Vähävaraisten avun toimenpideohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vähävaraisten avun toimenpideohjelma 2014 2020"

Transkriptio

1 Vähävaraisten avun toimenpideohjelma LUONNOS 1

2 Sisällysluettelo 1. Tunnistetiedot Ohjelman laatiminen Tilanne Suomessa Tuen kohteena oleva aineellinen puute Aineellisen avun ja vastaavien liitännäistoimenpiteiden kuvaus Vastaavat kansalliset ohjelmat Täytäntöönpano Vähävaraisimpien tukikelpoisuusperusteet Toimen valinta Kumppaniorganisaatioiden valinta Täydentävyys Euroopan sosiaalirahaston kanssa Ohjelman hallinnollinen rakenne Ohjelman seuranta ja arviointi Teknisen tuen käyttö Sidosryhmien osallistuminen ohjelman valmisteluun Rahoitussuunnitelma Tunnistetiedot Jäsenvaltio Nimike CCI Suomi Vähävaraisten avun toimenpideohjelma 2014FI05FMPO001 2

3 2. Ohjelman laatiminen 2.1 Tilanne Suomessa Vähävaraisten avun toimenpideohjelmassa keskitytään Suomessa yksinomaan lieventämään vähävaraisimpien ruuan puutetta. Tämä tapahtuu kansalaisjärjestöjen ja muiden kohderyhmien kanssa työskentelevien organisaatioiden välityksellä. Ruoanjakelutoiminta kumppaniorganisaatioissa tapahtuu pääsääntöisesti vapaaehtoistyönä. Huono-osaisuus on viime vuosina yleistynyt ja muuttunut aikaisempaa näkyvämmäksi ruoka-avun jakelun jäätyä pysyväksi ilmiöksi. Itä-Suomen yliopistossa valmisteltavan kansallisen ruoka-apututkimuksen puitteissa on arvioitu, että ihmistä hankkii viikoittain ruokansa leipäjonojen kautta. Ilmaisruoanjakelu tavoittaa suuren osan kaikkein huono-osaisimmista. Tutkimuksen mukaan suomalaisissa leipäjonoissa asioivat ovat pääasiassa perusturvaetuuksien varassa eläviä, vuokralla asuvia, huonossa työmarkkina-asemassa olevia ja iäkkäitä henkilöitä. Ruoka-apu tukee myös monien vähävaraisten lapsiperheiden arkea. Tilastokeskuksen hyvinvointikatsauksen mukaan (1/2014) suurperheiden ja yksinhuoltajien tulokehitys on muita heikompaa. Toimeentulovaikeudet koettelevat erityisesti yksinhuoltajatalouksia. Pienituloisuus on tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan yleisintä nuorten aikuisten ( vuotiaat) ja 75 vuotta täyttäneiden keskuudessa. Pienituloisuus koskee useammin naisia kuin miehiä, mutta miehillä on Suomessa yleensä suurempi syrjäytymisen riski kuin naisilla. Vaikka toimeentulotukilaki edellyttääkin kuntia vastaamaan väestön vähimmäismääräisestä toimeentulon turvasta, ei perusturva riitä kaikille päivittäisten kustannusten kattamiseen asumismenojen jälkeen. Tutkijat arvioivat ruoka-avun asiakkaiden kertomusten perusteella, että julkisen sektorin toimijat tukevat työmarkkinoilta pudonneita varsin hyvin silloin, kun kyse on lyhytkestoisista ja tavanomaisiksi luokitelluista tilanteista. Pitkäkestoisissa ja kasaantuvissa ongelmissa ihmiset näyttävät kuitenkin putoavan julkisen sektorin turvaverkkojen läpi ruoka- ja muun epävirallisen avun piiriin. Lisäksi on arvioitu, että varsinaista nälänhätää kokevat vain hyvin harvat. Puute ilmenee useimmiten jatkuvana riittämättömänä ja yksipuolisena ravintona. Aineellisen puutteen tyyppi: Toimenpideohjelmassa keskitytään lieventämään vain ruoan puutetta, joka toteutetaan jakamalla elintarvikeapua vähävaraisimmille kumppaniorganisaatioiden avustuksella. 3

4 2.2 Tuen kohteena oleva aineellinen puute Aineellisen avun ja vastaavien liitännäistoimenpiteiden kuvaus Maaseutuvirasto vastaa ruoka-apuna jaettavien elintarvikkeiden hankkimisesta ja kuljettamisesta kumppaniorganisaatioille. Elintarvikkeet ja niiden kuljetukseen ja varastointiin liittyvät palvelut hankitaan julkisten hankintojen menettelyjä käyttäen hallintoviranomaisen hyväksymän toteutussuunnitelman perusteella. Hankittaviksi valitaan kustannuksiltaan kohtuullisia tuotteita, jotta jaettavaksi saadaan suurempi määrä elintarvikkeita. Elintarvikejakelun tuotteiden turvallisuus ja laatu ovat keskeisellä sijalla suomalaisessa ruokapolitiikassa. Tuotteilla tulee olla riittävä säilytysaika ja niiden valinnassa pyritään monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota tukeviin ja ravintoarvoiltaan hyviin tuotteisiin. Tuotevalikoima ei sisällä tuotteita, joissa olisi runsaasti rasvaa ja sokeria. Sen sijaan suurin osa tuotteista sisältää runsaasti kuituja. Tällaisia voivat olla mm. puurohiutaleet, makaroni, lihasäilyke, hapankorput, hernekeitto ja mysli. Avustuspakettien sisältö voi vaihdella eri organisaatioilla esimerkiksi avunsaajien tarpeen ja perhekoon mukaan. Maaseutuvirasto toimittaa jaettavat elintarvikkeet kumppaniorganisaatioille pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Toimitusten ajankohdat sovitaan kumppaniorganisaatioiksi valittujen tahojen kanssa. Toimitusten määrää voidaan tarvittaessa muuttaa, mutta tällöin on otettava huomioon kustannustehokkuus. Uusina hankittavien elintarvikkeiden lisäksi Maaseutuvirasto tukee mahdollisuuksien mukaan elintarviketuottajien ja vähittäiskauppojen ylijäämävarastojen uudelleen hyödyntämistä, mikä voi lisätä jaettavan ruoka-avun määrää ja siten ohjelman vaikuttavuutta. Elintarvikkeiden hankinnassa voidaan hyödyntää myös asetuksen (EU) N:o 1308/ artiklan 2 kohdan mukaisesti julkisesta interventiosta poistettuja tuotteita komission määrittelemiä menettelytapoja käyttäen, edellyttäen, että em. tuotteiden käyttö on taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä siitä aiheudu kohtuuttomia viivytyksiä kumppaniorganisaatioille. Kumppaniorganisaatiot määrittelevät itse omien varastointimahdollisuuksiensa puitteissa, milloin ne jakavat elintarvikkeet vähävaraisimmille. Elintarvikkeita jaetaan vähävaraisille pääasiassa ruokapaketteina tai -kasseina, mutta elintarvikkeita voidaan käyttää kumppaniorganisaatioissa myös aterioiden valmistukseen. Elintarvikkeet jaellaan kumppaniorganisaatioiden siihen tarkoitukseen parhaaksi katsomissaan tiloissa. Elintarvikkeiden varastoinnissa ja käsittelyssä noudatetaan kansallisen Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) ohjetta. Ruoka-avun jakelu on pääsääntöisesti käynnistettävä mahdollisimman pian Maaseutuviraston toimituksen jälkeen. Tuotteet olisi saatava jaettua niiden viimeisen käyttöpäivämäärän puitteissa tai viimeistään Elintarviketurvallisuusviraston käyttöaikoja koskevan ohjeen mukaisesti. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/ artiklan 4 kohdan mukaisesti elintarvikkeita jakavilta kumppaniorganisaatioilta edellytetään sosiaalista osallisuutta tukevien liitännäistoimenpiteiden toteuttamista. Liitännäistoimenpiteitä voivat olla (viitteellinen luettelo) mm. seuraavat toimenpiteet: tiedottaminen julkisten tai kolmannen sektorin sosiaalista osallisuutta tukevista palveluista tai projekteista (ml. paikallisista aiheeseen 4

5 liittyvistä ESR-hankkeista), ohjaus sosiaali-, asunto- ja työllisyyspalveluihin, neuvonta tai tuki em. palveluiden käytössä tai muu osallisuutta vahvistava tuki. Kumppaniorganisaatioille ei myönnetä rahallista tukea liitännäistoimenpiteiden toteuttamiseen. Kumppaniorganisaation liitännäistoimenpiteitä toteutetaan joko ruoka-avun jakelun yhteydessä samassa tilassa, missä avustuspakettien jakelu tapahtuu, tai muussa kumppaniorganisaation parhaimmaksi katsomassa tilassa. Jakelutapahtuman yhteydessä on silloin kuitenkin vähintään tiedotettava, missä ja miten liitännäispalvelut ovat saatavilla. Liitännäistoimenpiteitä voidaan tarjota yhteistyössä myös toisen kumppaniorganisaation tai jonkun muun organisaation kanssa Vastaavat kansalliset ohjelmat Suomessa ei ole kansallista valtion tukemaa järjestelmää elintarvikkeiden jakamiselle ruoan puutteesta kärsiville. Joillakin yksittäisillä kunnilla on järjestetty elintarvikkeiden jakelua huono-osaisimmille. Osana seurakuntien diakonia-työtä järjestetään useilla paikkakunnilla ruoka-avun jakamista. Ruoka-avun jakaminen on muutoin osa monien vapaaehtoisjärjestöjen tehtäväkenttää. Jaettavia elintarvikkeita hankitaan organisaatioiden omalla rahoituksella tai niitä saadaan lahjoituksina ja kauppojen poistoista. Tämän toimenpideohjelman toteuttamiseksi perustetaan ruoka-avun välittämiseksi oma jakelujärjestelmä. Avun jakelu tapahtuu kumppaniorganisaatioiden kautta. Nämä organisaatiot voivat ottaa vähävaraisten avun rahaston tukemat elintarvikkeet osaksi muutoin toteuttamaansa elintarvikkeiden jakelua vähävaraisimmille tai ne voivat jakaa pelkästään tästä toimenpideohjelmasta annettavia elintarvikkeita. 5

6 3. Täytäntöönpano 3.1 Vähävaraisimpien tukikelpoisuusperusteet Ohjelman toteutus pohjautuu pääasiassa vapaaehtoisjärjestöjen ja muiden vähävaraisimpien parissa toimivien organisaatioiden avoimeen ruoka-avun jakamiseen. Kuten kohdassa on kuvattu, vähävaraisten avun rahaston tuella hankitut elintarvikkeet jaetaan kumppaniorganisaatioiden tarkoituksenmukaiseksi katsomissa paikoissa. Kumppaniorganisaatiot myös tiedottavat tarkoituksenmukaiseksi katsomiaan viestintäkanavia käyttäen elintarvikkeiden jakelutapahtumista ohjelman kohderyhmälle. Jakelutapahtumaan liittyvä sosiaalinen leimautuminen asettaa osallistumiselle niin suuren kynnyksen, että siihen osallistuminen itsessään on kriteeri kohderyhmään kuulumisesta. Ruoka-apua hakevan jonoon asettuminen on siten riittävä tukikelpoisuuden peruste. Kansallisen ruoka-apututkimuksen havainnot tukevat sitä, että jonoon asettuu vain sellaisia henkilöitä, jotka ovat todella avun tarpeessa. Ruoka-apua voidaan myös kohdentaa kumppaniorganisaation toiminnasta johtuvalle tietylle kohderyhmälle, esim. vähävaraiset lapsiperheet, maahanmuuttajat, asunnottomat. Tällöin ruoka-apua saavan vähävaraisimman henkilön tukikelpoisuus perustuu tämän palvelu- tai asiakkuussuhteeseen kumppaniorganisaation kanssa. Kumppaniorganisaatioksi hakeutuessa tulee hakijan tarvittaessa selvittää, miten ja millä perusteilla kohderyhmän rajaaminen tapahtuu. 3.2 Toimen valinta Toimenpideohjelman toteuttamiseksi ei järjestetä avoimia projektihakuja. Ohjelmaa toteutetaan Maaseutuviraston toteuttamien toimien kautta. Maaseutuvirasto on toimeenpannut aiemman EU:n maatalouspolitiikkaan sisältyneitä ruoka-apuohjelmia vuosina , joten sillä on vahva kokemus ruoka-apuna jaettavien elintarvikkeiden sekä kuljetusten ja välivarastointien hankinnasta julkisten hankintojen prosessien kautta sekä sopimusten solmimisesta elintarvikkeiden ja palvelujen toimittajien kanssa. Maaseutuvirasto on valtion budjettitalouden piirissä toimiva virasto, joten sillä on myös riittävät taloudelliset edellytykset olla toimien toteuttaja. Toimen toteuttamiseksi muodostetaan toimenpideohjelman hallinto- ja valvontajärjestelmän periaatteiden mukaiset hallinnolliset projektit. Vastaavasti teknisen tuen käyttöä varten muodostetaan hallinnolliset projektit. Toteutustapaan on päädytty rahaston toimeenpanosta eri viranomaistahojen kanssa käytyjen neuvotteluiden pohjalta ja ohjelman valmistelujen kuluessa mm. mahdollisten kumppaniorganisaatioiden näkemyksien perusteella. Ruoka-apua aiemmin jakamassa olleet järjestöt ovat vahvasti kannattaneet Maaseutuviraston toimimista toteuttajana. Koska kumppaniorganisaatioiden toiminnassa korostuu vapaaehtoistyö, ei niillä aina ole riittäviä resursseja toteuttaa EU-tuen edellyttämää projektia. Tuensaajana toimiminen aiheuttaisi monelle liian suuren hallinnollisen taakan. Toteutustapa mahdollistaa myös pienten järjestöjen toimimisen 6

7 kumppaniorganisaatioina, kun niiden ei itse tarvitse vastata toteuttajarooliin sisältyvistä taloudellisista ja hallinnollisista velvoitteista. Määrärahat toimeenpano-ohjelman toteuttamiseen Maaseutuvirastolle ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö Suomen valtion budjetista. Varojen käyttöjen ehtona on rahastoa koskevan lainsäädännön - niin EU-tason säädösten kuin kansallisten valtion talousarviovaroja koskevien säädösten noudattaminen. Hallintoviranomainen hyväksyy hallinnolliselle projektille tarkoitetun toimeenpanosuunnitelman. Hallintoviranomainen varmistuu, että toimintasuunnitelma on ohjelman mukainen ja sisältää vain ohjelmasta tukikelpoisia toimenpiteitä. 3.3 Kumppaniorganisaatioiden valinta Maaseutuvirasto järjestää elintarvikeapua jakaviksi kumppaniorganisaatioiksi haluaville hakuja. Kumppaniorganisaatioksi voidaan hyväksyä voittoa tavoittelematonta avustustoimintaa harjoittava järjestö tai muu yhteisö, joka kykenee toteuttamaan elintarvikeavun jakamista ja liitännäistoimenpiteitä asetusten ja määräysten mukaisesti. Kumppaniorganisaatioilla tulee olla riittävät toimintaedellytykset selviytyäkseen toimintaan liittyvistä seuranta- ja raportointivelvoitteista. Kumppaniorganisaation tulee olla yritys- ja yhteisötietojärjestelmään rekisteröitynyt organisaatio. Kumppaniorganisaatioksi voidaan valita keskusjärjestö millä tarkoitetaan organisaatiota, jolla voi olla ala- tai paikallisjärjestöjä tai vastaavia toimijoita kuten esimerkiksi seurakuntia. Maaseutuvirasto varmistuu asianmukaisin menettelyin, että valittavat kumppaniorganisaatiot täyttävät niille asetetut edellytykset. Valinnassa otetaan myös huomioon mahdollisuuksien mukaan organisaatioiden maantieteellinen sijainti, jotta ohjelman tuki olisi mahdollisimman kattavaa. Ohjelman toiminta-alue kattaa koko Suomen, Ahvenanmaa mukaan lukien. Ahvenanmaalle toimitettavan ruoka-avun määrä on enintään 0,5 % käytettävästä tuesta. Kumppaniorganisaatiot valitaan hallintoviranomaisen hyväksymän toimeenpanosuunnitelman mukaiseksi ajaksi. Jos kumppaniorganisaatio lakkaa täyttämästä valintaan johtaneet edellytykset, voi se itse vetäytyä tehtävästä tai Maaseutuvirasto voi päättää ao. organisaation jättämisestä toiminnan ulkopuolelle. Maaseutuvirasto voi järjestää täydentäviä kumppaniorganisaatiohakuja, jos se on jaettavan tuen kannalta tarpeen. 3.4 Täydentävyys Euroopan sosiaalirahaston kanssa Vähävaraisten avun rahaston toimenpideohjelma täydentää strategisesti osallisuutta vahvistavaa ja köyhyyttä vähentävää ESR:n tukemaa toimintaa tukien heikoimmassa asemassa olevien arkea. Toimenpideohjelman kautta jaettava elintarvikeapu helpottaa vähävaraisimpien tilannetta ja tukee heidän sosiaalista osallisuutta. 7

8 Vähävaraisten avun rahaston tukemaan tässä toimenpideohjelmassa määriteltyyn toimintaan ei voi saada tukea Euroopan sosiaalirahaston tukemasta rakennerahasto-ohjelmasta. Sen vuoksi ei ole vaaraa, että molemmista rahastoista annettaisiin rahoitusta samalle toiminnalle. Kohderyhmä voi kuitenkin olla molempien rahastojen toiminnassa osin samaa. Erityisesti ESR:stä tuettavan sosiaalista osallisuutta edistävän toiminnan kohteena voi olla samoja henkilöitä, jotka hyödyntävät vähävaraisten avun rahaston elintarvikeapua. Kumppaniorganisaatioita kannustetaan levittämään osallistujille tietoa näiden tarpeisiin sopivista ESRhankkeista, jos sellaisia toimii paikkakunnalla. Vähävaraisten avun rahaston toiminnasta myös raportoidaan Manner-Suomen kestävää kasvua ja työtä -toimenpideohjelman seurantakomitealle. Ohjelma esitellään myös rakennerahastotoimintaa koordinoivassa alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnassa, johon kuuluu keskus- ja aluehallintojen edustajien lisäksi sosiaalipartnereita ja muita järjestöjä. 3.5 Ohjelman hallinnollinen rakenne Ohjelmaa hallinnoivat viranomaiset on nimetty kansallisen alueiden kehittämisestä ja rakennerahastojen hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 12 pykälässä. Toimenpideohjelman hallintoviranomaisena toimii Maaseutuvirasto, joka vastaa ohjelmaa toteuttavan toimen rahoittamisesta ja valvonnasta sekä toimen puitteissa järjestettävistä uusien elintarvikkeiden, kuljetusten ja välivarastojen hankinnasta kilpailuttamalla. Maaseutuvirasto vastaa myös kumppaniorganisaatioiden haun järjestämisestä ja niiden valinnasta. Maaseutuvirasto selvittää toimintaedellytykset elintarviketuottajilta saatavien elintarvikelahjoitusten kuljettamiseksi kumppaniorganisaatioille, ja se voi mahdollisuuksien mukaan toimeenpanna em. toimintaa. Maaseutuvirasto vastaa hallintoviranomaisena kaikista vähävaraisten avun rahastoa koskevan asetuksen ((EU) N:o 223/2014) 32 artiklassa määritellyistä tehtävistä. Toimenpideohjelman todentamisviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö, joka vastaa mm. maksupyyntöjen ja vuotuisten tilitysten laatimisesta ja lähettämisestä komissioon. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa todentamisviranomaisena kaikista vähävaraisten avun rahastoa koskevan asetuksen ((EU) N:o 223/2014) 33 artiklassa määritellyistä tehtävistä. Toimenpideohjelman tarkastusviranomaisena toimii valtioneuvoston controller -toiminnon tarkastusviranomaisyksikkö, joka vastaa hankkeiden tarkastuksista ja niihin liittyvistä raportoinneista vähävaraisten avun rahastoa koskevan asetuksen ((EU) N:o 223/2014) 34 artiklan mukaisesti. Tarkastusviranomainen varmistuu myös ennalta, että ohjelman toimeenpanon hallinto- ja valvontajärjestelmä on riittävän tehokas moitteettoman varainhoidon kannalta. Komission suorittamien maksujen vastaanottajan tunnistetiedot: Työ- ja elinkeinoministeriö tunnistetiedot lisätään 8

9 3.6 Ohjelman seuranta ja arviointi Ohjelman toteutumisen seuraamiseksi Maaseutuvirasto laatii vuodesta 2015 lähtien vuosittain ohjelman täytäntöönpanokertomuksen vähävaraisten avun rahastoa koskevan asetuksen ((EU) N:o 223/2014) 13 artiklan mukaisesti. Osana raportin valmistelua kuullaan myös asianmukaisia sidosryhmiä ja kootaan näiltä saadut kommentit. Maaseutuvirasto vastaa raportin laatimisesta ja sen toimittamisesta komissioon. Maaseutuvirasto raportoi myös vuosittain toteutuksen seurantaa tukevien indikaattoritietojen kokoamisesta ja eteenpäin toimittamisesta. Tulosindikaattorit ja osa tuotosindikaattoreista perustuu kumppaniorganisaatioiden arvioon vuotuisesta toiminnasta. Kumppaniorganisaatiot toimittavat Maaseutuvirastolle vuosittain toimintaraportin, jonka yhteydessä ne myös raportoivat tarvittavat indikaattoritiedot. Maaseutuvirasto vastaa tietojen sähköisestä tallentamisesta ja komission järjestelmään toimittamisesta. 3.7 Teknisen tuen käyttö Toimenpideohjelman teknistä tukea käytetään ohjelman toimeenpanosta aiheutuviin henkilöstökustannuksiin Maaseutuvirastossa, ml. hallintoviranomaisen rahoittaja- ja maksajatehtäviä hoitavan henkilöstön palkkoihin ja muihin kustannuksiin sekä toimeenpanotehtäviä hoitavien palkkoihin ja muihin henkilöstökustannuksiin,. Teknisellä tuella tuotetaan myös hallintoviranomaisen käyttämä sähköiseen tietojen tallentamiseen tarkoitettu tietojärjestelmäsovellus. Lisäksi teknistä tukea käytetään vähävaraisten avun rahastosta ja ohjelmasta tiedottamiseen ja viestimiseen kumppaniorganisaatioille, kohderyhmille sekä tarpeen mukaan suurelle yleisölle sekä muihin ohjelman täytäntöönpanoon tarvittaviin kustannuksiin. Teknisellä tuella järjestetään kumppaniorganisaatioille vuotuisia tapaamisia ja hyvien käytäntöjen levittämistä sekä tarvittaessa koulutusta, verkostoitumismahdollisuuksia ym. toimeenpanon toteutuksen tukea. 4. Sidosryhmien osallistuminen ohjelman valmisteluun Mahdolliset kumppaniorganisaatiot ovat saaneet vaikuttaa kansallisen toimenpideohjelman valmisteluun kommentoimalla ohjelmaan esitettyjä hallintomallivaihtoehtoja. Ohjelman valmistelussa on kuultu erityisesti aiempaan elintarvikeapuohjelmaan osallistuneita kumppaniorganisaatioita, jotka ovat pääasiassa vähävaraisten sekä lasten ja nuorten kanssa toimivia kansalaisjärjestöjä ja diakoniatyötä tekeviä seurakuntia. Aiempaan elintarvikeapuohjelmaan osallistuneille organisaatioille lähetettiin ensin helmikuussa 2014 kysely, minkälainen hallintomalli olisi heidän kannaltaan toimivin. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö järjesti eri sidosryhmille keskustelutilaisuuden kesäkuussa Aktiivisimpia osallistujia olivat aiemmin elintarvikeapua jakaneet. 9

10 Ohjelmavalmistelussa on kommentointimahdollisuus annettu mm. seuraaville organisaatioille: Adra Finland säätiö Elämän Taito ry Finn-Apu ry Forssan Vapaa-ajattelijat ry Huittisten päiväkeskus-yhdistys ry Hyvä Arki ry Jokilaaksojen nuorten tuki ry Kainuun Kansalaiskeskus ry Kirkkopalvelut ry Lieksan helluntailähetys ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mielenterveyden Keskusliitto ry Mielenterveysyhdistys HELMI ry Muhoksen helluntailähetys ry Mäntsälän helluntailähetys ry Operaatio Ruokakassi ry P-K Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry Raision Seudun Työttömät ry Rauman Seudun Työttömät ry Seinäjoen Helluntairukoushuone ry Suomen Katulähetysliitto ry Suomen ortodoksinen kirkollishallitus Suomen Pelastusarmeijan säätiö Suomen punainen risti ry Suomen Vapaakirkko Takaisin Elämään ry "Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö -TVY ry" Varkauden Työterapinen Yhdistys ry Ytyä - Yhteistyötä työttömät ry Sidosryhmien kommenttien perusteella päädyttiin ohjelman hallintomalliin, jossa toteutus tapahtuu keskitetysti viranomaisen toimesta. Järjestöt olivat sitä mieltä, että heillä ei ole riittävästi projektien hallinnointiin ja elintarvikkeiden kilpailuttamiseen tarvittavia resursseja eikä hallinnollista osaamista. Järjestöt toivoivat myös, että ne saisivat tuotteet valmiiksi kilpailutettuina. Ohjelmaluonnos on julkaistu TEM:n nettisivuilla, jolloin siihen on voitu antaa kommentteja ennen lopullista kansallista hyväksymistä. Ohjelma esitetään myös alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnassa, johon kuuluu keskus- ja aluehallintojen edustajien lisäksi sosiaalipartnereita ja muita järjestöjä. 10

11 5. Rahoitussuunnitelma Taulukko 1. Toimenpideohjelman rahoitussuunnitelma, jossa esitetään rahaston vuotuiset maksusitoumukset ja vastaava kansallinen osarahoitus (euroina). Yhteensä (a) Rahasto (FEAD) (b) Kansallinen valtion osarahoitus (c) = (a) + (b) Julkiset tukikelpoiset menot (d) = (a) / (c) Osarahoitussuhde 85 % Taulukko 2. Toimenpideohjelman rahoitussuunnitelma, jossa täsmennetään kuhunkin aineellisen puutteen tyyppiin kohdistettavan tuen kokonaismäärärahat sekä vastaavat liitännäistoimenpiteet (euroina). Toiminta-ala Julkiset tukikelpoiset menot Yhteensä Tekninen tuki Aineellisen avun tyyppi (ruoka-apu) vastaavat liitännäistoimenpiteet 0 11

EU-ruokajakelun tulevaisuuden näkymät

EU-ruokajakelun tulevaisuuden näkymät EU-ruokajakelun tulevaisuuden näkymät Hävikkiseminaari ylijäämäruoka köyhille vai kaatopaikalla 22.9.2015 Sari T. Niemi Vähävaraisten avun toimenpideohjelma 2014-2020 Toimeenpannan vähävaraisimmille suunnatun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 42/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 12 :n muuttamisesta sekä Maaseutuvirastosta annetun lain 2 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Vähävaraisten avun toimenpideohjelma Kumppaniorganisaatioiden vuosikokous Sari T. Niemi

Vähävaraisten avun toimenpideohjelma Kumppaniorganisaatioiden vuosikokous Sari T. Niemi 15.11.2016 Vähävaraisten avun toimenpideohjelma Kumppaniorganisaatioiden vuosikokous Sari T. Niemi Kokemukset Elintarvikemäärät suhteessa tarpeeseen tietyissä tuotteissa saattavat vaatia tarkistamista.

Lisätiedot

HAKUOPAS RUOKA-APU VÄHÄVARAISTEN AVUN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2020

HAKUOPAS RUOKA-APU VÄHÄVARAISTEN AVUN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2020 HAKUOPAS RUOKA-APU VÄHÄVARAISTEN AVUN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2020 Sisältö 1 Yleistä... 4 2 Kumppaniorganisaatiot... 5 2.1 Kumppaniorganisaatioksi hakeminen... 5 2.2 Elintarvikkeina myönnettävän tuen hakeminen...

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) L 337/46 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1255/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2012/0295(COD) 5.2.2013 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden

Lisätiedot

Markkinatukiosasto / Ruokamarkkinayksikkö 6.10.2015 170/05.00.01/2015

Markkinatukiosasto / Ruokamarkkinayksikkö 6.10.2015 170/05.00.01/2015 1(5) Päivämäärä Markkinatukiosasto / Ruokamarkkinayksikkö 6.10.2015 170/05.00.01/2015 Asianro Viite Vähävaraisten avun toimenpideohjelma: Elintarviketuki kumppaniorganisaatioille 2015-2016 Asia TUEN KÄYTTÖÄ

Lisätiedot

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 KOHEESIOPOLITIIKAN NÄKYVYYDEN VARMISTAMINEN: TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSÄÄNNÖT 2014-2020 KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 Euroopan unionin neuvosto hyväksyi joulukuussa 2013 virallisesti EU:n koheesiopolitiikan

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : EU:n ohjelmakauden 2000 2006 sekä ohjelmakauden 2007 2013 rakennerahasto-ohjelmia rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteillä

Lisätiedot

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA Dnro 1107/051/2008 (SM-2007-01010-Ha63) (0/17/2007TM) Annettu Hallintoviranomaisen ohje nro 01/2008 3.4.2008 Voimassaoloaika Ohjelmakausi 2007 2013 Säädösperuste Rakennerahastolain (1401/2006) 11 :n 2

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta /2014 Laki. maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta /2014 Laki. maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2014 27/2014 Laki maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Tarkastuslistan kysymykset 5A12-14: Tiedotus ja julkisuus tuensaajan toiminnassa, Kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset, Yhtäläiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Etelä-Savon maakuntaliitto, Y -tunnus 0215839-7

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1 Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus EU-rahoitus 25. marraskuuta 2009 1 Rahoituksen pääryhmät EU-rahoitus Kansallisten viranomaisten hallinnoima Suoraan Euroopan komissiolta haettava 2 Kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Maria Ohisalo, VTM, köyhyystutkija, Itä-Suomen yliopisto. Ovatko leipäjonot ratkaisu ruokahävikkiin?

Maria Ohisalo, VTM, köyhyystutkija, Itä-Suomen yliopisto. Ovatko leipäjonot ratkaisu ruokahävikkiin? Maria Ohisalo, VTM, köyhyystutkija, Itä-Suomen yliopisto Ovatko leipäjonot ratkaisu ruokahävikkiin? Keskeiset paradoksit 1. HUONO-OSAISUUS: Suomalaisten suuri enemmistö voi paremmin kuin koskaan Silti

Lisätiedot

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2014

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2014 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2014 Tilintarkastuspäällikkö Jari Sanaskoski, 03.12.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston EUvaroja koskevat tarkastushavainnot

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 2.2.2017 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Ehdotus. Muutos komission ehdotukseen COM(2012) 496 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus. Muutos komission ehdotukseen COM(2012) 496 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Ehdotus Muutos komission ehdotukseen COM(2012) 496 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Vapaakirkollista diakoniaa 1800-luvulta tulevaisuuteen Jumalaa ja lähimmäisiä palvellen

Vapaakirkollista diakoniaa 1800-luvulta tulevaisuuteen Jumalaa ja lähimmäisiä palvellen Vapaakirkollista diakoniaa 1800-luvulta tulevaisuuteen Jumalaa ja lähimmäisiä palvellen Suomen Vapaakirkon EU-ruoka-aputyön ohjeistus ja Vähävaraisten avun toimenpideohjelman ohjeistus 2015 Maaliskuu 2015

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Kainuun liitto, Y -tunnus 2496992-4 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Lakikoulutuspäivä Tuula Manelius

Lakikoulutuspäivä Tuula Manelius Lakikoulutuspäivä Rahoituslaki, rahoitusasetus, tukikelpoisuusasetus, valtionavustuslaki Rahoituslain soveltamisala rakennerahastoasioissa jakautuu kahteen eri malliin. 1) Osa rakennerahastotoimijoista

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula

Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula 21. 22.4.2017 Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula Tiina Rinta-Rahko, ylitarkastaja ESITYKSEN SISÄLTÖ Maaseutuverkoston toimijat Leader-työssä

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2012/095(COD) 4.3.2013 TARKISTUKSET 367-517 Mietintöluonnos Emer Costello (PE504.202v01-00) vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217 RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016 Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 10.3.2016 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

HAKUOPAS RUOKA-APU VÄHÄVARAISTEN AVUN TOIMENPIDEOHJELMA

HAKUOPAS RUOKA-APU VÄHÄVARAISTEN AVUN TOIMENPIDEOHJELMA HAKUOPAS RUOKA-APU VÄHÄVARAISTEN AVUN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2020 Sisältö 1 Yleistä... 4 2 Kumppaniorganisaatiot... 5 2.1 Kumppaniorganisaatioksi hakeminen... 5 2.2 Maaseutuviraston asiakasrekisteriin

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/2151(DEC) 14.12.2016 TARKISTUKSET 1-21 Marian Harkin (PE592.088v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallituskatu 20 B, PL Rovaniemi

LAPIN LIITTO Hallituskatu 20 B, PL Rovaniemi Luonnos Lapin liiton lausunnoksi Työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista/ PE 12.3. 1 luku 1 Lain soveltamisala ja tavoitteet

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

EU:n ruoka-apu yhteisön vähävaraisimmille - Ohjeita jakelua hoitaville osastoille

EU:n ruoka-apu yhteisön vähävaraisimmille - Ohjeita jakelua hoitaville osastoille EU:n ruoka-apu yhteisön vähävaraisimmille - Ohjeita jakelua hoitaville osastoille Varpu Salmenrinne, 2.10.2015 / Matti Hetemäki, 15.8.2016 Sisällysluettelo 1. Elintarvikkeiden vastaanottaminen ja varastointi...

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelma rahoitusasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 30.3.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Metsäosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Pvm Dnro 17.3.2005 339/01/2004 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma nro 5/05 Valtuutussäännökset: Laki Metsäntutkimuslaitoksesta

Lisätiedot

KIRJANPITOLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE

KIRJANPITOLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 1(5) Päivämäärä Markkinaosasto / Ruokamarkkinayksikkö 9.3.2017 456/05.00.01/2017 Asianro Viite Vähävaraisten avun toimenpideohjelma: Elintarviketuki kumppaniorganisaatioille 2017 Asia TUEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ 14.-15.6.2010 Finlandia-talo Helsinki Sääntöjenvastaisuuksien

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen toimintamalli ja paikallinen kehittämispolku Helsingissä ehdotus

Paikallisen kehittämisen toimintamalli ja paikallinen kehittämispolku Helsingissä ehdotus Paikallisen kehittämisen toimintamalli ja paikallinen kehittämispolku Helsingissä ehdotus Eeva Kuuluvainen, Pirjo Tulikukka Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka eeva@kuuluvainen.fi pirjo.tulikukka@helka.net

Lisätiedot

U 72/2012 vp. Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori

U 72/2012 vp. Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori U 72/2012 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta ohjelmakaudelle 2014 2020

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

Keskustelua tukikelpoisuudesta - Välittävän toimielimen vastuu: linjan selkeytys ja sen viestiminen hakijoille

Keskustelua tukikelpoisuudesta - Välittävän toimielimen vastuu: linjan selkeytys ja sen viestiminen hakijoille Keskustelua tukikelpoisuudesta - Välittävän toimielimen vastuu: linjan selkeytys ja sen viestiminen hakijoille Kuopio 1.9., Oulu 14.9., Seinäjoki 21.9., Helsinki 28.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Rakennerahastojen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0287(COD) 25.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2015

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2015 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2015 Tilintarkastuspäällikkö Jari Sanaskoski, 07.12.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston EUvaroja koskevat tarkastushavainnot

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) luonnos 1.12.2015 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (jäljempänä

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmakausi 2007-2013 Tämä ohje on päivitetty komission asetuksen 846/2009 sisältämillä muutoksilla 1.3.2010 Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille EU-rahoitus velvoittaa

Lisätiedot

ELY-keskusten puheenvuoro

ELY-keskusten puheenvuoro ELY-keskusten puheenvuoro Ylijohtaja Marja Karvonen Mikä on tärkeää rakennerahastokauden 2014-2020 valmistelussa Tampere 25.9.2012 28.9.2012 Ohjelman toteutuksen aito aluelähtöisyys (1) Hankkeiden hakujen,

Lisätiedot

1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa

1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa 3.7.2008 Liite 4 OHJE TEKNISESTÄ TUESTA 1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa Yleisasetuksen 1083/2006 artiklan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. LAUSUNTOPYYNTÖ 247736 1(2) 25.1.2018 175/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI EI- TUOTANNOLLISIA INVESTOINTEJA KOSKEVAN KORVAUKSEN JA ERÄIDEN SOPIMUSTEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0357 (COD) 9763/17 ADD 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio FRONT 248 VISA 203 DAPIX 213

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Tarkastushavaintojen käsittely

Tarkastushavaintojen käsittely Tarkastushavaintojen käsittely Koulutus välittäville toimielimille 27.3.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö /Alueosasto /RARA Ylitarkastaja Henri Mattila Tarkastusraporttien käsittelyohjeistus HVO-ohje 18.3.2010

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2013-00158 LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM 17.05.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan meriturvallisuusviraston

Lisätiedot

TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA

TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA Helsinki 11.6.2013 Maksajan ja rahoittajan roolit maksatusprosessissa Maksatuksen ajankohtaisia

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 30.7.2014, yleisölle suunnattavista tiedotus- ja julkistamistoimenpiteistä sekä tuensaajille suunnattavista

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 13.3.2013

Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 13.3.2013 Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 13.3.2013 EURA 2014 rakennerahastojen tietopalvelu hakutoimintojen parantaminen: teemahaut, alueelliset haut, alasvetovalikot kartta(haku) englanninkielinen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

HE 317/2014 vp. Esityksen pääasiallisena tavoitteena on muuttaa alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden

HE 317/2014 vp. Esityksen pääasiallisena tavoitteena on muuttaa alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 39 :n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot