Rattijuopumus on vakava tieliikenteen ongelma. Jo. Rattijuoppo on yhä useammin 18-vuotias. lääketiede. Alkuperäistutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rattijuopumus on vakava tieliikenteen ongelma. Jo. Rattijuoppo on yhä useammin 18-vuotias. lääketiede. Alkuperäistutkimus"

Transkriptio

1 Alkuperäistutkimus Antti Impinen, Ossi Rahkonen, Karoliina Ojaniemi, Pirjo Lillsunde, Eero Lahelma, Aini Ostamo Rattijuoppo on yhä useammin 18-vuotias Lähtökohdat Tutkimuksessa selvitettiin epäiltyjen rattijuopumustapausten lukumäärää ja väestöön suhteutettua ilmaantuvuutta iän ja sukupuolen mukaan yhdeksäntoista vuoden ajanjaksolta Ilmiötä tarkasteltiin yhdessä alkoholinkulutuksen muutosten kanssa. Menetelmät Aineisto sisälsi kaikki poliisin tietoon vuosilta tulleet epäillyt rattijuopumukset, joissa kuljettajan epäiltiin nauttineen alkoholia. Aineiston ulkopuolelle jätettiin tapaukset, joissa havaittiin huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena ajamista. Tutkimus rajattiin koskemaan moottoroitua tieliikennettä. Tapauksille laskettiin ilmaantuvuusluvut tuhatta henkilöä kohden. Tulokset Rattijuopumukset vähenivät 1990-luvun alun talouslaman aikana ja lisääntyivät laman jälkeen seuraten alkoholinkulutuksen vaihtelua. Muutokset olivat erityisen voimakkaita vuotiaiden ikäryhmässä, jossa tapausten ilmaantuvuus laski puoleen vuosina Naisten osuus rattijuopumustapauksista lähes kaksinkertaistui tarkasteluajanjaksolla 6,5 %:sta 11 %:iin kaikista tapauksista. Viisikymmentä vuotta täyttäneillä rattijuopumusten ilmaantuvuus kasvoi 2,5-kertaiseksi. Tapaukset ajoittuvat erityisen runsaasti viikonloppuihin ja yöaikaan. Päätelmät Nuoret vuotiaat ovat selkeästi suurin riskiryhmä rattijuopumukselle. Ilmaantuvuuden muutokset ovat nuorten kuljettajien keskuudessa suuria. Alkoholinkulutuksen muutokset näyttävät vaikuttavan nuoriin voimakkaammin kuin muihin. Haitallista alkoholinkulutusta ja rattijuopumusta ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tulisi kohdistaa jo ajokortti-ikää lähestyviin nuoriin perusterveydenhuollossa. Liikennevalvontaa tulisi tehostaa erityisesti viikonloppuina, juhlapyhinä ja iltayön tunteina. Rattijuopumus on vakava tieliikenteen ongelma. Jo pienikin määrä alkoholia kasvattaa onnettomuusriskiä ja seurausten vakavuutta (1,2). Vammautumiset ja kuolemantapaukset ovat tavallisempia rattijuopumusonnettomuuksissa kuin muissa onnettomuuksissa. Vuosittain tieliikenteessä menehtyy noin 400 ja loukkaantuu henkilöä. Näistä rattijuopot aiheuttavat noin 100 kuolemantapausta ja loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta (3). Poliisin tietoon tulee Suomessa lähes epäiltyä rattijuopumusta vuosittain. Näistä suurin osa on alkoholista johtuvia tapauksia, mutta muiden päihdyttävien aineiden osuus on kasvanut erityisesti vuonna 2003 voimaan tulleen huumeiden nollatoleranssilain jälkeen (4,5). Joka sadannella liikennevirrassa kulkevalla autoilijalla arvellaan olevan alkoholia veressään. Noin joka 500. autoilijan veren alkoholipitoisuus ylittää rattijuopumuksen rangaistavuuden rajan. (6) Yli puolet kiinnijääneistä rattijuopoista ylittää törkeän rattijuopumuksen rajan (7). 2221

2 Kuvio 1. Rattijuopumuksen esiintymistä, riskitekijöitä ja seurauksia on Suomessa tutkittu vähän. Liikenneturva on raportoinut perustilastoja, ja rattijuoppojen osuutta liikennevirrassa on seurattu vuodesta 1979 (6,8). Vuonna 1996 Suomessa voimaan tullutta EU-direktiivin edellyttämää rattijuopon päihderiippuvuusarviota ja hoitoonohjausta on tutkittu jonkin verran (9,10) luvun alkuvuosien laskun jälkeen rattijuoppojen osuus pysyi lähes ennallaan vuosituhannen vaihteeseen, minkä jälkeen se on kasvanut ja on 0,2 % liikennevirrasta. Myös törkeään rattijuopumukseen syyllistyneiden määrän arvellaan olevan kasvussa (6). Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää epäiltyjen rattijuopumustapausten lukumäärää ja ilmaantuvuutta vuosina Ilmiötä tarkasteltiin eri-ikäisten miesten ja naisten kohdalla alkoholipolitiikan ja muiden yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten taustaa vasten. Epäillyt rattijuopumustapaukset sekä tilastoitu alkoholinkulutus 100- prosenttisena alkoholina henkilöä kohti vuodessa Kuvio 2. Naisten osuus epäillyistä rattijuopoista Aineisto ja menetelmät Rattijuopumuksella tarkoitetaan alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena ajamista. Lain mukaan henkilö syyllistyy rattijuopumukseen silloin, kun veren alkoholipitoisuus on vähintään 0,5 promillea ( ) tai litrassa uloshengitysilmaa on 0,22 milligrammaa alkoholia (mg/l). Törkeän rattijuopumuksen rajana on lähtien ollut 1,2 promillea alkoholia veressä tai uloshengitysilmassa 0,53 mg/l. Huumausaineiden ja niiden aineenvaihduntatuotteiden osalta voimassa on ollut nollatoleranssi vuodesta 2003 (11). Kun poliisi epäilee rattijuopumusta, suoritetaan epäillylle kuljettajalle tarkkuusalkometrikoe tai verikoe. Verikoe otetaan myös, mikäli epäilty ei kykene puhaltamaan tai hänen epäillään käyttäneen huumaavia aineita. Suomessa päihtyneenä ajamisesta epäillyn alkoholi- ja huumemääritykset tehdään keskitetysti Kansanterveyslaitoksen huumetutkimusyksikössä. Huume- ja alkoholianalyysit tehdään poliisin toimeksiannosta. Rattijuopumusaineistosta on muodostettu tutkimusrekisteri, jonka rekisterinpitäjänä toimii Kansanterveyslaitos ja jonka omistusoikeus on sisäasiainministeriön poliisiosastolla. Tämän tutkimuksen aineisto muodostuu tapauksista, joissa ajoneuvon kuljettajaa epäillään ajamisesta alkoholin vaikutuksen alaisena vuosina Epäillyt käsittävät kaikki ne henkilöt, joilta on otettu tarkkuusalkometri- tai verikoe liikennejuopumusepäilyn takia. Kokeen tulosta tai mahdollista tuomiota ei tutkimuksessa otettu huomioon. Rekisteri on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja tarjoaa poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet tutkia päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena ajamista. Perusaineisto sisältää sosiodemografisia, kliinisiä, laboratorio-, poliisi- ja tapahtumatietoja. Epäillyille rattijuopoille suoritetun verikokeen tulokset on tallennettu sähköisesti vuodesta 1988 alkaen. Verikokeille vaihtoehtoisia tarkkuusalkometrikokeita on suoritettu vuodesta Vuosina aineistosta 48 % oli peräisin tarkkuusalkometrikokeesta. Vuonna 2007 tarkkuusalkometrikokeiden osuus oli noin 60 % kaikista tapauksista. Tutkimuksen aineisto on rajattu siten, että mukaan on otettu tapaukset, jotka täyttävät seuraavat ehdot: ainoastaan alkoholin nauttimista epäillään, tapaus on sattunut maantieliikennealueella, liikenneväline on ollut moottoroitu, ja henkilö on vuoden ikäinen. Ilmaantuvuuslukujen laskemiseen on käytetty kunkin vuoden vuotiasta keskiväestöä, joka perustuu Tilastokeskuksen väestötilastoihin (12). Alkoholinkulutuksella tarkoitetaan Stakesin tilastoimaa alkoholinkulutusta (13). Tulokset Vuosina aineistossa oli yhteensä havaintoa, joista 91 % oli miehiä. Vähimmillään tapauksia oli vuonna 1999 ja enimmillään vuonna Eniten epäiltyjä tapauksia kertyi vuotiaille yhden ikävuoden tarkkuudella tarkasteltuna. Tapauksista 91 %:ssa liikennevälineenä oli henkilö- tai pakettiauto. Kolmanneksi yleisin liikenneväline oli mopo, joiden kuljettajille sattui 5 % tapauksista. 2222

3 Eniten rattijuopumuksesta epäiltyjä kuljettajia jäi kiinni vuosina , jolloin tapauksia oli vuosittain noin Huippu oli vuonna 1990 (kuvio 1). Vuodesta 1990 vuoteen 1994 rattijuopumusepäilyjen määrä väheni 35 % alkoholinkulutuksen laskiessa samanaikaisesti 14 % vuoden 1990 tasosta. Vuoden 1999 jälkeen rattijuopumusten määrä on kasvanut jonkin verran. Vuonna 2007 rattijuopumusepäilyjen lukumäärä kasvoi yli tapaukseen, mikä on korkein luku sitten vuoden Epäiltyjen keski-ikä oli 36 vuotta ja mediaani-ikä 35 vuotta. Miesten ja naisten keskiarvot olivat lähellä toisiaan ja mediaanit olivat samat. Useimmiten rattijuopumukseen syyllistyvät äskettäin 18 vuotta täyttäneet. Alle 15-vuotiaiden ja 75 vuotta täyttäneiden rattijuopumustapaukset olivat harvinaisia. Kaikista epäillyistä naisia oli 8 % osuuden kasvaessa runsaasta 6 %:sta 11 %:iin vuosina (kuvio 2). Naisten osuus epäillyistä oli 8:n ja 11 %:n välillä vuotiailla. Tätä nuoremmilla ja vanhemmilla naisten osuus oli pienempi. Rattijuopumuksesta epäiltyjä oli eniten kesä- ja heinäkuussa, vähiten helmi-, joulu- ja tammikuussa. Alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen keskittyi paljolti viikonloppuöihin (kuvio 3). Tapauksista 16 % sattui perjantaina, 28 % lauantaina ja 19 % sunnuntaina. Rattijuopumustapausten määrä kasvoi iltaisin kello 19:stä alkaen ja eniten kiinnijääneitä oli välisenä aikana. Suvantokohta saavutettiin kello aikaan, jonka jälkeen välillä voitiin havaita piikki tapausten lukumäärässä. Tämän jälkeen tapausten määrä tasoittui iltaan asti. Erityisen runsaasti tapauksia oli havaittavissa kansallisina juhlapäivinä, vappuna, juhannuksena ja uutena vuonna (kuvio 4). Rattijuopumustapausten ilmaantuvuus oli 5,6 tapausta 1 000:tta henkilövuotta kohden vuosina (kuvio 5). Iän mukaista tarkastelua varten aineisto luokiteltiin kahdeksaan ryhmään: vuotiaat, vuotiaat, vuotiaat, vuotiaat, vuotiaat, vuotiaat, vuotiaat ja vuotiaat. Selvästi korkein, yli kaksinkertainen koko vuotiaaseen väestöön verrattuna, väestöön suhteutettu tapahtumatiheys (13,2/1 000 henkilövuotta) oli juuri ajo-oikeuden saaneiden vuotiaiden ikäryhmässä, jossa myös muutokset olivat voimakkaimpia. Rattijuopumusten ilmaantuvuus noudatti pääpiirtein ikäjärjestystä siten, että iäkkäät liikkujat syyllistyivät rattijuopumukseen nuorempia ikäryhmiä harvemmin. Poikkeuksen muodostivat vuotiaat, jotka syyllistyivät rattijuopumukseen (6,8/1 000 henkilövuotta) yhtä usein kuin vuotiaat (6,5/1 000 henkilövuotta). Eri ikäryhmissä rattijuopumuksen ilmaantuvuuden kehitys poikkesi toisistaan tutkitulla ajanjaksolla. Suurimmat ja nopeimmat muutokset tapahtuivat nuorimpien tiellä liikkujien kohdalla. Alle 40-vuotiaiden rattijuopumukset vähenivät nopeasti 1990-luvun alkupuolella, jonka jälkeen tilanne pysyi vakaana vuosikymmenen loppuun asti luvulla kehitys vaihteli. Viisikymmentä vuotta täyttäneiden ikäryhmissä rattijuopumusten ilmaantuvuus näytti tasaisesti kasvavan. Näissä ikäryhmissä rattijuopumuksen lisääntymiseen lienee vaikuttanut myös iäkkäämpien henkilöiden ajokorttien yleistyminen verrattuna parin vuosikymmenen takaisiin samanikäisiin. Kuvio 3. Epäillyt rattijuopumustapaukset viikonpäivän, kellonajan ja sukupuolen mukaan yhteensä vuosina Kuvio 4. Epäillyt rattijuopumustapaukset päivämäärän ja sukupuolen mukaan yhteensä vuosina Kuvio 5. Rattijuopumusepäilyjen ilmaantuvuus 1 000:tta asukasta kohti ikäryhmittäin Ilmaantuvuus/ Vuosi

4 Veren alkoholipitoisuuden keskiarvo aineistossa oli 1,62 promillea ja hengitysilman alkoholipitoisuus 0,57 mg/l. Naisten veren alkoholipitoisuuden keskiarvo oli 0,09 promillea alhaisempi ja hengitysilman alkoholipitoisuuden keskiarvo 0,03 mg alhaisempi kuin miesten. Matalimmat alkoholipitoisuuden keskiarvot olivat alle 20- ja yli 70-vuotiailla ja korkeimmat vuotiailla. Pohdinta Liikennejuopumuksen tarkkaa yleisyyttä on vaikea arvioida, sillä kiinnijääneet rattijuopot ovat vain osa kaikista rattijuopumukseen syyllistyvistä henkilöistä (7,14). Liikennevirrasta tehtyjen tutkimusten perusteella rattijuoppoja on kuljettajista noin 0,2 % ja maistelleita (alkoholia < 0,5 ) vajaa 1 % (7). Kansainvälisesti rattijuopumus Suomessa on harvinaista, mutta alkoholipitoisuudet korkeita, mikä saattaa kuvastaa suomalaista tapaa juoda humalahakuisesti. Juomatapojen vaikutuksesta rattijuopumukseen kertoo myös tapausten ajallinen jakauma. Tavallisimmin auton rattiin lähdetään juomisen jälkeen loma-aikana, viikonloppuisin ja yöllä. Helsingissä tehdyn selvityksen mukaan vuonna 1990 rattijuopumukseen syyllistyneistä 37 % oli viiden edellisen vuoden aikana jäänyt kiinni rattijuopumuksesta ainakin kerran (15). Toisen tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta rattijuopumukseen tuomitusta uusii tekonsa (16). Epäiltyjen rattijuopumustapausten määrä on viime vuosina kasvanut. Alkoholinkulutus on alkoholiveron alentamisen myötä kasvanut voimakkaasti, ja ajoneuvoja on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Muutokset näkyvät etenkin vuotiaiden liikennekäyttäytymisessä. Tästä asiasta tiedettiin h Väestön keskimääräinen alkoholinkulutus vaikuttaa rattijuopumusten määrään. h Rattijuopumuksia todettiin eniten ennen talouslaman alkua vuosina alkoholinkulutuksen ollessa suurta. Laman aikana alkoholinkulutus ja rattijuopumus kääntyivät laskuun. h Nuoret ja kokemattomat kuljettajat ovat erityisen riskialtis ryhmä liikenteessä. Tämä tutkimus opetti h Alkoholinkulutuksen muutokset heijastuvat erityisen vahvasti nuorten kuljettajien rattijuopumustapauksiin. Ilmiö voidaan havaita sekä miehillä että naisilla. h Naisten osuus rattijuopoista on kasvussa. Tällä hetkellä joka yhdeksäs rattijuoppo on nainen. h Rattijuopumus keskittyy iltoihin, viikonloppuihin ja juhlapyhien aikaan. h Nuorten ongelmalliseen alkoholinkäyttöön tulisi puuttua varhain, viimeistään ajo-oikeutta myönnettäessä. Rattijuopumustapauksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä on pysytellyt samana reilun kymmenen vuoden ajan. Naisten osuus epäillyistä rattijuopumustapauksista on kasvanut. Myös 50 vuotta täyttäneillä väestöön suhteutettu rattijuopumus näyttää tasaisesti yleistyneen. Tähän kehitykseen saattaa vaikuttaa ajokorttien yleistyminen ja juomatapojen muuttuminen. Naiset hankkivat ajokortin useammin kuin ennen ja käyttävät myös enemmän alkoholia. Samoin nuorempiin kohortteihin kuuluvat hankkivat ajokortin useammin sekä käyttävät alkoholia useammin ja runsaammin kuin vanhempiin kohortteihin kuuluvat. Ajokorttien lukumäärään suhteutettu rattijuopumus näyttää myös lisääntyneen useissa ikäryhmissä. Tästä huolimatta suurin vaihtelu rattijuopumuksen ilmaantuvuudessa on edelleenkin vuotiaiden kohdalla. He syyllistyvät rattijuopumukseen yli kaksi kertaa useammin kuin vuotias väestö keskimäärin. Tilanne on huolestuttava, sillä juopuneena ajaminen on erityisen vaarallista nuorelle ja kokemattomalle kuljettajalle (17). Päihtyneenä ajamisen yleisyyteen vaikuttavat useat yhteiskunnalliset tekijät, kuten väestön ikärakenne, taloudelliset suhdanteet, liikennevalvonnan tehokkuus, alkoholinkulutus, sekä ajoneuvojen ja ajokorttien määrä (18). Vuosittainen tilastoitu alkoholinkulutus on kasvanut Suomessa viimeisten kymmenen vuoden kuluessa lähes kahdella litralla absoluuttista alkoholia asukasta kohden (13). Samanaikaisesti rekisterissä olevia henkilöautoja on yli puoli miljoonaa enemmän kuin aiemmin. Moottoripyörien ja mopojen määrä kasvoi niin, että niitä on lähes enemmän kuin ennen (19). On arvioitu, että litran lisäys alkoholinkulutuksessa lisää päihtyneiden kuljettajien aiheuttamia kuolonkolareita 8 14 % (20). Liikennevalvonnan tehokkuus on eräs kiinnijääneiden määrään vaikuttava tekijä. Vaikutuksen voidaan ajatella olevan kaksisuuntainen. Lisääntynyt kiinnijäämisen riski lisää ilmitulevia tapauksia, mutta voi toisaalta nostaa kynnystä päihtyneenä ajamiselle. Liikkuvan poliisin suorittamat puhallutukset ovat lisääntyneet selvästi viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana, vaikka puhallutusten kokonaismäärästä ei ole luotettavaa tietoa koko ajanjaksolta (7). Epäiltyjen rattijuopumusten määrän romahtaminen 1990-luvun alussa näyttää kuitenkin ajoittuvan samanaikaisesti puhallutusten lisäämisen kanssa. On kuitenkin muistettava, että vain osa rattijuopumuksista tulee ilmi suoraan poliisin liikennevalvonnan kautta. Merkittävä osa rattijuopoista jää kiinni ilmiannon tai liikennevahingon seurauksena. Eniten rattijuopumustapauksia tuli ilmi 1990-luvun alussa ennen laman alkua. Tällöin myös alkoholinkulutus oli noussut uuteen ennätykseen. Laman seurauksena alkoholinkulutus väheni, minkä lisäksi ajoneuvokannan kasvu pysähtyi. Samanaikaisesti epäiltyjen rattijuoppojen määrä laski selvästi. Talouden suhdanteet ja alkoholinkulutus heijastuvat erityisen vahvasti nuorten rattijuopumusepäilyjen määrään. Vaikka epäillyt tapaukset ovat lisääntyneet luvulla, kasvu ei kuitenkaan vastaa ennätyksellisen korkeaksi kivunnutta alkoholinkulutusta. 2224

5 English summary Changed alcohol consumption reflected in drink-driving amongst young drivers Background The aims of the study were to investigate the incidence and trends of suspected drink-driving during the nineteen years between 1989 and 2007 according to age and sex in Finland. Methods The data included all suspected drink-driving cases in Finland between 1989 and Cases involving illegal or medical drugs were excluded. The data were limited to motorized road traffic. The annual incidence per 1000 population was calculated according to sex and age. Results The changes in the number of drink-driving cases followed changes in the trends in economic development and changes in overall alcohol consumption. These changes were most pronounced amongst 18- to 19-year-olds in whom the incidence halved between 1990 and The proportion of drink-drivers who were women almost doubled from 6.5% to 11% of all cases. The incidence of drinkdriving in those aged over fifty years increased 2.5-fold. Most events took place during weekend nights. Conclusions Young men aged 18 to 19 years are still at the highest risk of committing drink-driving offences. Alcohol consumption features more prominently driving offences in the young than in other drivers. Preventative measures in healthcare should be targeted at youths close to the legal age of driving. Road checks are required, especially at weekends, on national holidays and late at night. Antti Impinen Researcher National Public Health Institute Ossi Rahkonen, Karoliina Ojaniemi, Pirjo Lillsunde, Eero Lahelma, Aini Ostamo On havaittu, että rattijuopumusta voidaan ehkäistä tehokkaasti ajoneuvon käytön rajoittamisella (21,22,23). Havainto kannustaa ajoneuvon käyttöä ehkäisevien toimenpiteiden voimakkaampaan käyttöönottoon ja kehittämiseen. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi alkolukkojen asentaminen ajoneuvoon sekä ajoneuvon takavarikointi. Alkolukkoja käyttävissä maissa on kohdehenkilöiden alkoholinkäyttö vähentynyt ja uusimisriski pienentynyt. Uusimisriski on tosin saattanut kasvaa heti alkolukon poistamisen jälkeen (24,25). Alkolukoilla on myös mahdollista kerätä puhallustuloksista aineistoa, jonka avulla voidaan arvioida kuljettajan riskiä syyllistyä rikkeisiin myöhemmin (26). Rangaistusten koventaminen ei vähennä rattijuopumusten määrää yhtä paljon kuin korkea kiinnijäämisriski (27,28). Kiinnijäämisen todennäköisyyttä voidaan kasvattaa lisäämällä liikennevalvonnan resursseja. Rattijuoppojen osuus liikennevirrassa on kuitenkin pieni Suomessa, jolloin liikennevalvonnan tehostamisesta saadaan suhteellisesti pienempi hyöty. Tämän sijaan ehkäiseviä toimia voidaan kohdistaa ongelmaryhmiin, joita ovat nuoret ja uusijat. Koska peräti kahden rattijuopon kolmesta on havaittu uusivan tekonsa, monien jopa toistuvasti, uusijoiden osuus kaikista tapauksista on merkittävä. Valvonnan tehostaminen erityisesti pahimpina riskiaikoina, kuten pikkutunneilla, viikonloppuina ja juhlapyhinä, voisivat olla tehokkaita keinoja rattijuopumusten ja niiden seurausten ehkäisemiseksi. Alle 18-vuotiaiden nuorten alkoholinkäyttö on yleistä. Lähes joka viides yläasteikäinen ja joka neljäs lukioikäinen sanoo juovansa itsensä tosihumalaan vähintään kerran kuussa (29). Monet ajavatkin ensimmäisen kerran juovuksissa mopolla tai skootterilla, mutta myös alaikäiset syyllistyvät rattijuopumukseen autolla. Nuorten keskuudessa runsaskaan alkoholinkäyttö ei välttämättä ole sosiaalisesti tuomittavaa, minkä lisäksi ajokortin hankkiminen on monelle nuorelle aikuistumiseen kuuluva itsestäänselvyys. Tilastot osoittavat, että yhdistelmä johtaa usein virhearviointiin. Rattijuoppojen hoitoonohjauksen vaikutus rattijuopumusten uusimiseen on todettu vähäiseksi (9,30), ja päihderiippuvuuden arviointi rattijuopumuksen yhteydessä on nuorten päihdehäiriöiden kehittymistä ajatellen usein myöhäistä. Päihdehäiriöt alkavat usein nuoruudessa ja ovat suhteellisen yleisiä, pitkäkestoisia ja toistuvia (31). Perusterveydenhuollon lääkärit joutuvat kohtaamaan nuorten keskuudessa lisääntyneen alkoholin ja muiden päihteiden käytön. Lääkäreiden koulutuksessa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota päihteitä käyttävän nuoren kohtaamiseen. Kaikki nuorten kanssa toimivat ammattiryhmät tulisi kouluttaa nuorten päihdeongelmien tunnistamiseen. Nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelut tarvitsevat riittävät resurssit, jotta tehokas hoito, neuvonta ja ehkäisy turvataan. Tässä tutkimuksessa on voitu tarkastella rattijuopumuksen taustoja vain yleisellä tasolla. Vaikka käytetty rekisteriaineisto on kansainvälisesti katsoen laadukas ja mittava, on siinä omat rajoituksensa: tieto on osittain puutteellista, luokitukset ovat muuttuneet ja tapaukset ovat saattaneet valikoitua aineistoon. Kiinnijääneiden rattijuoppojen ei voida katsoa olevan edustava otos liikennevirrassa olevista rattijuopoista, sillä kiinnijääneissä tulevat yliedustetuksi poliisin huomiota kiinnittävät kuljettajat. Näitä ovat esimerkiksi voimakkaimmin päihtyneet, liikennesääntöjä rikkovat sekä poliisin vanhat tutut, joilla on tilillään aiempia rikoksia. Tutkimusaineisto ei sisältänyt minkäänlaisia tunnistetietoja, joilla yksittäisen henkilön tunnistaminen aineiston sisällä olisi mahdollista. Tämän vuoksi aineiston jokaista havaintoa on käsitelty omana riippumattomana tapahtumanaan eikä 2225

6 erillisinä henkilöinä. Rattijuopumuksen uusijoiden eikä uusintakertojen osuuksia ole ollut mahdollista selvittää. On myös huomattava, että tutkimusaineisto on kerätty kahdenkymmenen vuoden ajanjaksolla. Tällä aikavälillä tapahtuneet suomalaisen yhteiskunnan muutokset ovat talous- ja kulutustilastojen kertomaa mittavammat. Tämä tutkimus ei myöskään käsittele kasvavaa huumausaineongelmaa. Rattijuopumuksista on tutkimuksellamme saatu kaivattu yleiskuva ongelman laajuudesta. Kiitokset Suomen Akatemian Päihteet ja addiktio -tutkimusohjelmalle. Kirjallisuutta 1 Ogden EJ, Moskowitz H. Effects of alcohol and other drugs on driver performance. Traffic Inj Prev 2004;5: Movig KL, Mathijssen MP, Nagel PH ym. Psychoactive substance use and the risk of motor vehicle accidents. Accid Anal Prev 2004;36: Tilastokeskus, Liikenneturva. Tieliikenneonnettomuudet Liikenne ja matkailu. Suomen virallinen tilasto Lillsunde P, Gunnar T. Drugs and Driving. The Finnish Perspective. Bull Narc LVII(Nos. 1 and 2). 5 Ojaniemi K, Lintonen T, Impinen A ym. Driving under the influence of drugs: trends in Finland during Arvioitavana. 6 Rajalin S. Rattijuopumus Suomessa. 2004, Liikenneturvan tutkimusmonisteita 99/ Rikollisuustilanne Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa. OPTL:n julkaisuja 229. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Pikkarainen J, Penttilä A. Rattijuopumuksen kehitys Uudellamaalla vuosina I. Ratsiatutkimus alkoholia nauttineiden kuljettajien määrästä tieliikenteessä. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 1989;A4: Mettovaara P, Rantanen P, Seppä K. Rattijuoppojen hoitoonohjaus kolmen vuoden seurantatutkimus Suom Lääkäril 2006;43: Seppä K. Päihteet ja ajokyky. Suom Lääkäril 2005;25 26: Rikoslaki. Luku Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus. 13 Alkoholijuomien kulutus. SVT. Stakes; STTV. 14 Österberg E. Alcohol and traffic in Finland. Accid Anal Prev 1987;19: Seppä H. Rattijuopumus Helsingissä vuonna 1990 (vertailu ja tutkimus). Poliisimies 1992/3. 16 Pikkarainen J, Penttilä A, Seppä H. Recidivism of Drunken Driving in Finland Proceedings of the International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety. Adelaide 1995; Vaez M, Laflamme L. Impaired driving and motor vehicle crashes among Swedish youth: an investigation into drivers' sociodemographic characteristics. Accid Anal Prev 2005;37: Asbridge M, Mann RE, Flam-Zalcman R ym. The criminalization of impaired driving in Canada: assessing the deterrent impact of Canada's first per se law. J Stud Alcohol 2004;65: AKE. Ajoneuvokanta. Tarkastettu Mann RE, Zalcman RF, Asbridge M ym. Drinking-driving fatalities and consumption of beer, wine and spirits. Drug Alcohol Rev 2006;25: Rider R, Voas RB, Kelley-Baker T ym. Preventing alcohol-related convictions: the effect of a novel curriculum for first-time offenders on DUI recidivism. Traffic Inj Prev 2007;8: National Transportation Safety Board. Safety Report Regarding Actions to Reduce Fatalities, Injuries, and Crashes Involving the Hard-Core Drinking Driver. Washington, DC: the Board Voas RB, Tippetts AS, Taylor E. Temporary vehicle immobilization: evaluation of a program in Ohio. Accid Anal Prev 1997;29: Bjerre B. An evaluation of the Swedish ignition interlock program. Traffic Inj Prev 2003;4: Raub RA, Lucke RE, Wark RI. Breath alcohol ignition interlock devices: controlling the recidivist. Traffic Inj Prev 2003;4: Marques PR, Tippetts AS, Voas RB. Comparative and joint prediction of DUI recidivism from alcohol ignition interlock and driver records. J Stud Alcohol 2003;64: Benson BL, Rasmussen DW, Mast BD. Deterring drunk driving fatalities: an economics of crime perspective. International Review of Law and Economics 1999;19: Sen A. Do stricter penalties deter drinking and driving? An empirical investigation of Canadian impaired driving laws. Canadian Journal of Economics 2001;34: Luopa P, Pietikäinen M, Jokela J. Nuorten elinolot, koulutyö, terveys ja terveystottumukset Kouluterveyskysely Työpapereita 25/2006. Helsinki: Stakes Heinälä P, Seppä K. Rattijuoppojen seuranta terveydenhuollossa on voimavarojen tuhlausta. Suom Lääkäril 2006;43: Marttunen M, Lönnqvist J. Nuorten päihdehäiriöiden luonne ja kulku. Duodecim 2001;117: Antti Impinen FM, tutkija alkoholitutkimuksen osasto, Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Kirjoittaja on saanut apurahaa Suomen Akatemialta tämän artikkelin kirjoittamiseksi. Ossi Rahkonen VTT, dosentti Helsingin yliopisto, kansanterveystieteen laitos Karoliina Ojaniemi TtM, tutkija alkoholitutkimuksen osasto Kirjoittaja on saanut apurahaa Suomen Akatemialta tämän artikkelin kirjoittamiseksi. Pirjo Lillsunde FT, dosentti, laboratorionjohtaja alkoholitutkimuksen osasto Eero Lahelma VTT, professori Helsingin yliopisto, kansanterveystieteen laitos Aini Ostamo FT, VTL, dosentti alkoholitutkimuksen osasto 2226

