REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU"

Transkriptio

1 Tekninen toimi Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän asuinalueen kunnallistekniikan suunnittelusta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tilaaja: Karvian kunta/ tekninen toimi Kylä-Karviantie Karvia Ilmoitus ja hankintamenettely: Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä Hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAan (www.hankintailmoitukset.fi) ja Karvian kunnan internet-sivuille päätöksenteko hankinnat/tarjouspyynnöt Yleistä: Suunnittelualue sijaitsee Karvian keskustan eteläpuolella. Alueelle on laadittu uusi asemakaava, joka mahdollistaa omakoti- ja rivitalojen rakentamisen alueelle (13 AO-tonttia ja 5 AP-tonttia). Asemakaava on esitetty liitteessä 1.1. Alue tullaan toteuttamaan kahdessa osassa, joten suunnitteluasiakirjat tulee laatia myös sen mukaisesti (kummastakin toteutusosasta omat urakka-asiakirjat). Vaihe 1 on tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 aikana ja vaihe 2 vuoden 2016 aikana. Vaiheistus on esitetty liitteessä 1.2 Selvitys suunnittelutyön sisällöstä: Katualue on leveydeltään 12 m. ja alueen katujen pituuden ovat yhteensä noin 550 m. Kadun tuleva poikkileikkaus on 3+3 / 12 m ja luiskat n. 1:3, tuleva kulutuskerros Ab. Suunnittelutyön tulee sisältää alueen katujen katu- ja vesihuoltosuunnittelun seuraavasti: kaavan mukaisen katualueen kartoitus katulinjan paalutus / TSV:n vaaitus ja koordinaattien määritys katulinjan maaperäkairaukset 20 m:n välein katusuunnittelu /TSV, kerrokset, poikkileikkaukset 20 m välein, kuivatus/ hulevesien johtaminen (avo-ojia käyttäen) Revonkadun liittymäsuunnitelma maantie 273:een vesi - ja jätevesien johtamissuunnitelmat (alueella olevat vanhat vesi- ja viemärilinjat poistetaan käytöstä (liite 1.3), mitkä korvataan nyt suunniteltavilla linjoilla).

2 Tekninen toimi Sivu 2 / 5 Valmiiden suunnitelmien tulee sisältää ainakin seuraavat asiakirjat: Suunnitelma-asiakirjat: Suunnitelmaselostus ja kustannusarvio Urakka-asiakirjat: Tarjouspyyntökirje Tarjouslomake Yksikköhintaluettelo Urakkaohjelma Työselostus Urakkasopimus Liitteet: Kaivokortit Osa- ja määräluettelo (katu ja vesihuolto erikseen) Turvallisuusasiakirja Piirustukset: Yleiskartta soveltuvassa mittakaavassa Suunnitelmakartat soveltuvassa mittakaavassa Pituus- ja poikkileikkaukset soveltuvassa mittakaavassa Valaistussuunnitelman tilaaja teettää erikseen. Lisäksi suunnitelman tulee sisältää reittivaraukset kaukolämpöputkille, sähkö-, puhelin- ja valokuitukaapeleille toimijoiden tarpeiden mukaisesti. Valmiit suunnitelmat toimitetaan tilaajalle paperisesti sekä sähköisesti DOC-, PDF-, ja DWG- muodoissa. Tilaaja toimittaa asemakaavan ja pohjakartan sähköisessä muodossa sekä tiedot olevista vesijohdoista ja viemäreistä. Suunnittelualue on pääsääntöisesti vanhaa peltoaluetta. Alue on raivattu puustosta ja kasvillisuudesta. Alueella olevat kivipyykit ja viemärikaivot on merkitty pitkillä merkkipaaluilla, jotta ne löytyvät helposti mittaustöitä tehdessä. Aikataulu: Suunnittelutyö voi käynnistyä välittömästi, kun suunnittelusopimus on allekirjoitettu. Suunnitelmien tulee olla valmiina Palkkiomuoto: Suunnittelusta maksetaan kokonaishinta. Kokonaishintaan tulee sisältää kaikki yleiskustannukset, tarvike- ja ohjelmistokustannukset, matka- ja majoituskustannukset, päivärahat, ylityökorvaukset yms. Hinnan varaumia ei hyväksytä.

3 Tekninen toimi Sivu 3 / 5 Kokonaishintaan on suunnittelutyön lisäksi sisällytettävä: kolme suunnittelukokousta Karviassa kuluineen (max 2 h / kokous/pääsuunnittelija) kaksi sarjaa asiakirjoista paperimuodossa (molemmista toteutusosista) yksi sarja asiakirjoista sähköisessä muodossa (molemmista toteutusosista) Vastuuvakuutus: Palveluntuottajalla on oltava konsulttitoiminnan vastuuvakuutus, jonka korvauksen summa on oltava riittävä suhteessa riskeihin. Tarjouksen antaminen: Tarjouksen antamista varten Karvian kunta lähettää seuraavat tarjouspyyntö asiakirjat: 1. Tarjouspyyntö 1.1 Kaavakartta ja kaavaseloste suunnittelualueesta 1.2 Vaihekartta alueen toteutuksesta 1.3 Karttaote alueen nykyisistä vesihuollon runkolinjoista 1.4 Vesihuollon suunnittelualue 1.5 Alustava piirros/suunnitelma vesihuollon uusista runkolinjoista 2. Tarjouslomake Tarjouksen tulee perustua tarjouspyyntöasiakirjoihin. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei huomioida. Tarjous tulee laatia käyttäen tarjouspyyntöön liitettyä tarjouslomaketta käyttäen. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan mahdollisten alihankkijoiden käytöstä. Tarjouksessa tulee ilmoittaa suunnitteluun osallistuvien henkilöiden referenssit, sekä antaa yksikköhinnan mahdollisia muutostöitä varten. Tarjoukseen tulee liittää myös tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Tarjouksen mukana tulee toimittaa suunnitteluohjelma, johon tarjous on perustettu sekä arvio työmääristä (henkilötyötunnit ym). Valintaperuste: Tarjouksista hyväksytään kokonaishinnaltaan halvin tarjous. Tarjouksen tekijä sitoutuu suorittamaan toimeksiannon yhteistyökykyisesti, riittävin resurssein ja laadukkaasti edellä mainitun aikataulun mukaisesti. Hylkäämisperusteet: Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tilaaja voi perustellusta syystä hylätä kaikki tarjoukset joko kokonaan tai osittain ilman korvausvelvollisuutta. Tilaaja ilmoittaa hylkäämisestä ensi tilassa tarjouksen tekijälle.

4 Tekninen toimi Sivu 4 / 5 Tarjouksen jättäminen: Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa viimeistään keskiviikkona klo mennessä osoitteeseen: Karvian kunta Kylä-Karviantie Karvia Kuoreen tulee laittaa tunnus Tarjous, Revon/Västilän asuinalueen kunnallistekniikan suunnittelu. Tarjouksen peruutus voidaan hyväksyä, kun peruutusta koskeva kirje on saapunut tilaajalle ennen tarjousten avaustilaisuutta. Myöhästyneet tarjoukset palautetaan avaamattomina. Tarjousasiakirjojen julkisuus: Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevia määräyksiä ja kuntalain säännöksiä. Jos tarjoaja katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä mainita tarjouksessa erikseen. Tarjouksen voimassaolo: Tarjoukset ovat sitovia siihen asti, kun hankintasopimus on allekirjoitettu jonkun tarjoajan kanssa, kuitenkin enintään 30 päivää tarjouksen jättämiselle asetetun määräajan yli. Sopimuksen solmiminen: Tilaaja ilmoittaa valituille tarjoajille tarjouksen ehdollisesta hyväksymisestä välittömästi sen jälkeen, kun tilaaja on suorittanut tarjousten vertailun. Lopullinen, tilaajaa sitova sopimus syntyy, kun tilaaja ja tarjoaja ovat sopimusneuvottelussa yhdessä tarkastaneet tarjouksen ja hankintasopimus on allekirjoitettu. Hankinnasta allekirjoitetaan konsulttisopimus RT Tilaajavastuulain mukaiset tiedot: Tarjouksen tekijän tulee liittää tarjoukseen tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset (enintään 2kk vanhat): 1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin; 2) kaupparekisteriote; 3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty; 4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä

5 Tekninen toimi Sivu 5 / 5 Maksuperuste: Maksuperusteena on sopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Tarjoja on laadittava maksuerätaulukko, jonka tilaaja hyväksyy, ennen sopimuksen allekirjoittamista. Ennakkomaksua ei suoriteta ja viimeinen erä (työ on hyväksytysti vastaanotettu) on 25% kokonaishinnasta. Maksuehto on vähintään 14 päivää netto. Tilaajan kanssa on sovittava muutos- ja lisätöistä ennen työhön ryhtymistä. Tarjoaja tekee tarjoukseen kuulumattomat työt tarjouksessa annettujen yksikköhintojen mukaisesta tai hankkeen aikana laaditun lisätyötarjouksen mukaan. Lisäkysymykset: Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee osoittaa tilaajalle sähköpostilla viimeistään mennessä. Kysymykset ja vastaukset saatetaan tarjoajien tietoon kolmea vuorokautta ennen sisäänjättöajan umpeutumista Karvian kunnan internetsivuille päätöksenteko hankinnat/tarjouspyynnöt. Tilaajaa sitovat ainoastaan kirjallisesti annetut tiedot. Kysymykset osoitetaan: Karvian kunta Tekninen toimi Jaakko Kallioniemi Karviassa kunnanrakennusmestari

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 01.11.2014 Tilaaja Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus PL 215 (Kirkkokatu 6) 60101 Seinäjoki Tehtävä, lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä.

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. 14.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. Hankintayksikkö Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 Lahti puh. 03 871 940, faksi 03 8719 411

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

( 2 6. 4. 2 0 1 0, p ä i v i t e t t y 1 7. 5. )

( 2 6. 4. 2 0 1 0, p ä i v i t e t t y 1 7. 5. ) PROJEKTINJOHTOPALVELUT OY 1/(6) T A R J O U S P Y Y N T Ö L U O N N O S ( 2 6. 4. 2 0 1 0, p ä i v i t e t t y 1 7. 5. ) HANKESUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy pyytää Teiltä

Lisätiedot

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 1 (11) YLEISLÄÄKETIETEEN PÄIVYSTYS (TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ajalle 1.1.2014 31.12.2016

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Case Sodankylän kunta Rakennuttajakoulutus RAPS-36 Tutkielma Pekka Rouhiainen Sodankylän kunta Sodankylässä 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

1/15. Restaurant Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- --- --- Kyllä --- Kyllä --- Kyllä ---

1/15. Restaurant Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- --- --- Kyllä --- Kyllä --- Kyllä --- 1/15 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 2/2013 / Catering-palvelut, Pöytiin tarjoiltavat edustustarjoilut (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 3 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

Tarjous, Liite 3. Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk. kilön nimi Yhteyshenk. antaa tiedoksi. Liitteet. viä tietoja.

Tarjous, Liite 3. Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk. kilön nimi Yhteyshenk. antaa tiedoksi. Liitteet. viä tietoja. , Liite 3 Versio 2.3.2015 Dnro 21/07.71.710/2015 TARJOAJAN TIEDOT Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk kilön nimi Yhteyshenk kilön puhelin ja sähköposti Ehdokkaan virallinen sähköpostiosoite,

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 48 Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus... 2 Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus... 7 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot