2) Parikkalan kunta ( ), osoite: Harjukuja 6, Parikkala, jäljempänä Kunta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6, 59100 Parikkala, jäljempänä Kunta."

Transkriptio

1 1 YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet 1) Kiinteistö Oy Onnenlähde ( ), Helsinki, osoite: Televisiokatu 1, Helsinki, jäljempänä Onnenlähde ja 2) Parikkalan kunta ( ), osoite: Harjukuja 6, Parikkala, jäljempänä Kunta. Sopimuksen taustatiedot 1) Onnenlähde on yleishyödyllinen yhteisö, jonka toimialana on rakennuttaa ja hankkia omistukseensa erityislaeissa tarkoitettuja valtion tukimuotoja käyttäen asuntoja sekä vuokrata niitä sosiaalisin perustein edelleen asukkaiden käyttöön. 2) Kunnan tarkoituksena on vuokrasopimuksen nojalla hankkia käyttöönsä 15 kappaletta kehitysvammaisten asunnoiksi soveltuvia palveluasuntoja käsittävän palvelutalon. Kunnan tarkoituksena on vuokrata palvelutalo pitkäaikaisella vuokrasopimuksella sellaiselta rakennuttajalta, joka voi hanketta varten saada joko vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetussa laissa tai erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetussa laissa tarkoitettua korkotukea tai avustusta. 3) Kunta omistaa Parikkalan kunnan Kangaskylässä sijaitsevan Petäjikkö nimisen tilan RN:o 3:56. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Maalarinkatu 3, Parikkala. Kunta on purkanut kustannuksellaan tontilla sijainneen vanhan rakennuksen.

2 2 Parikkalan kunnalla oli alun perin tarkoitus vuokrata kehitysvammaisten palvelutalo Artun Palveluasunnot Oy:ltä. Kunta ja Arttu ovat kuitenkin sopineet, että Arttu luopuu hankkeesta ja sen seurauksena Aran ehdollinen investointiavustus- ja korkotukilainavaraus on siirretty Kiinteistö Oy Onnenlähteelle. Sopijapuolet toteavat, että mitään tämän sopimuksen allekirjoittamishetkeen mennessä kunnalle syntyneistä kustannuksista ei siirry tämän sopimuksen piiriin kuuluvan hankkeen kustannuksiksi lukuun ottamatta niitä suunnittelukustannuksia, jotka Ara hankinta-arvoon tulee hyväksymään. Sopijapuolten tarkoituksena on, että a) Kunta vuokraa edellä tarkoitetun maa-alueen Onnenlähteelle pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella, johon sisältyy Onnenlähteen oikeus hankkia kiinteistö myös omistukseensa, b) Onnenlähde toteuttaa palvelutalon rakentamishankkeen Onnenlähteen ja Kunnan yhteisesti hyväksymien suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti ja c) Kunta vuokraa Onnenlähteeltä palvelutalon käyttöönsä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Jäljempänä edellä mainitusta kokonaisuudesta (a c) käytetään tässä sopimuksessa nimitystä Hanke. Sopimuksen sisältö I Hankkeen jatkaminen 1) Rakennuksen suunnittelun loppuun saattaminen

3 3 Kunnan omistuksessa ja hallinnassa ovat hanketta koskevat tähänastiset arkkitehti- yms. rakennussuunnitelmat. Kunta luovuttaa hallussaan olevan suunnitteluaineiston ja muun hankkeeseen liittyvän aineiston kokonaisuudessaan ilman eri korvausta Onnenlähteen käyttöön sekä valtuuttaa Onnenlähteen hankkimaan ilman eri korvausta suunnittelijoilta ja tarvittaessa myös Artulta hankkeen suunnittelun jatkamiseksi ja urakkakilpailun järjestämiseksi kaiken hanketta koskevan olemassa olevan aineiston. 2) Suunnittelun sisällöstä ja lopputuloksesta sovitaan yhteistyössä Kunnan ja Onnenlähteen kesken. Suunnitteluun kohdistuvien lisäkustannusten minimoimiseksi suunnittelijoina pyritään käyttämään, jos mahdollista, kohteen aikaisempia suunnittelijoita siitä huolimatta, että Onnenlähteellä ei ole kokemusta ko. suunnittelijoiden ammattitaidosta kehitysvammaisten palvelutalon suunnittelun osalta. 3) Syntyvät suunnittelukustannukset sisällytetään hankkeen hankinta-arvoon. Jos kaikkia syntyneitä kustannuksia ei Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n (jäljempänä ARA) toimesta hyväksytä lopulliseen hankinta-arvoon investointiavustuksen ja korkotukilainan piiriin, vastaa ylimenevistä suunnittelukustannuksista rahoituskuluineen Kunta mahdollisesti yhteistyössä hoivapalvelun tuottajan (Eksote) kanssa 100 %:sesti. II Rakentaminen 1) Hankkeeseen liittyvästä rakennuttamisesta vastaa Onnenlähde, valvonnan osalta yhteistyössä Kunnan kanssa.

4 4 2) Hankkeeseen liittyvien rakennusurakoiden kilpailuttamisesta vastaa Onnenlähde. Onnenlähde valitsee myös Hankkeen toteuttamisessa käytettävän urakkamuodon. Ennen urakoitsijoiden lopullista valitsemista Onnenlähteen tulee esitellä tarjousasiakirjat Kunnalle ja kuulla Kuntaa ennen lopullisten urakoitsija valintojen tekemistä. Sopijapuolet sitoutuvat siihen, että (i) rakentaminen toteutetaan sellaisella urakkatavalla ja (ii) urakoitsijoiksi valitaan tarjouskilpailun perusteella ne urakoitsijat, joiden tarjousten perusteella suunnitelmien mukainen lopputulos saadaan kokonaisedullisimmin toteutettua. 3) Jos rakennusurakan kestäessä rakennuskohteessa tehdään lisä- ja muutostöitä tai muita hankintoja, jotka ovat välttämättömiä asianmukaisen rakennustuloksen aikaansaamiseksi, vastaa tällaisten lisä- ja muutostöiden aiheuttamista lisäkustannuksista rahoituskuluineen kokonaisuudessaan Kunta mahdollisesti yhdessä hoivapalveluntuottajan kanssa, siltä osin, kun ARA ei hyväksy niitä lopulliseen hankinta-arvoon rahoitettavaksi hankekustannuksiksi. III Hankkeen rahoittaminen 1) Hanke rahoitetaan ensisijaisesti ARA:n Hankkeelle myöntämällä investointiavustuksella ja korkotukilainalla. Hankkeelle ehdollisesti myönnetyn investointiavustus- ja korkotukilainavarauksen suuruus on euroa saakka. 2) Hankkeen väliaikaisen rahoituksen järjestämisestä vastaa kokonaisuudessaan Onnenlähde.

5 5 3) Siltä osin kuin Hankkeen rahoitus- yms. Hankkeeseen liittyviä muita kustannuksia ei hyväksytä ARA:n lopulliseen hankinta-arvoon investointiavustuksen ja korkotukilainan piiriin rahoitettavaksi, rinnastetaan ko. kustannukset suunnittelu- ja rakentamiskustannusten tavoin kuuluvaksi kokonaisuudessaan Kunnan kustannusvastuun piiriin. IV Hankkeen keskeyttäminen 1) Mikäli urakkakilpailutuksen jälkeen kävisi ilmi, että suunnittelu- ja rakentamiskustannukset kohoaisivat kokonaisuudessaan niin suuriksi, ettei Hankkeen toteuttaminen investointiavustus- ja korkotukilainavaraus huomioon ottaen olisi taloudellisesti mahdollista, sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan ennen rakennustyön aloittamista Hankkeen jatkamisesta tai sen keskeyttämisestä. 2) Mikäli Hanke keskeytetään yhdessä tai toisen sopijapuolen toimesta, a) sopijapuolet sitoutuvat purkamaan sitä ennen mahdollisesti tekemänsä maanvuokrasopimuksen ilman oikeusvaikutuksia. Kunta sitoutuu palauttamaan Onnenlähteelle sen mahdollisesti sopimuksen perusteella Kunnalle maksamat maanvuokrat ja muut julkisoikeudelliset maksut. b) Onnenlähde palauttaa Kunnalle kaikki Hanketta koskevat suunnitelmat ja luovuttaa Kunnalle yksinomaisen oikeuden niiden mahdolliseen myöhempään hyödyntämiseen Hankkeen toteuttamiseksi. c) Hankkeen keskeytyessä sitoutuu Kunta vastaamaan kokonaisuudessaan tämän yhteistoimintasopimuksen mukaisen Hankkeen piiriin kuuluvista kaikista Onnenlähteen kolmansille maksamista palkkioista ja muista kustannuksista arvonlisäveroineen. Siltä osin, kun keskeytyvään Hankkeeseen mahdollisesti sitoutuu sopijapuolten omaa työtä tai muita

6 6 sisäisiä kustannuksia, vastaavat sopijapuolet niistä kumpikin kokonaisuudessaan omien kustannustensa osalta. V Palvelutalon vuokraaminen Hankkeen toteutuessa 1) Mikäli Hanke toteutuu Aran hyväksyttyä alustavat hankkeen kustannukset osapäätöksellä, sitoutuu Kunta vuokraamaan palvelutalon liitteenä 1 olevassa vuokrasopimuksessa mainituin ehdoin käytettäväksi kehitysvammaisten palveluasuntoina vähintään 25 vuoden ajan. Sopijapuolet allekirjoittavat liitteen mukaisen vuokrasopimuksen viipymättä sen jälkeen Hankkeen toteuttamista koskevat urakkasopimukset ovat allekirjoitettavissa. 2) Asunnosta Kunnan Onnenlähteelle maksettavan vuokran lopullinen määrä täsmentyy vasta sen jälkeen, kun vuokran perusteeksi hyväksyttävien kustannusten kokonaismäärä on selvinnyt. VI Rakennustyön valvonta 1) Hankkeen rakennustyön valvonnan järjestämisestä vastaa Kunta kustannuksellaan Onnenlähteen kanssa erikseen sovittavalla tavalla. VII Sopimuksen voimaantulo Tämä sopimus sitoo Onnenlähdettä heti ja Kuntaa, kun Kunnan toimivaltaisen viranomaisen tämän sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on lainvoimainen.

7 7 Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Helsingissä syyskuun päivänä 2013 KIINTEISTÖ OY ONNENLÄHDE Marja Kokko Pekka Karsimus PARIKKALAN KUNTA Hans Olander kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen hallintojohtaja

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, Toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI

AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, Toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 1(6) ESISOPIMUS HOIVAKODIN VUOKRAAMISESTA Joensuun kaupungin Niinivaaran Hoivakoti Sireenipiha Sopijapuolet AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, Toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

Sopimus hankkeen "Vt 12 Tampereen tunneli" toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä

Sopimus hankkeen Vt 12 Tampereen tunneli toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä Sopimus hankkeen "Vt 12 Tampereen tunneli" toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä Sopijapuolet Liikennevirasto, joka toimii tässä hankkeessa rakennuttajana PL 33 00521 HELSINKI Tampereen

Lisätiedot

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki. Apporttiomaisuuden luovutuskirja Luonnos Luovuttaja Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki Luovutuksensaaja Kunta aravat Oy (jäljempänä KA Oy) Toinen linja 14, 00530 Helsinki 2/9

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO Kerimäen kunta (kunta), 0164792-2, ja Kerimäen kunnasta oleva perustettava kalastajien kiinteistöyhtiö Kerimäen kalatalo Oy (yritys), sopivat Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä

Lisätiedot

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa.

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa. 1 OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Joutsan kunta 2) A.Reponen Oy Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan yhtiöllä sopijapuolten tänään perustamaa Kiinteistö Oy XXX nimistä kiinteistöyhtiötä ja osakkaalla

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot

LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LUOVUTUSKIRJA. Siikajoen kunnan. Ruukin Yrityspuisto Oy:n. välillä ***.12.2014

LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LUOVUTUSKIRJA. Siikajoen kunnan. Ruukin Yrityspuisto Oy:n. välillä ***.12.2014 LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LUOVUTUSKIRJA Siikajoen kunnan ja Ruukin Yrityspuisto Oy:n välillä ***.12.2014 2 (9) LIITTEET Liite 3.1 Ruukin Yrityspuisto Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

ARAn tuet 2013. Hakuohje 31.1.2013. (päivitetty 27.6.2013)

ARAn tuet 2013. Hakuohje 31.1.2013. (päivitetty 27.6.2013) ARAn tuet 2013 Hakuohje 31.1.2013 (päivitetty 27.6.2013) 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1 HAKUAJAT... 5 1.1 Korkotukilainat... 5 1.2 Muut avustukset ja akordit... 5 1.3 Takauslainat vuokrataloille... 5 1.4 Kunnan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta... 651 205 Laki asunto-osakeyhtiötalolainojen

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN JA KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ 31.12.2014 1(7) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja (jäljempänä Luovutuskirja ) on

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS

LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS 1(10) LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS 1. SOPIMUKSEN SOPIJAPUOLET Liiketoiminnan hallinnoinnista on sovittu seuraavien sopijapuolten kesken: (Y-tunnus 1004368-8), Mechelininkatu 1a, 00180 HELSINKI (jatkossa

Lisätiedot

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011)

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) Sopimuksen kohde Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle (TIPTOP) -projekti (Euroopan sosiaalirahaston hakemus numero 705012)

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2003 N:o 126 131. Laki. N:o 126

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2003 N:o 126 131. Laki. N:o 126 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2003 N:o 126 131 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista... 277 127 Laki

Lisätiedot

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ 1 (25) OSAKASSOPIMUS 17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ HARTELA OY JA TURUN KAUPUNKI 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. OSAPUOLET 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN TAUSTAA 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS 5.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot

- Enonkosken kunnan osuus 3,95 %:a, - Savonlinnan kaupungin osuus 88,68 %:a ja - Sulkavan kunnan osuus 7,37 %:a.

- Enonkosken kunnan osuus 3,95 %:a, - Savonlinnan kaupungin osuus 88,68 %:a ja - Sulkavan kunnan osuus 7,37 %:a. 1 SOPIMUS SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA Sopijapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolia ovat Savonlinnan seudun kuntayhtymän jäsenkunnat, eli 1) Enonkosken kunta, 2) Savonlinnan kaupunki ja 3)

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 190/2015 Ryhmärakennuttamislaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 190/2015 Ryhmärakennuttamislaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2015 190/2015 Ryhmärakennuttamislaki Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot