CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI. Lausunto nro 4/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI. Lausunto nro 4/2008"

Transkriptio

1 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS COUR DES COMPTES EUROPÉENNE CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK IL-QORTI EWROPEA TA L-AWDITURI EUROPESE REKENKAMER EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Lausunto nro 4/2008 ITERistä ja fuusioenergian (Fusion for Energy) kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen taloushallintoa koskevista säännöistä (annettu EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan 4 kohdan ja Euratomin perustamissopimuksen 160 C artiklan nojalla) 12, RUE ALCIDE DE GASPERI TELEPHONE (+352) L LUXEMBOURG TELEFAX (+352) INTERNET:

2 2 SISÄLLYS Kohdat Johdanto 1-8 Yleiset huomautukset 9-11 Erityiset huomautukset Poikkeaminen budjettiperiaatteista Peruuntuneet määrärahat 13 Otto- ja antolainauksen edellytykset Määrärahasiirrot Komission sisäisen tarkastuksen osaston rooli Avustusten myöntämisen ehdot Siirtymäsäännökset 27 Liite 28

3 3 EUROOPAN YHTEISÖJEN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN, JOKA ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 248 artiklan 4 kohdan ja 279 artiklan, ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 160 C artiklan 4 kohdan ja 183 artiklan, ottaa huomioon eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten 27 päivänä maaliskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom 1, ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan, ottaa huomioon yhteisyrityksen hallintoneuvoston 22. lokakuuta 2007 hyväksymät, ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen taloushallintoa koskevat säännöt 2, ottaa huomioon yhteisyrityksen hallintoneuvoston 22. lokakuuta 2007 hyväksymät, ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen taloushallintoa koskevien sääntöjen täytäntöönpanosäännöt 3, ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 4, ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/ artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon EUVL L 90, EYVL L 248, Oikaisu julkaistu virallisessa lehdessä (EYVL L 25, ).

4 4 puiteasetuksesta 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 5, ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/ artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 652/2008 6, ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 4/ neuvoston asetusluonnoksesta Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamiseksi, ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 8/ komission asetusehdotuksesta (EY, Euratom) Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/ artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 muuttamisesta, ottaa huomioon ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajan pyynnön, joka koskee lausunnon antamista yhteisyrityksen taloushallintoa koskevista säännöistä ja joka toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle 28. helmikuuta 2008, EYVL L 357, EUVL L 181, EUVL C 273, EUVL C 23,

5 5 ON ANTANUT SEURAAVAN LAUSUNNON: JOHDANTO 1. Neuvoston 27 päivänä maaliskuuta 2007 tekemän päätöksen 2007/198/Euratom (jäljempänä ITERistä tehty neuvoston päätös ) 1 artiklassa perustetaan 19 päivänä huhtikuuta 2007 alkavaksi 35 vuoden jaksoksi eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian (Fusion for Energy) kehittämistä varten (jäljempänä yhteisyritys ). 2. ITERistä tehdyn neuvoston päätöksen 4 artiklassa säädetään, että Euratomin ohjeellinen kokonaisosuus yhteisyrityksen toimintaansa tarvitsemien varojen ohjeellisesta kokonaismäärästä on miljoonaa euroa. Tämä vastaa 79,2:ta prosenttia yhteisyrityksen varojen ohjeellisesta kokonaismäärästä, joka on miljoonaa euroa. 3. ITERistä tehdyn neuvoston päätöksen 5 artiklassa säädetään, että yhteisyrityksellä on oltava erilliset taloushallintoa koskevat säännöt (jäljempänä taloushallintoa koskevat säännöt ), jotka perustuvat varainhoidon puiteasetuksen 9 periaatteisiin. Säännöt voivat poiketa varainhoidon puiteasetuksesta, jos yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät ja jos asiassa on ennalta kuultu komissiota. 4. Yhteisyrityksen perussäännön (ITERistä tehdyn neuvoston päätöksen liite I) 15 artiklan mukaan yhteisyrityksen alustava tilinpäätös on toimitettava komissiolle ja Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimelle (jäljempänä tilintarkastustuomioistuin ) kunkin varainhoitovuoden päättymistä seuraavien kahden kuukauden kuluessa. Tilintarkastustuomioistuin antaa kunkin 9 Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2343/2002, annettu 23 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/ artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta.

6 6 varainhoitovuoden päättymistä seuraavan kesäkuun 15 päivään mennessä huomautuksensa yhteisyrityksen alustavasta tilinpäätöksestä. 5. Yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi 22. lokakuuta 2007 ITERin taloushallintoa koskevat säännöt ja niiden täytäntöönpanosäännöt. 6. Euroopan komissio antoi 6. marraskuuta 2007 myönteisen lausunnon ITERin taloushallintoa koskevista säännöistä. 7. ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtaja pyysi 28. helmikuuta 2008 tilintarkastustuomioistuimelta lausuntoa ITERin taloushallintoa koskevista säännöistä. 8. ITERin taloushallintoa koskevien sääntöjen perustana olevaa varainhoidon puiteasetusta on yleiseen varainhoitoasetukseen 10 tehtyjen muutosten vuoksi äskettäin muutettu 11. Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt yleisen varainhoitoasetuksen muutosten osalta lausunnon nro 4/ ja varainhoidon puiteasetuksen muutosten osalta lausunnon nro 8/ YLEISET HUOMAUTUKSET 9. Tilintarkastustuomioistuin pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että siltä pyydettiin lausuntoa ITERin taloushallintoa koskevista säännöistä vasta sen jälkeen, kun yhteisyrityksen hallintoneuvosto oli jo hyväksynyt säännöt Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1995/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta. Komission asetus (EY, Euratom) N:o 652/2008 komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 muuttamisesta (EUVL L 181, ). EUVL C 273, EUVL C 23,

7 7 10. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että ITERin taloushallintoa koskevat säännöt perustuvat olennaisilta osiltaan varainhoidon puiteasetuksen ja yleisen varainhoitoasetuksen periaatteisiin. Tässä lausunnossa käydään läpi tiettyjä kohtia, joissa säännöt kuitenkin eroavat näistä asetuksista. 11. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin on ottanut huomioon varainhoidon puiteasetuksen viimeaikaiset muutokset ja suosittelee, että ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (Fusion for Energy) perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen hallintoneuvosto muuttaa taloushallintoa koskevia sääntöjä vastaavasti. ERITYISET HUOMAUTUKSET 12. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi joitakin seikkoja, joiden osalta ITERin taloushallintoa koskevia sääntöjä olisi tarpeen muuttaa yhteisyrityksen rahoituskehyksen parantamiseksi. Näitä seikkoja käsitellään jäljempänä. Poikkeaminen budjettiperiaatteista Peruuntuneet määrärahat 13. ITERin taloushallintoa koskevien sääntöjen 10 ja 11 artikla liittyy peruuntuneiden määrärahojen uudelleenkäyttöön (käyttämättä jääneet ja vapautetut määrärahat). Kummassakin artiklassa todetaan seuraavaa: Given the needs of the Joint Undertaking, the cancelled appropriations shall be entered in the estimate of revenue and expenditure of the following financial years, in accordance with Article 28. (Peruuntuneet määrärahat otetaan yhteisyrityksen tarpeet huomioon ottaen seuraavien varainhoitovuosien menoja ja tuloja koskevaan ennakkoarvioon 28 artiklan mukaisesti.) Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että englanninkielinen ilmaus shall be entered (otetaan) korvataan ilmauksella may be entered (voidaan ottaa). Näin varainhoidon puiteasetuksesta poikkeamista ei pidetä automaattisena. Tilintarkastustuomioistuin suosittelee myös, että taloushallintoa koskevien

8 8 sääntöjen täytäntöönpanosäännöissä määritellään, missä tilanteessa tätä poikkeamaa voidaan soveltaa. Otto- ja antolainauksen edellytykset 14. EY:n perustamissopimuksesta poiketen Euratomin perustamissopimuksen 172 artiklassa määrätään, että yhteisö voi ottaa lainaa tutkimusten ja investointien rahoitukseen neuvoston vahvistamin ehdoin. 15. ITERistä tehdyn neuvoston päätöksen 14 mukaan yhteisyrityksellä on mahdollisuus ottaa lainaa saatuaan siihen hallintoneuvoston hyväksynnän ja edellytyksin, jotka on määritelty taloushallintoa koskevissa säännöissä. 16. ITERin taloushallintoa koskevissa säännöissä tai niiden täytäntöönpanosäännöissä ei kuitenkaan riittävällä tavalla täsmennetä lainan ottamisen ja myöntämisen edellytyksiä. 17. Tilintarkastustuomioistuin katsoo myös, että lainan ottamiseen ja myöntämiseen täytyy saada hallintoneuvoston nimenomainen hyväksyntä, kuten ITER-yhteisyrityksen perussäännön liitteessä III olevassa 4 kohdassa säädetään. Tämä vaatisi muutosta ITERin taloushallintoa koskevien sääntöjen täytäntöönpanosääntöjen 5 artiklaan, jonka mukaan laina katsotaan otetuksi tai myönnetyksi, mikäli hallintoneuvosto ei tee asiassa päätöstä kuukauden kuluessa pääjohtajan pyynnöstä. 18. Tilintarkastustuomioistuin katsoo lisäksi, että yhteisyrityksen taloushallintoa koskevissa säännöissä olisi määrättävä siitä, miten yhteisyritys raportoi ottamistaan ja myöntämistään lainoista komissiolle ja budjettivallan käyttäjälle. Määrärahasiirrot 19. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että ITERin taloushallintoa koskevien sääntöjen 23 artiklan 2 kohdassa asetettu määräaika, jonka kuluessa 14 ITER-yhteisyrityksen perussääntö, liitteessä III oleva 4 kohta.

9 9 hallintoneuvoston on ilmoitettava, mikäli se vastustaa yli 10:tä prosenttia budjettikohdasta vastaavia osastojen välisiä määrärahasiirtoja, voitaisiin lyhentää neljästä viikosta kolmeen. Näin otettaisiin huomioon varainhoidon puiteasetuksen 23 artiklan viimeaikaiset muutokset. 20. Toisaalta tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 23 artiklan 2 kohdan viimeinen virke saattaa vähentää määrärahasiirtoihin kohdistuvaa hallintoneuvoston valvontaa: In cases of urgency, the Director may shorten the time-limit to at least five working days. (Kiireellisissä tapauksissa pääjohtaja voi lyhentää määräajan vähintään viiteen työpäivään). ITER-yhteisyrityksen toimintaedellytyksiä on toki helpotettava, mutta tilintarkastustuomioistuin ehdottaa, että kiireellisissä tapauksissa määräajan lyhentämisestä vähintään viiteen työpäivään voisi päättää hallintoneuvosto. Täytäntöönpanosäännöissä olisi täsmennettävä, millaiset tapaukset käsitellään kiireellisinä. Komission sisäisen tarkastuksen osaston rooli 21. Yleisesti ottaen komission sisäisellä tarkastajalla on varainhoidon puiteasetuksen 71 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisön elinten osalta samat toimivaltuudet kuin komission yksiköiden osalta. 22. ITERin taloushallintoa koskevissa säännöissä ei mainita komission sisäisen tarkastajan valtuuksia toimittaa yhteisyritykseen kohdistuvia tarkastuksia. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, ettei ole olemassa erityisiä syitä, joiden vuoksi komission sisäisen tarkastuksen osasto ei toimittaisi tarkastuksia yhteisyrityksen osalta. Päinvastoin on olemassa hyvät perustelut sille, miksi komission sisäisen tarkastuksen osastolla pitää olla yhteisyrityksen osalta samat valtuudet kuin muiden yhteisön elinten. Tällaisia perusteluja ovat muun muassa seuraavat: Yhteisö myöntää yhteisyritykselle huomattavan määrän rahoitusta (lähes 80 prosenttia arviolta miljoonan euron suuruisesta kokonaisbudjetista).

10 10 ITER-yhteisyritys rahoitetaan kokonaisuudessaan julkisista varoista (toisin kuin muut yhteisön yhteisyritykset). Yhteisyritys on kiinteästi kytköksissä komissioon ja EU:n talousarvioon, mistä on osoituksena se, että yhteisyrityksen on palautettava tuloslaskelmassa esitetty ylijäämä komissiolle. Yhteisyrityksen tilinpäätökset yhdistetään yhteisön toimielinten tilinpäätöksiin ja yhteisyrityksen on toimitettava rahoitustaan koskevat tiedot komissiolle. 23. Yhteisyrityksen talousarvio on huomattava ja yhteisyritykselle asetetut tehtävät monimutkaisia, joten tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yhteisyrityksen olisi perustettava tarkastusvaliokunta, joka raportoi suoraan hallintoneuvostolle. Avustusten myöntämisen ehdot 24. ITERin taloushallintoa koskevien sääntöjen 104 artiklan 3 kohdan mukaan hakijoille ja edunsaajille, jotka hakemusta jättäessään tai avustussopimuksen täytäntöönpanon aikana ovat antaneet vääriä tietoja tulojen ja menojen hyväksyjälle tai eivät ole toimittaneet tämän pyytämiä tietoja, voidaan langettaa sakkoja vain, jos sakoista on mainittu ehdotuspyynnössä. 25. Tilintarkastustuomioistuin pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että tutkimukseen myönnettyjä avustuksia koskevien maksujen laillisuuteen ja asianmukaisuuteen liittyy huomattavia riskejä, kuten tilintarkastustuomioistuin on tuonut esiin vuosikertomuksissaan Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että tuen hakijoille ja edunsaajille tarvittaessa langetettaviin hallinnollisiin seuraamuksiin ja sakkoihin liittyvien säännösten sovellettavuutta voidaan pitää yleissääntönä. Näin ollen 15 Ks. esim. varainhoitovuotta 2006 koskevan vuosikertomuksen kohta 7.30.

11 11 tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että ITERin taloushallintoa koskevien sääntöjen 104 artiklan 3 kohtaa muutetaan. Siirtymäsäännökset 27. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 133 artiklassa olevan siirtymäsäännöksen teksti, joka koskee 118 ja 119 artiklassa tarkoitettujen tilinpäätösten esittämisen sekä 130 artiklassa tarkoitetun vastuuvapausmenettelyn määräaikaa, on harhaanjohtava. Tilintarkastustuomioistuin ehdottaa 133 artiklaa muutettavaksi siten, että siitä käy selvästi ilmi, että ensimmäinen tilinpäätös on esitettävä vuonna 2009 ja että ensimmäinen vastuuvapausmenettely toteutetaan vuonna 2010; molemmat määräajat koskevat varainhoitovuoden 2008 tilejä. LIITE 28. Liitteenä oleva taulukko sisältää ITERin taloushallintoa koskeviin sääntöihin liittyvät tilintarkastustuomioistuimen huomiot 16. Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän lausunnon Luxemburgissa 9. lokakuuta 2008 pitämässään kokouksessa. Tilintarkastustuomioistuimen puolesta Vítor Manuel da Silva Caldeira Presidentti 16 Taulukko on selkeyden vuoksi jaettu kolmeen sarakkeeseen, joissa verrataan ITERin taloushallintoa koskevia sääntöjä varainhoidon puiteasetukseen ja esitetään tilintarkastustuomioistuimen huomiot.

12 COMMISSION (EC, Euratom) No 2343/2002 of 23 December 2002 on the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities. (CONSOLIDATED TEXT) DECISION OF 22 OCTOBER 2007 OF THE GOVERNING BOARD OF THE EUROPEAN JOINT UNDERTAKING FOR ITER AND THE DEVELOPMENT OF FUSION ENERGY ADOPTING THE FINANCIAL (CONSOLIDATED TEXT) TITLE II TITLE II BUDGETARY PRINCIPLES BUDGETARY PRINCIPLES Article 10 Article Appropriations which have not been used at the end of the financial year for which they were entered shall be cancelled. 3. Commitment appropriations and non-differentiated appropriations not yet committed at the close of the financial year may be carried over in respect of amounts corresponding to commitment appropriations for which most of the preparatory stages of the commitment procedure, to be defined in the rules implementing the financial regulation of each Community body, have been completed by 31 December; these amounts may then be committed up to 31 March of the following year. 6. Appropriations carried over which have not been committed by 31 March of year N+1 shall be automatically cancelled. 1. Appropriations which have not been used at the end of the financial year for which they were entered shall be cancelled. Given the needs of the Joint Undertaking, the cancelled appropriations shall be entered in the estimate of revenue and expenditure of the following financial years, in accordance with Article Commitment appropriations and non-differentiated appropriations not yet committed at the close of the financial year may be carried over in respect of amounts corresponding to commitment appropriations for which most of the preparatory stages of the commitment procedure have been completed by 31 December; these amounts may then be committed up to 31 March of the following year. 6. Appropriations carried over which have not been committed by 31 March of the following year shall be automatically cancelled. Given the needs of the Joint Undertaking, the cancelled appropriations shall be entered in the estimate of revenue and expenditure of the following financial years, in accordance with Article 28. The second sentence of Article 10.1 is derogation to the general procedure laid down in the Framework Financial Regulation. The Court recommends defining the conditions under which this prerogative may be applied, replacing the term "shall" by "may" in order to limit the application of a derogation of the general principle. The Court recommends to add, in line with the Framework Financial Regulation: "to be defined in the rules implementing the financial regulation " after "...of the commitment procedure" The second sentence of Article 10.6 is derogation to the general procedure laid down in the Framework Financial Regulation. The Court recommends defining the conditions under which this prerogative may be applied, replacing the term "shall" by "may" in order to limit the application of a derogation of the general principle.

13 7. The appropriations available at 31 December arising from the assigned revenue referred to in Article 19 shall be carried over automatically. By 1 June of the year N+1 at the latest, the Community body shall inform the Commission about the implementation of the assigned revenues carried over. 8. The appropriations available at 31 December arising from the assigned revenue referred to in Article 19 shall be carried over automatically. The Court recommends to add, in line with the recent amendments incorporated in the Framework Financial Regulation, the following paragraph: "By 1 June of the following year at the latest, the Joint Undertaking shall inform the Commission and the Budgetary Authority about the implementation of the assigned revenue carried over" Article 11 Article 11 Where amounts are decommitted, as a result of total or partial non-implementation of the actions for which they were earmarked, in any financial year after that in which the appropriations were committed, the appropriations concerned shall be cancelled. Where amounts are decommitted, as a result of total or partial non-implementation of the actions for which they were earmarked, in any financial year after that in which the appropriations were committed, the appropriations concerned shall be cancelled. Given the needs of the Joint Undertaking, the cancelled appropriations shall be entered in the estimate of revenue and expenditure of the following financial years, in accordance with Article 28. The second sentence of Article 11 is derogation to the general procedure laid down in the Framework Financial Regulation. The Court recommends defining the conditions under which this prerogative may be applied, replacing the term "shall" by "may" in order to limit the application of a derogation of the general principle. Article 15 Article The Community body may not raise loans. 3. The Joint Undertaking may grant or raise loans in accordance with Article 4 and Annex III point 4 of the Statutes. The Court recommends to add to this point, as stated in Point 4 of Annex III of the Statutes.": and with the necessary approval of the Governing Board. The Court also recommends to include in the text of the Financial Regulation that the conditions and the limits to take out and grant loans shall be defined in the Implementing Rules of the Financial Regulation. Arrangements for reporting to the Commission and the Budgetary Authority on the loans granted and raised should be defined. 4. Community funds paid to the Community body shall constitute for its budget a balancing subsidy which shall count as pre-financing within the meaning of Article 81(1)(b)(i) of the general Financial Regulation. Point 4 of Article 15 of the Framework Financial Regulation should, mutatis mutandis, be included in the ITER Financial Regulation.

14 5. The Community body shall implement rigorous cash management, taking due account of assigned revenue, in order to ensure that its cash balances are limited to duly justified requirements. With its payment requests, it shall submit detailed and updated forecasts on its real cash requirements throughout the year, including information on assigned revenue. Point 5 of Article 15 of the Framework Financial Regulation should, mutatis mutandis, be included in the ITER Financial Regulation. Article 16 Article If the balance of the outturn account within the meaning of Article 81 is positive, it shall be repaid to the Commission up to the amount of the Community subsidy paid during the year. The part of the balance exceeding the amount of the Community subsidy paid during the year shall be entered in the budget for the following financial year as revenue. The Communities bodies shall provide, by 31 March of the year N at the latest, an estimate of the operating surplus from the year N-1, which is to be returned to the Community budget later in year n, in order to complete the information already available concerning the surplus of the year N-2. This information shall be duly taken into account by the Commission when assessing the financial needs of Community bodies for the year N If the balance of the outturn account within the meaning of Article 116 is positive, it shall be repaid to the Commission up to the amount of the Community contribution paid during the financial year. The part of the balance exceeding the amount of the Community contribution paid during the financial year shall be entered in the budget for the following financial year as revenue. The third sentence of point 1 of Article 16 of the Framework Financial Regulation and the second paragraph of the same Article should, mutatis mutandis, be included in the ITER Financial Regulation.

15 Article 20 Article The value of voluntary contributions in-kind shall be determined by the Joint Undertaking. The Court recommends that the Implementing Rules of the Financial Regulation should define the conditions to determine the value of contributions in kind. Article 23 Article Beyond the limit referred in the first paragraph, the director may propose to the management board transfers of appropriations from one title to another. The management board shall have three weeks in which to oppose such transfers. After this time-limit they shall be deemed to be adopted. 4. The Director shall inform the management board as soon as possible of all transfers made. He shall inform the budgetary authority of all transfers carried out under paragraph Beyond the limit referred in the first paragraph, the Director may propose to the Governing Board transfers of appropriations from one title to another. The Governing Board shall have four weeks in which to oppose such transfers; after this time-limit they shall be deemed to be adopted. In cases of urgency, the Director may shorten the time-limit to at least five working days. 4. The Director shall inform the Governing Board as soon as possible of all transfers made. The general time limit may be reduced to three weeks in line with Article 23 of the Framework Financial Regulation. The final sentence of Article 23 impairs the control by the Governing Board over the transfers of appropriations, and is contrary to Article 23 of the Framework Financial Regulation. The Court proposes that the last sentence of Article 23 may be drafted as follows: "In cases of urgency the Governing Board may agree to reduce the time-limit to at least five working days." The Court recommends to add: "He shall inform the budgetary authority of all transfers carried out under paragraph 2", in line with the Framework Financial Regulation. Article 26 Article A summary of the budget and amending budgets, as finally adopted, shall be published in the Official Journal of the European Union within three months of their adoption. The summary shall show the five main revenue budget lines, the five main expenditure budget lines for the administrative and operational budget, the establishment plan and an estimate of the number of contract staff expressed in full-time equivalents for which appropriations are budgeted, and seconded national experts. It shall also indicate the figures for the previous year. 2. A summary of the budget and of amending budgets shall be published in the Official Journal of the European Union within three months following the date on which they become definitive. The Court recommends to add the following paragraph, in line with the Framework Financial Regulation and the Court's recommendation in Opinion 4/2007, paragraph 2. "The summary shall show the five main revenue budget lines, the five main expenditure budget lines for the administrative and operational budget, the establishment plan and an estimate of the number of contract staff expressed in full-time equivalents for which appropriations are budgeted, and seconded national experts. It shall also indicate the figures for the previous year".

16 3. The budget including the establishment plan and amending budgets, as finally adopted, as well as an indication of the number of contract staff expressed in full-time equivalents for which appropriations are budgeted, and seconded national experts, shall be transmitted for information to the budgetary authority, the Court of Auditors and the Commission, and shall be published on the website of the Community body concerned within four weeks of their adoption. 4. The Community body shall make available on its Internet site information on the beneficiaries of funds deriving from its budget, including experts contracted pursuant to Article 74b. The published information shall be easily accessible, transparent and comprehensive. This information shall be made available with due observance of the requirements of confidentiality and security, in particular the protection of personal data laid down in Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council. Where information is published only in anonymous form, the Community body shall, upon request, provide information on the beneficiaries concerned to the European Parliament in an appropriate manner. 3. The budget and amending budgets, as became definitive, shall be transmitted for information to the budgetary authority, the Court of Auditors and the Commission and shall be published on the official internet website of the Joint Undertaking within two months following the date on which they become definitive. 4. The Joint Undertaking shall make available, in an appropriate manner, information on the beneficiaries of funds deriving from its budget. This information shall be made available with due observance of the requirements of confidentiality and security, in particular the protection of personal data as laid down in Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December The Court recommends to amend this point, in line with the amendments introduced in the Framework Financial Regulation: "The budget including the establishment plan and amending budgets, as finally adopted, as well as an indication of the number of contract staff expressed in full-time equivalents for which appropriations are budgeted, and seconded national experts, shall be transmitted for information to the budgetary authority, the Court of Auditors and the Commission, and shall be published on the website of the Joint Undertaking within four weeks of their adoption." The Court recommends to amend this point, in line with the amendments introduced in the Framework Financial Regulation: "The Joint Undertaking shall make available on its Internet site information on the beneficiaries of funds deriving from its budget, including experts contracted. The published information shall be easily accessible, transparent and comprehensive. This information shall be made available with due observance of the requirements of confidentiality and security, in particular the protection of personal data laid down in Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council". "Where information is published only in anonymous form, the Joint Undertaking shall, upon request, provide information on the beneficiaries concerned to the European Parliament in an appropriate manner". 1 OJ L 8, , p. 1.

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 5 November 2013 relating to Warrants relating to the DAX * Index to be publicly offered in the Republic of Finland and to be admitted

Lisätiedot

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996)

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996) Liite 1 YLEISSOPIMUS TOIMIVALLASTA, SOVELLETTAVASTA LAISTA, TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ VANHEMPAINVASTUUSEEN JA LASTEN SUOJELUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA (Tehty 19 lokakuuta

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 3 March 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 3 March 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 3 March 2014 relating to ATM Call Structured Certificates relating to Fund Shares (ISIN DE000CZ36RV2) to be publicly offered in the Republic

Lisätiedot

HE 91/2008 vp. 1949 (nro 98);

HE 91/2008 vp. 1949 (nro 98); 10 Sopimusteksti MERITYÖTÄ KOSKEVA YLEISSO- PIMUS, 2006 JOHDANTO MARITIME LABOUR CONVEN- TION, 2006 PREAMBLE Kansainvälisen työjärjestön yleiskonferenssi, jonka Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvosto

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 23 SISÄLLYS N:o Sivu 23 Ulkoasiainministeriön ilmoitus Schengenin säännöstön

Lisätiedot

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Final Terms dated

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Final Terms dated Citigroup Global Markets Deutschland AG Frankfurt am Main (Issuer) Final Terms dated 12 February 2015 to the Base Prospectus dated 07 May 2014 as amended from time to time (the "Base Prospectus") OPEN

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer Dated 07/03/2014 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 13/05/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2014. 17/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 130/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2014. 17/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 130/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 130/2014) Valtioneuvoston asetus taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 4 September 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 4 September 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 4 September 2014 relating to Smart Bonus Structured Notes relating to ETF Shares and an Index (ISIN FI4000108535) to be publicly offered

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 31/03/2015 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 09/06/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 14 16 SISÄLLYS N:o Sivu 14 Tasavallan presidentin asetus täydellisestä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013. 50/2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013. 50/2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-OPAS 12 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finnish Standards Association SFS 2013-10-07 2. painos 1 (145) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 4.6.2008 KOM(2008) 338 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE Yhteenveto komission hallintosaavutuksista

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jiiljempiinii "sopimuspuolet",

Lisätiedot

EMN FOCUSSED STUDY 2/2013

EMN FOCUSSED STUDY 2/2013 EMN FOCUSSED STUDY 2/2013 Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in different Member States Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama EMN FOCUSSED STUDY 2/2013 Organisation

Lisätiedot

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for Apple TV Getting Started Guide Contents 5 English 45 Svenska 63 Suomi 83 Dansk 101 Norsk AppleCare Protection Plan for Apple TV Fact Sheet Service and support from the people

Lisätiedot

Policies, Practices and Data on unaccompanied Minors in 2014

Policies, Practices and Data on unaccompanied Minors in 2014 EMN FOCUSSED STUDY 3 2014 Policies, Practices and Data on unaccompanied Minors in 2014 Co-financed by the European Union 2 Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014 ISBN 978-952-5920-39-0

Lisätiedot

Dissemination of information on voluntary return: how to reach irregular migrants not in contact with the authorities

Dissemination of information on voluntary return: how to reach irregular migrants not in contact with the authorities EMN FOCUSSED STUDY 2 2015 Dissemination of information on voluntary return: how to reach irregular migrants not in contact with the authorities National Report of Finland Co-financed by the European Union

Lisätiedot

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1 Soveltamisalue TSSFI 07/2015 Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1.1 Nämä myynti- ja toimitusehdot koskevat TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Lisätiedot

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 2002 N:o 78 80 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies

The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies EMN FOCUSSED STUDY 1 2014 The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies Co-financed by the European Union 2 The use of detention and alternatives to detention

Lisätiedot

LIITE A5 II. Merityösertifikaatti

LIITE A5 II. Merityösertifikaatti 140 52/2013 LIITE A5 II Merityösertifikaatti (Huomio: tähän todistukseen on liitettävä merityöehtojen noudattamista koskeva ilmoitus) Perustuu merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen,, (jäljempänä

Lisätiedot

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish English Term English Description Translated term Translated description accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having

Lisätiedot

(Käännös) Liite. Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista

(Käännös) Liite. Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista (Käännös) Liite Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work Koska Kansainvälisen työjärjestön perustana

Lisätiedot