Projektinhallinta Hermes

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektinhallinta Hermes"

Transkriptio

1 Projektinhallinta Hermes Ohjelmistotuotantovälineet seminaari Tommi Kaituri Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos

2 HERMES Hermes on Nokia Networksin Switching Platform yksikössä kehitetty projektinhallintatyökalu. Hermes on erityisesti kehitetty tukemaan Switching Platformissa vallinnutta tapaa työskennellä ja on lujasti sidottu jo olemassaolleeseen ohjelmistoprosessiin. Näin ollen myös tämän esitelmän näkökulma on prosessi eikä työkalulähtöinen.

3 Sisältö 1. Johdanto Ohjelmistoprosessi Organisaatio Vaihetuotteet ja osaprojektit Milestones Hermes Hermeksen hyödyt eri ryhmille Hermeksen rakenne Hermes ACT Hermes PLAN Hermes ASSI/Line (Lassi) ja ASSI/Project (Passi) Kokemuksia ja tulevaisuutta... 13

4 1. JOHDANTO Kuva 1. Hermes Ohjelmistotuotteiden kasvaessa koko ajan yhä suuremmiksi ja hankalammin hallittaviksi vaikeutuu myös itse ohjelmistotuotantoprojektinhallinta. Samaan aikaan ohjelmistoteollisuudessa yhä merkittävämmäksi kilpailukeinoksi on noussut kyky toimittaa asiakkaalle toimiva tuote sovitussa aikataulussa. Esimerkiksi nykyaikaiseen puhelinkeskukseen uuden ohjelmistoversion kehitystyöhön osallistuu tyypillisesti vähintään useita satoja ihmisiä ja projekti voi kestää jopa vuosia. Lisäksi samoja resursseja käytetään samaan aikaan myös monissa muissa projekteissa. Tällaisessa tilanteessa on selvää että ohjelmistoprojektin hallinta muodostuu yhä suuremmaksi haasteeksi. Projektinhallintaan on olemassa useita kaupallisia työkaluja, mutta itse työkalu sinällään ei ratkaise yhtään ongelmaa. Oleellista on, että työkalun on tuettava sitä prosessia, jolla organisaatiossa ohjelmistoja tuotetaan tai vaihtoehtoisesti prosessi on muutettava sellaiseksi, että hankitusta työkalusta saadaan kaikki hyöty luvun puolivälissä Nokia Networksin (silloinen Nokia Telecommunications) Switching Platform yksikössä (SWP) harkittiin kaupallisen projektinhallintatyökalun käyttöönottoa. Mikään markkinoilla olleista vaihtoehdoista ei kuitenkaan sopinut kovin hyvin SWP:n tapaan toimia. Erityisen huonosti ratkaisut tukivat moniprojektiympäristöä ja yksi oleellisimmista tarpeista uudelle työkalulle oli resurssien jakaminen yhtäaikaisten projektien kesken. Toinen merkittävä puute, oli etteivät kaupalliset ratkaisut tukeneet linjaorganisaatioita vaan ne keskittyivät pelkästään projektiorganisaation tarpeisiin. Tuohon aikaan projektien hallintaan käytettiin lähinnä erilaisia MS-Excel taulukoita ja makroja, mutta niihin kerätty data oli liian ylimalkaista kunnolliseen projektinhallintaan ja prosessin kehittämiseen. Koska sopivaa sovellusta ei löydetty markkinoilta ruvettiin SWP:llä kehittämään tarkoitukseen omaa sovellusta, josta hieman myöhemmin syntyi Hermes. Hermeksen kehitettiin siis tukemaan juuri sitä tapaa tuottaa ohjelmistotuotteita, millä niitä SWP:ssä jo tuotettiin. Kuitenkin myös tuotantoprosessit olivat ja ovat koko ajan kehittyviä ja Hermeksen kehitystyö omalta osaltaan vaikutti myös itse prosessin muokkautumiseen. Hermeksessä ei näin ollen ole kovin järeää filosofista taustaa, eikä akateemista arvovaltaa, vaan se on joutunut ansaitsemaan paikkansa toimimalla käytännössä.

5 2. OHJELMISTOPROSESSI Ohjelmistoprosessilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä toimintatapaa, jolla ohjelmistotuote valmistetaan. Projekti sen sijaan on prosessin ilmentymä joka siis varsinaisesti tuottaa tuotteen. Ohjelmistoprosessi toimii perinteisen V-mallin mukaisesti (kts. kuva). Määrittelypuolella edetään korkeamman tason määrittelysitä yhä tarkempaan määrittelyyn ja koodauksen jälkeen jokaista määrittelyvaihetta vastaa oma testausvaihe, jossa verfioidaan järjestelmän toimivuus kyseisellä määrittelytasolla. Toiminnallinen määrittely Toiminnallinen testaus Vaatimusmäärittely Arkkitehtuurisuunnittelu Integrointitestaus Järjestelmätestaus Moduulisuunnittelu Moduulitestaus Koodaus 2.1 Organisaatio Kuva 2: Yksinkertaistettu malli ohjelmistoprosessista SWP:llä on yleisesti käytössä niin sanottu matriisiorganisaatiomalli. Tätä mallia voidaan soveltaa hyvin erilaisiin prosesseihin, mutta ohjelmistotuotantoprosessi se voi tarkoittaa esimerkiksi kuvan 3. kaltaista tilannetta. Tässä esimerkissä on erilliset tuotelinjat vastaamassa tuotteen määrittelystä, suunnittelusta, toteutuksesta ja testauksesta. Kun projektin A määrittely on valmis se siirtyy suunnittelulinjalle ja määrittelylinja voi aloittaa työn projektin B parissa.

6 Osasto 1 Osasto 2 Osasto 3 Osasto 4 Projekti A Projekti B Projekti C Projekti D Projekti E Kuva 3: Esimerkki matriisiorganisaatiosta. Periaattessa näin saadaan esimerkkiorganisaatiossa neljä yhtäaikaista projektia ilman päällekkäisyyksiä, mutta käytännössä eri osastoilla tehdään työtä usean projektin kanssa yhtä aikaa. Linjaorganisaation lisäksi tarvitaan tällöin jokaiselle projektille oma projektiorganisaatio, joka vastaa projektin etenemisestä ja kokonaisuudesta. Projektinhallinnan kannalta yksi suuria kysymyksiä on tällöin vastuu- ja valtakysymykset linja- ja projektiorganisaatioiden välillä. 2.2 Vaihetuotteet ja osaprojektit. Kun projekti jakautuu V-mallin mukaisiin vaiheisiin (kuva 2.) siirrytään vaiheista toiseen vaihetuotteiden kautta. Yksi vaihe tuottaa tuloksenaan tietyn vaihetuotteen, joka taas toimii syötteenä seuraavalle vaiheelle. Määrittelyvaihe tuottaa vaihetuotteena siis määrittelydokumentteja, moduulisuunnittelu moduulisuunnitelmia jne. Myös koko tuotantoprosessi voidaan nähdä osiensa tapaan prosessina, jolla on syötteet ja tulosteet (kts kuva 4). - Markkinoiden tarpeet - Asiakkaiden tarpeet - Strategia - Kilpailutilanne - Asiakassitoumukset - Teknologia - Standardit - Patentit - Ideat -... Tuoteprosessi - Massajulkaisu - Dokumentointi - Tuotekuvaus - Markkinointimateriaali - Toimituskyky -... Kuva 4. Tuoteprosessin syötteet ja tulosteet.

7 Tuoteprosessin ilmentymä tuoteprojekti jaetaan edelleen osaprojekteihin ja tehtäviin. Osaprojekti on tyypillisesti yksi tuotteeseen kuuluva ominaisuus. V-mallin yläosassa yhtä ominaisuutta vastaa yleensä yksi vaihetuote, eli esimerkiksi ominaisuuden määrittely on kokonaisuudessaan yhdessä määrittelydokumentissa. Osaprojektit siis menevät koko prosessin läpi (ja tuotelinjojen läpi) aivan kuin projektikin, mutta vain koko projektia kapeampina keiloina. Osaprojektijako on Hermeksen ohjelmistoprosessiin tuoma lisä, joka helpottaa erityisesti tuotteen ominaisuuksien hallintaa. Kun Hermes yleisesti on kehitetty vastaamaan jo olemassaolevaa prosessia, niin osaprojekti on esimerkki tilanteesta, jossa Hermes kehitti prosessia. Ennen Hermestä ongelmana oli usein, että ominaisuudet "katosivat" näkyvistä mentäessä V-mallissa alaspäin. Kun jokainen osasto Aikaisemmin ominaisuudet "katosivat" näkyvistä mentäessä V-mallissa alaspäin ja ilmestyivät jälleen (toivottavasti) toimminnalisessa testauksessa nähtäviin. Kun projektiorganisaatiossa on nyt osaprojekteista vastaavat henkilöt ja Hermes tarjoaa välineen osaprojektin seurantaan ovat yksittäiset ominaisuudet koko projektin ajan valvottuina. Tehtävä taas on tyypillisesti esimerkiksi yhden vaihetuotteen valmistaminen. Tehtävät siis ovat lyhytkestoisia ja usein yhden ihmisen tehtäviä. Tehtävä voidaan kuitenkin jakaa myös useammalle ihmiselle, esimerkiksi katselmoititehtät ovat tällaisia. ovat Kun V-mallissa mennään yksityiskohtaisempaan tasoon jakaantuu yksi ominaisuus (osaprojekti) yleensä useaan rinnakkaiseen vaihetuotteseen (tehtävään). Tämä pirstaloittaa projektia ja vaikeuttaa kokonaiskuvan säilymistä. Tuotelinja Tuotelinja Tehtävä Tehtävä Tehtävä Tehtävä Projekti Osaprojekti 2.3 Milestones Kuva 5. Hahmotelma projektin, osaprojektien ja tehtävien suhteesta toisiinsa. Projektin hallintaan käytetään Nokia Networksilla etappeja (Milestones). Tuoteprosessissa edetään etapilta toiselle ja projektin on täytettävä tietyt etappeille määritellyt ehdot, jotta se voidaan hyväksyä kyseisen etappin saavuttaneeksi. Etappit on sidottu melko kiinteästi V-malliin, eli etappi saavutetaan tyypillisesti siirryttäessä V-mallissa tasolta toiselle. Tuoteprosessi sisältää kuitenkin paljon muutakin, kuin tietyn ohjelmistojulkaisun ja etappien kohdalla tuotekehitysprosessin kokonaistilanne saadaan aina tietylle tasolle. Etappipäätöstä tehtäessä tietyt asiat jäädytetään, jolloin jatkossa voidaan luottaa etappin kohdalla tehtyjen päätösten pysyvyyteen.

8 E0 - Tuoteohjelman aloitus Tuotteen määrittely ja tuoteohjelman suunnittelu E1 - Tuoteohjelman jäädytys Suunnittelu ja prototyypit E2 - Implementoinnin jäädytys Suunnittelun verfiointi ja tuotteen integrointi E3 - Tuotteen jäädytys Toiminnallinen testaus E4 - Toimitusten aloittaminen Pilotointi E5 - Valmis massajakeluun Kuva 6. Yksinkertaistettu malli käytettyjen etappien merkityksistä. Hermeksen ja projektinhallinnan kannalta erityisen merkityksellinen on etappi E1, sillä sen kohdalla lopullisesti sitoudutaan toteuttamaan tuotteeseen tietyt ominaisuudet. Näin ollen yksi tärkeimmistä tehtävistä E0 ja E1 etappien välillä on arvioida tuotteen tekemiseen tarvittava työmäärä ja organisaatiossa projektille käytössä olevat resurssit. Hermes tarjoaa hyvän työkalun molempiin tarpeisiin. Toisaalta Hermekesestä nähdään kuinka paljon organisaatiossa on tilaa uudelle projektille ja missä mahdolliset pullonkaulat sijaitsevat ja toisaalta Hermeksen historiatiedot auttavat arvioimaan projektin vaatimaa työmäärää. On selvää, että on strategisesti oleellisen tärkeää, että jo E1 etappilla voidaan luvata mitä tuote valmistuttuaan tekee ja milloin se on saatavilla. 3. HERMES 3.1 Hermeksen hyödyt eri ryhmille Hermeksen hyödyt ovat luonnollisesti melko yleispäteviä hyötyjä myös muiden projektinhallintatyökalujen kannalta, mutta puhutaan nyt tässä yhteydessä vain Hermeksestä. Henkilökohatisella tasolla Hermes on hyvä työkalu oman työmäärän hallintaan ja työpanoksen arvioitiin. Projektien sisällä Hermes mahdollistaa tarkemmat projektisuunnitelmat ja paremman seurannan. Myös aikatauluista tulee realistisempia projektinhallintatyökalun aktiivisen käytön ansiosta. Hermes antaa myös välittömästi hälytyksen raja-arvoista poiketessa, joten

9 ongelmakohtiin pystytään puuttumaan nopeammin. Hermes myös helpottaa tiedon kulkua eri projektien välillä. Linjaorganisaatio hyötyy Hermeksestä resurssien hallinnassa, koska se tarjoaa hyvän näkymän organisaation resursseista ja työmäärästä. 3.2 Hermeksen rakenne Hermes koostuu tietokannasta ja sitä käyttävistä sovelluksista (kts Kuva X.) 3.3 Hermes ACT Kuva 7. Hermeksen koostumus Hermekseen on kehitystyön aikana syntynyt uusia sovelluksia, joista viimeisin on vaihetuoteiden hallintaan tarkoitettu Rafaello. Rafaello käyttää Hermeksen Data Warehouse ratkaisua kuten myös Hermeksen salkkusovellus. Nämä aiheet on kuitenkin rajattu tämän esitelmän ulkopuolelle ja käsittelen seuraavassa hieman tarkemmin vain sovelluksia Hermes Act, Hermes Plan, Hermes Passi ja Hermes Lassi. Hermes Act on henkilökohtaiseen käyttöön kaikille suunnittelijoille tarkoitettu työajan ja projektien tuotosten raportointiväline, johon raportoidaan sekä projektityöt että muut, projektoimattomat työt Hermes Actiin on omat työtunnit raportoitava vähintään kerran viikossa. Suositeltavampaa on kuitenkin raportoida tunnit päivittäin jatkuvasti. Muussa tapauksessa raportointiin tulee välttämättä epätarkkuuksia. Kaikki työssäolotunnit on raportoitava jollekin osatehtävälle. Osaprojektitehtäviä hallinnoivat projektipäälliköt, mutta projektoimattomia osatehtäviä on jokaisen ylläpidettävä itse Hermes ACTissa. Näitä ovat siis esimerkiksi koulutukset, lomat, rutiinitehtävät, sosiaalisten suhteiden ylläpito kahvihuoneessa, sähköpostien luku, linjapalaverit jne. Projektoimattomattomien tehtävien raportointi auttaa paitsi oman ajankäytön hallintaan niin se on myös tärkeää organisaation resurssien hallinnan kannalta. Jokainen työntekijä arvioi itse jokaisen projektoimattoman työtehtävän viikkorasitteen. Arviota on myös itse seurattava ja verrattava toteutuneeseen, jolloin pidemmällä aikavälillä päästään hyvinkin tarkkaan tietoon siitä, kuinka paljon mitäkin resurssia voidaan tulevaiuudessa käyttää eri projekteihin.

10 Työtuntien lisäksi HermesACTissa raportoidaan osaprojektitehtävien tuotoksista, eli tyypillisesti vaihetuotteiden valmistumisesta. Vaihetuotteiden valmistukseen tarvittava työtuntimäärä on arvioitu etukäteen ja mikäli suunnittelija tarvitsee lisäaikaa tai selviää tehtävästä etuajassa saa osaprojektipäällikkö siitä tiedon reaaliajassa. Osaprojektitehtävän valmistuttua myös siitä raportoidaan Hermes ACTilla. 3.4 Hermes PLAN Kuva 8. Kuvaruutukaappaus Hermes ACTista. HermesPLAN on tarkoitettu osaprojektien hallintaan. Sovelluksen pääasialliset käyttäjät ovat osaprojektipäälliköt. Osaprojektit pitäisi määritellä niin, että ne olisivat hallinnan kannalta järkevän kokoisia. Osaprojektit eivät siis saisi olla liian pieniä, jolloin niihen hallinnointiin kuluva aika on suhteessa projektin työhön nähden liian suuria, mutta toisaalta liian suuri osaprojekti vie osprojektipäällikön kaiken työajan. Projektin järkevä jakaminen osaprojekteihin on oleellinen vaatimus Hermeksen hyötyjen saamiseksi. Kokemus on osoittanut, että sopiva osaprojektin koko on noin työtuntia. HermesPLANilla osaprojektipäällikkö jakaa osaprojektin vaiheet osatehtäviksi ja kohdentaa ne tekijöilleen. Yksi osatehtävä voidaan jakaa tarvittaessa usella ihmiselle. Osaprojektipäällikkö myös määrittelee tehtäviin kuluvan ajan ja sen milloin tehtävien on oltava valmiita. Mikäli tehtävä ei valmistu ajoissa osaprojektipäällikkö saa HermesPLANiin ilmoituksen tekijän itsearvioimasta valmistumispäivästä. HermesPLAN näyttää myös erilaisia selventäviä graafeja, joilla osaprojektipäällikkö voi saada paremman kuvan osaprojetkin etenemisestä.

11 Kuva 9. Kuvaruutukaappaus HermesPLANista. 3.5 Hermes ASSI/Line (Lassi) ja ASSI/Project (Passi) Lassi on linjaorganisaation hallintaan tarkoitettu Hermes työkalu. Lassi tarjoaa esimerkiksi seuraavanlaisia hallinnollisia palveluja: Organisaatioyksiköiden lisäys ja tietojen muokkaus. Henkilöiden lisäys ja tietojen muokkaus. Henkilöiden siirtäminen organisaatioyksiköstä toiseen. Raportointitilanteen seuraaminen ja viikkoraporttien hyväksyminen. Työkuorman tutkiminen henkilö- ja organisaatiotasolla. Lassin käyttöoikeus on rajoitettu koskemaan pelkästään linjaesimiehiä, sillä Lassi mahdollistaa yksittäisen työntekijän työkuorman seuraamista. Linjaesimiehet voivat näin seurata organisaationsa työkuormaa ja nähdä ajoissa mahdolliset ongelmakohdat ja puuttuvat tai ylimmääräiset resurssit.

12 Kuva 10. Näkymä HermesASSI/Line sovelluksesta. Passi taas on projektiassistentin työkalu. Sitä käytetään projektin hallinnollisiin toimenpiteisiin, joita ovat esimerkiksi: Osaprojektien luominen. Tuoteominaisuudet. E0 ja E1 jäädytykset. Projektiorganisaatiomuutokset. Osaprojektien päättäminen.

13 Kuva 11. Näkymä HermesASSI/Project sovelluksesta. 4. KOKEMUKSIA JA TULEVAISUUTTA Hermes on ollut nyt käytössä kehitystyönsä aikana SWP:llä yli kolme vuotta ja tulokset ovat olleet erittäin rohkaisevia. Alussa suuri haaste oli saada kaikki työntekijät raportoimaan tuntinsa tunnollisesti. Ennen Hermestä organisaatiossa todella tehdyt työtunnit eivät vastanneet projektinhallinnalle raportoituja. Tästä ongelmasta on kuitenkin nyt kokonaan päästy. Vasta tämän jälkeen on voitu todella yrittää parantaa projektinhallittavuutta yleensä ja myös siihen on päästy. Alkuvaiheessa Hermeksen suurin tavoite oli parantaa työmääräarvioiden tarkkuutta ja aikataulujen pitävyyttä ja siihen tavoitteeseen Hermes on päässyt kaikilla käytetyillä mittareilla. Viime aikoina on useissa projekteissa päästy käytännössä jo E1 vaiheessa suunniteltuihin tuntimääriin melkein täsmälleen. Ohjelmistoteollisuudessa se on hämmästyttävä suoritus, eikä luultavasti olisi voinut onnistua näin nopeasti ellei työkalua ja prosessia olisi koko ajan kehitetty yhdessä. Onnistumisten ansiosta Hermekselle on tullut kysyntää myös SWP:n ulkopuolelle. Tänä syksynä Hermestä ollaan ottama Nokia Networksin Professional Mobile Radio (PMR) yksikössä. Hermeksen käyttöönotto tapahtuu samalla tavoin osissa kuin se aikoinaan tehtiin SWP:llä samalla tuotantoprosessia kehittäen. Hyvien tuloksien aikaansaaminen voi tapahtua uudessa yksikössä vieläkin nopeammin kun jo etukäteen on tiedossa mihin pyritään. PMR:llä ensimmäisellä viikkolla tuntiraportin täytti 85% työntekijöistä, jota voidaan pitää erittäin hyvänä saavutuksena. Kun Hermeksen alkuperäiset tavoitteet on nyt saavutettu on sille asetettu uusia ja kehitystyö jatkuu edelleen. Hermeksen Oraclekannassa toimivat sovellukset ovat jo käytännössä valmiit ja tällähetkellä kehitystyötä tehdään lähinnä mittarisovelluksen ja Rafaellon parissa.

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Tik Harjoitustyö

Tik Harjoitustyö Tik-76.612 Harjoitustyö Harjoitustyön uusi aikataulu Ti 12.3 Kurssin aloitus Harjoitustyön läpikäynti To 14.3 Ti 19.3 Projektin synty Projektisuunnitelma Ryhmien muodostuminen To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti

Lisätiedot

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Monimutkaisuus: Mahdoton ymmärtää kaikki ohjelman tilat Uusien toimintojen lisääminen voi olla vaikeaa Ohjelmista helposti vaikeakäyttöisiä Projektiryhmän sisäiset kommunikointivaikeudet

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen 1 AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen Projektisuunnitelma Tommi Salminen, Hanna Ukkola, Olli Törmänen 19.09.2014 1 Projektin

Lisätiedot

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Sisältö: Iso kehittämishanke - Jakopalkat 2015 Pienemmät kehittämisen painopisteet - Henkilöstöhallinnon prosessin tuki

Lisätiedot

käyttötapaukset mod. testaus

käyttötapaukset mod. testaus käyttötapaukset Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Kartta hyväksyntä määrittely suunnittelu suunnittelu mod. testaus integrointi sys. testaus Ylläpito koodaus (toteutus)

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA

PROJEKTINHALLINTA 2900050 PROJEKTINHALLINTA Marko Seppänen marko.seppanen@tut.fi FB109, p. 3115 3655 2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov)! Luennot keskiviikkoisin klo 12-14 Pikku Sali 1 3.3. Kurssin tavoitteet, rakenne ja järjestelyt.

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tervetuloa kurssille! 2 Kurssin yleisinfo Kurssin tausta Katsaus luentoihin Aloitusluennon agenda Luennoitsijoiden esittely Harjoitustyön läpikäynti Muut käytännön

Lisätiedot

Kontrollipolkujen määrä

Kontrollipolkujen määrä Testaus Yleistä Testaus on suunnitelmallista virheiden etsimistä Tuotantoprosessissa ohjelmaan jää aina virheitä, käytettävistä menetelmistä huolimatta Hyvät menetelmät, kuten katselmoinnit pienentävät

Lisätiedot

ONKI-projekti JUHTA KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

ONKI-projekti JUHTA KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut ONKI-projekti JUHTA 31.10.2013 Ontologia Jonkin aihealueen käsitteiden eksplisiittinen määrittely Käsitehierarkia, joka kuvaa käsitteiden väliset suhteet Ontologia Jos eri organisaatiot käyttävät sisällönkuvailussaan

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Vammaispalvelun palveluseteliprojekti henkilökohtaista apua palvelusetelillä

Vammaispalvelun palveluseteliprojekti henkilökohtaista apua palvelusetelillä Vammaispalvelun palveluseteliprojekti henkilökohtaista apua palvelusetelillä Henkilökohtaisen avun päivät 21.-22.9.2010 Projektin puitteet Osana Sitran valtakunnallista palvelusetelihanketta Kesto 02/10-12/10

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Ville Toiviainen Tomi Tuovinen Lauri af Heurlin Tavoite Projektin tarkoituksena on luoda valmis sekvenssiohjelma säätötekniikan

Lisätiedot

2. Ohjelmistotuotantoprosessi

2. Ohjelmistotuotantoprosessi 2. Ohjelmistotuotantoprosessi Peruskäsitteet: prosessimalli: mahdollisimman yleisesti sovellettavissa oleva ohjeisto ohjelmistojen tuottamiseen ohjelmistotuotantoprosessi: yrityksessä käytössä oleva tapa

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software. Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti

Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software. Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti Projektin etenemisen seuranta ja kontrollointi Niilo Fredrikson T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 2(8)

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Projekti toteuttaa muutostarpeen

Projekti toteuttaa muutostarpeen Projekti toteuttaa muutostarpeen 13.2.2013 Ville Helminen /Nokia 1 Nokia 2013 2013-02-13 Ville Helminen Ville Helminen Senior process development manager EVTEK 2001-2006 Elisa Oyj 2002-2007 Nokia 2007-2013

Lisätiedot

ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA. Johda tiedolla

ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA. Johda tiedolla ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA Johda tiedolla Tervetuloa tutustumaan työvälineisiimme, jotka mahdollistavat tiedolla johtamisen ja auttavat päätöksenteossa. Seuraa oppijoiden etenemistä, selvitä

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

Yhteenvetodokumentti. myva. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Yhteenvetodokumentti. myva. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Yhteenvetodokumentti myva Helsinki 24.8.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Jaana Diakite Heikki

Lisätiedot

PALVELUPAKETTIEN TESTAUS JA KÄYTTÖÖNOTON TUKI. Palvelupaketit tulevien maakuntien työkaluna -seminaari Lea Konttinen, Sitra 10.2.

PALVELUPAKETTIEN TESTAUS JA KÄYTTÖÖNOTON TUKI. Palvelupaketit tulevien maakuntien työkaluna -seminaari Lea Konttinen, Sitra 10.2. PALVELUPAKETTIEN TESTAUS JA KÄYTTÖÖNOTON TUKI Palvelupaketit tulevien maakuntien työkaluna -seminaari Lea Konttinen, Sitra 10.2.2017 Palvelupaketeista kansallinen sote-raportoinnin malli 2019 Palvelupakettityön

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Software engineering

Software engineering Software engineering Alkuperäinen määritelmä: Naur P., Randell B. (eds.): Software Engineering: A Report on A Conference Sponsored by the NATO Science Committee, NATO, 1968: The establishment and use of

Lisätiedot

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Kansallinen vs. alueellinen arkkitehtuuri Onko yhteensovittaminen

Lisätiedot

Welding documentation management

Welding documentation management Welding documentation management WELDEYE -HITSAUKSEN HALLINTAOHJELMISTO "Aiemmin meiltä meni ainakin 1 2 tuntia siihen, että keräsimme hitsaajatiedot ERPjärjestelmästä, tulostimme ja skannasimme pätevyydet

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Harjoitustyön testaus. Juha Taina

Harjoitustyön testaus. Juha Taina Harjoitustyön testaus Juha Taina 1. Johdanto Ohjelman teko on muutakin kuin koodausta. Oleellinen osa on selvittää, että ohjelma toimii oikein. Tätä sanotaan ohjelman validoinniksi. Eräs keino validoida

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 Ehtamo Demo 1: Arvaa lähimmäksi Jokainen opiskelija arvaa reaaliluvun välillä [0, 100]. Opiskelijat, joka arvaa lähimmäksi yhtä kolmasosaa (1/3) kaikkien

Lisätiedot

ehops-palvelu Oppijan verkkopalvelut kesäseminaari Katri Lahikainen Opintopolku.fi

ehops-palvelu Oppijan verkkopalvelut kesäseminaari Katri Lahikainen Opintopolku.fi ehops-palvelu Oppijan verkkopalvelut kesäseminaari 5.6.2014 Katri Lahikainen ehops-palvelun vaatimusmäärittely Vaatimusmäärittely on työstetty työpajatyöskentelynä kevään aikana konsulttiyhtiö Cerionin,

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaus käytettävyys

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaus käytettävyys Ohjelmiston testaus ja laatu Testaus käytettävyys Yleistä - 1 Käytettävyys on osa tuotteen laatuominaisuutta Käytettävyys on mittari, jolla mitataan tuotteen käytön tuottavuutta, tehokkuutta ja miellyttävyyttä.

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Opettaja voi halutessaan ottaa käyttöön toiminnon, jossa hän määrittelee etenemispolun opintojaksolle. Hän voi jokaisen aktiviteetin kohdalla määritellä

Lisätiedot

Lasse Määttä Prove Expertise Oy. Testauksen- ja projektinhallinnan yhdistämisen edut ja mahdollisuudet

Lasse Määttä Prove Expertise Oy. Testauksen- ja projektinhallinnan yhdistämisen edut ja mahdollisuudet Lasse Määttä Prove Expertise Oy Testauksen- ja projektinhallinnan yhdistämisen edut ja mahdollisuudet Totuuksia laadunvarmistuksesta Laadunvarmistus aiheuttaa jopa 50% tuotekehitysprojektin kuluista Laadunvarmistus

Lisätiedot

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito Johdantoluento Ylläpito-termin termin määrittely Ylläpito ohjelmistotuotannon vaiheena Evoluutio-termin määrittely Muita kurssin aiheeseen liittyviä termejä TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmien ylläpito

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio MEDIATIEDOTE Julkaisuvapaa 14.12.2016 klo 18.00 Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio Uusi vuosi uudet kujeet! Näin tavataan aina vuoden vaihtuessa todeta ja paljon on ensi ja seuraavina vuosina tapahtumassakin.

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Väliaikaraportti. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS Syksy 2013

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Väliaikaraportti. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS Syksy 2013 A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Väliaikaraportti Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 22.10.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön

Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön Oppimisen ja ymmärtämisen ongelmien vaikutus ihmisen mahdollisuuksiin selviytyä muuttuvassa toimintaympäristössä Veijo Nikkanen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry /

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektin suunnittelu Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektikanvaasi Mikä on projektikanvaasi? Visuaalinen työkalu projektitiimille, joka helpottaa projektin suunnittelussa ja projektin tavoitteiden kommunikaatiossa

Lisätiedot

Case Numeron Kari Haapakoski asiakkuusjohtaja

Case Numeron Kari Haapakoski asiakkuusjohtaja Case Numeron Kari Haapakoski asiakkuusjohtaja Numeron Oy yrityksenä Numeron Oy on vakavarainen ja kehittää järjestelmää oman rahoituksen turvin Numeron on nopeasti ja tuloksellisesti kasvava Workforce

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

OTM:n hankkeen yhteistyö muiden hankkeiden kanssa

OTM:n hankkeen yhteistyö muiden hankkeiden kanssa OTM:n hankkeen yhteistyö muiden hankkeiden kanssa Opintohallinnon tietojärjestelmän käyttö- ja kehityspalveluita tuottavan inhouse yrityksen perustaminen Kati Kettunen, palvelujohtaja Opetus- ja opintopalvelut

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tieran toiminta perustuu osaamisverkoston rakentamiseen, mikä

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

Feelback-kehityskeskustelumalli

Feelback-kehityskeskustelumalli Feelback-kehityskeskustelumalli Uudista ja Uudistu 2011 28.9.2011 Aki Miettinen Tavoite Kehityskeskustelu MITÄ SE ON? etukäteen valmisteltu ja sovittu säännöllisesti toistuva tavoitteellinen luottamuksellinen

Lisätiedot

Hoitotyön systemaattinen kirjaaminen Järjestelmän kehitys ja käyttöönoton haasteet Jari Numminen

Hoitotyön systemaattinen kirjaaminen Järjestelmän kehitys ja käyttöönoton haasteet Jari Numminen Hoitotyön systemaattinen kirjaaminen Järjestelmän kehitys ja käyttöönoton haasteet 19.5.2008 Jari Numminen Järjestelmän kehittämisen haasteet pilotin merkitys järjestelmän kehittymiselle Ennen pilottia

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma TKK/DISKO/Tik-76.115 WCLIQUE Projektiryhmä Clique http://www.hut.fi/jekahkon/wclique/testplan.html WCLIQUE Ohjelmistoprojekti Projektiryhmä Clique: Janne Dufva, 75008T, email: janne.dufva@nokia.com, 75014C,

Lisätiedot

Projektiorganisaation kuuluvat projektin asiakas, projektin vastuuhenkilö, projektiryhmän ohjaaja sekä projektiryhmä.

Projektiorganisaation kuuluvat projektin asiakas, projektin vastuuhenkilö, projektiryhmän ohjaaja sekä projektiryhmä. 1. Johdanto Opeapuri on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen opiskelijoiden muodostama ryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa projekti: opetuutorin apuväline. Opetuutorin

Lisätiedot

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( )

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( ) PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma (1.5.2002-31.8.2004) Ydin-osaprojekti: potilastietojen toiminnallisen hallinnan näkökulma Yhteisten ydinkomponenttien määrittely" Ydin-osaprojektin rooli

Lisätiedot

Hybridivalvomon tilatiedon hallinnan kehittäminen

Hybridivalvomon tilatiedon hallinnan kehittäminen AS- 0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 23.9.2014 Projektisuunnitelma Työn suorittaja: Niklas Paganus Työn ohjaaja: Leena Salo Hybridivalvomon tilatiedon hallinnan kehittäminen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Räätälöimällä julkiseen keittiöön avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Kouvola

Räätälöimällä julkiseen keittiöön avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Kouvola Räätälöimällä julkiseen keittiöön avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Kouvola 7.4.2016 / Hanna-Maija Väisänen & Leena Viitaharju 8.4.2016 1 Esityksen sisältö: Tausta Miten innovaatio voi saada alkunsa?

Lisätiedot

QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA

QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA Tilin asetukset: Aikavyöhyke ja paikalliset asetukset Tavoitteemme on globaali palautteenhallinnan ohjelmisto, jossa ympäri maailmaa työskentelevät

Lisätiedot

ITK130 Ohjelmistoprosessi

ITK130 Ohjelmistoprosessi ITK130 Ohjelmistoprosessi Ohjelmistotuotteen elinkaari Ohjelmistoprosessimalli Koodaa ja korjaa Miksi ohjelmistoprosesseja? Prosessimallin tavoitteet Prosessi ongelmaratkaisuna Prosessi, musta laatikko

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Yhteenvetoa, pieniä laajennuksia, tulevaisuuden haasteita

Yhteenvetoa, pieniä laajennuksia, tulevaisuuden haasteita Yhteenvetoa, pieniä laajennuksia, tulevaisuuden haasteita 581259 Ohjelmistotuotanto 378 Lemström, 2006-2011 581259 Ohjelmistotuotanto Kiitos Tuomolle kuvasta 379 Ohjelmistotuotannon perustehtävät projektinhallinta:

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n kuntatoimijan omistama

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Tiedote 13.8.2013. Projekti I -kurssin Tilaajalle

Tiedote 13.8.2013. Projekti I -kurssin Tilaajalle Tiedote 13.8.2013 Projekti I -kurssin Tilaajalle Projekti I on tietojenkäsittelytieteiden laitoksen (TOL) pääaineopiskelijoille tarkoitettu, pakollinen, 7 op:n opintojakso ajoitettuna 3. opintovuodelle.

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

AutoCAD-natiiviobjektin toteutus

AutoCAD-natiiviobjektin toteutus AutoCAD-natiiviobjektin toteutus Kontiotuote OY Maailman toiseksi suurin hirsitalotoimittaja Aloittanut toimintansa 70-luvulla Liikevaihto vuonna 2003-37,355 Milj. euroa josta vientiä 7,376 Milj. euroa

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteen hallinnasta

Ohjelmistotuotteen hallinnasta Ohjelmistotuotteen hallinnasta Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista

Lisätiedot

Pirkko Kortekangas VSSHP tietohallintoylilääkäri

Pirkko Kortekangas VSSHP tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas VSSHP tietohallintoylilääkäri Hyvät uutiset SOTE-uudistuksesta 5 rekisterinpitäjää 60 Saa soveltaa toiminnassa 1.1. 2017, valmistelevat toimet saa aloittaa Normaalit yhdistämissäännökset

Lisätiedot

Miten varmistaa käytettyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa**?

Miten varmistaa käytettyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa**? Miten varmistaa käytettyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa**? Timo Jokela, FT, dos. Joticon Oy (Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto) *asiakaskohtaisten ** julkisissa Navigoi oikein käytettävyyden

Lisätiedot

Vapaapäivien optimointi

Vapaapäivien optimointi Mat-2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Vapaapäivien optimointi Väliraportti, 4.4.2014 Asiakas: Computational Intelligence Oy Projektiryhmä: Teemu Kinnunen (projektipäällikkö) Ilari Vähä-Pietilä

Lisätiedot

Projektitoimintaa kehittämällä yritykselle menestystekijä

Projektitoimintaa kehittämällä yritykselle menestystekijä Projektitoimintaa kehittämällä yritykselle menestystekijä Jouni Lipasti Osastopäällikkö: Project Services Sisältö 5 min Soneran asiakasprojektien haasteet 10-15 min Kehittämistoimenpiteet 10-15 min Käytännön

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

Projektinh allintapäi vä TTY Juho Heikkinen,

Projektinh allintapäi vä TTY Juho Heikkinen, OSAAMINEN, TOIMINTA JA IHMISET TASAPAINOSSA Projektinh allintapäi vä TTY 20.08.2013 Juho Heikkinen, 040 7283305 juho.heikkinen@pasaati.com Pasaati lyhyesti Projektitoiminnan kehittämiseen keskittynyt yritys

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI 27.4.2016 Päivän ohjelma 12:00 Avaus / Pekka Äikäs 12:30 Johdon katsaus / Kati Kettunen 12:45 Funidata Oy / Jorma Hänninen ja Mika Peura 13:45 Kahvi 14:15 Aallon käyttöönottoprojekti

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Oodin kehityksen painopistealueet HY:n näkökulmasta, vuosi

Oodin kehityksen painopistealueet HY:n näkökulmasta, vuosi Oodin kehityksen painopistealueet HY:n näkökulmasta, vuosi 2007 17.4.2007 Oodi-konsortio / toimintasuunnitelma WinOodin ja WebOodin ylläpitotyö Olemassa olevien järjestelmien virheiden korjaamista ja uusien

Lisätiedot

Liikehavaintojen estimointi langattomissa lähiverkoissa. Diplomityöseminaari Jukka Ahola

Liikehavaintojen estimointi langattomissa lähiverkoissa. Diplomityöseminaari Jukka Ahola Liikehavaintojen estimointi langattomissa lähiverkoissa Diplomityöseminaari Jukka Ahola ESITYKSEN SISÄLTÖ Työn tausta Tavoitteen asettelu Johdanto Liikehavaintojen jakaminen langattomassa mesh-verkossa

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot