Viestintäviraston strategia 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston strategia 2020"

Transkriptio

1 Viestintäviraston strategia 2020

2 2 Viestintäviraston strategia 2020

3 Sisällys Johdanto...4 Visio...5 Toiminta-ajatus...5 Strategiset tavoitteet, painopisteet ja toimenpiteet...6 Strateginen tavoite 1: Viestintäpalvelujen tarjonta monipuolistuu...7 Painopiste 1.1: Viestintävirasto puuttuu rohkeasti viestintämarkkinoiden epäkohtiin...8 Painopiste 1.2: Viestintävirasto tarjoaa taajuudet uusille käyttötarkoituksille...8 Painopiste 1.3: Viestintävirasto lisää markkinoiden läpinäkyvyyttä...9 Painopiste 1.4: Viestintävirasto mahdollistaa sähköisen viestinnän palvelut...9 Strateginen tavoite 2: Viestinnän peruspalvelujen saatavuus paranee Painopiste 2.1: Viestintävirasto edistää nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamista Painopiste 2.2: Viestintävirasto varmistaa posti-, puhelin-, tv-, radio- ja laajakaistapalvelujen vähimmäistason Painopiste 2.3: Viestintävirasto varmistaa matkaviestinverkon peiton ja toimivuuden Strateginen tavoite 3: Viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuus ja turvallisuus kehittyvät Painopiste 3.1: Viestintävirasto vahvistaa kansallista tietoturvaa Painopiste 3.2: Viestintävirasto terävöittää teknistä ohjausta ja valvontaa Kriittiset menestystekijät Toimintaa ohjaavat periaatteet Viestintäviraston strategia

4 Johdanto Viestintäviraston toimintastrategia sisältää viraston vision, toiminta-ajatuksen, strategiset tavoitteet, niihin liittyvät painopisteet ja toimenpiteet, kriittiset menestystekijät sekä viraston toimintaa ohjaavat periaatteet. Strategia tukee viraston pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa. Se liittyy osana viraston toiminnan suunnittelun ketjuun tarjoamalla lähtökohdan keskipitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelmille sekä viraston ja ministeriön välisille tulossopimuksille. Strategian aikajänne ulottuu vuoteen Strategiaasiakirjaan sisällytetyt tavoitteet, painopisteet ja toimenpiteet sisältävät ne keskeisimmät aihealueet ja tehtävät, joihin Viestintäviraston on erityisesti panostet- tava. Asiakirja sisältää siten valintoja. Näiden asioiden lisäksi Viestintävirasto hoitaa myös monia muita sille kuuluvia lakisääteisiä ja tärkeitä asioita. Strategian valmistelu ja päivittäminen on osa viraston säännöllistä toiminnan suunnitteluprosessia. Strategiaa arvioidaan vuosittain syksyllä samassa yhteydessä, kun viraston toiminta- ja taloussuunnitelmaa valmistellaan. Strategia on viimeksi päivitetty lokakuussa 2014 ja sitä varten on tarkasteltu viraston toimintaympäristön kehitystä hyödyntäen siinä sekä viraston että sen sidosryhmien näkemyksiä. Strategian päivitys on valmisteltu yhteistyössä viraston henkilöstön kanssa ja se on käsitelty viraston johtoryhmässä Helsingissä 23. lokakuuta 2014 Asta Sihvonen-Punkka, pääjohtaja Jarno Ilme, Taajuushallinto Johanna Juusela, Markkinat Kirsi Karlamaa, Kyberturvallisuuskeskus Liisa Räsänen, Asiakkuudet Riitta-Liisa Vuorela, Hallinto Ari-Pekka Neuvonen, Tietohallinto Hanna Tamminen, Viestintä 4 Viestintäviraston strategia 2020

5 Visio Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Toiminta-ajatus Viestintävirasto on rohkea viestintämarkkinoiden ja -palvelujen valvoja ja edistäjä kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi. Viestintäviraston strategia

6 Strategiset tavoitteet, painopisteet ja toimenpiteet Viestintävirastolla on kolme strategista tavoitetta: 1. Viestintäpalvelujen tarjonta monipuolistuu 2. Viestinnän peruspalvelujen saatavuus paranee 3. Viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuus ja turvallisuus kehittyvät Kunkin strategisen tavoitteen alla on kerrottu strategista tavoitetta palvelevat toiminnan painopistealueet ja painopistealueiden yhteydessä on puolestaan nimetty keskeiset toimenpiteet, joilla varmistetaan kyseisellä painopistealueella se, että strateginen tavoite saavutetaan. 6 Viestintäviraston strategia 2020

7 Strateginen tavoite 1: Viestintäpalvelujen tarjonta monipuolistuu Sähköinen viestintä saa jatkuvasti uusia muotoja, käyttötapoja ja verkkoon liitettäviä laitteita. Palvelujen käytön monipuolistuminen kasvattaa taajuustarpeita ja lisää palvelujen välistä kilpailua. Kilpailun lisääntyminen palvelujen tarjonnassa saa perinteiset palveluntarjoajat puolustamaan markkina-asemiaan erilaisin kilpailua rajoittavin ja kuluttajan valinnanmahdollisuuksia kaventavin toimin. Viestintävirasto huolehtii viestintäpalvelujen tarjonnan monipuolisuudesta ja kasvavista taajuustarpeista. Virasto myös hallinnoi tunnuksia ja käyttöoikeuksia, joilla on keskeinen merkitys sähköisen viestinnän palvelujen edistämisessä. Uuden Tietoyhteiskuntakaaren myötä virasto lisäksi myöntää ohjelmistotoimiluvat televisio- ja radiotoimintaan silloin, kun taajuuksista tai lähetyskapasiteetista ei ole niukkuutta. Viestintävirasto varmistaa, että uusilla ja innovatiivisilla palveluntarjoajilla on mahdollisuus päästä markkinoille. Myös viestintäpalvelujen käyttäjillä on tärkeä rooli markkinoiden toimivuuden takaamisessa. Sitä varten palvelujen käyttäjät tarvitsevat tietoa markkinoilla tarjolla olevista vaihtoehdoista. Virasto tarjoaa kuluttajille puolueetonta tietoa ja valvoo, ettei kuluttajien oikeuksia poljeta.. Viestintäviraston strategia

8 Painopiste 1.1: Viestintävirasto puuttuu rohkeasti viestintämarkkinoiden epäkohtiin Viestintävirasto tunnistaa viestintämarkkinoiden olennaiset epäkohdat ja tuo ne aktiivisesti esille. Viestintävirasto vaikuttaa kansalliseen ja EU-tasoiseen säädösvalmisteluun siten, että virastolla on toimivaltuudet puuttua markkinoilla havaittuihin merkittäviin epäkohtiin tehokkaasti. Virasto sääntelee ja ohjaa viestintämarkkinoita viisaasti, ennakoivasti ja suunnitelmallisesti. Ohjauksessa ja valvonnassa hyödynnetään tilannekuvahankkeessa kehitettyjä tietovarantoja.» Sääntelyn kehittäminen Huomattavan markkinavoiman sääntelyä koskeva tiekartta on suunnitelma markkinasääntelyn lähivuosien painopisteistä. Tiekartta on päivitetty syksyllä Tarpeettomaksi käynyt sääntely poistetaan. Huomattavan markkinavoiman sääntelyn painopiste siirretään jälkikäteisestä valvonnasta aitoon ennakkosääntelyyn ottaen huomioon viestintälainsäädännön kehitys, erityisesti Tietoyhteiskuntakaaren mahdollistamat uudet työkalut ( ). Tietoyhteiskuntakaaren edellyttämä sääntelyehdotusten vaikutusarviointi otetaan käyttöön. Lisäksi uusia markkinaanalyysejä käynnistetään ja valvontamenetelmiä kehitetään tiekartan mukaisesti. Uutena hankkeena on erityisesti syrjimättömyysvelvoitteen kehittäminen ( ). Virasto seuraa myös EU-tason säädösvalmistelua ja vaikuttaa keskeisiin sääntelyhankkeisiin ( ).» Kuluttajansuojan kehittäminen Virasto valvoo tehokkaasti verkkoneutraliteettiin liittyvien kuluttajan oikeuksien toteutumista. Virasto valvoo, että viestintäpalvelujen sopimusehdot ovat kuluttajille kohtuulliset ja selkeät ja huolehtii, että kuluttajat saavat riittävät tiedot oikeuksistaan viestintäpalvelujen käyttäjinä. Verkostoituminen ja tiivis yhteistyö mm. kotimaisten ja pohjoismaisten viranomaisten kanssa lisäävät vaikuttavuutta viestintäpalvelujen keskeisten kuluttajansuojaongelmien esiin nostamisessa ja ratkaisemisessa ( ). Virastolla on ohjaus- ja valvontatehtäviään varten riittävät tiedot kuluttajien käyttäytymisestä ja tarpeista viestintämarkkinoilla. Viestintävirasto kehittää viestintäpalvelujen käyttäjille sähköisiä asiointipalveluja ja tuottaa niitä täydentävää laadukasta asiakasneuvontaa. Viestintäpalvelujen käyttäjille tarjotaan tilannelähtöisiä neuvontapalveluja yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Painopiste 1.2: Viestintävirasto tarjoaa taajuudet uusille käyttötarkoituksille Taajuussuunnittelun tavoitteena on tukea langattoman tietoyhteiskunnan kehittymistä avaamalla toimintaedellytyksiä uusille radiotaajuuksien käyttötarkoituksille. Taajuuksien käytön suunnittelu keskittyy 8 Viestintäviraston strategia 2020

9 sekä kansallisesti että kansainvälisesti yhä enemmän uusien ja olemassa olevien radiojärjestelmien käytön yhteensovittamiseen. Myös taajuuksien käyttöä tehostamalla saadaan tilaa uusille käyttötarkoituksille.» Taajuussuunnittelu ja kansainvälinen yhteistyö Viestintävirasto osallistuu aktiivisesti kansainväliseen taajuuksien käytön valmistelu- ja kehitystyöhön Suomen tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Virasto edistää toiminnallaan uusien langattomien sovellusten ja teknologioiden saamista kuluttajien, elinkeinoelämän ja viranomaisten käyttöön. Virasto vaikuttaa Suomen tavoitteiden mukaisesti tulevien maailman radiotaajuuskonferenssien päätöksiin. Se seuraa aktiivisesti sekä älykkäiden radiojärjestelmien että teknologioiden kehitystä ja pyrkii saatujen tulosten perusteella tehostamaan taajuuksien käyttöä ja luomaan edellytyksiä uusille sovellutuksille. Painopiste 1.3: Viestintävirasto lisää markkinoiden läpinäkyvyyttä Viestintävirasto kehittää ja tuottaa toimintatapoja ja palveluita, joilla lisätään yleistä tietoisuutta verkkopalveluiden ja viestintäpalveluiden saatavuudesta, laadusta ja hinnoista. Virasto kartoittaa jatkuvasti tietotarpeita ja huolehtii siitä, että tarvittavat tiedot kerätään, tallennetaan, käsitellään ja jaetaan tehokkaasti kuhunkin tarkoitukseen parhaiten sopivalla tavalla. Virasto kehittää viestintämarkkinoihin ja viraston asiakasyhteydenottoihin liittyviä tietovarantoja, joita hyödynnetään viraston tuottamissa julkaisuissa, palveluissa sekä ohjaus- ja valvontatyössä. Tietovarannoista voidaan mahdollisuuksien mukaan osa tarjota myös avoimina rajapintoina julkiseen käyttöön. Markkinoiden läpinäkyvyyttä lisääviä keinoja kehitetään Viestintäviraston tilannekuvahankkeessa. Painopiste 1.4: Viestintävirasto mahdollistaa sähköisen viestinnän palvelut Myöntämällä fi-verkkotunnukset, ylläpitämällä verkkotunnus-rekisteriä ja hallinnoimalla fi-maatunnusta ja sen juurinimipalvelimia Viestintävirasto huolehtii suomalaisen yhteiskunnan kannalta kriittisistä palveluista, joiden käytettävyys on olennaisen tärkeää. Ottamalla verkkotunnusvälittäjämallin käyttöön syyskuussa 2016 virasto siirtyy kansainvälisesti käytössä olevaan toimintamalliin, joka entisestään selkiyttää viraston ja verkkotunnusten jälleenmyyjien rooleja. Pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella taajuussuunnittelulla ja -valvonnalla varmistetaan riittävät ja häiriöttömät taajuudet langattomien sähköisten viestintäpalveluiden käyttöön. Viestintävirasto määrää radiotaajuuksien käytöstä ja myöntää radioluvat eri käyttötarkoituksiin sähköiset viestintäpalvelut mukaan lukien ottamalla huomioon radiotaajuuksien käyttöä koskevat kansainväliset määräykset ja suositukset. Määrätessään sähköisten viestintäpalveluiden tarjontaan soveltuvien radiotaajuuksien käyttöoikeudesta Viestintävirasto noudattaa tekniikka- ja palveluriippumattomuuden periaatetta. Viestintäviraston strategia

10 Strateginen tavoite 2: Viestinnän peruspalvelujen saatavuus paranee Asiointi ja monet julkiset palvelut ovat siirtyneet tai siirtymässä internetiin. Edes viestinnän peruspalveluja ei kuitenkaan ole kaikkialla Suomessa saatavissa tasapuolisesti eivätkä kaikki kansalaiset tunne oikeuttaan saada peruspalveluja. Etenkin syrjäseuduilla myös yhteyksien tekninen taso on heikko. Näillä alueilla operaattoreilla ei ole potentiaalisen asiakasmäärän vähyyden vuoksi kiinnostusta kehittää yhteyksiä tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi. Syrjäseutujen asukkailla on siten muita heikommat mahdollisuudet käyttää sähköisiä palveluja. Myös eri käyttäjäryhmien, kuten ikääntyvien tai vammaisten käyttäjien valmiudet ja mahdollisuudet sähköisten palvelujen käyttöön vaihtelevat. Viestintävirasto huolehtii siitä, että lainsäädännön edellyttämät viestinnän peruspalvelut ovat saatavilla kaikkialla Suomessa ja että käyttäjät tuntevat oikeutensa saada palveluja. Viestintävirasto varmistaa, että viestintäverkkoja kehitetään myös syrjäseuduilla. 10 Viestintäviraston strategia 2020

11 Painopiste 2.1: Viestintävirasto edistää nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamista Viestintävirasto myöntää valtion viranomaisena tukea haja-asutusalueille rakennettaviin nopeisiin laajakaistaverkkoihin. Tätä varten virasto kerää säännöllisesti tietoja nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamisesta ja käytöstä sekä tiedottaa aktiivisesti nopeita laajakaistayhteyksiä hyödyntävien palvelujen kehityksestä.» Laajakaista kaikille -hanke Viestintävirasto hoitaa tehokkaasti Laajakaista kaikille -hankkeen tehtävät ( ). Virasto seuraa laajakaistamarkkinoiden kehitystä, erityisesti nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuutta ja käyttöä (2015). Painopiste 2.2: Viestintävirasto varmistaa posti-, puhelin-, tv-, radioja laajakaistapalvelujen vähimmäistason Viestintävirasto varmistaa lainsäädännössä ja toimiluvissa määriteltyjen puhelin-, tv-, radio-, laajakaista- ja postipalvelujen vähimmäistason. Viestintävirasto valvoo, että kansalaisille olennaisia viestinnän peruspalveluja on tasapuolisesti saatavilla kohtuullisin hinnoin ja ehdoin. Virasto vaikuttaa yhteistyössä muiden alan organisaatioiden kanssa siihen, että kansalaiset tuntevat omat oikeutensa viestinnän peruspalveluihin. Viestintävirasto huolehtii, että myös vammaiset käyttäjät tuntevat viestintäpalveluihin liittyvät oikeutensa ja heillä on saatavilla viestinnän peruspalvelut kaikkialla Suomessa.» Yleispalvelun tehostaminen Virasto kehittää puhelin- ja laajakaistapalvelujen yleispalveluvalvontaa (2015) ja varmistaa näihin liittyvien vammaisten käyttäjien oikeuksien toteutumisen. Virasto hoitaa tehokkaasti postipalvelujen valvontatehtävät. Painopiste 2.3: Viestintävirasto varmistaa matkaviestinverkon peiton ja toimivuuden Viestintävirasto varmistaa toimiluvissa määriteltyjen peittovaatimusten toteutumisen ja palveluiden toimivuuden. Viestintävirasto kehittää yhteistyössä matkaviestinoperaattoreiden ja muiden alan toimijoiden kanssa keinoja matkaviestinverkkojen sisätilapeiton parantamiseksi. Viestintävirasto tiedottaa yhdessä teleoperaattorien kanssa kuuluvuutta parantavista ratkaisuista, ohjeistaa rakentajia ja suunnittelijoita varautumaan sisäverkon kaapelointiin kerrostaloissa, edistää laillisten kotitukiasemien ja aktiivitoistinten saatavuutta ja käyttöönottoa sekä pyrkii vaikuttamaan kansainvälisillä foorumeilla asian esilletuomiseksi. Viestintäviraston strategia

12 Strateginen tavoite 3: Viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuus ja turvallisuus kehittyvät Yhteiskunnan riippuvuus viestintäverkoista ja -palveluista lisääntyy. Yritysten liiketoiminta ja kuluttajien arjen toiminnot tukeutuvat jo nyt laajenevassa määrin viestintäverkkoihin ja internetin palveluihin. Teknisellä ohjauksella ja valvonnalla sekä tietoturvatyöllä on keskeinen merkitys tietoyhteiskuntakehityksessä. Viestintäverkkojen ja -palvelujen ohjausta ja valvontaa terävöitetään vuorovaikutuksessa teleyritysten ja keskeisten ulkoisten yhteistyötahojen kanssa. Viestintävirasto tuottaa monipuolisia tietoturvallisuuden viranomaispalveluita kansalaisille, elinkeinoelämälle ja julkishallinnolle. 12 Viestintäviraston strategia 2020

13 Painopiste 3.1: Viestintävirasto vahvistaa kansallista tietoturvaa Viestintävirastosta kehittyy monipuolisia tietoturvapalveluita tuottava ja riittävästi resursoitu kansallinen kyberturvallisuusviranomainen, jonka tehtäviin kuuluu tietoturvauhkien ja -loukkausten havainnointi ja ratkaiseminen sekä kyberturvallisuuden tilannekuvan ylläpito. Virasto varmistaa, että alan toimijat ottavat huomioon kansalliset ja kansainväliset tietoturvavelvoitteet tieto- ja viestintäjärjestelmissään.» Laadukas kyberturvallisuuden tilannekuvatuotanto Kyberturvallisuuskeskus tuottaa koko yhteiskunnalle riittäviä tietoturvallisuuden toteutumiseen, tietoturvauhkien ja -loukkausten käsittelyyn sekä kyberturvallisuuden tilannekuvaan liittyviä palveluita. Kansallisesti ja kansainvälisesti tulleista tietoturvapoikkeamista ja -uhkista saatu tieto yhdistetään tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyiden tarkastuksista sekä valvojan ja ohjaajan roolissa saatuun tietoon. Kyberturvallisuuskeskus kerää, analysoi ja jakaa tätä tietoa sekä reagoi oikea-aikaisesti oikealla tasolla. Yhteiskunnan kyberturvallisuuden tilannetietoisuus lisääntyy ja Viestintäviraston tilannekuvapalvelut kehittyvät ja monipuolistuvat ( ).» Yhteistyöverkostojen kehittäminen Kyberturvallisuuskeskus ylläpitää ja tehostaa olemassa olevien yhteistyöverkostojen toimintaa ja kehittää niiden osaamista. Se hyödyntää muun yhteiskunnan osaamista ja resursseja aktiivisen ja vuorovaikutteisesti toimivan verkoston kautta. Viestintävirasto tunnistaa keskeiset yhteistyökumppanit ja koordinoi alan kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ( ).» Havainnointikyvyn kehittäminen Kyberturvallisuuskeskuksen vakavien tietoturvaloukkausten havainnointi- ja varoitusjärjestelmän (HAVARO) asiakaskuntaa kasvatetaan ja laajennetaan kattamaan keskeisiä kriittisen infrastruktuurin toimijoita. Valtionhallinnolle suunnattua GovHAVARO-palvelua laajennetaan valtionhallinnon toimijoiden keskuudessa ja kehitetään yhteisiä toimintamalleja. HAVAROn ja muiden tietojärjestelmien automaatiota kehitetään suuren tietomäärän hallitsemiseksi, ja tietojärjestelmien piiriin tuodaan uusia tietolähteitä nykyistä kattavamman tilannekuvan luomiseksi. Viestintävirasto vahvistaa kansallista kykyä havainnoida tietoturvaloukkauksia, reagoida poikkeamiin ja hallita tietoturvallisuuden tilannekuvaa ( ). Viestintäviraston strategia

14 Painopiste 3.2: Viestintävirasto terävöittää teknistä ohjausta ja valvontaa Viestintävirasto tarkentaa ja rajaa teknistä ohjausta ja valvontaa viestintäverkkojen ja -palvelujen keskeisten toimintojen turvaamiseksi. Keskeisenä toimenpiteenä on aktiivinen osallistuminen tietoyhteiskuntakaaren ja sen nojalla annettujen määräyksien jalkauttamiseen. Erityisesti arvioidaan tarvetta asettaa toimijoille uusia tietoyhteiskuntakaareen perustuvia velvoitteita ja toisaalta purkaa voimassaolevaa tarpeettomaksi arvioitua ohjausta. Oikeasuhtainen ja tarkoituksenmukainen sääntely edellyttää kattavan tilannekuvan muodostamista viestintäjärjestelmien tilasta. 14 Viestintäviraston strategia 2020

15 » Varautumisen kehittäminen Viestintäviraston häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmän toiminta vakiinnutetaan vuosina Ryhmä parantaa viranomaisten sekä tele- ja sähköalan keskeisimpien toimijoiden välistä operatiivista yhteistoimintaa viestintäverkkojen häiriötilanteissa. Lisäksi Viestintävirasto muodostaa yleiskuvan kriittisten viestintäjärjestelmien teknisestä toteutuksesta. Tietojen avulla voidaan tunnistaa viestintäverkkojen haavoittuvimpia kohtia ja parantaa niiden turvallisuutta Viestintäviraston ohjaustoiminnalla.» Taajuuksien käytön valvonnan kehittäminen Yhteiskunta tulee entistä riippuvaisemmaksi langattomasta viestinnästä. Taajuuksien käytön valvonta mukaan lukien langattomien laitteiden markkinavalvonta sekä verkkotoimilupien ehtojen noudattamisen valvonta tulevat yhä haasteellisemmaksi ja edellyttävät viraston ja toimijoiden välisen yhteistyön kehittämistä. Virasto terävöittää taajuuksien käytön valvontakykyään ja lisää yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa.» Maanpäällisen televisiotoiminnan kehittäminen Nykyisin DVB-T-tekniikalla lähetettyjen televisiopalveluiden vaiheittainen siirtymä DVB-T2-lähetystekniikkaan alkaa Samalla osa nyt televisiokäytössä olevista taajuuksista siirtyy langattomalle laajakaistalle. Televisiopalveluiden määrän ja jatkuvuuden turvaaminen edellyttää Viestintävirastolta televisioverkkojen lähetystaajuuksien suunnittelua ja järjestelyä uudelleen. Tarkka suunnittelu ohjaa taajuusmuutosten toteutusta kentällä sekä muutosten oikea-aikaista tiedottamista siten, että kuluttajille aiheutuvat vaikutukset minimoidaan sekä mahdollistetaan taajuuksien onnistunut vapauttaminen laajakaistalle. Kuluttajien kannalta sujuva siirtymä kokonaan uuteen, HD-tasoiset televisiolähetykset mahdollistavaan lähetystekniikkaan edellyttää tietoisuuden lisäämistä tarvittavista laitehankinnoista. Televisiotoimijoiden kannalta kotitalouksien riittävän laitekannan saavuttaminen on myös ensiarvoisen tärkeää. Viestintävirasto koordinoi teknologiasiirtymän viestintää ( ), millä turvataan kuluttajien ja toimijoiden kannalta tasapuolinen ja oikea-aikainen tiedottaminen tulevista taajuusmuutoksista sekä tarvittavista laitehankinnoista. Viestintävirasto osallistuu myös itse aktiivisesti tiedottamiseen. Viestintäviraston strategia

16 Kriittiset menestystekijät Kriittisillä menestystekijöillä tarkoitetaan tässä niitä tekijöitä (esimerkiksi kyvyt, taidot, tiedot, resurssit), joiden saatavuus ja käyttö ovat välttämättömiä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Viestintävirasto on tunnistanut seuraavat kuusi kriittistä menestystekijää, joissa sen on onnistuttava, jotta viraston valitsemien strategisten tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. 16 Viestintäviraston strategia 2020

17 1. Osaava ja aktiivinen henkilöstö Henkilöstö on Viestintäviraston tärkein voimavara. Henkilöstö ylläpitää, kehittää ja jakaa osaamista suunnitelmallisesti ja virasto tukee sitä. Henkilöstön kehittämiseen varataan riittävästi aikaa ja resursseja. 2. Rohkea ja innostava johtajuus Esimiehet johtavat henkilöstöä ja asioita innostuneella ja aktiivisella otteella. He saavat rohkeudessa ja innostavuudessa tukea osaavalta ja monialaiselta henkilöstöltä. 3. Aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen Viestintävirasto on aktiivinen vaikuttaja viestinnän toimialalla Suomessa ja kansainvälisesti. Virasto osallistuu julkiseen keskusteluun ja kertoo avoimesti ja aktiivisesti päätöksistään ja linjauksistaan. 4. Tehokas tiedon hallinta ja jakaminen Viestintävirastolla on yhteinen tietoarkkitehtuuri. Tietovarantoja hallitaan ja kehitetään koordinoidusti. 5. Toimivat ja turvalliset tietojärjestelmät sekä toimitilat Viestintävirasto on viestinnän kehityksen suunnannäyttäjä myös tietojärjestelmien hyödyntäjänä omassa toiminnassaan. Viraston käytössä on toimivat ja turvalliset tietojärjestelmät, jotka mahdollistavat tehokkaan työnteon ja sujuvan yhteydenpidon. Tietojärjestelmät tukevat sähköistä asiointia ja lisäävät viraston toiminnan tuottavuutta. Tietojärjestelmät ja toimitilat mahdollistavat luokitellun aineiston käsittelyn ja joustavat työnteon muodot. 6. Kestävä ja riittävä rahoitus Viestintäviraston rahoitus on oikein mitoitettu suhteessa virastolle annettuihin tehtäviin. Rahoitus on kestävällä pohjalla ja ennustettavissa. Viestintävirastoon sijoitettu euro tuottaa moninkertaisen hyödyn viestinnän toimialalle ja suomalaiselle yhteiskunnalle. Viestintäviraston strategia

18 Toimintaa ohjaavat periaatteet Viestintäviraston toimintaa ohjaavat periaatteet määrittävät sitä, miten viraston koko henkilöstö toimii päivittäisissä tehtävissään. Toimintaa ohjaavat periaatteet näkyvät henkilöstön toiminnassa viraston sisällä sekä viraston henkilöstön ollessa vuorovaikutuksessa sen ulkoisiin sidosryhmiin. 18 Viestintäviraston strategia 2020

19 Viestintävirastolla on kolme toimintaa ohjaavaa periaatetta: 1. Olemme ennakoivia»» Seuraamme aktiivisesti toimintaympäristömme kehitystä ja pyrimme vaikuttamaan siihen.»» Kehitämme toimintojamme toimintaympäristön muuttuvien vaatimusten mukaisesti. 2. Olemme riippumattomia»» Olemme työssämme oikeudenmukaisia ja tasapuolisia.»» Ratkaisumme perustuvat asiantuntemukseen ja parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon. 3. Teemme yhteistyötä»» Viraston sisällä vallitsee avoin, keskusteleva ilmapiiri.»» Keskustelemme avoimesti kaikkien sidosryhmien kanssa ja viestimme aktiivisesti tekemistämme päätöksistä ja linjauksista. Viestintäviraston strategia

20 Itämerenkatu 3 A, Helsinki Puhelin: (vaihde) Faksi: Viestintäviraston strategia 2020

Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 1 (18)

Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 1 (18) Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 1 (18) 2 (18) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Toimintaympäristö ja tulevaisuusnäkymät... 3 3 Liikenne- ja viestintäministeriön asettamat strategiset

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

VIESTINTÄVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 VIESTINTÄVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 2 (1) VIESTINTÄVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 Viestintäpalvelujen tarjonta monipuolistuu...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä,

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Suomen kyberturvallisuusstrategia Suomen kyberturvallisuusstrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013 1 Sisällys 1. Johdanto...1 2. Kyberturvallisuuden visio...3 3. Kyberturvallisuuden johtaminen ja kansallinen koordinaatio...4

Lisätiedot

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA 1 (60) 11.3.2014 KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 2 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 3 1.2

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020

Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Suomi kansainvälisissä vertailuissa Nykytila ja kehitys 3. Arjen

Lisätiedot

Luonnos 1 (21) KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 1 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 2 1.2

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report

Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report 2001 Sisällysluettelo Innehåll Contents Vuosikertomus 3 30 Lyhyesti 4 Ylijohtajan katsaus 6 Henkilöstö 8 Toimintaympäristö 10 Muuttuvat viestintämarkkinat 10 Viestinnän

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Annual Report

Vuosikertomus. Årsberättelse. Annual Report Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report 2002 Vuosikertomus 3-31 Lyhyesti 4 Ylijohtajan katsaus 6 Henkilöstö 8 Toimintaympäristö 10 Viraston toiminnan arviointi 10 Viestinnän lakimuutokset 12 Yhteistyö

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma. Kaupunginhallitus 13.4.2015

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma. Kaupunginhallitus 13.4.2015 2015 2017 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. TIETOTEKNIIKKAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 2.1. EDELLISEN OHJELMAKAUDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 3 2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma 2011 2015

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma 2011 2015 Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Toimenpideohjelma 2011 2015 Ohjelmia ja strategioita 1/2011 2 Kohti esteetöntä viestintää Toimenpideohjelma 2011 2015 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Osastrategia. Tietojohtaminen. Puolustushallinnon kumppanuus. Tieto osastrategia

Osastrategia. Tietojohtaminen. Puolustushallinnon kumppanuus. Tieto osastrategia Osastrategia Tietojohtaminen Puolustushallinnon kumppanuus puolustuskyvyn ytimessä Tieto osastrategia 1 Sisällysluettelo Yhteenveto... 1 Uskottavan puolustuksen perustana tietojohtaminen ja tiedonhallinta...

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Luonnos 23.5.2012 2 1. JOHDANTO... 5 2. VIESTINTÄPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 7 3. SUOMALAINEN MEDIAMAISEMA... 12 3.1 Televisiotaloudet... 12 3.2 Televisiotoimialan

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 1. VALTIONHALLINNON IT STRATEGIA 13.1.2006 2. 1. Yhteenveto... 3 2. Valtiohallinnon IT toiminnan tehtävä... 5 2.1. IT toiminnan osa alueet...5 2.2. Valtionhallinnon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma: Tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta

Toimintasuunnitelma: Tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta Toimintasuunnitelma: Tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta jaosto, 2006 1. Yhteenveto jaoston toiminnasta vuonna 2006 Tietoliikenne- ja digi-tv-jaosto keskittää toimintansa tietoyhteiskuntaneuvoston

Lisätiedot

Katsaus Viestintäviraston TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN

Katsaus Viestintäviraston TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN Katsaus Viestintäviraston TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN 2012 2016 Sisällys Johdanto 3 MUUTOSTEKIJÄT 4... Poliittiset muutostekijät 5... Taloudelliset muutostekijät 7... Sosiaaliset muutostekijät 9... Teknologiset

Lisätiedot

Viestintäpoliti kka arjen tietoyhteiskunnassa 2007 2011

Viestintäpoliti kka arjen tietoyhteiskunnassa 2007 2011 Viestintäpolitiikka arjen tietoyhteiskunnassa 2007 2011 Viestintäpolitiikka arjen tietoyhteiskunnassa 2007 2011 Viestintäpolitiikka arjen tietoyhteiskunnassa 2007 2011 Esipuhe... 3 Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle 1 Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle ISBN 952-201-788-4 (painotuote), ISBN 952-201-789-2 (verkkojulkaisu), Luoti- julkaisuja 8/2006, Helsinki 2006

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

1(3) VM/KAO 28.11.2013. Rakennepoliittinen ohjelma. Toimenpide 3.5

1(3) VM/KAO 28.11.2013. Rakennepoliittinen ohjelma. Toimenpide 3.5 VM/KAO 28.11.2013 1(3) Rakennepoliittinen ohjelma Toimenpide 3.5 Aluekehityksen kannalta keskeisten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen eheyden, alueen elinvoimaisuuden kehittämisen ja palvelujen tehokkaan

Lisätiedot

1 (28) TULLIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

1 (28) TULLIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 1 (28) TULLIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 31.10.2008 2 (28) 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET TTS-KAUDELLA 2010 2013 3 1.1 Tullin perustehtävät, strategiat ja organisaatio 3 1.2 Fiskaalinen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot