Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry"

Transkriptio

1 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

2 ELÄKESÄÄTIÖN PERUSTAMINEN 1 1. TYÖNANTAJA TAI TYÖNANTAJAT PERUSTAJINA 1 2. KANNANSIIRTO JA ELÄKESÄÄTIÖN PERUSTAMINEN TyEL-KANNANSIIRRON EDELLYTYKSET SOPIMUS KANNANSIIRROSTA 3 Vakuutuskannan siirtosopimuksen voimaantulo SIIRTYVÄT ELÄKEVASTUUT SIIRTYVÄ VAKAVARAISUUSPÄÄOMA 5 Yleistä vakavaraisuudesta 5 Siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrä 5 Siirtyvän vakavaraisuuspääoman täydentäminen SIIRTYVÄ OMAISUUS FINANSSIVALVONNAN SUOSTUMUS ELÄKESÄÄTIÖN PERUSTAMISMENETTELY PÄÄPIIRTEISSÄÄN 9 3. ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINNAN ALOITTAMINEN ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINNAN ALOITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT 9 Finanssivalvonnalle osoitettu hakemus Perustamiskirja Eläkesäätiön toimintasuunnitelma Eläkesäätiön säännöt Työnantajan hallituksen kokouspöytäkirja tai ote siitä Yhtiöjärjestys ja kaupparekisteriote PERUSILMOITUS ELÄKESÄÄTIÖREKISTERIIN ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAPIIRI 12 Toimintapiiriin kuuluvat eli eläkesäätiössä vakuutetut henkilöt 12 TyEL-toiminta 12 Ulkomaantyökomennus 12 Vapaaehtoinen TyEL-eläketurva 12 Eläkkeensaajan kuuluminen toimintapiiriin MUUT VALMISTELEVAT TOIMENPITEET 13 Vakuutusmatemaatikko 13 Asiantuntijalääkäri 13 Ilmoitus verovirastolle 13 TÄRKEÄT OSOITTEET JA PUHELINNUMEROT 14 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Palveluyhtiöt: Porasto Oy ja Innova Henkilöstörahasto- ja Eläkepalvelu Oy

3 ELÄKESÄÄTIÖN PERUSTAMINEN Esitteessä käsitellään työntekijäin eläkelain (jäljempänä TyEL) mukaisia lakisääteisiä eläkkeitä ja muita etuuksia hoitavan eläkesäätiön perustamista. Yhteiseläkesäätiöllä tarkoitetaan usean työnantajan perustamaa yhteiseläkesäätiötä. Yhteiseläkesäätiön voivat perustaa esim. samaan konserniin kuuluvat työnantajat. 1. TYÖNANTAJA TAI TYÖNANTAJAT PERUSTAJINA TyEL-eläketurvaa hoitavan eläkesäätiön voi perustaa työnantaja tai työnantajien ryhmä, joilla on vähintään 300 työntekijää. Yhteisötyönantajalla on oltava kotipaikka jossain ETA-valtiossa. Vajaavaltainen, konkurssissa oleva tai liiketoimintakieltoon määrätty työnantaja ei voi perustaa eläkesäätiötä. Eläkesäätiö voidaan perustaa Suomessa harjoitettavan toiminnan piirissä työskenteleviä työntekijöitä varten. Lisäksi eläkesäätiön toimintapiiriin voi kuulua työnantajan ulkomaille lähettämä työntekijä. ABtai B-eläkesäätiötä ei kuitenkaan voida perustaa, jos tarkoituksena on järjestää pelkästään ulkomaille lähetettyjen työntekijöiden eläketurva. Eläkesäätiön perustamisesta on laadittava perustamiskirja. Perustamiskirjaan liitetään eläkesäätiön säännöt ja toimintasuunnitelma. Eläkesäätiön säännöille ja sääntömuutoksille on haettava Finanssivalvonnan suostumus. Uusi eläkesäätiö on ilmoitettava säädetyssä määräajassa rekisteröitäväksi eläkesäätiörekisteriin. 2. KANNANSIIRTO JA ELÄKESÄÄTIÖN PERUSTAMINEN Vakuutuskannan siirtäminen työeläkeyhtiöstä perustettavaan tai jo perustettuun eläkesäätiöön tuli mahdolliseksi Muutos mahdollisti eläkesäätiön perustamisen takautuvien eläkevastuiden ja niitä vastaavien varojen sekä vakavaraisuuspääoman kanssa. Aikaisemmin eläkesäätiön perustaminen oli mahdollista vain ilman kannansiirtoa siten, että kaikki eläkesäätiön perustamishetkeen mennessä kertyneet työnantajakohtaiset eläkevastuut, niitä vastaavat varat ja toimintapääoma jäivät työeläkeyhtiöön. Eläkesäätiön perustamistoimista säädetään eläkesäätiölaissa /1774. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 1

4 2.1. TyEL-KANNANSIIRRON EDELLYTYKSET Eläkesäätiön voi perustaa vakuutuskannan siirtona, jos työnantajalla tai konserniin kuuluvilla työnantajilla on yhteensä vähintään 300 työntekijää ja kullakin yksittäisellä työnantajalla on kuitenkin vähintään 50 työntekijää. Rajoitukset lasketaan aina työeläkekohtaisesti ESIMERKKI: Työeläkevakuutusyhtiö Xa Työnantaja Ya toimintapiiri 290 hlöä Työnantaja Yb, toimintapiiri 108 hlöä B-yhteiseläkesäätiö Toimintapiirit yhteensä 450 hlöä Työnantaja Yc toimintapiiri 52 hlöä Yhteiseläkesäätiöön voidaan liittää myös alle 50 työntekijän yrityksiä jos koko yhteiseläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärä on kuitenkin vähintään 300 työntekijää. Alle 50 työntekijän TyEL-vakuutuksia eli rahastoja ei tällöin kuitenkaan siirretä. Sopimusneuvotteluja kannansiirrosta voidaan käydä työnantajan ja työeläkeyhtiön välillä, mutta varsinaisen sopimuksen osapuolina ovat aina perustettava eläkesäätiö ja työeläkeyhtiö. Eläkesäätiö on perustettava ennen kannansiirtosopimusken allekirjoittamista. Perustamis-menettelystä kerrotaan tarkemmin sivuilla Toiminnan pitkäjänteisyyden takaamiseksi edellytetään, että edellisestä kannansiirrosta on kulunut aikaa vähintään 5 vuotta. Tätä vaatimusta ei sovelleta vakuutustoiminnan pakollisiin luovutuksiin. Kannansiirtosopimukselle on haettava neljän (4) kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä Finanssivalvonnan suostumus. Hakemusta arvioidessaan Finanssivalvonnan on huolehdittava, että kannansiirrolla ei loukata vakuutusten käsittämiä etuja ja että toimenpide ei vaaranna vakuutustoiminnan tervettä kehitystä. Harkinta on yksinomaan laillisuusharkintaa. Uuden eläkesäätiön tulee täyttää laeissa säädetyt toimintavaatimukset. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 2

5 2.2. SOPIMUS KANNANSIIRROSTA Kannansiirto on vakuutuskantaa ja varoja luovuttavan työeläkeyhtiön ja työnantajan perustettavan eläkesäätiön välinen sopimus. Sopimuksessa on huomioitava mm: 1. Sopimusosapuolet (eläkelaitokset) 2. Siirtyvä vakuutuskanta työnantajat, eläkejärjestelynumerot ja vakuutettujen piiri 3. Vakuutusmatemaatikon arvio siirtyvistä eläkevastuista. Vastuulaskenta tehdään yleensä sopimuksen voimaantulohetken päivän mukaisena. Jos luovutushetki on kuukauden ensimmäinen päivä, vastuunlaskentahetki on yleensä edellisen kuukauden viimeinen päivä. Ellei siirtyvien vastuiden määrä ole vielä tarkasti selvillä sopimuksen voimaantullessa on sopimuksessa tai sen liitteissä ilmoitettava ne menettelytavat, joiden perusteella vastuiden ja niitä vastaavien varojen määrä tarkistetaan. 4. Siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrä 5. Siirtyvien varojen erittely: Työnantajasidonnainen omaisuus, omaisuuslajit ja arvostusperiaatteet (käypä arvo). Ellei siirtyvien vastuiden määrä ei ole vielä tarkasti selvillä sopimuksen voimaantullessa on sopimuksessa tai sen liitteissä ilmoitettava ne menettelytavat, joiden perusteella vastuiden ja niitä vastaavien varojen määrä tarkistetaan. 6. Eläketurvakeskuksen kautta selvitettävien ja maksettavien erien vastuukysymykset (mm. vastuuvajaus ja tasausmaksut) 7. Vakuutuskannan siirtämisestä aiheutuvien kohtuullisten kulujen korvaaminen 8. Sopimuksen voimaantuloaika Vakuutuskantaa luovuttavan työeläkeyhtiön hallitus tekee päätöksen luovuttamisesta ellei kannansiirto koske yli 10 prosenttia yhtiön kaikista eläkevastuista. Jos sopimuksessa siirtyy enemmän kuin 10 prosenttia yhtiön kaikista eläkevastuista vakuutuskannan siirtoon tarvitaan kyseisen työeläkeyhtiön yhtiökokouksen päätös. Vastaanottavan eläkesäätiön puolesta päätöksen vakuutuskannan siirtämisestä hyväksyy eläkesäätiön hallitus. Vakuutuskannan siirtosopimuksen voimaantulo Sopimuksessa on oltava maininta sopimuksen voimaantulosta. Voimaantulolla on merkitystä luovuttavan työeläkeyhtiön ja vastaanottavan eläkesäätiön vastuiden alkamis- ja päättymisajankohdan määrittelemiseksi. Jos varat luovutetaan myöhemmin kuin sopimuksen voimaantulohetkellä, on sovittava siirtyville varoille maksettavasta korosta. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 3

6 2.3. SIIRTYVÄT ELÄKEVASTUUT Vakuutuskannansiirrossa luovuttavasta eläkelaitoksesta siirtyvät työnantajan voimassaolevan vakuutuksen kaikki henkilötasolla laskettavat vastuut mukaan lukien tuntemattomien varaukset sekä vastuisiin liittyvät eläkkeet ja niiden hoitovelvoite. Voimassa olevaan vakuutukseen kuuluvat: 1. työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden varaukset (eläketapahtuma ennen luovutusta, mutta hakemus luovutuksen jälkeen) 2. tasausvastuu (osuus puskurirahastosta yhteisesti maksettavia eläkemenoja varten) 3. työnantajaan sulautuneen ja sulautumisen vuoksi päätetty toisen työnantajan vakuutus, joka on sulautumishetkellä ollut voimassa eläkelaitoksessa 4. voimassa olevaa vakuutusta välittömästi edeltäneet saman työnantajan teknisestä syystä luovuttavassa eläkelaitoksessa päätetyt vakuutukset Eläkevastuiden määrä muodostuu Ennen rahaston siirtoa alkaneista eläkkeistä ja muista etuuksista Rahaston siirtoon mennessä karttuneista, voimassa olevaan vakuutukseen kuuluvista ja kuuluneista henkilöiden vastaisista eläkkeistä ja muista etuuksista Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 4

7 2.4. SIIRTYVÄ VAKAVARAISUUSPÄÄOMA Yleistä vakavaraisuudesta Vakavaraisuuspääomalla tarkoitetaan kaikkia niitä eläkesäätiön varoja, vakuuksia ja niihin rinnastettavia sitoumuksia, jotka ylittävät eläkesäätiön eläkevastuun, velat ja muut niihin rinnastettavat sitoumukset. Eläkesäätiön vakavaraisuus lasketaan eläkevastuiden ja eläkevastuiden katteena olevien varojen suhteena ja vakavaraisuusasema sijoitusomaisuuden riskipitoisuuden perusteella. Lakisääteisessä työeläketurvassa vakavaraisuudella turvataan eläkesäätiön eläkevastuun katteena olevien varojen riittävyys silloinkin kun sijoitustoiminnan tuotot eivät vastaa odotuksia. Vakavaraisuuspääoma Eläkesäätiön eläkevastuu A) jatkuvat eläkevastuut B) päättyneet eläkevastuut Eläkesäätiön velat Eläkesäätiön muut sitoumukset Siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrä Siirtyvän vakavaraisuuspääoman määräytymistapaa muuttui nykyisen kaltaiseksi vuoden 2006 alusta. Määräytymistapaan ja on kuitenkin tehty senkin jälkeen tarkistuksia. Nykyään vakuutuskannan siirrossa luovuttavasta eläkelaitoksesta perustettavaan eläkesäätiöön siirretään toimintapääomaa määrä, joka vastaa sijoitussalkun riskillisyyden perusteella valitun mediaanieläkelaitoksen vakavaraisuusrajan kaksinkertaista määrää. LAKISÄÄTEISTÄ TyEL-VAKUUTUSTOIMINTAA HARJOITTAVAT ELÄKELAITOKSET Mediaanieläkelaitos Finanssivalvonta tekee esityksen siirtyvän vakavaraisuuspääoman prosenttimäärän vahvistamisesta neljännesvuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle (STM), joka vahvistaa siirtyvän Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 5

8 vakavaraisuuspääoman prosenttimäärät voimaan vuosineljänneksittäin ( ),( ), ( ) ja ( ) Siirtyvä vakavaraisuuspääoma lasketaan aina siirrettävän vakuutuskannan perusteella Siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrä välisenä aikana on 20,5 % SIIRTYVÄ TOIMINTAPÄÄOMA 20,5 yksikköä ELÄKEVASTUUT JA VARAT 100 yksikköä Siirtyvän vakavaraisuuspääoman täydentäminen Työnantajan on täydennettävä siirtyvää vakavaraisuuspääomaa jos luovuttavan eläkelaitoksen vakavaraisuus ei mahdollista STM:n asetuksessa määrätyn prosenttimäärän siirtämistä. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa luovuttavan eläkelaitoksen vakavaraisuuspääoma on matalampi kuin siirtyvän vakavaraisuuspääoman prosenttimäärä. Lisäksi työnantaja on velvollinen täydentämään siirtyvää vakavaraisuuspääomaa, jos sopimuksessa siirtyväksi sovitun omaisuuden sijoitusjakauma on riskipitoisuudeltaan sellainen, että vakavaraisuusarvioinnissa vakavaraisuusrajan kaksinkertainen määrä (2xVVR) ei täyty. Käytännössä tällä rajoituksella ei ole merkitystä. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 6

9 2.5. SIIRTYVÄ OMAISUUS Vastaanottavaan eläkesäätiöön siirretään niin paljon omaisuutta, että se vastaa siirrettävien vastuiden ja vakavaraisuuspääoman yhteismäärää. Siirtyvä omaisuus arvostetaan aina käypään arvoon. Toimintapääoma Eläkevastuu Siirtyvän omaisuuden määrä Ensisijaisesti siirretään työnantajasidonnainen omaisuus, jolla on käytännössä merkitystä vain työnantajan omassa toiminnassa kuten työnantajan tarpeisiin rakennettu tai hankittu ja vuokrakäytössä oleva kiinteistö, työnantajan nostamat takaisinlainat, työnantajan sijoituslainat ja joissakin tapauksissa työnantajayhtiön osakkeet. Muu osuus siirtyvästä omaisuudesta on aina rahaa ellei työnantajan ja luovuttavan eläkelaitoksen kesken muuta sovita FINANSSIVALVONNAN SUOSTUMUS Kun sopimus kannansiirrosta on hyväksytty, sille on haettava neljän (4) kuukauden kuluessa Finanssivalvonnan suostumus. Suostumusta haetaan kummankin sopijapuolen yhteisellä hakemuksella. Hakemukseen on liitettävä: 1. jos kysymys on A-eläkesäätiön (lisäeläkesäätiön) yhteyteen perustettavasta uudesta B- osastosta, hakemukseen on liitettävä sääntömuutoshakemus liitteineen 2. pöytäkirjat eläkesäätiön hallituksen ja työeläkeyhtiön hallituksen päätöksistä oikeaksi todistettuina, joissa sopimus on hyväksytty 3. alkuperäinen kannansiirtosopimus allekirjoitettuna (sisältöä eritelty tarkemmin sivulla 3.) - sisältää vakuutusmatemaatikon selvityksen siirrettävistä eläkevastuista - sisältää selvityksen siirtyvästä vakuutuskannasta - sisältää selvityksen siirtyvästä vakavaraisuuspääomasta - sisältää selvityksen siirtyvästä omaisuudesta - sisältää perusteet vakuutuskannan siirtymisestä aiheutuvien kulujen korvaamiselle 4. selvitys sekä luovuttavan työeläkeyhtiön että vastaanottavan eläkesäätiön vakavaraisuusrajasta (1xVVR) 5. selvitys sekä luovuttavan työeläkeyhtiön että vastaanottavan eläkesäätiön vakavaraisuuspääomista Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 7

10 6. selvitys työnantajan täydennysvelvollisuudesta jos vastaanotettavan vakavaraisuuden määrä on vähemmän kuin STM:n asetuksessa säädetty prosenttimäärä eläkevastuista tai jos vastaanotettavan omaisuuden perusteella lasketun toimintapääoman määrä jää alle vakavaraisuusrajan kaksinkertaisen määrän (2xVVR). 7. selvitys siitä, että 5 vuoden karenssi ei estä vakuutuskannan siirtämistä. 8. selvitys vastaanottavan eläkesäätiön ja luovuttavan työeläkeyhtiön välisistä kaupoista sopimusta edeltäneeltä ajalta Vakuutuskannan siirtäminen kuulutetaan Virallisessa lehdessä ja tiedotetaan eläkesäätiön perustavan työnantajan ilmoitustaululla ELÄKESÄÄTIÖN PERUSTAMISMENETTELY PÄÄPIIRTEITTÄIN Alustavat selvittelyt menettelystä ja sopimusneuvottelut luovuttavan eläkelaitoksen kanssa. Eläkesäätiön sääntöjen ja toimintasuunnitelman valmistelua. Esisopimus kannansiirrosta. Työnantajayhtiön hallituksen päätös eläkesäätiön perustamisesta (peruspääoma, sääntöjen ja toimintasuunnitelman hyväksyminen sekä eläkesäätiön väliaikaisen hallituksen jäsenten valinta. Eläkesäätiön hallituksen kokous, jossa valitaan eläkesäätiölle hallituksen puheenjohtaja ja asiamies. Hakemus Finanssivalvontaan eläkesäätiön sääntöjen ja toimintasuunnitelman vahvistamiseksi. Perusilmoitus Finanssivalvonnan ylläpitämään eläkesäätiörekisteriin 3 kuukauden kuluessa sääntöjen vahvistamisesta. Vakuutuskannan siirtosopimuksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Luovuttavan eläkelaitoksen ja eläkesäätiön hallituksen yhteinen hakemus Finanssivalvonnalle 4 kuukauden kuluessa sopimuksen hyväksymisestä. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 8

11 3. ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINNAN ALOITTAMINEN Lakisääteistä eläketurvaa hoitavan (B-eläkesäätiön) varsinaiset perustamistoimet voidaan jakaa kahteen eri vaiheeseen: Ensimmäisessä vaiheessa Finanssivalvontaa pyydetään vahvistamaan B-eläkesäätiön säännöt ja toimintasuunnitelma. Toisessa vaiheessa eläkesäätiön perustamisesta tehdään perusilmoitus Finanssivalvonnan pitämään eläkesäätiörekisteriin ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINNAN ALOITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT Finanssivalvonnalle osoitettu hakemus Hakemuksesta on käytävä selville: mistä ajankohdasta lukien sääntöjen on tarkoitus tulla voimaan eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärä eläkesäätiön perustamiseen liittyviä asioita hoitavan henkilön nimi, osoite ja puhelinnumero perustettavan eläkesäätiön vakavaraisuus ja riskinkantokyky (toimintasuunnitelma) Koska Finanssivalvonta pyytää perustettavan B-eläkesäätiön säännöistä lausunnon Eläketurvakeskukselta. Hakemus on lähetettävä noin 1-3 kuukautta ennen eläkesäätiön toiminnan aloittamista Perustamiskirja Eläkesäätiön perustamisesta on laadittava perustamiskirja, joka on päivättävä ja työnantajayhteisön allekirjoitettava. Tällöin riittää, että työnantajayhteisön toiminimen kirjoittamiseen oikeutetut henkilöt allekirjoittavat perustamiskirjan. Perustamiskirjassa on mainittava: perustajan nimi, kansalaisuus, asuinpaikka ja postiosoite sekä eläkesäätiölle perustettaessa tuleva peruspääoma eli eläkesäätiön varat. ESL:ssa ei ole säännöksiä siitä, miten paljon työnantajayhtiön pitää sijoittaa eläkesäätiöön peruspääomaksi kannansiirtosopimuksessa siirtyvien varojen lisäksi. Tarvittavien varojen määrä riippuu paljolti siitä, missä vaiheessa eläkesäätiö saa käyttöönsä sopimuksessa tarkoitetut varat. Eläkesäätiö tarvitsee joka tapauksessa varoja omiin toiminnanaikaisiin hoitokuluihinsa. Osa peruspääomasta voidaan suorittaa apporttina. Suositeltavaa on, että rahaa koko peruspääomasta olisi vähintään määrä, joka riittää kattamaan eläkesäätiön yhden vuoden hoitokulut, koska eläkesäätiö tarvitsee käteisvaroja käytännön toiminnan hoitamiseen. Peruspääoman on oltava kokonaan maksettu ja eläkesäätiön hallussa ennen eläkesäätiön rekisteröintiä. Perustamiskirjaan on liitettävä toimintasuunnitelma ja ehdotus eläkesäätiön säännöiksi. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 9

12 3.1.2 Eläkesäätiön toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmaan kirjataan keskeiset eläkesäätiön toiminnan aloittamiseen ja tehtävien pitkänjännitteiseen ja menestykselliseen hoitamiseen liittyvät periaatteet: 1. Selvitys eläkesäätiön toiminnasta ja arviot toiminnan kehityksestä - Toimintapiiriin kuuluvien työntekijöiden/eläkkeensaajien lukumäärä ja ikäjakauma ennuste toimintapiiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärän kehityksestä - Arvioitu työnantajan palkkasumma ennuste työnantajan palkkasumman kehityksestä - Vakuutusmatemaatikon ennuste eläkevastuun kehityksestä 2. Selvitys eläkesäätiön vakavaraisuudesta - Arvio eläkesäätiön sijoitustoiminnasta ja vakuutusmatemaatikon selvitys sijoitustoiminnan asettamista toimintapääomavaatimuksista - Selvitys toimintapääoman määrästä ja arvio vakavaraisuuspääoman kehityksestä 3. Selvitys eläkesäätiön riskinkantokyvystä - Vakuutusmatemaatikon selvitys vakuutustoiminnan riskeihin varautumisesta - Vakuutusmatemaatikon arvio kannatusmaksujen (vakuutusmaksujen) kehityksestä 4. Selvitys eläkesäätiön käytännön toiminnan järjestämisestä - Eläkesäätiön päivittäisen toiminnan ja tehtävien hoidon varmistaminen: oma henkilökunta /ostetut palvelut Eläkesäätiön säännöt Finanssivalvonnalle osoitettavaan hakemukseen on liitettävä eläkesäätiön säännöt neljänä samansisältöisenä kappaleena. Eläkesäätiöille on laadittu mallisäännöt yhteistoiminnassa STM:n, Finanssivalvonnan ja Eläketurvakeskuksen edustajien kanssa. Koska kyseessä on lakisääteinen eläketurva, mallisääntöihin ei ole syytä tehdä oleellisia muutoksia. Tarvittaessa säännöistä voi pyytää ennakkolausuntoa Finanssivalvonnalta ennen niiden toimittamista hakemuksen liitteenä. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 10

13 3.1.4 Työnantajan hallituksen kokouspöytäkirja tai ote siitä Eläkesäätiön perustaa työnantaja. Hakemukseen liitetään pöytäkirja tai ote siitä työnantajan hallituksen kokouspöytäkirjasta, jossa eläkesäätiön perustamisesta on päätetty. Tarkoituksenmukaista on samalla valita ESL:n edellyttämät väliaikainen hallitus ja väliaikaiset tilintarkastajat. Työnantaja nimeää väliaikaiseen hallitukseen myös toimintapiirin edustajat ja toimintapiiriä edustavat tilintarkastajat. Sitä ennen työnantajan on kuultava toimintapiirin edustajia Yhtiöjärjestys ja kaupparekisteriote Hakemukseen on liitettävä työnantajaa koskeva yhtiöjärjestys ja kaupparekisteriote PERUSILMOITUS ELÄKESÄÄTIÖREKISTERIIN Finanssivalvonta pitää rekisteriä eläkesäätiöistä. Eläkesäätiö voi aloittaa toimintansa vasta sen jälkeen kun se on merkitty eläkesäätiörekisteriin. Eläkesäätiön perustamisesta on tehtävä perusilmoitus eläkesäätiörekisteriin sen jälkeen kun Vakuutusvalvontavirasto on vahvistanut eläkesäätiön säännöt. Ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa sääntöjen vahvistamisesta. Perustaminen raukeaa, ellei eläkesäätiötä ole ilmoitettu määräajassa eläkesäätiörekisteriin, tai jos rekisteröinti jostain syystä evätään. Jos rekisteri-ilmoitusta ei ole tehty kolmen kuukauden kuluessa eläkesäätiön perustamisesta, työnantaja ei menetä oikeuttaan perustaa eläkesäätiötä, vaan se voi aloittaa perustamismenettelyn uudestaan. Finanssivalvonta lähettää rekisteri-ilmoituslomakkeen sääntöjen vahvistamispäätöksen mukana. Jos eläkesäätiön toiminnan aloittamisella on kiire, rekisteri-ilmoituksen voi tehdä jo sääntöjen vahvistamishakemuksen yhteydessä. Rekisteri-ilmoituksessa on oltava eläkesäätiön: hallituksen kaikkien jäsenten vakuutus siitä, että peruspääoma on kokonaan maksettu ja eläkesäätiön hallussa tilintarkastajien todistus peruspääomaa koskevien säännösten noudattamisesta. Hallituksen vakuutuksen allekirjoittavat hallituksen varsinaiset jäsenet. Varajäsen allekirjoittaa vakuutuksen ainoastaan silloin, kun varsinainen jäsen on estynyt. Perusilmoituslomakkeessa on edellä tarkoitettua vakuutusta ja todistusta koskevat kohdat. Ne voidaan myös liittää erillisinä asiakirjoina perusilmoitukseen. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 11

14 4. ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAPIIRI Toimintapiiriin kuuluvat eli eläkesäätiössä vakuutetut henkilöt Lähtökohtaisesti työnantaja voi vakuuttaa vain työsuhteessa olevia. Poikkeuksena tästä ovat jäljempänä selostetut luottamustoimessa olevat henkilöt ja ulkomaille lähetetyt työntekijät. Työntekijän eläkelain voimaantulon jälkeen alkaen eläkesäätiössä voidaan vakuuttaa laajasti yksityisellä alalla toimivat työntekijät lukuun ottamatta merimieseläkelaissa tarkoitettuja työntekijöitä. Eläkesäätiön myöntämän eläketurvan ei tarvitse kattaa koko henkilökuntaa, vaan se voidaan rajoittaa koskemaan esimerkiksi toimihenkilö- tai työntekijäasemassa olevia henkilöitä. Toimintaa ei sen sijaan voida rajoittaa koskemaan vain tiettyjä nimeltä mainittuja henkilöitä. TyEL-toiminta Työnantaja voi vakuuttaa B-eläkesäätiössä ja AB-eläkesäätiön B-osastossa vapaaehtoisesti myös luottamustoimessa olevat henkilöt ja ulkomaille lähetetyt työntekijät. Ulkomaantyökomennus Yritystoiminnan kansainvälistyessä väliaikaisesti ulkomailla työskentelevien henkilöiden määrä on jatkuvasti kasvanut. Myös ulkomaankomennuksille lähetettyjen työntekijöiden eläketurvasta on huolehdittava. Vapaaehtoinen TyEL-eläketurva Eläkesäätiön säännöissä voidaan määrätä, että toimintapiiriin voi kuulua sellainen työnantajan muuhun Euroopan talousalueella tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevaan valtioon lähettämä työntekijä, joka on työnantajan kanssa samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvan yrityksen palveluksessa. Toimintapiiriin kuuluminen on tällöin mahdollista, vaikka työntekijä ei ulkomaan komennuksen aikana ole työsuhteessa eläkesäätiön työnantajaan. Ulkomaisena työnantajana voi olla suomalaisen lähettäjäyrityksen ulkomainen: emoyhtiö tytäryhtiö sisaryhtiö osakkuusyhtiö, jossa suomalainen lähettäjätyönantaja on vähemmistöosakkaana tai yritys, jossa suomalaisella lähettäjätyönantajalla on määräämisvaltaa. Se, milloin eläkesäätiön työnantajalla on ulkomaisessa työnantajayrityksessä sellaista määräämisvaltaa, että säännöstä voidaan soveltaa, ratkaistaan tapauskohtaisesti. Säännös on tarkoitettu joustavaksi. Vähäinenkin osuus yrityksessä riittää. Edellä tarkoitettu työntekijä kuuluu toimintapiiriin siinä tapauksessa, että siitä on nimenomainen määräys säännöissä. Tämä koskee kuitenkin vain vapaaehtoista lisäeläketurvaa ja vapaaehtoista vakuuttamista. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 12

15 Eläkkeensaajan kuuluminen toimintapiiriin Eläkesäätiön säännöissä voidaan määrätä, että eläkesäätiöltä eläkettä saava henkilö kuuluu toimintapiiriin. Tämä koskee sekä vapaaehtoista lisäeläketurvaa että TyEL-eläketurvaa. Eläkkeensaajat eivät voi kuulua eläkesäätiön toimintapiiriin ilman nimenomaista sääntöjen määräystä. Perhe-eläkkeensaajia ei kuitenkaan voida sisällyttää toimintapiirin. Eläkesäätiön toimintapiirin laajentaminen siten, että myös eläkkeensaajat kuuluvat toimintapiirin on käyttökelpoinen ratkaisu erityisesti silloin, kun eläkesäätiö ei muuten täyttäisi toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden vähimmäislukumäärää. 5. MUUT VALMISTELEVAT TOIMENPITEET Vakuutusmatemaatikko Eläkesäätiöllä on oltava vakuutusteknisten laskelmien ja selvitysten laatimista varten Vakuutusvalvontaviraston hyväksymä vakuutusmatemaatikko (SHV). Vakuutusmatemaatikon ei tarvitse olla työsuhteessa eläkesäätiöön, vaan eläkesäätiö voi ostaa tarvitsemansa vakuutustekniset palvelut vakuutusmatemaatikolta tai palvelutoimistolta. Vakuutusteknisten palvelujen toimittamiseen erikoistuneet palvelutoimistot tarjoavat tarvittaessa laajempaakin palvelua aina täydelliseen hoitopalveluun saakka. Vakuutusteknisistä palveluista on syytä sopia ajoissa jo ennen eläkesäätiön toiminnan alkamista. Tietoja vakuutusmatemaatikoista ja palvelutoimistoista saa Eläkesäätiöyhdistykseltä. Asiantuntijalääkäri Lakisääteistä eläketurvaa hoitava B-eläkesäätiö tarvitsee työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisemista varten asiantuntijalääkärin, joka antaa hakemuksesta oman lausuntonsa. Asiantuntijalääkärinä ei voi käyttää hoitavana lääkärinä toimivaa työpaikkalääkäriä. Ilmoitus verovirastolle Koska eläkesäätiö toimii "veronkantajana" eläkkeitä maksaessaan, sen on tehtävä kotipaikkakuntansa verovirastolle työnantajan aloittamisilmoitus. Ilmoitus voidaan tehdä Y1-lomakkeella. Eläkesäätiöyhdistykseltä saa yksityiskohtaiset ohjeet eläkesäätiön perustamisesta sekä tiedot vakuutuksen siirron vaikutuksista esimerkiksi myönnettyihin lainoihin. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 13

16 Tärkeät osoitteet ja puhelinnumerot: Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Kalevankatu 13, Helsinki, puh Internet-kotisivut Palveluyhtiöt: Porasto Oy Larin Kyöstin tie 8, Helsinki, puh Innova Henkilöstörahasto- ja Eläkepalvelu Oy Pl 300, Helsinki Käyntiosoite Bulevardi 56, Helsinki, puh Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 14

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Vakuutusosasto MÄÄRÄYS Valtuutussäännökset: 29.2.2000 Eläkesäätiölain muuttamisesta annetun Dnro 10/02/2000 lain (85/1999) 137 a Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE (STM022:00/2011)

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE (STM022:00/2011) SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE (STM022:00/2011) Sosiaali- ja terveysministeriön pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa sosiaali- ja terveysministeriön laatimasta arviomuistiosta 8.2.2013 eläkesäätiö- ja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010 N:o 934 944. Henkilöstörahastolaki. N:o 934

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010 N:o 934 944. Henkilöstörahastolaki. N:o 934 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010 N:o 934 944 SISÄLLYS N:o Sivu 934 Henkilöstörahastolaki... 2985 935 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Vakavaraisuus ja vastuuvelan sekä eläkevastuun kate: Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499 SISÄLLYS N:o Sivu 1488 Osuuskuntalaki... 4101 1489 Laki osuuskuntalain voimaanpanosta... 4168 1490 Laki kaupparekisterilain

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516

SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516 SISÄLLYS N:o Sivu 1500 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 4189 1501 Laki liikepankeista

Lisätiedot

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tämä laki koskee vakuutusedustusta. Vakuutusedustuksella tarkoitetaan korvausta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus 09 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2 KESKON ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS 2009 3 09 Sisältö 4 Toimintakertomus 2009 6 Keskon Eläkekassan toimintakertomus 15 Tuloslaskelma 16 Tase 17 Tuloslaskelma osastoittain

Lisätiedot

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 224/2004 Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 7

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

15.4.2013. Arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohje

15.4.2013. Arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohje 15.4.2013 Arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohje 1 Yleistä arvo-osuusjärjestelmästä... 6 2 Hakija... 6 2.1 Yleistä... 6 2.2 Valtuutus ja valtakirja... 7 2.2.1 Valtuutus kirjaamishakemuksen yhteydessä...

Lisätiedot

HE 162/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän

HE 162/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TELlisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN

TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN 1/19 TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN TEL-ELÄKETURVA Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen ja heidän edunsaajilleen työntekijäin eläkelain (jäljempänä TEL) mukainen vähimmäiseläketurva. Pakollista vähimmäiseläketurvaa

Lisätiedot

Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet

Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet Vakuutusyhtiölaki (521/2008) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997) Vakuutusyhdistyslaki (1250/1987) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

HE 157/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 157/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yrittäjien eläkelain 3 :n, maatalousyrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 :n, työntekijäin eläkelain 19 d :n ja merimieseläkelain 63

Lisätiedot

Paperialan Imatran sairauskassa Säännöt 1 (17) 1.8.2015. Vakuutuskassan nimi on Paperialan Imatran sairauskassa. Kassan kotipaikka on Imatra.

Paperialan Imatran sairauskassa Säännöt 1 (17) 1.8.2015. Vakuutuskassan nimi on Paperialan Imatran sairauskassa. Kassan kotipaikka on Imatra. Paperialan Imatran sairauskassa Säännöt 1 (17) 1 Vakuutuskassan nimi on Paperialan Imatran sairauskassa. Kassan kotipaikka on Imatra. 2 Kassan tarkoituksena on myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia

Lisätiedot

VAMMALAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSA SÄÄNNÖT

VAMMALAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSA SÄÄNNÖT VAMMALAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSA SÄÄNNÖT 01.06.2015 ALKAEN sairauskassa Säännöt 01.06.2015 alkaen 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Vammalan Kumiväen sairauskassa. Kassan kotipaikka on Sastamala.

Lisätiedot

Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti. Lisäeläkeuudistuksella vipinää kentälle s. 8 Kurssiheilahteluja pitää sietää s. 6 Hedge-rahastot puhuttavat s.

Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti. Lisäeläkeuudistuksella vipinää kentälle s. 8 Kurssiheilahteluja pitää sietää s. 6 Hedge-rahastot puhuttavat s. Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti 2/08 Lisäeläkeuudistuksella vipinää kentälle s. 8 Kurssiheilahteluja pitää sietää s. 6 Hedge-rahastot puhuttavat s. 10 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYS - ESY RY. Kalevankatu 13, 3.

Lisätiedot

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA...

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 Sisällysluettelo I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 1.1 LIITÄNNÄISTOIMINTAA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA... 1 2 ENSIVAKUUTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Tätä ohjetta sovelletaan vuoteen 2012 kohdistuviin maksuihin. Aikaisempiin vuosiin kohdistuviin maksuihin sovelletaan kullekin vuodelle

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

INHAN VAKUUTUSKASSAN SÄÄNNÖT

INHAN VAKUUTUSKASSAN SÄÄNNÖT INHAN VAKUUTUSKASSAN SÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Vakuutuskassan nimi on Inhan Vakuutuskassa. Kassan kotipaikka on Ähtärin kaupunki. 2. Kassan tarkoituksena on näissä säännöissä määriteltyjen etuuksien

Lisätiedot

VEITSILUODON SAIRAUSKASSAN SÄÄNNÖT

VEITSILUODON SAIRAUSKASSAN SÄÄNNÖT VEITSILUODON SAIRAUSKASSA Toimisto avoinna ma - to klo 8.00-15.30 Perjantaisin toimisto on suljettu. Postiosoite: Rivinkarintie 68 B 94800 KEMI Toimiston suorat numerot 040 674 0620, 040 674 0346, 040

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 306/2015 Laki. vakuutusyhdistyslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 306/2015 Laki. vakuutusyhdistyslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 306/2015 Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot