PALVELUHANKINTOJEN KEHITTÄMINEN LOGY:n roundtable- tilaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUHANKINTOJEN KEHITTÄMINEN LOGY:n roundtable- tilaisuus 10.2.2014"

Transkriptio

1 PALVELUHANKINTOJEN KEHITTÄMINEN LOGY:n roundtabletilaisuus Mikä on palveluhankinnan merkitys yrityksille? Mikä on hallittava, jotta palveluja voidaan hankkia osuvasti? Mitä työkaluja tarvitaan liiketoimintapalvelujen hankinnan työkalupakkiin? Esitykseni perustuu Purchasing Business Services kirjaan, joka julkistettiin juuri ennen joulua, aloittaa Jussi Heikkilä ja jatkaa: Kirja perustuu useamman vuoden opetus ja tutkimustyöhön Aaltoyliopistossa. Purchasing Business Services kirjan sisällys- luettelo: 1. Introduction 2. Essentials of purchasing business services 3. Purchasing R&D services 4. Purchasing marketing services 5. Purchasing ICT services 6. Purchasing industrial services 7. Purchasing small orders painopiste voi myös olla ostettavan palvelu- prosessin tuotoksessa tai tuloksessa. Kun painotetaan vaikuttavuutta, niin haetaan palveluprosessin tuottamaa arvoa ostajalle. Ostettaessa esimerkiksi palvelukokonaisuutta, missä palvelutapahtumien määrä on suuri, keskitytään yleensä vakioidun, mahdollisimman tehokkaan prosessin ostamiseen ja sitä kautta halutaan parantaa myös ostavan organisaation tehokkuutta. Pienten tilausten ongelma Palveluliiketoiminnassa pienten tilausten ongelma tarkoittaa sitä, että ostettavalla palvelulla on paljon tarvitsijoita ja palveluta- pahtumia on valtavasti; lisäksi erilaiset tarpeet täytetään räätälöimällä. Esimerkkejä tällaisista alueista ovat matkustamiseen tai työvaatteisiin liittyvät ostot. Näiden palvelujen tilaaminen pitää hoitaa tehokkaasti. Nämä hommat keskitetään, toteaa Jussi ja jatkaa: Lisäksi toimitaan yhden, selkeän prosessin mukaisesti. Näin toimien eräässä yrityksessä matkustusprosessin systematisoiminen toi 20% säästöt matkojen määrän lisääntyessä samana aikana 30%. Palveluiden ostamisen painopiste Palveluiden kirjo on suuri ja niitä voidaan ostaa hyvin eri tavoilla. Ostamisen fokus on voi olla resursseissa, inputeissa mitä palveluprosessiin tarvitaan. Yhdessä toimittajan kanssa voidaan myös määritellä palveluun liittyvä toimintamalli, jolloin fokus on palveluprosessissa. Ostamisen Teollisten palveluiden ostaminen Tuotantolaitteen tekniikan tunteva toimittaja voi osaamisellaan tuoda merkittävästi korkeamman kunnossapidon tuottavuuden ja paremman suorituskyvyn asiakkaan omille toimintaproses- seille, sanoo Jussi. Esimeriksi Rolls&Royce on tarjonnut jo pitkään konseptia, missä he myyvät lentokoneen käyttö ja ilmassaolotunteja, hän jatkaa. Ostaessaan tuotosta asiakas joutuu läheisempään suhteeseen toimittajan kanssa. Asiakkaan pitää arvioida, onko toimittaja varmasti niin hyvä, että pystyy palvelullaan parantamaan asiakkaan tehokkuutta ja tulosta. Tuotoksia ostavan organisaation pitää myös olla hyvin osaava, koska tuotoksen saamisen varmistaminen on haastavaa. Siirtyminen resurssien ostamisesta Suomen Osto ja Logistiikkayhdistys LOGY ry

2 tuotoksen ostamiseen on asiakkaalle kuitenkin erittäin mielenkiintoista, toteaa Jussi. Vaikuttavuuden ostaminen Kun halutaan ostaa palvelun vaikuttavuutta, toimittajan palkkio sidotaan asiakkaan onnistumiseen. Ostettaessa esimerkiksi luovia tai tuotekehityspalveluita ja halutaan sitoa toimittajan palkkio vaikuttavuuteen, hankinnalla on usein iso hintalappu, toteaa Jussi ja jatkaa: Pitää myös päättää mihin hintaa verrataan ja arvioida mitä muuta voitaisiin saada samalla rahalla. Lisäksi mittaaminen, että on saatu, mitä halutaan, on haasteellista. Kilpailutus on myös tässä tapauksessa hyvä keino arvioida toimittajia. Haettaessa vaikuttavuutta hyvä kysymys on myös, mitä kilpailutetaan: mihin kilpailutus kohdistuu, toteaa Jussi. Arvoon tähtäävissä hankinnoissa, missä hankinnan vaikuttavuus ja myös hankintaan liittyvät riskit ovat selvästi suuremmat, hankinnalla on taas palvelurooli, Jussi sanoo. Arvoa luovissa palveluissa ideoiden saaminen toimittajilta on tärkeää ja tämä pitää pystyä ottamaan huomioon myös tarjouspyyntö- prosessissa. Jotkin palveluista kuuluvat kummallekin puolelle, kertoo Jussi ja jatkaa: Hankinnan on ymmärrettävä oma palveluroolinsa oikein. Kustannustehokkuuteen vai arvoon keskittyminen Kustannustehokkuuteen tähtäävällä hankinnalla on tärkeä rooli myös palveluiden hankinnassa. Tyypillisiä esimerkkejä, missä keskitytään kustannustehokkuuteen ovat esimerkiksi matkustamiseen liittyvät palvelut ja työvaatteet. Mielestäni tämä alue voi olla hankintaorgani- saation vastuulla, sanoo Jussi. Arvonluontiin tähtäävä hankinta liittyy esimerkiksi tutkimukseen ja tuotekehitykseen, markkinointiin ja ICT:hen. Teolliset palvelut, missä tavoitellaan asiakkaan toiminnan tehostamista tai tietointensiiviset palvelut, missä haetaan innovaatioita ja asiakkaan luoman arvon kasvattamista ovat myös hyviä esimerkkejä arvokeskeisistä palveluista. Hankinnan on ymmärrettävä markkinoinnin tehtävät ja haasteet Markkinointihankinta on mielenkiintoista, mutta jotta sitä pystyy tekemään, pitää ymmärtää markkinoinnin tehtävät ja haasteet, aloittaa Anne SassiLeivonen. Hankinta menee markkinoinnin luokse liian usein perinteisillä hankintatyökaluilla, säästöt mielessä, hoitamaan näennäisesti isoa spendiä, hän jatkaa. Markkinoinnin suuri murros Markkinointi elää suurinta murrosta pitkään aikaan ja murros koskee kaikkia toimialoja, sanoo Anne ja jatkaa: Ditigalisoituneessa toimittajaverkostossa on valtava määrä toimittajia, joita markkinoijan pitäisi pystyä johtamaan tavoitteeseen päästäkseen. Markkinointiinvestoinnin tuoton parantaminen. Markkinointi on nimenomaan investointi, ei siis pelkkä kulu. Kuluja voi leikata ja lopettaa, mutta tuottavaa investointia kannattaa jatkaa. Lisäksi investoinnin tuotto pitää pystyä mittaamaan. Tämän vuoksi markkinointihankinnan pitää Suomen Osto ja Logistiikkayhdistys LOGY ry

3 kustannuksien optimoinnin lisäksi kasvattaa markkinoinnin lisäarvoa ja myyntiä. Hankinnan ja markkinoinnin risteyskohtia Jos markkinoinnin tehtävä on pyrkiä erilais- tamaan tuotetta markkinoilla, niin hankinnan tehtävä on puolestaan yhtenäistää ostettavia palveluita ja konsolidoida ostoja, samankaltais- taa. Markkinoinnin ja hankinnan ajattelu voi mennä ristiin esimerkiksi valittaessa mainostoimistoja, sanoo Anne. Pitää löytää säästöjen ja lisäarvojen välinen tasapaino. Mikäli mainostoimiston luomassa mainoksessa viesti on riittävän hyvä, niin tarvitaan vähemmän toistoja mediassa: näin säästetään mediatilan käytössä sanoo Anne. Idean luomisessa ei siksi välttämättä kannata säästää, hän jatkaa. kanavien kautta, yksi esimerkki tästä voisi olla esimerkiksi Ideoiden crowdsourcing. Uusia kategorioita Hankinta on uusien haasteiden edessä, koska markkinointiin syntyy uusia kategorioita, kuten markkinoinnin IT ja onlinemarkkinointi, joiden spendi on vielä pientä. Mediamurros on muuttanut myös perinteisen mainostoimiston roolia; erilaisia markkinointitoimistoja on nykyään joka lähtöön, Anne jatkaa. Markkinointiinvestoinnin vaikuttavuuden maksimointi Markkinointihankinnan tehtävä on varmistaa, että markkinointiinvestointi käytetään mahdollisimman tehokkaasti, toteaa Anne. Markkinointihankinnan tuloksellisuutta voi mitata säästöjen lisäksi esimerkiksi kuluttajalle näkyvän median osuudella markkinoinnin koko rahankäytöstä. Toimittajien johtaminen Markkinoijalla on valtava verkosto johdettavanaan. Hankinnan pitää ymmärtää miten markkinoinnin prosessi toimii, mietittävä yhdessä markkinoinnin kanssa mitä kannattaa tehdä itse ja mitä ostaa ulkoa ja sen jälkeen miettiä mahdollisia toimittajia. Vasta tämän jälkeen päästään toimittajien johtamiseen. Hankinnan täytyy ymmärtää, että perushankintaprojekteihin ja säästöihin keskittyminen onnistuu markkinointihankinnan ensimmäisissä kehitysvaiheissa, mutta todelliset hyödyt tulevat, kun päästään miettimään koko arvoketjun uudelleen määrittelyä, päättää Anne esityksensä. Jotta markkinointiinvestoinnin tuotto paranee, pitää saada parempaa suunnittelua ja tehokkaampaa mediatilaa, mutta halvemmalla, Anne sanoo. Markkinoijat ovat usein kovempia tinkimään kuin hankinta, koska heillä on tiukat budjetit, hän toteaa. Hankintaorganisaatiolla voisi olla myös rooli siinä, miten markkinointiideoita saadaan uusien Suomen Osto ja Logistiikkayhdistys LOGY ry

4 IThankinnan voimakas muutos IT ja markkinointipalveluiden hankinnan haasteet ovat hyvin samankaltaisia, lisäksi digitalisoituminen hämärtää eri kategorioiden välisiä rajoja, aloittaa Antti Suorsa. Digitalisoitumisen ja teknologiamullistuksen myötä pilvipalvelut ovat korvanneet monia perinteisiä ITtuotteita ja palveluita. Tämä on aiheuttanut suuren muutoksen siihen, miten IT:tä ostetaan, sanoo Antti. Toimittajasuhteen ydin on luottamus Jotta IT:tä voi ostaa tehokkaasti, pitää ymmärtää iso kuva ja ostoksen vaikuttavuus liiketoiminnalle, tämän vuoksi myös vaatimusten pitää olla riittävän joustavia. Lisäksi hankinnalla on rooli toimittajien hallinnassa, kun palvelu on jo tuotannossa. SLA:han alla olevien hinnoitteluesimerkkien mukaisesti, kertoo Antti. Tämän lisäksi voidaan ottaa käyttöön keppi ja porkkana tyyppisiä ratkaisuja, jotka ohjaavat toimittajaa haluttuun suuntaan. Antti sanoo: Näiden asioiden miettiminen on oleellista palvelun tai projektin onnistumisen kannalta. Antin vinkit onnistuneeseen IThankintaan 1. Toimittajan kanssa on kommunikoitava kaikilla tasoilla, jotta palvelu saadaan sellaisena, kun halutaan ja se kehittyy haluttuun suuntaan. 2. Pitää ymmärtää oikeasti mitä ollaan ostamassa, mitä on tarjolla ja haetaan innovaatioita myös toimittajakentästä. Omat tarpeet täytyy ymmärtää hyvin, jotta palvelukuvaus on riittävän tarkka. Toimittajilta voi myös kysyä, miten he palvelun tuottaisivat, jotta saadaan haluttu lopputulos. 3. Koko IThankinta, mutta erityisesti sopimukset ja toimittajahallinta, on tehtävä systemaattisesti. Toimittajien seuranta ja palvelutoimituksen hallinta on kriittistä hankinnan onnistumisen kannalta, koska palveluja ostettaessa kaikki tapahtuu sopimuksen tekemisen jälkeen Toimittajasuhteen hallinnan ydin on luottamus; jos sitä on, voidaan tehdä luoviakin diilejä, mutta jos se puuttuu, metsään mennään pienissäkin hankkeissa, sanoo Antti. Hinnoittelun sitominen SLA:han Kun ostettava palvelu on kuvattu, siihen liittyvä palvelutaso kuvataan palvelutasosopimuksessa, SLA:ssa. Jos halutaan ostaa vaikuttavuutta, niin neuvotteluissa voidaan yrittää sitoa hinnoittelua Suomen Osto ja Logistiikkayhdistys LOGY ry

5 RYHMÄKESKUSTELUT MITKÄ OVAT SUURIMMAT KÄYTÄNNÖN HAASTEET PALVELUIDEN HANKINNOISSA? MITEN SAADAAN SOVITUN MUKAINEN PALVELU TOTEUTETTUA? Palvelun määritteleminen Mitä ostetaan? Kuka ostaa? Vaikuttavuus? Mikä on kompetenssi? Sisäiset käyttäjät joskus vaikea saada kyseenalaistamaan palvelun hankinta ja nykyiset palveluntuottajat Nykyinen toimittajamme tuntee toimintamme niin hyvin! buyin sisäisesti, sitoutuminen, sisäiset rajapinnat hankinnan resursointi palveluihin usein niukka Hankintatarpeiden kanavointi on haasteellista määritellä Miten tilaus tehdään? Miten työkalut pystyvät tukemaan hankintaa? Mikä loppulaskutus tulee olemaan? Seuranta ja jälkihoito haasteellista Selkeät tavoitteet ja roolitus à Mitattavuus Jatkuva seuranta ja arviointi à Läpinäkyvyys Yhteistyöprosessi à Yhteistyön johtaminen MITEN VARMISTETAAN SISÄISTEN ASIAKKAIDEN SITOUTUMINEN? Mikä on sidosryhmille olennaista? Kenen kannalta paras palvelu? Kuka on oikeasti asiakas? Sitoutuminen vs luontainen kysyntä; lobbauksen merkitys Alusta asti tarvittavat/oikeat ihmiset mukaan (sidosryhmäanalyysi) Toimintamallista sopiminen: sovittu prosessi määritelty ja hankinnan läpivienti sen mukaan, roolitukset! Yhteiset tavoitteet ja päätökset sidosryhmien kanssa Nöyrästi, mutta ylpeästi Suomen Osto ja Logistiikkayhdistys LOGY ry

6 Kiitos Roundtabletilaisuuden puhujille! TkT Jussi Heikkilä työskentelee tutkijana Tampereen teknillisen korkeakoulun Teollisuustalouden laitoksella ja konsultoi yrityksiä tuotantojärjestelmien ja hankintatoimen kehittämisessä. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus tuotannon, toimitusketjujen ja hankinnan tutkimuksesta, opetuksesta ja kehittämisestä Suomessa, muissa läntisen Euroopan maissa ja Aasiassa. Anne SassiLeivonen vastaa SOK:ssa Sryhmän markkinointiviestinnän hankinnoista. Aikaisemmin Anne on ollut kehittämässä hankintatoimintaa sekä konsulttina että Fazer- konsernissa hankintapäällikkönä. Antti Suorsa is a procurement professional with passion for sourcing of services. During past decade Antti has worked in several procurement roles on two continents at Nokia. In his current role Antti is responsible for IT category management at Konecranes. LOGY:n Roundtable tilaisuudet ovat yritysjäsenille tarkoitettuja, maksuttomia keskustelu ja oppimistapahtumia. Kaikki tässä dokumentissa esitetyt asiat näkemykset ja mielipiteet ovat esittäjien omia, eivätkä ne edusta heidän työnantajayritystensä tai LOGY:n virallista kantaa. Suomen Osto ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, sisällön ja kuvien osittainenkin kopiointi ja jakelu on kielletty ilman LOGY:n kirjallista lupaa. Teksti ja kuvat: Lauri Vihonen, Leader s Beacon Group Oy Suomen Osto ja Logistiikkayhdistys LOGY ry

7 MERKITSE KALENTERIISI KEVÄÄN HANKINTAAN LIITTYVÄT ROUNDTABLETILAISUUDET HANKINTATOIMEN ORGANISOINTI JA JOHTAMINEN Miten integroida hankintatoimi liiketoimintaan? Mikä on toimiva johtamismalli mihinkin tilanteeseen? Mitä kannattaa hankkia keskitetysti, entä mitä hajautetusti yksiköissä? Mikä käytännössä toimii ja mikä ei? Aika: klo Paikka: Metropolia AMK, Leiritie 1, Vantaa Tilaisuudessa jakavat kokemuksiaan Antti Puustinen toimii kehityspäällikkönä Skanska Oy:n Nordic Procurement yksikössä. Voitto Qvick vastaa ABB:n Drives & Controls liiketoimintayksikön toimitusketjusta. Yhteistilaisuus Metropolia AMK:n kanssa ja siihen osallistuvat myös Metropoliassa Master- tasoiseen tutkintoon tähtäävän, hankintatoimeen keskittyvän aikuisopiskelijaryhmän jäsenet. Tilaisuus on avoin LOGY:n hankintafoorumin yhteisöjäsenille. EPÄSUORIEN HANKINTOJEN HALTUUNOTTO Miten epäsuorat hankinnat on tehokkainta järjestää eri tilanteissa? Miten toimintaa kannattaa kehittää? Konkreettisia syitä onnistumisiin ja epäonnistumisiin? Aika: klo 1417 Paikka: Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki Tilaisuudessa jakavat kokemuksiaan Juha Taipalinen on Head of Sourcing, Tieto Oyj Sari Hakkarainen toimii Vaasan- konsernin hankintajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. HUHTIKUUN TILAISUUS ON AVOIN KAIKILLE! Välitä kutsu aiheesta kiinnostuneille ja kollegoillesi. Yhteisöjäsenten Ilmoittautuminen sähköpostilla saadun linkin kautta, muut sähköpostilla Lisätietoa: Lauri Vihonen, , SUUNNITTEILLA TILAISUUS, MISSÄ MERKITTÄVÄ, UUSI, MIELENKIINTOINEN TEEMA Aika klo 1317 (alkamisaika tarkentuu) Paikka: Helsingin alueella Merkitse heti kalenteriisi! Suomen Osto ja Logistiikkayhdistys LOGY ry

KILPAILUKYKYÄ HANKINTAOSAAMISELLA

KILPAILUKYKYÄ HANKINTAOSAAMISELLA KILPAILUKYKYÄ HANKINTAOSAAMISELLA LOGY- tilaisuus 6.5.2014 Yrityksen hankintatoiminta on murroksessa, koska organisaation jalostusarvosta syntyy jopa 70% ulkopuolelta hankituista, ostetuista, resursseista.

Lisätiedot

HANKINNAN URATARINOITA Hankintafoorumin Roundtable 6.11.2013

HANKINNAN URATARINOITA Hankintafoorumin Roundtable 6.11.2013 HANKINNAN URATARINOITA Hankintafoorumin Roundtable 6.11.2013 Sanotaan että Ihmiset ovat organisaation tärkein voimavara. Miten henkilöitä tulisi johtaa ja osaamisesta pitää huolta, jotta niin yritys kuin

Lisätiedot

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Saku Mäkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2007

Projektitoiminta 2/2007 Projektitoiminta 2/2007 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXX, ISSN 1455-4178 PROJEKTIT JOHTAMISESSA 8 Projektiviidakossa hyvin suunniteltu reitti ja oikeat työvälineet ovat elinehtoja 12 TEKES valmistelee

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

UUDEN TEKNISEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN JA MYYNNIN HAASTEET

UUDEN TEKNISEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN JA MYYNNIN HAASTEET Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2012 Anna Uusitalo UUDEN TEKNISEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN JA MYYNNIN HAASTEET Case Juras Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Pasi Syrjä 2.tarkastaja:

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

Teollisen yrityksen. digitalisoitumisen käsikirja

Teollisen yrityksen. digitalisoitumisen käsikirja Teollisen yrityksen digitalisoitumisen käsikirja Market-Visio Oy, 2014. Tämä tutkimus on tarkoitettu vain tilaajan käyttöön. Tutkimusraportin kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 898/80) ja

Lisätiedot

Selvitys palveluiden kaupallistamisesta 2007

Selvitys palveluiden kaupallistamisesta 2007 Selvitys palveluiden kaupallistamisesta 2007 Palvelumyynti - uskallusta luvata? Palveluiden myynti vaatii aivan erilaista osaamista kuin perinteinen tuotemyynti. Tuotteet voivat olla hyvin samankaltaisia,

Lisätiedot

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations 25.5.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint

Lisätiedot

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Laskentatoimi Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen 11.05.2006 Tekijä: Opponoija: Ohjaaja: Anna Rautiola

Lisätiedot

Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY

Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2011 TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN i ARTTU KALLI PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Prof. Hannu Kärkkäinen on hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 9.12.2009 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla

B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla Kandidaatintyö Heikki Lintu TIIVISTELMÄ Tekijä: Heikki Lintu Työn nimi: B-to-B-palvelutuotteiden

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Petteri Laine Elokuu 2009 2 (19) Tämä dokumentti on kirjoitettu selkeyttämään ja käsitettä myyntiprosessi, englanniksi Opportunity Process. Myyntiprosessi sekoitetaan

Lisätiedot

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle N:O 02 SOLITA THINK TANKIN LOPPURAPORTTI 2 SYYSKUU 2014 04 06 08 16 ESIPUHE THINK TANK -RYHMÄN JÄSENET JULKISHALLINTO JA DIGITALISAATIO MISSÄ MENNÄÄN VUONNA 2014 Julkishallintoa leimaa tehottomuus ja yhteistyön

Lisätiedot

Asiakkaiden odotuksia käännöspalveluiden myyntiprosesseilta

Asiakkaiden odotuksia käännöspalveluiden myyntiprosesseilta Asiakkaiden odotuksia käännöspalveluiden myyntiprosesseilta Case: Maris Multilingual LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Opinnäytetyö Kevät 2015 Sini Olkanen

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410. Markku Mikkola & Tapani Ryynänen. Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410. Markku Mikkola & Tapani Ryynänen. Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410 Markku Mikkola & Tapani Ryynänen Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2410 Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa

Lisätiedot

TARKEMMIN, KOLLEGAT HANKINTAPOMON HERMO KESTÄÄ TUNNELISSA TALLINNAAN? PAULIGIN KATARIINA AHO OSTAA SUOMEN KAHVIT

TARKEMMIN, KOLLEGAT HANKINTAPOMON HERMO KESTÄÄ TUNNELISSA TALLINNAAN? PAULIGIN KATARIINA AHO OSTAA SUOMEN KAHVIT 4 2014 Rocla SUUNNITELTU JA VALMISTETTU SUOMESSA. Uusi sähkökäyttöinen Cat -vastapainotrukki. Vahva vaihtoehto polttomoottoritrukille. Tehokas ja taloudellinen. Innovatiivinen suunnittelu pudotti energiankulutusta

Lisätiedot

ASIAA. jotka pitää mielessä, kun ostat digitaalisen liiketoiminnan konsultointia

ASIAA. jotka pitää mielessä, kun ostat digitaalisen liiketoiminnan konsultointia ASIAA jotka pitää mielessä, kun ostat digitaalisen liiketoiminnan konsultointia Kun ostat digitaalisen liiketoiminnan konsultointia ulkoisilta kumppaneilta, kannattaa pitää mielessä kysymys: miten yhteistyökumppani

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

Vaikuttavin opinnäytetyökilpailu s. 11 Ilmoittaudu laivaseminaariin Tietotyö+1

Vaikuttavin opinnäytetyökilpailu s. 11 Ilmoittaudu laivaseminaariin Tietotyö+1 TIETOJÄRJESTELMÄTYÖN ASIANTUNTIJA Nro 2/2014 Sytyke ry:n jäsenlehti MONITOIMITTAJAPROJEKTIT KOKONAISARKKITEHTUURI Kokonaisarkkitehtuuri käyttöön julkishallinnossa s. 16 Systemaattinen innovointi s. 12

Lisätiedot

Organisaation ostokäyttäytyminen ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät - Case Yritys X

Organisaation ostokäyttäytyminen ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät - Case Yritys X Organisaation ostokäyttäytyminen ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät - Case Yritys X Rautiainen, Inka 2013 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Organisaation ostokäyttäytyminen ja ostopäätökseen

Lisätiedot