MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt."

Transkriptio

1 Tarjouspyynnön liite 5 MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus Järvenpään kaupunki URAKKAOHJELMA A-Insinöörit Suunnittelu Oy Työ N:o , Laatinut Esko Rechardt Tarkastanut Mirko Soronen Järvenpään kaupunki Tekniikka ja ympäristö Tarkastanut Matti Vuorinen

2 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTIEDOT 1 1 RAKENNUSPAIKKA Sijainti 1.2 Kulku- ja huoltoyhteydet 1.3 Alueet 1.4 Luvat 1.5 Olemassa olevat rakennukset ja laitteet 1.6 Liikennejärjestelyt 1.7 Muut samanaikaiset työt 1.8 Rakennuttajan resurssien käyttö ja korvaukset 2 URAKAN LAAJUUS Työtuloksen määrittely 3 URAKKA-AIKA (YSE 1998 Luku2) Töiden aloitus ja valmistuminen 4 ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat 4.2 Asiakirjojen hankinta 4.3 Työn aikana syntyvät asiakirjat 5 URAKKASOPIMUSMUOTO 5 6 URAKKAHINTA JA MAKSUT Urakkahinta 6.2 Maksuerät 6.3 Pidätykset 6.4 Laskutus 6.5 Maksuaika (Yse ) 7 TAKUU Takuuvastuu 7.2 Takuuaika

3 8 VAKUUDET JA VAKUUTTAMINEN Rakennusaikainen vakuus 8.2 Takuuajan vakuus 8.3 Vakuutukset 9 VIIVÄSTYSSAKKO (YSE ) 8 10 SUUNNITELMAT Pysyvien rakenteiden suunnitelmat 10.2 Työsuunnitelmat 10.3 Suunnitelmien tarkastaminen ja hyväksyminen 11 LAATUTASON VARMISTAMINEN JA OSOITTAMINEN Laadunvalvonta 11.2 Arvonvähennykset 12 TYÖVOIMA Määrä 12.2 Huolto 12.3 Työsuojelu 13 TYÖNJOHTO Pätevyysvaatimukset (YSE ) 13.2 Soveltuvuus 14 VALVONTA Rakennuttajan edustaja 14.2 Paikallisvalvojat 14.3 Tekniset asiantuntijat 14.4 Valvonnan työajat 15 TARJOUS Tarjouksen muoto ja sisältö 15.2 Muutos- ja lisätyöt 15.3 Lisätiedot tarjousaikana 15.4 Allekirjoitus 15.5 Voimassaolo 15.6 Peruuttaminen 15.7 Verotodistus

4 16 TARJOUSTEN KÄSITTELY Perusteet 16.2 Lisäselvitykset 16.3 Tarjouksista annettavat tiedot

5 1 0. YLEISTIEDOT Urakkakohde: Urakan kohteena on Mt 145 Poikkitien teräsbetonisten ulokelaattasiltojen S3 ja S4 päätyjen koriste-elementtien kokonaistoimitus valmistus ja asennus kohteeseen ja muut työt tämän urakkaohjelman osoittamassa laajuudessa. Rakennuttaja: Rakennuttajana toimii Järvenpään kaupunki. Järvenpään kaupunki Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu Seutulantie 12 PL Järvenpää 1. RAKENNUSPAIKKA 1.1 Sijainti Urakkakohde sijaitsee Järvenpään kaupungissa välillä Poikkitie plv 620 / Kulku- ja huoltoyhteydet 1.3 Alueet Urakkakohteen tieyhteydet käyvät selville urakkaohjelman liitteenä olevasta rakennepiirustuksesta A. Urakan alussa rakennuttaja osoittaa urakoitsijan käyttöön luovutettavat tukikohta-alueet. Urakoitsijan on tarvittaessa hankittava kustannuksellaan käyttöönsä muut tarvitsemansa alueet. Alueiden käyttämiselle on saatava omistajan tai haltijan lupa. Alueet on sijoitettava ja niitä on käytettävä siten, ettei niistä aiheudu tarpeetonta haittaa liikenteelle ja alueiden muulle käytölle, eivätkä ne tarpeettomasti häiritse ympäristöä. Työmaa-alueiden aitaus, vartiointi ja järjestyksenpito kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsijan kuuluu huolehtia siitä, ettei asiattomia liiku urakoitsijan käytössä olevilla työmaa-alueilla (myös silloin, kun työmaalla ei työskennellä). Tukikohta-alueen suunnitelma tulee hyväksyttää rakennuttajalla.

6 2 Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet: Urakoitsijan käyttöön asetetaan korvauksetta urakan aloituskokouksessa sovittavat alueet. Alueet luovutetaan siinä kunnossa kuin ne ovat työtä aloitettaessa. Tarvittaessa lisäalueista voi neuvotella rakennuttajan kanssa. Työn valmistumisen jälkeen alueet on siistittävä entistä vastaavaan kuntoon. Urakoitsija selvittää itse kysymykseen tulevat kaatopaikat, vastaa kuljetuskustannuksista ja kustantaa perittävät kaatopaikkamaksut. Urakoitsijalla ei ole rakennuttajan luovuttamiin alueisiin sen laajempaa käyttöoikeutta kuin mihin rakennuttajalla on laillinen oikeus. Rakennuttaja informoi urakoitsijaa näistä oikeuksista viimeistään alueiden luovutuksen yhteydessä. 1.4 Luvat (YSE ; 8 1) Urakoitsijan on, YSE 8 1:sta poiketen, hankittava kustannuksellaan kaikki urakan toteuttamista varten tarvittavat luvat siltä osin kuin niitä ei sopimusasiakirjoissa ole määrätty rakennuttajan hankittavaksi. Hankkimistaan luvista ja tehdyistä sopimuksista on urakoitsijan rakennuttajan niin halutessa toimitettava jäljennökset rakennuttajalle ennen toimenpiteiden aloittamista sekä huolehdittava lupien voimassaolosta työn aikana. 1.5 Olemassa olevat rakennukset, rakenteet ja laitteet Urakoitsijan tulee kustannuksellaan huolehtia niistä toimenpiteistä, joita tarvitaan suojeltaessa tiedossa olevia johtoja, kaapeleita, putkistoja ja vastaavia vahingoittumiselta työtä suoritettaessa. 1.6 Liikennejärjestelyt Kevytliikenne ja tieliikenne Elementtien varastointi tai asennustyö ei saa aiheuttaa haittaa ajoneuvoliikenteelle. l.7 Muut samanaikaiset työt (YSE mom.) Kaupunki voi tehdä samanaikaisesti urakka-alueella katurakennustöitä. Mikäli mainitut työt tapahtuvat työn aikana sovitun aikataulun mukaisesti, ei näiden töiden aiheuttamasta häiriöistä makseta lisäkorvauksia. Kaikkien osapuolten tulee laatia työaikataulunsa ja työjärjestelynsä siten, ettei urakan toteuttaminen aiheuta tarpeetonta haittaa muiden työsuorituksille.

7 3 1.8 Rakennuttajan resurssien käyttö ja korvaukset Urakoitsija voi perustaa työmaatukikohdan parhaaksi katsomaansa paikkaan tälle urakalle varatulle työmaa-alueelle. Rakennuttaja ei hanki urakkaa varten työmaarakennuksia, tarveaineita eikä kalustoa. Sähkö, vesi, jätehuolto ym. kustannuksista vastaa urakoitsija. 2. URAKAN LAAJUUS 2.1 Työtuloksen määrittely Työtulos urakkakohteessa on: Siltojen S3 ja S4 RST-koriste-elementit kohteeseen kiinnitettyinä ja asennettuina tarjouspyynnössä toimitettavien suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Työhön kuuluu siltapaikan ennallistaminen sillan päiden läheisyydessä siten, että lopputulos on sama kuin ennen asennustöihin ryhtymistä. 3. URAKKA-AIKA (YSE 1998 Luku 2) 3.1 Töiden aloitus ja valmistuminen Urakkaan kuuluvat rakennustyöt tulee kokonaisuudessaan olla valmiina Rakennuttajasta johtuvasta töiden aloituksen viivästymisestä urakoitsija on oikeutettu saamaan vastaavan pidennyksen urakka-aikaan. 4. ASIAKIRJAT 4.1 Sopimusasiakirjat A. Kaupalliset asiakirjat: a) urakkasopimus (YSE 1998 asiakirja, RT80260) b) urakkaneuvottelupöytäkirjat c) rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT ) d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot f) urakoitsijan tarjous liitteineen

8 4 B. Tekniset asiakirjat: g) Työkohtainen työselitys h) Sopimuspiirustukset työselityksessä olevan piirustusluettelon mukaisena i) Yleiset työselitykset - Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys Infra RYL 2010 j) Rakennuttajan antamat ohjeet ja määräykset, jotka eivät ilmene muista urakka-asiakirjoista k) Muut määräykset ja ohjeet - Ainevalmistajien ja materiaalitoimittajien työ- ja asennusohjeet sekä varastointia ja käsittelyä koskevat ohjeet. - Teknilliset ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelmaan kuuluvat sekä yksityisten järjestöjen ja laitosten toimesta laaditut ja tämän laatuisia töitä koskevat työselitykset ja ohjeet. 4.2 Asiakirjojen hankinta Rakennuttajan toimitettavaksi jäävät sopimusasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle kolmena (3) kappaleena. 4.3 Työn aikana syntyvät asiakirjat Työmaakokouksissa, tarkastuksissa ja katselmuksissa laaditaan pöytäkirjat, jotka rakennuttaja arkistoi. Urakoitsijan hankittavaksi kuuluvat jäljempänä kohdissa 10.2 tarkoitetut suunnitelmat on laadittava siten, että niitä voidaan tarkastaa kohdassa 10.3 esitetyllä tavalla ja että niitä voidaan työssä noudattaa. Urakoitsijan tulee luovuttaa rakennuttajalle tämän tarvitsevat työkappaleet korvauksetta. Näitä suunnitelmia ei rakennuttaja arkistoi, ellei niitä ole otettu pöytäkirjan tai kelpoisuuskirjan liitteiksi.

9 5 5. URAKKASOPIMUSMUOTO Kysymyksessä on kokonaishintaurakka. 6. URAKKAHINTA JA MAKSUT 6.1 Urakkahinta Urakkahinta on tarjouksessa ilmoitettava kokonaishinta alv 0%. 6.2 Maksuerät Urakoitsija saa ennakkoa 25 % urakkahinnasta. Se maksetaan kun työt on aloitettu ja rakennusaikainen vakuus on hyväksytty. Ennakko katsotaan ensimmäiseksi maksueräksi. Urakkahinnan muun osan jakamisesta maksueriin sovitaan sen jälkeen, kun tarjous on hyväksytty. Maksueriä määriteltäessä noudatetaan seuraavia periaatteita: a) Rakennusaineista, -tarvikkeista ja laitteista maksetaan vasta, kun ne on kiinnitetty tai asennettu rakenteisiin. b) Osasuoritusten valmistumiseen perustuvien maksuerien määrittelyssä on otettava huomioon, että valmiiden ja rakennuttajan puolesta tarkastettujen ja hyväksyttyjen suoritusten arvon tulee vastata maksettua urakkahintaa. Maksueriä ei voida sitoa apurakenteiden valmistumiseen, elleivät ne ole rakennuspaikkaan kiinnitettyjä ja laadultaan kestäviä ja ellei niitä voida siirtää ja erottaa rakennuttajan omaisuudeksi. c) Viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 10 % urakkahinnasta. Mitään maksuerää ei makseta ennen rakennusaikaisen vakuuden hyväksymistä, eikä loppuerää ennen takuuajan vakuuden hyväksymistä. 6.3 Pidätykset Rakennuttajalla on oikeus pidättää maksueristä urakoitsijalle suorittamatta jääneet tiedossa olevat tätä työtä koskevat työntekijäin palkat ja niihin liittyvät ennakkoperintälain 7 :ssä tarkoitetut ennakkopidätykset sekä ammattimaista liikennettä harjoittavien autoilijain kiistattomat saatavat. (Rakennuttajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta tehdä pidätyksiä mainituilla perusteilla eikä ryhtyä pidätysoikeuden tai vakuuksien perusteella tällaisten palkka- ym. saatavien turvaamista tarkoittaviin muihin toimenpiteisiin).

10 6 Rakennuttajalla on oikeus pidättää maksueristä urakoitsijan vastattavat, tästä työstä aiheutuvat kolmannelle ilmeisesti suoritettavaksi tulevat haitan- ja vahingonkorvaukset, joista rakennuttaja työn teettäjänä saattaa joutua myöhemmin vastuuseen kolmannelle. Samoin rakennuttajalla on oikeus pidättää erääntyneet viivästyssakot ja aiheutuneet arvonvähennykset. Jos urakoitsija jättää tekemättä sellaisia työn aikaisia suunnitelmia tai laadunvalvontakokeita, joiden tarkoituksena on työntuloksen laatutason varmistaminen on rakennuttajalla oikeus pidättää rakennetta tai rakenneosaa koskevat maksuerät joko kokonaan tai osittain siihen saakka, kunnes kohteen kelpoisuus tai laatutaso on todettu tai muista toimenpiteistä on sovittu. Sama oikeus on rakennuttajalla, jos urakoitsija tekee työn, ennen kuin nämä suunnitelmat on rakennuttajan puolesta tarkastettu ja hyväksytty, ja kun laadunvalvontakokeita on pidettävä epäluotettavina. Mikäli töiden aloittaminen urakoitsijasta johtuvasta syystä siirtyy ja siitä aiheutuu rakennuttajalle ylimääräisiä valvonta-, kunnossapito- tai muita vastaavia kustannuksia, rakennuttajalla on oikeus periä niistä korvaus urakoitsijalta pidättämällä maksueristä vastaavat määrät. Pidätetyn osuuden voi laskuttaa erikseen sen jälkeen, kun rakennuttaja on todennut työn kyseiseltä osin täysin valmiiksi. 6.4 Laskutus Urakkasopimuksen purkaminen ei vaikuta rakennuttajan edellä mainittuihin oikeuksiin. Rakennuttajalle osoitetut laskut on toimitettava kolmena kappaleena jäljempänä kohdassa 15.2 määritellylle paikallisvalvojalle tarkastusta varten. Laskutusosoitteet ilmoitetaan sopimus-/aloituskokouksessa. Tilaaja kuuluu käänteisen arvonlisäveron piiriin. 6.5 Maksuaika Rakennuttaja maksaa laskut 30 vrk kuluessa siitä, kun rakennuttajan edustaja tai hänen erityisesti määräämänsä henkilö on todennut laskutetun työn tehdyksi ja/tai lasku muutoin on todettu maksukelpoiseksi. (Tämä maksuaikaa koskeva määräys otetaan urakkasopimukseen).

11 7 7. TAKUU 7.1 Takuuvastuu Urakoitsijan takuu työntuloksesta on YSE 1998:n mukainen jäljempänä kohdassa 7.2 esitetyin takuuaikaa koskevin poikkeuksin. 7.2 Takuuaika Takuuaika on kaksi (2) vuotta vastaanottotarkastuksesta alkaen. 8. VAKUUDET JA VAKUUTTAMINEN 8.1 Rakennusaikainen vakuus YSE :n mukaisen rakennusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % urakkahinnasta. Rakennusaikaisen vakuuden on oltava voimassa: a) Rakennussuorituksen sopimuksenmukaisesta ja kaikinpuolisesta täyttämisestä, samoin mahdollisista muutos- ja lisätöistä b) Ennakon takaisinmaksamisesta c) Viivästyssakon suorittamisesta d) Vastaanottotarkastuksessa todettujen sekä takuuaikana ilmenevien vikojen korjaamisesta siihen asti kunnes takuuajan vakuus on asetettu ja hyväksytty e) Arvonvähennysten suorittamisesta f) Niiden vahinkojen korvaamisesta, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta kolmannelle, jolle rakennuttaja voi näistä joutua vastuuseen, ellei urakoitsija aseta niistä erillistä vakuutta Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle, kun rakennussuoritus ja mahdolliset lisätyöt on hyväksytty vastaanotetuiksi, kun takuuajan vakuus on hyväksytty, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen ja kolmannen todistus tästä esitetty rakennuttajalle sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on täytetty tai erillinen vakuus niiden selvittämisestä ja suorittamisesta on hyväksytty.

12 8 8.2 Takuuajan vakuus YSE mukaisen takuuajan vakuuden suuruus on 10 % urakkahinnasta. Takuuajan vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun takuuvastuuseen liittyvät velvollisuudet on täytetty. 8.3 Vakuutukset Urakoitsijan on kustannuksellaan vakuutettava rakennuskohde YSE :ssä esitetyssä laajuudessa. Vakuutuksen tulee kattaa myös asennustyöstä muille rakenteille ja kolmannelle mahdollisesti aiheutuvat vahingot, sekä maksun kautta rakennuttajan omaisuudeksi siirtyneet rakenneosat kuljetuksen ja asennuksen aikana mahdollisesti sattuvan vahingon varalta. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että otettujen vakuutuksien ehtoja noudatetaan. 9. VIIVÄSTYSSAKKO (YSE ) Viivästyssakko on kultakin alkavalta viikolta 1,0 % urakkahinnasta (poikkeus YSE98). Viivästyssakkoa koskevat määräykset otetaan urakkasopimukseen. 10. SUUNNITELMAT 10.1 Pysyvien rakenteiden suunnitelmat Suunnitelman katsotaan käsittävän piirustukset ja työselityksen tai sitä vastaavat ohjeet Työsuunnitelmat Urakoitsijan on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi koko työtä koskeva työsuunnitelma, josta käy selville ainakin seuraavat asiat: - Aikataulu, jossa on esitetty rakennustyövaiheitten suoritusjärjestys, kestoajat ja määrällinen edistyminen - Laskutussuunnitelma jossa on esitetty aikataulun mukaista työsuoritusta vastaava bruttolaskutus. - Laadunvarmistus ja laatusuunnitelmat

13 Suunnitelmien tarkastaminen ja hyväksyminen Urakoitsijan tulee toimittaa laatimansa suunnitelmat rakennuttajalle tarkastettavaksi siten, että tarkastusaikaa on 2 viikkoa. Aika lasketaan siitä, kun viimeiset suunnitelmaan oleellisesti vaikuttavat selvitykset on jätetty rakennuttajalle. Urakoitsijan on tarkastettava suunnitelmiin liittyvät massaluettelot ennen materiaalin tilausta. Tarjouspyyntöön liittyvä massaluettelo on tarkoitettu vain tarjouslaskennan perustaksi, joten rakennuttaja ei ota vastuuta niistä vahingoista tai haitoista, jos niitä käytetään tarkastamatta hyväksytyn materiaalien hankinnassa ja työn suunnittelussa. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan rakennuttajalle rakennuttajan hänelle toimittamissa suunnitelmissa ym. selvityksissä havaitsemistaan virheellisyyksistä tai ristiriitaisuuksista heti sellaisen havaittuaan. Tarkastuksen ja hyväksymisen jälkeen suunnitelmiin tehdyt muutokset on tarkastettava ja hyväksyttävä samalla tavalla kuin alkuperäinen suunnitelma. Toisen sopijapuolen suorittama tarkastaminen ja hyväksyminen ei vähennä toisen sopimuksenmukaista vastuuta laatimistaan tai hankkimistaan suunnitelmistaan ja muista selvityksistä. 11. LAATUTASON VARMISTAMINEN JA OSOITTAMINEN 11.1 Laadunvalvonta Laadunvalvonnasta vastaa urakoitsija. Työn laatua on valvottava vaiheittain siten, että työtuloksen laatutasosta voidaan varmistua. Elementtien valmistuksen laadunvalvonta kattaa leikkaus -, hitsaus-, kokoamis- ja hiontatyön sekä valmiin kappaleen julkisivun pinnoittamisen. Urakoitsija laatii mallikappaleena 2x 1 m elementit, jotka tarkastetaan ennen työn aloittamista. Elementit on jäykistetty ja liitetty toisiinsa hitsaamalla mallisuunnitelman mukaan. Asennustyön laadunvalvonta kattaa elementtien sijoittelun kohteeseen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ja elementtien kiinnitystyön toteuttamisen suunnitelman mukaan. Laadunvalvonnan järjestelyistä on annettava selvitys rakennuttajalle työtä aloitettaessa.

14 Arvonvähennykset Jos työtulos ei täytä kaikkia sille asetettuja laatuvaatimuksia mutta voidaan kuitenkin hyväksyä käyttöön otettavaksi, voi rakennuttaja tyytyä YSE :n 2. momentissa tarkoitettuun arvonvähennyksen sisältävään hyvitykseen. Arvonvähennystä määritettäessä otetaan huomioon mm. rakenteen käyttökelpoisuusajan lyheneminen, odotettavissa olevat korjaustyöt, lisääntyvät käyttö- ja kunnossapitotoimenpiteet, käytön aikaisen tarkkailun lisääntyminen ja ulkonäköseikat. Arvonvähennys rakenteen epätyydyttävän ulkonäön johdosta arvioidaan tapauskohtaisesti. Sen suuruus voi olla enintään 75 % urakkahinnasta. 12. TYÖVOIMA 12.1 Määrä Työvoiman määrän suhteen rakennuttaja ei aseta rajoituksia. Työvoimavahvuuteen luetaan ainoastaan työmaalla työtä suorittava ja johtava henkilöstö Huolto Työmaiden huolto tulee järjestää soveltuvin osin siten kuin valtioneuvoston päätös (607/81) edellyttää. Valtion työntekijöiden terveydenhuollon ohjesääntö ei koske urakoitsijan palkkaamaa työvoimaa Työsuojelu Työssä tulee noudattaa työsuojelua koskevia lakeja, asetuksia, valtioneuvoston päätöksiä, ministeriön tai keskusviraston päätöksiä ja teknillisiä turvallisuusohjeita. Urakoitsijan tulee työmaan alusta lähtien suorittaa rakennustöiden järjestelyohjeiden (Vnp 274/69) mukaiset työmaatarkastukset. Mikäli työmaalla toimii samanaikaisesti useita urakoitsijoita, on pääurakoitsijan aina käynnistettävä työsuojelutoiminta ja vastattava yhteistoiminnasta aliurakoitsijoiden kanssa. Varsinainen työturvallisuusasioiden toteuttaminen kuuluu kullekin urakoitsijalle.

15 11 Rakennuttajalla on oikeus seurata urakoitsijoiden työsuojelutoimintaa ja urakoitsijan on välittömästi korjattava valvojan toteamat työturvallisuutta vaarantavat viat ja puutteellisuudet, joista valvoja on urakoitsijalle huomauttanut. 13. TYÖNJOHTO 13.1 Pätevyysvaatimukset (YSE ) Työnjohdon pätevyyden osalta on otettava huomioon, mitä työselityksissä, viranomaismääräyksissä ja -ohjeissa sekä yksityisten järjestöjen julkaisemissa ohjeissa kustakin työstä sanotaan. Rakennuttaja edellyttää lisäksi, että työnjohdolla on tehtävien edellyttämää kokemusta ja taitoa riittävästi Soveltuvuus Rakennuttaja edellyttää, että työnjohto on ammatillisen pätevyyden lisäksi muutenkin tehtäviinsä sopivaa. Jos työnjohtaja jättää asiakirjoissa mainittua taikka rakennuttajan edustajan tai häntä avustavien asiantuntijoiden ja valvojien työn aikana antamia ohjeita noudattamatta siten, että turvallisuus rakennustyömaalla vaarantuu tai työntuloksen laatutaso kärsii, katsoo rakennuttaja, että työnjohtaja on YSE :ssa tarkoitetulla tavalla sopimaton. Sama koskee tapauksia, joissa työnjohtajan todetaan antaneen vääriä tietoja laadunvalvonnasta tai kelpoisuuskokeista taikka menetelleen muulla tavalla vilpillisesti. 14. VALVONTA (YSE ) 14.1 Rakennuttajan edustaja YSE 1998:n 59 :ssä tarkoitettuna tilaajan/rakennuttajan edustajana toimii Järvenpään kaupungin suunnitteluinsinööri tai hänen valtuuttamansa henkilö Paikallisvalvojat Rakennuttajan edustaja määrää työmaalle valvojan, joka valvoo rakennussuoritusta rakennustyömaalla ja muissa paikoissa, joissa tehdään rakennussuoritukseen kuuluvia töitä Tekniset asiantuntijat Rakennuttajan edustajan apuna on teknisiä asiantuntijoita. Asiantuntijoiden tehtävät ja valtuudet ilmoitetaan urakoitsijalle työtä aloitettaessa tai sitä mukaan, kun heidät määrätään tehtäviinsä.

16 Valvonnan työajat Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija tekee työtä normaalina työaikana, ja järjestää valvonnan sen mukaan. Jos urakoitsija tekee paikalliselta viranomaiselta saadun luvan perusteella säännöllisesti työtä useammassa vuorossa, voi rakennuttaja järjestää valvonnan vastaavasti vuorotyöhön, jos urakoitsija ilmoittaa siitä rakennuttajan edustajalle vähintään viikkoa ennen vuorotyön aloittamista. Sama koskee yhtäjaksoista suoritusta edellyttävien työvaiheiden kuten betonoinnin valvontaa. Muista tilapäisistä työajan muutoksista on urakoitsijan ilmoitettava rakennuttajalle vähintään 2 vuorokautta aikaisemmin, jotta rakennuttaja ehtii järjestää valvonnan, jos katsoo sen tarpeelliseksi. Normaalin työajan ulkopuolella tapahtuvasta valvonnasta ei aiheudu urakoitsijalle lisäkustannuksia. 15. TARJOUS 15.1 Tarjouksen muoto ja sisältö Tarjouspyyntöasiakirjoihin ei tarjouksen antaja saa tehdä mitään lisäyksiä, muutoksia tai poistoja. Mahdolliset lisäykset, muutokset tai poistot eivät kuitenkaan vaikuta tarjouksen sitovuuteen. Tarjouksen on perustuttava tämän urakkaohjelman kohdassa 4.2 mainittuihin tarjouspyyntöasiakirjoihin Muutos- ja lisätyöt Jos tarjouksen antaja havaitsee, että rakennuttajan laatimasta suunnitelmasta puuttuu sellaisia töitä, joita voidaan perussuunnitelman mukaan rakennettaessa tarvita, tai suunnitelmassa on muuta korjattavaa, tulee hänen ilmoittaa niistä rakennuttajalle. Lisä- ja muutostyön hinnan tulee olla oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin. Rakennuttajalla on oikeus hylätä tarjous, jos epäsuhde on ilmeinen, ellei tarjouksenantaja suostu tarkistukseen tai yksityiskohtaisin laskelmin osoita rakennuttajan kohtuuttomana pitämää hintaa oikeaksi.

17 Lisätiedot tarjousaikana Tarjouksen antaja voi pyytää ja rakennuttaja voi muutenkin lähettää urakka-asiakirjoja koskevia lisäselvityksiä ja tulkintoja sekä muutoksia. Sellaiset kirjalliset pyynnöt on esitettävä vähintään kymmenen (10) päivää ennen tarjouksen viimeistä sisäänjättöpäivää. Rakennuttaja vastaa tarvittaessa kaikille tarjouksen antajille yhteisesti mahdollisuuksien mukaan ainakin viisi (5) päivää ennen tarjousajan päättymistä. Tarjouksen antajien tulee tarjouksessa ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. Suulliset selvitykset ja ilmoitukset eivät ole sitovia Allekirjoitus Jokainen tarjoukseen liittyvä asiakirja on tarjouksen antajan erikseen päivättävä ja allekirjoitettava. Allekirjoitukset on selvennettävä. Tarvittaessa on tarjouksen antajan osoitettava, että tarjouksen allekirjoittajat ovat olleet oikeutettuja kirjoittamaan tarjouksen antajan toiminimen. Jos tarjouksen tekee työyhtymä, tulee yhtymän olla perustettu ennen tarjouksen antamista ja tarjoukseen on liitettävä selvitys yhtymän perustamisasiakirjoista ja allekirjoitusoikeudesta Voimassaolo Tarjous on sitova ja on voimassa 4 kk tarjouspyyntökirjeessä ilmoitetusta viimeisestä sisäänjättöpäivästä lukien. Tästä huolimatta tarjous lakkaa olemasta voimassa tarjouksen antajan saatua rakennuttajalta tai muun kirjallisen ilmoituksen siitä, että tarjousta ei ole hyväksytty Peruuttaminen Tarjous voidaan peruuttaa kirjeitse tai sähkeitse, mikäli peruutus on saapunut rakennuttajalle ennen tarjouksen pyyntökirjeessä mainittua tarjousten sisäänjätön määräaikaa Verotodistus Urakoitsijan tulee rakennuttajan sitä erikseen pyytäessä toimittaa liikettään ja/tai aliurakoitsijaansa koskeva lääninveroviraston antama jäämärekisterin ote tai veroviraston antama selvitys suorittamatta olevista veroista ja maksuista tai sen oikeaksi todistettu jäljennös tai LEL:n työeläkekassan ilmoitus. Asiakirja ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.

18 TARJOUSTEN KÄSITTELY 16.1 Perusteet Tarjousten käsittelyssä noudatetaan mitä on määrätty asetuksissa 385/61, 860/74 ja 168/83 sekä ministeriön päätöksessä 186/83. Kaikki tarjoukset voidaan hylätä ks. asetus 860/74. Myöhästyneet tarjoukset, joita ei voida ottaa käsiteltäviksi (As 860/74 8:8) palautetaan avaamattomina Lisäselvitykset Tarjouksenantajan tulee tarjousten käsittelyä varten antaa pyydettäessä rakennuttajalle tarpeellisia lisäselvityksiä, joita rakennuttaja tarvitsee tarjousten vertailussa ja tarkastuksessa Tarjouksista annettavat tiedot Sopimuksen tultua allekirjoitetuksi ja valitun urakoitsijan rakennusaikaisen vakuuden hyväksytyksi, rakennuttaja ilmoittaa tarjouksen antaneille valitun urakoitsijan, tämän urakkahinnan sekä muiden tarjousten tarjoushinnat.

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO URAKKAOHJELMA 26.1.2015 832 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4481, 369 4484 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. SUUNNITTELIJA... 4 1.4. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 5 2.1. URAKKAMUOTO... 5

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot