ROMKO Romanien koulutustason nostaminen Esiselvitys Kirsi Florin, ohjaaja, romanipalvelut, Jyvässeudun romanityöryhmän sihteeri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROMKO Romanien koulutustason nostaminen Esiselvitys 17.3.-30.11.2014 Kirsi Florin, ohjaaja, romanipalvelut, Jyvässeudun romanityöryhmän sihteeri"

Transkriptio

1 ROMKO Romanien koulutustason nostaminen Esiselvitys Kirsi Florin, ohjaaja, romanipalvelut, Jyvässeudun romanityöryhmän sihteeri Ritva Anttonen, palvelujohtaja, aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut, Jyvässeudun romanityöryhmän pj.

2 Tavoitteena kaksiosainen raportti Raportti I kuvaa Jyväskylän seudun nuorten romanien koulutuksen esteitä ja tuen tarvetta Raportti II kuvaa KOSKEN roolia romaniväestön integroitumisen tukemisessa - julkaisut - muita raportteja ja selvityksiä. hankkeet_ja_strategiat/ perusturvapalvelut Teatterikerholaisia vanhempain illassa Teatterikerholaisia vanhempain illassa 2010

3 Esiselvitys 1. osa, Kysymykset 1. Millaisia esteitä on peruskoulun päättäneiden romanien jatkokoulutukseen hakeutumiselle? 2. Millaista tukea romanien jatkokoulutukseen hakeutumiselle tarvitaan? 3. Millaisia esteitä on romanien peruskoulun jälkeisten tutkintojen loppuun saattamiselle? 4. Millaista tukea romaniopiskelijat tarvitsevat opintojen loppuun saattamiseksi 36 haastattelua, joista 23 nuorta ja 13 vanhempaa

4 Aineiston keruu Henkilökohtaiset teemahaastattelut - nuoret - vanhemmat Haastattelijoina kaupungin työntekijät Kirsi Florin ja Alvari Palmi 36 haastattelua, joista 23 nuorta ja 13 vanhempaa Haastattelut suoritettiin kotikäynneillä, leireillä, tapahtumissa, kaupungilla tavatessa

5 Opiskelujen taustaa Suurimmalla osalla nuorista viimeisin koulu tai tutkinto oli peruskoulu Noin puolet haastateltavista opiskeli jotakin alaa Yleisin peruskoulun jälkeinen tutkinto johon opiskeltiin oli ammattitutkinto Noin kolmasosa vastanneista ei opiskellut tai ollut töissä Muutamat suorittivat kesken jäänyttä peruskoulua Peruskoulun päättötodistukseen oltiin pääosin tyytymättömiä

6 Opintojen keskeytyminen Hieman yli puolet olivat suorittaneet opintonsa loppuun Muutamat olivat keskeyttäneet peruskoulun ja/tai suorittamassa sitä Keskeyttäneet olivat 2. asteen ammattitutkintoja opiskelleita Syitä olivat, kiinnostuksen loppuminen, terveys, perheen perustaminen ja perheen muutto

7 Nykyiset opiskelut 2/3 vastanneista opiskeli haastatteluhetkellä Yleisin opiskeltava tutkinto oli toisen asteen ammattitutkinto Melkein kaikki joilla oli peruskoulu suorittamatta, suorittivat sitä Puolet vastaajista olivat kiinnostuneita opiskelusta

8 Vanhempien vastaukset Suurimmalla osalla vanhemmista oli toisen asteen ammattitutkinto Loput suorittaneet peruskoulun Lähes kaikki olivat olleet töissä 2 vuotta tai enemmän Kaikki vanhemmat pitivät koulutusta ja tutkintoa erittäin tärkeänä ja lähes pakollisena edellytyksenä työpaikan saamiselle Leif on vakituisessa työssä konduktöörinä

9 Esteitä koulutukseen hakeutumiselle Oma asenne huono motivaatio, ennakkoluulot opiskelua kohtaan ja vähäinen usko omiin kykyihin Pelko Kiusaaminen, syrjintä, yksinäisyys ja pelko olla valtaväestön seassa Tiedon puute Opiskelumahdollisuuksista, hakumenettelystä ja tukimuodoista Muut syyt Terveys, opiskelun ongelmat kuten oppimisvaikeudet tai opiskelutaitojen puute, perhe, taloudelliset asiat, peruskoulun suorittamattomuus Vanhempien näkemys: Motivaation puute nuorilla, Yksinäisyyden, syrjinnän ja/tai kiusaamisen pelko, kaverien vaikutus (voi olla kielteinen tai myönteinen), heikko itsetunto

10 Tuki koulutukseen hakeutumiselle Lisää tietoa koulutukseen hakeutumisesta Vertaistuki (myös muita romaneita samassa koulutuksessa) Perheen ja vanhempien tuki Tukihenkilö tai avustaja Kouluille tietoa romanikulttuurista Vanhempien näkemys oli lähes samanlainen. Lisäksi tarvitaan koulun tukea

11 Esteitä opintojen loppuun saattamiselle Nuorten näkemys: Vähäinen motivaatio Vähäinen usko omiin kykyihin Huono asenne Kärsimättömyys Opiskelu väärälle alalle Kirjallisten tehtävien vaikeus Syrjintä Kiusaaminen Yksinäisyys Vanhempien näkemys: Opiskelutaitojen puute Uskon puute omiin kykyihin Lyhytjänteisyys Syrjintä ja kiusaaminen tai pelko niistä Tuen puute

12 Tuki opiskelun loppuun saattamiseksi Avustaja tai tukihenkilö (lähes jokainen toivoi) Kirjalliset tehtävät, lukuaineiden vaikeus (teoreettiset opinnot) Tukea lasten hoitoon Vanhempien ja perheen tuki Vanhempien näkemys: Tuen tarve (avustaja tai tukihenkilö kirjallisiin tehtäviin ja lukuaineisiin), Maarit kul5uuriväli5äjänä kouluilla Romanit työelämään hankkeessa 2006

13 Esiselvitys osa II, KOSKE Keski-Suomen osaamiskeskuksen selvitys romaniasioihin erikoistuvan osaamiskeskuksen erityistehtävistä romaniväestön yhteiskuntaan integroitumisen tukemisessa Perusoletuksena on, että romaniväestöä koskevaa tutkimus-, ja kehittämistyötä tukevaa, tuloksia hyödyntävää ja henkilöstön koulutusta järjestävää tahoa ei ole ja tällaista pysyvää rakennetta tarvitaan

14 Toimintatapa ja toteutus Tieto kerättiin perehtymällä laajasti romaniaiheiseen aineistoon, osaamiskeskusten toimintaan ja tehtäviin sekä Jyväskylän kaupungin romanityöhön Tietoa ja näkökulmia saatiin hankkeen ohjausryhmältä, Kosken johtajan ja suunnittelijan välisistä keskusteluista jne. Tehtiin osaamiskartoitus viidelle avainhenkilölle niin, että sosiaali-, terveys- ja koulutoimi olivat edustettuna. Yksi haastatelluista oli romani. Esiselvityksen tekijä (Tarja Boelius) osallistui myös Jyväskylän seudun romanityöryhmän kokoukseen

15 ROMKO OSA II Esiselvityksen toisen osan tavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitkä ovat romaniväestön erityistarpeet, joihin erityisosaamisen keskuksella Keski-Suomessa vastataan? 2. Millaista osaamista sosiaali-, terveydenhuollon ja koulutusorganisaatioiden ammattilaiset tarvitsevat romaniväestön tukemiseksi? 3. Millainen tehtävä KOSKE:lla olisi romanipolitiikkaa ohjaavassa tutkimus ja kehittämistyössä? 4. Miten erityistehtävää lähdetään pilotoimaan Keski- Suomessa ja levittämään valtakunnallisesti?

16 Suomen romanipoliittinen ohjelma pohjana ROMPO (STM 2009, s. 56) sisältää toimenpiteen jonka mukaan tulee selvittää, minkä alueellisen sosiaalialan osaamiskeskuksen tehtäväksi voidaan antaa erityisalueena romaniväestön sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sitä koskevan tiedotuksen ja koulutuksen kehittäminen. ROMPO:n seurantaraportissa (STM 2013, s.103) tämä on nostettu yhdeksi erityisen tärkeäksi ehdotetuksi toimenpiteeksi Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat koko maan kattava tutkimus- ja kehittämistoiminnan alueellinen verkosto (11 kpl)

17 Tuloksia: Romaniväestön erityistarpeet Kosken perustehtävästä käsin tarkasteltuna yhdenvertaisuus, osallisuus, syrjinnän ehkäiseminen ja romanipolitiikkaan vaikuttaminen olisivat niitä erityistarpeita, joita romaniasioihin erikoistuvan osaamiskeskuksen tulisi toiminnassaan huomioida Lisäksi mm. varhaiskasvatus, vanhemmuuden ja perheiden tukeminen, romanivanhukset ja yleinen hyvinvoinnin lisääminen Kosken tehtävä olisi olla tietoinen maakunnallisista painopisteistä, toimia romanityön verkostoissa keräten ja levittäen tietoutta hyvistä käytännöistä ja toimia linkkinä eri toimijoiden välillä

18 KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS ERITYISTEHTÄVÄNÄ ROMANIASIAT MIKÄ TEHTÄVÄ TÄSSÄ KOKONAISUUDESSA? Romaniasiain neuvottelukunta (RONK)- Valtakunnan taso Alueelliset romaniasioiden neuvottelukunnat (AVI) Alueellinen taso Opetushallitus Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKE THL Kuntien romanityöryhmät Paikallinen taso EU romanipolitiikka + hankeraha Kansainvälinen taso Valtakunnalliset ja paikalliset romanijärjestöt

19 Osaamista romaniväestön tukemiseksi Osaamiskartoitus: koulun sosiaalityö, varhaiskasvatus, vanhusten kotihoito, perusterveydenhuolto ja Jyväskylän kaupungin romanityö Eri alan ammattilaiset tarvitsevat lisää tietoa ja ymmärrystä romanikulttuurista ja sen tavoista oman työnsä tueksi Miten koulun sosiaalityö voi paremmin auttaa nuoria yhdessä vanhempien kanssa? Kokemusasiantuntijoiden antamaa koulutusta täsmätietoa varhaiskasvatuksen perustehtäviin tietoa vanhuksen siirtymisvaiheeseen kotoa sosiaali- ja terveyspalveluille Tietoa romanikulttuurista ja sen poikkeavuuksista valtakulttuuriin nähden terveyspalveluissa

20 Kosken tehtävä romanipolitiikkaa ohjaavassa tutkimus ja kehittämistyössä? Kosken romanityön erityistehtävä voisi valtakunnallisesti olla: Tukea sosiaalialan pitkäjänteistä kehittämistyötä romaniasioissa Koota, yhdistää ja välittää romanityöhön liittyvää sosiaalialan tieteellistä ja kokemuksellista tietoa Vahvistaa monialaisesti romanityön ammattitaitoa sosiaalialalla Romaniaiheisten hankkeiden rahoitusten hakijana koordinoidusti- hakuapparaattina Huolehtia hankkeiden hyvien käytäntöjen levittämisestä ja jatkumosta valtakunnallisesti Luoda ja ylläpitää yhteistyötä eri toimijoiden kesken, erityisesti romani- ja pääväestön yhdenvertaisuus ja osallisuus huomioiden Romanityön erityistehtävän jäsentämisen jatkoselvityksessä voidaan myös hyödyntää SoNet Botnia:n (saamen kielisten palvelutarpeet) ja Poske:n (pohjoismaiden verkostot) kokemuksia omien erityistehtäviensä toteuttamisesta.

21 Tuumasta toimeen Suunnitelma romanikulttuuritietouden lisäämiseksi oppilaitoksiin (Kirsi Florin, työ, Työnvalmentajan tutkinto) Hankehaku ESR, Keski-Suomen Ely-keskus THL on muodostaut hankeperheen DIAK:n OPIN PORTAILLA aliedustettujen ryhmien korkeakoulu-urien sujuvoittaminen (ESR TL 4), Vantaan UNELMA - Romanien syrjäytymisen ehkäisyn ja työllistymisen edistäminen (ESR TL 2) ja Jyväskylän Rainer Romanien integroitumisen edistämisen hankkeiden kansa. Roosa, Unelma ja Rainer opin portailla.

22

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Anne Mustakangas-Mäkelä KUUROJEN JA KUUROSOKEIDEN PALVELUT JA SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSTOIMINTA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu

Lisätiedot

LOHIBA BUTTIJATTA Kainuun romanihanke

LOHIBA BUTTIJATTA Kainuun romanihanke Projektisuunnitelma LOHIBA BUTTIJATTA Kainuun romanihanke Laatija: Mervi Summanen Päiväys:16.2.2015 Luottamuksellisuus: julkinen Versio: Hyväksynyt: PL 52/P.O.BOX 52, Ketunpolku 3 87101 Kajaani, Finland

Lisätiedot

y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i

y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i Irtonro: 2 euroa. Ei muita kuluja, keräyksiä tms. Myyntiaika syysmarraskuu 2009 Nro 3/2009 Kuva: Katja Huusko-Ahlgren Romanilapsi tarvitsee

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SOSIAALITYÖN KEHITTÄMISESSÄ

AJANKOHTAISTA SOSIAALITYÖN KEHITTÄMISESSÄ AJANKOHTAISTA SOSIAALITYÖN KEHITTÄMISESSÄ kehittämissuunnittelija Anne Saarijärvi Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA 26.3.2015 1 Uusi pääsääntöisesti 1.4.2015 voimaan tuleva

Lisätiedot

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet esiin!

Oppimisvaikeudet esiin! Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n Oppimisvaikeusohjelman arviointi Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013

SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013 SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013 1 SISÄLLYS Katsaus tulevaan ja yhteenvetoa menneestä... 4 Asiakasosallisuus... 8 Vaikuttaminen... 10 Suurkaupunkiongelmat... 12 Maahanmuuttajatyö...

Lisätiedot

Sukupuolivaikutusten arviointi Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa. Tilastotietoja ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta

Sukupuolivaikutusten arviointi Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa. Tilastotietoja ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta Sukupuolivaikutusten arviointi Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa Tilastotietoja ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta ESIPUHE Koulutuspoliittisin keinoin on pyritty jo pitkään vaikuttamaan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN KÄYTÄNNÖN OPETUKSEN TOIMINTATAVAT POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN VARHAISKASVATUSTA ANTAVISSA OPPILAITOKSISSA

VARHAISKASVATUKSEN KÄYTÄNNÖN OPETUKSEN TOIMINTATAVAT POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN VARHAISKASVATUSTA ANTAVISSA OPPILAITOKSISSA VARHAISKASVATUKSEN KÄYTÄNNÖN OPETUKSEN TOIMINTATAVAT POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN VARHAISKASVATUSTA ANTAVISSA OPPILAITOKSISSA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/poske Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö

Lisätiedot

Monikulttuurinen Varsinais-Suomi

Monikulttuurinen Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 10 / 2007 Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja x / 200X Monikulttuurinen Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Työvoima-

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Leena Halttunen ja Paula Korkalainen Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VERKOSTOITUVA ERITYISPÄIVÄ- HOITO-HANKE 2003-2005 HANKERAPORTTI TIIVISTELMÄ Verkostoituva erityispäivähoito-hanke on erityispäivähoidon

Lisätiedot

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB VASSO Toimintasuunnitelma 2013 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS MONISTE 3/2008 TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS TAUSTASELVITYS Kirsti Stenvall Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3543-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3544-0

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2013 SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Ia Karvinen SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI 1 LAUSUNTO, 11.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33, 00023 Valtioneuvosto Meritullinkatu 8, Helsinki 17 KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

Lisätiedot

POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA

POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA Kyläkaupassa keskellä maailmaa Vahva ja elävästi verkostoitunut pohjoispohjalainen naisyrittäjyys menestyy ja on arvostettua. ProAgria Oulun Maaseutukeskus, Oulun

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 17

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 17 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 17 Mikko Airto & Susanna Helavirta & Jorma Kurkinen & Katriina Loponen & Mervi Uusimäki PREVENTTERI Moniammatillinen yhteistyö lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kun olisi yksi paikka

Kun olisi yksi paikka JULKAISUJA II Kun olisi yksi paikka Maahanmuuttajien kotoutumista edistävän toiminnan kehittämistä Etelä-Savossa vuosina 2008 2014 Minna Hallikainen (toim.) Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot