Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry"

Transkriptio

1 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

2 ELÄKESÄÄTIÖN PERUSTAMINEN 1 1. TYÖNANTAJA TAI TYÖNANTAJAT PERUSTAJINA 1 2. KANNANSIIRTO JA ELÄKESÄÄTIÖN PERUSTAMINEN TyEL-KANNANSIIRRON EDELLYTYKSET SOPIMUS KANNANSIIRROSTA 3 Vakuutuskannan siirtosopimuksen voimaantulo SIIRTYVÄT ELÄKEVASTUUT SIIRTYVÄ VAKAVARAISUUSPÄÄOMA 5 Yleistä vakavaraisuudesta 5 Siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrä 5 Siirtyvän vakavaraisuuspääoman täydentäminen SIIRTYVÄ OMAISUUS FINANSSIVALVONNAN SUOSTUMUS ELÄKESÄÄTIÖN PERUSTAMISMENETTELY PÄÄPIIRTEISSÄÄN 9 3. ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINNAN ALOITTAMINEN ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINNAN ALOITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT 9 Finanssivalvonnalle osoitettu hakemus Perustamiskirja Eläkesäätiön toimintasuunnitelma Eläkesäätiön säännöt Työnantajan hallituksen kokouspöytäkirja tai ote siitä Yhtiöjärjestys ja kaupparekisteriote PERUSILMOITUS ELÄKESÄÄTIÖREKISTERIIN ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAPIIRI 12 Toimintapiiriin kuuluvat eli eläkesäätiössä vakuutetut henkilöt 12 TyEL-toiminta 12 Ulkomaantyökomennus 12 Vapaaehtoinen TyEL-eläketurva 12 Eläkkeensaajan kuuluminen toimintapiiriin MUUT VALMISTELEVAT TOIMENPITEET 13 Vakuutusmatemaatikko 13 Asiantuntijalääkäri 13 Ilmoitus verovirastolle 13 TÄRKEÄT OSOITTEET JA PUHELINNUMEROT 14 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Palveluyhtiöt: Porasto Oy ja Innova Henkilöstörahasto- ja Eläkepalvelu Oy

3 ELÄKESÄÄTIÖN PERUSTAMINEN Esitteessä käsitellään työntekijäin eläkelain (jäljempänä TyEL) mukaisia lakisääteisiä eläkkeitä ja muita etuuksia hoitavan eläkesäätiön perustamista. Yhteiseläkesäätiöllä tarkoitetaan usean työnantajan perustamaa yhteiseläkesäätiötä. Yhteiseläkesäätiön voivat perustaa esim. samaan konserniin kuuluvat työnantajat. 1. TYÖNANTAJA TAI TYÖNANTAJAT PERUSTAJINA TyEL-eläketurvaa hoitavan eläkesäätiön voi perustaa työnantaja tai työnantajien ryhmä, joilla on vähintään 300 työntekijää. Yhteisötyönantajalla on oltava kotipaikka jossain ETA-valtiossa. Vajaavaltainen, konkurssissa oleva tai liiketoimintakieltoon määrätty työnantaja ei voi perustaa eläkesäätiötä. Eläkesäätiö voidaan perustaa Suomessa harjoitettavan toiminnan piirissä työskenteleviä työntekijöitä varten. Lisäksi eläkesäätiön toimintapiiriin voi kuulua työnantajan ulkomaille lähettämä työntekijä. ABtai B-eläkesäätiötä ei kuitenkaan voida perustaa, jos tarkoituksena on järjestää pelkästään ulkomaille lähetettyjen työntekijöiden eläketurva. Eläkesäätiön perustamisesta on laadittava perustamiskirja. Perustamiskirjaan liitetään eläkesäätiön säännöt ja toimintasuunnitelma. Eläkesäätiön säännöille ja sääntömuutoksille on haettava Finanssivalvonnan suostumus. Uusi eläkesäätiö on ilmoitettava säädetyssä määräajassa rekisteröitäväksi eläkesäätiörekisteriin. 2. KANNANSIIRTO JA ELÄKESÄÄTIÖN PERUSTAMINEN Vakuutuskannan siirtäminen työeläkeyhtiöstä perustettavaan tai jo perustettuun eläkesäätiöön tuli mahdolliseksi Muutos mahdollisti eläkesäätiön perustamisen takautuvien eläkevastuiden ja niitä vastaavien varojen sekä vakavaraisuuspääoman kanssa. Aikaisemmin eläkesäätiön perustaminen oli mahdollista vain ilman kannansiirtoa siten, että kaikki eläkesäätiön perustamishetkeen mennessä kertyneet työnantajakohtaiset eläkevastuut, niitä vastaavat varat ja toimintapääoma jäivät työeläkeyhtiöön. Eläkesäätiön perustamistoimista säädetään eläkesäätiölaissa /1774. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 1

4 2.1. TyEL-KANNANSIIRRON EDELLYTYKSET Eläkesäätiön voi perustaa vakuutuskannan siirtona, jos työnantajalla tai konserniin kuuluvilla työnantajilla on yhteensä vähintään 300 työntekijää ja kullakin yksittäisellä työnantajalla on kuitenkin vähintään 50 työntekijää. Rajoitukset lasketaan aina työeläkekohtaisesti ESIMERKKI: Työeläkevakuutusyhtiö Xa Työnantaja Ya toimintapiiri 290 hlöä Työnantaja Yb, toimintapiiri 108 hlöä B-yhteiseläkesäätiö Toimintapiirit yhteensä 450 hlöä Työnantaja Yc toimintapiiri 52 hlöä Yhteiseläkesäätiöön voidaan liittää myös alle 50 työntekijän yrityksiä jos koko yhteiseläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärä on kuitenkin vähintään 300 työntekijää. Alle 50 työntekijän TyEL-vakuutuksia eli rahastoja ei tällöin kuitenkaan siirretä. Sopimusneuvotteluja kannansiirrosta voidaan käydä työnantajan ja työeläkeyhtiön välillä, mutta varsinaisen sopimuksen osapuolina ovat aina perustettava eläkesäätiö ja työeläkeyhtiö. Eläkesäätiö on perustettava ennen kannansiirtosopimusken allekirjoittamista. Perustamis-menettelystä kerrotaan tarkemmin sivuilla Toiminnan pitkäjänteisyyden takaamiseksi edellytetään, että edellisestä kannansiirrosta on kulunut aikaa vähintään 5 vuotta. Tätä vaatimusta ei sovelleta vakuutustoiminnan pakollisiin luovutuksiin. Kannansiirtosopimukselle on haettava neljän (4) kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä Finanssivalvonnan suostumus. Hakemusta arvioidessaan Finanssivalvonnan on huolehdittava, että kannansiirrolla ei loukata vakuutusten käsittämiä etuja ja että toimenpide ei vaaranna vakuutustoiminnan tervettä kehitystä. Harkinta on yksinomaan laillisuusharkintaa. Uuden eläkesäätiön tulee täyttää laeissa säädetyt toimintavaatimukset. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 2

5 2.2. SOPIMUS KANNANSIIRROSTA Kannansiirto on vakuutuskantaa ja varoja luovuttavan työeläkeyhtiön ja työnantajan perustettavan eläkesäätiön välinen sopimus. Sopimuksessa on huomioitava mm: 1. Sopimusosapuolet (eläkelaitokset) 2. Siirtyvä vakuutuskanta työnantajat, eläkejärjestelynumerot ja vakuutettujen piiri 3. Vakuutusmatemaatikon arvio siirtyvistä eläkevastuista. Vastuulaskenta tehdään yleensä sopimuksen voimaantulohetken päivän mukaisena. Jos luovutushetki on kuukauden ensimmäinen päivä, vastuunlaskentahetki on yleensä edellisen kuukauden viimeinen päivä. Ellei siirtyvien vastuiden määrä ole vielä tarkasti selvillä sopimuksen voimaantullessa on sopimuksessa tai sen liitteissä ilmoitettava ne menettelytavat, joiden perusteella vastuiden ja niitä vastaavien varojen määrä tarkistetaan. 4. Siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrä 5. Siirtyvien varojen erittely: Työnantajasidonnainen omaisuus, omaisuuslajit ja arvostusperiaatteet (käypä arvo). Ellei siirtyvien vastuiden määrä ei ole vielä tarkasti selvillä sopimuksen voimaantullessa on sopimuksessa tai sen liitteissä ilmoitettava ne menettelytavat, joiden perusteella vastuiden ja niitä vastaavien varojen määrä tarkistetaan. 6. Eläketurvakeskuksen kautta selvitettävien ja maksettavien erien vastuukysymykset (mm. vastuuvajaus ja tasausmaksut) 7. Vakuutuskannan siirtämisestä aiheutuvien kohtuullisten kulujen korvaaminen 8. Sopimuksen voimaantuloaika Vakuutuskantaa luovuttavan työeläkeyhtiön hallitus tekee päätöksen luovuttamisesta ellei kannansiirto koske yli 10 prosenttia yhtiön kaikista eläkevastuista. Jos sopimuksessa siirtyy enemmän kuin 10 prosenttia yhtiön kaikista eläkevastuista vakuutuskannan siirtoon tarvitaan kyseisen työeläkeyhtiön yhtiökokouksen päätös. Vastaanottavan eläkesäätiön puolesta päätöksen vakuutuskannan siirtämisestä hyväksyy eläkesäätiön hallitus. Vakuutuskannan siirtosopimuksen voimaantulo Sopimuksessa on oltava maininta sopimuksen voimaantulosta. Voimaantulolla on merkitystä luovuttavan työeläkeyhtiön ja vastaanottavan eläkesäätiön vastuiden alkamis- ja päättymisajankohdan määrittelemiseksi. Jos varat luovutetaan myöhemmin kuin sopimuksen voimaantulohetkellä, on sovittava siirtyville varoille maksettavasta korosta. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 3

6 2.3. SIIRTYVÄT ELÄKEVASTUUT Vakuutuskannansiirrossa luovuttavasta eläkelaitoksesta siirtyvät työnantajan voimassaolevan vakuutuksen kaikki henkilötasolla laskettavat vastuut mukaan lukien tuntemattomien varaukset sekä vastuisiin liittyvät eläkkeet ja niiden hoitovelvoite. Voimassa olevaan vakuutukseen kuuluvat: 1. työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden varaukset (eläketapahtuma ennen luovutusta, mutta hakemus luovutuksen jälkeen) 2. tasausvastuu (osuus puskurirahastosta yhteisesti maksettavia eläkemenoja varten) 3. työnantajaan sulautuneen ja sulautumisen vuoksi päätetty toisen työnantajan vakuutus, joka on sulautumishetkellä ollut voimassa eläkelaitoksessa 4. voimassa olevaa vakuutusta välittömästi edeltäneet saman työnantajan teknisestä syystä luovuttavassa eläkelaitoksessa päätetyt vakuutukset Eläkevastuiden määrä muodostuu Ennen rahaston siirtoa alkaneista eläkkeistä ja muista etuuksista Rahaston siirtoon mennessä karttuneista, voimassa olevaan vakuutukseen kuuluvista ja kuuluneista henkilöiden vastaisista eläkkeistä ja muista etuuksista Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 4

7 2.4. SIIRTYVÄ VAKAVARAISUUSPÄÄOMA Yleistä vakavaraisuudesta Vakavaraisuuspääomalla tarkoitetaan kaikkia niitä eläkesäätiön varoja, vakuuksia ja niihin rinnastettavia sitoumuksia, jotka ylittävät eläkesäätiön eläkevastuun, velat ja muut niihin rinnastettavat sitoumukset. Eläkesäätiön vakavaraisuus lasketaan eläkevastuiden ja eläkevastuiden katteena olevien varojen suhteena ja vakavaraisuusasema sijoitusomaisuuden riskipitoisuuden perusteella. Lakisääteisessä työeläketurvassa vakavaraisuudella turvataan eläkesäätiön eläkevastuun katteena olevien varojen riittävyys silloinkin kun sijoitustoiminnan tuotot eivät vastaa odotuksia. Vakavaraisuuspääoma Eläkesäätiön eläkevastuu A) jatkuvat eläkevastuut B) päättyneet eläkevastuut Eläkesäätiön velat Eläkesäätiön muut sitoumukset Siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrä Siirtyvän vakavaraisuuspääoman määräytymistapaa muuttui nykyisen kaltaiseksi vuoden 2006 alusta. Määräytymistapaan ja on kuitenkin tehty senkin jälkeen tarkistuksia. Nykyään vakuutuskannan siirrossa luovuttavasta eläkelaitoksesta perustettavaan eläkesäätiöön siirretään toimintapääomaa määrä, joka vastaa sijoitussalkun riskillisyyden perusteella valitun mediaanieläkelaitoksen vakavaraisuusrajan kaksinkertaista määrää. LAKISÄÄTEISTÄ TyEL-VAKUUTUSTOIMINTAA HARJOITTAVAT ELÄKELAITOKSET Mediaanieläkelaitos Finanssivalvonta tekee esityksen siirtyvän vakavaraisuuspääoman prosenttimäärän vahvistamisesta neljännesvuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle (STM), joka vahvistaa siirtyvän Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 5

8 vakavaraisuuspääoman prosenttimäärät voimaan vuosineljänneksittäin ( ),( ), ( ) ja ( ) Siirtyvä vakavaraisuuspääoma lasketaan aina siirrettävän vakuutuskannan perusteella Siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrä välisenä aikana on 20,5 % SIIRTYVÄ TOIMINTAPÄÄOMA 20,5 yksikköä ELÄKEVASTUUT JA VARAT 100 yksikköä Siirtyvän vakavaraisuuspääoman täydentäminen Työnantajan on täydennettävä siirtyvää vakavaraisuuspääomaa jos luovuttavan eläkelaitoksen vakavaraisuus ei mahdollista STM:n asetuksessa määrätyn prosenttimäärän siirtämistä. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa luovuttavan eläkelaitoksen vakavaraisuuspääoma on matalampi kuin siirtyvän vakavaraisuuspääoman prosenttimäärä. Lisäksi työnantaja on velvollinen täydentämään siirtyvää vakavaraisuuspääomaa, jos sopimuksessa siirtyväksi sovitun omaisuuden sijoitusjakauma on riskipitoisuudeltaan sellainen, että vakavaraisuusarvioinnissa vakavaraisuusrajan kaksinkertainen määrä (2xVVR) ei täyty. Käytännössä tällä rajoituksella ei ole merkitystä. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 6

9 2.5. SIIRTYVÄ OMAISUUS Vastaanottavaan eläkesäätiöön siirretään niin paljon omaisuutta, että se vastaa siirrettävien vastuiden ja vakavaraisuuspääoman yhteismäärää. Siirtyvä omaisuus arvostetaan aina käypään arvoon. Toimintapääoma Eläkevastuu Siirtyvän omaisuuden määrä Ensisijaisesti siirretään työnantajasidonnainen omaisuus, jolla on käytännössä merkitystä vain työnantajan omassa toiminnassa kuten työnantajan tarpeisiin rakennettu tai hankittu ja vuokrakäytössä oleva kiinteistö, työnantajan nostamat takaisinlainat, työnantajan sijoituslainat ja joissakin tapauksissa työnantajayhtiön osakkeet. Muu osuus siirtyvästä omaisuudesta on aina rahaa ellei työnantajan ja luovuttavan eläkelaitoksen kesken muuta sovita FINANSSIVALVONNAN SUOSTUMUS Kun sopimus kannansiirrosta on hyväksytty, sille on haettava neljän (4) kuukauden kuluessa Finanssivalvonnan suostumus. Suostumusta haetaan kummankin sopijapuolen yhteisellä hakemuksella. Hakemukseen on liitettävä: 1. jos kysymys on A-eläkesäätiön (lisäeläkesäätiön) yhteyteen perustettavasta uudesta B- osastosta, hakemukseen on liitettävä sääntömuutoshakemus liitteineen 2. pöytäkirjat eläkesäätiön hallituksen ja työeläkeyhtiön hallituksen päätöksistä oikeaksi todistettuina, joissa sopimus on hyväksytty 3. alkuperäinen kannansiirtosopimus allekirjoitettuna (sisältöä eritelty tarkemmin sivulla 3.) - sisältää vakuutusmatemaatikon selvityksen siirrettävistä eläkevastuista - sisältää selvityksen siirtyvästä vakuutuskannasta - sisältää selvityksen siirtyvästä vakavaraisuuspääomasta - sisältää selvityksen siirtyvästä omaisuudesta - sisältää perusteet vakuutuskannan siirtymisestä aiheutuvien kulujen korvaamiselle 4. selvitys sekä luovuttavan työeläkeyhtiön että vastaanottavan eläkesäätiön vakavaraisuusrajasta (1xVVR) 5. selvitys sekä luovuttavan työeläkeyhtiön että vastaanottavan eläkesäätiön vakavaraisuuspääomista Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 7

10 6. selvitys työnantajan täydennysvelvollisuudesta jos vastaanotettavan vakavaraisuuden määrä on vähemmän kuin STM:n asetuksessa säädetty prosenttimäärä eläkevastuista tai jos vastaanotettavan omaisuuden perusteella lasketun toimintapääoman määrä jää alle vakavaraisuusrajan kaksinkertaisen määrän (2xVVR). 7. selvitys siitä, että 5 vuoden karenssi ei estä vakuutuskannan siirtämistä. 8. selvitys vastaanottavan eläkesäätiön ja luovuttavan työeläkeyhtiön välisistä kaupoista sopimusta edeltäneeltä ajalta Vakuutuskannan siirtäminen kuulutetaan Virallisessa lehdessä ja tiedotetaan eläkesäätiön perustavan työnantajan ilmoitustaululla ELÄKESÄÄTIÖN PERUSTAMISMENETTELY PÄÄPIIRTEITTÄIN Alustavat selvittelyt menettelystä ja sopimusneuvottelut luovuttavan eläkelaitoksen kanssa. Eläkesäätiön sääntöjen ja toimintasuunnitelman valmistelua. Esisopimus kannansiirrosta. Työnantajayhtiön hallituksen päätös eläkesäätiön perustamisesta (peruspääoma, sääntöjen ja toimintasuunnitelman hyväksyminen sekä eläkesäätiön väliaikaisen hallituksen jäsenten valinta. Eläkesäätiön hallituksen kokous, jossa valitaan eläkesäätiölle hallituksen puheenjohtaja ja asiamies. Hakemus Finanssivalvontaan eläkesäätiön sääntöjen ja toimintasuunnitelman vahvistamiseksi. Perusilmoitus Finanssivalvonnan ylläpitämään eläkesäätiörekisteriin 3 kuukauden kuluessa sääntöjen vahvistamisesta. Vakuutuskannan siirtosopimuksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Luovuttavan eläkelaitoksen ja eläkesäätiön hallituksen yhteinen hakemus Finanssivalvonnalle 4 kuukauden kuluessa sopimuksen hyväksymisestä. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 8

11 3. ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINNAN ALOITTAMINEN Lakisääteistä eläketurvaa hoitavan (B-eläkesäätiön) varsinaiset perustamistoimet voidaan jakaa kahteen eri vaiheeseen: Ensimmäisessä vaiheessa Finanssivalvontaa pyydetään vahvistamaan B-eläkesäätiön säännöt ja toimintasuunnitelma. Toisessa vaiheessa eläkesäätiön perustamisesta tehdään perusilmoitus Finanssivalvonnan pitämään eläkesäätiörekisteriin ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINNAN ALOITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT Finanssivalvonnalle osoitettu hakemus Hakemuksesta on käytävä selville: mistä ajankohdasta lukien sääntöjen on tarkoitus tulla voimaan eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärä eläkesäätiön perustamiseen liittyviä asioita hoitavan henkilön nimi, osoite ja puhelinnumero perustettavan eläkesäätiön vakavaraisuus ja riskinkantokyky (toimintasuunnitelma) Koska Finanssivalvonta pyytää perustettavan B-eläkesäätiön säännöistä lausunnon Eläketurvakeskukselta. Hakemus on lähetettävä noin 1-3 kuukautta ennen eläkesäätiön toiminnan aloittamista Perustamiskirja Eläkesäätiön perustamisesta on laadittava perustamiskirja, joka on päivättävä ja työnantajayhteisön allekirjoitettava. Tällöin riittää, että työnantajayhteisön toiminimen kirjoittamiseen oikeutetut henkilöt allekirjoittavat perustamiskirjan. Perustamiskirjassa on mainittava: perustajan nimi, kansalaisuus, asuinpaikka ja postiosoite sekä eläkesäätiölle perustettaessa tuleva peruspääoma eli eläkesäätiön varat. ESL:ssa ei ole säännöksiä siitä, miten paljon työnantajayhtiön pitää sijoittaa eläkesäätiöön peruspääomaksi kannansiirtosopimuksessa siirtyvien varojen lisäksi. Tarvittavien varojen määrä riippuu paljolti siitä, missä vaiheessa eläkesäätiö saa käyttöönsä sopimuksessa tarkoitetut varat. Eläkesäätiö tarvitsee joka tapauksessa varoja omiin toiminnanaikaisiin hoitokuluihinsa. Osa peruspääomasta voidaan suorittaa apporttina. Suositeltavaa on, että rahaa koko peruspääomasta olisi vähintään määrä, joka riittää kattamaan eläkesäätiön yhden vuoden hoitokulut, koska eläkesäätiö tarvitsee käteisvaroja käytännön toiminnan hoitamiseen. Peruspääoman on oltava kokonaan maksettu ja eläkesäätiön hallussa ennen eläkesäätiön rekisteröintiä. Perustamiskirjaan on liitettävä toimintasuunnitelma ja ehdotus eläkesäätiön säännöiksi. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 9

12 3.1.2 Eläkesäätiön toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmaan kirjataan keskeiset eläkesäätiön toiminnan aloittamiseen ja tehtävien pitkänjännitteiseen ja menestykselliseen hoitamiseen liittyvät periaatteet: 1. Selvitys eläkesäätiön toiminnasta ja arviot toiminnan kehityksestä - Toimintapiiriin kuuluvien työntekijöiden/eläkkeensaajien lukumäärä ja ikäjakauma ennuste toimintapiiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärän kehityksestä - Arvioitu työnantajan palkkasumma ennuste työnantajan palkkasumman kehityksestä - Vakuutusmatemaatikon ennuste eläkevastuun kehityksestä 2. Selvitys eläkesäätiön vakavaraisuudesta - Arvio eläkesäätiön sijoitustoiminnasta ja vakuutusmatemaatikon selvitys sijoitustoiminnan asettamista toimintapääomavaatimuksista - Selvitys toimintapääoman määrästä ja arvio vakavaraisuuspääoman kehityksestä 3. Selvitys eläkesäätiön riskinkantokyvystä - Vakuutusmatemaatikon selvitys vakuutustoiminnan riskeihin varautumisesta - Vakuutusmatemaatikon arvio kannatusmaksujen (vakuutusmaksujen) kehityksestä 4. Selvitys eläkesäätiön käytännön toiminnan järjestämisestä - Eläkesäätiön päivittäisen toiminnan ja tehtävien hoidon varmistaminen: oma henkilökunta /ostetut palvelut Eläkesäätiön säännöt Finanssivalvonnalle osoitettavaan hakemukseen on liitettävä eläkesäätiön säännöt neljänä samansisältöisenä kappaleena. Eläkesäätiöille on laadittu mallisäännöt yhteistoiminnassa STM:n, Finanssivalvonnan ja Eläketurvakeskuksen edustajien kanssa. Koska kyseessä on lakisääteinen eläketurva, mallisääntöihin ei ole syytä tehdä oleellisia muutoksia. Tarvittaessa säännöistä voi pyytää ennakkolausuntoa Finanssivalvonnalta ennen niiden toimittamista hakemuksen liitteenä. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 10

13 3.1.4 Työnantajan hallituksen kokouspöytäkirja tai ote siitä Eläkesäätiön perustaa työnantaja. Hakemukseen liitetään pöytäkirja tai ote siitä työnantajan hallituksen kokouspöytäkirjasta, jossa eläkesäätiön perustamisesta on päätetty. Tarkoituksenmukaista on samalla valita ESL:n edellyttämät väliaikainen hallitus ja väliaikaiset tilintarkastajat. Työnantaja nimeää väliaikaiseen hallitukseen myös toimintapiirin edustajat ja toimintapiiriä edustavat tilintarkastajat. Sitä ennen työnantajan on kuultava toimintapiirin edustajia Yhtiöjärjestys ja kaupparekisteriote Hakemukseen on liitettävä työnantajaa koskeva yhtiöjärjestys ja kaupparekisteriote PERUSILMOITUS ELÄKESÄÄTIÖREKISTERIIN Finanssivalvonta pitää rekisteriä eläkesäätiöistä. Eläkesäätiö voi aloittaa toimintansa vasta sen jälkeen kun se on merkitty eläkesäätiörekisteriin. Eläkesäätiön perustamisesta on tehtävä perusilmoitus eläkesäätiörekisteriin sen jälkeen kun Vakuutusvalvontavirasto on vahvistanut eläkesäätiön säännöt. Ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa sääntöjen vahvistamisesta. Perustaminen raukeaa, ellei eläkesäätiötä ole ilmoitettu määräajassa eläkesäätiörekisteriin, tai jos rekisteröinti jostain syystä evätään. Jos rekisteri-ilmoitusta ei ole tehty kolmen kuukauden kuluessa eläkesäätiön perustamisesta, työnantaja ei menetä oikeuttaan perustaa eläkesäätiötä, vaan se voi aloittaa perustamismenettelyn uudestaan. Finanssivalvonta lähettää rekisteri-ilmoituslomakkeen sääntöjen vahvistamispäätöksen mukana. Jos eläkesäätiön toiminnan aloittamisella on kiire, rekisteri-ilmoituksen voi tehdä jo sääntöjen vahvistamishakemuksen yhteydessä. Rekisteri-ilmoituksessa on oltava eläkesäätiön: hallituksen kaikkien jäsenten vakuutus siitä, että peruspääoma on kokonaan maksettu ja eläkesäätiön hallussa tilintarkastajien todistus peruspääomaa koskevien säännösten noudattamisesta. Hallituksen vakuutuksen allekirjoittavat hallituksen varsinaiset jäsenet. Varajäsen allekirjoittaa vakuutuksen ainoastaan silloin, kun varsinainen jäsen on estynyt. Perusilmoituslomakkeessa on edellä tarkoitettua vakuutusta ja todistusta koskevat kohdat. Ne voidaan myös liittää erillisinä asiakirjoina perusilmoitukseen. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 11

14 4. ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAPIIRI Toimintapiiriin kuuluvat eli eläkesäätiössä vakuutetut henkilöt Lähtökohtaisesti työnantaja voi vakuuttaa vain työsuhteessa olevia. Poikkeuksena tästä ovat jäljempänä selostetut luottamustoimessa olevat henkilöt ja ulkomaille lähetetyt työntekijät. Työntekijän eläkelain voimaantulon jälkeen alkaen eläkesäätiössä voidaan vakuuttaa laajasti yksityisellä alalla toimivat työntekijät lukuun ottamatta merimieseläkelaissa tarkoitettuja työntekijöitä. Eläkesäätiön myöntämän eläketurvan ei tarvitse kattaa koko henkilökuntaa, vaan se voidaan rajoittaa koskemaan esimerkiksi toimihenkilö- tai työntekijäasemassa olevia henkilöitä. Toimintaa ei sen sijaan voida rajoittaa koskemaan vain tiettyjä nimeltä mainittuja henkilöitä. TyEL-toiminta Työnantaja voi vakuuttaa B-eläkesäätiössä ja AB-eläkesäätiön B-osastossa vapaaehtoisesti myös luottamustoimessa olevat henkilöt ja ulkomaille lähetetyt työntekijät. Ulkomaantyökomennus Yritystoiminnan kansainvälistyessä väliaikaisesti ulkomailla työskentelevien henkilöiden määrä on jatkuvasti kasvanut. Myös ulkomaankomennuksille lähetettyjen työntekijöiden eläketurvasta on huolehdittava. Vapaaehtoinen TyEL-eläketurva Eläkesäätiön säännöissä voidaan määrätä, että toimintapiiriin voi kuulua sellainen työnantajan muuhun Euroopan talousalueella tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevaan valtioon lähettämä työntekijä, joka on työnantajan kanssa samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvan yrityksen palveluksessa. Toimintapiiriin kuuluminen on tällöin mahdollista, vaikka työntekijä ei ulkomaan komennuksen aikana ole työsuhteessa eläkesäätiön työnantajaan. Ulkomaisena työnantajana voi olla suomalaisen lähettäjäyrityksen ulkomainen: emoyhtiö tytäryhtiö sisaryhtiö osakkuusyhtiö, jossa suomalainen lähettäjätyönantaja on vähemmistöosakkaana tai yritys, jossa suomalaisella lähettäjätyönantajalla on määräämisvaltaa. Se, milloin eläkesäätiön työnantajalla on ulkomaisessa työnantajayrityksessä sellaista määräämisvaltaa, että säännöstä voidaan soveltaa, ratkaistaan tapauskohtaisesti. Säännös on tarkoitettu joustavaksi. Vähäinenkin osuus yrityksessä riittää. Edellä tarkoitettu työntekijä kuuluu toimintapiiriin siinä tapauksessa, että siitä on nimenomainen määräys säännöissä. Tämä koskee kuitenkin vain vapaaehtoista lisäeläketurvaa ja vapaaehtoista vakuuttamista. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 12

15 Eläkkeensaajan kuuluminen toimintapiiriin Eläkesäätiön säännöissä voidaan määrätä, että eläkesäätiöltä eläkettä saava henkilö kuuluu toimintapiiriin. Tämä koskee sekä vapaaehtoista lisäeläketurvaa että TyEL-eläketurvaa. Eläkkeensaajat eivät voi kuulua eläkesäätiön toimintapiiriin ilman nimenomaista sääntöjen määräystä. Perhe-eläkkeensaajia ei kuitenkaan voida sisällyttää toimintapiirin. Eläkesäätiön toimintapiirin laajentaminen siten, että myös eläkkeensaajat kuuluvat toimintapiirin on käyttökelpoinen ratkaisu erityisesti silloin, kun eläkesäätiö ei muuten täyttäisi toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden vähimmäislukumäärää. 5. MUUT VALMISTELEVAT TOIMENPITEET Vakuutusmatemaatikko Eläkesäätiöllä on oltava vakuutusteknisten laskelmien ja selvitysten laatimista varten Vakuutusvalvontaviraston hyväksymä vakuutusmatemaatikko (SHV). Vakuutusmatemaatikon ei tarvitse olla työsuhteessa eläkesäätiöön, vaan eläkesäätiö voi ostaa tarvitsemansa vakuutustekniset palvelut vakuutusmatemaatikolta tai palvelutoimistolta. Vakuutusteknisten palvelujen toimittamiseen erikoistuneet palvelutoimistot tarjoavat tarvittaessa laajempaakin palvelua aina täydelliseen hoitopalveluun saakka. Vakuutusteknisistä palveluista on syytä sopia ajoissa jo ennen eläkesäätiön toiminnan alkamista. Tietoja vakuutusmatemaatikoista ja palvelutoimistoista saa Eläkesäätiöyhdistykseltä. Asiantuntijalääkäri Lakisääteistä eläketurvaa hoitava B-eläkesäätiö tarvitsee työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisemista varten asiantuntijalääkärin, joka antaa hakemuksesta oman lausuntonsa. Asiantuntijalääkärinä ei voi käyttää hoitavana lääkärinä toimivaa työpaikkalääkäriä. Ilmoitus verovirastolle Koska eläkesäätiö toimii "veronkantajana" eläkkeitä maksaessaan, sen on tehtävä kotipaikkakuntansa verovirastolle työnantajan aloittamisilmoitus. Ilmoitus voidaan tehdä Y1-lomakkeella. Eläkesäätiöyhdistykseltä saa yksityiskohtaiset ohjeet eläkesäätiön perustamisesta sekä tiedot vakuutuksen siirron vaikutuksista esimerkiksi myönnettyihin lainoihin. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 13

16 Tärkeät osoitteet ja puhelinnumerot: Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Kalevankatu 13, Helsinki, puh Internet-kotisivut Palveluyhtiöt: Porasto Oy Larin Kyöstin tie 8, Helsinki, puh Innova Henkilöstörahasto- ja Eläkepalvelu Oy Pl 300, Helsinki Käyntiosoite Bulevardi 56, Helsinki, puh Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 14

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry ELÄKESÄÄTIÖN PERUSTAMINEN 1 1. TYÖNANTAJA TAI TYÖNANTAJAT PERUSTAJINA 1 2. RAHASTONSIIRTO JA ELÄKESÄÄTIÖN PERUSTAMINEN 1 2.1. TyEL-RAHASTONSIIRRON EDELLYTYKSET 2 2.2. SOPIMUS

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä. annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä. annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain 88 ja 100 a :n ja vakuutuskassalain 132 ja 134 :n muuttamisesta Asia Hallitus on

Lisätiedot

2 1 Eläkesäätiö toimii eläkesäätiölain (jäljempänä ESL) 2 :ssä ja 13 luvussa tarkoitettuna B yhteiseläkesäätiönä.

2 1 Eläkesäätiö toimii eläkesäätiölain (jäljempänä ESL) 2 :ssä ja 13 luvussa tarkoitettuna B yhteiseläkesäätiönä. ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYS ESY 2017 B yhteiseläkesäätiön mallisäännöt (tasaava kirjanpitojärjestelmä ELÄKESÄÄTIÖN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 1 Eläkesäätiön nimi on 2 Eläkesäätiön kotipaikka on ELÄKESÄÄTIÖN MUOTO 2

Lisätiedot

Maksuperusteinen lisäeläke oman eläkesäätiön kautta

Maksuperusteinen lisäeläke oman eläkesäätiön kautta Maksuperusteinen lisäeläke oman eläkesäätiön kautta Eläkesäätiöyhdistys ESY www.elakesaatioyhdistys.fi 1 Maksuperusteinen lisäeläke oman eläkesäätiön kautta Työnantajalla on mahdollisuus hoitaa johdon

Lisätiedot

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7.

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7. Määräykset 5/2012 Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet Dnro FIVA 3/01.00/2012 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 253. Asetus. maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 253. Asetus. maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 253 266 SISÄLLYS N:o Sivu 253 maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta... 745 254

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain 88 ja 100 a :n ja vakuutuskassalain 132 ja 134 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Hoitavatko yksityiset eläkesäätiöt sijoituksiaan toisin Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry // 2.4.2014 Pasi Strömberg Eläkesäätiöt ja eläkekassat Eläkesäätiö on yhden työnantajan

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 305/2015 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vakuutuskassalain ja eläkesäätiölain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutuskassalakia siten, että eläkekassan

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Laki. muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin

Laki. muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin EV 33/1999 vp - HE 44/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 299/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 299/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan EDUSKUNNAN VASTAUS 299/2010 vp Hallituksen esitys laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Osasto/käsi:telijä Abdeinlng/handl&are su/vesa Ronkainen YLEISKIRJE B 1/93 1 Päivämäärä Datum 16.4.1993 Ty6eldkelaitoksille VALTION ELAXERAHACTOON SUORITETTAVAN

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016)

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016) Esikuntapalvelut Lausunto 18.5.2016 Kela 1/29/2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

Määräykset 4/2012 ja 5/2012: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset 4/2012 ja 5/2012: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Palautelomake 1 (6) Määräykset 4/2012 ja 5/2012: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Finanssivalvonnan vastaus Yleiset kommentit Innova Palvelut Oy: Laskuperusteisiin

Lisätiedot

Laki maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa 27.3.2009/173

Laki maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa 27.3.2009/173 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2009» 27.3.2009/173 27.3.2009/173 Seurattu SDK 919/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007.

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007. HAKEMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE Pyydämme, että Patentti- ja rekisterihallitus myöntäisi luvan NNsäätiö nimisen säätiön perustamiseen ja vahvistaisi säätiön säännöt. Helsingissä 6. päivänä syyskuuta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Perustelut laskuperustehakemukselle

Perustelut laskuperustehakemukselle Perustelut laskuperustehakemukselle Yrittäjien eläkekassa Oma asetettiin selvitystilaan huhtikuussa 2012. Eläkekassan toimintapääoman alhainen taso osoittautui esteeksi sille, että eläkekassan vakuutustoiminnan

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

HE 95/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

HE 95/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT HE 95/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eläkesäätiölakia ja vakuutuskassalakia

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ 5.9.2017 2 SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY Karjalan Tekstiilipalvelu Oy (Y-tunnus: 0167870-2),

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut

Muut tuotot Muut kulut 1012 N:o 260 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksut Muiden eläkkeiden vakuutusmaksut Jäsenten vakuutusmaksut Maksuperusteisista järjestelyistä

Lisätiedot

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190 1991 vp - HE 190 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 15 b :n ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 27.2.2014 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 32,3 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,1 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2009 2008 % Vakuutusmaksutulo, milj. 371,6 335,4 10,8 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 317,2 276,8 14,6

Lisätiedot

Päätös. Laki. eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 47/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eläkelaitosten vakavaraisuutta

Lisätiedot

Yksityisen eläkesäätiön perustaminen. Rahapäivä 20.9.2007 Finlandia-talo. Kalervo Koistinen aktuaari Oy Porasto Ab

Yksityisen eläkesäätiön perustaminen. Rahapäivä 20.9.2007 Finlandia-talo. Kalervo Koistinen aktuaari Oy Porasto Ab Yksityisen eläkesäätiön perustaminen Rahapäivä 20.9.2007 Finlandia-talo Kalervo Koistinen aktuaari Oy Porasto Ab 1 Oy Porasto Ab Johtava eläkekassojen ja eläkesäätiöiden palveluyhtiö Perustettu 1967 Liikevaihto

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS

VILRA-SOPIMUS VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

Hallitus. Toiminimi ja kotipaikka. Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit. Osakkuus. 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Hallitus. Toiminimi ja kotipaikka. Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit. Osakkuus. 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Yhtiöjärjestys Toiminimi ja kotipaikka 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, ruotsiksi Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma ja englanniksi Varma Mutual Pension Insurance

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa

Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa 18.11.2013 Kuvaus fuusioasiassa ja karkea arvio kustannuksista Seuraavassa sopimuksen mukaan kuvaus fuusioprosessista. Kunkin kaupparekisterivaiheen kohdalla on kerrottu kaupparekisterimaksuista. Lopussa

Lisätiedot

SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE

SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE 1 SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE 1. Sopimuksen osapuolet 1.1.Luovuttaja: Enonkosken

Lisätiedot

Täyttäkää vaiheittain (I vaihe tai III vaihe) sen mukaan mikä vaihe sulautumisesta nyt ilmoitetaan

Täyttäkää vaiheittain (I vaihe tai III vaihe) sen mukaan mikä vaihe sulautumisesta nyt ilmoitetaan TOIMINIMI (täyttäkää aina) Sulautumisen vastaanottava säätiö / Kombinaatiosulautumisessa syntyvä säätiö n nimi Y-tunnus Sulautuvat säätiöt / osakeyhtiöt / asunto-osakeyhtiöt / osuuskunnat / asunto-osuuskunnat

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Työeläkelaitosten vakavaraisuus Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

LAUSUNTO NS. VANHOISTA ELÄKKEISTÄ AIHEUTUVIEN VASTUIDEN ARVON- MÄÄRITYKSESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO NS. VANHOISTA ELÄKKEISTÄ AIHEUTUVIEN VASTUIDEN ARVON- MÄÄRITYKSESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 3/96 KUNTAJAOSTO Tämä lausunto on kumottu 7.4.2009 ja korvattu lausunnolla 89/2009 16.9.1996 LAUSUNTO NS. VANHOISTA ELÄKKEISTÄ AIHEUTUVIEN VASTUIDEN ARVON- MÄÄRITYKSESTÄ

Lisätiedot

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta. Timo Toropainen, toimitusjohtaja

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta. Timo Toropainen, toimitusjohtaja Organisaation/henkilön nimi: Eläkesäätiöyhdistys ESY ry / Ilmoita mikäli lausunto tulee merkitä salaiseksi: salainen/julkinen Timo Toropainen, toimitusjohtaja hallintoa koskevien määräysten ja Lausunnot

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

1981 vp. n:o 177. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1981 vp. n:o 177. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1981 vp. n:o 177 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion eläkelain mukaisen eläketurvan piiriin kuuluvat myös ulkomaan kansalaiset

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta /2012 Laki. työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta /2012 Laki. työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 2012 442/2012 Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2012 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 /

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / 214 29.8.214 1 ASIAKASMÄÄRÄ HIENOISESSA KASVUSSA Vakuutusten lukumäärä 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 TyEL-vakuutukset

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Työeläkelaitosten vakavaraisuus Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, ruotsiksi

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUS VUODELLE 2010: VAKUUTUSKANTALOMAKKEEN OSA II / YEL-KASSAN VAKUUTUS- TEKNINEN TUTKIMUS

TÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUS VUODELLE 2010: VAKUUTUSKANTALOMAKKEEN OSA II / YEL-KASSAN VAKUUTUS- TEKNINEN TUTKIMUS ELÄKETURVAKESKUS 1.12.2010 1 (8) TÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUS VUODELLE 2010: VAKUUTUSKANTALOMAKKEEN OSA II / YEL-KASSAN VAKUUTUS- TEKNINEN TUTKIMUS Sisällysluettelo 1 TÄYTTÖOHJE... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Muuttaa/lisätä: Määräys- ja ohjekokoelman eläkesäätiöille Dnro 12/002/2001 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen

Muuttaa/lisätä: Määräys- ja ohjekokoelman eläkesäätiöille Dnro 12/002/2001 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen MÄÄRÄYS/OHJE Eläkesäätiöille 19.02.2009 Dnro 2/101/2009 Valtuutussäännökset: Eläkesäätiölaki (1774/1995) 42 Voimassaoloaika: 22.12.2008 31.12.2010 Muuttaa/lisätä: Määräys- ja ohjekokoelman eläkesäätiöille

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen Määräykset ja ohjeet Vakuutusyhtiöt Eläkekassat Eläkesäätiöt Antopäivä 1.2.2011 Voimaantulopäivä 1.2.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Yritystilat Oy:n välillä

LUOVUTUSSOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Yritystilat Oy:n välillä LUOVUTUSSOPIMUS n kaupungin ja n Yritystilat Oy:n välillä 1. Sopijapuolet 1.1. n kaupunki Yritys- ja yhteisötunnus: 0166906-4 Kotipaikka ja osoite:, Olavinkatu 27, 57130 jälj. Luovuttaja 1.2. n Yritystilat

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, säädetään: 1 of 58 27/05/2011 10:45 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1995» 29.12.1995/1774 29.12.1995/1774 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eläkesäätiölaki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE KANGASALAN KUNTA 6.6.2016 LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE Sisällys 1. SOPIJAPUOLET... 1 2. MÄÄRITELMÄT... 1 3. SOPIMUKSEN TAUSTA... 1 4. LIIKKEENLUOVUTUS

Lisätiedot

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin Yhdistys- ja säätiöasiat Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, HELSINKI Postiosoite: PL 1190, 00101 HELSINKI Puhelin: 029 509 5959 Faksi: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Päätöksen postitusosoite

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 2396 N:o 839 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

KESKUS- KAUPPAKAMARI 1(2) Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajille

KESKUS- KAUPPAKAMARI 1(2) Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajille KESKUS- KAUPPAKAMARI HAKIJA TIEDOKSIANTAA 1(2) 6.8.2014 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajille Asianumero: L 3/2014 VÄLIMIESOIKEUDEN MÄÄRÄÄMINEN ASIASSA RENIDEO HOLDING OY / ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2014 Keskeiset tunnusluvut 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 510,1 807,7 1 602,7 Eläkkeensaajille maksetut

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Keskinäisen vakuutusyhtiön Eläke-Fennian hallituksen ehdotus kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle

Keskinäisen vakuutusyhtiön Eläke-Fennian hallituksen ehdotus kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle 1 (1) Keskinäisen vakuutusyhtiön Eläke-Fennian hallituksen ehdotus 19.6.2013 kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle Hallitus ehdottaa Eläke-Fennian ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Vakuutusosasto MÄÄRÄYS Valtuutussäännökset: 29.2.2000 Eläkesäätiölain muuttamisesta annetun Dnro 10/02/2000 lain (85/1999) 137 a Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot