Oppimisvaikeudet ja ADHD. - syrjäytymisen mekanismit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppimisvaikeudet ja ADHD. - syrjäytymisen mekanismit"

Transkriptio

1 Oppimisvaikeudet ja ADHD - syrjäytymisen mekanismit

2 Kriminaalihuollon tukisäätiö, KRITS Kriminaalihuollon tukisäätiö on valtakunnallinen rikosseuraamusasiakkaiden jälkihuoltoa edistävä asiantuntija ja palveluntuottaja. Säätiön tavoitteena on tukea kriminaalihuoltotyötä ja sen kehittämistä sekä vaikuttaa toimintaan, jolla vähennetään uusintarikollisuutta ja sen haittoja.

3 Kritsin palvelut Asumispalvelut: Solupaikkoja 24 Tukiasuntoja 63 Vertaistukipiste Redis Kehittämishankkeet Valtakunnalliset asiantuntijapalvelut: Oppimisvalmennustyö Perhetyö Kriminaaliasiamiestoiminta Portti vapauteen- portaali Oppimisvalmennustyö Tavoitteena rikostaustaisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen, kuntoutus- ja kompensaatiokeinojen rakentaminen sekä yleisen elämänhallinnan edistäminen. Koulutukset, infot ja konsultaatiot Verkostotyö Asiakastyö: yksilötyö sekä tukiryhmät Materiaalin tuottaminen

4 Porukka pitää laiskana, saamattomana idioottina ja joissakin asioissa kärsin hahmottamisen vaikeuksista En saa laskuja hoidettua, josta on seurannut koko aikuisikäni kestänyt taloudellinen kaaostila

5 Mikä syrjäytyminen? Voidaan tarkastella mm. yksilön tai yhteiskunnan näkökulmista. Leimaako ja syrjäyttääkö käsitteen käyttö itsessään? Huono-osaisuutta? Vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien vähäisyyttä? Osaamisen/taitojen puutetta? Sopeutumattomuutta?

6 Mitä oppimisvaikeudet ovat? Erilainen tapa hahmottaa asioita ja käsitellä tietoa. Ongelmia voi ilmetä esimerkiksi: puhutun tai kirjoitetun kielen tuottamisessa tai ymmärtämisessä visuaalisessa hahmottamisessa matematiikassa tarkkaavuuden säätelyssä ja toiminnanohjauksessa Jonkin asteisia oppimisen pulmia arviolta joka viidennellä aikuisella. Varsinaisia oppimisvaikeuksia arviolta n prosentilla. Oppimisen ongelmat voivat johtua kehityksellisistä syistä, harjaantumattomuudesta tai muista syistä, kuten vammoista tai päihteiden käytöstä. Erityyppiset oppimisvaikeudet esiintyvät usein yhdessä ja/tai muiden häiriöiden kanssa.

7 Mikä ADHD? Kehityksellinen neuropsykiatrinen oireyhtymä. Oireiden taustalla aivojen välittäjäaineiden poikkeava toiminta. Perintötekijöillä suuri merkitys (n.70-80% tapauksista). Ydinoireet: Tarkkaamattomuus, impulsiivisuus ja yliaktiivisuus. Muita tyypillisiä oireita ja oheisongelmia: toiminnanohjauksen vaikeudet, psyykkiset ongelmat, päihdehäiriö, vuorovaikutuksen ongelmat sekä oppimisvaikeudet. ADD - tarkkaavuushäiriö ilman ylivilkkausoiretta. ADHD:ta esiintyy noin 4-7 prosentilla väestöstä. Suurimalla osalla oireet jatkuvat lapsuudesta aikuisuuteen.

8 Miksi jäädään syrjään? Yksilöön liittyvät tekijät: Mielenterveysongelmat Sairaudet ja vammat Oppimisvaikeudet Tarkkaavuuden vaikeudet Erilaisuuden/ulkopuolisuuden kokeminen Epäonnistumisen kokemukset Traumatisoivat kokemukset Yksinäisyys Sopeutumattomuus Päihteet ja muut riippuvuudet Vaikuttavat mm. henkilön toimintakykyyn, itsetuntoon, motivaatioon ja minäpystyvyyden tunteeseen.

9 Miksi jäädään syrjään? Ympäristöön liittyvät tekijät: Köyhyys/taloudelliset ongelmat Turvaton/epäedullinen kasvuympäristö Vaikeuksia ja tuen tarvetta ei tunnisteta Ympäristön tuen puute Esimerkin/mallin puute Sosiaaliset suhteet, huono seura Koulunkäyntivaikeudet Työllistymisen vaikeudet Lyhyt koulutuspolku, työttömyys, asunnottomuus, päihde- ja mielenterveysongelmat, rikollisuus, osallistumattomuus.

10 Mitä hyvä kouluoppiminen edellyttää? - koulutuksesta syrjäytyminen Oppimisstrategiat Koulu/luokka Opiskelu/työskentelytaidot Vuorovaikutustaidot, itsenäisen työskentelyn taidot, ryhmässä toimimisen taidot, auktoriteettien hyväksyminen Kognitiiviset taidot Kielelliset taidot, visuaalisen hahmottamisen taidot, muistin toiminta, ongelmanratkaisutaidot, tarkkaavuuden säätely, toiminnanohjaus Koti/ympäristö Emotionaalinen perusta Minäkäsitys, käsitys itsestä oppijana, minäpystyvyys, tietoisuus omista vahvuuksista ja heikkouksista

11 Oppimisvaikeudet ja syrjäytyminen tutkimusten valossa Heikon lukutaidon omaavalla noin kolminkertainen riski joutua työttömäksi. Koulukotinuorista noin puolella oppimisvaikeuksia. Arviolta noin prosenttia erityisiä oppimisvaikeuksia omaavista syrjäytyy?

12 ADHD ja syrjäytyminen tutkimusten valossa Väestötutkimus Göteborgissa (Rasmussen & Gillberg -81, - 82 ja -99) MPD- diagnoosi 6- vuotiaana Verrokkiryhmä Vakavia psykiatrisia oireita, päihteiden käyttöä, rikollisuutta, työkyvyttömyyttä 58% 11% Lukio-opinnot 20% 75% Korkeakouluopintoja 3% 33% Rikostuomio 19% 0% Sarita Koskinen

13 Clinical and Functional Outcome of Childhood ADHD 33 Years Later (Klein&al. 2012) Seurantatutkimus ADHD- diagnosoitujen lasten myöhemmästä sosioekonomisesta asemasta. 2,5 vuotta vähemmän koulutusta Avioeroriski kolminkertainen Nelinkertainen riski joutua psykiatriseen hoitoon 1,5 kertainen riski päihdehäiriöön Kolminkertainen riski joutua pidätetyksi Matalampi palkka, työttömyyttä enemmän ADHD-aikuisen euro n. 70 senttiä

14 Rikollisuus ja päihteet Oppimisvaikeudet n prosentilla rikostaustaisista keskivaikeita tai vaikeita lukemisen ja kirjoittamisen ongelmia. Kielellisillä vaikeuksilla yhteys etenkin väkivaltarikollisuuteen. Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmia valtaosalla. Päihdeongelma arviolta n. 30 prosentilla oppimisvaikeuksia omaavista. ADHD Vangeista jopa puolella ADHD? Tarkkaavuuden ongelmien vakavuudella yhteys rikosten uusimiseen ja väkivaltarikoksiin. Kymmenkertainen riski joutua pidätetyksi. Päihdeongelma 15 prosentilla ADHD- oireisista. Päihdeongelmaisista noin joka neljännellä ADHD.

15 Oppimisvaikeudet vankilan arjessa Ohjeiden ymmärtäminen ja noudattaminen - sääntörikkomukset. Aikataulujen noudattaminen ja sovituista asioista kiinnipitäminen. Omien asioiden hoitaminen. Omista oikeuksista ja velvollisuuksista huolehtiminen. Heikot arjenhallintataidot. Vaikeus seurata ja tulkita ympäristön tapahtumia. Vuorovaikutusongelmat ja riidat. Hyväksikäytön riski. Ongelmien salailu ja piilottelu. Vankilakoulutuksesta ja muista toiminnoista syrjään jääminen.

16 ADHD vankilan arjessa Vuorovaikutusongelmat/riidat. Uhmakas käytös/auktoriteettiongelmat. Omien asioiden hoitaminen. Ohjeiden ymmärtäminen ja noudattaminen. Aikataulujen noudattaminen ja sovituista asioista kiinnipitäminen. Omista oikeuksista ja velvollisuuksista huolehtiminen. Vaikeus seurata ja tulkita ympäristön tapahtumia. Asioiden jääminen kesken. Hyväksikäytön riski. Levottomuus. Masennus/ahdistus.

17 Mistä apua/tukea? Kartoittavat seulat ja testit voivat toimia puheeksi ottamisen apuna. Oikean tiedon jakaminen on tärkeää: virheellinen tieto ja vähättelevät asenteet yleisiä. Arjen ongelmakohtien kartoittaminen on keskeistä: mikä onnistuu, missä on hankaluuksia ja mihin kaivataan muutosta? Kompensaatiokeinojen rakentaminen ongelmallisiin tilanteisiin sekä niiden harjoittelu. Tukiverkoston kartoit- taminen. Tarvittaessa ohjaus eteenpäin. Puhelimen toiminnot: kamera, nauhoitus, kalenteri, muistutustoiminnot, laskin Lukiviivaimet ja muut apuvälineet Äänikirjat Videomateriaalit Oppimisvaikeuksista vapaaksi- käsikirja (Krits) Oma oppimisvalmentaja- käsikirja (Kuntoutussäätiö) ADHD- verkkokäsikirja (Krits) Tietokoneen käytön ja asioinnin harjoittelu Valmentavat koulutukset ja kurssit Vertaistuki

18 Miten huomioida arjessa? Varaa riittävästi aikaa. Minimoi häiriötekijät. Noudata ennalta sovittuja toimintatapoja ja rutiineja. Pidä riittävästi taukoja ja salli pieni liikehdintä. Järjestä työskentelylle selkeät vaiheet. Käy prosessi/tapahtumakulku läpi etukäteen. Laadi tehtäväluetteloita. Yksi ohje kerrallaan. Pyri yksinkertaistamaan monimutkaiset ohjeet. Anna ohjeet useampaan kertaan - myös kirjallisena. Muutosten ennakointi ja niiden läpikäynti. Selkeät säännöt ja seuraamusten läpikäyminen etukäteen, mikäli sääntöjä rikotaan. Huomion kiinnittäminen vahvuuksiin ja kannustavan palautteen antaminen. Palautteen anto: säännöllistä, välitöntä ja selkeää. Etenkin työskentelyn alkuvaiheessa ulkoiset palkinnot voivat motivoida muuttamaan tapoja.

19 Lisätietoja Portti vapauteen portaali kirjat/oppimisvaikeuksista_vapaaksi_-kasikirja a_kasikirjat/apua_adhd-oireisen_arkeen Kuntoutussäätiö valmentaja_tyokirja.pdf Adhd-liitto

20 KIITOS JA AURINKOISTA KESÄÄ! Sarita Koskinen Oppimisvalmennuskoordinaattori p Sarita Koskinen

ADHD ja opiskelun haasteet. Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009

ADHD ja opiskelun haasteet. Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009 ADHD ja opiskelun haasteet Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009 Anu Kippola-Pääkkönen anu.kippola-paakkonen@adhd-liitto.fi ADHD-liitto ry www.adhd-liitto.fi www.adhd-liitto.fi

Lisätiedot

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits.

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits. OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI - tukea rikosseuraamusalan asiakkaille Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010)

Lisätiedot

KUN HAHMOTTAMINEN JA KESKITTYMINEN ON VAIKEAA JA KÄYTÖS HÄIRIÖKSI, MIKÄ AVUKSI?

KUN HAHMOTTAMINEN JA KESKITTYMINEN ON VAIKEAA JA KÄYTÖS HÄIRIÖKSI, MIKÄ AVUKSI? KUN HAHMOTTAMINEN JA KESKITTYMINEN ON VAIKEAA JA KÄYTÖS HÄIRIÖKSI, MIKÄ AVUKSI? Heli Isomäki Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT Neuropsykologipalvelu LUDUS Oy www.ludusoy.fi NEUROPSYKOLOGIPALVELU LUDUS

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2011 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN

Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN Oppiminen onnistuu - tukea haasteista selviämiseen Kaijamaija Parviainen ja Tarja Muukkonen 3 -opintokeskus Kansan

Lisätiedot

Eija Tikander OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS NUORTEN TUETUSSA ASUMISESSA

Eija Tikander OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS NUORTEN TUETUSSA ASUMISESSA Eija Tikander OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS NUORTEN TUETUSSA ASUMISESSA Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma 2012 OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK NUORTEN & AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK EUDET Moniammatillinen ohjaus ja tuki JOHANNA KORKEAMÄKI JA JOHANNA NUKARI Kuntoutussäätiö Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle 1 NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle Mikkelin ammattiopisto 2005 2 Lukijalle Erilainen oppija!? Poikkeavuus määrittyy

Lisätiedot

IT S NEVER TOO LATE Oppimisen haasteet huomioon vankeustuomion aikana

IT S NEVER TOO LATE Oppimisen haasteet huomioon vankeustuomion aikana IT S NEVER TOO LATE Oppimisen haasteet huomioon vankeustuomion aikana Poutala, Pirjo 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila IT S NEVER TOO LATE Oppimisen haasteet huomioon vankeustuomion aikana

Lisätiedot

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä?

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä 11.2.2009 Kimmo Kuusela Psykiatri/YTHS ADHD ja Aspergerin oireyhtymä Neuropsykiatrisia

Lisätiedot

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA LUPA NÄKYÄ JA KUULUA NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA KOKEMUKSIA ELÄMÄNLANKA- PROJEKTIN KUNTOUTUSKURSSIN RYHMÄJAKSOLTA. Aino Kauppinen, Laura Venäläinen ja Nina Ovaskainen

Lisätiedot

Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa Pori 2011

Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa Pori 2011 Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa Pori 2011 Ulla Reiterä-Paajanen, oppimis- ja työhönvalmentaja, KM (Johanna Nukari, neuropsykologi (ET),PsM Johanna Korkeamäki, sosiologi,

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola

Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola 1 Jotakin kummaa? Lapsi ei ole sellainen kuin hänen oletetaan olevansuhteessa SISARUKSIIN tai IKÄTOVEREIHIN - vanhemmat,

Lisätiedot

Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat. Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka

Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat. Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka Mitä on neuropsykiatria? Potilaan ongelmilla neuraalinen perusta ja siihen liittyen

Lisätiedot

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Raija Marttala Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

SKARPATAAN JA HARPATAAN!

SKARPATAAN JA HARPATAAN! SKARPATAAN JA HARPATAAN! Ettei yksikään putoaisi Bongaa putoava! 2 Skarpataan ja harpataan! Ettei yksikään putoaisi Skarpataan ja harpataan! Ettei yksikään putoaisi Tekijät Riitta Hämäläinen (toim.) ja

Lisätiedot

Neurologiset erityisvaikeudet ja erilaisuus

Neurologiset erityisvaikeudet ja erilaisuus Neurologiset erityisvaikeudet ja erilaisuus Nuorten kokemuksia Enni Haapaniemi Marjut Laukkanen Petriina Pääkkö Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Sosiaali-,

Lisätiedot

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja Sisältö JOHDANTO...4 1. KUINKA NIIN JA

Lisätiedot

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla PSYKOLOGIASSA TAPAHTUU Suomen Psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran Tieteellinen neuvottelukunta Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla Määritelmä Neuropsykologinen

Lisätiedot

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi Veera Kannosto-Puhakka 136143 Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikan

Lisätiedot

Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista

Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I MISTÄ MATEMATIIKKAOSAAMISEN VAIKEUDET JUONTUVAT... 4 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLINEN METODI

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄSIKIRJA

TYÖNTEKIJÄN KÄSIKIRJA HAASTAVIEN TILANTEIDEN KOHTAAMINEN ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN PALVELUISSA TYÖNTEKIJÄN KÄSIKIRJA Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö hanke 2007-2009 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Erilaisen oppijan tunnistaminen ja kohtaaminen työtehtäviin liittyvissä tilanteissa

Erilaisen oppijan tunnistaminen ja kohtaaminen työtehtäviin liittyvissä tilanteissa Erilaisen oppijan tunnistaminen ja kohtaaminen työtehtäviin liittyvissä tilanteissa Hämeenlinna 21.9.2011 Leila Pirskanen - Airi Valkama Erilaisten oppijoiden liitto ry Erilaisten oppijoiden liitto ry

Lisätiedot

Aikuisiän ADHD - mistä on kyse?

Aikuisiän ADHD - mistä on kyse? Aikuisiän ADHD - mistä on kyse? Viime vuosina on todettu, että tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö koskettaa myös aikuisia. Tämä on osoitettu esimerkiksi pitkäaikaistutkimuksilla, joissa ADHD-lapsia seurattiin

Lisätiedot

Arjen taidot -tietopankki Materiaalia rikoksista tuomittujen arjessa selviytymisen ja elämänhallinnan edistämiseen

Arjen taidot -tietopankki Materiaalia rikoksista tuomittujen arjessa selviytymisen ja elämänhallinnan edistämiseen Arjen taidot -tietopankki Materiaalia rikoksista tuomittujen arjessa selviytymisen ja elämänhallinnan edistämiseen L a r i M i i k k u l a i n e n SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. RIKOKSISTA TUOMITTUJEN

Lisätiedot

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille. OPPITUKI-hanke

Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille. OPPITUKI-hanke Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille OPPITUKI-hanke SISÄLTÖ Oppituki-hanke oppisopimusopiskelijan tukena Hanke-esittely Oppisopimusinfo Tukea tarvitsevan oppisopimusopiskelijan

Lisätiedot

Levottoman ja/tai keskittymättömän. hoitopolku Vantaalla. Sosiaali- ja terveydenhuolto/ Kuntoutus

Levottoman ja/tai keskittymättömän. hoitopolku Vantaalla. Sosiaali- ja terveydenhuolto/ Kuntoutus Levottoman ja/tai keskittymättömän lapsen ja nuoren Sosiaali- ja terveydenhuolto/ Kuntoutus Sisällysluettelo: 1. Johdanto ja määritelmä 2 - Tukitoimet alle kouluikäisille lapsille huoneentaulu 3 - Tukitoimet

Lisätiedot