Viestintäviraston strategia 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston strategia 2020"

Transkriptio

1 Viestintäviraston strategia 2020

2 2 Viestintäviraston strategia 2020

3 Sisällys Johdanto...4 Visio...5 Toiminta-ajatus...5 Strategiset tavoitteet, painopisteet ja toimenpiteet...6 Strateginen tavoite 1: Viestintäpalvelujen tarjonta monipuolistuu...7 Painopiste 1.1: Viestintävirasto puuttuu rohkeasti viestintämarkkinoiden epäkohtiin...8 Painopiste 1.2: Viestintävirasto tarjoaa taajuudet uusille käyttötarkoituksille...8 Painopiste 1.3: Viestintävirasto lisää markkinoiden läpinäkyvyyttä...9 Painopiste 1.4: Viestintävirasto mahdollistaa sähköisen viestinnän palvelut...9 Strateginen tavoite 2: Viestinnän peruspalvelujen saatavuus paranee Painopiste 2.1: Viestintävirasto edistää nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamista Painopiste 2.2: Viestintävirasto varmistaa posti-, puhelin-, tv-, radio- ja laajakaistapalvelujen vähimmäistason Painopiste 2.3: Viestintävirasto varmistaa matkaviestinverkon peiton ja toimivuuden Strateginen tavoite 3: Viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuus ja turvallisuus kehittyvät Painopiste 3.1: Viestintävirasto vahvistaa kansallista tietoturvaa Painopiste 3.2: Viestintävirasto terävöittää teknistä ohjausta ja valvontaa Kriittiset menestystekijät Toimintaa ohjaavat periaatteet Viestintäviraston strategia

4 Johdanto Viestintäviraston toimintastrategia sisältää viraston vision, toiminta-ajatuksen, strategiset tavoitteet, niihin liittyvät painopisteet ja toimenpiteet, kriittiset menestystekijät sekä viraston toimintaa ohjaavat periaatteet. Strategia tukee viraston pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa. Se liittyy osana viraston toiminnan suunnittelun ketjuun tarjoamalla lähtökohdan keskipitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelmille sekä viraston ja ministeriön välisille tulossopimuksille. Strategian aikajänne ulottuu vuoteen Strategiaasiakirjaan sisällytetyt tavoitteet, painopisteet ja toimenpiteet sisältävät ne keskeisimmät aihealueet ja tehtävät, joihin Viestintäviraston on erityisesti panostet- tava. Asiakirja sisältää siten valintoja. Näiden asioiden lisäksi Viestintävirasto hoitaa myös monia muita sille kuuluvia lakisääteisiä ja tärkeitä asioita. Strategian valmistelu ja päivittäminen on osa viraston säännöllistä toiminnan suunnitteluprosessia. Strategiaa arvioidaan vuosittain syksyllä samassa yhteydessä, kun viraston toiminta- ja taloussuunnitelmaa valmistellaan. Strategia on viimeksi päivitetty lokakuussa 2014 ja sitä varten on tarkasteltu viraston toimintaympäristön kehitystä hyödyntäen siinä sekä viraston että sen sidosryhmien näkemyksiä. Strategian päivitys on valmisteltu yhteistyössä viraston henkilöstön kanssa ja se on käsitelty viraston johtoryhmässä Helsingissä 23. lokakuuta 2014 Asta Sihvonen-Punkka, pääjohtaja Jarno Ilme, Taajuushallinto Johanna Juusela, Markkinat Kirsi Karlamaa, Kyberturvallisuuskeskus Liisa Räsänen, Asiakkuudet Riitta-Liisa Vuorela, Hallinto Ari-Pekka Neuvonen, Tietohallinto Hanna Tamminen, Viestintä 4 Viestintäviraston strategia 2020

5 Visio Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Toiminta-ajatus Viestintävirasto on rohkea viestintämarkkinoiden ja -palvelujen valvoja ja edistäjä kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi. Viestintäviraston strategia

6 Strategiset tavoitteet, painopisteet ja toimenpiteet Viestintävirastolla on kolme strategista tavoitetta: 1. Viestintäpalvelujen tarjonta monipuolistuu 2. Viestinnän peruspalvelujen saatavuus paranee 3. Viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuus ja turvallisuus kehittyvät Kunkin strategisen tavoitteen alla on kerrottu strategista tavoitetta palvelevat toiminnan painopistealueet ja painopistealueiden yhteydessä on puolestaan nimetty keskeiset toimenpiteet, joilla varmistetaan kyseisellä painopistealueella se, että strateginen tavoite saavutetaan. 6 Viestintäviraston strategia 2020

7 Strateginen tavoite 1: Viestintäpalvelujen tarjonta monipuolistuu Sähköinen viestintä saa jatkuvasti uusia muotoja, käyttötapoja ja verkkoon liitettäviä laitteita. Palvelujen käytön monipuolistuminen kasvattaa taajuustarpeita ja lisää palvelujen välistä kilpailua. Kilpailun lisääntyminen palvelujen tarjonnassa saa perinteiset palveluntarjoajat puolustamaan markkina-asemiaan erilaisin kilpailua rajoittavin ja kuluttajan valinnanmahdollisuuksia kaventavin toimin. Viestintävirasto huolehtii viestintäpalvelujen tarjonnan monipuolisuudesta ja kasvavista taajuustarpeista. Virasto myös hallinnoi tunnuksia ja käyttöoikeuksia, joilla on keskeinen merkitys sähköisen viestinnän palvelujen edistämisessä. Uuden Tietoyhteiskuntakaaren myötä virasto lisäksi myöntää ohjelmistotoimiluvat televisio- ja radiotoimintaan silloin, kun taajuuksista tai lähetyskapasiteetista ei ole niukkuutta. Viestintävirasto varmistaa, että uusilla ja innovatiivisilla palveluntarjoajilla on mahdollisuus päästä markkinoille. Myös viestintäpalvelujen käyttäjillä on tärkeä rooli markkinoiden toimivuuden takaamisessa. Sitä varten palvelujen käyttäjät tarvitsevat tietoa markkinoilla tarjolla olevista vaihtoehdoista. Virasto tarjoaa kuluttajille puolueetonta tietoa ja valvoo, ettei kuluttajien oikeuksia poljeta.. Viestintäviraston strategia

8 Painopiste 1.1: Viestintävirasto puuttuu rohkeasti viestintämarkkinoiden epäkohtiin Viestintävirasto tunnistaa viestintämarkkinoiden olennaiset epäkohdat ja tuo ne aktiivisesti esille. Viestintävirasto vaikuttaa kansalliseen ja EU-tasoiseen säädösvalmisteluun siten, että virastolla on toimivaltuudet puuttua markkinoilla havaittuihin merkittäviin epäkohtiin tehokkaasti. Virasto sääntelee ja ohjaa viestintämarkkinoita viisaasti, ennakoivasti ja suunnitelmallisesti. Ohjauksessa ja valvonnassa hyödynnetään tilannekuvahankkeessa kehitettyjä tietovarantoja.» Sääntelyn kehittäminen Huomattavan markkinavoiman sääntelyä koskeva tiekartta on suunnitelma markkinasääntelyn lähivuosien painopisteistä. Tiekartta on päivitetty syksyllä Tarpeettomaksi käynyt sääntely poistetaan. Huomattavan markkinavoiman sääntelyn painopiste siirretään jälkikäteisestä valvonnasta aitoon ennakkosääntelyyn ottaen huomioon viestintälainsäädännön kehitys, erityisesti Tietoyhteiskuntakaaren mahdollistamat uudet työkalut ( ). Tietoyhteiskuntakaaren edellyttämä sääntelyehdotusten vaikutusarviointi otetaan käyttöön. Lisäksi uusia markkinaanalyysejä käynnistetään ja valvontamenetelmiä kehitetään tiekartan mukaisesti. Uutena hankkeena on erityisesti syrjimättömyysvelvoitteen kehittäminen ( ). Virasto seuraa myös EU-tason säädösvalmistelua ja vaikuttaa keskeisiin sääntelyhankkeisiin ( ).» Kuluttajansuojan kehittäminen Virasto valvoo tehokkaasti verkkoneutraliteettiin liittyvien kuluttajan oikeuksien toteutumista. Virasto valvoo, että viestintäpalvelujen sopimusehdot ovat kuluttajille kohtuulliset ja selkeät ja huolehtii, että kuluttajat saavat riittävät tiedot oikeuksistaan viestintäpalvelujen käyttäjinä. Verkostoituminen ja tiivis yhteistyö mm. kotimaisten ja pohjoismaisten viranomaisten kanssa lisäävät vaikuttavuutta viestintäpalvelujen keskeisten kuluttajansuojaongelmien esiin nostamisessa ja ratkaisemisessa ( ). Virastolla on ohjaus- ja valvontatehtäviään varten riittävät tiedot kuluttajien käyttäytymisestä ja tarpeista viestintämarkkinoilla. Viestintävirasto kehittää viestintäpalvelujen käyttäjille sähköisiä asiointipalveluja ja tuottaa niitä täydentävää laadukasta asiakasneuvontaa. Viestintäpalvelujen käyttäjille tarjotaan tilannelähtöisiä neuvontapalveluja yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Painopiste 1.2: Viestintävirasto tarjoaa taajuudet uusille käyttötarkoituksille Taajuussuunnittelun tavoitteena on tukea langattoman tietoyhteiskunnan kehittymistä avaamalla toimintaedellytyksiä uusille radiotaajuuksien käyttötarkoituksille. Taajuuksien käytön suunnittelu keskittyy 8 Viestintäviraston strategia 2020

9 sekä kansallisesti että kansainvälisesti yhä enemmän uusien ja olemassa olevien radiojärjestelmien käytön yhteensovittamiseen. Myös taajuuksien käyttöä tehostamalla saadaan tilaa uusille käyttötarkoituksille.» Taajuussuunnittelu ja kansainvälinen yhteistyö Viestintävirasto osallistuu aktiivisesti kansainväliseen taajuuksien käytön valmistelu- ja kehitystyöhön Suomen tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Virasto edistää toiminnallaan uusien langattomien sovellusten ja teknologioiden saamista kuluttajien, elinkeinoelämän ja viranomaisten käyttöön. Virasto vaikuttaa Suomen tavoitteiden mukaisesti tulevien maailman radiotaajuuskonferenssien päätöksiin. Se seuraa aktiivisesti sekä älykkäiden radiojärjestelmien että teknologioiden kehitystä ja pyrkii saatujen tulosten perusteella tehostamaan taajuuksien käyttöä ja luomaan edellytyksiä uusille sovellutuksille. Painopiste 1.3: Viestintävirasto lisää markkinoiden läpinäkyvyyttä Viestintävirasto kehittää ja tuottaa toimintatapoja ja palveluita, joilla lisätään yleistä tietoisuutta verkkopalveluiden ja viestintäpalveluiden saatavuudesta, laadusta ja hinnoista. Virasto kartoittaa jatkuvasti tietotarpeita ja huolehtii siitä, että tarvittavat tiedot kerätään, tallennetaan, käsitellään ja jaetaan tehokkaasti kuhunkin tarkoitukseen parhaiten sopivalla tavalla. Virasto kehittää viestintämarkkinoihin ja viraston asiakasyhteydenottoihin liittyviä tietovarantoja, joita hyödynnetään viraston tuottamissa julkaisuissa, palveluissa sekä ohjaus- ja valvontatyössä. Tietovarannoista voidaan mahdollisuuksien mukaan osa tarjota myös avoimina rajapintoina julkiseen käyttöön. Markkinoiden läpinäkyvyyttä lisääviä keinoja kehitetään Viestintäviraston tilannekuvahankkeessa. Painopiste 1.4: Viestintävirasto mahdollistaa sähköisen viestinnän palvelut Myöntämällä fi-verkkotunnukset, ylläpitämällä verkkotunnus-rekisteriä ja hallinnoimalla fi-maatunnusta ja sen juurinimipalvelimia Viestintävirasto huolehtii suomalaisen yhteiskunnan kannalta kriittisistä palveluista, joiden käytettävyys on olennaisen tärkeää. Ottamalla verkkotunnusvälittäjämallin käyttöön syyskuussa 2016 virasto siirtyy kansainvälisesti käytössä olevaan toimintamalliin, joka entisestään selkiyttää viraston ja verkkotunnusten jälleenmyyjien rooleja. Pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella taajuussuunnittelulla ja -valvonnalla varmistetaan riittävät ja häiriöttömät taajuudet langattomien sähköisten viestintäpalveluiden käyttöön. Viestintävirasto määrää radiotaajuuksien käytöstä ja myöntää radioluvat eri käyttötarkoituksiin sähköiset viestintäpalvelut mukaan lukien ottamalla huomioon radiotaajuuksien käyttöä koskevat kansainväliset määräykset ja suositukset. Määrätessään sähköisten viestintäpalveluiden tarjontaan soveltuvien radiotaajuuksien käyttöoikeudesta Viestintävirasto noudattaa tekniikka- ja palveluriippumattomuuden periaatetta. Viestintäviraston strategia

10 Strateginen tavoite 2: Viestinnän peruspalvelujen saatavuus paranee Asiointi ja monet julkiset palvelut ovat siirtyneet tai siirtymässä internetiin. Edes viestinnän peruspalveluja ei kuitenkaan ole kaikkialla Suomessa saatavissa tasapuolisesti eivätkä kaikki kansalaiset tunne oikeuttaan saada peruspalveluja. Etenkin syrjäseuduilla myös yhteyksien tekninen taso on heikko. Näillä alueilla operaattoreilla ei ole potentiaalisen asiakasmäärän vähyyden vuoksi kiinnostusta kehittää yhteyksiä tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi. Syrjäseutujen asukkailla on siten muita heikommat mahdollisuudet käyttää sähköisiä palveluja. Myös eri käyttäjäryhmien, kuten ikääntyvien tai vammaisten käyttäjien valmiudet ja mahdollisuudet sähköisten palvelujen käyttöön vaihtelevat. Viestintävirasto huolehtii siitä, että lainsäädännön edellyttämät viestinnän peruspalvelut ovat saatavilla kaikkialla Suomessa ja että käyttäjät tuntevat oikeutensa saada palveluja. Viestintävirasto varmistaa, että viestintäverkkoja kehitetään myös syrjäseuduilla. 10 Viestintäviraston strategia 2020

11 Painopiste 2.1: Viestintävirasto edistää nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamista Viestintävirasto myöntää valtion viranomaisena tukea haja-asutusalueille rakennettaviin nopeisiin laajakaistaverkkoihin. Tätä varten virasto kerää säännöllisesti tietoja nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamisesta ja käytöstä sekä tiedottaa aktiivisesti nopeita laajakaistayhteyksiä hyödyntävien palvelujen kehityksestä.» Laajakaista kaikille -hanke Viestintävirasto hoitaa tehokkaasti Laajakaista kaikille -hankkeen tehtävät ( ). Virasto seuraa laajakaistamarkkinoiden kehitystä, erityisesti nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuutta ja käyttöä (2015). Painopiste 2.2: Viestintävirasto varmistaa posti-, puhelin-, tv-, radioja laajakaistapalvelujen vähimmäistason Viestintävirasto varmistaa lainsäädännössä ja toimiluvissa määriteltyjen puhelin-, tv-, radio-, laajakaista- ja postipalvelujen vähimmäistason. Viestintävirasto valvoo, että kansalaisille olennaisia viestinnän peruspalveluja on tasapuolisesti saatavilla kohtuullisin hinnoin ja ehdoin. Virasto vaikuttaa yhteistyössä muiden alan organisaatioiden kanssa siihen, että kansalaiset tuntevat omat oikeutensa viestinnän peruspalveluihin. Viestintävirasto huolehtii, että myös vammaiset käyttäjät tuntevat viestintäpalveluihin liittyvät oikeutensa ja heillä on saatavilla viestinnän peruspalvelut kaikkialla Suomessa.» Yleispalvelun tehostaminen Virasto kehittää puhelin- ja laajakaistapalvelujen yleispalveluvalvontaa (2015) ja varmistaa näihin liittyvien vammaisten käyttäjien oikeuksien toteutumisen. Virasto hoitaa tehokkaasti postipalvelujen valvontatehtävät. Painopiste 2.3: Viestintävirasto varmistaa matkaviestinverkon peiton ja toimivuuden Viestintävirasto varmistaa toimiluvissa määriteltyjen peittovaatimusten toteutumisen ja palveluiden toimivuuden. Viestintävirasto kehittää yhteistyössä matkaviestinoperaattoreiden ja muiden alan toimijoiden kanssa keinoja matkaviestinverkkojen sisätilapeiton parantamiseksi. Viestintävirasto tiedottaa yhdessä teleoperaattorien kanssa kuuluvuutta parantavista ratkaisuista, ohjeistaa rakentajia ja suunnittelijoita varautumaan sisäverkon kaapelointiin kerrostaloissa, edistää laillisten kotitukiasemien ja aktiivitoistinten saatavuutta ja käyttöönottoa sekä pyrkii vaikuttamaan kansainvälisillä foorumeilla asian esilletuomiseksi. Viestintäviraston strategia

12 Strateginen tavoite 3: Viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuus ja turvallisuus kehittyvät Yhteiskunnan riippuvuus viestintäverkoista ja -palveluista lisääntyy. Yritysten liiketoiminta ja kuluttajien arjen toiminnot tukeutuvat jo nyt laajenevassa määrin viestintäverkkoihin ja internetin palveluihin. Teknisellä ohjauksella ja valvonnalla sekä tietoturvatyöllä on keskeinen merkitys tietoyhteiskuntakehityksessä. Viestintäverkkojen ja -palvelujen ohjausta ja valvontaa terävöitetään vuorovaikutuksessa teleyritysten ja keskeisten ulkoisten yhteistyötahojen kanssa. Viestintävirasto tuottaa monipuolisia tietoturvallisuuden viranomaispalveluita kansalaisille, elinkeinoelämälle ja julkishallinnolle. 12 Viestintäviraston strategia 2020

13 Painopiste 3.1: Viestintävirasto vahvistaa kansallista tietoturvaa Viestintävirastosta kehittyy monipuolisia tietoturvapalveluita tuottava ja riittävästi resursoitu kansallinen kyberturvallisuusviranomainen, jonka tehtäviin kuuluu tietoturvauhkien ja -loukkausten havainnointi ja ratkaiseminen sekä kyberturvallisuuden tilannekuvan ylläpito. Virasto varmistaa, että alan toimijat ottavat huomioon kansalliset ja kansainväliset tietoturvavelvoitteet tieto- ja viestintäjärjestelmissään.» Laadukas kyberturvallisuuden tilannekuvatuotanto Kyberturvallisuuskeskus tuottaa koko yhteiskunnalle riittäviä tietoturvallisuuden toteutumiseen, tietoturvauhkien ja -loukkausten käsittelyyn sekä kyberturvallisuuden tilannekuvaan liittyviä palveluita. Kansallisesti ja kansainvälisesti tulleista tietoturvapoikkeamista ja -uhkista saatu tieto yhdistetään tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyiden tarkastuksista sekä valvojan ja ohjaajan roolissa saatuun tietoon. Kyberturvallisuuskeskus kerää, analysoi ja jakaa tätä tietoa sekä reagoi oikea-aikaisesti oikealla tasolla. Yhteiskunnan kyberturvallisuuden tilannetietoisuus lisääntyy ja Viestintäviraston tilannekuvapalvelut kehittyvät ja monipuolistuvat ( ).» Yhteistyöverkostojen kehittäminen Kyberturvallisuuskeskus ylläpitää ja tehostaa olemassa olevien yhteistyöverkostojen toimintaa ja kehittää niiden osaamista. Se hyödyntää muun yhteiskunnan osaamista ja resursseja aktiivisen ja vuorovaikutteisesti toimivan verkoston kautta. Viestintävirasto tunnistaa keskeiset yhteistyökumppanit ja koordinoi alan kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ( ).» Havainnointikyvyn kehittäminen Kyberturvallisuuskeskuksen vakavien tietoturvaloukkausten havainnointi- ja varoitusjärjestelmän (HAVARO) asiakaskuntaa kasvatetaan ja laajennetaan kattamaan keskeisiä kriittisen infrastruktuurin toimijoita. Valtionhallinnolle suunnattua GovHAVARO-palvelua laajennetaan valtionhallinnon toimijoiden keskuudessa ja kehitetään yhteisiä toimintamalleja. HAVAROn ja muiden tietojärjestelmien automaatiota kehitetään suuren tietomäärän hallitsemiseksi, ja tietojärjestelmien piiriin tuodaan uusia tietolähteitä nykyistä kattavamman tilannekuvan luomiseksi. Viestintävirasto vahvistaa kansallista kykyä havainnoida tietoturvaloukkauksia, reagoida poikkeamiin ja hallita tietoturvallisuuden tilannekuvaa ( ). Viestintäviraston strategia

14 Painopiste 3.2: Viestintävirasto terävöittää teknistä ohjausta ja valvontaa Viestintävirasto tarkentaa ja rajaa teknistä ohjausta ja valvontaa viestintäverkkojen ja -palvelujen keskeisten toimintojen turvaamiseksi. Keskeisenä toimenpiteenä on aktiivinen osallistuminen tietoyhteiskuntakaaren ja sen nojalla annettujen määräyksien jalkauttamiseen. Erityisesti arvioidaan tarvetta asettaa toimijoille uusia tietoyhteiskuntakaareen perustuvia velvoitteita ja toisaalta purkaa voimassaolevaa tarpeettomaksi arvioitua ohjausta. Oikeasuhtainen ja tarkoituksenmukainen sääntely edellyttää kattavan tilannekuvan muodostamista viestintäjärjestelmien tilasta. 14 Viestintäviraston strategia 2020

15 » Varautumisen kehittäminen Viestintäviraston häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmän toiminta vakiinnutetaan vuosina Ryhmä parantaa viranomaisten sekä tele- ja sähköalan keskeisimpien toimijoiden välistä operatiivista yhteistoimintaa viestintäverkkojen häiriötilanteissa. Lisäksi Viestintävirasto muodostaa yleiskuvan kriittisten viestintäjärjestelmien teknisestä toteutuksesta. Tietojen avulla voidaan tunnistaa viestintäverkkojen haavoittuvimpia kohtia ja parantaa niiden turvallisuutta Viestintäviraston ohjaustoiminnalla.» Taajuuksien käytön valvonnan kehittäminen Yhteiskunta tulee entistä riippuvaisemmaksi langattomasta viestinnästä. Taajuuksien käytön valvonta mukaan lukien langattomien laitteiden markkinavalvonta sekä verkkotoimilupien ehtojen noudattamisen valvonta tulevat yhä haasteellisemmaksi ja edellyttävät viraston ja toimijoiden välisen yhteistyön kehittämistä. Virasto terävöittää taajuuksien käytön valvontakykyään ja lisää yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa.» Maanpäällisen televisiotoiminnan kehittäminen Nykyisin DVB-T-tekniikalla lähetettyjen televisiopalveluiden vaiheittainen siirtymä DVB-T2-lähetystekniikkaan alkaa Samalla osa nyt televisiokäytössä olevista taajuuksista siirtyy langattomalle laajakaistalle. Televisiopalveluiden määrän ja jatkuvuuden turvaaminen edellyttää Viestintävirastolta televisioverkkojen lähetystaajuuksien suunnittelua ja järjestelyä uudelleen. Tarkka suunnittelu ohjaa taajuusmuutosten toteutusta kentällä sekä muutosten oikea-aikaista tiedottamista siten, että kuluttajille aiheutuvat vaikutukset minimoidaan sekä mahdollistetaan taajuuksien onnistunut vapauttaminen laajakaistalle. Kuluttajien kannalta sujuva siirtymä kokonaan uuteen, HD-tasoiset televisiolähetykset mahdollistavaan lähetystekniikkaan edellyttää tietoisuuden lisäämistä tarvittavista laitehankinnoista. Televisiotoimijoiden kannalta kotitalouksien riittävän laitekannan saavuttaminen on myös ensiarvoisen tärkeää. Viestintävirasto koordinoi teknologiasiirtymän viestintää ( ), millä turvataan kuluttajien ja toimijoiden kannalta tasapuolinen ja oikea-aikainen tiedottaminen tulevista taajuusmuutoksista sekä tarvittavista laitehankinnoista. Viestintävirasto osallistuu myös itse aktiivisesti tiedottamiseen. Viestintäviraston strategia

16 Kriittiset menestystekijät Kriittisillä menestystekijöillä tarkoitetaan tässä niitä tekijöitä (esimerkiksi kyvyt, taidot, tiedot, resurssit), joiden saatavuus ja käyttö ovat välttämättömiä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Viestintävirasto on tunnistanut seuraavat kuusi kriittistä menestystekijää, joissa sen on onnistuttava, jotta viraston valitsemien strategisten tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. 16 Viestintäviraston strategia 2020

17 1. Osaava ja aktiivinen henkilöstö Henkilöstö on Viestintäviraston tärkein voimavara. Henkilöstö ylläpitää, kehittää ja jakaa osaamista suunnitelmallisesti ja virasto tukee sitä. Henkilöstön kehittämiseen varataan riittävästi aikaa ja resursseja. 2. Rohkea ja innostava johtajuus Esimiehet johtavat henkilöstöä ja asioita innostuneella ja aktiivisella otteella. He saavat rohkeudessa ja innostavuudessa tukea osaavalta ja monialaiselta henkilöstöltä. 3. Aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen Viestintävirasto on aktiivinen vaikuttaja viestinnän toimialalla Suomessa ja kansainvälisesti. Virasto osallistuu julkiseen keskusteluun ja kertoo avoimesti ja aktiivisesti päätöksistään ja linjauksistaan. 4. Tehokas tiedon hallinta ja jakaminen Viestintävirastolla on yhteinen tietoarkkitehtuuri. Tietovarantoja hallitaan ja kehitetään koordinoidusti. 5. Toimivat ja turvalliset tietojärjestelmät sekä toimitilat Viestintävirasto on viestinnän kehityksen suunnannäyttäjä myös tietojärjestelmien hyödyntäjänä omassa toiminnassaan. Viraston käytössä on toimivat ja turvalliset tietojärjestelmät, jotka mahdollistavat tehokkaan työnteon ja sujuvan yhteydenpidon. Tietojärjestelmät tukevat sähköistä asiointia ja lisäävät viraston toiminnan tuottavuutta. Tietojärjestelmät ja toimitilat mahdollistavat luokitellun aineiston käsittelyn ja joustavat työnteon muodot. 6. Kestävä ja riittävä rahoitus Viestintäviraston rahoitus on oikein mitoitettu suhteessa virastolle annettuihin tehtäviin. Rahoitus on kestävällä pohjalla ja ennustettavissa. Viestintävirastoon sijoitettu euro tuottaa moninkertaisen hyödyn viestinnän toimialalle ja suomalaiselle yhteiskunnalle. Viestintäviraston strategia

18 Toimintaa ohjaavat periaatteet Viestintäviraston toimintaa ohjaavat periaatteet määrittävät sitä, miten viraston koko henkilöstö toimii päivittäisissä tehtävissään. Toimintaa ohjaavat periaatteet näkyvät henkilöstön toiminnassa viraston sisällä sekä viraston henkilöstön ollessa vuorovaikutuksessa sen ulkoisiin sidosryhmiin. 18 Viestintäviraston strategia 2020

19 Viestintävirastolla on kolme toimintaa ohjaavaa periaatetta: 1. Olemme ennakoivia»» Seuraamme aktiivisesti toimintaympäristömme kehitystä ja pyrimme vaikuttamaan siihen.»» Kehitämme toimintojamme toimintaympäristön muuttuvien vaatimusten mukaisesti. 2. Olemme riippumattomia»» Olemme työssämme oikeudenmukaisia ja tasapuolisia.»» Ratkaisumme perustuvat asiantuntemukseen ja parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon. 3. Teemme yhteistyötä»» Viraston sisällä vallitsee avoin, keskusteleva ilmapiiri.»» Keskustelemme avoimesti kaikkien sidosryhmien kanssa ja viestimme aktiivisesti tekemistämme päätöksistä ja linjauksista. Viestintäviraston strategia

20 Itämerenkatu 3 A, Helsinki Puhelin: (vaihde) Faksi: Viestintäviraston strategia 2020

Luottamusta lisäämässä. Toimintasuunnitelma 2014 2016

Luottamusta lisäämässä. Toimintasuunnitelma 2014 2016 Luottamusta lisäämässä Toimintasuunnitelma 2014 2016 Toimintasuunnitelma Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen visio on, että Kyberturvallisuuskeskuksesta kehittyy entistä monipuolisempia tietoturvapalveluita

Lisätiedot

Luottamusta lisäämässä

Luottamusta lisäämässä Luottamusta lisäämässä Kyberturvallisuuskeskus Kyberturvallisuuskeskus aloitti toimintansa osana Viestintävirastoa 1.1.2014. Se vahvistaa Viestintäviraston jo vuodesta 2001 lähtien hoitamia tietoturvatehtäviä.

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Digitaaliset palvelut laajemmin käyttöön Tieto digitalisoituu

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat HMV-sääntelyn tiekartta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat Sisältö HMV-sääntely» Mitä ja miksi? HMV-sääntelyn punainen lanka Tiekartta 2013 2017» HMV-analyysit ja

Lisätiedot

Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2019

Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2019 1 (20) Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2019 2 (20) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Toimintaympäristö ja tulevaisuusnäkymät... 3 3 Liikenne- ja viestintäministeriön asettamat strategiset

Lisätiedot

Viestintäviraston turvallisuustoimiala. Tietoturva nyt! -seminaari 8.5.2013 Kirsi Karlamaa

Viestintäviraston turvallisuustoimiala. Tietoturva nyt! -seminaari 8.5.2013 Kirsi Karlamaa Viestintäviraston turvallisuustoimiala Tietoturva nyt! -seminaari 8.5.2013 Kirsi Karlamaa 1 Viestintäviraston organisaatio 1.1.2013 Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka Tv-maksut Viestintä Hanna Tamminen Hallinto

Lisätiedot

Tekninen ohjaus ja valvonta. Suomen Seutuverkot kevät seminaari 2013

Tekninen ohjaus ja valvonta. Suomen Seutuverkot kevät seminaari 2013 Tekninen ohjaus ja valvonta Suomen Seutuverkot kevät seminaari 2013 Esityksen sisältö Viestintäviraston uusi organisaatio Miksi olen täällä puhumassa? Teknisten määräysten yleisesittely Sekä muutama määräys

Lisätiedot

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuus Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuuskeskuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuuus Kansallinen CERT-toiminto; ohjeet, tiedotteet, haavoittuvuuskoordinaatio

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö kyberturvallisuudessa. Johtaja Kirsi Karlamaa

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö kyberturvallisuudessa. Johtaja Kirsi Karlamaa Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö kyberturvallisuudessa Tietoturvaloukkausten käsittelyn tukeminen Kyberturvallisuuskeskus toimii kansallisena tietoturvaloukkausilmoitusten ja vika- ja häiriöilmoitusten

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro

Viestintäviraston puheenvuoro Viestintäviraston puheenvuoro Maaseudun laajakaistat -seminaari Päivi Peltola-Ojala 3.2.2011 Laajakaistan edistäminen Viestintäviraston toiminnan painopistealue Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistus ja sen tavoitteet Kokonaisvaltaista otetta ja tehokkuutta liikennepolitiikan valmisteluun ja toteutukseen

Lisätiedot

Viestinnän tulevaisuus

Viestinnän tulevaisuus Viestinnän tulevaisuus Teknologia, asema ja mahdollisuudet Uhat ja turvallisuus Timo Lehtimäki Johtaja Viestintävirasto Viestintäverkot ja -palvelut nyt ja huomenna Käyttäjä Liityntäverkot xdsl Cable WiMAX

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Tulosohjaus-hanke Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Pilotin esitys 16.10. Tulosohjauksen kehittämisen

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Kyberturvallisuuskeskus -luottamusta lisäämässä Paasitorni 2.4.2014 Apulaisjohtaja Rauli Paananen Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Viestintäviraston

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää

Varmaa ja vaivatonta viestintää Varmaa ja vaivatonta viestintää Hyvä lukija Viestintävirasto valvoo ja edistää viestintämarkkinoiden toimintaa. Toimintakenttämme on laaja, ja uusimpana tehtävänämme on vahvistaa kyberturvallisuutta perinteisten

Lisätiedot

Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille. Kansallinen CIP-seminaari. Jani Arnell Vanhempi tietoturva-asiantuntija CERT-FI

Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille. Kansallinen CIP-seminaari. Jani Arnell Vanhempi tietoturva-asiantuntija CERT-FI Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille Kansallinen CIP-seminaari Turvaluokiteltu IV VIRANOMAISKÄYTT YTTÖ JulkL (621/1999) 24.1 :n 7 k Jani Arnell Vanhempi tietoturva-asiantuntija CERT-FI

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

TIETO2007-OPIT. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö

TIETO2007-OPIT. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö TIETO2007-OPIT Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Pääesikunta, Johtamisjärjestelmäosasto TIETO 2007 TIETO 2007 Valtakunnallinen tietojärjestelmäalan valmiusharjoitus Turvallisuustilanteiden yhteistoimintaa

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖKSEN PERUSTELUMUISTIO KANSALLISESTA TIETOTURVASTRATEGIASTA Turvallinen arki tietoyhteiskunnassa Ei tuurilla vaan taidolla

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖKSEN PERUSTELUMUISTIO KANSALLISESTA TIETOTURVASTRATEGIASTA Turvallinen arki tietoyhteiskunnassa Ei tuurilla vaan taidolla LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ VPO/VVE MUISTIO 1.12.2008 VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖKSEN PERUSTELUMUISTIO KANSALLISESTA TIETOTURVASTRATEGIASTA Turvallinen arki tietoyhteiskunnassa Ei tuurilla vaan

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavia toimialatietoja Asiakkaiden rekisteritiedot Valvottavien yritysten julkaisemat tiedot

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava n päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 Strategia on syntynyt yhteistyössä Strategiaa on ollut valmistelemassa laaja ja moniammatillinen joukko peruspalvelukeskus Aavan työntekijöitä organisaation

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla

Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla Kommenttipuheenvuoro Jari Saarinen Hyvinvointipalveluyksikön päällikkö, aluehallintoylilääkäri LSSAVI

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Tiedon avaamisen työpaja 6.5.

Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Kouluttajina Jari Salo ja Jyrki Kasvi TIEKEstä (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus). Päivän aiheet: Tiedon avaaminen Standardit ja tietomuodot Rajapinnat ja tiedonsiirto Juridiikka

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Yhden megan laajakaista kaikille

Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Kuluttajalla ja yrityksellä on 1.7.2010 alkaen oikeus saada yhden megan laajakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen

Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus Yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtiminen on valtiovallan keskeisimpiä tehtäviä ja yhteiskunnan elintärkeät

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKSI OMAVALVONTA EI AINA

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tietojärjestelmien ja tietoliikenteen arviointi "Uuteen turvallisuusselvityslakiin" 18.11.2014 Säätytalo Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Viestintäviraston

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi - yleisesittely CTIF seminaari Lentoasemien pelastustoiminta Jari Nurmi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Visio Vastuullinen liikenne 27.11.2012 Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Mäntsälä Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 0.9 2/8 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 2.1 Tietoturvallisuuden hallinta... 5 2.2 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Haasteena verkoston toimintavarmuuden kehittäminen Ohjaus heikkenee Häiriö toimijan toiminnassa vaikuttaa verkoston toiminnan jatkuvuuteen 2 Vaatimuksia

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1246/2014 Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Mobiililaitteiden tietoturva

Mobiililaitteiden tietoturva Mobiililaitteiden tietoturva 2009-02-23 Raahe Erka Erka Koivunen Koivunen Yksikön Yksikön päällikkö päällikkö CERT-FI CERT-FI CERT-FI:n esittely CERT-FI kansallinen CERT-viranomainen Coordinated CERT ==

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA

LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA KÄRKÖLÄ, LAHTI, NASTOLA Yhteneväinen ennakoitava lupakäsittely ja katselmusmenettely Yhteinen, kattava ohjeistus kotisivuilla ja paperimuodossa

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013 Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toimintastrategia 2014 2017 Visio Vahva, itsenäinen ja osaava toimija Toiminta-ajatus

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

Abuse-seminaari 12.9.2006

Abuse-seminaari 12.9.2006 Abuse-seminaari Abuse-seminaari 12.9.2006 9.30-10.00 Kahvi 10.00-10.15 Tervetuliaissanat ja seminaarin työjärjestyksen esittely Erka Koivunen, Viestintävirasto 10.15-11.00 Internet Abuse -toiminnot teleyrityksessä

Lisätiedot

Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari

Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari 17.5.2013 Viestintävirasto, Helsinki [Esittäjän nimi, titteli] [pvm] 1 Seminaariohjelma 9:00 9:30 Aamiainen 9:30 11:00 Telepalveluiden laadun ja saatavuuden

Lisätiedot

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 2.3.2015 50, liite 2 Kunnan johtoryhmä 18.11.2014 Tietohallinnon ohjausryhmä (Thor) 24.9.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Mitä tietoturvallisuus on?...

Lisätiedot

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Antti Eskola Kaupallinen neuvos Innovaatiopolitiikan ryhmä Työ- ja elinkeinoministeriö Data käyttöön mutta mikä data?

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 Maaseutuviraston asiakasstrategia MAVI:n asiakkaat ja muut sidosryhmät ASIAKKAAT (keitä varten) Viljelijät Maaseutuyritykset Maaseudun

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016

VIESTINTÄVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 VIESTINTÄVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TULEVAISUUSNÄKYMÄT... 3 3 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETTAMAT STRATEGISET JA VIESTINTÄPOLIITTISET

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 1 (18)

Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 1 (18) Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 1 (18) 2 (18) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Toimintaympäristö ja tulevaisuusnäkymät... 3 3 Liikenne- ja viestintäministeriön asettamat strategiset

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Information and Communication Technology Teknologia Kommunikaatio Infrastruktuuri Informaatio Integraatio

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 Tietoturvallisuuden hallinta... 4 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden hallinta ja varautuminen... 5 3 Tietoturvallisuustavoitteet...

Lisätiedot

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Viestintävirasto 33 F/2014 M 1 (5) Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2015 Viestintäviraston vuosikertomus 2015

VUOSIKERTOMUS 2015 Viestintäviraston vuosikertomus 2015 VUOSIKERTOMUS 2015 Viestintäviraston vuosikertomus 2015 Pääjohtajan katsaus Vuosi 2015 oli virastolle ansiokas sekä ulkoisten tulostavoitemittareiden ja sidosryhmäarvioiden että sisäistä toimintaa ja työhyvinvointia

Lisätiedot

Suomen kulttuurilaitokset

Suomen kulttuurilaitokset Suomen kulttuurilaitokset Kurssi, kevät 2001 Moskovan yliopisto Leena Kononen Tiedonhaku Suomesta Julkisten viranomaisten, valtion ja kuntien keskeiset palvelut sekä keskeiset julkiset tiedot löytyvät

Lisätiedot