äes s r.« ^ r r ^ Ä Ä «joilla on o ut merkitystä asian UOM! V.».uk».. tehtäviin k»»»» «- ««" ' -, w, h u ' ' " " Lapin Yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "äes s r.« ^ r r ^ Ä Ä «joilla on o ut merkitystä asian UOM! V.».uk».. tehtäviin k»»»» «- ««" ' -, w, h u ' ' " " Lapin Yliopisto"

Transkriptio

1 Lapin Yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Prosessioikeus PROSESSIOIKEUS II (OAIT1104) Tentti ratkaisemisessa saa äes s r.«uom! V.».uk».. tehtäviin k»»»» «- ««" ' Kysymys 1 (6 pistettä) kullekin henkilölle, iota ->.'Tornioon kinatusta kertomuksestaan, todistajana, jäljennöksen hänen karaportceud t e e n j a v a r autumaan Hovioikeus on pyytänyt heitä tutustumaan s e p ä ä k ä s i t t e l y s s ä 0 Sa h korjaamaan pääkäsittelyssä kertomuksen " v a i n R o r j a u k s i a t ä y d e n n yksiä. Sen r r Ä Ä «joilla on o ut merkitystä asian ratkaisemisen kannalta. Kysymys: M -, w, h u ' M * u d, s ' " " mukaisesti?

2 Kysymys 2. (14 pistettä) rehtinä kauppamiehenä on kokenut pahoja kolauksia, taloudellisia vahinkoja. Toimitusjohtaja Alakortes on äkkipikainen mies, eikä mennyt aikaakaan, kun hän oli epäonnisen käynnistämisen välittömänä seurauksena oh k a a k k i e n Rautamies oli velvollinen Vahingonkorvauskanne puolestaan perustui siihen, etta rautakauppa K Alakortes tavaraa. tapahtumainkulun kanssa. K a l a n a asiassa oleva Alakortes.test.'SSSr puheenjohtajalta suoraselkäistä toimintaa asiassa. Kysymys, "i i \\ts voidenko Lehtinen velvoittaa todistamaan asiassa. Tausta-apua Esitä perusteltu näkemyksesi silta, voidaanko Lemmen v. o vastaamiseen saat oheisesta korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO B

3 FINLEX - Korkeimman oikeuden ennakkopäätökset: KKO:2009:80 F i n l e x Page 1 of 10 _ Finlex. Oikeuskäytäntö, Korkein oikeus, E n n a k k o p ä ä t ö k s e t, 2009 > KKO:2009:80 KKO:2009:80 Y l i m ä ä r ä i n e n muutoksenhaku - Tuomion p u r k a m i n e n rikosasiassa Ihmisoikeusloukkaus Itsekriminointisuoja Diaarinumero: H2009/89 Esittelypäivä: Antopäivä: Taltio: Samanaikaisesti kun A oli asetettu pesäluettelo, A oli ollut syytteessä velallisen eparehellsnkofcsisttl A a t s P vannoessaan jättänyt ilmoittamatta osan omaisuudestaan f o r k e i m m a n oikeuden myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen. A T t o s k a hän oli ratkaisulla KKO 2009:27 vankeusrangaistukseen törkeästä velallisen petoksesta, KO jättänyt pesäluetteloa vannoessaan omaisuuttaan ilmoittamatta. A vaati tuomion purkamista, koska siinä oh artiklan turvaamaa itsekriminomtisuojaa. Korkein " rikosasiaan, että vaaditat tiedot olivat sellaisessa yhteydessä» ottaen A:lla oli Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen. > S S siltä osin kuin hänet oli SSSSää Ssoikeussopimuksen 6 artiklan kanssa, purettiin ja syyte hylättiin. (Täysistunto) OK 31 luku 8 4 kohta IhmisoikeusSop 6 artikla KPSop 14 artikla Hakemus Vastaukset jjgvptrniksenkäsittely K o r k e i m m a j s a o i t e i g Täysistunnon ratkaisu Hakemus i Z l T X A vaati, että Korkeimman oikeuden tuomio perustui ilmeisesti väärään lain s o v e l t o u s e e n antamassaan Suomea jotka voivat toimia näyttönä häntä vastaan vireillä olevassa rikosasiassa. Vastaukset Syyttäjä ja A:n konkurssipesä vaativat vastauksissaan, että A:n ylimääräinen muutoksenhakemus hylätään. ://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2009/

4 FINLEX - Korkeimman oikeuden ennakkopäätökset: KKO:2009:80 Pag e 2 o f 1 0 koskeneet seikat eivät olleet samat. Kysymys ei ollut samasta asiasta, vireillä olleisiin syytteisiin. Hakemuksen käsittely Korkeimmassa oikeudessa A:n ylimääräinen muutoksenhakemus on Korkeimman oikeuden presidentin määräyksestä ratkaistu täysistunnossa. Täysistunnon ratkaisu Perustelut Asian tausta Syyte törkeästä velallisen petoksesta ja A:n vastaus rangaistusta teh v!? A o l i hankkiakseen itselleen oikeudetonta Holdings S.A. -nimisen yhtiön, joka oh puolestaan omi armtoy» jolla puolestaan oli ollut ,40 markan arvosta = 0 > s i a ( yy omistamansa Helsingin Kulosaaressaartsevan -nimisen yhtiönarvoltaan k a i k k i a a n S : S «S n t 0 _ esti es FSHull i a s i a m s P r o p e r t i ( &. 8 8 Yhdysvaltain dollaria sekä eräitä rahasto-osuuksia arvoltaan ,91 Saksanmarkkaa. PSSSS 2. A vaati syytteen hylkäämistä muun muassa sillä vannomisen aikaan häntä vastaan oh oi ut vireillä syy e= velalhsen e p a 1 osalta A:n väitettiin siirtäneen varoja velvollisuutta myötävaikuttaa oman syyllisyytensäselv J * ollut oikeus olla ilmoittamatta sitä omaisuutta, jonka salaamisesta velallisen petosrik kysymys. «y J r ] i t f o s s s oli li a 0 Korkeimman oikeuden tuomio , Korkein oikeus on antamassaan tuomiossa (KKO 2009:27) todennut ettei A,11a ollut myötävaikuttamaan oman syyllisyytensä selvittämiseen. 4 Korkein oikeus katsoi selvitetyksi, että A oli hankkiakseer, itselleen o t o u d e m o u d e l l i s t a

5 FINLEX - Korkeimman oikeuden ennakkopäätökset: KKO:2009:80 Page 3 of 10 myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, syyllistynyt menettelyllään törkeään velallisen petokseen. A:n ylimääräinen muutoksenhakemus 5 A on vedonnut hakemuksensa tueksi jo oikeudenkäynnissä esittämäänsä itsekriminointisuojaan a rritvisesh Euroopan.hmismkeusmomioistuimen antamaan ratkaisuun asiassa M nm n Suomi Ratkaisussaan Euroopan ihmisoikeusttiomioistuin katso, syytetyti o i k e u t a loukatun, kun velallista, jonka epäiltiin antaneen ulosottose vityksessa vaaria etoja oh uudessa ulosottoselvityksessä vaadittu sakon uhalla antamaan varallisuuseroja. Korkein oikeus oh näatvnvt antamassaan tuomiossa (KKO 2002:116) päinvastaiseen lopputu okseen A S o e i K o r k e a a n oikeuden tuomiosta ilmenevä tulkinta henkilön oikeudesta S f i jotka voivat toimia näyttönä häntä vastaan vireillä olevassa rikosasiassa, on selvästi ristiriidassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kannan kanssa. Tuomion purkamisen edellytysten arvioinnin lähtökohdat 6. Oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 8 :n 4 kohdan mukaan lainvoiman s a a n u t t a o m i o v M t o svvtetvn eduksi purkaa, jos tuomio perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen Ylimääräistä vakiintuneen ratkaisukäytännön soveltamisesta on yleensä kysymys tilanteessa, jossa lakia on sovellettu selvästi ja kiistattomasti on tällöin perinteisesti edellyttänyt, että tuomiosta ilmeneva lain S E kiistattomasti ristiriidassa sen oikeustilan kanssa, joka vallitsi tuomion antamishetkellä. S. U _SZto palaminen "Z 7 Koton Korkein oikeus on todennnt r.tk.innh.n.n KKO 1998:53 jo KKO 200!:24. Eoreopan e n "». i k e t o p. n n o n on Snon.es r * C. n T kohteena olleessa asiassa. S Arviointi niitä petostnolo purettavaksi v n l i t t u n.tk.isn r r m e i», vääräin l o» sonelt.mi.een. t X Z i>» Ne til.nto.t.jois,.»vellotun * * * * * *»»» " f > ilmeisesti väärin, ratkaistaan objektiivisten kriteerien mukaan. Kasilla olevan hakemuksen htto://ww.finlex.fi/fi/oikeus/lo/kko/2009/

6 FINLEX - Korkeimman oikeuden ermakkopäätökset: KKO:2009:80 Page 4 of 10 T" 8 johdosta on siten arvioitava, millainen niin sanotan purettavaksi vaaditun ratkaisun tekohetkellä, sen valossa, mita sota talla hetkellä tredetaan. Oikeudesta olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan 9 Kuten purettavaksi vaaditussa ratkaisussa KKO 2009:27 on todettu rikoksesta epäilty ei ole itknminointisuojasta, mutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan oikeudenmukaista oikeudenkäyntia koskevassa S S S S u k s e n 6 artiklassa tarkoitettuihin keskeisiin takeisiin kuitenkin kuuluu myös itsekriminomtisuojaa koskeva periaate (esim Murray S d C J Z g a s k u n t a kohta 45 sekä Heaney ja McGuinness v. Irlanti Z kohta 48) 10 Itsekriminointisuoja merkitsee sitä, ettei rikoksesta epäiltyä tai syytteessä olevaa saa pakottaa «- ««t a. * ByylHsyytta osoittaviin m, tai», 5_ a M»i«i.ui Lmr W kohta 71). 11 Itsekriminointisuojaa koskeva periaate liittyy nimenomaan rikoksesta epäillyn oikeussuojaan, itsenäisessä merkityksessä Ihmisoikeustuomioistuin onkin katsonut, että I S O t o s olla myötävaikuttamatta oman syyllisyyden selvittämiseen koskee SkeustuLioistuimen oikeuskäytännön mukaan kaikenlaisia yksinkertaisimmista monimutkaisimpiin rikostyypistä r i i p p u m a t t a, m U i s y y d e n voi oikeuttaa pakolla viranomaismenettelyssä saatujen herojen " selvittämiseen rikosoikeudenkäynnissä ks. esim. Saunders 17U2J 6 kohta 74, Heairey j McGuinness kohta 57 ja Bykov v. Venaja kohta 93). 13 Ihmisoikeustuomioistuin on katsonut itsekriminointisuojaa l o u k a t u a y l e i n e n e t u

7 Page 5 of 10 FINLEX - Korkeimman oikeuden ennakkopäätökset: KKO:2009:80 selvittämään rikollisen toiminnan tuottamaa hyötyä (Shannon v. Yhdistynyt kuningaskunta erityisesti kohdat 39-41). Itselcriminointisuojaa on katsottu loukatun myös tilanteessa, jossa syyttäjä oli käyttänyt syytettyä vastaan näyttönä sellaisia tietoja, joita syytetty oh velvoitettu antamaan rikosasiaa edeltäneessä hallinnollisessa tarkastuksessa (esimerkiksi I.J.L., Cj.M.K. ja A K P v Yhdistynyt kuningaskunta ). Edelleen itsekriminointisuojaa on katsottu loukatun veronkorotusta koskeneessa asiassa, jossa verojen välttämisestä epäiltyä oh sakon uhalla pyydetty toimittamaan viranomaisille tiettyjä asiakirjoja. Ihmisoikeustuomioistuin piti tassa yhteydessä loukkauksen toteutumisen kannalta merkityksellisenä muun muassa sita, etta henkilö ei ollut voinut sulkea pois sitä mahdollisuutta, että asiakirjoista ilmenisi tietoja sellaisista tuloista, joita ei ollut verotettu (J.B. v. Sveitsi kohta 66). Niinkuin Korkein oikeus on hakemuksen kohteena olevassa ratkaisussaan todemiut, itsekriminointisuojaa on katsottu loukatun myös tilanteessa, jossa velallinen oli konkurssimenettelyn yhteydessä velvoitettu rangaistuksen uhalla esittämään tietoja, joita oli sittemmin rikosoikeudenkäynnissä käytetty keskeisenä näyttönä häntä vastaan (Kansal v. Yhdistynyt kuningaskunta ). 14 Itsekriminointisuojaa koskevassa ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä on kuitenkin myös toisen suuntaisia ratkaisuja. Liikennevalvontaa koskevissa tapauksissa (Weh v. Itävalta , 0'Halloran ja Francis v. Yhdistynyt kuningaskunta ja Lucknot ja Spanner v Itävalta ) on ollut kysymys ajoneuvon haltijan velvollisuudesta rangaistuksen uhalla ilmoittaa poliisille, kuka hänen hallitsemaansa autoa oli kuljettanut tiettynä ajankohtana, jolloin liikennevalvonnassa oli ilmennyt kyseisellä autolla ajetun ylinopeutta. Tällaisen ilmoittamisvelvollisuuden ei ole katsottu merkinneen Msoikeuslouklcausta. Nama ratkaisut kuitenkin rajoittuvat koskemaan sanottua liikennevalvontaan liittyvää erityistilannetta. Tahan tapausryhmään liittyvistä ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuista ei edellä mainittu muu ratkaisukäytäntö huomioon ottaen voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä arvioitaessa muita tilanteita. 15 Hakemuksen kohteena olevan Korkeimman oikeuden tuomion antamisen jälkeen Euroopan ihmisoikeustuomiotstuin on lisäksi antanut Am hakemuksessa i i asiassa Marttinen v. Suomi, joka koskee Korkeimman oikeuden «2 asiassa oli kysymys siitä, että henkilöä, jonka epäiltiin salanneen omaisuuttaan ulosotto- ja vaadittiin uudessa u l o s o t t o s e l v i t y k s e s s ä S uhalla. Ihmisoikeustuomioistuin totesi olevan riidatonta, etta velallista vastaan «esitutkinta ja ulosottoselvitys olivat koskeneet samoja seikkoja. Velallinen pois sitä mahdollisuutta, että häntä voitaisiin syyttää velallisen petoksesta, jos hauelta vaaditusta selvityksestä olisi ilmennyt hänellä olevan varoja, joita ei ollut ilmoitettu aiemmissa ulosottoselvityksissä ja konkurssissa. Asiassa ei ollut esitetty sellaista suoma aista oikeuskäytäntöä, jonka mukaan ulosottoselvityksessä esim tullutta tietoa ei olisi voitu kayttaa todisteena rikosölideiikäyrinissä. Koska velallista vastaan oh aloitettu esittitkmta ja koska esitutkinta ja ulosottoselvitys koskivat samoja seikkoja velallisen oikeus olla «a myötävaikuttamatta oman syyllisyyden selvittämiseen jäi olennaisilta osiltaan toteutumatta. Täytäntöönpanon tehokkuuden vaatimus ei oikeuttanut tällaista puuttumista näihin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin johtaviin periaatteisiin. Ihmisoikeustuomioistuin paatyi katsomaan, että ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaa oh rikottu., 0 1 i 1 ] ZrZÄdU Johtopäätökset ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytännöstä 16 Itsekriminointisuoja voi tulla esille monenlaisissa tilanteissa eikä mainittu periaate ole kaikissa suhteissa ehdoton. Niin kuin Korkein oikeuskin on hakemuksen kohteena olevassa ratkaisussaan todennut, itsekriminointisuojaa koskevan periaatteen sisältöjä merkitys ei ole kaikissa soveltamistilanteissa tarkasti jäsentynyt eivätkä sen vaikutukset ole kaikissa tilanteissa samanlaisia. Ihmisoikeustuomioistuimen itsekriminointisuojaan liittyvä tulkintakäytäntö ei myöskään näytä olleen sisällöltään kaikilta osin johdonmukaista.

8 Korkeimman oikeuden ennakkopäätökset: KKO:2009:80 FINLEX Page 6 of Oikeudenmukaisen rikosoikeudenkäynnin keskeisiin takeisiin joka tapauksessa kuuluu esitutkinnassa että muussa viranomaismenettelyssä vareta ja olla oman syyllisyytensä selvrttämrseen. J ~ X n e t t e l y s s ä jos S L Ä Ä X s sekä t o s o l k tiedot liittyvät siihen rikokseen, josta häntä samaan aikaan epäillään. Jg.Ihmisoikeusmomioismimenratkaisukäytärm hankintaan pakkokeinoin voidaan perustella. VelaUisen epärehellisyys rikoksia koskevan syytteen ja konkurssissa ilmoitettavien tietojen välisestä yhteydestä 19 A on ollut henkilökohtaisessa konkurssissaan pesäluetteloa vannoessaan lähtökohtaisesti Ä M yhtiöistäja K u l o s a a r e n f f estettä. 90 Sen arvioimiseksi onko Ailia itsekriminointisuojaan vedoten ollut oikeus kieltäytyä 20. Sen arvioimiseksi, oimu n. todetun ihmisoikeustuomioistuimen vaadituilla tiedoilla on ollut samanaikaisesti vireillä olleeseen syy ue epärehellisyydestä. tekemiin arvioihin. Syytekohta 1 a - Diffusa Sviteim. V «o K «oli k o s l i a, 1993 p. l t Suomnon no m I S n j l j O O»» «siirtoja.

9 FINLEX - Korkeimman oikeuden ennakkopäätökset: KKO:2009:80 Page 7 of Syksyllä 1997 vireillä ollut syyte koski muun ohella ja tehtyjä velallisen epärehellisyysrikoksia, joilla Interbank Osakepankin osakkeiden myynnistä edellä todetun nom 5 miljoonan markan lisäksi saadut noin 22 miljoonan markan suuruiset varat oh siirretty mainituista yhtiöistä ilman hyväksyttävää syytä Sunstone Ltd -yhtiöön Guemseylle. Purettavaksi vaaditun tuomion käsittävän rikosasian esitutkinnassa oli selvinnyt, että A oh edelleen siirtänyt nama varat Diffusaan määräysvallassaan olleen Mäntiin Ltd:n ja Bonhamin sekä erään u l k o m a i s e n väliyhtiön kautta. Hovioikeus on todennut, että vaikka oli ilmeistä, että syksyllä 1993 Guemseylle siirretyt varat olivat osittain sekoittuneet niiden tuottoihin ja A:n muuhun varallisuuteen, Ditrusan hallinnassa konkurssin alkaessa olevat varat olivat kuitenkin ainakin osaksi mitä varoja, joita syyte velallisen epärehellisyydestä koski. Syytekohta 1 b - Garnish 24 A oli vuoden 1992 syyskuussa Incubator Oy:n hallituksen varsinaisena jäsenenä ja toimitusjohtajana sekä yhtiön omistajana yhdessä erään toisen henkilön kanssa luovuttanut Incubator Oy:n omistamat osto-optiot Calloption Oy:lle, jolle oli sittemmin maksettu ostooptioille kertynyt 27 miljoonaa markkaa. Luovutuksesta laaditun kauppakirjan mukaan Incubator Oy olisi myynyt optiot Calloption Oydle markan kauppahinnasta. Syksyllä 1997 A. le oh vaadittu rangaistusta velallisen epärehellisyydestä sen vuoksi, että varojen luovuttaminen oh aiheuttanut osto-optioiden luovuttajana olleen yhtiön maksukyvyttömäksi tulemisen. 25 Oy Deltaboni Ab:n osakkeet A:n lukuun omistanut yksityishenkilö olijl myynyt osakkeet Pedrell Limited -nimiselle yhtiölle ja tämä yhtiö oli taas myynyt osakkeet Floriston Investments Limited -nimiselle yhtiölle. Floriston oli myynyt osakkeet edel een ja Gamishille. Pedrell, Floriston ja Garnish olivat A:n ä y s v o yhtiö tä Deltabonin osakepääomaa oli korotettu markasta markaksi ja myöhemmm vielä markaksi. A oh asiassa väittänyt, että Deltabonin osakepääomaan ja sen korotuksiin käytetyt varat olivat peräisin Calloption Oy: lie maksetuistatosto-or, unik kertyneistä varoista. Hovioikeuden toteaman mukaan asiassa esitetty selvitys tuki sita, etta o S S m a n korottamiseen käytetyt varat olivat ainakin osaksi olleet peräism osto-optio, a saaduista 27 miljoonasta markasta. Hovioikeus on katsonut jääneen näyttämättä, etta Deltabonin 3SS hankkimiseen ja osakepääoman korottamiseen käytetyt varat olisivat peräisin muista kuin A:n väittämistä varoista. Syytekohta 1 c - Lincat ja Kulosaaren kiinteistö 26 A n määräysvallassa ollut Lincat oli ostanut Kulosaaren kiinteistön. Varat kiinteistön ostoon ohat tulleet Lincatille Interbank Osakepankin osakkeiden Ne olivat peräisin 22 kohdassa mainituista 15 miljoonan markan osasta kauppahintaa. Varat oh siirretty Incufa Oy:n, Pankkiini Oy:n, Miradosin, Tidev,ellinja Manthnm kautta Lmcatim eli ennen niitä ja tapahtuneita varojen siirtoja, joista syksyllä 199 / vireillä olleessa syytteessä oli kysymys. Syytekohta 1 d - Purjevene 27 A oli Incu-Khnteistösijoitus Oy.n toimitusjohtajana luovuttanut yhtiön käyttöomaisuuden 16' päivätyllä kauppakirjalla Incubator Oy:lle. Syyttäjä vaati kaupan johdosta A:lle syksyllä 1997 rangaistusta velallisen epärehellisyydestä, koska kauppa oh ollut alihintainen pahentaen kiinteistösijoitusyhtiön maksukyvyttömyyttä. Kauppa oli käsittänyt myös purjeveneen, joka oli mainittu A:ta vastaan vireillä olleen syytteen perusteissa. 28 Purjeveneen omistus oli edelleen siirtynyt A:n määräysvallassa olleelle Lincatille. Lincat oli kauppakirjojen mukaan juuri ennen A:n asettamista konkurssiin luowttanut purjeveneen eräälle yhtiölle. Hovioikeus on kuitenkin katsonut, etta luovutusta ei ole voitti tehdä ennen A m asettamista konkurssiin vaan kauppakirja oli päivätty todellista aikaisemmaksi.

10 FINLEX - Korkeimman oikeuden ennakkopäätökset: KKO:2009:80 Page 8 of 10 Syytekohta 1 e - Elford 29. Elfordilla oli ollut rahavaroja kaikkiaan ,88 dollaria, f j ollut eräitä rahasto-osuuksia, jotka oli hankittu A:n henkilökohtaiselta tililtä ja / nostetuilla varoilla. Rahat olivat peräisin Roosa Trustista tai Pirogue Trustista. Hovioikeus on pitänyt mahdollisena, että rahasto-osuuksien hankintaan käytetyt varat olivat saattaneet olla peräisin syytekohdassa 1 a todetuista Sunstone Ltd:hen siirretyistä varoista, joiden osalta A oh syksyllä 1997 syytteessä velallisen epärehellisyydestä. Hovioikeuden mukaan asiassa oh joka tapauksessa jäänyt näyttämättä, että Elfordin nimissä olleiden rahasto-osuuksien hankintaan käytetyt varat olisivat olleet peräisin muista kuin syytekohdassa 1 a mainituista 22 miljoonan markan määräisistä varoista. Korkeimman oikeuden johtopäätökset syytteen ja konkurssissa vaadittujen tietojen yhteydestä 30 Edellä selostetulla tavalla syytekohdissa 1 a, 1 b ja 1 e mainituissa yhtiöissä on ollut sellaisia varoja joiden osalta A on ollut samanaikaisesti syytteessä velallisen epärehellisyydestä. Omaisuuden ilmoittamisella konkurssissa olisi siten saattanut olla merkitystä vneilla olleessa rikosasiassa. A ei ole voinut sulkea pois sitä mahdollisuutta, että tiedot olisivat merkityksellisiä hänen syyllisyytensä arvioimisen kannalta. 31 Syytekohdassa 1 d mainittu purjevene oli liittynyt pesäluettelon vahvistamisen aikaan vireillä olleeseen velallisen epärehellisyyssyytteeseen siten, että purjevene oh ollut yksi käyttöomaisuuteen kuulunut esine, jonka osalta kaupan oh väitetty tapahtuneen alihintaan. Vaikka syyteasiassa kyse on ollut siitä, oliko käyttöomaisuuden kauppa o lut alihintainen vai ei purjevenettä koskevilla tiedoilla olisi voinut olla merkitystä vireillä olleessa rikosasiassa. A ei tältäkään osin ole voinut sulkea pois tätä mahdollisuutta. 32 Syytekohdassa 1 c tarkoitettuun Lincat -yhtiöön ei ole siirretty niitä varoja, joiden osalta A on ollut syytteessä velallisen epärehellisyydestä. Syytekohdassa mainittu Kulosaaren knnteisto on hankittu varoilla, jotka ovat peräisin kohdassa 22 mainituista 15 miljoonan markan osuudesta E Osakepankin osakkeiden kauppahintaa. Näin ollen kiinteistön hankkimiseen e. ole S X s y S t e e s s ä tarkoitettuja varoja. Konkurssissa Lincatista ja Kulosaaren k " ~ s t a annettavilla tiedoilla ei tällä perusteella olisi ollut merkitystä velallisen epärehellisyyttä koskevan syytteen käsittämässä rikosasiassa. M t a 33. Kiinteistön ostoon käytetyt varat ovat kuitenkin edellä todetuin tavoin olleet P f *! Interbank Osakepankin osakkeiden kaupasta kuin syytteessä tarkoitetut vara. Ne on sunetty vastaavin tavoin A:n määräysvallassa oleviin eri ulkomaisiin yhtiöihin ja sita kautta Lmcatnn, joka on oi ut yksi näistä yhtiöistä. Syytettä käräjäoikeudessa käsiteltäessä syyttäjä on syytettä lukevana näyttönä nimenomaisesti vedonnut näiden 15 miljoonan markan varojen siirtoihin katsoen niiden osaltaan osoittavan A:n tarkoitusta siirtää syytteenkin tarkoittamat varat perusteettomasti omaan hallintaansa. Tähän nähden Korkein oikeus katsoo, ettei A ole omaisuuttaan konkurssissa ilmoittaessaan voinut su kea pois sita mahdollisuuttaetta Lmeaha ja Kulosaaren kiinteistöä koskevilla tiedoilla olisi merkitystä velallisen epärehellisyyttä koskevassa rikosasiassa. Purkuedellytysten arviointi tässä tapauksessa 34 Korkein oikeus on hakemuksen kohteena olevassa ratkaisussaan lähtenyt siitä että kysymystä oli arvioitava siltä pohjalta, millainen vaara hänellä ohst Uetoja a n ollut tulla näiden tietojen johdosta tuomituksi siitä velahisen epärehellisyydestä jos oli ollut syytteessä. Keskeistä tuossa ratkaisussa omaksutun käsityksen mukaan oh siten se, miten merkittävänä näyttönä henkilön syyllisyydestä näitä tietoja olisi voitu kayttaa. Itsekriminointisuojan soveltamiseen liittyvästä Euroopan aikaisemmasta käytännöstä tällaiselle tulkinnalle ei ole löydettävissä tuttavaa tukea. Hakemuksen i s o

11 FINLEX - Korkeimman oikeuden ennakkopäätökset: KKO:2009:80 Page9 of 10 kohteena olevan Korkeimman oikeuden tuomion antamisen jälkeen annetussa Marttista koskevassa ratkaisussa itsekriminointisuojaa on päinvastoin sovellettu siten, että jos vireillä oleva syyte ja velalliselta ulosotto- tai konkurssimenettelyssä sanktion uhalla haluttavat tiedot koskevat samoja seikkoja, velallinen saa kieltäytyä ilmoittamasta tällaista omaisuuttaan riippumatta snta, miten merkittävinä näitä tietoja pidettäisiin hänen syyllisyytensä näkökulmasta. Riittävänä tietojen ja rikosepäilyn välisen yhteyden kannalta on pidetty jo sitä, ettei tietoja vaadittaessa ole voitu sulkea pois sitä mahdollisuutta, että tiedot saattavat olla merkityksellisiä siinä rikosasiassa, johon itsekriminointisuoja liittyy. 35. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella voidaan nyttemmin pitää selvänä, että A:n velvoittaminen antamaan konkurssissa syytekohdissa 1 a, 1 b, 1 d ja 1 e tarkoitettua omaisuutta koskevia tietoja olisi merkinnyt sitä, että hän olisi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastaisesti painostus vankeuden uhalla joutunut myötävaikuttamaan syyllisyytensä selvittämiseen. Myös syytekohdan 1 c tietojen ilmoittamisella olisi välillisesti ollut tällainen vaikutus, koska näin annetut tiedot olisivat näyttönä tukeneet syyttäjän esittämää taustaselitystä niille teoille, joista A:ta samanaikaisesti syytettiin. A:lla on nam ollen ollut oikeus kieltäytyä ilmoittamasta pesäluetteloa vannoessaan syytekohdissa 1 a - 1 e mainittua omaisuutta. 36. Korkeimman oikeuden purettavaksi vaaditussa tuomiossa itsekriminointisuojan sisältöä ei ole tulkittu silloin tunnetun ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön valossa sillä tavoin _ ilmeisesti väärin kuin edellä 6 kohdassa todetun mukaisesti yleensä edellytetään. Nyttemmin täsmentyneen oikeuskäytännön perusteella arvioituna Korkeimman oikeuden omaksuma tulkinta on kuitenkin ristiriidassa ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa. A on purettavaksi vaaditulla tuomiolla tuomittu vankeusrangaistukseen ja velvoitettu suorittamaan _ vahingonkorvausta eikä tuomiota ole vielä pantu täytäntöön. Koska nämä ihmisoikeussopimuksen vastaisesta lain soveltamisesta johtuvat seuraukset ovat vielä estettävissä purkamalla tuomio, siihen on painavat perusteet. 37 Korkein oikeus harkitsee näissä olosuhteissa oikeaksi oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 8 :n 4 kohdan nojalla purkaa hakemuksen kohteena olevan tuomion siltä osin kuin A:n on katsottu syyllistyneen törkeään velallisen petokseen. 38 Edellä selostetulla tavalla A:lla on ollut oikeus kieltäytyä ilmoittamasta pesäluetteloa vannoessaan syytekohdissa 1 a - 1 e mainittua omaisuutta. Sen vuoksi hän ei ole syyllistynyt törkeään velallisen petokseen jättäessään pesäluetteloa vannoessaan ilmoittamatta naissa syytekohdissa mainitun omaisuuden. 39 Koska A ei ole syyllistynyt rangaistavaan menettelyyn syytekohtien 1 a - 1 e osalta, hän ei ole velvollinen korvaamaan konkurssipesälle näihin syytekohtiin perustuvia vahinkoja. Sen sijaan siltä osin kuin Korkein oikeus on vahvistanut tuomiollaan konkurssipesään kuuluviksi Darfm Foundation hallussa olleet varat, Acathla Ltd:n hallussa olleet varat sekä Wide Horizons Ltdm hallussa olleet varat, perusteita Korkeimman oikeuden tuomion purkamiseen ei ole Konkurssipesän vahvistamisvaatimuksen hyväksyminen ei ole riippuvainen torkeaa velallisen petosta koskevan syytteen menestymisestä. Päätöslauselma Korkeimman oikeuden tuomio nro 796 puretaan siltä osin kuin A on tuomittu rangaistukseen törkeästä velallisen petoksesta (syytekohdat 1 a - 1 e). A:ta koskeva syyte (syytekohdat 1 a - 1 e) törkeästä velallisen petoksesta (tekoaika ) hylätään ja hänet vapautetaan tuomitusta rangaistuksesta.

12 FINLEX - Korkeimman oikeuden ennakkopäätökset: KKO:2009:80 Page 10 of 10 A vapautetaan suorittamasta konkurssipesälle tuomittuja syytekohtiin 1 a ja 1 e perustuvia vahingonkorvauksia ,74 Yhdysvaltain dollaria, ,91 Saksan markkaa ja ,88 Yhdysvaltain dollaria. Siltä osin kuin Korkein oikeus on tuomiossaan vahvistanut konkurssipesään kuuluvan Darfin Foundationin hallussa olleet varat ,63 euroa tuottoineen, Acathla Ltdm hallussa olleet varat ,76 Yhdysvaltain dollaria tuottoineen ja Wide Horizons Ltdm hallussa olleet varat Yhdysvaltain dollaria tuottoineen, Korkeimman oikeuden tuomiota ei pureta. Täysistunnossa asian ovat ratkaisseet presidentti Pauliine Koskelo sekä oikeusneuvokset Gustaf Möller, Gustav Bygglin, Pasi Aarnio, Juha Häyhä, Hannu Rajalahti, Ilkka Rautio, Timo Esko, Soile Poutiainen, Marjut Jokela, Jukka Sippoja Jorma Rudanko. Esittelijä Timo Ojala. Finlex > Oikeuskäytäntö > Korkein oikeus > Ennakkopäätökset > 2009 > KKO:2009:80 Finlex <S> on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton internet-palvelu.. Finlexm sisällön luottaa ja sitä ylläpitiiä' Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eiväl vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista"välittömistä lai välillisistä vahingoista tai Iitteniet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.

13 Kysymys 3 (10 pistettä) Maanviljelijä Sakari Sato menehtyi kotonaan Lapualla vanhalla sukutilallaan (Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus). Sadon pojista molemmat olivat halukkaita jatkamaan tilan pitämistä. Kun he eivät päässeet sopuun asiasta, toinen pojista Perttu Sato (asuinpaikka Lapua) haki pesänselvittäjän määräämistä vastaan hangoittelevan veljensä Kaarlo Sadon kotipaikassa (Jyväskylä, Keski-Suomen käräjäoikeus). Kaarlo vastusti pesänselvittäjän määräämistä, koska isä Sakari on tehnyt testamentin tilan jakamisesta, joten asiassa tarvitaan ainoastaan pesänjakaja. Mielensä kovasti pahoittanut Kaarlo nosti vuorostaan kanteen Perttua vastaan samassa Keski- Suomen käräjäoikeudessa. Kanteessaan Kaarlo vaati Pertulta euroa korvausta siitä, että tämä on asunut tilalla ilman korvausta yli kymmenen vuotta, mutta on käynyt työssä muualla eikä siten ole työpanoksellaan hyödyttänyt tilanpitoa. Käräjätuomari Jutta Jura määräsi, että Perttu Sadon pesänselvittäjää koskeva hakemus käsitellään riita-asian käsittelystä säädetyssä järjestyksessä ja yhdessä Kaarlo Sadon korvauskanteen kanssa. Lisäksi Jura ilmoitti, että asiat tullaan käsittelemään yhden tuomarin kokoonpanossa ja kun asiassa on jo kirjelmöity tarpeeksi, asiat käsitellään suoraan pääkäsittelyssä. Pääkäsittelyssä Kaarlo vaati Pertulta vielä korkoa mainitulle euron summalle sekä korvausta euroa elintarvikkeista, joita Perttu oli nauttinut perheineen tilalta. Kaarlo vaati myös oikeudenkäyntikuluja itselleen aiheutuneesta työstä ja ansionmenetyksestä kahdelta päivältä yhteensä 700 euroa korkoineen. Perttu vastusti kaikkia Kaarlon vaateita ja pyysi jättämään ne tutkimatta, koska kysymys oli nyt vain pesänselvittäjän määräämisestä isän kuolinpesään. Miten tilannetta on arvioitava oikeudellisesti, menikö kaikki oikein? Anna perusteltu vastaus. Mainitse lainkohdat ja sovella niitä tapaukseen.

14 PROSESSIOIKEUS II (OAIT1104) Tentti Tehtävät 4-6 jaetaan tentissä n. klo Tehtävissä 4-6 suositellaan vastaamista tenttivastauspaperin keskiaukeamalle. Kysymys 4. Vastaustila seuraaviin kysymyksiin yhteensä enintään 2 sivua. (10 pistettä) a) Forum rei sitae. (2 p.) b) Missä tuomioistuimissa lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia voidaan tutkia? (2 p.) c) Selosta pääpiirteissään riita-asian asianosaisten mahdollisuudesta määrätä yksimielisesti käräjäoikeuden kokoonpanosta. (3 p.) d) Selosta Valtakunnanoikeuden tuomariston kokoonpano. (3 p.) Kysymys 5. Määrittele, minkä tyyppisiä asioita kuluttajariitalautakunta voi ratkaista. Selosta, kuka tai ketkä voivat saada asiansa vireille kuluttajariitalautakunnassa. Selosta myös kuluttajariitalautakunnan päätöksen merkitys ja vaikutukset asianosaisille. Vastaustila enintään 2 sivua. (12 pistettä) Kysymys 6. Selosta edellytykset suullisen pääkäsittelyn järjestämiseksi ilman syytetyn läsnäoloa. Vastaustila enintään 2 sivua. (8 pistettä) käräjäoikeudessa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

Muistio. Mika Illman 18.11.2009 Dnro 32/34/09

Muistio. Mika Illman 18.11.2009 Dnro 32/34/09 1(20) Alustavia näkökohtia ns. itsekriminointisuojan merkityksestä ratkaisun KKO:2009:80 valossa (johtopäätökset lyhyesti): Yleisellä tasolla itsekriminointisuojaa koskeva periaate merkitsee rikoksesta

Lisätiedot

Itsekriminointisuoja korkeimman oikeuden viimeaikaisessa oikeuskäytännössä tarkastelun kohteena erityisesti ratkaisut KKO 2009:80 ja KKO 2010:41

Itsekriminointisuoja korkeimman oikeuden viimeaikaisessa oikeuskäytännössä tarkastelun kohteena erityisesti ratkaisut KKO 2009:80 ja KKO 2010:41 Jenni Korvenmaa Itsekriminointisuoja korkeimman oikeuden viimeaikaisessa oikeuskäytännössä tarkastelun kohteena erityisesti ratkaisut KKO 2009:80 ja KKO 2010:41 1. Johdanto Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa

Lisätiedot

ON/Aineopinnot 10.10.2014

ON/Aineopinnot 10.10.2014 1 HELSINGIN YLIOPISTO YLEINEN PROSESSIOIKEUS ON/Aineopinnot 10.10.2014 Tentissä on neljä kysymystä. Jokainen tenttijä vastaa kysymyksiin 1 ja 2. Tämän lisäksi kysymykseen 3 tulee vastata, ellei sitä ole

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 1697 Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO. 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op)

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO. 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op) RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op) Huom! Vastaus kysymykseen 1 saa olla enintään 4 sivun (= 1 arkin) pituinen, ja vastaukset kysymyksiin 2, 3 ja 4 enintään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi konkurssilain sekä takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 24 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että konkurssilakiin

Lisätiedot

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto oikeuskäytännössä Helsingin

Lisätiedot

EU-rikosoikeutta puolustusasianajajille. Academy of European Law (ERA) Workshop Vilnassa 11.5.2013

EU-rikosoikeutta puolustusasianajajille. Academy of European Law (ERA) Workshop Vilnassa 11.5.2013 EU-rikosoikeutta puolustusasianajajille Academy of European Law (ERA) Workshop Vilnassa 11.5.2013 Käytännön tapausharjoitus, jossa keskitytään etenkin luovuttamismenettelyyn sekä tästä aiheutuviin EU-oikeudellisiin

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 32 Oikeudenkäynti saatavan perintää koskevassa riita-asiassa HEL 2015-002292 T 03 01 01 PK 20141591 Tuomioistuin Kantaja Vastaaja päätti nostaa kanteen saatavan perintää

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p)

2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p) TÄYTÄNTÖÖNPANO-OIKEUS Valinnainen opintojakso 28.11.2013 1) a) Ulosmittauksen varmistustoimet? (4p) b) Velalliskohtaiset helpotukset palkan ulosmittauksessa? ( 6 p) 2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548 TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO Käräjätuomari Mikko Saleva Julistettu istunnossa Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen Asiano: 19.9.2006 R 06/548 Syyttäjä Vastaaja(t) Johtava

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 30/2003 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2005 10.6.2005 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Lääninhallituksen poliisiosaston päätös 31.3.2003, jolla

Lisätiedot

KKO 2010:85. Velallisen epärehellisyys

KKO 2010:85. Velallisen epärehellisyys 1 KKO 2010:85 Velallisen epärehellisyys Tekoaikana voimassa olleen rikoslain 39 luvun 1 :n (769/1990) mukaan velallisen epärehellisyydestä tuomittiin muun muassa sellainen velallinen, joka tietäen jo olemassaolevien

Lisätiedot

//'; ~ v ~u Ic (?L - e I L... V I 1 JUUTILAINEN KLAUS PETRI RAINER 12.3.2001-25.9.2001 HELSINKI

//'; ~ v ~u Ic (?L - e I L... V I 1 JUUTILAINEN KLAUS PETRI RAINER 12.3.2001-25.9.2001 HELSINKI ~ //'; ~ v ~u Ic (?L - e I L... V I 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO nro 03/5864 4/6 Os. Asiana: KÄRÄJÄOIKEUDEN KOKOONPANO 9.6.2003 R 03/1155 Puheenjohtaja käräjätuomari Tuovi Hyvärinen (C I 0 1:) t ~ Lautamiehet

Lisätiedot

Vaadin vastaajalle rangaistusta seuraavasta rikoksesta:

Vaadin vastaajalle rangaistusta seuraavasta rikoksesta: Mikko Nyman Lähettäjä: leena.malinen@oikeus.fi Lähetetty: 12. tammikuutata 2015 11:11 Vastaanottaja: Mikko Nyman Aihe: R 13/9447 haastehakemus HELSINGIN SYYTTÄJÄNVIRASTO HAASTEHAKEMUS Osasto 3 PL 318 Asianro

Lisätiedot

VAASAN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS Nro 388

VAASAN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS Nro 388 VAASAN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS Nro 388 Antamispäivä Diaarinro 29.3.2011 R 11/13 RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Satakunnan käräjäoikeuden päätös 5.5.2010 nro 1134 ASIA Asiakirjan esittämisvelvollisuus murhaa

Lisätiedot

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 28.8.2003 2207/4/02 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 1 KANTELU

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Kansainvälinen prosessioikeus Välimiesmenettely - Välitystuomion täytäntöönpano Konkurssi

Kansainvälinen prosessioikeus Välimiesmenettely - Välitystuomion täytäntöönpano Konkurssi Finlex Oikeuskäytäntö Korkein oikeus Ennakkopäätökset 1989 KKO:1989:24 Kansainvälinen prosessioikeus Välimiesmenettely - Välitystuomion täytäntöönpano Konkurssi Diaarinumero: S88/310 Esittelypäivä: 25.5.1988

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi.

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi. * Lindström v HAKEMUS C-?,!. "Q-$:j.,.c*,.g./ew- 16.1 0.2007 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Lindström Oy suunnittelee Konalassa osoitteessa Ristipellontie 14, Helsinki sijaitsevan palvelukeskuskiinteistönsä

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

11.02.2014. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1

11.02.2014. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 Etelä-Savon käräjäoikeus Tuomio 141106323 1 (6) 11.02.2014 Asianumero R 13/503 Puheenjohtaja Käräjätuornari Jukka Laine Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Sarni Asikainen Vastaaja Asianomistaj a Kuultava Asia

Lisätiedot

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset:

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset: SOPIMUSTA TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

KAIVOSPIIRIOIKEUDEN OSITTAISTA SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS

KAIVOSPIIRIOIKEUDEN OSITTAISTA SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (6) Annettu julkipanon jälkeen 22.12.2011 KaivNro 3164 Teuvo Tielinen Kivikyläntie 7 54410 YLÄMAA KAIVOSPIIRIOIKEUDEN OSITTAISTA SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Kaivospiirialue en nimi Tevalaisen Spektroliittilouhokset

Lisätiedot

Oikeuskäytäntöä ajankohtaiskatsaus

Oikeuskäytäntöä ajankohtaiskatsaus Oikeuskäytäntöä ajankohtaiskatsaus Taloyhtiö 2015-tapahtuma 15.4.2015 Kaisu Terkki Lakimies, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto Turun hovioikeus 3.3.2014 nro 308 - hallintaanotto/häätö Osakehuoneisto

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

Velallinen Oy, kotipaikka 17.3.2001 1.9.2001. Osoite Puhelinnumero Telefaxnumero. Tuomittaviksi ja maksettaviksi esitettävät valvotut saatavat

Velallinen Oy, kotipaikka 17.3.2001 1.9.2001. Osoite Puhelinnumero Telefaxnumero. Tuomittaviksi ja maksettaviksi esitettävät valvotut saatavat X:N KÄRÄJÄOIKEUDELLE KONKURSSIASIA 18.8.2001 01/xxx 1 LUETTELO KONKURSSIVALVONNOISTA Velallinen Velallinen Oy, kotipaikka Y- tai henkilötunnus xxxxxxx Takaisinsaannin määräpäivä eli hakemuksen vireilletuloajankohta

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88. Helsingin hovioikeuden tähän liitetty tuomio 28.11.2014 nro 2308

K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88. Helsingin hovioikeuden tähän liitetty tuomio 28.11.2014 nro 2308 K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88 Antopäivä Nro 3.5.2016 1011 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA Valtio Tullin edustamana Jukka Joutsjoki Vahingonkorvaus RATKAISU, JOHON ON HAETTU

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

Vielä Hakuli pyytää, että käräjäoikeus määräisi Tyhjä Oy:n maksamaan Kiire Oy:n

Vielä Hakuli pyytää, että käräjäoikeus määräisi Tyhjä Oy:n maksamaan Kiire Oy:n OA O1104 Prosessioikeus 112.8.2013 klo 9:00 Tentissä jaetaan ensin oikeustapauskysymykset eli kysymykset 1-3, joiden ratkaisemisessa saa käyttää lakikirjaa. Noin klo 12:30 kerätään lakikirjat pois ja samalla

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa

Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa Kuntamarkkinat 1092015 lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen KKO 2015:58 Kiinteistön kauppa Laatuvirhe Kaupan purkaminen Maakaari A oli vuonna 2011 tehdyllä

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 * KOMISSIO v. SUOMI YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 * Asiassa 0195/04, jossa on kyse EY 226 artiklaan perustuvasta jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä

Lisätiedot

KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET

KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET TOIMITUSVIRHEIDEN OIKAISEMINEN Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 1 KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET TOIMITUSVIRHEIDEN OIKAISEMINEN Kiinteistörekisterinhoitajien

Lisätiedot

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ANONYMISOITU PÄÄTÖS 13.10.2015 Dnro OKV/464/1/2015 1/6 ASIA Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate KIRJOITUS Kantelija on oikeuskanslerille 26.3.2015 osoittamassaan kirjoituksessa arvostellut Helsingin

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 32/2000 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 20/2001 28.3.2001 Asia Irtisanomista koskeva oikaisuvaatimus Päätös, johon haetaan oikaisua Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYVTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1208 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8

KESKI-SUOMEN SYVTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1208 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8 1 KESKI-SUOMEN SYVTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1208 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8 26.10.2010 R 10/971 40101 Jyväskylä Puhelin 010 362 6703 Fax 010 362 6720 Syyttämättä jätetty MATIKAINEN-KALLSTRÖM MARJO

Lisätiedot

YRITTÄJÄ SAI PITÄÄ VARAAMANSA VERKKOTUNNUKSET Korkein hallinto-oikeus ratkaisi verkkotunnuksia (domain-nimiä) koskevan kiistan täysin yrittäjän vaatimusten mukaisesti. KHO katsoi korkeimpana oikeusasteena,

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle kiinteistön lahjoittamiseen sovellettava säännöstö Maakaaren (540/1995) 4. luvun 2 :n mukaisesti kiinteistön lahjaa koskevat soveltuvin osin kiinteistön

Lisätiedot

LAPSIOIKEUS Isyysolettama

LAPSIOIKEUS Isyysolettama Isyysolettama Isyys voidaan todeta tai vahvistaa a) Todeta avioliiton perusteella (syntymähetken tilanne) legaalinen olettama, joka voidaan kumota b) vahvistaa tunnustamisen / tuomion perustella - Jos

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI LÄNSI-UUDENMAAN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 15/635 PL 24 02631 ESPOO syyttämättä jättämisestä Asianro Puhelin 029 56 21000 Fax 029 56 21022 25.5.2015 R 14/5964 Syyttämättä jätetty RAUNIO LASSE ANTERO 09.12.1957

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Teettämisuhan määrääminen täytäntöön pantavaksi / 778-424-9-57 / Simolantie 8, 77630 Lempyy / palaneen rakennuksen purkaminen ja

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Pohtimo 619:0 kaupan kohteena olevalla määräalalla ei ole vahvistettua kaavaa.

Pohtimo 619:0 kaupan kohteena olevalla määräalalla ei ole vahvistettua kaavaa. KAUPPAKIRJALUONNOS KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Ly-tunnus: 0973110-9 Osoite: Toripuistikko 5-7, 3. krs 96200 ROVANIEMI Ostaja: Osoite: Evo Tek Oy / perustettavan yhtiön lukuun

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin. 1/6 Asianumero KAUPAN OSAPUOLET KAUPPAKIRJA Myyjä: Ostaja: Suomen valtio, Metsähallitus Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 0116726-7 Osoite: PL 94, 01301 VANTAA Keuruun kaupunki Multiantie 5 42700 Keuruu Y-tunnus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

PERUSOIKEUSNÄKÖKULMA LIIKKUMISEEN LIIKENTEESSÄ

PERUSOIKEUSNÄKÖKULMA LIIKKUMISEEN LIIKENTEESSÄ PERUSOIKEUSNÄKÖKULMA LIIKKUMISEEN LIIKENTEESSÄ Liikenneturvallisuusseminaari 2015 Polamk Juha Lavapuro Apulaisprofessori, TaY Juha.lavapuro@uta.fi PERUSOIKEUSJÄRJESTELMÄ / LIIKKUMINEN Perustuslain 9 Liikkumisvapaus

Lisätiedot

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali.

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Rakennustoimisto Laamo Oy (Y- 0829611-7) Huuhkajantie 2 21210 Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat 1 FI A) Oikeudelliset asiakirjat Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat Citação-asiakirjalla (haaste) saatetaan vastaajan tietoon, että häntä koskeva asia on viety oikeuteen, ja kutsutaan

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä K A U P P A K I R J A 1/4 MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Markus Talvio Toimitusjohtaja OTM JuriNet Oy ASTA Rakentaja 2015 Tampereen Messu ja Urheilukeskus 13.2.2015 Vastuut ja velvollisuudet Esityksen rakenne: 1. Hallituksen

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Nousiaisten kunta, Y-tunnus 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Nukki Jonna Marita, (xxxxxx-xxxx), 21270 Nousiainen. (jäljempänä Ostaja )

Nousiaisten kunta, Y-tunnus 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Nukki Jonna Marita, (xxxxxx-xxxx), 21270 Nousiainen. (jäljempänä Ostaja ) 1/5 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Nousiaisten kunta, Y-tunnus 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) OSTAJA Nukki Jonna Marita, (xxxxxx-xxxx), 21270 Nousiainen (jäljempänä Ostaja ) KAUPAN KOHDE Nousiaisten kunnassa sijaitsevien

Lisätiedot

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä Optiosopimus Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n ja Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n välillä..2012 ASTREA Asianajotoimisto Attorneys at Law 2/6 OPTIOSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Optio-oikeuden myöntäjä

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Jouni T. Laine (Ponikummun hanke) Luonnos 13.1.2016

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Jouni T. Laine (Ponikummun hanke) Luonnos 13.1.2016 Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä 2 Ostajat Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2), Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Jouni T. Laine, Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin (529) Immasen kylän

Lisätiedot

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki ("Myyjä") 1.2 Ostaja Nimi: Eläkevakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA Sijaintikartta M:\KARTTA\LIITE\2013\Liitekartat\Luovutettavat_tontit_kiinteistot\Valskarinkuja\Sijaintikartta.pdf

Lisätiedot

PÄÄTÖS 15/10275. 65100 Vaasa 15.12.2015 L13/4814 XXXXX XXXXXX

PÄÄTÖS 15/10275. 65100 Vaasa 15.12.2015 L13/4814 XXXXX XXXXXX POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 2. osasto Korsholmanpuistikko 43, PL 251 PÄÄTÖS 15/10275 65100 Vaasa 15.12.2015 L13/4814 Yhteinen käsittely: Dnro:t L13/4814 - L 13/4828 L 13/48/16 L 13/4817 L 13/4818 L 13/4819

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Viranomaisen vahingonkorvausvastuu Viranomaisen vahingonkorvausvastuusta on erilliset säännökset vahingonkorvauslaissa

Lisätiedot

4 Kantelija arvostelee myös sitä, että häneltä asiassa vaadittu 155,06 euroa oli perusteeton saatava.

4 Kantelija arvostelee myös sitä, että häneltä asiassa vaadittu 155,06 euroa oli perusteeton saatava. 26.2.2014 Dnro 385/4/13 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä KOIRANPENTUJEN LUOVUTUSTUOMION TÄYTÄNTÖÖNPANOSSA VIRHEITÄ 1 KANTELU Kantelija arvostelee

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1207 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8

KESKI-SUOMEN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1207 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8 KESKI-SUOMEN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1207 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8 26.10.2010 R 10/971 40101 Jyväskylä Puhelin 010 362 6703 Fax 010 362 6720 Syyttämättä jätetty KLlNGA ESA EINO 21.11.1939

Lisätiedot