CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI. Lausunto nro 4/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI. Lausunto nro 4/2008"

Transkriptio

1 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS COUR DES COMPTES EUROPÉENNE CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK IL-QORTI EWROPEA TA L-AWDITURI EUROPESE REKENKAMER EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Lausunto nro 4/2008 ITERistä ja fuusioenergian (Fusion for Energy) kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen taloushallintoa koskevista säännöistä (annettu EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan 4 kohdan ja Euratomin perustamissopimuksen 160 C artiklan nojalla) 12, RUE ALCIDE DE GASPERI TELEPHONE (+352) L LUXEMBOURG TELEFAX (+352) INTERNET:

2 2 SISÄLLYS Kohdat Johdanto 1-8 Yleiset huomautukset 9-11 Erityiset huomautukset Poikkeaminen budjettiperiaatteista Peruuntuneet määrärahat 13 Otto- ja antolainauksen edellytykset Määrärahasiirrot Komission sisäisen tarkastuksen osaston rooli Avustusten myöntämisen ehdot Siirtymäsäännökset 27 Liite 28

3 3 EUROOPAN YHTEISÖJEN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN, JOKA ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 248 artiklan 4 kohdan ja 279 artiklan, ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 160 C artiklan 4 kohdan ja 183 artiklan, ottaa huomioon eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten 27 päivänä maaliskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom 1, ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan, ottaa huomioon yhteisyrityksen hallintoneuvoston 22. lokakuuta 2007 hyväksymät, ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen taloushallintoa koskevat säännöt 2, ottaa huomioon yhteisyrityksen hallintoneuvoston 22. lokakuuta 2007 hyväksymät, ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen taloushallintoa koskevien sääntöjen täytäntöönpanosäännöt 3, ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 4, ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/ artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon EUVL L 90, EYVL L 248, Oikaisu julkaistu virallisessa lehdessä (EYVL L 25, ).

4 4 puiteasetuksesta 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 5, ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/ artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 652/2008 6, ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 4/ neuvoston asetusluonnoksesta Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamiseksi, ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 8/ komission asetusehdotuksesta (EY, Euratom) Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/ artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 muuttamisesta, ottaa huomioon ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajan pyynnön, joka koskee lausunnon antamista yhteisyrityksen taloushallintoa koskevista säännöistä ja joka toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle 28. helmikuuta 2008, EYVL L 357, EUVL L 181, EUVL C 273, EUVL C 23,

5 5 ON ANTANUT SEURAAVAN LAUSUNNON: JOHDANTO 1. Neuvoston 27 päivänä maaliskuuta 2007 tekemän päätöksen 2007/198/Euratom (jäljempänä ITERistä tehty neuvoston päätös ) 1 artiklassa perustetaan 19 päivänä huhtikuuta 2007 alkavaksi 35 vuoden jaksoksi eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian (Fusion for Energy) kehittämistä varten (jäljempänä yhteisyritys ). 2. ITERistä tehdyn neuvoston päätöksen 4 artiklassa säädetään, että Euratomin ohjeellinen kokonaisosuus yhteisyrityksen toimintaansa tarvitsemien varojen ohjeellisesta kokonaismäärästä on miljoonaa euroa. Tämä vastaa 79,2:ta prosenttia yhteisyrityksen varojen ohjeellisesta kokonaismäärästä, joka on miljoonaa euroa. 3. ITERistä tehdyn neuvoston päätöksen 5 artiklassa säädetään, että yhteisyrityksellä on oltava erilliset taloushallintoa koskevat säännöt (jäljempänä taloushallintoa koskevat säännöt ), jotka perustuvat varainhoidon puiteasetuksen 9 periaatteisiin. Säännöt voivat poiketa varainhoidon puiteasetuksesta, jos yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät ja jos asiassa on ennalta kuultu komissiota. 4. Yhteisyrityksen perussäännön (ITERistä tehdyn neuvoston päätöksen liite I) 15 artiklan mukaan yhteisyrityksen alustava tilinpäätös on toimitettava komissiolle ja Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimelle (jäljempänä tilintarkastustuomioistuin ) kunkin varainhoitovuoden päättymistä seuraavien kahden kuukauden kuluessa. Tilintarkastustuomioistuin antaa kunkin 9 Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2343/2002, annettu 23 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/ artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta.

6 6 varainhoitovuoden päättymistä seuraavan kesäkuun 15 päivään mennessä huomautuksensa yhteisyrityksen alustavasta tilinpäätöksestä. 5. Yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi 22. lokakuuta 2007 ITERin taloushallintoa koskevat säännöt ja niiden täytäntöönpanosäännöt. 6. Euroopan komissio antoi 6. marraskuuta 2007 myönteisen lausunnon ITERin taloushallintoa koskevista säännöistä. 7. ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtaja pyysi 28. helmikuuta 2008 tilintarkastustuomioistuimelta lausuntoa ITERin taloushallintoa koskevista säännöistä. 8. ITERin taloushallintoa koskevien sääntöjen perustana olevaa varainhoidon puiteasetusta on yleiseen varainhoitoasetukseen 10 tehtyjen muutosten vuoksi äskettäin muutettu 11. Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt yleisen varainhoitoasetuksen muutosten osalta lausunnon nro 4/ ja varainhoidon puiteasetuksen muutosten osalta lausunnon nro 8/ YLEISET HUOMAUTUKSET 9. Tilintarkastustuomioistuin pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että siltä pyydettiin lausuntoa ITERin taloushallintoa koskevista säännöistä vasta sen jälkeen, kun yhteisyrityksen hallintoneuvosto oli jo hyväksynyt säännöt Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1995/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta. Komission asetus (EY, Euratom) N:o 652/2008 komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 muuttamisesta (EUVL L 181, ). EUVL C 273, EUVL C 23,

7 7 10. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että ITERin taloushallintoa koskevat säännöt perustuvat olennaisilta osiltaan varainhoidon puiteasetuksen ja yleisen varainhoitoasetuksen periaatteisiin. Tässä lausunnossa käydään läpi tiettyjä kohtia, joissa säännöt kuitenkin eroavat näistä asetuksista. 11. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin on ottanut huomioon varainhoidon puiteasetuksen viimeaikaiset muutokset ja suosittelee, että ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (Fusion for Energy) perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen hallintoneuvosto muuttaa taloushallintoa koskevia sääntöjä vastaavasti. ERITYISET HUOMAUTUKSET 12. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi joitakin seikkoja, joiden osalta ITERin taloushallintoa koskevia sääntöjä olisi tarpeen muuttaa yhteisyrityksen rahoituskehyksen parantamiseksi. Näitä seikkoja käsitellään jäljempänä. Poikkeaminen budjettiperiaatteista Peruuntuneet määrärahat 13. ITERin taloushallintoa koskevien sääntöjen 10 ja 11 artikla liittyy peruuntuneiden määrärahojen uudelleenkäyttöön (käyttämättä jääneet ja vapautetut määrärahat). Kummassakin artiklassa todetaan seuraavaa: Given the needs of the Joint Undertaking, the cancelled appropriations shall be entered in the estimate of revenue and expenditure of the following financial years, in accordance with Article 28. (Peruuntuneet määrärahat otetaan yhteisyrityksen tarpeet huomioon ottaen seuraavien varainhoitovuosien menoja ja tuloja koskevaan ennakkoarvioon 28 artiklan mukaisesti.) Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että englanninkielinen ilmaus shall be entered (otetaan) korvataan ilmauksella may be entered (voidaan ottaa). Näin varainhoidon puiteasetuksesta poikkeamista ei pidetä automaattisena. Tilintarkastustuomioistuin suosittelee myös, että taloushallintoa koskevien

8 8 sääntöjen täytäntöönpanosäännöissä määritellään, missä tilanteessa tätä poikkeamaa voidaan soveltaa. Otto- ja antolainauksen edellytykset 14. EY:n perustamissopimuksesta poiketen Euratomin perustamissopimuksen 172 artiklassa määrätään, että yhteisö voi ottaa lainaa tutkimusten ja investointien rahoitukseen neuvoston vahvistamin ehdoin. 15. ITERistä tehdyn neuvoston päätöksen 14 mukaan yhteisyrityksellä on mahdollisuus ottaa lainaa saatuaan siihen hallintoneuvoston hyväksynnän ja edellytyksin, jotka on määritelty taloushallintoa koskevissa säännöissä. 16. ITERin taloushallintoa koskevissa säännöissä tai niiden täytäntöönpanosäännöissä ei kuitenkaan riittävällä tavalla täsmennetä lainan ottamisen ja myöntämisen edellytyksiä. 17. Tilintarkastustuomioistuin katsoo myös, että lainan ottamiseen ja myöntämiseen täytyy saada hallintoneuvoston nimenomainen hyväksyntä, kuten ITER-yhteisyrityksen perussäännön liitteessä III olevassa 4 kohdassa säädetään. Tämä vaatisi muutosta ITERin taloushallintoa koskevien sääntöjen täytäntöönpanosääntöjen 5 artiklaan, jonka mukaan laina katsotaan otetuksi tai myönnetyksi, mikäli hallintoneuvosto ei tee asiassa päätöstä kuukauden kuluessa pääjohtajan pyynnöstä. 18. Tilintarkastustuomioistuin katsoo lisäksi, että yhteisyrityksen taloushallintoa koskevissa säännöissä olisi määrättävä siitä, miten yhteisyritys raportoi ottamistaan ja myöntämistään lainoista komissiolle ja budjettivallan käyttäjälle. Määrärahasiirrot 19. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että ITERin taloushallintoa koskevien sääntöjen 23 artiklan 2 kohdassa asetettu määräaika, jonka kuluessa 14 ITER-yhteisyrityksen perussääntö, liitteessä III oleva 4 kohta.

9 9 hallintoneuvoston on ilmoitettava, mikäli se vastustaa yli 10:tä prosenttia budjettikohdasta vastaavia osastojen välisiä määrärahasiirtoja, voitaisiin lyhentää neljästä viikosta kolmeen. Näin otettaisiin huomioon varainhoidon puiteasetuksen 23 artiklan viimeaikaiset muutokset. 20. Toisaalta tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 23 artiklan 2 kohdan viimeinen virke saattaa vähentää määrärahasiirtoihin kohdistuvaa hallintoneuvoston valvontaa: In cases of urgency, the Director may shorten the time-limit to at least five working days. (Kiireellisissä tapauksissa pääjohtaja voi lyhentää määräajan vähintään viiteen työpäivään). ITER-yhteisyrityksen toimintaedellytyksiä on toki helpotettava, mutta tilintarkastustuomioistuin ehdottaa, että kiireellisissä tapauksissa määräajan lyhentämisestä vähintään viiteen työpäivään voisi päättää hallintoneuvosto. Täytäntöönpanosäännöissä olisi täsmennettävä, millaiset tapaukset käsitellään kiireellisinä. Komission sisäisen tarkastuksen osaston rooli 21. Yleisesti ottaen komission sisäisellä tarkastajalla on varainhoidon puiteasetuksen 71 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisön elinten osalta samat toimivaltuudet kuin komission yksiköiden osalta. 22. ITERin taloushallintoa koskevissa säännöissä ei mainita komission sisäisen tarkastajan valtuuksia toimittaa yhteisyritykseen kohdistuvia tarkastuksia. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, ettei ole olemassa erityisiä syitä, joiden vuoksi komission sisäisen tarkastuksen osasto ei toimittaisi tarkastuksia yhteisyrityksen osalta. Päinvastoin on olemassa hyvät perustelut sille, miksi komission sisäisen tarkastuksen osastolla pitää olla yhteisyrityksen osalta samat valtuudet kuin muiden yhteisön elinten. Tällaisia perusteluja ovat muun muassa seuraavat: Yhteisö myöntää yhteisyritykselle huomattavan määrän rahoitusta (lähes 80 prosenttia arviolta miljoonan euron suuruisesta kokonaisbudjetista).

10 10 ITER-yhteisyritys rahoitetaan kokonaisuudessaan julkisista varoista (toisin kuin muut yhteisön yhteisyritykset). Yhteisyritys on kiinteästi kytköksissä komissioon ja EU:n talousarvioon, mistä on osoituksena se, että yhteisyrityksen on palautettava tuloslaskelmassa esitetty ylijäämä komissiolle. Yhteisyrityksen tilinpäätökset yhdistetään yhteisön toimielinten tilinpäätöksiin ja yhteisyrityksen on toimitettava rahoitustaan koskevat tiedot komissiolle. 23. Yhteisyrityksen talousarvio on huomattava ja yhteisyritykselle asetetut tehtävät monimutkaisia, joten tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yhteisyrityksen olisi perustettava tarkastusvaliokunta, joka raportoi suoraan hallintoneuvostolle. Avustusten myöntämisen ehdot 24. ITERin taloushallintoa koskevien sääntöjen 104 artiklan 3 kohdan mukaan hakijoille ja edunsaajille, jotka hakemusta jättäessään tai avustussopimuksen täytäntöönpanon aikana ovat antaneet vääriä tietoja tulojen ja menojen hyväksyjälle tai eivät ole toimittaneet tämän pyytämiä tietoja, voidaan langettaa sakkoja vain, jos sakoista on mainittu ehdotuspyynnössä. 25. Tilintarkastustuomioistuin pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että tutkimukseen myönnettyjä avustuksia koskevien maksujen laillisuuteen ja asianmukaisuuteen liittyy huomattavia riskejä, kuten tilintarkastustuomioistuin on tuonut esiin vuosikertomuksissaan Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että tuen hakijoille ja edunsaajille tarvittaessa langetettaviin hallinnollisiin seuraamuksiin ja sakkoihin liittyvien säännösten sovellettavuutta voidaan pitää yleissääntönä. Näin ollen 15 Ks. esim. varainhoitovuotta 2006 koskevan vuosikertomuksen kohta 7.30.

11 11 tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että ITERin taloushallintoa koskevien sääntöjen 104 artiklan 3 kohtaa muutetaan. Siirtymäsäännökset 27. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 133 artiklassa olevan siirtymäsäännöksen teksti, joka koskee 118 ja 119 artiklassa tarkoitettujen tilinpäätösten esittämisen sekä 130 artiklassa tarkoitetun vastuuvapausmenettelyn määräaikaa, on harhaanjohtava. Tilintarkastustuomioistuin ehdottaa 133 artiklaa muutettavaksi siten, että siitä käy selvästi ilmi, että ensimmäinen tilinpäätös on esitettävä vuonna 2009 ja että ensimmäinen vastuuvapausmenettely toteutetaan vuonna 2010; molemmat määräajat koskevat varainhoitovuoden 2008 tilejä. LIITE 28. Liitteenä oleva taulukko sisältää ITERin taloushallintoa koskeviin sääntöihin liittyvät tilintarkastustuomioistuimen huomiot 16. Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän lausunnon Luxemburgissa 9. lokakuuta 2008 pitämässään kokouksessa. Tilintarkastustuomioistuimen puolesta Vítor Manuel da Silva Caldeira Presidentti 16 Taulukko on selkeyden vuoksi jaettu kolmeen sarakkeeseen, joissa verrataan ITERin taloushallintoa koskevia sääntöjä varainhoidon puiteasetukseen ja esitetään tilintarkastustuomioistuimen huomiot.

12 COMMISSION (EC, Euratom) No 2343/2002 of 23 December 2002 on the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities. (CONSOLIDATED TEXT) DECISION OF 22 OCTOBER 2007 OF THE GOVERNING BOARD OF THE EUROPEAN JOINT UNDERTAKING FOR ITER AND THE DEVELOPMENT OF FUSION ENERGY ADOPTING THE FINANCIAL (CONSOLIDATED TEXT) TITLE II TITLE II BUDGETARY PRINCIPLES BUDGETARY PRINCIPLES Article 10 Article Appropriations which have not been used at the end of the financial year for which they were entered shall be cancelled. 3. Commitment appropriations and non-differentiated appropriations not yet committed at the close of the financial year may be carried over in respect of amounts corresponding to commitment appropriations for which most of the preparatory stages of the commitment procedure, to be defined in the rules implementing the financial regulation of each Community body, have been completed by 31 December; these amounts may then be committed up to 31 March of the following year. 6. Appropriations carried over which have not been committed by 31 March of year N+1 shall be automatically cancelled. 1. Appropriations which have not been used at the end of the financial year for which they were entered shall be cancelled. Given the needs of the Joint Undertaking, the cancelled appropriations shall be entered in the estimate of revenue and expenditure of the following financial years, in accordance with Article Commitment appropriations and non-differentiated appropriations not yet committed at the close of the financial year may be carried over in respect of amounts corresponding to commitment appropriations for which most of the preparatory stages of the commitment procedure have been completed by 31 December; these amounts may then be committed up to 31 March of the following year. 6. Appropriations carried over which have not been committed by 31 March of the following year shall be automatically cancelled. Given the needs of the Joint Undertaking, the cancelled appropriations shall be entered in the estimate of revenue and expenditure of the following financial years, in accordance with Article 28. The second sentence of Article 10.1 is derogation to the general procedure laid down in the Framework Financial Regulation. The Court recommends defining the conditions under which this prerogative may be applied, replacing the term "shall" by "may" in order to limit the application of a derogation of the general principle. The Court recommends to add, in line with the Framework Financial Regulation: "to be defined in the rules implementing the financial regulation " after "...of the commitment procedure" The second sentence of Article 10.6 is derogation to the general procedure laid down in the Framework Financial Regulation. The Court recommends defining the conditions under which this prerogative may be applied, replacing the term "shall" by "may" in order to limit the application of a derogation of the general principle.

13 7. The appropriations available at 31 December arising from the assigned revenue referred to in Article 19 shall be carried over automatically. By 1 June of the year N+1 at the latest, the Community body shall inform the Commission about the implementation of the assigned revenues carried over. 8. The appropriations available at 31 December arising from the assigned revenue referred to in Article 19 shall be carried over automatically. The Court recommends to add, in line with the recent amendments incorporated in the Framework Financial Regulation, the following paragraph: "By 1 June of the following year at the latest, the Joint Undertaking shall inform the Commission and the Budgetary Authority about the implementation of the assigned revenue carried over" Article 11 Article 11 Where amounts are decommitted, as a result of total or partial non-implementation of the actions for which they were earmarked, in any financial year after that in which the appropriations were committed, the appropriations concerned shall be cancelled. Where amounts are decommitted, as a result of total or partial non-implementation of the actions for which they were earmarked, in any financial year after that in which the appropriations were committed, the appropriations concerned shall be cancelled. Given the needs of the Joint Undertaking, the cancelled appropriations shall be entered in the estimate of revenue and expenditure of the following financial years, in accordance with Article 28. The second sentence of Article 11 is derogation to the general procedure laid down in the Framework Financial Regulation. The Court recommends defining the conditions under which this prerogative may be applied, replacing the term "shall" by "may" in order to limit the application of a derogation of the general principle. Article 15 Article The Community body may not raise loans. 3. The Joint Undertaking may grant or raise loans in accordance with Article 4 and Annex III point 4 of the Statutes. The Court recommends to add to this point, as stated in Point 4 of Annex III of the Statutes.": and with the necessary approval of the Governing Board. The Court also recommends to include in the text of the Financial Regulation that the conditions and the limits to take out and grant loans shall be defined in the Implementing Rules of the Financial Regulation. Arrangements for reporting to the Commission and the Budgetary Authority on the loans granted and raised should be defined. 4. Community funds paid to the Community body shall constitute for its budget a balancing subsidy which shall count as pre-financing within the meaning of Article 81(1)(b)(i) of the general Financial Regulation. Point 4 of Article 15 of the Framework Financial Regulation should, mutatis mutandis, be included in the ITER Financial Regulation.

14 5. The Community body shall implement rigorous cash management, taking due account of assigned revenue, in order to ensure that its cash balances are limited to duly justified requirements. With its payment requests, it shall submit detailed and updated forecasts on its real cash requirements throughout the year, including information on assigned revenue. Point 5 of Article 15 of the Framework Financial Regulation should, mutatis mutandis, be included in the ITER Financial Regulation. Article 16 Article If the balance of the outturn account within the meaning of Article 81 is positive, it shall be repaid to the Commission up to the amount of the Community subsidy paid during the year. The part of the balance exceeding the amount of the Community subsidy paid during the year shall be entered in the budget for the following financial year as revenue. The Communities bodies shall provide, by 31 March of the year N at the latest, an estimate of the operating surplus from the year N-1, which is to be returned to the Community budget later in year n, in order to complete the information already available concerning the surplus of the year N-2. This information shall be duly taken into account by the Commission when assessing the financial needs of Community bodies for the year N If the balance of the outturn account within the meaning of Article 116 is positive, it shall be repaid to the Commission up to the amount of the Community contribution paid during the financial year. The part of the balance exceeding the amount of the Community contribution paid during the financial year shall be entered in the budget for the following financial year as revenue. The third sentence of point 1 of Article 16 of the Framework Financial Regulation and the second paragraph of the same Article should, mutatis mutandis, be included in the ITER Financial Regulation.

15 Article 20 Article The value of voluntary contributions in-kind shall be determined by the Joint Undertaking. The Court recommends that the Implementing Rules of the Financial Regulation should define the conditions to determine the value of contributions in kind. Article 23 Article Beyond the limit referred in the first paragraph, the director may propose to the management board transfers of appropriations from one title to another. The management board shall have three weeks in which to oppose such transfers. After this time-limit they shall be deemed to be adopted. 4. The Director shall inform the management board as soon as possible of all transfers made. He shall inform the budgetary authority of all transfers carried out under paragraph Beyond the limit referred in the first paragraph, the Director may propose to the Governing Board transfers of appropriations from one title to another. The Governing Board shall have four weeks in which to oppose such transfers; after this time-limit they shall be deemed to be adopted. In cases of urgency, the Director may shorten the time-limit to at least five working days. 4. The Director shall inform the Governing Board as soon as possible of all transfers made. The general time limit may be reduced to three weeks in line with Article 23 of the Framework Financial Regulation. The final sentence of Article 23 impairs the control by the Governing Board over the transfers of appropriations, and is contrary to Article 23 of the Framework Financial Regulation. The Court proposes that the last sentence of Article 23 may be drafted as follows: "In cases of urgency the Governing Board may agree to reduce the time-limit to at least five working days." The Court recommends to add: "He shall inform the budgetary authority of all transfers carried out under paragraph 2", in line with the Framework Financial Regulation. Article 26 Article A summary of the budget and amending budgets, as finally adopted, shall be published in the Official Journal of the European Union within three months of their adoption. The summary shall show the five main revenue budget lines, the five main expenditure budget lines for the administrative and operational budget, the establishment plan and an estimate of the number of contract staff expressed in full-time equivalents for which appropriations are budgeted, and seconded national experts. It shall also indicate the figures for the previous year. 2. A summary of the budget and of amending budgets shall be published in the Official Journal of the European Union within three months following the date on which they become definitive. The Court recommends to add the following paragraph, in line with the Framework Financial Regulation and the Court's recommendation in Opinion 4/2007, paragraph 2. "The summary shall show the five main revenue budget lines, the five main expenditure budget lines for the administrative and operational budget, the establishment plan and an estimate of the number of contract staff expressed in full-time equivalents for which appropriations are budgeted, and seconded national experts. It shall also indicate the figures for the previous year".

16 3. The budget including the establishment plan and amending budgets, as finally adopted, as well as an indication of the number of contract staff expressed in full-time equivalents for which appropriations are budgeted, and seconded national experts, shall be transmitted for information to the budgetary authority, the Court of Auditors and the Commission, and shall be published on the website of the Community body concerned within four weeks of their adoption. 4. The Community body shall make available on its Internet site information on the beneficiaries of funds deriving from its budget, including experts contracted pursuant to Article 74b. The published information shall be easily accessible, transparent and comprehensive. This information shall be made available with due observance of the requirements of confidentiality and security, in particular the protection of personal data laid down in Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council. Where information is published only in anonymous form, the Community body shall, upon request, provide information on the beneficiaries concerned to the European Parliament in an appropriate manner. 3. The budget and amending budgets, as became definitive, shall be transmitted for information to the budgetary authority, the Court of Auditors and the Commission and shall be published on the official internet website of the Joint Undertaking within two months following the date on which they become definitive. 4. The Joint Undertaking shall make available, in an appropriate manner, information on the beneficiaries of funds deriving from its budget. This information shall be made available with due observance of the requirements of confidentiality and security, in particular the protection of personal data as laid down in Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December The Court recommends to amend this point, in line with the amendments introduced in the Framework Financial Regulation: "The budget including the establishment plan and amending budgets, as finally adopted, as well as an indication of the number of contract staff expressed in full-time equivalents for which appropriations are budgeted, and seconded national experts, shall be transmitted for information to the budgetary authority, the Court of Auditors and the Commission, and shall be published on the website of the Joint Undertaking within four weeks of their adoption." The Court recommends to amend this point, in line with the amendments introduced in the Framework Financial Regulation: "The Joint Undertaking shall make available on its Internet site information on the beneficiaries of funds deriving from its budget, including experts contracted. The published information shall be easily accessible, transparent and comprehensive. This information shall be made available with due observance of the requirements of confidentiality and security, in particular the protection of personal data laid down in Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council". "Where information is published only in anonymous form, the Joint Undertaking shall, upon request, provide information on the beneficiaries concerned to the European Parliament in an appropriate manner". 1 OJ L 8, , p. 1.

17 TITLE III TITLE III ESTABLISHMENT AND STRUCTURE OF THE BUDGET ESTABLISHMENT AND STRUCTURE OF THE BUDGET Article 27 Article The Community body shall also send to the Commission and the budgetary authority by 31 March each year at the latest the following: (a) its draft work programme; (b) its updated multi-annual staff policy plan, established in line with the guidelines set by the Commission; (c) information on the number of officials, temporary and contract staff as defined in the Staff Regulations and the Conditions of Employment of Other Servants (hereinafter "Staff Regulations") for the years n-1 and n as well as an estimate for the year n+1; (d) information on contributions in kind granted by the host Member State to the Community body. (e) an estimate of the balance of the outturn account within the meaning of Article 81 for the year n-1. The Court recommends to add a new point to this Article, in line with the Framework Financial Regulation, as follows: "The Joint Undertaking shall also send to the Commission and the budgetary authority by 31 March each year at the latest the following: (a) (b) its draft work programme; its updated multi-annual staff policy plan. (c) information on the number of officials, temporary and contract staff as defined in the Staff Regulations and the Conditions of Employment of Other Servants (hereinafter "Staff Regulations") for the years n-1 and n as well as an estimate for the year n+1; (d) information on contributions in kind granted by the host Member State to the Community body. (e) an estimate of the balance of the outturn account within the meaning of Article 81 for the year n-1.

18 5. As part of the procedure for adoption of the general budget, the Commission shall send the Community body's statement of estimates to the budgetary authority and propose the amount of the subsidy for the Community body and the number of staff it considers that the body needs. The Commission shall provide for the draft establishment plans of the Community bodies and an estimate of the number of contract staff expressed in full-time equivalents for which appropriations are proposed. 6. The budgetary authority shall adopt the establishment plan of the Community body and any subsequent amendment thereto in accordance with Article 32(1). The establishment plan shall be published in an annex to Section III Commission of the general budget. 7. The budget and the establishment plan shall be adopted by the management board. They become definitive after final adoption of the general budget setting the amount of the subsidy and the establishment plan and if necessary the budget and the establishment plan shall be adjusted accordingly. 4. As part of the procedure for adopting the general budget, the Commission shall send the Joint Undertaking's statement of estimates to the budgetary authority and propose the amount of the contribution to the Joint Undertaking and the number of staff it considers that the Joint Undertaking needs. 5. The budgetary authority shall adopt the establishment plan of the Joint Undertaking and any subsequent amendment thereto in accordance with Article 34(1). 6. The Governing Board shall adopt the budget normally before the end of the previous financial year. It becomes definitive after final adoption of the general budget setting the amount of the Community contribution and the establishment plan. If necessary the budget and the establishment plan shall be adjusted accordingly The Court recommends to add to this paragraph, in line with the Framework Financial Regulation : "The Commission shall provide for the draft establishment plans of the Joint Undertaking and an estimate of the number of contract staff expressed in full-time equivalents for which appropriations are proposed". The Court recommends to add to this paragraph, following the elements introduced in the Framework Financial Regulation : "The establishment plan shall be published in an annex to Section III Commission of the general budget". The Court recommends to amend this point as follows: "The Governing Board shall adopt the budget and the establishment plan before the end of the previous financial year. It becomes definitive after final adoption of the general budget setting the amount of the Community contribution and the establishment plan. If necessary the budget and the establishment plan shall be adjusted accordingly." Article 31 Article 33 (c) a summary statement of the schedule of payments due in subsequent financial years to meet budget commitments entered into in earlier financial years; The Court recommends to add the following point "c", as included in the Framework Financial Regulation: "(c) A summary statement of the schedule of payments due in subsequent financial years to meet budget commitments entered into in earlier financial years;"

19 TITLE IV TITLE IV IMPLEMENTATION OF THE BUDGET IMPLEMENTATION OF THE BUDGET Article 33 Article 35 Without prejudice to the responsibilities of the authorising officer as regards prevention and detection of fraud and irregularities, the Community body shall participate in fraud prevention activities of the European Anti-fraud Office. The Court recommends to add the following point, as included in the Framework Financial Regulation: "Without prejudice to the responsibilities of the authorising officer as regards prevention and detection of fraud and irregularities, the Joint Undertaking shall participate in fraud prevention activities of the European Anti-fraud Office" Article 43 Article 46 2.a third sentence. The authorising officers shall forward all information that the accounting officer needs in order to fulfil his duties. The Court recommends to add the following point, as included in the Framework Financial Regulation: "The authorising officers shall forward all information that the accounting officer needs in order to fulfil his duties." Article 47 Article 50 On the basis of the opinion of this panel, the Director shall decide whether to initiate disciplinary proceedings or proceedings for the payment of compensation. If the panel detects systemic problems, it shall send a report with recommendations to the authorising officer and to the Commission's internal auditor. If the opinion implicates the Director, the panel shall send it to the management board and the Commission's internal auditor. The director shall refer, in anonymous form, to opinions of the panel in his annual activity report and indicate the follow-up measures taken. On the basis of the opinion of this panel, the Director shall decide whether to initiate disciplinary proceedings or proceedings for the payment of compensation. If the panel detects systemic problems, it shall send a report with recommendations to the authorising officer and to the Commission's internal auditor and the internal auditor of the Joint Undertaking. If the opinion implicates the Director, the panel shall send it to the Governing Board and the Commission's internal auditor. The Court recommends to add the following point, as included in the Framework Financial Regulation: "The director shall refer, in anonymous form, to opinions of the panel in his annual activity report and indicate the followup measures taken".

20 Article 51 Article 54 All other revenues of the Joint Undertaking shall bear interest for the benefit of the budget. The Court recommends to amend this point as follows: "All other revenues of the Joint Undertaking shall bear interest for the benefit of its budget" Article 53 Article The contracts and grant agreements concluded by the Community body shall provide that any debt not repaid on the due date laid down in the debit note shall bear interest in accordance with Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002. The condition whereby interest on late payment is due to the Community body, including the rate for default interests, shall be explicitly referred to in the contracts and grant agreements. 3. If provided for in the contract or agreement applicable, any debt not repaid on the due date laid down in the debit note shall bear interest. The Court recommends to define the conditions under which interest shall be payable, with explicit reference to the General Principles laid down in the Framework Financial Regulation and in the General Financial Regulation. Article 57 Article If actual recovery has not taken place by the due date stipulated in the debit note, the accounting officer shall inform the authorising officer responsible and immediately launch the procedure for effecting recovery by any means offered by the law, including, where appropriate, by offsetting and, if this is not possible, by enforced recovery. 1.If actual recovery has not taken place by the due date stipulated in the debit note, the accounting officer shall inform the authorising officer responsible and immediately launch the procedure for effecting recovery by any means offered by the law, including, where appropriate, by offsetting. The Court recommends to add: "and, if this is not possible, by enforced recovery"

CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI. Lausunto nro 5/2011

CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI. Lausunto nro 5/2011 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Lausunto nro 2/2014. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 336 artiklan nojalla)

Lausunto nro 2/2014. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 336 artiklan nojalla) ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Lausunto nro 2/2011. Clean Sky -yhteisyritykseen sovellettavista varainhoitoa koskevista säännöksistä

Lausunto nro 2/2011. Clean Sky -yhteisyritykseen sovellettavista varainhoitoa koskevista säännöksistä ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Lausunto nro 2/2010. SESAR * -yhteisyrityksen varainhoitoa koskevista säännöistä

Lausunto nro 2/2010. SESAR * -yhteisyrityksen varainhoitoa koskevista säännöistä ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Kertomus Euroopan eläkerahaston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013

Kertomus Euroopan eläkerahaston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 07/04/2017 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2017 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017 MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ: LUKU 40 02 Varaukset rahoitustukea

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

7562/15 rir/sj/akv 1 DGG 2B

7562/15 rir/sj/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0026 (COD) 7562/15 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper II) Neuvosto

Lisätiedot

This notice in TED website:

This notice in TED website: 1 / 6 This notice in TED website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:408042-2017:text:en:html -Vantaa: Health and social work services 2017/S 198-408042 Social and other specific services public contracts

Lisätiedot

Alankomaiden, Suomen ja Ruotsin valtuuskunnat ilmoittivat äänestävänsä vastausehdotusta vastaan. Tässä yhteydessä annettiin seuraavat lausumat:

Alankomaiden, Suomen ja Ruotsin valtuuskunnat ilmoittivat äänestävänsä vastausehdotusta vastaan. Tässä yhteydessä annettiin seuraavat lausumat: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. kesäkuuta 2009 (30.06) (OR. en) 10539/09 INF 151 API 81 JUR 263 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Tiedotustyöryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

Talousarvion valvontavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2016/2114(REG) 16.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS talousarvion valvontavaliokunnalta perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: EU-SVEITSI-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2006,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: EU-SVEITSI-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2006, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.01.2006 SEK(2006) 115 lopullinen Luonnos: EU-SVEITSI-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2006, pöytäkirjan nro 2 taulukon III ja taulukossa IV olevan b kohdan korvaamisesta

Lisätiedot

Oikeusministeriö E-KIRJELMÄ OM LAVO Riitta Hämäläinen VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta EU/2006/0587

Oikeusministeriö E-KIRJELMÄ OM LAVO Riitta Hämäläinen VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta EU/2006/0587 Oikeusministeriö E-KIRJELMÄ OM2006-00128 LAVO Riitta Hämäläinen 07.03.2006 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU; Maksukyvyttömyysmenettelyistä 29 päivänä toukokuuta 2000 annetun asetuksen

Lisätiedot

YKK esitti 10. helmikuuta 2009 ehdotuksen tarkistetuksi talousarvioksi ja 27. maaliskuuta 2009 lisätietoja 3.

YKK esitti 10. helmikuuta 2009 ehdotuksen tarkistetuksi talousarvioksi ja 27. maaliskuuta 2009 lisätietoja 3. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 24. kesäkuuta (24.06) (OR. fr) 10979/1/09 REV 1 ACP 142 FIN 214 TARKISTETTU ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Yritystoiminnan

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Committee / Commission PECH. Meeting of / Réunion du 29/08/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Jan MULDER /577852

Committee / Commission PECH. Meeting of / Réunion du 29/08/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Jan MULDER /577852 Committee / Commission PECH Meeting of / Réunion du 29/08/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Jan MULDER FI FI 576565/577852 Draft amendment 6660 === PECH/6660=== Budget reference

Lisätiedot

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2011

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2011 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

1. Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 1 38 artiklan 1 3 kohta kuuluvat seuraavasti:

1. Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 1 38 artiklan 1 3 kohta kuuluvat seuraavasti: Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. lokakuuta 2014 (OR. en) 14133/14 ENFOPOL 309 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 14946/11 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Transport services (excl. Waste transport)

Transport services (excl. Waste transport) Transport services (excl. Waste transport) Info Versioon 4 URL http://com.mercell.com/permalink/42972160.aspx Väline hanke ID 203656-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.7.2007 ILMOITUS JÄSENILLE (27/2007) Asia: Useita kodifiointiehdotuksia Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen Tutkimuslääkkeiden GMP Fimea 17.1.2017 Pirjo Hänninen Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva EU:n asetus Regulation (EU) No 536/2014 Hyväksytty 16.4.2014 (voimaan 28.5. 2016) Kumoaa nykyisen lääketutkimusdirektiivin

Lisätiedot

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomus Euroopan keskuspankin hallinnon tehokkuuden tarkastuksesta tilikaudelta 2004

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomus Euroopan keskuspankin hallinnon tehokkuuden tarkastuksesta tilikaudelta 2004 TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF IL-QORTI EWROPEA TA L-AWDITURI EUROPESE REKENKAMER EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY TRIBUNAL DE CONTAS

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. marraskuuta 2009 (02.12) (OR. en) 16776/09 ACP 277 FIN 539

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. marraskuuta 2009 (02.12) (OR. en) 16776/09 ACP 277 FIN 539 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. marraskuuta 2009 (02.12) (OR. en) 16776/09 ACP 277 FIN 539 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: AKT-työryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia:

Lisätiedot

Kertomus Tutkimuksen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013

Kertomus Tutkimuksen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 19/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 19/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. syyskuuta 2017 (OR. en) 12592/17 FIN 574 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 26. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Märt KIVINE, Euroopan

Lisätiedot

Kertomus sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2011

Kertomus sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2011 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Kertomus Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2011

Kertomus Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2011 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Kertomus Eurooppa-koulujen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008

Kertomus Eurooppa-koulujen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Kertomus Tutkimuksen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2011

Kertomus Tutkimuksen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2011 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2017 (OR. en) PUBLIC 7030/17 LIMITE CADREFIN 27 POLGEN 23 FIN 176 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2000 N:o 55 SISÄLLYS N:o Sivu 55 Tasavallan presidentin asetus otsonikerrosta heikentäviä

Lisätiedot

Kertomus polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013. sekä yhteisyrityksen vastaukset

Kertomus polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013. sekä yhteisyrityksen vastaukset ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Kertomus Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013

Kertomus Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM PO Huhtamäki Jouko EDUSKUNTA Suuri Valiokunta

Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM PO Huhtamäki Jouko EDUSKUNTA Suuri Valiokunta Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM2008-00571 PO Huhtamäki Jouko 02.12.2008 EDUSKUNTA Suuri Valiokunta Viite Asia EU/OSA/Julkisuuden henkilöiden eurooppalaisen suojeluverkoston toimenkuvan laajentaminen U/E-tunnus:

Lisätiedot

A7-0164/ TARKISTUKSET esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

A7-0164/ TARKISTUKSET esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 7.9.2012 A7-0164/ 001-007 TARKISTUKSET 001-007 esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Mietintö Linda McAvan Lääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004

Lisätiedot

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Hanna Vuorinen Kustannusasioiden NCP 1.12.2016 Aiheet Uusi malliavustussopimus ja kommentoitu avustussopimus Malliavustussopimuksen muutokset Art. 4.2. Budjettisiirrot Art.

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: en kaupunki : Ulkoalueiden hoito Tarjoukset 12.4.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: en kaupunki, kirjaamo TRE:2707/02.07.01/2011 PL 487 33101 Hankintayksikön

Lisätiedot

6752/12 pm/pm/mh 1 DG H 2C

6752/12 pm/pm/mh 1 DG H 2C EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 28. helmikuuta 2012 (01.03) (OR. en) 6752/12 ENFOPOL 40 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Ehdotus

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle GMP tilaisuus FIMEA 19.11.2013 Euroopan komissio on julkaissut uusia ohjeita API:ien (Active Pharmaceutical Ingredients) tuontiin EU-alueelle. Uudet ohjeet tulevat voimaan

Lisätiedot

3 Määritelmät. 22) ihmiskaupalla rikoslain (39/1889) 25 luvun 3 ja 3 a :ssä tarkoitettua ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa;

3 Määritelmät. 22) ihmiskaupalla rikoslain (39/1889) 25 luvun 3 ja 3 a :ssä tarkoitettua ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa; Tässä laissa tarkoitetaan: 3 Määritelmät 21) rajatarkastusviranomaisella rajavartiolaitosta ja muuta viranomaista, jolla on oikeus rajavartiolaissa (578/2005) tarkoitetun rajatarkastuksen tekemiseen; 22)

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 39/2011

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 39/2011 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 10/10/2011 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2011 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 39/2011 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 04 02 Euroopan

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Communautés européennes COUR DES COMPTES

Communautés européennes COUR DES COMPTES Comunidades Europeas TRIBUNAL DE CUENTAS De Europæiske Fællesskaber REVISIONSRETTEN Europäische Gemeinschaften RECHNUNGSHOF Ευρωπαϊκές Κοινότητες ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ European Communities COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Kertomus Euroopan rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta sekä viraston vastaukset

Kertomus Euroopan rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta sekä viraston vastaukset ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto P6_TA(009)00 Vastuuvapaus 007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Euroopan parlamentin päätös. huhtikuuta 009 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

LUKIJALLE. Tämä julkaisu on tarkoitettu aineiston käyttöä helpottavaksi välineeksi, eikä se ole Euroopan unionin toimielimiä sitova.

LUKIJALLE. Tämä julkaisu on tarkoitettu aineiston käyttöä helpottavaksi välineeksi, eikä se ole Euroopan unionin toimielimiä sitova. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. marraskuuta 2014 (OR. en) 13710/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: PROAPP 20 JAI 718 CATS 140 SCHENGEN 32 Konsolidoitu toisinto: NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 22 päivänä

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

Kertomus Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013

Kertomus Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 283/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 283/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 283/2014) Valtioneuvoston asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan

Lisätiedot

JULKINEN KANNANOTTOPYYNTÖ

JULKINEN KANNANOTTOPYYNTÖ JULKINEN KANNANOTTOPYYNTÖ luonnoksesta Euroopan keskuspankin asetukseksi kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä

Lisätiedot

Etämyynnin asema lainsäädännössä

Etämyynnin asema lainsäädännössä Etämyynnin asema lainsäädännössä Etämyyntiseminaari elintarvikealan valvojille ja toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikelainsäädännön päämääränä on kuluttajien etujen suojeleminen!

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Kertomus Euroopan keskuspankin hallinnon tehokkuuden tarkastuksesta tilikaudelta 2006

Kertomus Euroopan keskuspankin hallinnon tehokkuuden tarkastuksesta tilikaudelta 2006 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Talousarvion valvontavaliokunta 2009 2008/2265(DEC) 29.1.2009 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Kertomus Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013

Kertomus Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

Lääkkeiden hyvät jakelutavat estämässä lääkeväärennösten pääsyä laillisiin jakelukanaviin. Sidosryhmätilaisuus Fimea Anne Junttonen

Lääkkeiden hyvät jakelutavat estämässä lääkeväärennösten pääsyä laillisiin jakelukanaviin. Sidosryhmätilaisuus Fimea Anne Junttonen Lääkkeiden hyvät jakelutavat estämässä lääkeväärennösten pääsyä laillisiin jakelukanaviin Sidosryhmätilaisuus Fimea 6.5.2013 Anne Junttonen Lääkkeiden hyvät jakelutavat Lääkeaineiden hyvät jakelutavat

Lisätiedot

Liite 6 / Appendix 6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta Authorisation of the Board of Directors to decide on the repurchase of the Company's own shares Hallitus

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Puh. (+352) 4398 1 Sähköposti eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1 . LIFE+ HAKEMUKSEN VALMISTELU 1 HAKULOMAKKEET Hakulomakkeet on jaettu kolmeen osaan: Hallinnolliset A-lomakkeet Tekniset B- ja C-lomakkeet Taloudelliset (F) lomakkeet HALLINNOLLISET (A) LOMAKKEET 2011

Lisätiedot

EUROPSKI REVIZORSKI SUD CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI

EUROPSKI REVIZORSKI SUD CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Kertomus Euroopan GNSS-viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2011

Kertomus Euroopan GNSS-viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2011 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg Puh. (+352) Sähköposti eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg Puh. (+352) Sähköposti eca.europa.eu Kertomus Sisnetin (kansallisten rajavalvonta-, tulli- ja poliisiviranomaisten tietojenvaihtoon tarkoitetun tiedotusverkoston) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2015 päättyneeltä varainhoitovuodelta 12, rue

Lisätiedot

Metsien vertailutason määrittäminen taustat ja tilanne

Metsien vertailutason määrittäminen taustat ja tilanne Asia: U 5/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2002 N:o 17 SISÄLLYS N:o Sivu 17 Tasavallan presidentin asetus kidutuksen ja epäinhimillisen

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

IFRS standards roadmap

IFRS standards roadmap IFRS standards roadmap Updated: 13.5. Based on IASB work plan as of April 30, (EU endorsement status as at April 5, ) Taru Kettunen IASB Completed projects: Recently published, major projects MAJOR PROJECTS

Lisätiedot

Portugalin tasavallan aloite neuvoston päätökseksi Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) osan 1 muuttamisesta

Portugalin tasavallan aloite neuvoston päätökseksi Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) osan 1 muuttamisesta Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2007 (07.11) (OR. en) PUBLIC 14215/07 LIMITE VISA 334 COMIX 924 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Viisumityöryhmä

Lisätiedot

Kertomus Eurojust-yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2011

Kertomus Eurojust-yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2011 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Liite II huolto-ohjelmat

Liite II huolto-ohjelmat Liite II huolto-ohjelmat Jyrki Laitila Yksikönpäällikkö Lentokelpoisuus Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Liikenteen viranomainen Liikennemuodot Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tunnuslukuja

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 1999 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 64 SISÄLLYS N:o Sivu 64 Asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/41 KERTOMUS kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3)

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3) Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3) Tarjoukset 5.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: TARJOUS: Neuropsykiatrinen

Lisätiedot