;j" SUOMEN OLYMP. OLYMPIAKOMITEAN VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta 1959

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ";j" SUOMEN OLYMP. OLYMPIAKOMITEAN VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta 1959"

Transkriptio

1 SUOMEN OLYMP YH ;j" 1) ISTYS SUO~EN OLYMPIAKOMITEAN VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta Niiden edellytysten ~urvin, jotka komitean hallitus oli luonut jo vuoden 1958 aikana saatettiin toimintavuonna ryhtyä suurempien valmennusmäärärahojen jakamiseen sekä vuoden 1960 kisojen teknilliseen valmisteluun tehdyn suunnitelman puitteissa. On eritoten mainittava, että valtiovalta suhtautui erittäih myönteisesti hallituksen esityksiin varojen saamisesta. 2. Jäsenistössä ei tapahtunut mitään muutoksia. Jä'- senliittojen määrä oli siis 23 nimittäin: Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto Työväen Urheiluliitto Finlands Svenska Centralidrottsförbund Suomen Hiihtoliitto Suomen Kanoottiliitto-Finlands Kanotförbund Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto Suomen Käsipalloliitto-Finlands Hansbollsförbund Suomen Ampujainliitto SUQmen Jääkiekkoliitto-Finlands Ishockeyförbund Suomen Maahockeyliitto-Finlands Landhockeyförbund Suomen Miekkailuliitto-Finlands Fäktförbund Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liitto Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto Suomen Palloliitto-Finlands Bollförbund Suomen Painonnostoliitto (

2 Suomen Purjehtijaliitto-Finlanrls SegJ 'lrförbund Suomen Pyöräilyliitto Suomen Ratsastajainliitto-Finl.. nds Ryttarförbund Suomen Soutuliitto-Finlands Roddförbund Suomen Uimaliitto-Finska Simförbundet Suomen Vrbe11u111tt9 I Suomen Volmlstelullitto Mainitut jäsenjärjestöt olivat valtuuskunnassa (olympi*komiteassa) 2, edustettuna seuraavalla tavall l : Suomen Ampujainliitto: Kenra8.liluutnantti H. V. Österr I'l.n Kenraalimajuri J.A.Ravi la Varalla: Evers ti Ekholm Suomen Hiihtoliitto: ttekn.tri V.V. Yolho Sosiaalineuvos Akseli :a skel~ Toim.johtaja Rolf Hohe nthal Toim.johtaja Olavi Ri s~~nen Kenraalimajuri Ali Kos '-imaa Suomen Jääkiekkoliitto: Johtaja Yrjö "Rahkamo Toimittaja P, Pirhonen Varalle: OsastopäälI. l~in o Nuutinen (kuollut) Varalla: Pankinjohtaja Lauri Antero Suomen Kanoottiliitto: Ev.luutn. Eino Kuvaj~ Kapteeni Matti Talsi Osastonhoitaj'. Toivo Pulkkinen Lainopinkandidaatti Oiva Vanonen (kuollut) Varalla: Rehtori Olavi Ranta Suomen Koripallo- ja LentopalJ oliitto Pääjohtaja Jussi Lappi-Seppälä Varalla: Ekonomi Olavi Harju Suomen Käsipalloliitto: /

3 Kauppaneuvos Risto Orko Varalla: Prokurist-i Aulis RUU8UV8.~ra Suomen Luisteluliitto: Myymälänjohtaja Eino Pikkarainen Jaostopäällikkö Leo Huttunen Varalla: Dipl.ins. Lauri Park~inen Autoilija Sulu Punklinen Suomen Maahockeyliitto: Toim.johtaja.Heikki Jalo Varalla: Johtaja Kaarlo Einiö Suomen Miekkailuliitto: Kenra~limajuri Olavi Huhtala Varalla: Tekn.tri Jori Larinkari Suomen Nykyaik. 5-ottelun liitto: Kenraaliluutnantti Uol ~ vi Po~ ius Varalla: Ev.luutn. Ol,tvi Larkas Suomen Nyrkkeilyliitto: Kauppias Valle Resko Rautatievirk. Ilmo L-:1.illJ.sheimo Varalla: Varnstopäällikkö K"levi Sampila Johtaja Erkki Savol tinen Suomen Painiliitto: Pääkonsuli Arvo Himb \ rg Työnjohtaja Elmer Härrhä Toim. johtaja Esko Kos f.ila Varalla: Lääk.tri Pa ~vo Pankama Lautatarhan päällikkö Hugo Jaos Kauppias Kalevi Niemi Suomen Painonnostoliitto:

4 Osastopäällikkö Bruno nyberg Toimitsija T.O.Kaivola Varalla: Ekonomi Pent t i Väänj nen Mainospiirtä jä Oiv ~ Hurme Suomen Palloliitto: Johtaja Niilo Koskinen Tarkastaja Kalle Altti Varalla : Pääsihteeri J ohn Gustafsson (yksi paikka täyttämättä) Suomen Purjehtijaliitto: Lakit.tri J.O~Söderhjelm Varalla: Varatuomari Hans Dittmar Suomen Pyöräilyliitto: Johtaja Armls Paalamaa Dipl.ins.Lennart Kivi Varalla: Ekonomi Christian Desch Kansanedustaja Pa ~ vo Aitio Suomen Ratsastajainliitto: Kenraalimajuri Leo Ekberg Varalla: Kenr.majuri Gustaf Ehrnrooth Suomen Soutuliitto: Kontra-amiraali Svante Sundman Varalla: Toim.johtaja Erkki Norama~ Suomen Uimaliitto: Kenraalimajuri Yrjö Valkama Toim.johtaja Unto Palonen Toim.johta ja Olavi Suvanto Varalla: Johtaja J öns Lindquist Toim. johtaj'l J allu Järvinen Toim.johta ja Kalle Lehtinen

5 Suomen Urheiluliitto: Agronomi Reino Piirto Hovioik.asessori Toimi Tulikoura Toim.johtaja L ~uti ~ i ct tin en Toim.johtq ja Jukka L eht i~en Ta loudenhoi t a ja ViI j 0 kaner v J. Varalla: Johta ja Jukk~ Uunil ~ Joht ~ ja Aatos Vuolle-Apiala Opettaja Eino Leino Ulosottomies Aarne Nummelin Suomen Voimisteluliitto: Kouluneuvos Väinö Lahtinen Sosialijohtaja Erkki Palolampi Työnjohtaja Onni Mäki Varalla: Arkkitehti Ei~ ari Teräsvirta Voim.opettaja Paavo To r d svirt ~ Työnjohtq j a Yrjö Ahtio Sääntö jen 9 no j alla valitut j":sene t : Pankinjohtaja J.W. Rnr.;ell ( KOK) K2upunginjohtaja Erik V. Fr encell (KOK) Toim.johta ja Einar Fr i~a n Kqnsanedusta ja Kauno Kl eemola Varatuomari Kallio Kot ~. s Vuorineuvos Wm. Lehtinen Puheenjohtaja Pekka Martin Tarkqsta j a Unto Siiv on~ n Toimittaja Enzio Sevon ja Lehtori Väinö Teivaal a Yhdistyksen hallituksen luodos t a v l t seur '.qva t 15 seuraavat,

6 15 vqltuuskunn~n jäsentä: Pankinjohtaja J.W. Rangell (Itseoikeutettu) Kaupunginjohtaja Erik v. Froncell (itseoikeutettu) Toimitusjohtaja Ein~r Frimqn Pääkonsuli Arvo Himberg Sosialineuvos Akseli' "lskel t Joht nj~ Niilo Koskin0n Ministeri Kauno Kleemolo. Kouluneuvos Väinö Lahtinen Puheenjoht8.ja Pekka M:"l~tin Agronomi Reino Piirto Myymälänjohtaja Eino Pikkarainen Kennaqliluutnantti Uol~vi Poppius Tarkastaja Unto SiivonJn Kenral.limqjuri Yrjö Valkama Kenra1liluutnantti H.V. Österholm Hallituksen myös yhdistyksen ja valtuuskunnan puheenjohtajiston kokoonpo.no oli seura~v8.: Puhe-::njohtaja: Yrjö V"lkama 1. var~puheenjohtaja: Reino Piirto 2. varapuheenjohtaja: Akseli Kaskela Yhdistyksen j, hallitu:.sen sihteerinä toimi majuri E.A. Rosenquist sekä rahastonhoitrtj'ma kauppat.lis. O.J.Niinikoski. Yhdistyksen tilintarkutajin toimivat kertomusvuonna ylikamreeri Sulo Järvinen ja jaostopäällikkö Keijo Viianen sekä heidän varamiehinään taksoitmssiht~0ri T.Uimonen ja kans~nedustaja E.A. Raunio. Kokoukset: Valtuuskun~~ kokoontui sääntöjenmukaisesti vuos ikokoukseensa huhtikuun 20 pbi vänä 11 ')59. Marraskuun 23 päivänä oli

7 v~ltuuskunta myös koolla Squaw Valleyn t a lvikis02 varten tehdyn suunnitelman hyväksymistä sekä yhteistoimint~kysymyksen käsittelyä varten. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä 11 k e r t aa eli 1 8 1, , 1 4., , 1 6, 6., , , o., ,23.11., ja Hallituksen asettamat asioita valmist~v~t valiokunnat, määrär~havaliokunta ja varusvaliokunta pitivät kukin kolme kokousta, Kansainvälinen Olympiakomitec : Komitea piti yhdessä kansallisten komiteoiden edustajien kanss" toukokuun 18 ja 19 päivinä 1959 kokuksen Roomassa, joss ~ oli esillä kysymys kans~invälisen olympiakomitean uudell~enjärj( :;tely2tä eritoten kansallisten komiteoiden j a kansainvälisten Jiittoj ;n työhön os ~qnoton j~ v~ikutusvallan lisäämistä silmälläpitäjn ~ekä erinäisiä muita kisoj~ koskevia kysymyksiä. Hallituksen ~d ust ~j ina olivat kokouksessa läsnä puheenjohtajl ja sihteeri. Mai~itun kokouksen jälkeem kokoontui Kans tinvälinen Olympiakomi te:l Muencheniin j3. pär;tti m.m. antaa vuoden 1964 olympiakisqt Tokiolle sokä talvikis l t Innsbruckille. Suomen molemmat KOK:n jäsenet olivat kokouksessa mukana. Yhteistoimint3.kysymys. Komitean hallitus pyrki v:a 1959 aikana useiden neuvottelujen ja sopimus luonnoste n avulla a ikaansaa ma3.n yhteistoiminta~ maamme urheilujärjcotö j en välillä, jotta p ~ rhaimmat edustusurheilijamme sal taisiin mu~l~n olympiaedustusjoukkueisiimme. Kokouksessa 18.9 hyväksyttiin yk~limielisesti seura'lva sopimus teksti : Sopimus yhteisestä os qnotosta vuoden 1960 olymp i akisoihin 1 Työväen Urheiluliitto asett~l edustusurheilijansa käytettäväksi

8 Suomen olympiajoukkueita muodostettaessa jq s~a edustusurheilijoiden. v~rojajkäytettäväksecn Suomen Olympi~komitealta. 2. Joukkueen jäsenet katsast et~~n j '1 v~lita 1 n yhteis2sti sovituissa tilaisuuksissa 9 jota v~rten he liittyvät "0lympiayhdistys 1960":een 9 joka on kunkin urheilulajin kansallisen ja kansainvälisen liitgn ja niiden stiuntöjun alainen. Teksti-nlistettiin keskus - J'l vr~oisliittojcn hyväksyttäväksi.kun ei tulostå" syntynyt alisti hallitus yhteisedustust~ kos k~v~n kysymyksen kokonaisuudossaan valtuuskunnan käsiteltäväksi Mainitun kokouksel päätöksen muk~an oli tarkoituksen täyttämiseksi perustettava Ol y~pia SO-niminen yhdistys 9 jonka tuli liittyä erikoisliittoihin. Tähän tähtäävä sopimusluonnos alis~ tcttiin osapuolten hyväkäyttäväksd. Valmennus.V~lmennGttavien lukll ~ e i vielä vuoden 1959 pienennetty v~~n pysyivät v.almennettavien määrät entisellään, jonka lisäksi jääkiekko toimintavuoden lop~ll a määräsi 2P miestä olympiavalmennukseen. Sanotut miesmäarät oliv t seurn~vat: Hiihto 33 Ammunta 1 1 luistelu 10 Melonta 8 Jä.äkiekko 20 Miekkailu 3 Ampumahiihto 5 Nyrkkeily 8 Talvilajit 68 5-ottelu 5 Paini 18 Painonnosto 7 Pyöräily 4 Soutu 10 Uinti 4

9 Voimistelu 7 Yleisurheilu 33 Kesulajit 118 Aivan vuoden lopussa hyväksyt~iin 6 n~isvoimistelijaa v~lmennettaviksi komitean kustannuksell ~~ jonka takia olympi~valmennettavicn yhteisluku nousi 192 henkejn. Tämän ryhmän v~lment2mi3ta v ~r tem myönsi komitoan hallitus käytettävissä olo vien varojen uitteissa valmennusmäärärahoja scur::''lvasti: TaI vii::'. j i t : Hiihto ITlk I Luistelu mk Ampumahiihto Jääkiekkoilu mk mk Yhteensä mk Vuonna 1958 jaetut mti riit huomioonottaen~ on talvil'ljoillc j:=tottu v'llmennusmäärärahoja yht~gnsä mk. Kesälajeille jaettiin kertollusvuonna kethdessa yhtä suurcss'1 erässä v9.lmennuks2gn seura v'1.lla t -~vall~ : Ammunta mk Melonta Miekk8.ilu Nyrkkeily 5-ottelu Paini Painonnosto Pyöräily Soutu Uinti Voimistelu mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk

10 Yleisurheilu Yhteensä mk mk Vuoden 1959 aikana on qiis/h~l litus, tettäväksi qsettanut yhteensä ~00 8ri urheilulqjien käy- mk olympiaehdokkqiden v LImennukseen, kun vielä vuoden lopussa jaettu n1isvoimistelun määräraha mk nqisvoimistelujoukkueen vqlmentamist q varten on liitetty yllämainittuun yhteissummp.a~1. Niille l q j~ille, joill ~ on orkoisen suuret matorialimenot on hclllitus myöntänyt erisuuruisia hankintamäärärahoja, toimintavuoden aikana yhtoensä mk. Sguaw Valleyn valmistelut. Hankittuaan erinäisiä tarjouksia - jq tehtyään tiedusteluja erilqigista m~hdollisuuksista matkustaa kisapaikalle päätti hallitus lopullisesti, neuvot~ltuakn SAS:n edustajien kanssa yhdessä muiden pohjoismaitten olympiakomiteoiden edust~ jien kanssa (kokous Tukholmass ' ) antqa kuljetustehtävän SAS:lle, jonka kanssa tehtiin sopimus k1hden DC-7 C koneen vuokra'lmisesta matkq~ varten Helsinki-Tukholma-Oslo-Squaw Valley-San Francisco-New yory~tukholma-helsinhi. Kuljetuksen hinta oli, huomioonottaen sen, että muutama ~ies ku st~ kin mq'stn joutui turvqutumaan vuorokonekuljetukscen, hieman yli mk henkeä kohti. Saadakseen käsityksen Squaw Valloyn oloista ottivqt Suomen Hiihtoliiton joukkue sekä Suom0n Luisteluliiton joukkue OSqq n.k. Squaw V~lleyn esikisoihin helmikuuss~ Hallitus ~i katsonut voivansa matkaa kustantaa, mutta myönsi sanotuilie liitoille lainavaroja osanoton mahdollistamiseksi ja päätti myös kustantaa joukkueen johtajan, Rolf Hohenthalin matk'ln, kosk~ muutenkin oli ollut tarkoituksen8. lähettää kisapaikalle edustajrm majoitus-y.m. lsioiden hoit'lmista v'lrten. Tehdystä matk18t~ oli myönteisiä kokemuksia, joit'l

11 käytettiin hyväksi m.m. v~rustuksen kokoonpanoa j a majoitusta suunniteltaessa. Hallitus v alitsi Squaw Valleyn joukkuee n ylijoht~j ~ ksi Ak~ Ii Kaskelan sekä hänen apulais~.sg0n O.J.NiinikQsken. Jo~don muut henkilöt valittiih myös kokouks0ssa 2.12 erkoisliittojen ehdotuksesta. Nämä henkilöt olivit: Rolf HOhenthal, apulaisylijoht~jana ja hiihtojoukkueen johtajana Åke Svensk, pituushiihtä jien johtajana Pauli Vainio, yhd.miestcn j t mäenlaskijoiden johttjqna Helka RistolQinen naisjoukkueon johtajana Lassi Parkkinen, luiste lujoukkueen johtajan'l. ( e i päässyt mltk!1.lle) Aimo R~assima, ampumahiidon johtnjanr Veli Saarinen, yliv ~ lm~ntqj nna Lasse Joh~nsson, mäkimi0sten v~lmentajana L ~uri Sil vennoinen, hi ir don huol tl''t j '"1na Pekka Kuv~ja, hiihdon hu olt ~ jlna Eino PikkRrainen,luistvlun huo lt~jan~ (sittemmin joukku8 3n johta.ja) Reino Eväva'lra, luist 1un v lmentaj'l.na Vilho Ylönen, ampumahi ~h don vllmenta j a na Vilho Ra 1mi, hiero jan :. j'l lulstelun vakment~jrna Veikko Kosonen, joukkugo n hiero jana Vuoden lopulla valitti:n tri Mqrtti J.Karvonen joukkueen lääkäriksi. Jo kesäkuussa oli hallitus v~linnut Los Angelesin S~n - ta Monicassa asuvan tekn. tri Vd inö Hovverin Suomen t Qlvikisojen attashe~ksi. LehtimiespRikkojr oli h~llitus vqrqnnut Suomen käyttöön 15. Kisoihin lähti sittemmin YLin 10 sanomqlehtien edust~jaa.

12 SquJ.W V'l.llcyn joukkue ~n vnrustustq suunnittelemaan 'l.setti hallitus v~liokunn'~, johon tulivat yksi edust~ja Suomen Hiihtoliitostq (Rolf HOhentfual), yksi edust'l.j'l. Suomen LUisteluliitosJa (Eino Pikkar'l.inen) sekä komitean r'l.h stonhoitaja ja sihteeri. Varustuotehankinnoissa pyydettiin yli 80 tarjousta 21 varusesineestä. Hiihtäjien ja luistelijoiden erikoisvarusteiden hankinta jätettiin liittojen hoidettavaksi. Varu )teluettelo hyväksyttiin h'l.llitukscn kokouks8ssa syyskuun 18 päi VUll;1. j~ 88 oli seuran.va: Puku housuineen Päällystakki Lnkki Kengät Käsineet Kaulaliin3. Villap... ita 3-4 paitaq 1 urheilupaita 1-2 aluspn.itaa 3 alushousut 3 suk'l.t M1.tkal'l.ukku Anorlkki Verryttelykengät UrhCJi lusuk'l.t Vill8.lqkki Aurinkol1.sit Aft~r - ski - j~lkincet Verryttelypuku Kumij1.1kineet Hiihtopuku PipolJ.kki Hiihtokengät Hiihtokäsineet Polvisukat Luistelutrikoot Luistelukäsineet Päätettiin peria~ttees )~ hoitta vj.lmennettavien v~kuutukset mikäli ei erikoisliitoil12 ollut n.k. vuosiv~kuutusta. Sqmoin päätti hallitus ottaa joukkueelle vj.kuutuksen ajaksi sekä vakuttaa kunkin mqtkatqvqrat n qrvosta. Hallitus ilmoitti SuoHon SqU3.W Valleyn ko.ikkiin lajeihin

13 naisten alppil:.jjja ja k-mnoluistelu'1 lukuunottamatta, mutta piifitti myös myöhemmin osallisturll'",tta myös miesten 1.1ppi1:8.jeihin. Koska vuoden 1960 toirnintakertomus tu18'j sisäl tiimähn kisojen kohdalta enemmän yksityiskohti jn. kokonqisuuden kann1.ltakin on parempi, että sa~daan yhtenäinen tarkk8. selostus, onr'ljoituttu ni'in suppea~n Squaw V~lleyn kisoja koskev8.1.n osityks,en. L8.hden anomus v kiso j en s:1:.miseksi.jo 'likrtisemrnin esille tullut ajatus v t"i 1968 t~lvikisojen sa.misesta Suomeen, joko Lahteen tai Kuopioon on komitean hallituksen taholtr käsitelty useita kertoja k'lupunkien j'l hallituksen puheonjoht1.j1.n ja k'lupunginjoht1ja v.frenkcellin välisissä neuvotteluissa. Komit01. alisti omine lausuntoineen Ll.hden kn.upungin anomuksen KOK:lle jo vuoden 1958 joulukuussa sekä oli kirjeenv'lihdon kautta kosketuksiss~ K:.ns1.invälisen 01ympiakomi t o2n kcnssa. Toukokuuss'l pidetyssn. m1.i nitun komitean kokouksessa o.ivat SJomen molemmat edust1.jat läsnä L"',hden sinne lähettämien edus'.jion lehtori Yr jä K"lloniGmen ja toimitusjohtaja Åke Wahlroosin k' nssa. P'lnkinjohtaja Rangell esitti kokousehdotuksen päätöslauselm~ksi, jossa esitettiin hyväksyttävtisti aj'ltus kisoj~n mahdollisest'l J ~k~min;st1.. Vaikkrtkin Lahti ei tujlut kysymykseen äänestettäess:i v talvikisojen pitop:1ik1.st,~, Suomen edust1.jien ehdotuksest~ sai Rangellin ja v.frenkcelli esittämä kant1. suopean v1.sta'lnoton. Edustajiemme muokk1.1.m'llle ma'lperälle void'l'ln ehkä konkreettinen suunnitelma rakentaa tulev1.isuudessa. Room'"ln valmistelut. Room:.n kisoiss'1. tule8 toimeenpantflv lksi urheiluaiheisten valokuvien n(i~ttely. Hallitus as~tti Suomen os1.1- listumis ta v '!.lmis trma-1n kolrnehenkison valiokunnan, joka puolest'=u:tn esitti hallitukselle, 8ttä toimeenpn.ntaisiin yleinen valokuvauskilp:1ilu parhaimpien kuvien esill ')sa'1miseksi. Arvostelulaut1.kunta:.n S'l'ltiin herr8.t Osmo Pietinen 2uomen Valokuv'.a jain Liitosta, J.Y.J'lS-

14 kari Suomen Kameraseurojen Li",ost t cckä Ensio Liosim~n Suomen Lehtivalokuvn jien Liitosta, joiden lisäksi komiteqn puolest~ ~r - vosteluun os ~ llituivat konra Ii PO J ~i us j~ toim.joht. Frim~n. ~ilp2..ilun tuloksena oli 54 V'l.lokuv3.3., k ikki mustavalk,jisi3..kosk~ pohj~ ei hallituksen mielestä ollut t ~rpoeks i l~aj3. j. kuvian tasok'l.an 3i ollut erikoisen hyvh, päätettiin pidentää ilmott'l.utumisqika ja kehoitta2 yllumainittuja liittoja vetoama ~n jäsenistöönsä. Rooman pääsyliput.rooffi'l.n kisojen järjestelytoimikunt'l. pyysi 1959 alussa komitealta ehdotuksen pdjsylippujen j 'l. majoitustilojen v'l.stuunalaiseksi myyjäksi. Hallitus ehdotti tehtävään Suomen Matkatoimistojen yhdistyksen, jok 1 ;en myös otti v l.st l"n. Ensimmäiseen mätiräpäivätin mennes,ä lli 80 % lipuist'l. myyty. M'l.joitusjtirjestolyt aiheuttiv'l.t sitävast0~n cril~äis iä v 'l.ikeuksi'l.,joihin hallituksen oli pakko puuttua. H~llit~ks8Il. oli m3.hdollisuus v2r~t ~ ntam'l.ns'l. lup'l.uksen peruste Jlln v r'sin suuren määrän lippuja yleisradion lehdistön jq urheilujohdon käyttöön. Ilmoittautuminen. Ha l iitus on hoit'l.nut Suomen qlust'l.v'l.n ilmoittautumisen Room:1n kisoihin kaikkiin l l jeihin, koripalloa, I'i' ~. - hockcytä, vesipalloa ja ra ts'l.s ~us t a lukuunottnrn't tt'j.. OS 8.llistuminen j'l.lkapalloturnqukseen jää totouttamltta Suomen joukkueen hävittyä k'l.rsintaottelunsa S a ksa ~ ja Puolaa V'lSt nn. Joukkueen summittlisoksi v -:hvuudeksi ilmoitettiin mieotci johto mukn~nluettunr.. K"ns 'l.invälisen Olympiakomitean bulletiinissä No 62 oli Suomen Olympi ~ - komitean historia l koskeva hnllituksgn toimest~ 1'1.dittu kirjoitus. Talous:Merkille pantav' on vlltiovalltn erittäin suopea suhtqutuminen olympi ~ komitean v~r3.t' rpeeseun. Komitea s'l.i jäll e~n luv~tut viisi miljoona mlrkkn valtion budjettiin kuten ~ luss~ \ m'l.inittiin j l lisäksi hyväksyi Opetu~min ist e riö hallituksen 'l.nomuk-

15 sen sa:=tda erkoisen olympiaveikkauskierroksen ensiksi huhtikuuss:l, josta tuloksen~ oli yli 22 miljoona. m~rkkaa sekä sittemmin vielä marraskuussa, jonka kierroksen tulon oli yli 18. miljoona~. Tätc y ' on voitu rahoittqa ei ainorstaan v~lm~nnust~ vaan myös varustehqnkinnqt Squaw Valleyn edustusjoukhuvellc ja mqtk~t USA:han ja t~k~i8in koskematta Olympi8.1aisten keriiystoimikunn 'l.n keräiimiin varoihin. Toisen kierroksen varqt on kuitenkin 8'1 tu ktiyttöjn v sta tätä kirjoitettaessa jq on sen vuoksimyös suurin osa vqruste- ja m1tk~l~s kuist:=t m:ksettu vasta kuluvan vuoden puolella. Toimintqvuodcn kirj.npidollinen voitto oli markkaa. Muut tuotot jq kulut käyvät selville komitean t'l.seesta, jonka kokonaissumma on markkaa. Edustus. Komitea on vuoden qikan antanut kultqisen levykkeensä Itä - Stks~n 01ympiakomit2~n puhe0njohtajalle hra Heinz Schö belille sekä vqr'lpuheenjoht~j~.1.1c hr'l Gerhe.rd Heinzelle kii toksvksi h3idän komitean jäsenille (V 'lk'l.ma, Rn.ngell,Lehtinen, Martin, Piirto ) osoittamqst'l vier'l.'l.nv'l.r~iguudcsta ja hyvästä yhteistyödtä. Lisäksi on levyke annettu seura ville h.jnkilöille' : Hannes Kolchm'lir.Jn Jussi Tosdn.v:incn Robert Ch'3.rpcntior Suomen Painonnostoliitto Suomen Ampujainliitto 70 v. 60 v. 60 v. 25 v. 40 v. Sähkeitse on komitea onnitellut. Eero Lchton0n 60 v. Matti järvinen 50 v. Komitean htllinnollinen ja järjestely toiminta on siis sujunut häriöttä kertomuksen 'llussn ffi'initun t~loudellis~ntvun turvin v'1.1 -

16 " tiov1llan PUOl3lt~. V~litettav ~ sti on todettava, 2ttä työ urheiluelämämme eheyttämiseksi j 1 siis parha imnn,n edustuksen aika;ns3.amis\;;ksi olympiakisoihin on ollut erittäin epäkiitollista j ~ paljon turh2a työtä. vaativaa. Sanomalehdistön epäasiallinen asennoituminen v~rsin ratkaisevissn. kysymyksissä on myös ollut omia ln huonont'1ma 1n komitean ja ticdoi tusväen välis tä yhtc i u toimint,a. Tämä tuli vl.rsin räi keänä esille nimenom~~n jääkiekkoikun osanoton kohdall~. Tässä suhtejssa h8.lli tus on suunni tellut "kor }~J imma1j 'l.steen" neuvottelun aikl.ansq~mist,q tulevaisuutt~ silmällupitäen. / Helsingis'sä 9 päivänä huhtikuuta 1960 Hallituksen puheenjohtajq Y. VaI k a m a Sihteeri: E.A.R 0 sen q u i s t, \

., Helsinki 16.501958

., Helsinki 16.501958 ., Helsinki 16.501958 v u 0 -ll... i ~_~.:-.L t C I!l. u Ei yhdis'tyksen vo.195.'t ~oiminnasta Jäsenistö. Yhdistyksen sääntöjen edellyttämät jäsenet, jotka myös ovat allekirjoittaneet yhdistyksen perustami.ssopimuksen

Lisätiedot

Suomen Olympiayhdistys r.y:n (Valtuuskunnan) hallituksen toimintakertomus v :lta 1958.

Suomen Olympiayhdistys r.y:n (Valtuuskunnan) hallituksen toimintakertomus v :lta 1958. Suomen Olympiayhdistys r.y:n (Valtuuskunnan) hallituksen toimintakertomus v :lta 1958. Valtuuskunnan toiminta vuoden 1958 aikana tähtäsi lähinnä niiden edellytysten luomiseen, joiden turvin Suomi voisi

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. ,. SUOMEN OLYffiPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. Suomen kansallisen olympiakomitean, yhdistyksen valtuuskunnan, toiminta on vuoden 1961 aikana osaltaan ollut Squ~w

Lisätiedot

v U 0 S 1 K E R TOM U S

v U 0 S 1 K E R TOM U S SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. v U 0 S 1 K E R TOM U S (vuodelta 1960) Seitsemästoista olympiaadi on päättynyt ja samalla olympiakisavuosi 1960. Tälle jaksolie ovat olleet leimaa-antavia kansainvälisen olympiatoiminnan

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1963.

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1963. SUOMEN OLTIdPIAYHDISTYS ry. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1963. Suomen kansallisen olympiakomitean - yhdistyksen valtuuskunnan - toiminta on vuoden 1963 aikana pääasiassa koskenut IX Talviolympialaisiin

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIALAINEN KOMITEA

SUOMEN OLYMPIALAINEN KOMITEA SUOMEN OLYMPIALAINEN KOMITEA nimisen säätiön' V u 0 s i k y r tom u s. Johtokunta esittää seuraavassa sääntöjen 6 :n edellyttämän kertomuksen säätiön toimimlasta vuodelta 1947. Va 1 t uus kunt ~ Säätiön

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät 1(8) Salon kaupungin palkitsemisohje Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät Kh 12.1.2015 12 2(8) Salolaisten taiteilijoiden, taitelijaryhmien, yksilöurheilijoiden ja urheilujoukkueiden

Lisätiedot

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 15.30 Valtakirjojen tarkastus klo 16.00 Valon sääntömääräinen kevätkokous Paikka Niemi Center, Veturitie 13 H, 00240 Helsinki

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS

Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS 1959 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS 1959 Kauno Kleemola SVUL!n 60-vuotispäivänä 17.6.1960: Sosiaalineuvos Akseli Kaskela kiinnittää SVUL:n kunniajäsenmerkin SVUL:n

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) MK Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry 1 215 000 Suomen Aikidoliitto ry 160 000 Suomen Amerikkalaisen

Lisätiedot

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966,

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, SUOMEN OLYMPIAYHIDISTYS ry. Hels' i H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, YhdistYKsen "vai tuuskunnan vuosikokouksen 10.5. 1966 -hyväksy. män hallituksen esityksen mukaisesti on valmennustoimintaa

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) AKK-Motorsport ry 207 000 Suomen Aikidoliitto ry 27 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 30 000

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

KERTOMUS. TOI MlN T A V U 0 DEL T A. Suomen Olympiayhdistys r.y.

KERTOMUS. TOI MlN T A V U 0 DEL T A. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 5 Suomen Olympiayhdistys r.y. S 1 S Ä L L Y S LUE T TEL 0 1 II 111 IV V VI YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö Kunniajäsenet Valtuuskunta

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Asianro 8484/2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 99 Kaupunginhallitus 11.1.2016 7 Tiedustelut puh. 044 7182504 Hyvinvoinnin edistämisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS -- --- ---

TOIMINTAKERTOMUS -- --- --- 960 TOIMINTAKERTOMUS -- --- --- Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS 960 SVUL:n puheenjohtaja, sosiaalineuvos Akseli Kas k e a. Puheenjohtajan sana Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton 60.

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU:

LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU: LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU: DEN, NED Jari Lämsä & Jarmo Mäkinen Liikunnan vs. huippu-urheilun valtion rahoitus, % (SPLISS, tiedot. V. 2011) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 80% 66% 62% 56% 52% 52%

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Puheenjohtajan tercehdys

Puheenjohtajan tercehdys Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TO IMINTAKERTOMUS 1953 / Puheenjohtajan tercehdys Määrätietoinen liikunta kasvatuksen ja urheiluharrastuksen kylvötyö seuroissamme on ollut tunnusomaista toimintavuodelle

Lisätiedot

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla 24.8.2011 Jurvan Rotaryklubi Säläishallilla YHTEIS Klubin sija Klubin tulos 1 Jurva 32,00 2 Kurikka 25,00 3 Jalasjärvi 23,00 4 Kauhajoki 17,00 5 Ilmajoki 16,00 6 Aro 13,00 sija nimi Saapas Tikka Rengas

Lisätiedot

viio Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnallista jäsenjärjestöä varsinaista alueellista jäsenjärjestöä sekä kumppanuusjäsenjärjestöä.

viio Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnallista jäsenjärjestöä varsinaista alueellista jäsenjärjestöä sekä kumppanuusjäsenjärjestöä. Valo, Valtakunnallinen liikunta-ja urheiluorganisaatio ry Yhdistyksen ylimääräinen kokous 206.206 Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna:,\ Ä varsinaista

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINNAN POHDINTAA 21.8.2014

SINETTISEURATOIMINNAN POHDINTAA 21.8.2014 SINETTISEURATIMINNAN PHDINTAA 21.8.2014 SINETTISEURATIMINNAN PHDINTAA Sinettiseurakriteerien vertaaminen lasten ja nuorten urheilun selvitystöihin Sinettiauditoinnit tarkastelussa Lajiliittojen ja Valon

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3.

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3. SNL:N MESTARUUSKILPAILUT 2. 3.3.1941 HELSINGISSÄ 1. Olli Lehtinen HV 1. Olavi Kaartinen HV 2. Sven Nyström EIF 2. Åke Granö HNS 3. Väinö Hämäläinen KotkV 3. Kalle Karlsson HNS 1. Veikko Huuskonen HV 1.

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT AKK-Motorsport ry 200 000 Sukeltajaliitto ry 97 000 Suomen Aikidoliitto ry 30 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon

Lisätiedot

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000 24 agronomi Reino Piirto (puheenjohtaja) pääsihteeri Kallio Kotkas (varapuheenjohtaja) kauppaneuvos Lennart Kinnunen maisteri Kauno Rintakoski sosiaalipäällikkö Erkki Palolampi osastopäällikkö Urho Saariaho

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

VASTAUKSET TEHTÄVIIN

VASTAUKSET TEHTÄVIIN TEHTÄVIIN tehtävä sivulla 13 Alla on esitelty joitakin Olympiakisojen lajiohjelmaan kuuluvia lajeja jaettuna kesä- ja talvilajeihin. Lisätietoa lajeista saat Olympiakasvatusmateriaalista sekä osoitteesta

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ",

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS , 64 Eino Nykänen, puiheenjohtajja, U. Lyytikäinen, A. Kiira, A. Weisell, Same Nissinen, H. Taskinen, E. Hakarainen. Toiminnanjohtaja Jorma Turunen. Satakunnan piiri: Piirin johtokunta: Arvo Leh tonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1976

KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1976 KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1976 Suomen 01ympiayhdistys ry SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 SISÄLLYSLUETTELO 1 II 111 IV V VI VII LIITTEET YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LAJILIITOT Grenförbund (70) AKK-Motorsport ry 240 000 Sukeltajaliitto ry 160 000 Suomen Aikidoliitto ry

Lisätiedot

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai 1 A/A Tomi Penttilä/Tero Kallio Metalli 1 3 4 C/D Pekka Salokannel/Markku Saarinen Metalli 49 5 C/C Jouko Rakkolainen/Jorma Hietikko VATE 6 8 B/B Juha Suotmaa/Tuomas

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y. S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus,

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

SUOMALAISET OLYMPIAVOITTAJAT

SUOMALAISET OLYMPIAVOITTAJAT Suomalaiset olympiavoittajat -pelipalat Seuraavilla sivuilla on suomalaisten urheilijoiden nimiä ja lajeja. Kaikki urheilijat (ja muutama taiteilija) ovat voittaneet henkilökohtaisen kultamitalin olympialaisissa

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEI LUN OIKEUSTURVALAUTM(TJNNAN KOKOONPANO Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Heikki Halila, Markku Pohjola,

Lisätiedot

Leirien os.ottajat 19G 680 247 128 151 260 122 160 142 92 116 256 162 99 710 165 287 376 4346

Leirien os.ottajat 19G 680 247 128 151 260 122 160 142 92 116 256 162 99 710 165 287 376 4346 98 99 Piiri Nuorten piirileiritoiminta kesällä 964 Etelä-Karjala........... Etelä-Pohjanmaa.... Helsinki............. Häme..... Kainuu.... Keski-Pohjanmaa.......... Keski-Suomi............. Kymenlaakso..................

Lisätiedot

Valtakirjalla oleva (äänimäärä) Juhani Pakari (1) Roope Noronen (1) Olli Nepponen (2) Timo Laurila (2) edustaja SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY

Valtakirjalla oleva (äänimäärä) Juhani Pakari (1) Roope Noronen (1) Olli Nepponen (2) Timo Laurila (2) edustaja SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY SUOMEN OLYMPIAKOMITEA SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY PÖYTÄKI RJA 20.6.2016 YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS Aika maanantaina 20.6.2016, klo 1 6.00 Paikka Valo talo, 1-3, Radiokatu 20, 00240 Helsinki Läsnä Jäsenjärjestö

Lisätiedot

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto),

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto), 9 Orko, Risto, kauppaneuvos, Helsinki, varalla Ruusuvaara, Aulis, pankinprokuristi, Helsinki (Suomen Käsipalloliitlto), Pajunen, Aarno, diplomikauppias, Helsinki, varalla Pikkarainen, Eino, myymälänesimies,

Lisätiedot

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Reposelän ampumarata 90910 Kiiminki 25.3.2013 klo 18.00. Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Pitkänen

Lisätiedot

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6.

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6. Siltasaarenkatu i f Kansalliset Rata- ja maantiepyöräilykilpailut VELODROMILLA 15-16. 6. 1944 Rata-ajot torstaina 15. 6. 1944 klo 18.30 Maantieajot perjantaina 16. 6. 1944 klo 18.00 Lähtö- ja tulomaali

Lisätiedot

+ Suomi-Ruotsi. + Suomi-Viro + Suomi-Unkari. + Suomi-Ruotsi 7-0 - Neuvostoliitto-Suomi 6-1

+ Suomi-Ruotsi. + Suomi-Viro + Suomi-Unkari. + Suomi-Ruotsi 7-0 - Neuvostoliitto-Suomi 6-1 96 97 Suomen Luisteluliitto + Suomi-N:liitto.902,607-.93.477 Suomen Nyrkkeilyliitto - Yhd. Arabitasavalta-Suomi 7-3 + Suomi-Tanska 9- - Eesti-Suomi ± Ruotsi-Suomi Nuoret - Ruotsi-Suomi 7-3 5-5 7-3 Suomen

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

JäsenIöttojen nimeäminä. Jäsenpiirien nimeäminä

JäsenIöttojen nimeäminä. Jäsenpiirien nimeäminä 00 JäsenIöttojen nimeäminä RaVil.a~ A.~ kenraalimajuri, Helsinki, varalla Oil.a, Ensio, agronomi, Helsmki (Suomen Ampujainliitto), Tuukkanen, Väinö, arkkitehti, Helsinki, varalla POhjanpalo, Taavi, ko~uli,

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 2(7) tarvittaessa ääntenlaskun. Salonen. kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2016 lisäksi 12.2.

PÖYTÄKIRJA. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 2(7) tarvittaessa ääntenlaskun. Salonen. kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2016 lisäksi 12.2. Metsä PÖYTÄKIRJA Y-tunnus 0635366-7 1/2016 1 (7) METSÄ BOARD OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.3.2016 klo 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, kongressisiipi, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1964 ~ Z \.0 Z CJ) (.0 Ii R LJ C ~... KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö. Yhdistyksen jäsenmäärä

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT Miehet 12 3x2km (3P) 1. 2 Liperin Hiihtoseura 26.21,4 Osuus 1 Pauli Vuorma 1 7.48,3 Osuus 2 Juuso Varis 1 9.25,7 1 17.14,1 Osuus 3 Väinö Kontkanen 1 9.07,3 1 26.21,4 2. 5 Pyhäselän Urheilijat 31.08,4 Osuus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Suomen Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippu- urheilun tehostamistukipäätökset 2016

Suomen Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippu- urheilun tehostamistukipäätökset 2016 10.12.2015 Suomen Olympiakomitean Huippuurheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippuurheilun tehostamistukipäätökset 2016 Yleiset lähtökohdat: Kesäolympiadilla 2013 2016 käytössä olevat

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

en Olympiakom _- TOI INTAKERTOMUS 1973

en Olympiakom _- TOI INTAKERTOMUS 1973 en Olympiakom _- TOI INTAKERTOMUS 1973 K E R TOM U S TOI MlN T A V U 0 DEL T A 197 3 Suomen Olympiayhdistys r.y. S 1 S Ä L L Y S LUE T TEL 0 1 II 111 YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

selitteet_karki_vilho_01.txt Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi

selitteet_karki_vilho_01.txt Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi 4 Martti Petäjäjärvi 5 Neiti Eini Lauronen Lähde: Maila Lauronen 6 Neiti Eini Lauronen Lähde: Maila

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

viio Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna:

viio Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna: Valo, Valtakunnallinen liikunta-ja urheiluorganisaatio ry Kevötkokous 255,2016 Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnaflista jäsenjärjestöä

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Tervetuloa vuosikokoukseen! SK POHJANMAA - POHJANMAAN LASTUSALAN LIITTO ry Tervetuloa vuosikokoukseen! Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n vuosikokous pidetään la 21.5.2016 Nurmon Paloasemalla, Paanatie 1, 60550 Nurmo Tilaisuuteen

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 KULTTUURITYÖN KESKUS hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 puheenjohtaja Toivo Kujala sihteeri Risto Hölttä varapuheenjohtajayrjö Sivonen varasihteeri Johan W.Slup taloudenhoitaja Aug.Niemistö muut jäsenet

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu.

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. 07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. Harry Ulvi* - Seppo Järvisalo Stig Svens - Vesa Ala-Kulju* Erkki Saarinen - Lasse Wallin Teuvo Lahti - Kalevi Lehtinen Jussi

Lisätiedot