;j" SUOMEN OLYMP. OLYMPIAKOMITEAN VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta 1959

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ";j" SUOMEN OLYMP. OLYMPIAKOMITEAN VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta 1959"

Transkriptio

1 SUOMEN OLYMP YH ;j" 1) ISTYS SUO~EN OLYMPIAKOMITEAN VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta Niiden edellytysten ~urvin, jotka komitean hallitus oli luonut jo vuoden 1958 aikana saatettiin toimintavuonna ryhtyä suurempien valmennusmäärärahojen jakamiseen sekä vuoden 1960 kisojen teknilliseen valmisteluun tehdyn suunnitelman puitteissa. On eritoten mainittava, että valtiovalta suhtautui erittäih myönteisesti hallituksen esityksiin varojen saamisesta. 2. Jäsenistössä ei tapahtunut mitään muutoksia. Jä'- senliittojen määrä oli siis 23 nimittäin: Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto Työväen Urheiluliitto Finlands Svenska Centralidrottsförbund Suomen Hiihtoliitto Suomen Kanoottiliitto-Finlands Kanotförbund Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto Suomen Käsipalloliitto-Finlands Hansbollsförbund Suomen Ampujainliitto SUQmen Jääkiekkoliitto-Finlands Ishockeyförbund Suomen Maahockeyliitto-Finlands Landhockeyförbund Suomen Miekkailuliitto-Finlands Fäktförbund Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liitto Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto Suomen Palloliitto-Finlands Bollförbund Suomen Painonnostoliitto (

2 Suomen Purjehtijaliitto-Finlanrls SegJ 'lrförbund Suomen Pyöräilyliitto Suomen Ratsastajainliitto-Finl.. nds Ryttarförbund Suomen Soutuliitto-Finlands Roddförbund Suomen Uimaliitto-Finska Simförbundet Suomen Vrbe11u111tt9 I Suomen Volmlstelullitto Mainitut jäsenjärjestöt olivat valtuuskunnassa (olympi*komiteassa) 2, edustettuna seuraavalla tavall l : Suomen Ampujainliitto: Kenra8.liluutnantti H. V. Österr I'l.n Kenraalimajuri J.A.Ravi la Varalla: Evers ti Ekholm Suomen Hiihtoliitto: ttekn.tri V.V. Yolho Sosiaalineuvos Akseli :a skel~ Toim.johtaja Rolf Hohe nthal Toim.johtaja Olavi Ri s~~nen Kenraalimajuri Ali Kos '-imaa Suomen Jääkiekkoliitto: Johtaja Yrjö "Rahkamo Toimittaja P, Pirhonen Varalle: OsastopäälI. l~in o Nuutinen (kuollut) Varalla: Pankinjohtaja Lauri Antero Suomen Kanoottiliitto: Ev.luutn. Eino Kuvaj~ Kapteeni Matti Talsi Osastonhoitaj'. Toivo Pulkkinen Lainopinkandidaatti Oiva Vanonen (kuollut) Varalla: Rehtori Olavi Ranta Suomen Koripallo- ja LentopalJ oliitto Pääjohtaja Jussi Lappi-Seppälä Varalla: Ekonomi Olavi Harju Suomen Käsipalloliitto: /

3 Kauppaneuvos Risto Orko Varalla: Prokurist-i Aulis RUU8UV8.~ra Suomen Luisteluliitto: Myymälänjohtaja Eino Pikkarainen Jaostopäällikkö Leo Huttunen Varalla: Dipl.ins. Lauri Park~inen Autoilija Sulu Punklinen Suomen Maahockeyliitto: Toim.johtaja.Heikki Jalo Varalla: Johtaja Kaarlo Einiö Suomen Miekkailuliitto: Kenra~limajuri Olavi Huhtala Varalla: Tekn.tri Jori Larinkari Suomen Nykyaik. 5-ottelun liitto: Kenraaliluutnantti Uol ~ vi Po~ ius Varalla: Ev.luutn. Ol,tvi Larkas Suomen Nyrkkeilyliitto: Kauppias Valle Resko Rautatievirk. Ilmo L-:1.illJ.sheimo Varalla: Varnstopäällikkö K"levi Sampila Johtaja Erkki Savol tinen Suomen Painiliitto: Pääkonsuli Arvo Himb \ rg Työnjohtaja Elmer Härrhä Toim. johtaja Esko Kos f.ila Varalla: Lääk.tri Pa ~vo Pankama Lautatarhan päällikkö Hugo Jaos Kauppias Kalevi Niemi Suomen Painonnostoliitto:

4 Osastopäällikkö Bruno nyberg Toimitsija T.O.Kaivola Varalla: Ekonomi Pent t i Väänj nen Mainospiirtä jä Oiv ~ Hurme Suomen Palloliitto: Johtaja Niilo Koskinen Tarkastaja Kalle Altti Varalla : Pääsihteeri J ohn Gustafsson (yksi paikka täyttämättä) Suomen Purjehtijaliitto: Lakit.tri J.O~Söderhjelm Varalla: Varatuomari Hans Dittmar Suomen Pyöräilyliitto: Johtaja Armls Paalamaa Dipl.ins.Lennart Kivi Varalla: Ekonomi Christian Desch Kansanedustaja Pa ~ vo Aitio Suomen Ratsastajainliitto: Kenraalimajuri Leo Ekberg Varalla: Kenr.majuri Gustaf Ehrnrooth Suomen Soutuliitto: Kontra-amiraali Svante Sundman Varalla: Toim.johtaja Erkki Norama~ Suomen Uimaliitto: Kenraalimajuri Yrjö Valkama Toim.johtaja Unto Palonen Toim.johta ja Olavi Suvanto Varalla: Johtaja J öns Lindquist Toim. johtaj'l J allu Järvinen Toim.johta ja Kalle Lehtinen

5 Suomen Urheiluliitto: Agronomi Reino Piirto Hovioik.asessori Toimi Tulikoura Toim.johtaja L ~uti ~ i ct tin en Toim.johtq ja Jukka L eht i~en Ta loudenhoi t a ja ViI j 0 kaner v J. Varalla: Johta ja Jukk~ Uunil ~ Joht ~ ja Aatos Vuolle-Apiala Opettaja Eino Leino Ulosottomies Aarne Nummelin Suomen Voimisteluliitto: Kouluneuvos Väinö Lahtinen Sosialijohtaja Erkki Palolampi Työnjohtaja Onni Mäki Varalla: Arkkitehti Ei~ ari Teräsvirta Voim.opettaja Paavo To r d svirt ~ Työnjohtq j a Yrjö Ahtio Sääntö jen 9 no j alla valitut j":sene t : Pankinjohtaja J.W. Rnr.;ell ( KOK) K2upunginjohtaja Erik V. Fr encell (KOK) Toim.johta ja Einar Fr i~a n Kqnsanedusta ja Kauno Kl eemola Varatuomari Kallio Kot ~. s Vuorineuvos Wm. Lehtinen Puheenjohtaja Pekka Martin Tarkqsta j a Unto Siiv on~ n Toimittaja Enzio Sevon ja Lehtori Väinö Teivaal a Yhdistyksen hallituksen luodos t a v l t seur '.qva t 15 seuraavat,

6 15 vqltuuskunn~n jäsentä: Pankinjohtaja J.W. Rangell (Itseoikeutettu) Kaupunginjohtaja Erik v. Froncell (itseoikeutettu) Toimitusjohtaja Ein~r Frimqn Pääkonsuli Arvo Himberg Sosialineuvos Akseli' "lskel t Joht nj~ Niilo Koskin0n Ministeri Kauno Kleemolo. Kouluneuvos Väinö Lahtinen Puheenjoht8.ja Pekka M:"l~tin Agronomi Reino Piirto Myymälänjohtaja Eino Pikkarainen Kennaqliluutnantti Uol~vi Poppius Tarkastaja Unto SiivonJn Kenral.limqjuri Yrjö Valkama Kenra1liluutnantti H.V. Österholm Hallituksen myös yhdistyksen ja valtuuskunnan puheenjohtajiston kokoonpo.no oli seura~v8.: Puhe-::njohtaja: Yrjö V"lkama 1. var~puheenjohtaja: Reino Piirto 2. varapuheenjohtaja: Akseli Kaskela Yhdistyksen j, hallitu:.sen sihteerinä toimi majuri E.A. Rosenquist sekä rahastonhoitrtj'ma kauppat.lis. O.J.Niinikoski. Yhdistyksen tilintarkutajin toimivat kertomusvuonna ylikamreeri Sulo Järvinen ja jaostopäällikkö Keijo Viianen sekä heidän varamiehinään taksoitmssiht~0ri T.Uimonen ja kans~nedustaja E.A. Raunio. Kokoukset: Valtuuskun~~ kokoontui sääntöjenmukaisesti vuos ikokoukseensa huhtikuun 20 pbi vänä 11 ')59. Marraskuun 23 päivänä oli

7 v~ltuuskunta myös koolla Squaw Valleyn t a lvikis02 varten tehdyn suunnitelman hyväksymistä sekä yhteistoimint~kysymyksen käsittelyä varten. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä 11 k e r t aa eli 1 8 1, , 1 4., , 1 6, 6., , , o., ,23.11., ja Hallituksen asettamat asioita valmist~v~t valiokunnat, määrär~havaliokunta ja varusvaliokunta pitivät kukin kolme kokousta, Kansainvälinen Olympiakomitec : Komitea piti yhdessä kansallisten komiteoiden edustajien kanss" toukokuun 18 ja 19 päivinä 1959 kokuksen Roomassa, joss ~ oli esillä kysymys kans~invälisen olympiakomitean uudell~enjärj( :;tely2tä eritoten kansallisten komiteoiden j a kansainvälisten Jiittoj ;n työhön os ~qnoton j~ v~ikutusvallan lisäämistä silmälläpitäjn ~ekä erinäisiä muita kisoj~ koskevia kysymyksiä. Hallituksen ~d ust ~j ina olivat kokouksessa läsnä puheenjohtajl ja sihteeri. Mai~itun kokouksen jälkeem kokoontui Kans tinvälinen Olympiakomi te:l Muencheniin j3. pär;tti m.m. antaa vuoden 1964 olympiakisqt Tokiolle sokä talvikis l t Innsbruckille. Suomen molemmat KOK:n jäsenet olivat kokouksessa mukana. Yhteistoimint3.kysymys. Komitean hallitus pyrki v:a 1959 aikana useiden neuvottelujen ja sopimus luonnoste n avulla a ikaansaa ma3.n yhteistoiminta~ maamme urheilujärjcotö j en välillä, jotta p ~ rhaimmat edustusurheilijamme sal taisiin mu~l~n olympiaedustusjoukkueisiimme. Kokouksessa 18.9 hyväksyttiin yk~limielisesti seura'lva sopimus teksti : Sopimus yhteisestä os qnotosta vuoden 1960 olymp i akisoihin 1 Työväen Urheiluliitto asett~l edustusurheilijansa käytettäväksi

8 Suomen olympiajoukkueita muodostettaessa jq s~a edustusurheilijoiden. v~rojajkäytettäväksecn Suomen Olympi~komitealta. 2. Joukkueen jäsenet katsast et~~n j '1 v~lita 1 n yhteis2sti sovituissa tilaisuuksissa 9 jota v~rten he liittyvät "0lympiayhdistys 1960":een 9 joka on kunkin urheilulajin kansallisen ja kansainvälisen liitgn ja niiden stiuntöjun alainen. Teksti-nlistettiin keskus - J'l vr~oisliittojcn hyväksyttäväksi.kun ei tulostå" syntynyt alisti hallitus yhteisedustust~ kos k~v~n kysymyksen kokonaisuudossaan valtuuskunnan käsiteltäväksi Mainitun kokouksel päätöksen muk~an oli tarkoituksen täyttämiseksi perustettava Ol y~pia SO-niminen yhdistys 9 jonka tuli liittyä erikoisliittoihin. Tähän tähtäävä sopimusluonnos alis~ tcttiin osapuolten hyväkäyttäväksd. Valmennus.V~lmennGttavien lukll ~ e i vielä vuoden 1959 pienennetty v~~n pysyivät v.almennettavien määrät entisellään, jonka lisäksi jääkiekko toimintavuoden lop~ll a määräsi 2P miestä olympiavalmennukseen. Sanotut miesmäarät oliv t seurn~vat: Hiihto 33 Ammunta 1 1 luistelu 10 Melonta 8 Jä.äkiekko 20 Miekkailu 3 Ampumahiihto 5 Nyrkkeily 8 Talvilajit 68 5-ottelu 5 Paini 18 Painonnosto 7 Pyöräily 4 Soutu 10 Uinti 4

9 Voimistelu 7 Yleisurheilu 33 Kesulajit 118 Aivan vuoden lopussa hyväksyt~iin 6 n~isvoimistelijaa v~lmennettaviksi komitean kustannuksell ~~ jonka takia olympi~valmennettavicn yhteisluku nousi 192 henkejn. Tämän ryhmän v~lment2mi3ta v ~r tem myönsi komitoan hallitus käytettävissä olo vien varojen uitteissa valmennusmäärärahoja scur::''lvasti: TaI vii::'. j i t : Hiihto ITlk I Luistelu mk Ampumahiihto Jääkiekkoilu mk mk Yhteensä mk Vuonna 1958 jaetut mti riit huomioonottaen~ on talvil'ljoillc j:=tottu v'llmennusmäärärahoja yht~gnsä mk. Kesälajeille jaettiin kertollusvuonna kethdessa yhtä suurcss'1 erässä v9.lmennuks2gn seura v'1.lla t -~vall~ : Ammunta mk Melonta Miekk8.ilu Nyrkkeily 5-ottelu Paini Painonnosto Pyöräily Soutu Uinti Voimistelu mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk

10 Yleisurheilu Yhteensä mk mk Vuoden 1959 aikana on qiis/h~l litus, tettäväksi qsettanut yhteensä ~00 8ri urheilulqjien käy- mk olympiaehdokkqiden v LImennukseen, kun vielä vuoden lopussa jaettu n1isvoimistelun määräraha mk nqisvoimistelujoukkueen vqlmentamist q varten on liitetty yllämainittuun yhteissummp.a~1. Niille l q j~ille, joill ~ on orkoisen suuret matorialimenot on hclllitus myöntänyt erisuuruisia hankintamäärärahoja, toimintavuoden aikana yhtoensä mk. Sguaw Valleyn valmistelut. Hankittuaan erinäisiä tarjouksia - jq tehtyään tiedusteluja erilqigista m~hdollisuuksista matkustaa kisapaikalle päätti hallitus lopullisesti, neuvot~ltuakn SAS:n edustajien kanssa yhdessä muiden pohjoismaitten olympiakomiteoiden edust~ jien kanssa (kokous Tukholmass ' ) antqa kuljetustehtävän SAS:lle, jonka kanssa tehtiin sopimus k1hden DC-7 C koneen vuokra'lmisesta matkq~ varten Helsinki-Tukholma-Oslo-Squaw Valley-San Francisco-New yory~tukholma-helsinhi. Kuljetuksen hinta oli, huomioonottaen sen, että muutama ~ies ku st~ kin mq'stn joutui turvqutumaan vuorokonekuljetukscen, hieman yli mk henkeä kohti. Saadakseen käsityksen Squaw Valloyn oloista ottivqt Suomen Hiihtoliiton joukkue sekä Suom0n Luisteluliiton joukkue OSqq n.k. Squaw V~lleyn esikisoihin helmikuuss~ Hallitus ~i katsonut voivansa matkaa kustantaa, mutta myönsi sanotuilie liitoille lainavaroja osanoton mahdollistamiseksi ja päätti myös kustantaa joukkueen johtajan, Rolf Hohenthalin matk'ln, kosk~ muutenkin oli ollut tarkoituksen8. lähettää kisapaikalle edustajrm majoitus-y.m. lsioiden hoit'lmista v'lrten. Tehdystä matk18t~ oli myönteisiä kokemuksia, joit'l

11 käytettiin hyväksi m.m. v~rustuksen kokoonpanoa j a majoitusta suunniteltaessa. Hallitus v alitsi Squaw Valleyn joukkuee n ylijoht~j ~ ksi Ak~ Ii Kaskelan sekä hänen apulais~.sg0n O.J.NiinikQsken. Jo~don muut henkilöt valittiih myös kokouks0ssa 2.12 erkoisliittojen ehdotuksesta. Nämä henkilöt olivit: Rolf HOhenthal, apulaisylijoht~jana ja hiihtojoukkueen johtajana Åke Svensk, pituushiihtä jien johtajana Pauli Vainio, yhd.miestcn j t mäenlaskijoiden johttjqna Helka RistolQinen naisjoukkueon johtajana Lassi Parkkinen, luiste lujoukkueen johtajan'l. ( e i päässyt mltk!1.lle) Aimo R~assima, ampumahiidon johtnjanr Veli Saarinen, yliv ~ lm~ntqj nna Lasse Joh~nsson, mäkimi0sten v~lmentajana L ~uri Sil vennoinen, hi ir don huol tl''t j '"1na Pekka Kuv~ja, hiihdon hu olt ~ jlna Eino PikkRrainen,luistvlun huo lt~jan~ (sittemmin joukku8 3n johta.ja) Reino Eväva'lra, luist 1un v lmentaj'l.na Vilho Ylönen, ampumahi ~h don vllmenta j a na Vilho Ra 1mi, hiero jan :. j'l lulstelun vakment~jrna Veikko Kosonen, joukkugo n hiero jana Vuoden lopulla valitti:n tri Mqrtti J.Karvonen joukkueen lääkäriksi. Jo kesäkuussa oli hallitus v~linnut Los Angelesin S~n - ta Monicassa asuvan tekn. tri Vd inö Hovverin Suomen t Qlvikisojen attashe~ksi. LehtimiespRikkojr oli h~llitus vqrqnnut Suomen käyttöön 15. Kisoihin lähti sittemmin YLin 10 sanomqlehtien edust~jaa.

12 SquJ.W V'l.llcyn joukkue ~n vnrustustq suunnittelemaan 'l.setti hallitus v~liokunn'~, johon tulivat yksi edust~ja Suomen Hiihtoliitostq (Rolf HOhentfual), yksi edust'l.j'l. Suomen LUisteluliitosJa (Eino Pikkar'l.inen) sekä komitean r'l.h stonhoitaja ja sihteeri. Varustuotehankinnoissa pyydettiin yli 80 tarjousta 21 varusesineestä. Hiihtäjien ja luistelijoiden erikoisvarusteiden hankinta jätettiin liittojen hoidettavaksi. Varu )teluettelo hyväksyttiin h'l.llitukscn kokouks8ssa syyskuun 18 päi VUll;1. j~ 88 oli seuran.va: Puku housuineen Päällystakki Lnkki Kengät Käsineet Kaulaliin3. Villap... ita 3-4 paitaq 1 urheilupaita 1-2 aluspn.itaa 3 alushousut 3 suk'l.t M1.tkal'l.ukku Anorlkki Verryttelykengät UrhCJi lusuk'l.t Vill8.lqkki Aurinkol1.sit Aft~r - ski - j~lkincet Verryttelypuku Kumij1.1kineet Hiihtopuku PipolJ.kki Hiihtokengät Hiihtokäsineet Polvisukat Luistelutrikoot Luistelukäsineet Päätettiin peria~ttees )~ hoitta vj.lmennettavien v~kuutukset mikäli ei erikoisliitoil12 ollut n.k. vuosiv~kuutusta. Sqmoin päätti hallitus ottaa joukkueelle vj.kuutuksen ajaksi sekä vakuttaa kunkin mqtkatqvqrat n qrvosta. Hallitus ilmoitti SuoHon SqU3.W Valleyn ko.ikkiin lajeihin

13 naisten alppil:.jjja ja k-mnoluistelu'1 lukuunottamatta, mutta piifitti myös myöhemmin osallisturll'",tta myös miesten 1.1ppi1:8.jeihin. Koska vuoden 1960 toirnintakertomus tu18'j sisäl tiimähn kisojen kohdalta enemmän yksityiskohti jn. kokonqisuuden kann1.ltakin on parempi, että sa~daan yhtenäinen tarkk8. selostus, onr'ljoituttu ni'in suppea~n Squaw V~lleyn kisoja koskev8.1.n osityks,en. L8.hden anomus v kiso j en s:1:.miseksi.jo 'likrtisemrnin esille tullut ajatus v t"i 1968 t~lvikisojen sa.misesta Suomeen, joko Lahteen tai Kuopioon on komitean hallituksen taholtr käsitelty useita kertoja k'lupunkien j'l hallituksen puheonjoht1.j1.n ja k'lupunginjoht1ja v.frenkcellin välisissä neuvotteluissa. Komit01. alisti omine lausuntoineen Ll.hden kn.upungin anomuksen KOK:lle jo vuoden 1958 joulukuussa sekä oli kirjeenv'lihdon kautta kosketuksiss~ K:.ns1.invälisen 01ympiakomi t o2n kcnssa. Toukokuuss'l pidetyssn. m1.i nitun komitean kokouksessa o.ivat SJomen molemmat edust1.jat läsnä L"',hden sinne lähettämien edus'.jion lehtori Yr jä K"lloniGmen ja toimitusjohtaja Åke Wahlroosin k' nssa. P'lnkinjohtaja Rangell esitti kokousehdotuksen päätöslauselm~ksi, jossa esitettiin hyväksyttävtisti aj'ltus kisoj~n mahdollisest'l J ~k~min;st1.. Vaikkrtkin Lahti ei tujlut kysymykseen äänestettäess:i v talvikisojen pitop:1ik1.st,~, Suomen edust1.jien ehdotuksest~ sai Rangellin ja v.frenkcelli esittämä kant1. suopean v1.sta'lnoton. Edustajiemme muokk1.1.m'llle ma'lperälle void'l'ln ehkä konkreettinen suunnitelma rakentaa tulev1.isuudessa. Room'"ln valmistelut. Room:.n kisoiss'1. tule8 toimeenpantflv lksi urheiluaiheisten valokuvien n(i~ttely. Hallitus as~tti Suomen os1.1- listumis ta v '!.lmis trma-1n kolrnehenkison valiokunnan, joka puolest'=u:tn esitti hallitukselle, 8ttä toimeenpn.ntaisiin yleinen valokuvauskilp:1ilu parhaimpien kuvien esill ')sa'1miseksi. Arvostelulaut1.kunta:.n S'l'ltiin herr8.t Osmo Pietinen 2uomen Valokuv'.a jain Liitosta, J.Y.J'lS-

14 kari Suomen Kameraseurojen Li",ost t cckä Ensio Liosim~n Suomen Lehtivalokuvn jien Liitosta, joiden lisäksi komiteqn puolest~ ~r - vosteluun os ~ llituivat konra Ii PO J ~i us j~ toim.joht. Frim~n. ~ilp2..ilun tuloksena oli 54 V'l.lokuv3.3., k ikki mustavalk,jisi3..kosk~ pohj~ ei hallituksen mielestä ollut t ~rpoeks i l~aj3. j. kuvian tasok'l.an 3i ollut erikoisen hyvh, päätettiin pidentää ilmott'l.utumisqika ja kehoitta2 yllumainittuja liittoja vetoama ~n jäsenistöönsä. Rooman pääsyliput.rooffi'l.n kisojen järjestelytoimikunt'l. pyysi 1959 alussa komitealta ehdotuksen pdjsylippujen j 'l. majoitustilojen v'l.stuunalaiseksi myyjäksi. Hallitus ehdotti tehtävään Suomen Matkatoimistojen yhdistyksen, jok 1 ;en myös otti v l.st l"n. Ensimmäiseen mätiräpäivätin mennes,ä lli 80 % lipuist'l. myyty. M'l.joitusjtirjestolyt aiheuttiv'l.t sitävast0~n cril~äis iä v 'l.ikeuksi'l.,joihin hallituksen oli pakko puuttua. H~llit~ks8Il. oli m3.hdollisuus v2r~t ~ ntam'l.ns'l. lup'l.uksen peruste Jlln v r'sin suuren määrän lippuja yleisradion lehdistön jq urheilujohdon käyttöön. Ilmoittautuminen. Ha l iitus on hoit'l.nut Suomen qlust'l.v'l.n ilmoittautumisen Room:1n kisoihin kaikkiin l l jeihin, koripalloa, I'i' ~. - hockcytä, vesipalloa ja ra ts'l.s ~us t a lukuunottnrn't tt'j.. OS 8.llistuminen j'l.lkapalloturnqukseen jää totouttamltta Suomen joukkueen hävittyä k'l.rsintaottelunsa S a ksa ~ ja Puolaa V'lSt nn. Joukkueen summittlisoksi v -:hvuudeksi ilmoitettiin mieotci johto mukn~nluettunr.. K"ns 'l.invälisen Olympiakomitean bulletiinissä No 62 oli Suomen Olympi ~ - komitean historia l koskeva hnllituksgn toimest~ 1'1.dittu kirjoitus. Talous:Merkille pantav' on vlltiovalltn erittäin suopea suhtqutuminen olympi ~ komitean v~r3.t' rpeeseun. Komitea s'l.i jäll e~n luv~tut viisi miljoona mlrkkn valtion budjettiin kuten ~ luss~ \ m'l.inittiin j l lisäksi hyväksyi Opetu~min ist e riö hallituksen 'l.nomuk-

15 sen sa:=tda erkoisen olympiaveikkauskierroksen ensiksi huhtikuuss:l, josta tuloksen~ oli yli 22 miljoona. m~rkkaa sekä sittemmin vielä marraskuussa, jonka kierroksen tulon oli yli 18. miljoona~. Tätc y ' on voitu rahoittqa ei ainorstaan v~lm~nnust~ vaan myös varustehqnkinnqt Squaw Valleyn edustusjoukhuvellc ja mqtk~t USA:han ja t~k~i8in koskematta Olympi8.1aisten keriiystoimikunn 'l.n keräiimiin varoihin. Toisen kierroksen varqt on kuitenkin 8'1 tu ktiyttöjn v sta tätä kirjoitettaessa jq on sen vuoksimyös suurin osa vqruste- ja m1tk~l~s kuist:=t m:ksettu vasta kuluvan vuoden puolella. Toimintqvuodcn kirj.npidollinen voitto oli markkaa. Muut tuotot jq kulut käyvät selville komitean t'l.seesta, jonka kokonaissumma on markkaa. Edustus. Komitea on vuoden qikan antanut kultqisen levykkeensä Itä - Stks~n 01ympiakomit2~n puhe0njohtajalle hra Heinz Schö belille sekä vqr'lpuheenjoht~j~.1.1c hr'l Gerhe.rd Heinzelle kii toksvksi h3idän komitean jäsenille (V 'lk'l.ma, Rn.ngell,Lehtinen, Martin, Piirto ) osoittamqst'l vier'l.'l.nv'l.r~iguudcsta ja hyvästä yhteistyödtä. Lisäksi on levyke annettu seura ville h.jnkilöille' : Hannes Kolchm'lir.Jn Jussi Tosdn.v:incn Robert Ch'3.rpcntior Suomen Painonnostoliitto Suomen Ampujainliitto 70 v. 60 v. 60 v. 25 v. 40 v. Sähkeitse on komitea onnitellut. Eero Lchton0n 60 v. Matti järvinen 50 v. Komitean htllinnollinen ja järjestely toiminta on siis sujunut häriöttä kertomuksen 'llussn ffi'initun t~loudellis~ntvun turvin v'1.1 -

16 " tiov1llan PUOl3lt~. V~litettav ~ sti on todettava, 2ttä työ urheiluelämämme eheyttämiseksi j 1 siis parha imnn,n edustuksen aika;ns3.amis\;;ksi olympiakisoihin on ollut erittäin epäkiitollista j ~ paljon turh2a työtä. vaativaa. Sanomalehdistön epäasiallinen asennoituminen v~rsin ratkaisevissn. kysymyksissä on myös ollut omia ln huonont'1ma 1n komitean ja ticdoi tusväen välis tä yhtc i u toimint,a. Tämä tuli vl.rsin räi keänä esille nimenom~~n jääkiekkoikun osanoton kohdall~. Tässä suhtejssa h8.lli tus on suunni tellut "kor }~J imma1j 'l.steen" neuvottelun aikl.ansq~mist,q tulevaisuutt~ silmällupitäen. / Helsingis'sä 9 päivänä huhtikuuta 1960 Hallituksen puheenjohtajq Y. VaI k a m a Sihteeri: E.A.R 0 sen q u i s t, \

., Helsinki 16.501958

., Helsinki 16.501958 ., Helsinki 16.501958 v u 0 -ll... i ~_~.:-.L t C I!l. u Ei yhdis'tyksen vo.195.'t ~oiminnasta Jäsenistö. Yhdistyksen sääntöjen edellyttämät jäsenet, jotka myös ovat allekirjoittaneet yhdistyksen perustami.ssopimuksen

Lisätiedot

Suomen Olympiayhdistys r.y:n (Valtuuskunnan) hallituksen toimintakertomus v :lta 1958.

Suomen Olympiayhdistys r.y:n (Valtuuskunnan) hallituksen toimintakertomus v :lta 1958. Suomen Olympiayhdistys r.y:n (Valtuuskunnan) hallituksen toimintakertomus v :lta 1958. Valtuuskunnan toiminta vuoden 1958 aikana tähtäsi lähinnä niiden edellytysten luomiseen, joiden turvin Suomi voisi

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. ,. SUOMEN OLYffiPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. Suomen kansallisen olympiakomitean, yhdistyksen valtuuskunnan, toiminta on vuoden 1961 aikana osaltaan ollut Squ~w

Lisätiedot

v U 0 S 1 K E R TOM U S

v U 0 S 1 K E R TOM U S SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. v U 0 S 1 K E R TOM U S (vuodelta 1960) Seitsemästoista olympiaadi on päättynyt ja samalla olympiakisavuosi 1960. Tälle jaksolie ovat olleet leimaa-antavia kansainvälisen olympiatoiminnan

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1963.

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1963. SUOMEN OLTIdPIAYHDISTYS ry. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1963. Suomen kansallisen olympiakomitean - yhdistyksen valtuuskunnan - toiminta on vuoden 1963 aikana pääasiassa koskenut IX Talviolympialaisiin

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIALAINEN KOMITEA

SUOMEN OLYMPIALAINEN KOMITEA SUOMEN OLYMPIALAINEN KOMITEA nimisen säätiön' V u 0 s i k y r tom u s. Johtokunta esittää seuraavassa sääntöjen 6 :n edellyttämän kertomuksen säätiön toimimlasta vuodelta 1947. Va 1 t uus kunt ~ Säätiön

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät 1(8) Salon kaupungin palkitsemisohje Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät Kh 12.1.2015 12 2(8) Salolaisten taiteilijoiden, taitelijaryhmien, yksilöurheilijoiden ja urheilujoukkueiden

Lisätiedot

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 15.30 Valtakirjojen tarkastus klo 16.00 Valon sääntömääräinen kevätkokous Paikka Niemi Center, Veturitie 13 H, 00240 Helsinki

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Taulukko n:o 7. Taulukko n:o 8. SVUL:n filmipalvelun toiminta 1970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka-

Taulukko n:o 7. Taulukko n:o 8. SVUL:n filmipalvelun toiminta 1970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka- ~... ~.-- -- Taulukko n:o 7. Liitto Taulukko n:o. SVUL:n filmipalvelun toiminta 970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka- Liitto Esityskertoja Katsojamäärä merkki- Kv.A,Ilk.!

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) MK Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry 1 215 000 Suomen Aikidoliitto ry 160 000 Suomen Amerikkalaisen

Lisätiedot

/frö7 -O OLYMPIAKOMITEA. Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat. Kokouksessa on edustettuna:

/frö7 -O OLYMPIAKOMITEA. Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat. Kokouksessa on edustettuna: SUOMEN O OLYMPIAKOMITEA Suomen Olympiakomitea ry Syyskokous 6..6 Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edustettuna: jäsentä, joilla on kokouksessa kaksi () ääntä. 75

Lisätiedot

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966,

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, SUOMEN OLYMPIAYHIDISTYS ry. Hels' i H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, YhdistYKsen "vai tuuskunnan vuosikokouksen 10.5. 1966 -hyväksy. män hallituksen esityksen mukaisesti on valmennustoimintaa

Lisätiedot

Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS

Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS 1959 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS 1959 Kauno Kleemola SVUL!n 60-vuotispäivänä 17.6.1960: Sosiaalineuvos Akseli Kaskela kiinnittää SVUL:n kunniajäsenmerkin SVUL:n

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

KERTOMUS. TOI MlN T A V U 0 DEL T A. Suomen Olympiayhdistys r.y.

KERTOMUS. TOI MlN T A V U 0 DEL T A. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 5 Suomen Olympiayhdistys r.y. S 1 S Ä L L Y S LUE T TEL 0 1 II 111 IV V VI YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö Kunniajäsenet Valtuuskunta

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) AKK-Motorsport ry 207 000 Suomen Aikidoliitto ry 27 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 30 000

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura 78 0 13 13 7 11 10 15 16 2 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 65 15 15 15 0 20 3 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 62 9 9 20

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Asianro 8484/2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 99 Kaupunginhallitus 11.1.2016 7 Tiedustelut puh. 044 7182504 Hyvinvoinnin edistämisen

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU:

LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU: LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU: DEN, NED Jari Lämsä & Jarmo Mäkinen Liikunnan vs. huippu-urheilun valtion rahoitus, % (SPLISS, tiedot. V. 2011) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 80% 66% 62% 56% 52% 52%

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS -- --- ---

TOIMINTAKERTOMUS -- --- --- 960 TOIMINTAKERTOMUS -- --- --- Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS 960 SVUL:n puheenjohtaja, sosiaalineuvos Akseli Kas k e a. Puheenjohtajan sana Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton 60.

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Puheenjohtajan tercehdys

Puheenjohtajan tercehdys Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TO IMINTAKERTOMUS 1953 / Puheenjohtajan tercehdys Määrätietoinen liikunta kasvatuksen ja urheiluharrastuksen kylvötyö seuroissamme on ollut tunnusomaista toimintavuodelle

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila

Kansalliset tikkakisat Humppila Kansalliset tikkakisat Humppila 25.10.2015 25 tikkaa päivitetty 25.10.2015 klo 19.40 MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 42 41 44 37 205 2. Tammi Aimo TurTi 35 40 38 44 46 203 3. Varsaluoma Kosti ITK 39 40 39

Lisätiedot

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla 24.8.2011 Jurvan Rotaryklubi Säläishallilla YHTEIS Klubin sija Klubin tulos 1 Jurva 32,00 2 Kurikka 25,00 3 Jalasjärvi 23,00 4 Kauhajoki 17,00 5 Ilmajoki 16,00 6 Aro 13,00 sija nimi Saapas Tikka Rengas

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT AKK-Motorsport ry 195 000 Sukeltajaliitto ry 104 000 Suomen Aikidoliitto ry 31 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon

Lisätiedot

viio Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnallista jäsenjärjestöä varsinaista alueellista jäsenjärjestöä sekä kumppanuusjäsenjärjestöä.

viio Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnallista jäsenjärjestöä varsinaista alueellista jäsenjärjestöä sekä kumppanuusjäsenjärjestöä. Valo, Valtakunnallinen liikunta-ja urheiluorganisaatio ry Yhdistyksen ylimääräinen kokous 206.206 Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna:,\ Ä varsinaista

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ",

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS , 64 Eino Nykänen, puiheenjohtajja, U. Lyytikäinen, A. Kiira, A. Weisell, Same Nissinen, H. Taskinen, E. Hakarainen. Toiminnanjohtaja Jorma Turunen. Satakunnan piiri: Piirin johtokunta: Arvo Leh tonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINNAN POHDINTAA 21.8.2014

SINETTISEURATOIMINNAN POHDINTAA 21.8.2014 SINETTISEURATIMINNAN PHDINTAA 21.8.2014 SINETTISEURATIMINNAN PHDINTAA Sinettiseurakriteerien vertaaminen lasten ja nuorten urheilun selvitystöihin Sinettiauditoinnit tarkastelussa Lajiliittojen ja Valon

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3.

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3. SNL:N MESTARUUSKILPAILUT 2. 3.3.1941 HELSINGISSÄ 1. Olli Lehtinen HV 1. Olavi Kaartinen HV 2. Sven Nyström EIF 2. Åke Granö HNS 3. Väinö Hämäläinen KotkV 3. Kalle Karlsson HNS 1. Veikko Huuskonen HV 1.

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT AKK-Motorsport ry 200 000 Sukeltajaliitto ry 97 000 Suomen Aikidoliitto ry 30 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1976

KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1976 KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1976 Suomen 01ympiayhdistys ry SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1976 SISÄLLYSLUETTELO 1 II 111 IV V VI VII LIITTEET YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000 24 agronomi Reino Piirto (puheenjohtaja) pääsihteeri Kallio Kotkas (varapuheenjohtaja) kauppaneuvos Lennart Kinnunen maisteri Kauno Rintakoski sosiaalipäällikkö Erkki Palolampi osastopäällikkö Urho Saariaho

Lisätiedot

VASTAUKSET TEHTÄVIIN

VASTAUKSET TEHTÄVIIN TEHTÄVIIN tehtävä sivulla 13 Alla on esitelty joitakin Olympiakisojen lajiohjelmaan kuuluvia lajeja jaettuna kesä- ja talvilajeihin. Lisätietoa lajeista saat Olympiakasvatusmateriaalista sekä osoitteesta

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus Lennoston rata, Pirkkala 22. - Isopistooli, sarja H 1. ylil Ari Meinander P-H 97 96 94 287 91 97 94 282 569 2. ltn Marko Talvitie E-P 92 96 90 278 96 94 99 289 567 3. kapt Juha Virtanen Kym 90 94 95 279

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

Kouvolan Pallonlyöjät per

Kouvolan Pallonlyöjät per Kouvolan Pallonlyöjät per. 2.10.1931 KPL naiset naiset miehet miehet miehet kontiot A-pojat B-pojat Cup Halli -kilp (1931-54) -sarja Suursarja (1931-44) -sarja Välisarja (1938-41) B-sarja (1931-35) Valtakunnansarja

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) Imatra Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 13 15 18 9 18 15 2 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 72 7 15 11 5 8 11 20 0 3 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

SUOMALAISET OLYMPIAVOITTAJAT

SUOMALAISET OLYMPIAVOITTAJAT Suomalaiset olympiavoittajat -pelipalat Seuraavilla sivuilla on suomalaisten urheilijoiden nimiä ja lajeja. Kaikki urheilijat (ja muutama taiteilija) ovat voittaneet henkilökohtaisen kultamitalin olympialaisissa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LAJILIITOT Grenförbund (70) AKK-Motorsport ry 240 000 Sukeltajaliitto ry 160 000 Suomen Aikidoliitto ry

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai 1 A/A Tomi Penttilä/Tero Kallio Metalli 1 3 4 C/D Pekka Salokannel/Markku Saarinen Metalli 49 5 C/C Jouko Rakkolainen/Jorma Hietikko VATE 6 8 B/B Juha Suotmaa/Tuomas

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto),

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto), 9 Orko, Risto, kauppaneuvos, Helsinki, varalla Ruusuvaara, Aulis, pankinprokuristi, Helsinki (Suomen Käsipalloliitlto), Pajunen, Aarno, diplomikauppias, Helsinki, varalla Pikkarainen, Eino, myymälänesimies,

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y. S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus,

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ SM-KILPAILUT 30. 31.3.1930 HELSINGISSÄ 1. Väinö Huuskonen Helsingin Toverit 1. Urho Leskinen Helsingin Voimailijat 2. Viljo Sahrman Helsingin Voimailijat 2. Sten Suvio Viipurin Nyrkkeilijät 3. Runar Dickman

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

JäsenIöttojen nimeäminä. Jäsenpiirien nimeäminä

JäsenIöttojen nimeäminä. Jäsenpiirien nimeäminä 00 JäsenIöttojen nimeäminä RaVil.a~ A.~ kenraalimajuri, Helsinki, varalla Oil.a, Ensio, agronomi, Helsmki (Suomen Ampujainliitto), Tuukkanen, Väinö, arkkitehti, Helsinki, varalla POhjanpalo, Taavi, ko~uli,

Lisätiedot

Hj-katsastus, Pohjois-Savo

Hj-katsastus, Pohjois-Savo Hj-katsastus, Pohjois-Savo Heinjoki, Kuopio, 11.06.2017 Yksilökilpailut Hirvikävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 80 Haapamäen

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry Kansallinen 25 tikkaa 27.6.2015 Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry päivitetty 27.6.2015 klo 20.10 MM 1. Lehtonen Seppo JST 42 42 40 41 44 209 2. Järvinen Tarmo JST 38 43 40 44 43 208 3x10 3. Reijonen

Lisätiedot

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Reposelän ampumarata 90910 Kiiminki 25.3.2013 klo 18.00. Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Pitkänen

Lisätiedot

Valtakirjalla oleva (äänimäärä) Juhani Pakari (1) Roope Noronen (1) Olli Nepponen (2) Timo Laurila (2) edustaja SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY

Valtakirjalla oleva (äänimäärä) Juhani Pakari (1) Roope Noronen (1) Olli Nepponen (2) Timo Laurila (2) edustaja SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY SUOMEN OLYMPIAKOMITEA SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY PÖYTÄKI RJA 20.6.2016 YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS Aika maanantaina 20.6.2016, klo 1 6.00 Paikka Valo talo, 1-3, Radiokatu 20, 00240 Helsinki Läsnä Jäsenjärjestö

Lisätiedot

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6.

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6. Siltasaarenkatu i f Kansalliset Rata- ja maantiepyöräilykilpailut VELODROMILLA 15-16. 6. 1944 Rata-ajot torstaina 15. 6. 1944 klo 18.30 Maantieajot perjantaina 16. 6. 1944 klo 18.00 Lähtö- ja tulomaali

Lisätiedot

Leirien os.ottajat 19G 680 247 128 151 260 122 160 142 92 116 256 162 99 710 165 287 376 4346

Leirien os.ottajat 19G 680 247 128 151 260 122 160 142 92 116 256 162 99 710 165 287 376 4346 98 99 Piiri Nuorten piirileiritoiminta kesällä 964 Etelä-Karjala........... Etelä-Pohjanmaa.... Helsinki............. Häme..... Kainuu.... Keski-Pohjanmaa.......... Keski-Suomi............. Kymenlaakso..................

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

KANSALLISET TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty klo tikkaa

KANSALLISET TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty klo tikkaa KANSALLISET 25 + 125 TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) 26.4.2015 Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty 26.4.2015 klo 20.40 25 tikkaa MM 1. Ylönen Niilo JST 43 42 39 44 41 209 2. Kokko Pekka KjT 45 39 42 37 44 207

Lisätiedot

1 kumppanuusjäsentä, joilla ei ole äänioikeutta.

1 kumppanuusjäsentä, joilla ei ole äänioikeutta. 0Q9 Suomen Olympiakomitea ry Kevätkokous 20.6.2017 / Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edustettuna: jäsentä, joilla on kokouksessa kaksi (2) äantä. - jäsentä, joilla

Lisätiedot

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina 6.8.2015 Joukkuetulokset / Miehet Miehet alle 70 v Sija Nimi Kaloja 1 Mikkelin Eläkkeensaajat ry1 4,510 Heikki Kiljunen 0,514 Pentti Tarkiainen 0,834

Lisätiedot