Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ",

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ","

Transkriptio

1 64 Eino Nykänen, puiheenjohtajja, U. Lyytikäinen, A. Kiira, A. Weisell, Same Nissinen, H. Taskinen, E. Hakarainen. Toiminnanjohtaja Jorma Turunen. Satakunnan piiri: Piirin johtokunta: Arvo Leh tonen, puheenjohtaja, Reino Mela, varapuheenjohtaja, Otto Tä:ht inen, Tauno Martikainen, Martti Lauronen, Hugo Jaos, Reino Ranban em, Yrjö Pa.rola, Erkki Eloranta, Ensio MiilUJIlipalo, Alpo Ora, O. Forsman, Kalle Tamminen, A. Y'li-Saunamäki, Veikk,o LahtIDen, Erkki Lehto, Ella Hakantemi, Aapo Laitinen, T. Salonen, Pauli Mänttä, A. Luomanmäki, Mirja Rekola. Arvo Lehtonen, puheenjohtaja, Reino Mela, Aapo Laitinen, Pauli Mänttä, A. Luo.mafilmäki. Toiminnanjohtaja Taufik Asis. Suur-Savon piiri: Piirin johtokunta: MHrko Hämäläinen, puheenjohtaja, Al tte Harma, varapuheenjohtaja, A. Ta;panainen, P. Saurala, J. Puusaari, E. Pystynen, M. T.apio, M. Torppa, Y. Val'konen, O. Pekk'anen, V. Ahdelma, Meri Partt i, I. Laaksonen, Y. Soramies, PauIa Harpa, A. Sikan en, H. V. Harv,o, P. 'Li!uk.ko, V. Pällo, EIli Pyrhönen. Työvaliokun ta: M. Hämäläinen, puheenjohtaja, A. Harma, Y. Valkonen, V. Pällo, A. Tapanainen. ToLminnanjohtaja Kauko Juntunen. Uudenmaan piiri: Piirin.johtokunta: O. Parkkonen,. puheenjohtaja, E. Arohonka, vara,puheenjohtaja, S. Poutiainen, P. Oinaala, O. Hakulinen, A. Minet- ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Vanio, P. Linnakrpi, O. NiID- 1. k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS, Antti K051k1Ilien, T. Luoto, Helka Ristolamen, Ed'.. t S k H 1 anmar,. Martikainen, O. Renvall. TOiminnanjohtaja Vll]o Salo. Varsinais-Suomen piiri: Piirin johtokunta: Yrjö Salmela,,puheenjohtaja, Lasse Virtanen, varapuheen. johtaja, Sylvi Läntinen, Simo Sappinen, Hlge Lehusvuon, Kaarlo Lokari, Ali Leppäkoski, Jaakko Stemus, Olavl vuok, M A. Makkonen Kosti Tuomista, Voitt.o Ylijoki, Teuvo Valssl, Slo Pietilä, Erkki Lahtonen, :K!auko Salmikivi, Yrjö Arhi, Aar ne Ha'ruhte1a, Kaija Hanka, Erkki Lunbamo, Paavo Lento, Erkkl Rantala, Auno Kuiri, Onni A. Punta. Yrjö Salmela, puheenjohtaja, L. Virtanen, A. Haatela, H. Lehmusvuori, J. Stenius. Toiminnanjohtaja Unto Suvanto. Viipurin piiri: Piirin johtokunta: Kalle Käkönen, puheenjohtaja, E. T. Hallberg, varapuiheenjohtaja, M. Sorjonen, Elise Närihi, Kaarina Vihelä, Helvi eala, Heimo Sortt, Toivo S1nkko, Aarne Tik.kanen, Kaarlo PlJtkanen, Kaino Kastas, V'eli Niiranen, Ukko Könni, otto Akkanen, Mikko Tanner, Rist.o Aalto, Väinö Värtö, Perutti Saksanen, Vesa NykäJnen, Väill1ö Pusenius, Kalervo Pesu, Väill1ö Ov'aska. TyövaliOkunta: Kalle Käkönen, puheenjohtaja, E. T. Hallberg, T. Sinkko, V. Nieminen, A. Hietanen, H. Sortt, Elise Närfrli. TOiminnanjOhtaja Erkki Komulainen. 5 65

2 66 Li i t e n:o 4. SUOMEN VOIMISTELU. ja URHEILULIITON ANSIO. MERKKIEN JA PLAKETTIEN SÄÄNNÖT (Vahvistettu SVUL:n Liittohallituksen k.okouksessa ) 1. Suomen Voimistelu- ja Urheiluli.ilton tai sen jäs<enjärjestöjen hyväksi suoritetusta toiminnasta liitto voi palkita seuraavilla ansiomerkeillä ja plaketeilla: 1) kunniajäsenmerkki 2) kultainen ansiomerkki, 3) hopeinen ransiomerkki, 4) kultai.nen plakjetti, 5) hopeinen plaketti, 6) pronssinen pl'aket.ti. 2. Kun n i a j ä sen m e r k k i 'j aan s i 0 m e.r k i t on muo. vaillut professori Akseli GaHen-Kal1ela. Kunniajäsenmerkki on valmistettu k ullas ta, kultainen Mlsiomerkki nopeasta kullattuna ja hopeinen ansiomerkki hopeasta. P l:a k e ti t on muovaillut professori Carolus Lindberg. KulJtainen pl aketti on v,almistettu hoipeasta k.ullattuna, hopeinen plaetti hopeasta ja pr,onssijnen plaketti pronssista.. 3. Kun n i a j ä s e.n m e r k k i voidaan myöntää henkilölle, joka aivajll er.ityisellä 'tavalla o.n ansioitunut liiton toiminnassa ja sen johdosta kutsuttu liiton kun.niajäseneksi. Uutta kunniajäsentä ei kutsuta, jos samanaikaisesti on elos- 33. kaksitoista (1.2) aikaisemmin nimettyä. Kul t ainen ans.iomerkki voidaan myöntää henkilölle, joika on ansloituneesti toimi.nut vähilntään 25 vuoden ajan liiton, jäsenliiton, piidn,t,ai seuran johtoelimissä tai näiden palveluiksessa. Hopeine.n anslomerkk voidaan myöntää a) henkilölle, joka.on vähi.ntään 15 vuoden ajan ansioitu- neesti toiminut liiton jäsenliiton, piirin tai seuran johtoelimissä tai näidelil palveluksessa, b) ulko.m3.lam kansalaiselle, joka on erikoisen huomattavall7 \aval1a avustanut liittoa t'ai sen jäsenyhtymiä ulkomaisten sur. teitten kehittämisessä, c) seuralle, joka on vähintään 50 vuotta kuulnut jo.hon: kin jäsenliittoon ja on tänä aikana erityisen merkltykselllsestl toimin u t liikuntakoasv3.ltuksellist,en päämäärien hyväksi. ok u 1 tai n en pia k e t t i voidaan myöntää henkilölle, joka toimenpiteillään on erityisesti tuk.enut liitoo toimintaa tai muu toin. myötäv,aikuttanut huomattavan edistävästi koko maan u:; '.:J.eiluelämään. H.o p ei on.e [l 'P 1 a k e tt i voidaan myöntää he.nkilöl1e,... jokl i:.oimenpiteillään on merkitltävällä tavalla tukenut Jonkun Jaser. 'luton tai piirin toijmintaa. J? ron s s i n en p 1 a k e t t i voidaan myöntää henkilölle, j C\ I{a,toirn.l:nnallaan on huomattavasti tukenut jonkiln seuran työtä 4. Ehd.otukset Jmnniajäsenmerkkien, ansiomerkklen ja plak.et. tlen myöntämiseksi tekee jäsenliitto tai piiri taikika seura jäsen. lii:ton tai piirin 'Välityksellä..t{:unniajäSelIlmerkin ja a.nsiomerkit myö.ntää liittohallitu!.. plaketit mbtohallituksen työvaliokun.ta. 5. Merkkiä kann.eta an takin vasemmassa rintakäänteessä ta muussa sellaisessa.paiikassa, j.oista erikseen määrätään viroalli. sissa 'Pukud.hj esäännäissä. 6. Merkit ja plakoetit ovoal saajan henkilökohtaista omaisuutta eikä niitä saa luovutrtjaa,toiselle henkilölle. Merkit on numeroj,tu rryhmissääm ja pitää liittohallitus niistä luetteloa. Kadonneen merkin,tai p13.lk.etin tilalle luo'vultetaan asianomaiselle uusi, jos hän pätevin todisteln on osoltltanut, että se on kadonnut rasiamomalsen,itse sitä aiheuttamatta. Merkistä tai plaketista suoritetaan sillom valmistushlnta. 7. Seur,alle myön.netlty mer:kki.on kiinnttettävä seur an lipputankoon ja on seuralla oikeus neulottaa siitä lippuunsa kuvio, jonka suurin ulottuvaisuus on 1'5 sm. 67

3 68 SVUL:n TILINPÄÄTöS Tulostase K u 1 u t : V a r s i nai s e t kulut Pallkat :- Vuokrat :- Kotkokulut :- Poistot: kalustosta :- 'kirjastosta epävarmoja saatavia : : :- Muut varsinaiset kulu't: Erikoisliittojen määrära!hat :- Piiritoimin takulut :- J ärjesw- ja kasvatus'os. kulut Kansa}aisjuhlan kulut SVUL: n naisten ul'h.lk,eskustoimikunnan ikuh:t Ulkopuolisten'.liittojen toimisto!kulut : : : :- Postikulut., :- P Uihellinlkulut :- Sä'hike!kulut , :- Lähettikulut Konttoritarvikkeet ja koneiden Ihoito : :- Painatuskulut , , :- Sanomalehdlet , :- Valaistus ja kaasu. ' ,., Pulhtaana'pitokulut......,.,......,.., Kokousmatkiakulut , Kokous- ja neuvottelukulut......,., : :- 206.,100: :- Edu&tuskulut....., , , &92:- Kotimaset edustusmatjkat ,,,.,,, :- Ulilmm. unatk'a- 'ja edustuskulut :- Autokulwt , , l7:- Va'kuutusmaksut :- J äserumaksut.., ,.., :- Kmijauskulut....,......, :- Sosiaaliset kulut :- Sekalaiset kulut , :- Varatut varat , :- mk :- Tuotot: Varsinaiset tuotot: Valtionapu Veikkaushuolto My.yntituo tto Juk a i s u toiminnan tuotto....,.. Tasausrahastosta Alijäämä 'v Vas ta,avaa: Omasuustase Varsinainen omaisuus Rahoi t usomaisuus : : :- Kassav'arat :- Shekkitilit :- Talletustili : :- Arvopaperit Kiinnelainasaatavat Lainasaatavat Saatavat erikoisliitoillia Tilisaatava L-Puistotie 13: ta.... Tilisaatava Suomen Urheilulehdeltä Henkilötilisaata vat Vaihto-omaisuus Painotuotteet SVUL:n 'jäsenmeiikit..... SVUL:n pienoisliut.., '.... SVUL:n lusilkat SVUL:n liina Suurkisojen anuisto:jukaisu Prof. Wilskmanin mitaleja : : : : : : : : : :- mk : : : : : : : : :- 1:- 1: :-

4 70 Käyttöomaisuus Kalustoa.... Autoja Konttoritarvikkeita Kirjastoa Pääomat!li Alij äämä edell. vuosilta v Vastattavaa: Vieras pääoma: Lyhytaikainen Lainat :- Tilivelka'a erikoisliitoille :- SVUL:n Naisten urheilun keskustoimikunnan tili Veropidätykset Lapsil. ja Ikansanelätkemaksut.. Henkilötilivelat.... Varatut varat Oma tva rat Tasausrahasto Järjestötoiminnan rahasto Järjestö- ja kasvatusosast.,rahasto Julkaisutoiminnan rahast o : : :- 1: : : : : :- l1llk :- Rahas tot Ph. U. Strengbergin Tupaik'katehtaan ul'heilurahasto.... Edellisen käyttörahasto F. O. Liliuksen Testamenttiraihasto K. Mäkisen Testamenttiralhasto N. Toivosen Testamenttirahasto Prof. Wilskmanin muistorahasto m uistopatsasrahasto : : : : : : : : : : : : : : : : : : :- mk :- Tilintarkastajain lausunto SVUL:n liittokokouksen 'v'alitsemina talkastamaan sanotun liiton vuoden 1951 hallintoa ja tilejä olemme tänään sanotun tehtävän suorittaneet tutustuen liiton eri elinten kllkou'ksissa pidettyihin pöytäkirjoihin sekä liiton tilinpitoon siih'en liittyvine asiakirjoineen ja bositteineen tode'ten tällöin seuraavaa: 1. Liiton tilit on avattu edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaisesti. 2. Kirjanpito on asiallisesti järjestetty ja huolellisesti hoidettu sekä hyväksyttävin tositt.ein varmennettu. 3. Tarkastimme pääkassan ja Ikaiklki alrukassat, mitkä ovat täsmänneet. Edelleen totesimme, että pan'klkitilit niin vuoden vaiihteessa kuin tarkastuspäivänä:kin olivat pankkien antamien s-aldotodistusten mukaiset. 4. Al1ekirjoittanut Järvinen on lvuoden kuluessa jatkuvasti tarktkaihlut niin :keskusliiton ikuin erikoisliittojenkin tilinpitoa sekä kahdesti barkastauut pääkassan ja kaikki alakassat. 5. Liiton omistamista alwqpajpereista esitettiin meille Osuuskassoj1en Keskus Oy:n antama tajl-etustodistus. 6. Muusta liiton omaisuudesta on meille esitetty asianmukaiset luettelot. 7. Vakuutukset ovat vohmassa ja mielestämme riittävät. 8. Olemme myös tutustuneet 'SVUL:n Tuen selkä Suomen Urheilul'ehden ynnä Norjan Ul1heilijain ja Tanskan Urheilun avustusrahastojen tileiihin ja todenneet niiden olevan asianmukaisessa tkunnossa. 9. Tilinpäätös tulos- ja omaisuustaseineen on oikein laadittu. Sen iperusteella mitä edellä on esitetty ja kun liiton asioita ikäsityksemme mukaan {ln hoidettu huolella ja asiantuntemuksella ehdotamme, että tilinpäätös vahvistettaisiin ja tiliv'elvollisille myönnettäisiin vastuuvapaus kyseelliseltä vuodelta. Helsingissä,toukokuun 5 p :nä SU Io Järvinen. 11m ari H 0 n k a n e n. 71

5 . SISÄLLYSLUETTELO Si,v. Puheerujoh1tadan terveh:dys... 2 Yleiatsau.s Lmto'kokoukset Vrsinainen liittokokous Y'limä-äräinen liittolkoikous... 8 II Liitt()lhallitus III Liiton,valioJwnna,t a) Toilffiisto- ja tal'ousasiainvaliokunta b) Kasvat,usasiainvaliokunta c) ISuomen UrheLlulehden ;jdhtokuillta IV Ketlwstoimisto a) J'ärjestäosasto Osaston virkailijat Osaston järjestämä ku.rss1toiminta b) Kasvatusosasto Osaston vilrkailfjat 17 Il. Osaston (järjestämä kull'ssitoiminta Osa l on därjestämä 'juhlatoiminta.. 18 c) Keskt:.stoimiston virlkai!1i<jain matkat 'd) Keskustoimiston talous V J äsenliibo,t 'ja piiri,t se'kä. n1iden uohto ja toiminta a) Toilffiintamuodot b) J äsenyydet kansainvälisissä k:eslkusjäjrjestöissä, c) Liiton eri elilffiet, niiden Ikokoonpano Ja toimihenkilöt 21 d) J'äs1enseuroj en lukumäärä e) Varsinaisten 'jäs.enten l,ukumäärä f) Seulfat Ija jäseillffiäärät liitoittain eriteltynä ,g) Seurojen ja jäsenmäärän jalkaantuminen piirien kesk.en h) Yhteistyö muiden järjestä'jen kanssa i) ikuil'ssi-, neuvonta- ja 'koul'utustoiminta.... Ij) ikilpailt.'toiminta..!k).pioopaganda- Ija valistustoilffiinta ) Taito- ia harrastusmerkkien levittäminen.... ml JuJlkaiS'utoiminta n) Osanotto Ija edustukset ulkomaalaisissa kongre3seissa tai vastaavissa t ilaisuuksissa ) EdustulkE,et pysyvisså 'kansainvälisissä elimissä.... VI ISVUL:n tolmi!j o VoII Loppusanat ikatsau.s SVUL:n Tuen toilffiintaan Liitteet: Liite n:o 1 Liite n: 0!2 Liite n:o 3 Liite n:o TiUäätäs THintalrkastaJjain lau.sunto Sisällysluettelo ' SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS 1952

6 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Urheilumme suuri vuosi kohokohtanaan XV olympiakisat on siirtynyt kauniina lukuna maamme urheilun ja samalla SVUL:n historian kunniakkaimmille lehdille sekä jäänyt unohtumattomana kaikkien mukana olleiden mieliin. Olympiakisoissa SVUL:n urheiluväki sai tunnustuksen siitä suuriarvoisesta työstä, jota järjestössämme on vuosikymmenien aikana vaivoja säästämättä tehty kansamme kohottamiseksi ja urheilumaineemme luomiseksi. Toimintavuosi 1952 on ollut SVUL:n urheiluvainiolla uutteran työn vuosi. Seuroissa, piireissä ja liitoissa on ylläpidetty normaalivuosien toiminnan jatkuvuutta ja sen lisäksi vielä ponnisteltu olympiakisojen vaativissa järjestely tehtävissä sekä moninaisten olympiavelvoitusten sanelemissa toiminnoissa. On ollut innostavaa havaita se vastuunaulius ja elävä harrastus, jolla SVUL:n urheiluväki on suhtautunut kaikkiin annettuihin tehtäviin sekä velvoituksiin. Mutta vaikka Helsingin olympiakisat edustaakin järjestömme historiassa suurta merkkitapahtumaa, tämä ei merkitse päämääriemme savuttamista ja työmme päättymistä. Urheiluvainiollamme kylvö- ja sadonkorjuutyöt jatkuvat vuodesta vuoteen; kansamme tulevaisuus, sen nouseva nuoriso, tarvitsee aina järjestömme edustamaa liikuntakasvatustyötä. Järjestömme vuoden 1952 ponnistuksista ja saavutuksista heijastuu koko maamme liikuntatoiminnan tulevaisuus toivorikkaana lupauksena: meillä on voimaa, meillä on uskoa, meillä on intoa edelleenkin jatkaa ja tehostaa työtämme. o 1 k 0 0 n 0 1 y m pia v U 0 S i j atk u van a k a n n u s tim e n a k 0 k 0 S V U L - y h te i s Ö 11 ety ö s k e n ne 11 e s s ä mm e maa m m e u r hei 1 u n jan U 0 r i s 0 m m e h y v ä Ik s i

7 5 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1952 J. Toimintakatsaus Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton ja varsinkin sen Jasenliittojen toiminta oli vuonna 1952 poikkeuksellinen, koska silloin järjestettiin Suomessa XV nykyaikaiset olympiakisat. Vaikka kisojen valmistelu ja järjestäminen vaatikin huomattavasti koko SVUL-yhteisön niin vapaaehtoisen kuin palkatunkin toimihenkilöstön työtä ja aikaa, saatiin normaalinen järjestötoiminta Ikuitenkin suuremmitta vaikeuksitta toteutetuksi. Voidaankin sanoa, että yhtä ilahduttavaa!kuin oli, että järjestömiehemme ja -naisemme suurella antaumuksella ja taidolla hoitivat kisatehtävät niin, että olemme kisojemme jäi'jestelystä saaneet suuret kiitokset, yhtä ilahduttavaa on ollut todeta, että SVUL:n, sen jäsenliittojen ja piirien toiminta kisojen päätyttyä on jatkunut yhtä voimakkaasti ja määrätietoisesti kuin ennenkin. Järjestön koulutus- ja valistustoiminnan suuntaviivat määräytyivät ensimmäisenä puolivuotena lähinnä olympiakisojen edustus- ja 'moninaisten järjestely tehtävien asettamien vaatimusten mukaisesti. Valmennustoiminnassa keskitettiin voimat edustajaehdoklkaiden ohjaukseen, kilpailutuomari- ja toimitsijakowutuksessa pantiin pääpaino kisojen vaativiin järjestelytehtäviin valittujen ohjaukseen ja valistustyölie antoi leimansa olympiaisännyyden urheiluväelle ja koko kansallemme sanelemien velvoitusten myönteinen korostaminen. Toiminnan to:teuttamisedellytyksistä vastaava ja sen tehostamiseen pyrkivä varsinainen järjestötoiminta ja talous asioiden hoitaminen palvelivat luonnollisesti niin ikään edellä mainittuja pyrkimyksiä. Kisojen jälkeen SVUL-yhteisön toiminta palautui nopeasti normaalisten toimintavuosien koetuille linjoille. Uudelleen- käynnistämisen sijasta toiminta jatkui voimaperäisesti, vaikka tavoiteasettelussa siirtyikin suuriin joukkoihin kohdistuva aatteellinen ja käytännöllinen syvämuokkaustyö etualaue. Olympiakisoista saadut arvokkaat kokemukset ja vaikutteet antoivat jo loppuvuoden toiminnalle omat, innoittavat lisäpiirteensä. Mainittakoon vielä, että järjestön pää-äänenkannattajan, Suomen Urheilulehden, lisäksi useat SVUL:n jäsenliittojen ja piirien omat lehdet ja muu julkaisut yö on huolehtinut järjestön laajasta valistus- ja tiedoitustoiminnasta. Unohtaa ei myöskään sovi sitä arvokasta tukea, jota koko maan lehdistö on antanut SVUL-yhteisön toiminnalle seuratessaan tarkasti maamme urheiluelämän tapahtumia. Yleisessä urheilupropagandassa Suomen Yleisradio on kiitettävällä tavalla palvellut maamme vapaaehtoista urheilutoimintaa huolehtien mm. olympiakisojen radioinnin vaativasta tehtävästä. Neuvottelut valtakunnan keskus urheiluliiton aikaansaamiseksi vuoden 1952 aikana saatiin jälleen käyntiin. Tuloksiin ei vuoden aikana kuitenkaan vielä päästy, ja SVUL:n työ jatkui entiseen tapaan. Mainittakoon kuitenkin, että SVUL periaatteellisesti on kysymyksen kaikissa käsittelyvaiheissa suhtautunult myönteisesti keskusurheill.l!liijton aikaansaamiseen. ll. SVUL:n jäsenet Suomen Voimistelu- ja Urheiluliittoon kuuluvat varsinaisina jäseninä seuraavat 16 erikoisliittoa ja 18 piiriä, jotka kaikki ovat yhdistysrekisteriin merbtyt: Jäsenliitot: 1. Suomen Hiihtoliitto 2. Suomen Jääkiekkoliitto 3. Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto 4. Suomen Luisteluliitto 5. Suomen Miekkailuliitto 6. Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto 7. Suomen Nyrkkeilyliitto 8. Suomen Painiliitto 9. Suomen Painonnostoliitto 10. Suomen Pesäpalloliitto 11. Suomen Poika- ja Tyttöurheiluliitto

8 Suomen Pyöräilyliitto 13. Suomen Suunnistamisliitto 14. Suomen UimaJiitto 15. Suomen Urheiluliitto 16. Suomen Voimisteluliitto SVUL:N LIITTOKOKOUS Helsingissä Kauppakorkeakoulussa 16/ Jäsenpiirit: 1. Etelä-Karjalan piiri 2. Etelä-Pohjanmaan piiri 3. Helsingin piiri 4. Hämeen piiri 5. Kainuun piiri 6. Keski-Pohjanmaan pun 7. Keski-Suomen piiri 8. Kymenlaakson piiri 9. Lahden piiri 10. Lapin piiri 11. Länsi-Pohjan piiri 12. Oulun piiri 13. Pohjois-Karjalan piiri 14. Pohjois-Savon piiri 15. Satakunnan piiri 16. Suur-Savon piiri 17. Uudenmaan piiri 18. Varsinais-Suomen piiri III. Liittokokoukset V a r s i nai n e n 1 i i t t 0 k 0 k 0 u s pidettiin kertomusvuonna Kouvolassa Tyttölyseon juhlasalissa toukokuun 22 päivänä. K!okouksessa käsiteltiin ja hyväksyhiin liiton toimintakertomus vuodelta 1951 ja vahvistettiin tilinpäätös tilintarkastajien kertomuksen perusteella sekä -myönnettiin liittohallitukselle yksimielisesti ja kiitoksella vastuuvapaus vuoden 1951 tileistä ja hallinnosta, valittiin SVUL:n liittohallitus toimivuodeksi sekä päätettiin julkaista SVUL':n ja sen jäsenliittojen ja piirien tiedoitukset yhteisessä äänenkannahajassa Suomen Urheilulehdessä. Yli m ä ä r ä i n e n 1 i i tt 0 k 0 k 0 u s pidettiin Helsingissä Kauppakorkeakoulussa marraskuun 16 päivänä, jolloin päätettiin seuraavan ka1enterivu'oden tulo- ja menoarviosta Ylh. kokouksen puheenjohtaja J. W. Rangell, sihteerit Kallio Kotkas ja R. Kukkonen sekä 1 vampuheenjohtaja Aaro Tynell, joka selostaa talousarvioehdotusta vuodelle Alaknvassa mttokokouksen osanottajat.

9 8 9 sekä jäsenliitoille ja piireille tulevasta määrärahasta. Määrättiin seurojen piireille maksettavan piiriveron perusteet. Suomen Urheilulehden pakikotilauksesta luovuttiin. Liiton tilintarkastajiksi valittiin kamreeri Sulo Järvinen Helsingistä ja ekonomi Ilmari Honkanen Turusta sekä heidän varamiehikseen varatuomari Martti Kauppila Tampereelta ja johtaja Ilmari Sinisalo Helsingistä. Kokous hyväksyi yksimielisesti toimenpiteet, jotka siihen mennessä oli suoritettu valtakunnanurheiluliiton aikaansaamiseksi. Erikoista huomiota kiinnitettiin kansanurheilun hoitamiseen ja tehostamiseen. Kertomusvuoden aikana ovat SVUL:n erikoisliitot ja piirit olleet oikeutettuja lähettämään liittokokoukseen seuraavat määrät ed u s taj i a : Suomen Hiihtoliitto edustajaa Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto.. 2 Suomen Luisteluliitto Suomen Miekkailuliitto Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto.. 4 Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto.. 2 Suomen Painonnostoliitto Suomen Pesäpalloliitto Suomen Poika- ja Tyttöurheiluliitto Suomen Pyöräilyliitto Suomen Suunnistamisliitto Suomen Uimaliitto.. 4 Suomen Urheiluliitto Suomen Voimisteluliitto.. 5 Etelä-Karjalan piiri Etelä-Pohjanmaan piiri.. 3 Helsingin piiri Hämeen piiri...'.. 3 Kainuun piiri Keski-Pohjanmaan piiri.. 3 Keski-Suomen piiri Kymenlaakson piiri Lahden piiri Lapin piiri.. 2 Länsi-Pohjan piiri

10 10 Oulun piiri.. 3 Pohjois-Karjalan piiri... 3 Pohjois-Savon piri Sataikunnan PUrI Suur-Savon piiri Uudenmaan piiri Varsinais-Suomen piiri... 3 IV. Liittohallitus ja valiokunnat Liiton ja liittohallituksen puh e e n j 0 h taj a n a on kertomusvuonna ollut pankinjohtaja, lakit.lis. J. W. Rangell. Liiton v a r apu h e e n j 0 h taj a t ovat olleet seuraavat: 1. varapuheenjohtaja johtaja Aaro Tynell, 2. varapuheenjohtaja fil. maist. Lauri Miettinen ja 3. varapuheenjohtaja pääjohtaja, kenr. majuri Harald Roos. Liiton puheenjohtajan lisäksi ovat liittohallituksen jäseninä kertomusvuoden alusta toukokuun 22 päivään olleet seuraavat: Antero, Lauri, pankinjohtaja, varajäsen Salo, Yrjö, fil. maist. S. Suunnistamisliitto), Appelroth, Torvald, majuri, varajäsen Sundman, Torsten, fii. omaist. (S. Miekkailuliitto), Hautala, Yrjö, pankinjohtaja, eversti (Oulun piiri), varajäsen. Peltoperä, Aaro, konttoripääll. (Lapin piiri), Htmberg, Arvo, pääkonsuli, varajäsen Vartio, Yrjö, myyntipääll. (t) (S. Painiliitto), Hongisto, Yrjö, dipi.ins. (Keski-Suomen.piri), varajäsen Vartio, Yrjö, myyntipääli. (t) (EJtelä-Pohjamaan piiri), Hämäläinen, Mikko, johtaja (Suur-Savon piiri), varajäsen Käönen, Kalle, kauppias (t) (Etelä-Karjalan piiri), Kalomemi, Yrjö, lehtori, varajäsen Hohenthal, Rolf, johtaja (S. Hiihtoliitto), Kari, Kaarina, lääket. lis., varajäsen Melkko, Une, voim.op. (SNLL) Kaskela, Akseli, sosiaalineuvos, Kuusinen, Kalle, kauppaneuvos, varajäsen Blomqvist, Ossi, ins. (S. Luisteluliitto), Lahtinen, Väinö, lehtori, varajäsen Sinisalo, ilmari, johtaja (S. Voimisteluliitto ), Lappi-Seppälä, Jussi, raabmies, varajäsen Sopanen, Veikko, johtaja, (S.Koripallo- ja Lentopalloliitto ), Lilja, Paavo, johtaja (Hämeen piiri), varajäsen Lehtonen, Arvo, johtaja (Satakunnan piiri), Merinen, Erkki, toimittaja, varajäsen Lehtonen, Kaler.v0, ekonomi, (S. Pesäpalloliitto), Miettinen, Lauri, fil. maist., varajäsen Lehtinen, Jukka, johtaja (S. Urheiluliitto),. Nyberg, Bruno, osastopääli., varajäsen Väänänen, PenttI, ek0- nomi (S. Painonnostoliitto ), Nykänen, Eino, johtaja (Pohjois-Savon piiri), varajäsen Mustonen, K. E., konttoripääli. (Kainuun piiri), Palamaa, Armas, johtaja, varajäsen Herlevi, Sven, varastopäällikkö (S. Pyöräily liitto), Pöyry, Aarto, johtaja (Lahden piiri), varajäsen Kotkas, Kallio varatuomari (Helsingin piiri), Roos, 'Harald, pääjohtaja, kenr.maj., varajäsen Saarinen, Erkki, edustaja (S. Jääkielclmliitto), Saariaho, Urho, osastopääuilkkö, Salmenkylä, Anton, varatuomari, Smeds, Viktor, fh.maist., varaj'äsen Resko, Valfrid,!kauppias (S. Nyrk!keilyliitto),... Tynell, Aaro, johtaja, varajäsen Laine, Aaro, tolmittaja (S. Poika- ja Tyttöurheiluliitto), sekä VaLkama, Yrjö, kenr.maj., varajäsen Tiilikainen, Pekka, toimittaja (S. Uimaliitto). V a r s i nai s e s s ali i t t k 0 ik 0 u k se s s a Kouvolassa toukokuun 22 päivänä valittiin liittohallitujkseen seuraavat henkilöt: Antero, Lauri, pankinjohtaja, varajäsen SaLo, Yrjö, fii.maist. (S. Suunnistamisliitto), AppeLroth, Torvald, majuri, varajäsen GLantz, Torsten, ev.- luutn. (S. Miekkailuliitto), HaLtberg, T. E., isännöitsijä (Etelä-Karjalan piir.).. varajasen Raunio, Eino, maanviljelijä (Kymenlaakson PUrI), Himberg, Arvo, pääkonsuli, varajäsen Kossila, Esko, liikennöitsijä (S. Painiliitto), Kaloniemi, Yrjö, lehtori, varajäsen HohenthaL, Rolf, johtaja ( S. Hiihtoliitto), Kari, Kaarina, lääket. lis., varajäsen MeLkko, Une, voim.op. (SNLL), Kaskela, Akseli, sosiaalineuvos, 11

11 12 Kopponen, Elna, lehtori, Kotkas, Kallio, varatuomari (Helsingin piiri), varajäsen Parkkonen, OSkar, nimismies (Uudenmaan piiri) Kuusinen, Kalle, kauppaneuvos, varajäsen Bldmqvist, Ossi, ins., (S. Luisteluliitto), Lahtinen, Väinö, lehtori, varajäsen Sinisalo, llmari, johtaja (S. Voimisteluliitto ), Lav.pi-S:ppälä, Jussi, raatimies, varajäsen Sopanen Veikko, JohtaJa (S. Koripallo- ja Lentopalloliitto ), Merinen, Erkki, toimittaja, varajäsen Lehtonen, Kalervo, ekonomi (S. Pesäpalloliitto), Miettinen, Lauri, fil.maist. varajäsen Lehtinen, Jukka, johtaja (S. Urheiluliitto), Mustonen, K. E., konttoripääll. (Kainuun piiri), varajäsen Uimonen, Kalle, johtaja (Pohjois-Karjalan piiri), Nyberg, Bruno, osastopäällikkö, varajäsen Väänänen, Pentti, ekonomi (S. Painonnostoliitto), Palamaa, Armas, johtaja, varajäsen Herlevi, Sven, varastopääll. (S. Pyöräilyliitto ), Peltoperä, Aaro, konttoripääli. (Lapin piiri), varajäsen Hulkko, Eino, toimittaja (Länsi-Pohjan piiri), Roos, Harald, pääjohtaja, kenr.maj., varajäsen Honkajuuri, Paavo, toimitusjohtaja (S. Jääkiekkoliitto), Saariaho, Urho, osastopäällikkö, Salonen, Tauno, dipl.ins. (Satakunnan piiri), vara)asen Salmela, Yrjö, kultaseppä (Varsinais-Suomen piiri), Smeds, Viktor, fil.maist., varajäsen Kuusela, Gunnar, tarkastaja (S. Nyrkkei.'1yliitto), Tynell, Aaro, johtaja, varajäsen Laine, Aaro, toimittaja (S. Poika- ja Tyttöurheiluliitto), Valkama, Yrjö, kenr.maj., varajäsen Tiilikainen, Pekka, toimittaja (S. Uimaliitto) sekä Vartio,!.rjö, myyntipäällikkö (t) (Etelä-Pohjanmaan piiri), varajasen Kleemola, Kauno, ministeri (Keski-Pohjanmaan piiri, Liittohallitus on kertomusvuoden ailkana kokoontunut 7 kertaa. Liittohallituksen apuna ovat kertomusvuonna toimineet seuraavat va 1 i 0 kun n a t: a. Liittohallituksen työvaliokunta: pankinjohtaja J. W. Rangell (puheenjohtaja), johtaja Aaro Tynell, fil.maisteri Lauri Miettinen, pääjohtaja Harald Roos, sosiaalineuvos Akseli Kaskela osastopäällikkö Br. Nyberg, johtaja Rolf Hohenthal, osastop:iällikkö Urho Saariaho sekä varatum ton?almenkylä aikana ja lehton Vamo Lahtmen aikana Lisäksi on työvali.okunna. kokouksissa ollut mukana kutsuttuna Suomen Nalen Lluntakasvatusliiton edustaja lääket.lis. Kaarina Karl. - Tyovaliokunta on kertomusvuonna kokoontunut littohallituksen kokousten välisenä aikana 24 kertaa... b. Talousvaliokunta: johtaja Aaro Tynell (puheenjohtaja), varatuomari Anton Salmenkylä ja toimittaja Erkki Merinen. c. Järjestöasiainvaliokunta: johtaja Aaro Tynell (puheenjohtaja), johtaja Rolf Hohenthal, rautatievirkamies Olavi Lehtonen ja valistussihteeri Aino Valkama. d. Kasvatusasiainvaliokunta: lakit.lis. L. H. Salonen (uheenjohtaja), puoluesihteeri Osmo Kupiainen,.opettaa TOlVO Ahjopalo, pastori Kari Pietilä, professori Lurl Pnta, koulutuspäällikkö Ensio Vala vuori ja valistussihteen Aino Valkama. - Kasvatusasiainvaliokunnan apuna ovat olleet SVUL:n piirien kasvatus- ja valistusvaliokunnat. Käytännöllisenä yhteistyöelimenä järjestöasiainvaliokunnan kanssa on ollut. y h te i s vai i 0 kun t a, jonka ovat muodostaneet molemplen valiokuntien puheenjohtajat ja esittelijät..' e. Naisten urheilun keskustoimikunta: varatuomarl Lempl Hartikka (puheenjohtaja), voimistelunopettaja Une Melkk?, liikuntaneuvoja Hillevi Eskelinen, ekonomi Riitta Linna, tlmistosihteeri Senni Haukiala, voimistelunopettaja Helka.. :altolainen, neiti Helka Satukangas, voim.op.kd... HJos Nyström, huoltotarkastaja Irja Ikävalko, s.olaal1vlrkailija Pirkko Granroth ja järjestöohjaaja Eeva Poutlamen.. Keskutoimikunnan apuna ovat olleet SVUL:n piirien naisjaostot Ja naistoimikunnat. v. SVUL:n Keskustoimisto ja toiminnanhoito a) Toi m i t u s j 0 h taj a - pää s i h tee r i. Liiton monivuotisen toimitusjohtajan Lauri Santalan erottua liiton palveluksesta ja siirryttyä alkaen O V: eik - kaustoimisto Ab:n apulaisjohtajaksi päätettiin!liiton tolmltusjohtajasta käyttää vastedes nim.yä.. pec::: Toimeen valitsi liittohallitus kesäkuun 19 palvana pltamassa.an koosessa varatuomari Kallio Kotkaksen, joka ryhtyl tehtavaan 13

12 14 15 Järjestöohjaajat: d) Kas v a t u s 0 sas t o. Uolevi Kemppainen Risto Kalajo Eeva Poutiainen Osaston virkailijat: Osastopäällikkö: Kalevi Heinilä SVUL:n eronnut toimitusjohtaja Lauri Santala SVUL:n uusi pääs-ihteeri Kallio Kotkas syyskuun 1 päivänä. Virkaa tekevänä oli Hikana pääsihteerin tehtäviä hoitanut Suomen Urheiluliiton toiminnanjohtaja Reino Kukkonen. b) K a n s 1 i a 0 sas t o. SVUL:n toimiston sisäisessä organisaatiossa on viime vuosina tapahtunut useita muutoksia. Myöskin kertomusvuonna oli kaisempaa organisaatiota muutettava, mrkä paitsi asian vatiista. syisä, jhtui osatksi myös henkilökysymyksistä. ToumnnanJohtaJa Remo Kukkosen siirryttyä Suomen Urheiluliitosta SVUL:n palvelukseen nimitettiin hänet uuden kansliaosaston pääj1liköksi. Osaston hoidettavana ovat tn tosto- ja talousasiat sekä kirjanpito. Pääkirjanpitä Jana on Jatkuvast i ollut rouva Toini Rautamo. c) J ä r j e s t ö 0 sas t o. Osaston virkailijat: Osastopäällikkö: Reino Korpi v.t. Uolevi Kemppainen o.t.o Reino Kukkonen e) Toimin.nanhoito. 1. Keskusliiton koulutustoiminta ja neuvottelupäivät. Vakiintuneen tavan mukaisesti järjestettiin Suomen Urheil1uopistossa Vierumäellä järjestötoimintapäivät. Neuvottelupäivillä olivat mukana keskusliiton, jäsenliittojen ja piirien puheenjohtajat, ja niissä käsiteltiin järjestön ajankohtaisia kysymyksiä. Keskusliiton koulutustoiminnassa on keskitytty yleisen seuratoiminnan ja järjestöt yön tehostamiseen. Yhteistoiminnassa järjestö- ja kasvatusosasto järjestivät Suomen Urheiluopistossa ns. piirikouluttajakurssit. Näin koulutetuilla opettaj avoimilla on vuorostaan eri piireissä järjestetty lukuisia seuratoimitsijakursseja, joita keskusliitto on sekä avustuksin että opetusvoimin tukenut. Koulutustilaisuuksien luennoitsijoina ovat olleet Aaro Tyneil, Kallio Kotkas, Uolevi Kemppainen, Risto Kalajo, Eeva Poutiainen ja Kalevi Heinilä. 2. Keskusliiton valistustoiminta. Keskusliiton sisäisestä valistustoiminnasta on huolehtinut kasvatusosasto johdon antamien ohjeiden mukaisesti. Va!listustyössä korostettiin alkuvuotena järjestön jäsenistön ja koko maan urheiluväen osuutta olympia isännyyden asettamien edustusvelvollisuuksien täyttämisessä kisojen kaikinpuoliseksi onnistumiseksi. Tässä mielessä järjestö osallistui myös Suomen Kansan Ryhtiliikkeen järjestämään ns. olympiaryhdin tukimiestoimintaan. Tämän toiminnan käytännöllisestä toteuttamisesta kentällä huolehtivat piirien kasvatusvaliokunnat. Todettakoon, että järjestössämme Uuetteloitiin ikaikkiaan 7887 tukimiestä. Osaston toimesta valmistui kertomusvuoden aikana mm. SVUL-laulukirja, urheilijoiden käyttäytymisvaatimuksia tähdentävä seinäjuliste, urheilujohtajuuden velvoituksia koros-

13 16 tava huoneentaulu sekä SVUL:a ja sen toimintaa esittelevä lehtinen. Lisäksi on toimitettu seuroille vuosikokousesitelmiä sekä laadittu ja välitetty kirjoituksia SVUL:n eri järjestölehdille. - KokeiJlumielesä järjestettiin SVUL:n Pohjois-Savon piirin kanssa kuukauden kestävä elokuvakiertue. 3. Varsinainen järjestötoiminta. Laadittujen toimintaohjeiden ja -suunnitelmien, tehtyjen aloitteiden, toimistoasioiden hoidon ja järjestöohjaajien työskentelyn avulla ym. sopivin keinoin on koulutus- ja valistustoiminnan ohessa ylläpidetty SVUL-yhteisön rakenteellista toimintakykyä ja pyritty samalla entistä tehostetumpaan toimintavalmiuteen. 4. Naisten urheilun keskustoimikunnan toiminta. Vuonna 1949 perustetun naisten urheilun keskustoimikunnan tarkoitus on naisten urheilutoiminnan kaikinpuolinen tehostaminen SVUL:n keskuudessa. Tähän päämäärään pyrkii keskustoimikunta mm. järjestämällä piirien naisedustajille neuvonta- ja neuvottelupäiviä. Kuluneen vuoden aikana järjestettiin Vierumäellä Suomen Urheiluopistossa kahdet neuvottelupäivät, nimittäin ja Tämän lisäksi hoidettiin asioita laadittujen toimintaohjeiden ja -suunnitelmien mukaan. f) Toi m i s t 0 j en s i j a i n t i. Kertomusvuoden ajan ovat liiton ja sen yhteydessä toimivien jäsenliittojen toimistot edelleen sijainneet liiton omistamissa huoneistoissa Helsingissä, Simonkatu 12 A ja Annankatu C. Toistaiseksi toimii Miekkailuliiton toimisto Gyldenintie 4 A 4:ssä. Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton toimisto sijaitsee edelleen Helsingissä, 1lmarinlkaJtu 10:ssä ja Suomen Hiihtoliiton toimisto Lahdessa, Aleksanterinkatu 13 :ssa. VI. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton sekä sen jäsenliittojen yhteistoiminta muiden kotimaistjen järjestöjen kanssa säilytti kertomusvuonna entiset yhteytensä. SVUL On j ä sen j ä r j e s t ö n ä kuulunut seuraaviin yhteisöihin: Suomen Olympiatlainen Komitea säätiöön, XV Olympia 1952 yhdistykseen, Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliittoon (KRK), Suomen Nuorisojärjestöjen Edustajistoon (SNE), Pohjola-Norden yhdistykseen, Urheilu Propaganda 1drotts (UP1). SVUL On ollut ed u s t e tt u n a seuraavissa laitoksissa ja järjestöissä allamainitujen edustajiensa kautta: Stadion säätiön edustajistossa Arvo Himberg, Rolf Hohenthal, Armas Palamaa, Arvo Tanila, Einari Teräsvirta, Lauri Santala Stadion säätiön hallituksessa Toivo Aro, Anton Salmenkyilä Oy Veikkaustoimisto Ab:n hallintoneuvostossa Akseli Kaskela, Erkki Merinen, Anton Salmenkylä Oy Veikkaustoimisto Ab:n johtokunnassa Lauri Santala Valtion Urheilulautakunnassa Kauno Kleemola, Kaarina Kari, Akseli Kaskela, Aaro Tynell Suomen Urheilumuseosäätiön hallintoneuvostossa Lauri Santala Suomen Urheilumuseosäätiön johtokunnassa Lauri Santala Suomen Olympialaisen Komitean johtokunnassa J. W. RangeN, William Lehtinen, Arvo Himberg, Akseli Kaskela, Lauri Miettinen, Viktor Smeds Suomen Olympialaisen Komitean valtuuskunnassa V. A. M. Karikoski, Torsten Glantz, Arvo Himberg, Yrjö Kaloniemi, Akseli Kaskela, Väinö Lahtinen, Jussi Lappi Seppälä, Jukka Lehtinen, William Lehtinen, Lauri Miettinen, Bruno Nyberg, Veikko Nylund, Armas Palamaa, Reino Piirto, Yrjö RaihlkaJIIlo, Onni Sirenius, Viktor Smeds, Y. Valkama XV Olympia 1952 järjestely toimikunnassa Akseli Kas'kela, Lauri Miettinen, Aaro Tynell, Yrjö Valkama Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhti ön hallintoneuvostostossa Toivo Aro, Eemeli Juureva, Arvo Himberg, Yrjö Kaloniemi, AIllan Mustonen, Lauri Pihkala, Aaro Tynell Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiön hallituksessa Akseli Kaskela, Lauri Santala, Arvo Tanila, Yrjö Valkama 17

14 t8 Suomen Urheiluopiston johtokunnassa Akseli Kaskela, Esko Palmio, Lauri Santala, Arvo Tanila, Yrjö Valkama Felleskomiteassa (Pohjoismaiden Keskusliittojen yhteiselin) J. W. Rangell, Aaro Tynell Kauppalaivaston Urheilutoimikunnassa Uolevi Kemppainen Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliiton johtokunnassa O. Kupiainen, Arvo Vartia Suomen Kansan Ryhtiliikkeen Keskustoimikunnassa Kallio Kotkas, Erkki Pa!lolampi ed. työvaliokunnassa Liisa Orko, Erkki Palolampi ed. Urheilutoimittaja-kilpailun lautakunnassa L. H. Salonen Suomen Nuorisojärjestöjen Edustajiston Keskustoimikunnassa Kalevi Heinilä Suomen Puheopiston Kawnatusyhtiön johtokunnassa Aino Valkama Alfred Kordelinin rahasto terveyden ja ruumiinhoidon edistämiseksi Suomessa säätiössä Kalevi Heinilä, Kaarina Kari, Anton Salmenkylä Otaniemi-säätiön valtuuskunnassa Kallio Kotkas, Jussi Lappi-Seppälä, Lauri Miettinen, Aaro Tynell, Yrjö Valkama Otaniemi-säätiön hallituksessa Kallio Kotkas, Reino Kukkonen As. Oy Simonlinnan johtokunnassa Aaro Tymill As. Oy Vihdintie 13 johtokunnassa Reino Kukkonen, Erkki Merinen, Bruno Nyberg Lisäksi ovat liiton eri elimet olleet y h t ei s toi m i n n a ss a tai k a n ss a käy m i s e s s ä seuraavien laitosten tai järjestöjen kanssa: Työväen Urheiluliitto, Finlands Svenska Centralidrottsförbund, Suomen Palloliitto, Puolustuslaitos, Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pohjola-Norden, Suomen Nuorison Liitto, Suomen Latu, Suomen Retkei:lymajajärjestö, Matkailijayhdistys, Suomen Voimistelunopettajain Liitto, Suomen Liikuntaneuvojat, Urheilutoimittajien Liitto, Suomen Oppikoulujen Urheiluliitto, Suomen NMKY:n Urheiluliitto, Yliopiston Voimistelu laitos. P 0 h joi s-s u 0 m e n, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan välillä tapahtuvaa urheilultoimintaa on suunnitellut ja jo käynnissä olevaa toimintaa johtanut erikoinen toimikunta, jossa Jiittomme edustajana on ollut Eino Hulklko. Toim.i:kunnalla on ollut vuoden aikana useampia neuvottelutilaisuuksia. VII. Suomen Urheilulehti (ja muu julkaisutoiminta) Ylläpitääkseen yhteyttä lähinnä seurojensa jäsenistöön, tehdäkseen urhei:lun asiaa tunnetuksi muissakin kansalaispiireissä ja levittääkseen liikuntaharrastusta yhä laajempiin joukkoihin, on SVUL kustantanut koko vuoden ajan äänenkannattajaansa Suomen Urheilulehteä. Lehti on koko vuoden ilmestynyt kaksi kertaa viikossa ja tärkeimpien urheilutapahtumien yhteydessä useamminkin. Olympiakisojen aikana ilmestyi lehti joka päivä. Suomen Urheilulehden johtokunnan kokoonpano on ollut seuraava: johtaja Aaro Tynell (puheenjohtaja), osastopäällikkö Urho Saariaho, sosiaalipäällikkö Erkki Palolampi, maisteri Kauno Rintakoski, toimitusjohtaja Lennart Kinnunen, toimittaja Sulo Kol!kka ja pääsihteeri Kallio Kotkas. Ennen pääsihteeri Kotkasta olivat kertomusvuonna johtokunnan jäseninä toimitusjohtaja Lauri Santala ja vt. pääsihteeri Reino Kukkonen. Suomen Urheilulehti on ilmestynyt kertomusvuoden aikana 116 numerona ja yhteinen sivumäärä on ollut n sivua. Olympiavuoden johdosta lehden levikki kasvoi huomattavasti, ollen suurin painos 'kpd ja keskimääräinen noin kpl. Kertomusvuoden aikana julkaistiin U r hei 1 u-k u v a s t 0 n neljä numeroa syväpainoasussa (Urheilijan Talvi, Urheilijan Kevät, Urheilijan Kesä, Urheilijan Joulu) ja niiden sivumäärä yhteensä 240. Urheilijan Joulun painos oli , muiden kpl. Liiton julkaisujen toimittajat kertomusvuoden aikana ovat olleet: 19

15 20 Päätoimittaja: Paul Sirmeikkö 'I'oimitussihteeri: Mauri Lintera ( saakka) Toimittajat: Sulo Kolkka, Mikko Mäkinen, Pauli Swanljung, Björn-Johan Weckman Levikkipäällikkö: Harri Eljanko Ilmoituspäällikkö: Jussi Peränne Talouspäälliklkö: Reino Kukkonen ( alkaen). VllI. Talousasiat SVUL:n varsinainen valtionavustus kertomusvuonna oli mk. Muita tuloja oli Uiitolla yhteensä mk, joten tuloja yhteensä oli mk. Liiton kulut vastaavana aikana olivat mk, joten ylijäämä vuodelta 1952 oli mk. Omaisuustaseen mulkaan oli SVUL:n rahoitusomaisuus mk, vaihto-omaisuus mk ja käyttöomaisuus mk eli omaisuustaseen aktiiva yhteensä mk. Vastaavasti oli passiivan puolella vierasta pääomaa mk, rahastoja mk, siirtyvänä eränä SVUL:n toimintarahasto mk ja omat varat pääomatilillä mk. Ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksytty SVUL:n talousarvio vuodelle 1953 päättyy markkaan. Valtionavustus on siinä arvioitu markaksi ja muut tulot markaksi. Menopuoli vahvistettiin liittohallituksen esittämässä muodossa, jonka mukaan keskusliitto saa mk, piirit mk ja erikoisliitot mk. Kukin piiri saa varsinaisena määrärahana mk ja erikseen jaettavaksi jää mk. Myöskin erikoisliittojen määrärahasta varattiin mk erikseen jaettavaksi, erikoisliittojen varsinaisten määrärahojen ollessa seuraavat: Suomen UrheilUiliitto Suomen VoimistelUiliitto.... Suomen Hiihtoliitto.. Suomen Painilitto.... Suomen Pesäpalloliitto Suomen Nyrkkeilyliitto.... Suomen Poilka- ja Tyttöurheiluliitto.... Suomen Pyöräilyliitto Suomen Suunnistamisliitto.. Suomen Uimaliitto.... Suomen Jääkiekkoliitto.... Suomen Painonnostoliitto.. Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto.. Suomen Luisteluliitto Suomen Miekkailuliitto.... Suomen Naisten Liikunta'kasvatusliitto mk Ylimääräisessä liittokokouksessa vahvistettiin seurojen piiriveroperusteet seuraaviksi: Jäsenmäärä IX. Piirivero (mk) Jäsenliittojen ja piirien johto ja toiminta a) Toiminta-alat SVUL:n jäsenliittojen toiminta-alaan kuuluvat seuraavat liikuntakasvatuksen eri muodot: voimistelu, yleisurheilu, hiihto, mäenlasku, pujotteluhiihto, syöksyhiihto, paini, nyl1klkeilly, painonnosto, pesäpalloilu, pyöräily, jääkiekkoilu, uinti, uimahypyt, vesipalloilu, hengenpelastusopetus, suunnistaminen, miekkailu, pikaluistelu, tkaunoluistelu, koripalloilu, lentopalloilu, naisten eri liikuntakasvatusmuodot ja nuorisourhehlun eri muodot.

16 b) Jäsenliittojen johtoelimet SVUL:n eri jäsenlliittojen johtoelinten kokoonpanot olivat kertomusvuonna seuraavat: SUOMEN HIIHTOLIITTO Liittojohtokunta: Lehtori Yrjö Kaloniemi, puheenjohtaja Kauppaneuvos Veikko Nylund, varapuheenjohtaja Kapteeni Lauri Heikkinen Johtaja Olavi Rissanen Osastopäällikkö KalJle Taipale Johtaja Rolf Hohenthal Pankinjohtaja Lauri Antero Konsuli Åke Svensk Johtaja Ake Wahlroos Osastopäällikkö Valto Nieminen Liikennepäälliikkö Osmo Vierto Lahti Kuopio Kajaani Kotka Nokia Tornio Lahti Tainionkoski Jyväskylä Diplins. Esko Pero Konttoristi Eino Rantala Toim.joht. Harry Lindblad Kauppias Pauli Talvio Ins. Teuvo Vaissi Metsänhoitaja Henry Kvist Liittojohtokunta 1/7-31/12: ToiIrnitusjohtaja Paavo Hollkajuuri, puheenjohtaja Edustaja Enhlti Saarinen, varapuheenjohtaja Ekonoomi Björn Wahl Konttoristi Eino Rantala Toimitusjohtaja Harry Lindblad Kauppias Pauli Talvio Piiripäällikkö Risto Lindroos Johtaja Peklka Auramo KonttoripääHilklkö Erik ljjunqvist 23 Hämeenlinna Tampere Rauma Tll.l'ku Kuopio Hämeenlinna Tampere Rauma Lehtori Yrjö Kaloniemi Johtaja.Ä!ke Wahlroos Johtaja Olavi Rissanen Johtaja Laine Kauppi Toiminnanjohtaja Veli Saarinen Yhteistoimintavaliokunta: Lehtori Yrjö Kaloniemi, puheenjohtaja Kauppaneuvos Veikko Nylund Johtaja Rolf Hohenthal Toiminnanjohtaja Veli Saarinen, sihteeri Lahti Lahti Lahti Kuopio Helsinlki.,ahti Pääjohtaja, kenraalimajuri H. Roos, puheenjohtaja 1/1-30/6 Toimitusjohtaja Paavo Honkajuuri 1/7-31/12 Ekonomi Björn Wahl Edustaja Erkki Saarinen Hankintapäällikkö Yrjö Rahkamo Osastonhoitaja Eino Nuutinen Prokuristi Leo Andersson Majuri Gustaf Ahrenberg Yhteistoimintavaliokunta: SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO Liittojohtokunta 1/1-30/6 Pääjohtaja, kenraalimajuri H. Roos, puheenjohtaja Edustaja Erkki Saarinen, varapu!heenjohtaja Ekonomi Björn Wahl Hankintapäällikkö Yrjö Rahkamo, puheenjohtaja. Edustaja Erkki Saarinen Ekonomi Björn Wahl Maisteri Enkki Vuolio, sihteeri 1/1-30/6 Toiminnanjohtaja Reijo Mannul, sihteeri 1/7-31/12

17 24 SUOMEN KORIPALLO- JA LENTOPALLOLIITTO Liittojohtokunta: Raatimies Jussi Lappi-Seppälä, puheenjohtaja Johtaja Veikko Sopanen, varapuheenjohtaja Kontt.pääll. Vilho Nuoreva Ekonomi Ilmari Aro Toimittaja Ensio Eskola Johtaja Ville Dillemuth Ekonomi Olavi Harju Johtaja Matti Simola OstopäälI. Teuvo Tuominen Kontt.pääll. Vilho Nuoreva Johtaja Matti Simola Toimittaja Ensio Eskola Postivirkailija Olavi Leppänen Yhteistoimintavaliokunta: Ekonomi Ilmari Aro Toimittaja Ensio Eskola Johtaja Villle Dillemuth Toim.joht. Eino Ojanen, sihteeri SUOMEN LUISTELULIITTO Liittojohtokunta: Kauppaneuvos Kalle Kuusinen, puheenjohtaja Insinööri Ossi Blomvist, varapuheenjohtaja Insinööri Olavi Arjas Ostopäällikkö Martti Gylden Johtaja Väinö Hirvonsalo Prokuristi Edv. Linna Kaitsija Toivo Ovaska Johtaja Erkki Salomaa Raktmnusmestari Martti Torppa He!lsinki Kotka Lahti Tampere Lahti Lahti Tampere Rovaniemi Helsinlki Joensuu Pieksämäki Kauppaneuvos Kalle Kuusinen, puheenjohtaja Insinööri Ossi Blomqvist Ostopäällikkö Martti Gylden Kaitsija Toivo Ovaska Tarkastaja Asser Wallenius Yhteistoimintavaliokunta: Kaitsija Toivo Ovaska, puheenjohtaja Tarkastaja Asser Wcdlenius Toiminnanjohtaja Eino Reponen SUOMEN MIEKKAILULIITTO Liittojohtokunta: Majuri T. Appelroth, puheenjohtaja Maisteri T. Sundman, varapuheenjohtaja Neiti K. Leikko Insinööri R. Borenius Everstiluutnantti T. Glantz Johtaja N. Sjöblom Johtaja P. Miettinen Herra J. Vuorinen Herra H. Raitio, sihteeri SUOMEN NAISTEN LIIKUNTAKASVATUSLIITTO Liittojohtokunta: Tohtori Kaarina Kari, puheenjohtaja Lehtori Elna Kopponen, sihteeri Prokuristi Pyry Arvela Voimist.op. Inkeri Arajärvi Voimist.op. Maili Heikkilä Toiminnanohj. Impi Jokinen Voimist.op. Onerva Kivelä Voimist.op. Une Melkko Toiminnanjaht. Hilja Maria Niku Voimist.op. Liisa Orko Voimist.op. Laina Reinikainen Voimist.op. Kaarina Vasarla Myllykoski Seinäjoki Jyväskylä 25

18 26 27 Tohtori Kaarina Kari Prokuristi Pyry Arvela Voimist.op. Inkeri Arajärvi Voimist.op. Anna Lehtonen Voimist.op. Kaarina Vasarla Naisvoimistelun yhteisvaliokunta Lehtori Elna Kopponen. Voimist.op. Une Melkko SUOMEN NYRKKEILYLIITTO Liittojohtokunta: Fil.maist. Viktor Smeds Ylikonduktööri Riku Halonen Libristi Eero Hal'mo Myyjä Urho Leskinen Tarkast. Gunnar Kuusela Kauppias Valle Resko Varastonhoitaja Kaleva Samphla Luutnantti Valle Stenvall Kuljetuspääll. Anton Talvio Helsiniki Kotka Heinola Tyrvää SUOMEN P AINILIITTO Liittojohtokunta: Pääkonsuli Arvo Himberg, puheenjohtaja Komisario Armas Laitinen, varapuheenjohtaja Liikennöitsijä Esko Kossila, Varastonhoitaja Antti Hietanen Lautatarhanpäällikikö Hugo Jaos Kauppias Kaleva Niemi Toiminnanjohtaja Edvard Huupponen Tohtori Paavo Pankamaa Työnjohtaja Oiva Sironen Pääkonsuli Arvo Himberg, puheenjohtaja Faktori Lauri Anttila Toimitusjohtaja Olle Herold Työnjohtaja Elmer Härmä Autoilija Juho Kinnunen Yhteistoimintavaliokunta: Pääkonsuli Arvo Himberg, puheenjohtaja Komisario Armas Laitinen, varapuheenjohtaja Liikennöitsijä ESko Kossila Myllykoski Imatra Pori Ilmajoki Kauhajoki Virrat Vaajakoski Kerava Myllykoski Fil.maist. Viktor Smeds Libristi Eero Harmo Tarkast. Gunnar Kuusela Myyj ä Urho Leskinen Varstonhoitaja Kaleva Sampila KulJetuspääll. Anton Talvio HeJ.sinki SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO Liittojohtokunta: Osastopääll. Bruno Nyberg, puheenjohtaja Johtaja Jukka Nappari, varapuheenjohtaja TaJlouspäällikkö Pentti Väänänen Työnjohtaja Rafael Törrönen Kauppias Sulo Pietilä Junailija Oiva Paljakka Poliisikonst. Aarne Vartiainen Tampere Tampere Salo Savonlinna Kuopio Yhteistoimintavaliokunta: Fil.maist. Viktor Smeds Myyjä Urho Leskinen Vaatonhitaja Kalleva Sampila TOlmmnanohtaja A. Salokangas, sihteeri Osastopääll. Bruno Nyberg, puheenjohtaja Talouspäälliikkö Pentti Vä'änänen Koulutusohjaaja T. O. Salo Toiminnanjohtaja Eino Reponen

19 28 29 Yhteistoiminta valiokunta: OsastopäälI. Bruno Nyberg, puheenjohtaja Ekonomi Pentti Väänänen Toianinnanjo'htaja Eino Reponen, sihteeri SUOMEN PESAP ALLOLIITTO Liittojohtokunta: Toimittaja E. Merinen, puheenjohtaja Majuri E. Haru, varapuheenjohtaja Ekonomi K. Lehtonen Os.pääll. K. Ihalainen Agronomi A. Pakkanen Varastopäähl. M. A. Makkonen Junailija A. Savonheimo K'Onttoristi A. Weisell Insinööri H. Viljanen Toimittaj a E. Merinen Maj uri E. Haru Ekonomi K. Lehtonen Os.pääll. K. Ihalainen Agronomi A. Pakkanen TOiminnanjOhtaja T. Luomi Yhteistoimintavaliokunta: Toimittaja E. Merinen Majuri E. Haru Ekonomi K. Lehtonen Toimistosihteeri Y. Aho, sihteeri SUOMEN POIKA- JA TYTTöURHEILULIITTO Liittojohtokunta: Johtaja Aaro Tynell, puheenjohtaja Toimittaa Aaro Laine, varapuheenjohtaja Tarkastaja Teemu Saarinen Fil.maist. Klaus Karvonen Naantali Seinäjoki Kuopio Jyväskylä Heil.sinki Hyvinkää Sos.pääll. Ukko Könni Toimittaja Bruno Vuorivirta Postivaunuvirkailija Erkki Sällälä Voim.opettaja Helka Ristolainen Opettaja Hellä Siloma Johtaja Aaro Tyneli, puheenjohtaja Toimittaja Aaro Laine, varapuheenjohtaja Tarkastaja Teemu Saarinen Koulutuspäällikkö Ensio Valavuori Sair.hoit. Maila Mikkola Pastori Kari Pietilä Faktori Eero Artman Toiminnanjohtaja Erkki Helenius Yhteistoiminta valiokunta: Johtaja Aaro Tynell Toimittaja Aaro Laine Voim.op. Helka Ristolainen Toiminnanjohtaja E. Helenius, sihteeri SUOMEN PYöRAIL YLIITTO Liittojohtokunta: Toimitusjohtaja Armas Palamaa, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Severi Sario, varapuheenjohtaja Varastonhoitaja Sven Herlevi Työnjohtaja ArtJhur Eriksson Liikkeenharj oittaja Arvo Maunumäki Palokorpraali Birger Ostrow Liikkeenharjoittaja Eino Pajunen Varastonhoitaja Bruno Vainio Palokersantti Vieno Ylikylä Toimitusjohtaja Armas Palamaa, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Severi Sario, varapuheenjohtaja Simpele Oulu Heinola Hyvinkää Jyväskylä Kauniainen Kerava Hyvinkää Helsiniki Turku Porvoo Kälviä Tampere Kotka Pori Turku

20 30 31 Varastonhoitaja Sven Herlevi Palokorpraali Birger Ostrow Ekonomi Christian Oesch Ekonomi Igor Ahveruahti Likkeenharjoittaja Eino Pajunen Insinööri Holger Vistbadka Yhteistoimintavaliokunta: Toimitusjohtaja Armas Palamaa, puheenjohtaja Ekonomi Christian Oesoh Varastonhoitaja Sven Herlevi T'oiminnanjohtaja Pentti Palamaa, sihteeri SUOMEN SUUNNISTAMISLIITTO Liittojohtokunta: Pankinjohtaja Lauri Antero, puheenjohtaja Maisteri Y. K. Salo, 1 varapuheenjohtaja Konttoristi Solmu Kantola, II varapuheenjohtaja Varastonhoitaja Veikko Jarpala Toimittaja Jaakko Kahila Maanviljelijä Martti Knuutila Toiminnanjohtaja Arvo Lehto Ostopäällikö Birger Lönnberg Insinööri Immo Teräs Varastonhoitaja Veikko Jarpala, puheenjohtaja Toimittaja Jaakko Kahila, varapuheenjohtaja Konttoristi Solmu Kantola Tekn.ylioppilas Kauko Ruutsalo Neiti Helka SatUJkangas Yhteistoimintavaliokunta: Suomen Suunnistamisvaliokunta (SSV): Pankinjohtaja Lauri Antero, puheenjohtaja Maisteri Y. K. Salo Toiminnanjohtaja Allan Kari, sihteeri Tampere Nokia Vilppula Lahti Korso Kauvatsa Jyväskylä Lahti Korso Lahti Nokia Vilppula Suunnistamisen Naisvaliokunta (SUNAV A): Neiti Helka Satukangas Irja Niemelä, sihteeri SUOMEN UIMALIITTO Liittojohtokunta: Kenraalimajuri Yrjö Valkama, puheenjohtaja Johtaja Jöns Lindquist, 1 varapuheenjohtaja Va'kuutusjohtaja Esko Mäkinen, II varapuheenjohtaja Konttoripäällikkö Altte Harma Johtaja Jallu Järvinen Johtaja Vilho MaEnen Laborantti Mauno Martiala Lääket. ja kir.tohtori Eino Otila Toimitusjohtaja Unto Palonen Toimittaja Pekka Tiilikainen Johtaja Jöns Lindquist, puheenjohtaja Johtaja Jallu Järvinen Prolkuristi Pehr-Björn Lagerström Vakuutusjohtaja Esko Mäkinen Työnjohtaja Unto Mäkinen Toimitusjohtaja Unto Palonen Toimittaja Pekika Tiilikainen Toiminnanjohtaja Vilho Nurmi Yhteistoimikunta: Vakuutusjohtaja Esko Mäkinen, puheenjohtaja Johtaja Jallu Järvinen Toimittaja Pekka Tiilikainen Toiminnanjohtaja Vilho Nurmi, sihteeri SUOMEN URHEILULIITTO Liittojohtokunta: Maist. Lauri Miettinen, puheenjohtaja Osastopäällikkö Urho Saariaho, varapuheenjohtaja Otava Kotka Turku Tampere Myllyikoski

JäsenIöttojen nimeäminä. Jäsenpiirien nimeäminä

JäsenIöttojen nimeäminä. Jäsenpiirien nimeäminä 00 JäsenIöttojen nimeäminä RaVil.a~ A.~ kenraalimajuri, Helsinki, varalla Oil.a, Ensio, agronomi, Helsmki (Suomen Ampujainliitto), Tuukkanen, Väinö, arkkitehti, Helsinki, varalla POhjanpalo, Taavi, ko~uli,

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää

Lisätiedot

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966,

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, SUOMEN OLYMPIAYHIDISTYS ry. Hels' i H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, YhdistYKsen "vai tuuskunnan vuosikokouksen 10.5. 1966 -hyväksy. män hallituksen esityksen mukaisesti on valmennustoimintaa

Lisätiedot

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S?

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? KESKITÄ' KAlIqq PERHEESI VAKUUTUKSET POHjOLA-YHTIÖIHIN, NIIN PAASET NAUTTIMAAN MONITURVA-EDUISTA! Toimintakertomus1983 Puheenjohtajan katsaus...........................

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

KERTOMUS. TOI MlN T A V U 0 DEL T A. Suomen Olympiayhdistys r.y.

KERTOMUS. TOI MlN T A V U 0 DEL T A. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 5 Suomen Olympiayhdistys r.y. S 1 S Ä L L Y S LUE T TEL 0 1 II 111 IV V VI YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö Kunniajäsenet Valtuuskunta

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y. S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus,

Lisätiedot

veikaten voitat ~ SVUL:n Tuki

veikaten voitat ~ SVUL:n Tuki SVUL:n Tuki veikaten voitat ~ Vuosi 1968 oli SVUL:n Tuen kahdeskymmenes toimintavuosi. Kertomusvuoden toiminta oli edellisvuosien kaltaista lahjoitusten hankintaa, kannatusilmoitusten valmistelua Suomen

Lisätiedot

v U 0 S 1 K E R TOM U S

v U 0 S 1 K E R TOM U S SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. v U 0 S 1 K E R TOM U S (vuodelta 1960) Seitsemästoista olympiaadi on päättynyt ja samalla olympiakisavuosi 1960. Tälle jaksolie ovat olleet leimaa-antavia kansainvälisen olympiatoiminnan

Lisätiedot

KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA 1970 I.. Suomen Olympiayhdistys r.y. v' ~, ~ J j Wb~ lu; "'+-a; IvclM.t; ~ V",. K E R TOM U S ~ 0 1 MlN T A V U 0 DEL T A 197 0 Suomen Olympiayhdistys r.y~ S 1 S Ä L T Ö 1 TIEISKATSAUS

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 1968

TOIMINTAVUODELTA 1968 KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1968 1 kulta 2 hopeaa 2 pronssia 1 ku Ita 2 hopeaa 1 pronssi Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö.. Yhdistyksen jäsenistössä ei toimintavuoden aikana tapahtunut muutoksia.

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1964 ~ Z \.0 Z CJ) (.0 Ii R LJ C ~... KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö. Yhdistyksen jäsenmäärä

Lisätiedot

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN V. 1978 esiintyi vastakohtaisuuksia liiton luottamusja toimihenkilötasoilla, jotka julkisuudessa saivat enemmän huomiota kuin varsinainen voimistelutoiminta. Erimielisyydet saatiin kuitenkin poistumaan

Lisätiedot

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58 70 x. SVUL:n tilinpäätös............ \............. 58 XI. XII. XIII. Talousasiat Vuonna 1956 myönnetyt SVUL:n ansiomerkit, plaketit ja standaarit Loppusanat SVUL:n Tuen toiminta v. 1956...............

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto v. 1939.

Suomen Painonnostoliitto v. 1939. 205 Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojo~tokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavash: Suomen Painonnostoliitto v. 1939. Liittojohtokunta. Suomen Painonnostoliiton liittojohtokuntaan

Lisätiedot

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU kauden kuluttua sen jälkeen kun hän viimeksi on pelannut edustusjoukkueessa ja menettänyt edustusoikeutensa perusjoukkueessaan. 11 Jalkapalloilun kansallinen kilpailutoiminta piiätettiin järjestää seuraavasti:

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y.

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. 1977 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1977 ISBN 951-9375-08-2 SISÅLTÖ Liikuntapoliittinen katsaus.......................................

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ISBN 951-9375-17-1. PT-paino Oy - Oulu 1980

TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ISBN 951-9375-17-1. PT-paino Oy - Oulu 1980 TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1979 ISBN 951-9375-17-1 PT-paino Oy - Oulu 1980 SISÄLTÖ Sivu Puheenjohtajan tervehdys.........................................

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOMNT AKERTOMUS TYÖVÄEN URHELULTTO r.y. TOMNTAKERTO~US VUODELTA 1976 Kansikuva: TUL :n nuorten talvipäivät Jyväskylässä osoittivat TUL:n nuorisotyön voiman. Päivien korkeatasoiseen

Lisätiedot

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y.

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y. -. 11 Nl L TAE R T M U 19 1 Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 1 Suomen Olympiayhdistys ray. .- S 1 S Ä L T b 1 YLEISKATSAUS II JAS:CNISTÖ, TOIMIELIMET ja HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot