VIESTINTÄVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESTINTÄVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 VIESTINTÄVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

2 2 (1) VIESTINTÄVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus... 5 Viestintäpalvelujen tarjonta monipuolistuu... 5 Viestintävirasto puuttuu rohkeasti viestintämarkkinoiden epäkohtiin... 5 Viestintävirasto tarjoaa taajuudet uusille käyttötarkoituksille... 6 Viestintävirasto lisää markkinoiden läpinäkyvyyttä... 7 Viestinnän peruspalveluiden saatavuus paranee... 8 Viestintävirasto edistää nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamista... 8 Viestintävirasto varmistaa posti-, puhelin-, - ja laajakaistapalvelujen vähimmäistason... 8 Viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuus ja turvallisuus kehittyvät... 9 Yleisen viestintäverkon tietoturvallisuuspoikkeamat... 9 Yleisen viestintäverkon vika- ja häiriötilanteet... 9 Viestintävirasto vahvistaa kansallista tietoturvaa... 9 Tietoturvallisuusjärjestelmien kansainvälisen hyväksyttävyyden tukeminen Verkkotunnuspalvelun toimintavarmuus kehittyy Viestintävirasto terävöittää teknistä ohjausta ja valvontaa Viestintäviraston tietoturvallisuuden selvitykset Ympäristö Kansainvälinen yhteistyö Sidosryhmäyhteistyö ja asiakkuuksien hallinta TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat Erityislakien perusteella määrättävät maksut TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Henkilöstövoimavarojen tunnusluvut TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ Liite 1: Kustannusvastaavuuslaskelmat tulosalueittain / maksullinen toiminta ja veronluonteinen toiminta Liite 2: Maksullisen toiminnan tuottojen vuosittainen kehitys ja erittely maksulajeittain sekä viraston kokonaiskustannusten vuosittainen kehitys... 32

3 3 (1) 2. TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS... 48

4 4 (48) VIESTINTÄVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS Viestintäviraston toiminnan tavoitteena on varmistaa kaikille Suomessa varmaa ja vaivatonta viestintää. Tätä tavoitetta virasto toteuttaa sekä valvomalla viestintämarkkinoita että edistämällä niiden toimintaa etukäteisen ohjauksen ja sääntelyn keinoin. Vuonna 2013 viestintämarkkinoiden kehitys jatkui positiivisena. Laajakaistaliittymien määrät ja nopeudet jatkoivat kasvuaan. Vuoden 2013 lopussa Suomessa oli vajaat 1,7 miljoonaa kiinteää laajakaistaliittymää, joista 16 prosentissa nimellinen tiedonsiirtonopeus käyttäjälle päin oli vähintään 100 Mbit/s. Myös matkaviestinverkossa tiedonsiirtopalvelut vilkastuivat, sillä sekä datakäyttö että tiedonsiirtoliittymien määrä kasvoivat selvästi. Myös matkaviestinliittymien puhekäyttö kasvoi. Voimakkaimmin yleistyivät sellaiset matkaviestinverkon liittymät, joissa ei ollut tiedonsiirtokäyttöön liittyviä rajoituksia. Tällaisia liittymiä oli vuoden lopussa jo vajaat 3,4 miljoonaa kappaletta. Matkaviestinverkon koko liittymämäärä pysyi edellisen vuoden tasolla noin 9,3 miljoonassa. Vuoden 2013 merkittäviä ja myös uutisotsikoihin nousseita tapahtumia olivat Kyberturvallisuuskeskuksen perustaminen, kesäkuussa julkisuuteen tullut laajamittainen verkkourkinta, Suomessa toteutettu 800 megahertsin taajuusalueen huutokauppa ja Yleisradion tvlähetystoimintaa koskenut Lotto-päätös. Valtioneuvosto hyväksyi vuoden 2013 tammikuussa Suomen kyberturvallisuusstrategian, jonka linjausten mukaisesti Viestintävirastoon perustettiin vuoden 2014 alussa Kyberturvallisuuskeskus. Valmistelutyö käynnistyi maaliskuussa 2013 rahoituksen varmistuttua hallituksen kehysriihessä. Toiminnon tehtävänä on kyberturvallisuusuhkien seuraaminen, kyberturvallisuutta koskevan tiedon kokoaminen eri lähteistä sekä tiedon jalostaminen ja jakaminen eri toimijoille. Kyberturvallisuuskeskustoiminto perustuu viraston jo vuodesta 2001 lähtien hoitamiin CERTtietoturvatoimintoihin ja vuodesta 2011 alkaen viraston vastuulla oleviin NCSA-tehtäviin eli turvaluokitellun aineiston sähköiseen tiedonsiirtoon ja -käsittelyyn liittyviin tehtäviin lisäten CERTtoimintojen voimavaroja, analysointikykyä ja yhteistyötä yhteiskunnan eri tahojen kanssa. Kesäkuussa 2013 tiedotusvälineet kertoivat Edward Snowdenin paljastuksiin perustuen Yhdysvaltain turvallisuusviranomaisten harjoittamasta laajamittaisesta, sähköistä viestintää koskeneesta tiedustelutoiminnasta. Suomalaisille käyttäjille aiheutuvan mahdollisen tietoturvauhkan takia Viestintävirasto selvitti teleyrityksiltä näiden tuottamien ja välittämien viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta. Suomen lainsäädäntö turvaa jokaiselle oikeuden luottamukselliseen viestintään. Teleyritysselvityksen jatkona Viestintävirasto selvitti laitevalmistajilta tietoturvallisuutta ja pyysi näiltä vakuutukset siitä, että laitteissa ei ole sellaisia toiminnallisuuksia tai komponentteja, jotka ilman käyttäjän tietoa ja suostumusta paljastavat käyttäjän luottamuksellisen viestinnän ulkopuolisille tahoille. Selvitys jatkuu vielä Televisiotoiminnan digisiirtymän seurauksena tv-lähetystoiminnalta vapaaksi jäänyt ja kansainvälisesti liikkuvan laajakaistan käyttöön sovittu 800 megahertsin taajuusalue jaettiin Viestintäviraston järjestämällä huutokaupalla kolmelle teleoperaattorille. Taajuuksia saivat TeliaSonera Finland Oyj, Elisa Oyj ja DNA Oy, jotka maksoivat taajuuksista yhteensä runsaat 108 miljoonaa euroa. 4G-verkkojen rakentaminen on lähtenyt ripeästi käyntiin. Viestintävirastolle tarkasteluvuosi oli tuloksekas. Virasto saavutti lähes kaikki sille asetetut tulostavoitteet. Taajuussuunnittelu oli laadukasta eikä taajuussuunnittelusta aiheutunut haitallisia häiriöitä. FI-verkkotunnusten toiminnalle kriittisten nimipalvelimien käytettävyys oli 100 %. Taajuuksien käyttöä koskevat lupa- ja taajuuspäätökset tehtiin noudattaen palveluaikatavoitteita. Laajakaistatukihakemukset käsiteltiin joutuisasti asetettujen tavoiteaikojen puitteissa ja kaikki vireille tulleet hakemukset käsiteltiin tavoitteeksi asetetussa kolmen kuukauden ajassa riittävien selvitysten saamisesta. Viestintäverkkojen ja -palvelujen käytettävyys oli hyvällä tasolla niin häiriölukujen kuin asiakaskyselyn perusteella. Myös käyttäjien tyytyväisyys postin yleispalvelun saatavuuteen, jonka toteutumista virasto toiminnallaan valvoo ja varmistaa, sai asiakaskyselyssä hyvän arvosanan ollen 3,9 asteikon ollessa välillä 1-5.

5 5 (48) Vain kahdessa tulostavoitteessa virasto jäi sille asetetuista tavoitteista. Virastolle asetettuna tavoitteena oli saada 800 MHz:n taajuushuutokauppa käytyä kesäkuun loppuun mennessä. Huutokauppa kuitenkin pitkittyi kestäen 170 vuorokautta ja 993 kierrosta. Huutokaupan pitkittymiseen vaikuttivat kova kilpailu taajuuksista ja huutokaupan säännöt, jotka mahdollistivat paluun lähtöhintaan. Ensimmäisen, vuonna 2009 järjestetyn 2,6 GHz:n huutokaupan sääntöjen käyttö oli linjattu valtioneuvoston taajuuspoliittisessa periaatepäätöksessä ja huutokauppalakia koskevassa hallituksen esityksessä. Toinen poikkeama koski postitoiminnan valvonnan taloudellista tunnuslukua, joka lievästi ylittyi. Yleinen mielikuva Viestintävirastosta säilyi hyvänä vuonna Virasto osallistui ensimmäistä kertaa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan sidosryhmätutkimukseen ja sai yleisarvosanaksi 3,7 arvosteluasteikon ulottuessa 1:stä 5:een. Viestintäviraston tärkein kriittinen menestystekijä on viraston toimintastrategian mukaisesti osaava ja aktiivinen henkilöstö. Samaisessa sidosryhmätutkimuksessa virasto sai korkeimman arvosanan 4 henkilöstön ammattitaidosta. Tarkasteluvuonna työhyvinvointi kehittyi myönteisesti nousten valtionhallinnon yhteisessä VM Baro -mittauksessa 3,6:een. Viestintämarkkinoiden edistäminen ja vaikuttava valvonta jatkuvat tiiviinä tulevanakin vuonna. Vuosi 2014 on virastolle tärkeä niin valvonta- ja sääntelytehtävien kuin sisäisen kehittämisen näkökulmasta. Viestintävirasto valmistelee ja antaa tilaajayhteysmarkkinoille kahdeksaa suurinta operaattoria koskevat enimmäishintapäätökset ja tekee huomattavan markkinavoiman markkinaanalyysin ja päätökset mobiiliterminointi- ja tv-lähetysmarkkinoista. Vuosi on viraston Kyberturvallisuuskeskuksen ensimmäinen varsinainen toimintavuosi ja keskeistä on tilannekuvatoimintojen ja verkostomaisen toimintamallin kehittäminen. Taajuusasioissa valmistaudutaan vuoden 2015 maailman radioviestintäkonferenssiin ja jatketaan taajuuskoordinointia naapurimaiden kanssa tavoitteena taata 2017 alusta mobiilin laajakaistan käyttöön siirtyvän taajuusalueen tehokas ja häiriötön käyttö. Jatkuvan parantamisen periaatetta noudattaen virasto tekee vuonna 2014 CAF-itsearvioinnin, laatii sidosryhmälinjaukset sekä tunnistaa ja kuvaa toimintaprosessit osana kokonaisarkkitehtuurityötä. 1.2 VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus Viestintäpalvelujen tarjonta monipuolistuu Viestintävirasto puuttuu rohkeasti viestintämarkkinoiden epäkohtiin Viestintävirasto edisti kertomusvuonna viestintäpalvelujen tarjonnan monipuolistumista puuttumalla viestintämarkkinoiden epäkohtiin, kehittämällä huomattavan markkinavoiman sääntelyä ja osallistumalla liikenne- ja viestintäministeriön laajan Tietoyhteiskuntakaari-lakihankkeen valmisteluun. Viestintäviraston joulukuussa 2012 antamat kiinteään verkkoon pääsyä (tilaajayhteysmarkkina) sekä laajakaistatukkutuotetta koskevat huomattavan markkinavoiman päätökset tulivat voimaan maaliskuussa Viestintävirasto asetti ensimmäistä kertaa kahdeksalle suurimmalle teleyritykselle velvollisuuden noudattaa tilaajayhteyksien hinnoittelussa ennalta asetettavaa hintakattoa. Päätökset ovat voimassa, vaikka osa yhtiöistä valitti päätöksistä korkeimpaan hallintooikeuteen. Enimmäishinnat on tarkoitus asettaa erillisillä, vuonna 2014 annettavilla päätöksillä. Vuonna 2013 Viestintävirasto jatkoi hinnoittelu- ja kustannuslaskentamenetelmien kehittämistä. Virasto oli käynnistänyt kuitutilaajayhteyksien hinnoittelumenetelmän kehittämisen yhteistyössä teleyritysten kanssa vuonna Vuoden 2013 aikana virasto määritteli kupariverkon vakioidut komponentit ja hinnat sekä kupari- että kuituverkon vakioiduille komponenteille. Hinnoittelumenetelmien kehittämisessä virasto otti huomioon tuoreen oikeuskäytännön, komission vaatimukset ja kehittyvän lainsäädännön. Hinnoittelumenetelmän kehittämisen lisäksi Viestintävirasto keräsi tilaajayhteyksien hintakattojen määrittämistä varten operaattorikohtaisia verkon volyymi-, ikä- ja kustannustietoja. Tietojen kerääminen osoittautui ennakoitua työläämmäksi

6 6 (48) ja enimmäishintojen valmistelu sekä suunniteltu kuuleminen hintojen tasosta viivästyivät. Yrityskohtaisten tietojen luotettavuuden ja asetettavien enimmäishintojen oikeellisuuden varmistamiseksi Viestintävirasto päätti tehdä alkuvuonna 2014 tarkastuksen kaikkiin kahdeksaan yritykseen, joille enimmäishinnat asetetaan. Viestintävirasto antoi sääntelyehdotuksensa kiinteästä verkosta nousevan ja kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen markkinoista. Viestintävirasto esitti alkusyksystä Euroopan komissiolle ehdotuksen sääntelyn purkamisesta kiinteään verkkoon laskevan puhelinliikenteen tukkumarkkinoilla. Virasto katsoi, ettei sääntelylle ole enää tarvetta. Euroopan komissio esti vetopäätöksellään sääntelyn purkamisen, ja ennakkosääntely markkinoilla säilyy siten ennallaan. Viestintävirasto arvioi alustavan arvion mukaan markkinoita seuraavan kerran vuosina Sitä vastoin nousevan liikenteen markkinalla sääntely poistui vuoden 2014 alusta alkaen Viestintäviraston alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti. Vuonna 2012 aloitettu matkaviestinverkon laskevan liikenteen hinnoittelun arviointimenetelmän kehittämistyö saatiin päätökseen. Virasto kehotti matkaviestinverkkoyrityksiä käynnistämään neuvottelut laskevan liikenteen hintojen tarkistamiseksi. Yritykset pääsivät alkuvuodesta 2014 sopimukseen terminointihintojen alentamisesta. Nykyinen 2,8 sentin yhdysliikennemaksu alenee syyskuun 2014 alussa 1,87 senttiin minuutissa. Viestintävirasto jatkoi kiinteiden laajakaistapalvelujen nopeuden vaihteluvälin ilmoittamiseen liittyvää sopimusehtovalvontaa. Loppuvuodesta virasto antoi DNA Oy:lle asiaa koskevan velvoittavan päätöksen. Muiden yritysten osalta sopimusehdot olivat joko kunnossa tai yritykset sitoutuivat muuttamaan sopimusehtonsa lain mukaisiksi ilman velvoittavaa päätöstä. Viestintävirasto tarjoaa taajuudet uusille käyttötarkoituksille Viestintävirasto edisti toimintavuonna taajuuksien käyttöönottoa uusille langattomille sovelluksille hoitamalla 800 MHz:n taajuushuutokaupan käytännön järjestelyt ja teknisen toteutuksen, osallistumalla maanpäällisen televisiotoiminnan seuraavaa teknologiasiirtymää valmistelevan työryhmän työhön sekä sopimalla naapurimaiden kanssa taajuuksien käytöstä. Laajakaistaverkkojen toimiluvat 800 MHz:n taajuusalueelle myönnettiin taajuushuutokaupan tuloksena. Viestintävirasto vastasi huutokaupan teknisistä käytännön valmisteluista. Huutokauppa toteutettiin sähköisen huutokauppajärjestelmän avulla ja viraston edustajat toimivat meklareina sekä vastasivat kokonaisuudessaan huutokaupan teknisestä toteutuksesta. Taajuushuutokauppa käynnistettiin tammikuussa Taajuushuutokauppa kesti huomattavasti kauemmin kuin alun perin odotettiin. Syy huutokaupan pitkittymiseen oli kova kilpailu taajuusalueista sekä huutokauppaan osallistuneiden toimijoiden tarjouskäyttäytyminen. Tarjouksia siirtämällä huutokauppaan osallistuvat toimijat pystyivät pudottamaan hinnat takaisin lähtöhintoihin, jolloin huutokauppa pitkittyi. Huutokauppa päättyi kestettyään 170 päivää. Kaikki huutokaupan kohteena olleet taajuuskaistaparit myytiin ja taajuudet jakautuivat tasaisesti kolmelle teleyritykselle. Huutokaupattujen toimilupien yhteishinta oli euroa. Viestintävirasto kerää toimilupamaksut viidessä vuosittaisessa tasaerässä ja tulouttaa ne edelleen valtiolle. Toimiluvat ja radioluvat myönnettiin vuoden 2013 lopussa ja ne mahdollistivat toiminnan aloittamisen Toimintavuoden aikana virasto osallistui ja vaikutti aktiivisesti maanpäällisen televisiotoiminnan seuraavaa teknologiasiirtymää valmistelevan työryhmän työhön. Työryhmän luovuttama väliraportti sisältää tarkan suunnitelman television uuteen lähetystekniikkaan siirtymisestä sekä kuvaa media-alan tilanteen ja muutokset sekä taajuusnäkökulmat, joiden huomioiminen on olennainen edellytys maanpäällisen televisiotoiminnan siirtymälle uuteen jakelutekniikkaan. Tekniikkamuutoksen taustalla on 700 MHz:n taajuusalueen käyttötarkoituksen muutos vuonna 2012 hyväksytyn sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman ja kansainvälisten linjausten mukaisesti.

7 7 (48) Television antenniverkossa siirrytään uuteen lähetystekniikkaan vuodesta 2017 lähtien. Uusi DVBT2- tekniikka tehostaa taajuuksien käyttöä, kasvattaa televisiokanavien määrää ja laajentaa teräväpiirtolähetysten tarjontaa maapäällisessä antenniverkossa. Vuoden 2013 lopussa käynnistyi myös televisiotoiminnan teknologiasiirtymään liittyvä viestintäprojekti. Viraston tehtävänä on varmistaa, että televisiotoimijat yhdessä muiden viranomaisten kanssa järjestävät kuluttajille riittävät tiedostus-, neuvonta- ja opastuspalvelut ennen vuonna 2017 tapahtuvaa siirtymää ja myös sen jälkeen. Viestintähanke toteutetaan yhteistyössä viraston eri toimialojen ja sen toimijoiden kanssa ja sen kohderyhmänä ovat kuluttajat, vähittäiskauppa, antenniurakoitsijat ja yhteisantennikiinteistöt. Televisiotoiminnan resurssien turvaamiseksi Viestintävirasto jatkoi neuvotteluita naapurimaiden kanssa saavuttaen kuluneen vuoden aikana toivotun tuloksen sekä Venäjän että Viron kanssa. Viestintävirasto toteutti toimintavuonna kaupallisten radioiden peittoaluelaajennuksia. Kaupallisten radioiden toimiluvalliseen käyttöön myönnettiin 55 uutta taajuutta. Nämä mahdollistivat sekä vanhojen taajuuskokonaisuuksien täydentämisen että viidentoista uuden taajuuskokonaisuuden muodostamisen. Lisäksi kaupallisten radioiden kuuluvuutta parannettiin alueittain tehonkorotuksilla. Aalto-yliopistolla on suunnitteilla Suomen ensimmäinen satelliitti Aalto-1. Satelliittihankkeessa on mukana suomalaista avaruusosaamista myös muista yliopistoista ja teollisuudesta. Vuonna 2013 Viestintävirasto lähti viemään eteenpäin Aalto-1 satelliitin kansainvälistä taajuuskoordinointia, mikä mahdollistaa satelliitin laukaisun ja käyttöönoton mahdollisesti jo ensi vuonna. Älykkäiden radioverkkojen (kognitiivinen radio) tutkimus jatkuu edelleen. Uudet ratkaisut yhdistettynä taajuuksien käytön joustavuutta edistäviin lupamenettelyihin tuovat helpotusta halutuimpien alle 3 GHz:n taajuuksien kysyntään lähivuosina. Taajuuksien käytön joustavuutta pyritään lisäksi parantamaan sallimalla eri laitteiden käyttö useammilla taajuusalueilla muiden radiojärjestelmien kanssa yhdessä. Tämä lisää joustavuutta kansalliseen taajuuksien käytön suunnitteluun, jolloin kullekin sovellukselle voidaan osoittaa sopivin taajuusalue käyttötarpeen mukaisesti. Tällä menettelyllä pyritään vastaamaan erityisesti ohjelmantuotannon tarpeisiin (esim. radiomikrofonit ja langattomat kamerat). Viestintäviraston radiotaajuusmääräystä ja radiolaitteiden luvasta vapauttamista koskevaa määräystä päivitettiin toimintavuoden aikana. Määräykset antavat mahdollisuuden tuoda uusia sovelluksia ja teknologioita kuluttajien ja elinkeinoelämän käyttöön. Uusina sovelluksina määräyksiin sisällytettiin mm. matkaviestinverkkojen päätelaitteet 800 MHz ja 1700 MHz:n taajuusalueilla, valvontatutkat 10,5-10,6 GHz:n alueella, pienitehoiset lääketieteelliset implantit 2,4 GHz:n alueella, kiinteän satelliittiliikenteen ESOMP-päätelaitteet, SRD-laitteet GHz:n alueella, uusia ajoneuvotutkasovelluksia 24 GHz:n alueella ja uusia SRD-sovelluksia 169 MHz:n alueella. Toimintavuoden aikana Viestintävirasto myönsi 120 lyhytaikaista radiotoimilupaa ja 14 tvtoimilupaa. Lyhytaikaisia tv-toimilupia hyödynnettiin mm. jääkiekon SM-liigan otteluiden esittämiseen rinnakkaisilla kanavilla. Viestintävirasto lisää markkinoiden läpinäkyvyyttä Viestintäviraston Tilannekuva-hankkeessa kehitettiin palvelukokonaisuus, joka tarjoaa alueellista tietoa internetin, puhelimen, tv:n ja radion toimivuudesta, laadusta ja saatavuudesta. Sen ensimmäisenä palveluna julkaistiin marraskuussa Viestintäverkkojen vika- ja häiriötilanteita kuvaava häiriökarttapalvelu. Kartta mahdollistaa teleyritysten Viestintävirastolle ilmoittamien vakavien ja erittäin vakavien vika- ja häiriötilanteiden maantieteellisen vaikutusalueen ilmaisemisen. Kartan avulla kansalaiset ja yhteisöt voivat muodostaa yleiskuvan viestintäverkkojen teknisestä toimintakunnosta. Häiriökarttapalvelun kehittämistä jatketaan vuoden 2014 aikana tilannekuvahankkeen osana. Tilannekuvahankkeessa kehitettiin myös yhdessä teleyritysten kanssa Viestintäviraston ohjaus- ja valvontatyötä sekä julkista tiedottamista palvelevien saatavuus- ja laatutietojen keräämistä. Asiakkuudet -toimiala käsitteli asiakasyhteydenottoja kaikkiaan n kappaletta, jotka jakaantuivat aihealueittain seuraavasti: verkkotunnukset 80 %, tietoturva n. 12 % ja

8 8 (48) viestintäpalvelut n. 8 %. Viestintävirasto kehitti toimialaa koskevan tiedon julkaisemista sekä keräämistä muun muassa valmistelemassa julkaisu- ja tiedonkeruusuunnitelmat. Viestinnän peruspalveluiden saatavuus paranee Viestintävirasto edistää nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamista Viestintävirasto jatkoi Laajakaista hankkeeseen osoitettujen valtiontukien myöntämistä hajaasutusalueiden nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiseen. Lisäksi virasto seurasi nopean laajakaistan saatavuuden kehittymistä koko Suomessa. Laajakaistahanke pääsi vuoden 2013 aikana kunnolla vauhtiin. Laajakaistahankkeen tukipäätöksiä annettiin vuoden aikana reilut 30 ja tukea myönnettiin lähes 16 miljoonaa euroa. Maksatuspäätöksiä tehtiin yli 20 ja tukea maksettiin noin 8,5 miljoonaa euroa. Lisäksi virasto antoi alueellisille ELYkeskuksille tuen myöntämistä puoltavan lausunnon 16 hankkeesta. Vuoden lopussa Viestintäviraston käytettävissä olevasta laajakaistatuesta oli myönnetty reilu kolmannes eli noin 23 miljoonaa euroa. Valokuituverkkoa on rakennettu vajaat kilometriä ja huippunopean laajakaistan saatavuuden piiriin saatu reilut uutta kotitaloutta hajaasutusalueella. Virasto selvitti ensimmäistä kertaa nopean laajakaistan saavuustilanteen ja sen kehityksen koko Suomen osalta. Valtakunnallisesti tarkasteltuna nopean, yli 30 Mbit/s laajakaistan saatavuus parani vuoden aikana vajaat 10 prosenttia. Valokuituverkkojen laajentumisen lisäksi tähän vaikutti nopean langattoman laajakaistan saatavuuden kehitys. Viestintävirasto varmistaa posti-, puhelin-, - ja laajakaistapalvelujen vähimmäistason Jokaisella suomalaisella kotitaloudella ja yrityksellä on oikeus perustason puhelin- ja laajakaistaliittymään. Jokaisella on oikeus myös postin peruspalveluihin. Viestintäviraston varmistaa näiden ns. yleispalveluvelvoitteiden toteutumisen tasapuolisesti kaikkialla Suomessa. Puhelin- ja laajakaistapalvelut Viestintävirasto antoi kesäkuussa 2013 uudet yleispalveluyrityksen nimeämispäätökset puhelinpalvelujen ja laajakaistayleispalvelun osalta. Puhelinpalvelujen osalta nimettiin kolme yleispalveluvelvollista yritystä yhteensä 92 alueelle. Laajakaistapalvelun osalta nimettyjä yrityksiä oli 10 ja alueita yhteensä 304. Lisäksi virasto antoi ensimmäistä kertaa päätökset puhe- ja kuulovammaisten käyttäjien yleispalveluista. Näitä palveluita ovat symmetrinen 512 kbit/s internet-yhteys sekä tekstiviestipalvelu. Vammaisten käyttäjien internet-yhteyspalvelun osalta nimettiin 10 yritystä yhteensä 304 alueelle ja tekstiviestipalvelun osalta kolme yritystä 93 alueelle. Vuoden loppupuolella käynnistettiin projekti, jonka tavoitteena on kehittää yleispalvelun nimeämismenettelyä nopeammaksi ja tehokkaammaksi. Myös yleispalvelun valvontaa uudistetaan. Yleispalveluviestintään suunnitellaan uusia keinoja, koska kansalaisten tietoisuus yleispalveluun liittyvistä oikeuksistaan on edelleen varsin heikko. Postipalvelut Lakisääteisten postitoiminnan valvontatehtävien lisäksi Viestintävirasto toteutti vuoden 2013 lopulla kuluttajatutkimuksen selvittääkseen postin käyttäjien tyytyväisyyttä postin yleispalveluihin. Tutkimuksessa kartoitettiin muun muassa kuluttajien tyytyväisyyttä hinnoitteluun, kirjeiden kulkunopeuteen ja toimipisteen etäisyyteen kuluttajan kotoa. Kuluttajat ovat kokonaisuutena varsin tyytyväisiä postipalveluihin. Kriittisimmin suhtauduttiin pakettipalvelujen hinnoitteluun. Viestintäviraston Jyväskylän toimipiste käsitteli vuoden aikana n Itellan perille saamatonta lähetystä, joka on lukumäärällisesti vuoden 2012 tasolla. Toimintavuoden tärkein kehityshanke oli työturvallisuutta merkittävästi lisännyt vaarallisten aineiden käsittelyn parantaminen.

9 9 (48) Viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuus ja turvallisuus kehittyvät Yleisen viestintäverkon tietoturvallisuuspoikkeamat Vuonna 2013 kirjatusta yhteensä tietoturva-aiheisesta yhteydenotosta suurin osa oli vapaaehtoisuuteen perustuvia, enimmäkseen kolmannen osapuolen tekemiä ilmoituksia. Teleyritykset raportoivat vuonna 2013 Viestintävirastolle 37 tietoturvaloukkausta tai tietoonsa saamaa tietoturvauhkaa, jotka ylittivät sähköisen viestinnän tietosuojalain 21 :n ja Viestintäviraston määräyksen 9 D/2009 M mukaisen ilmoituskynnyksen. Kaikista tapauksista ei ole tiedotettu julkisuuteen. Ilmoituksista 14 johtui palvelunestoa aiheuttaneista poikkeamista, kymmeneen liittyi epäilyjä tietomurrosta, kahdeksan koski henkilötietojen tietoturvaloukkausta ja viisi puolestaan koski havaittua uhkaa tai haavoittuvuutta. Yhdessä tapauksessa kaksi henkilöä on käyttänyt samaa sähköpostiosoitetta useamman vuoden ajan. Yksittäisenä tapauksena voidaan nostaa huhtikuussa tapahtunut palvelunestohyökkäys mtv3.fi sivustoa vastaan. Lisätietoja vuoden 2013 tietoturvatilanteesta löytyy Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen www-sivuilta ja siellä saatavilla olevista tietoturvakatsauksista. Yleisen viestintäverkon vika- ja häiriötilanteet Viestintäverkkojen ja -palveluiden käytettävyys oli hyvällä tasolla tuntia kestäviä A-luokan vikoja raportoitiin vuonna 2013 kuusi kappaletta. Pitkäkestoisia, yli kuusi Vuonna 2013 teleyritykset raportoivat 218 vika- tai häiriötilanteesta, jotka ylittivät viestintämarkkinalain 129 :n ja Viestintäviraston määräyksen 57 A/2012 M mukaisen ilmoituskynnyksen. Määräyksessä kuvatun korkeimman vakavuusluokan, eli A-luokan vikoja oli 20 kappaletta ja ne koskivat televisiolähetyksiä (3), yleisradiokanavia (6), matkaviestinverkon palveluita (7) ja kiinteän verkon laajakaistapalveluita (2), sähköpostipalveluja ja muita viestintäpalveluja (3). Neljä matkaviestinverkon vikaa oli vaikutukseltaan pitkäkestoisia (yli 6 tuntia), samoin kuin Radio Vegan ohjelmansiirron häiriö. Matkaviestinverkon viat aiheutuivat Einoja Seija-myrskyn aiheuttamista sähkönjakelun häiriöistä. Viestintävirasto vahvistaa kansallista tietoturvaa Viestintävirastosta kehittyy monipuolisia tietoturvapalveluita tuottava ja riittävästi resursoitu kansallinen kyberturvallisuusviranomainen, jonka tehtäviin kuuluu tietoturvauhkien ja -loukkausten havainnointi ja ratkaiseminen sekä kyberturvallisuuden tilannekuvan ylläpito. Viestintävirasto varmistaa, että alan toimijat ottavat huomioon kansalliset ja kansainväliset tietoturvavelvoitteet tieto- ja viestintäjärjestelmissä. Viestintävirasto osallistui aktiivisesti kansallisen kyberturvallisuusstrategian valiokuntakäsittelyihin kevään 2013 aikana ja lisäksi laati Kyberturvallisuuskeskuksen toimintamallista ehdotuksen LVM:n Kyberturvallisuustyöryhmässä. Valtiovarainministeriön ja Viestintäviraston solmimalla sopimuksella toteutettiin pilottihankkeena valtionhallintoa ja julkista hallintoa uhkaavien tietoturvaloukkausten käsittelyn ja havainnoinnin, eli GovCERT-toiminnon järjestäminen ja GovHAVARO-järjestelmän pilotointi. Hankkeista saatujen positiivisten kokemusten perusteella hankkeita jatketaan vuonna HAVARO on Viestintäviraston toteuttama havainnointi- ja varoituspalvelu joka on aikaisemmin toteutettu Huoltovarmuuskeskuksen kanssa yhteistyössä huoltovarmuuskriittistä elinkeinoelämää varten. GovHAVARO:n pilotointi tapahtui kahdeksalle valtionhallinnon toimijalle. Vuoden 2014 aikana GovHAVARO:on liitettyjen valtionhallinnon organisaatioiden määrä kasvaa useisiin kymmeniin. Valtionhallinnon tietojärjestelmien turvallisuus Viestintävirasto suoritti osittain tai kokonaan tarkastukset kaikille hyväksynnän vaativille valtionhallinnon ja yritysten tietojärjestelmille kansainvälisten tietoturvavelvoitteiden osalta. Tarkastustoiminnan yhteydessä on noussut esiin ilmeinen tarve tietojärjestelmätarkastuksiin sekä tietoturvaloukka-

10 10 (48) usten ennaltaehkäisyyn ja selvittämiseen liittyvän tilannekuvan yhdistämiseen. Tietojärjestelmätarkastusten suorittamisen edellytyksenä on tieto ajankohtaisista tietoturvauhkista ja -ilmiöistä, jotta tarkastettaviin järjestelmiin kohdistuvat uhkat voitaisiin arvioida oikein. Vastaavasti tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisyyn ja selvittämiseen tähtäävä työ tarvitsee tietoa tarkastuksissa tehdyistä havainnoista, jotta sitä voitaisiin hyödyntää tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisemiseen muissa potentiaalisissa valtionhallinnon, elinkeinoelämän ja kansalaisten ympäristöissä. Viestintävirasto suoritti kansallisten salaustuotteiden evaluointeja niiden kansallisen ja kansainvälisen vaatimustenmukaisuuden todentamiseksi. Viestintävirasto on jatkanut yhteistyössä FINAS:in kanssa vuonna 2012 aloitettua ensimmäisen tietoturvallisuuden arviointilaitoksen hyväksyntäprosessia, joka on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2014 alkupuolella. Arviointilaitokseksi hakeutumista on helpotettu julkaisemalla Viestintäviraston verkkosivuilla ohje arviointilaitoksille. Ohjeessa kuvataan tietoturvallisuuden arviointitoimintaa tekevien laitosten rooli ja tehtävät, toimintaa koskevat vaatimukset, arviointimenettelyn kulku sekä laitosten valvontaan liittyvät menettelyt. Viestintävirasto soveltaa ohjetta myös hyväksyessään uusia tietoturvallisuuden arviointilaitoksia. Tietoturvallisuusjärjestelmien kansainvälisen hyväksyttävyyden tukeminen Viestintävirasto on tehnyt yhteistyösopimuksia kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Sopimusten avulla mahdollistetaan kansainvälisen turvallisuusluokitellun tiedon sähköinen vaihtaminen. Lisäksi Viestintävirasto on tukenut ulkoministeriötä valtiosopimustasoisten kansainvälisten yleisten turvallisuussopimusten valmistelussa. Viestintävirasto on osallistunut tuotehyväksyntöjen laajaalaisempaan tunnustamiseen tähtääviin hankkeisiin ja osallistunut käytännön turvallisuusvaatimuksia määrittelevään työhön. Lisäksi Viestintävirasto on selvittänyt tarvetta tuotehyväksyntätoimintansa kehittämiseen, jotta se voisi tukea entistä paremmin suomalaisten salausteknisten tuotteiden pääsyä kansainvälisille markkinoille. Verkkotunnuspalvelun toimintavarmuus kehittyy Fi-verkkotunnuspalvelun toimintavarmuutta kehitettiin vuoden aikana merkittävästi. Vuoden aikana otettiin käyttöön mm. tietoturvaa parantava nimipalvelinkyselyjen lokitusjärjestelmä, jonka avulla nimipalvelinkyselyjen analysointi on entistä monipuolisempaa. Ensisijaisen nimipalvelimen A.fi toimintavarmuutta parannettiin lisäksi erilaisilla toimenpiteillä ja toinen F.fi:n palvelimista uusittiin. Virasto käynnisti myös projektin uuden fi-juuren nimipalvelimen sijoittamiseksi FICIXin yhteyteen ja tätä ennakoiden Viestintävirasto liittyi FICIX ry:n jäseneksi. Vuoden aikana fi-nimipalvelussa ei ollut palvelun saatavuuteen liittyviä häiriöitä. Vuoden loppupuolella käynnistettiin verkkotunnushanke, jossa tunnistetaan, määritellään ja toteutetaan kaikki ne muutokset, jotka tietoyhteyskuntakaaren voimaan tulo aiheuttaa fiverkkotunnustoimintaan. Kolmivuotiseen hankkeeseen kuuluu kahdeksan osaprojektia, joista yksi kattaa nykyisen verkkotunnusjärjestelmän jatkokehittämisen vastaamaan uuden välittäjämallin vaatimuksia. Viestintävirasto terävöittää teknistä ohjausta ja valvontaa Viestintävirasto tarkentaa ja rajaa teknistä ohjausta ja valvontaa viestintäverkkojen ja -palvelujen keskeisten toimintojen turvaamiseksi. Keskeisenä toimenpiteenä on valmistautuminen liikenne- ja viestintäministeriön valmisteleman tietoyhteiskuntakaaren voimaantuloon uudistamalla Viestintäviraston määräyksiä. Viestintävirasto on valvonut aktiivisesti lainsäädännön ja teknisten määräysten noudattamista. Viestintävirasto teki 11 teleyritystarkastusta, joissa keskityttiin erityisesti määräysten 54 (viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistaminen), 57 (viestintäverkkojen ja -palvelujen ylläpidosta sekä menettelystä ja tiedottamisesta vika- ja häiriötilanteissa) ja 58 (viestintäverkkojen ja -palvelujen laadusta ja yleispalvelusta) valvontaan. Havaitut puutteet on pyydetty korjaamaan asetettuun määräaikaan mennessä. Viestintävirasto on saavuttanut kyseisten määräysten noudattamisen tarkastamiselle asetetut tavoitteet, eikä tarkastuksia jatketa vuonna 2014.

Viestintäviraston vuosikertomus 2013 VUOSIKERTOMUS 2013

Viestintäviraston vuosikertomus 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 Viestintäviraston vuosikertomus 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 Pääjohtajan katsaus Vuotta 2013 leimasi viestintämarkkinoiden positiivinen kehitys, Kyberturvallisuuskeskuksen tulo virastoon, kesäkuussa uutisoitu

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 Talousarvio 01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 049 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Lisätiedot

Luottamusta lisäämässä. Toimintasuunnitelma 2014 2016

Luottamusta lisäämässä. Toimintasuunnitelma 2014 2016 Luottamusta lisäämässä Toimintasuunnitelma 2014 2016 Toimintasuunnitelma Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen visio on, että Kyberturvallisuuskeskuksesta kehittyy entistä monipuolisempia tietoturvapalveluita

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012

VIESTINTÄVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 VIESTINTÄVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 2 (47) VIESTINTÄVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 Viestintäpalvelujen tarjonta monipuolistuu...

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää

Varmaa ja vaivatonta viestintää Varmaa ja vaivatonta viestintää Viestintäviraston toimet kaikille viestinnän Suomessa luottamuksellisuuden turvaamiseksi Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Asta Sihvonen-Punkka LVM:n keskustelutilaisuus

Lisätiedot

Viestintäviraston strategia 2020

Viestintäviraston strategia 2020 Viestintäviraston strategia 2020 2 Viestintäviraston strategia 2020 Sisällys Johdanto...4 Visio...5 Toiminta-ajatus...5 Strategiset tavoitteet, painopisteet ja toimenpiteet...6 Strateginen tavoite 1: Viestintäpalvelujen

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Digitaaliset palvelut laajemmin käyttöön Tieto digitalisoituu

Lisätiedot

Luottamusta lisäämässä

Luottamusta lisäämässä Luottamusta lisäämässä Kyberturvallisuuskeskus Kyberturvallisuuskeskus aloitti toimintansa osana Viestintävirastoa 1.1.2014. Se vahvistaa Viestintäviraston jo vuodesta 2001 lähtien hoitamia tietoturvatehtäviä.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Viestintäviraston vuosikertomus 2014

VUOSIKERTOMUS 2014 Viestintäviraston vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Viestintäviraston vuosikertomus 2014 Pääjohtajan katsaus On ilo kertoa teille hyvät vuosikertomuksen lukijat Viestintäviraston ja sen toimialan menneestä vuodesta 2014. Sekä ulkoiset

Lisätiedot

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Raportti 1 (5) Dnro: 29.11.2017 1310/922/2017 Selvitys tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Tietoyhteiskuntakaaren yleispalvelusääntelyllä taataan kaikille tietyt perustasoiset viestintäpalvelut

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro

Viestintäviraston puheenvuoro Viestintäviraston puheenvuoro Maaseudun laajakaistat -seminaari Päivi Peltola-Ojala 3.2.2011 Laajakaistan edistäminen Viestintäviraston toiminnan painopistealue Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan,

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat HMV-sääntelyn tiekartta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat Sisältö HMV-sääntely» Mitä ja miksi? HMV-sääntelyn punainen lanka Tiekartta 2013 2017» HMV-analyysit ja

Lisätiedot

Talousarvioesitys Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen

Talousarvioesitys Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen Talousarvio 40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen S e l v i t y s o s a : Merkittävä osa yhteiskunnan palveluista tuotetaan ja kulutetaan viestintäpalveluja ja -verkkoja hyödyntäen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1246/2014 Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Teleyritysten ABC -koulutus 12.10.2016 Mitä tarkoittaa olla teleyritys ja Viestintäviraston asiakas? Saara Punkka Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Viestinnän välittäminen Yleinen teletoiminta Verkkotoimilupaa

Lisätiedot

HE 106/2012 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Maksuluokka

HE 106/2012 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Maksuluokka Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain 15 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi viestintämarkkinalakia. Ehdotetulla lailla korotettaisiin

Lisätiedot

Viestintävirasto TAE Liv

Viestintävirasto TAE Liv Viestintävirasto TAE 2017 Liv 6.10.2016 Viestintäviraston TAE 2017 Toimintamenomomentti 31.40.01.» Bruttomenot 31,2 milj.» Maksullisen toiminnan tulot 20,2 milj.» Nettomenot 11,0 milj. Eräät viestinnän

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain 15 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi viestintämarkkinalakia. Ehdotetulla lailla korotettaisiin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET

DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET Liikenne- ja HYVINVOINTIA JA viestintäministeriö KILPAILUKYKYÄ edistää väestön HYVILLÄ YHTEYKSILLÄ hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Tekninen ohjaus ja valvonta. Suomen Seutuverkot kevät seminaari 2013

Tekninen ohjaus ja valvonta. Suomen Seutuverkot kevät seminaari 2013 Tekninen ohjaus ja valvonta Suomen Seutuverkot kevät seminaari 2013 Esityksen sisältö Viestintäviraston uusi organisaatio Miksi olen täällä puhumassa? Teknisten määräysten yleisesittely Sekä muutama määräys

Lisätiedot

2012 Viestintäviraston vuosikertomus 2012

2012 Viestintäviraston vuosikertomus 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 Viestintäviraston vuosikertomus 2012 Pääjohtajan katsaus Viestintävirasto tavoittelee visionsa mukaisesti varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa. Toiminta-ajatuksenamme on

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

DNA OY VUONNA 2013 YLEISTÄ TALOUDELLINEN KEHITYS HALLINTO TULEVAISUUDENNÄKYMÄT. Sivu 7/28

DNA OY VUONNA 2013 YLEISTÄ TALOUDELLINEN KEHITYS HALLINTO TULEVAISUUDENNÄKYMÄT. Sivu 7/28 DNA OY VUONNA 2013 YLEISTÄ Yleinen taloustilanne oli koko katsauskauden haasteellinen, mikä lisäsi epävarmuutta markkinoilla. Suomen tietoliikennemarkkinoiden kilpailutilanne jatkui vuonna 2013 kireänä.

Lisätiedot

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 19.2.2014 1 Tilaisuuden ohjelma 1. Tilaisuuden avaus 2. Kunnanjohtajan puheenvuoro 3. Puhelinpalvelujen toimivuuden

Lisätiedot

Kyberturvallisuus ja finanssialaan kohdistuvat kyberuhat. Tomi Hasu Kyberturvallisuuskeskus

Kyberturvallisuus ja finanssialaan kohdistuvat kyberuhat. Tomi Hasu Kyberturvallisuuskeskus Kyberturvallisuus ja finanssialaan kohdistuvat kyberuhat Tomi Hasu Kyberturvallisuuskeskus 6.10.2015 1 Kyberturvallisuutta vai tietoturvallisuutta? Tietoturvallisuus koskee tietojärjestelmien ja verkkojen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Tulosohjaus-hanke Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Pilotin esitys 16.10. Tulosohjauksen kehittämisen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 Talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Kansliapäällikkö Harri Pursiainen 1 Määrärahat vuoden 2017 talousarvioesityksessä LVM:n pääluokka valtion vuoden 2017 talousarvioesityksessä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Viestintäviraston välinen tulossopimus vuodelle

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Viestintäviraston välinen tulossopimus vuodelle 20.12.2013 LVM/2161/01/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön ja Viestintäviraston välinen tulossopimus vuodelle 2014 2015 1. VALTIOKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO Hallitus vahvisti

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201500160 VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015 Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavia toimialatietoja Asiakkaiden rekisteritiedot Valvottavien yritysten julkaisemat tiedot

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 Talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 1 Määrärahat luvuittain LVM:n pääluokka valtion vuoden 2017 talousarvioesityksessä on noin

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

Viestintävirasto puolivuotisraportointi Liite 1

Viestintävirasto puolivuotisraportointi Liite 1 Viestintävirasto puolivuotisraportointi 1.1. 30.6. Liite 1 1. Tulostavoitteet: ( tavoitteen : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) 1.1 Viestinnän peruspalvelut Tuotokset ja laadunhallinta Viestintäverkot

Lisätiedot

Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari

Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari 17.5.2013 Viestintävirasto, Helsinki [Esittäjän nimi, titteli] [pvm] 1 Seminaariohjelma 9:00 9:30 Aamiainen 9:30 11:00 Telepalveluiden laadun ja saatavuuden

Lisätiedot

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuus Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuuskeskuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuuus Kansallinen CERT-toiminto; ohjeet, tiedotteet, haavoittuvuuskoordinaatio

Lisätiedot

Laajakaistan toimeenpano-ohjelma ja digitaalisen infrastruktuurin strategia. Ari-Pekka Manninen 1.11.

Laajakaistan toimeenpano-ohjelma ja digitaalisen infrastruktuurin strategia. Ari-Pekka Manninen 1.11. Laajakaistan toimeenpano-ohjelma ja digitaalisen infrastruktuurin strategia Ari-Pekka Manninen 1.11. 1 Tulevaisuuden Suomi on digitaalinen Suomesta hyvä toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja

Lisätiedot

HE 66/2011 vp. lentoliikenteen valvontamaksun määrää korotettaisiin

HE 66/2011 vp. lentoliikenteen valvontamaksun määrää korotettaisiin HE 66/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lentoliikenteen valvontamaksusta annettua lakia ehdotetaan

Lisätiedot

EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen

EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen U 68/2016 vp / Asiantuntijapyyntö / DNA Oyj Julkinen 1 DNA kannattaa Valtioneuvoston U-kirjelmän sisältöä DNA kannattaa Valtioneuvoston U-kirjelmän

Lisätiedot

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1. Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.2015 Pauli Pullinen, liikenne- ja viestintäministeriö Ajankohtaista

Lisätiedot

Viestintäviraston tilannekuvajärjestelmät. Timo Lehtimäki Tulosalueen johtaja Internet ja tietoturva/viestintävirasto

Viestintäviraston tilannekuvajärjestelmät. Timo Lehtimäki Tulosalueen johtaja Internet ja tietoturva/viestintävirasto Viestintäviraston tilannekuvajärjestelmät Timo Lehtimäki Tulosalueen johtaja Internet ja tietoturva/viestintävirasto Tilannekuva?! Mikä/mitä on tilannekuva? Kuva viestintäverkkojen tietoturvallisuustilanteesta,

Lisätiedot

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) 20.5.2014 Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Hankkeen tausta Esityksen sisältö Valtion ympärivuorokautinen tietoturvatoiminto

Lisätiedot

Viestintäviraston tilannekuvahanke TIKU2012+ Pertti Hölttä

Viestintäviraston tilannekuvahanke TIKU2012+ Pertti Hölttä Viestintäviraston tilannekuvahanke TIKU2012+ Pertti Hölttä 19.10.2012 "Tilannekuvahanke: pähkinänkuoressa Viestintävirasto kehittää yleistä tietoisuutta viestintäverkkojen ja -palvelujen saatavuudesta,

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON digitaalista laajakaistaista matkaviestinverkkoa koskeva TOIMILUPAPÄÄ- TÖS

VALTIONEUVOSTON digitaalista laajakaistaista matkaviestinverkkoa koskeva TOIMILUPAPÄÄ- TÖS Liite 2 VALTIONEUVOSTON digitaalista laajakaistaista matkaviestinverkkoa koskeva TOIMILUPAPÄÄ- TÖS 8.12.2016 LVM 1153/07/2016 PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT TOIMILUVAT Toimiluvat teletoimintaan taajuusalueella

Lisätiedot

Abuse-seminaari 12.9.2006

Abuse-seminaari 12.9.2006 Abuse-seminaari Abuse-seminaari 12.9.2006 9.30-10.00 Kahvi 10.00-10.15 Tervetuliaissanat ja seminaarin työjärjestyksen esittely Erka Koivunen, Viestintävirasto 10.15-11.00 Internet Abuse -toiminnot teleyrityksessä

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2019

Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2019 1 (20) Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2019 2 (20) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Toimintaympäristö ja tulevaisuusnäkymät... 3 3 Liikenne- ja viestintäministeriön asettamat strategiset

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen 29.5.2013 Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallinnonalan VATU-ohjelma 1.Hallinnonalan VATU-hankkeiden toteuttaminen (LVMn

Lisätiedot

Ajankohtaista antenniverkon T2-teknologiaan siirtymisestä

Ajankohtaista antenniverkon T2-teknologiaan siirtymisestä Ajankohtaista antenniverkon T2-teknologiaan siirtymisestä Cable Days 27.11.2013 Olli-Pekka Rantala, viestintämarkkinat -yksikön päällikkö Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Hallitus antoi hallitusohjelman

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Viestintäministeri Suvi Lindén

Laajakaista kaikkien ulottuville Viestintäministeri Suvi Lindén Laajakaista kaikkien ulottuville Viestintäministeri Suvi Lindén 1 Laajakaistatilanne Suomessa Laajakaistan määrä (Viestintäviraston katsaus 11.9.2008) Langaton ja etenkin mobiili laajakaista yleistyy.

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011 Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2011 Valvonnan kehittämisyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Maria Teirikko

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN TUKIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN TUKIKELPOISUUDESTA Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin. Analyysi 27.2.2015 Dnro: 1202/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVON MAAKUNNAN NILSIÄ SANKIMÄKI- SAARVONMÄKI (88) -HANKEALUEEN

Lisätiedot

Taajuuksien valvonta tänään ja tulevaisuudessa. Heidi Himmanen

Taajuuksien valvonta tänään ja tulevaisuudessa. Heidi Himmanen Taajuuksien valvonta tänään ja tulevaisuudessa Heidi Himmanen Mitä on taajuusvalvonta? 1. Taajuuksien käytön valvonta» Häiriöiden selvittäminen ja poistaminen» Radiolupien noudattamisen valvonta» Radioasemien

Lisätiedot

40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen

40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen S e l v i t y s o s a : Viestintäpalvelut ja -verkot ovat olennainen osa tietoyhteiskunnan kehittymistä, koska merkittävä osa yhteiskunnan palveluista

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa MARKKINAKATSAUS 4/2012 Teletoiminta Suomessa Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Mobiililaitteiden tietoturva

Mobiililaitteiden tietoturva Mobiililaitteiden tietoturva 2009-02-23 Raahe Erka Erka Koivunen Koivunen Yksikön Yksikön päällikkö päällikkö CERT-FI CERT-FI CERT-FI:n esittely CERT-FI kansallinen CERT-viranomainen Coordinated CERT ==

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1773/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

RADIOTAAJUUSPÄIVÄ 2014. Tietoyhteiskuntakaaren vaikutukset taajuuksien käyttäjille

RADIOTAAJUUSPÄIVÄ 2014. Tietoyhteiskuntakaaren vaikutukset taajuuksien käyttäjille RADIOTAAJUUSPÄIVÄ 2014 Tietoyhteiskuntakaaren vaikutukset taajuuksien käyttäjille Esityksen sisältö Yleistä tietoyhteiskuntakaaresta "Sisältyvät lait" ja rakenne Taajuushallinto uusissa vaatteissa Taajuudet

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen 2 Fi-verkkotunnus on yhtä supisuomalainen asia kuin sauna ja joulupukki. Se on merkki turvallisuudesta ja luotettavuudesta.

Lisätiedot

Määräys luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä

Määräys luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä 1 (13) 14.1.2015 Määräyksen 15 AG/2014 M perustelut ja soveltaminen Määräys luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä MPS 15 AG/2014 M MPS 15 AG/2014 M 2 (13) Sisällys A OSA Pykäläkohtaiset

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Ajankohtaista määräyksistä ja lainsäädännöstä. Jarkko Saarimäki Kehityspäällikkö

Ajankohtaista määräyksistä ja lainsäädännöstä. Jarkko Saarimäki Kehityspäällikkö Ajankohtaista määräyksistä ja lainsäädännöstä Jarkko Saarimäki Kehityspäällikkö Sisältö Hosting-palveluntarjoajien rooli Viestintäviraston näkökulmasta Ilmoitukset tietoturvaloukkauksista ja Vika- ja häiriötilanteista

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2015 Viestintäviraston vuosikertomus 2015

VUOSIKERTOMUS 2015 Viestintäviraston vuosikertomus 2015 VUOSIKERTOMUS 2015 Viestintäviraston vuosikertomus 2015 Pääjohtajan katsaus Vuosi 2015 oli virastolle ansiokas sekä ulkoisten tulostavoitemittareiden ja sidosryhmäarvioiden että sisäistä toimintaa ja työhyvinvointia

Lisätiedot

Viestintäviraston vuosikertomus 2011 VUOSIKERTOMUS 2011

Viestintäviraston vuosikertomus 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 Viestintäviraston vuosikertomus 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 Pääjohtajan katsaus Viestintävirasto tavoittelee toiminnallaan varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa. Tehtävänämme on valvoa ja edistää

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1258/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 2.2.2015 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen

40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen S e l v i t y s o s a : Viestintäpalvelut ja -verkot ovat olennainen osa tietoyhteiskunnan kehittymistä, koska merkittävä osa yhteiskunnan palveluista

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää

Varmaa ja vaivatonta viestintää Varmaa ja vaivatonta viestintää Hyvä lukija Viestintävirasto valvoo ja edistää viestintämarkkinoiden toimintaa. Toimintakenttämme on laaja, ja uusimpana tehtävänämme on vahvistaa kyberturvallisuutta perinteisten

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) 1047/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Pieksämäki

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 31.5.2016 1272/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 4.1.2008 3/934/2008 Elisa Oyj PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Elisa Oyj Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille. Kansallinen CIP-seminaari. Jani Arnell Vanhempi tietoturva-asiantuntija CERT-FI

Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille. Kansallinen CIP-seminaari. Jani Arnell Vanhempi tietoturva-asiantuntija CERT-FI Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille Kansallinen CIP-seminaari Turvaluokiteltu IV VIRANOMAISKÄYTT YTTÖ JulkL (621/1999) 24.1 :n 7 k Jani Arnell Vanhempi tietoturva-asiantuntija CERT-FI

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE

LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaihe on tarjoajien kelpoisuuden arviointi. Arviointi suoritetaan tämän lomakkeen ja sen liitteiden

Lisätiedot

Kyberturvallisuuden tila Suomessa Jarkko Saarimäki Johtaja

Kyberturvallisuuden tila Suomessa Jarkko Saarimäki Johtaja Kyberturvallisuuden tila Suomessa Jarkko Saarimäki Johtaja Jarkko Saarimäki, johtaja 16.6.2016 1 Jarkko Saarimäki, johtaja 16.6.2016 2 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/towards-5g Useita limittäisiä

Lisätiedot