Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry"

Transkriptio

1 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

2 ELÄKESÄÄTIÖN PERUSTAMINEN 1 1. TYÖNANTAJA TAI TYÖNANTAJAT PERUSTAJINA 1 2. KANNANSIIRTO JA ELÄKESÄÄTIÖN PERUSTAMINEN TyEL-KANNANSIIRRON EDELLYTYKSET SOPIMUS KANNANSIIRROSTA 3 Vakuutuskannan siirtosopimuksen voimaantulo SIIRTYVÄT ELÄKEVASTUUT SIIRTYVÄ VAKAVARAISUUSPÄÄOMA 5 Yleistä vakavaraisuudesta 5 Siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrä 5 Siirtyvän vakavaraisuuspääoman täydentäminen SIIRTYVÄ OMAISUUS FINANSSIVALVONNAN SUOSTUMUS ELÄKESÄÄTIÖN PERUSTAMISMENETTELY PÄÄPIIRTEISSÄÄN 9 3. ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINNAN ALOITTAMINEN ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINNAN ALOITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT 9 Finanssivalvonnalle osoitettu hakemus Perustamiskirja Eläkesäätiön toimintasuunnitelma Eläkesäätiön säännöt Työnantajan hallituksen kokouspöytäkirja tai ote siitä Yhtiöjärjestys ja kaupparekisteriote PERUSILMOITUS ELÄKESÄÄTIÖREKISTERIIN ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAPIIRI 12 Toimintapiiriin kuuluvat eli eläkesäätiössä vakuutetut henkilöt 12 TyEL-toiminta 12 Ulkomaantyökomennus 12 Vapaaehtoinen TyEL-eläketurva 12 Eläkkeensaajan kuuluminen toimintapiiriin MUUT VALMISTELEVAT TOIMENPITEET 13 Vakuutusmatemaatikko 13 Asiantuntijalääkäri 13 Ilmoitus verovirastolle 13 TÄRKEÄT OSOITTEET JA PUHELINNUMEROT 14 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Palveluyhtiöt: Porasto Oy ja Innova Henkilöstörahasto- ja Eläkepalvelu Oy

3 ELÄKESÄÄTIÖN PERUSTAMINEN Esitteessä käsitellään työntekijäin eläkelain (jäljempänä TyEL) mukaisia lakisääteisiä eläkkeitä ja muita etuuksia hoitavan eläkesäätiön perustamista. Yhteiseläkesäätiöllä tarkoitetaan usean työnantajan perustamaa yhteiseläkesäätiötä. Yhteiseläkesäätiön voivat perustaa esim. samaan konserniin kuuluvat työnantajat. 1. TYÖNANTAJA TAI TYÖNANTAJAT PERUSTAJINA TyEL-eläketurvaa hoitavan eläkesäätiön voi perustaa työnantaja tai työnantajien ryhmä, joilla on vähintään 300 työntekijää. Yhteisötyönantajalla on oltava kotipaikka jossain ETA-valtiossa. Vajaavaltainen, konkurssissa oleva tai liiketoimintakieltoon määrätty työnantaja ei voi perustaa eläkesäätiötä. Eläkesäätiö voidaan perustaa Suomessa harjoitettavan toiminnan piirissä työskenteleviä työntekijöitä varten. Lisäksi eläkesäätiön toimintapiiriin voi kuulua työnantajan ulkomaille lähettämä työntekijä. ABtai B-eläkesäätiötä ei kuitenkaan voida perustaa, jos tarkoituksena on järjestää pelkästään ulkomaille lähetettyjen työntekijöiden eläketurva. Eläkesäätiön perustamisesta on laadittava perustamiskirja. Perustamiskirjaan liitetään eläkesäätiön säännöt ja toimintasuunnitelma. Eläkesäätiön säännöille ja sääntömuutoksille on haettava Finanssivalvonnan suostumus. Uusi eläkesäätiö on ilmoitettava säädetyssä määräajassa rekisteröitäväksi eläkesäätiörekisteriin. 2. KANNANSIIRTO JA ELÄKESÄÄTIÖN PERUSTAMINEN Vakuutuskannan siirtäminen työeläkeyhtiöstä perustettavaan tai jo perustettuun eläkesäätiöön tuli mahdolliseksi Muutos mahdollisti eläkesäätiön perustamisen takautuvien eläkevastuiden ja niitä vastaavien varojen sekä vakavaraisuuspääoman kanssa. Aikaisemmin eläkesäätiön perustaminen oli mahdollista vain ilman kannansiirtoa siten, että kaikki eläkesäätiön perustamishetkeen mennessä kertyneet työnantajakohtaiset eläkevastuut, niitä vastaavat varat ja toimintapääoma jäivät työeläkeyhtiöön. Eläkesäätiön perustamistoimista säädetään eläkesäätiölaissa /1774. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 1

4 2.1. TyEL-KANNANSIIRRON EDELLYTYKSET Eläkesäätiön voi perustaa vakuutuskannan siirtona, jos työnantajalla tai konserniin kuuluvilla työnantajilla on yhteensä vähintään 300 työntekijää ja kullakin yksittäisellä työnantajalla on kuitenkin vähintään 50 työntekijää. Rajoitukset lasketaan aina työeläkekohtaisesti ESIMERKKI: Työeläkevakuutusyhtiö Xa Työnantaja Ya toimintapiiri 290 hlöä Työnantaja Yb, toimintapiiri 108 hlöä B-yhteiseläkesäätiö Toimintapiirit yhteensä 450 hlöä Työnantaja Yc toimintapiiri 52 hlöä Yhteiseläkesäätiöön voidaan liittää myös alle 50 työntekijän yrityksiä jos koko yhteiseläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärä on kuitenkin vähintään 300 työntekijää. Alle 50 työntekijän TyEL-vakuutuksia eli rahastoja ei tällöin kuitenkaan siirretä. Sopimusneuvotteluja kannansiirrosta voidaan käydä työnantajan ja työeläkeyhtiön välillä, mutta varsinaisen sopimuksen osapuolina ovat aina perustettava eläkesäätiö ja työeläkeyhtiö. Eläkesäätiö on perustettava ennen kannansiirtosopimusken allekirjoittamista. Perustamis-menettelystä kerrotaan tarkemmin sivuilla Toiminnan pitkäjänteisyyden takaamiseksi edellytetään, että edellisestä kannansiirrosta on kulunut aikaa vähintään 5 vuotta. Tätä vaatimusta ei sovelleta vakuutustoiminnan pakollisiin luovutuksiin. Kannansiirtosopimukselle on haettava neljän (4) kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä Finanssivalvonnan suostumus. Hakemusta arvioidessaan Finanssivalvonnan on huolehdittava, että kannansiirrolla ei loukata vakuutusten käsittämiä etuja ja että toimenpide ei vaaranna vakuutustoiminnan tervettä kehitystä. Harkinta on yksinomaan laillisuusharkintaa. Uuden eläkesäätiön tulee täyttää laeissa säädetyt toimintavaatimukset. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 2

5 2.2. SOPIMUS KANNANSIIRROSTA Kannansiirto on vakuutuskantaa ja varoja luovuttavan työeläkeyhtiön ja työnantajan perustettavan eläkesäätiön välinen sopimus. Sopimuksessa on huomioitava mm: 1. Sopimusosapuolet (eläkelaitokset) 2. Siirtyvä vakuutuskanta työnantajat, eläkejärjestelynumerot ja vakuutettujen piiri 3. Vakuutusmatemaatikon arvio siirtyvistä eläkevastuista. Vastuulaskenta tehdään yleensä sopimuksen voimaantulohetken päivän mukaisena. Jos luovutushetki on kuukauden ensimmäinen päivä, vastuunlaskentahetki on yleensä edellisen kuukauden viimeinen päivä. Ellei siirtyvien vastuiden määrä ole vielä tarkasti selvillä sopimuksen voimaantullessa on sopimuksessa tai sen liitteissä ilmoitettava ne menettelytavat, joiden perusteella vastuiden ja niitä vastaavien varojen määrä tarkistetaan. 4. Siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrä 5. Siirtyvien varojen erittely: Työnantajasidonnainen omaisuus, omaisuuslajit ja arvostusperiaatteet (käypä arvo). Ellei siirtyvien vastuiden määrä ei ole vielä tarkasti selvillä sopimuksen voimaantullessa on sopimuksessa tai sen liitteissä ilmoitettava ne menettelytavat, joiden perusteella vastuiden ja niitä vastaavien varojen määrä tarkistetaan. 6. Eläketurvakeskuksen kautta selvitettävien ja maksettavien erien vastuukysymykset (mm. vastuuvajaus ja tasausmaksut) 7. Vakuutuskannan siirtämisestä aiheutuvien kohtuullisten kulujen korvaaminen 8. Sopimuksen voimaantuloaika Vakuutuskantaa luovuttavan työeläkeyhtiön hallitus tekee päätöksen luovuttamisesta ellei kannansiirto koske yli 10 prosenttia yhtiön kaikista eläkevastuista. Jos sopimuksessa siirtyy enemmän kuin 10 prosenttia yhtiön kaikista eläkevastuista vakuutuskannan siirtoon tarvitaan kyseisen työeläkeyhtiön yhtiökokouksen päätös. Vastaanottavan eläkesäätiön puolesta päätöksen vakuutuskannan siirtämisestä hyväksyy eläkesäätiön hallitus. Vakuutuskannan siirtosopimuksen voimaantulo Sopimuksessa on oltava maininta sopimuksen voimaantulosta. Voimaantulolla on merkitystä luovuttavan työeläkeyhtiön ja vastaanottavan eläkesäätiön vastuiden alkamis- ja päättymisajankohdan määrittelemiseksi. Jos varat luovutetaan myöhemmin kuin sopimuksen voimaantulohetkellä, on sovittava siirtyville varoille maksettavasta korosta. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 3

6 2.3. SIIRTYVÄT ELÄKEVASTUUT Vakuutuskannansiirrossa luovuttavasta eläkelaitoksesta siirtyvät työnantajan voimassaolevan vakuutuksen kaikki henkilötasolla laskettavat vastuut mukaan lukien tuntemattomien varaukset sekä vastuisiin liittyvät eläkkeet ja niiden hoitovelvoite. Voimassa olevaan vakuutukseen kuuluvat: 1. työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden varaukset (eläketapahtuma ennen luovutusta, mutta hakemus luovutuksen jälkeen) 2. tasausvastuu (osuus puskurirahastosta yhteisesti maksettavia eläkemenoja varten) 3. työnantajaan sulautuneen ja sulautumisen vuoksi päätetty toisen työnantajan vakuutus, joka on sulautumishetkellä ollut voimassa eläkelaitoksessa 4. voimassa olevaa vakuutusta välittömästi edeltäneet saman työnantajan teknisestä syystä luovuttavassa eläkelaitoksessa päätetyt vakuutukset Eläkevastuiden määrä muodostuu Ennen rahaston siirtoa alkaneista eläkkeistä ja muista etuuksista Rahaston siirtoon mennessä karttuneista, voimassa olevaan vakuutukseen kuuluvista ja kuuluneista henkilöiden vastaisista eläkkeistä ja muista etuuksista Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 4

7 2.4. SIIRTYVÄ VAKAVARAISUUSPÄÄOMA Yleistä vakavaraisuudesta Vakavaraisuuspääomalla tarkoitetaan kaikkia niitä eläkesäätiön varoja, vakuuksia ja niihin rinnastettavia sitoumuksia, jotka ylittävät eläkesäätiön eläkevastuun, velat ja muut niihin rinnastettavat sitoumukset. Eläkesäätiön vakavaraisuus lasketaan eläkevastuiden ja eläkevastuiden katteena olevien varojen suhteena ja vakavaraisuusasema sijoitusomaisuuden riskipitoisuuden perusteella. Lakisääteisessä työeläketurvassa vakavaraisuudella turvataan eläkesäätiön eläkevastuun katteena olevien varojen riittävyys silloinkin kun sijoitustoiminnan tuotot eivät vastaa odotuksia. Vakavaraisuuspääoma Eläkesäätiön eläkevastuu A) jatkuvat eläkevastuut B) päättyneet eläkevastuut Eläkesäätiön velat Eläkesäätiön muut sitoumukset Siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrä Siirtyvän vakavaraisuuspääoman määräytymistapaa muuttui nykyisen kaltaiseksi vuoden 2006 alusta. Määräytymistapaan ja on kuitenkin tehty senkin jälkeen tarkistuksia. Nykyään vakuutuskannan siirrossa luovuttavasta eläkelaitoksesta perustettavaan eläkesäätiöön siirretään toimintapääomaa määrä, joka vastaa sijoitussalkun riskillisyyden perusteella valitun mediaanieläkelaitoksen vakavaraisuusrajan kaksinkertaista määrää. LAKISÄÄTEISTÄ TyEL-VAKUUTUSTOIMINTAA HARJOITTAVAT ELÄKELAITOKSET Mediaanieläkelaitos Finanssivalvonta tekee esityksen siirtyvän vakavaraisuuspääoman prosenttimäärän vahvistamisesta neljännesvuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle (STM), joka vahvistaa siirtyvän Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 5

8 vakavaraisuuspääoman prosenttimäärät voimaan vuosineljänneksittäin ( ),( ), ( ) ja ( ) Siirtyvä vakavaraisuuspääoma lasketaan aina siirrettävän vakuutuskannan perusteella Siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrä välisenä aikana on 20,5 % SIIRTYVÄ TOIMINTAPÄÄOMA 20,5 yksikköä ELÄKEVASTUUT JA VARAT 100 yksikköä Siirtyvän vakavaraisuuspääoman täydentäminen Työnantajan on täydennettävä siirtyvää vakavaraisuuspääomaa jos luovuttavan eläkelaitoksen vakavaraisuus ei mahdollista STM:n asetuksessa määrätyn prosenttimäärän siirtämistä. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa luovuttavan eläkelaitoksen vakavaraisuuspääoma on matalampi kuin siirtyvän vakavaraisuuspääoman prosenttimäärä. Lisäksi työnantaja on velvollinen täydentämään siirtyvää vakavaraisuuspääomaa, jos sopimuksessa siirtyväksi sovitun omaisuuden sijoitusjakauma on riskipitoisuudeltaan sellainen, että vakavaraisuusarvioinnissa vakavaraisuusrajan kaksinkertainen määrä (2xVVR) ei täyty. Käytännössä tällä rajoituksella ei ole merkitystä. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 6

9 2.5. SIIRTYVÄ OMAISUUS Vastaanottavaan eläkesäätiöön siirretään niin paljon omaisuutta, että se vastaa siirrettävien vastuiden ja vakavaraisuuspääoman yhteismäärää. Siirtyvä omaisuus arvostetaan aina käypään arvoon. Toimintapääoma Eläkevastuu Siirtyvän omaisuuden määrä Ensisijaisesti siirretään työnantajasidonnainen omaisuus, jolla on käytännössä merkitystä vain työnantajan omassa toiminnassa kuten työnantajan tarpeisiin rakennettu tai hankittu ja vuokrakäytössä oleva kiinteistö, työnantajan nostamat takaisinlainat, työnantajan sijoituslainat ja joissakin tapauksissa työnantajayhtiön osakkeet. Muu osuus siirtyvästä omaisuudesta on aina rahaa ellei työnantajan ja luovuttavan eläkelaitoksen kesken muuta sovita FINANSSIVALVONNAN SUOSTUMUS Kun sopimus kannansiirrosta on hyväksytty, sille on haettava neljän (4) kuukauden kuluessa Finanssivalvonnan suostumus. Suostumusta haetaan kummankin sopijapuolen yhteisellä hakemuksella. Hakemukseen on liitettävä: 1. jos kysymys on A-eläkesäätiön (lisäeläkesäätiön) yhteyteen perustettavasta uudesta B- osastosta, hakemukseen on liitettävä sääntömuutoshakemus liitteineen 2. pöytäkirjat eläkesäätiön hallituksen ja työeläkeyhtiön hallituksen päätöksistä oikeaksi todistettuina, joissa sopimus on hyväksytty 3. alkuperäinen kannansiirtosopimus allekirjoitettuna (sisältöä eritelty tarkemmin sivulla 3.) - sisältää vakuutusmatemaatikon selvityksen siirrettävistä eläkevastuista - sisältää selvityksen siirtyvästä vakuutuskannasta - sisältää selvityksen siirtyvästä vakavaraisuuspääomasta - sisältää selvityksen siirtyvästä omaisuudesta - sisältää perusteet vakuutuskannan siirtymisestä aiheutuvien kulujen korvaamiselle 4. selvitys sekä luovuttavan työeläkeyhtiön että vastaanottavan eläkesäätiön vakavaraisuusrajasta (1xVVR) 5. selvitys sekä luovuttavan työeläkeyhtiön että vastaanottavan eläkesäätiön vakavaraisuuspääomista Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 7

10 6. selvitys työnantajan täydennysvelvollisuudesta jos vastaanotettavan vakavaraisuuden määrä on vähemmän kuin STM:n asetuksessa säädetty prosenttimäärä eläkevastuista tai jos vastaanotettavan omaisuuden perusteella lasketun toimintapääoman määrä jää alle vakavaraisuusrajan kaksinkertaisen määrän (2xVVR). 7. selvitys siitä, että 5 vuoden karenssi ei estä vakuutuskannan siirtämistä. 8. selvitys vastaanottavan eläkesäätiön ja luovuttavan työeläkeyhtiön välisistä kaupoista sopimusta edeltäneeltä ajalta Vakuutuskannan siirtäminen kuulutetaan Virallisessa lehdessä ja tiedotetaan eläkesäätiön perustavan työnantajan ilmoitustaululla ELÄKESÄÄTIÖN PERUSTAMISMENETTELY PÄÄPIIRTEITTÄIN Alustavat selvittelyt menettelystä ja sopimusneuvottelut luovuttavan eläkelaitoksen kanssa. Eläkesäätiön sääntöjen ja toimintasuunnitelman valmistelua. Esisopimus kannansiirrosta. Työnantajayhtiön hallituksen päätös eläkesäätiön perustamisesta (peruspääoma, sääntöjen ja toimintasuunnitelman hyväksyminen sekä eläkesäätiön väliaikaisen hallituksen jäsenten valinta. Eläkesäätiön hallituksen kokous, jossa valitaan eläkesäätiölle hallituksen puheenjohtaja ja asiamies. Hakemus Finanssivalvontaan eläkesäätiön sääntöjen ja toimintasuunnitelman vahvistamiseksi. Perusilmoitus Finanssivalvonnan ylläpitämään eläkesäätiörekisteriin 3 kuukauden kuluessa sääntöjen vahvistamisesta. Vakuutuskannan siirtosopimuksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Luovuttavan eläkelaitoksen ja eläkesäätiön hallituksen yhteinen hakemus Finanssivalvonnalle 4 kuukauden kuluessa sopimuksen hyväksymisestä. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 8

11 3. ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINNAN ALOITTAMINEN Lakisääteistä eläketurvaa hoitavan (B-eläkesäätiön) varsinaiset perustamistoimet voidaan jakaa kahteen eri vaiheeseen: Ensimmäisessä vaiheessa Finanssivalvontaa pyydetään vahvistamaan B-eläkesäätiön säännöt ja toimintasuunnitelma. Toisessa vaiheessa eläkesäätiön perustamisesta tehdään perusilmoitus Finanssivalvonnan pitämään eläkesäätiörekisteriin ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINNAN ALOITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT Finanssivalvonnalle osoitettu hakemus Hakemuksesta on käytävä selville: mistä ajankohdasta lukien sääntöjen on tarkoitus tulla voimaan eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärä eläkesäätiön perustamiseen liittyviä asioita hoitavan henkilön nimi, osoite ja puhelinnumero perustettavan eläkesäätiön vakavaraisuus ja riskinkantokyky (toimintasuunnitelma) Koska Finanssivalvonta pyytää perustettavan B-eläkesäätiön säännöistä lausunnon Eläketurvakeskukselta. Hakemus on lähetettävä noin 1-3 kuukautta ennen eläkesäätiön toiminnan aloittamista Perustamiskirja Eläkesäätiön perustamisesta on laadittava perustamiskirja, joka on päivättävä ja työnantajayhteisön allekirjoitettava. Tällöin riittää, että työnantajayhteisön toiminimen kirjoittamiseen oikeutetut henkilöt allekirjoittavat perustamiskirjan. Perustamiskirjassa on mainittava: perustajan nimi, kansalaisuus, asuinpaikka ja postiosoite sekä eläkesäätiölle perustettaessa tuleva peruspääoma eli eläkesäätiön varat. ESL:ssa ei ole säännöksiä siitä, miten paljon työnantajayhtiön pitää sijoittaa eläkesäätiöön peruspääomaksi kannansiirtosopimuksessa siirtyvien varojen lisäksi. Tarvittavien varojen määrä riippuu paljolti siitä, missä vaiheessa eläkesäätiö saa käyttöönsä sopimuksessa tarkoitetut varat. Eläkesäätiö tarvitsee joka tapauksessa varoja omiin toiminnanaikaisiin hoitokuluihinsa. Osa peruspääomasta voidaan suorittaa apporttina. Suositeltavaa on, että rahaa koko peruspääomasta olisi vähintään määrä, joka riittää kattamaan eläkesäätiön yhden vuoden hoitokulut, koska eläkesäätiö tarvitsee käteisvaroja käytännön toiminnan hoitamiseen. Peruspääoman on oltava kokonaan maksettu ja eläkesäätiön hallussa ennen eläkesäätiön rekisteröintiä. Perustamiskirjaan on liitettävä toimintasuunnitelma ja ehdotus eläkesäätiön säännöiksi. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 9

12 3.1.2 Eläkesäätiön toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmaan kirjataan keskeiset eläkesäätiön toiminnan aloittamiseen ja tehtävien pitkänjännitteiseen ja menestykselliseen hoitamiseen liittyvät periaatteet: 1. Selvitys eläkesäätiön toiminnasta ja arviot toiminnan kehityksestä - Toimintapiiriin kuuluvien työntekijöiden/eläkkeensaajien lukumäärä ja ikäjakauma ennuste toimintapiiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärän kehityksestä - Arvioitu työnantajan palkkasumma ennuste työnantajan palkkasumman kehityksestä - Vakuutusmatemaatikon ennuste eläkevastuun kehityksestä 2. Selvitys eläkesäätiön vakavaraisuudesta - Arvio eläkesäätiön sijoitustoiminnasta ja vakuutusmatemaatikon selvitys sijoitustoiminnan asettamista toimintapääomavaatimuksista - Selvitys toimintapääoman määrästä ja arvio vakavaraisuuspääoman kehityksestä 3. Selvitys eläkesäätiön riskinkantokyvystä - Vakuutusmatemaatikon selvitys vakuutustoiminnan riskeihin varautumisesta - Vakuutusmatemaatikon arvio kannatusmaksujen (vakuutusmaksujen) kehityksestä 4. Selvitys eläkesäätiön käytännön toiminnan järjestämisestä - Eläkesäätiön päivittäisen toiminnan ja tehtävien hoidon varmistaminen: oma henkilökunta /ostetut palvelut Eläkesäätiön säännöt Finanssivalvonnalle osoitettavaan hakemukseen on liitettävä eläkesäätiön säännöt neljänä samansisältöisenä kappaleena. Eläkesäätiöille on laadittu mallisäännöt yhteistoiminnassa STM:n, Finanssivalvonnan ja Eläketurvakeskuksen edustajien kanssa. Koska kyseessä on lakisääteinen eläketurva, mallisääntöihin ei ole syytä tehdä oleellisia muutoksia. Tarvittaessa säännöistä voi pyytää ennakkolausuntoa Finanssivalvonnalta ennen niiden toimittamista hakemuksen liitteenä. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 10

13 3.1.4 Työnantajan hallituksen kokouspöytäkirja tai ote siitä Eläkesäätiön perustaa työnantaja. Hakemukseen liitetään pöytäkirja tai ote siitä työnantajan hallituksen kokouspöytäkirjasta, jossa eläkesäätiön perustamisesta on päätetty. Tarkoituksenmukaista on samalla valita ESL:n edellyttämät väliaikainen hallitus ja väliaikaiset tilintarkastajat. Työnantaja nimeää väliaikaiseen hallitukseen myös toimintapiirin edustajat ja toimintapiiriä edustavat tilintarkastajat. Sitä ennen työnantajan on kuultava toimintapiirin edustajia Yhtiöjärjestys ja kaupparekisteriote Hakemukseen on liitettävä työnantajaa koskeva yhtiöjärjestys ja kaupparekisteriote PERUSILMOITUS ELÄKESÄÄTIÖREKISTERIIN Finanssivalvonta pitää rekisteriä eläkesäätiöistä. Eläkesäätiö voi aloittaa toimintansa vasta sen jälkeen kun se on merkitty eläkesäätiörekisteriin. Eläkesäätiön perustamisesta on tehtävä perusilmoitus eläkesäätiörekisteriin sen jälkeen kun Vakuutusvalvontavirasto on vahvistanut eläkesäätiön säännöt. Ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa sääntöjen vahvistamisesta. Perustaminen raukeaa, ellei eläkesäätiötä ole ilmoitettu määräajassa eläkesäätiörekisteriin, tai jos rekisteröinti jostain syystä evätään. Jos rekisteri-ilmoitusta ei ole tehty kolmen kuukauden kuluessa eläkesäätiön perustamisesta, työnantaja ei menetä oikeuttaan perustaa eläkesäätiötä, vaan se voi aloittaa perustamismenettelyn uudestaan. Finanssivalvonta lähettää rekisteri-ilmoituslomakkeen sääntöjen vahvistamispäätöksen mukana. Jos eläkesäätiön toiminnan aloittamisella on kiire, rekisteri-ilmoituksen voi tehdä jo sääntöjen vahvistamishakemuksen yhteydessä. Rekisteri-ilmoituksessa on oltava eläkesäätiön: hallituksen kaikkien jäsenten vakuutus siitä, että peruspääoma on kokonaan maksettu ja eläkesäätiön hallussa tilintarkastajien todistus peruspääomaa koskevien säännösten noudattamisesta. Hallituksen vakuutuksen allekirjoittavat hallituksen varsinaiset jäsenet. Varajäsen allekirjoittaa vakuutuksen ainoastaan silloin, kun varsinainen jäsen on estynyt. Perusilmoituslomakkeessa on edellä tarkoitettua vakuutusta ja todistusta koskevat kohdat. Ne voidaan myös liittää erillisinä asiakirjoina perusilmoitukseen. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 11

14 4. ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAPIIRI Toimintapiiriin kuuluvat eli eläkesäätiössä vakuutetut henkilöt Lähtökohtaisesti työnantaja voi vakuuttaa vain työsuhteessa olevia. Poikkeuksena tästä ovat jäljempänä selostetut luottamustoimessa olevat henkilöt ja ulkomaille lähetetyt työntekijät. Työntekijän eläkelain voimaantulon jälkeen alkaen eläkesäätiössä voidaan vakuuttaa laajasti yksityisellä alalla toimivat työntekijät lukuun ottamatta merimieseläkelaissa tarkoitettuja työntekijöitä. Eläkesäätiön myöntämän eläketurvan ei tarvitse kattaa koko henkilökuntaa, vaan se voidaan rajoittaa koskemaan esimerkiksi toimihenkilö- tai työntekijäasemassa olevia henkilöitä. Toimintaa ei sen sijaan voida rajoittaa koskemaan vain tiettyjä nimeltä mainittuja henkilöitä. TyEL-toiminta Työnantaja voi vakuuttaa B-eläkesäätiössä ja AB-eläkesäätiön B-osastossa vapaaehtoisesti myös luottamustoimessa olevat henkilöt ja ulkomaille lähetetyt työntekijät. Ulkomaantyökomennus Yritystoiminnan kansainvälistyessä väliaikaisesti ulkomailla työskentelevien henkilöiden määrä on jatkuvasti kasvanut. Myös ulkomaankomennuksille lähetettyjen työntekijöiden eläketurvasta on huolehdittava. Vapaaehtoinen TyEL-eläketurva Eläkesäätiön säännöissä voidaan määrätä, että toimintapiiriin voi kuulua sellainen työnantajan muuhun Euroopan talousalueella tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevaan valtioon lähettämä työntekijä, joka on työnantajan kanssa samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvan yrityksen palveluksessa. Toimintapiiriin kuuluminen on tällöin mahdollista, vaikka työntekijä ei ulkomaan komennuksen aikana ole työsuhteessa eläkesäätiön työnantajaan. Ulkomaisena työnantajana voi olla suomalaisen lähettäjäyrityksen ulkomainen: emoyhtiö tytäryhtiö sisaryhtiö osakkuusyhtiö, jossa suomalainen lähettäjätyönantaja on vähemmistöosakkaana tai yritys, jossa suomalaisella lähettäjätyönantajalla on määräämisvaltaa. Se, milloin eläkesäätiön työnantajalla on ulkomaisessa työnantajayrityksessä sellaista määräämisvaltaa, että säännöstä voidaan soveltaa, ratkaistaan tapauskohtaisesti. Säännös on tarkoitettu joustavaksi. Vähäinenkin osuus yrityksessä riittää. Edellä tarkoitettu työntekijä kuuluu toimintapiiriin siinä tapauksessa, että siitä on nimenomainen määräys säännöissä. Tämä koskee kuitenkin vain vapaaehtoista lisäeläketurvaa ja vapaaehtoista vakuuttamista. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 12

15 Eläkkeensaajan kuuluminen toimintapiiriin Eläkesäätiön säännöissä voidaan määrätä, että eläkesäätiöltä eläkettä saava henkilö kuuluu toimintapiiriin. Tämä koskee sekä vapaaehtoista lisäeläketurvaa että TyEL-eläketurvaa. Eläkkeensaajat eivät voi kuulua eläkesäätiön toimintapiiriin ilman nimenomaista sääntöjen määräystä. Perhe-eläkkeensaajia ei kuitenkaan voida sisällyttää toimintapiirin. Eläkesäätiön toimintapiirin laajentaminen siten, että myös eläkkeensaajat kuuluvat toimintapiirin on käyttökelpoinen ratkaisu erityisesti silloin, kun eläkesäätiö ei muuten täyttäisi toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden vähimmäislukumäärää. 5. MUUT VALMISTELEVAT TOIMENPITEET Vakuutusmatemaatikko Eläkesäätiöllä on oltava vakuutusteknisten laskelmien ja selvitysten laatimista varten Vakuutusvalvontaviraston hyväksymä vakuutusmatemaatikko (SHV). Vakuutusmatemaatikon ei tarvitse olla työsuhteessa eläkesäätiöön, vaan eläkesäätiö voi ostaa tarvitsemansa vakuutustekniset palvelut vakuutusmatemaatikolta tai palvelutoimistolta. Vakuutusteknisten palvelujen toimittamiseen erikoistuneet palvelutoimistot tarjoavat tarvittaessa laajempaakin palvelua aina täydelliseen hoitopalveluun saakka. Vakuutusteknisistä palveluista on syytä sopia ajoissa jo ennen eläkesäätiön toiminnan alkamista. Tietoja vakuutusmatemaatikoista ja palvelutoimistoista saa Eläkesäätiöyhdistykseltä. Asiantuntijalääkäri Lakisääteistä eläketurvaa hoitava B-eläkesäätiö tarvitsee työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisemista varten asiantuntijalääkärin, joka antaa hakemuksesta oman lausuntonsa. Asiantuntijalääkärinä ei voi käyttää hoitavana lääkärinä toimivaa työpaikkalääkäriä. Ilmoitus verovirastolle Koska eläkesäätiö toimii "veronkantajana" eläkkeitä maksaessaan, sen on tehtävä kotipaikkakuntansa verovirastolle työnantajan aloittamisilmoitus. Ilmoitus voidaan tehdä Y1-lomakkeella. Eläkesäätiöyhdistykseltä saa yksityiskohtaiset ohjeet eläkesäätiön perustamisesta sekä tiedot vakuutuksen siirron vaikutuksista esimerkiksi myönnettyihin lainoihin. Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 13

16 Tärkeät osoitteet ja puhelinnumerot: Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Kalevankatu 13, Helsinki, puh Internet-kotisivut Palveluyhtiöt: Porasto Oy Larin Kyöstin tie 8, Helsinki, puh Innova Henkilöstörahasto- ja Eläkepalvelu Oy Pl 300, Helsinki Käyntiosoite Bulevardi 56, Helsinki, puh Tammikuu 2013 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry 14

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry ELÄKESÄÄTIÖN PERUSTAMINEN 1 1. TYÖNANTAJA TAI TYÖNANTAJAT PERUSTAJINA 1 2. RAHASTONSIIRTO JA ELÄKESÄÄTIÖN PERUSTAMINEN 1 2.1. TyEL-RAHASTONSIIRRON EDELLYTYKSET 2 2.2. SOPIMUS

Lisätiedot

2 1 Eläkesäätiö toimii eläkesäätiölain (jäljempänä ESL) 2 :ssä ja 13 luvussa tarkoitettuna B yhteiseläkesäätiönä.

2 1 Eläkesäätiö toimii eläkesäätiölain (jäljempänä ESL) 2 :ssä ja 13 luvussa tarkoitettuna B yhteiseläkesäätiönä. ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYS ESY 2017 B yhteiseläkesäätiön mallisäännöt (tasaava kirjanpitojärjestelmä ELÄKESÄÄTIÖN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 1 Eläkesäätiön nimi on 2 Eläkesäätiön kotipaikka on ELÄKESÄÄTIÖN MUOTO 2

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 253. Asetus. maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 253. Asetus. maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 253 266 SISÄLLYS N:o Sivu 253 maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta... 745 254

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 305/2015 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016)

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016) Esikuntapalvelut Lausunto 18.5.2016 Kela 1/29/2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS

VILRA-SOPIMUS VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Määräykset 4/2012 ja 5/2012: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset 4/2012 ja 5/2012: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Palautelomake 1 (6) Määräykset 4/2012 ja 5/2012: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Finanssivalvonnan vastaus Yleiset kommentit Innova Palvelut Oy: Laskuperusteisiin

Lisätiedot

SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE

SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE 1 SOPIMUS ENONKOSKEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAAN KUULUVIEN TOIMINTOJEN (sosiaalipalvelut) LUOVUTUKSESTA ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE 1. Sopimuksen osapuolet 1.1.Luovuttaja: Enonkosken

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE KANGASALAN KUNTA 6.6.2016 LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE Sisällys 1. SOPIJAPUOLET... 1 2. MÄÄRITELMÄT... 1 3. SOPIMUKSEN TAUSTA... 1 4. LIIKKEENLUOVUTUS

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan kunta.

yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan kunta. VESIOIKEUDELLISEN YHTEISÖN SÄÄNNÖT Pvm 3.1.2013 1 Yhteisön nimi ja kotipaikka Yhteisön nimi on Mustialanlammin keskivedenkorkeuden pysyvän muuttamisen vesioikeudellinen yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

o) Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

o) Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 1 VALTUUSTON ESITYSLISTAN 20.6.2016 liite nro 12 PURKU- JA SIIRTOSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän purku- ja siirtosopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet seuraavat osapuolet: a) Heinäveden kunta b) Ilomantsin kunta

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta /2012 Laki. työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta /2012 Laki. työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 2012 442/2012 Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2012 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 19.06.2016 13:04:42 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

1 1 Vakuutuskassan nimi on OP-Eläkekassa. Eläkekassan englanninkielinen nimi on OP Bank Group Pension Fund. 2 Eläkekassan kotipaikka on Helsinki.

1 1 Vakuutuskassan nimi on OP-Eläkekassa. Eläkekassan englanninkielinen nimi on OP Bank Group Pension Fund. 2 Eläkekassan kotipaikka on Helsinki. OP-ELÄKEKASSA 1 (12) OP- ELÄKEKASSAN SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on 25.5.2010 vahvistanut säännöt sovellettavaksi 1.1.2011 alkaen. Finanssivalvonta on 20.1.2012 vahvistanut sääntöjen 17 :n, 19 :n ja 23 :n

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain sekä yrittäjien eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työntekijäin eläkelakiin ja

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta.

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta. 1 Pankkitilin avaaminen Tässä liitteessä kerrotaan asiakirjoista ja selvityksistä, joita pankit yleensä edellyttävät yritykseltä pankkitilin avaamiseksi. Käytännöt voivat hieman vaihdella pankeittain.

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

13 VVV:lle toimitettavat tiedot

13 VVV:lle toimitettavat tiedot 153 V osa: Valvonta 13 VVV:lle toimitettavat tiedot Valtuutussäännös VYL 25 luvun 24 VakYhdL 12 luvun 5, UVYL 39, MEL 211, MYEL 131, TVYL 1 ja 30 (1) Kohdissa 13.1 13.5 tarkoitetut asiakirjat on toimitettava

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta. Organisaation/henkilön nimi: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo / Harri Christensen Ilmoita mikäli lausunto tulee merkitä salaiseksi: salainen/julkinen hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Määräykset 4/2012. Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet. Dnro FIVA 2/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7.2012

Määräykset 4/2012. Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet. Dnro FIVA 2/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7.2012 Määräykset 4/2012 Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet Dnro FIVA 2/01.00/2012 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 45/2015 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 45/2015 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite 18.12.2015 45 1 Tunnus 5-0047-15-RAS Hakija Asunto Oy Hietalahden Puistikko Asunto Oy Helsingin Hietalahden Helmi Tontit Kiinteistötunnus Oikeutettu Rasitettu 091-005-0118-0003 X X 091-005-0118-0002 X

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5)

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) 2 (5) Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Henki-Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA SANTASPORT FINLAND OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö

Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö (Hyväksytty Suomen Punaisen Ristin valtuuston kokouksessa 12.5.2006, muutettu 8.12.2006) Suomen Punaisesta Rististä annetun tasavallan presidentin asetuksen (811/2005),

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 20.2.2017 Viimeisin perustemuutos vahvistettu 22.12.2016. 1 Perusteen 2.11.2015 voimaantulosäännös Voimaantulo Poikkeussäännös

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja SÄÄTIÖN NIMI PERUSTAMISKIRJAN PÄIVÄMÄÄRÄ HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ILMOITUS JA VAKUUTUS Me allekirjoittaneet säätiön hallituksen kaikki jäsenet ja toimitusjohtaja ilmoitamme, että perustamiskirjassa

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista ; B-osasto Vakuutusmaksutulo/ Maksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, ¹) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Säätiölaki 5.4.1930/109

Säätiölaki 5.4.1930/109 Säätiölaki 5.4.1930/109 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten: 1 LUKU Säätiön perustaminen 1 (13.7.1964/400) Jos joku tahtoo luovuttaa omaisuutta itsenäisen säätiön perustamista varten, tehköön

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista ja

Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista ja Palautelomake 1 (5) Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista 31.12.2016 ja 1.1.2017 Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Finanssivalvonnan vastaus

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

[LUONNOS] APPORTTIKIRJA. Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan Apporttikirjan ( Sopimus ):

[LUONNOS] APPORTTIKIRJA. Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan Apporttikirjan ( Sopimus ): [LUONNOS] APPORTTIKIRJA Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan Apporttikirjan ( Sopimus ): 1 OSAPUOLET (1) Maa- ja metsätalousministeriö Suomen valtion puolesta, edustajanaan: Metsähallitus

Lisätiedot