Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vaikutukset oppimiseen ja kehitykseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vaikutukset oppimiseen ja kehitykseen"

Transkriptio

1 Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vaikutukset oppimiseen ja kehitykseen Heikki Seppälä Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen johtaja Kehitysvammaliitto 2011

2 Tästä on kysymys Äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö altistaa sikiön pysyville keskushermoston ja muiden elinten vaurioille Alkoholi aiheuttaa kaikista päihteistä eniten sikiövaurioita Alkoholivaurion riski kohdistuu tuhansiin lapsiin vuosittain Asiantuntija-arvion mukaan sikiöaikaisen alkoholialtistuksen eri tavoin vaurioittamia lapsia syntyy maassamme vuosittain (Autti-Rämö, 2011) Ns. turvarajaa ei pystytä määrittelemään Ainoa turvallinen neuvo on, että odottavat äidit pidättäytyvät alkoholista kokonaan Ks. Norjan Helsedirektoratin valistusvideo: Snart mamma u6brbk0

3 Täsmällisen tiedon saaminen on vaikeaa: Miten todentaa äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö jälkikäteen (miten usein, miten paljon, missä raskauden vaiheessa)? Entä muiden tekijöiden vaikutus (ravinto, tupakointi ym.)? Alkoholivauriosta johtuvan kehityshäiriön luotettava diagnosointi on sitä vaikeampaa, mitä myöhemmässä iässä lapsen kehityksellisten pulmien selvittely aloitetaan. Äiti itse useimmiten kiistää alkoholin käytön Alkoholivaurioiden kirjo on suuri, ei yhtänäistä oirekuvaa Jos äidin alkoholin käyttö jatkuu, on mahdollista, että lapsi syntyy vaurioittaviin olosuhteisiin kaksinkertainen vammautuminen: Neurologisen vaurion lisäksi kiintymyssuhteen vaurioituminen, hoidon ja huolenpidon puutteet

4 Käsitteitä ja diagnooseja Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamien oireiden kirjo: FASD FASD kattaa neljä nimettyä oireyhtymää: FAS (fetaalialkoholioireyhtymä) PFAS (osittainen FAS) ARND (alkoholialtistuksen aiheuttama keskushermoston vaurio) ARBD (alkoholin aiheuttama epämuodostuma) Osa FAS-diagnoosin ehdot täyttävistä on myös kehitysvammaisia Kaikkiin em. oireyhtymiin voi liittyä monimuotoinen oppimisen ja/tai käyttäytymisen säätelyn häiriö, joka ei selity yksinomaan perinnöllisillä tai ympäristötekijöillä

5 Alkoholin aiheuttamat keskushermostovauriot Etanolin vaikutuksille erityisen herkät aivoalueet: Aivokurkiainen ( tiedonkulku aivopuoliskojen välillä) Neokorteksi ( sensoriset ja motoriset toiminnot, kielelliset toiminnot ja järkeily, toiminnan ohjelmointi) Hippocampus ( muisti + oppiminen) Pikkuaivot ( motoristen toimintojen koordinointi) Kehityksessä korostuvat informaation vastaanottamisen ja käsittelyn ongelmat sekä motorisen toiminnan säätelyn vaikeudet Skaala laaja - kehitysvammaisista melko älykkäisiin Epätasainen suoritusprofiili, kouluiässä sekä oppimis- että usein myös psykososiaalisia pulmia

6 Alkoholivaurioiden ilmeneminen vauvaiässä Ks. O Connor & Paley 2009 Havaittuja piirteitä: tärisevä, sätkyilevä (jitteriness) helposti ärtyvä autonomic instability hypotonia vaikeus sopeutua tilanteisiin ja olosuhteisiin alhainen vireys nukkumisessa ilmenevät vaikeudet

7 Kehityksessä ilmenevät neurokognitiiviset ongelmat Selvimmin havaittavissa leikki-iästä lähtien, myös aikuisiässä (ts. nämä ongelmat ovat jossakin muodossaan elinikäisiä) Informaation käsittelyn ongelmat: Vaikeuksia tiedon vastaanottamisessa, tulkinnassa, muistamisessa ja soveltamisessa, ts. orientaatio- ja oppimisvaikeuksia Suoriutumisen taso voi vaihdella hetkestä toiseen, riippuen mm. mielialasta, stressistä tai jaksamisesta Hyvä ilmaisukyky voi peittää alleen käsitteellisen ymmärryksen vaikeuksia ( pintaverbaalinen, pintasosiaalinen ) Lyhytaikainen muisti kapea pystyy operoimaan vain muutamalla asialla kerrallaan

8 Motorisen toiminnan ja tarkkaavuuden säätelyn ongelmat Päälle päin näkyviä ilmenemismuotoja: tarkkaamattomuus, impulsiivisuus, ylikorostuneet reaktiot Toiminnanohjauksen ongelmat (kyky suunnitella, toteuttaa ja arvioida omaa toimintaa) tavallisia FASD-lasten ja -nuorten erityisongelma on vaikeus ehkäistä omia toimintayllykkeitä ja pysäyttää jo käyntiin päässyt käyttäytyminen (inhibitio) - lähtee helposti ja hallitsemattomasti käymään kierroksilla, ei osaa pysähtyä Työmuisti toimii huonosti - toiminta syrjähtää ja hajoaa helposti

9 Käyttäytyminen Neurologisten ja tunne-elämän vaurioiden yhteisvaikutus on otettava tässä huomioon sekoittuvat toisiinsa ja pahentavat toinen toistensa vaikutusta Vaikeus säädellä ympäristöstä tulevia ärsykkeitä Käy sosiaalisissa tilanteissa ylikierroksilla Ylireagoi tilanteisiin, nopeita mielialan muutoksia Keskittymisen ja jaksamisen ongelmat väsyy äkkiä Tavarat eivät pysy hallinnassa Vaikeus ymmärtää syy- ja seuraussuhteita, eritoten sosiaalisissa tilanteissa Ei ymmärrä pieniä vihjeitä, tarvitsee selvät ohjeet Keskeyttää, puhuu päälle, vetää huomion itseensä Ei silmää erottaa, kehen voi luottaa ja kehen ei

10 Alkoholialtistuksen vaikutukset lapsen ja nuoren mielenterveyteen Vahvan näytön saaminen alkoholialtistuksen vaikutuksista psykososiaaliseen kehitykseen on metodisesti hankalaa Miten todentaa odottavan äidin alkoholin käyttö? Miten päästään tavoittamaan FASD-lapsia ja -nuoria tutkittaviksi, kun diagnosointi on niin sattumanvaraista? Miten ottaa huomioon syntymän jälkeisten kasvuolosuhteiden vaikutus (äidin alkoholin käyttö usein jatkuu, moni lapsi otetaan huostaan ja siirtyy sijaisperheeseen)? Tästä huolimatta ollaan vakuuttuneita siitä, että sikiöaikaisella alkoholialtistuksella on spesifejä vaikutuksia lapsen myöhempään psykososiaaliseen kehitykseen.

11 Vauvaikä ja varhaislapsuus: Mitkä ovat äidin voimavarat kohdata lapsen tarpeet, tulkita niitä ja vastata niihin? Mikä on vauvan/pikkulapsen vaikean temperamentin vaikutus tähän vuorovaikutukseen (vrt. negatiiviseksi emotionaalisuudeksi nimetty temperamenttityyppi)? Näistä voi muodostua negatiivinen kierre, joka altistaa myöhemmälle masennukselle ja ahdistukselle Leikki-ikä, ensimmäiset kouluvuodet Lasten masennusoireet ovat sitä todennäköisempiä ja sitä voimakkaampia, mitä enemmän äiti on juonut raskauden aikana Tämä yhteys tulee esille, vaikka kasvu- ja perheolosuhteisiin liittyvät tekijät kontrolloidaan; äidin nykyinen masennus/alkoholin käyttö vain vahvistaa sitä Tämä yhteys on voimakkaampi tytöillä kuin pojilla

12 Äidin nauttiman alkoholin määrä heijastuu oireiden ilmenemiseen ja vaikeustasoon; suhde lineaarinen Tietyt riskitekijät pahentavat tätä vaikutusta: perheen köyhyys, yksinhuoltajuus, äidin juomisen jatkuminen Tietyt suojaavat tekijät lieventävät tätä vaikutusta, tärkeimpänä isän antama huolenpito ja emotionaalinen tuki niin äidille kuin lapselle Myös varhainen sijoitus vakaaseen sijaisperheeseen on merkittävä suojaava tekijä! Leikki-iässä olevalla FASD-lapsella voi olla suuria hankaluuksia selviytyä lapsiryhmässä neurokognitiivisten ja emotionaalisten vaikeuksiensa takia. Nämä pulmat eivät poistu itsestään eivätkä lievene, kun lapsi tulee kouluikään päinvastoin (sosiaalinen kompetenssi joutuu entistä enemmän koetukselle)

13 Kouluikä Oppimisvaikeudet kasaantuvat, kun koulun asettamat suoritusvaatimukset tiukentuvat Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet korostuvat, samoin erilaiset käyttäytymisen ongelmat Diagnosoinnissa oltava tarkkana FASD ADHD! Oireet tulevat aikaisemmin esille, niillä on erilainen neurobiologinen perusta ja lääkitys vaikuttaa niihin eri tavoin Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmat ovat erilaisia kuin ADHD:ssä; FASD-oireissa korostuvat sosiaalisen informaation käsittelyn ja tulkinnan vaikeudet Mikä on tarkkaavuushäiriötä ja mikä selittyy masennuksella? Sosiaalisen kompetenssin puutteet johtavat helposti kielteiseen asemaan ikätovereiden keskuudessa Lapsi oppii epätyydyttäviä, huonosti toimivia selviytymisstrategioita (ei pidä lupauksiaan, valehtelee jne.)

14 Nuoruusikä ja varhainen aikuisikä Vaatimustason kasvaessa ja kehitystehtävien monimutkaistuessa niistä selviytyminen vaikeutuu (ammatillinen koulutus, työllistyminen, oma elämänhallinta, raha-asioiden hoito jne.) Huostaanotettujen nuorten jälkihuolto päättyy, jäävät usein heitteille Mielenterveyden haavoittuvuus on ennallaan (alttius masennukseen, impulssikontrollin vaikeudet) tutkimuksissa on todettu, että itsemurhariski kohoaa Alttius joutua hankaluuksiin alkoholin kanssa näyttäisi olevan suuri, vaikka muiden tekijöiden vaikutus pyrittäisiinkin kontrolloimaan

15 Pohdintaa Sikiöaikainen alkoholialtistus vaurioittaa lapsen kehitystä monin tavoin ja näiden vaurioiden vaikutus elämänkulkuun on elinikäinen Etiologiaan liittyvät moraaliset lataukset ja oireiden monimuotoisuus tekevät FASD-kirjosta palvelujärjestelmälle hankalan kysymyksen: Alkoholialtistuksen mahdollisuutta ei päästetä edes ajatuksiin paetaan ja vältellään ikävää aihetta? FASD-problematiikka ei sijoitu mihinkään yhteen spesialiteettiin, vaan sen tavoittamiseen tarvitaan monia näkökulmia (lastensuojelu, erityisopetus, perhetyö, pediatria, neurologia ja neuropsykologia, psykiatria, kuntoutus) kyky näiden väliseen verkostoitumiseen ja yhteistyöhön ei ole aina riittävä.

16 Diagnosointi on edelleen arkaa, välttelevää ja ongelman sivuuttavaa Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vaurioittamat lapset, nuoret ja aikuiset jäävät vaille tarvitsemaansa apua, tukea ja kuntoutusta Näiden ihmisten tasapainoinen käsitys omasta itsestä ei pääse muodostumaan vaurioiden paheneminen Yleisestä diagnosointipelosta seuraa myös, että tieto ja asiantuntemus näiden lasten, nuorten ja aikuisten tukemiseen ja kuntouttamiseen ei kartu FASD-problematiikan tavoittaminen edellyttää kokonaisvaltaista näkökulmaa Avainkäsite: psykososiaalinen toimintakyky! Tämä avaa polut riittävän laaja-alaiseen diagnostiikkaan.

17 Meillä on tässä maassa iso alkoholiongelma. Olisi aika päättää, mitä me sen kanssa teemme. (Eräs FASD-nuoren sijaisäiti pari viikkoa sitten)

Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö ja sen vaikutukset lapseen: FASD-perustietoa

Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö ja sen vaikutukset lapseen: FASD-perustietoa Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö ja sen vaikutukset lapseen: FASD-perustietoa PsL Heikki Seppälä Tutkimus- ja kehittämiskeskus Kehitysvammaliitto 2013 Tästä on kysymys Äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö

Lisätiedot

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja ALAVUDEN KAUPUNKI KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU ALAVUDEN KAUPUNGISSA Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2011 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Satu Palolahti. ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTÖN EHKÄISYÄ ETSIMÄSSÄ Ehkäisevä päihdetyö kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä 9.3.2004

Satu Palolahti. ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTÖN EHKÄISYÄ ETSIMÄSSÄ Ehkäisevä päihdetyö kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä 9.3.2004 1 Satu Palolahti ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTÖN EHKÄISYÄ ETSIMÄSSÄ Ehkäisevä päihdetyö kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä 9.3.2004 2 Siis kauneutta on. Rakkautta on. Iloa on. Kaikki maailman kurjuudesta kärsivät,

Lisätiedot

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Kati Arffman Sanna Tihinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

Saija Lehto, Heidi Salmela. Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus. Kirjallisuuskatsaus

Saija Lehto, Heidi Salmela. Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus. Kirjallisuuskatsaus Saija Lehto, Heidi Salmela Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus Kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö Syksy 2013 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

Alkoholi_Raskaus_FIN.fh11 4.8.2005 13:22 Page 1 Alkoholi ja raskaus

Alkoholi_Raskaus_FIN.fh11 4.8.2005 13:22 Page 1 Alkoholi ja raskaus Alkoholi ja raskaus Sisällysluettelo Johdanto 3 Kohtuullinen alkoholinkäyttö ja kuukautiskierto 4 Kohtuullinen alkoholinkäyttö ja raskaus 5 Alkoholin suurkulutus 5 Oman alkoholinkäytön arviointi 6 Laboratoriotutkimukset

Lisätiedot

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS OPAS NuOrteN mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille Mauri Marttunen Taina Huurre Thea Strandholm Riitta Viialainen (toim.) 25 Nuorten mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa

Lisätiedot

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA LUPA NÄKYÄ JA KUULUA NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA KOKEMUKSIA ELÄMÄNLANKA- PROJEKTIN KUNTOUTUSKURSSIN RYHMÄJAKSOLTA. Aino Kauppinen, Laura Venäläinen ja Nina Ovaskainen

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA

TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA Osa kehittämistehtävästä RAUTU RY WORLD WIDE WEBBIIN Satakunnan ammattikorkeakoulu Merja Suista-Virtanen Sosiaali- ja terveysala Pori Erikoistumisopinnot Autismin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413

JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413 JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413 JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 414 Pirkko Lehto-Salo Koulukotisijoitus - nuoren toinen mahdollisuus? Mielenterveyden

Lisätiedot

LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET

LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET Niilo Mäki Instituutti Jyväskylä Isot aivot Otsalohko Päälaenlohko Takaraivolohko Ohimolohko Pikkuaivot Liitemateriaalia Niilo Mäki Instituutin oppimisvaikeuksia

Lisätiedot

Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon

Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon TIINA OKSANEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen

Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Hanna Kurtti Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Nuorten oireilu ja varhainen puuttuminen ammatillisessa koulutuksessa Hiivala Jussi Huhtaniska Reijo Jokinen Ari Jäntti Pekka Kaksonen Jouni

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä?

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä 11.2.2009 Kimmo Kuusela Psykiatri/YTHS ADHD ja Aspergerin oireyhtymä Neuropsykiatrisia

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisoväkivallan ehkäisy. Työryhmäraportti

Lapsi- ja nuorisoväkivallan ehkäisy. Työryhmäraportti Lapsi- ja nuorisoväkivallan ehkäisy Työryhmäraportti 24.2.2005 2 LAPSI- JA NUORISOVÄKIVALLAN EHKÄISY Rikoksentorjuntaneuvostolle Rikoksentorjuntaneuvosto on saanut hallituksen iltakoulussa 5.2.2003 tehtäväkseen

Lisätiedot

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi Veera Kannosto-Puhakka 136143 Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikan

Lisätiedot