MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt."

Transkriptio

1 Tarjouspyynnön liite 5 MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus Järvenpään kaupunki URAKKAOHJELMA A-Insinöörit Suunnittelu Oy Työ N:o , Laatinut Esko Rechardt Tarkastanut Mirko Soronen Järvenpään kaupunki Tekniikka ja ympäristö Tarkastanut Matti Vuorinen

2 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTIEDOT 1 1 RAKENNUSPAIKKA Sijainti 1.2 Kulku- ja huoltoyhteydet 1.3 Alueet 1.4 Luvat 1.5 Olemassa olevat rakennukset ja laitteet 1.6 Liikennejärjestelyt 1.7 Muut samanaikaiset työt 1.8 Rakennuttajan resurssien käyttö ja korvaukset 2 URAKAN LAAJUUS Työtuloksen määrittely 3 URAKKA-AIKA (YSE 1998 Luku2) Töiden aloitus ja valmistuminen 4 ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat 4.2 Asiakirjojen hankinta 4.3 Työn aikana syntyvät asiakirjat 5 URAKKASOPIMUSMUOTO 5 6 URAKKAHINTA JA MAKSUT Urakkahinta 6.2 Maksuerät 6.3 Pidätykset 6.4 Laskutus 6.5 Maksuaika (Yse ) 7 TAKUU Takuuvastuu 7.2 Takuuaika

3 8 VAKUUDET JA VAKUUTTAMINEN Rakennusaikainen vakuus 8.2 Takuuajan vakuus 8.3 Vakuutukset 9 VIIVÄSTYSSAKKO (YSE ) 8 10 SUUNNITELMAT Pysyvien rakenteiden suunnitelmat 10.2 Työsuunnitelmat 10.3 Suunnitelmien tarkastaminen ja hyväksyminen 11 LAATUTASON VARMISTAMINEN JA OSOITTAMINEN Laadunvalvonta 11.2 Arvonvähennykset 12 TYÖVOIMA Määrä 12.2 Huolto 12.3 Työsuojelu 13 TYÖNJOHTO Pätevyysvaatimukset (YSE ) 13.2 Soveltuvuus 14 VALVONTA Rakennuttajan edustaja 14.2 Paikallisvalvojat 14.3 Tekniset asiantuntijat 14.4 Valvonnan työajat 15 TARJOUS Tarjouksen muoto ja sisältö 15.2 Muutos- ja lisätyöt 15.3 Lisätiedot tarjousaikana 15.4 Allekirjoitus 15.5 Voimassaolo 15.6 Peruuttaminen 15.7 Verotodistus

4 16 TARJOUSTEN KÄSITTELY Perusteet 16.2 Lisäselvitykset 16.3 Tarjouksista annettavat tiedot

5 1 0. YLEISTIEDOT Urakkakohde: Urakan kohteena on Mt 145 Poikkitien teräsbetonisten ulokelaattasiltojen S3 ja S4 päätyjen koriste-elementtien kokonaistoimitus valmistus ja asennus kohteeseen ja muut työt tämän urakkaohjelman osoittamassa laajuudessa. Rakennuttaja: Rakennuttajana toimii Järvenpään kaupunki. Järvenpään kaupunki Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu Seutulantie 12 PL Järvenpää 1. RAKENNUSPAIKKA 1.1 Sijainti Urakkakohde sijaitsee Järvenpään kaupungissa välillä Poikkitie plv 620 / Kulku- ja huoltoyhteydet 1.3 Alueet Urakkakohteen tieyhteydet käyvät selville urakkaohjelman liitteenä olevasta rakennepiirustuksesta A. Urakan alussa rakennuttaja osoittaa urakoitsijan käyttöön luovutettavat tukikohta-alueet. Urakoitsijan on tarvittaessa hankittava kustannuksellaan käyttöönsä muut tarvitsemansa alueet. Alueiden käyttämiselle on saatava omistajan tai haltijan lupa. Alueet on sijoitettava ja niitä on käytettävä siten, ettei niistä aiheudu tarpeetonta haittaa liikenteelle ja alueiden muulle käytölle, eivätkä ne tarpeettomasti häiritse ympäristöä. Työmaa-alueiden aitaus, vartiointi ja järjestyksenpito kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsijan kuuluu huolehtia siitä, ettei asiattomia liiku urakoitsijan käytössä olevilla työmaa-alueilla (myös silloin, kun työmaalla ei työskennellä). Tukikohta-alueen suunnitelma tulee hyväksyttää rakennuttajalla.

6 2 Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet: Urakoitsijan käyttöön asetetaan korvauksetta urakan aloituskokouksessa sovittavat alueet. Alueet luovutetaan siinä kunnossa kuin ne ovat työtä aloitettaessa. Tarvittaessa lisäalueista voi neuvotella rakennuttajan kanssa. Työn valmistumisen jälkeen alueet on siistittävä entistä vastaavaan kuntoon. Urakoitsija selvittää itse kysymykseen tulevat kaatopaikat, vastaa kuljetuskustannuksista ja kustantaa perittävät kaatopaikkamaksut. Urakoitsijalla ei ole rakennuttajan luovuttamiin alueisiin sen laajempaa käyttöoikeutta kuin mihin rakennuttajalla on laillinen oikeus. Rakennuttaja informoi urakoitsijaa näistä oikeuksista viimeistään alueiden luovutuksen yhteydessä. 1.4 Luvat (YSE ; 8 1) Urakoitsijan on, YSE 8 1:sta poiketen, hankittava kustannuksellaan kaikki urakan toteuttamista varten tarvittavat luvat siltä osin kuin niitä ei sopimusasiakirjoissa ole määrätty rakennuttajan hankittavaksi. Hankkimistaan luvista ja tehdyistä sopimuksista on urakoitsijan rakennuttajan niin halutessa toimitettava jäljennökset rakennuttajalle ennen toimenpiteiden aloittamista sekä huolehdittava lupien voimassaolosta työn aikana. 1.5 Olemassa olevat rakennukset, rakenteet ja laitteet Urakoitsijan tulee kustannuksellaan huolehtia niistä toimenpiteistä, joita tarvitaan suojeltaessa tiedossa olevia johtoja, kaapeleita, putkistoja ja vastaavia vahingoittumiselta työtä suoritettaessa. 1.6 Liikennejärjestelyt Kevytliikenne ja tieliikenne Elementtien varastointi tai asennustyö ei saa aiheuttaa haittaa ajoneuvoliikenteelle. l.7 Muut samanaikaiset työt (YSE mom.) Kaupunki voi tehdä samanaikaisesti urakka-alueella katurakennustöitä. Mikäli mainitut työt tapahtuvat työn aikana sovitun aikataulun mukaisesti, ei näiden töiden aiheuttamasta häiriöistä makseta lisäkorvauksia. Kaikkien osapuolten tulee laatia työaikataulunsa ja työjärjestelynsä siten, ettei urakan toteuttaminen aiheuta tarpeetonta haittaa muiden työsuorituksille.

7 3 1.8 Rakennuttajan resurssien käyttö ja korvaukset Urakoitsija voi perustaa työmaatukikohdan parhaaksi katsomaansa paikkaan tälle urakalle varatulle työmaa-alueelle. Rakennuttaja ei hanki urakkaa varten työmaarakennuksia, tarveaineita eikä kalustoa. Sähkö, vesi, jätehuolto ym. kustannuksista vastaa urakoitsija. 2. URAKAN LAAJUUS 2.1 Työtuloksen määrittely Työtulos urakkakohteessa on: Siltojen S3 ja S4 RST-koriste-elementit kohteeseen kiinnitettyinä ja asennettuina tarjouspyynnössä toimitettavien suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Työhön kuuluu siltapaikan ennallistaminen sillan päiden läheisyydessä siten, että lopputulos on sama kuin ennen asennustöihin ryhtymistä. 3. URAKKA-AIKA (YSE 1998 Luku 2) 3.1 Töiden aloitus ja valmistuminen Urakkaan kuuluvat rakennustyöt tulee kokonaisuudessaan olla valmiina Rakennuttajasta johtuvasta töiden aloituksen viivästymisestä urakoitsija on oikeutettu saamaan vastaavan pidennyksen urakka-aikaan. 4. ASIAKIRJAT 4.1 Sopimusasiakirjat A. Kaupalliset asiakirjat: a) urakkasopimus (YSE 1998 asiakirja, RT80260) b) urakkaneuvottelupöytäkirjat c) rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT ) d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot f) urakoitsijan tarjous liitteineen

8 4 B. Tekniset asiakirjat: g) Työkohtainen työselitys h) Sopimuspiirustukset työselityksessä olevan piirustusluettelon mukaisena i) Yleiset työselitykset - Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys Infra RYL 2010 j) Rakennuttajan antamat ohjeet ja määräykset, jotka eivät ilmene muista urakka-asiakirjoista k) Muut määräykset ja ohjeet - Ainevalmistajien ja materiaalitoimittajien työ- ja asennusohjeet sekä varastointia ja käsittelyä koskevat ohjeet. - Teknilliset ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelmaan kuuluvat sekä yksityisten järjestöjen ja laitosten toimesta laaditut ja tämän laatuisia töitä koskevat työselitykset ja ohjeet. 4.2 Asiakirjojen hankinta Rakennuttajan toimitettavaksi jäävät sopimusasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle kolmena (3) kappaleena. 4.3 Työn aikana syntyvät asiakirjat Työmaakokouksissa, tarkastuksissa ja katselmuksissa laaditaan pöytäkirjat, jotka rakennuttaja arkistoi. Urakoitsijan hankittavaksi kuuluvat jäljempänä kohdissa 10.2 tarkoitetut suunnitelmat on laadittava siten, että niitä voidaan tarkastaa kohdassa 10.3 esitetyllä tavalla ja että niitä voidaan työssä noudattaa. Urakoitsijan tulee luovuttaa rakennuttajalle tämän tarvitsevat työkappaleet korvauksetta. Näitä suunnitelmia ei rakennuttaja arkistoi, ellei niitä ole otettu pöytäkirjan tai kelpoisuuskirjan liitteiksi.

9 5 5. URAKKASOPIMUSMUOTO Kysymyksessä on kokonaishintaurakka. 6. URAKKAHINTA JA MAKSUT 6.1 Urakkahinta Urakkahinta on tarjouksessa ilmoitettava kokonaishinta alv 0%. 6.2 Maksuerät Urakoitsija saa ennakkoa 25 % urakkahinnasta. Se maksetaan kun työt on aloitettu ja rakennusaikainen vakuus on hyväksytty. Ennakko katsotaan ensimmäiseksi maksueräksi. Urakkahinnan muun osan jakamisesta maksueriin sovitaan sen jälkeen, kun tarjous on hyväksytty. Maksueriä määriteltäessä noudatetaan seuraavia periaatteita: a) Rakennusaineista, -tarvikkeista ja laitteista maksetaan vasta, kun ne on kiinnitetty tai asennettu rakenteisiin. b) Osasuoritusten valmistumiseen perustuvien maksuerien määrittelyssä on otettava huomioon, että valmiiden ja rakennuttajan puolesta tarkastettujen ja hyväksyttyjen suoritusten arvon tulee vastata maksettua urakkahintaa. Maksueriä ei voida sitoa apurakenteiden valmistumiseen, elleivät ne ole rakennuspaikkaan kiinnitettyjä ja laadultaan kestäviä ja ellei niitä voida siirtää ja erottaa rakennuttajan omaisuudeksi. c) Viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 10 % urakkahinnasta. Mitään maksuerää ei makseta ennen rakennusaikaisen vakuuden hyväksymistä, eikä loppuerää ennen takuuajan vakuuden hyväksymistä. 6.3 Pidätykset Rakennuttajalla on oikeus pidättää maksueristä urakoitsijalle suorittamatta jääneet tiedossa olevat tätä työtä koskevat työntekijäin palkat ja niihin liittyvät ennakkoperintälain 7 :ssä tarkoitetut ennakkopidätykset sekä ammattimaista liikennettä harjoittavien autoilijain kiistattomat saatavat. (Rakennuttajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta tehdä pidätyksiä mainituilla perusteilla eikä ryhtyä pidätysoikeuden tai vakuuksien perusteella tällaisten palkka- ym. saatavien turvaamista tarkoittaviin muihin toimenpiteisiin).

10 6 Rakennuttajalla on oikeus pidättää maksueristä urakoitsijan vastattavat, tästä työstä aiheutuvat kolmannelle ilmeisesti suoritettavaksi tulevat haitan- ja vahingonkorvaukset, joista rakennuttaja työn teettäjänä saattaa joutua myöhemmin vastuuseen kolmannelle. Samoin rakennuttajalla on oikeus pidättää erääntyneet viivästyssakot ja aiheutuneet arvonvähennykset. Jos urakoitsija jättää tekemättä sellaisia työn aikaisia suunnitelmia tai laadunvalvontakokeita, joiden tarkoituksena on työntuloksen laatutason varmistaminen on rakennuttajalla oikeus pidättää rakennetta tai rakenneosaa koskevat maksuerät joko kokonaan tai osittain siihen saakka, kunnes kohteen kelpoisuus tai laatutaso on todettu tai muista toimenpiteistä on sovittu. Sama oikeus on rakennuttajalla, jos urakoitsija tekee työn, ennen kuin nämä suunnitelmat on rakennuttajan puolesta tarkastettu ja hyväksytty, ja kun laadunvalvontakokeita on pidettävä epäluotettavina. Mikäli töiden aloittaminen urakoitsijasta johtuvasta syystä siirtyy ja siitä aiheutuu rakennuttajalle ylimääräisiä valvonta-, kunnossapito- tai muita vastaavia kustannuksia, rakennuttajalla on oikeus periä niistä korvaus urakoitsijalta pidättämällä maksueristä vastaavat määrät. Pidätetyn osuuden voi laskuttaa erikseen sen jälkeen, kun rakennuttaja on todennut työn kyseiseltä osin täysin valmiiksi. 6.4 Laskutus Urakkasopimuksen purkaminen ei vaikuta rakennuttajan edellä mainittuihin oikeuksiin. Rakennuttajalle osoitetut laskut on toimitettava kolmena kappaleena jäljempänä kohdassa 15.2 määritellylle paikallisvalvojalle tarkastusta varten. Laskutusosoitteet ilmoitetaan sopimus-/aloituskokouksessa. Tilaaja kuuluu käänteisen arvonlisäveron piiriin. 6.5 Maksuaika Rakennuttaja maksaa laskut 30 vrk kuluessa siitä, kun rakennuttajan edustaja tai hänen erityisesti määräämänsä henkilö on todennut laskutetun työn tehdyksi ja/tai lasku muutoin on todettu maksukelpoiseksi. (Tämä maksuaikaa koskeva määräys otetaan urakkasopimukseen).

11 7 7. TAKUU 7.1 Takuuvastuu Urakoitsijan takuu työntuloksesta on YSE 1998:n mukainen jäljempänä kohdassa 7.2 esitetyin takuuaikaa koskevin poikkeuksin. 7.2 Takuuaika Takuuaika on kaksi (2) vuotta vastaanottotarkastuksesta alkaen. 8. VAKUUDET JA VAKUUTTAMINEN 8.1 Rakennusaikainen vakuus YSE :n mukaisen rakennusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % urakkahinnasta. Rakennusaikaisen vakuuden on oltava voimassa: a) Rakennussuorituksen sopimuksenmukaisesta ja kaikinpuolisesta täyttämisestä, samoin mahdollisista muutos- ja lisätöistä b) Ennakon takaisinmaksamisesta c) Viivästyssakon suorittamisesta d) Vastaanottotarkastuksessa todettujen sekä takuuaikana ilmenevien vikojen korjaamisesta siihen asti kunnes takuuajan vakuus on asetettu ja hyväksytty e) Arvonvähennysten suorittamisesta f) Niiden vahinkojen korvaamisesta, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta kolmannelle, jolle rakennuttaja voi näistä joutua vastuuseen, ellei urakoitsija aseta niistä erillistä vakuutta Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle, kun rakennussuoritus ja mahdolliset lisätyöt on hyväksytty vastaanotetuiksi, kun takuuajan vakuus on hyväksytty, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen ja kolmannen todistus tästä esitetty rakennuttajalle sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on täytetty tai erillinen vakuus niiden selvittämisestä ja suorittamisesta on hyväksytty.

12 8 8.2 Takuuajan vakuus YSE mukaisen takuuajan vakuuden suuruus on 10 % urakkahinnasta. Takuuajan vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun takuuvastuuseen liittyvät velvollisuudet on täytetty. 8.3 Vakuutukset Urakoitsijan on kustannuksellaan vakuutettava rakennuskohde YSE :ssä esitetyssä laajuudessa. Vakuutuksen tulee kattaa myös asennustyöstä muille rakenteille ja kolmannelle mahdollisesti aiheutuvat vahingot, sekä maksun kautta rakennuttajan omaisuudeksi siirtyneet rakenneosat kuljetuksen ja asennuksen aikana mahdollisesti sattuvan vahingon varalta. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että otettujen vakuutuksien ehtoja noudatetaan. 9. VIIVÄSTYSSAKKO (YSE ) Viivästyssakko on kultakin alkavalta viikolta 1,0 % urakkahinnasta (poikkeus YSE98). Viivästyssakkoa koskevat määräykset otetaan urakkasopimukseen. 10. SUUNNITELMAT 10.1 Pysyvien rakenteiden suunnitelmat Suunnitelman katsotaan käsittävän piirustukset ja työselityksen tai sitä vastaavat ohjeet Työsuunnitelmat Urakoitsijan on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi koko työtä koskeva työsuunnitelma, josta käy selville ainakin seuraavat asiat: - Aikataulu, jossa on esitetty rakennustyövaiheitten suoritusjärjestys, kestoajat ja määrällinen edistyminen - Laskutussuunnitelma jossa on esitetty aikataulun mukaista työsuoritusta vastaava bruttolaskutus. - Laadunvarmistus ja laatusuunnitelmat

13 Suunnitelmien tarkastaminen ja hyväksyminen Urakoitsijan tulee toimittaa laatimansa suunnitelmat rakennuttajalle tarkastettavaksi siten, että tarkastusaikaa on 2 viikkoa. Aika lasketaan siitä, kun viimeiset suunnitelmaan oleellisesti vaikuttavat selvitykset on jätetty rakennuttajalle. Urakoitsijan on tarkastettava suunnitelmiin liittyvät massaluettelot ennen materiaalin tilausta. Tarjouspyyntöön liittyvä massaluettelo on tarkoitettu vain tarjouslaskennan perustaksi, joten rakennuttaja ei ota vastuuta niistä vahingoista tai haitoista, jos niitä käytetään tarkastamatta hyväksytyn materiaalien hankinnassa ja työn suunnittelussa. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan rakennuttajalle rakennuttajan hänelle toimittamissa suunnitelmissa ym. selvityksissä havaitsemistaan virheellisyyksistä tai ristiriitaisuuksista heti sellaisen havaittuaan. Tarkastuksen ja hyväksymisen jälkeen suunnitelmiin tehdyt muutokset on tarkastettava ja hyväksyttävä samalla tavalla kuin alkuperäinen suunnitelma. Toisen sopijapuolen suorittama tarkastaminen ja hyväksyminen ei vähennä toisen sopimuksenmukaista vastuuta laatimistaan tai hankkimistaan suunnitelmistaan ja muista selvityksistä. 11. LAATUTASON VARMISTAMINEN JA OSOITTAMINEN 11.1 Laadunvalvonta Laadunvalvonnasta vastaa urakoitsija. Työn laatua on valvottava vaiheittain siten, että työtuloksen laatutasosta voidaan varmistua. Elementtien valmistuksen laadunvalvonta kattaa leikkaus -, hitsaus-, kokoamis- ja hiontatyön sekä valmiin kappaleen julkisivun pinnoittamisen. Urakoitsija laatii mallikappaleena 2x 1 m elementit, jotka tarkastetaan ennen työn aloittamista. Elementit on jäykistetty ja liitetty toisiinsa hitsaamalla mallisuunnitelman mukaan. Asennustyön laadunvalvonta kattaa elementtien sijoittelun kohteeseen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ja elementtien kiinnitystyön toteuttamisen suunnitelman mukaan. Laadunvalvonnan järjestelyistä on annettava selvitys rakennuttajalle työtä aloitettaessa.

14 Arvonvähennykset Jos työtulos ei täytä kaikkia sille asetettuja laatuvaatimuksia mutta voidaan kuitenkin hyväksyä käyttöön otettavaksi, voi rakennuttaja tyytyä YSE :n 2. momentissa tarkoitettuun arvonvähennyksen sisältävään hyvitykseen. Arvonvähennystä määritettäessä otetaan huomioon mm. rakenteen käyttökelpoisuusajan lyheneminen, odotettavissa olevat korjaustyöt, lisääntyvät käyttö- ja kunnossapitotoimenpiteet, käytön aikaisen tarkkailun lisääntyminen ja ulkonäköseikat. Arvonvähennys rakenteen epätyydyttävän ulkonäön johdosta arvioidaan tapauskohtaisesti. Sen suuruus voi olla enintään 75 % urakkahinnasta. 12. TYÖVOIMA 12.1 Määrä Työvoiman määrän suhteen rakennuttaja ei aseta rajoituksia. Työvoimavahvuuteen luetaan ainoastaan työmaalla työtä suorittava ja johtava henkilöstö Huolto Työmaiden huolto tulee järjestää soveltuvin osin siten kuin valtioneuvoston päätös (607/81) edellyttää. Valtion työntekijöiden terveydenhuollon ohjesääntö ei koske urakoitsijan palkkaamaa työvoimaa Työsuojelu Työssä tulee noudattaa työsuojelua koskevia lakeja, asetuksia, valtioneuvoston päätöksiä, ministeriön tai keskusviraston päätöksiä ja teknillisiä turvallisuusohjeita. Urakoitsijan tulee työmaan alusta lähtien suorittaa rakennustöiden järjestelyohjeiden (Vnp 274/69) mukaiset työmaatarkastukset. Mikäli työmaalla toimii samanaikaisesti useita urakoitsijoita, on pääurakoitsijan aina käynnistettävä työsuojelutoiminta ja vastattava yhteistoiminnasta aliurakoitsijoiden kanssa. Varsinainen työturvallisuusasioiden toteuttaminen kuuluu kullekin urakoitsijalle.

15 11 Rakennuttajalla on oikeus seurata urakoitsijoiden työsuojelutoimintaa ja urakoitsijan on välittömästi korjattava valvojan toteamat työturvallisuutta vaarantavat viat ja puutteellisuudet, joista valvoja on urakoitsijalle huomauttanut. 13. TYÖNJOHTO 13.1 Pätevyysvaatimukset (YSE ) Työnjohdon pätevyyden osalta on otettava huomioon, mitä työselityksissä, viranomaismääräyksissä ja -ohjeissa sekä yksityisten järjestöjen julkaisemissa ohjeissa kustakin työstä sanotaan. Rakennuttaja edellyttää lisäksi, että työnjohdolla on tehtävien edellyttämää kokemusta ja taitoa riittävästi Soveltuvuus Rakennuttaja edellyttää, että työnjohto on ammatillisen pätevyyden lisäksi muutenkin tehtäviinsä sopivaa. Jos työnjohtaja jättää asiakirjoissa mainittua taikka rakennuttajan edustajan tai häntä avustavien asiantuntijoiden ja valvojien työn aikana antamia ohjeita noudattamatta siten, että turvallisuus rakennustyömaalla vaarantuu tai työntuloksen laatutaso kärsii, katsoo rakennuttaja, että työnjohtaja on YSE :ssa tarkoitetulla tavalla sopimaton. Sama koskee tapauksia, joissa työnjohtajan todetaan antaneen vääriä tietoja laadunvalvonnasta tai kelpoisuuskokeista taikka menetelleen muulla tavalla vilpillisesti. 14. VALVONTA (YSE ) 14.1 Rakennuttajan edustaja YSE 1998:n 59 :ssä tarkoitettuna tilaajan/rakennuttajan edustajana toimii Järvenpään kaupungin suunnitteluinsinööri tai hänen valtuuttamansa henkilö Paikallisvalvojat Rakennuttajan edustaja määrää työmaalle valvojan, joka valvoo rakennussuoritusta rakennustyömaalla ja muissa paikoissa, joissa tehdään rakennussuoritukseen kuuluvia töitä Tekniset asiantuntijat Rakennuttajan edustajan apuna on teknisiä asiantuntijoita. Asiantuntijoiden tehtävät ja valtuudet ilmoitetaan urakoitsijalle työtä aloitettaessa tai sitä mukaan, kun heidät määrätään tehtäviinsä.

16 Valvonnan työajat Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija tekee työtä normaalina työaikana, ja järjestää valvonnan sen mukaan. Jos urakoitsija tekee paikalliselta viranomaiselta saadun luvan perusteella säännöllisesti työtä useammassa vuorossa, voi rakennuttaja järjestää valvonnan vastaavasti vuorotyöhön, jos urakoitsija ilmoittaa siitä rakennuttajan edustajalle vähintään viikkoa ennen vuorotyön aloittamista. Sama koskee yhtäjaksoista suoritusta edellyttävien työvaiheiden kuten betonoinnin valvontaa. Muista tilapäisistä työajan muutoksista on urakoitsijan ilmoitettava rakennuttajalle vähintään 2 vuorokautta aikaisemmin, jotta rakennuttaja ehtii järjestää valvonnan, jos katsoo sen tarpeelliseksi. Normaalin työajan ulkopuolella tapahtuvasta valvonnasta ei aiheudu urakoitsijalle lisäkustannuksia. 15. TARJOUS 15.1 Tarjouksen muoto ja sisältö Tarjouspyyntöasiakirjoihin ei tarjouksen antaja saa tehdä mitään lisäyksiä, muutoksia tai poistoja. Mahdolliset lisäykset, muutokset tai poistot eivät kuitenkaan vaikuta tarjouksen sitovuuteen. Tarjouksen on perustuttava tämän urakkaohjelman kohdassa 4.2 mainittuihin tarjouspyyntöasiakirjoihin Muutos- ja lisätyöt Jos tarjouksen antaja havaitsee, että rakennuttajan laatimasta suunnitelmasta puuttuu sellaisia töitä, joita voidaan perussuunnitelman mukaan rakennettaessa tarvita, tai suunnitelmassa on muuta korjattavaa, tulee hänen ilmoittaa niistä rakennuttajalle. Lisä- ja muutostyön hinnan tulee olla oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin. Rakennuttajalla on oikeus hylätä tarjous, jos epäsuhde on ilmeinen, ellei tarjouksenantaja suostu tarkistukseen tai yksityiskohtaisin laskelmin osoita rakennuttajan kohtuuttomana pitämää hintaa oikeaksi.

17 Lisätiedot tarjousaikana Tarjouksen antaja voi pyytää ja rakennuttaja voi muutenkin lähettää urakka-asiakirjoja koskevia lisäselvityksiä ja tulkintoja sekä muutoksia. Sellaiset kirjalliset pyynnöt on esitettävä vähintään kymmenen (10) päivää ennen tarjouksen viimeistä sisäänjättöpäivää. Rakennuttaja vastaa tarvittaessa kaikille tarjouksen antajille yhteisesti mahdollisuuksien mukaan ainakin viisi (5) päivää ennen tarjousajan päättymistä. Tarjouksen antajien tulee tarjouksessa ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. Suulliset selvitykset ja ilmoitukset eivät ole sitovia Allekirjoitus Jokainen tarjoukseen liittyvä asiakirja on tarjouksen antajan erikseen päivättävä ja allekirjoitettava. Allekirjoitukset on selvennettävä. Tarvittaessa on tarjouksen antajan osoitettava, että tarjouksen allekirjoittajat ovat olleet oikeutettuja kirjoittamaan tarjouksen antajan toiminimen. Jos tarjouksen tekee työyhtymä, tulee yhtymän olla perustettu ennen tarjouksen antamista ja tarjoukseen on liitettävä selvitys yhtymän perustamisasiakirjoista ja allekirjoitusoikeudesta Voimassaolo Tarjous on sitova ja on voimassa 4 kk tarjouspyyntökirjeessä ilmoitetusta viimeisestä sisäänjättöpäivästä lukien. Tästä huolimatta tarjous lakkaa olemasta voimassa tarjouksen antajan saatua rakennuttajalta tai muun kirjallisen ilmoituksen siitä, että tarjousta ei ole hyväksytty Peruuttaminen Tarjous voidaan peruuttaa kirjeitse tai sähkeitse, mikäli peruutus on saapunut rakennuttajalle ennen tarjouksen pyyntökirjeessä mainittua tarjousten sisäänjätön määräaikaa Verotodistus Urakoitsijan tulee rakennuttajan sitä erikseen pyytäessä toimittaa liikettään ja/tai aliurakoitsijaansa koskeva lääninveroviraston antama jäämärekisterin ote tai veroviraston antama selvitys suorittamatta olevista veroista ja maksuista tai sen oikeaksi todistettu jäljennös tai LEL:n työeläkekassan ilmoitus. Asiakirja ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.

18 TARJOUSTEN KÄSITTELY 16.1 Perusteet Tarjousten käsittelyssä noudatetaan mitä on määrätty asetuksissa 385/61, 860/74 ja 168/83 sekä ministeriön päätöksessä 186/83. Kaikki tarjoukset voidaan hylätä ks. asetus 860/74. Myöhästyneet tarjoukset, joita ei voida ottaa käsiteltäviksi (As 860/74 8:8) palautetaan avaamattomina Lisäselvitykset Tarjouksenantajan tulee tarjousten käsittelyä varten antaa pyydettäessä rakennuttajalle tarpeellisia lisäselvityksiä, joita rakennuttaja tarvitsee tarjousten vertailussa ja tarkastuksessa Tarjouksista annettavat tiedot Sopimuksen tultua allekirjoitetuksi ja valitun urakoitsijan rakennusaikaisen vakuuden hyväksytyksi, rakennuttaja ilmoittaa tarjouksen antaneille valitun urakoitsijan, tämän urakkahinnan sekä muiden tarjousten tarjoushinnat.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 2 26.3.2015 Räikäntie 3. 33470 Ylöjärvi TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2015 Tarjouspyynnön kohde Ylöjärven kaupunki pyytää teiltä tarjousta

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00

Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Ruskon jätekeskus on avoinna arkisin klo 7.00 20.00 ja kesällä (huhti-marraskuu) lauantaisin 8.30 15.00. Ruskon jätekeskus

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana. Nro 9117 12.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana. Nro 9117 12.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana 12.3.2014 Nro 9117 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Aron uuden päiväkodin pihaleikkivälineiden

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (7) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

YSE:n käyttö PKSSK:ssa

YSE:n käyttö PKSSK:ssa INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411 Vastaanottaja: (1/5).... Urakkatarjouspyyntö Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi, Eurajoki Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 Tilaaja: Iin Kunta Jokisuuntie 2 91100 Ii Hanke: Vesijohtojen uusinta (vuokratalo) Talo C, Ratatie, Kuivaniemi, Iin Kunta Johdanto Hankkeen tarkoituksena on uusia Ratatien Talo

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Paranvahe 1 ja 3 26100 Rauma c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Valtakatu 2 26100 Rauma

Paranvahe 1 ja 3 26100 Rauma c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Valtakatu 2 26100 Rauma URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY TARJOUSPYYNTÖ 2(7) 1. Työn nimi Päällystystyöt 2012-2013 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Tarjouspyyntöasiakirjat on

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 RTØ KAl1PUNKl 13-10- 2015 RT 80272 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P YTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA 1 (6)

HANKINTAOHJELMA 1 (6) HANKINTAOHJELMA 1 (6) NOSTOKORIAUTON KÄYTTÖPALVELU 2013-2014 P A L V E L U N H A N K I N T A O H J E L M A 1. YLEISET TIEDOT 1.1 Hankintayksikkö 1.2 Hankinnan kohde 1.3 Hankintamenettely Espoon kaupunki,

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

KOY Raumanmerenkatu 11 osoitteessa Raumanmerenkatu 11 sijaitsevan kerrostalon

KOY Raumanmerenkatu 11 osoitteessa Raumanmerenkatu 11 sijaitsevan kerrostalon URAKKATARJOUSPYYNTÖ Rakennusurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

PäUiäM^ PARASTA AIKAA.

PäUiäM^ PARASTA AIKAA. PäUiäM^ 6.3.2015 Pälkäneen kunta Tekninen lautakunta TEKNISEN OSASTON JA VESIHUOLTOLAITOKSEN KONETYÖT Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta (=tilaaja) pyytää tarjouksia kunnallisteknisiin rakennus-ja kunnossapitotöihin

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Hyvinkään kaupunki TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2 (5) TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2016 Tarjouspyynnön kohde Hyvinkään kaupunki pyytää teiltä tarjousta vuoden 2016 päällystystöistä yksikköhintaisena

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Taasjärvi III kaava-alueen kunnallistekniset työt Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosasto

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Yläaste Valtatie 9 A

Lisätiedot

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta LUONNOS 31.3.2011 Sivu 1/9 Tilaaja Urakoitsija Liikelaitos Oulun Tilakeskus Urakoitsija A Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta Rakennuskohde Neitsytkorventie

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut SOPIMUSLUONNOS 1 (9) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Itä-Turku, 1.6.2016 alkaen Urakkasopimus X pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

U R A K K A S O P I M U S (luonnos)

U R A K K A S O P I M U S (luonnos) U R A K K A S O P I M U S (luonnos) sopimusnro: Tilaaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Urakoitsija Urakka URAKKASOPIMUS 2 (11) SISÄLTÖ 1 Sopijapuolet 3 2 Urakan määrittely 3 2.1 Yleistä

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ EHNROOSIN KOULU PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ URAKKAOHJELMA 15.3.2010 Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus puh.* (019) 264 5000, faksi (019) 264 5212 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTIEDOT

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. Kaava-alue: Palonummi 2. Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA

SIUNTION KUNTA. Kaava-alue: Palonummi 2. Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA SIUNTION KUNTA Kaava-alue: Palonummi 2 Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1 (16) Sisällysluettelo 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 1.1 Rakennuttaja... 1 1.2

Lisätiedot

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 26.6.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta Oulaisten kaupunki pyytää urakkatarjousta Oulaisten uuden uimahallin

Lisätiedot

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö 19.11.2002 Sivu 1/5 1. HALLINNOLLISET ASIAT 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti urakkaneuvotteluissa tai viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa tilaajan

Lisätiedot

Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski

Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Hankintailmoitus Hilmassa 7.8.2012 Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää urakkatarjoustanne

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA Tekninen toimi URAKKAOHJELMA. Lehmuskujan rakentaminen. Lehmuskuja, 59100 Parikkala

PARIKKALAN KUNTA Tekninen toimi URAKKAOHJELMA. Lehmuskujan rakentaminen. Lehmuskuja, 59100 Parikkala Lehmuskujan rakentaminen Lehmuskuja, 59100 Parikkala 1 1 RAKENNUSKOHDE Urakka käsittää Lehmuskujan kaavatien, parkkipaikan ja tien alle tulevan kunnallistekniikan rakentamisen suunnitelma-asiakirjojen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ URAKKAOHJELMA 16UTS0069.BAEE1 SISÄLLYSLUOETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...1 1.1 Rakennuskohde...1 1.2 Rakennuttaja ja tilaaja...1 1.3 Suunnittelijakonsultit...1

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 15.4.2010 Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus puh.* (019) 264 5000, faksi (019) 264 5212 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

KULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere

KULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere KULUTTJASOPIMUKSET 23.3.2011 Tampere Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere Laki ja rakentaminen Laki on pakottavaa oikeutta Ei koske kahden yksityishenkilön välistä riitaa Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017

Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017 Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017 Jyväskylä VALAISTUKSENHUOLTOURAKAN TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupunki, Yhdyskuntatekniikka,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot