Ikäihmisten palvelujen strategia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihmisten palvelujen strategia"

Transkriptio

1 Ikäihmisten palvelujen strategia IKILA

2 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Palvelustrategian rooli ja tehtävät Palvelujen nykytila 3 2. Toimintaympäristön haasteet 7 3. Tampere virtaa kaupunkistrategia Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin tahtotila Tilaajan strategiset tavoitteet Seuranta ja raportointi Hankintataulukko 20 Liite 1. Tampereen kaupungin strateginen johtamisjärjestelmä 23

3 3 1. Johdanto 1.1 Palvelustrategian rooli ja tehtävät Tampereen ikäihmisten palvelujen strategia on näkemys siitä, miten kaupunki aikoo järjestää ikäihmisten palvelut valtuustokaudella Ajattelua suunnataan myös yhtä valtuustokautta pidemmälle ja tavoitetila ilmaistaan aina vuoteen 2020 saakka. Ikäihmisten palvelujen strategia viestii halutusta tulevaisuudesta ja osoittaa keinot sinne pääsemiseksi. Tarvitsemme strategiaa kaupungin järjestämien ikäihmisten palvelujen pitkäjänteiseen ja johdonmukaiseen kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategiatyön avulla voimme tunnistaa toimintamme kannalta keskeiset toimintaympäristön haasteet ja luoda yhteisen näkemyksen niiden edellyttämistä muutostarpeista. Tarvitsemme strategiaa myös valintojen tekemiseen; sen määrittelyyn mitä teemme ja mitä emme tee. Kaupunkistrategia on perusta strategisen johtamisjärjestelmän muille osille, kuten palvelu ja tuotantostrategioille. Palvelustrategiat ovat tilaajalautakuntien hyväksymiä strategisia asiakirjoja, jotka konkretisoivat kaupunkistrategian linjauksia kunkin ydinprosessin osalta. Palvelustrategiat sisältävät myös palvelujen hankintaa koskevia linjauksia. Palvelustrategioiden tavoitteet konkretisoidaan vuosittain tilaajan vuosisuunnitelmissa. Palvelusopimukset ovat keskeisin palvelujen hankintaa ohjaava elementti ja tilaajan ja tuottajan yhteistyöväline. Kaupunkistrategian ja palvelustrategioiden tavoitteet sisällytetään palvelusopimuksiin ja ne ohjaavat näin palvelujen tuottamista. Ikäihmisten palvelujen strategia viestii ikäihmisten palvelujen lautakunnan tahdon eli ikäihmisten palvelujen tilaamisen keskeiset linjaukset. Ikäihmisten palvelujen strategia on tilaajan työkalu. Palvelustrategia laaditaan valtuustokausittain ja sitä valmistellaan tiiviissä yhteydessä kaupunkistrategian kanssa. Tämä ikäihmisten palvelujen strategia korvaa viimeksi lokakuussa 2007 päivitetyn ikäihmisten palvelujen hankintasuunnitelman. 1.2 Palvelujen nykytila Kansallisessa ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa on annettu suuntaviivat tavoitteelliselle palvelurakenteelle, jolla pystyttäisiin mahdollisimman hyvin

4 tukemaan ikäihmisten omassa kodissa selviytymistä 1. Suosituksesta selviää, kuinka suuri osuus kaikista yli 75 vuotiaista pitäisi olla eri palvelujen piirissä vuonna Tampereen palvelurakenteen osalta säännöllisessä kotihoidossa ollaan lukujen perusteella lähellä laatusuosituksen tavoitteita. Muilta osin Tampereen palvelurakenne poikkeaa merkittävästi laatusuosituksen tavoitteista. Erityisesti pitkäaikaisen laitoshoidon suuri osuus ja vastaavasti tehostetun palveluasumisen vähäisyys ovat Tampereen palvelurakenteelle ominaisia piirteitä. 4 Taulukko 1: Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukainen palvelurakenne ja Tampereen tilanne. Yli 75 vuotiaista palvelujen piirissä: Laatusuosituksen tavoite v Tilanne Tilanne Säännöllisen kotihoidon piirissä % 11,5 % 11,3 %* Omaishoidon tukea saavat 5 6 % 2,2 % 2,6 % Tehostetussa palveluasumisessa 5 6 % 1,6 % 2,1 % Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 3 % 8,6 % 8,0 % * = mikäli säännölliseen kotihoitoon lasketaan Kuusikko ryhmän suosituksen mukaisesti myös keskiraskas palveluasuminen, on prosenttiosuus 13,2 %. Säännöllisen kotihoidon osalta Tampereen palvelurakenne näyttäisi olevan etenemässä kohti laatusuosituksessa asetettuja tavoitteita. Kotona asumista tukevan strategian toteuttamisen kannalta on kuitenkin ongelmallista, että suurin osa säännöllisen kotihoidon asiakkaista on suhteellisen vähän kotihoidon palveluja tarvitsevia. Kaikista säännöllisen kotihoidon piirissä vuoden 2008 aikana olleesta asiakkaasta 5,9 % sai vähintään 40 tuntia kotihoidon palveluja kuukaudessa. Alle 10 tuntia kuukaudessa palveluja saaneiden osuus säännöllisen kotihoidon asiakkaista oli peräti 59,3 %. Asiakkaiden saamat palvelutunnit eivät sinällään kerro asiakkaiden palvelutarpeesta, mutta kuvaavat käytössä olevien resurssien kohdentumista. Säännöllisen kotihoidon asiakasrakenteesta ja palvelutarpeista saadaan RAI arviointijärjestelmän myötä jatkossa nykyistä kattavampaa tietoa. Kasvavien hoidollisen tarpeiden tyydyttäminen asiakkaan omassa kodissa edellyttäisi enemmän apua tarvitsevien kotihoidon asiakkaiden osuuden merkittävää kasvattamista. Tämä asia tuli esille myös Kuntamaisema Oy:ltä tilatussa ikäihmisten palvelujen selvityksessä, jonka tulosten perusteella Tampereella säännöllisen kotihoidon asiakkaiden hoitoisuus on keskimäärin pienempi kuin vertailukunnissa. Kotihoidon peittävyyden kasvattaminen vähän apua tarvitsevilla asiakkailla ei riitä kotona asumista tukevan strategian toteuttamiseen, vaan samanaikaisesti pitäisi pystyä lisäämään erityisen paljon säännöllisen kotihoidon palveluja tarvitsevien asiakkaiden määrää. Tämä edellyttää mm. kotihoidon kriteerien uudistamista ja kriteerejä todentavien yhdenmukaisten mittareiden kehittämistä sekä kotihoitoa tukevien lääkäripalvelujen vahvistamista. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessiin kuuluu yli 21 vuotiaiden omaishoidon tuki. Omaishoidon tukea saavia yli 75 vuotiaita on Tampereella 1 Sosiaali ja terveysministeriö 2008.

5 laatusuosituksen tavoitetta vähemmän. Tämä johtuu omaishoidon tuen määrärahan kohdistamisesta pienemmälle kohdejoukolle, mikä käytännössä tarkoittaa suurempia asiakaskohtaisia palkkioita kuin muissa suurissa kaupungeissa. Vuonna 2007 Tampereen keskimääräinen vuosikustannus yhtä omaishoidon tuen saajaa kohden oli Kuusikkokuntien korkein. Seuraavaksi korkein vuosikustannus oli Espoossa Kuusikkokuntien keskiarvo oli Tampereen omaishoidon tuen kokonaiskustannukset n. 6,5 miljoonaa olivat esimerkiksi yli 1,2 miljoonaa suuremmat kuin Turussa, vaikka omaishoidon tuen asiakkaita oli Turussa 80 enemmän vuoden 2007 aikana. 2 Yli 75 vuotiaiden tamperelaisten omaishoidon tuen peittävyyttä on mahdollista nostaa olemassa olevilla resursseilla, mikäli käytettävissä olevat määrärahat jaetaan useammalle henkilölle. Tämä kuitenkin tarkoittaisi pienempiä asiakaskohtaisia palkkioita. Peittävyyden merkittävä lisääminen nykyisellä palkkiotasolla edellyttäisi omaishoidon tuen määrärahojen huomattavaa lisäämistä. Hoitopalkkion lisäksi omaishoidon tukeen liittyy olennaisena osana myös lakisääteisten vapaapäivien järjestäminen. Lakisääteisistä vapaapäivistä merkittävä osuus jää käyttämättä mm. siitä syystä, ettei hoidettavalle löydy soveltuvaa hoitopaikkaa tai omaishoitaja ei halua hoidettavan siirtyvän muualle vapaapäivän ajaksi. Vaihtoehtoisen tapojen löytäminen vapaapäivien järjestämiseksi ja omaishoitajan jaksamisen tukemiseksi on oleellinen osa omaishoidon tuen kokonaisuuden kehittämistä. Siirtyminen omasta kodista tehostettuun palveluasumiseen tai pitkäaikaiseen laitoshoitoon eli vanhainkotihoitoon ja pitkäaikaiseen sairaalahoitoon ovat vaihtoehtoja siinä vaiheessa, kun selviytyminen omassa kodissa tai palaaminen sinne mahdolliselta sairaalajaksolta ei ole mahdollista kotona asumista tukevien palvelujen turvin. Pitkäaikainen sairaalahoito on seurausta sairaalajaksosta, joka ei pääty kotiutumiseen tai siirtymiseen palveluasumiseen tai vanhainkotiin. Laatusuosituksen mukaisesti vuonna 2012 yli 75 vuotiaista 5 6 % tulisi olla tehostetun palveluasumisen ja korkeintaan 3 % pitkäaikaisen laitoshoidon piirissä. Yhteensä ympärivuorokautisen hoidon paikkoja pitäisi siis olla 8 9 %:lle yli 75 vuotiaista. Tällä hetkellä yli 75 vuotiaista tamperelaisista 2,1 % on tehostetun palveluasumisen ja 8,3 % pitkäaikaisen laitoshoidon piirissä. Yhteensä ympärivuorokautisissa hoitopaikoissa on näin ollen 10,4 % yli 75 vuotiaista tamperelaisista. Pitkäaikaisen laitoshoidon suuri osuus Tampereella selittyy vanhainkotipaikkojen määrällä sekä pitkäaikaisen sairaalahoidon suurena osuutena koko sairaalahoidosta. Koukkuniemen vanhainkodissa on yhteensä 856 paikkaa. Määrä pitää sisällään myös Koukkuniemen vanhainkodin yhteydessä olevan Rauhaniemen sairaalan 115 sairaalapaikkaa. Lisäksi Tampere on hankkinut 210 vanhainkotipaikan palvelut yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Yhteensä vanhainkotipaikoiksi laskettavia paikkoja on näin ollen Vuoden 2008 lopussa vanhainkotipaikoista yhteensä paikkaa eli n. 94 % oli yli 75 vuotiaiden käytössä. 5 2 Kuusikko 6/2008, luvut sisältävät kaikki omaishoidon tuen saajat.

6 6 Tampereella on yhteensä 597 geriatrisen kuntoutuksen ja pitkäaikaisen hoidon sairaalapaikkaa. Vuoden 2008 lopussa näistä paikoista 52 % eli 310 paikkaa oli pitkäaikaishoidon käytössä. Kaikista pitkäaikaisen sairaalahoidon käytössä olleista paikoista puolestaan 208 paikkaa oli yli 75 vuotiaiden pitkäaikaispotilaiden käytössä. Yhteensä pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja vuoden 2008 lopussa oli 1 376, joista paikkaa eli 88 % oli yli 75 vuotiaiden käytössä. Tehostetun palveluasumisen paikkoja oli puolestaan käytössä yhteensä 381, joista vuoden 2008 lopussa 327 paikkaa eli 86 % oli yli 75 vuotiaiden käytössä. Laatusuosituksiin nähden Tampereen haasteena on vanhainkotihoidon ja pitkäaikaisen sairaalahoidon paikkojen vähentäminen sekä korvaaminen kotona asumista tukevilla palveluilla sekä tehostetun palveluasumisen paikoilla. Oikeaaikaisilla ja asiakkaiden tarpeiden kannalta tarvittavia kotona asumista tukevia palveluja sekä tehostettua palveluasumista lisäämällä pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevien määrää olisi mahdollista vähentää. Erityisesti sairaalahoidon osalta korvaavilla palveluilla olisi mahdollista vähentää pitkäaikaiseen sairaalahoitoon ajautuvien määrää. Sairaalaan joutuvien kannalta keskeisintä on välitön kuntoutus sekä oikea aikainen ja asiakkaiden tarpeisiin soveltuva jatkohoito. Sairaalajaksonsa alussa useat kuntoutusta saaneista asiakkaista pärjäisivät toimintakykynsä puolesta sairaalahoitoa kevyemmissä palveluissa kuten ympärivuorokautisessa kotihoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa. Sairaalajakson pidentyessä asiakkaan laitostumisen riski kasvaa ja mahdollisuudet siirtyä kevyempiin palvelumuotoihin heikentyvät, jolloin myös sairaalahoidon muuttuminen pitkäaikaiseksi sairaalahoidoksi on todennäköisempää. Taloudelliset resurssit eivät mahdollista sekä nykyisen laitoskapasiteetin ylläpitämistä että kotona asumista tukevan strategian kannalta tarvittavia panostuksia kotona asumista tukeviin palveluihin. Varsinkaan nykyisessä taloudellisessa tilanteessa merkittävien lisäresurssien kohdistaminen ydinprosessiin on erittäin epätodennäköistä. Rakenteen muuttaminen kohti laatusuosituksen tavoitteita on kuitenkin mahdollista kohdentamalla olemassa olevia resursseja uudella tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa pitkäaikaisen laitoshoidon osittaista korvaamista asiakkaiden tarpeisiin vastaavilla kotona asumista tukevilla sekä tehostetun palveluasumisen palveluilla.

7 7 2. Toimintaympäristön haasteet Ikäihmisten palvelutarpeiden kehittymiseen keskeisimmin vaikuttavia tekijöitä ovat ikäihmisten fyysisen ja henkisen toimintakyvyn kehittyminen, väestön ikärakenne, olemassa oleva ikäihmisten palvelujärjestelmä eli palvelurakenne sekä palvelu ja hoitoketjujen toiminta. Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa palvelutarpeita ja palvelurakennetta arvioidaan erityisesti itsenäisen kotona selviytymisen näkökulmasta: miten ikäihmisten itsenäistä omassa kodissa selviytymistä voidaan tukea mahdollisimman hyvin ja miten turvataan riittävä kuntoutus, hoiva ja huolenpito siinä vaiheessa, kun omassa kodissa asuminen ei enää ole mahdollista. Palvelujen laatusuosituksessa omalla kodilla tarkoitetaan nimenomaan siviilikotia, ei vanhainkotia tai palveluasuntoa. Merkittävin ihmisten palvelutarpeeseen vaikuttava tekijä on toimintakyky. Mitä paremmassa kunnossa ikäihmiset ovat fyysiseltä ja henkiseltä toimintakyvyltään, sitä pienemmät heidän hoidolliset palvelutarpeensa ovat. Tamperelaiset ikäihmiset itse kokevat terveytensä ja toimintakykynsä kohentuneen viimeisten vuosien aikana. Säännöllisesti tehtävän kyselyn perusteella ikäihmiset esimerkiksi kokevat kykynsä selviytyä kotitöistä parantuneen, mikä luonnollisesti parantaa kotona selviytymisen edellytyksiä 3. Palvelujärjestelmän kehittämisen kannalta olennaista on löytää tekijät ja palvelut, joilla ikäihmisten toimintakykyä ja sen säilymistä voidaan tukea entistä paremmin ja siirtää samalla hoidollisten palvelutarpeiden syntymistä mahdollisimman pitkälle. Korkea ikä ei automaattisesti tarkoita alentunutta fyysistä tai henkistä toimintakykyä. Iän kasvaessa todennäköisyys toimintakyvyn laskuun kuitenkin kasvaa: mitä korkeamman iän ihminen saavuttaa, sitä todennäköisemmin hänen toimintakykynsä ja jaksamisensa heikkenee. Tutkimusten mukaan kotona asuvista yli 75 vuotiaista noin % tarvitsee jonkinlaista apua ajoittain ja noin % tarvitsee säännöllistä apua. Noin 50 % yli 85 vuotiaista tarvitsee säännöllisesti ulkopuolista apua. Yksittäisistä toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä merkittävimpiä ovat muistisairaudet, joka on vahvasti ikäsidonnaisia. Valtakunnan tasolla noin 8 % yli 65 vuotiaista ja 35 % yli 85 vuotiaista kärsii vähintään keskivaikeasta dementiasta. 4 Tamperelaisten ikäihmisten määrä kasvaa ennusteiden mukaan huomattavasti vuoden 2030 tienoille kääntyen sen jälkeen hiljalleen laskuun. Väestön ikääntymiseen liittyvät palvelutarpeet tulevatkin kasvamaan huomattavasti 3 UKK instituutti: Tampereen sosiaali ja terveyskyselyt Sosiaali ja terveystoimen julkaisuja 10/2002.

8 8 seuraavien vuosikymmenten aikana, mutta suurten ikäluokkien ikääntymiseen liittyvä palvelutarpeiden kasvu tulee olemaan väliaikaista. Taulukko 2. Ennusteen mukainen ikäihmisten määrän absoluuttinen muutos yli 65 v yli 75 v yli 85 v yli 95 v Lähde: Tampereen kaupungin väestösuunnite, Tietula Taulukko 3. Ennusteen mukainen ikäihmisten määrän suhteellinen muutos yli 65 v. 3,6 % 7,9 % 12,4 % 16,5 % 20,2 % 25,9 % 35,2 % yli 75 v. 1,8 % 3,5 % 5,3 % 7,8 % 9,9 % 15,0 % 26,8 % yli 85 v. 5,8 % 9,3 % 12,5 % 16,9 % 21,7 % 26,1 % 37,7 % yli 95 v. 20,9 % 24,5 % 23,7 % 28,9 % 32,8 % 47,0 % 88,5 % Lähde: Tampereen kaupungin väestösuunnite, Tietula Väestöennusteiden perusteella suhteellisesti kovin kasvu tulee vuoteen 2020 mennessä tapahtumaan yli 85 ja yli 95 vuotiaiden ikäryhmässä. Suhteellisesti kovin kasvu tulee näin ollen tapahtumaan niissä ikäluokissa, joissa kuntalaisten hoidolliset palvelutarpeet ovat kaikista suurimpia. Olemassa oleva palvelujärjestelmä eli palvelurakenne sekä palvelu ja hoitoketjut ohjaavat palvelutarpeiden kohdentumista ja vaikuttavat myös niiden syntymiseen. Ikäihmisten kotona asumista tukevan strategian toteuttaminen edellyttää monipuolisten ennaltaehkäisevien palvelujen lisäksi sitä, että syntyviin hoidollisiin palvelutarpeisiin pystytään vastaamaan mahdollisimman pitkälle asiakkaan omassa kodissa. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisten palvelujen viemistä asiakkaan kotiin sekä kotiin vietäviä palveluja tukevien kodin ulkopuolisten palvelujen järjestämistä ja mahdollistamista. Yhdessä nämä palvelut muodostavat kotona asumista tukevien palvelujen kokonaisuuden. Kaikissa tapauksissa omassa kodissa selviytyminen kotona asumista tukevista palveluista huolimatta ei ole mahdollista. Esimerkiksi vaikeaa dementiaa sairastavien selviytyminen omassa kodissa ei yleensä ole mahdollista. Tällöin tarvitaan ympärivuorokautisia hoitopaikkoja, missä asumiseen yhdistyy tarvittavat hoidon ja hoivan palvelut. Käytännössä tämä tarkoittaa tehostetun palveluasumisen tai vanhainkotihoidon palveluita. Olemassa oleva palvelurakenne vaikuttaa palvelu ja hoitoketjujen toimintaan eli siihen, miten ja missä ikäihmisten palvelutarpeisiin pyritään vastaamaan. Mikäli palvelurakenteessa korostuvat kotona asumista tukevat palvelut kuten ennaltaehkäisevät palvelut, kotihoito ja sitä tukevat erilaiset toimintakykyä ylläpitävät ja kuntouttavat palvelut sekä omaishoidon tuki, voi entistä useampi

9 ikäihminen esimerkiksi sairaalajakson ja kuntoutuksen jälkeen palata omaan kotiinsa, minne tarvittaessa järjestetään riittävät palvelut tai muu tarvittava kotona selviytymisen tuki. Mikäli palvelurakenteessa puolestaan korostuu ympärivuorokautinen hoito esimerkiksi tehostetussa palveluasumisessa, vanhainkodissa tai pitkäaikaisessa sairaalahoidossa, sitä enemmän asiakkaat myös ohjautuvat kotona asumista tukevien palvelujen sijasta näihin ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon hoitopaikkoihin. Käytännössä olemassa olevat pitkäaikaishoidon paikat ovat aina käytössä riippumatta paikkojen määrästä sekä asiakkaiden palvelutarpeista ja kotona asumisen edellytyksistä, sillä organisaation näkökulmasta kustannuksia tuottavien pitkäaikaispaikkojen pitäminen tyhjillään ei ole järkevää. Toisaalta asiakkaan siirtäminen ympärivuorokautiseen jatkohoitoon koetaan usein helpommaksi ja varmemmaksi vaihtoehdoksi kuin esimerkiksi kotiuttamiskokeilu tai kotiin annettavien palvelujen ja avun lisääminen. Laitoshoito koetaan yleisesti turvallisena, turvallisempana kuin koti, vaikka esimerkiksi kaatumistapaturmat keskittyvät lähinnä laitoksiin, ja vanhusten yksinäisyyttä esiintyy myös laitoksissa. 9

10 10 3. Tampere virtaa kaupunkistrategia 2020 Visio kertoo, millainen kaupungin halutaan olevan vuonna Siinä on esitetty kiteytetysti strategian keskeisimmät viestit. Tampereen kaupunkistrategian nimi ja visio: Tampere virtaa Sujuvan elämän suuri kaupunki vastuullisesti kehityksen kärjessä Tampere on haluttu ja elinvoimainen asuin ja vierailukaupunki. Palvelujen, kaupunkirakenteen ja liikenteen toimivuus sekä viihtyisä ja turvallinen elinympäristö varmistavat hyvän elämänlaadun. Tampere on kasvava kaupunki. Kaupunkiseutua rakennetaan yhtenä kokonaisuutena kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tampere on edelläkävijä asiakaslähtöisissä palveluissa, ympäristön huomioon ottavissa valinnoissa ja osaamisessa. Toimintaperiaatteet taasen ovat arvoihin pohjautuvia ja yhdessä sovittuja toimintatapoja, jotka ohjaavat kaupungin päätöksentekoa ja toimintaa. Ne varmistavat strategian toteutumista. Tampereen toimintaperiaatteiksi on nostettu seuraavat: Hyvä palvelu Palvelemme kuntalaisia ammattitaitoisesti ja heitä arvostaen. Tarjoamme palvelua yksilöllisyyttä kunnioittaen, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Kehitämme palvelua yhdessä kuntalaisten kanssa. Yhdessä tekeminen Toimimme avoimesti verkostoissa ja edesautamme niiden syntymistä. Kannustamme osallistumiseen ja vastuun ottamiseen lähiyhteisöissä. Teemme

11 11 työtä yhdessä siihen sitoutuen ja osaamistamme kehittäen. Arvostamme omaa ja muiden työtä yli rajojen. Vastuullisuus Toimimme taloudellisesti, koska olemme vastuussa resurssien parhaasta mahdollisesta käytöstä. Edistämme toiminnallamme kuntalaisten tasavertaista hyvinvointia ja turvallisuutta sekä henkilöstön tasa arvoa. Turvaamme tulevaisuutemme kantamalla vastuuta ympäristöstämme. Aloitteellisuus Olemme luovia ja aloitteellisia. Etsimme uusia ideoita ja innovaatioita. Vahvistamme kuntalaisten aktiivisuutta, yhteistoimintaa sekä kunnallista demokratiaa ja vaikuttamismahdollisuuksia. Strategiset päämäärät täsmentävät visiota ja kertovat tulevaisuuden suhteen tehdyistä valinnoista. Ne ilmaisevat, millainen Tampere on vuonna 2020, kun kaupunkistrategia on toteutunut. Visio ja strategiset päämäärät kertovat yhdessä strategian olennaisen sisällön. Ikäihmisten palveluissa painottuvat kuntalainen ja hyvinvointi näkökulman strategiset päämäärät. Taulukko 4. Tampereen kaupunkistrategian strategiset päämäärät. KAUPUNKI STRATEGIAN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 2020 Kuntalainen ja hyvinvointi Painopiste ennaltaehkäisyssä ja asiakaslähtöisyydessä sekä toimintakyvyn, yhteisöllisyyden ja moniarvoisuuden vahvistamisessa Elinvoima ja kilpailukyky Painopiste vetovoiman vahvistamisessa, kansainvälisyydessä ja jatkuvassa uusiutumisessa 1. Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut 2. Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla 3. Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä 4. Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen ja omaehtoinen ja yhteisöllinen toiminta on lisääntynyt 5. Tampere on vetovoimainen kansainvälinen yritysympäristö ja kulttuurikaupunki 6. Tampere on korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen keskittymä 7. Kaupunkiseutua rakennetaan kokonaisuutena yhdessä naapurikuntien kanssa

12 12 Kaupunkirakenne ja ympäristö Painopiste eheässä kaupunkirakenteessa ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä Sisäinen toiminta ja johtaminen 8. Kaupunkirakenne on ehyt ja tiivis ja keskusta on elävä 9. Joukkoliikenne on sujuvin vaihtoehto 10. Elinympäristöt ovat laadukkaita ja monimuotoisia 11. Energiankäyttö on tehokasta ja uusiutuvien energialähteiden osuus on kasvanut 12. Kaupunkia johdetaan konsernin kokonaisedun näkökulmasta Painopiste hyvässä johtamisessa, tuottavuuden lisäämisessä ja vakaassa taloudessa

13 13 4. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin tahtotila Tavoitetila 2020 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin tavoitetila vuoteen 2020: Palvelutarpeen kasvuun vastataan kotona asumista tukevan strategian ja ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen palvelurakennelinjauksen pohjalta. Tavoitetilaan pääsemiseksi on ikäihmisten palvelujen vastattava toimintaympäristön haasteisiin. Haasteet kiteytetysti: Palvelurakenteen muutos laitoshoidosta kotona asumisen tukemiseen ja eri puolille kaupunkia sijoittuvaan tehostettuun palveluasumiseen Ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistaminen Tavoiteltavat palvelurakenteen muutos ja palvelukysynnän hallinta edellyttävät ajattelutavan ja asenteiden muutosta ja tiedon lisäämistä Palveluverkon sopeuttaminen lisääntyvään palvelutarpeeseen Koukkuniemen alueen sekä muiden asuin ja hoitoyksiköiden kehittäminen painottaen kodinomaisuutta ja elämänkaariasumista Kaupunki ja asumisympäristöjen esteettömyyden ja ekologisuuden edistäminen Asiakas ja potilasvirtojen sekä palvelu ja hoitoketjujen kokonaisuuden hallinta sekä asiakasohjauksen kehittäminen Ikäihmisten palvelutarpeisiin tasapuolisesti vastaavat ja kustannustehokkaat palvelut Vanhustyön houkuttelevuuden lisääminen, jotta työvoiman saatavuus taataan.

14 14 5. Tilaajan strategiset tavoitteet Tilaajan eli ikäihmisten palvelujen lautakunnan strategiset tavoitteet on asetettu pääasiassa kuntalainen ja hyvinvointi näkökulman strategisille päämäärille. Lisäksi näkökulman sisäinen toiminta ja johtaminen strategiselle päämäärälle on asetettu kaksi tavoitetta. Tavoitetaulukkoon on koottu ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessia koskettavat kaupunkistrategian tavoitteet, jotka tarkennetaan edelleen tilaajan strategisiksi tavoitteiksi eli palvelustrategian tavoitteiksi. Kaupunkistrategiasta johdetut palvelustrategian tavoitteet Kaupunkistrategian päämäärä: 1. Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut Kaupunkistrategian tavoite Kaupunkistrategian tavoitteiden mittarit Palvelustrategian tavoitteet Palvelustrategian tavoitteiden mittarit Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Uudet ennaltaehkäisevät toimenpiteet palveluissa Terveyden edistämisen toimenpiteiden toteutustilanne 1. Laaditaan ydinprosessien (iki, teto, lanu) yhteinen kontinenssikyvyn edistämisen ohjelma 2. Kulttuurikaariprojektissa luodaan uusi toimintamalli kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen koordinointiin ja välitykseen eri ikäihmisten palveluihin 3. Päihde ja mielenterveys osaamisen vahvistaminen kotona asumista tukevissa palveluissa Työryhmän nimeämisen tilanne, ohjelman laadinnan ja toteutuksen tilanne Toimintamalli luotu ja käytössä Kotihoidon päihde ja mielenterveysavainosaajien verkoston laajuus Asukkaiden turvallisuus on parantunut Paikallisen turvallisuussuunnitelman toteutustilanne 4. Laaditaan ja otetaan käyttöön ikäihmisten palvelujen lautakunnan turvallisuussuunnitelmaa jalkauttava toimenpidesuunnitelma Suunnitelman valmistelu ja toteutustilanne

15 15 Kaupunkistrategian päämäärä: 2. Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Kaupunkistrategian tavoite Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Kaupunkistrategian tavoitteiden mittarit Laadunhallinnan kehittämistilanne Palvelustrategian tavoitteet Palvelutasomittarien (SLA) käyttö palvelusopimuksissa laajenee ja vakiintuu Palvelustrategian tavoitteiden mittarit SLA palvelutasomittarit sisältävien sisäisten ja ulkoisten palvelusopimusten määrä 6. Asiakkaiden tyytyväisyyttä kaupungin järjestämiin ikäihmisten palveluihin seurataan järjestelmällisesti Ikäihmisten palveluihin soveltuva järjestelmällinen tapa kerätä tietoa asiakastyytyväisyydestä luotu ja kuvattu Palveluketjujen toimivuutta parantavat toimenpiteet 7. Ikäihmisten palveluketjujen toiminta tehostuu Asiakaslähtöisten ja sujuvien palveluketjujen kehittämistyön (IKIUUDI) valmistelu ja toteutustilanne Päättyneiden hoitojaksojen määrä ja keskimääräinen pituus sairaalayksiköissä Palveluverkko on tasapuolinen ja toimiva Kriteerien päivittämisen ja palvelutarpeen arviointia tukevien RAItoimintakykymittarien hyödyntämisen tilanne Koukkuniemen alueen kehittämisohjelman toteutustilanne Palveluverkkosuunnitelman hyväksyttyjen toimenpiteiden toteutustilanne Esteettömyysohjelman toteutustilanne 8. Palvelujen myöntämisen kriteerit ja kriteerien arvioinnin perusteet tarkistetaan 9. Koukkuniemen alueen kehittäminen etenee 10. Edistetään ikäihmisten kotona asumisen kannalta Kaupungin myöntämien hissiavustusten yhteismäärä ( )

16 16 välttämättömän asuinympäristöjen esteettömyyden toteutumista Valtion myöntämää ikäihmisten ja vammaisten asuntojen korjausavustusta koskevien hakemusten määrä Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Palvelut vastaavat kuntalaisten kulttuuritaustojen moninaisuuteen Uudet sähköiset palvelut Yhteisen kehittämisen hyvät käytännöt Palvelusetelien käyttöönoton laajentuminen Yhdenvertaisuussuu nnitelman laadinta ja toteutustilanne 11. Kotona asumista tukeviin palveluihin liittyvien kehittämisprojektien kokoaminen yhden sateenvarjohankkeen alle 12. Palvelusetelien käyttöä laajennetaan omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämisessä, kotihoidon palveluissa sekä asumispalveluissa 13. Kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma laaditaan ja sitä sovelletaan ikäihmisten palveluissa Sateenvarjohankkeen kokoamisen ja kehittämisprojektien tulosten hyödyntämisen tilanne Käytettyjen palvelusetelien arvo ( ) seuraavissa palveluissa: omaishoidon tuen lakisääteiset vapaapäivät kotihoidon palvelut asumispalvelut Yhdenvertaisuussuunnitel man laadinnan ja soveltamisen tilanne ikäihmisten palveluissa Kaupunkistrategian päämäärä: 3. Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Kaupunkistrategian tavoite Ikäihmisistä 91 % asuu kotona, vähintään 4 % tehostetussa Kaupunkistrategian tavoitteiden mittarit Kotona asuvien yli 75 vuotiaiden suhteellinen osuus kaikista yli 75 Palvelustrategian tavoitteet Kotona asumista tukevien palvelujen osuutta ydinprosessissa lisätään Palvelustrategian tavoitteiden mittarit Kotona asumista tukevien palvelujen osuus (%) koko ydinprosessin palvelutilauksesta

17 17 palveluasumisessa ja enintään 5 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa vuotiaista 15. Paljon apua tarvitsevien asiakkaiden määrää ja osuutta kotihoidon asiakasrakenteessa lisätään Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät ja osuudet eri intensiteettiluokissa (intensiteettiluokat = palvelutuntien toteuma kuukaudessa: alle 10 h, h, h, h, h, yli 80 h)* Tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75 vuotiaiden suhteelliset osuudet kaikista yli 75 vuotiaista 16. Kotona asumista tukeva kuntoutus lisääntyy 17. Tehostetun palveluasumisen osuus lisääntyy 18. Pitkäaikaisen laitoshoidon osuus pienenee * korvataan jatkossa Kotihoidon RAI:sta saatavalla asiakasrakennemittarilla Kotiutettujen osuus (%) sairaalayksiköistä (tkvuodeosastot) uloskirjatuista Toteutuneet hoitovuorokaudet tehostetussa palveluasumisessa / yli 75 vuotiaat Toteutuneet hoitovuorokaudet pitkäaikaisessa sairaalahoidossa ja vanhainkotihoidossa yhteensä / yli 75 vuotiaat Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Palveluintegraattorimallin toimivuus Palveluasumisen paikkojen määrä kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja päihdehuollon asiakkaille 19. Kotitori toimintamalli vakiintuu osaksi ikäihmisten palveluita 20. Ikääntyneiden päihde ja mielenterveys palveluja tarvitsevien asiakkaiden asumispalveluja lisätään Kotitoripalveluintegraattorille tulleiden yhteydenottojen määrä Integraattorin välittämien kaupungin järjestämisvastuulla olevin kotihoidon palvelujen SLApalvelutasomittarien toteumat Uusien päihde ja mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden asumispalvelupaikkojen (tuettu asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen) määrä

18 18 Kaupunkistrategian päämäärä: 4. Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen ja omaehtoinen ja yhteisöllinen toiminta on lisääntynyt Kaupunkistrategian tavoitteiden mittarit Kaupunkistrategian tavoite Kuntalaisten mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen erilaisissa yhteisöissä ovat lisääntyneet Kaupunginosatoiminnan kattavuus Palvelustrategian tavoitteet Lisätään alueellisia päivätoimintapaikkoja Palvelustrategian tavoitteiden mittarit Uudet alueelliset päivätoimintapaikat Kaupunkistrategian päämäärä: 12. Kaupunkikonsernia johdetaan kokonaisedun näkökulmasta Kaupunkistrategian tavoite Palvelujen järjestäminen on tehokasta ja laadukasta ja sitä tuetaan kehittyvällä monituottajamallilla Kaupunkistrategian tavoitteiden mittarit Uudet hankintaavaukset kilpailulle Sopimusohjauksen kehittämisen tilanne (sisältää tehokkuuden ja laadun seurannan kehittämisen) Palvelustrategian tavoitteet Kilpailutettujen palveluhankintojen osuus kasvaa 23. Luodaan ja otetaan käyttöön kannustejärjestelmä palvelusopimuksissa Palvelustrategian tavoitteiden mittarit Kilpailutettujen palveluhankintojen osuus ydinprosessin kokonaistilauksesta Kannustejärjestelmän kehittämisen ja käyttöönoton tilanne

19 19 6. Seuranta ja raportointi Tampereen kaupunkistrategia laaditaan valtuustokausittain. Valtuustokauden puolivälissä kaupunkistrategia päivitetään. Silloin arvioidaan kaupunkistrategian osuvuutta suhteessa toimintaympäristön haasteisiin ja tehdään strategiaan tarvittavat muutokset. Tämä sekä toimintaympäristön mahdolliset muutokset saattavat aiheuttaa palvelustrategioiden päivitystarvetta jo kesken. Uusi kaupunkistrategia laaditaan jälleen seuraavan alussa vuonna 2013, jolloin laaditaan myös uudet palvelustrategiat. Palvelustrategioiden tavoitteiden toteutumista seurataan lautakunnissa kolme kertaa vuodessa talouden ja toiminnan raportoinnin yhteydessä. Seuranta ja raportointi kytkeytyvät sopimusseurantaan.

20 20 7. Hankintataulukko Hankintalinjaukset esitetään taulukkona. Palvelukokonaisuus Kotona asumista tukevat palvelut Palvelu/Hankinnan kohde Muutokset Tavoite Kotihoito Palvelusetelin kehittäminen kotihoitoon sekä rakennetun asuntokannan hoivateknologian kehittäminen Kuntalaisten valinnanmahdollisuuksien laajentaminen ja hoivateknologian siirtäminen helposti olemassa olevaan rakennuskantaan, jotta kotona asuminen mahdollistuu, esim. muistihäiriöisillä Palveluintegraattori käynnissä Kotitoritoimintamallin vakiinnuttaminen Lyhytaikaishoito Ulkoistetun väestövastuualueen laajentaminen Lyhytaikaisen kotona asumista tukevan kuntoutuksen lisääminen Vastataan kasvaviin palvelutarpeisiin Kotona asumisen tukeminen kuntoutuksella

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011

Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011 Mari Patronen projektijohtaja Tampereen kaupunki/ tilaajaryhmä/ ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I Kaupungin

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ Valtakunnallinen hissiseminaari Lahdessa 08.05.2014 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö Hissi on kiinteistön

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS. Tiedotustilaisuus 18.9.2013

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS. Tiedotustilaisuus 18.9.2013 IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS Tiedotustilaisuus Sairaalasta kotiin - kotihoito on ikäihmisten palvelujen perusta Laitostavasta rakenteesta siirrytään kotona pärjäämistä ja itsehoitoisuutta tukevaan

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Tilaajajohtaja Kari Hakari Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 5.5.2014 Toimintaympäristö 2 Väestö Väestön kasvun osatekijät 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

Johtaminen työryhmän I kokous. Maanantaina klo 13-15

Johtaminen työryhmän I kokous. Maanantaina klo 13-15 Johtaminen työryhmän I kokous Maanantaina 9.9.2013 klo 13-15 Hankkeen rooli Hankekunnan rooli Sitoutuminen työskentelyyn Tiedon välittäminen omassa organisaatiossa Oman nykytilan analysointi ja kuvaaminen

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Asumisen lähipalvelujen kehittämisen teemapäivä Yhteistyöseminaari, Kongressihotelli Linnasmäki Turku 16.11.2012 Jaana Huhta, STM Näkökulmia palvelujen kehittämiseen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa Vahvuudet ja kehittämiskohteet Päivi Tikkanen I&O muutosagentti, TtT FAKTOJA POHJOIS- SAVOSTA: 75v täyttäneiden

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi OPERATIIVINEN SOPIMUS : tilinpäätösraportointi Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP TAM TP Tulot 34 738 33 824 33 640 Menot 179 494 180 327 176 929 Netto 144 756

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari 16.12.2015 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki Oulu on Suomen viidenneksi suurin

Lisätiedot

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA 29.8.2013 VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA VALVANNE SYMPOSIUM - HYVÄN VANHUUDEN PUOLESTA 26.8.2013 Ismo Rautiainen Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden sosiaali- ja terveystoimiala

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Millaisia palveluja vanhoille suomalaisille? Lappi 28.11.2014 28.11.2014 Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Muutosten tuulia 2014 Vanhoja ihmisiä on vuosi vuodelta enemmän Hyvinvoivia vanhoja

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Ajankohtaista omaishoidosta ja muistiohjelmasta Kuntamarkkinat 11.9.2014 Eevaliisa Virnes, erityisasiantuntija Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma KOHO-työryhmän

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa seminaari 7.10.2014 Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Hankejohtaja Katariina

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry Anu Olkkonen-Nikula Muutosagentti, Ikääntyneiden palvelujen kehitysjohtaja

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen vuosisuunnitelmaesitys vuodelle Ikila Eläkeläisvaltuusto vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen

Ikäihmisten palvelujen vuosisuunnitelmaesitys vuodelle Ikila Eläkeläisvaltuusto vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen Ikäihmisten palvelujen vuosisuunnitelmaesitys vuodelle 2016 Ikila 16.9.2015 Eläkeläisvaltuusto 29.10.2015 vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen 1 Kaupunginhallituksen kehyslinjauksia TOP 10 -rakennemuutosesitysten

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna

Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja laatutason määritys Viranomaispäätökset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen nykytila

Ikäihmisten palvelujen nykytila Ikäihmisten palvelujen nykytila Leena Forma Tutkijatohtori 28.9.2015 Vanhojen ihmisten palvelujen tutkimus Tampereen yliopistossa Terveystieteiden yksikkö: Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin?

Miten tästä eteenpäin? Miten tästä eteenpäin? Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL Kainuun muutosagentti puh. 044 7101 669 Kainuu asukasluku 31.3.2016 72 437 (Puolanka ei mukana 2 765) Ivalo 661 km Oulu 182 km väkiluku yli

Lisätiedot

Teemat. Strategiajohtaja Reija Linnamaa Johtokuntakoulutus, Tampere talo. Mihin strategiaa tarvitaan? Tampere virtaa kaupunkistrategia

Teemat. Strategiajohtaja Reija Linnamaa Johtokuntakoulutus, Tampere talo. Mihin strategiaa tarvitaan? Tampere virtaa kaupunkistrategia Strategiajohtaja Reija Linnamaa 20.2.2013 Johtokuntakoulutus, Tampere talo Teemat Mihin strategiaa tarvitaan? Tampere virtaa kaupunkistrategia Strategian uudistaminen Strategian jalkauttaminen Tarvitsemme

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon (YAH) palveluseteli. 12.5.2014 Vanhusneuvoston kokous

Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon (YAH) palveluseteli. 12.5.2014 Vanhusneuvoston kokous Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon (YAH) palveluseteli 12.5.2014 Vanhusneuvoston kokous YAH:n asiakkuus Asiakas on oikeutettu ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon palveluihin silloin, kun asiakas

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke 2012 9.3.2012 Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Omaishoidon toimintaedellytysten parantaminen Omannäköinen

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm Kansallinen Ikääntymisen foorumi 12.11.2008 Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari Nordic Healthcare Group Oy Presiksen nimi, pvm 1 YHTEENVETO 1. Katsaus perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen vuosille

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE Loviisan kaupunkistrategia

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE Loviisan kaupunkistrategia 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 20.04.2012 Loviisan kaupunkistrategia Kaupunkistrategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset

Lisätiedot

Elinvoimainen Ylivieska 2021

Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021- kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana keskuksena. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot