Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ",

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ","

Transkriptio

1 64 Eino Nykänen, puiheenjohtajja, U. Lyytikäinen, A. Kiira, A. Weisell, Same Nissinen, H. Taskinen, E. Hakarainen. Toiminnanjohtaja Jorma Turunen. Satakunnan piiri: Piirin johtokunta: Arvo Leh tonen, puheenjohtaja, Reino Mela, varapuheenjohtaja, Otto Tä:ht inen, Tauno Martikainen, Martti Lauronen, Hugo Jaos, Reino Ranban em, Yrjö Pa.rola, Erkki Eloranta, Ensio MiilUJIlipalo, Alpo Ora, O. Forsman, Kalle Tamminen, A. Y'li-Saunamäki, Veikk,o LahtIDen, Erkki Lehto, Ella Hakantemi, Aapo Laitinen, T. Salonen, Pauli Mänttä, A. Luomanmäki, Mirja Rekola. Arvo Lehtonen, puheenjohtaja, Reino Mela, Aapo Laitinen, Pauli Mänttä, A. Luo.mafilmäki. Toiminnanjohtaja Taufik Asis. Suur-Savon piiri: Piirin johtokunta: MHrko Hämäläinen, puheenjohtaja, Al tte Harma, varapuheenjohtaja, A. Ta;panainen, P. Saurala, J. Puusaari, E. Pystynen, M. T.apio, M. Torppa, Y. Val'konen, O. Pekk'anen, V. Ahdelma, Meri Partt i, I. Laaksonen, Y. Soramies, PauIa Harpa, A. Sikan en, H. V. Harv,o, P. 'Li!uk.ko, V. Pällo, EIli Pyrhönen. Työvaliokun ta: M. Hämäläinen, puheenjohtaja, A. Harma, Y. Valkonen, V. Pällo, A. Tapanainen. ToLminnanjohtaja Kauko Juntunen. Uudenmaan piiri: Piirin.johtokunta: O. Parkkonen,. puheenjohtaja, E. Arohonka, vara,puheenjohtaja, S. Poutiainen, P. Oinaala, O. Hakulinen, A. Minet- ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Vanio, P. Linnakrpi, O. NiID- 1. k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS, Antti K051k1Ilien, T. Luoto, Helka Ristolamen, Ed'.. t S k H 1 anmar,. Martikainen, O. Renvall. TOiminnanjohtaja Vll]o Salo. Varsinais-Suomen piiri: Piirin johtokunta: Yrjö Salmela,,puheenjohtaja, Lasse Virtanen, varapuheen. johtaja, Sylvi Läntinen, Simo Sappinen, Hlge Lehusvuon, Kaarlo Lokari, Ali Leppäkoski, Jaakko Stemus, Olavl vuok, M A. Makkonen Kosti Tuomista, Voitt.o Ylijoki, Teuvo Valssl, Slo Pietilä, Erkki Lahtonen, :K!auko Salmikivi, Yrjö Arhi, Aar ne Ha'ruhte1a, Kaija Hanka, Erkki Lunbamo, Paavo Lento, Erkkl Rantala, Auno Kuiri, Onni A. Punta. Yrjö Salmela, puheenjohtaja, L. Virtanen, A. Haatela, H. Lehmusvuori, J. Stenius. Toiminnanjohtaja Unto Suvanto. Viipurin piiri: Piirin johtokunta: Kalle Käkönen, puheenjohtaja, E. T. Hallberg, varapuiheenjohtaja, M. Sorjonen, Elise Närihi, Kaarina Vihelä, Helvi eala, Heimo Sortt, Toivo S1nkko, Aarne Tik.kanen, Kaarlo PlJtkanen, Kaino Kastas, V'eli Niiranen, Ukko Könni, otto Akkanen, Mikko Tanner, Rist.o Aalto, Väinö Värtö, Perutti Saksanen, Vesa NykäJnen, Väill1ö Pusenius, Kalervo Pesu, Väill1ö Ov'aska. TyövaliOkunta: Kalle Käkönen, puheenjohtaja, E. T. Hallberg, T. Sinkko, V. Nieminen, A. Hietanen, H. Sortt, Elise Närfrli. TOiminnanjOhtaja Erkki Komulainen. 5 65

2 66 Li i t e n:o 4. SUOMEN VOIMISTELU. ja URHEILULIITON ANSIO. MERKKIEN JA PLAKETTIEN SÄÄNNÖT (Vahvistettu SVUL:n Liittohallituksen k.okouksessa ) 1. Suomen Voimistelu- ja Urheiluli.ilton tai sen jäs<enjärjestöjen hyväksi suoritetusta toiminnasta liitto voi palkita seuraavilla ansiomerkeillä ja plaketeilla: 1) kunniajäsenmerkki 2) kultainen ansiomerkki, 3) hopeinen ransiomerkki, 4) kultai.nen plakjetti, 5) hopeinen plaketti, 6) pronssinen pl'aket.ti. 2. Kun n i a j ä sen m e r k k i 'j aan s i 0 m e.r k i t on muo. vaillut professori Akseli GaHen-Kal1ela. Kunniajäsenmerkki on valmistettu k ullas ta, kultainen Mlsiomerkki nopeasta kullattuna ja hopeinen ansiomerkki hopeasta. P l:a k e ti t on muovaillut professori Carolus Lindberg. KulJtainen pl aketti on v,almistettu hoipeasta k.ullattuna, hopeinen plaetti hopeasta ja pr,onssijnen plaketti pronssista.. 3. Kun n i a j ä s e.n m e r k k i voidaan myöntää henkilölle, joka aivajll er.ityisellä 'tavalla o.n ansioitunut liiton toiminnassa ja sen johdosta kutsuttu liiton kun.niajäseneksi. Uutta kunniajäsentä ei kutsuta, jos samanaikaisesti on elos- 33. kaksitoista (1.2) aikaisemmin nimettyä. Kul t ainen ans.iomerkki voidaan myöntää henkilölle, joika on ansloituneesti toimi.nut vähilntään 25 vuoden ajan liiton, jäsenliiton, piidn,t,ai seuran johtoelimissä tai näiden palveluiksessa. Hopeine.n anslomerkk voidaan myöntää a) henkilölle, joka.on vähi.ntään 15 vuoden ajan ansioitu- neesti toiminut liiton jäsenliiton, piirin tai seuran johtoelimissä tai näidelil palveluksessa, b) ulko.m3.lam kansalaiselle, joka on erikoisen huomattavall7 \aval1a avustanut liittoa t'ai sen jäsenyhtymiä ulkomaisten sur. teitten kehittämisessä, c) seuralle, joka on vähintään 50 vuotta kuulnut jo.hon: kin jäsenliittoon ja on tänä aikana erityisen merkltykselllsestl toimin u t liikuntakoasv3.ltuksellist,en päämäärien hyväksi. ok u 1 tai n en pia k e t t i voidaan myöntää henkilölle, joka toimenpiteillään on erityisesti tuk.enut liitoo toimintaa tai muu toin. myötäv,aikuttanut huomattavan edistävästi koko maan u:; '.:J.eiluelämään. H.o p ei on.e [l 'P 1 a k e tt i voidaan myöntää he.nkilöl1e,... jokl i:.oimenpiteillään on merkitltävällä tavalla tukenut Jonkun Jaser. 'luton tai piirin toijmintaa. J? ron s s i n en p 1 a k e t t i voidaan myöntää henkilölle, j C\ I{a,toirn.l:nnallaan on huomattavasti tukenut jonkiln seuran työtä 4. Ehd.otukset Jmnniajäsenmerkkien, ansiomerkklen ja plak.et. tlen myöntämiseksi tekee jäsenliitto tai piiri taikika seura jäsen. lii:ton tai piirin 'Välityksellä..t{:unniajäSelIlmerkin ja a.nsiomerkit myö.ntää liittohallitu!.. plaketit mbtohallituksen työvaliokun.ta. 5. Merkkiä kann.eta an takin vasemmassa rintakäänteessä ta muussa sellaisessa.paiikassa, j.oista erikseen määrätään viroalli. sissa 'Pukud.hj esäännäissä. 6. Merkit ja plakoetit ovoal saajan henkilökohtaista omaisuutta eikä niitä saa luovutrtjaa,toiselle henkilölle. Merkit on numeroj,tu rryhmissääm ja pitää liittohallitus niistä luetteloa. Kadonneen merkin,tai p13.lk.etin tilalle luo'vultetaan asianomaiselle uusi, jos hän pätevin todisteln on osoltltanut, että se on kadonnut rasiamomalsen,itse sitä aiheuttamatta. Merkistä tai plaketista suoritetaan sillom valmistushlnta. 7. Seur,alle myön.netlty mer:kki.on kiinnttettävä seur an lipputankoon ja on seuralla oikeus neulottaa siitä lippuunsa kuvio, jonka suurin ulottuvaisuus on 1'5 sm. 67

3 68 SVUL:n TILINPÄÄTöS Tulostase K u 1 u t : V a r s i nai s e t kulut Pallkat :- Vuokrat :- Kotkokulut :- Poistot: kalustosta :- 'kirjastosta epävarmoja saatavia : : :- Muut varsinaiset kulu't: Erikoisliittojen määrära!hat :- Piiritoimin takulut :- J ärjesw- ja kasvatus'os. kulut Kansa}aisjuhlan kulut SVUL: n naisten ul'h.lk,eskustoimikunnan ikuh:t Ulkopuolisten'.liittojen toimisto!kulut : : : :- Postikulut., :- P Uihellinlkulut :- Sä'hike!kulut , :- Lähettikulut Konttoritarvikkeet ja koneiden Ihoito : :- Painatuskulut , , :- Sanomalehdlet , :- Valaistus ja kaasu. ' ,., Pulhtaana'pitokulut......,.,......,.., Kokousmatkiakulut , Kokous- ja neuvottelukulut......,., : :- 206.,100: :- Edu&tuskulut....., , , &92:- Kotimaset edustusmatjkat ,,,.,,, :- Ulilmm. unatk'a- 'ja edustuskulut :- Autokulwt , , l7:- Va'kuutusmaksut :- J äserumaksut.., ,.., :- Kmijauskulut....,......, :- Sosiaaliset kulut :- Sekalaiset kulut , :- Varatut varat , :- mk :- Tuotot: Varsinaiset tuotot: Valtionapu Veikkaushuolto My.yntituo tto Juk a i s u toiminnan tuotto....,.. Tasausrahastosta Alijäämä 'v Vas ta,avaa: Omasuustase Varsinainen omaisuus Rahoi t usomaisuus : : :- Kassav'arat :- Shekkitilit :- Talletustili : :- Arvopaperit Kiinnelainasaatavat Lainasaatavat Saatavat erikoisliitoillia Tilisaatava L-Puistotie 13: ta.... Tilisaatava Suomen Urheilulehdeltä Henkilötilisaata vat Vaihto-omaisuus Painotuotteet SVUL:n 'jäsenmeiikit..... SVUL:n pienoisliut.., '.... SVUL:n lusilkat SVUL:n liina Suurkisojen anuisto:jukaisu Prof. Wilskmanin mitaleja : : : : : : : : : :- mk : : : : : : : : :- 1:- 1: :-

4 70 Käyttöomaisuus Kalustoa.... Autoja Konttoritarvikkeita Kirjastoa Pääomat!li Alij äämä edell. vuosilta v Vastattavaa: Vieras pääoma: Lyhytaikainen Lainat :- Tilivelka'a erikoisliitoille :- SVUL:n Naisten urheilun keskustoimikunnan tili Veropidätykset Lapsil. ja Ikansanelätkemaksut.. Henkilötilivelat.... Varatut varat Oma tva rat Tasausrahasto Järjestötoiminnan rahasto Järjestö- ja kasvatusosast.,rahasto Julkaisutoiminnan rahast o : : :- 1: : : : : :- l1llk :- Rahas tot Ph. U. Strengbergin Tupaik'katehtaan ul'heilurahasto.... Edellisen käyttörahasto F. O. Liliuksen Testamenttiraihasto K. Mäkisen Testamenttiralhasto N. Toivosen Testamenttirahasto Prof. Wilskmanin muistorahasto m uistopatsasrahasto : : : : : : : : : : : : : : : : : : :- mk :- Tilintarkastajain lausunto SVUL:n liittokokouksen 'v'alitsemina talkastamaan sanotun liiton vuoden 1951 hallintoa ja tilejä olemme tänään sanotun tehtävän suorittaneet tutustuen liiton eri elinten kllkou'ksissa pidettyihin pöytäkirjoihin sekä liiton tilinpitoon siih'en liittyvine asiakirjoineen ja bositteineen tode'ten tällöin seuraavaa: 1. Liiton tilit on avattu edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaisesti. 2. Kirjanpito on asiallisesti järjestetty ja huolellisesti hoidettu sekä hyväksyttävin tositt.ein varmennettu. 3. Tarkastimme pääkassan ja Ikaiklki alrukassat, mitkä ovat täsmänneet. Edelleen totesimme, että pan'klkitilit niin vuoden vaiihteessa kuin tarkastuspäivänä:kin olivat pankkien antamien s-aldotodistusten mukaiset. 4. Al1ekirjoittanut Järvinen on lvuoden kuluessa jatkuvasti tarktkaihlut niin :keskusliiton ikuin erikoisliittojenkin tilinpitoa sekä kahdesti barkastauut pääkassan ja kaikki alakassat. 5. Liiton omistamista alwqpajpereista esitettiin meille Osuuskassoj1en Keskus Oy:n antama tajl-etustodistus. 6. Muusta liiton omaisuudesta on meille esitetty asianmukaiset luettelot. 7. Vakuutukset ovat vohmassa ja mielestämme riittävät. 8. Olemme myös tutustuneet 'SVUL:n Tuen selkä Suomen Urheilul'ehden ynnä Norjan Ul1heilijain ja Tanskan Urheilun avustusrahastojen tileiihin ja todenneet niiden olevan asianmukaisessa tkunnossa. 9. Tilinpäätös tulos- ja omaisuustaseineen on oikein laadittu. Sen iperusteella mitä edellä on esitetty ja kun liiton asioita ikäsityksemme mukaan {ln hoidettu huolella ja asiantuntemuksella ehdotamme, että tilinpäätös vahvistettaisiin ja tiliv'elvollisille myönnettäisiin vastuuvapaus kyseelliseltä vuodelta. Helsingissä,toukokuun 5 p :nä SU Io Järvinen. 11m ari H 0 n k a n e n. 71

5 . SISÄLLYSLUETTELO Si,v. Puheerujoh1tadan terveh:dys... 2 Yleiatsau.s Lmto'kokoukset Vrsinainen liittokokous Y'limä-äräinen liittolkoikous... 8 II Liitt()lhallitus III Liiton,valioJwnna,t a) Toilffiisto- ja tal'ousasiainvaliokunta b) Kasvat,usasiainvaliokunta c) ISuomen UrheLlulehden ;jdhtokuillta IV Ketlwstoimisto a) J'ärjestäosasto Osaston virkailijat Osaston järjestämä ku.rss1toiminta b) Kasvatusosasto Osaston vilrkailfjat 17 Il. Osaston (järjestämä kull'ssitoiminta Osa l on därjestämä 'juhlatoiminta.. 18 c) Keskt:.stoimiston virlkai!1i<jain matkat 'd) Keskustoimiston talous V J äsenliibo,t 'ja piiri,t se'kä. n1iden uohto ja toiminta a) Toilffiintamuodot b) J äsenyydet kansainvälisissä k:eslkusjäjrjestöissä, c) Liiton eri elilffiet, niiden Ikokoonpano Ja toimihenkilöt 21 d) J'äs1enseuroj en lukumäärä e) Varsinaisten 'jäs.enten l,ukumäärä f) Seulfat Ija jäseillffiäärät liitoittain eriteltynä ,g) Seurojen ja jäsenmäärän jalkaantuminen piirien kesk.en h) Yhteistyö muiden järjestä'jen kanssa i) ikuil'ssi-, neuvonta- ja 'koul'utustoiminta.... Ij) ikilpailt.'toiminta..!k).pioopaganda- Ija valistustoilffiinta ) Taito- ia harrastusmerkkien levittäminen.... ml JuJlkaiS'utoiminta n) Osanotto Ija edustukset ulkomaalaisissa kongre3seissa tai vastaavissa t ilaisuuksissa ) EdustulkE,et pysyvisså 'kansainvälisissä elimissä.... VI ISVUL:n tolmi!j o VoII Loppusanat ikatsau.s SVUL:n Tuen toilffiintaan Liitteet: Liite n:o 1 Liite n: 0!2 Liite n:o 3 Liite n:o TiUäätäs THintalrkastaJjain lau.sunto Sisällysluettelo ' SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS 1952

6 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Urheilumme suuri vuosi kohokohtanaan XV olympiakisat on siirtynyt kauniina lukuna maamme urheilun ja samalla SVUL:n historian kunniakkaimmille lehdille sekä jäänyt unohtumattomana kaikkien mukana olleiden mieliin. Olympiakisoissa SVUL:n urheiluväki sai tunnustuksen siitä suuriarvoisesta työstä, jota järjestössämme on vuosikymmenien aikana vaivoja säästämättä tehty kansamme kohottamiseksi ja urheilumaineemme luomiseksi. Toimintavuosi 1952 on ollut SVUL:n urheiluvainiolla uutteran työn vuosi. Seuroissa, piireissä ja liitoissa on ylläpidetty normaalivuosien toiminnan jatkuvuutta ja sen lisäksi vielä ponnisteltu olympiakisojen vaativissa järjestely tehtävissä sekä moninaisten olympiavelvoitusten sanelemissa toiminnoissa. On ollut innostavaa havaita se vastuunaulius ja elävä harrastus, jolla SVUL:n urheiluväki on suhtautunut kaikkiin annettuihin tehtäviin sekä velvoituksiin. Mutta vaikka Helsingin olympiakisat edustaakin järjestömme historiassa suurta merkkitapahtumaa, tämä ei merkitse päämääriemme savuttamista ja työmme päättymistä. Urheiluvainiollamme kylvö- ja sadonkorjuutyöt jatkuvat vuodesta vuoteen; kansamme tulevaisuus, sen nouseva nuoriso, tarvitsee aina järjestömme edustamaa liikuntakasvatustyötä. Järjestömme vuoden 1952 ponnistuksista ja saavutuksista heijastuu koko maamme liikuntatoiminnan tulevaisuus toivorikkaana lupauksena: meillä on voimaa, meillä on uskoa, meillä on intoa edelleenkin jatkaa ja tehostaa työtämme. o 1 k 0 0 n 0 1 y m pia v U 0 S i j atk u van a k a n n u s tim e n a k 0 k 0 S V U L - y h te i s Ö 11 ety ö s k e n ne 11 e s s ä mm e maa m m e u r hei 1 u n jan U 0 r i s 0 m m e h y v ä Ik s i

7 5 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1952 J. Toimintakatsaus Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton ja varsinkin sen Jasenliittojen toiminta oli vuonna 1952 poikkeuksellinen, koska silloin järjestettiin Suomessa XV nykyaikaiset olympiakisat. Vaikka kisojen valmistelu ja järjestäminen vaatikin huomattavasti koko SVUL-yhteisön niin vapaaehtoisen kuin palkatunkin toimihenkilöstön työtä ja aikaa, saatiin normaalinen järjestötoiminta Ikuitenkin suuremmitta vaikeuksitta toteutetuksi. Voidaankin sanoa, että yhtä ilahduttavaa!kuin oli, että järjestömiehemme ja -naisemme suurella antaumuksella ja taidolla hoitivat kisatehtävät niin, että olemme kisojemme jäi'jestelystä saaneet suuret kiitokset, yhtä ilahduttavaa on ollut todeta, että SVUL:n, sen jäsenliittojen ja piirien toiminta kisojen päätyttyä on jatkunut yhtä voimakkaasti ja määrätietoisesti kuin ennenkin. Järjestön koulutus- ja valistustoiminnan suuntaviivat määräytyivät ensimmäisenä puolivuotena lähinnä olympiakisojen edustus- ja 'moninaisten järjestely tehtävien asettamien vaatimusten mukaisesti. Valmennustoiminnassa keskitettiin voimat edustajaehdoklkaiden ohjaukseen, kilpailutuomari- ja toimitsijakowutuksessa pantiin pääpaino kisojen vaativiin järjestelytehtäviin valittujen ohjaukseen ja valistustyölie antoi leimansa olympiaisännyyden urheiluväelle ja koko kansallemme sanelemien velvoitusten myönteinen korostaminen. Toiminnan to:teuttamisedellytyksistä vastaava ja sen tehostamiseen pyrkivä varsinainen järjestötoiminta ja talous asioiden hoitaminen palvelivat luonnollisesti niin ikään edellä mainittuja pyrkimyksiä. Kisojen jälkeen SVUL-yhteisön toiminta palautui nopeasti normaalisten toimintavuosien koetuille linjoille. Uudelleen- käynnistämisen sijasta toiminta jatkui voimaperäisesti, vaikka tavoiteasettelussa siirtyikin suuriin joukkoihin kohdistuva aatteellinen ja käytännöllinen syvämuokkaustyö etualaue. Olympiakisoista saadut arvokkaat kokemukset ja vaikutteet antoivat jo loppuvuoden toiminnalle omat, innoittavat lisäpiirteensä. Mainittakoon vielä, että järjestön pää-äänenkannattajan, Suomen Urheilulehden, lisäksi useat SVUL:n jäsenliittojen ja piirien omat lehdet ja muu julkaisut yö on huolehtinut järjestön laajasta valistus- ja tiedoitustoiminnasta. Unohtaa ei myöskään sovi sitä arvokasta tukea, jota koko maan lehdistö on antanut SVUL-yhteisön toiminnalle seuratessaan tarkasti maamme urheiluelämän tapahtumia. Yleisessä urheilupropagandassa Suomen Yleisradio on kiitettävällä tavalla palvellut maamme vapaaehtoista urheilutoimintaa huolehtien mm. olympiakisojen radioinnin vaativasta tehtävästä. Neuvottelut valtakunnan keskus urheiluliiton aikaansaamiseksi vuoden 1952 aikana saatiin jälleen käyntiin. Tuloksiin ei vuoden aikana kuitenkaan vielä päästy, ja SVUL:n työ jatkui entiseen tapaan. Mainittakoon kuitenkin, että SVUL periaatteellisesti on kysymyksen kaikissa käsittelyvaiheissa suhtautunult myönteisesti keskusurheill.l!liijton aikaansaamiseen. ll. SVUL:n jäsenet Suomen Voimistelu- ja Urheiluliittoon kuuluvat varsinaisina jäseninä seuraavat 16 erikoisliittoa ja 18 piiriä, jotka kaikki ovat yhdistysrekisteriin merbtyt: Jäsenliitot: 1. Suomen Hiihtoliitto 2. Suomen Jääkiekkoliitto 3. Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto 4. Suomen Luisteluliitto 5. Suomen Miekkailuliitto 6. Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto 7. Suomen Nyrkkeilyliitto 8. Suomen Painiliitto 9. Suomen Painonnostoliitto 10. Suomen Pesäpalloliitto 11. Suomen Poika- ja Tyttöurheiluliitto

8 Suomen Pyöräilyliitto 13. Suomen Suunnistamisliitto 14. Suomen UimaJiitto 15. Suomen Urheiluliitto 16. Suomen Voimisteluliitto SVUL:N LIITTOKOKOUS Helsingissä Kauppakorkeakoulussa 16/ Jäsenpiirit: 1. Etelä-Karjalan piiri 2. Etelä-Pohjanmaan piiri 3. Helsingin piiri 4. Hämeen piiri 5. Kainuun piiri 6. Keski-Pohjanmaan pun 7. Keski-Suomen piiri 8. Kymenlaakson piiri 9. Lahden piiri 10. Lapin piiri 11. Länsi-Pohjan piiri 12. Oulun piiri 13. Pohjois-Karjalan piiri 14. Pohjois-Savon piiri 15. Satakunnan piiri 16. Suur-Savon piiri 17. Uudenmaan piiri 18. Varsinais-Suomen piiri III. Liittokokoukset V a r s i nai n e n 1 i i t t 0 k 0 k 0 u s pidettiin kertomusvuonna Kouvolassa Tyttölyseon juhlasalissa toukokuun 22 päivänä. K!okouksessa käsiteltiin ja hyväksyhiin liiton toimintakertomus vuodelta 1951 ja vahvistettiin tilinpäätös tilintarkastajien kertomuksen perusteella sekä -myönnettiin liittohallitukselle yksimielisesti ja kiitoksella vastuuvapaus vuoden 1951 tileistä ja hallinnosta, valittiin SVUL:n liittohallitus toimivuodeksi sekä päätettiin julkaista SVUL':n ja sen jäsenliittojen ja piirien tiedoitukset yhteisessä äänenkannahajassa Suomen Urheilulehdessä. Yli m ä ä r ä i n e n 1 i i tt 0 k 0 k 0 u s pidettiin Helsingissä Kauppakorkeakoulussa marraskuun 16 päivänä, jolloin päätettiin seuraavan ka1enterivu'oden tulo- ja menoarviosta Ylh. kokouksen puheenjohtaja J. W. Rangell, sihteerit Kallio Kotkas ja R. Kukkonen sekä 1 vampuheenjohtaja Aaro Tynell, joka selostaa talousarvioehdotusta vuodelle Alaknvassa mttokokouksen osanottajat.

9 8 9 sekä jäsenliitoille ja piireille tulevasta määrärahasta. Määrättiin seurojen piireille maksettavan piiriveron perusteet. Suomen Urheilulehden pakikotilauksesta luovuttiin. Liiton tilintarkastajiksi valittiin kamreeri Sulo Järvinen Helsingistä ja ekonomi Ilmari Honkanen Turusta sekä heidän varamiehikseen varatuomari Martti Kauppila Tampereelta ja johtaja Ilmari Sinisalo Helsingistä. Kokous hyväksyi yksimielisesti toimenpiteet, jotka siihen mennessä oli suoritettu valtakunnanurheiluliiton aikaansaamiseksi. Erikoista huomiota kiinnitettiin kansanurheilun hoitamiseen ja tehostamiseen. Kertomusvuoden aikana ovat SVUL:n erikoisliitot ja piirit olleet oikeutettuja lähettämään liittokokoukseen seuraavat määrät ed u s taj i a : Suomen Hiihtoliitto edustajaa Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto.. 2 Suomen Luisteluliitto Suomen Miekkailuliitto Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto.. 4 Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto.. 2 Suomen Painonnostoliitto Suomen Pesäpalloliitto Suomen Poika- ja Tyttöurheiluliitto Suomen Pyöräilyliitto Suomen Suunnistamisliitto Suomen Uimaliitto.. 4 Suomen Urheiluliitto Suomen Voimisteluliitto.. 5 Etelä-Karjalan piiri Etelä-Pohjanmaan piiri.. 3 Helsingin piiri Hämeen piiri...'.. 3 Kainuun piiri Keski-Pohjanmaan piiri.. 3 Keski-Suomen piiri Kymenlaakson piiri Lahden piiri Lapin piiri.. 2 Länsi-Pohjan piiri

10 10 Oulun piiri.. 3 Pohjois-Karjalan piiri... 3 Pohjois-Savon piri Sataikunnan PUrI Suur-Savon piiri Uudenmaan piiri Varsinais-Suomen piiri... 3 IV. Liittohallitus ja valiokunnat Liiton ja liittohallituksen puh e e n j 0 h taj a n a on kertomusvuonna ollut pankinjohtaja, lakit.lis. J. W. Rangell. Liiton v a r apu h e e n j 0 h taj a t ovat olleet seuraavat: 1. varapuheenjohtaja johtaja Aaro Tynell, 2. varapuheenjohtaja fil. maist. Lauri Miettinen ja 3. varapuheenjohtaja pääjohtaja, kenr. majuri Harald Roos. Liiton puheenjohtajan lisäksi ovat liittohallituksen jäseninä kertomusvuoden alusta toukokuun 22 päivään olleet seuraavat: Antero, Lauri, pankinjohtaja, varajäsen Salo, Yrjö, fil. maist. S. Suunnistamisliitto), Appelroth, Torvald, majuri, varajäsen Sundman, Torsten, fii. omaist. (S. Miekkailuliitto), Hautala, Yrjö, pankinjohtaja, eversti (Oulun piiri), varajäsen. Peltoperä, Aaro, konttoripääll. (Lapin piiri), Htmberg, Arvo, pääkonsuli, varajäsen Vartio, Yrjö, myyntipääll. (t) (S. Painiliitto), Hongisto, Yrjö, dipi.ins. (Keski-Suomen.piri), varajäsen Vartio, Yrjö, myyntipääli. (t) (EJtelä-Pohjamaan piiri), Hämäläinen, Mikko, johtaja (Suur-Savon piiri), varajäsen Käönen, Kalle, kauppias (t) (Etelä-Karjalan piiri), Kalomemi, Yrjö, lehtori, varajäsen Hohenthal, Rolf, johtaja (S. Hiihtoliitto), Kari, Kaarina, lääket. lis., varajäsen Melkko, Une, voim.op. (SNLL) Kaskela, Akseli, sosiaalineuvos, Kuusinen, Kalle, kauppaneuvos, varajäsen Blomqvist, Ossi, ins. (S. Luisteluliitto), Lahtinen, Väinö, lehtori, varajäsen Sinisalo, ilmari, johtaja (S. Voimisteluliitto ), Lappi-Seppälä, Jussi, raabmies, varajäsen Sopanen, Veikko, johtaja, (S.Koripallo- ja Lentopalloliitto ), Lilja, Paavo, johtaja (Hämeen piiri), varajäsen Lehtonen, Arvo, johtaja (Satakunnan piiri), Merinen, Erkki, toimittaja, varajäsen Lehtonen, Kaler.v0, ekonomi, (S. Pesäpalloliitto), Miettinen, Lauri, fil. maist., varajäsen Lehtinen, Jukka, johtaja (S. Urheiluliitto),. Nyberg, Bruno, osastopääli., varajäsen Väänänen, PenttI, ek0- nomi (S. Painonnostoliitto ), Nykänen, Eino, johtaja (Pohjois-Savon piiri), varajäsen Mustonen, K. E., konttoripääli. (Kainuun piiri), Palamaa, Armas, johtaja, varajäsen Herlevi, Sven, varastopäällikkö (S. Pyöräily liitto), Pöyry, Aarto, johtaja (Lahden piiri), varajäsen Kotkas, Kallio varatuomari (Helsingin piiri), Roos, 'Harald, pääjohtaja, kenr.maj., varajäsen Saarinen, Erkki, edustaja (S. Jääkielclmliitto), Saariaho, Urho, osastopääuilkkö, Salmenkylä, Anton, varatuomari, Smeds, Viktor, fh.maist., varaj'äsen Resko, Valfrid,!kauppias (S. Nyrk!keilyliitto),... Tynell, Aaro, johtaja, varajäsen Laine, Aaro, tolmittaja (S. Poika- ja Tyttöurheiluliitto), sekä VaLkama, Yrjö, kenr.maj., varajäsen Tiilikainen, Pekka, toimittaja (S. Uimaliitto). V a r s i nai s e s s ali i t t k 0 ik 0 u k se s s a Kouvolassa toukokuun 22 päivänä valittiin liittohallitujkseen seuraavat henkilöt: Antero, Lauri, pankinjohtaja, varajäsen SaLo, Yrjö, fii.maist. (S. Suunnistamisliitto), AppeLroth, Torvald, majuri, varajäsen GLantz, Torsten, ev.- luutn. (S. Miekkailuliitto), HaLtberg, T. E., isännöitsijä (Etelä-Karjalan piir.).. varajasen Raunio, Eino, maanviljelijä (Kymenlaakson PUrI), Himberg, Arvo, pääkonsuli, varajäsen Kossila, Esko, liikennöitsijä (S. Painiliitto), Kaloniemi, Yrjö, lehtori, varajäsen HohenthaL, Rolf, johtaja ( S. Hiihtoliitto), Kari, Kaarina, lääket. lis., varajäsen MeLkko, Une, voim.op. (SNLL), Kaskela, Akseli, sosiaalineuvos, 11

11 12 Kopponen, Elna, lehtori, Kotkas, Kallio, varatuomari (Helsingin piiri), varajäsen Parkkonen, OSkar, nimismies (Uudenmaan piiri) Kuusinen, Kalle, kauppaneuvos, varajäsen Bldmqvist, Ossi, ins., (S. Luisteluliitto), Lahtinen, Väinö, lehtori, varajäsen Sinisalo, llmari, johtaja (S. Voimisteluliitto ), Lav.pi-S:ppälä, Jussi, raatimies, varajäsen Sopanen Veikko, JohtaJa (S. Koripallo- ja Lentopalloliitto ), Merinen, Erkki, toimittaja, varajäsen Lehtonen, Kalervo, ekonomi (S. Pesäpalloliitto), Miettinen, Lauri, fil.maist. varajäsen Lehtinen, Jukka, johtaja (S. Urheiluliitto), Mustonen, K. E., konttoripääll. (Kainuun piiri), varajäsen Uimonen, Kalle, johtaja (Pohjois-Karjalan piiri), Nyberg, Bruno, osastopäällikkö, varajäsen Väänänen, Pentti, ekonomi (S. Painonnostoliitto), Palamaa, Armas, johtaja, varajäsen Herlevi, Sven, varastopääll. (S. Pyöräilyliitto ), Peltoperä, Aaro, konttoripääli. (Lapin piiri), varajäsen Hulkko, Eino, toimittaja (Länsi-Pohjan piiri), Roos, Harald, pääjohtaja, kenr.maj., varajäsen Honkajuuri, Paavo, toimitusjohtaja (S. Jääkiekkoliitto), Saariaho, Urho, osastopäällikkö, Salonen, Tauno, dipl.ins. (Satakunnan piiri), vara)asen Salmela, Yrjö, kultaseppä (Varsinais-Suomen piiri), Smeds, Viktor, fil.maist., varajäsen Kuusela, Gunnar, tarkastaja (S. Nyrkkei.'1yliitto), Tynell, Aaro, johtaja, varajäsen Laine, Aaro, toimittaja (S. Poika- ja Tyttöurheiluliitto), Valkama, Yrjö, kenr.maj., varajäsen Tiilikainen, Pekka, toimittaja (S. Uimaliitto) sekä Vartio,!.rjö, myyntipäällikkö (t) (Etelä-Pohjanmaan piiri), varajasen Kleemola, Kauno, ministeri (Keski-Pohjanmaan piiri, Liittohallitus on kertomusvuoden ailkana kokoontunut 7 kertaa. Liittohallituksen apuna ovat kertomusvuonna toimineet seuraavat va 1 i 0 kun n a t: a. Liittohallituksen työvaliokunta: pankinjohtaja J. W. Rangell (puheenjohtaja), johtaja Aaro Tynell, fil.maisteri Lauri Miettinen, pääjohtaja Harald Roos, sosiaalineuvos Akseli Kaskela osastopäällikkö Br. Nyberg, johtaja Rolf Hohenthal, osastop:iällikkö Urho Saariaho sekä varatum ton?almenkylä aikana ja lehton Vamo Lahtmen aikana Lisäksi on työvali.okunna. kokouksissa ollut mukana kutsuttuna Suomen Nalen Lluntakasvatusliiton edustaja lääket.lis. Kaarina Karl. - Tyovaliokunta on kertomusvuonna kokoontunut littohallituksen kokousten välisenä aikana 24 kertaa... b. Talousvaliokunta: johtaja Aaro Tynell (puheenjohtaja), varatuomari Anton Salmenkylä ja toimittaja Erkki Merinen. c. Järjestöasiainvaliokunta: johtaja Aaro Tynell (puheenjohtaja), johtaja Rolf Hohenthal, rautatievirkamies Olavi Lehtonen ja valistussihteeri Aino Valkama. d. Kasvatusasiainvaliokunta: lakit.lis. L. H. Salonen (uheenjohtaja), puoluesihteeri Osmo Kupiainen,.opettaa TOlVO Ahjopalo, pastori Kari Pietilä, professori Lurl Pnta, koulutuspäällikkö Ensio Vala vuori ja valistussihteen Aino Valkama. - Kasvatusasiainvaliokunnan apuna ovat olleet SVUL:n piirien kasvatus- ja valistusvaliokunnat. Käytännöllisenä yhteistyöelimenä järjestöasiainvaliokunnan kanssa on ollut. y h te i s vai i 0 kun t a, jonka ovat muodostaneet molemplen valiokuntien puheenjohtajat ja esittelijät..' e. Naisten urheilun keskustoimikunta: varatuomarl Lempl Hartikka (puheenjohtaja), voimistelunopettaja Une Melkk?, liikuntaneuvoja Hillevi Eskelinen, ekonomi Riitta Linna, tlmistosihteeri Senni Haukiala, voimistelunopettaja Helka.. :altolainen, neiti Helka Satukangas, voim.op.kd... HJos Nyström, huoltotarkastaja Irja Ikävalko, s.olaal1vlrkailija Pirkko Granroth ja järjestöohjaaja Eeva Poutlamen.. Keskutoimikunnan apuna ovat olleet SVUL:n piirien naisjaostot Ja naistoimikunnat. v. SVUL:n Keskustoimisto ja toiminnanhoito a) Toi m i t u s j 0 h taj a - pää s i h tee r i. Liiton monivuotisen toimitusjohtajan Lauri Santalan erottua liiton palveluksesta ja siirryttyä alkaen O V: eik - kaustoimisto Ab:n apulaisjohtajaksi päätettiin!liiton tolmltusjohtajasta käyttää vastedes nim.yä.. pec::: Toimeen valitsi liittohallitus kesäkuun 19 palvana pltamassa.an koosessa varatuomari Kallio Kotkaksen, joka ryhtyl tehtavaan 13

12 14 15 Järjestöohjaajat: d) Kas v a t u s 0 sas t o. Uolevi Kemppainen Risto Kalajo Eeva Poutiainen Osaston virkailijat: Osastopäällikkö: Kalevi Heinilä SVUL:n eronnut toimitusjohtaja Lauri Santala SVUL:n uusi pääs-ihteeri Kallio Kotkas syyskuun 1 päivänä. Virkaa tekevänä oli Hikana pääsihteerin tehtäviä hoitanut Suomen Urheiluliiton toiminnanjohtaja Reino Kukkonen. b) K a n s 1 i a 0 sas t o. SVUL:n toimiston sisäisessä organisaatiossa on viime vuosina tapahtunut useita muutoksia. Myöskin kertomusvuonna oli kaisempaa organisaatiota muutettava, mrkä paitsi asian vatiista. syisä, jhtui osatksi myös henkilökysymyksistä. ToumnnanJohtaJa Remo Kukkosen siirryttyä Suomen Urheiluliitosta SVUL:n palvelukseen nimitettiin hänet uuden kansliaosaston pääj1liköksi. Osaston hoidettavana ovat tn tosto- ja talousasiat sekä kirjanpito. Pääkirjanpitä Jana on Jatkuvast i ollut rouva Toini Rautamo. c) J ä r j e s t ö 0 sas t o. Osaston virkailijat: Osastopäällikkö: Reino Korpi v.t. Uolevi Kemppainen o.t.o Reino Kukkonen e) Toimin.nanhoito. 1. Keskusliiton koulutustoiminta ja neuvottelupäivät. Vakiintuneen tavan mukaisesti järjestettiin Suomen Urheil1uopistossa Vierumäellä järjestötoimintapäivät. Neuvottelupäivillä olivat mukana keskusliiton, jäsenliittojen ja piirien puheenjohtajat, ja niissä käsiteltiin järjestön ajankohtaisia kysymyksiä. Keskusliiton koulutustoiminnassa on keskitytty yleisen seuratoiminnan ja järjestöt yön tehostamiseen. Yhteistoiminnassa järjestö- ja kasvatusosasto järjestivät Suomen Urheiluopistossa ns. piirikouluttajakurssit. Näin koulutetuilla opettaj avoimilla on vuorostaan eri piireissä järjestetty lukuisia seuratoimitsijakursseja, joita keskusliitto on sekä avustuksin että opetusvoimin tukenut. Koulutustilaisuuksien luennoitsijoina ovat olleet Aaro Tyneil, Kallio Kotkas, Uolevi Kemppainen, Risto Kalajo, Eeva Poutiainen ja Kalevi Heinilä. 2. Keskusliiton valistustoiminta. Keskusliiton sisäisestä valistustoiminnasta on huolehtinut kasvatusosasto johdon antamien ohjeiden mukaisesti. Va!listustyössä korostettiin alkuvuotena järjestön jäsenistön ja koko maan urheiluväen osuutta olympia isännyyden asettamien edustusvelvollisuuksien täyttämisessä kisojen kaikinpuoliseksi onnistumiseksi. Tässä mielessä järjestö osallistui myös Suomen Kansan Ryhtiliikkeen järjestämään ns. olympiaryhdin tukimiestoimintaan. Tämän toiminnan käytännöllisestä toteuttamisesta kentällä huolehtivat piirien kasvatusvaliokunnat. Todettakoon, että järjestössämme Uuetteloitiin ikaikkiaan 7887 tukimiestä. Osaston toimesta valmistui kertomusvuoden aikana mm. SVUL-laulukirja, urheilijoiden käyttäytymisvaatimuksia tähdentävä seinäjuliste, urheilujohtajuuden velvoituksia koros-

13 16 tava huoneentaulu sekä SVUL:a ja sen toimintaa esittelevä lehtinen. Lisäksi on toimitettu seuroille vuosikokousesitelmiä sekä laadittu ja välitetty kirjoituksia SVUL:n eri järjestölehdille. - KokeiJlumielesä järjestettiin SVUL:n Pohjois-Savon piirin kanssa kuukauden kestävä elokuvakiertue. 3. Varsinainen järjestötoiminta. Laadittujen toimintaohjeiden ja -suunnitelmien, tehtyjen aloitteiden, toimistoasioiden hoidon ja järjestöohjaajien työskentelyn avulla ym. sopivin keinoin on koulutus- ja valistustoiminnan ohessa ylläpidetty SVUL-yhteisön rakenteellista toimintakykyä ja pyritty samalla entistä tehostetumpaan toimintavalmiuteen. 4. Naisten urheilun keskustoimikunnan toiminta. Vuonna 1949 perustetun naisten urheilun keskustoimikunnan tarkoitus on naisten urheilutoiminnan kaikinpuolinen tehostaminen SVUL:n keskuudessa. Tähän päämäärään pyrkii keskustoimikunta mm. järjestämällä piirien naisedustajille neuvonta- ja neuvottelupäiviä. Kuluneen vuoden aikana järjestettiin Vierumäellä Suomen Urheiluopistossa kahdet neuvottelupäivät, nimittäin ja Tämän lisäksi hoidettiin asioita laadittujen toimintaohjeiden ja -suunnitelmien mukaan. f) Toi m i s t 0 j en s i j a i n t i. Kertomusvuoden ajan ovat liiton ja sen yhteydessä toimivien jäsenliittojen toimistot edelleen sijainneet liiton omistamissa huoneistoissa Helsingissä, Simonkatu 12 A ja Annankatu C. Toistaiseksi toimii Miekkailuliiton toimisto Gyldenintie 4 A 4:ssä. Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton toimisto sijaitsee edelleen Helsingissä, 1lmarinlkaJtu 10:ssä ja Suomen Hiihtoliiton toimisto Lahdessa, Aleksanterinkatu 13 :ssa. VI. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton sekä sen jäsenliittojen yhteistoiminta muiden kotimaistjen järjestöjen kanssa säilytti kertomusvuonna entiset yhteytensä. SVUL On j ä sen j ä r j e s t ö n ä kuulunut seuraaviin yhteisöihin: Suomen Olympiatlainen Komitea säätiöön, XV Olympia 1952 yhdistykseen, Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliittoon (KRK), Suomen Nuorisojärjestöjen Edustajistoon (SNE), Pohjola-Norden yhdistykseen, Urheilu Propaganda 1drotts (UP1). SVUL On ollut ed u s t e tt u n a seuraavissa laitoksissa ja järjestöissä allamainitujen edustajiensa kautta: Stadion säätiön edustajistossa Arvo Himberg, Rolf Hohenthal, Armas Palamaa, Arvo Tanila, Einari Teräsvirta, Lauri Santala Stadion säätiön hallituksessa Toivo Aro, Anton Salmenkyilä Oy Veikkaustoimisto Ab:n hallintoneuvostossa Akseli Kaskela, Erkki Merinen, Anton Salmenkylä Oy Veikkaustoimisto Ab:n johtokunnassa Lauri Santala Valtion Urheilulautakunnassa Kauno Kleemola, Kaarina Kari, Akseli Kaskela, Aaro Tynell Suomen Urheilumuseosäätiön hallintoneuvostossa Lauri Santala Suomen Urheilumuseosäätiön johtokunnassa Lauri Santala Suomen Olympialaisen Komitean johtokunnassa J. W. RangeN, William Lehtinen, Arvo Himberg, Akseli Kaskela, Lauri Miettinen, Viktor Smeds Suomen Olympialaisen Komitean valtuuskunnassa V. A. M. Karikoski, Torsten Glantz, Arvo Himberg, Yrjö Kaloniemi, Akseli Kaskela, Väinö Lahtinen, Jussi Lappi Seppälä, Jukka Lehtinen, William Lehtinen, Lauri Miettinen, Bruno Nyberg, Veikko Nylund, Armas Palamaa, Reino Piirto, Yrjö RaihlkaJIIlo, Onni Sirenius, Viktor Smeds, Y. Valkama XV Olympia 1952 järjestely toimikunnassa Akseli Kas'kela, Lauri Miettinen, Aaro Tynell, Yrjö Valkama Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhti ön hallintoneuvostostossa Toivo Aro, Eemeli Juureva, Arvo Himberg, Yrjö Kaloniemi, AIllan Mustonen, Lauri Pihkala, Aaro Tynell Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiön hallituksessa Akseli Kaskela, Lauri Santala, Arvo Tanila, Yrjö Valkama 17

14 t8 Suomen Urheiluopiston johtokunnassa Akseli Kaskela, Esko Palmio, Lauri Santala, Arvo Tanila, Yrjö Valkama Felleskomiteassa (Pohjoismaiden Keskusliittojen yhteiselin) J. W. Rangell, Aaro Tynell Kauppalaivaston Urheilutoimikunnassa Uolevi Kemppainen Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliiton johtokunnassa O. Kupiainen, Arvo Vartia Suomen Kansan Ryhtiliikkeen Keskustoimikunnassa Kallio Kotkas, Erkki Pa!lolampi ed. työvaliokunnassa Liisa Orko, Erkki Palolampi ed. Urheilutoimittaja-kilpailun lautakunnassa L. H. Salonen Suomen Nuorisojärjestöjen Edustajiston Keskustoimikunnassa Kalevi Heinilä Suomen Puheopiston Kawnatusyhtiön johtokunnassa Aino Valkama Alfred Kordelinin rahasto terveyden ja ruumiinhoidon edistämiseksi Suomessa säätiössä Kalevi Heinilä, Kaarina Kari, Anton Salmenkylä Otaniemi-säätiön valtuuskunnassa Kallio Kotkas, Jussi Lappi-Seppälä, Lauri Miettinen, Aaro Tynell, Yrjö Valkama Otaniemi-säätiön hallituksessa Kallio Kotkas, Reino Kukkonen As. Oy Simonlinnan johtokunnassa Aaro Tymill As. Oy Vihdintie 13 johtokunnassa Reino Kukkonen, Erkki Merinen, Bruno Nyberg Lisäksi ovat liiton eri elimet olleet y h t ei s toi m i n n a ss a tai k a n ss a käy m i s e s s ä seuraavien laitosten tai järjestöjen kanssa: Työväen Urheiluliitto, Finlands Svenska Centralidrottsförbund, Suomen Palloliitto, Puolustuslaitos, Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pohjola-Norden, Suomen Nuorison Liitto, Suomen Latu, Suomen Retkei:lymajajärjestö, Matkailijayhdistys, Suomen Voimistelunopettajain Liitto, Suomen Liikuntaneuvojat, Urheilutoimittajien Liitto, Suomen Oppikoulujen Urheiluliitto, Suomen NMKY:n Urheiluliitto, Yliopiston Voimistelu laitos. P 0 h joi s-s u 0 m e n, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan välillä tapahtuvaa urheilultoimintaa on suunnitellut ja jo käynnissä olevaa toimintaa johtanut erikoinen toimikunta, jossa Jiittomme edustajana on ollut Eino Hulklko. Toim.i:kunnalla on ollut vuoden aikana useampia neuvottelutilaisuuksia. VII. Suomen Urheilulehti (ja muu julkaisutoiminta) Ylläpitääkseen yhteyttä lähinnä seurojensa jäsenistöön, tehdäkseen urhei:lun asiaa tunnetuksi muissakin kansalaispiireissä ja levittääkseen liikuntaharrastusta yhä laajempiin joukkoihin, on SVUL kustantanut koko vuoden ajan äänenkannattajaansa Suomen Urheilulehteä. Lehti on koko vuoden ilmestynyt kaksi kertaa viikossa ja tärkeimpien urheilutapahtumien yhteydessä useamminkin. Olympiakisojen aikana ilmestyi lehti joka päivä. Suomen Urheilulehden johtokunnan kokoonpano on ollut seuraava: johtaja Aaro Tynell (puheenjohtaja), osastopäällikkö Urho Saariaho, sosiaalipäällikkö Erkki Palolampi, maisteri Kauno Rintakoski, toimitusjohtaja Lennart Kinnunen, toimittaja Sulo Kol!kka ja pääsihteeri Kallio Kotkas. Ennen pääsihteeri Kotkasta olivat kertomusvuonna johtokunnan jäseninä toimitusjohtaja Lauri Santala ja vt. pääsihteeri Reino Kukkonen. Suomen Urheilulehti on ilmestynyt kertomusvuoden aikana 116 numerona ja yhteinen sivumäärä on ollut n sivua. Olympiavuoden johdosta lehden levikki kasvoi huomattavasti, ollen suurin painos 'kpd ja keskimääräinen noin kpl. Kertomusvuoden aikana julkaistiin U r hei 1 u-k u v a s t 0 n neljä numeroa syväpainoasussa (Urheilijan Talvi, Urheilijan Kevät, Urheilijan Kesä, Urheilijan Joulu) ja niiden sivumäärä yhteensä 240. Urheilijan Joulun painos oli , muiden kpl. Liiton julkaisujen toimittajat kertomusvuoden aikana ovat olleet: 19

15 20 Päätoimittaja: Paul Sirmeikkö 'I'oimitussihteeri: Mauri Lintera ( saakka) Toimittajat: Sulo Kolkka, Mikko Mäkinen, Pauli Swanljung, Björn-Johan Weckman Levikkipäällikkö: Harri Eljanko Ilmoituspäällikkö: Jussi Peränne Talouspäälliklkö: Reino Kukkonen ( alkaen). VllI. Talousasiat SVUL:n varsinainen valtionavustus kertomusvuonna oli mk. Muita tuloja oli Uiitolla yhteensä mk, joten tuloja yhteensä oli mk. Liiton kulut vastaavana aikana olivat mk, joten ylijäämä vuodelta 1952 oli mk. Omaisuustaseen mulkaan oli SVUL:n rahoitusomaisuus mk, vaihto-omaisuus mk ja käyttöomaisuus mk eli omaisuustaseen aktiiva yhteensä mk. Vastaavasti oli passiivan puolella vierasta pääomaa mk, rahastoja mk, siirtyvänä eränä SVUL:n toimintarahasto mk ja omat varat pääomatilillä mk. Ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksytty SVUL:n talousarvio vuodelle 1953 päättyy markkaan. Valtionavustus on siinä arvioitu markaksi ja muut tulot markaksi. Menopuoli vahvistettiin liittohallituksen esittämässä muodossa, jonka mukaan keskusliitto saa mk, piirit mk ja erikoisliitot mk. Kukin piiri saa varsinaisena määrärahana mk ja erikseen jaettavaksi jää mk. Myöskin erikoisliittojen määrärahasta varattiin mk erikseen jaettavaksi, erikoisliittojen varsinaisten määrärahojen ollessa seuraavat: Suomen UrheilUiliitto Suomen VoimistelUiliitto.... Suomen Hiihtoliitto.. Suomen Painilitto.... Suomen Pesäpalloliitto Suomen Nyrkkeilyliitto.... Suomen Poilka- ja Tyttöurheiluliitto.... Suomen Pyöräilyliitto Suomen Suunnistamisliitto.. Suomen Uimaliitto.... Suomen Jääkiekkoliitto.... Suomen Painonnostoliitto.. Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto.. Suomen Luisteluliitto Suomen Miekkailuliitto.... Suomen Naisten Liikunta'kasvatusliitto mk Ylimääräisessä liittokokouksessa vahvistettiin seurojen piiriveroperusteet seuraaviksi: Jäsenmäärä IX. Piirivero (mk) Jäsenliittojen ja piirien johto ja toiminta a) Toiminta-alat SVUL:n jäsenliittojen toiminta-alaan kuuluvat seuraavat liikuntakasvatuksen eri muodot: voimistelu, yleisurheilu, hiihto, mäenlasku, pujotteluhiihto, syöksyhiihto, paini, nyl1klkeilly, painonnosto, pesäpalloilu, pyöräily, jääkiekkoilu, uinti, uimahypyt, vesipalloilu, hengenpelastusopetus, suunnistaminen, miekkailu, pikaluistelu, tkaunoluistelu, koripalloilu, lentopalloilu, naisten eri liikuntakasvatusmuodot ja nuorisourhehlun eri muodot.

16 b) Jäsenliittojen johtoelimet SVUL:n eri jäsenlliittojen johtoelinten kokoonpanot olivat kertomusvuonna seuraavat: SUOMEN HIIHTOLIITTO Liittojohtokunta: Lehtori Yrjö Kaloniemi, puheenjohtaja Kauppaneuvos Veikko Nylund, varapuheenjohtaja Kapteeni Lauri Heikkinen Johtaja Olavi Rissanen Osastopäällikkö KalJle Taipale Johtaja Rolf Hohenthal Pankinjohtaja Lauri Antero Konsuli Åke Svensk Johtaja Ake Wahlroos Osastopäällikkö Valto Nieminen Liikennepäälliikkö Osmo Vierto Lahti Kuopio Kajaani Kotka Nokia Tornio Lahti Tainionkoski Jyväskylä Diplins. Esko Pero Konttoristi Eino Rantala Toim.joht. Harry Lindblad Kauppias Pauli Talvio Ins. Teuvo Vaissi Metsänhoitaja Henry Kvist Liittojohtokunta 1/7-31/12: ToiIrnitusjohtaja Paavo Hollkajuuri, puheenjohtaja Edustaja Enhlti Saarinen, varapuheenjohtaja Ekonoomi Björn Wahl Konttoristi Eino Rantala Toimitusjohtaja Harry Lindblad Kauppias Pauli Talvio Piiripäällikkö Risto Lindroos Johtaja Peklka Auramo KonttoripääHilklkö Erik ljjunqvist 23 Hämeenlinna Tampere Rauma Tll.l'ku Kuopio Hämeenlinna Tampere Rauma Lehtori Yrjö Kaloniemi Johtaja.Ä!ke Wahlroos Johtaja Olavi Rissanen Johtaja Laine Kauppi Toiminnanjohtaja Veli Saarinen Yhteistoimintavaliokunta: Lehtori Yrjö Kaloniemi, puheenjohtaja Kauppaneuvos Veikko Nylund Johtaja Rolf Hohenthal Toiminnanjohtaja Veli Saarinen, sihteeri Lahti Lahti Lahti Kuopio Helsinlki.,ahti Pääjohtaja, kenraalimajuri H. Roos, puheenjohtaja 1/1-30/6 Toimitusjohtaja Paavo Honkajuuri 1/7-31/12 Ekonomi Björn Wahl Edustaja Erkki Saarinen Hankintapäällikkö Yrjö Rahkamo Osastonhoitaja Eino Nuutinen Prokuristi Leo Andersson Majuri Gustaf Ahrenberg Yhteistoimintavaliokunta: SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO Liittojohtokunta 1/1-30/6 Pääjohtaja, kenraalimajuri H. Roos, puheenjohtaja Edustaja Erkki Saarinen, varapu!heenjohtaja Ekonomi Björn Wahl Hankintapäällikkö Yrjö Rahkamo, puheenjohtaja. Edustaja Erkki Saarinen Ekonomi Björn Wahl Maisteri Enkki Vuolio, sihteeri 1/1-30/6 Toiminnanjohtaja Reijo Mannul, sihteeri 1/7-31/12

17 24 SUOMEN KORIPALLO- JA LENTOPALLOLIITTO Liittojohtokunta: Raatimies Jussi Lappi-Seppälä, puheenjohtaja Johtaja Veikko Sopanen, varapuheenjohtaja Kontt.pääll. Vilho Nuoreva Ekonomi Ilmari Aro Toimittaja Ensio Eskola Johtaja Ville Dillemuth Ekonomi Olavi Harju Johtaja Matti Simola OstopäälI. Teuvo Tuominen Kontt.pääll. Vilho Nuoreva Johtaja Matti Simola Toimittaja Ensio Eskola Postivirkailija Olavi Leppänen Yhteistoimintavaliokunta: Ekonomi Ilmari Aro Toimittaja Ensio Eskola Johtaja Villle Dillemuth Toim.joht. Eino Ojanen, sihteeri SUOMEN LUISTELULIITTO Liittojohtokunta: Kauppaneuvos Kalle Kuusinen, puheenjohtaja Insinööri Ossi Blomvist, varapuheenjohtaja Insinööri Olavi Arjas Ostopäällikkö Martti Gylden Johtaja Väinö Hirvonsalo Prokuristi Edv. Linna Kaitsija Toivo Ovaska Johtaja Erkki Salomaa Raktmnusmestari Martti Torppa He!lsinki Kotka Lahti Tampere Lahti Lahti Tampere Rovaniemi Helsinlki Joensuu Pieksämäki Kauppaneuvos Kalle Kuusinen, puheenjohtaja Insinööri Ossi Blomqvist Ostopäällikkö Martti Gylden Kaitsija Toivo Ovaska Tarkastaja Asser Wallenius Yhteistoimintavaliokunta: Kaitsija Toivo Ovaska, puheenjohtaja Tarkastaja Asser Wcdlenius Toiminnanjohtaja Eino Reponen SUOMEN MIEKKAILULIITTO Liittojohtokunta: Majuri T. Appelroth, puheenjohtaja Maisteri T. Sundman, varapuheenjohtaja Neiti K. Leikko Insinööri R. Borenius Everstiluutnantti T. Glantz Johtaja N. Sjöblom Johtaja P. Miettinen Herra J. Vuorinen Herra H. Raitio, sihteeri SUOMEN NAISTEN LIIKUNTAKASVATUSLIITTO Liittojohtokunta: Tohtori Kaarina Kari, puheenjohtaja Lehtori Elna Kopponen, sihteeri Prokuristi Pyry Arvela Voimist.op. Inkeri Arajärvi Voimist.op. Maili Heikkilä Toiminnanohj. Impi Jokinen Voimist.op. Onerva Kivelä Voimist.op. Une Melkko Toiminnanjaht. Hilja Maria Niku Voimist.op. Liisa Orko Voimist.op. Laina Reinikainen Voimist.op. Kaarina Vasarla Myllykoski Seinäjoki Jyväskylä 25

18 26 27 Tohtori Kaarina Kari Prokuristi Pyry Arvela Voimist.op. Inkeri Arajärvi Voimist.op. Anna Lehtonen Voimist.op. Kaarina Vasarla Naisvoimistelun yhteisvaliokunta Lehtori Elna Kopponen. Voimist.op. Une Melkko SUOMEN NYRKKEILYLIITTO Liittojohtokunta: Fil.maist. Viktor Smeds Ylikonduktööri Riku Halonen Libristi Eero Hal'mo Myyjä Urho Leskinen Tarkast. Gunnar Kuusela Kauppias Valle Resko Varastonhoitaja Kaleva Samphla Luutnantti Valle Stenvall Kuljetuspääll. Anton Talvio Helsiniki Kotka Heinola Tyrvää SUOMEN P AINILIITTO Liittojohtokunta: Pääkonsuli Arvo Himberg, puheenjohtaja Komisario Armas Laitinen, varapuheenjohtaja Liikennöitsijä Esko Kossila, Varastonhoitaja Antti Hietanen Lautatarhanpäällikikö Hugo Jaos Kauppias Kaleva Niemi Toiminnanjohtaja Edvard Huupponen Tohtori Paavo Pankamaa Työnjohtaja Oiva Sironen Pääkonsuli Arvo Himberg, puheenjohtaja Faktori Lauri Anttila Toimitusjohtaja Olle Herold Työnjohtaja Elmer Härmä Autoilija Juho Kinnunen Yhteistoimintavaliokunta: Pääkonsuli Arvo Himberg, puheenjohtaja Komisario Armas Laitinen, varapuheenjohtaja Liikennöitsijä ESko Kossila Myllykoski Imatra Pori Ilmajoki Kauhajoki Virrat Vaajakoski Kerava Myllykoski Fil.maist. Viktor Smeds Libristi Eero Harmo Tarkast. Gunnar Kuusela Myyj ä Urho Leskinen Varstonhoitaja Kaleva Sampila KulJetuspääll. Anton Talvio HeJ.sinki SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO Liittojohtokunta: Osastopääll. Bruno Nyberg, puheenjohtaja Johtaja Jukka Nappari, varapuheenjohtaja TaJlouspäällikkö Pentti Väänänen Työnjohtaja Rafael Törrönen Kauppias Sulo Pietilä Junailija Oiva Paljakka Poliisikonst. Aarne Vartiainen Tampere Tampere Salo Savonlinna Kuopio Yhteistoimintavaliokunta: Fil.maist. Viktor Smeds Myyjä Urho Leskinen Vaatonhitaja Kalleva Sampila TOlmmnanohtaja A. Salokangas, sihteeri Osastopääll. Bruno Nyberg, puheenjohtaja Talouspäälliikkö Pentti Vä'änänen Koulutusohjaaja T. O. Salo Toiminnanjohtaja Eino Reponen

19 28 29 Yhteistoiminta valiokunta: OsastopäälI. Bruno Nyberg, puheenjohtaja Ekonomi Pentti Väänänen Toianinnanjo'htaja Eino Reponen, sihteeri SUOMEN PESAP ALLOLIITTO Liittojohtokunta: Toimittaja E. Merinen, puheenjohtaja Majuri E. Haru, varapuheenjohtaja Ekonomi K. Lehtonen Os.pääll. K. Ihalainen Agronomi A. Pakkanen Varastopäähl. M. A. Makkonen Junailija A. Savonheimo K'Onttoristi A. Weisell Insinööri H. Viljanen Toimittaj a E. Merinen Maj uri E. Haru Ekonomi K. Lehtonen Os.pääll. K. Ihalainen Agronomi A. Pakkanen TOiminnanjOhtaja T. Luomi Yhteistoimintavaliokunta: Toimittaja E. Merinen Majuri E. Haru Ekonomi K. Lehtonen Toimistosihteeri Y. Aho, sihteeri SUOMEN POIKA- JA TYTTöURHEILULIITTO Liittojohtokunta: Johtaja Aaro Tynell, puheenjohtaja Toimittaa Aaro Laine, varapuheenjohtaja Tarkastaja Teemu Saarinen Fil.maist. Klaus Karvonen Naantali Seinäjoki Kuopio Jyväskylä Heil.sinki Hyvinkää Sos.pääll. Ukko Könni Toimittaja Bruno Vuorivirta Postivaunuvirkailija Erkki Sällälä Voim.opettaja Helka Ristolainen Opettaja Hellä Siloma Johtaja Aaro Tyneli, puheenjohtaja Toimittaja Aaro Laine, varapuheenjohtaja Tarkastaja Teemu Saarinen Koulutuspäällikkö Ensio Valavuori Sair.hoit. Maila Mikkola Pastori Kari Pietilä Faktori Eero Artman Toiminnanjohtaja Erkki Helenius Yhteistoiminta valiokunta: Johtaja Aaro Tynell Toimittaja Aaro Laine Voim.op. Helka Ristolainen Toiminnanjohtaja E. Helenius, sihteeri SUOMEN PYöRAIL YLIITTO Liittojohtokunta: Toimitusjohtaja Armas Palamaa, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Severi Sario, varapuheenjohtaja Varastonhoitaja Sven Herlevi Työnjohtaja ArtJhur Eriksson Liikkeenharj oittaja Arvo Maunumäki Palokorpraali Birger Ostrow Liikkeenharjoittaja Eino Pajunen Varastonhoitaja Bruno Vainio Palokersantti Vieno Ylikylä Toimitusjohtaja Armas Palamaa, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Severi Sario, varapuheenjohtaja Simpele Oulu Heinola Hyvinkää Jyväskylä Kauniainen Kerava Hyvinkää Helsiniki Turku Porvoo Kälviä Tampere Kotka Pori Turku

20 30 31 Varastonhoitaja Sven Herlevi Palokorpraali Birger Ostrow Ekonomi Christian Oesch Ekonomi Igor Ahveruahti Likkeenharjoittaja Eino Pajunen Insinööri Holger Vistbadka Yhteistoimintavaliokunta: Toimitusjohtaja Armas Palamaa, puheenjohtaja Ekonomi Christian Oesoh Varastonhoitaja Sven Herlevi T'oiminnanjohtaja Pentti Palamaa, sihteeri SUOMEN SUUNNISTAMISLIITTO Liittojohtokunta: Pankinjohtaja Lauri Antero, puheenjohtaja Maisteri Y. K. Salo, 1 varapuheenjohtaja Konttoristi Solmu Kantola, II varapuheenjohtaja Varastonhoitaja Veikko Jarpala Toimittaja Jaakko Kahila Maanviljelijä Martti Knuutila Toiminnanjohtaja Arvo Lehto Ostopäällikö Birger Lönnberg Insinööri Immo Teräs Varastonhoitaja Veikko Jarpala, puheenjohtaja Toimittaja Jaakko Kahila, varapuheenjohtaja Konttoristi Solmu Kantola Tekn.ylioppilas Kauko Ruutsalo Neiti Helka SatUJkangas Yhteistoimintavaliokunta: Suomen Suunnistamisvaliokunta (SSV): Pankinjohtaja Lauri Antero, puheenjohtaja Maisteri Y. K. Salo Toiminnanjohtaja Allan Kari, sihteeri Tampere Nokia Vilppula Lahti Korso Kauvatsa Jyväskylä Lahti Korso Lahti Nokia Vilppula Suunnistamisen Naisvaliokunta (SUNAV A): Neiti Helka Satukangas Irja Niemelä, sihteeri SUOMEN UIMALIITTO Liittojohtokunta: Kenraalimajuri Yrjö Valkama, puheenjohtaja Johtaja Jöns Lindquist, 1 varapuheenjohtaja Va'kuutusjohtaja Esko Mäkinen, II varapuheenjohtaja Konttoripäällikkö Altte Harma Johtaja Jallu Järvinen Johtaja Vilho MaEnen Laborantti Mauno Martiala Lääket. ja kir.tohtori Eino Otila Toimitusjohtaja Unto Palonen Toimittaja Pekka Tiilikainen Johtaja Jöns Lindquist, puheenjohtaja Johtaja Jallu Järvinen Prolkuristi Pehr-Björn Lagerström Vakuutusjohtaja Esko Mäkinen Työnjohtaja Unto Mäkinen Toimitusjohtaja Unto Palonen Toimittaja Pekika Tiilikainen Toiminnanjohtaja Vilho Nurmi Yhteistoimikunta: Vakuutusjohtaja Esko Mäkinen, puheenjohtaja Johtaja Jallu Järvinen Toimittaja Pekka Tiilikainen Toiminnanjohtaja Vilho Nurmi, sihteeri SUOMEN URHEILULIITTO Liittojohtokunta: Maist. Lauri Miettinen, puheenjohtaja Osastopäällikkö Urho Saariaho, varapuheenjohtaja Otava Kotka Turku Tampere Myllyikoski

Puheenjohtajan tercehdys

Puheenjohtajan tercehdys Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TO IMINTAKERTOMUS 1953 / Puheenjohtajan tercehdys Määrätietoinen liikunta kasvatuksen ja urheiluharrastuksen kylvötyö seuroissamme on ollut tunnusomaista toimintavuodelle

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS

Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS 1959 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS 1959 Kauno Kleemola SVUL!n 60-vuotispäivänä 17.6.1960: Sosiaalineuvos Akseli Kaskela kiinnittää SVUL:n kunniajäsenmerkin SVUL:n

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000 24 agronomi Reino Piirto (puheenjohtaja) pääsihteeri Kallio Kotkas (varapuheenjohtaja) kauppaneuvos Lennart Kinnunen maisteri Kauno Rintakoski sosiaalipäällikkö Erkki Palolampi osastopäällikkö Urho Saariaho

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Kouvolan Pallonlyöjät per

Kouvolan Pallonlyöjät per Kouvolan Pallonlyöjät per. 2.10.1931 KPL naiset naiset miehet miehet miehet kontiot A-pojat B-pojat Cup Halli -kilp (1931-54) -sarja Suursarja (1931-44) -sarja Välisarja (1938-41) B-sarja (1931-35) Valtakunnansarja

Lisätiedot

"N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC)

N O P E U S L U O K I T U S (HISTORIC) 170305 "N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC) 1 Joonas Lindroos 68 Ismo Juottonen 2 Janne Kanerva 69 Vilppu Linjama 3 Juha Laaksonen 70 Petri Söyring 4 Janne Lindberg 71 Pekka Päivinen 5 Erkki Ala-Varvi

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS -- --- ---

TOIMINTAKERTOMUS -- --- --- 960 TOIMINTAKERTOMUS -- --- --- Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOIMINTAKERTOMUS 960 SVUL:n puheenjohtaja, sosiaalineuvos Akseli Kas k e a. Puheenjohtajan sana Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton 60.

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut Turku 07. - 19:03:27 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N16 1. Elina Takku PuKu 93 96 90 96 375 AE 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N18 1. Maria Liewendahl ÅSSF 95 92 97 98 382 2. Essi Laitinen TSA 92 95 97 95 379

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri.

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri. Huvitoiminta Isonkyrön Piirin Nimismiehelle. Allekirjoittanut rekisteröity yhdistys anoi ja sai luvan toimeenpanna 12 päivänä elokuuta 1972 klo 20.00 01.00 Vähänkyrön Huvikeskuksessa tanssit kestoltaan

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) Imatra Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 13 15 18 9 18 15 2 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 72 7 15 11 5 8 11 20 0 3 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto),

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto), 9 Orko, Risto, kauppaneuvos, Helsinki, varalla Ruusuvaara, Aulis, pankinprokuristi, Helsinki (Suomen Käsipalloliitlto), Pajunen, Aarno, diplomikauppias, Helsinki, varalla Pikkarainen, Eino, myymälänesimies,

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina 6.8.2015 Joukkuetulokset / Miehet Miehet alle 70 v Sija Nimi Kaloja 1 Mikkelin Eläkkeensaajat ry1 4,510 Heikki Kiljunen 0,514 Pentti Tarkiainen 0,834

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT Miehet 12 3x2km (3P) 1. 2 Liperin Hiihtoseura 26.21,4 Osuus 1 Pauli Vuorma 1 7.48,3 Osuus 2 Juuso Varis 1 9.25,7 1 17.14,1 Osuus 3 Väinö Kontkanen 1 9.07,3 1 26.21,4 2. 5 Pyhäselän Urheilijat 31.08,4 Osuus

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

LIITE 2 (Päivitetty )

LIITE 2 (Päivitetty ) 1 LIITE 2 (Päivitetty 07.12.2015) SUOMEN MOOTTORILIITON MYÖNTÄMÄT AJAJAMERKIT JA ANSIOMERKIT HLMK:N JÄSENILLE SEKÄ HML:N KAUPUNGIN JA SML:N MYÖNTÄMÄT TUNNUSTUKSET HLMK:LLE JA SEN JÄSENILLE Huom. Alla olevat

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Jousiammunnan Taulu-SM2012

Jousiammunnan Taulu-SM2012 Jousiammunnan Taulu-SM Oulun Jousimiehet ry (OJM-5) Hietasaaren jousiammuntakenttä,.. -- @ 5: TEKONIEMI Antti T# 9 3 KULLA Mika -- @ 5: LINDROOS Tero T# 3 SISTONEN Antero -- @ 5: 9 EKHOLM Pyry T# 3 SÄVEL

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI 7.3.2017 RANTASALMELLA NAISET ALLE 70 V Sija Nimi Seura Kaloja 1. Sirpa Repo Rantasalmen Eläkeensaajat ry 1,588 2. Tullinen Sinikka Mikkelin Eläkkeensaajat 1,52 3. Raita

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 KULTTUURITYÖN KESKUS hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 puheenjohtaja Toivo Kujala sihteeri Risto Hölttä varapuheenjohtajayrjö Sivonen varasihteeri Johan W.Slup taloudenhoitaja Aug.Niemistö muut jäsenet

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA

MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA EKL:n ulkoboccian henkilökohtaisista mestaruuksista kilpaili ennätysmäärä osallistujia 5.-6.8.2012 Virtain urheilukeskuksessa, kun 27 naista ja 42 miestä

Lisätiedot

selitteet_karki_vilho_01.txt Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi

selitteet_karki_vilho_01.txt Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi 4 Martti Petäjäjärvi 5 Neiti Eini Lauronen Lähde: Maila Lauronen 6 Neiti Eini Lauronen Lähde: Maila

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

EKL:n rannaltaongintakilpailut Tervo Tulokset / Joukkuekilpailu / Miehet

EKL:n rannaltaongintakilpailut Tervo Tulokset / Joukkuekilpailu / Miehet EKL:n rannaltaongintakilpailut 17.8.2017 Tervo Tulokset / Joukkuekilpailu / Miehet Miehet alle 70 Sija Nimi Kaloja 1 Keiteleen Eläkkeensaajat ry 1 3,726 Erkki Jurvanen 1,396 Esa Sormunen 0,808 Hannu Raittila

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 50 13 13 11 13 2 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 36 15 1 0 5 15 3 Sorvali Miika Tammer-Kyykkä 26 11 3 0 7 5 3 Tanninen Jukka Imatran

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Historialliset johtokunnat

Historialliset johtokunnat r.y. Sivu 1 (14) 1902-1903 Historialliset johtokunnat 1897 Väliaikainen toimikunta (valittu 10.10.97) Santeri Ingman (Ivalo) 3+ 8 v. Alpo Noponen J.H. Erkko Matti Kurikka rahastonhoitaja 1898-1899 Santeri

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ SM-KILPAILUT 30. 31.3.1930 HELSINGISSÄ 1. Väinö Huuskonen Helsingin Toverit 1. Urho Leskinen Helsingin Voimailijat 2. Viljo Sahrman Helsingin Voimailijat 2. Sten Suvio Viipurin Nyrkkeilijät 3. Runar Dickman

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Ikämiesten SM-kisat 2014

Ikämiesten SM-kisat 2014 50m Kivääri 60 ls makuu desimaalein Sarja Y50 Ikämiesten SM-kisat 2014 Hevonpää, Halikko 26.7.2014 1 NISSINEN Vesa HVA 100.9 103.7 101.2 102.6 103.6 101.8 613.8 SE 31x 2 JäRVELä Jarmo KuusA 100.5 101.3

Lisätiedot

Historialliset johtokunnat

Historialliset johtokunnat r.y. Sivu 1 (14) 1902-1903 Historialliset johtokunnat 1897 Väliaikainen toimikunta (valittu 10.10.97) Santeri Ingman (Ivalo) 3+ 8 v. Alpo Noponen J.H. Erkko Matti Kurikka rahastonhoitaja 1898-1899 Santeri

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura 78 0 13 13 7 11 10 15 16 2 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 65 15 15 15 0 20 3 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 62 9 9 20

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Yleinen 70 Talja, alkukilpailu m m Yht. 10 X 1. Rantanen Pauli TapErä 274 270 544 2. Leivonen Keijo Ascella 271 272 543 3. Koivunen Osmo Ku-Ry

Lisätiedot