;j" SUOMEN OLYMP. OLYMPIAKOMITEAN VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta 1959

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ";j" SUOMEN OLYMP. OLYMPIAKOMITEAN VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta 1959"

Transkriptio

1 SUOMEN OLYMP YH ;j" 1) ISTYS SUO~EN OLYMPIAKOMITEAN VUOSIKERTOMUS toimintavuodelta Niiden edellytysten ~urvin, jotka komitean hallitus oli luonut jo vuoden 1958 aikana saatettiin toimintavuonna ryhtyä suurempien valmennusmäärärahojen jakamiseen sekä vuoden 1960 kisojen teknilliseen valmisteluun tehdyn suunnitelman puitteissa. On eritoten mainittava, että valtiovalta suhtautui erittäih myönteisesti hallituksen esityksiin varojen saamisesta. 2. Jäsenistössä ei tapahtunut mitään muutoksia. Jä'- senliittojen määrä oli siis 23 nimittäin: Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto Työväen Urheiluliitto Finlands Svenska Centralidrottsförbund Suomen Hiihtoliitto Suomen Kanoottiliitto-Finlands Kanotförbund Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto Suomen Käsipalloliitto-Finlands Hansbollsförbund Suomen Ampujainliitto SUQmen Jääkiekkoliitto-Finlands Ishockeyförbund Suomen Maahockeyliitto-Finlands Landhockeyförbund Suomen Miekkailuliitto-Finlands Fäktförbund Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liitto Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto Suomen Palloliitto-Finlands Bollförbund Suomen Painonnostoliitto (

2 Suomen Purjehtijaliitto-Finlanrls SegJ 'lrförbund Suomen Pyöräilyliitto Suomen Ratsastajainliitto-Finl.. nds Ryttarförbund Suomen Soutuliitto-Finlands Roddförbund Suomen Uimaliitto-Finska Simförbundet Suomen Vrbe11u111tt9 I Suomen Volmlstelullitto Mainitut jäsenjärjestöt olivat valtuuskunnassa (olympi*komiteassa) 2, edustettuna seuraavalla tavall l : Suomen Ampujainliitto: Kenra8.liluutnantti H. V. Österr I'l.n Kenraalimajuri J.A.Ravi la Varalla: Evers ti Ekholm Suomen Hiihtoliitto: ttekn.tri V.V. Yolho Sosiaalineuvos Akseli :a skel~ Toim.johtaja Rolf Hohe nthal Toim.johtaja Olavi Ri s~~nen Kenraalimajuri Ali Kos '-imaa Suomen Jääkiekkoliitto: Johtaja Yrjö "Rahkamo Toimittaja P, Pirhonen Varalle: OsastopäälI. l~in o Nuutinen (kuollut) Varalla: Pankinjohtaja Lauri Antero Suomen Kanoottiliitto: Ev.luutn. Eino Kuvaj~ Kapteeni Matti Talsi Osastonhoitaj'. Toivo Pulkkinen Lainopinkandidaatti Oiva Vanonen (kuollut) Varalla: Rehtori Olavi Ranta Suomen Koripallo- ja LentopalJ oliitto Pääjohtaja Jussi Lappi-Seppälä Varalla: Ekonomi Olavi Harju Suomen Käsipalloliitto: /

3 Kauppaneuvos Risto Orko Varalla: Prokurist-i Aulis RUU8UV8.~ra Suomen Luisteluliitto: Myymälänjohtaja Eino Pikkarainen Jaostopäällikkö Leo Huttunen Varalla: Dipl.ins. Lauri Park~inen Autoilija Sulu Punklinen Suomen Maahockeyliitto: Toim.johtaja.Heikki Jalo Varalla: Johtaja Kaarlo Einiö Suomen Miekkailuliitto: Kenra~limajuri Olavi Huhtala Varalla: Tekn.tri Jori Larinkari Suomen Nykyaik. 5-ottelun liitto: Kenraaliluutnantti Uol ~ vi Po~ ius Varalla: Ev.luutn. Ol,tvi Larkas Suomen Nyrkkeilyliitto: Kauppias Valle Resko Rautatievirk. Ilmo L-:1.illJ.sheimo Varalla: Varnstopäällikkö K"levi Sampila Johtaja Erkki Savol tinen Suomen Painiliitto: Pääkonsuli Arvo Himb \ rg Työnjohtaja Elmer Härrhä Toim. johtaja Esko Kos f.ila Varalla: Lääk.tri Pa ~vo Pankama Lautatarhan päällikkö Hugo Jaos Kauppias Kalevi Niemi Suomen Painonnostoliitto:

4 Osastopäällikkö Bruno nyberg Toimitsija T.O.Kaivola Varalla: Ekonomi Pent t i Väänj nen Mainospiirtä jä Oiv ~ Hurme Suomen Palloliitto: Johtaja Niilo Koskinen Tarkastaja Kalle Altti Varalla : Pääsihteeri J ohn Gustafsson (yksi paikka täyttämättä) Suomen Purjehtijaliitto: Lakit.tri J.O~Söderhjelm Varalla: Varatuomari Hans Dittmar Suomen Pyöräilyliitto: Johtaja Armls Paalamaa Dipl.ins.Lennart Kivi Varalla: Ekonomi Christian Desch Kansanedustaja Pa ~ vo Aitio Suomen Ratsastajainliitto: Kenraalimajuri Leo Ekberg Varalla: Kenr.majuri Gustaf Ehrnrooth Suomen Soutuliitto: Kontra-amiraali Svante Sundman Varalla: Toim.johtaja Erkki Norama~ Suomen Uimaliitto: Kenraalimajuri Yrjö Valkama Toim.johtaja Unto Palonen Toim.johta ja Olavi Suvanto Varalla: Johtaja J öns Lindquist Toim. johtaj'l J allu Järvinen Toim.johta ja Kalle Lehtinen

5 Suomen Urheiluliitto: Agronomi Reino Piirto Hovioik.asessori Toimi Tulikoura Toim.johtaja L ~uti ~ i ct tin en Toim.johtq ja Jukka L eht i~en Ta loudenhoi t a ja ViI j 0 kaner v J. Varalla: Johta ja Jukk~ Uunil ~ Joht ~ ja Aatos Vuolle-Apiala Opettaja Eino Leino Ulosottomies Aarne Nummelin Suomen Voimisteluliitto: Kouluneuvos Väinö Lahtinen Sosialijohtaja Erkki Palolampi Työnjohtaja Onni Mäki Varalla: Arkkitehti Ei~ ari Teräsvirta Voim.opettaja Paavo To r d svirt ~ Työnjohtq j a Yrjö Ahtio Sääntö jen 9 no j alla valitut j":sene t : Pankinjohtaja J.W. Rnr.;ell ( KOK) K2upunginjohtaja Erik V. Fr encell (KOK) Toim.johta ja Einar Fr i~a n Kqnsanedusta ja Kauno Kl eemola Varatuomari Kallio Kot ~. s Vuorineuvos Wm. Lehtinen Puheenjohtaja Pekka Martin Tarkqsta j a Unto Siiv on~ n Toimittaja Enzio Sevon ja Lehtori Väinö Teivaal a Yhdistyksen hallituksen luodos t a v l t seur '.qva t 15 seuraavat,

6 15 vqltuuskunn~n jäsentä: Pankinjohtaja J.W. Rangell (Itseoikeutettu) Kaupunginjohtaja Erik v. Froncell (itseoikeutettu) Toimitusjohtaja Ein~r Frimqn Pääkonsuli Arvo Himberg Sosialineuvos Akseli' "lskel t Joht nj~ Niilo Koskin0n Ministeri Kauno Kleemolo. Kouluneuvos Väinö Lahtinen Puheenjoht8.ja Pekka M:"l~tin Agronomi Reino Piirto Myymälänjohtaja Eino Pikkarainen Kennaqliluutnantti Uol~vi Poppius Tarkastaja Unto SiivonJn Kenral.limqjuri Yrjö Valkama Kenra1liluutnantti H.V. Österholm Hallituksen myös yhdistyksen ja valtuuskunnan puheenjohtajiston kokoonpo.no oli seura~v8.: Puhe-::njohtaja: Yrjö V"lkama 1. var~puheenjohtaja: Reino Piirto 2. varapuheenjohtaja: Akseli Kaskela Yhdistyksen j, hallitu:.sen sihteerinä toimi majuri E.A. Rosenquist sekä rahastonhoitrtj'ma kauppat.lis. O.J.Niinikoski. Yhdistyksen tilintarkutajin toimivat kertomusvuonna ylikamreeri Sulo Järvinen ja jaostopäällikkö Keijo Viianen sekä heidän varamiehinään taksoitmssiht~0ri T.Uimonen ja kans~nedustaja E.A. Raunio. Kokoukset: Valtuuskun~~ kokoontui sääntöjenmukaisesti vuos ikokoukseensa huhtikuun 20 pbi vänä 11 ')59. Marraskuun 23 päivänä oli

7 v~ltuuskunta myös koolla Squaw Valleyn t a lvikis02 varten tehdyn suunnitelman hyväksymistä sekä yhteistoimint~kysymyksen käsittelyä varten. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä 11 k e r t aa eli 1 8 1, , 1 4., , 1 6, 6., , , o., ,23.11., ja Hallituksen asettamat asioita valmist~v~t valiokunnat, määrär~havaliokunta ja varusvaliokunta pitivät kukin kolme kokousta, Kansainvälinen Olympiakomitec : Komitea piti yhdessä kansallisten komiteoiden edustajien kanss" toukokuun 18 ja 19 päivinä 1959 kokuksen Roomassa, joss ~ oli esillä kysymys kans~invälisen olympiakomitean uudell~enjärj( :;tely2tä eritoten kansallisten komiteoiden j a kansainvälisten Jiittoj ;n työhön os ~qnoton j~ v~ikutusvallan lisäämistä silmälläpitäjn ~ekä erinäisiä muita kisoj~ koskevia kysymyksiä. Hallituksen ~d ust ~j ina olivat kokouksessa läsnä puheenjohtajl ja sihteeri. Mai~itun kokouksen jälkeem kokoontui Kans tinvälinen Olympiakomi te:l Muencheniin j3. pär;tti m.m. antaa vuoden 1964 olympiakisqt Tokiolle sokä talvikis l t Innsbruckille. Suomen molemmat KOK:n jäsenet olivat kokouksessa mukana. Yhteistoimint3.kysymys. Komitean hallitus pyrki v:a 1959 aikana useiden neuvottelujen ja sopimus luonnoste n avulla a ikaansaa ma3.n yhteistoiminta~ maamme urheilujärjcotö j en välillä, jotta p ~ rhaimmat edustusurheilijamme sal taisiin mu~l~n olympiaedustusjoukkueisiimme. Kokouksessa 18.9 hyväksyttiin yk~limielisesti seura'lva sopimus teksti : Sopimus yhteisestä os qnotosta vuoden 1960 olymp i akisoihin 1 Työväen Urheiluliitto asett~l edustusurheilijansa käytettäväksi

8 Suomen olympiajoukkueita muodostettaessa jq s~a edustusurheilijoiden. v~rojajkäytettäväksecn Suomen Olympi~komitealta. 2. Joukkueen jäsenet katsast et~~n j '1 v~lita 1 n yhteis2sti sovituissa tilaisuuksissa 9 jota v~rten he liittyvät "0lympiayhdistys 1960":een 9 joka on kunkin urheilulajin kansallisen ja kansainvälisen liitgn ja niiden stiuntöjun alainen. Teksti-nlistettiin keskus - J'l vr~oisliittojcn hyväksyttäväksi.kun ei tulostå" syntynyt alisti hallitus yhteisedustust~ kos k~v~n kysymyksen kokonaisuudossaan valtuuskunnan käsiteltäväksi Mainitun kokouksel päätöksen muk~an oli tarkoituksen täyttämiseksi perustettava Ol y~pia SO-niminen yhdistys 9 jonka tuli liittyä erikoisliittoihin. Tähän tähtäävä sopimusluonnos alis~ tcttiin osapuolten hyväkäyttäväksd. Valmennus.V~lmennGttavien lukll ~ e i vielä vuoden 1959 pienennetty v~~n pysyivät v.almennettavien määrät entisellään, jonka lisäksi jääkiekko toimintavuoden lop~ll a määräsi 2P miestä olympiavalmennukseen. Sanotut miesmäarät oliv t seurn~vat: Hiihto 33 Ammunta 1 1 luistelu 10 Melonta 8 Jä.äkiekko 20 Miekkailu 3 Ampumahiihto 5 Nyrkkeily 8 Talvilajit 68 5-ottelu 5 Paini 18 Painonnosto 7 Pyöräily 4 Soutu 10 Uinti 4

9 Voimistelu 7 Yleisurheilu 33 Kesulajit 118 Aivan vuoden lopussa hyväksyt~iin 6 n~isvoimistelijaa v~lmennettaviksi komitean kustannuksell ~~ jonka takia olympi~valmennettavicn yhteisluku nousi 192 henkejn. Tämän ryhmän v~lment2mi3ta v ~r tem myönsi komitoan hallitus käytettävissä olo vien varojen uitteissa valmennusmäärärahoja scur::''lvasti: TaI vii::'. j i t : Hiihto ITlk I Luistelu mk Ampumahiihto Jääkiekkoilu mk mk Yhteensä mk Vuonna 1958 jaetut mti riit huomioonottaen~ on talvil'ljoillc j:=tottu v'llmennusmäärärahoja yht~gnsä mk. Kesälajeille jaettiin kertollusvuonna kethdessa yhtä suurcss'1 erässä v9.lmennuks2gn seura v'1.lla t -~vall~ : Ammunta mk Melonta Miekk8.ilu Nyrkkeily 5-ottelu Paini Painonnosto Pyöräily Soutu Uinti Voimistelu mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk

10 Yleisurheilu Yhteensä mk mk Vuoden 1959 aikana on qiis/h~l litus, tettäväksi qsettanut yhteensä ~00 8ri urheilulqjien käy- mk olympiaehdokkqiden v LImennukseen, kun vielä vuoden lopussa jaettu n1isvoimistelun määräraha mk nqisvoimistelujoukkueen vqlmentamist q varten on liitetty yllämainittuun yhteissummp.a~1. Niille l q j~ille, joill ~ on orkoisen suuret matorialimenot on hclllitus myöntänyt erisuuruisia hankintamäärärahoja, toimintavuoden aikana yhtoensä mk. Sguaw Valleyn valmistelut. Hankittuaan erinäisiä tarjouksia - jq tehtyään tiedusteluja erilqigista m~hdollisuuksista matkustaa kisapaikalle päätti hallitus lopullisesti, neuvot~ltuakn SAS:n edustajien kanssa yhdessä muiden pohjoismaitten olympiakomiteoiden edust~ jien kanssa (kokous Tukholmass ' ) antqa kuljetustehtävän SAS:lle, jonka kanssa tehtiin sopimus k1hden DC-7 C koneen vuokra'lmisesta matkq~ varten Helsinki-Tukholma-Oslo-Squaw Valley-San Francisco-New yory~tukholma-helsinhi. Kuljetuksen hinta oli, huomioonottaen sen, että muutama ~ies ku st~ kin mq'stn joutui turvqutumaan vuorokonekuljetukscen, hieman yli mk henkeä kohti. Saadakseen käsityksen Squaw Valloyn oloista ottivqt Suomen Hiihtoliiton joukkue sekä Suom0n Luisteluliiton joukkue OSqq n.k. Squaw V~lleyn esikisoihin helmikuuss~ Hallitus ~i katsonut voivansa matkaa kustantaa, mutta myönsi sanotuilie liitoille lainavaroja osanoton mahdollistamiseksi ja päätti myös kustantaa joukkueen johtajan, Rolf Hohenthalin matk'ln, kosk~ muutenkin oli ollut tarkoituksen8. lähettää kisapaikalle edustajrm majoitus-y.m. lsioiden hoit'lmista v'lrten. Tehdystä matk18t~ oli myönteisiä kokemuksia, joit'l

11 käytettiin hyväksi m.m. v~rustuksen kokoonpanoa j a majoitusta suunniteltaessa. Hallitus v alitsi Squaw Valleyn joukkuee n ylijoht~j ~ ksi Ak~ Ii Kaskelan sekä hänen apulais~.sg0n O.J.NiinikQsken. Jo~don muut henkilöt valittiih myös kokouks0ssa 2.12 erkoisliittojen ehdotuksesta. Nämä henkilöt olivit: Rolf HOhenthal, apulaisylijoht~jana ja hiihtojoukkueen johtajana Åke Svensk, pituushiihtä jien johtajana Pauli Vainio, yhd.miestcn j t mäenlaskijoiden johttjqna Helka RistolQinen naisjoukkueon johtajana Lassi Parkkinen, luiste lujoukkueen johtajan'l. ( e i päässyt mltk!1.lle) Aimo R~assima, ampumahiidon johtnjanr Veli Saarinen, yliv ~ lm~ntqj nna Lasse Joh~nsson, mäkimi0sten v~lmentajana L ~uri Sil vennoinen, hi ir don huol tl''t j '"1na Pekka Kuv~ja, hiihdon hu olt ~ jlna Eino PikkRrainen,luistvlun huo lt~jan~ (sittemmin joukku8 3n johta.ja) Reino Eväva'lra, luist 1un v lmentaj'l.na Vilho Ylönen, ampumahi ~h don vllmenta j a na Vilho Ra 1mi, hiero jan :. j'l lulstelun vakment~jrna Veikko Kosonen, joukkugo n hiero jana Vuoden lopulla valitti:n tri Mqrtti J.Karvonen joukkueen lääkäriksi. Jo kesäkuussa oli hallitus v~linnut Los Angelesin S~n - ta Monicassa asuvan tekn. tri Vd inö Hovverin Suomen t Qlvikisojen attashe~ksi. LehtimiespRikkojr oli h~llitus vqrqnnut Suomen käyttöön 15. Kisoihin lähti sittemmin YLin 10 sanomqlehtien edust~jaa.

12 SquJ.W V'l.llcyn joukkue ~n vnrustustq suunnittelemaan 'l.setti hallitus v~liokunn'~, johon tulivat yksi edust~ja Suomen Hiihtoliitostq (Rolf HOhentfual), yksi edust'l.j'l. Suomen LUisteluliitosJa (Eino Pikkar'l.inen) sekä komitean r'l.h stonhoitaja ja sihteeri. Varustuotehankinnoissa pyydettiin yli 80 tarjousta 21 varusesineestä. Hiihtäjien ja luistelijoiden erikoisvarusteiden hankinta jätettiin liittojen hoidettavaksi. Varu )teluettelo hyväksyttiin h'l.llitukscn kokouks8ssa syyskuun 18 päi VUll;1. j~ 88 oli seuran.va: Puku housuineen Päällystakki Lnkki Kengät Käsineet Kaulaliin3. Villap... ita 3-4 paitaq 1 urheilupaita 1-2 aluspn.itaa 3 alushousut 3 suk'l.t M1.tkal'l.ukku Anorlkki Verryttelykengät UrhCJi lusuk'l.t Vill8.lqkki Aurinkol1.sit Aft~r - ski - j~lkincet Verryttelypuku Kumij1.1kineet Hiihtopuku PipolJ.kki Hiihtokengät Hiihtokäsineet Polvisukat Luistelutrikoot Luistelukäsineet Päätettiin peria~ttees )~ hoitta vj.lmennettavien v~kuutukset mikäli ei erikoisliitoil12 ollut n.k. vuosiv~kuutusta. Sqmoin päätti hallitus ottaa joukkueelle vj.kuutuksen ajaksi sekä vakuttaa kunkin mqtkatqvqrat n qrvosta. Hallitus ilmoitti SuoHon SqU3.W Valleyn ko.ikkiin lajeihin

13 naisten alppil:.jjja ja k-mnoluistelu'1 lukuunottamatta, mutta piifitti myös myöhemmin osallisturll'",tta myös miesten 1.1ppi1:8.jeihin. Koska vuoden 1960 toirnintakertomus tu18'j sisäl tiimähn kisojen kohdalta enemmän yksityiskohti jn. kokonqisuuden kann1.ltakin on parempi, että sa~daan yhtenäinen tarkk8. selostus, onr'ljoituttu ni'in suppea~n Squaw V~lleyn kisoja koskev8.1.n osityks,en. L8.hden anomus v kiso j en s:1:.miseksi.jo 'likrtisemrnin esille tullut ajatus v t"i 1968 t~lvikisojen sa.misesta Suomeen, joko Lahteen tai Kuopioon on komitean hallituksen taholtr käsitelty useita kertoja k'lupunkien j'l hallituksen puheonjoht1.j1.n ja k'lupunginjoht1ja v.frenkcellin välisissä neuvotteluissa. Komit01. alisti omine lausuntoineen Ll.hden kn.upungin anomuksen KOK:lle jo vuoden 1958 joulukuussa sekä oli kirjeenv'lihdon kautta kosketuksiss~ K:.ns1.invälisen 01ympiakomi t o2n kcnssa. Toukokuuss'l pidetyssn. m1.i nitun komitean kokouksessa o.ivat SJomen molemmat edust1.jat läsnä L"',hden sinne lähettämien edus'.jion lehtori Yr jä K"lloniGmen ja toimitusjohtaja Åke Wahlroosin k' nssa. P'lnkinjohtaja Rangell esitti kokousehdotuksen päätöslauselm~ksi, jossa esitettiin hyväksyttävtisti aj'ltus kisoj~n mahdollisest'l J ~k~min;st1.. Vaikkrtkin Lahti ei tujlut kysymykseen äänestettäess:i v talvikisojen pitop:1ik1.st,~, Suomen edust1.jien ehdotuksest~ sai Rangellin ja v.frenkcelli esittämä kant1. suopean v1.sta'lnoton. Edustajiemme muokk1.1.m'llle ma'lperälle void'l'ln ehkä konkreettinen suunnitelma rakentaa tulev1.isuudessa. Room'"ln valmistelut. Room:.n kisoiss'1. tule8 toimeenpantflv lksi urheiluaiheisten valokuvien n(i~ttely. Hallitus as~tti Suomen os1.1- listumis ta v '!.lmis trma-1n kolrnehenkison valiokunnan, joka puolest'=u:tn esitti hallitukselle, 8ttä toimeenpn.ntaisiin yleinen valokuvauskilp:1ilu parhaimpien kuvien esill ')sa'1miseksi. Arvostelulaut1.kunta:.n S'l'ltiin herr8.t Osmo Pietinen 2uomen Valokuv'.a jain Liitosta, J.Y.J'lS-

14 kari Suomen Kameraseurojen Li",ost t cckä Ensio Liosim~n Suomen Lehtivalokuvn jien Liitosta, joiden lisäksi komiteqn puolest~ ~r - vosteluun os ~ llituivat konra Ii PO J ~i us j~ toim.joht. Frim~n. ~ilp2..ilun tuloksena oli 54 V'l.lokuv3.3., k ikki mustavalk,jisi3..kosk~ pohj~ ei hallituksen mielestä ollut t ~rpoeks i l~aj3. j. kuvian tasok'l.an 3i ollut erikoisen hyvh, päätettiin pidentää ilmott'l.utumisqika ja kehoitta2 yllumainittuja liittoja vetoama ~n jäsenistöönsä. Rooman pääsyliput.rooffi'l.n kisojen järjestelytoimikunt'l. pyysi 1959 alussa komitealta ehdotuksen pdjsylippujen j 'l. majoitustilojen v'l.stuunalaiseksi myyjäksi. Hallitus ehdotti tehtävään Suomen Matkatoimistojen yhdistyksen, jok 1 ;en myös otti v l.st l"n. Ensimmäiseen mätiräpäivätin mennes,ä lli 80 % lipuist'l. myyty. M'l.joitusjtirjestolyt aiheuttiv'l.t sitävast0~n cril~äis iä v 'l.ikeuksi'l.,joihin hallituksen oli pakko puuttua. H~llit~ks8Il. oli m3.hdollisuus v2r~t ~ ntam'l.ns'l. lup'l.uksen peruste Jlln v r'sin suuren määrän lippuja yleisradion lehdistön jq urheilujohdon käyttöön. Ilmoittautuminen. Ha l iitus on hoit'l.nut Suomen qlust'l.v'l.n ilmoittautumisen Room:1n kisoihin kaikkiin l l jeihin, koripalloa, I'i' ~. - hockcytä, vesipalloa ja ra ts'l.s ~us t a lukuunottnrn't tt'j.. OS 8.llistuminen j'l.lkapalloturnqukseen jää totouttamltta Suomen joukkueen hävittyä k'l.rsintaottelunsa S a ksa ~ ja Puolaa V'lSt nn. Joukkueen summittlisoksi v -:hvuudeksi ilmoitettiin mieotci johto mukn~nluettunr.. K"ns 'l.invälisen Olympiakomitean bulletiinissä No 62 oli Suomen Olympi ~ - komitean historia l koskeva hnllituksgn toimest~ 1'1.dittu kirjoitus. Talous:Merkille pantav' on vlltiovalltn erittäin suopea suhtqutuminen olympi ~ komitean v~r3.t' rpeeseun. Komitea s'l.i jäll e~n luv~tut viisi miljoona mlrkkn valtion budjettiin kuten ~ luss~ \ m'l.inittiin j l lisäksi hyväksyi Opetu~min ist e riö hallituksen 'l.nomuk-

15 sen sa:=tda erkoisen olympiaveikkauskierroksen ensiksi huhtikuuss:l, josta tuloksen~ oli yli 22 miljoona. m~rkkaa sekä sittemmin vielä marraskuussa, jonka kierroksen tulon oli yli 18. miljoona~. Tätc y ' on voitu rahoittqa ei ainorstaan v~lm~nnust~ vaan myös varustehqnkinnqt Squaw Valleyn edustusjoukhuvellc ja mqtk~t USA:han ja t~k~i8in koskematta Olympi8.1aisten keriiystoimikunn 'l.n keräiimiin varoihin. Toisen kierroksen varqt on kuitenkin 8'1 tu ktiyttöjn v sta tätä kirjoitettaessa jq on sen vuoksimyös suurin osa vqruste- ja m1tk~l~s kuist:=t m:ksettu vasta kuluvan vuoden puolella. Toimintqvuodcn kirj.npidollinen voitto oli markkaa. Muut tuotot jq kulut käyvät selville komitean t'l.seesta, jonka kokonaissumma on markkaa. Edustus. Komitea on vuoden qikan antanut kultqisen levykkeensä Itä - Stks~n 01ympiakomit2~n puhe0njohtajalle hra Heinz Schö belille sekä vqr'lpuheenjoht~j~.1.1c hr'l Gerhe.rd Heinzelle kii toksvksi h3idän komitean jäsenille (V 'lk'l.ma, Rn.ngell,Lehtinen, Martin, Piirto ) osoittamqst'l vier'l.'l.nv'l.r~iguudcsta ja hyvästä yhteistyödtä. Lisäksi on levyke annettu seura ville h.jnkilöille' : Hannes Kolchm'lir.Jn Jussi Tosdn.v:incn Robert Ch'3.rpcntior Suomen Painonnostoliitto Suomen Ampujainliitto 70 v. 60 v. 60 v. 25 v. 40 v. Sähkeitse on komitea onnitellut. Eero Lchton0n 60 v. Matti järvinen 50 v. Komitean htllinnollinen ja järjestely toiminta on siis sujunut häriöttä kertomuksen 'llussn ffi'initun t~loudellis~ntvun turvin v'1.1 -

16 " tiov1llan PUOl3lt~. V~litettav ~ sti on todettava, 2ttä työ urheiluelämämme eheyttämiseksi j 1 siis parha imnn,n edustuksen aika;ns3.amis\;;ksi olympiakisoihin on ollut erittäin epäkiitollista j ~ paljon turh2a työtä. vaativaa. Sanomalehdistön epäasiallinen asennoituminen v~rsin ratkaisevissn. kysymyksissä on myös ollut omia ln huonont'1ma 1n komitean ja ticdoi tusväen välis tä yhtc i u toimint,a. Tämä tuli vl.rsin räi keänä esille nimenom~~n jääkiekkoikun osanoton kohdall~. Tässä suhtejssa h8.lli tus on suunni tellut "kor }~J imma1j 'l.steen" neuvottelun aikl.ansq~mist,q tulevaisuutt~ silmällupitäen. / Helsingis'sä 9 päivänä huhtikuuta 1960 Hallituksen puheenjohtajq Y. VaI k a m a Sihteeri: E.A.R 0 sen q u i s t, \

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. ,. SUOMEN OLYffiPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1961. Suomen kansallisen olympiakomitean, yhdistyksen valtuuskunnan, toiminta on vuoden 1961 aikana osaltaan ollut Squ~w

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Taulukko n:o 7. Taulukko n:o 8. SVUL:n filmipalvelun toiminta 1970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka-

Taulukko n:o 7. Taulukko n:o 8. SVUL:n filmipalvelun toiminta 1970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka- ~... ~.-- -- Taulukko n:o 7. Liitto Taulukko n:o. SVUL:n filmipalvelun toiminta 970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka- Liitto Esityskertoja Katsojamäärä merkki- Kv.A,Ilk.!

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) MK Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry 1 215 000 Suomen Aikidoliitto ry 160 000 Suomen Amerikkalaisen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) AKK-Motorsport ry 207 000 Suomen Aikidoliitto ry 27 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 30 000

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai 1 A/A Tomi Penttilä/Tero Kallio Metalli 1 3 4 C/D Pekka Salokannel/Markku Saarinen Metalli 49 5 C/C Jouko Rakkolainen/Jorma Hietikko VATE 6 8 B/B Juha Suotmaa/Tuomas

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Asianro 8484/2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 99 Kaupunginhallitus 11.1.2016 7 Tiedustelut puh. 044 7182504 Hyvinvoinnin edistämisen

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

viio Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnallista jäsenjärjestöä varsinaista alueellista jäsenjärjestöä sekä kumppanuusjäsenjärjestöä.

viio Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnallista jäsenjärjestöä varsinaista alueellista jäsenjärjestöä sekä kumppanuusjäsenjärjestöä. Valo, Valtakunnallinen liikunta-ja urheiluorganisaatio ry Yhdistyksen ylimääräinen kokous 206.206 Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna:,\ Ä varsinaista

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU:

LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU: LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU: DEN, NED Jari Lämsä & Jarmo Mäkinen Liikunnan vs. huippu-urheilun valtion rahoitus, % (SPLISS, tiedot. V. 2011) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 80% 66% 62% 56% 52% 52%

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT AKK-Motorsport ry 195 000 Sukeltajaliitto ry 104 000 Suomen Aikidoliitto ry 31 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEI LUN OIKEUSTURVALAUTM(TJNNAN KOKOONPANO Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Heikki Halila, Markku Pohjola,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 2(7) tarvittaessa ääntenlaskun. Salonen. kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2016 lisäksi 12.2.

PÖYTÄKIRJA. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 2(7) tarvittaessa ääntenlaskun. Salonen. kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2016 lisäksi 12.2. Metsä PÖYTÄKIRJA Y-tunnus 0635366-7 1/2016 1 (7) METSÄ BOARD OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.3.2016 klo 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, kongressisiipi, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

25m pistoolilajien Pohjanmaan AM kilpailu

25m pistoolilajien Pohjanmaan AM kilpailu Jalasjärvi 03. - 15:42:41 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja M50 1. Harri Hiipakka KokMAS 96 90 90 276 97 97 98 292 568 2. Reijo Rantakangas LehA 92 92 90 274 95 99 93 287 561 94 3. Jyrki Leppälä AlavA 89

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Tervetuloa vuosikokoukseen! SK POHJANMAA - POHJANMAAN LASTUSALAN LIITTO ry Tervetuloa vuosikokoukseen! Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n vuosikokous pidetään la 21.5.2016 Nurmon Paloasemalla, Paanatie 1, 60550 Nurmo Tilaisuuteen

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu.

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. 07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. Harry Ulvi* - Seppo Järvisalo Stig Svens - Vesa Ala-Kulju* Erkki Saarinen - Lasse Wallin Teuvo Lahti - Kalevi Lehtinen Jussi

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi. ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 11.2.2003 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA PAIKALLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ City- hotelli Hannu Lukkarila Juha Seurujärvi

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40 Kansalliset tikkakisat Humppila 19.10.2014 25 tikkaa päivitetty 19.10.2014 klo 21.40 MM 1. Lehtonen Seppo JST 38 43 42 46 39 208 2. Leskinen Veikko VaaTi 43 39 42 38 40 202 3. Rantanen Asko MU 39 39 41

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

JALASJÄRVI tikkaa kansal. Järj. Jalasjärven Tikka ry.

JALASJÄRVI tikkaa kansal. Järj. Jalasjärven Tikka ry. JALASJÄRVI 11.10.2014 25 tikkaa kansal. Järj. Jalasjärven Tikka ry. päivitetty 11.10.2014 klo 19.20 MM 1. Järvinen Tarmo JST 43 43 38 48 40 212 2. Mäkinen Mauno VaaTi 41 43 44 40 40 208 3. Tammi Aimo TurTi

Lisätiedot

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18 1 Bomba-pilkki, joka oli samalla piirinmestaruuskilpailu, pilkittiin aurinkoisessa säässä 6.3.2011. Suurimman saaliin kiertopalkinto meni PKUK:n Matti Jyrkiselle. Osallistujia 141 kilpailijaa. Nu12 Nu15

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011 Turku 05. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Hanna Pitkänen KaA 99 98 98 99 394 28x 2. Elin Liewendahl ÅSSF 99 96 99 100 394 25x 3. Jenni Leppänen V-SA 94 97 97 97 385 4. Hanna Nivus KaA 94 97 96 97 384

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

SEURAOTTELUT

SEURAOTTELUT SEURAOTTELUT 2014-1995 Kuusankosken Ampujien ja Inkeroisten Ampujien kesken käytiin Ojakorven ampumaradalla seuraottelu, maanantaina 19.05.2014. Laji: Ruotsalainen pika-ampumakilpailu. tulokset: Seura

Lisätiedot

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku Asteriski ry Syyskokous 2016 1 (7) ASTERISKI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2016 Aika 3.11.2016 klo 16.15 Paikka Sali XXI, Agora Läsnä Juha Jaaksi, Janne Iltanen, Jesse Rauha, Arttu Laitinen (poistui

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 15.3.2016 klo 18:00 1/5 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, Kauttua LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Friberg Harri Henttinen Kari Lammensalo Pasi Lehtonen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

SVA:N MESTARUUSKILPAILUT, 300 m, lajit HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 19.05.2006

SVA:N MESTARUUSKILPAILUT, 300 m, lajit HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 19.05.2006 SVA:N MESTARUUSKILPAILUT, 300 m, lajit HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 19.05.2006 300 m Kivääri 30 ls, makuu, sarja Y45 1. Keijo Minkkinen TiA 97 98 98 293 2. Aarne Markko TiA 97 97 95 289 3. Jari Lehtinen KSA 93 96

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa

1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa 1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa Lahdessa. Pekka Tiilikainen pelasi Pallo.-Tovereissa kaksikymmentä-luvun lopulla. Ulkopelipaikka oli kolmospesä.

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset (07.03.2015) Maraton 1.Ollila Veikko 3.37.40 (M 60/1) 2.Saarinen Janne 3.54.09 (M alle 40/1) 3.Kemiläinen Juha 4.10.53 (M 55/1) 4.Palenius Juha 4.18.58

Lisätiedot