KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:30-18:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen Valtuustoaloite / Keskuskarintien sillan uudistaminen ja veden vapaan virtauksen mahdollistaminen kyseisellä vesialueella 102 Valtuustoaloite / Keskuskarin vierasvenesataman kehittäminen Tilusvaihto Kalajoen kaupunki / Eino Matias Ojatalo Tilusvaihto Kalajoen kaupunki / Leo Tuomas Pöyhtäri Tilusvaihto Kalajoen kaupunki / Pekka Märsylä Omavelkaisen takauksen myöntäminen/kiinteistö Oy Kalajoen Vuokra-asunnot 107 Loma-asuntomessujen tonttien hinnoittelu Valtuustoaloitteet Muut asiat

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Aho Erkki Ainali Veli Arvo Jouko Halmeenpää Hanna Heikkilä Miika Hietala Väinö Hihnala Tarmo Hänninen Sami Jyrinki Jouni Kaattari Laura Kinare Eero Murtoniemi Alpo Myllylahti Terttu Myllylä Raili Mäntymäki Ritva Märsylä Pekka Nevalainen Tuomas Niemelä Kullervo Nivala Juha Ojala Tapani Pahkala Eija Pernu Lek Prittinen Anu Puusaari Alpo Rahkola Juha Saari Hanna Suni Timo Tilus Riitta Anneli Tolonen Juhani Vuotila Aulis Tuliniemi Juha vara Tallila Ismo vara Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Juvonen Otso kaupunginsihteeri Mäki-Leppilampi Anne perusturvajohtaja klo POISSA Alho Päivi Alho Sirkka Niemelä Mari Rahja Mikko Untinen Jorma LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Pekka Märsylä Miika Heikkilä Otso Juvonen Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ei PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ritva Mäntymäki ja Tuomas Nevalainen. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Ritva Mäntymäki Tuomas Nevalainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Toimistosihteeri Minna Roiko

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kvalt 98 Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja annettava yleisesti tiedoksi vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kalajoen valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu val tuuston kokoukseen on vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta lähe tettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läs näolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista joka sisältää selos tuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksistä, on lä hetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on asetettu julkisesti nähtäville kaupungin ilmoitustaululle Kokouskutsu on lähetetty myös valtuuston ja kaupunginhallituksen ille. Lisäksi kutsu on julkaistu Kalajoki Seutu -lehdessä. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuis ta on saapuvilla. Puheenjohtaja: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien valtuutettujen lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. Kaupunginvaltuusto: Valtuuston kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Kvalt 99 Puheenjohtaja: Valtuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Ritva Mänty mäen ja Tuomas Nevalaisen sekä päättää, että tämän ko kouk sen pöy tä kirja tar kas te taan klo mennessä. Kaupunginvaltuusto: Valtuusto valitsi tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Ritva Mänty mäen ja Tuomas Nevalaisen sekä päätti, että tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan klo mennessä

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Työjärjestyksen hyväksyminen Kvalt 100 Puheenjohtaja: Valtuusto hyväksyy tämän esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Kaupunginvaltuusto: Valtuusto hyväksyi tämän esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloite / Keskuskarintien sillan uudistaminen ja veden vapaan virtauksen mahdollistaminen kyseisellä vesialueella 178/ /2013 TekLtk Khall (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Keskuskarin alueen ns. Marinan asemakaava muutos- ja laajennus on käynnistynyt. Kaava hankkeen yhteydessä tutki taan Keskuskarin maankäyttöä. Kaavalla pyri tään mahdol lista maan venesataman ke hittämi nen. Kaavahan keen yhteyteen nivotaan sata masuun nittelu. Kaavaratkaisulla pyritään mah dollistamaan vie rasve ne sataman toteuttamisen taloudellisuus. Alueen kaavallinen suunnittelu on käynnistetty vuonna 2011 laadittujen ideasuunnitelmien jälkeen marraskuussa Kaupunginhallitus on käsitellyt kaavan tavoitteita osallistumis- ja arviointisuunnitelman käsittelyn yhteydessä ( 72). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Siinä on kaavan tavoitteeksi vierasvenesataman osalta esitetty, että venesatamasta ja Keskuskarin matkailupalveluista muodostetaan yhtenäinen, laadukas vierasvenesata makokonaisuus. Satamaa laajennetaan merelle ja mahdollistetaan pysyvä tekninen ratkaisu sataman toiminnalle. Kaavaluonnoshahmotelmien työstämistä on jatkettu ja hahmotelmia on käsitelty elinkeino- ja maan käyttötoimikunnassa huhtikuussa ja elokuussa Sillan uudistaminen ja meriveden virtaukset tutkitaan kaavoitukseen liittyvän satamasuunnitte lun yhteydessä. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Keskuskarintien sillan uudistaminen ja veden vapaan virtauksen mahdollistaminen ratkaistaan kaavoituksen yhteydessä. Tekninen lautakunta: (Valmistelija: Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on Jouko Arvon valtuustoaloite "Keskuskarin sillan uudistaminen ja veden vapaan virtauksen mahdollistaminen kyseisellä vesialueella". Kaupunginsihteeri: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle,

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ) että hyväksytään teknisen lautakunnan esitys. Kaupunginhallitus: Kvalt 101 Pöytäkirjan liitteenä on Jouko Arvon valtuustoaloite "Keskuskarin sil lan uu distaminen ja veden vapaan virtauksen mahdollistaminen kysei sellä ve si alueella". Kaupunginvaltuusto: Liitteet 1 Valtuustoaloite / Keskuskarintien sillan uudistaminen ja veden vapaan virtauksen mahdollistaminen kyseisellä vesialueella

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloite / Keskuskarin vierasvenesataman kehittäminen 177/ /2013 TekLtk Khall (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Keskuskarin alueen ns. Marinan asemakaavamuutos- ja laajennus on käynnistynyt. Kaavahankkeen yhteydessä tutkitaan Keskuskarin maankäyttöä. Kaavalla pyritään mahdollistamaan venesataman kehittäminen. Kaa va han keen yhteyteen nivotaan satamasuunnittelu. Kaavaratkaisulla pyri tään mahdol listamaan vierasvenesataman toteuttamisen taloudellisuus. Alueen kaavallinen suunnittelu on käynnistetty vuonna 2011 laadittujen ideasuunnitelmien jälkeen marraskuussa Kaupunginhalli tus on käsitellyt kaavan tavoitteita osallistumis- ja arviointisuunnitelman kä sittelyn yhteydessä ( 72). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Siinä on kaavan tavoitteeksi vierasve nesata man osal ta esitetty, et tä venesatamasta ja Keskuskarin matkailu palve luis ta muodos te taan yhte näinen, laadukas vierasvenesatamakoko naisuus. Sata maa laa jenne taan merelle ja mahdollistetaan pysyvä tekni nen ratkaisu sa taman toiminnalle. Kaavaluonnoshahmotelmien työstämistä on jatkettu ja hahmo telmia on käsi telty elinkeino- ja maankäyttötoimikun nassa huhti kuussa ja elo kuussa Sataman yleis suun nit te lu tehdään kaavan yh teydessä. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kaupungin hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Keskuskarin vierasvenesataman kehittäminen huomioidaan ja mahdollistetaan kaavaratkaisulla. Tekninen lautakunta: Esityslistan oheismateriaalina on Jouko Arvo valtuustoaloite "Keskuskarin vierasvenesataman kehittäminen". Kaupunginsihteeri: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että hyväksytään teknisen lautakunnan esitys Kaupunginhallitus:

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kvalt 102 Pöytäkirjan liitteenä on Jouko Arvo valtuustoaloite "Keskuskarin vie ras venesataman kehittäminen". Kaupunginvaltuusto: Liitteet 2 Valtuustoaloite / Keskuskarin vierasvenesataman kehittäminen

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tilusvaihto Kalajoen kaupunki / Eino Matias Ojatalo 204/ /2013 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Himangan kirkonseudun Kannuskylän osa-alueella Kensapuu Oy:n ympäristössä on vireillä asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksella parannetaan mm. kaavamuutosalueen liikennejärjestelyitä sekä muodostetaan korttelit Maanhankinta kaavamuutosalueella ja sen välittömässä läheisyydessä kaupungin omistukseen luo edellytyksiä mm. teollisuus aluei den laajen ta mi selle sekä liikennejärjestelyjen ke hittämiseksi alueella. Eino Ojatalo omistaa kaavamuutosalueella sijaitsevan kiinteistön Käpäläkangas RN:o 2:57. Kiinteistö muodostaa osan voimassa olevan asemakaavan mukaisesta korttelin 331 teollisuustontista nro 1. Kaavamuutosehdotuksessa osa (noin 514 m2) kiinteistöstä Käpäläkangas RN:o 2:57 sijoit tuu Targantie -nimiselle kaavatiealueelle sekä korttelin 332 teollisuustontin nro 1 alueelle. Kalajoen kaupunki omistaa määräalan alueella sijaitsevasta kiinteistöstä Rannahaka RN:o 2:107 (kiinteistörekisterin tilanne ). Määräala on tullut Kalajoen kaupungin omistukseen vapaaehtoisella tilusvaihdolla Kalajoen kaupungin ja Juhani Pöyhtärin välillä. Tilusvaihtoon liittyvä kiinteistötoimitus on kesken , jonka vuoksi kiinteistötunnus on aiemman omistuksen mukainen. Määräalasta sijoittuu noin 514 m2 suuruinen alue kaavamuutosehdotuksen mukaiselle kortteli 331 teollisuustontti nro 1 alueelle. Korttelissa 331 sijaitsevan tontti nro 1 omistavat muilta osin Eino Ojatalo (Käpäläkangas RN:o 2:57) ja Jouni Ojatalo (Käpälä RN:o 2:13). Tilusvaihto edellä mainittujen maa-alueiden osalta mahdollistaa Targantie -nimisen kaavatiealueen rakentamisen kaavaehdotuksen mukaisesti sekä kortteli 332 tonttiin nro 1 liittyvät maanomistuksen järjestelyt. Esityksen oheismateriaalina on kartta 1:2000. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kau punginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kalajoen kaupunki vaihtaa maa-alueita Eino Matias Ojatalon kanssa seuraavasti: 1. Kalajoen kaupunki luovuttaa vaihdossa Eino Matias Ojatalolle noin 514 m2 suuruisen määräalan Kalajoen kaupungin Kannuskylässä sijaitsevasta kiinteistöstä Rannanhaka 2:107. Kiinteistötunnus (voimassa / tilusvaihto Juhani Pöyhtäri) 2. Eino Matias Ojatalo luovuttaa vaihdossa Kalajoen kaupungille noin

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto m2 suuruisen määräalan Kalajoen kaupungin Kannuskylän kiinteistöstä Käpäläkangas RN:o 2:57. Kiinteistötunnus Vaihdettavat maa-alueet ovat samanarvoi sia ja vaihto toteutetaan vapaaehtoisena tilusvaihtona ilman välira haa. 4. Kalajoen kaupunki vastaa tilusvaihtoon liit tyvistä kustannuksista. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall Esityslistan oheismateriaalina on kartta 1:2000. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Kalajoen kaupunki vaihtaa maa-alueita Eino Matias Ojatalon kanssa seuraavasti: 1. Kalajoen kaupunki luovuttaa vaihdossa Eino Matias Ojatalolle noin 514 m2 suuruisen määräalan Kalajoen kaupungin Kannuskylässä sijaitsevasta kiinteistöstä Rannanhaka 2:107. Kiinteistötunnus (voimassa / tilusvaihto Juhani Pöyhtäri) 2. Eino Matias Ojatalo luovuttaa vaihdossa Kalajoen kaupungille noin 514 m2 suuruisen määräalan Kalajoen kaupungin Kannuskylän kiinteistöstä Käpäläkangas RN:o 2:57. Kiinteistötunnus Vaihdettavat maa-alueet ovat samanarvoisia ja vaihto toteute taan vapaaehtoisena tilusvaihtona ilman välirahaa. 4. Kalajoen kaupunki vastaa tilusvaihtoon liittyvistä kustannuksista. Kaupunginhallitus: Kvalt 103 Pöytäkirjan liitteenä on kartta 1:2000. Kaupunginvaltuusto: Liitteet 3 Kartta / Tilusvaihto Kalajoen kaupunki / Ojatalo Eino (kh )

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tilusvaihto Kalajoen kaupunki / Leo Tuomas Pöyhtäri 205/ /2013 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Himangan kirkonseudun Kannuskylän osa-alueella Kensapuu Oy:n ympäristössä on vireillä asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksella parannetaan mm. kaavamuutosalueen liikennejärjestelyitä sekä muodostetaan korttelit Maanhankinta kaavamuutosalueella ja sen välittömässä läheisyydessä kaupungin omistukseen luo paremmat edellytykset mm. teol li suus aluei den laa jen ta mi selle sekä liikennejärjestelyjen kehittämiseksi alueella. Leo Pöyhtäri omistaa kaavamuutosalueella sijaitsevat kiinteistöt Haranie mi RN:o 2:12 sekä Torninsaari RN:o 2:35. Kiinteistöt Haraniemi ja Torninsaari muodostavat kaavaehdotuksessa teollisuustonttien, energiahuollon tontin alueita se kä osan Haratie -nimistä kaavatiealuetta.voimassa olevan asemakaavan mukaan edellä mainitut kiinteistöt sijoittuvat pääosin maatalousalueelle (MT). Kiinteistöllä Haraniemi RN:o 2:12 sijaitsee Leo ja Aira Pöyhtärin käytössä oleva asuinrekennus talousrakennuksineen. Kalajoen kaupunki omistaa viereisen Haraniemi II RN:o 2:25 -nimisen kiinteistön. Kaavamuutosehdotuksessa on esitetty, että osa kiinteistöstä Haraniemi II RN:o 2:25 sijoittuu kortteli 332 tontin 2 alueelle, jonka muun alueen omistaa Leo Tuomas Pöyhtäri. Tilusvaihto mahdollistaa Pöyhtärin maanomistuksen koko tontin 2 alueella korttelissa 332. Neuvotteluissa Ari Matkaselkä / Leo ja Aira Pöyhtäri on sovittu, että Kalajoen kaupunki maksaa vaihdossa välirahaa kuusitoistatuhatta (16 000,00) euroa. Kiinteistöllä Torninsaari RN:o 2:35 oleva puusto ei kuulu kauppaan. Esityksen oheismateriaalina on kartta 1:2000. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kau punginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kalajoen kaupunki vaihtaa maa-alueita Leo Pöyhtärin kanssa seuraavasti: 1. Kalajoen kaupunki luovuttaa vaihdossa Leo Tuomas Pöyhtärille noin 1976 m2 suuruisen määräalan Kalajoen kaupungin Kannuskylässä sijaitsevasta kiinteistöstä Haraniemi II RN:o 2:25. Kiinteistötunnus Leo Tuomas Pöyhtäri luovuttaa vaihdossa Kalajoen kaupungille noin 938 m2 suuruisen määräalan Kalajoen kaupungin Kannuskylässä sijaitsevasta kiinteistöstä Haraniemi RN:o 2: Leo Tuomas Pöyhtäri luovuttaa vaihdossa Kalajoen kaupungille Torninsaari RN:o 2:35 -nimisen kiinteistön Kalajoen kaupungin Kannusky-

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto lästä. 4. Kalajoen kaupunki maksaa vaihdossa välirahaa Leo Tuomas Pöyhtärille kuusitoistatuhatta (16 000,00) euroa. 5. Kalajoen kaupunki vastaa vaihdosta aiheutuvista kustannuksista. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall Esityslistan oheismateriaalina on kartta 1:2000. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Kalajoen kaupunki vaihtaa maa-alueita Leo Pöyhtärin kanssa seu raavasti: 1. Kalajoen kaupunki luovuttaa vaihdossa Leo Tuomas Pöyhtärille noin 1976 m2 suuruisen määräalan Kalajoen kaupungin Kannuskylässä sijaitsevasta kiinteistöstä Haraniemi II RN:o 2:25. Kiinteistötunnus Leo Tuomas Pöyhtäri luovuttaa vaihdossa Kalajoen kaupungille noin 938 m2 suuruisen määräalan Kalajoen kaupungin Kannuskylässä sijaitsevasta kiinteistöstä Haraniemi RN:o 2: Leo Tuomas Pöyhtäri luovuttaa vaihdossa Kalajoen kaupungille Torninsaari RN:o 2:35 -nimisen kiinteistön Kalajoen kaupungin Kannuskylästä. 4. Kalajoen kaupunki maksaa vaihdossa välirahaa Leo Tuomas Pöyhtärille kuusitoistatuhatta (16 000,00) euroa. 5. Kalajoen kaupunki vastaa vaihdosta aiheutuvista kustannuksista. 2) että maa-alueen hankitaan tarvittava euron lisämääräraha rahoitetaan lainanotolla Kaupunginhallitus: Kvalt 104 Pöytäkirjan liitteenä on kartta 1:2000. Kaupunginvaltuusto: Liitteet 4 Karttaliite tilusvaihto Leo Tuomas Pöyhtäri

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tilusvaihto Kalajoen kaupunki / Pekka Märsylä 207/ /2013 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko ari Matkaselkä) Kalajoen kaupunki on pyrkinyt hankkimaan maata omistukseensa Himangan keskustan Mäntyperän alueelta. Mäntyperän - Sautinkarin alue on koettu rakentajia kiinnostavaksi alueeksi. Kaupungilla ei tällä hetkellä ole muutamaa yksittäistä tonttia lukuun ottamatta tarjota rakentajille tontteja keskustan ja Sautinkarin väliseltä alueelta. Pekka Märsylä omistaa Mäntyperän alueelle sijoittuvan pals tan Kannuskylän kiinteistöstä Kari-Märsylä R:o 9:236. Määräala sijaitsee kokonaisuudessaan asemakaavoitetulla alueella. Märsylän omistaman maa-alueen ostamisesta tai vaihtamisesta kaupungin omistukseen on käy ty neuvotteluja Märsylän kanssa. Neuvottelujen Ari Matkaselkä / Pekka Märsylä tuloksena Kalajoen kaupunki luovuttaa vaih dos sa Pek ka Mär sylälle Kalajoen kaupungin Himankakyläs sä si jaitse van kiin teis tön Toi ni RN:o 76:5. Kiinteistön Toini RN:o 76:5 alue on kaa voitta ma tonta vilje lys maata, jonka kiinteistörekisteriin merkitty pin ta-ala on 2,058 ha. Pekka Märsylä luovuttaa vaihdossa Kalajoen kaupungille noin 2,8632 ha suuruisen määräalan Kalajoen kaupungin Kannuskylän kiinteistöstä Kari-Märsylä RN:o 9:236. Märsylän luovuttama alue sisältää asemakaavan mukaista AO tonttimaata sekä kaavatie- ja MT aluetta. Kaupunki maksaa vaihdossa Märsylälle välirahaa kaksikymmentäyhdeksäntuhattakahdeksansataaneljäkymmentäkaksi euroa ja kolmekymmen täseitsemän senttiä (29 842,37). Esityksen oheismateriaalina ovat kartat 1. ja 2. (1:4000). Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kau punginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kalajoen kaupunki vaihtaa maa-alueita Pekka Elias Märsylän kanssa siten että: 1. Kalajoen kaupunki luovuttaa vaihdossa Pekka Märsylälle Kalajoen kaupungin Himankakylässä sijaitsevan kiinteistön Toini RN:o 76:5. 2. Pekka Märsylä luovuttaa vaihdossa Kala joen kaupungille noin 2,8632 ha suuruisen määräalan Kalajoen kau pungin Kannuskylän kiin teistöstä Kari-Märsylä RN:o 9: Kalajoen kaupunki maksaa vaihdossa väli rahaa Pekka Märsylälle kaksikymmentäyhdeksäntuhattakahdeksan sataaneljäkymmentäkaksi euroa ja kolmekymmentäseitsemän senttiä (29 842,37).

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kalajoen kaupunki vastaa vaihdosta aiheu tuvista kustannuksista. 5. Vaihdon kohteena oleviin alueisiin kohdistu vat maatalouden tukioikeudet säilyvät ja siirtyvät Pekka Märsylälle. 6. Pekka Märsylällä on vuokraoikeus kaupun gille luovutetun maa-alu een osalta, kunnes kaupunki alue otetaan muuhun asemakaavan mu kaiseen käyttöön. Irtisanomisaika on kuusi (6 kk) kuukautta. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Pekka Märsylä poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Khall Esityslistan oheísmateriaalina ovat kartat 1. ja 2. (1:4000). Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Kalajoen kaupunki vaihtaa maa-alueita Pekka Elias Märsylän kanssa siten, että 1. Kalajoen kaupunki luovuttaa vaihdossa Pekka Märsylälle Kalajoen kaupungin Himankakylässä sijaitsevan kiinteistön Toini RN:o 76:5. 2. Pekka Märsylä luovuttaa vaihdossa Kalajoen kaupungille noin 2,8632 ha suuruisen määräalan Kalajoen kaupungin Kannuskylän kiinteistöstä Kari-Märsylä RN:o 9: Kalajoen kaupunki maksaa vaihdossa välirahaa Pekka Märsylälle kaksikymmentäyhdeksäntuhattakahdeksansataaneljäkymmentäkaksi euroa ja kolmekymmentäseitsemän senttiä (29 842,37). 4. Kalajoen kaupunki vastaa vaihdosta aiheutuvista kustannuksista. 5. Vaihdon kohteena oleviin alueisiin kohdistuvat maatalouden tukioikeudet säilyvät ja siirtyvät Pekka Märsylälle. 6. Pekka Märsylällä on vuokraoikeus kaupungille luovutetun maa-alueen osalta, kunnes kaupunki alue otetaan muuhun asemakaavan mukaiseen käyttöön. Irtisanomisaika on kuusi (6 kk) kuukautta. 2) että maa-alueen hankitaan tarvittava ,37 euron lisämääräraha ra hoi te taan lainanotolla Kaupunginhallitus: Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Pekka Märsylä ilmoitti ole vansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kvalt 105 Pöytäkirjan liitteenä ovat kartat 1. ja 2. (1:4000). Kaupunginvaltuusto: Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Pekka Märsylä ilmoitti ole vansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsitte lyn ajaksi. Merkittiin, että puheenjohtajana toimi tämän pykälän käsit telyn ajan valtuus ton I varapuheenjohtaja Miika Heikkiä. Liitteet 5 Karttaliite 1 Tilusvaihto Kaupunki - Pekka Märsylä 6 Karttaliite 2 Tilusvaihto Kaupunki - Pekka Märsylä

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Omavelkaisen takauksen myöntäminen/kiinteistö Oy Kalajoen Vuokra-asunnot 587/ /2011 Khall (Valmistelija: Kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Kiinteistö Oy Kalajoen Vuokra-asunnot päätti hallituksen kokouksessa nostaa Kuntarahoitus Oyj:ltä lainan. Taloyhtiön hallitus esittää, että Kalajoen kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen nostettavalle lainalle. Lai nan an taja edel lyt tää kau pun gin oma vel kaista ta kausta. Lainamäärä käytetään Kalahaka 2 -vaiheen 22 asunnon rivi- ja kerrostalojen rakentamisen rahoittamiseen. Työt ovat jo käynnissä, rakentamisajaksi on varattu vuosi ja asunnot valmistuvat elokuussa Haemme Kalajoen kaupungin omavelkaista takausta seuraavasti: - laina-aika 25 v - Kuntarahoitus Oyj lainapääoma enintään kk euribor (korkoindikaatio ,493 %) Kalajoen kaupungin omistusosuus Kiinteistö Oy Kalajoen Vuok ra-asunnoista on 100 %. Takausprovision periminen takausvastuun kohteena olevalle lainalle on otettu käyttöön alkaen Kalajoen kaupungin konserniin kuluvien tytäryhtiöiden osalta. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Kiinteistö Oy Kalajoen Vuokra-asunto jen ottamalle :n lai nalle myönnetään kaupungin omavel kainen takaus. Lainanantaja on Kuntarahoitus Oyj ja laina-aika on 25 vuotta. Korko määräytyy seu raavasti: 6 kk euribor (korkoindikaatio ,493 %). 2) että Kalajoen kaupunki perii takauksesta vuosittaisen 0,5 prosentin suuruisen takausprovision takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaupunginhallituksen et Eija Pahkala, Sirkka Alho ja Tarmo Hihnala ilmoitti olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi Eija Pahkalan tilalle valittiin Kullervo Niemelä tämän asian käsittelyn ajaksi.

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kvalt 106 Kaupunginvaltuusto:

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Loma-asuntomessujen tonttien hinnoittelu 100/ /2013 Khall (Valmistelija: Maanmittausteknikko Ari Matkaselkä ) Kalajoen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Aurinkohiekkojen loma-asuntotontteja koskevan hinnoittelun. Tonttien hinnat vahvistettiin tuolloin varsin maltillisina Loma-asuntomessujen toteutumisen edistämiseksi. Messutonttien varsinainen hakuaika päättyi vuoden vaihteessa , jonka jälkeen mahdollisia uusia messurakentajia varten määritettiin takaraja messuhankkeeseen ryhtymiselle. Messurakentamisen takarajaksi määritettiin tuolloin ja samassa yhteydessä messujen ulkopuolelle jäävät tontit hinnoiteltiin uudelleen. Kalajoen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt uudet Aurinkohiekkojen loma-asuntotontteja koskevat tonttien hinnat. Messujen ulkopuolelle jäävien tonttien hintoja korotettiin päätöksen mukaisesti %. Keväällä 2013 aloitettu messutonttien lisämarkkinointi toi tulosta ja kevään jälkeen uusia sopimuksia messurakentajien kanssa solmittiin perumiset huomioiden lähes kymmenen kappaletta. Uusia tontinluovutuksia ja messuihin liittyviä sopimuksia tehtiin vielä heinäkuun viimeisellä viikolla 3 kpl. Jo solmittujen sopimusten (29 kpl) lisäksi on vireillä vielä joitain hankkeita, joilla on mahdollisuus jo tehtyjen suunnittelu ja valmistelutöiden pohjalta arvioiden ehtiä vielä loma-asuntomessuhankkeeksi. Messuhankkeista allekirjoitetaan ennen tontin luovutussopimusta monikantasopimus, jossa hakija sitoutuu loma-asuntomessutoteutukseen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että hinnoittelupäätöksessä kvalt mainittua lo ma-asuntomessuhankkeille tarkoitettua alempaa myyntihintaa sovelle taan kaikkiin tontinluovutuksiin, joissa ostaja sitoutuu monikantasopimuk sella loma-asuntomessutoteutukseen. Kaupunginhallitus: Kvalt 107 Kaupunginvaltuusto:

21 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloitteet 90/ / / /2013 Kvalt 108 Esityslistassa mainittujen asiain käsittelyn päätettyä on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjalliseen muotoon laadittuja aloitteita kunnan hallintoa koskevista asiois ta ja antaa ne puheenjohta jalle. Tällaista aloitetta ei oteta heti päätettäväk si, jollei valtuusto asian kiireellisyyden vuoksi yksimieli sesti toisin päätä, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (TyöJ 5 ). 1. Keskustan valtuustoryhmä jätti liitteenä olevan valtuustoaloit teen, jossa he esittävät, että Kalajoella laaditaan elintarvikestrategia, jonka tavoitteena on lähiruoan ja kotimaisten elintarvikkeiden mahdollisimman suuri käyttö. Liitteet 7 Valtuustoaloite / Elintarvikestrategian laadinta. Tavoitteena lähiruoan ja kotimaisen elintarvikkeiden mahdollisimman suuri käyttö / Kv

22 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Muut asiat Kvalt 109 Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kii reellisyys tätä vaatii. Asiaa, joka kaupunginhallituksen on valmisteltava, ei saa ot taa päätettäväksi, ellei kaupunginhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsi tellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 55 ). 1. Perusturvajohtaja Anne Mäki-Leppilampi selvitti mielenter veyskuntoutujien asumispalve lujen kilpailutusta. Perusturvapalveluilla on mielenterveyskuntoutujien asu mispalvelut järjestetty yksityisten toimijoiden ostopalveluna. Tällä hetkellä asumispalveluissa on noin 30 kuntoutujaa kahdeksassa (8) eri asumispal veluyksikössä viidessä eri kunnassa. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden kehittämissuositukset. Lähtökohtaisesti jokaisen ihmisen tulisi saada asua omassa kodissaan. Mikäli mielenterveys-kuntoutujalla ei ole soveltuvaa asuntoa, niin häntä avustetaan asunnon hankkimisessa. Tarvittaessa järjestetään tukiasunto tai palveluasunto sopivassa asumispalveluyksikössä. Asumismuodosta riippumatta mielenterveyskun toutujalle tulisi järjestää kuntouttavia palveluja, joilla tuetaan kuntoutumista ja itsenäistä selviytymistä. Toimivien palvelukokonaisuuksien syntyminen edellyttää pal velujen suunnittelua yhteistyössä eri toimijoiden kesken niin kunta- kuin yk silötasollakin. Mielenterveystyön kokonaissuunnitelma on hy vä perusta suunniteltaessa mielenterveyskuntoutujien asumisen ja kun touttavien pal velujen kokonaisuutta kuntatasolla. Mielenterveyskuntoutujan asumisesta ja kuntouttavista palveluista tulisi muodostua toiminnallinen ko konaisuus, joka tukee kuntoutujan itsenäistä suoriutumista eri elämäntoi minnoissa. Kuntoutuspalvelut edistävät siirtymistä palveluasumisesta ja te hostetusta palveluasumisesta itsenäisempiin asumisen muotoihin. Järjestettäessä asumispalveluja ja kuntouttavia palveluja ta voitteena on kuntoutujan toimintakyvyn säilyminen tai parane minen ja sen myötä kuntoutujan siirtyminen itsenäisempään asumiseen. Asumispalvelu jen tarjonnan lisääntyminen asettaa suuria haasteita palve lutoiminnan val vonnalle. Yksityisten ja julkisten sosiaalipalveluyksiköiden toiminnan laa dun säännöllinen arvioiminen kuuluu aluehallintovirastojen valvontatehtä vään. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta vastaa myös kunta, joissa palveluja annetaan sekä yksityiseltä palvelujen tuottajalta pal veluja hankki va kunta sijoittamiensa asiakkaiden osalta. Kuntoutusta ja asumispalvelui ta tarvitsevien sijoittuminen oikean hoidon porrastuksen mu kaisesti edellyt tää sekä yövalvottua että ei-yövalvottua asumismuotoa se kä tukiasumista ja kotiin annettavia palveluita. Kuntahankinnat Oy etsi kumppaneita käynnis tääkseen pilotti na kilpailutuksia eri asumispalveluiden puitesopimuksista. Pilottien jälkeen konsepti on

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 24.03.2015 klo 18:30-19:45 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto Aika 26.08.2014 klo 18:30-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 55. Otsikko Sivu 31 Teknisten palveluiden ajankohtaisten hankkeiden tilannekatsaus

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 55. Otsikko Sivu 31 Teknisten palveluiden ajankohtaisten hankkeiden tilannekatsaus KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 55 Tekninen lautakunta Aika 21.08.2013 klo 18:30-20:30 Paikka Tapion Tupa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Teknisten palveluiden ajankohtaisten hankkeiden tilannekatsaus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568 Kaupunginhallitus Aika 07.10.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Lausuntopyyntö sosiaali-

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 18:00-18:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 154 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223 Kaupunginhallitus Aika 07.04.2014 klo 18:00-20:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 95 Kalajoen kaupungin lausunto

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310 Kaupunginhallitus Aika 12.05.2014 klo 16:30-17:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 129 Kaavoitusviranomaisen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 Tekninen lautakunta Aika 10.12.2014 klo 19:15-20:25 Paikka Kylpylähotelli Sani, Hiekkakabinetti -kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Vastine Kynätien katusuunnitelman

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96 Kaupunginvaltuusto 14.06.2010 AIKA 14.06.2010 klo 19:00-21:35 PAIKKA Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Perusturvalautakunta Aika 27.08.2014 klo 16:00-17:10 Paikka Perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot