Projektinhallinta Hermes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektinhallinta Hermes"

Transkriptio

1 Projektinhallinta Hermes Ohjelmistotuotantovälineet seminaari Tommi Kaituri Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos

2 HERMES Hermes on Nokia Networksin Switching Platform yksikössä kehitetty projektinhallintatyökalu. Hermes on erityisesti kehitetty tukemaan Switching Platformissa vallinnutta tapaa työskennellä ja on lujasti sidottu jo olemassaolleeseen ohjelmistoprosessiin. Näin ollen myös tämän esitelmän näkökulma on prosessi eikä työkalulähtöinen.

3 Sisältö 1. Johdanto Ohjelmistoprosessi Organisaatio Vaihetuotteet ja osaprojektit Milestones Hermes Hermeksen hyödyt eri ryhmille Hermeksen rakenne Hermes ACT Hermes PLAN Hermes ASSI/Line (Lassi) ja ASSI/Project (Passi) Kokemuksia ja tulevaisuutta... 13

4 1. JOHDANTO Kuva 1. Hermes Ohjelmistotuotteiden kasvaessa koko ajan yhä suuremmiksi ja hankalammin hallittaviksi vaikeutuu myös itse ohjelmistotuotantoprojektinhallinta. Samaan aikaan ohjelmistoteollisuudessa yhä merkittävämmäksi kilpailukeinoksi on noussut kyky toimittaa asiakkaalle toimiva tuote sovitussa aikataulussa. Esimerkiksi nykyaikaiseen puhelinkeskukseen uuden ohjelmistoversion kehitystyöhön osallistuu tyypillisesti vähintään useita satoja ihmisiä ja projekti voi kestää jopa vuosia. Lisäksi samoja resursseja käytetään samaan aikaan myös monissa muissa projekteissa. Tällaisessa tilanteessa on selvää että ohjelmistoprojektin hallinta muodostuu yhä suuremmaksi haasteeksi. Projektinhallintaan on olemassa useita kaupallisia työkaluja, mutta itse työkalu sinällään ei ratkaise yhtään ongelmaa. Oleellista on, että työkalun on tuettava sitä prosessia, jolla organisaatiossa ohjelmistoja tuotetaan tai vaihtoehtoisesti prosessi on muutettava sellaiseksi, että hankitusta työkalusta saadaan kaikki hyöty luvun puolivälissä Nokia Networksin (silloinen Nokia Telecommunications) Switching Platform yksikössä (SWP) harkittiin kaupallisen projektinhallintatyökalun käyttöönottoa. Mikään markkinoilla olleista vaihtoehdoista ei kuitenkaan sopinut kovin hyvin SWP:n tapaan toimia. Erityisen huonosti ratkaisut tukivat moniprojektiympäristöä ja yksi oleellisimmista tarpeista uudelle työkalulle oli resurssien jakaminen yhtäaikaisten projektien kesken. Toinen merkittävä puute, oli etteivät kaupalliset ratkaisut tukeneet linjaorganisaatioita vaan ne keskittyivät pelkästään projektiorganisaation tarpeisiin. Tuohon aikaan projektien hallintaan käytettiin lähinnä erilaisia MS-Excel taulukoita ja makroja, mutta niihin kerätty data oli liian ylimalkaista kunnolliseen projektinhallintaan ja prosessin kehittämiseen. Koska sopivaa sovellusta ei löydetty markkinoilta ruvettiin SWP:llä kehittämään tarkoitukseen omaa sovellusta, josta hieman myöhemmin syntyi Hermes. Hermeksen kehitettiin siis tukemaan juuri sitä tapaa tuottaa ohjelmistotuotteita, millä niitä SWP:ssä jo tuotettiin. Kuitenkin myös tuotantoprosessit olivat ja ovat koko ajan kehittyviä ja Hermeksen kehitystyö omalta osaltaan vaikutti myös itse prosessin muokkautumiseen. Hermeksessä ei näin ollen ole kovin järeää filosofista taustaa, eikä akateemista arvovaltaa, vaan se on joutunut ansaitsemaan paikkansa toimimalla käytännössä.

5 2. OHJELMISTOPROSESSI Ohjelmistoprosessilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä toimintatapaa, jolla ohjelmistotuote valmistetaan. Projekti sen sijaan on prosessin ilmentymä joka siis varsinaisesti tuottaa tuotteen. Ohjelmistoprosessi toimii perinteisen V-mallin mukaisesti (kts. kuva). Määrittelypuolella edetään korkeamman tason määrittelysitä yhä tarkempaan määrittelyyn ja koodauksen jälkeen jokaista määrittelyvaihetta vastaa oma testausvaihe, jossa verfioidaan järjestelmän toimivuus kyseisellä määrittelytasolla. Toiminnallinen määrittely Toiminnallinen testaus Vaatimusmäärittely Arkkitehtuurisuunnittelu Integrointitestaus Järjestelmätestaus Moduulisuunnittelu Moduulitestaus Koodaus 2.1 Organisaatio Kuva 2: Yksinkertaistettu malli ohjelmistoprosessista SWP:llä on yleisesti käytössä niin sanottu matriisiorganisaatiomalli. Tätä mallia voidaan soveltaa hyvin erilaisiin prosesseihin, mutta ohjelmistotuotantoprosessi se voi tarkoittaa esimerkiksi kuvan 3. kaltaista tilannetta. Tässä esimerkissä on erilliset tuotelinjat vastaamassa tuotteen määrittelystä, suunnittelusta, toteutuksesta ja testauksesta. Kun projektin A määrittely on valmis se siirtyy suunnittelulinjalle ja määrittelylinja voi aloittaa työn projektin B parissa.

6 Osasto 1 Osasto 2 Osasto 3 Osasto 4 Projekti A Projekti B Projekti C Projekti D Projekti E Kuva 3: Esimerkki matriisiorganisaatiosta. Periaattessa näin saadaan esimerkkiorganisaatiossa neljä yhtäaikaista projektia ilman päällekkäisyyksiä, mutta käytännössä eri osastoilla tehdään työtä usean projektin kanssa yhtä aikaa. Linjaorganisaation lisäksi tarvitaan tällöin jokaiselle projektille oma projektiorganisaatio, joka vastaa projektin etenemisestä ja kokonaisuudesta. Projektinhallinnan kannalta yksi suuria kysymyksiä on tällöin vastuu- ja valtakysymykset linja- ja projektiorganisaatioiden välillä. 2.2 Vaihetuotteet ja osaprojektit. Kun projekti jakautuu V-mallin mukaisiin vaiheisiin (kuva 2.) siirrytään vaiheista toiseen vaihetuotteiden kautta. Yksi vaihe tuottaa tuloksenaan tietyn vaihetuotteen, joka taas toimii syötteenä seuraavalle vaiheelle. Määrittelyvaihe tuottaa vaihetuotteena siis määrittelydokumentteja, moduulisuunnittelu moduulisuunnitelmia jne. Myös koko tuotantoprosessi voidaan nähdä osiensa tapaan prosessina, jolla on syötteet ja tulosteet (kts kuva 4). - Markkinoiden tarpeet - Asiakkaiden tarpeet - Strategia - Kilpailutilanne - Asiakassitoumukset - Teknologia - Standardit - Patentit - Ideat -... Tuoteprosessi - Massajulkaisu - Dokumentointi - Tuotekuvaus - Markkinointimateriaali - Toimituskyky -... Kuva 4. Tuoteprosessin syötteet ja tulosteet.

7 Tuoteprosessin ilmentymä tuoteprojekti jaetaan edelleen osaprojekteihin ja tehtäviin. Osaprojekti on tyypillisesti yksi tuotteeseen kuuluva ominaisuus. V-mallin yläosassa yhtä ominaisuutta vastaa yleensä yksi vaihetuote, eli esimerkiksi ominaisuuden määrittely on kokonaisuudessaan yhdessä määrittelydokumentissa. Osaprojektit siis menevät koko prosessin läpi (ja tuotelinjojen läpi) aivan kuin projektikin, mutta vain koko projektia kapeampina keiloina. Osaprojektijako on Hermeksen ohjelmistoprosessiin tuoma lisä, joka helpottaa erityisesti tuotteen ominaisuuksien hallintaa. Kun Hermes yleisesti on kehitetty vastaamaan jo olemassaolevaa prosessia, niin osaprojekti on esimerkki tilanteesta, jossa Hermes kehitti prosessia. Ennen Hermestä ongelmana oli usein, että ominaisuudet "katosivat" näkyvistä mentäessä V-mallissa alaspäin. Kun jokainen osasto Aikaisemmin ominaisuudet "katosivat" näkyvistä mentäessä V-mallissa alaspäin ja ilmestyivät jälleen (toivottavasti) toimminnalisessa testauksessa nähtäviin. Kun projektiorganisaatiossa on nyt osaprojekteista vastaavat henkilöt ja Hermes tarjoaa välineen osaprojektin seurantaan ovat yksittäiset ominaisuudet koko projektin ajan valvottuina. Tehtävä taas on tyypillisesti esimerkiksi yhden vaihetuotteen valmistaminen. Tehtävät siis ovat lyhytkestoisia ja usein yhden ihmisen tehtäviä. Tehtävä voidaan kuitenkin jakaa myös useammalle ihmiselle, esimerkiksi katselmoititehtät ovat tällaisia. ovat Kun V-mallissa mennään yksityiskohtaisempaan tasoon jakaantuu yksi ominaisuus (osaprojekti) yleensä useaan rinnakkaiseen vaihetuotteseen (tehtävään). Tämä pirstaloittaa projektia ja vaikeuttaa kokonaiskuvan säilymistä. Tuotelinja Tuotelinja Tehtävä Tehtävä Tehtävä Tehtävä Projekti Osaprojekti 2.3 Milestones Kuva 5. Hahmotelma projektin, osaprojektien ja tehtävien suhteesta toisiinsa. Projektin hallintaan käytetään Nokia Networksilla etappeja (Milestones). Tuoteprosessissa edetään etapilta toiselle ja projektin on täytettävä tietyt etappeille määritellyt ehdot, jotta se voidaan hyväksyä kyseisen etappin saavuttaneeksi. Etappit on sidottu melko kiinteästi V-malliin, eli etappi saavutetaan tyypillisesti siirryttäessä V-mallissa tasolta toiselle. Tuoteprosessi sisältää kuitenkin paljon muutakin, kuin tietyn ohjelmistojulkaisun ja etappien kohdalla tuotekehitysprosessin kokonaistilanne saadaan aina tietylle tasolle. Etappipäätöstä tehtäessä tietyt asiat jäädytetään, jolloin jatkossa voidaan luottaa etappin kohdalla tehtyjen päätösten pysyvyyteen.

8 E0 - Tuoteohjelman aloitus Tuotteen määrittely ja tuoteohjelman suunnittelu E1 - Tuoteohjelman jäädytys Suunnittelu ja prototyypit E2 - Implementoinnin jäädytys Suunnittelun verfiointi ja tuotteen integrointi E3 - Tuotteen jäädytys Toiminnallinen testaus E4 - Toimitusten aloittaminen Pilotointi E5 - Valmis massajakeluun Kuva 6. Yksinkertaistettu malli käytettyjen etappien merkityksistä. Hermeksen ja projektinhallinnan kannalta erityisen merkityksellinen on etappi E1, sillä sen kohdalla lopullisesti sitoudutaan toteuttamaan tuotteeseen tietyt ominaisuudet. Näin ollen yksi tärkeimmistä tehtävistä E0 ja E1 etappien välillä on arvioida tuotteen tekemiseen tarvittava työmäärä ja organisaatiossa projektille käytössä olevat resurssit. Hermes tarjoaa hyvän työkalun molempiin tarpeisiin. Toisaalta Hermekesestä nähdään kuinka paljon organisaatiossa on tilaa uudelle projektille ja missä mahdolliset pullonkaulat sijaitsevat ja toisaalta Hermeksen historiatiedot auttavat arvioimaan projektin vaatimaa työmäärää. On selvää, että on strategisesti oleellisen tärkeää, että jo E1 etappilla voidaan luvata mitä tuote valmistuttuaan tekee ja milloin se on saatavilla. 3. HERMES 3.1 Hermeksen hyödyt eri ryhmille Hermeksen hyödyt ovat luonnollisesti melko yleispäteviä hyötyjä myös muiden projektinhallintatyökalujen kannalta, mutta puhutaan nyt tässä yhteydessä vain Hermeksestä. Henkilökohatisella tasolla Hermes on hyvä työkalu oman työmäärän hallintaan ja työpanoksen arvioitiin. Projektien sisällä Hermes mahdollistaa tarkemmat projektisuunnitelmat ja paremman seurannan. Myös aikatauluista tulee realistisempia projektinhallintatyökalun aktiivisen käytön ansiosta. Hermes antaa myös välittömästi hälytyksen raja-arvoista poiketessa, joten

9 ongelmakohtiin pystytään puuttumaan nopeammin. Hermes myös helpottaa tiedon kulkua eri projektien välillä. Linjaorganisaatio hyötyy Hermeksestä resurssien hallinnassa, koska se tarjoaa hyvän näkymän organisaation resursseista ja työmäärästä. 3.2 Hermeksen rakenne Hermes koostuu tietokannasta ja sitä käyttävistä sovelluksista (kts Kuva X.) 3.3 Hermes ACT Kuva 7. Hermeksen koostumus Hermekseen on kehitystyön aikana syntynyt uusia sovelluksia, joista viimeisin on vaihetuoteiden hallintaan tarkoitettu Rafaello. Rafaello käyttää Hermeksen Data Warehouse ratkaisua kuten myös Hermeksen salkkusovellus. Nämä aiheet on kuitenkin rajattu tämän esitelmän ulkopuolelle ja käsittelen seuraavassa hieman tarkemmin vain sovelluksia Hermes Act, Hermes Plan, Hermes Passi ja Hermes Lassi. Hermes Act on henkilökohtaiseen käyttöön kaikille suunnittelijoille tarkoitettu työajan ja projektien tuotosten raportointiväline, johon raportoidaan sekä projektityöt että muut, projektoimattomat työt Hermes Actiin on omat työtunnit raportoitava vähintään kerran viikossa. Suositeltavampaa on kuitenkin raportoida tunnit päivittäin jatkuvasti. Muussa tapauksessa raportointiin tulee välttämättä epätarkkuuksia. Kaikki työssäolotunnit on raportoitava jollekin osatehtävälle. Osaprojektitehtäviä hallinnoivat projektipäälliköt, mutta projektoimattomia osatehtäviä on jokaisen ylläpidettävä itse Hermes ACTissa. Näitä ovat siis esimerkiksi koulutukset, lomat, rutiinitehtävät, sosiaalisten suhteiden ylläpito kahvihuoneessa, sähköpostien luku, linjapalaverit jne. Projektoimattomattomien tehtävien raportointi auttaa paitsi oman ajankäytön hallintaan niin se on myös tärkeää organisaation resurssien hallinnan kannalta. Jokainen työntekijä arvioi itse jokaisen projektoimattoman työtehtävän viikkorasitteen. Arviota on myös itse seurattava ja verrattava toteutuneeseen, jolloin pidemmällä aikavälillä päästään hyvinkin tarkkaan tietoon siitä, kuinka paljon mitäkin resurssia voidaan tulevaiuudessa käyttää eri projekteihin.

10 Työtuntien lisäksi HermesACTissa raportoidaan osaprojektitehtävien tuotoksista, eli tyypillisesti vaihetuotteiden valmistumisesta. Vaihetuotteiden valmistukseen tarvittava työtuntimäärä on arvioitu etukäteen ja mikäli suunnittelija tarvitsee lisäaikaa tai selviää tehtävästä etuajassa saa osaprojektipäällikkö siitä tiedon reaaliajassa. Osaprojektitehtävän valmistuttua myös siitä raportoidaan Hermes ACTilla. 3.4 Hermes PLAN Kuva 8. Kuvaruutukaappaus Hermes ACTista. HermesPLAN on tarkoitettu osaprojektien hallintaan. Sovelluksen pääasialliset käyttäjät ovat osaprojektipäälliköt. Osaprojektit pitäisi määritellä niin, että ne olisivat hallinnan kannalta järkevän kokoisia. Osaprojektit eivät siis saisi olla liian pieniä, jolloin niihen hallinnointiin kuluva aika on suhteessa projektin työhön nähden liian suuria, mutta toisaalta liian suuri osaprojekti vie osprojektipäällikön kaiken työajan. Projektin järkevä jakaminen osaprojekteihin on oleellinen vaatimus Hermeksen hyötyjen saamiseksi. Kokemus on osoittanut, että sopiva osaprojektin koko on noin työtuntia. HermesPLANilla osaprojektipäällikkö jakaa osaprojektin vaiheet osatehtäviksi ja kohdentaa ne tekijöilleen. Yksi osatehtävä voidaan jakaa tarvittaessa usella ihmiselle. Osaprojektipäällikkö myös määrittelee tehtäviin kuluvan ajan ja sen milloin tehtävien on oltava valmiita. Mikäli tehtävä ei valmistu ajoissa osaprojektipäällikkö saa HermesPLANiin ilmoituksen tekijän itsearvioimasta valmistumispäivästä. HermesPLAN näyttää myös erilaisia selventäviä graafeja, joilla osaprojektipäällikkö voi saada paremman kuvan osaprojetkin etenemisestä.

11 Kuva 9. Kuvaruutukaappaus HermesPLANista. 3.5 Hermes ASSI/Line (Lassi) ja ASSI/Project (Passi) Lassi on linjaorganisaation hallintaan tarkoitettu Hermes työkalu. Lassi tarjoaa esimerkiksi seuraavanlaisia hallinnollisia palveluja: Organisaatioyksiköiden lisäys ja tietojen muokkaus. Henkilöiden lisäys ja tietojen muokkaus. Henkilöiden siirtäminen organisaatioyksiköstä toiseen. Raportointitilanteen seuraaminen ja viikkoraporttien hyväksyminen. Työkuorman tutkiminen henkilö- ja organisaatiotasolla. Lassin käyttöoikeus on rajoitettu koskemaan pelkästään linjaesimiehiä, sillä Lassi mahdollistaa yksittäisen työntekijän työkuorman seuraamista. Linjaesimiehet voivat näin seurata organisaationsa työkuormaa ja nähdä ajoissa mahdolliset ongelmakohdat ja puuttuvat tai ylimmääräiset resurssit.

12 Kuva 10. Näkymä HermesASSI/Line sovelluksesta. Passi taas on projektiassistentin työkalu. Sitä käytetään projektin hallinnollisiin toimenpiteisiin, joita ovat esimerkiksi: Osaprojektien luominen. Tuoteominaisuudet. E0 ja E1 jäädytykset. Projektiorganisaatiomuutokset. Osaprojektien päättäminen.

13 Kuva 11. Näkymä HermesASSI/Project sovelluksesta. 4. KOKEMUKSIA JA TULEVAISUUTTA Hermes on ollut nyt käytössä kehitystyönsä aikana SWP:llä yli kolme vuotta ja tulokset ovat olleet erittäin rohkaisevia. Alussa suuri haaste oli saada kaikki työntekijät raportoimaan tuntinsa tunnollisesti. Ennen Hermestä organisaatiossa todella tehdyt työtunnit eivät vastanneet projektinhallinnalle raportoituja. Tästä ongelmasta on kuitenkin nyt kokonaan päästy. Vasta tämän jälkeen on voitu todella yrittää parantaa projektinhallittavuutta yleensä ja myös siihen on päästy. Alkuvaiheessa Hermeksen suurin tavoite oli parantaa työmääräarvioiden tarkkuutta ja aikataulujen pitävyyttä ja siihen tavoitteeseen Hermes on päässyt kaikilla käytetyillä mittareilla. Viime aikoina on useissa projekteissa päästy käytännössä jo E1 vaiheessa suunniteltuihin tuntimääriin melkein täsmälleen. Ohjelmistoteollisuudessa se on hämmästyttävä suoritus, eikä luultavasti olisi voinut onnistua näin nopeasti ellei työkalua ja prosessia olisi koko ajan kehitetty yhdessä. Onnistumisten ansiosta Hermekselle on tullut kysyntää myös SWP:n ulkopuolelle. Tänä syksynä Hermestä ollaan ottama Nokia Networksin Professional Mobile Radio (PMR) yksikössä. Hermeksen käyttöönotto tapahtuu samalla tavoin osissa kuin se aikoinaan tehtiin SWP:llä samalla tuotantoprosessia kehittäen. Hyvien tuloksien aikaansaaminen voi tapahtua uudessa yksikössä vieläkin nopeammin kun jo etukäteen on tiedossa mihin pyritään. PMR:llä ensimmäisellä viikkolla tuntiraportin täytti 85% työntekijöistä, jota voidaan pitää erittäin hyvänä saavutuksena. Kun Hermeksen alkuperäiset tavoitteet on nyt saavutettu on sille asetettu uusia ja kehitystyö jatkuu edelleen. Hermeksen Oraclekannassa toimivat sovellukset ovat jo käytännössä valmiit ja tällähetkellä kehitystyötä tehdään lähinnä mittarisovelluksen ja Rafaellon parissa.

Projektin hallinta - Hermes

Projektin hallinta - Hermes Projektin hallinta - Hermes Henri Sikiö Helsinki 4.10.2000 Ohjelmistotuotantovälineet-seminaari Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto Projektin hallinta Hermes Henri Sikiö Ohjelmistotuotantovälineet-seminaari

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Projektityö

Projektityö Projektityö 21.10.2005 Projektisuunnitelma Työn ositus Projektisuunnitelman sisältö Kurssin luennoitsija ja projektiryhmien ohjaaja: Timo Poranen (email: tp@cs.uta.fi, työhuone: B1042) Kurssin kotisivut:

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit. Vesiputousmalli ELINKAARIMALLEISTA. Ohjelmiston elinkaari Ohjelmiston elinkaarella (life cycle) tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjelmiston kehittämisen aloittamisesta

Lisätiedot

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena 1 Työkalut ohjelmistokehityksen tukena Johdanto 2 Työkaluja eli ohjelmistotyötä tukevia ohjelmistoja käytetään ohjelmistoalan yrityksissä nykypäivänä paljon. Työkalut auttavat ohjelmistoalan ihmisiä suunnittelemaan

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Yhteenveto Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet Monimutkaisuus Näkymättömyys (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Muunnettavuus Epäjatkuvuus virhetilanteissa Skaalautumattomuus Copyright

Lisätiedot

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma 12.11.2007 Janne J. Korhonen 12.11.2007 Agenda 1. Prosessit ja palvelut, BPM ja SOA 2. BPM-projekteista yleensä 3. Prosessin elinkaarimalli 4. Kokemuksia

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 2

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Luku 2: Prosessimallit - miten spiraalimalliin päädyttiin - spiraalimallista (R)UP malliin - oman ammattitaidon kehittäminen; PSP ja TSP mallit 1 Luento 2: Prosessimallit

Lisätiedot

PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio

PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio Kuopio, PS-vaiheen edistymisraportti, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 1.0 30.10.2001 Ossi Jokinen Kuopio2001, vain kurssin T-76.115 arvostelun

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma KotKot Helsinki 22.9.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä Tuomas Puikkonen

Lisätiedot

Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna

Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna Finesse-seminaari 22.03.00 Matias Vierimaa 1 Mittauksen lähtökohdat Mittauksen tulee palvella sekä organisaatiota että projekteja Organisaatiotasolla

Lisätiedot

Työkalujen merkitys mittaamisessa

Työkalujen merkitys mittaamisessa Työkalujen merkitys mittaamisessa Mittaaminen ja Ohjelmistotuotanto -seminaari Toni Sandelin 18.4.2001, VTT Elektroniikka, Oulu 1 Sisältö Mihin työkalutukea tarvitaan? Työkalut & metriikat: luokitus Mittausohjelmien

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A11-17 Ikäihmisten kotona asumista tukevien järjestelmien kehittäminen AikatauluValpas Salla Ojala Paula Laitio 1. Projektin tavoite Projektimme

Lisätiedot

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Ryhmä C2 Väliraportti 2-24.10. Päivi Laiterla Tomas Windahl Toni Nikkanen Antti Lehto 1 Sisällysluettelo Rich Picture...4 Käsitemalli...5 P-tason

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen Luku 2: Prosessimallit - miten spiraalimalliin päädyttiin - spiraalimallista (R)UP malliin - oman ammattitaidon kehittäminen; PSP ja TSP mallit 1 Luento

Lisätiedot

Projektinhallinta SFS-ISO mukaan

Projektinhallinta SFS-ISO mukaan Projektinhallinta SFS-ISO 21500 mukaan (Ohjeita projektinhallinnasta, 2012) 13.4.2017 Panu Kiviluoma Osaamistavoitteet Luennon jälkeen osaat selittää, mitä tarkoitetaan Projektilla Projektinhallinnalla

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus 25.1.2013 Karlos Artto TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus, kevät

Lisätiedot

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Monimutkaisuus: Mahdoton ymmärtää kaikki ohjelman tilat Uusien toimintojen lisääminen voi olla vaikeaa Ohjelmista helposti vaikeakäyttöisiä Projektiryhmän sisäiset kommunikointivaikeudet

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

CT60A4600 Projektinhallinta. Luentorunko. Luento 1:Yleistä ja organisaatiot. Projektinhallinta Osa 1: yleistä. Kurssin tavoitteet

CT60A4600 Projektinhallinta. Luentorunko. Luento 1:Yleistä ja organisaatiot. Projektinhallinta Osa 1: yleistä. Kurssin tavoitteet CT60A4600 Projektinhallinta Luentorunko Luento 1:Yleistä ja organisaatiot Projektinhallinta Osa 1: yleistä Kurssin tavoitteet Kurssin keskeisin sisältö Kurssin rakenne Luennot Harjoitukset Harjoitusajat

Lisätiedot

Software product lines

Software product lines Thomas Gustafsson, Henrik Heikkilä Software product lines Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Asiantuntijateksti 17.11.2013 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Software product

Lisätiedot

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö 1 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat mm: hyvä taloudellinen tulos asiakkaiden tyytyväisyys korkea tuottavuus oman henkilöstön

Lisätiedot

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet Copyright by Haikala Ohjelmistotuotannon osa-alueet Ohjelmiston elinkaari 1. Esitutkimus, tarvekartoitus, kokonaissuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu (feasibility study, requirement study, preliminary

Lisätiedot

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA

Lisätiedot

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU 1(5) FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU Verkkoprojektissa tarkoituksenmukaisen projektinhallintatyökalun käyttö vähentää viestintään kuluvaa työaikaa merkittävästi, kun projektin osapuolilla on reaaliaikainen

Lisätiedot

Takki. Lisää ot sik k o osoit t am alla. Nyt se sopii, tai sitten ei. Jussi Vänskä Espotel Oy. vierailuluentosarja OTM kurssi 2010. 3.

Takki. Lisää ot sik k o osoit t am alla. Nyt se sopii, tai sitten ei. Jussi Vänskä Espotel Oy. vierailuluentosarja OTM kurssi 2010. 3. Takki Nyt se sopii, tai sitten ei Jussi Vänskä Espotel Oy vierailuluentosarja OTM kurssi 2010 3. luento: tuote Lisää ot sik k o osoit t am alla Jussi Vänskä OTM kevät 2010 Tuote Mitä tuote voi olla? Tuote

Lisätiedot

Tik Harjoitustyö

Tik Harjoitustyö Tik-76.612 Harjoitustyö Harjoitustyön uusi aikataulu Ti 12.3 Kurssin aloitus Harjoitustyön läpikäynti To 14.3 Ti 19.3 Projektin synty Projektisuunnitelma Ryhmien muodostuminen To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

Severa 3 ominaisuudet

Severa 3 ominaisuudet Severa 3 ominaisuudet Halusimme ennen kaikkea Internet-pohjaisen ja helppokäyttöisen järjestelmän. Tarvitsimme myös hyviä raportointiominaisuuksia, jotta voisimme tehostaa päivittäisiä toimintojamme. Severan

Lisätiedot

Kontrollipolkujen määrä

Kontrollipolkujen määrä Testaus Yleistä Testaus on suunnitelmallista virheiden etsimistä Tuotantoprosessissa ohjelmaan jää aina virheitä, käytettävistä menetelmistä huolimatta Hyvät menetelmät, kuten katselmoinnit pienentävät

Lisätiedot

Projektisuunnitelma: Vesipistekohtainen veden kulutuksen seuranta, syksy Mikko Kyllönen Matti Marttinen Vili Tuomisaari

Projektisuunnitelma: Vesipistekohtainen veden kulutuksen seuranta, syksy Mikko Kyllönen Matti Marttinen Vili Tuomisaari Projektisuunnitelma: Vesipistekohtainen veden kulutuksen seuranta, syksy 2015 Mikko Kyllönen Matti Marttinen Vili Tuomisaari Projektin tavoite Tämän projektin tavoitteena on kehittää prototyyppi järjestelmästä,

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI Vesa Tenhunen Tarkastusmenettelyt Keino etsiä puutteita ohjelmakoodeista, dokumenteista ym. ohjelmistoprosessissa syntyvästä materiaalista Voidaan käyttää kaikissa

Lisätiedot

Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta

Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka Projektisuunnitelma 23..204 Sisällys Lyhenteet Johdanto 2 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella?

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Severa Mobile -kyselyn tulokset Alkusanat Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Saimme 389 vastausta, joka on kattava otos asiantuntija-

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot Ohjelmiston testaus ja laatu Testaustasot Testauksen vaihejako Tarpeet / sopimus Järjestelmätestaus Hyväksymiskoe Määrittely testauksen suunnittelu ja tulosten verifiointi Arkkitehtuurisuunnittelu Moduulisuunnittelu

Lisätiedot

Scrumjatkuvan palvelun DWprojektissa-case. Niina Mäkiranta & OP-scrum-tiimi Aureolis Oy

Scrumjatkuvan palvelun DWprojektissa-case. Niina Mäkiranta & OP-scrum-tiimi Aureolis Oy Scrumjatkuvan palvelun DWprojektissa-case OP-Pohjola Niina Mäkiranta & OP-scrum-tiimi Aureolis Oy Agenda Scrum lyhyesti Jatkuvan palvelun DW-projekti- Case OP-Pohjola Lähtötilanne ennen Scrumia Scrumin

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA

PROJEKTINHALLINTA 2900050 PROJEKTINHALLINTA Marko Seppänen marko.seppanen@tut.fi FB109, p. 3115 3655 2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov)! Luennot keskiviikkoisin klo 12-14 Pikku Sali 1 3.3. Kurssin tavoitteet, rakenne ja järjestelyt.

Lisätiedot

5aDay strategiatyössä

5aDay strategiatyössä 5aDay strategiatyössä Pilvipalvelu 5aDay (www.5aday.fi) on kuin 2010- luvun Time Manager. Helppo- käyttöisellä välineellä saavutat erinomaisia tuloksia keskittymällä olennaisiin asioihin. Koska käyttäjiä

Lisätiedot

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausdokumentti Kivireki Helsinki 17.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Anu Kontio Ilmari

Lisätiedot

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland 1 Sisältö Skaalautuva pilvipalvelu Käyttövaltuushallinnan käyttöönotto palveluna

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen 1 AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen Projektisuunnitelma Tommi Salminen, Hanna Ukkola, Olli Törmänen 19.09.2014 1 Projektin

Lisätiedot

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro EU- ja kv-verkoston tapaaminen Kuntatalo 2.10.2013 Strategiajohtaja Jorma Valve, Espoon kaupunki Mikä on projektimalli? Projektimalli on projektimuotoisen

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

käyttötapaukset mod. testaus

käyttötapaukset mod. testaus käyttötapaukset Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Kartta hyväksyntä määrittely suunnittelu suunnittelu mod. testaus integrointi sys. testaus Ylläpito koodaus (toteutus)

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tervetuloa kurssille! 2 Kurssin yleisinfo Kurssin tausta Katsaus luentoihin Aloitusluennon agenda Luennoitsijoiden esittely Harjoitustyön läpikäynti Muut käytännön

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Symbio lyhyesti Innovatiivinen tuotekehitys- ja testauskumppani Juuret Suomessa, perustettu 1997 Laadukkaat ohjelmistotoimitukset

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Tik-76.612 Harjoitustyö

Tik-76.612 Harjoitustyö Tik-76.612 Harjoitustyö Harjoitustyö Tehdään 2-3 hengen ryhmissä Koostuu etapeista joiden aikana simuloidaan ohjelmistoprojektin läpivientiä On nivottu osaksi kurssin luentoja On pakollinen 2 Harjoitustyön

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Prosessiajattelu Sisään Prosessi Ulos ohjaus mittaus Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät määrittelevät sen, mitkä prosessit täytyy olla määritelty ei sitä,

Lisätiedot

Ohjelmiston toteutussuunnitelma

Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä luku antaa yleiskuvan koko suunnitteludokumentista,

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Sisältö: Iso kehittämishanke - Jakopalkat 2015 Pienemmät kehittämisen painopisteet - Henkilöstöhallinnon prosessin tuki

Lisätiedot

Lifecare pilotointi Espoossa Marjaana Mäenpää ja Eveliina Cammarano

Lifecare pilotointi Espoossa Marjaana Mäenpää ja Eveliina Cammarano Lifecare pilotointi Espoossa 25.8. Marjaana Mäenpää ja Eveliina Cammarano Miksi Espoo lähti pilottiin mukaan? Espoon aikuissosiaalityö halusi työkalun sähköiseen prosessiin Tiedon Lifecare työpöytien esittely

Lisätiedot

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS 10 KEYS TO SUCCESSFUL SOFTWARE PROJECT 1. Clear Vision 2. Stable, Complete, Written Requirements 3. Detailed User Interface Prototypes

Lisätiedot

2. Ohjelmistotuotantoprosessi

2. Ohjelmistotuotantoprosessi 2. Ohjelmistotuotantoprosessi Peruskäsitteet: prosessimalli: mahdollisimman yleisesti sovellettavissa oleva ohjeisto ohjelmistojen tuottamiseen ohjelmistotuotantoprosessi: yrityksessä käytössä oleva tapa

Lisätiedot

Projekti toteuttaa muutostarpeen

Projekti toteuttaa muutostarpeen Projekti toteuttaa muutostarpeen 13.2.2013 Ville Helminen /Nokia 1 Nokia 2013 2013-02-13 Ville Helminen Ville Helminen Senior process development manager EVTEK 2001-2006 Elisa Oyj 2002-2007 Nokia 2007-2013

Lisätiedot

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Aiheena monimutkaisten ohjelmistovaltaisten järjestelmien testauksen automatisointi Mistä on kyse? ITEA2-puiteohjelman projekti: 2011-2014

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

ONKI-projekti JUHTA KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

ONKI-projekti JUHTA KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut ONKI-projekti JUHTA 31.10.2013 Ontologia Jonkin aihealueen käsitteiden eksplisiittinen määrittely Käsitehierarkia, joka kuvaa käsitteiden väliset suhteet Ontologia Jos eri organisaatiot käyttävät sisällönkuvailussaan

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS PROJEKTITOIMINNAN PERUSTEET TENTTI 28.4.2001 Tonja Molin-Juustila Kustakin tehtävästä max 6 pistettä. Vastaukset arvostellaan 0,5 pisteen tarkkuudella. Oikeat vastaukset

Lisätiedot

Kahdeksan vuotta oppimisratkaisujen kehitystä Lean-projektinhallintakäytännöillä ( RePa )

Kahdeksan vuotta oppimisratkaisujen kehitystä Lean-projektinhallintakäytännöillä ( RePa ) Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin! Kahdeksan vuotta oppimisratkaisujen kehitystä Lean-projektinhallintakäytännöillä ( RePa ) Kalle Huhtala, Johtaja, elearning-sisältötuotanto Helsinki, Tampere, Turku,

Lisätiedot

Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston. kysyntäennusteita hyödyntäen. Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen

Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston. kysyntäennusteita hyödyntäen. Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston kehittäminen kysyntäennusteita hyödyntäen Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen Sisällys Lähtökohta Osallistujat Tavoitteet Aikataulu Toimenpiteet

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Nero-ryhmä

Projektisuunnitelma Nero-ryhmä Projektisuunnitelma Nero-ryhmä Kuusela Johannes Muukkonen Jyrki Sjöblom Teemu Sundberg Ville Suominen Osma Tuohenmaa Timi Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 9.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. (välipalautukseen muokattu versio) Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus

Projektisuunnitelma. (välipalautukseen muokattu versio) Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Projektisuunnitelma (välipalautukseen muokattu versio) Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Ville Toiviainen Tomi Tuovinen Lauri af Heurlin Tavoite Projektin tarkoituksena

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Ville Toiviainen Tomi Tuovinen Lauri af Heurlin Tavoite Projektin tarkoituksena on luoda valmis sekvenssiohjelma säätötekniikan

Lisätiedot

T Ohjelmistoprojektien hallinta Tehtävän 3 ratkaisu. Maija Kangas, Kimmo Stålnacke ja Outi Syysjoki

T Ohjelmistoprojektien hallinta Tehtävän 3 ratkaisu. Maija Kangas, Kimmo Stålnacke ja Outi Syysjoki T-76.612 Ohjelmistoprojektien hallinta Tehtävän 3 ratkaisu Maija Kangas, Kimmo Stålnacke ja Outi Syysjoki Osa 1 - Ongelmat McConnellin (1996) luokittelun mukaisesti: Ihmiset Prosessi Tuote Teknologia Osa

Lisätiedot

Tuotekehityskustannusten hallintaa laadukkaalla suunnittelulla Teemu Launis

Tuotekehityskustannusten hallintaa laadukkaalla suunnittelulla Teemu Launis Tuotekehityskustannusten hallintaa laadukkaalla suunnittelulla Teemu Launis Suunnittelun laatu? Suunnittelu on onnistunut kun Tuote tulee asiakkaalle aikataulussa Tuotteessa on sille määritellyt ominaisuudet

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Mittaaminen ja ohjelmistotuotanto seminaari 18.04.01 Matias Vierimaa 1 Miksi mitataan? Ohjelmistokehitystä ja lopputuotteen laatua on vaikea arvioida

Lisätiedot

10 v. työkokemus teknologiaprojekteista, tiiminvedosta ja agile menetelmistä.

10 v. työkokemus teknologiaprojekteista, tiiminvedosta ja agile menetelmistä. 1 Heikki Paananen, MSc., Lehtori Lahden Ammattikorkeakoulu, Liiketalouden Ala Tietojenkäsittely vuodesta 2011 Mm. Ketterät projektinhallintatekniikat, projektiohjaus. 10 v. työkokemus teknologiaprojekteista,

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

ENG-A1002 ARTS-ENG-Projekti. B-kori

ENG-A1002 ARTS-ENG-Projekti. B-kori ENG-A1002 ARTS-ENG-Projekti B-kori 11.4.2017 Innovatiivinen kuljetin B-korissa pyritään löytämään: uusi tai paranneltu tuotekonsepti kappaletavaroiden tai materiaalien käsittelyyn, siirtelyyn tai kuljetukseen.

Lisätiedot

Yhteenvetodokumentti. myva. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Yhteenvetodokumentti. myva. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Yhteenvetodokumentti myva Helsinki 24.8.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Jaana Diakite Heikki

Lisätiedot

Prosessimalli. 2. Ohjelmistotuotantoprosessi. Prosessimallin vaihejako. Prosessimallien perustehtävät. Ohjelmiston suunnittelu. Vaatimusmäärittely

Prosessimalli. 2. Ohjelmistotuotantoprosessi. Prosessimallin vaihejako. Prosessimallien perustehtävät. Ohjelmiston suunnittelu. Vaatimusmäärittely 2. Ohjelmistotuotantoprosessi Peruskäsitteet: prosessimalli: mahdollisimman yleisesti sovellettavissa oleva ohjeisto ohjelmistojen tuottamiseen ohjelmistotuotantoprosessi: yrityksessä käytössä oleva tapa

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

Lomalista-sovelluksen määrittely

Lomalista-sovelluksen määrittely Thomas Gustafsson, Henrik Heikkilä Lomalista-sovelluksen määrittely Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Dokumentti 14.10.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Thomas

Lisätiedot

Hajautettu Ohjelmistokehitys

Hajautettu Ohjelmistokehitys Hajautettu Ohjelmistokehitys Maria Paasivaara Hajautuksen muotoja Yrityksen sisäinen hajautus Maan sisällä Maiden välillä, esim. offshore Yritysten välinen hajautus Alihankinta Lisenssointi Partnershipit

Lisätiedot

ARTS-ENG-projekti. Projektin lopettaminen

ARTS-ENG-projekti. Projektin lopettaminen ARTS-ENG-projekti Projektin lopettaminen Jukka Paatero Aalto ENG 2017 J. Paatero 1 Luennon tavoite ja sisältö Tavoite: Sisältö: Ymmärtää miksi, milloin, ja miten projekti tulisi lopettaa Projektin lopettamisen

Lisätiedot

PALVELUPAKETTIEN TESTAUS JA KÄYTTÖÖNOTON TUKI. Palvelupaketit tulevien maakuntien työkaluna -seminaari Lea Konttinen, Sitra 10.2.

PALVELUPAKETTIEN TESTAUS JA KÄYTTÖÖNOTON TUKI. Palvelupaketit tulevien maakuntien työkaluna -seminaari Lea Konttinen, Sitra 10.2. PALVELUPAKETTIEN TESTAUS JA KÄYTTÖÖNOTON TUKI Palvelupaketit tulevien maakuntien työkaluna -seminaari Lea Konttinen, Sitra 10.2.2017 Palvelupaketeista kansallinen sote-raportoinnin malli 2019 Palvelupakettityön

Lisätiedot

ITK130 Ohjelmistoprosessi

ITK130 Ohjelmistoprosessi ITK130 Ohjelmistoprosessi Ohjelmistotuotteen elinkaari Ohjelmistoprosessimalli Koodaa ja korjaa Miksi ohjelmistoprosesseja? Prosessimallin tavoitteet Prosessi ongelmaratkaisuna Prosessi, musta laatikko

Lisätiedot

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä.

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toiminnallisen määrittelyn tarina Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toimitusjohtajan pulma Tässä on toimitusjohtaja Roope, jonka tavoitteena on pyörittää Rengasmaster Oy:tä

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Vammaispalvelun palveluseteliprojekti henkilökohtaista apua palvelusetelillä

Vammaispalvelun palveluseteliprojekti henkilökohtaista apua palvelusetelillä Vammaispalvelun palveluseteliprojekti henkilökohtaista apua palvelusetelillä Henkilökohtaisen avun päivät 21.-22.9.2010 Projektin puitteet Osana Sitran valtakunnallista palvelusetelihanketta Kesto 02/10-12/10

Lisätiedot

AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt - Projektisuunnitelma

AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt - Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt - Projektisuunnitelma PiccSIM - TrueTime integrointi Henri Öhman 31.1.2012 1. Projektityön tavoite PiccSIM on Aalto-yliopistolla kehitetty simulointiympäristö,

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

Työn ositusmalleista. Luennon tavoitteista. Motivointia. Walker Royce, Software Project Management, A Unified Framework

Työn ositusmalleista. Luennon tavoitteista. Motivointia. Walker Royce, Software Project Management, A Unified Framework Työn ositusmalleista Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Walker Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista Luentojen jälkeen opiskelijan tulisi osata:

Lisätiedot

Palvelupaketit. Uusi selkeämpi hinnoittelu Taltioni palveluihin

Palvelupaketit. Uusi selkeämpi hinnoittelu Taltioni palveluihin Palvelupaketit Uusi selkeämpi hinnoittelu Taltioni palveluihin Mitä Taltionista saa? Vastustamme erillisratkaisuja kannatamme yhteistyötä! Taltioni markkinoi yhteensopivia palveluja käyttäjille ja päättäjille

Lisätiedot

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus Sisällys 2 Aloittaminen 2 Ominaisuudet tuotantotyöntekijä esimerkissä 3 Ominaisuudet toimistotyöntekijä esimerkissä 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä 5 Ominaisuudet pääkäyttäjänä 5 Työajan mobiilikirjaus

Lisätiedot

järjestelmän hankintaan

järjestelmän hankintaan järjestelmän hankintaan Yrityksen toimintojen hallintaan sopivan ohjelmiston miettiminen voi olla haastavaa, varsinkin jos aiempaa kokemusta ei ole. Tästä oppaasta löydät vinkkejä siihen, mitä kannattaa

Lisätiedot