Vähävaraisten avun toimenpideohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vähävaraisten avun toimenpideohjelma 2014 2020"

Transkriptio

1 Vähävaraisten avun toimenpideohjelma LUONNOS 1

2 Sisällysluettelo 1. Tunnistetiedot Ohjelman laatiminen Tilanne Suomessa Tuen kohteena oleva aineellinen puute Aineellisen avun ja vastaavien liitännäistoimenpiteiden kuvaus Vastaavat kansalliset ohjelmat Täytäntöönpano Vähävaraisimpien tukikelpoisuusperusteet Toimen valinta Kumppaniorganisaatioiden valinta Täydentävyys Euroopan sosiaalirahaston kanssa Ohjelman hallinnollinen rakenne Ohjelman seuranta ja arviointi Teknisen tuen käyttö Sidosryhmien osallistuminen ohjelman valmisteluun Rahoitussuunnitelma Tunnistetiedot Jäsenvaltio Nimike CCI Suomi Vähävaraisten avun toimenpideohjelma 2014FI05FMPO001 2

3 2. Ohjelman laatiminen 2.1 Tilanne Suomessa Vähävaraisten avun toimenpideohjelmassa keskitytään Suomessa yksinomaan lieventämään vähävaraisimpien ruuan puutetta. Tämä tapahtuu kansalaisjärjestöjen ja muiden kohderyhmien kanssa työskentelevien organisaatioiden välityksellä. Ruoanjakelutoiminta kumppaniorganisaatioissa tapahtuu pääsääntöisesti vapaaehtoistyönä. Huono-osaisuus on viime vuosina yleistynyt ja muuttunut aikaisempaa näkyvämmäksi ruoka-avun jakelun jäätyä pysyväksi ilmiöksi. Itä-Suomen yliopistossa valmisteltavan kansallisen ruoka-apututkimuksen puitteissa on arvioitu, että ihmistä hankkii viikoittain ruokansa leipäjonojen kautta. Ilmaisruoanjakelu tavoittaa suuren osan kaikkein huono-osaisimmista. Tutkimuksen mukaan suomalaisissa leipäjonoissa asioivat ovat pääasiassa perusturvaetuuksien varassa eläviä, vuokralla asuvia, huonossa työmarkkina-asemassa olevia ja iäkkäitä henkilöitä. Ruoka-apu tukee myös monien vähävaraisten lapsiperheiden arkea. Tilastokeskuksen hyvinvointikatsauksen mukaan (1/2014) suurperheiden ja yksinhuoltajien tulokehitys on muita heikompaa. Toimeentulovaikeudet koettelevat erityisesti yksinhuoltajatalouksia. Pienituloisuus on tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan yleisintä nuorten aikuisten ( vuotiaat) ja 75 vuotta täyttäneiden keskuudessa. Pienituloisuus koskee useammin naisia kuin miehiä, mutta miehillä on Suomessa yleensä suurempi syrjäytymisen riski kuin naisilla. Vaikka toimeentulotukilaki edellyttääkin kuntia vastaamaan väestön vähimmäismääräisestä toimeentulon turvasta, ei perusturva riitä kaikille päivittäisten kustannusten kattamiseen asumismenojen jälkeen. Tutkijat arvioivat ruoka-avun asiakkaiden kertomusten perusteella, että julkisen sektorin toimijat tukevat työmarkkinoilta pudonneita varsin hyvin silloin, kun kyse on lyhytkestoisista ja tavanomaisiksi luokitelluista tilanteista. Pitkäkestoisissa ja kasaantuvissa ongelmissa ihmiset näyttävät kuitenkin putoavan julkisen sektorin turvaverkkojen läpi ruoka- ja muun epävirallisen avun piiriin. Lisäksi on arvioitu, että varsinaista nälänhätää kokevat vain hyvin harvat. Puute ilmenee useimmiten jatkuvana riittämättömänä ja yksipuolisena ravintona. Aineellisen puutteen tyyppi: Toimenpideohjelmassa keskitytään lieventämään vain ruoan puutetta, joka toteutetaan jakamalla elintarvikeapua vähävaraisimmille kumppaniorganisaatioiden avustuksella. 3

4 2.2 Tuen kohteena oleva aineellinen puute Aineellisen avun ja vastaavien liitännäistoimenpiteiden kuvaus Maaseutuvirasto vastaa ruoka-apuna jaettavien elintarvikkeiden hankkimisesta ja kuljettamisesta kumppaniorganisaatioille. Elintarvikkeet ja niiden kuljetukseen ja varastointiin liittyvät palvelut hankitaan julkisten hankintojen menettelyjä käyttäen hallintoviranomaisen hyväksymän toteutussuunnitelman perusteella. Hankittaviksi valitaan kustannuksiltaan kohtuullisia tuotteita, jotta jaettavaksi saadaan suurempi määrä elintarvikkeita. Elintarvikejakelun tuotteiden turvallisuus ja laatu ovat keskeisellä sijalla suomalaisessa ruokapolitiikassa. Tuotteilla tulee olla riittävä säilytysaika ja niiden valinnassa pyritään monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota tukeviin ja ravintoarvoiltaan hyviin tuotteisiin. Tuotevalikoima ei sisällä tuotteita, joissa olisi runsaasti rasvaa ja sokeria. Sen sijaan suurin osa tuotteista sisältää runsaasti kuituja. Tällaisia voivat olla mm. puurohiutaleet, makaroni, lihasäilyke, hapankorput, hernekeitto ja mysli. Avustuspakettien sisältö voi vaihdella eri organisaatioilla esimerkiksi avunsaajien tarpeen ja perhekoon mukaan. Maaseutuvirasto toimittaa jaettavat elintarvikkeet kumppaniorganisaatioille pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Toimitusten ajankohdat sovitaan kumppaniorganisaatioiksi valittujen tahojen kanssa. Toimitusten määrää voidaan tarvittaessa muuttaa, mutta tällöin on otettava huomioon kustannustehokkuus. Uusina hankittavien elintarvikkeiden lisäksi Maaseutuvirasto tukee mahdollisuuksien mukaan elintarviketuottajien ja vähittäiskauppojen ylijäämävarastojen uudelleen hyödyntämistä, mikä voi lisätä jaettavan ruoka-avun määrää ja siten ohjelman vaikuttavuutta. Elintarvikkeiden hankinnassa voidaan hyödyntää myös asetuksen (EU) N:o 1308/ artiklan 2 kohdan mukaisesti julkisesta interventiosta poistettuja tuotteita komission määrittelemiä menettelytapoja käyttäen, edellyttäen, että em. tuotteiden käyttö on taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä siitä aiheudu kohtuuttomia viivytyksiä kumppaniorganisaatioille. Kumppaniorganisaatiot määrittelevät itse omien varastointimahdollisuuksiensa puitteissa, milloin ne jakavat elintarvikkeet vähävaraisimmille. Elintarvikkeita jaetaan vähävaraisille pääasiassa ruokapaketteina tai -kasseina, mutta elintarvikkeita voidaan käyttää kumppaniorganisaatioissa myös aterioiden valmistukseen. Elintarvikkeet jaellaan kumppaniorganisaatioiden siihen tarkoitukseen parhaaksi katsomissaan tiloissa. Elintarvikkeiden varastoinnissa ja käsittelyssä noudatetaan kansallisen Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) ohjetta. Ruoka-avun jakelu on pääsääntöisesti käynnistettävä mahdollisimman pian Maaseutuviraston toimituksen jälkeen. Tuotteet olisi saatava jaettua niiden viimeisen käyttöpäivämäärän puitteissa tai viimeistään Elintarviketurvallisuusviraston käyttöaikoja koskevan ohjeen mukaisesti. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/ artiklan 4 kohdan mukaisesti elintarvikkeita jakavilta kumppaniorganisaatioilta edellytetään sosiaalista osallisuutta tukevien liitännäistoimenpiteiden toteuttamista. Liitännäistoimenpiteitä voivat olla (viitteellinen luettelo) mm. seuraavat toimenpiteet: tiedottaminen julkisten tai kolmannen sektorin sosiaalista osallisuutta tukevista palveluista tai projekteista (ml. paikallisista aiheeseen 4

5 liittyvistä ESR-hankkeista), ohjaus sosiaali-, asunto- ja työllisyyspalveluihin, neuvonta tai tuki em. palveluiden käytössä tai muu osallisuutta vahvistava tuki. Kumppaniorganisaatioille ei myönnetä rahallista tukea liitännäistoimenpiteiden toteuttamiseen. Kumppaniorganisaation liitännäistoimenpiteitä toteutetaan joko ruoka-avun jakelun yhteydessä samassa tilassa, missä avustuspakettien jakelu tapahtuu, tai muussa kumppaniorganisaation parhaimmaksi katsomassa tilassa. Jakelutapahtuman yhteydessä on silloin kuitenkin vähintään tiedotettava, missä ja miten liitännäispalvelut ovat saatavilla. Liitännäistoimenpiteitä voidaan tarjota yhteistyössä myös toisen kumppaniorganisaation tai jonkun muun organisaation kanssa Vastaavat kansalliset ohjelmat Suomessa ei ole kansallista valtion tukemaa järjestelmää elintarvikkeiden jakamiselle ruoan puutteesta kärsiville. Joillakin yksittäisillä kunnilla on järjestetty elintarvikkeiden jakelua huono-osaisimmille. Osana seurakuntien diakonia-työtä järjestetään useilla paikkakunnilla ruoka-avun jakamista. Ruoka-avun jakaminen on muutoin osa monien vapaaehtoisjärjestöjen tehtäväkenttää. Jaettavia elintarvikkeita hankitaan organisaatioiden omalla rahoituksella tai niitä saadaan lahjoituksina ja kauppojen poistoista. Tämän toimenpideohjelman toteuttamiseksi perustetaan ruoka-avun välittämiseksi oma jakelujärjestelmä. Avun jakelu tapahtuu kumppaniorganisaatioiden kautta. Nämä organisaatiot voivat ottaa vähävaraisten avun rahaston tukemat elintarvikkeet osaksi muutoin toteuttamaansa elintarvikkeiden jakelua vähävaraisimmille tai ne voivat jakaa pelkästään tästä toimenpideohjelmasta annettavia elintarvikkeita. 5

6 3. Täytäntöönpano 3.1 Vähävaraisimpien tukikelpoisuusperusteet Ohjelman toteutus pohjautuu pääasiassa vapaaehtoisjärjestöjen ja muiden vähävaraisimpien parissa toimivien organisaatioiden avoimeen ruoka-avun jakamiseen. Kuten kohdassa on kuvattu, vähävaraisten avun rahaston tuella hankitut elintarvikkeet jaetaan kumppaniorganisaatioiden tarkoituksenmukaiseksi katsomissa paikoissa. Kumppaniorganisaatiot myös tiedottavat tarkoituksenmukaiseksi katsomiaan viestintäkanavia käyttäen elintarvikkeiden jakelutapahtumista ohjelman kohderyhmälle. Jakelutapahtumaan liittyvä sosiaalinen leimautuminen asettaa osallistumiselle niin suuren kynnyksen, että siihen osallistuminen itsessään on kriteeri kohderyhmään kuulumisesta. Ruoka-apua hakevan jonoon asettuminen on siten riittävä tukikelpoisuuden peruste. Kansallisen ruoka-apututkimuksen havainnot tukevat sitä, että jonoon asettuu vain sellaisia henkilöitä, jotka ovat todella avun tarpeessa. Ruoka-apua voidaan myös kohdentaa kumppaniorganisaation toiminnasta johtuvalle tietylle kohderyhmälle, esim. vähävaraiset lapsiperheet, maahanmuuttajat, asunnottomat. Tällöin ruoka-apua saavan vähävaraisimman henkilön tukikelpoisuus perustuu tämän palvelu- tai asiakkuussuhteeseen kumppaniorganisaation kanssa. Kumppaniorganisaatioksi hakeutuessa tulee hakijan tarvittaessa selvittää, miten ja millä perusteilla kohderyhmän rajaaminen tapahtuu. 3.2 Toimen valinta Toimenpideohjelman toteuttamiseksi ei järjestetä avoimia projektihakuja. Ohjelmaa toteutetaan Maaseutuviraston toteuttamien toimien kautta. Maaseutuvirasto on toimeenpannut aiemman EU:n maatalouspolitiikkaan sisältyneitä ruoka-apuohjelmia vuosina , joten sillä on vahva kokemus ruoka-apuna jaettavien elintarvikkeiden sekä kuljetusten ja välivarastointien hankinnasta julkisten hankintojen prosessien kautta sekä sopimusten solmimisesta elintarvikkeiden ja palvelujen toimittajien kanssa. Maaseutuvirasto on valtion budjettitalouden piirissä toimiva virasto, joten sillä on myös riittävät taloudelliset edellytykset olla toimien toteuttaja. Toimen toteuttamiseksi muodostetaan toimenpideohjelman hallinto- ja valvontajärjestelmän periaatteiden mukaiset hallinnolliset projektit. Vastaavasti teknisen tuen käyttöä varten muodostetaan hallinnolliset projektit. Toteutustapaan on päädytty rahaston toimeenpanosta eri viranomaistahojen kanssa käytyjen neuvotteluiden pohjalta ja ohjelman valmistelujen kuluessa mm. mahdollisten kumppaniorganisaatioiden näkemyksien perusteella. Ruoka-apua aiemmin jakamassa olleet järjestöt ovat vahvasti kannattaneet Maaseutuviraston toimimista toteuttajana. Koska kumppaniorganisaatioiden toiminnassa korostuu vapaaehtoistyö, ei niillä aina ole riittäviä resursseja toteuttaa EU-tuen edellyttämää projektia. Tuensaajana toimiminen aiheuttaisi monelle liian suuren hallinnollisen taakan. Toteutustapa mahdollistaa myös pienten järjestöjen toimimisen 6

7 kumppaniorganisaatioina, kun niiden ei itse tarvitse vastata toteuttajarooliin sisältyvistä taloudellisista ja hallinnollisista velvoitteista. Määrärahat toimeenpano-ohjelman toteuttamiseen Maaseutuvirastolle ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö Suomen valtion budjetista. Varojen käyttöjen ehtona on rahastoa koskevan lainsäädännön - niin EU-tason säädösten kuin kansallisten valtion talousarviovaroja koskevien säädösten noudattaminen. Hallintoviranomainen hyväksyy hallinnolliselle projektille tarkoitetun toimeenpanosuunnitelman. Hallintoviranomainen varmistuu, että toimintasuunnitelma on ohjelman mukainen ja sisältää vain ohjelmasta tukikelpoisia toimenpiteitä. 3.3 Kumppaniorganisaatioiden valinta Maaseutuvirasto järjestää elintarvikeapua jakaviksi kumppaniorganisaatioiksi haluaville hakuja. Kumppaniorganisaatioksi voidaan hyväksyä voittoa tavoittelematonta avustustoimintaa harjoittava järjestö tai muu yhteisö, joka kykenee toteuttamaan elintarvikeavun jakamista ja liitännäistoimenpiteitä asetusten ja määräysten mukaisesti. Kumppaniorganisaatioilla tulee olla riittävät toimintaedellytykset selviytyäkseen toimintaan liittyvistä seuranta- ja raportointivelvoitteista. Kumppaniorganisaation tulee olla yritys- ja yhteisötietojärjestelmään rekisteröitynyt organisaatio. Kumppaniorganisaatioksi voidaan valita keskusjärjestö millä tarkoitetaan organisaatiota, jolla voi olla ala- tai paikallisjärjestöjä tai vastaavia toimijoita kuten esimerkiksi seurakuntia. Maaseutuvirasto varmistuu asianmukaisin menettelyin, että valittavat kumppaniorganisaatiot täyttävät niille asetetut edellytykset. Valinnassa otetaan myös huomioon mahdollisuuksien mukaan organisaatioiden maantieteellinen sijainti, jotta ohjelman tuki olisi mahdollisimman kattavaa. Ohjelman toiminta-alue kattaa koko Suomen, Ahvenanmaa mukaan lukien. Ahvenanmaalle toimitettavan ruoka-avun määrä on enintään 0,5 % käytettävästä tuesta. Kumppaniorganisaatiot valitaan hallintoviranomaisen hyväksymän toimeenpanosuunnitelman mukaiseksi ajaksi. Jos kumppaniorganisaatio lakkaa täyttämästä valintaan johtaneet edellytykset, voi se itse vetäytyä tehtävästä tai Maaseutuvirasto voi päättää ao. organisaation jättämisestä toiminnan ulkopuolelle. Maaseutuvirasto voi järjestää täydentäviä kumppaniorganisaatiohakuja, jos se on jaettavan tuen kannalta tarpeen. 3.4 Täydentävyys Euroopan sosiaalirahaston kanssa Vähävaraisten avun rahaston toimenpideohjelma täydentää strategisesti osallisuutta vahvistavaa ja köyhyyttä vähentävää ESR:n tukemaa toimintaa tukien heikoimmassa asemassa olevien arkea. Toimenpideohjelman kautta jaettava elintarvikeapu helpottaa vähävaraisimpien tilannetta ja tukee heidän sosiaalista osallisuutta. 7

8 Vähävaraisten avun rahaston tukemaan tässä toimenpideohjelmassa määriteltyyn toimintaan ei voi saada tukea Euroopan sosiaalirahaston tukemasta rakennerahasto-ohjelmasta. Sen vuoksi ei ole vaaraa, että molemmista rahastoista annettaisiin rahoitusta samalle toiminnalle. Kohderyhmä voi kuitenkin olla molempien rahastojen toiminnassa osin samaa. Erityisesti ESR:stä tuettavan sosiaalista osallisuutta edistävän toiminnan kohteena voi olla samoja henkilöitä, jotka hyödyntävät vähävaraisten avun rahaston elintarvikeapua. Kumppaniorganisaatioita kannustetaan levittämään osallistujille tietoa näiden tarpeisiin sopivista ESRhankkeista, jos sellaisia toimii paikkakunnalla. Vähävaraisten avun rahaston toiminnasta myös raportoidaan Manner-Suomen kestävää kasvua ja työtä -toimenpideohjelman seurantakomitealle. Ohjelma esitellään myös rakennerahastotoimintaa koordinoivassa alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnassa, johon kuuluu keskus- ja aluehallintojen edustajien lisäksi sosiaalipartnereita ja muita järjestöjä. 3.5 Ohjelman hallinnollinen rakenne Ohjelmaa hallinnoivat viranomaiset on nimetty kansallisen alueiden kehittämisestä ja rakennerahastojen hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 12 pykälässä. Toimenpideohjelman hallintoviranomaisena toimii Maaseutuvirasto, joka vastaa ohjelmaa toteuttavan toimen rahoittamisesta ja valvonnasta sekä toimen puitteissa järjestettävistä uusien elintarvikkeiden, kuljetusten ja välivarastojen hankinnasta kilpailuttamalla. Maaseutuvirasto vastaa myös kumppaniorganisaatioiden haun järjestämisestä ja niiden valinnasta. Maaseutuvirasto selvittää toimintaedellytykset elintarviketuottajilta saatavien elintarvikelahjoitusten kuljettamiseksi kumppaniorganisaatioille, ja se voi mahdollisuuksien mukaan toimeenpanna em. toimintaa. Maaseutuvirasto vastaa hallintoviranomaisena kaikista vähävaraisten avun rahastoa koskevan asetuksen ((EU) N:o 223/2014) 32 artiklassa määritellyistä tehtävistä. Toimenpideohjelman todentamisviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö, joka vastaa mm. maksupyyntöjen ja vuotuisten tilitysten laatimisesta ja lähettämisestä komissioon. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa todentamisviranomaisena kaikista vähävaraisten avun rahastoa koskevan asetuksen ((EU) N:o 223/2014) 33 artiklassa määritellyistä tehtävistä. Toimenpideohjelman tarkastusviranomaisena toimii valtioneuvoston controller -toiminnon tarkastusviranomaisyksikkö, joka vastaa hankkeiden tarkastuksista ja niihin liittyvistä raportoinneista vähävaraisten avun rahastoa koskevan asetuksen ((EU) N:o 223/2014) 34 artiklan mukaisesti. Tarkastusviranomainen varmistuu myös ennalta, että ohjelman toimeenpanon hallinto- ja valvontajärjestelmä on riittävän tehokas moitteettoman varainhoidon kannalta. Komission suorittamien maksujen vastaanottajan tunnistetiedot: Työ- ja elinkeinoministeriö tunnistetiedot lisätään 8

9 3.6 Ohjelman seuranta ja arviointi Ohjelman toteutumisen seuraamiseksi Maaseutuvirasto laatii vuodesta 2015 lähtien vuosittain ohjelman täytäntöönpanokertomuksen vähävaraisten avun rahastoa koskevan asetuksen ((EU) N:o 223/2014) 13 artiklan mukaisesti. Osana raportin valmistelua kuullaan myös asianmukaisia sidosryhmiä ja kootaan näiltä saadut kommentit. Maaseutuvirasto vastaa raportin laatimisesta ja sen toimittamisesta komissioon. Maaseutuvirasto raportoi myös vuosittain toteutuksen seurantaa tukevien indikaattoritietojen kokoamisesta ja eteenpäin toimittamisesta. Tulosindikaattorit ja osa tuotosindikaattoreista perustuu kumppaniorganisaatioiden arvioon vuotuisesta toiminnasta. Kumppaniorganisaatiot toimittavat Maaseutuvirastolle vuosittain toimintaraportin, jonka yhteydessä ne myös raportoivat tarvittavat indikaattoritiedot. Maaseutuvirasto vastaa tietojen sähköisestä tallentamisesta ja komission järjestelmään toimittamisesta. 3.7 Teknisen tuen käyttö Toimenpideohjelman teknistä tukea käytetään ohjelman toimeenpanosta aiheutuviin henkilöstökustannuksiin Maaseutuvirastossa, ml. hallintoviranomaisen rahoittaja- ja maksajatehtäviä hoitavan henkilöstön palkkoihin ja muihin kustannuksiin sekä toimeenpanotehtäviä hoitavien palkkoihin ja muihin henkilöstökustannuksiin,. Teknisellä tuella tuotetaan myös hallintoviranomaisen käyttämä sähköiseen tietojen tallentamiseen tarkoitettu tietojärjestelmäsovellus. Lisäksi teknistä tukea käytetään vähävaraisten avun rahastosta ja ohjelmasta tiedottamiseen ja viestimiseen kumppaniorganisaatioille, kohderyhmille sekä tarpeen mukaan suurelle yleisölle sekä muihin ohjelman täytäntöönpanoon tarvittaviin kustannuksiin. Teknisellä tuella järjestetään kumppaniorganisaatioille vuotuisia tapaamisia ja hyvien käytäntöjen levittämistä sekä tarvittaessa koulutusta, verkostoitumismahdollisuuksia ym. toimeenpanon toteutuksen tukea. 4. Sidosryhmien osallistuminen ohjelman valmisteluun Mahdolliset kumppaniorganisaatiot ovat saaneet vaikuttaa kansallisen toimenpideohjelman valmisteluun kommentoimalla ohjelmaan esitettyjä hallintomallivaihtoehtoja. Ohjelman valmistelussa on kuultu erityisesti aiempaan elintarvikeapuohjelmaan osallistuneita kumppaniorganisaatioita, jotka ovat pääasiassa vähävaraisten sekä lasten ja nuorten kanssa toimivia kansalaisjärjestöjä ja diakoniatyötä tekeviä seurakuntia. Aiempaan elintarvikeapuohjelmaan osallistuneille organisaatioille lähetettiin ensin helmikuussa 2014 kysely, minkälainen hallintomalli olisi heidän kannaltaan toimivin. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö järjesti eri sidosryhmille keskustelutilaisuuden kesäkuussa Aktiivisimpia osallistujia olivat aiemmin elintarvikeapua jakaneet. 9

10 Ohjelmavalmistelussa on kommentointimahdollisuus annettu mm. seuraaville organisaatioille: Adra Finland säätiö Elämän Taito ry Finn-Apu ry Forssan Vapaa-ajattelijat ry Huittisten päiväkeskus-yhdistys ry Hyvä Arki ry Jokilaaksojen nuorten tuki ry Kainuun Kansalaiskeskus ry Kirkkopalvelut ry Lieksan helluntailähetys ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mielenterveyden Keskusliitto ry Mielenterveysyhdistys HELMI ry Muhoksen helluntailähetys ry Mäntsälän helluntailähetys ry Operaatio Ruokakassi ry P-K Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry Raision Seudun Työttömät ry Rauman Seudun Työttömät ry Seinäjoen Helluntairukoushuone ry Suomen Katulähetysliitto ry Suomen ortodoksinen kirkollishallitus Suomen Pelastusarmeijan säätiö Suomen punainen risti ry Suomen Vapaakirkko Takaisin Elämään ry "Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö -TVY ry" Varkauden Työterapinen Yhdistys ry Ytyä - Yhteistyötä työttömät ry Sidosryhmien kommenttien perusteella päädyttiin ohjelman hallintomalliin, jossa toteutus tapahtuu keskitetysti viranomaisen toimesta. Järjestöt olivat sitä mieltä, että heillä ei ole riittävästi projektien hallinnointiin ja elintarvikkeiden kilpailuttamiseen tarvittavia resursseja eikä hallinnollista osaamista. Järjestöt toivoivat myös, että ne saisivat tuotteet valmiiksi kilpailutettuina. Ohjelmaluonnos on julkaistu TEM:n nettisivuilla, jolloin siihen on voitu antaa kommentteja ennen lopullista kansallista hyväksymistä. Ohjelma esitetään myös alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnassa, johon kuuluu keskus- ja aluehallintojen edustajien lisäksi sosiaalipartnereita ja muita järjestöjä. 10

11 5. Rahoitussuunnitelma Taulukko 1. Toimenpideohjelman rahoitussuunnitelma, jossa esitetään rahaston vuotuiset maksusitoumukset ja vastaava kansallinen osarahoitus (euroina). Yhteensä (a) Rahasto (FEAD) (b) Kansallinen valtion osarahoitus (c) = (a) + (b) Julkiset tukikelpoiset menot (d) = (a) / (c) Osarahoitussuhde 85 % Taulukko 2. Toimenpideohjelman rahoitussuunnitelma, jossa täsmennetään kuhunkin aineellisen puutteen tyyppiin kohdistettavan tuen kokonaismäärärahat sekä vastaavat liitännäistoimenpiteet (euroina). Toiminta-ala Julkiset tukikelpoiset menot Yhteensä Tekninen tuki Aineellisen avun tyyppi (ruoka-apu) vastaavat liitännäistoimenpiteet 0 11

Vähävaraisten avun toimenpideohjelma Kumppaniorganisaatioiden vuosikokous Sari T. Niemi

Vähävaraisten avun toimenpideohjelma Kumppaniorganisaatioiden vuosikokous Sari T. Niemi 15.11.2016 Vähävaraisten avun toimenpideohjelma Kumppaniorganisaatioiden vuosikokous Sari T. Niemi Kokemukset Elintarvikemäärät suhteessa tarpeeseen tietyissä tuotteissa saattavat vaatia tarkistamista.

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2012/0295(COD) 5.2.2013 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217 RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016 Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Kainuun liitto, Y -tunnus 2496992-4 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/2151(DEC) 14.12.2016 TARKISTUKSET 1-21 Marian Harkin (PE592.088v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 2.2.2017 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Metsäosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Pvm Dnro 17.3.2005 339/01/2004 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma nro 5/05 Valtuutussäännökset: Laki Metsäntutkimuslaitoksesta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ 14.-15.6.2010 Finlandia-talo Helsinki Sääntöjenvastaisuuksien

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 10.3.2016 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta

Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta Jaakko Rinne ylitarkastaja Mavi/Maatalousosasto MMM:n toimiala Hallituksen linjauksen mukaisesti MMM:n toimialan tehtävistä pääosa siirretään maakunnille

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Laki. maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 3 :n 15 kohta, sellaisena

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2012/095(COD) 4.3.2013 TARKISTUKSET 367-517 Mietintöluonnos Emer Costello (PE504.202v01-00) vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen

Lisätiedot

1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa

1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa 3.7.2008 Liite 4 OHJE TEKNISESTÄ TUESTA 1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa Yleisasetuksen 1083/2006 artiklan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 920/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset Vuoden 2015 ympäristösopimusten (2014-2020) toisen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Neuvottelukunnan kokous 12.3.2013 Ylijohtaja Ari Niiranen Ajankohtaista toiminnasta Maksatus ja tarkastus -yksikössä palkkatukien, starttirahojen ja kuntouttavan

Lisätiedot

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Esityksen pääkohdat: 1. Avustuspäätös 2. Kohdekohtaiset rajoitukset 3. Ohjaus ja valvonta ARAn avustuspäätös Avustuspäätöksessä kerrotaan,

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA

TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA Helsinki 11.6.2013 Maksajan ja rahoittajan roolit maksatusprosessissa Maksatuksen ajankohtaisia

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

HAKUOPAS RUOKA-APU VÄHÄVARAISTEN AVUN TOIMENPIDEOHJELMA

HAKUOPAS RUOKA-APU VÄHÄVARAISTEN AVUN TOIMENPIDEOHJELMA HAKUOPAS RUOKA-APU VÄHÄVARAISTEN AVUN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2020 Sisältö 1 Yleistä... 4 2 Kumppaniorganisaatiot... 5 2.1 Kumppaniorganisaatioksi hakeminen... 5 2.2 Maaseutuviraston asiakasrekisteriin

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1 Leader-koulutus 2016 Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto Sivu 1 Komission rooli Vastaa maatalousrahastosta (maaseuturahasto) Hyväksyy kansalliset kehittämisohjelmat Antaa parlamentin ohella

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 17.3.2016 Markus Tarasti

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 17.3.2016 Markus Tarasti YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 17.3.2016 Markus Tarasti VALTIONEUVOSTON ASETUS VIRANOMAISTEN SUUNNITELMIEN JA OHJELMIEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASE- TUKSEN

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.2.2017 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Kauden EAY tavoitteen rahoituspuitteet, säädösperusta ja ohjelmien valmistelu

Kauden EAY tavoitteen rahoituspuitteet, säädösperusta ja ohjelmien valmistelu Kauden 2014-2020 EAY tavoitteen rahoituspuitteet, säädösperusta ja ohjelmien valmistelu Kansallinen informaatio- ja kuulemistilaisuus 12.3.2014 harry.ekestam@tem.fi Rakennerahastojen Euroopan alueellinen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Rahoittajien ja maksajien työkokoukset Tampere 13.11.2012, Kuopio 20.11.2012, Helsinki 22.11.2012 ja Rovaniemi 29.11.2012 Ylitarkastaja Martta Viitaniemi

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA 31.8.2010 Susanna Piepponen Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Itse toteutetut hankkeet TEMin hallinnonalalla ESR ESR-hankkeet, joka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

U 72/2012 vp. Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori

U 72/2012 vp. Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori U 72/2012 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta ohjelmakaudelle 2014 2020

Lisätiedot

EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2013: kuljetus- ja varastointipalvelut.

EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2013: kuljetus- ja varastointipalvelut. EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2013: kuljetus- ja varastointipalvelut. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/36567460.aspx Ulkoinen hankinta ID 234783-2013 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus

Lisätiedot

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014.

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 435 final ANNEX 1 LIITE Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014 asiakirjaan KOMISSION

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN MUUTOSESITYS (taulukot)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN MUUTOSESITYS (taulukot) TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Rahoitus- ja indikaattoritaulukot Muistion liite Alueosasto 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN MUUTOSESITYS (taulukot) Rahoitustaulukoissa on

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

EU:n ruoka-apu yhteisön vähävaraisimmille - Ohjeita jakelua hoitaville osastoille

EU:n ruoka-apu yhteisön vähävaraisimmille - Ohjeita jakelua hoitaville osastoille EU:n ruoka-apu yhteisön vähävaraisimmille - Ohjeita jakelua hoitaville osastoille Varpu Salmenrinne, 2.10.2015 / Matti Hetemäki, 15.8.2016 Sisällysluettelo 1. Elintarvikkeiden vastaanottaminen ja varastointi...

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot