;j" SUOMEN OLYMP. OLYMPIAKOMITEAN VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta 1959

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ";j" SUOMEN OLYMP. OLYMPIAKOMITEAN VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta 1959"

Transkriptio

1 SUOMEN OLYMP YH ;j" 1) ISTYS SUO~EN OLYMPIAKOMITEAN VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta Niiden edellytysten ~urvin, jotka komitean hallitus oli luonut jo vuoden 1958 aikana saatettiin toimintavuonna ryhtyä suurempien valmennusmäärärahojen jakamiseen sekä vuoden 1960 kisojen teknilliseen valmisteluun tehdyn suunnitelman puitteissa. On eritoten mainittava, että valtiovalta suhtautui erittäih myönteisesti hallituksen esityksiin varojen saamisesta. 2. Jäsenistössä ei tapahtunut mitään muutoksia. Jä'- senliittojen määrä oli siis 23 nimittäin: Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto Työväen Urheiluliitto Finlands Svenska Centralidrottsförbund Suomen Hiihtoliitto Suomen Kanoottiliitto-Finlands Kanotförbund Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto Suomen Käsipalloliitto-Finlands Hansbollsförbund Suomen Ampujainliitto SUQmen Jääkiekkoliitto-Finlands Ishockeyförbund Suomen Maahockeyliitto-Finlands Landhockeyförbund Suomen Miekkailuliitto-Finlands Fäktförbund Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liitto Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto Suomen Palloliitto-Finlands Bollförbund Suomen Painonnostoliitto (

2 Suomen Purjehtijaliitto-Finlanrls SegJ 'lrförbund Suomen Pyöräilyliitto Suomen Ratsastajainliitto-Finl.. nds Ryttarförbund Suomen Soutuliitto-Finlands Roddförbund Suomen Uimaliitto-Finska Simförbundet Suomen Vrbe11u111tt9 I Suomen Volmlstelullitto Mainitut jäsenjärjestöt olivat valtuuskunnassa (olympi*komiteassa) 2, edustettuna seuraavalla tavall l : Suomen Ampujainliitto: Kenra8.liluutnantti H. V. Österr I'l.n Kenraalimajuri J.A.Ravi la Varalla: Evers ti Ekholm Suomen Hiihtoliitto: ttekn.tri V.V. Yolho Sosiaalineuvos Akseli :a skel~ Toim.johtaja Rolf Hohe nthal Toim.johtaja Olavi Ri s~~nen Kenraalimajuri Ali Kos '-imaa Suomen Jääkiekkoliitto: Johtaja Yrjö "Rahkamo Toimittaja P, Pirhonen Varalle: OsastopäälI. l~in o Nuutinen (kuollut) Varalla: Pankinjohtaja Lauri Antero Suomen Kanoottiliitto: Ev.luutn. Eino Kuvaj~ Kapteeni Matti Talsi Osastonhoitaj'. Toivo Pulkkinen Lainopinkandidaatti Oiva Vanonen (kuollut) Varalla: Rehtori Olavi Ranta Suomen Koripallo- ja LentopalJ oliitto Pääjohtaja Jussi Lappi-Seppälä Varalla: Ekonomi Olavi Harju Suomen Käsipalloliitto: /

3 Kauppaneuvos Risto Orko Varalla: Prokurist-i Aulis RUU8UV8.~ra Suomen Luisteluliitto: Myymälänjohtaja Eino Pikkarainen Jaostopäällikkö Leo Huttunen Varalla: Dipl.ins. Lauri Park~inen Autoilija Sulu Punklinen Suomen Maahockeyliitto: Toim.johtaja.Heikki Jalo Varalla: Johtaja Kaarlo Einiö Suomen Miekkailuliitto: Kenra~limajuri Olavi Huhtala Varalla: Tekn.tri Jori Larinkari Suomen Nykyaik. 5-ottelun liitto: Kenraaliluutnantti Uol ~ vi Po~ ius Varalla: Ev.luutn. Ol,tvi Larkas Suomen Nyrkkeilyliitto: Kauppias Valle Resko Rautatievirk. Ilmo L-:1.illJ.sheimo Varalla: Varnstopäällikkö K"levi Sampila Johtaja Erkki Savol tinen Suomen Painiliitto: Pääkonsuli Arvo Himb \ rg Työnjohtaja Elmer Härrhä Toim. johtaja Esko Kos f.ila Varalla: Lääk.tri Pa ~vo Pankama Lautatarhan päällikkö Hugo Jaos Kauppias Kalevi Niemi Suomen Painonnostoliitto:

4 Osastopäällikkö Bruno nyberg Toimitsija T.O.Kaivola Varalla: Ekonomi Pent t i Väänj nen Mainospiirtä jä Oiv ~ Hurme Suomen Palloliitto: Johtaja Niilo Koskinen Tarkastaja Kalle Altti Varalla : Pääsihteeri J ohn Gustafsson (yksi paikka täyttämättä) Suomen Purjehtijaliitto: Lakit.tri J.O~Söderhjelm Varalla: Varatuomari Hans Dittmar Suomen Pyöräilyliitto: Johtaja Armls Paalamaa Dipl.ins.Lennart Kivi Varalla: Ekonomi Christian Desch Kansanedustaja Pa ~ vo Aitio Suomen Ratsastajainliitto: Kenraalimajuri Leo Ekberg Varalla: Kenr.majuri Gustaf Ehrnrooth Suomen Soutuliitto: Kontra-amiraali Svante Sundman Varalla: Toim.johtaja Erkki Norama~ Suomen Uimaliitto: Kenraalimajuri Yrjö Valkama Toim.johtaja Unto Palonen Toim.johta ja Olavi Suvanto Varalla: Johtaja J öns Lindquist Toim. johtaj'l J allu Järvinen Toim.johta ja Kalle Lehtinen

5 Suomen Urheiluliitto: Agronomi Reino Piirto Hovioik.asessori Toimi Tulikoura Toim.johtaja L ~uti ~ i ct tin en Toim.johtq ja Jukka L eht i~en Ta loudenhoi t a ja ViI j 0 kaner v J. Varalla: Johta ja Jukk~ Uunil ~ Joht ~ ja Aatos Vuolle-Apiala Opettaja Eino Leino Ulosottomies Aarne Nummelin Suomen Voimisteluliitto: Kouluneuvos Väinö Lahtinen Sosialijohtaja Erkki Palolampi Työnjohtaja Onni Mäki Varalla: Arkkitehti Ei~ ari Teräsvirta Voim.opettaja Paavo To r d svirt ~ Työnjohtq j a Yrjö Ahtio Sääntö jen 9 no j alla valitut j":sene t : Pankinjohtaja J.W. Rnr.;ell ( KOK) K2upunginjohtaja Erik V. Fr encell (KOK) Toim.johta ja Einar Fr i~a n Kqnsanedusta ja Kauno Kl eemola Varatuomari Kallio Kot ~. s Vuorineuvos Wm. Lehtinen Puheenjohtaja Pekka Martin Tarkqsta j a Unto Siiv on~ n Toimittaja Enzio Sevon ja Lehtori Väinö Teivaal a Yhdistyksen hallituksen luodos t a v l t seur '.qva t 15 seuraavat,

6 15 vqltuuskunn~n jäsentä: Pankinjohtaja J.W. Rangell (Itseoikeutettu) Kaupunginjohtaja Erik v. Froncell (itseoikeutettu) Toimitusjohtaja Ein~r Frimqn Pääkonsuli Arvo Himberg Sosialineuvos Akseli' "lskel t Joht nj~ Niilo Koskin0n Ministeri Kauno Kleemolo. Kouluneuvos Väinö Lahtinen Puheenjoht8.ja Pekka M:"l~tin Agronomi Reino Piirto Myymälänjohtaja Eino Pikkarainen Kennaqliluutnantti Uol~vi Poppius Tarkastaja Unto SiivonJn Kenral.limqjuri Yrjö Valkama Kenra1liluutnantti H.V. Österholm Hallituksen myös yhdistyksen ja valtuuskunnan puheenjohtajiston kokoonpo.no oli seura~v8.: Puhe-::njohtaja: Yrjö V"lkama 1. var~puheenjohtaja: Reino Piirto 2. varapuheenjohtaja: Akseli Kaskela Yhdistyksen j, hallitu:.sen sihteerinä toimi majuri E.A. Rosenquist sekä rahastonhoitrtj'ma kauppat.lis. O.J.Niinikoski. Yhdistyksen tilintarkutajin toimivat kertomusvuonna ylikamreeri Sulo Järvinen ja jaostopäällikkö Keijo Viianen sekä heidän varamiehinään taksoitmssiht~0ri T.Uimonen ja kans~nedustaja E.A. Raunio. Kokoukset: Valtuuskun~~ kokoontui sääntöjenmukaisesti vuos ikokoukseensa huhtikuun 20 pbi vänä 11 ')59. Marraskuun 23 päivänä oli

7 v~ltuuskunta myös koolla Squaw Valleyn t a lvikis02 varten tehdyn suunnitelman hyväksymistä sekä yhteistoimint~kysymyksen käsittelyä varten. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä 11 k e r t aa eli 1 8 1, , 1 4., , 1 6, 6., , , o., ,23.11., ja Hallituksen asettamat asioita valmist~v~t valiokunnat, määrär~havaliokunta ja varusvaliokunta pitivät kukin kolme kokousta, Kansainvälinen Olympiakomitec : Komitea piti yhdessä kansallisten komiteoiden edustajien kanss" toukokuun 18 ja 19 päivinä 1959 kokuksen Roomassa, joss ~ oli esillä kysymys kans~invälisen olympiakomitean uudell~enjärj( :;tely2tä eritoten kansallisten komiteoiden j a kansainvälisten Jiittoj ;n työhön os ~qnoton j~ v~ikutusvallan lisäämistä silmälläpitäjn ~ekä erinäisiä muita kisoj~ koskevia kysymyksiä. Hallituksen ~d ust ~j ina olivat kokouksessa läsnä puheenjohtajl ja sihteeri. Mai~itun kokouksen jälkeem kokoontui Kans tinvälinen Olympiakomi te:l Muencheniin j3. pär;tti m.m. antaa vuoden 1964 olympiakisqt Tokiolle sokä talvikis l t Innsbruckille. Suomen molemmat KOK:n jäsenet olivat kokouksessa mukana. Yhteistoimint3.kysymys. Komitean hallitus pyrki v:a 1959 aikana useiden neuvottelujen ja sopimus luonnoste n avulla a ikaansaa ma3.n yhteistoiminta~ maamme urheilujärjcotö j en välillä, jotta p ~ rhaimmat edustusurheilijamme sal taisiin mu~l~n olympiaedustusjoukkueisiimme. Kokouksessa 18.9 hyväksyttiin yk~limielisesti seura'lva sopimus teksti : Sopimus yhteisestä os qnotosta vuoden 1960 olymp i akisoihin 1 Työväen Urheiluliitto asett~l edustusurheilijansa käytettäväksi

8 Suomen olympiajoukkueita muodostettaessa jq s~a edustusurheilijoiden. v~rojajkäytettäväksecn Suomen Olympi~komitealta. 2. Joukkueen jäsenet katsast et~~n j '1 v~lita 1 n yhteis2sti sovituissa tilaisuuksissa 9 jota v~rten he liittyvät "0lympiayhdistys 1960":een 9 joka on kunkin urheilulajin kansallisen ja kansainvälisen liitgn ja niiden stiuntöjun alainen. Teksti-nlistettiin keskus - J'l vr~oisliittojcn hyväksyttäväksi.kun ei tulostå" syntynyt alisti hallitus yhteisedustust~ kos k~v~n kysymyksen kokonaisuudossaan valtuuskunnan käsiteltäväksi Mainitun kokouksel päätöksen muk~an oli tarkoituksen täyttämiseksi perustettava Ol y~pia SO-niminen yhdistys 9 jonka tuli liittyä erikoisliittoihin. Tähän tähtäävä sopimusluonnos alis~ tcttiin osapuolten hyväkäyttäväksd. Valmennus.V~lmennGttavien lukll ~ e i vielä vuoden 1959 pienennetty v~~n pysyivät v.almennettavien määrät entisellään, jonka lisäksi jääkiekko toimintavuoden lop~ll a määräsi 2P miestä olympiavalmennukseen. Sanotut miesmäarät oliv t seurn~vat: Hiihto 33 Ammunta 1 1 luistelu 10 Melonta 8 Jä.äkiekko 20 Miekkailu 3 Ampumahiihto 5 Nyrkkeily 8 Talvilajit 68 5-ottelu 5 Paini 18 Painonnosto 7 Pyöräily 4 Soutu 10 Uinti 4

9 Voimistelu 7 Yleisurheilu 33 Kesulajit 118 Aivan vuoden lopussa hyväksyt~iin 6 n~isvoimistelijaa v~lmennettaviksi komitean kustannuksell ~~ jonka takia olympi~valmennettavicn yhteisluku nousi 192 henkejn. Tämän ryhmän v~lment2mi3ta v ~r tem myönsi komitoan hallitus käytettävissä olo vien varojen uitteissa valmennusmäärärahoja scur::''lvasti: TaI vii::'. j i t : Hiihto ITlk I Luistelu mk Ampumahiihto Jääkiekkoilu mk mk Yhteensä mk Vuonna 1958 jaetut mti riit huomioonottaen~ on talvil'ljoillc j:=tottu v'llmennusmäärärahoja yht~gnsä mk. Kesälajeille jaettiin kertollusvuonna kethdessa yhtä suurcss'1 erässä v9.lmennuks2gn seura v'1.lla t -~vall~ : Ammunta mk Melonta Miekk8.ilu Nyrkkeily 5-ottelu Paini Painonnosto Pyöräily Soutu Uinti Voimistelu mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk

10 Yleisurheilu Yhteensä mk mk Vuoden 1959 aikana on qiis/h~l litus, tettäväksi qsettanut yhteensä ~00 8ri urheilulqjien käy- mk olympiaehdokkqiden v LImennukseen, kun vielä vuoden lopussa jaettu n1isvoimistelun määräraha mk nqisvoimistelujoukkueen vqlmentamist q varten on liitetty yllämainittuun yhteissummp.a~1. Niille l q j~ille, joill ~ on orkoisen suuret matorialimenot on hclllitus myöntänyt erisuuruisia hankintamäärärahoja, toimintavuoden aikana yhtoensä mk. Sguaw Valleyn valmistelut. Hankittuaan erinäisiä tarjouksia - jq tehtyään tiedusteluja erilqigista m~hdollisuuksista matkustaa kisapaikalle päätti hallitus lopullisesti, neuvot~ltuakn SAS:n edustajien kanssa yhdessä muiden pohjoismaitten olympiakomiteoiden edust~ jien kanssa (kokous Tukholmass ' ) antqa kuljetustehtävän SAS:lle, jonka kanssa tehtiin sopimus k1hden DC-7 C koneen vuokra'lmisesta matkq~ varten Helsinki-Tukholma-Oslo-Squaw Valley-San Francisco-New yory~tukholma-helsinhi. Kuljetuksen hinta oli, huomioonottaen sen, että muutama ~ies ku st~ kin mq'stn joutui turvqutumaan vuorokonekuljetukscen, hieman yli mk henkeä kohti. Saadakseen käsityksen Squaw Valloyn oloista ottivqt Suomen Hiihtoliiton joukkue sekä Suom0n Luisteluliiton joukkue OSqq n.k. Squaw V~lleyn esikisoihin helmikuuss~ Hallitus ~i katsonut voivansa matkaa kustantaa, mutta myönsi sanotuilie liitoille lainavaroja osanoton mahdollistamiseksi ja päätti myös kustantaa joukkueen johtajan, Rolf Hohenthalin matk'ln, kosk~ muutenkin oli ollut tarkoituksen8. lähettää kisapaikalle edustajrm majoitus-y.m. lsioiden hoit'lmista v'lrten. Tehdystä matk18t~ oli myönteisiä kokemuksia, joit'l

11 käytettiin hyväksi m.m. v~rustuksen kokoonpanoa j a majoitusta suunniteltaessa. Hallitus v alitsi Squaw Valleyn joukkuee n ylijoht~j ~ ksi Ak~ Ii Kaskelan sekä hänen apulais~.sg0n O.J.NiinikQsken. Jo~don muut henkilöt valittiih myös kokouks0ssa 2.12 erkoisliittojen ehdotuksesta. Nämä henkilöt olivit: Rolf HOhenthal, apulaisylijoht~jana ja hiihtojoukkueen johtajana Åke Svensk, pituushiihtä jien johtajana Pauli Vainio, yhd.miestcn j t mäenlaskijoiden johttjqna Helka RistolQinen naisjoukkueon johtajana Lassi Parkkinen, luiste lujoukkueen johtajan'l. ( e i päässyt mltk!1.lle) Aimo R~assima, ampumahiidon johtnjanr Veli Saarinen, yliv ~ lm~ntqj nna Lasse Joh~nsson, mäkimi0sten v~lmentajana L ~uri Sil vennoinen, hi ir don huol tl''t j '"1na Pekka Kuv~ja, hiihdon hu olt ~ jlna Eino PikkRrainen,luistvlun huo lt~jan~ (sittemmin joukku8 3n johta.ja) Reino Eväva'lra, luist 1un v lmentaj'l.na Vilho Ylönen, ampumahi ~h don vllmenta j a na Vilho Ra 1mi, hiero jan :. j'l lulstelun vakment~jrna Veikko Kosonen, joukkugo n hiero jana Vuoden lopulla valitti:n tri Mqrtti J.Karvonen joukkueen lääkäriksi. Jo kesäkuussa oli hallitus v~linnut Los Angelesin S~n - ta Monicassa asuvan tekn. tri Vd inö Hovverin Suomen t Qlvikisojen attashe~ksi. LehtimiespRikkojr oli h~llitus vqrqnnut Suomen käyttöön 15. Kisoihin lähti sittemmin YLin 10 sanomqlehtien edust~jaa.

12 SquJ.W V'l.llcyn joukkue ~n vnrustustq suunnittelemaan 'l.setti hallitus v~liokunn'~, johon tulivat yksi edust~ja Suomen Hiihtoliitostq (Rolf HOhentfual), yksi edust'l.j'l. Suomen LUisteluliitosJa (Eino Pikkar'l.inen) sekä komitean r'l.h stonhoitaja ja sihteeri. Varustuotehankinnoissa pyydettiin yli 80 tarjousta 21 varusesineestä. Hiihtäjien ja luistelijoiden erikoisvarusteiden hankinta jätettiin liittojen hoidettavaksi. Varu )teluettelo hyväksyttiin h'l.llitukscn kokouks8ssa syyskuun 18 päi VUll;1. j~ 88 oli seuran.va: Puku housuineen Päällystakki Lnkki Kengät Käsineet Kaulaliin3. Villap... ita 3-4 paitaq 1 urheilupaita 1-2 aluspn.itaa 3 alushousut 3 suk'l.t M1.tkal'l.ukku Anorlkki Verryttelykengät UrhCJi lusuk'l.t Vill8.lqkki Aurinkol1.sit Aft~r - ski - j~lkincet Verryttelypuku Kumij1.1kineet Hiihtopuku PipolJ.kki Hiihtokengät Hiihtokäsineet Polvisukat Luistelutrikoot Luistelukäsineet Päätettiin peria~ttees )~ hoitta vj.lmennettavien v~kuutukset mikäli ei erikoisliitoil12 ollut n.k. vuosiv~kuutusta. Sqmoin päätti hallitus ottaa joukkueelle vj.kuutuksen ajaksi sekä vakuttaa kunkin mqtkatqvqrat n qrvosta. Hallitus ilmoitti SuoHon SqU3.W Valleyn ko.ikkiin lajeihin

13 naisten alppil:.jjja ja k-mnoluistelu'1 lukuunottamatta, mutta piifitti myös myöhemmin osallisturll'",tta myös miesten 1.1ppi1:8.jeihin. Koska vuoden 1960 toirnintakertomus tu18'j sisäl tiimähn kisojen kohdalta enemmän yksityiskohti jn. kokonqisuuden kann1.ltakin on parempi, että sa~daan yhtenäinen tarkk8. selostus, onr'ljoituttu ni'in suppea~n Squaw V~lleyn kisoja koskev8.1.n osityks,en. L8.hden anomus v kiso j en s:1:.miseksi.jo 'likrtisemrnin esille tullut ajatus v t"i 1968 t~lvikisojen sa.misesta Suomeen, joko Lahteen tai Kuopioon on komitean hallituksen taholtr käsitelty useita kertoja k'lupunkien j'l hallituksen puheonjoht1.j1.n ja k'lupunginjoht1ja v.frenkcellin välisissä neuvotteluissa. Komit01. alisti omine lausuntoineen Ll.hden kn.upungin anomuksen KOK:lle jo vuoden 1958 joulukuussa sekä oli kirjeenv'lihdon kautta kosketuksiss~ K:.ns1.invälisen 01ympiakomi t o2n kcnssa. Toukokuuss'l pidetyssn. m1.i nitun komitean kokouksessa o.ivat SJomen molemmat edust1.jat läsnä L"',hden sinne lähettämien edus'.jion lehtori Yr jä K"lloniGmen ja toimitusjohtaja Åke Wahlroosin k' nssa. P'lnkinjohtaja Rangell esitti kokousehdotuksen päätöslauselm~ksi, jossa esitettiin hyväksyttävtisti aj'ltus kisoj~n mahdollisest'l J ~k~min;st1.. Vaikkrtkin Lahti ei tujlut kysymykseen äänestettäess:i v talvikisojen pitop:1ik1.st,~, Suomen edust1.jien ehdotuksest~ sai Rangellin ja v.frenkcelli esittämä kant1. suopean v1.sta'lnoton. Edustajiemme muokk1.1.m'llle ma'lperälle void'l'ln ehkä konkreettinen suunnitelma rakentaa tulev1.isuudessa. Room'"ln valmistelut. Room:.n kisoiss'1. tule8 toimeenpantflv lksi urheiluaiheisten valokuvien n(i~ttely. Hallitus as~tti Suomen os1.1- listumis ta v '!.lmis trma-1n kolrnehenkison valiokunnan, joka puolest'=u:tn esitti hallitukselle, 8ttä toimeenpn.ntaisiin yleinen valokuvauskilp:1ilu parhaimpien kuvien esill ')sa'1miseksi. Arvostelulaut1.kunta:.n S'l'ltiin herr8.t Osmo Pietinen 2uomen Valokuv'.a jain Liitosta, J.Y.J'lS-

14 kari Suomen Kameraseurojen Li",ost t cckä Ensio Liosim~n Suomen Lehtivalokuvn jien Liitosta, joiden lisäksi komiteqn puolest~ ~r - vosteluun os ~ llituivat konra Ii PO J ~i us j~ toim.joht. Frim~n. ~ilp2..ilun tuloksena oli 54 V'l.lokuv3.3., k ikki mustavalk,jisi3..kosk~ pohj~ ei hallituksen mielestä ollut t ~rpoeks i l~aj3. j. kuvian tasok'l.an 3i ollut erikoisen hyvh, päätettiin pidentää ilmott'l.utumisqika ja kehoitta2 yllumainittuja liittoja vetoama ~n jäsenistöönsä. Rooman pääsyliput.rooffi'l.n kisojen järjestelytoimikunt'l. pyysi 1959 alussa komitealta ehdotuksen pdjsylippujen j 'l. majoitustilojen v'l.stuunalaiseksi myyjäksi. Hallitus ehdotti tehtävään Suomen Matkatoimistojen yhdistyksen, jok 1 ;en myös otti v l.st l"n. Ensimmäiseen mätiräpäivätin mennes,ä lli 80 % lipuist'l. myyty. M'l.joitusjtirjestolyt aiheuttiv'l.t sitävast0~n cril~äis iä v 'l.ikeuksi'l.,joihin hallituksen oli pakko puuttua. H~llit~ks8Il. oli m3.hdollisuus v2r~t ~ ntam'l.ns'l. lup'l.uksen peruste Jlln v r'sin suuren määrän lippuja yleisradion lehdistön jq urheilujohdon käyttöön. Ilmoittautuminen. Ha l iitus on hoit'l.nut Suomen qlust'l.v'l.n ilmoittautumisen Room:1n kisoihin kaikkiin l l jeihin, koripalloa, I'i' ~. - hockcytä, vesipalloa ja ra ts'l.s ~us t a lukuunottnrn't tt'j.. OS 8.llistuminen j'l.lkapalloturnqukseen jää totouttamltta Suomen joukkueen hävittyä k'l.rsintaottelunsa S a ksa ~ ja Puolaa V'lSt nn. Joukkueen summittlisoksi v -:hvuudeksi ilmoitettiin mieotci johto mukn~nluettunr.. K"ns 'l.invälisen Olympiakomitean bulletiinissä No 62 oli Suomen Olympi ~ - komitean historia l koskeva hnllituksgn toimest~ 1'1.dittu kirjoitus. Talous:Merkille pantav' on vlltiovalltn erittäin suopea suhtqutuminen olympi ~ komitean v~r3.t' rpeeseun. Komitea s'l.i jäll e~n luv~tut viisi miljoona mlrkkn valtion budjettiin kuten ~ luss~ \ m'l.inittiin j l lisäksi hyväksyi Opetu~min ist e riö hallituksen 'l.nomuk-

15 sen sa:=tda erkoisen olympiaveikkauskierroksen ensiksi huhtikuuss:l, josta tuloksen~ oli yli 22 miljoona. m~rkkaa sekä sittemmin vielä marraskuussa, jonka kierroksen tulon oli yli 18. miljoona~. Tätc y ' on voitu rahoittqa ei ainorstaan v~lm~nnust~ vaan myös varustehqnkinnqt Squaw Valleyn edustusjoukhuvellc ja mqtk~t USA:han ja t~k~i8in koskematta Olympi8.1aisten keriiystoimikunn 'l.n keräiimiin varoihin. Toisen kierroksen varqt on kuitenkin 8'1 tu ktiyttöjn v sta tätä kirjoitettaessa jq on sen vuoksimyös suurin osa vqruste- ja m1tk~l~s kuist:=t m:ksettu vasta kuluvan vuoden puolella. Toimintqvuodcn kirj.npidollinen voitto oli markkaa. Muut tuotot jq kulut käyvät selville komitean t'l.seesta, jonka kokonaissumma on markkaa. Edustus. Komitea on vuoden qikan antanut kultqisen levykkeensä Itä - Stks~n 01ympiakomit2~n puhe0njohtajalle hra Heinz Schö belille sekä vqr'lpuheenjoht~j~.1.1c hr'l Gerhe.rd Heinzelle kii toksvksi h3idän komitean jäsenille (V 'lk'l.ma, Rn.ngell,Lehtinen, Martin, Piirto ) osoittamqst'l vier'l.'l.nv'l.r~iguudcsta ja hyvästä yhteistyödtä. Lisäksi on levyke annettu seura ville h.jnkilöille' : Hannes Kolchm'lir.Jn Jussi Tosdn.v:incn Robert Ch'3.rpcntior Suomen Painonnostoliitto Suomen Ampujainliitto 70 v. 60 v. 60 v. 25 v. 40 v. Sähkeitse on komitea onnitellut. Eero Lchton0n 60 v. Matti järvinen 50 v. Komitean htllinnollinen ja järjestely toiminta on siis sujunut häriöttä kertomuksen 'llussn ffi'initun t~loudellis~ntvun turvin v'1.1 -

16 " tiov1llan PUOl3lt~. V~litettav ~ sti on todettava, 2ttä työ urheiluelämämme eheyttämiseksi j 1 siis parha imnn,n edustuksen aika;ns3.amis\;;ksi olympiakisoihin on ollut erittäin epäkiitollista j ~ paljon turh2a työtä. vaativaa. Sanomalehdistön epäasiallinen asennoituminen v~rsin ratkaisevissn. kysymyksissä on myös ollut omia ln huonont'1ma 1n komitean ja ticdoi tusväen välis tä yhtc i u toimint,a. Tämä tuli vl.rsin räi keänä esille nimenom~~n jääkiekkoikun osanoton kohdall~. Tässä suhtejssa h8.lli tus on suunni tellut "kor }~J imma1j 'l.steen" neuvottelun aikl.ansq~mist,q tulevaisuutt~ silmällupitäen. / Helsingis'sä 9 päivänä huhtikuuta 1960 Hallituksen puheenjohtajq Y. VaI k a m a Sihteeri: E.A.R 0 sen q u i s t, \