TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Dnro 87/20/2005

2 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS TULOKSELLISUUDEN KUVAUS VAIKUTTAVUUS, TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS KUSTANNUSVASTAAVUUS HENKILÖSTÖASIAT TILINPÄÄTÖSLASKELMAT SEKÄ LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMIEN ANALYYSI SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA MÄÄRÄAJOIN TEHTÄVIEN KOKONAISARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETOTIEDOT VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET...36

3 2 1. TOIMINTAKATSAUS PRH on tulosohjattu ja nettobudjetoitu virasto. Vuonna 2004 varsinainen talousarvio perustui euron nettomäärärahaan. Toiminnan tuotot olivat 35,2 milj. euroa ja kulut 33,7 milj. euroa. Suoritteista perittävät maksut perustuvat pääsääntöisesti kustannusvastaavuuteen. Yhdistysrekisterin suoritteet ja palvelut hinnoitellaan yhteiskuntapoliittisin perustein alle omakustannusarvon. Kertomusvuonna PRH:een tulleiden hakemusten, ilmoitusten ja valitusten määrä kasvoi yhteensä 18,9 %. Virasto saavutti lähes kaikilta osin KTM:n kanssa solmitun tulossopimuksen tavoitteet. Hakemusten ja ilmoitusten käsittelyajat pysyivät pääsääntöisesti tavoitteiden mukaisina. Tulosyksiköiden keskimääräinen työn tuottavuus nousi 5,7 %, kun tavoitteena oli 0,5 %. Yksikkökustannukset laskivat keskimäärin 0,8 % (reaalisesti 3,9 % ), kun tavoitteena oli enintään 1,9 %:n nousu. Patentti- ja rekisterihallituksen organisaatiorakenne on vuodelta Virastossa on yritys- ja yhteisölinja, patentti- ja innovaatiolinja, tavaramerkki- ja mallilinja, yhdistysasiain yksikkö (YR) sekä hallinto ja muita yksiköitä. Vuoden 2004 lopussa PRH:ssa työskenteli 483 henkilöä. PRH:n kehittämisessä on pidetty yhteyttä sidosryhmiin etenkin johtokunnan sekä yritysasiain neuvottelukunnan ja yhdistysasiain neuvottelukunnan kautta. Yritys- ja yhteisölinjan (YYL) keskeisiä tehtäviä ovat kaupparekisterin, säätiörekisterin ja yrityskiinnitysrekisterin pitäminen ja tilinpäätösasioiden julkistaminen ja näihin tehtäviin liittyvien ilmoitusten ratkaiseminen, joista useilla on oikeutta luova vaikutus. Lisäksi linja valvoo säätiöiden hallintoa ja päätösten laillisuutta yritysten ja säätiöiden perustamisissa ja niissä tapahtuvissa muutoksissa. YYL:n toimintojen uudelleenjärjestely saatettiin loppuun asiakaslähtöiseen prosessiorganisaation malliin perustuen. Tietojärjestelmien uudistamishanke asetettiin huhtikuussa 2004, ja sen arvioidaan valmistuvan vuonna Kaupparekisteritietojen ajantasaisuuden parantamista jatkettiin poistamalla rekisteristä noin toimimatonta yritystä. Tietopalvelu suoraan YYL:n rekistereistä ja yhteistyökumppaneiden kautta kasvoi edelleen. Kertomusvuonna PRH teki KTM:lle esityksen asunto-osakkeiden omistajarekisterin perustamisesta. Rekisteri voitaisiin perustaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, mikä jatkaisi PRH:n aktiivista linjaa palveluiden alueellistamisessa. Yhdistysasioissa (YR) käynnistettiin toimintojen parempaan organisointiin ja tehostamiseen tähtäävä hanke. Sähköiset palvelut laajenivat entisestään, ja niissä pyrittiin yhteistyöhön YYL:n kanssa. Tärkeänä linkkinä yhdistysasiainyksikön ja sen sidosryhmien välillä toimiva yhdistysasiain neuvottelukunta kokoontui säännöllisesti keskustelemaan ja käsittelemään yhteisöjen ajankohtaisia lainsäädännöllisiä ja muita asioita. Patentti- ja innovaatiolinjan (PAI) tehtäviin kuuluu patenttihakemuksissa olevien keksintöjen uutuuden ja patentoitavuuden tutkiminen sekä

4 hyödyllisyysmallien rekisteröiminen. Linja myös tarkastaa, että kansainväliset patenttihakemukset on muodollisesti laadittu oikein, ja vastaa Suomessa voimaansaatettavien eurooppapatenttien rekisteröinnistä ja julkaisemisesta. Vuosi 2004 oli PRH:lle jo kahdeksas Euroopan patenttijärjestön EPOn (European Patent Organization) jäsenenä. Uusia Eurooppa-patentteja on tullut lisääntyvässä määrin voimaan maassamme. Valmistautuminen toimimaan kansainvälisenä tutkivana patenttivirastona eli PCTviranomaisena jatkui organisaatiota vahvistamalla ja prosesseja kehittämällä. Työ tällä alueella alkaa Tavaramerkki- ja mallilinja (TML) käsittelee kansallisia tavaramerkin rekisteröintihakemuksia sekä ratkaisee Madridin pöytäkirjan mukaisten, Suomeen kohdistettujen kansainvälisten tavaramerkkihakemusten rekisteröintien voimaantulon maassamme. Se käsittelee myös tavaramerkkien voimassaolon uudistamiset ja muut rekisterin pitoon liittyvät asiat sekä antaa tietoja rekisteristä, huolehtii neuvonnasta ja tutkii Euroopan yhteisön yhdenmukaistamisvirastoon OHIM:iin (Organization for the Harmonization in the Internal Market) tehdyt yhteisön tavaramerkkihakemukset. Linjalle kuuluvat myös suomalaiset mallien rekisteröintihakemukset sekä mallien rekisteröintien uudistukset ja muut rekisterinpitoon liittyvät asiat. Mallirekisteröintien määrä on vähentynyt EU:n yhteisömallin seurauksena jonkin verran. Linjan toiminnot organisoitiin kertomusvuotena uudelleen prosessiorganisaation mallin pohjalta. Hallinnon organisaation kehittämistä koskevaa hanketta alettiin valmistella vuoden 2004 lopulla. Ensimmäinen tarjous uuden palkkausjärjestelmän (UPJ) käyttöönottamisesta annettiin henkilöstöjärjestöille Neuvottelut jatkuvat. Henkilöstön työtyytyväisyys parani edellisvuodesta jonkin verran. Virastolle määriteltiin toimintaa ohjaavat arvot, ja niitä käsiteltiin laajasti sisäisessä viestinnässä. Innosuomi, Innoint ja Innokoulu toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Toiminnan kansainvälisyys on hyvin leimallista PRH:lle. Tuloista yli puolet saadaan ulkomaisilta asiakkailta. Kertomusvuonna valmistautuminen PCT tehtäviin oli keskeistä. Myös EU-asiat samoin kuin yhteistyö YK:n järjestöistä etenkin WIPO:n (World Intellectual Property Organization ) kanssa olivat ja ovat jatkuvasti ajankohtaisia. PRH on toiminut aktiivisesti OHIM:n hallinnossa ja kehittämisessä. EPO:ssa ovat olleet voimakkaasti esillä sen ja kansallisten patenttivirastojen keskinäiset suhteet. 3

5 4 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 2.1. Vaikuttavuus, tuottavuus ja taloudellisuus PRH:n toiminnan laajuus käy ilmi taulukosta 1, jossa on viraston keskeisissä rekistereissä olevien tietojen määrät kertomusvuotena sekä sitä edeltävinä kahtena vuotena, ja taulukosta 2, jossa esitetään tilastot kertomusvuodelta sekä sitä edeltäviltä kahdelta vuodelta ydinpalveluihin liittyvistä päätöksistä. Kaupparekisterissä olevien yritysten määrä on pienentynyt vuosina tehtyjen toimimattomiksi todettujen yritysten rekisteristäpoiston johdosta. Taulukko 1: PRH:n rekistereissä olevat yhteisöt ja teollisoikeudet Muutos-% 2003/2004 Yrityksiä kaupparekisterissä % Yhdistyksiä yhdistysrekisterissä % - joista kauppakamareita Uskonnollisia yhdyskuntia rekisterissä Säätiöitä säätiörekisterissä % Vahvistettuja yrityskiinnityksiä % - joiden yhteispääoma (mrd euroa) 23,0 25,5 29,6 16 % Suomeen myönnettyjä (kansallisia) patentteja % - joista voimassaolevia % Suomessa voimaan saatetut eurooppapatentit % - joista voimassaolevia % Hyödyllisyysmallisuojia rekisterissä % - joista voimassaolevia % Tavaramerkkejä tavaramerkkirekisterissä % - joista voimassaolevia % Suomessa hyväksytyt tavaramerkkien kansainväliset rekisteröinnit % - joista voimassaolevia % Suomessa hyväksytyt mallirekisteröinnit % - joista voimassaolevia %

6 5 Taulukko 2: Tilastotietoja PRH:n päätöksistä Muutos-% 2003/2004 Myönnetyt patentit % Loppuunkäsitellyt patenttihakemukset % Suomessa voimaan saatetut eurooppapatentit % (EPO) Loppuunkäsitellyt % hyödyllisyysmallihakemukset Ratkaistut tavaramerkkihakemukset % (kansalliset) Kansainväliset tavaramerkit: Käsitellyt Madrid-hakemukset (alkuperämaa % Suomi) Ratkaistut Madrid-hakemukset (kohdemaa % Suomi) Lähetetyt EU-tutkimusraportit % Rekisteröidyt mallit % Rekisteröidyt kaupparekisterin perusilmoitukset % Käsitellyt kaupparekisterin muutosilmoitukset % Tarkastetut tilinpäätösasiakirjat % Vahvistetut yrityskiinnitykset % Rekisteriin merkityt uudet yhdistykset % Rekisteriin merkityt uudet kauppakamarit 10 Muutokset ja purkautumiset yhdistysrekisteriin (sisältää nimenkirjoittajamuutokset) % Rekisteröidyt uudet säätiöt % Tarkastetut säätiöt % Ratkaistut valitukset % Vuonna 2004 erilaisten hakemusten, ilmoitusten, tilinpäätösilmoitusten ja valitusten yhteismäärä kasvoi 18,9 %:lla. Kasvu koostuu pääasiassa lisääntyneestä tilinpäätöstietojen toimittamisaktiivisuudesta sekä EUtavaramerkkihakemusten tutkimuspyyntöjen määrän kasvusta. Loppuunkäsiteltyjen asioiden määrä lisääntyi 13,7 %:lla edellisvuodesta. Erilaisia hakemuksia ja ilmoituksia saapui noin kpl ja asioita ratkaistiin (loppuunkäsiteltiin) yhteensä noin kpl. Edellä mainittuihin tilastoihin ei ole laskettu mukaan erilaisia välipäätöksiä ja hallinnollisia päätöksiä eikä myöskään taulukossa 3 seuraavalla sivulla esitettyjä tietopalveluja. PRH:en saapuneiden ja virastossa ratkaistujen asioiden kehitys pitemmällä aikavälillä näkyy seuraavasta kuviosta:

7 6 Kuvio 1: PRH:n palvelujen kysyntä ja ratkaisut Hakemukset ja ilmoitukset sekä ratkaisut Kysyntä Ratkaisut Merkittäviä asiakaspalvelumuotoja ovat moninaiset tieto- ja neuvontapalvelut, joita on tarjolla internetin kautta PRH:n kotisivuilla, puhelimitse, sähköpostitse sekä paikan päällä Innotalossa Helsingissä. Viime vuosina voimakkaasti lisääntyneet sähköiset tietopalvelut ovat vähentäneet virastossa paikan päällä asioivien määrää (taulukko 3). PatRek-asiakaspalvelupisteessä kävi viime vuonna noin asiakasta. PatRekissa asiakkaat saavat samasta paikasta kaikkien yksiköiden palvelut. Myös viraston kirjasto, joka sisältää yli 40 miljoonaa sähköistä patentti- sekä muuta teollisoikeudellisen alan julkaisua, palvelee ulkopuolisia asiakkaita. TE-keskukset (15 kpl) ovat vuodesta 1999 toimineet yhden luukun periaatteella toimivina aluepalvelukeskuksina PRH:n asioissa. Maistraatit toimivat yhteisöasioissa alueviranomaisina ja näiden lisäksi uusyrityskeskukset ja kauppakamarit antavat neuvontapalveluja.

8 7 Taulukko 3: Sähköisten palvelujen kehitys PRH:ssa Sähköiset hakemukset Kotimaiset patenttihakemukset - osuus kaikista (%) - tavoite (%) Suomessa voimaan saatetut EP-patentit - osuus kaikista (%) - tavoite (%) Sähköiset tietopalvelut Katka-Yreka tietopankki - käyttäjätunnukset - kyselyt Kotisivut - prh.fi-sivulla käynnit lomakkeita ladattu PatInfo-palvelu - kävijöitä yhteensä - useamman kerran käyneet Tilinpäätöstiedot - asiakkaalle sähköpostitse - verkkopalvelusta Yhdistysnetti - tehdyt haut Tavaramerkki-tietokanta - tehdyt haut KitiNet - tehdyt haut Mallinetti - tehdyt haut NettiYreka - tehdyt haut YTJ - tehdyt kyselyt Yhdistysosoitteet - tehdyt haut Hymanetti - tehdyt haut Wap-Yreka - tehdyt haut EBR-tietopalvelu - Suomeen tehdyt haut Asiakaskäynnit PatRek-palvelupisteessä Toiminnan tuloksellisuutta mitataan tunnuslukujen avulla, joita koskevista tavoitteista sovitaan kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa tulosohjausprosessissa. Yksityiskohtaisemmat tavoitteet tulosyksiköille

9 8 määritellään sisäisessä tulossopimuksessa, jonka toteutumiseen taas tämä luvun tarkastelut liittyvät lähemmin. PRH:n toiminnan tuloksellisuuden tunnuslukuina ovat: joutuisuus: tuottavuus: taloudellisuus: käsittelyaikojen kehitys suoritteet keskimäärin henkilötyövuotta kohti suoritteiden yksikkökustannukset Käsittelyajat Käsittelyn nopeus toimii PRH:ssa keskeisimpänä ulkoisen palvelutason kuvaajana. Sitä mitataan avainsuoritteiden keskimääräisenä käsittelyaikana kirjaamisesta loppuunkäsitelty-vaiheeseen (taulukko 4). Taulukko 4: Keskimääräiset käsittelyajat Kaupparekisteri-ilmoitukset (kk) 0,8 0,5 0,4 0,3 Tavoite 0,5 0,5 0,5 0,5 Yrityskiinnityshakemukset (kk) 0,8 0,8 0,2 0,3 Tavoite 0,5 0,5 0,5 0,5 Tilinpäätösilmoitukset 0,1 0,3 0,3 1,0 Säätiörekisteri-ilmoitukset (kk) 2,3 2,0 1,2 2,5 Tavoite 0,5 0,5 0,5 0,7 Patenttihakemukset (v) ulkomaiset 7,6 8,1 8,6 8,9 Tavoite 6,8 6,5 6,8 7,5 kotimaiset 2,6 2,8 2,9 2,9 Tavoite 2,1 2,1 2,5 2,7 Hyödyllisyysmallihakemukset (kk) 3,0 3,0 3,0 3,0 Tavoite 3,0 3,0 3,0 3,0 Tavaramerkkihakemukset (kk) kansalliset 12,0 10,0 9,0 8,7 Tavoite 11,0 11,0 10,0 9,0 kansainväliset (kohdemaa Suomi) 14,0 10,7 7,2 9,5 Tavoite 15,0 15,0 15,0 11,0 EU-lausuntopyynnöt (kk) 2,0 2,0 2,0 2,0 Tavoite 2,5 2,5 2,5 2,5 Mallioikeushakemukset (kk) 9,5 9,5 10,2 9,7 Tavoite 9,5 9,5 9,5 9,5 Yhdistysrekisteri-ilmoitukset Nimenkirjoittajamuutokset (pv) Muut (kk) 3,0 3,1 3,6 4,8 Tavoite 2,0 2,0 2,0 2,0 Valitukset (v) Patenttiasiat 1,3 0,9 0,8 0,9 Tavaramerkkiasiat 1,5 1,7 1,8 1,9 Mallioikeusasiat 1,3 1,7 2,2 2,5 Kaupparekisteriasiat 0,8 1,5 0,7 1,1 Hyödyllisyysmalliasiat 0,5 0,8 0,7 Yhdistysasiat - 2,9 - Säätiöasiat -

10 9 Tuottavuus Tuottavuusmittaus kohdistuu PRH:ssa työn tuottavuuteen. Koko PRH:n ydinprosessien tuottavuuskehitys on tulosyksiköiden tuottavuuden muutosten henkilötyövuosilla painotettu keskiarvo. Tukipalvelut eivät suoraan ole mukana tuottavuusseurannassa. Tukipalvelut vaikuttavat välillisesti tuottavuuteen. Esimerkiksi hyvällä neuvonnalla saadaan parempilaatuisia ilmoituksia ja hakemuksia, jotka taas ovat nopeampia käsitellä, mikä puolestaan lisää tuottavuutta. Ydinprosessien työn tuottavuus kasvoi vuoden 2004 aikana keskimäärin 5,7 %. Tämä ylitti selvästi KTM:n kanssa sovitun 0,3 % kasvutavoitteen. Viimeisen neljän vuoden tuottavuuskehitykset tavoitteineen on esitetty tulosyksiköittäin taulukossa 5. Taulukko 5: Työn tuottavuuden muutos ja PRH:n sisäisesti asettamat tulosyksikkökohtaiset tavoitteet (%) Tot Tav Tot Tav Tot Tav Tot Tav Patenttiasiat 2,2 1,2 1,5 0,0-7,9 0,5-11,2 0,3 Hyödyllisyysmalliasiat -15,6 9,0 9,0 0,0-11,5 0,0 4,4 0,3 Tavaramerkkiasiat -10,1 4,2 8,9 0,2-1,5 0,2-2,2 0,3 Mallioikeusasiat -9,5 0,2-6,8 0,0 16,9 0,0-6,5 0,3 Kaupparekisteriasiat -10,5 2,2 4,0 2,8 17,4 2,7 20,8 0,3 Yrityskiinnitysasiat 9,3 1,1 21,5 1,0 24,9 2,4 3,5 0,3 Tilinpäätös- ja säätiöasiat 1,1 1,0 6,2 1,8 2,6 4,5 17,0 0,3 Yhdistysasiat 22,3 0,5 1,1 0,0-12,9 1,0 10,0 0,3 Valitusasiat -16,1 5,0 22,0 1,0-9,1 0,0-9,9 0,3 Ydinprosessit yhteensä: -2,6 2,0 4,4 1,0 3,1 1,5 5,7 0,3 Tot: Työn tuottavuuden (suoritteita henkilötyövuotta kohti) muutos edellisvuodesta. Tav: Viraston sisäisessä tulossopimuksessa asetetut yksikkökohtaiset tavoitteet. Vuodesta 1988 PRH:n tuottavuus on noussut 104 % (kuvio 3). Keskeisimmät syyt hyvään tuottavuuskehitykseen ovat olleet tulosohjaus, tulosmittaus, prosessien parantaminen sekä atk-järjestelmien ja henkilöstön jatkuva kehittäminen.

11 10 Kuviot 2 ja 3: PRH:n työn tuottavuuden kehitys ja asetetut tavoitteet Tuottavuuden muutos % Toteuma Tavoite PRH:n työn tuottavuuden kehitys ja asetetut tavoitteet (1988 = 100) % Toteuma Tavoite Taloudellisuus Toiminnan taloudellisuuden kehitystä mitataan tulosyksiköiden yksikkökustannusten muutosten painotetulla keskiarvolla. PRH:n keskimääräiset yksikkökustannukset laskivat viime vuonna 0,8 prosenttia (taulukko 6). Vuodelle 2004 asetettu taloudellisuustavoite saavutettiin, sillä talousarviossa oli rajaksi asetettu, että yksikkökustannukset saisivat nousta enintään 1,9 %. Reaalisesti yksikkökustannukset laskivat 3,9 prosenttia.

12 11 Taulukko 6: Yksikkökustannusten muutos edellisestä vuodesta keskimäärin, % nimellisesti -2,4 16,7-1,2 0,5-0,8 budjetissa sallittu 2,3 1,6 3,5 0,5 1,9 enintään reaalisesti -6,2 14,8-4,4-3,8-3,9

13 Kustannusvastaavuus Tulojen perintä perustuu lakiin Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista (1032/1992, muut. 1175/1994 ja 1381/1995) ja kauppa- ja teollisuusministeriön asetukseen Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (1027/2001, muut. 86/2002, 628/2002, 1277/2002, 710/2003 ja 1107/2003. Em. asetus korvattiin voimaan tulleella asetuksella 1142/2004). Maksuista 94 % tulee näiden päätösten perusteella hinnoitelluista julkisoikeudellisista suoritteista, 5 % tuloista tulee liiketaloudellisesti hinnoitelluista markkinasuoritteista ja lisäksi muita tuloja on n. 1 % kokonaistuloista. Kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa solmitussa tulossopimuksessa on kustannusvastaavuudelle asetettu virastokohtainen tasotavoite 97 %. Luku pitää sisällään kaikki suoritteet niin julkioikeudelliset, liiketaloudelliset kuin alle omakustannusarvon hinnoitellutkin suoritteet. Toteumaksi tuli näin laskien 99 %. Informatiivisempaa on esittää kustannusvastaavuus suoriteryhmittäin jaoteltuna: Julkisoikeudelliset suoritteet (Tuhatta euroa) Toteuma Toteuma Toteuma Tuotot Muut tuotot 243 Erillistuotot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot*) Pääomakustannukset Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Tukitoimintojen kustannukset Kustannukset yhteensä Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus-% 97 % 96 % 101 % Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus parani ja suoritteet olivat kustannusvastaavia. Tulokseen vaikutti erityisesti kaupparekisterimaksujen korotus helmikuussa 2004.

14 13 Alle omakustannusarvon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet (Yhdistys- ja säätiörekisteri, tuhatta euroa) Toteuma Toteuma Toteuma Tuotot Tileistä poistot Erillistuotot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot*) Pääomakustannukset Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Tukitoimintojen kustannukset Kustannukset yhteensä Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus-% 29 % 29 % 27 % Liiketaloudelliset suoritteet (Tuhatta euroa) Toteuma Toteuma Toteuma Tuotot Tileistä poistot Erillistuotot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot*) Pääomakustannukset Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Tukitoimintojen kustannukset Kustannukset yhteensä Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus-% 158 % 175 % 182 %

15 Alle omakustannusarvon hinnoitellut suoritteet ovat yhdistys- ja säätiörekisterin suoritteita. Niiden maksut voivat olla PRH:n suoritteista annetun lain ja KTM:n asetuksen nojalla alihinnoiteltuja yhteiskuntapoliittisista syistä. Koko viraston tasolla liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden osalta päästiin n. 182 % kustannusvastaavuuteen. 14 Yksikkökohtainen kustannusvastaavuus Kustannusvastaavasti hinnoiteltavat yksiköt Seuraavaksi on esitetty tulosyksiköiden kustannusten ja tuottojen vertailu vuosilta Kustannusvastaavuuslaskelmilla vertailu on suoritettu talousarvion laadinnan yhteydessä käytettyyn laskelmaan sekä viraston sisäisen tulossopimuksen yhteydessä yksiköitten kanssa sovittuun kustannusvastaavuuslaskelmaan. Patenttiyksikkö Talousarvio Tulossopimus tot% 2004 tot% Erillistuotot yhteensä Erilliskustannukset yhtensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Tukitoimintojen kustannukset YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) KUSTANNUSVASTAAVUUS% Patenttiyksikön ylijäämä oli euroa. Tuottojen kasvu hidastui selvästi ja oli n. 1 %. Kustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta runsaat 6 %, tämä johtui organisaation vahvistamiseksi tehdyistä rekrytoinneista. Suunnitelmalukujen tavoitteista jäätiin hieman. Hyödyllisyysmalli Talousarvio Tulossopimus tot% 2004 tot% Erillistuotot yhteensä Erilliskustannukset yhtensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Tukitoimintojen kustannukset YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) KUSTANNUSVASTAAVUUS% Hyödyllisyysmalliyksikön kustannusvastaavuus jäi alijäämäiseksi euroa. Tuotot pienenivät edellisestä vuodesta 3 % ja kustannukset pienenivät 10 %. Alijäämäinen tulos oli ennustetun suuruinen. Hyödyllisyysmalli on yksikkönä hyvin pieni, joten pienetkin vuotuiset toiminnanvaihtelut vaikuttavat välittömästi kustannusvastaavuuslaskelmaan.

16 15 Tavaramerkki Talousarvio Tulossopimus tot% 2004 tot% Erillistuotot yhteensä Erilliskustannukset yhtensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Tukitoimintojen kustannukset YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) KUSTANNUSVASTAAVUUS% Tavaramerkeissä ylijäämää syntyi yhteensä euroa. Ylijäämää ei suunnitelmissa osattu odottaa, vaan oli varauduttu kysynnän pienenemisestä johtuvaan alijäämäiseen tulokseen. Koska tulos oli hyvä, suunniteltuun maksujen tarkistuksiin ei tarvittu mennä. Kansainvälisten tavaramerkkien hakemukset vähenivät, kansallisten hakemusten määrä hieman nousi ja Euroopan yhteisön tavaramerkkivirasto OHIMin tutkimuspyyntöjen määrä nousi huomattavasti. Tuotot vähenivät kysynnän pienenemisen johdosta edellisestä vuodesta 2 %, yhteensä euroa OHIM:in tutkimuspyyntöjen kasvun vuoksi. Tuotot eivät pienenneet niin paljon kuin oli varauduttu. Kustannukset pienenivät euroa eli 3 %. Euroopan yhteisön tavaramerkkivirasto OHIMin maksuista on tehty päätös, että tutkimuksista maksettavat maksut pienenevät vuodesta 2004 alkaen seuraavat neljä vuotta alle puoleen entisestään. Lisäksi tutkimukset muuttuvat vapaaehtoisiksi vuonna Tämä tarkoittaa tuloksen muuttumista alijäämäiksi. Mallioikeus Talousarvio Tulossopimus tot% 2004 tot% Erillistuotot yhteensä Erilliskustannukset yhtensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Tukitoimintojen kustannukset YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) KUSTANNUSVASTAAVUUS% Mallioikeusyksikkö päätyi yllättäen n euron ylijäämään. Tuotot jatkoivat putoamistaan. Vuoden putoamisprosentti oli 8 % Yhteisömallijärjestelmä alkoi toimia , mikä osaltaan vaikuttaa yhä tulojen pienenemiseen. Kustannuksia pienennettiin määrätietoisesti 31 % edellisestä vuodesta, mikä edesauttoi positiivisen tuloksen syntymistä.

17 16 Kaupparekisteri Talousarvio Tulossopimus tot% 2004 tot% Erillistuotot yhteensä Erilliskustannukset yhtensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Tukitoimintojen kustannukset YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) KUSTANNUSVASTAAVUUS% *) Kaupparekisterin osalta paikallisviranomaisille maksetut kustannusten korvaukset (vuonna 2002: ,50 euroa, vuonna 2003: ,50 euroa ja vuonna 2004: euroa) on esitetty kohdassa tukitoimintojen kustannukset valtion kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaisesti. Kaupparekisterin ja tilinpäätösyksikön tulos oli euroa ylijäämäinen. Kaupparekisterin tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 17 % ja kustannukset pysyivät edellisen vuoden tasolla. Maksuja korotettiin toimintavuoden helmikuussa. Tilinpäätösten käsittely on katsottu osaksi kaupparekisterin käsittelyprosesseja, minkä vuoksi tilinpäätösten käsittelystä aiheutuneet kustannukset on kohdistettu kaupparekisterin ilmoitusmaksuihin. Yrityskiinnitys Talousarvio Tulossopimus tot% 2004 tot% Erillistuotot yhteensä Erilliskustannukset yhtensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Tukitoimintojen kustannukset YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) KUSTANNUSVASTAAVUUS% Yrityskiinnityksen suotuisa tuotto- ja kustannuskehitys muutti edellisten vuosien alijäämän ylijäämäksi, vaikka tulos jäikin ennustetusta, ylijäämä oli euroa. Ylijäämä ei ollut kuitenkaan budjetoiden suuruinen. Tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 7 % ja kustannukset alenivat 5 %. Alle omakustannusarvon hinnoiteltavat yksiköt Lain Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista 3 4 mom. mainitsee säätiö- ja yhdistysmaksuista seuraavaa: Teollisuuspoliittisista tai oikeudenhoitoon, uuden suoritteen käyttöönottoon tai rekisteritietojen ajantasallapitoon liittyvistä taikka kansainvälisistä sopimuksista tai käytännöstä johtuvista syistä taikka silloin, kun käsitellään säätiölaista (109/30) ja yhdistyslaista (503/89)

18 johtuvia asioita, maksu voidaan määrätä perittäväksi yleisesti suoritteen omakustannusarvoa tai suoriteryhmäkohtaista kustannusvastaavuutta alempana tai jättää kokonaan perimättä. Yhdistyksen rekisteröimistä koskevassa asiassa maksu on määrättävä omakustannusarvoa alempana, jos se on tarpeen yhdistymisvapauden turvaamiseksi. Ennen yhdistyksen rekisteröimistä koskevan maksun määräämistä kauppa- ja teollisuusministeriön on kuultava oikeusministeriötä. Lain perusteella ei siis säätiö- ja yhdistysasioiden maksujen tarvitse olla kustannusvastaavia. 17 Säätiörekisteri Talousarvio Tulossopimus tot% 2004 tot% Erillistuotot yhteensä Erilliskustannukset yhtensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Tukitoimintojen kustannukset YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) KUSTANNUSVASTAAVUUS% Säätiörekisterin alijäämä oli euroa. Tuotot pienenivät edellisestä vuodesta 2 % ja kustannukset kasvoivat 7 %. Alijäämä oli odotettu, mutta suurempi kuin alustavissa laskelmissa. Kustannusten nousu selittyy osin panostuksista säätiölain edellyttämän valvonnan kehittämiseen. Säätiörekisteri hyvin pieni yksikkö, jonka henkilövaihdokset ja toiminnan muutokset vaikuttavat nopeasti yksikköä kuvaaviin lukuihin. Yhdistysrekisteri Talousarvio Tulossopimus tot% 2004 tot% Erillistuotot yhteensä Erilliskustannukset yhtensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Tukitoimintojen kustannukset YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) KUSTANNUSVASTAAVUUS% Yhdistysrekisterin alijäämä oli euroa. Alijäämä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna hieman, n euroa. Alijäämää pienensi maksutulojen pieneneminen 1 % ja kustannusten kasvu 4 %.

19 Henkilöstöasiat PRH:ssa työskenteli vuoden 2004 lopulla 483 henkilöä, mikä oli 2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Jos henkilöstön määrään lasketaan mukaan myös pitkällä virkavapaudella olevat henkilöt luku on 507. Henkilöstöstä oli naisia runsas kaksi kolmasosaa ja vastaavasti miehiä hieman vajaa kolmannes. Keski-ikä oli 45,5 vuotta, missä oli laskua 0,2 vuotta edelliseen vuoteen verrattuna. Ilman taustavirkaa olevan määräaikaisen henkilöstön määrä nousi 15 prosenttiin henkilöstöstä (vuonna 2003 noin 10 prosenttia). Laaja-alaisen ja intensiivisen työn tuloksena syntyneet PRH:n arvot vahvistettiin ja otettiin käyttöön. Samanaikaisesti aloitettiin arvokeskustelut henkilöstön kanssa ja hyväksyttiin periaate, jonka mukaan arvokeskustelu on jatkuvaa. Koulutusta ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämistä jatkettiin suunnitelmallisesti mm. PRH:n henkilöstöpolitiikan ja henkilöstövoimavarojen johtamista edelleen kehittämällä. Ensimmäiset etätyösopimukset solmittiin myös vuoden 2004 aikana, ja alustava palaute etätyöstä kolmella eri toimialueella oli myönteistä. Säännöllisesti kokoontuneet PRH:n yhteistyötoimikunta ja johtoryhmä tukivat osaltaan henkilöstövoimavarojen johtamistyötä. TYKY-toimintaan on panostettu aikaisempaa enemmän. Toiminnan painopistettä on edelleen siirretty liikuntaan aktivoimisesta laajaalaisempaan työkyvyn ja työssä viihtymisen edistämiseen. Aktiivisesti toimiva TYKY-toimikunta järjesti työelämän ja työhyvinvointiin liittyviä luentosarjoja ja monipuolisia liikunta- ja virkistystapahtumia. Määräaikaisen henkilöstön määrään ja käyttöön liittyvät asiat aiheuttivat selvitystyötä myös PRH:ssa. Vuoden aikana pystyttiinkin vakinaistamaan huomattava määrä määräaikaisessa virkasuhteessa ollutta henkilöstöä. Toisaalta ruuhkahuippujen tasoittamiset ja eräät projektiluonteiset työt ovat aiheuttaneet tarvetta käyttää edelleenkin määräaikaisia virkasuhteita. Yli seitsemän vuotta kestänyt Pake-projekti eteni niin, että moninaisten vaiheiden jälkeen vuoden 2004 marraskuussa työnantaja antoi ensimmäisen tarjouksen uuteen palkkausjärjestelmään siirtymiseksi vuoden 2005 alusta. Projektissa saavutettiin luettelomaisesti ilmaistuna seuraavaa: vaativuuden arvioinnin käsikirja, henkilökohtaisen suoriutumisen käsikirja, vaativuuden arvioinnit lähes loppuun tarkistus- ja täydennyskierroksineen sekä tehtävänkuvien täydennyksineen, henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnin ohjeistus, koulutus, koordinointi ja saadun palautteen hyödyntäminen, viraston yhteinen, säännönmukainen ja dokumentoitu kehityskeskustelukäytäntö sekä valmistavat työt sopimusneuvottelujen mahdollistamiseksi.

20 19 Henkilöstön määrä, henkilöstörakenne ja henkilöstökulut Henkilöstön määrä ja sen muutosprosentti ,9 % Henkilötyövuodet 469,7 Keski-ikä 45,53 Ikäjakauma Koulutustaso, indeksiluku (n/m) n: 4,4 m: 5,9 Vakinaiset (n/m), lukumäärä ja prosenttiosuus n: 275; 56,9 % m: 134; 27,7 % Määräaikaiset (n/m), lukumäärä ja prosenttiosuus n: 48; 9,9 % m: 26; 5,4 % Kokoaikaiset, lukumäärä ja prosenttiosuus n: 283; 58,6 % m: 153; 31,7 % Osa-aikaiset, lukumäärä ja prosenttiosuus n: 40; 8,3 % m: 7; 1,4 % Kokonaistyövoimakustannukset, /v ,71 euroa Tehdyn työajan palkat, prosenttia palkoista ,09 euroa; 80,4 % Välilliset työvoimakustannukset ja niiden osuus ,63 euroa; 58,8% tehdyn työajan palkoista Työhyvinvointi Työtyytyväisyysindeksi (asteikolla 1-5) 3,42 - johtaminen 3,51 - työn sisältö ja haasteellisuus 3,71 - palkkaus 2,68 - kehittymisen tuki 3,39 - työilmapiiri ja yhteistyö 3,73 - työolot 3,75 - tiedon kulku 3,03 - työnantajakuva 3, Lähtövaihtuvuus * 6,2 % Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, % 0,2 % henkilöstöstä Sairauspoissaolot, pv/htv 9,6 Työterveydenhuolto, euroa/htv 333,12 Työkunnon ja työtyytyväisyyden edistäminen, 117,34 euroa/htv Osaaminen ja muu aineeton pääoma Koulutus ja kehittäminen, euroa/htv 432,65 * Sisältää myös päättyvät määräaikaiset virkasuhteet

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT SISÄLTÖ 2 Pääjohtajan katsaus 4 Toimintakatsaus 12 Tuloksellisuuden kuvaus 20 Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot sekä tilinpäätöksen

Lisätiedot

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA SISÄLTÖ 3 4 9 10 12 13 14 16 17 26 28 33 34 35 36 39 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 4.9.2011

KHT-TUTKINTO 4.9.2011 1 (62) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 4.9.2011 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (7 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot