MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt."

Transkriptio

1 Tarjouspyynnön liite 5 MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus Järvenpään kaupunki URAKKAOHJELMA A-Insinöörit Suunnittelu Oy Työ N:o , Laatinut Esko Rechardt Tarkastanut Mirko Soronen Järvenpään kaupunki Tekniikka ja ympäristö Tarkastanut Matti Vuorinen

2 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTIEDOT 1 1 RAKENNUSPAIKKA Sijainti 1.2 Kulku- ja huoltoyhteydet 1.3 Alueet 1.4 Luvat 1.5 Olemassa olevat rakennukset ja laitteet 1.6 Liikennejärjestelyt 1.7 Muut samanaikaiset työt 1.8 Rakennuttajan resurssien käyttö ja korvaukset 2 URAKAN LAAJUUS Työtuloksen määrittely 3 URAKKA-AIKA (YSE 1998 Luku2) Töiden aloitus ja valmistuminen 4 ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat 4.2 Asiakirjojen hankinta 4.3 Työn aikana syntyvät asiakirjat 5 URAKKASOPIMUSMUOTO 5 6 URAKKAHINTA JA MAKSUT Urakkahinta 6.2 Maksuerät 6.3 Pidätykset 6.4 Laskutus 6.5 Maksuaika (Yse ) 7 TAKUU Takuuvastuu 7.2 Takuuaika

3 8 VAKUUDET JA VAKUUTTAMINEN Rakennusaikainen vakuus 8.2 Takuuajan vakuus 8.3 Vakuutukset 9 VIIVÄSTYSSAKKO (YSE ) 8 10 SUUNNITELMAT Pysyvien rakenteiden suunnitelmat 10.2 Työsuunnitelmat 10.3 Suunnitelmien tarkastaminen ja hyväksyminen 11 LAATUTASON VARMISTAMINEN JA OSOITTAMINEN Laadunvalvonta 11.2 Arvonvähennykset 12 TYÖVOIMA Määrä 12.2 Huolto 12.3 Työsuojelu 13 TYÖNJOHTO Pätevyysvaatimukset (YSE ) 13.2 Soveltuvuus 14 VALVONTA Rakennuttajan edustaja 14.2 Paikallisvalvojat 14.3 Tekniset asiantuntijat 14.4 Valvonnan työajat 15 TARJOUS Tarjouksen muoto ja sisältö 15.2 Muutos- ja lisätyöt 15.3 Lisätiedot tarjousaikana 15.4 Allekirjoitus 15.5 Voimassaolo 15.6 Peruuttaminen 15.7 Verotodistus

4 16 TARJOUSTEN KÄSITTELY Perusteet 16.2 Lisäselvitykset 16.3 Tarjouksista annettavat tiedot

5 1 0. YLEISTIEDOT Urakkakohde: Urakan kohteena on Mt 145 Poikkitien teräsbetonisten ulokelaattasiltojen S3 ja S4 päätyjen koriste-elementtien kokonaistoimitus valmistus ja asennus kohteeseen ja muut työt tämän urakkaohjelman osoittamassa laajuudessa. Rakennuttaja: Rakennuttajana toimii Järvenpään kaupunki. Järvenpään kaupunki Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu Seutulantie 12 PL Järvenpää 1. RAKENNUSPAIKKA 1.1 Sijainti Urakkakohde sijaitsee Järvenpään kaupungissa välillä Poikkitie plv 620 / Kulku- ja huoltoyhteydet 1.3 Alueet Urakkakohteen tieyhteydet käyvät selville urakkaohjelman liitteenä olevasta rakennepiirustuksesta A. Urakan alussa rakennuttaja osoittaa urakoitsijan käyttöön luovutettavat tukikohta-alueet. Urakoitsijan on tarvittaessa hankittava kustannuksellaan käyttöönsä muut tarvitsemansa alueet. Alueiden käyttämiselle on saatava omistajan tai haltijan lupa. Alueet on sijoitettava ja niitä on käytettävä siten, ettei niistä aiheudu tarpeetonta haittaa liikenteelle ja alueiden muulle käytölle, eivätkä ne tarpeettomasti häiritse ympäristöä. Työmaa-alueiden aitaus, vartiointi ja järjestyksenpito kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsijan kuuluu huolehtia siitä, ettei asiattomia liiku urakoitsijan käytössä olevilla työmaa-alueilla (myös silloin, kun työmaalla ei työskennellä). Tukikohta-alueen suunnitelma tulee hyväksyttää rakennuttajalla.

6 2 Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet: Urakoitsijan käyttöön asetetaan korvauksetta urakan aloituskokouksessa sovittavat alueet. Alueet luovutetaan siinä kunnossa kuin ne ovat työtä aloitettaessa. Tarvittaessa lisäalueista voi neuvotella rakennuttajan kanssa. Työn valmistumisen jälkeen alueet on siistittävä entistä vastaavaan kuntoon. Urakoitsija selvittää itse kysymykseen tulevat kaatopaikat, vastaa kuljetuskustannuksista ja kustantaa perittävät kaatopaikkamaksut. Urakoitsijalla ei ole rakennuttajan luovuttamiin alueisiin sen laajempaa käyttöoikeutta kuin mihin rakennuttajalla on laillinen oikeus. Rakennuttaja informoi urakoitsijaa näistä oikeuksista viimeistään alueiden luovutuksen yhteydessä. 1.4 Luvat (YSE ; 8 1) Urakoitsijan on, YSE 8 1:sta poiketen, hankittava kustannuksellaan kaikki urakan toteuttamista varten tarvittavat luvat siltä osin kuin niitä ei sopimusasiakirjoissa ole määrätty rakennuttajan hankittavaksi. Hankkimistaan luvista ja tehdyistä sopimuksista on urakoitsijan rakennuttajan niin halutessa toimitettava jäljennökset rakennuttajalle ennen toimenpiteiden aloittamista sekä huolehdittava lupien voimassaolosta työn aikana. 1.5 Olemassa olevat rakennukset, rakenteet ja laitteet Urakoitsijan tulee kustannuksellaan huolehtia niistä toimenpiteistä, joita tarvitaan suojeltaessa tiedossa olevia johtoja, kaapeleita, putkistoja ja vastaavia vahingoittumiselta työtä suoritettaessa. 1.6 Liikennejärjestelyt Kevytliikenne ja tieliikenne Elementtien varastointi tai asennustyö ei saa aiheuttaa haittaa ajoneuvoliikenteelle. l.7 Muut samanaikaiset työt (YSE mom.) Kaupunki voi tehdä samanaikaisesti urakka-alueella katurakennustöitä. Mikäli mainitut työt tapahtuvat työn aikana sovitun aikataulun mukaisesti, ei näiden töiden aiheuttamasta häiriöistä makseta lisäkorvauksia. Kaikkien osapuolten tulee laatia työaikataulunsa ja työjärjestelynsä siten, ettei urakan toteuttaminen aiheuta tarpeetonta haittaa muiden työsuorituksille.

7 3 1.8 Rakennuttajan resurssien käyttö ja korvaukset Urakoitsija voi perustaa työmaatukikohdan parhaaksi katsomaansa paikkaan tälle urakalle varatulle työmaa-alueelle. Rakennuttaja ei hanki urakkaa varten työmaarakennuksia, tarveaineita eikä kalustoa. Sähkö, vesi, jätehuolto ym. kustannuksista vastaa urakoitsija. 2. URAKAN LAAJUUS 2.1 Työtuloksen määrittely Työtulos urakkakohteessa on: Siltojen S3 ja S4 RST-koriste-elementit kohteeseen kiinnitettyinä ja asennettuina tarjouspyynnössä toimitettavien suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Työhön kuuluu siltapaikan ennallistaminen sillan päiden läheisyydessä siten, että lopputulos on sama kuin ennen asennustöihin ryhtymistä. 3. URAKKA-AIKA (YSE 1998 Luku 2) 3.1 Töiden aloitus ja valmistuminen Urakkaan kuuluvat rakennustyöt tulee kokonaisuudessaan olla valmiina Rakennuttajasta johtuvasta töiden aloituksen viivästymisestä urakoitsija on oikeutettu saamaan vastaavan pidennyksen urakka-aikaan. 4. ASIAKIRJAT 4.1 Sopimusasiakirjat A. Kaupalliset asiakirjat: a) urakkasopimus (YSE 1998 asiakirja, RT80260) b) urakkaneuvottelupöytäkirjat c) rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT ) d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot f) urakoitsijan tarjous liitteineen

8 4 B. Tekniset asiakirjat: g) Työkohtainen työselitys h) Sopimuspiirustukset työselityksessä olevan piirustusluettelon mukaisena i) Yleiset työselitykset - Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys Infra RYL 2010 j) Rakennuttajan antamat ohjeet ja määräykset, jotka eivät ilmene muista urakka-asiakirjoista k) Muut määräykset ja ohjeet - Ainevalmistajien ja materiaalitoimittajien työ- ja asennusohjeet sekä varastointia ja käsittelyä koskevat ohjeet. - Teknilliset ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelmaan kuuluvat sekä yksityisten järjestöjen ja laitosten toimesta laaditut ja tämän laatuisia töitä koskevat työselitykset ja ohjeet. 4.2 Asiakirjojen hankinta Rakennuttajan toimitettavaksi jäävät sopimusasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle kolmena (3) kappaleena. 4.3 Työn aikana syntyvät asiakirjat Työmaakokouksissa, tarkastuksissa ja katselmuksissa laaditaan pöytäkirjat, jotka rakennuttaja arkistoi. Urakoitsijan hankittavaksi kuuluvat jäljempänä kohdissa 10.2 tarkoitetut suunnitelmat on laadittava siten, että niitä voidaan tarkastaa kohdassa 10.3 esitetyllä tavalla ja että niitä voidaan työssä noudattaa. Urakoitsijan tulee luovuttaa rakennuttajalle tämän tarvitsevat työkappaleet korvauksetta. Näitä suunnitelmia ei rakennuttaja arkistoi, ellei niitä ole otettu pöytäkirjan tai kelpoisuuskirjan liitteiksi.

9 5 5. URAKKASOPIMUSMUOTO Kysymyksessä on kokonaishintaurakka. 6. URAKKAHINTA JA MAKSUT 6.1 Urakkahinta Urakkahinta on tarjouksessa ilmoitettava kokonaishinta alv 0%. 6.2 Maksuerät Urakoitsija saa ennakkoa 25 % urakkahinnasta. Se maksetaan kun työt on aloitettu ja rakennusaikainen vakuus on hyväksytty. Ennakko katsotaan ensimmäiseksi maksueräksi. Urakkahinnan muun osan jakamisesta maksueriin sovitaan sen jälkeen, kun tarjous on hyväksytty. Maksueriä määriteltäessä noudatetaan seuraavia periaatteita: a) Rakennusaineista, -tarvikkeista ja laitteista maksetaan vasta, kun ne on kiinnitetty tai asennettu rakenteisiin. b) Osasuoritusten valmistumiseen perustuvien maksuerien määrittelyssä on otettava huomioon, että valmiiden ja rakennuttajan puolesta tarkastettujen ja hyväksyttyjen suoritusten arvon tulee vastata maksettua urakkahintaa. Maksueriä ei voida sitoa apurakenteiden valmistumiseen, elleivät ne ole rakennuspaikkaan kiinnitettyjä ja laadultaan kestäviä ja ellei niitä voida siirtää ja erottaa rakennuttajan omaisuudeksi. c) Viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 10 % urakkahinnasta. Mitään maksuerää ei makseta ennen rakennusaikaisen vakuuden hyväksymistä, eikä loppuerää ennen takuuajan vakuuden hyväksymistä. 6.3 Pidätykset Rakennuttajalla on oikeus pidättää maksueristä urakoitsijalle suorittamatta jääneet tiedossa olevat tätä työtä koskevat työntekijäin palkat ja niihin liittyvät ennakkoperintälain 7 :ssä tarkoitetut ennakkopidätykset sekä ammattimaista liikennettä harjoittavien autoilijain kiistattomat saatavat. (Rakennuttajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta tehdä pidätyksiä mainituilla perusteilla eikä ryhtyä pidätysoikeuden tai vakuuksien perusteella tällaisten palkka- ym. saatavien turvaamista tarkoittaviin muihin toimenpiteisiin).

10 6 Rakennuttajalla on oikeus pidättää maksueristä urakoitsijan vastattavat, tästä työstä aiheutuvat kolmannelle ilmeisesti suoritettavaksi tulevat haitan- ja vahingonkorvaukset, joista rakennuttaja työn teettäjänä saattaa joutua myöhemmin vastuuseen kolmannelle. Samoin rakennuttajalla on oikeus pidättää erääntyneet viivästyssakot ja aiheutuneet arvonvähennykset. Jos urakoitsija jättää tekemättä sellaisia työn aikaisia suunnitelmia tai laadunvalvontakokeita, joiden tarkoituksena on työntuloksen laatutason varmistaminen on rakennuttajalla oikeus pidättää rakennetta tai rakenneosaa koskevat maksuerät joko kokonaan tai osittain siihen saakka, kunnes kohteen kelpoisuus tai laatutaso on todettu tai muista toimenpiteistä on sovittu. Sama oikeus on rakennuttajalla, jos urakoitsija tekee työn, ennen kuin nämä suunnitelmat on rakennuttajan puolesta tarkastettu ja hyväksytty, ja kun laadunvalvontakokeita on pidettävä epäluotettavina. Mikäli töiden aloittaminen urakoitsijasta johtuvasta syystä siirtyy ja siitä aiheutuu rakennuttajalle ylimääräisiä valvonta-, kunnossapito- tai muita vastaavia kustannuksia, rakennuttajalla on oikeus periä niistä korvaus urakoitsijalta pidättämällä maksueristä vastaavat määrät. Pidätetyn osuuden voi laskuttaa erikseen sen jälkeen, kun rakennuttaja on todennut työn kyseiseltä osin täysin valmiiksi. 6.4 Laskutus Urakkasopimuksen purkaminen ei vaikuta rakennuttajan edellä mainittuihin oikeuksiin. Rakennuttajalle osoitetut laskut on toimitettava kolmena kappaleena jäljempänä kohdassa 15.2 määritellylle paikallisvalvojalle tarkastusta varten. Laskutusosoitteet ilmoitetaan sopimus-/aloituskokouksessa. Tilaaja kuuluu käänteisen arvonlisäveron piiriin. 6.5 Maksuaika Rakennuttaja maksaa laskut 30 vrk kuluessa siitä, kun rakennuttajan edustaja tai hänen erityisesti määräämänsä henkilö on todennut laskutetun työn tehdyksi ja/tai lasku muutoin on todettu maksukelpoiseksi. (Tämä maksuaikaa koskeva määräys otetaan urakkasopimukseen).

11 7 7. TAKUU 7.1 Takuuvastuu Urakoitsijan takuu työntuloksesta on YSE 1998:n mukainen jäljempänä kohdassa 7.2 esitetyin takuuaikaa koskevin poikkeuksin. 7.2 Takuuaika Takuuaika on kaksi (2) vuotta vastaanottotarkastuksesta alkaen. 8. VAKUUDET JA VAKUUTTAMINEN 8.1 Rakennusaikainen vakuus YSE :n mukaisen rakennusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % urakkahinnasta. Rakennusaikaisen vakuuden on oltava voimassa: a) Rakennussuorituksen sopimuksenmukaisesta ja kaikinpuolisesta täyttämisestä, samoin mahdollisista muutos- ja lisätöistä b) Ennakon takaisinmaksamisesta c) Viivästyssakon suorittamisesta d) Vastaanottotarkastuksessa todettujen sekä takuuaikana ilmenevien vikojen korjaamisesta siihen asti kunnes takuuajan vakuus on asetettu ja hyväksytty e) Arvonvähennysten suorittamisesta f) Niiden vahinkojen korvaamisesta, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta kolmannelle, jolle rakennuttaja voi näistä joutua vastuuseen, ellei urakoitsija aseta niistä erillistä vakuutta Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle, kun rakennussuoritus ja mahdolliset lisätyöt on hyväksytty vastaanotetuiksi, kun takuuajan vakuus on hyväksytty, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen ja kolmannen todistus tästä esitetty rakennuttajalle sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on täytetty tai erillinen vakuus niiden selvittämisestä ja suorittamisesta on hyväksytty.

12 8 8.2 Takuuajan vakuus YSE mukaisen takuuajan vakuuden suuruus on 10 % urakkahinnasta. Takuuajan vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun takuuvastuuseen liittyvät velvollisuudet on täytetty. 8.3 Vakuutukset Urakoitsijan on kustannuksellaan vakuutettava rakennuskohde YSE :ssä esitetyssä laajuudessa. Vakuutuksen tulee kattaa myös asennustyöstä muille rakenteille ja kolmannelle mahdollisesti aiheutuvat vahingot, sekä maksun kautta rakennuttajan omaisuudeksi siirtyneet rakenneosat kuljetuksen ja asennuksen aikana mahdollisesti sattuvan vahingon varalta. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että otettujen vakuutuksien ehtoja noudatetaan. 9. VIIVÄSTYSSAKKO (YSE ) Viivästyssakko on kultakin alkavalta viikolta 1,0 % urakkahinnasta (poikkeus YSE98). Viivästyssakkoa koskevat määräykset otetaan urakkasopimukseen. 10. SUUNNITELMAT 10.1 Pysyvien rakenteiden suunnitelmat Suunnitelman katsotaan käsittävän piirustukset ja työselityksen tai sitä vastaavat ohjeet Työsuunnitelmat Urakoitsijan on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi koko työtä koskeva työsuunnitelma, josta käy selville ainakin seuraavat asiat: - Aikataulu, jossa on esitetty rakennustyövaiheitten suoritusjärjestys, kestoajat ja määrällinen edistyminen - Laskutussuunnitelma jossa on esitetty aikataulun mukaista työsuoritusta vastaava bruttolaskutus. - Laadunvarmistus ja laatusuunnitelmat

13 Suunnitelmien tarkastaminen ja hyväksyminen Urakoitsijan tulee toimittaa laatimansa suunnitelmat rakennuttajalle tarkastettavaksi siten, että tarkastusaikaa on 2 viikkoa. Aika lasketaan siitä, kun viimeiset suunnitelmaan oleellisesti vaikuttavat selvitykset on jätetty rakennuttajalle. Urakoitsijan on tarkastettava suunnitelmiin liittyvät massaluettelot ennen materiaalin tilausta. Tarjouspyyntöön liittyvä massaluettelo on tarkoitettu vain tarjouslaskennan perustaksi, joten rakennuttaja ei ota vastuuta niistä vahingoista tai haitoista, jos niitä käytetään tarkastamatta hyväksytyn materiaalien hankinnassa ja työn suunnittelussa. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan rakennuttajalle rakennuttajan hänelle toimittamissa suunnitelmissa ym. selvityksissä havaitsemistaan virheellisyyksistä tai ristiriitaisuuksista heti sellaisen havaittuaan. Tarkastuksen ja hyväksymisen jälkeen suunnitelmiin tehdyt muutokset on tarkastettava ja hyväksyttävä samalla tavalla kuin alkuperäinen suunnitelma. Toisen sopijapuolen suorittama tarkastaminen ja hyväksyminen ei vähennä toisen sopimuksenmukaista vastuuta laatimistaan tai hankkimistaan suunnitelmistaan ja muista selvityksistä. 11. LAATUTASON VARMISTAMINEN JA OSOITTAMINEN 11.1 Laadunvalvonta Laadunvalvonnasta vastaa urakoitsija. Työn laatua on valvottava vaiheittain siten, että työtuloksen laatutasosta voidaan varmistua. Elementtien valmistuksen laadunvalvonta kattaa leikkaus -, hitsaus-, kokoamis- ja hiontatyön sekä valmiin kappaleen julkisivun pinnoittamisen. Urakoitsija laatii mallikappaleena 2x 1 m elementit, jotka tarkastetaan ennen työn aloittamista. Elementit on jäykistetty ja liitetty toisiinsa hitsaamalla mallisuunnitelman mukaan. Asennustyön laadunvalvonta kattaa elementtien sijoittelun kohteeseen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ja elementtien kiinnitystyön toteuttamisen suunnitelman mukaan. Laadunvalvonnan järjestelyistä on annettava selvitys rakennuttajalle työtä aloitettaessa.

14 Arvonvähennykset Jos työtulos ei täytä kaikkia sille asetettuja laatuvaatimuksia mutta voidaan kuitenkin hyväksyä käyttöön otettavaksi, voi rakennuttaja tyytyä YSE :n 2. momentissa tarkoitettuun arvonvähennyksen sisältävään hyvitykseen. Arvonvähennystä määritettäessä otetaan huomioon mm. rakenteen käyttökelpoisuusajan lyheneminen, odotettavissa olevat korjaustyöt, lisääntyvät käyttö- ja kunnossapitotoimenpiteet, käytön aikaisen tarkkailun lisääntyminen ja ulkonäköseikat. Arvonvähennys rakenteen epätyydyttävän ulkonäön johdosta arvioidaan tapauskohtaisesti. Sen suuruus voi olla enintään 75 % urakkahinnasta. 12. TYÖVOIMA 12.1 Määrä Työvoiman määrän suhteen rakennuttaja ei aseta rajoituksia. Työvoimavahvuuteen luetaan ainoastaan työmaalla työtä suorittava ja johtava henkilöstö Huolto Työmaiden huolto tulee järjestää soveltuvin osin siten kuin valtioneuvoston päätös (607/81) edellyttää. Valtion työntekijöiden terveydenhuollon ohjesääntö ei koske urakoitsijan palkkaamaa työvoimaa Työsuojelu Työssä tulee noudattaa työsuojelua koskevia lakeja, asetuksia, valtioneuvoston päätöksiä, ministeriön tai keskusviraston päätöksiä ja teknillisiä turvallisuusohjeita. Urakoitsijan tulee työmaan alusta lähtien suorittaa rakennustöiden järjestelyohjeiden (Vnp 274/69) mukaiset työmaatarkastukset. Mikäli työmaalla toimii samanaikaisesti useita urakoitsijoita, on pääurakoitsijan aina käynnistettävä työsuojelutoiminta ja vastattava yhteistoiminnasta aliurakoitsijoiden kanssa. Varsinainen työturvallisuusasioiden toteuttaminen kuuluu kullekin urakoitsijalle.

15 11 Rakennuttajalla on oikeus seurata urakoitsijoiden työsuojelutoimintaa ja urakoitsijan on välittömästi korjattava valvojan toteamat työturvallisuutta vaarantavat viat ja puutteellisuudet, joista valvoja on urakoitsijalle huomauttanut. 13. TYÖNJOHTO 13.1 Pätevyysvaatimukset (YSE ) Työnjohdon pätevyyden osalta on otettava huomioon, mitä työselityksissä, viranomaismääräyksissä ja -ohjeissa sekä yksityisten järjestöjen julkaisemissa ohjeissa kustakin työstä sanotaan. Rakennuttaja edellyttää lisäksi, että työnjohdolla on tehtävien edellyttämää kokemusta ja taitoa riittävästi Soveltuvuus Rakennuttaja edellyttää, että työnjohto on ammatillisen pätevyyden lisäksi muutenkin tehtäviinsä sopivaa. Jos työnjohtaja jättää asiakirjoissa mainittua taikka rakennuttajan edustajan tai häntä avustavien asiantuntijoiden ja valvojien työn aikana antamia ohjeita noudattamatta siten, että turvallisuus rakennustyömaalla vaarantuu tai työntuloksen laatutaso kärsii, katsoo rakennuttaja, että työnjohtaja on YSE :ssa tarkoitetulla tavalla sopimaton. Sama koskee tapauksia, joissa työnjohtajan todetaan antaneen vääriä tietoja laadunvalvonnasta tai kelpoisuuskokeista taikka menetelleen muulla tavalla vilpillisesti. 14. VALVONTA (YSE ) 14.1 Rakennuttajan edustaja YSE 1998:n 59 :ssä tarkoitettuna tilaajan/rakennuttajan edustajana toimii Järvenpään kaupungin suunnitteluinsinööri tai hänen valtuuttamansa henkilö Paikallisvalvojat Rakennuttajan edustaja määrää työmaalle valvojan, joka valvoo rakennussuoritusta rakennustyömaalla ja muissa paikoissa, joissa tehdään rakennussuoritukseen kuuluvia töitä Tekniset asiantuntijat Rakennuttajan edustajan apuna on teknisiä asiantuntijoita. Asiantuntijoiden tehtävät ja valtuudet ilmoitetaan urakoitsijalle työtä aloitettaessa tai sitä mukaan, kun heidät määrätään tehtäviinsä.

16 Valvonnan työajat Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija tekee työtä normaalina työaikana, ja järjestää valvonnan sen mukaan. Jos urakoitsija tekee paikalliselta viranomaiselta saadun luvan perusteella säännöllisesti työtä useammassa vuorossa, voi rakennuttaja järjestää valvonnan vastaavasti vuorotyöhön, jos urakoitsija ilmoittaa siitä rakennuttajan edustajalle vähintään viikkoa ennen vuorotyön aloittamista. Sama koskee yhtäjaksoista suoritusta edellyttävien työvaiheiden kuten betonoinnin valvontaa. Muista tilapäisistä työajan muutoksista on urakoitsijan ilmoitettava rakennuttajalle vähintään 2 vuorokautta aikaisemmin, jotta rakennuttaja ehtii järjestää valvonnan, jos katsoo sen tarpeelliseksi. Normaalin työajan ulkopuolella tapahtuvasta valvonnasta ei aiheudu urakoitsijalle lisäkustannuksia. 15. TARJOUS 15.1 Tarjouksen muoto ja sisältö Tarjouspyyntöasiakirjoihin ei tarjouksen antaja saa tehdä mitään lisäyksiä, muutoksia tai poistoja. Mahdolliset lisäykset, muutokset tai poistot eivät kuitenkaan vaikuta tarjouksen sitovuuteen. Tarjouksen on perustuttava tämän urakkaohjelman kohdassa 4.2 mainittuihin tarjouspyyntöasiakirjoihin Muutos- ja lisätyöt Jos tarjouksen antaja havaitsee, että rakennuttajan laatimasta suunnitelmasta puuttuu sellaisia töitä, joita voidaan perussuunnitelman mukaan rakennettaessa tarvita, tai suunnitelmassa on muuta korjattavaa, tulee hänen ilmoittaa niistä rakennuttajalle. Lisä- ja muutostyön hinnan tulee olla oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin. Rakennuttajalla on oikeus hylätä tarjous, jos epäsuhde on ilmeinen, ellei tarjouksenantaja suostu tarkistukseen tai yksityiskohtaisin laskelmin osoita rakennuttajan kohtuuttomana pitämää hintaa oikeaksi.

17 Lisätiedot tarjousaikana Tarjouksen antaja voi pyytää ja rakennuttaja voi muutenkin lähettää urakka-asiakirjoja koskevia lisäselvityksiä ja tulkintoja sekä muutoksia. Sellaiset kirjalliset pyynnöt on esitettävä vähintään kymmenen (10) päivää ennen tarjouksen viimeistä sisäänjättöpäivää. Rakennuttaja vastaa tarvittaessa kaikille tarjouksen antajille yhteisesti mahdollisuuksien mukaan ainakin viisi (5) päivää ennen tarjousajan päättymistä. Tarjouksen antajien tulee tarjouksessa ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. Suulliset selvitykset ja ilmoitukset eivät ole sitovia Allekirjoitus Jokainen tarjoukseen liittyvä asiakirja on tarjouksen antajan erikseen päivättävä ja allekirjoitettava. Allekirjoitukset on selvennettävä. Tarvittaessa on tarjouksen antajan osoitettava, että tarjouksen allekirjoittajat ovat olleet oikeutettuja kirjoittamaan tarjouksen antajan toiminimen. Jos tarjouksen tekee työyhtymä, tulee yhtymän olla perustettu ennen tarjouksen antamista ja tarjoukseen on liitettävä selvitys yhtymän perustamisasiakirjoista ja allekirjoitusoikeudesta Voimassaolo Tarjous on sitova ja on voimassa 4 kk tarjouspyyntökirjeessä ilmoitetusta viimeisestä sisäänjättöpäivästä lukien. Tästä huolimatta tarjous lakkaa olemasta voimassa tarjouksen antajan saatua rakennuttajalta tai muun kirjallisen ilmoituksen siitä, että tarjousta ei ole hyväksytty Peruuttaminen Tarjous voidaan peruuttaa kirjeitse tai sähkeitse, mikäli peruutus on saapunut rakennuttajalle ennen tarjouksen pyyntökirjeessä mainittua tarjousten sisäänjätön määräaikaa Verotodistus Urakoitsijan tulee rakennuttajan sitä erikseen pyytäessä toimittaa liikettään ja/tai aliurakoitsijaansa koskeva lääninveroviraston antama jäämärekisterin ote tai veroviraston antama selvitys suorittamatta olevista veroista ja maksuista tai sen oikeaksi todistettu jäljennös tai LEL:n työeläkekassan ilmoitus. Asiakirja ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.

18 TARJOUSTEN KÄSITTELY 16.1 Perusteet Tarjousten käsittelyssä noudatetaan mitä on määrätty asetuksissa 385/61, 860/74 ja 168/83 sekä ministeriön päätöksessä 186/83. Kaikki tarjoukset voidaan hylätä ks. asetus 860/74. Myöhästyneet tarjoukset, joita ei voida ottaa käsiteltäviksi (As 860/74 8:8) palautetaan avaamattomina Lisäselvitykset Tarjouksenantajan tulee tarjousten käsittelyä varten antaa pyydettäessä rakennuttajalle tarpeellisia lisäselvityksiä, joita rakennuttaja tarvitsee tarjousten vertailussa ja tarkastuksessa Tarjouksista annettavat tiedot Sopimuksen tultua allekirjoitetuksi ja valitun urakoitsijan rakennusaikaisen vakuuden hyväksytyksi, rakennuttaja ilmoittaa tarjouksen antaneille valitun urakoitsijan, tämän urakkahinnan sekä muiden tarjousten tarjoushinnat.

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA 1 (6)

HANKINTAOHJELMA 1 (6) HANKINTAOHJELMA 1 (6) NOSTOKORIAUTON KÄYTTÖPALVELU 2013-2014 P A L V E L U N H A N K I N T A O H J E L M A 1. YLEISET TIEDOT 1.1 Hankintayksikkö 1.2 Hankinnan kohde 1.3 Hankintamenettely Espoon kaupunki,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Hyvinkään kaupunki TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2 (5) TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2016 Tarjouspyynnön kohde Hyvinkään kaupunki pyytää teiltä tarjousta vuoden 2016 päällystystöistä yksikköhintaisena

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

"SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN 1/6 INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 8.1.2015 "SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA Tekninen toimi URAKKAOHJELMA. Lehmuskujan rakentaminen. Lehmuskuja, 59100 Parikkala

PARIKKALAN KUNTA Tekninen toimi URAKKAOHJELMA. Lehmuskujan rakentaminen. Lehmuskuja, 59100 Parikkala Lehmuskujan rakentaminen Lehmuskuja, 59100 Parikkala 1 1 RAKENNUSKOHDE Urakka käsittää Lehmuskujan kaavatien, parkkipaikan ja tien alle tulevan kunnallistekniikan rakentamisen suunnitelma-asiakirjojen

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx 1 (7) KONSULTTISOPIMUS NRO 07/X000 Hankenumero xxx KOHDE TEHTÄVÄ xxxxxxxxx xxxxxxxxx KOKONAISHINTA, ERITYISET KORVAUKSET JA KULUT Kokonaishinta arvonlisäveroineen xxxx euroa, ilman arvonlisäveroa xxxx

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Sipoon katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosasto

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Korpilahden satama RAKENNUSURAKKA Käsittelyvaihe 1. tarjouksen sisältövaatimukset Pyydämme tarjoustanne Korpilahden sataman

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖKIRJE. Dnro 6356/02.08.02/2014

TARJOUSPYYNTÖKIRJE. Dnro 6356/02.08.02/2014 Dnro 6356/02.08.02/2014 1(7) Kiinteistöjen piha-alueiden hoito OULUN ALUEURAKKA Kohde Oulun teknisen liikelaitoksen Kiinteistönhoitoyksikkö pyytää teiltä tarjousta Oulun alueurakasta. Talven urakka on

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ

LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Seuranen 9.4.2010 rantalaituri_tarjouspyynto.doc LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

PIENVENESATAMIEN JA VENEVÄYLIEN HOITOURAKKA

PIENVENESATAMIEN JA VENEVÄYLIEN HOITOURAKKA Sivu 1/5 PIENVENESATAMIEN JA VENEVÄYLIEN HOITOURAKKA 2016-2017 Kohde Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut pyytää Teiltä tarjousta Oulun kaupungin Katu- ja viherpalveluiden vastuulla olevien

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ URAKKAOHJELMA 16UTS0069.BAEE1 SISÄLLYSLUOETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...1 1.1 Rakennuskohde...1 1.2 Rakennuttaja ja tilaaja...1 1.3 Suunnittelijakonsultit...1

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen SOPIMUSLUONNOS 1 (1) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, 1.6.2017 alkaen Urakkasopimus pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Voltin esikoulurakennus

Voltin esikoulurakennus KVR-URAKKAOHJELMA Voltin koulun esikoulurakennus 1. TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde Laatu ja tarkoitus Nimi Osoite Voltin esikoulurakennus Voltin Eskari Knuuttilanraitti 308, 62310 Voltti Rakennuskohteen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti. OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 9.3.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin rakennus(pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- ja vesiliukumäkiurakoista

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Sipoon kunta. - Asfalttiurakan asiakirjat 2012, arvonmuutosperusteet, Suomen Kuntaliitto / PANK ry 1) +358 923531. Puhelin Telefax Internet

Sipoon kunta. - Asfalttiurakan asiakirjat 2012, arvonmuutosperusteet, Suomen Kuntaliitto / PANK ry 1) +358 923531. Puhelin Telefax  Internet 59983 1/7 KaVi 59983 1. : Katja Jaranne Suomi puh. +358 923536993 katja.jaranne@sipoo.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Hankinnan tunniste- tai viitenumero: KaVi 59983 Hankinnan kuvaus: Kaupalliset

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 )

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) SOPIMUS NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) 1 (10) TOIMITTAJA Nimi ja postiosoite TILAAJA Nimi ja postiosoite Puhelin Telefaksi Puhelin Telefaksi Sähköposti Sähköposti Toimittaja ja tilaaja

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 Urakkaohjelma 1/22 LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-010L 16066-010V 16066-010K

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus.

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Rakennusurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO

RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO OSASTOPÄÄLLIKKÖ HARRI MÄKINEN SUOMEN TALOKESKUS OY 27.4.2012 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS Espoo Kiinteistöpalvelut 25.4.2012.2012 JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS URAKKAOHJELMA A 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE...

Lisätiedot