Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ",

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ","

Transkriptio

1 64 Eino Nykänen, puiheenjohtajja, U. Lyytikäinen, A. Kiira, A. Weisell, Same Nissinen, H. Taskinen, E. Hakarainen. Toiminnanjohtaja Jorma Turunen. Satakunnan piiri: Piirin johtokunta: Arvo Leh tonen, puheenjohtaja, Reino Mela, varapuheenjohtaja, Otto Tä:ht inen, Tauno Martikainen, Martti Lauronen, Hugo Jaos, Reino Ranban em, Yrjö Pa.rola, Erkki Eloranta, Ensio MiilUJIlipalo, Alpo Ora, O. Forsman, Kalle Tamminen, A. Y'li-Saunamäki, Veikk,o LahtIDen, Erkki Lehto, Ella Hakantemi, Aapo Laitinen, T. Salonen, Pauli Mänttä, A. Luomanmäki, Mirja Rekola. Arvo Lehtonen, puheenjohtaja, Reino Mela, Aapo Laitinen, Pauli Mänttä, A. Luo.mafilmäki. Toiminnanjohtaja Taufik Asis. Suur-Savon piiri: Piirin johtokunta: MHrko Hämäläinen, puheenjohtaja, Al tte Harma, varapuheenjohtaja, A. Ta;panainen, P. Saurala, J. Puusaari, E. Pystynen, M. T.apio, M. Torppa, Y. Val'konen, O. Pekk'anen, V. Ahdelma, Meri Partt i, I. Laaksonen, Y. Soramies, PauIa Harpa, A. Sikan en, H. V. Harv,o, P. 'Li!uk.ko, V. Pällo, EIli Pyrhönen. Työvaliokun ta: M. Hämäläinen, puheenjohtaja, A. Harma, Y. Valkonen, V. Pällo, A. Tapanainen. ToLminnanjohtaja Kauko Juntunen. Uudenmaan piiri: Piirin.johtokunta: O. Parkkonen,. puheenjohtaja, E. Arohonka, vara,puheenjohtaja, S. Poutiainen, P. Oinaala, O. Hakulinen, A. Minet- ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Vanio, P. Linnakrpi, O. NiID- 1. k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS, Antti K051k1Ilien, T. Luoto, Helka Ristolamen, Ed'.. t S k H 1 anmar,. Martikainen, O. Renvall. TOiminnanjohtaja Vll]o Salo. Varsinais-Suomen piiri: Piirin johtokunta: Yrjö Salmela,,puheenjohtaja, Lasse Virtanen, varapuheen. johtaja, Sylvi Läntinen, Simo Sappinen, Hlge Lehusvuon, Kaarlo Lokari, Ali Leppäkoski, Jaakko Stemus, Olavl vuok, M A. Makkonen Kosti Tuomista, Voitt.o Ylijoki, Teuvo Valssl, Slo Pietilä, Erkki Lahtonen, :K!auko Salmikivi, Yrjö Arhi, Aar ne Ha'ruhte1a, Kaija Hanka, Erkki Lunbamo, Paavo Lento, Erkkl Rantala, Auno Kuiri, Onni A. Punta. Yrjö Salmela, puheenjohtaja, L. Virtanen, A. Haatela, H. Lehmusvuori, J. Stenius. Toiminnanjohtaja Unto Suvanto. Viipurin piiri: Piirin johtokunta: Kalle Käkönen, puheenjohtaja, E. T. Hallberg, varapuiheenjohtaja, M. Sorjonen, Elise Närihi, Kaarina Vihelä, Helvi eala, Heimo Sortt, Toivo S1nkko, Aarne Tik.kanen, Kaarlo PlJtkanen, Kaino Kastas, V'eli Niiranen, Ukko Könni, otto Akkanen, Mikko Tanner, Rist.o Aalto, Väinö Värtö, Perutti Saksanen, Vesa NykäJnen, Väill1ö Pusenius, Kalervo Pesu, Väill1ö Ov'aska. TyövaliOkunta: Kalle Käkönen, puheenjohtaja, E. T. Hallberg, T. Sinkko, V. Nieminen, A. Hietanen, H. Sortt, Elise Närfrli. TOiminnanjOhtaja Erkki Komulainen. 5 65

2 66 Li i t e n:o 4. SUOMEN VOIMISTELU. ja URHEILULIITON ANSIO. MERKKIEN JA PLAKETTIEN SÄÄNNÖT (Vahvistettu SVUL:n Liittohallituksen k.okouksessa ) 1. Suomen Voimistelu- ja Urheiluli.ilton tai sen jäs<enjärjestöjen hyväksi suoritetusta toiminnasta liitto voi palkita seuraavilla ansiomerkeillä ja plaketeilla: 1) kunniajäsenmerkki 2) kultainen ansiomerkki, 3) hopeinen ransiomerkki, 4) kultai.nen plakjetti, 5) hopeinen plaketti, 6) pronssinen pl'aket.ti. 2. Kun n i a j ä sen m e r k k i 'j aan s i 0 m e.r k i t on muo. vaillut professori Akseli GaHen-Kal1ela. Kunniajäsenmerkki on valmistettu k ullas ta, kultainen Mlsiomerkki nopeasta kullattuna ja hopeinen ansiomerkki hopeasta. P l:a k e ti t on muovaillut professori Carolus Lindberg. KulJtainen pl aketti on v,almistettu hoipeasta k.ullattuna, hopeinen plaetti hopeasta ja pr,onssijnen plaketti pronssista.. 3. Kun n i a j ä s e.n m e r k k i voidaan myöntää henkilölle, joka aivajll er.ityisellä 'tavalla o.n ansioitunut liiton toiminnassa ja sen johdosta kutsuttu liiton kun.niajäseneksi. Uutta kunniajäsentä ei kutsuta, jos samanaikaisesti on elos- 33. kaksitoista (1.2) aikaisemmin nimettyä. Kul t ainen ans.iomerkki voidaan myöntää henkilölle, joika on ansloituneesti toimi.nut vähilntään 25 vuoden ajan liiton, jäsenliiton, piidn,t,ai seuran johtoelimissä tai näiden palveluiksessa. Hopeine.n anslomerkk voidaan myöntää a) henkilölle, joka.on vähi.ntään 15 vuoden ajan ansioitu- neesti toiminut liiton jäsenliiton, piirin tai seuran johtoelimissä tai näidelil palveluksessa, b) ulko.m3.lam kansalaiselle, joka on erikoisen huomattavall7 \aval1a avustanut liittoa t'ai sen jäsenyhtymiä ulkomaisten sur. teitten kehittämisessä, c) seuralle, joka on vähintään 50 vuotta kuulnut jo.hon: kin jäsenliittoon ja on tänä aikana erityisen merkltykselllsestl toimin u t liikuntakoasv3.ltuksellist,en päämäärien hyväksi. ok u 1 tai n en pia k e t t i voidaan myöntää henkilölle, joka toimenpiteillään on erityisesti tuk.enut liitoo toimintaa tai muu toin. myötäv,aikuttanut huomattavan edistävästi koko maan u:; '.:J.eiluelämään. H.o p ei on.e [l 'P 1 a k e tt i voidaan myöntää he.nkilöl1e,... jokl i:.oimenpiteillään on merkitltävällä tavalla tukenut Jonkun Jaser. 'luton tai piirin toijmintaa. J? ron s s i n en p 1 a k e t t i voidaan myöntää henkilölle, j C\ I{a,toirn.l:nnallaan on huomattavasti tukenut jonkiln seuran työtä 4. Ehd.otukset Jmnniajäsenmerkkien, ansiomerkklen ja plak.et. tlen myöntämiseksi tekee jäsenliitto tai piiri taikika seura jäsen. lii:ton tai piirin 'Välityksellä..t{:unniajäSelIlmerkin ja a.nsiomerkit myö.ntää liittohallitu!.. plaketit mbtohallituksen työvaliokun.ta. 5. Merkkiä kann.eta an takin vasemmassa rintakäänteessä ta muussa sellaisessa.paiikassa, j.oista erikseen määrätään viroalli. sissa 'Pukud.hj esäännäissä. 6. Merkit ja plakoetit ovoal saajan henkilökohtaista omaisuutta eikä niitä saa luovutrtjaa,toiselle henkilölle. Merkit on numeroj,tu rryhmissääm ja pitää liittohallitus niistä luetteloa. Kadonneen merkin,tai p13.lk.etin tilalle luo'vultetaan asianomaiselle uusi, jos hän pätevin todisteln on osoltltanut, että se on kadonnut rasiamomalsen,itse sitä aiheuttamatta. Merkistä tai plaketista suoritetaan sillom valmistushlnta. 7. Seur,alle myön.netlty mer:kki.on kiinnttettävä seur an lipputankoon ja on seuralla oikeus neulottaa siitä lippuunsa kuvio, jonka suurin ulottuvaisuus on 1'5 sm. 67

3 68 SVUL:n TILINPÄÄTöS Tulostase K u 1 u t : V a r s i nai s e t kulut Pallkat :- Vuokrat :- Kotkokulut :- Poistot: kalustosta :- 'kirjastosta epävarmoja saatavia : : :- Muut varsinaiset kulu't: Erikoisliittojen määrära!hat :- Piiritoimin takulut :- J ärjesw- ja kasvatus'os. kulut Kansa}aisjuhlan kulut SVUL: n naisten ul'h.lk,eskustoimikunnan ikuh:t Ulkopuolisten'.liittojen toimisto!kulut : : : :- Postikulut., :- P Uihellinlkulut :- Sä'hike!kulut , :- Lähettikulut Konttoritarvikkeet ja koneiden Ihoito : :- Painatuskulut , , :- Sanomalehdlet , :- Valaistus ja kaasu. ' ,., Pulhtaana'pitokulut......,.,......,.., Kokousmatkiakulut , Kokous- ja neuvottelukulut......,., : :- 206.,100: :- Edu&tuskulut....., , , &92:- Kotimaset edustusmatjkat ,,,.,,, :- Ulilmm. unatk'a- 'ja edustuskulut :- Autokulwt , , l7:- Va'kuutusmaksut :- J äserumaksut.., ,.., :- Kmijauskulut....,......, :- Sosiaaliset kulut :- Sekalaiset kulut , :- Varatut varat , :- mk :- Tuotot: Varsinaiset tuotot: Valtionapu Veikkaushuolto My.yntituo tto Juk a i s u toiminnan tuotto....,.. Tasausrahastosta Alijäämä 'v Vas ta,avaa: Omasuustase Varsinainen omaisuus Rahoi t usomaisuus : : :- Kassav'arat :- Shekkitilit :- Talletustili : :- Arvopaperit Kiinnelainasaatavat Lainasaatavat Saatavat erikoisliitoillia Tilisaatava L-Puistotie 13: ta.... Tilisaatava Suomen Urheilulehdeltä Henkilötilisaata vat Vaihto-omaisuus Painotuotteet SVUL:n 'jäsenmeiikit..... SVUL:n pienoisliut.., '.... SVUL:n lusilkat SVUL:n liina Suurkisojen anuisto:jukaisu Prof. Wilskmanin mitaleja : : : : : : : : : :- mk : : : : : : : : :- 1:- 1: :-

4 70 Käyttöomaisuus Kalustoa.... Autoja Konttoritarvikkeita Kirjastoa Pääomat!li Alij äämä edell. vuosilta v Vastattavaa: Vieras pääoma: Lyhytaikainen Lainat :- Tilivelka'a erikoisliitoille :- SVUL:n Naisten urheilun keskustoimikunnan tili Veropidätykset Lapsil. ja Ikansanelätkemaksut.. Henkilötilivelat.... Varatut varat Oma tva rat Tasausrahasto Järjestötoiminnan rahasto Järjestö- ja kasvatusosast.,rahasto Julkaisutoiminnan rahast o : : :- 1: : : : : :- l1llk :- Rahas tot Ph. U. Strengbergin Tupaik'katehtaan ul'heilurahasto.... Edellisen käyttörahasto F. O. Liliuksen Testamenttiraihasto K. Mäkisen Testamenttiralhasto N. Toivosen Testamenttirahasto Prof. Wilskmanin muistorahasto m uistopatsasrahasto : : : : : : : : : : : : : : : : : : :- mk :- Tilintarkastajain lausunto SVUL:n liittokokouksen 'v'alitsemina talkastamaan sanotun liiton vuoden 1951 hallintoa ja tilejä olemme tänään sanotun tehtävän suorittaneet tutustuen liiton eri elinten kllkou'ksissa pidettyihin pöytäkirjoihin sekä liiton tilinpitoon siih'en liittyvine asiakirjoineen ja bositteineen tode'ten tällöin seuraavaa: 1. Liiton tilit on avattu edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaisesti. 2. Kirjanpito on asiallisesti järjestetty ja huolellisesti hoidettu sekä hyväksyttävin tositt.ein varmennettu. 3. Tarkastimme pääkassan ja Ikaiklki alrukassat, mitkä ovat täsmänneet. Edelleen totesimme, että pan'klkitilit niin vuoden vaiihteessa kuin tarkastuspäivänä:kin olivat pankkien antamien s-aldotodistusten mukaiset. 4. Al1ekirjoittanut Järvinen on lvuoden kuluessa jatkuvasti tarktkaihlut niin :keskusliiton ikuin erikoisliittojenkin tilinpitoa sekä kahdesti barkastauut pääkassan ja kaikki alakassat. 5. Liiton omistamista alwqpajpereista esitettiin meille Osuuskassoj1en Keskus Oy:n antama tajl-etustodistus. 6. Muusta liiton omaisuudesta on meille esitetty asianmukaiset luettelot. 7. Vakuutukset ovat vohmassa ja mielestämme riittävät. 8. Olemme myös tutustuneet 'SVUL:n Tuen selkä Suomen Urheilul'ehden ynnä Norjan Ul1heilijain ja Tanskan Urheilun avustusrahastojen tileiihin ja todenneet niiden olevan asianmukaisessa tkunnossa. 9. Tilinpäätös tulos- ja omaisuustaseineen on oikein laadittu. Sen iperusteella mitä edellä on esitetty ja kun liiton asioita ikäsityksemme mukaan {ln hoidettu huolella ja asiantuntemuksella ehdotamme, että tilinpäätös vahvistettaisiin ja tiliv'elvollisille myönnettäisiin vastuuvapaus kyseelliseltä vuodelta. Helsingissä,toukokuun 5 p :nä SU Io Järvinen. 11m ari H 0 n k a n e n. 71

5 . SISÄLLYSLUETTELO Si,v. Puheerujoh1tadan terveh:dys... 2 Yleiatsau.s Lmto'kokoukset Vrsinainen liittokokous Y'limä-äräinen liittolkoikous... 8 II Liitt()lhallitus III Liiton,valioJwnna,t a) Toilffiisto- ja tal'ousasiainvaliokunta b) Kasvat,usasiainvaliokunta c) ISuomen UrheLlulehden ;jdhtokuillta IV Ketlwstoimisto a) J'ärjestäosasto Osaston virkailijat Osaston järjestämä ku.rss1toiminta b) Kasvatusosasto Osaston vilrkailfjat 17 Il. Osaston (järjestämä kull'ssitoiminta Osa l on därjestämä 'juhlatoiminta.. 18 c) Keskt:.stoimiston virlkai!1i<jain matkat 'd) Keskustoimiston talous V J äsenliibo,t 'ja piiri,t se'kä. n1iden uohto ja toiminta a) Toilffiintamuodot b) J äsenyydet kansainvälisissä k:eslkusjäjrjestöissä, c) Liiton eri elilffiet, niiden Ikokoonpano Ja toimihenkilöt 21 d) J'äs1enseuroj en lukumäärä e) Varsinaisten 'jäs.enten l,ukumäärä f) Seulfat Ija jäseillffiäärät liitoittain eriteltynä ,g) Seurojen ja jäsenmäärän jalkaantuminen piirien kesk.en h) Yhteistyö muiden järjestä'jen kanssa i) ikuil'ssi-, neuvonta- ja 'koul'utustoiminta.... Ij) ikilpailt.'toiminta..!k).pioopaganda- Ija valistustoilffiinta ) Taito- ia harrastusmerkkien levittäminen.... ml JuJlkaiS'utoiminta n) Osanotto Ija edustukset ulkomaalaisissa kongre3seissa tai vastaavissa t ilaisuuksissa ) EdustulkE,et pysyvisså 'kansainvälisissä elimissä.... VI ISVUL:n tolmi!j o VoII Loppusanat ikatsau.s SVUL:n Tuen toilffiintaan Liitteet: Liite n:o 1 Liite n: 0!2 Liite n:o 3 Liite n:o TiUäätäs THintalrkastaJjain lau.sunto Sisällysluettelo ' SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS 1952

6 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Urheilumme suuri vuosi kohokohtanaan XV olympiakisat on siirtynyt kauniina lukuna maamme urheilun ja samalla SVUL:n historian kunniakkaimmille lehdille sekä jäänyt unohtumattomana kaikkien mukana olleiden mieliin. Olympiakisoissa SVUL:n urheiluväki sai tunnustuksen siitä suuriarvoisesta työstä, jota järjestössämme on vuosikymmenien aikana vaivoja säästämättä tehty kansamme kohottamiseksi ja urheilumaineemme luomiseksi. Toimintavuosi 1952 on ollut SVUL:n urheiluvainiolla uutteran työn vuosi. Seuroissa, piireissä ja liitoissa on ylläpidetty normaalivuosien toiminnan jatkuvuutta ja sen lisäksi vielä ponnisteltu olympiakisojen vaativissa järjestely tehtävissä sekä moninaisten olympiavelvoitusten sanelemissa toiminnoissa. On ollut innostavaa havaita se vastuunaulius ja elävä harrastus, jolla SVUL:n urheiluväki on suhtautunut kaikkiin annettuihin tehtäviin sekä velvoituksiin. Mutta vaikka Helsingin olympiakisat edustaakin järjestömme historiassa suurta merkkitapahtumaa, tämä ei merkitse päämääriemme savuttamista ja työmme päättymistä. Urheiluvainiollamme kylvö- ja sadonkorjuutyöt jatkuvat vuodesta vuoteen; kansamme tulevaisuus, sen nouseva nuoriso, tarvitsee aina järjestömme edustamaa liikuntakasvatustyötä. Järjestömme vuoden 1952 ponnistuksista ja saavutuksista heijastuu koko maamme liikuntatoiminnan tulevaisuus toivorikkaana lupauksena: meillä on voimaa, meillä on uskoa, meillä on intoa edelleenkin jatkaa ja tehostaa työtämme. o 1 k 0 0 n 0 1 y m pia v U 0 S i j atk u van a k a n n u s tim e n a k 0 k 0 S V U L - y h te i s Ö 11 ety ö s k e n ne 11 e s s ä mm e maa m m e u r hei 1 u n jan U 0 r i s 0 m m e h y v ä Ik s i

7 5 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1952 J. Toimintakatsaus Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton ja varsinkin sen Jasenliittojen toiminta oli vuonna 1952 poikkeuksellinen, koska silloin järjestettiin Suomessa XV nykyaikaiset olympiakisat. Vaikka kisojen valmistelu ja järjestäminen vaatikin huomattavasti koko SVUL-yhteisön niin vapaaehtoisen kuin palkatunkin toimihenkilöstön työtä ja aikaa, saatiin normaalinen järjestötoiminta Ikuitenkin suuremmitta vaikeuksitta toteutetuksi. Voidaankin sanoa, että yhtä ilahduttavaa!kuin oli, että järjestömiehemme ja -naisemme suurella antaumuksella ja taidolla hoitivat kisatehtävät niin, että olemme kisojemme jäi'jestelystä saaneet suuret kiitokset, yhtä ilahduttavaa on ollut todeta, että SVUL:n, sen jäsenliittojen ja piirien toiminta kisojen päätyttyä on jatkunut yhtä voimakkaasti ja määrätietoisesti kuin ennenkin. Järjestön koulutus- ja valistustoiminnan suuntaviivat määräytyivät ensimmäisenä puolivuotena lähinnä olympiakisojen edustus- ja 'moninaisten järjestely tehtävien asettamien vaatimusten mukaisesti. Valmennustoiminnassa keskitettiin voimat edustajaehdoklkaiden ohjaukseen, kilpailutuomari- ja toimitsijakowutuksessa pantiin pääpaino kisojen vaativiin järjestelytehtäviin valittujen ohjaukseen ja valistustyölie antoi leimansa olympiaisännyyden urheiluväelle ja koko kansallemme sanelemien velvoitusten myönteinen korostaminen. Toiminnan to:teuttamisedellytyksistä vastaava ja sen tehostamiseen pyrkivä varsinainen järjestötoiminta ja talous asioiden hoitaminen palvelivat luonnollisesti niin ikään edellä mainittuja pyrkimyksiä. Kisojen jälkeen SVUL-yhteisön toiminta palautui nopeasti normaalisten toimintavuosien koetuille linjoille. Uudelleen- käynnistämisen sijasta toiminta jatkui voimaperäisesti, vaikka tavoiteasettelussa siirtyikin suuriin joukkoihin kohdistuva aatteellinen ja käytännöllinen syvämuokkaustyö etualaue. Olympiakisoista saadut arvokkaat kokemukset ja vaikutteet antoivat jo loppuvuoden toiminnalle omat, innoittavat lisäpiirteensä. Mainittakoon vielä, että järjestön pää-äänenkannattajan, Suomen Urheilulehden, lisäksi useat SVUL:n jäsenliittojen ja piirien omat lehdet ja muu julkaisut yö on huolehtinut järjestön laajasta valistus- ja tiedoitustoiminnasta. Unohtaa ei myöskään sovi sitä arvokasta tukea, jota koko maan lehdistö on antanut SVUL-yhteisön toiminnalle seuratessaan tarkasti maamme urheiluelämän tapahtumia. Yleisessä urheilupropagandassa Suomen Yleisradio on kiitettävällä tavalla palvellut maamme vapaaehtoista urheilutoimintaa huolehtien mm. olympiakisojen radioinnin vaativasta tehtävästä. Neuvottelut valtakunnan keskus urheiluliiton aikaansaamiseksi vuoden 1952 aikana saatiin jälleen käyntiin. Tuloksiin ei vuoden aikana kuitenkaan vielä päästy, ja SVUL:n työ jatkui entiseen tapaan. Mainittakoon kuitenkin, että SVUL periaatteellisesti on kysymyksen kaikissa käsittelyvaiheissa suhtautunult myönteisesti keskusurheill.l!liijton aikaansaamiseen. ll. SVUL:n jäsenet Suomen Voimistelu- ja Urheiluliittoon kuuluvat varsinaisina jäseninä seuraavat 16 erikoisliittoa ja 18 piiriä, jotka kaikki ovat yhdistysrekisteriin merbtyt: Jäsenliitot: 1. Suomen Hiihtoliitto 2. Suomen Jääkiekkoliitto 3. Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto 4. Suomen Luisteluliitto 5. Suomen Miekkailuliitto 6. Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto 7. Suomen Nyrkkeilyliitto 8. Suomen Painiliitto 9. Suomen Painonnostoliitto 10. Suomen Pesäpalloliitto 11. Suomen Poika- ja Tyttöurheiluliitto

8 Suomen Pyöräilyliitto 13. Suomen Suunnistamisliitto 14. Suomen UimaJiitto 15. Suomen Urheiluliitto 16. Suomen Voimisteluliitto SVUL:N LIITTOKOKOUS Helsingissä Kauppakorkeakoulussa 16/ Jäsenpiirit: 1. Etelä-Karjalan piiri 2. Etelä-Pohjanmaan piiri 3. Helsingin piiri 4. Hämeen piiri 5. Kainuun piiri 6. Keski-Pohjanmaan pun 7. Keski-Suomen piiri 8. Kymenlaakson piiri 9. Lahden piiri 10. Lapin piiri 11. Länsi-Pohjan piiri 12. Oulun piiri 13. Pohjois-Karjalan piiri 14. Pohjois-Savon piiri 15. Satakunnan piiri 16. Suur-Savon piiri 17. Uudenmaan piiri 18. Varsinais-Suomen piiri III. Liittokokoukset V a r s i nai n e n 1 i i t t 0 k 0 k 0 u s pidettiin kertomusvuonna Kouvolassa Tyttölyseon juhlasalissa toukokuun 22 päivänä. K!okouksessa käsiteltiin ja hyväksyhiin liiton toimintakertomus vuodelta 1951 ja vahvistettiin tilinpäätös tilintarkastajien kertomuksen perusteella sekä -myönnettiin liittohallitukselle yksimielisesti ja kiitoksella vastuuvapaus vuoden 1951 tileistä ja hallinnosta, valittiin SVUL:n liittohallitus toimivuodeksi sekä päätettiin julkaista SVUL':n ja sen jäsenliittojen ja piirien tiedoitukset yhteisessä äänenkannahajassa Suomen Urheilulehdessä. Yli m ä ä r ä i n e n 1 i i tt 0 k 0 k 0 u s pidettiin Helsingissä Kauppakorkeakoulussa marraskuun 16 päivänä, jolloin päätettiin seuraavan ka1enterivu'oden tulo- ja menoarviosta Ylh. kokouksen puheenjohtaja J. W. Rangell, sihteerit Kallio Kotkas ja R. Kukkonen sekä 1 vampuheenjohtaja Aaro Tynell, joka selostaa talousarvioehdotusta vuodelle Alaknvassa mttokokouksen osanottajat.

9 8 9 sekä jäsenliitoille ja piireille tulevasta määrärahasta. Määrättiin seurojen piireille maksettavan piiriveron perusteet. Suomen Urheilulehden pakikotilauksesta luovuttiin. Liiton tilintarkastajiksi valittiin kamreeri Sulo Järvinen Helsingistä ja ekonomi Ilmari Honkanen Turusta sekä heidän varamiehikseen varatuomari Martti Kauppila Tampereelta ja johtaja Ilmari Sinisalo Helsingistä. Kokous hyväksyi yksimielisesti toimenpiteet, jotka siihen mennessä oli suoritettu valtakunnanurheiluliiton aikaansaamiseksi. Erikoista huomiota kiinnitettiin kansanurheilun hoitamiseen ja tehostamiseen. Kertomusvuoden aikana ovat SVUL:n erikoisliitot ja piirit olleet oikeutettuja lähettämään liittokokoukseen seuraavat määrät ed u s taj i a : Suomen Hiihtoliitto edustajaa Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto.. 2 Suomen Luisteluliitto Suomen Miekkailuliitto Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto.. 4 Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto.. 2 Suomen Painonnostoliitto Suomen Pesäpalloliitto Suomen Poika- ja Tyttöurheiluliitto Suomen Pyöräilyliitto Suomen Suunnistamisliitto Suomen Uimaliitto.. 4 Suomen Urheiluliitto Suomen Voimisteluliitto.. 5 Etelä-Karjalan piiri Etelä-Pohjanmaan piiri.. 3 Helsingin piiri Hämeen piiri...'.. 3 Kainuun piiri Keski-Pohjanmaan piiri.. 3 Keski-Suomen piiri Kymenlaakson piiri Lahden piiri Lapin piiri.. 2 Länsi-Pohjan piiri

10 10 Oulun piiri.. 3 Pohjois-Karjalan piiri... 3 Pohjois-Savon piri Sataikunnan PUrI Suur-Savon piiri Uudenmaan piiri Varsinais-Suomen piiri... 3 IV. Liittohallitus ja valiokunnat Liiton ja liittohallituksen puh e e n j 0 h taj a n a on kertomusvuonna ollut pankinjohtaja, lakit.lis. J. W. Rangell. Liiton v a r apu h e e n j 0 h taj a t ovat olleet seuraavat: 1. varapuheenjohtaja johtaja Aaro Tynell, 2. varapuheenjohtaja fil. maist. Lauri Miettinen ja 3. varapuheenjohtaja pääjohtaja, kenr. majuri Harald Roos. Liiton puheenjohtajan lisäksi ovat liittohallituksen jäseninä kertomusvuoden alusta toukokuun 22 päivään olleet seuraavat: Antero, Lauri, pankinjohtaja, varajäsen Salo, Yrjö, fil. maist. S. Suunnistamisliitto), Appelroth, Torvald, majuri, varajäsen Sundman, Torsten, fii. omaist. (S. Miekkailuliitto), Hautala, Yrjö, pankinjohtaja, eversti (Oulun piiri), varajäsen. Peltoperä, Aaro, konttoripääll. (Lapin piiri), Htmberg, Arvo, pääkonsuli, varajäsen Vartio, Yrjö, myyntipääll. (t) (S. Painiliitto), Hongisto, Yrjö, dipi.ins. (Keski-Suomen.piri), varajäsen Vartio, Yrjö, myyntipääli. (t) (EJtelä-Pohjamaan piiri), Hämäläinen, Mikko, johtaja (Suur-Savon piiri), varajäsen Käönen, Kalle, kauppias (t) (Etelä-Karjalan piiri), Kalomemi, Yrjö, lehtori, varajäsen Hohenthal, Rolf, johtaja (S. Hiihtoliitto), Kari, Kaarina, lääket. lis., varajäsen Melkko, Une, voim.op. (SNLL) Kaskela, Akseli, sosiaalineuvos, Kuusinen, Kalle, kauppaneuvos, varajäsen Blomqvist, Ossi, ins. (S. Luisteluliitto), Lahtinen, Väinö, lehtori, varajäsen Sinisalo, ilmari, johtaja (S. Voimisteluliitto ), Lappi-Seppälä, Jussi, raabmies, varajäsen Sopanen, Veikko, johtaja, (S.Koripallo- ja Lentopalloliitto ), Lilja, Paavo, johtaja (Hämeen piiri), varajäsen Lehtonen, Arvo, johtaja (Satakunnan piiri), Merinen, Erkki, toimittaja, varajäsen Lehtonen, Kaler.v0, ekonomi, (S. Pesäpalloliitto), Miettinen, Lauri, fil. maist., varajäsen Lehtinen, Jukka, johtaja (S. Urheiluliitto),. Nyberg, Bruno, osastopääli., varajäsen Väänänen, PenttI, ek0- nomi (S. Painonnostoliitto ), Nykänen, Eino, johtaja (Pohjois-Savon piiri), varajäsen Mustonen, K. E., konttoripääli. (Kainuun piiri), Palamaa, Armas, johtaja, varajäsen Herlevi, Sven, varastopäällikkö (S. Pyöräily liitto), Pöyry, Aarto, johtaja (Lahden piiri), varajäsen Kotkas, Kallio varatuomari (Helsingin piiri), Roos, 'Harald, pääjohtaja, kenr.maj., varajäsen Saarinen, Erkki, edustaja (S. Jääkielclmliitto), Saariaho, Urho, osastopääuilkkö, Salmenkylä, Anton, varatuomari, Smeds, Viktor, fh.maist., varaj'äsen Resko, Valfrid,!kauppias (S. Nyrk!keilyliitto),... Tynell, Aaro, johtaja, varajäsen Laine, Aaro, tolmittaja (S. Poika- ja Tyttöurheiluliitto), sekä VaLkama, Yrjö, kenr.maj., varajäsen Tiilikainen, Pekka, toimittaja (S. Uimaliitto). V a r s i nai s e s s ali i t t k 0 ik 0 u k se s s a Kouvolassa toukokuun 22 päivänä valittiin liittohallitujkseen seuraavat henkilöt: Antero, Lauri, pankinjohtaja, varajäsen SaLo, Yrjö, fii.maist. (S. Suunnistamisliitto), AppeLroth, Torvald, majuri, varajäsen GLantz, Torsten, ev.- luutn. (S. Miekkailuliitto), HaLtberg, T. E., isännöitsijä (Etelä-Karjalan piir.).. varajasen Raunio, Eino, maanviljelijä (Kymenlaakson PUrI), Himberg, Arvo, pääkonsuli, varajäsen Kossila, Esko, liikennöitsijä (S. Painiliitto), Kaloniemi, Yrjö, lehtori, varajäsen HohenthaL, Rolf, johtaja ( S. Hiihtoliitto), Kari, Kaarina, lääket. lis., varajäsen MeLkko, Une, voim.op. (SNLL), Kaskela, Akseli, sosiaalineuvos, 11

11 12 Kopponen, Elna, lehtori, Kotkas, Kallio, varatuomari (Helsingin piiri), varajäsen Parkkonen, OSkar, nimismies (Uudenmaan piiri) Kuusinen, Kalle, kauppaneuvos, varajäsen Bldmqvist, Ossi, ins., (S. Luisteluliitto), Lahtinen, Väinö, lehtori, varajäsen Sinisalo, llmari, johtaja (S. Voimisteluliitto ), Lav.pi-S:ppälä, Jussi, raatimies, varajäsen Sopanen Veikko, JohtaJa (S. Koripallo- ja Lentopalloliitto ), Merinen, Erkki, toimittaja, varajäsen Lehtonen, Kalervo, ekonomi (S. Pesäpalloliitto), Miettinen, Lauri, fil.maist. varajäsen Lehtinen, Jukka, johtaja (S. Urheiluliitto), Mustonen, K. E., konttoripääll. (Kainuun piiri), varajäsen Uimonen, Kalle, johtaja (Pohjois-Karjalan piiri), Nyberg, Bruno, osastopäällikkö, varajäsen Väänänen, Pentti, ekonomi (S. Painonnostoliitto), Palamaa, Armas, johtaja, varajäsen Herlevi, Sven, varastopääll. (S. Pyöräilyliitto ), Peltoperä, Aaro, konttoripääli. (Lapin piiri), varajäsen Hulkko, Eino, toimittaja (Länsi-Pohjan piiri), Roos, Harald, pääjohtaja, kenr.maj., varajäsen Honkajuuri, Paavo, toimitusjohtaja (S. Jääkiekkoliitto), Saariaho, Urho, osastopäällikkö, Salonen, Tauno, dipl.ins. (Satakunnan piiri), vara)asen Salmela, Yrjö, kultaseppä (Varsinais-Suomen piiri), Smeds, Viktor, fil.maist., varajäsen Kuusela, Gunnar, tarkastaja (S. Nyrkkei.'1yliitto), Tynell, Aaro, johtaja, varajäsen Laine, Aaro, toimittaja (S. Poika- ja Tyttöurheiluliitto), Valkama, Yrjö, kenr.maj., varajäsen Tiilikainen, Pekka, toimittaja (S. Uimaliitto) sekä Vartio,!.rjö, myyntipäällikkö (t) (Etelä-Pohjanmaan piiri), varajasen Kleemola, Kauno, ministeri (Keski-Pohjanmaan piiri, Liittohallitus on kertomusvuoden ailkana kokoontunut 7 kertaa. Liittohallituksen apuna ovat kertomusvuonna toimineet seuraavat va 1 i 0 kun n a t: a. Liittohallituksen työvaliokunta: pankinjohtaja J. W. Rangell (puheenjohtaja), johtaja Aaro Tynell, fil.maisteri Lauri Miettinen, pääjohtaja Harald Roos, sosiaalineuvos Akseli Kaskela osastopäällikkö Br. Nyberg, johtaja Rolf Hohenthal, osastop:iällikkö Urho Saariaho sekä varatum ton?almenkylä aikana ja lehton Vamo Lahtmen aikana Lisäksi on työvali.okunna. kokouksissa ollut mukana kutsuttuna Suomen Nalen Lluntakasvatusliiton edustaja lääket.lis. Kaarina Karl. - Tyovaliokunta on kertomusvuonna kokoontunut littohallituksen kokousten välisenä aikana 24 kertaa... b. Talousvaliokunta: johtaja Aaro Tynell (puheenjohtaja), varatuomari Anton Salmenkylä ja toimittaja Erkki Merinen. c. Järjestöasiainvaliokunta: johtaja Aaro Tynell (puheenjohtaja), johtaja Rolf Hohenthal, rautatievirkamies Olavi Lehtonen ja valistussihteeri Aino Valkama. d. Kasvatusasiainvaliokunta: lakit.lis. L. H. Salonen (uheenjohtaja), puoluesihteeri Osmo Kupiainen,.opettaa TOlVO Ahjopalo, pastori Kari Pietilä, professori Lurl Pnta, koulutuspäällikkö Ensio Vala vuori ja valistussihteen Aino Valkama. - Kasvatusasiainvaliokunnan apuna ovat olleet SVUL:n piirien kasvatus- ja valistusvaliokunnat. Käytännöllisenä yhteistyöelimenä järjestöasiainvaliokunnan kanssa on ollut. y h te i s vai i 0 kun t a, jonka ovat muodostaneet molemplen valiokuntien puheenjohtajat ja esittelijät..' e. Naisten urheilun keskustoimikunta: varatuomarl Lempl Hartikka (puheenjohtaja), voimistelunopettaja Une Melkk?, liikuntaneuvoja Hillevi Eskelinen, ekonomi Riitta Linna, tlmistosihteeri Senni Haukiala, voimistelunopettaja Helka.. :altolainen, neiti Helka Satukangas, voim.op.kd... HJos Nyström, huoltotarkastaja Irja Ikävalko, s.olaal1vlrkailija Pirkko Granroth ja järjestöohjaaja Eeva Poutlamen.. Keskutoimikunnan apuna ovat olleet SVUL:n piirien naisjaostot Ja naistoimikunnat. v. SVUL:n Keskustoimisto ja toiminnanhoito a) Toi m i t u s j 0 h taj a - pää s i h tee r i. Liiton monivuotisen toimitusjohtajan Lauri Santalan erottua liiton palveluksesta ja siirryttyä alkaen O V: eik - kaustoimisto Ab:n apulaisjohtajaksi päätettiin!liiton tolmltusjohtajasta käyttää vastedes nim.yä.. pec::: Toimeen valitsi liittohallitus kesäkuun 19 palvana pltamassa.an koosessa varatuomari Kallio Kotkaksen, joka ryhtyl tehtavaan 13

12 14 15 Järjestöohjaajat: d) Kas v a t u s 0 sas t o. Uolevi Kemppainen Risto Kalajo Eeva Poutiainen Osaston virkailijat: Osastopäällikkö: Kalevi Heinilä SVUL:n eronnut toimitusjohtaja Lauri Santala SVUL:n uusi pääs-ihteeri Kallio Kotkas syyskuun 1 päivänä. Virkaa tekevänä oli Hikana pääsihteerin tehtäviä hoitanut Suomen Urheiluliiton toiminnanjohtaja Reino Kukkonen. b) K a n s 1 i a 0 sas t o. SVUL:n toimiston sisäisessä organisaatiossa on viime vuosina tapahtunut useita muutoksia. Myöskin kertomusvuonna oli kaisempaa organisaatiota muutettava, mrkä paitsi asian vatiista. syisä, jhtui osatksi myös henkilökysymyksistä. ToumnnanJohtaJa Remo Kukkosen siirryttyä Suomen Urheiluliitosta SVUL:n palvelukseen nimitettiin hänet uuden kansliaosaston pääj1liköksi. Osaston hoidettavana ovat tn tosto- ja talousasiat sekä kirjanpito. Pääkirjanpitä Jana on Jatkuvast i ollut rouva Toini Rautamo. c) J ä r j e s t ö 0 sas t o. Osaston virkailijat: Osastopäällikkö: Reino Korpi v.t. Uolevi Kemppainen o.t.o Reino Kukkonen e) Toimin.nanhoito. 1. Keskusliiton koulutustoiminta ja neuvottelupäivät. Vakiintuneen tavan mukaisesti järjestettiin Suomen Urheil1uopistossa Vierumäellä järjestötoimintapäivät. Neuvottelupäivillä olivat mukana keskusliiton, jäsenliittojen ja piirien puheenjohtajat, ja niissä käsiteltiin järjestön ajankohtaisia kysymyksiä. Keskusliiton koulutustoiminnassa on keskitytty yleisen seuratoiminnan ja järjestöt yön tehostamiseen. Yhteistoiminnassa järjestö- ja kasvatusosasto järjestivät Suomen Urheiluopistossa ns. piirikouluttajakurssit. Näin koulutetuilla opettaj avoimilla on vuorostaan eri piireissä järjestetty lukuisia seuratoimitsijakursseja, joita keskusliitto on sekä avustuksin että opetusvoimin tukenut. Koulutustilaisuuksien luennoitsijoina ovat olleet Aaro Tyneil, Kallio Kotkas, Uolevi Kemppainen, Risto Kalajo, Eeva Poutiainen ja Kalevi Heinilä. 2. Keskusliiton valistustoiminta. Keskusliiton sisäisestä valistustoiminnasta on huolehtinut kasvatusosasto johdon antamien ohjeiden mukaisesti. Va!listustyössä korostettiin alkuvuotena järjestön jäsenistön ja koko maan urheiluväen osuutta olympia isännyyden asettamien edustusvelvollisuuksien täyttämisessä kisojen kaikinpuoliseksi onnistumiseksi. Tässä mielessä järjestö osallistui myös Suomen Kansan Ryhtiliikkeen järjestämään ns. olympiaryhdin tukimiestoimintaan. Tämän toiminnan käytännöllisestä toteuttamisesta kentällä huolehtivat piirien kasvatusvaliokunnat. Todettakoon, että järjestössämme Uuetteloitiin ikaikkiaan 7887 tukimiestä. Osaston toimesta valmistui kertomusvuoden aikana mm. SVUL-laulukirja, urheilijoiden käyttäytymisvaatimuksia tähdentävä seinäjuliste, urheilujohtajuuden velvoituksia koros-

13 16 tava huoneentaulu sekä SVUL:a ja sen toimintaa esittelevä lehtinen. Lisäksi on toimitettu seuroille vuosikokousesitelmiä sekä laadittu ja välitetty kirjoituksia SVUL:n eri järjestölehdille. - KokeiJlumielesä järjestettiin SVUL:n Pohjois-Savon piirin kanssa kuukauden kestävä elokuvakiertue. 3. Varsinainen järjestötoiminta. Laadittujen toimintaohjeiden ja -suunnitelmien, tehtyjen aloitteiden, toimistoasioiden hoidon ja järjestöohjaajien työskentelyn avulla ym. sopivin keinoin on koulutus- ja valistustoiminnan ohessa ylläpidetty SVUL-yhteisön rakenteellista toimintakykyä ja pyritty samalla entistä tehostetumpaan toimintavalmiuteen. 4. Naisten urheilun keskustoimikunnan toiminta. Vuonna 1949 perustetun naisten urheilun keskustoimikunnan tarkoitus on naisten urheilutoiminnan kaikinpuolinen tehostaminen SVUL:n keskuudessa. Tähän päämäärään pyrkii keskustoimikunta mm. järjestämällä piirien naisedustajille neuvonta- ja neuvottelupäiviä. Kuluneen vuoden aikana järjestettiin Vierumäellä Suomen Urheiluopistossa kahdet neuvottelupäivät, nimittäin ja Tämän lisäksi hoidettiin asioita laadittujen toimintaohjeiden ja -suunnitelmien mukaan. f) Toi m i s t 0 j en s i j a i n t i. Kertomusvuoden ajan ovat liiton ja sen yhteydessä toimivien jäsenliittojen toimistot edelleen sijainneet liiton omistamissa huoneistoissa Helsingissä, Simonkatu 12 A ja Annankatu C. Toistaiseksi toimii Miekkailuliiton toimisto Gyldenintie 4 A 4:ssä. Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton toimisto sijaitsee edelleen Helsingissä, 1lmarinlkaJtu 10:ssä ja Suomen Hiihtoliiton toimisto Lahdessa, Aleksanterinkatu 13 :ssa. VI. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton sekä sen jäsenliittojen yhteistoiminta muiden kotimaistjen järjestöjen kanssa säilytti kertomusvuonna entiset yhteytensä. SVUL On j ä sen j ä r j e s t ö n ä kuulunut seuraaviin yhteisöihin: Suomen Olympiatlainen Komitea säätiöön, XV Olympia 1952 yhdistykseen, Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliittoon (KRK), Suomen Nuorisojärjestöjen Edustajistoon (SNE), Pohjola-Norden yhdistykseen, Urheilu Propaganda 1drotts (UP1). SVUL On ollut ed u s t e tt u n a seuraavissa laitoksissa ja järjestöissä allamainitujen edustajiensa kautta: Stadion säätiön edustajistossa Arvo Himberg, Rolf Hohenthal, Armas Palamaa, Arvo Tanila, Einari Teräsvirta, Lauri Santala Stadion säätiön hallituksessa Toivo Aro, Anton Salmenkyilä Oy Veikkaustoimisto Ab:n hallintoneuvostossa Akseli Kaskela, Erkki Merinen, Anton Salmenkylä Oy Veikkaustoimisto Ab:n johtokunnassa Lauri Santala Valtion Urheilulautakunnassa Kauno Kleemola, Kaarina Kari, Akseli Kaskela, Aaro Tynell Suomen Urheilumuseosäätiön hallintoneuvostossa Lauri Santala Suomen Urheilumuseosäätiön johtokunnassa Lauri Santala Suomen Olympialaisen Komitean johtokunnassa J. W. RangeN, William Lehtinen, Arvo Himberg, Akseli Kaskela, Lauri Miettinen, Viktor Smeds Suomen Olympialaisen Komitean valtuuskunnassa V. A. M. Karikoski, Torsten Glantz, Arvo Himberg, Yrjö Kaloniemi, Akseli Kaskela, Väinö Lahtinen, Jussi Lappi Seppälä, Jukka Lehtinen, William Lehtinen, Lauri Miettinen, Bruno Nyberg, Veikko Nylund, Armas Palamaa, Reino Piirto, Yrjö RaihlkaJIIlo, Onni Sirenius, Viktor Smeds, Y. Valkama XV Olympia 1952 järjestely toimikunnassa Akseli Kas'kela, Lauri Miettinen, Aaro Tynell, Yrjö Valkama Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhti ön hallintoneuvostostossa Toivo Aro, Eemeli Juureva, Arvo Himberg, Yrjö Kaloniemi, AIllan Mustonen, Lauri Pihkala, Aaro Tynell Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiön hallituksessa Akseli Kaskela, Lauri Santala, Arvo Tanila, Yrjö Valkama 17

14 t8 Suomen Urheiluopiston johtokunnassa Akseli Kaskela, Esko Palmio, Lauri Santala, Arvo Tanila, Yrjö Valkama Felleskomiteassa (Pohjoismaiden Keskusliittojen yhteiselin) J. W. Rangell, Aaro Tynell Kauppalaivaston Urheilutoimikunnassa Uolevi Kemppainen Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliiton johtokunnassa O. Kupiainen, Arvo Vartia Suomen Kansan Ryhtiliikkeen Keskustoimikunnassa Kallio Kotkas, Erkki Pa!lolampi ed. työvaliokunnassa Liisa Orko, Erkki Palolampi ed. Urheilutoimittaja-kilpailun lautakunnassa L. H. Salonen Suomen Nuorisojärjestöjen Edustajiston Keskustoimikunnassa Kalevi Heinilä Suomen Puheopiston Kawnatusyhtiön johtokunnassa Aino Valkama Alfred Kordelinin rahasto terveyden ja ruumiinhoidon edistämiseksi Suomessa säätiössä Kalevi Heinilä, Kaarina Kari, Anton Salmenkylä Otaniemi-säätiön valtuuskunnassa Kallio Kotkas, Jussi Lappi-Seppälä, Lauri Miettinen, Aaro Tynell, Yrjö Valkama Otaniemi-säätiön hallituksessa Kallio Kotkas, Reino Kukkonen As. Oy Simonlinnan johtokunnassa Aaro Tymill As. Oy Vihdintie 13 johtokunnassa Reino Kukkonen, Erkki Merinen, Bruno Nyberg Lisäksi ovat liiton eri elimet olleet y h t ei s toi m i n n a ss a tai k a n ss a käy m i s e s s ä seuraavien laitosten tai järjestöjen kanssa: Työväen Urheiluliitto, Finlands Svenska Centralidrottsförbund, Suomen Palloliitto, Puolustuslaitos, Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pohjola-Norden, Suomen Nuorison Liitto, Suomen Latu, Suomen Retkei:lymajajärjestö, Matkailijayhdistys, Suomen Voimistelunopettajain Liitto, Suomen Liikuntaneuvojat, Urheilutoimittajien Liitto, Suomen Oppikoulujen Urheiluliitto, Suomen NMKY:n Urheiluliitto, Yliopiston Voimistelu laitos. P 0 h joi s-s u 0 m e n, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan välillä tapahtuvaa urheilultoimintaa on suunnitellut ja jo käynnissä olevaa toimintaa johtanut erikoinen toimikunta, jossa Jiittomme edustajana on ollut Eino Hulklko. Toim.i:kunnalla on ollut vuoden aikana useampia neuvottelutilaisuuksia. VII. Suomen Urheilulehti (ja muu julkaisutoiminta) Ylläpitääkseen yhteyttä lähinnä seurojensa jäsenistöön, tehdäkseen urhei:lun asiaa tunnetuksi muissakin kansalaispiireissä ja levittääkseen liikuntaharrastusta yhä laajempiin joukkoihin, on SVUL kustantanut koko vuoden ajan äänenkannattajaansa Suomen Urheilulehteä. Lehti on koko vuoden ilmestynyt kaksi kertaa viikossa ja tärkeimpien urheilutapahtumien yhteydessä useamminkin. Olympiakisojen aikana ilmestyi lehti joka päivä. Suomen Urheilulehden johtokunnan kokoonpano on ollut seuraava: johtaja Aaro Tynell (puheenjohtaja), osastopäällikkö Urho Saariaho, sosiaalipäällikkö Erkki Palolampi, maisteri Kauno Rintakoski, toimitusjohtaja Lennart Kinnunen, toimittaja Sulo Kol!kka ja pääsihteeri Kallio Kotkas. Ennen pääsihteeri Kotkasta olivat kertomusvuonna johtokunnan jäseninä toimitusjohtaja Lauri Santala ja vt. pääsihteeri Reino Kukkonen. Suomen Urheilulehti on ilmestynyt kertomusvuoden aikana 116 numerona ja yhteinen sivumäärä on ollut n sivua. Olympiavuoden johdosta lehden levikki kasvoi huomattavasti, ollen suurin painos 'kpd ja keskimääräinen noin kpl. Kertomusvuoden aikana julkaistiin U r hei 1 u-k u v a s t 0 n neljä numeroa syväpainoasussa (Urheilijan Talvi, Urheilijan Kevät, Urheilijan Kesä, Urheilijan Joulu) ja niiden sivumäärä yhteensä 240. Urheilijan Joulun painos oli , muiden kpl. Liiton julkaisujen toimittajat kertomusvuoden aikana ovat olleet: 19

15 20 Päätoimittaja: Paul Sirmeikkö 'I'oimitussihteeri: Mauri Lintera ( saakka) Toimittajat: Sulo Kolkka, Mikko Mäkinen, Pauli Swanljung, Björn-Johan Weckman Levikkipäällikkö: Harri Eljanko Ilmoituspäällikkö: Jussi Peränne Talouspäälliklkö: Reino Kukkonen ( alkaen). VllI. Talousasiat SVUL:n varsinainen valtionavustus kertomusvuonna oli mk. Muita tuloja oli Uiitolla yhteensä mk, joten tuloja yhteensä oli mk. Liiton kulut vastaavana aikana olivat mk, joten ylijäämä vuodelta 1952 oli mk. Omaisuustaseen mulkaan oli SVUL:n rahoitusomaisuus mk, vaihto-omaisuus mk ja käyttöomaisuus mk eli omaisuustaseen aktiiva yhteensä mk. Vastaavasti oli passiivan puolella vierasta pääomaa mk, rahastoja mk, siirtyvänä eränä SVUL:n toimintarahasto mk ja omat varat pääomatilillä mk. Ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksytty SVUL:n talousarvio vuodelle 1953 päättyy markkaan. Valtionavustus on siinä arvioitu markaksi ja muut tulot markaksi. Menopuoli vahvistettiin liittohallituksen esittämässä muodossa, jonka mukaan keskusliitto saa mk, piirit mk ja erikoisliitot mk. Kukin piiri saa varsinaisena määrärahana mk ja erikseen jaettavaksi jää mk. Myöskin erikoisliittojen määrärahasta varattiin mk erikseen jaettavaksi, erikoisliittojen varsinaisten määrärahojen ollessa seuraavat: Suomen UrheilUiliitto Suomen VoimistelUiliitto.... Suomen Hiihtoliitto.. Suomen Painilitto.... Suomen Pesäpalloliitto Suomen Nyrkkeilyliitto.... Suomen Poilka- ja Tyttöurheiluliitto.... Suomen Pyöräilyliitto Suomen Suunnistamisliitto.. Suomen Uimaliitto.... Suomen Jääkiekkoliitto.... Suomen Painonnostoliitto.. Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto.. Suomen Luisteluliitto Suomen Miekkailuliitto.... Suomen Naisten Liikunta'kasvatusliitto mk Ylimääräisessä liittokokouksessa vahvistettiin seurojen piiriveroperusteet seuraaviksi: Jäsenmäärä IX. Piirivero (mk) Jäsenliittojen ja piirien johto ja toiminta a) Toiminta-alat SVUL:n jäsenliittojen toiminta-alaan kuuluvat seuraavat liikuntakasvatuksen eri muodot: voimistelu, yleisurheilu, hiihto, mäenlasku, pujotteluhiihto, syöksyhiihto, paini, nyl1klkeilly, painonnosto, pesäpalloilu, pyöräily, jääkiekkoilu, uinti, uimahypyt, vesipalloilu, hengenpelastusopetus, suunnistaminen, miekkailu, pikaluistelu, tkaunoluistelu, koripalloilu, lentopalloilu, naisten eri liikuntakasvatusmuodot ja nuorisourhehlun eri muodot.

16 b) Jäsenliittojen johtoelimet SVUL:n eri jäsenlliittojen johtoelinten kokoonpanot olivat kertomusvuonna seuraavat: SUOMEN HIIHTOLIITTO Liittojohtokunta: Lehtori Yrjö Kaloniemi, puheenjohtaja Kauppaneuvos Veikko Nylund, varapuheenjohtaja Kapteeni Lauri Heikkinen Johtaja Olavi Rissanen Osastopäällikkö KalJle Taipale Johtaja Rolf Hohenthal Pankinjohtaja Lauri Antero Konsuli Åke Svensk Johtaja Ake Wahlroos Osastopäällikkö Valto Nieminen Liikennepäälliikkö Osmo Vierto Lahti Kuopio Kajaani Kotka Nokia Tornio Lahti Tainionkoski Jyväskylä Diplins. Esko Pero Konttoristi Eino Rantala Toim.joht. Harry Lindblad Kauppias Pauli Talvio Ins. Teuvo Vaissi Metsänhoitaja Henry Kvist Liittojohtokunta 1/7-31/12: ToiIrnitusjohtaja Paavo Hollkajuuri, puheenjohtaja Edustaja Enhlti Saarinen, varapuheenjohtaja Ekonoomi Björn Wahl Konttoristi Eino Rantala Toimitusjohtaja Harry Lindblad Kauppias Pauli Talvio Piiripäällikkö Risto Lindroos Johtaja Peklka Auramo KonttoripääHilklkö Erik ljjunqvist 23 Hämeenlinna Tampere Rauma Tll.l'ku Kuopio Hämeenlinna Tampere Rauma Lehtori Yrjö Kaloniemi Johtaja.Ä!ke Wahlroos Johtaja Olavi Rissanen Johtaja Laine Kauppi Toiminnanjohtaja Veli Saarinen Yhteistoimintavaliokunta: Lehtori Yrjö Kaloniemi, puheenjohtaja Kauppaneuvos Veikko Nylund Johtaja Rolf Hohenthal Toiminnanjohtaja Veli Saarinen, sihteeri Lahti Lahti Lahti Kuopio Helsinlki.,ahti Pääjohtaja, kenraalimajuri H. Roos, puheenjohtaja 1/1-30/6 Toimitusjohtaja Paavo Honkajuuri 1/7-31/12 Ekonomi Björn Wahl Edustaja Erkki Saarinen Hankintapäällikkö Yrjö Rahkamo Osastonhoitaja Eino Nuutinen Prokuristi Leo Andersson Majuri Gustaf Ahrenberg Yhteistoimintavaliokunta: SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO Liittojohtokunta 1/1-30/6 Pääjohtaja, kenraalimajuri H. Roos, puheenjohtaja Edustaja Erkki Saarinen, varapu!heenjohtaja Ekonomi Björn Wahl Hankintapäällikkö Yrjö Rahkamo, puheenjohtaja. Edustaja Erkki Saarinen Ekonomi Björn Wahl Maisteri Enkki Vuolio, sihteeri 1/1-30/6 Toiminnanjohtaja Reijo Mannul, sihteeri 1/7-31/12

17 24 SUOMEN KORIPALLO- JA LENTOPALLOLIITTO Liittojohtokunta: Raatimies Jussi Lappi-Seppälä, puheenjohtaja Johtaja Veikko Sopanen, varapuheenjohtaja Kontt.pääll. Vilho Nuoreva Ekonomi Ilmari Aro Toimittaja Ensio Eskola Johtaja Ville Dillemuth Ekonomi Olavi Harju Johtaja Matti Simola OstopäälI. Teuvo Tuominen Kontt.pääll. Vilho Nuoreva Johtaja Matti Simola Toimittaja Ensio Eskola Postivirkailija Olavi Leppänen Yhteistoimintavaliokunta: Ekonomi Ilmari Aro Toimittaja Ensio Eskola Johtaja Villle Dillemuth Toim.joht. Eino Ojanen, sihteeri SUOMEN LUISTELULIITTO Liittojohtokunta: Kauppaneuvos Kalle Kuusinen, puheenjohtaja Insinööri Ossi Blomvist, varapuheenjohtaja Insinööri Olavi Arjas Ostopäällikkö Martti Gylden Johtaja Väinö Hirvonsalo Prokuristi Edv. Linna Kaitsija Toivo Ovaska Johtaja Erkki Salomaa Raktmnusmestari Martti Torppa He!lsinki Kotka Lahti Tampere Lahti Lahti Tampere Rovaniemi Helsinlki Joensuu Pieksämäki Kauppaneuvos Kalle Kuusinen, puheenjohtaja Insinööri Ossi Blomqvist Ostopäällikkö Martti Gylden Kaitsija Toivo Ovaska Tarkastaja Asser Wallenius Yhteistoimintavaliokunta: Kaitsija Toivo Ovaska, puheenjohtaja Tarkastaja Asser Wcdlenius Toiminnanjohtaja Eino Reponen SUOMEN MIEKKAILULIITTO Liittojohtokunta: Majuri T. Appelroth, puheenjohtaja Maisteri T. Sundman, varapuheenjohtaja Neiti K. Leikko Insinööri R. Borenius Everstiluutnantti T. Glantz Johtaja N. Sjöblom Johtaja P. Miettinen Herra J. Vuorinen Herra H. Raitio, sihteeri SUOMEN NAISTEN LIIKUNTAKASVATUSLIITTO Liittojohtokunta: Tohtori Kaarina Kari, puheenjohtaja Lehtori Elna Kopponen, sihteeri Prokuristi Pyry Arvela Voimist.op. Inkeri Arajärvi Voimist.op. Maili Heikkilä Toiminnanohj. Impi Jokinen Voimist.op. Onerva Kivelä Voimist.op. Une Melkko Toiminnanjaht. Hilja Maria Niku Voimist.op. Liisa Orko Voimist.op. Laina Reinikainen Voimist.op. Kaarina Vasarla Myllykoski Seinäjoki Jyväskylä 25

18 26 27 Tohtori Kaarina Kari Prokuristi Pyry Arvela Voimist.op. Inkeri Arajärvi Voimist.op. Anna Lehtonen Voimist.op. Kaarina Vasarla Naisvoimistelun yhteisvaliokunta Lehtori Elna Kopponen. Voimist.op. Une Melkko SUOMEN NYRKKEILYLIITTO Liittojohtokunta: Fil.maist. Viktor Smeds Ylikonduktööri Riku Halonen Libristi Eero Hal'mo Myyjä Urho Leskinen Tarkast. Gunnar Kuusela Kauppias Valle Resko Varastonhoitaja Kaleva Samphla Luutnantti Valle Stenvall Kuljetuspääll. Anton Talvio Helsiniki Kotka Heinola Tyrvää SUOMEN P AINILIITTO Liittojohtokunta: Pääkonsuli Arvo Himberg, puheenjohtaja Komisario Armas Laitinen, varapuheenjohtaja Liikennöitsijä Esko Kossila, Varastonhoitaja Antti Hietanen Lautatarhanpäällikikö Hugo Jaos Kauppias Kaleva Niemi Toiminnanjohtaja Edvard Huupponen Tohtori Paavo Pankamaa Työnjohtaja Oiva Sironen Pääkonsuli Arvo Himberg, puheenjohtaja Faktori Lauri Anttila Toimitusjohtaja Olle Herold Työnjohtaja Elmer Härmä Autoilija Juho Kinnunen Yhteistoimintavaliokunta: Pääkonsuli Arvo Himberg, puheenjohtaja Komisario Armas Laitinen, varapuheenjohtaja Liikennöitsijä ESko Kossila Myllykoski Imatra Pori Ilmajoki Kauhajoki Virrat Vaajakoski Kerava Myllykoski Fil.maist. Viktor Smeds Libristi Eero Harmo Tarkast. Gunnar Kuusela Myyj ä Urho Leskinen Varstonhoitaja Kaleva Sampila KulJetuspääll. Anton Talvio HeJ.sinki SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO Liittojohtokunta: Osastopääll. Bruno Nyberg, puheenjohtaja Johtaja Jukka Nappari, varapuheenjohtaja TaJlouspäällikkö Pentti Väänänen Työnjohtaja Rafael Törrönen Kauppias Sulo Pietilä Junailija Oiva Paljakka Poliisikonst. Aarne Vartiainen Tampere Tampere Salo Savonlinna Kuopio Yhteistoimintavaliokunta: Fil.maist. Viktor Smeds Myyjä Urho Leskinen Vaatonhitaja Kalleva Sampila TOlmmnanohtaja A. Salokangas, sihteeri Osastopääll. Bruno Nyberg, puheenjohtaja Talouspäälliikkö Pentti Vä'änänen Koulutusohjaaja T. O. Salo Toiminnanjohtaja Eino Reponen

19 28 29 Yhteistoiminta valiokunta: OsastopäälI. Bruno Nyberg, puheenjohtaja Ekonomi Pentti Väänänen Toianinnanjo'htaja Eino Reponen, sihteeri SUOMEN PESAP ALLOLIITTO Liittojohtokunta: Toimittaja E. Merinen, puheenjohtaja Majuri E. Haru, varapuheenjohtaja Ekonomi K. Lehtonen Os.pääll. K. Ihalainen Agronomi A. Pakkanen Varastopäähl. M. A. Makkonen Junailija A. Savonheimo K'Onttoristi A. Weisell Insinööri H. Viljanen Toimittaj a E. Merinen Maj uri E. Haru Ekonomi K. Lehtonen Os.pääll. K. Ihalainen Agronomi A. Pakkanen TOiminnanjOhtaja T. Luomi Yhteistoimintavaliokunta: Toimittaja E. Merinen Majuri E. Haru Ekonomi K. Lehtonen Toimistosihteeri Y. Aho, sihteeri SUOMEN POIKA- JA TYTTöURHEILULIITTO Liittojohtokunta: Johtaja Aaro Tynell, puheenjohtaja Toimittaa Aaro Laine, varapuheenjohtaja Tarkastaja Teemu Saarinen Fil.maist. Klaus Karvonen Naantali Seinäjoki Kuopio Jyväskylä Heil.sinki Hyvinkää Sos.pääll. Ukko Könni Toimittaja Bruno Vuorivirta Postivaunuvirkailija Erkki Sällälä Voim.opettaja Helka Ristolainen Opettaja Hellä Siloma Johtaja Aaro Tyneli, puheenjohtaja Toimittaja Aaro Laine, varapuheenjohtaja Tarkastaja Teemu Saarinen Koulutuspäällikkö Ensio Valavuori Sair.hoit. Maila Mikkola Pastori Kari Pietilä Faktori Eero Artman Toiminnanjohtaja Erkki Helenius Yhteistoiminta valiokunta: Johtaja Aaro Tynell Toimittaja Aaro Laine Voim.op. Helka Ristolainen Toiminnanjohtaja E. Helenius, sihteeri SUOMEN PYöRAIL YLIITTO Liittojohtokunta: Toimitusjohtaja Armas Palamaa, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Severi Sario, varapuheenjohtaja Varastonhoitaja Sven Herlevi Työnjohtaja ArtJhur Eriksson Liikkeenharj oittaja Arvo Maunumäki Palokorpraali Birger Ostrow Liikkeenharjoittaja Eino Pajunen Varastonhoitaja Bruno Vainio Palokersantti Vieno Ylikylä Toimitusjohtaja Armas Palamaa, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Severi Sario, varapuheenjohtaja Simpele Oulu Heinola Hyvinkää Jyväskylä Kauniainen Kerava Hyvinkää Helsiniki Turku Porvoo Kälviä Tampere Kotka Pori Turku

20 30 31 Varastonhoitaja Sven Herlevi Palokorpraali Birger Ostrow Ekonomi Christian Oesch Ekonomi Igor Ahveruahti Likkeenharjoittaja Eino Pajunen Insinööri Holger Vistbadka Yhteistoimintavaliokunta: Toimitusjohtaja Armas Palamaa, puheenjohtaja Ekonomi Christian Oesoh Varastonhoitaja Sven Herlevi T'oiminnanjohtaja Pentti Palamaa, sihteeri SUOMEN SUUNNISTAMISLIITTO Liittojohtokunta: Pankinjohtaja Lauri Antero, puheenjohtaja Maisteri Y. K. Salo, 1 varapuheenjohtaja Konttoristi Solmu Kantola, II varapuheenjohtaja Varastonhoitaja Veikko Jarpala Toimittaja Jaakko Kahila Maanviljelijä Martti Knuutila Toiminnanjohtaja Arvo Lehto Ostopäällikö Birger Lönnberg Insinööri Immo Teräs Varastonhoitaja Veikko Jarpala, puheenjohtaja Toimittaja Jaakko Kahila, varapuheenjohtaja Konttoristi Solmu Kantola Tekn.ylioppilas Kauko Ruutsalo Neiti Helka SatUJkangas Yhteistoimintavaliokunta: Suomen Suunnistamisvaliokunta (SSV): Pankinjohtaja Lauri Antero, puheenjohtaja Maisteri Y. K. Salo Toiminnanjohtaja Allan Kari, sihteeri Tampere Nokia Vilppula Lahti Korso Kauvatsa Jyväskylä Lahti Korso Lahti Nokia Vilppula Suunnistamisen Naisvaliokunta (SUNAV A): Neiti Helka Satukangas Irja Niemelä, sihteeri SUOMEN UIMALIITTO Liittojohtokunta: Kenraalimajuri Yrjö Valkama, puheenjohtaja Johtaja Jöns Lindquist, 1 varapuheenjohtaja Va'kuutusjohtaja Esko Mäkinen, II varapuheenjohtaja Konttoripäällikkö Altte Harma Johtaja Jallu Järvinen Johtaja Vilho MaEnen Laborantti Mauno Martiala Lääket. ja kir.tohtori Eino Otila Toimitusjohtaja Unto Palonen Toimittaja Pekka Tiilikainen Johtaja Jöns Lindquist, puheenjohtaja Johtaja Jallu Järvinen Prolkuristi Pehr-Björn Lagerström Vakuutusjohtaja Esko Mäkinen Työnjohtaja Unto Mäkinen Toimitusjohtaja Unto Palonen Toimittaja Pekika Tiilikainen Toiminnanjohtaja Vilho Nurmi Yhteistoimikunta: Vakuutusjohtaja Esko Mäkinen, puheenjohtaja Johtaja Jallu Järvinen Toimittaja Pekka Tiilikainen Toiminnanjohtaja Vilho Nurmi, sihteeri SUOMEN URHEILULIITTO Liittojohtokunta: Maist. Lauri Miettinen, puheenjohtaja Osastopäällikkö Urho Saariaho, varapuheenjohtaja Otava Kotka Turku Tampere Myllyikoski

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

"N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC)

N O P E U S L U O K I T U S (HISTORIC) 170305 "N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC) 1 Joonas Lindroos 68 Ismo Juottonen 2 Janne Kanerva 69 Vilppu Linjama 3 Juha Laaksonen 70 Petri Söyring 4 Janne Lindberg 71 Pekka Päivinen 5 Erkki Ala-Varvi

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri.

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri. Huvitoiminta Isonkyrön Piirin Nimismiehelle. Allekirjoittanut rekisteröity yhdistys anoi ja sai luvan toimeenpanna 12 päivänä elokuuta 1972 klo 20.00 01.00 Vähänkyrön Huvikeskuksessa tanssit kestoltaan

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

Jousiammunnan Taulu-SM2012

Jousiammunnan Taulu-SM2012 Jousiammunnan Taulu-SM Oulun Jousimiehet ry (OJM-5) Hietasaaren jousiammuntakenttä,.. -- @ 5: TEKONIEMI Antti T# 9 3 KULLA Mika -- @ 5: LINDROOS Tero T# 3 SISTONEN Antero -- @ 5: 9 EKHOLM Pyry T# 3 SÄVEL

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18 1 Bomba-pilkki, joka oli samalla piirinmestaruuskilpailu, pilkittiin aurinkoisessa säässä 6.3.2011. Suurimman saaliin kiertopalkinto meni PKUK:n Matti Jyrkiselle. Osallistujia 141 kilpailijaa. Nu12 Nu15

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut 12.-13.3.2016 STL 6v 1km 500 11.00.00 VAKANTTI 501 11.00.30 VAKANTTI 502 11.01.00 VAKANTTI 503 11.01.30 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat r 504 11.02.00

Lisätiedot

Historialliset johtokunnat

Historialliset johtokunnat r.y. Sivu 1 (14) 1902-1903 Historialliset johtokunnat 1897 Väliaikainen toimikunta (valittu 10.10.97) Santeri Ingman (Ivalo) 3+ 8 v. Alpo Noponen J.H. Erkko Matti Kurikka rahastonhoitaja 1898-1899 Santeri

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2013 19.4.2013. AIKA 18.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik estynyt, varalla Strömberg Niko

PÖYTÄKIRJA 4/2013 19.4.2013. AIKA 18.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik estynyt, varalla Strömberg Niko 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 4/2013 19.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 18.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C., varalla Strömberg Niko Bremer

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 92 13 15 15 15 15 12 16 16 7 2 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 86 13 13 20 20 20 13 3 Varis Juha n Kyykkä 60 11 11 11 9 0 18 0 4 Kononen

Lisätiedot

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus  Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne Yrityksen nimi LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 22464420 E-mail juha.makinen@lahivakuutus.fi Puhelinnumero 0178211611 Puhelinnumero 0447211700 Perustamisvuosi

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

Asemajuoksu Riihimäki

Asemajuoksu Riihimäki Pojat 11v Lähtö : klo 11:00 1 - Elias Hietanen - 5:00,3 2 2 Ville Mustonen - 5:25,2 Osanottajia sarjassa 2 Tytöt 11v Lähtö : klo 11:00 1 32 Emmi Hietanen 4:20,0 2 1 Nea Hyvärinen Riihimäen Kisko 4:53,9

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset TUL:n mestaruuskilpailut Kemissä 2007 Henkilökohtainen MAB Seura 1. Björkman Arto Kemi Into M 1332 2. Rantanen Jari Turku Tuwe A 1265 3. Impivaara Kari Turku Tuwe B 1259 4. Kauramaa Tommi Eurajoki EuKi

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

IX Kalevi Hämäläisen muistohiihdot Juva

IX Kalevi Hämäläisen muistohiihdot Juva IX Kalevi Hämäläisen muistohiihdot 7.1.2017 Juva MIEHET 10 V 2 KM V 1 1 Veikka Huuskonen Rantasalmen Urh 140654 08:11,6 2 2 Nuutti Seppänen Sulkavan Urh-41 345398 08:55,9 0:44,3 3 4 Johannes Kääriö Sulkavan

Lisätiedot

Tampere, Voimailijat

Tampere, Voimailijat 18. - 19.1.1975 Tampere, Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Tapio Savola Lappajärven Veikot 3. Kalle Vuorenmaa Lapuan Virkiä 1. Harri Uusimäki Lappajärven Veikot 2. Raimo Hilden Heinolan

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset 1976 2016 Alaosasto perustettu 23.2.1976, jolloin paikalla 17 eläkeläistä Hallitukset Jäsenmäärä 1976? Eino Mäkinen Aino Antila Erik Pauli Liisa

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Siluettpistol Nordiska Mästerskap BBP - 40 skott

Siluettpistol Nordiska Mästerskap BBP - 40 skott Sibbo (2000-06-01-2000-06-04) Resultat Production Siluettpistol Nordiska Mästerskap 2000 - BBP - 40 skott 1 16 Kelo Toni FIN 10 10 10 10 40 8 4 4 JJ 2 41 Piirto Hannu FIN 10 10 10 10 40 8 4 3 JJ 3 23 Lehtosaari

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa

10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa 10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa 40m T3 1. Linda Nuotio 16,8 2. Monika Tuomala 16,9 3. Ilona Palokankare 17,0 4. Elina Nikander 19,3 5. Saara Ketola 19,6 6. Adelina Karppinen 21,0

Lisätiedot

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen arkanon tutkimusaseman hoitokuntien kokoonpano kautta aikojen Hoitokunnan retki Itä-Aureeseen kesäkuussa 1985. Kuvassa: Eero Paavilainen, Kalle Nevanranta, Leo Häggman, Jorma Tukeva, Markku Eskola, Tuovo

Lisätiedot

1 (7) Onni Hurskainen Joensuun Kataja M 8v. 1 km 11:00:00 11:04:45 04:45 2 (6) Voitto Voutilainen Joensuun Kataja M 8v. 1 km 11:00:00 11:05:14 05:14

1 (7) Onni Hurskainen Joensuun Kataja M 8v. 1 km 11:00:00 11:04:45 04:45 2 (6) Voitto Voutilainen Joensuun Kataja M 8v. 1 km 11:00:00 11:05:14 05:14 Lieksan Kansalliset 14.1.2017 Naiset 8 v 1,0 km V 1 (2) Noora Hukka Joensuun Kataja N 8v. 1 km 11:00:00 11:05:16 05:16 2 (1) Aino Kolmonen Joensuun Kataja N 8v. 1 km 11:00:00 11:05:27 05:27 Miehet 8 v

Lisätiedot

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila Yleinen lopputulokset 1.11.2015 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki 1532 0 53 2 Rahkonen Martti Ensokeila Imatra 1334 138 30 3 Kuuva Ari Pate Heinola 1320 102 32

Lisätiedot