FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN TALVIKOKOUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN TALVIKOKOUS 2012"

Transkriptio

1 Muistio - luonnos 1 (5) FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN TALVIKOKOUS 2012 Aika :00-12:30 Paikka Fingrid Oyj toimitilat, Arkadiankatu 23B, Helsinki Läsnä Pentti Kellokumpu pj. Inergia Oy Heikki Hukkanen Tornionlaakson Sähkö Oy Markus Lehtonen Helsingin Energia Arto Pajunen Järvi-Suomen Energia Oy Risto Penttinen Fortum Power and Heat Oy Timo Pylvänen Savon Voima Oyj Mikko Rintamäki Energiakolmio Oy Janne Savelainen Lahti Energia Oy Seppo Tuomisto Kemira Oyj Matti Tähtinen siht. Fingrid Oyj Jukka Ruusunen Fingrid Oyj Poissa Tapani Liuhala LNI Verkko Oy Marko Nylund Pohjolan Voima Oy Pekka Tynkkynen UPM-Kymmene Oyj 1 Avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Tapani Liuhalan ollessa estyneenä valittiin Pentti Kellokumpu kokouksen puheenjohtajaksi. Hän avasi kokouksen, totesi läsnä olevat jäsenet ja toivotti uudet jäsenet tervetulleiksi neuvottelukuntatyöhön. 2 Asialistan hyväksyminen ja kilpailuoikeudellisen ohjeistuksen sitovuus Hyväksyttiin asialista ja todettiin jäsenille aiemmin jaetun kilpailuoikeudellisen ohjeistuksen sitovan kokouksen toimintaa. 3 Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta.

2 Muistio - luonnos 2 (5) 4 Katsaus yhtiön toimintaan Vuoden 2011 tilinpäätös Konsernin liikevaihto oli noin 20 milj. euroa edellisvuotta alhaisempi. Suurin vaikutus oli vähäisemmällä tasesähkön myynnillä sekä alentuneilla tehoreservituotoilla. Näitä kompensoivat ennätyksellisistä pohjoismaisista pullonkaularajoituksista sekä verkon läpisiirrosta saadut tuotot. Kulupuolella vastaavasti tasesähkön osto oli vähäisempää ja merkittävintä kasvua tapahtui reservihankinnan kustannuksissa. Konsernin liikevoitto oli 57 milj. euroa. Syksyn asiakaskyselyssä Fingridin saama palaute oli sekä arvosanoiltaan että avoimien kommenttien osalta hyvällä tasolla. Aktiivisen vuoropuhelun ja edelleen kehittämisen merkitys on keskeinen. Käyttövarmuuden hallinta Joulunajan myrskyt näkyivät myös kantaverkkotoiminnassa. Yhtiö on käynnistämässä toimenpiteitä asiakaskunnan kanssa erityisesti kantaverkon runkojohtoihin jäykästi kytkettyjen haarajohtojen puuvarmuuden parantamiseksi. Lähes kaikki kantaverkon toimintaan häiriöitä aiheuttaneet viat johtuivat asiakkaiden haarajohtojen puuvioista. Runkojohdon häiriökeskeytykset aiheuttavat keskeytyksen kaikille runkojohtoon kytkeytyneille asiakkaille. Ilman joulumyrskyjä kantaverkon häiriömäärä olisi ollut likimain edellisvuosien tasolla. Sähkömarkkinoiden toiminnan edistäminen Suomen ja Ruotsin välillä hinta-alueet olivat yhtenäiset vain 68 prosenttia ajasta, kun aiemmin taso on ollut yli 90 prosenttia. Tilanteeseen ovat vaikuttaneet poikkeuksellisen suuret siirtotarpeet sekä osittain Ruotsin hinta-aluejako. Spot -markkinoiden jakautuminen useampaan hinta-alueeseen on johtanut johdannaismarkkinoiden sirpaloitumiseen, mutta toisaalta fyysisten pullonkaulojen mukaisesti jakaantuneet markkinat ovat osin helpottaneet voimajärjestelmän käytön hallintaa. Siirtokapasiteetin varmistaminen Fingrid jatkaa joustavan ja pitkäjänteisen investointistrategian toteuttamista. Mittavimmat suunnittelun alla olevat hankkeet liittyvät uusien ydinvoimayksiköiden verkkoon liittämiseen ja verkon pohjois-eteläsuuntaisen siirtokapasiteetin vahvistamiseen. Yhtiön suurhankkeet etenevät suunnitellusti. Fenno-Skan 2 vihittiin virallisesti käyttöön tammikuussa. Tosin ilmeisesti laivan ankkurista Ruotsin rannikolla vikaannutti uuden merikaapelin helmikuussa ja tämän hetkisen tiedon mukaan yhteys saadaan uudelleen käyttöön loppukeväällä. Suomen ja Viron välisen siirtokapasiteetin lähes kolminkertaistava EstLink 2 etenee aikataulun mukaisesti ja se saadaan käyttöön Forssan 300 megawatin varavoimalaitoksen rakentaminen on sekin aikataulussaan ja saadaan tukemaan voimajärjestelmän toimintaa kuluvan vuoden syksyllä.

3 Muistio - luonnos 3 (5) Mittavin meneillään oleva voimajohtohanke on 400 kilovoltin yhteys Yllikkälästä Huutokoskelle. Johdon pituus on yli 150 kilometriä ja se valmistuu vuonna Rahallisessa määrässä mitaten vuosi 2011 oli investointien suhteen historiallinen. Investointien määrä oli noin 270 milj. euroa. Keskusteltiin pohjoismaisen yhteistyön ja erityisesti verkon kehittämisen näkymistä. On ilmeistä, että sekä Ruotsissa että Norjassa on herätty verkkovahvistuksien välttämättömyyteen kymmenen vuotta myöhässä. Yhtenä syynä nähtiin organisaatiorakenteisiin ja valtion määrärahoihin kytkeytyvä hidas päätöksentekomalli. Hämmästystä aiheutti myös se, että esimerkiksi Ruotsissa ei ole hyödynnetty niin sanottua johtojen sarjakompensointia täydessä mitassa. Suomessa pohjois-eteläsuunta on lähes täyskompensoitu ja siirtokapasiteettia lisättiin viime vuosikymmenellä suuruusluokaltaan 1000 megawattia murto-osalla vaihtoehtoisen 400 kilovoltin johtoyhteyksien vahvistamisen kustannuksiin verrattuna. Fenno-Skan 2 yhteyden korjaamisessa pullonkaulana on kaapelialuksen saaminen käyttöön ja paikalle. Laajamittaisen tuulivoimarakentamisen viivästymisellä ei ole välitöntä vaikutusta yhtiön investointiohjelmaan. Verkon kokonaiskehittämisen ajureina toimivat tuulivoiman ohella sekä ydinvoiman lisärakentaminen että verkon perusparannustarpeet. Viipurin tasasähköyhteyden käytöstä myös vientiin ei ole valmista suunnitelmaa olemassa. Täysimittainen fyysinen vienti Venäjälle edellyttää Viipurin asemalaitteistojen uudistamista. Venäjän tuonnin vaihtelu on markkinaehtoista ja muutos aiempaan johtuu Venäjän sähkömarkkinoilla käyttöön otetusta kapasiteettimaksusta. Kantaverkon johtojen sekä kantaverkkoon liittyvien ja vaikuttavien muiden toimijoiden omistamien 110 kilovoltin johtojen puuvarmuus on keskeinen käyttövarmuuden kannalta. Ilmeisesti 110 kilovoltin verkko-omistuksen jakaantuminen on osaltaan johtanut puuvarmuuden heikentymiseen. Johtojen puuvarmuuden varmistaminen on noussut keskeiseksi myös viranomaisten kannanotoissa. 5 Neuvottelukunnan 2012 toimintaohjelma 6 Muut asiat Käsiteltiin ja hyväksyttiin pienin tarkennuksin edellisessä kokouksessa käsitellyn palautteen pohjalta tehty esitys neuvottelukunnan toimintaohjelmasta. Eurooppalaisen sääntelyn vahvistuessa on olennaista, että eri kehitteillä olevat säännöstöt (koodit) voidaan käsitellä alalla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja kattavasti. Tämä on syytä ottaa huomioon neuvottelukunnan ja muiden Fingridin asiakastoimikuntien ohjelmissa. Muita asioita ei esitetty käsiteltäväksi.

4 Muistio - luonnos 4 (5) 7 Seuraava kokous Kevätkokous pidetään matkakokouksena esitellyn ohjelmaluonnoksen mukaisesti. 8 Käyttövarmuuden hallinnan näkymät Kokouksen päätteeksi pidettiin yhteisosuus Fingridin käyttötoimikunnan kanssa käyttötoiminnan kehitysnäkymiä valaisseen esityksen pohjalta. Toimintaympäristön muuttumiseen liittyvinä asioina nousevat esille lähialueen käyttöyhteistyön kehittäminen ja sen kasvava kansainvälistyminen. Pohjoismainen sähköjärjestelmä muodostaa jatkossakin käyttötoiminnan perustan, mutta yhteistyö eri synkronialueiden välillä lisääntyy. ENTSO-E:n verkkosäännöt edellyttävät käyttötoiminnan harmonisointia ottaen kuitenkin huomioon synkronialueiden eroavaisuudet. Lähialueiden käyttötoiminnassa korostuu yhteistyö markkinatilanteen mukaan suuresti vaihtelevan sähkönsiirron hallinnassa Suomen ja muiden maiden välillä. Esimerkiksi aiemmin suhteellisen vakaa sähköntuonti Venäjältä vaihtelee nyt merkittävästi markkinatilanteen mukaan. Myös muussa toiminnassa yhteistyö lähialueiden kanssa jatkuu tiiviinä. Ruotsin Svenska Kraftnätin kanssa minimoidaan kokonaissiirtohäviöitä ja yhteistyötä Venäjältä ja Virosta hankittavan taajuusohjatun käyttöreservin samoin kuin nopean häiriöreservin osalta ollaan kehittämässä entisestään. Pohjoismaisen sähköjärjestelmän taajuuden laatu on vuosien saatossa heikentynyt ja riski laajan häiriön realisoitumiseen on tämän myötä kasvussa. Taajuuden laadun parantamiseksi on jo otettu käyttöön pörssikaupan ns. ramping- rajoitukset Keski- Euroopan siirtoyhteyksillä ja tavoitteena on ottaa käyttöön 15 minuutin tuotantosuunnitelmat sekä suurten tuotannonmuutosten porrastus tunninvaihteissa ja lisäksi taajuusohjattujen reservien kehittäminen. Viimeksi mainitusta on tulossa koekäyttöön uusi reservilaji eli niin sanottu Load Frequency Control. Myös tuotantorakenteen mittavilla muutoksilla tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia käyttötoimintaan. Ydinvoima lisää nopean häiriöreservin tarvetta, kun suurin kerralla irtoava teho kasvaa Olkiluoto 3 käyttöönoton myötä 1600 megawattiin. Tehopudotusta redusoidaan järjestelmäsuojalla, joka häiriötilanteessa kytkee verkosta irti 300 megawattia teollisuuskuormaa. Verkkovaikutus ja samalla mitoittava vika jää tällöin 1300 megawattiin. Nopeaa häiriöreserviä tarvitaan mitoittavan vian verran, joten Suomessa sen määrä kasvaa nykyisestä 900 megawatista 1300 megawattiin. Laajamittaisellakaan tuulivoiman kasvulla ei ole vaikutusta mitoittavaan vikaan, mutta se lisää säätösähkön tarvetta. Tuulivoiman vaikutuksia ei voi arvioida kansallisesti, vaan niitä on tarkasteltava pohjoismaisella tasolla. Joulun ajan myrskyt kaatoivat kantaverkon haarajohdoille puita, mikä aiheutti pitkiä häiriökeskeytyksiä myös kantaverkossa. Talvimyrskyistä saatujen oppien perusteella on olennaista parantaa haarajohtojen puuvarmuutta ja tarkastaa häiriönselvitysajan kannalta merkittävien 110 kilovoltin johtojen johtoerottimien tai katkaisijoiden sekä niiden kaukoohjausten sijoitusperiaatteita. Tärkeää on myös lisätä entisestään käytönvalvonta-

5 Muistio - luonnos 5 (5) järjestelmän viestiyhteyksien kahdentamista sekä varmistaa yhteyksien sähkönsyötön riittävä varakäyntiaika (12 h). Varautumista poikkeustilanteisiin ja kriisiviestinnän toimivuutta on edelleen kehitettävä muun muassa TOUKO harjoituksessa saatujen kokemusten pohjalta. Voimajärjestelmän hallinnan toiminnallinen tehokkuus ja varmuus paranevat entisestään vuodenvaihteessa, kun Fingridin nykyisten maantieteellisesti eri paikoissa toimivien voimajärjestelmäkeskuksen ja verkkokeskuksen toiminnat yhdistetään samaan paikkaan. Yhdistetty toiminta kantaverkkokeskuksessa yhtiön uusissa toimitiloissa Helsingin Käpylässä käynnistyy vuoden 2013 alussa. Keskustelussa nousi esiin viestiyhteyksien ja erityisesti puhelinyhteyksien tärkeys. Esitettiin, että energia-alalla pitäisi olla yhteinen äärimmäisen varma järjestelmä käytössä. Kokemusten mukaan uudistettukaan VIRVE -järjestelmä ei takaa pitkää käyttöaikaa, sillä se tukeutuu suurelta osin samaan lyhyen kantaman tukiasemaverkkoon kuin yleinen matkapuhelinliikenne. Käyttöajan tulisi olla vähintään kuusi tuntia, mutta siihen ei järjestelmä nykyisellään kykene. Tukiasemien sähkönsyötön varakäyntiaikojen riittävyydestä ei ole varmuutta. Yhtenä näkökantana nousi esiin satelliittipuhelimien käyttö, mutta ongelmaksi muodostuu riippuvuus kansainvälisistä operaattoreista. Toisaalta laitteiden pitäisi olla jokapäiväisessä käytössä, jotta niiden sujuva käyttö onnistuisi myös poikkeustilanteissa. Kysyttiin myös, olisiko paluuta pitkän kantaman taajuuksille, jolloin selvittäisiin huomattavasti vähäisemmällä tukiasemamäärällä ja myös riittävän varakäyntiajan mahdollistavan sähkönsyötön toteuttaminen onnistuisi. Fingridiltä toivottiin näkyvää roolia asian eteenpäin viemisessä. Vakuudeksi Muistio tarkastettu sihteeri puheenjohtaja

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri Fingrid Oyj:n lehti 3/2013 Kantaverkko ja käyttövarmuus 4 8vuorokauden Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta Kantaverkkokeskus valvoo ympäri 12 Jatkuvuudenhallinta on nykyaikaista varautumissuunnittelua

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

Fingrid välittää. Varmasti.

Fingrid välittää. Varmasti. Fingrid välittää. Varmasti. Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko 1.1.2015 400 kv kantaverkko 220 kv kantaverkko 110 kv kantaverkko tasavirtayhteys muiden verkko Fingrid lyhyesti Sähkö on välttämätön osa kaikkien

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomu Sisällys Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

Energiasanomat 11/19.8.2011

Energiasanomat 11/19.8.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 11/19.8.2011 SÄHKÖMARKKINAT - Sähköntuonti Venäjältä markkinaehtoistuu - Siirtorajoitusten hallinnan puiteohje - Lausuntopyyntö eurooppalaisesta sähkön vähittäis-markkinamallista

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/0 Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11 Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 VIRVE-verkkoa kehitetään koko

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua. PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat

Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua. PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Raha on hyvä renki mutta huono isäntä. Sen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 sivu 6 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä sivu 14 Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan sivu 22 Puoli vuosisataa vaihto-oppilaita 2 akti 3/2011 akti 3/2011

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

2007 Sisällys 7 00 2

2007 Sisällys 7 00 2 Vuosikertomus 2007 Cityconin kauppakeskukset Suomessa Pääkaupunkiseutu Columbus Helsinki, Vuosaari Cityconin vuokrattava pinta-ala 20 900 m 2. Rakennusvuosi 1997. Uudistus- ja/tai laajennusvuosi 2007.

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2008 Turku Energia SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2008 lyhyesti etulieve Keskeiset tapahtumat 2008 etulieve Turku Energia tänään 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Energia-alan toimintaympäristö muutoksessa

Lisätiedot

MUUTOKSEN VUOSI 2014. Vuosikertomus

MUUTOKSEN VUOSI 2014. Vuosikertomus MUUTOKSEN VUOSI 2014 Vuosikertomus KEMIJOKI OY:N ESITTELY OLEMME SUOMEN MERKITTÄVIN VESI- JA SÄÄTÖVOIMAN TUOTTAJA VESIVOIMA ON Suomen tärkeintä uusiutuvaa sähköntuotantoa. Tuotamme noin kolmanneksen maamme

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership Vuosikatsaus 2005 Digitalized services in true partnership Sisältö TietoEnator vuonna 2005 2 Matti Lehti ja Pentti Heikkinen: Strategian määrätietoinen toteuttaminen jatkuu 4 Johtoajatukset ja strategia

Lisätiedot

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen Vuosikertomus 2005 2005 Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen öljynjalostusja markkinointiyhtiö, joka on keskittynyt korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen öljytuotteisiin ja sitoutunut

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot