FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 3/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 3/2013"

Transkriptio

1 FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 3/2013 Aika klo 9:00-11:45 Paikka Fingrid Oyj, Helsinki Läsnä Tapani Liuhala pj. Elenia Oy Tapio Jalonen Rovakaira Oy Antti Koskelainen Outokumpu Oyj Jussi Laitinen Tampereen Sähkölaitos Oy Markus Lehtonen Helsingin Energia Juha Lindholm Vatajankosken Sähkö Oy Marko Nylund Pohjolan Voima Oy Arto Pajunen Järvi-Suomen Energia Oy Risto Penttinen Fortum Povver and Heat Oy Seppo Tuomisto Kemira Oyj Pekka Tynkkynen UPM-Kymmene Oyj Rami Vuola EPV Energia Oy Jussi Jyrinsalo siht. Fingrid Oyj Jukka Ruusunen Fingrid Oyj Kari Kuusela Fingrid Oyj (kohdat 6 ja 7) Tom Pippingsköld Fingrid Oyj (kohta 5) 1 Avaus, läsnäolijoiden ja asialistan toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi koko neuvottelukunnan olevan paikalla. Hyväksyttiin asialista. 2 Kilpailuoikeudellisen ohjeistuksen sitovuuden toteaminen Puheenjohtaja totesi kilpailuoikeudellisen ohjeistuksen sitovan neuvottelukunnan työtä. 3 Edellisen kokouksen muistio Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin pidetyn kokouksen muistio. 4 Ajankohtaiskatsaus yhtiön toimintaan Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen kävi läpi kesäkauden ajankohtaisia asioita Fingridissä. Uusittu sähkömarkkinalaki astui voimaan Sen mukaan myös säteittäinen johto kuuluu kantaverkkoon, mikäli sen jännite on yli 110 kv ja mikäli se syöttää jakeluverkossa olevaa kulutuskeskittymää. Tämän linjauksen pohjalta ollaan etsimässä Helsingin seudulle kokonaisuuden kannalta toimivaa verkkoratkaisua. Mahdollisen 400 kv syöttöjohdon kustannukset tulevat osaksi kantaverkkotariffia. Käydyssä keskustelussa todettiin myös maaseutujakeluverkkoihin kohdistuvan lain myötä suuria

2 kaapelointitarpeita, minkä lisäksi työ vaatii huomattavan paljon resursseja. Todettiin ylipäätään viranomaisten roolin vahvistuminen verkon kehittämisessä sekä erilaisiin poikkeus-ja häiriötilanteisiin varautumisessa. Sähkömarkkinalaki tuo Fingridille uutena tehtävänä myös sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämän tiedonvaihdon kehittämisen. Tämä ei vielä sisällä vastuuta keskitetystä tiedonvaihdosta (datahub), mutta mahdollistaa kuitenkin sen selvittämisen osana kehitystyötä. Fingrid on jo valmistellut selvityksen toteuttamista, mutta se edellyttää mandaattia viranomaisilta ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Selvitystyö voitaisiin aloittaa vuoden 2014 alussa, jolloin se valmistuisi saman vuoden syksyllä. Nähtiin mahdollisen datahubin olevan niin suuri muutos, että muutos tulee valmistella huolella alan toimijoiden välisenä yhteistyönä sekä siirtyä uuteen toimintamalliin hallitusti ja kaikki rajapinnat tarkkaan miettien. Huonosti suunnitellusta toteutuksesta on neuvottelukunnan mukaan esimerkkejä Keski-Euroopassa, jossa algoritmeja vielä kehitellään tiedonvaihdon jo pyöriessä ja tietomassojen kasvaessa. Pohjois-eteläsuuntaisen siirtokapasiteetin suhteen laki asettaa tavoitteeksi säilyttää Suomi yhtenä tarjousalueena. Fingrid on selvittänyt siirtokapasiteetin riittävyyttä ja näyttää ilmeiseltä, että ennen pitkää tarvitaan Pohjanmaalle tekeillä olevan neljännen 400 kv johdon jälkeen vielä viides johto pohjoisesta etelään. Viidennestä johdosta on tehty ympäristövaikutusten arviointi, jonka pohjalta sen reitti on myös valittu. Käydyssä keskustelussa nähtiin hinta-aluetavoite hyvänä, mikäli sitä ei tulkita liian ehdottomasti kaikissa luonteeltaan poikkeuksellisissa tilanteissa. Esitettiin myös pohdittavaksi, voisiko tavoitetta osaltaan tukea esimerkiksi eriyttämällä Pohjois- ja Etelä-Suomen kantaverkkotariffeja. Kantaverkkotariffin rakennetta (esim. teho-/energiapohjaisuus, tuotannon/kulutuksen osuus maksuista) ollaankin parhaillaan kehittämässä 2016 alkavalle sopimusjaksolle, ja tässä suhteessa neuvottelukunta näki tärkeänä kiinnittää ensin perusperiaatteet. Asiaan palataan ensi vuoden alussa, kun Fingridin tekemä pohjaselvitys valmistuu. NordPool Spot ei saanut laskettua hintoja spot-markkinoille. Todettiin spotmarkkinan olevan keskeinen tehotasapainon hallinnan työkalu, jonka puuttuessa voimajärjestelmää on hyvin vaikea ajaa. Venäjän linkin kaksisuuntaisuutta testataan, mikä nähtiin tärkeänä, mutta samalla toivottiin yksisuuntaisen kaupankäynninkin yhä kehittyvän entistä markkinaehtoisemmaksi. 5 Yhtiön talous ja tariffiasetanta Talous-ja rahoitusjohtaja Tom Pippingsköld avasi yhtiön taloutta sekä tariffiasetannan perusteita ja tariffin ennustettavuutta. Käytiin ensin läpi yhtiön varainhankintaa, jonka avulla turvataan yritystoiminnan rahoitustarpeet. Yhtiön kassavirtoihin vaikuttavat tekeillä oleva investointiohjelma sekä liiketoiminnan tulot ja menot. Näiden avulla määritellään rahoitustarpeet ja tarvittavat puskurit. Korkea luottoluokitus on keskeinen perusta varainhankinnalle, sillä se avaa yhtiön käyttöön laajemmat rahoitusmarkkinat ja vähentää riippuvuutta pankkisektorista. Käytiin läpi yhtiön pääomarakenne, jossa pyritään noin 30% omavaraisuusasteeseen. Velan määrä on yli miljardi euroa, jolloin on äärimmäisen tärkeää suojautua valuutta-ja korkoriskeiltä. Varsinkin korot nousevat jatkossa varmasti, mikä näkyy jo pitkissä

3 Jussi Jyrinsalo koroissa. Talouden tavoiteasetannassa on riittävän omavaraisuusasteen lisäksi keskeistä tuottaa sääntelyn sallima tuotto omistajille, mutta samalla pitää myös tariffit eurooppalaisittain kilpailukykyisellä tasolla. Tämän vuoksi Fingrid tarkastelee jatkuvasti investointien välttämättömyyttä ja ajoitusta sekä hallitsee päivittäisen toiminnan kustannuksia. Fingrid saavuttikin täyden 100% tehokkuuden 21 eurooppalaisen kantaverkkoyhtiön vertailussa, jossa pyrittiin selvittämään tehokkuutta kokonaisvaltaisesti erityisesti kantaverkon rakentamisen, kunnossapidon, suunnittelun ja hallinnon osalta. Suomessa kantaverkkotariffi onkin tehdyistä korotuksista huolimatta Euroopan edullisimpien joukossa. Tässä yhteydessä keskusteltiin myös toiminnan operatiivisesta laadusta, ja todettiin vuotuisen keskeytyksistä asiakkaille aiheutuvan haitan olevan tyypillisesti parin miljoonan euron tasolla. Jatkossa kantaverkkotariffin kehittymiseen vaikuttavat investoinneissa ja markkinaehtoisissa kustannuksissa (esim. reservien ja häviöiden hankinta) tapahtuvien muutosten lisäksi entistä voimakkaampana tekijänä koroissa tapahtuvat muutokset. Pitkien korkojen taso määrittelee verkko-omaisuudelle sallitun kohtuullisen tuoton, ja varsinkin Suomen valtion 10 vuoden korko on tässä suhteessa vahvasti vaikuttava muuttuja. Sallittu tuotto on määritelty viimeksi tilanteessa, jossa kyseinen korko oli poikkeuksellisen alhaalla. Käytiin keskustelua korkomuutosten vaikutuksesta sallittuun tuottoon. Kantaverkon kehittäminen ja verkkoinvestoinnit Varatoimitusjohtaja Kari Kuusela kävi läpi yhtiön lähivuosien investointiohjelmaa ja sen perusteita. Kantaverkko mitoitetaan tuotanto-ja kulutusennusteiden perusteella, ja myös muutokset naapurimaissa vaikuttavat rajajohtoyhteyksien välityksellä siirtoihin Suomessa. Voimajärjestelmän on pohjoismaisten ja eurooppalaisten verkkosääntöjen mukaan kestettävä kaikissa tilanteissa minkä tahansa yksittäisen kohteen vika, jolloin puhutaan (n-l)-kriteeristä. Tämä johtaa siihen, että tuotanto-ja kulutusmuutokset Suomessa ja lähialueilla laukaisevat tarpeita kantaverkkoinvestointeihin, joiden avulla em. deterministinen käyttövarmuuskriteeri voidaan ylläpitää. Rajajohtoyhteyksien investointitarpeet puolestaan määräytyvät yleensä kansantaloudellisten analyysien pohjalta. Investoinnit optimoidaan perusparannus-ja kunnonhallintatarpeiden kanssa, jolloin perusparannusten yhteydessä saatetaan myös teknistä ratkaisua muuttaa. Näin toimitaan esimerkiksi Pohjanmaan 220 kv verkkoa ja Rautarouvaa (110 kv yhteys Imatralta Turkuun) uusittaessa, jolloin siirrytään kasvavien siirtotarpeiden tyydyttämiseksi osin 400 kv käyttöön. Investointiohjelman suunnittelu ja toteutus vaatii kiinteää yhteistyötä asiakkaiden, urakoitsijoiden, maanomistajien, viranomaisten ja naapurikantaverkkoyhtiöiden kanssa. Fingridin tavoitteena on tehdä investointien vaatima maanhankinta ja luvitus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jo ennen investointipäätöstä, mikä poikkeaa menettelynä muista pohjoismaista. Uutena painopistealueena Fingrid on nostanut esiin työturvallisuuden, jonka parantamiseksi on menossa useita kehityshankkeita. Lisäksi on panostettu tilaajavastuun varmistamiseen mm. auditoimalla työmaita ja tehtaita.

4 Käytiin läpi suurimpia investointihankkeita ja todettiin vuotuisten investointien olevan tasoittumassa tulevina vuosina noin 100 miljoonan euron tasolle. Tässä suhteessa on tosin vielä paljon epävarmuuksia liittyen mm. ydin-ja tuulivoiman rakentamisaikatauluihin. Investointien painopiste on parhaillaan Pohjanmaalla, johon saatetaan 400 kv johtojen lisäksi tarvita useampia tuulivoiman keruuasemia. Tehtyihin investointeihin liittyen käytiin läpi FennoSkan-yhteyden käyttöastetta ja todettiin sen olleen niin korkea, että sähkömarkkinat ovat päässeet hyödyntämään investointia suunnitellulla tavalla. Keskusteltiin investointien määrän sekä niiden hintatason ja poistoaikojen vaikutuksesta tariffeihin. Tässäkin todettiin korkotasolla olevan määräävämpi merkitys. Lisäksi keskusteltiin investointipäätösten tekemisestä tilanteessa, jossa suuret tuotantoratkaisut ja uusiutuvien tuotantomuotojen tavoitteet ovat yhä pitkälti auki. Todettiin jo tehdyn ja parhaillaan tehtävän verkkoon perusratkaisulta, jotka sopivat moneen eri tuotantoskenaarioon. Varsinaiset liitosjohdot ja -asemat tehdään kuitenkin vasta tuotantoinvestointien ratketessa. 7 Katsaus verkkotoimikunnan toimintaan Kari Kuusela kertoi terveisiä verkkotoimikunnasta, jonka tarkoituksena on toimia verkon suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvänä yhteistyöelimenä Fingridin ja asiakkaiden välillä Viime kokouksissa on ollut esillä mm. tuulivoiman liittäminen, työturvallisuuden kehittäminen, kantaverkon rajaus, Fingridin investointiperiaatteiden ja -politiikkojen sekä keskeisten investointihankkeiden esittely. Varsinkin tuulivoiman liittäminen ja sen eri osapuolille tuomat haasteet ovat olleet keskeinen keskustelunaihe. Käsitellyt aineistot löytyvät ajantasaisina Fingridin kotisivuilta kohdasta asiakkaat/asiakastoimikunnat/verkkotoimikunta. 8 Tulossa olevat eurooppalaiset verkkoliityntäsäännöt Johtaja Jussi Jyrinsalo kertoi, mitä eurooppalaiset verkkoliityntäsäännöt (generaattorit, kulutus, HVDC-yhteydet) merkitsevät asiakkaille ja miten niiden toteutumista on tarkoitus jatkossa seurata. Vuonna 2014 on valmistumassa yhdeksän verkkosääntöä, joista kolme liittyy sähkömarkkinoihin, kolme sähköjärjestelmän käyttöön ja kolme sen kehittämiseen. Säännöt eivät koske vain Fingridiä, vaan kaikki kansalliset vaatimukset, ohjeet ja ehdot tulee päivittää vastaamaan sääntöjä. Lisäksi useassa tapauksessa varsinaisten numeroarvojen ja käytäntöjen tarkempi kirjaaminen jää paikallisten toimijoiden vastuulle. Jäsenvaltiot hyväksyvät verkkosäännöt sovellettavaksi ns. komitologiaprosessin kautta, jossa Suomea edustaa Työ-ja elinkeinoministeriö. Prosessi on jo parhaillaan menossa suurelle osalle em. sääntöjä. Hyväksynnän ja siirtymäkauden jälkeen ne muuttuvat jäsenmaita sitovaksi lainsäädännöksi. Generaattoreihin kohdistuvat tekniset vaatimukset (Requirements for Generators) ovat suurilta osin kotimaisten, parhaillaan hyväksyttävänä olevien Voimalaitosten Järjestelmäteknisten Vaatimusten (VJV) mukaiset, mutta osa vaatimuksista kohdistuu entistä pienempiin voimalaitoksiin. Vaatimusten täyttäminen on jatkossa neliportainen prosessi, josta vastuu on liittymispisteen verkonhaltijalla. Poikkeaminen vaatimuksista

5 9 Muut asiat muuttuu viranomaisen päätäntävaltaan. Suomalaiset VJV-vaatimukset tulee päivittää verkkosäännön mukaisiksi kolmen vuoden sisällä siitä hetkestä, kun komissio on hyväksynyt koodin, eli näillä näkymin vuonna Kulutuksen verkkoliityntäsäännöt (Demand Connection Code) poikkeavat kotimaisista, liitynnän teknistä toteutusta määrittelevistä Yleisistä LiittymisEhdoista (YLE) ollen enemmänkin funktionaalisia vaatimuksia kulutuksen häiriökestoisuudelle ja mahdolliselle säädettävyydelle. Kulutuksen jousto on kokonaan uusi alue verkkovaatimuksissa, ja lämpötilaohjatuissa kotitalouslaitteissa tulisi säännön mukaan olla jopa pakollinen taajuussäätö. Tässäkin tapauksessa kansallinen implementointi tehtäneen päivittämällä omat liittymisehtomme vuonna Fingrid on myös suunnitellut tehostavansa nykyisten liittymisehtojen (VJV, YLE) toteutumisen seurantaa. Käytännön häiriöt ovat osoittaneet puutteita niin voimalaitosten häiriökestoisuudessa kuin haarajohtojen puuvarmuuden ylläpidossa. Voimalaitosten liittymisehtojen valvonnan suhteen selvitetään ensin nykyisten laitosten vaatimustenmukaisuus, aluksi kyselyn avulla. Lisäksi on tarkoitus panostaa erillisiin selvityksiin esim. tapahtuneiden häiriöiden jälkeen. Haarajohtojen valvonnassa on puolestaan tarkoitus luoda yksinkertainen ja selkeä raportointikäytäntö, jonka avulla varmistetaan liitynnän määräystenmukaisuus ja erityisesti johtojen puuvarmuus. Liittymisehtojen toteutumisen seurannan systemaattinen toteutus käsitellään syksyn aikana tarkemmin verkko- ja käyttötoimikunnassa, ja menettelytavat on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 alusta. Käydyssä keskustelussa todettiin eurooppalaisten verkkosääntöjen saattavan olla yksityiskohtaisuudessaan osin jopa vaarallisia. Jokin yksittäinen detaljilta kuulostava numeroarvo saattaa estää koko järjestelmän kustannustehokasta ja järkevää mitoittamista. Esimerkkinä keskusteltiin käyttösäännöissä olevasta vaatimuksesta, joka määrää suurimman vian yhteydessä sallitun verkon taajuusmuutoksen. Liian tiukaksi asetettuna se saattaa yksioikoisesti estää suurten tuotantoyksiköiden käytön pohjoismaisessa järjestelmässä. Ei muita asioita. 10 Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään klo 9-12 Helsingin Suomalaisella Klubilla (Kansakoulukuja 3) ja silloin ovat erityisteemoina sähkömarkkinoiden ja eurooppalaisen siirtoverkon kehittyminen sekä tulossa olevat eurooppalaiset markkinasäännöt. Lisäksi käsitellään markkinoiden kehityshankkeita, kuten pohjoismaista taseselvitystä, kysyntäjouston lisäämistä ja markkinatiedonvaihdon kehittämistä. Kokouksen lopuksi (klo 12-14) nautitaan joululounas.

6 Muistio AK / Jussi Jyrinsalo Vakuudeksi Muistio tarkastettu sihteeri puheenjohtaja

2 Kilpailuoikeudellisen ohjeistuksen sitovuuden toteaminen

2 Kilpailuoikeudellisen ohjeistuksen sitovuuden toteaminen AK / Jussi Jyrinsalo 19.5.2014 FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 1/2014 Aika 18.3.2014 klo 13:00-15:30 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä Poissa Antti Koskelainen pj. Tapio Jalonen

Lisätiedot

FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 2/2015

FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 2/2015 Muistio - luonnos 1 (6) FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 2/2015 Aika 4.6.2014 klo 9:00 12:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä Jussi Laitinen pj. Tampereen Sähkölaitos Oy Raimo

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN TALVIKOKOUS 2012

FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN TALVIKOKOUS 2012 Muistio - luonnos 1 (5) FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN TALVIKOKOUS 2012 Aika 7.3.2012 10:00-12:30 Paikka Fingrid Oyj toimitilat, Arkadiankatu 23B, Helsinki Läsnä Pentti Kellokumpu pj. Inergia Oy Heikki

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti.

Lisätiedot

Sisällys. Fingrid lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6. Asiakkaat ja sidosryhmät 8. Yhtiön talous ja rahoitus 12. Voimajärjestelmä 14

Sisällys. Fingrid lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6. Asiakkaat ja sidosryhmät 8. Yhtiön talous ja rahoitus 12. Voimajärjestelmä 14 Vuosikertomus 2010 Sisällys Fingrid lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asiakkaat ja sidosryhmät 8 Yhtiön talous ja rahoitus 12 Voimajärjestelmä 14 Sähkömarkkinat 16 Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito

Lisätiedot

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri Fingrid Oyj:n lehti 3/2013 Kantaverkko ja käyttövarmuus 4 8vuorokauden Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta Kantaverkkokeskus valvoo ympäri 12 Jatkuvuudenhallinta on nykyaikaista varautumissuunnittelua

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN Fingrid Oyj:n lehti 2/2013 SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Sähkömarkkinalain uudistus muuttaa pelisääntöjä 8 liittyjän 18 Tuulivoima- ABC Skenaariot kantaverkon kehittämisen pohjana

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia Fingrid Oyj:n lehti 1/2013 SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE 4 16 mahdollisuuksia Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita Kysyntäjousto avaa uusia 20 Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen Tässä numerossa

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 3/2006 FINGRID

Fingrid Oyj:n lehti 3/2006 FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 3/2006 FINGRID FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 9. vuosikerta 3/2006 Julkaisija Fingrid Oyj Toimitus Puhelin: 030 395 5142, Telekopio: 030 395 5196, Postiosoite: PL 530, 00101 Helsinki Käyntiosoite:

Lisätiedot

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, puh. 030 395 5000, www.fingrid.fi Sisältö Yhteenveto... 1 1 Selvityksen taustat ja tehtävänanto... 6 2 Selvityksen

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Fingrid Oyj:n lehti 1/2011 SÄHKÖMARKKINAT 4Eurooppalainen markkinamalli haasteiden edessä 8Neljä sähköaluetta Ruotsiin Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Tähtäimessä datahub vuonna 2019 Älykäs tulevaisuus on jo täällä Tekniselle alalle kaivataan lisää naisia

Tähtäimessä datahub vuonna 2019 Älykäs tulevaisuus on jo täällä Tekniselle alalle kaivataan lisää naisia FINGRID OYJ:N LEHTI NUMERO 2/2015 DIGITALISAATIO 4 10 12 Tähtäimessä datahub vuonna 2019 Älykäs tulevaisuus on jo täällä Tekniselle alalle kaivataan lisää naisia Fingrid oli mukana valtakunnallisessa Farmari

Lisätiedot

Markkinaintegraatio etenee harppauksin

Markkinaintegraatio etenee harppauksin Fingrid Oyj:n lehti 1/2014 Markkinaintegraatio etenee harppauksin 4 14Etelä-Koreassa EstLink 2 yhdistää Baltian ja Pohjoismaiden sähkömarkkinat Auditointimatkalla 18 Kysyntäjouston potentiaali käyttöön

Lisätiedot

Hallituksen 1.1.2013 31.12.2013. Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS. Hallituksen toimintakertomus... 68. Tunnusluvut... 76 2.

Hallituksen 1.1.2013 31.12.2013. Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS. Hallituksen toimintakertomus... 68. Tunnusluvut... 76 2. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2013 31.12.2013 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS Hallituksen toimintakertomus......... 68 Tunnusluvut................... 76 2. TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

KANTAVERKKO KEHITTYY. Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla. Peltopylväs helpottaa maanviljelyä. Pohjanmaan verkko uudistuu

KANTAVERKKO KEHITTYY. Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla. Peltopylväs helpottaa maanviljelyä. Pohjanmaan verkko uudistuu Fingrid Oyj:n lehti 2/2011 KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla 8 Peltopylväs helpottaa maanviljelyä 12 Pohjanmaan verkko uudistuu Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat

Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat Automaatio nopeuttaa verkkovikojen korjaamista Uusia palveluita kaukolämpöasiakkaille enertec.fi Fingrid Oyj:n Jukka Ruusunen: Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat NÄKÖALOJA BUSINESS-ASUMISEEN?

Lisätiedot

Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen

Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Sähköverkot ja suurjännitetekniikka Stefan Forsström Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 2/2010. Kantaverkon uudet haasteet sivu 4. Lampaat kesätöissä voimajohtoaukeilla sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 2/2010. Kantaverkon uudet haasteet sivu 4. Lampaat kesätöissä voimajohtoaukeilla sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 2/2010 Kantaverkon uudet haasteet sivu 4 Lampaat kesätöissä voimajohtoaukeilla sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 13. vuosikerta 2/2010 Toimitus Puhelin: 030 395 5153.

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

Working Paper Kilpailu sähkömarkkinoilla: Sähkömarkkinoiden keskeiset piirteet ja toiminta

Working Paper Kilpailu sähkömarkkinoilla: Sähkömarkkinoiden keskeiset piirteet ja toiminta econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hirvonen,

Lisätiedot

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Sähköverkko LAUSUNTO 1(9) Kenneth Hänninen 14.4.2015 kirjaamo@energiavirasto.fi simo.nurmi@energiavirasto.fi Viite Lausuntopyyntönne Dnro 313/430/2015 1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Energiavirasto

Lisätiedot

kilpailukykyinen rahoitus

kilpailukykyinen rahoitus Vuosikertomus 2011 Sisällys Johdanto 3 Liiketoiminta, strategia ja arvot 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö, varainhankinta ja sijoitus 8 Asiakasrahoitus 10 Rahoitusleasing 12 Henkilöstö 14

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Tatu Pahkala TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Energiasanomat 1/13.1.2011

Energiasanomat 1/13.1.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 1/13.1.2011 SÄHKÖMARKKINAT - Siirtoverkkoinvestointien merkitys yhteisille energiamarkkinoille tunnistettu - Estlink 2 lisää toimitusvarmuutta - Skagerrak IV - NordBalt-yhteys Baltiasta

Lisätiedot