ANNIKINKADUN PUUTALOKORTTELIN XIV-424 RAKENNUSTEN MYYNTI JA TONTIN XIV VUOKRAAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ANNIKINKADUN PUUTALOKORTTELIN XIV-424 RAKENNUSTEN MYYNTI JA TONTIN XIV- 424-1 VUOKRAAMINEN"

Transkriptio

1 ANNIKINKADUN PUUTALOKORTTELIN XIV-424 RAKENNUSTEN MYYNTI JA TONTIN XIV VUOKRAAMINEN Kh Toimitusjohtaja Ilkka Ojala : Annikinkadun puutalokorttelin asemakaava vahvistui valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti Asemakaavalla korttelin rakennukset säilytetään kulttuurihistorialliselta ja kaupunkikuvan kannalta tärkeinä rakennuksina. Rakennuksia ei saa purkaa. Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennusten kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittää luonne säilyy. Lisäksi asemaakaavalla ja sitä täydentävässä rakennustapaohjeessa annetaan yksityiskohtaisia määräyksiä kohteen rakennusten kunnostamiseen. Rakennusten nykyinen pinta-ala on 2567 neliömetriä. Asemakaavan mukaan varsinaisten asuinrakennusten sallittu kerrosala on noin 2250 neliömetriä ja piharakennuksen kerrosala 230 neliömetriä. Piharakennus voidaan korvata uudella yhteiskäyttörakennuksella, jonka massan tulee pääosin vastata vanhoja piharakennuksia. Asemakaavaselostuksessa todettiin kaupungin tavoitteena olevan, asemakaavan saatua lainvoiman, rakennusten myynti korjausvelvoitteella sekä tontin hallinnan luovuttaminen vuokrasopimuksella hankkeen toteuttajalle. Asiaa on valmistellut työryhmä, johon on kuulunut edustajat kaavoituksesta, rakennusvalvonnasta, kiinteistö-, asunto- ja museotoimesta sekä tilakeskuksesta. Luovutuksesta järjestettiin avoin tarjouskilpailu. Tarjoukseen tuli liittää, hintatarjouksen lisäksi, selostus tarjoajan lähtökohdista ja tavoitteista, kunnostussuunnitelmat, selvitys kunnostustöiden toteuttamistavasta ja arvioidusta aikataulusta sekä selvitys tarjoajan taloudellisesta tilanteesta, hankkeen rahoituksesta sekä kiinteistön tulevan omistajan mahdollisesta yhteisömuodosta. Tarjousten vertailu tehtiin seuraavien arviointikriteerien pohjalta: - kunnostussuunnitelman tavoitteet, sisältö, toteuttamistapa ja aika - tarjoushinta, - tarjoajan taloudelliset edellytykset sekä kunnostus- ja rakentamisosaaminen sekä - kokemus. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat: 1. Visura Oy, joka ilmoitti, että ei anna ostotarjousta, 2. Antti Ivanoff ja Ilona Vallenius perustettavan Kiinteistö Oy Annikin puutalokortteli lukuun, jonka hintatarjous oli euroa, 3. Mikko Enqvist ja Mikko Mäkitalo perustettavien yhdistysten Uusi Annikki ja Vanha Mäkipää edustajina, jonka hintatarjous oli euroa, yksityishenkilöä Asunto-osakeyhtiö Tampereen Annikki lukuun, jonka hintatarjous oli euroa sekä 5. Tampereen seudunopiskelija-asuntosäätiö, jonka hintatarjous oli euroa.

2 Koska Visura Oy:n tarjouskirje oli ilmoitus, ettei tarjousta anneta, se jäi tarjouskäsittelyn ulkopuolelle. Lisäksi työryhmä totesi, että tarjoukset 2 ja 3 eivät sisällä tarjouspyynnössä keskeisimmäksi katsottua riittävää kunnostussuunnitelmaa. Näin ollen tarjoukset 2 ja 3 päätettiin jättää käsittelemättä. Tarjousten 4 ja 5 esitysten pohjalta tehtiin vertailu edellä esitettyjen arviointikriteerien perusteella. Ostotarjousten vertailu on esitetty liitteessä 1. Vertailun perusteella työryhmä totesi perustettavan Asunto-osakeyhtiö Tampereen Annikin ostotarjouksen parhaimmaksi. Tämän johdosta työryhmä esittää, että perustettavan Asunto-osakeyhtiö Tampereen Annikin kanssa tehdään esisopimus tontin ja sillä olevien rakennusten luovuttamisesta. Esisopimuksessa määritellään ne ehdot, joiden tulee täyttyä ennen lopullisen vuokrasopimuksen ja rakennusten kauppakirjan allekirjoitusta. Esisopimusluonnos on tämän esityksen liitteessä 2. Päätösehdotus. Johtaja Kotilahden I varahenkilö Perämaa: Kaupunginhallitus päättää, että Annikinkadun puutalokorttelin tontin XIV vuokrausta ja sillä olevien rakennusten myyntiä koskeva Tampereen kaupungin ja Asunto-osakeyhtiö Tampereen Annikin välinen esisopimus hyväksytään, että asuntotoimenjohtaja Pekka Hinkkanen oikeutetaan tekemään esisopimukseen pienehköjä täsmennyksiä ja että asuntotoimenjohtaja Pekka Hinkkanen oikeutetaan allekirjoittamaan lopulliset luovutuskirjat esisopimuksen ehtojen täytyttyä. Merkittiin, että Esa Kotilahti ja Seppo Mäkinen ilmoittivat olevansa esteellisiä. Kotilahden esteellisyys todettiin hallintolain 28 1 mom 5) kohdan ja Mäkisen 4) kohdan perusteella. Kotilahti ja Mäkinen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Merkittiin, että johtaja Kotilahden I varahenkilö, kiinteistöjohtaja Matti Perämaa ja tilakeskuksen toimitusjohtaja Ilkka Ojala saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa klo Todettiin, että kaupungin kirjaamoon oli saapunut kaksi Mikko Enqvistin ja Mikko Mäkipään allekirjoittamaa kirjelmää. Asian käsittelyn kuluessa Elli-Maija Pöllänen teki pöydällepanoehdotuksen. Puheenjohtaja totesi Pölläsen ehdotuksen rauenneen kannattamattomana. Merkittiin, että toimitusjohtaja Ilkka Ojala poistui kokouksesta klo Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

3 Merkittiin, että kiinteistöjohtaja Perämaa poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen klo Ilmoitus Ilkka Ojala tarjouksen tehneet, Matti Perämaa, Pekka Hinkkanen, Lisätietoja päätösvalmistelupäällikkö Ritva Salisma, puh LIITTEET Ostotarjousten vertailu Esisopimusluonnos Mikko Enqvistin ja Mikko Mäkitalon tiedoksianto Mikko Enqvistin ja Mikko Mäkitalon kirje kaupunginhallitukselle

4 Ostotarjousten vertailu Tilakeskus ANNIKINKADUN PUUTALOKORTTELIN, XIV-424, MYYNTI Annikinkadun puutalokorttelin myyntiä koskevaan tarjouspyyntöön jätettiin määräaikaan kello mennessä yhteensä viisi (5) vastausta. Näistä yhdessä Visura Oy ilmoitti, ettei anna tarjousta. Muissa vastauksissa ostotarjouksensa antoivat: yksityishenkilöt Antti Ivanoff ja Ilona Vallenius perustettavan Kiinteistö Oy Annikin puutalokorttelin lukuun, yksityishenkilöt Mikko Enqvist ja Mikko Mäkitalo perustettavien yhdistysten Uusi Annikki ja Vanha Mäkipää edustajina, 26 yksityishenkilöä perustettavan Asunto-osakeyhtiö Tampereen Annikki lukuun (mukana Y-säätiön sitoumus kahden asunnon ostamisesta) sekä Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö (TOAS). Näistä neljästä varsinaisesta ostotarjouksesta ainoastaan TOAS:n ja perustettavan As Oy Tampereen Annikin tekemiin ostotarjouksiin oli liitetty tarjouspyynnössä edellytetyt kunnostussuunnitelmat. Täten muut ostotarjoukset jätettiin käsittelemättä. Tarjouspyynnön valmistelleen ja ostotarjoukset käsitelleen työryhmän puheenjohtajana toimi tilakeskuksen toimitusjohtaja Ilkka Ojala. Muut jäsenet olivat Matti Perämaa ja Reino Pulkkinen kiinteistötoimesta, Unto Vastamaa rakennusvalvonnasta, Pekka Hinkkanen ja Mikko Töyrylä asuntotoimesta, Hannele Kuitunen museotoimesta, korttelia koskevan uuden asemakaavan laatineet Eeva Heimovala suunnittelupalveluista ja Mikko Järvi Ratina-projektista sekä Liisa Parviainen tilakeskuksesta. Tarjouspyynnössä keskeiseksi arvostelukriteeriksi oli määritelty kunnostussuunnitelmien sisältö, kuten - kunnostussuunnitelman tavoitteet, sisältö, toteuttamistapa ja -aika - tarjoushinta - tarjoajan taloudelliset edellytykset sekä kunnostus- ja rakentamisosaaminen sekä kokemus Kunnostussuunnitelmien tavoitteet, sisältö, toteuttamistapa ja -aika Esitettyjä kunnostussuunnitelmia vertailtaessa todettiin, että sekä As Oy Tampereen Annikin että TOAS:n suunnitelmissa on esitetty ratkaisu, jossa rakennukset voidaan kunnostaa täyttämään nykyajan asumisvaatimukset ja samalla suojella alkuperäisten asuinrakennusten ominaislaatu.

5 Molemmissa tarjouksissa sitoudutaan ammattitaitoiseen rakentamiseen ja tarjouspyynnössä edellytettyyn rakennusaikaan. Kumpikin suunnitelma on laadittu ammattitaidolla ja niiden tekemisessä on käytetty asianomaisen suunnittelutehtävän hallitsevia asiantuntijoita ja suunnittelijoita. TOAS:n laatimassa suunnitelmassa on säilytetty erittäin hyvin rakennuksissa olemassa oleva huone- ja huoneistojako sillä rakennusten pääosin huoneen ja keittiön käsittävät asunnot vastaavat mukavuudet lisäämällä hyvin tämän hetkistä opiskelija-asuntostandardia. Asuntojen määrä vähenee suunnitelmassa esitettyjen muutostöiden jälkeen nykyisestä 40:stä 31 asuntoon. As Oy Tampereen Annikin suunnitelmassa nykyisiä asuntoja on yhdistetty suuremmiksi perheasunnoiksi. Rakennusosia on pyritty säilyttämään suuremmalla pieteetillä; muun muassa asuntojen puuliedet sekä Annikinkadun puoleiset rakennusten sisänurkkien vinot porrashuoneet on säilytetty ennallaan silloinkin kun niiden muokkaaminen saisi aikaan paremman ja asuttavamman asunnon pohjaratkaisun. Asuntoja on kunnostuksen jälkeen 26 kpl. As Oy Tampereen Annikki haluaa edistää korttelissa yhteisöllistä elämänmuotoa. Korttelin asukkaiden ikä- ja sosiaalinen jakauma tullee suunnitelman perusteella olemaan TOAS:n esittämää monipuolisempi. Todettakoon kuitenkin, että myös opiskelija-asumiseen liittyy yhteisöllisyyttä ja asukkaiden yhteistä toimintaa. TOAS:n esittämässä ratkaisussa rakennusten palotekninen suojelu on yksinkertaisempi toteuttaa. As Oy Tampereen Annikin suunnitelman toteuttamisessa joudutaan tarkentamaan paloteknisiä ratkaisuja, mutta kaikilta osin tyydyttävä ratkaisu on löydettävissä. Arvioinnin yhteydessä todettiin, että kortteliin varattavien autopaikkojen määrän tulee vastata keskusta-alueen yleisiä normeja. Opiskelija-asumisen autopakkanormin tulee olla 1 ap/170 krs-m 2 ja As Oy Tampereen Annikin normaalin asuntokorttelin normia vastaava 1ap/110 krs-m 2. TOAS:n autopaikkamäärä on näin 10 ap. Nämä paikat on mahdollista sijoittaa korttelin sivustoille asemakaavan mukaisesti. As Oy Tampereen Annikin autopaikkamäärä on 20 ap. Puuttuvat 10 autopaikkaa on As Oy:n osoitettava kaavan salliman 300 metrin etäisyydeltä. Vertailun perusteella todettiin, että TOAS:n esitys on suunnitelmana parempi ja yksinkertaisempi toteuttaa. As Oy Tampereen Annikin suunnitelma on samoin toteuttamiskelpoinen ja edelleen kehitettävissä. Siinä rakennussuojelua on toteutettu yksityiskohtaisemmin, sen asujamisto muodostunee monipuolisemmaksi ja asunnot kunnostetaan pääosin osakkaiden omiksi asunnoiksi. Tarjoushinta As Oy Tampereen Annikki tarjoaa Annikinkadun puutalokorttelista ostohinnaksi , TOAS:n hintatarjous on As Oy Tampereen Annikin hintatarjous, , on huomattavasti TOAS:n tarjoamaa suurempi.

6 Tarjoajan taloudelliset edellytykset sekä kunnostus- ja rakentamisosaaminen sekä -kokemus Työryhmän esitys Vuosi 2007 on Tampereen opiskelija-asuntosäätiön 48. toimintavuosi. Säätiöllä oli vuoden 2006 alussa yhteensä noin opiskelijaasuntoa ja sillä on ollut aiempaa yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa. Perustettavan As Oy Tampereen Annikin tarjousasiakirjojen ja siltä myöhemmin pyydettyjen lisäselvitysten perusteella ei voida asettaa kyseenalaiseksi asunto-osakeyhtiön kykyä selviytyä Annikinkadun puukorttelin kunnostustöistä. Edellä esitetyn vertailun perusteella voidaan todeta, että sekä As Oy Tampereen Annikin että TOAS:n esittämät kunnostussuunnitelmat ovat lähes tasaveroiset ja että As Oy Tampereen Annikin hintatarjous on huomattavasti TOAS:n tarjousta suurempi. Edellä esitetyn johdosta työryhmä totesi As Oy Tampereen Annikin tarjouksen paremmaksi. Työryhmä esittää, että As Oy Tampereen Annikin ostotarjouksen pohjalta tehdään esisopimus tontin XIV vuokraamisesta ja sillä sijaitsevien rakennusten myynnistä.

7 ESISOPIMUS 1 Sopijaosapuolet Tampereen kaupunki, osoite: PL 487, Tampere (Y-tunnus ), jäljempänä myös Kaupunki Perustettava yhtiö Asunto-osakeyhtiö Tampereen Annikki, osoite: Lapinnniemenranta 16 A 1, Tampere, jäljempänä myös Yhtiö. Liitteessä 1 on lueteltu Yhtiön perustajaosakkaat, jotka tarjouksen allekirjoituksellaan perustettavan yhtiön puolesta ja lukuun ovat sitoutuneet Yhtiön velvoitteisiin. Kaupunki ja Yhtiö ovat jäljempänä yhteisesti Sopijaosapuolet. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tampereen kaupunki pyysi tarjouksia Annikinkadun puutalokorttelin XIV-424 toteuttamisesta vahvistetun asemakaavan mukaisesti. Yhtiö on tehnyt tarjouksen, jonka Kaupunki hyväksyy tässä esisopimuksessa määriteltyjen ehtojen tultua täytetyksi. Sopijapuolet tekevät tämän esisopimuksen, jotta Yhtiöllä on mahdollisuus laatia sopimukseen tarvittavat asiakirjat sekä suorittaa tarvittavat etukäteisjärjestelyt ennen lopullisen vuokrasopimuksen ja rakennusten kaupan allekirjoitusta. Tämän esisopimuksen allekirjoituksen yhteydessä tehdään väliaikainen tonttia XIV koskeva vuokrasopimus, joka on voimassa siihen asti, kun esisopimuksen voimassa olo päättyy. Tällä sopimuksella rakennusten hallintaoikeus siirtyy Yhtiölle. 3 Sopimuksen kohde ja sisältö Yhtiö on tarjonnut Tampereen kaupungin omistaman tontin XIV sijaitsevista rakennuksista euroa. Yhtiö on samalla valmis sitoutumaan tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyihin ehtoihin ja esittämiinsä tarjousasiakirjoihin sekä vuokraamaan tontin XIV kiinteistö- ja asuntolautakunnan päätöksen (Dnro YPA: 7765/131/2006) mukaisella vuokralla ja vuokrasopimuksessa

8 erikseen sovittavilla ehdoilla. 4 Yhtiön velvollisuudet ja vastuut - huolehtia siitä. että yhtiö on perustettu asuntoyhtiölain edellyttämällä tavalla ja merkitty kaupparekisteriin - saada kohteelle rakennuslupa, - laatia hankkeen rahoitussuunnitelma ja - osoittaa hankkeen kustannusarvion luotettavuus toteutussuunnitelmien pohjalta saatujen urakkatarjousten tai laaditun laskelmien perusteella - vastata rakennusten ylläpidosta sekä alueen järjestyksestä ja turvallisuudesta kustannuksellaan. 5 Kaupungin velvollisuudet ja vastuut - myydä Yhtiölle tontilla sijaitsevat rakennukset tarjouksen mukaiseen hintaan euroa. - vuokrata Yhtiölle tontin XIV kiinteistö- ja asuntolautakunnan päätöksen (Dnro YPA: 7765/131/2006) mukaisella vuokralla ja vuokrasopimuksessa erikseen sovittavilla ehdoilla). 6 Lopullisten sopimusten tekemisen edellytykset Lopullisten sopimusten, jotka ovat tontin luovuttamista koskeva vuokrasopimus ja rakennuksia koskeva kauppakirja, tekemisen ehtona on, että kohdassa 4 esitetyt ehdot täyttyvät. Mikäli nämä ehdot eivät täyty, ei kummallakaan osapuolella ole velvoitetta lopullisten sopimusten tekemiseen. Mikäli lopullisia sopimuksia ei voida tehdä tässä mainittujen edellytysten puuttumisen vuoksi, ei kummallakaan osapuolella ole mitään vaatimuksia toista osapuolta kohtaan. 7 Sopimuksen voimassaolo Tämä sopimus tulee voimaan, kun sopijaosapuolet ovat hyväksyneet sen lainvoimaisin päätöksin. Sopimus on voimassa asti. Mikäli ympäristö-

9 ja rakennusjaoston rakennuslupaa koskeva päätös ei ole saanut lainvoimaa mainittuun päivään mennessä siitä tehdyn oikaisuvaatimuksen tai valituksen johdosta, jatkuu tämän esisopimuksen voimassaolo kolme kuukautta siitä päivästä lukien, jona rakennuslupa-asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Tällöin myös tonttia koskeva väliaikainen vuokrasopimuksen voimassaolo jatkuu vastaavasti. Sopijaosapuolet voivat purkaa tämän sopimuksen yhteisellä päätöksellä, jos lopullisen sopimuksen tekemiseen ei ole riittäviä edellytyksiä. Tällaisessa tilanteessa ei sopijaosapuolilla ole puolin eikä toisin korvausvaatimuksia toisiaan kohtaan. Sopimus purkautuu myös, jos lopullisten sopimusten täyttämiselle tulee ns. ylivoimainen este. Mikäli sopimus purkautuu ylivoimaisen esteen vuoksi, ei sopija osapuolilla ole puolin eikä toisin korvausvaatimuksia toisiaan kohtaan. 8 Vahingonkorvaus Sopijaosapuolet vastaavat siitä vahingosta, jonka he aiheuttavat toisilleen rikkomalla tätä sopimusta huolimattomuudellaan tai laiminlyönnillään. Sopijaosapuolet eivät kuitenkaan vastaa toisilleen aiheutuneista välillisistä vahingoista, ellei kyse ole ollut tahallisesta toiminnasta tai törkeästä tuottamuksesta. 9 Erimielisyydet Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Erimielisyydet, joista sopijaosapuolet eivät pääse keskenään sopimukseen, on jätettävä Tampereen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 10 Sopimuskappaleet Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) yhtäpitävää kappaletta, yksi (1) kummallekin

10 sopijaosapuolelle. Tampereella Tampereen kaupungin hallitus Perustettava yhtiö Asunto-osakeyhtiö Tampereen Annikki

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO Kuvan tiedot 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2 2. Tontin tiedot 3 2.1 Tontin perustiedot 2.2 Tontin kaavatiedot 2.3 Tontin maaperä ja rakennettavuus 2.4 Maaperän

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO Kerimäen kunta (kunta), 0164792-2, ja Kerimäen kunnasta oleva perustettava kalastajien kiinteistöyhtiö Kerimäen kalatalo Oy (yritys), sopivat Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-16:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU Alustava hankekuvaus xx.x.2014 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TOTEUTUSMENETTELY... 1 2 YLEISTÄ... 3 2.1 Jätkäsaaren alue ja sen rakentuminen... 3 2.2 Bunkkerin kiinteistö ja

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 6.8.2013, klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala X vj Mikko Ahola

Lisätiedot

Kiinteistökaupan esisopimus kaupungintalon rakentamattoman tontin osan myynnistä toimisto- ja liikerakentamista varten

Kiinteistökaupan esisopimus kaupungintalon rakentamattoman tontin osan myynnistä toimisto- ja liikerakentamista varten Kaupunginhallitus 601 02.12.2013 Kaupunginvaltuusto 167 09.12.2013 Kiinteistökaupan esisopimus kaupungintalon rakentamattoman tontin osan myynnistä toimisto- ja liikerakentamista varten 1057/10.00.02.01/2013

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle Sivu 1 / 7 Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle 1. OSAPUOLET Luovuttaja Turun kaupunki (Luovuttaja) Y-tunnus 0204819-8 Osoite

Lisätiedot

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 18.08.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, Toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI

AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, Toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 1(6) ESISOPIMUS HOIVAKODIN VUOKRAAMISESTA Joensuun kaupungin Niinivaaran Hoivakoti Sireenipiha Sopijapuolet AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, Toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT 1 (29) KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT Tämä muistio on osa Helsinki High-rise arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun valmisteluun liittyviä asiakirjoja. Kilpailuun osallistumista

Lisätiedot

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ 1 (25) OSAKASSOPIMUS 17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ HARTELA OY JA TURUN KAUPUNKI 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. OSAPUOLET 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN TAUSTAA 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS 5.

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 johtokunta 600 0 1 10996-2014 (011, 642, 034) Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Sammandrag: -

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19. Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Vuokrauksen kohteet Teurastamon alueen tilat, osoitteessa Työpajankatu 2a

Vuokrauksen kohteet Teurastamon alueen tilat, osoitteessa Työpajankatu 2a 1. Tarjouspyynnön perustiedot Vuokrauksen kohteet Teurastamon alueen tilat, osoitteessa Työpajankatu 2a Tilat kuuluvat Teurastamon kokonaisuuteen. Helsingin kaupungin teurastuslaitokseksi vuonna 1933 rakennettu

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 10/2014 184 Tekninen lautakunta 04.11.2014 Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:13 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy omistaa Yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan.

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy omistaa Yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan. OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Sastamalan kaupunki 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Lavian kunta 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Pohjois-Satakunnan Seutuverkko

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot