Isojen tuulivoimaloiden melu- ja ympäristöongelmat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Isojen tuulivoimaloiden melu- ja ympäristöongelmat:"

Transkriptio

1 Isojen tuulivoimaloiden melu- ja ympäristöongelmat: totta vai tarua? Havainnekuva: Vekkula, Jämsä. Etäisyys 0,9-2 km.

2 Esityksen sisältö Taustaa Rakentamisen aikaiset vaikutukset Meluvaikutukset Välkkeen- ja varjonmuodostus Lentoestemerkinnät Muuta

3 Miksi tuulivoimarakentamisella on hirveä kiire? Tavoitteena tuottaa 6 TWh sähköä uusiutuvalla energialla Suomessa v mennessä (= vastaa n MW:n tuotantokapasiteettia, nyt n. 200 MW) Valtion tuki rakentamiselle: 12 vuotta, korotettu tuki 2015 loppuun asti + investointeihin jopa 40% => liiketoiminnan riski voimayhtiöille olematon Kunnilla tähtäimessä pikaiset kiinteistövero- ja vuokratulot Raahen hankkeet poikkeuksellisia alueen pieneen kokoon verrattuna (= n. 20 % koko Suomen suunnitellusta kapasiteetista)

4 Tuulivoimaloiden valmistajien näkemys: Toiminnassa olevan tuulivoimalan juurella voi keskustella ääntään korottamatta. Faktaa ja fiktiota tuulivoimasta, Suomen Tuulivoimayhdistys ry. Kuva: Tuulivoimayhdistys

5 . toisaalla uneton naapuri 950 metrin päässä keskikokoisesta tuulivoimalasta on hermoromahduksen partaalla Lähde: Videodokumentti (10 min):

6

7 Esimerkki: Someronkankaan ja Yhteisenkankaan tuulivoimalat (yht. 63 kpl)* Napakorkeus 120-(150) m Konehuoneen paino 120 tn Roottorin halkaisija m Lähtömelu db(a), kun tuulen nopeus 8 m/s Pyyhkäisykorkeus max. 225 m * Lähde: YVA-arviointiohjelma, 4/2011

8 Rakentamisen aikaisia vaikutuksia (jos kaikki 63 voimalaa tulisi alueelle) Teitä rakennettava/uudistettava yli 40 km Leveys (ojineen) 8-12 m (puustoa poistettava, erityisesti kaarteista), kestettävä 120 tn painavien konehuoneiden kuljetus N täysperävaunullista maansiirtokuljetutusta N betonikuljetusta (à 450 m³/voimala) N. 750 erikoiskuljetusta Muut vaikutukset (= sillat, sähkölinjat, kaapeloinnit ), esim. 110 kv johtoväylä, leveys 46 m Raahen itäiset tuulivoimapuistot, YVA-arviointiohjelma, huhtikuu 2011

9 Tuulivoimalan pääasialliset melulähteet Vaihteisto, generaattori, jäähdytys 1/3 Roottorin lavat 2/3 (aerodynaaminen melu) Melua kuvataan sanoilla humahdus, tömähdys, matalaääninen humina Carlo Di Napoli, Suomen Ympäristö 4/2007, s. 10.

10 Selvitys Raahen Tuulivoima Oy:n tuulivoimalan melu- ja varjostusvaikutuksista, Pöyry Oy,

11 Esimerkkejä äänenvoimakkuudesta

12 V säädettyjä melutason ohjearvoja* ei voi käyttää tuulivoimalamelun häiritsevyyden arviointiin...valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista, joita sovelletaan meluhaitan minimoimiseen melulle häiriintyvässä kohteessa, ei suoraan sovellu tuulivoimamelun häiritsevyyden arviointiin. Se johtaa suunnittelussa liian suuriin sallittuihin keskiäänitasoihin ja meluhäiriöön. (s. 35). * Valtioneuvoston päätös, VNp 993/1992

13 Uudet melutason suunnitteluohjearvot Tuulivoimarakentamisen opas. Luonnos , Ympäristöministeriö

14 ...Tuulivoima-alueen osoittaminen alle kahden kilometrin etäisyydelle asutuksesta tai muusta meluvaikutuksille herkästä kohteesta edellyttää yksityiskohtaisia selvityksiä jo yleispiirteisessä kaavoituksessa (s. 45).

15 Isot tuulivoimalat tuottavat matalataajuista melua Isojen tuuiivoimaloiden melun taajuusjakauma painottuu matalataajuiselle alueelle ( Hz)

16 Tuulivoimaloiden koon ja tehon kasvaessa valitukset tuulivoimalamelusta ovat lisääntyneet** Liittyvät erityisesti melun jatkuvaan vaihteluvoimakkuuteen* ja matalataajuiseen ( Hz) meluun. Nämä erityispiirteet ovat tuulivoimamelulle ominaisia ja poikkeavat esim. teollisuus- tai liikennemelusta. Tuulivoimalameluun ei totu * Ns. amplitudimodulaatio ** Tuulivoimalamelun erityispiirteet ja niiden huomioiminen ympäristö-meluarvioinnissa. Siponen D., VTT, tammikuu 2012.

17 Tuulivoimalan matalataajuinen ääni vaimenee ilmakehässä huomattavasti vähemmän kuin korkeataajuinen ääni (=> matalataajuinen ääni kantautuu pitemmälle) Esim. ilmakehässä yhden kilometrin edennyt ääni on tänä aikana vaimentunut 2000 Hz:n taajuudella noin 9 db, mutta 100 Hz:n taajuudella vaimentuma on noin 0 db. Sisätiloissa ilmakehän äänen absorption lisäksi tähän vaikuttaa myös ulkoseinien äänieristys ja huonejärjestys....viime vuosien aikana ilmaantuneista asukkaiden valituksista tuulivoimalamelusta huomattava osa koskee pientaajuista melua sisätiloissa (vrt. esim. Hamina, etäisyys 3 MW/100 m voimalasta 1,1 km). (Huom. myös ilmakehän ns. inversio-ilmiö Pohjanlahden rannikolla) 1. Tuulivoimalamelun erityispiirteet ja niiden huomioiminen ympäristömeluarvioinnissa. Siponen D., Valtion teknillinen tutkimuskeskus, tammikuu 2012.

18 Someronkankaan ja Yhteisenkankaan tuulivoimalat Konsulttiyhtiö FCG:n tekemässä meluarvioinnissa on käytetty VNp 993/1992 ohjearvoja, jotka eivät sovellu tuulivoiman meluarviointiin (YM 19/2011) Meluarviolaskelma muutoinkin täysin paikkaansapitämätön: metrin korkuisen voimalan lähtömelu ( db(a) olisi vaimentunut 230 metrin(!) päässä normaalin taustamelun (45 db(a) tasolle ja n. 450 metrin päässä tasolle 40 db(a) - Vrt. tuore mittaustulos Haminasta: 3 MW:n voimalan (napakorkeus 100 m) mitattu melu 600 metrin päässä voimalasta 55 db(a) Johtopäätös: kyseinen FCG:n tekemä meluselvitys on kelvoton eikä sitä pidä käyttää päätöksenteon perustana.

19 FCG:n meluselvitys on vanhentunut, epäluotettava ja päätöksentekijöitä harhaanjohtava. Vertailtaessa FCG:n raporttia ohjeisiin tuulivoimarakentamisen suunnittelusta (YM19/2011) raportista puuttuu: - Matalataajuisen melun arviointi (kyseisellä melulla on erikoisen häiritsevä vaikutus asumiseen ja terveyteen) - Sisämelun arviointi (tuulivoimamelun voimakkuus tulee arvioida sekä asuintalojen sisällä että pihapiirissä ulkona). - Raportista puuttuu melun jaksollisuus eli amplitudimodulaation arviointi (mittaus) (äänipulssin sykkivä muutos voi vaihdella lisäten melua useita desibelejä, luokkaa jopa 5 db, vrt. YM 19/2011), ja se on myös kuultavissa asunnon sisällä.

20 Meluselvitysten mielenkiintoinen maailma Kopsan tuulivoimapuiston selvitys (FCG) Raahen Piehingin tuulipuiston selvitys Voimalat (17 kpl) teholtaan 2 3,6 MW, 140 m, roottorin halk. 120 m 2,5 MW voimala (140m), roottorin halk. 104 m. Lähtömelutaso (Lwa, ref) 109,9 db(a), 8,0 m/s tuulennopeudella. Melutasot mallinnettu WindPRO ohjelmalla Perustuvat asiantuntija-arvioon Lähimmät voimalat sijoittuvat n. 1 km etäisyydelle vakituisista asuinrakennuksista. Yhdenkään loma-asunnon tai asuinrakennuksen kohdalla ei ylity 35dB (A):n arvo. Kopsan kaavaselostus , s. 65 Valmistajan oma arvio äänitehotasosta on db(a) +/- 1 db. Siten työssä on käytetty äänitehotasoa LWA = 107 db(a) Mittausmenetelmät, /-pisteet ja tulokset tarkasti esitetty Laskennan mukaan 40 db(a):n vyöhyke leviää noin 1300 metrin etäisyydelle voimaloista sekä 35 db(a):n vyöhyke 2200 metrin etäisyydelle Raahen Piehingin tuulipuisto. Pöyry Finland Oy,

21 ...Melumittaukset tehtiin syysmarraskuun aikana viime vuoden lopulla. Melu oli tulosten mukaan paikoin lupaehtojen raja-arvojen yläpuolella erityisesti myötätuulessa kovemmilla nopeuksilla. Melussa oli tällaisissa olosuhteissa voimakasta vaihteluvoimakkuutta ja impulssimaisuutta. Uuden mittausraportin mukaan vuonna 2006 tehdyn melumittauksen tulokset eivät antaneetkaan todellista kuvaa voimalan aiheuttamasta melusta. Vuoden 2006 raporttia pidetäänkin uudessa raportissa riittämättömänä ja jopa harhaanjohtavana, eivätkä sen tiedot melun luonteesta johtopäätösten mukaan perustu todellisiin melutilanteisiin. Länsi-Uusimaa , s. 4

22 Tuulivoimalan välkevaikutukset Isoissa voimaloissa voi ulottua 1-3 km päähän Suomessa ei ole määritelty rajaarvoja kestolle (vrt. esim. Ruotsi: max. 30 min/päivä ja max. 8 h/vuosi)* Esimerkki: Barösund, Inkoo 2 MW, napakorkeus n. 66 m (2 muuta purettu) * Tuulivoimarakentamisen opas (luonnos) Ympäristöministeriö

23 Lentoesteluvat Yli 60 metriä korkeat rakennelmat kaikkialla Suomessa vaativat lentoesteluvan hakemista Liikenteen turvallisuusvirastolta (Trafi) Tuulivoimalan torni tulee varustaa suuritehoisilla A-tyypin ja pienitehoisilla B-tyypin lentoestevaloilla. Lentoestevalot tulee sijoittaa ilmailumääräysten AGA M3-6 mukaisesti. * Ympäristölupa, Raahen Tuulivoima Oy. Sijoituspaikka Arkkukari, Balkintie. Napakorkeus n. 140 m, kokonaiskorkeus 192 m. Raahen ympäristölautakunta, 5,

24 Isojen tuulivoimaloiden ns. maiseman hallitsevuus => kiinteistöjen arvon aleneminen, väestöpako

25 Maisemavaikutukset: havainnekuvia Keski-Suomesta

26

27 Tuulivoimaloista asutukselle aiheutuvia melu- ja muita haittoja voidaan tehokkaimmin ehkäistä osoittamalla ne kaavoissa riittävän etäälle asutuksesta. (YM 19/2011, s. 25).

28 Tuulivoimaloiden sijoittamisen tulee perustua Ympäristöministeriön antamiin suunnitteluohjearvoihin (19/2011) tuulivoimalamelulle Siksi: (1) Someronkankaan ja Yhteisenkankaan tuulivoimalahankkeet on syytä perua, koska kaikki voimalat tulisivat käytännöllisesti katsoen sijaitsemaan alle 2 km etäisyydellä asutuksesta. (2) Mikäli kaikesta huolimatta suunnittelua jatketaan, - tarvitaan erityiset perustelut joiden perusteella voimalat voi pitäisi rakentaa ko. alueelle ministeriön ohjeistuksen vastaisesti - meluarviointi on suoritettava luotettavien, ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta, joilla ei ole kytköksiä tuulivoimayhtiöihin (3) Mikäli kaikesta huolimatta voimalat rakennetaan ja asukkaat kokevat kohtuutonta häiriötä melusta, asukkailla on oikeus vaatia kenttämittauksia (vrt. Hamina, Inkoo) (4) Mikäli meluarvot toistuvasti ylittävät ympäristöministeriön antamat ohjearvot, voimalat on pysäytettävä.

29 2-5 MW tuulivoimaloiden tuntemattomia vaikutuksia Raahen olosuhteissa Matalataajuinen melu sisätiloissa? Kymmenien voimaloiden melun yhteisvaikutus? Kymmenien voimaloiden vilkutuksen yhteisvaikutus? Vaikutukset maisemaan? (Someron- ja Yhteisenkankaasta ei ole esitetty havainnekuvia) Lentoestevalot? (punainen kiinteä/vilkkuva tai valk. vilkkuva) Kiinteistöjen arvon lasku? Vaikutus TV- ja datasignaaleihin? Vaikutus linnustoon, vesieläimiin, riistaan? Vaikutus alueiden virkistyskäyttöön?.

30 Kiitoksia mielenkiinnosta!

31 Amplitudimodulaatio: mitä se tarkoittaa? Aerodynaamista melua, mutta tarkat syntymekanismit vielä tutkimuksen alla - yhtenä tekijänä tuulen kohtauskulman muutos roottoriin lavan eri asennoissa - jo muutaman asteen muutos kohtauskulmassa aiheuttaa äänitason nousun ( ja samalla tehon heikkenemisen) - amplitudimodulaatio on voimakasta silloin, kun tuulen nopeusero roottorin lavan ala- ja yläasennon välillä on useita metrejä sekunnissa - uusien voimaloiden pitkät lavat (60-75 m => isompi ero ylä- ja alakorkeuden välillä) lisäävät alttiutta tällaisen melun voimistumiseen 1. Tuulivoimalamelun erityispiirteet ja niiden huomioiminen ympäristö-meluarvioinnissa. Siponen D., Valtion teknillinen tutkimuskeskus, tammikuu 2012.

32 Uuden mittaustekniikan merkityksestä seuraavassa referenssit: Pöyry Finland Oy:n suorittama uusi meluselvitys (laskentaraportti) Barösundin voimalasta, (esitetty internetissä). Pöyry Finland Oy suorittama Kalajoen tuulivoimahankkeen melulaskenta Fortum Power and Health Oy:lle, (poisraportti 16 ERE ), julkaistu internetissä Raportti osoittaa nykyisen melulaskennan (mittauksen) luotettavuustason, mikä tarvitaan arvioimaan suurikokoisten tuulivoimaloiden aiheuttamaa melua asujamiston läheisyydessä. Pöyry Finland Oy suorittama analyysi Raahen Piehingin tuulipuistosta Ympäristöviranomaisten uusien ohjeiden mukaan tuulivoimaloiden meluntorjunta tulee perustua ensisijaisesti niiden sijoittamiseen riittävän etäälle asunnoista. Riittävä etäisyys voidaan määrittää laskennallisesti erilaiselle ympäristölle ja erilaisille voimaloille sään keskimääräinen vaikutus huomioiden.

33 Onko tuulivoimaloiden melusta syntymässä uusi kansanterveysongelma? Tanskalainen tutkimus, vertailussa 48 tuulivoimalaa, 2 ryhmää: alle 2 MW ja 3-3,6 MW Tuloksia ja johtopäätöksiä (1): Isommista voimaloista enemmän matalataajuista melua ( Hz) Jos kokonaismelu on lähellä 44 db(a) (= Tanskan max. suositus), suurin osa lähialueen asukkaista kokee häiriöitä voimaloiden melusta Isoista voimaloista eniten infraääniä (< 20 Hz) A-äänitaso lisääntyy suhteessa tuulivoimalan sähkötehoon = yksi iso voimala aiheuttaa enemmän meluhäiriötä kuin vastaavan kokonaistehon omaava määrä pienempiä voimaloita yhdessä.

34

35 Tuloksia ja johtopäätöksiä (2): Yksittäisen tuulivoimalan melu vaihtelee jopa voimalakohtaisesti, vaikka on sama valmistaja, koko, merkki ja malli => melumittauksissa on käytettävä virhemarginaaleja oikeiden melurajojen varmistamiseksi (tästä olemassa kansainvälinen ohje, mutta voimalayhtiöt eivät monestikaan noudata sitä) Ilmakehän tietyissä olosuhteissa tuulivoimalan melu (erityisesti pientaajuinen) voi levitä paljon kauemmaksi kuin normaalisti on oletettavissa. (vrt. Raahen rannikon virtaukset, huom. myös Di Napolin julkaisu)

36 TV 1, MOT-ohjelma Inkoon tuulivoimaloista (toim. Matti Backman): Seuraavia kannanottoja esitettiin melusta: Antero Topp: Tietyillä tuulilla niin, se on täysin mahdotonta elää täällä jos näitä ei saada hiljaisiksi, niin meidän on pakko myydä tää paikka Se on sellainen jatkuva vumm, vumm, vumm, tulee noin sekunnin välein ja sitten kun nää myllyt on tietyssä asennossa toisiinsa nähden, ne alkaa resonoida ja sitte se on kuin höyryveturi menis tässä pitkin pihaa edestakaisin, et se on ihan kakofooninen ääni. Tästä kaks viikkoo sitten oli niin pahat tuulet, että kahteen yöhön he eivät pystyneet nukkumaan ja toisena iltana äiti soitti poliisille, että tälle pitää tehdä jotain, että tää on kotirauhan häirintää. Max Alfthan: että me ollaan täällä paljon vähemmän kuin aikaisemmin, ja silloin kun olosuhteet ovat sellaiset, ett toi ääni käy todella kovaa täällä, niin kyl sen huomaa, että täällä ei viihdy ja lähtee aikasemmin pois, tai viettää vähemmän aikaa Paitsi että se on humputtava, niin kuin jatkuva ääni, niin tulee semmoinen ihmeellinen konemainen ääni, ei niin kuin semmoinen hyvin jykevä, vähän niin kuin isossa laivassa tai jossain sen tyyppisessä laitoksessa ja se on, se on aika kummallinen ääni.

37

38

39 Tuulivoimalan aiheuttaman melun leviäminen on riippuvainen lukuisista tekijöistä Tuulivoimalan käyntiäänen leviäminen ympäristöön on vahvasti sidoksissa alailmakehän senhetkiseen tilaan tuulisuuden, lämpötilan ja sen pystyjakauman sekä ilmakerroksen termisen stabiilisuuden suhteen. Nämä paikoin monimutkaiset ja toisistaan riippuvat ilmiöt vaikeuttavat oleellisesti melun leviämisen hetkellista ennustettavuutta sekä ovat usein edesauttamassa häiriötilanteiden syntyä, jolloin asukas on kokenut tuulivoimalan melun epätavallisen voimakkaana ja häiritsevänä. Di Napoli C., Tuulivoimaloiden melun syntytavat ja leviäminen, s. 16. Suomen ympäristö, 2007.

40 Vindkraftverk brann i stormen

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04565-13 Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannu Nykänen, Seppo Uosukainen, Denis Siponen, VTT Carlo

Lisätiedot

RAPORTTI METSÄHALLITUS LAATUMAA. Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 20.5.2015

RAPORTTI METSÄHALLITUS LAATUMAA. Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 20.5.2015 RAPORTTI 20.5.2015 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 Sivu 2 (13) Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Ympäristöministeriö Minna Torkkeli minna.torkkeli@ymparisto.fi 11.4.2011

Ympäristöministeriö Minna Torkkeli minna.torkkeli@ymparisto.fi 11.4.2011 Ympäristöministeriö Minna Torkkeli minna.torkkeli@ymparisto.fi 11.4.2011 Kommenttien antajat: Energiateollisuus ry (ET) ja Suomen tuulivoimayhdistys ry (STY) Aihe: Luonnos Työryhmän ehdotukseksi tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 ISSN 2341-8885 ISBN 978-952-448-372-8 Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Tiivistelmä Kivikko-seura katsoo, että YTV:n jätevoimalan YVA-selostus on olennaisin osin virheellisesti ja puutteellisesti tehty.

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 47 48 7. Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdat Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (268/1999) perustuva menettely. Sen tarkoituksena on arvioida merkittävien hankkeiden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan 13. 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan Länsi-Toholammin tuulivoimapuistoa lähin maakuntakaavaehdotuksen mukainen tuulivoimapuisto on Toholampi- Lestijärven tuulivoimapuisto noin 6 kilometrin etäisyydellä.

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Voimajohdot ympäristössämme

Voimajohdot ympäristössämme SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Voimajohdot ympäristössämme Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Voimajohdot ympäristössämme Voimajohtojen sähkö- ja

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus La us unto 23.01.2015 POKELY 5/07.04/2013 Lieksan Teollisuuskyla Oy Markku Vuorenmaa Kerantie 26 81720 LIEKSA Viite: Ymparistovaikutusten arviointiselostus 08.10.2014

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 10.7.2008 1 (14) VASTINEET MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMAN KIRJALLISIIN PALAUTTEISIIN JA LAUSUNTOIHIN LAUSUNNOT nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 1. YTV Toimintasuunnitelmaan

Lisätiedot

Lausunto Lumituuli Oy:n tuulivoimalan rakennuslupapäätöksestä tehdyn valituksen johdosta

Lausunto Lumituuli Oy:n tuulivoimalan rakennuslupapäätöksestä tehdyn valituksen johdosta Tekninen lautakunta 98 24.06.2014 Lausunto Lumituuli Oy:n tuulivoimalan rakennuslupapäätöksestä tehdyn valituksen johdosta Teknltk 98 Oikaisuvaatimus tuulivoimalan rakennuslupapäätöksestä Teknltk Lumituuli

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

Kaavamuutokseen liittyvä hajuselvitys

Kaavamuutokseen liittyvä hajuselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAANTALIN KAUPUNKI Kaavamuutokseen liittyvä hajuselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.4.2013 141-P19858 Raportti 1 (19) Sippola Hannu 16.4.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ISO CD 16717-1 MUKAISET UUDET ILMAÄÄNENERISTYSLUVUT

ISO CD 16717-1 MUKAISET UUDET ILMAÄÄNENERISTYSLUVUT MUKAISET UUDET ILMAÄÄNENERISTYSLUVUT EPÄVARMUUDEN JA MUIDEN SEURAAMUSTEN TARKASTELUA Valtteri Hongisto 1, Jukka Keränen 1, Mikko Kylliäinen 2 1 Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio Lemminkäisenkatu

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA Kuva: Rantatunnelin allianssi Mittaustulokset vuodelta 214 ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 215 VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN AMPUMARADAT JA MOOTTORIURHEILUALUEET

PÄIJÄT-HÄMEEN AMPUMARADAT JA MOOTTORIURHEILUALUEET PÄIJÄT-HÄMEEN AMPUMARADAT JA MOOTTORIURHEILUALUEET 13.11.2013 Projektinumero: 305226 2 (52) Päijät-Hämeen liiton julkaisuja 2013 Kannen moottoriurheilukuva: Ilkka Niskanen Kannen ampumaurheilukuva: Lauri

Lisätiedot