utsjoen kirkonkylän yhteisen veden osakaskunta Veahčaknjárgan osakaskunta Utsjoen kalastusalue

Lisätiedot

Tenon sopimus 2016 EDUSKUNNAN MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNTA TENON KIINTEISTÖNOMISTAJAT RY /11 1

Tenon sopimus 2016 EDUSKUNNAN MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNTA TENON KIINTEISTÖNOMISTAJAT RY /11 1 Tenon sopimus 2016 EDUSKUNNAN MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNTA KUULEMINEN: TENON KIINTEISTÖNOMISTA JAT RY VEIKKO RINTAMÄKI, DI, PUHEENJOHTA JA 29.11.2016 TENON KIINTEISTÖNOMISTAJAT RY. 2016 /11 1 Uusi Tenon

Lisätiedot

Lapin kalatalouskeskus lausuu tässä vaiheessa kalastuslain kokonaisuudistuksen johdosta seuraavan.

Lapin kalatalouskeskus lausuu tässä vaiheessa kalastuslain kokonaisuudistuksen johdosta seuraavan. Sivu 1/5 Kuulemistilaisuus kalastuslain uudistamisen keskeisistä kysymyksistä Ylä-Lapissa 24.3.2010 Saariselän tunturihotellissa Jouko Jurmu, Lapin kalatalouskeskus Lapin kalatalouskeskus lausuu tässä

Lisätiedot

1. Tenojoen laaksojen ulkopuolella asuvien kalastusoikeuden haltijoiden asema

1. Tenojoen laaksojen ulkopuolella asuvien kalastusoikeuden haltijoiden asema Perustuslakivaliokunta L a u s u n t o Te n o n s o p i m u k s e s t a j a s e n v o i m a a n s a a t t a m i s l a i s t a Te n o n K i i n t e i s t ö n o m i s t a j a t R y 01.12.2016 Ve i k k o

Lisätiedot

Viite: Maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyyntö (220231), MMMO23:00/2011

Viite: Maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyyntö (220231), MMMO23:00/2011 Tenon kiinteistönomistajat ry c/o Veikko Rintamäki Liisanraitti 2 60200 Seinäjoki Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Sähköposti: kirjaamo@mmm.fi TENON KIINTEISTÖNOMISTAJAT RY: N LAUSUNTO

Lisätiedot

NORJAN KANSSA KÄYTÄVÄT TENOJOEN KALASTUSSOPIMUSNEUVOTTELUT

NORJAN KANSSA KÄYTÄVÄT TENOJOEN KALASTUSSOPIMUSNEUVOTTELUT c/o Veikko Rintamäki Liisanraitti 2 60200 Seinäjoki veikko.rintamaki@tieto-ohjaus.fi NORJAN KANSSA KÄYTÄVÄT TENOJOEN KALASTUSSOPIMUSNEUVOTTELUT Tenon kiinteistönomistajat ry esittää kunnioittavasti, että

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö on lausuntopyynnössään pyytänyt erityisesti näkemyksiä seuraavista seikoista:

Maa- ja metsätalousministeriö on lausuntopyynnössään pyytänyt erityisesti näkemyksiä seuraavista seikoista: LAUSUNTO 1 (5) 10.10.2011 Dnro 497/D.a.2/2011 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto Viite: Suomen ja Norjan välillä Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä tehty sopimus

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

Kalastuslain kokonaisuudistus. Kuulemistilaisuus kalastuslain uudistamisen keskeisistä kysymyksistä Ylä-Lapissa

Kalastuslain kokonaisuudistus. Kuulemistilaisuus kalastuslain uudistamisen keskeisistä kysymyksistä Ylä-Lapissa Kuulemistilaisuus kalastuslain uudistamisen keskeisistä kysymyksistä Ylä-Lapissa 24.3.2010 Saariselän Tunturihotelli ry Jouko Ojanperä 1 Kalastuslain kokonaisuudistus Kalastuslainsäädännössä on perinteisesti

Lisätiedot

Vetsikon kalakorvaustoimitus

Vetsikon kalakorvaustoimitus Vetsikon kalakorvaustoimitus Tenon kalakorvauslaki (laki 501/91) jos Norjan kanssa Tenojoen kalastussäännöstä v. 1989 tehdyssä sopimuksessa (SopS 94/89) tai siihen liittyvässä kalastussäännössä oleva määräys

Lisätiedot

MMM:n saamelaistyöryhmän kuulemistilaisuus Kalatalous. Pentti Pasanen Kalatalouspäällikkö Lapin ELY-keskus

MMM:n saamelaistyöryhmän kuulemistilaisuus Kalatalous. Pentti Pasanen Kalatalouspäällikkö Lapin ELY-keskus MMM:n saamelaistyöryhmän kuulemistilaisuus 27.11.2013 Inari Sajos Kalatalous Pentti Pasanen Kalatalouspäällikkö Kolttalaki 9 eräät oikeudet Koltta-alueella asuvalla koltalla on tällä alueella sijaitsevilla

Lisätiedot

Kalastuslain uudistamisen keskeiset kysymykset Ylä-Lapissa

Kalastuslain uudistamisen keskeiset kysymykset Ylä-Lapissa Kalastuslain uudistamisen keskeiset kysymykset Ylä-Lapissa Mika Laakkonen, ylitarkastaja Metsähallitus, luontopalvelut Uuden kalastuslain tavoite Uuden kalastuslain 1 (lain tavoite), yksi esitetyistä luonnoksista:

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSELLE KANNANOTTO. Kohde Vetsikon kalakorvaustoimitus nro 2001-827878

MAANMITTAUSLAITOKSELLE KANNANOTTO. Kohde Vetsikon kalakorvaustoimitus nro 2001-827878 MAANMITTAUSLAITOKSELLE KANNANOTTO Kohde Vetsikon kalakorvaustoimitus nro 2001-827878 Selvityksen esittäjät: 1. Silja Nuorgam, Jokela 1 25:1, Jokela II 25:6, Tievva 23:32, Vuolit Nuorri 23:43 2. Niilo Nuorgam,

Lisätiedot

Asia: Tenon kalastussopimus ja hallituksen esitys sopimuksen voimaansaattamislaista Viite: Lausuntopyyntö , MMM023:00/2011

Asia: Tenon kalastussopimus ja hallituksen esitys sopimuksen voimaansaattamislaista Viite: Lausuntopyyntö , MMM023:00/2011 LAUSUNTO 1 (6) 21.10.2016 Dnro 478/D.a.2/2016 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00012 Valtioneuvosto kirjaamo@mmm.fi Asia: Tenon kalastussopimus ja hallituksen esitys sopimuksen voimaansaattamislaista

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS 239/2016 vp TENOJOEN KALASTUSSOPIMUS JA VOIMAANSAATTAMISLAKI

HALLITUKSEN ESITYS 239/2016 vp TENOJOEN KALASTUSSOPIMUS JA VOIMAANSAATTAMISLAKI Maa- ja metsätalousvaliokunta 23.11.2016 HALLITUKSEN ESITYS 239/2016 vp TENOJOEN KALASTUSSOPIMUS JA VOIMAANSAATTAMISLAKI Heidi Aliranta ja Tapio Hakaste Maa- ja metsätalousministeriö Kalastussopimuksen

Lisätiedot

Kalakorvaustoimitus. Toimitusinsinööri Esko Rantakivi Maanmittauslaitos Ivalon palvelupiste

Kalakorvaustoimitus. Toimitusinsinööri Esko Rantakivi Maanmittauslaitos Ivalon palvelupiste Kalakorvaustoimitus Toimitusinsinööri Esko Rantakivi Maanmittauslaitos Ivalon palvelupiste Laki 501/1991 Laki Tenojoen kalastussääntöä koskevan sopimuksen ja kalastussäännön eräiden määräysten aiheuttamien

Lisätiedot

KALASTUSILTA UTSJOELLA Pekka A. Keränen

KALASTUSILTA UTSJOELLA Pekka A. Keränen KALASTUSILTA UTSJOELLA 21.6.2016 Pekka A. Keränen 1. Ylä-Lapin kalastuslupa (KaL 10 1 mom) 10 Oikeus Ylä-Lapin kalastuslupaan Henkilöllä, jonka kotikuntalain (201/1994) 2 :ssä tarkoitettu kotikunta on

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle LAUSUNTO Lainvalmisteluosasto Lsn Jari Salila 8.2.2017 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE KALASTUKSESTA TENOJOEN VESISTÖSSÄ NORJAN KANSSA TEHDYN SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Uusi kalastussopimus uhkaa Tenon kalastusperinnettä

Uusi kalastussopimus uhkaa Tenon kalastusperinnettä Uusi kalastussopimus uhkaa Tenon kalastusperinnettä Ylimitoitetut kalastusrajoitukset tuhoavat Tenon saamelaiskulttuurin perustan! Keskeistä Tenon alueen saamelaisyhteisön elinvoimaisuuden kannalta on

Lisätiedot

LOHISAALIIN KIINTIÖINTIIN PERUSTUVAN KALASTUKSENSÄÄTELYJÄRJESTELMÄN SELVITYS TORNIONJOELLA JA TENOJOELLA

LOHISAALIIN KIINTIÖINTIIN PERUSTUVAN KALASTUKSENSÄÄTELYJÄRJESTELMÄN SELVITYS TORNIONJOELLA JA TENOJOELLA LOHISAALIIN KIINTIÖINTIIN PERUSTUVAN KALASTUKSENSÄÄTELYJÄRJESTELMÄN SELVITYS TORNIONJOELLA JA TENOJOELLA Esiselvitys Pekka Keränen Lapin ELY-keskus Ohjausryhmä Maa- ja metsätalousministeriö Lapin liitto

Lisätiedot

Kalastusalueen vedet

Kalastusalueen vedet Kalakannat, kalastus ja kalastuksen säätely Paatsjoen vesistössä 17231 Km 2, josta vettä 2148 Km 2 eli 12,5% Kalastusalueen vedet Kalastusalueen vesipinta-ala on 2148 km 2, josta valtio omistaa 92 %, vesiähallinnoi

Lisätiedot

Juha Lavapuro

Juha Lavapuro Juha Lavapuro 9.2.2017 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys HE 239/2016 vp eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi

Lisätiedot

Tenojoen kalastusoikeuksista sekä niihin kohdistuvien rajoitusten korvaamisesta

Tenojoen kalastusoikeuksista sekä niihin kohdistuvien rajoitusten korvaamisesta Maanmittaus 84:2 (2009) 5 Maanmittaus 84:2 (2009) Saapunut 3.8.2009 ja tarkistettuna 19.10.2009 Hyväksytty 29.10.2009 Tenojoen kalastusoikeuksista sekä niihin kohdistuvien rajoitusten korvaamisesta Anna-Katariina

Lisätiedot

Eduskunnalle Postiosoite: Eduskunnan kirjaamo, Eduskunta Sähköpostiosoite: Käyntiosoite: Eduskuntakatu 4.

Eduskunnalle Postiosoite: Eduskunnan kirjaamo, Eduskunta Sähköpostiosoite: Käyntiosoite: Eduskuntakatu 4. 1 Eduskunnalle Postiosoite: Eduskunnan kirjaamo, 00102 Eduskunta Sähköpostiosoite: kirjaamo@eduskunta.fi Käyntiosoite: Eduskuntakatu 4. Asia: Viitteet: HE 239/2016 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto,

Lisätiedot

Lohipadon kalastusasia

Lohipadon kalastusasia ANONYMISOITU PÄÄTÖS 16.06.2015 Dnro OKV/869/1/2014 1/5 ASIA Lohipadon kalastusasia KANTELU Lohipatoyhtymä arvostelee oikeuskanslerille 24.4.2014 osoittamassaan kirjoituksessa maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Olli Mäenpää Perustuslakivaliokunnalle

Olli Mäenpää Perustuslakivaliokunnalle Olli Mäenpää 8.12.2016 Perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

Lisätiedot

Tenon kiinteistönomistajat c/o Veikko Rintamäki Liisanraitti SEINÄJOKI

Tenon kiinteistönomistajat c/o Veikko Rintamäki Liisanraitti SEINÄJOKI Tenon kiinteistönomistajat c/o Veikko Rintamäki Liisanraitti 2 60200 SEINÄJOKI Maa- ja metsätalousministeriö kirjaamo@mmm.fi Lausuntopyyntö MMMO23:00/2011, 30.9.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE KALASTUKSESTA

Lisätiedot

7 r Yijö Mattila, Inarin Manttaalikunnan pj.

7 r Yijö Mattila, Inarin Manttaalikunnan pj. MAA- JA METSÄTALOUS MINISTERIO 06. 2013 Inarin Manttaalikunta Yrjö Mattila Haapalaaksontie 2 99800 Ivalo man 20.6.20 13 HARE MMM 922 Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö Kalastus

Lisätiedot

LAPIN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO VETSIKON KALAKORVAUSTOIMITUKSESSA KÄYTE- TYISTÄ KORVAUSPERUSTEISTA

LAPIN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO VETSIKON KALAKORVAUSTOIMITUKSESSA KÄYTE- TYISTÄ KORVAUSPERUSTEISTA LAUSUNTO 31.1.2017 Maanmittauslaitos Toimitusinsinööri Esko Rantakivi Ivalon palvelupiste Kaamostie 6 99800 Ivalo LAPIN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO VETSIKON KALAKORVAUSTOIMITUKSESSA KÄYTE- TYISTÄ KORVAUSPERUSTEISTA

Lisätiedot

VASTUULLINEN VESIENOMISTUS

VASTUULLINEN VESIENOMISTUS VASTUULLINEN VESIENOMISTUS Vastuullinen vesienomistus Vastuullinen vesienomistus tarkoittaa, että vesialueen omistaja tiedostaa omaisuutensa arvon ja ymmärtää siitä huolehtimisen tärkeyden. Vesialueomistamiseen

Lisätiedot

Tenon kalastussopimusneuvottelut

Tenon kalastussopimusneuvottelut Tenon kalastussopimusneuvottelut Maa- ja metsätalousvaliokunta 25.9.2015 Pentti Lähteenoja, Heidi Aliranta, Tapio Hakaste Maa- ja metsätalousministeriö Kalastussopimusneuvottelut Norjan kanssa Nykyinen

Lisätiedot

Saamen luonnonystävät ry Utsjoki

Saamen luonnonystävät ry Utsjoki Saamen luonnonystävät ry 99980 Utsjoki 8.8.2014 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Sähköposti: kirjaamo@mmm.fi TENOJOEN KALASTUSSOPIMUSNEUVOTTELUT Viite: Suomen ja Norjan vireillä

Lisätiedot

Paikkakuntalaisten ja kiintiölupalaisten kalastus

Paikkakuntalaisten ja kiintiölupalaisten kalastus 9.6.2017 Paikkakuntalaisten ja kiintiölupalaisten kalastus Määritelmä paikallisuudesta Vakinainen asuminen Tenojoen vesistön jokilaaksoissa Kalastussäännön 2 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna Tenojoen

Lisätiedot

Miten uusi kalastuslaki parantaa ammattikalastuksen edellytyksiä?

Miten uusi kalastuslaki parantaa ammattikalastuksen edellytyksiä? Miten uusi kalastuslaki parantaa ammattikalastuksen edellytyksiä? Ammattikalastajien koulutusristeily 5.2. 2015 Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho ELY-keskus/ Kalatalouspalvelut 10.2.2015 1 WWF Lähtötilanne

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista 1 LUONNOS 3.4.2017 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

maa- ja metsätalousvaliokunnalle.

maa- ja metsätalousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 8/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta Maa- ja metsätalousvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 5 päivänä joulukuuta 2011

Lisätiedot

Tenojoen lohenkalastuksen omistajat maanomistuksellinen osakkuus Suomen puolella

Tenojoen lohenkalastuksen omistajat maanomistuksellinen osakkuus Suomen puolella Tenojoen lohenkalastuksen omistajat maanomistuksellinen osakkuus Suomen puolella Tekijä: Maija Länsman Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki 2012 Julkaisija: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Lisätiedot

Kalastuslain kokonaisuudistus. Kuulemistilaisuus kalastuslain uudistamisen keskeisistä kysymyksistä Ylä-Lapissa

Kalastuslain kokonaisuudistus. Kuulemistilaisuus kalastuslain uudistamisen keskeisistä kysymyksistä Ylä-Lapissa Kalastuslain kokonaisuudistus Kuulemistilaisuus kalastuslain uudistamisen keskeisistä kysymyksistä Ylä-Lapissa 24.3.2010 Saariselkä Lapin Vapaa-ajankalastajat ry Jorma Kaaretkoski Viehekalastus Uuteen

Lisätiedot

Laki. Voimaansaattaminen

Laki. Voimaansaattaminen Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Voimaansaattaminen

Lisätiedot

Osakaskunnan päätöksenteko

Osakaskunnan päätöksenteko Osakaskunnan päätöksenteko Sisältö Osakaskunnan rooli ja osakkaan oikeudet Kokouksen/hoitokunnan toimivalta Kokouksen laillisuus Äänestysmenettely Muutoksenhaku Mistä osakaskunta voi päättää? Pyyntirajoitukset

Lisätiedot

SELVITYS KIINTIÖÖN PERUSTUVASTA LOHEN KALASTUKSEN SÄÄTELYSTÄ TORNIONJOELLA. Pekka Keränen Lapin ELY-keskus

SELVITYS KIINTIÖÖN PERUSTUVASTA LOHEN KALASTUKSEN SÄÄTELYSTÄ TORNIONJOELLA. Pekka Keränen Lapin ELY-keskus SELVITYS KIINTIÖÖN PERUSTUVASTA LOHEN KALASTUKSEN SÄÄTELYSTÄ TORNIONJOELLA Pekka Keränen Lapin ELY-keskus Hankkeen ohjausryhmä Maa- ja metsätalousministeriö / jord- och skogsbruksministeriet Lapin liitto

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousvaliokunnalle

Maa- ja metsätalousvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 14/2010 vp Hallituksen esitys Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta,

Lisätiedot

Kaavojen vaikutukset maaseutuelinkeinoihin ja maanomistajan oikeusturva , Petäjävesi Leena Penttinen Lakimies

Kaavojen vaikutukset maaseutuelinkeinoihin ja maanomistajan oikeusturva , Petäjävesi Leena Penttinen Lakimies Kaavojen vaikutukset maaseutuelinkeinoihin ja maanomistajan oikeusturva 11.11.2015, Petäjävesi Leena Penttinen Lakimies leena.penttinen@mtk.fi Kaavoituksesta Päätösvalta ja vastuu kunnan maankäytöstä ja

Lisätiedot

Vahingonkorvausvelvollisuudelle on kolme oikeudellista perusedellytystä: vastuuperuste, syy-yhteys ja vahinko.

Vahingonkorvausvelvollisuudelle on kolme oikeudellista perusedellytystä: vastuuperuste, syy-yhteys ja vahinko. 1 OIKEUSTIETEELLINEN ASIANTUNTIJALAUSUNTO saamelaisten kulttuurisen vahingon korvaamisesta Suomen ja Norjan tekemästä Tenojoen kalastussäännöstöstä v. 1989 tehdyssä sopimuksessa (SopS 94/89) tai siihen

Lisätiedot

Mistä on kysymys Ylä-Lapin maanomistusongelmassa?

Mistä on kysymys Ylä-Lapin maanomistusongelmassa? Mistä on kysymys Ylä-Lapin maanomistusongelmassa? Lapinkyläjärjestelmä Saamelaisten elinkeinorakenteen muutokset Valtiovallan suhde Lapinmaahan ja saamelaisiin Pohjoisten kuntien isojaot Yhteenveto Arvo

Lisätiedot

Tenon sopimus, kalastussääntö ja voimaansaattamislaki. Anne Nuorgam

Tenon sopimus, kalastussääntö ja voimaansaattamislaki. Anne Nuorgam Tenon sopimus, kalastussääntö ja voimaansaattamislaki Anne Nuorgam 16.10.2016 Sisältö 1. Johdanto 2. Voimaansaattamislain yleisperustelut 3. Voimaansaattamislaki pykälä pykälältä 1. Johdanto Luonnos Tenon

Lisätiedot

KANNANOTTO VETSIKON KALAKORVAUSTOIMITUKSEN KORVAUSPERUSTESUUNNITELMASTA

KANNANOTTO VETSIKON KALAKORVAUSTOIMITUKSEN KORVAUSPERUSTESUUNNITELMASTA MAANMITTAUSLAITOKSELLE KANNANOTTO VETSIKON KALAKORVAUSTOIMITUKSEN KORVAUSPERUSTESUUNNITELMASTA Kohde Vetsikon kalakorvaustoimitus nro 2001-827878 Selvityksen esittäjät: 1. Silja Nuorgam, Jokela 1 25:1,

Lisätiedot

Kalaveden osakaskuntien yhdistymismahdollisuuksista

Kalaveden osakaskuntien yhdistymismahdollisuuksista Kalaveden osakaskuntien yhdistymismahdollisuuksista Kiinteistörakenteen eheyttäminenhanke 18.9.2014 Pekka Vilska, TkT Tmi maanmittaustieto Pekka Vilska, Valokuva: Vähäselkä 26.7.2014 /Pekka Vilska Esityksen

Lisätiedot

Kalastuslain uudistaminen Rovaniemi Ylijohtaja Pentti Lähteenoja Maa- ja metsätalousministeriö

Kalastuslain uudistaminen Rovaniemi Ylijohtaja Pentti Lähteenoja Maa- ja metsätalousministeriö Kalastuslain uudistaminen Rovaniemi 30.1.2012 Ylijohtaja Pentti Lähteenoja Maa- ja metsätalousministeriö Jäsentely Taustaa Lain tarkoitus Kalastusoikeudet Kalastuslaissa säädettävät tehtävät Kaupallisen

Lisätiedot

Annan kunnioittavasti maa- ja metsätalousministeriölle uutta kalastuslakia koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta seuraavan lausunnon:

Annan kunnioittavasti maa- ja metsätalousministeriölle uutta kalastuslakia koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta seuraavan lausunnon: Juhani Taivalaho Metsärinne 12 as 7 96910 ROVANIEMI Puh. 050-4123 999 sähköposti: juhani.taivalaho@gmail.com Maa- ja metsätalousministeriö Helsinki Sähköposti: kirjaamo@mmm.fi ASIA: LAUSUNTO Annan kunnioittavasti

Lisätiedot

yhteisen vesialueiden osakaskunta kunnan yhteinen vesialue. Jakokunta käsittää Yhteisen alueen kiinteistörekisteritunnus on

yhteisen vesialueiden osakaskunta kunnan yhteinen vesialue. Jakokunta käsittää Yhteisen alueen kiinteistörekisteritunnus on 1 YHTEISTEN VESIALUEIDEN OSAKASKUNTA OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi yhteisen vesialueiden osakaskunta 2 Kotipaikka kunta 3 Yhteinen alue kunnan yhteinen vesialue. Jakokunta

Lisätiedot

Kalastus Selkämeren kansallispuistossa WWW.ERÄLUVAT.FI. 2013 Eräluvat

Kalastus Selkämeren kansallispuistossa WWW.ERÄLUVAT.FI. 2013 Eräluvat Kalastus Selkämeren kansallispuistossa WWW.ERÄLUVAT.FI 1 2 Kalastuksenhoitomaksu Kalastuksenhoitomaksu on valtion veroluontoinen maksu. Se pitää suorittaa, jos on 18-64 -vuotias ja harrastaa muuta kalastusta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

Professori Juha Karhu on todennut asiantuntijalausunnossaan:

Professori Juha Karhu on todennut asiantuntijalausunnossaan: MAANMITTAUSLAITOKSELLE KANNANOTTO VETSIKON KALAKORVAUSTOIMITUKSEN KORVAUSPERUSTESUUNNITELMASTA Kohde Vetsikon kalakorvaustoimitus nro 2001-827878 Selvityksen esittäjät: 1. Inga Kaarina Guttorm, Veahcamuotki

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus/ Kalatalouspalvelut Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho

Varsinais-Suomen ELY-keskus/ Kalatalouspalvelut Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho Varsinais-Suomen ELY-keskus/ Kalatalouspalvelut Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho Kalastuslakityöryhmän keskeisiä lähtökohtia: Miten turvata kalavarojen hyödyntämismahdollisuudet tulevaisuudessa? Miten

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

Osakaskuntien vaihtoehdot toiminnan ja hallinnon järjestämisessä. Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto,

Osakaskuntien vaihtoehdot toiminnan ja hallinnon järjestämisessä. Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto, Osakaskuntien vaihtoehdot toiminnan ja hallinnon järjestämisessä Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto, Tässä esityksessä Toimiminen järjestäytymättömänä järjestäytynyt osakaskunta edustajisto toimitsija

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain (379/2015) ja kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja :n muuttamisesta PERUSTELUT ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ annettuun lakiin

Lisätiedot

VETSIKON KALAKORVAUSTOIMITUKSEN NUMERO 2001-827878 TOIMITUSMIEHILLE

VETSIKON KALAKORVAUSTOIMITUKSEN NUMERO 2001-827878 TOIMITUSMIEHILLE 1 (8) Lapin oikeusaputoimisto Utsjoen toimipaikka 31.12.2015 VETSIKON KALAKORVAUSTOIMITUKSEN NUMERO 2001-827878 TOIMITUSMIEHILLE Lunastustoimituksen 2. kokouksen 22.6.2015 mukaisesti toimitusinsinööri

Lisätiedot

Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Nissilän osakaskunta

Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Nissilän osakaskunta Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Nissilän osakaskunta Sisällysluettelo 1. UHANALAISET KOHDELAJIT... 4 1.1 Järvitaimen... 4 1.2 Harjus... 4 2. KALASTUKSEN SÄÄNTELY LUVE- JA ROTIMOJOELLA... 4 3. LÄHTEET...

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

Lausuntoesitelmä maakuntien itsehallinnosta perustuslakivaliokunnalle

Lausuntoesitelmä maakuntien itsehallinnosta perustuslakivaliokunnalle Lausuntoesitelmä maakuntien itsehallinnosta perustuslakivaliokunnalle HE 15/2017 HE 47/2017 Toimitusjohtaja Heikki Niemeläinen Kuntien takauskeskus Helsingissä 7.6.2017 Valiokunnan kysymys 1: Kunnan asukkaiden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousvaliokunnan kuuleminen , hallituksen esityksen HE 239/2016 vp, johdosta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan kuuleminen , hallituksen esityksen HE 239/2016 vp, johdosta LAUSUNTO 1 (7) 7.12.2016 Dnro 379/D.a.2/2016 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta MmV@eduskunta.fi Asia: Viite: Saamelaiskäräjien lausunto hallituksen esityksestä HE 239/2016 vp eduskunnan maa- ja

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki on antanut kantelun perusteella asiasta selvityksen.

Kalajoen kaupunki on antanut kantelun perusteella asiasta selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 17.03.2014 Dnro OKV/734/1/2013 1/6 KANTELU A on 26.4.2013 osoittanut oikeuskanslerille kantelun, jossa hän pyytää tutkimaan Kalajoen kaupungin menettelyn lainmukaisuutta kaupungin osoitettua

Lisätiedot

Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Kaartilan osakaskunta

Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Kaartilan osakaskunta Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Kaartilan osakaskunta Sisällysluettelo 1. UHANALAISET LOHIKALAT... 4 1.1 Järvilohi... 4 1.2 Järvitaimen... 4 2. TOIMENPITEET... 5 2.1 Vekaransalmen nousuväylä... 5 3.

Lisätiedot

Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Savonlinnan kaupunki

Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Savonlinnan kaupunki Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Savonlinnan kaupunki Sisällysluettelo 1. UHANALAISET KOHDELAJIT... 4 1.1 Järvilohi... 4 1.2 Järvitaimen... 4 2. TOIMENPITEET... 5 2.1 Lohikalojen nousuväylä... 5 3.

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus -oikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja lainsäädännön tavoitteet

Itsemääräämisoikeus -oikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja lainsäädännön tavoitteet Itsemääräämisoikeus -oikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja lainsäädännön tavoitteet Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 18-19.2.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Esityksen sisältö

Lisätiedot

Kaupallinen kalastus kalastuslain uudistamisessa

Kaupallinen kalastus kalastuslain uudistamisessa Kaupallinen kalastus kalastuslain uudistamisessa Pentti Pasanen Kalatalouspäällikkö Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Lapland,

Lisätiedot

Lohenkalastus Tenojoen sivuvesissä

Lohenkalastus Tenojoen sivuvesissä Lohenkalastus Tenojoen sivuvesissä Maija Länsman ja Eero Niemelä RIISTA- JA KALATALOUS SELVITYKSIÄ 2/2010 RIISTA- JA KALATALOUS SELVITYKSIÄ 2/2010 Lohenkalastus Tenojoen sivuvesissä Maija Länsman ja Eero

Lisätiedot

Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Jänhiälän vesialueiden osakaskunta

Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Jänhiälän vesialueiden osakaskunta Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Jänhiälän vesialueiden osakaskunta Sisällysluettelo 1. UHANALAINEN HARJUS... 4 2. KALASTUKSEN SÄÄNTELY HARJUSALUEILLA... 4 2.1 Solmuvälirajoitus... 4 3. LÄHTEET... 4

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste 27.9.2016 SUOMEN JA NORJAN VÄLINEN SOPIMUS KALASTUKSESTA TENOJOEN VESIS- TÖSSÄ; ALLEKIRJOITUSVALTUUDET Tenojoen kalastusta

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

LUONNOS. HE XX/2018 vp

LUONNOS. HE XX/2018 vp HE XX/2018 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun

Lisätiedot

Kalastuslain kokonaisuudistus

Kalastuslain kokonaisuudistus Kalastuslain kokonaisuudistus Kalastusneuvos Eija Kirjavainen MMM, kala- ja riistaosasto HANKKEEN TAUSTA Kalastuslain kokonaisuudistus on Matti Vanhasen IIhallituksen ohjelmassa Hallitusohjelma: Käynnistetään

Lisätiedot

Tekemään maa- ja metsätalousministeriölle esityksen ministeriön tekemien virheiden oikaisemiseksi ja epäkohtien korjaamiseksi sekä

Tekemään maa- ja metsätalousministeriölle esityksen ministeriön tekemien virheiden oikaisemiseksi ja epäkohtien korjaamiseksi sekä KANTELU 1 (6) 16.11.2016 Dnro: 508/D.a.3/2016 Valtioneuvoston oikeuskansleri PL 20, 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@okv.fi Asia: Saamelaiskäräjien kantelu maa- ja metsätalousministeriön laiminlyöntien johdosta

Lisätiedot

UTSJOEN KK:N YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SAANNOT

UTSJOEN KK:N YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SAANNOT 1 UTSJOEN KK:N YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SAANNOT Kotipaikka: Sijaintikunta: Kyla: UTSJOEN KUNTA UTSJOKI Kirkonkyla Kiinteistotunnus: 890:401:876:3 Osakaskunnan yhteinen vesialue sijaitsee seuraavissa

Lisätiedot

Kalastuslain toimeenpano Metsähallituksen tehtävissä

Kalastuslain toimeenpano Metsähallituksen tehtävissä Kalastuslain toimeenpano Metsähallituksen tehtävissä Ylitarkastaja Mikko Malin Kalastuslakipäivät 7.-8.12.2015 Tampere 1 Metsähallitukselle tulossa uusia tehtäviä Kalastonhoitomaksun kerääminen Valtion

Lisätiedot

Järvien hoidon ja kunnostuksen pysyvän toimintamallin kehittäminen. Järvityöryhmän II kokous Nuorisokeskus Oivanki

Järvien hoidon ja kunnostuksen pysyvän toimintamallin kehittäminen. Järvityöryhmän II kokous Nuorisokeskus Oivanki Järvien hoidon ja kunnostuksen pysyvän toimintamallin kehittäminen Järvityöryhmän II kokous 13.1.2014 Nuorisokeskus Oivanki Ensimmäisessä kokouksessa keskusteltua Pysyvän järvien hoidon ja kunnostuksen

Lisätiedot

KANTAKOHTAISEEN LOHENKALASTUKSEEN. Tornio 12.11.2014 Kalervo Aska pj. Tornio-Muoniojokiseura ry

KANTAKOHTAISEEN LOHENKALASTUKSEEN. Tornio 12.11.2014 Kalervo Aska pj. Tornio-Muoniojokiseura ry KANTAKOHTAISEEN LOHENKALASTUKSEEN Tornio 12.11.2014 Kalervo Aska pj. Tornio-Muoniojokiseura ry Jokikalastus palaa takaisin Kuvien perusteella voi päätellä, että lohi on helpointa kalastaa joesta? Kansainvälinen

Lisätiedot

Tenojoen ja Näätämöjoen lohikannat

Tenojoen ja Näätämöjoen lohikannat Tenojoen ja Näätämöjoen lohikannat Saariselkä, 24.3.21 Eero Niemelä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Tenojoen tutkimusasema Lohemme on Barentsin kulkija kansainvälinen yhteistyö pelasti lohet 1 Tenon

Lisätiedot

HE 119/2015 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 119/2015 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisesta ja ilmoituksen

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS, EI LAUSUNNOLLA

ALUSTAVA LUONNOS, EI LAUSUNNOLLA Maa ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto 6.4.2016 1 Taustamuistio suunnitellusta valtioneuvoston asetuksesta kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä (asetus tulee lausunnolle syksyllä 2016)

Lisätiedot

Meillä syöty lohi on lähes aina Norjassa kasvatettua kassilohta. Kassilohi on auttanut Itämeren lohikantojen elpymistä

Meillä syöty lohi on lähes aina Norjassa kasvatettua kassilohta. Kassilohi on auttanut Itämeren lohikantojen elpymistä Rovaniemi Meillä syöty lohi on lähes aina Norjassa kasvatettua kassilohta Kassilohi on auttanut Itämeren lohikantojen elpymistä Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä on koonnut yhteen tutkituntiedon

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Miksi yhteinen vesialue?

Miksi yhteinen vesialue? Miksi yhteinen vesialue? Paimelanlahden ja Vähäselän alueen keskustelutilaisuudet 25. ja 26.3.2015 Ilkka Vesikko Miksi yhteinen vesialue? Kalastuksen järjestäminen Lupien myynti ja hinnoittelu Yhteiset

Lisätiedot

Länsman, Maija: Lohenkalastus Vetsikon lohkokunnassa Tenon korvauslain näkökulmasta. RKTL:n työraportteja 42/2014, s. 9. 2

Länsman, Maija: Lohenkalastus Vetsikon lohkokunnassa Tenon korvauslain näkökulmasta. RKTL:n työraportteja 42/2014, s. 9. 2 Veahčaknjárgan osakaskunta, pj. OTM Anne Nuorgam Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle HE 239/2016 vp eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi

Lisätiedot

Lohenkalastus Vetsikon lohkokunnassa Tenojoen korvauslain näkökulmasta

Lohenkalastus Vetsikon lohkokunnassa Tenojoen korvauslain näkökulmasta RKTL:n työraportteja 42/2014 Lohenkalastus Vetsikon lohkokunnassa Tenojoen korvauslain näkökulmasta Tekijä: Maija Länsman Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki 2014 Kuvailulehti Tekijät Maija

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Kuultavina: puheenjohtaja Erkki Hartikainen, Vapaa-ajattelijain Liitto

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Kuultavina: puheenjohtaja Erkki Hartikainen, Vapaa-ajattelijain Liitto PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 118/2002 vp Torstai 19.12.2002 kello 08.30 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta Ilmoitetaan,

Lisätiedot

HE 116/2016 vp SÄHKÖTURVALLISUUSLAIKSI JA LAIKSI ERÄITÄ TUOTERYH- MIÄ KOSKEVISTA ILMOITETUISTA LAITOKSISTA ANNETUN LAIN MUUTTA- MISESTA

HE 116/2016 vp SÄHKÖTURVALLISUUSLAIKSI JA LAIKSI ERÄITÄ TUOTERYH- MIÄ KOSKEVISTA ILMOITETUISTA LAITOKSISTA ANNETUN LAIN MUUTTA- MISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 116/2016 vp SÄHKÖTURVALLISUUSLAIKSI JA LAIKSI ERÄITÄ TUOTERYH- MIÄ KOSKEVISTA ILMOITETUISTA LAITOKSISTA ANNETUN LAIN MUUTTA- MISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 9.9.2016 1.

Lisätiedot

Osakaskunnan kalavesi sijaitsee seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa:

Osakaskunnan kalavesi sijaitsee seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa: Malli, päivitetty 6.9.2010 Ohjeelliseksi tarkoitettu malli, Kalatalouden Keskusliitto ei vastaa mallin yhteensopivuudesta eri alueiden viranomaisvaatimusten kanssa. YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö Muistio 21.4.2011 Kala- ja riistaosasto

Maa- ja metsätalousministeriö Muistio 21.4.2011 Kala- ja riistaosasto Maa- ja metsätalousministeriö Muistio 21.4.2011 Kala- ja riistaosasto Kalastuksen järjestelyt Tornionjoen kalastusalueella perustuen Ruotsin kanssa käytyihin neuvotteluihin ja Suomen ja Ruotsin rajajokisopimuksen

Lisätiedot

ympäristövaliokunnalle.

ympäristövaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 29/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta sekä eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten?

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4. Tuntuipa hyvältä -2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Toimivaltuudet mikä muuttuu? Myyjän varastoa ei saa tarkastaa Velvollisuus hävittää laittomia

Lisätiedot