RATTIJUOPON PROFIILI JA UUSIMISEN RISKITEKIJÄT

RATTIJUOPON PROFIILI JA UUSIMISEN RISKITEKIJÄT RATTIJUOPON PROFIILI JA UUSIMISEN RISKITEKIJÄT Tuloksia rattijuopumuksen esiintyvyydestä ja kehityksestä Uudenmaan ratsiatutkimuksesta vuosina 1990 2008 Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus-

Lisätiedot

Alkolukko ajo-oikeuden ehdoksi rattijuopumukseen syyllistyneelle

Alkolukko ajo-oikeuden ehdoksi rattijuopumukseen syyllistyneelle Alkolukko ajo-oikeuden ehdoksi rattijuopumukseen syyllistyneelle Julkaisuja 3/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja

Lisätiedot

LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA

LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Koulutusryhmien välillä suuria ja kasvavia eroja elinajanodotteessa

Koulutusryhmien välillä suuria ja kasvavia eroja elinajanodotteessa Alkuperäistutkimus tieteessä Pekka Martikainen Ph.D., professori Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, väestöntutkimuksen yksikkö pekka.martikainen@helsinki.fi Jessica Ho M.Sc., tutkija University

Lisätiedot

Alkoholi ja liikenne

Alkoholi ja liikenne Alkoholi ja liikenne Sisällysluettelo Alkoholi ja liikenne 4 Alkoholi tieliikenteessä 5 Alkoholi heikentää ajokykyä 8 Rattijuoppojen onnettomuudet 9 Alkoholi aiheuttaa onnettomuuksia myös jalankulkijoille

Lisätiedot

Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen

Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti / 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Työryhmän toimeksianto ja työskentely... 3

Lisätiedot

8 Päihde- ja dopingrikokset Heini Kainulainen

8 Päihde- ja dopingrikokset Heini Kainulainen II.A.8 Päihde- ja dopingrikokset 187 8 Päihde- ja dopingrikokset Heini Kainulainen Päihderikoksissa ei ole uhria, joka tekisi rikosilmoituksen poliisille. Rikokset tulevat ilmi ennen muuta oikeusviranomaisten

Lisätiedot

RONI UTRIAINEN NUORTEN MOPOAUTOILUN TURVALLISUUS SUOMESSA

RONI UTRIAINEN NUORTEN MOPOAUTOILUN TURVALLISUUS SUOMESSA RONI UTRIAINEN NUORTEN MOPOAUTOILUN TURVALLISUUS SUOMESSA Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Markus Pöllänen i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan koulutusohjelma UTRIAINEN, RONI:

Lisätiedot

Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän raportti

Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän raportti LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 59/2008 Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän raportti Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 2.10.2008 Tekijät

Lisätiedot

Alkoholin kokonaiskulutuksen odotetaan

Alkoholin kokonaiskulutuksen odotetaan Alkoholihaitat Alkoholin käyttö ja haitat lisääntyvät Pia Mäkelä Alkoholi on tätä nykyä pahin yksittäinen uhka kansanterveydelle Suomessa. Jo entisestään suuret alkoholin aiheuttamat haitat kasvanevat

Lisätiedot

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kaatumistapaturmat

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kaatumistapaturmat Tielaitos Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kaatumistapaturmat Espoo, Helsinki, Jyväskylä ja Oulu Tielaitoksen selvityksiä 48/2000 Helsinki 2000 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Tielaitoksen selvityksiä

Lisätiedot

TUTKIMUS LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISESTÄ JA -TURVALLISUUDESTA

TUTKIMUS LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISESTÄ JA -TURVALLISUUDESTA Juha-Pekka Sopanen TUTKIMUS LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISESTÄ JA -TURVALLISUUDESTA Opinnäytetyö Auto- ja kuljetustekniikka Toukokuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Juha-Pekka Sopanen Koulutusohjelma

Lisätiedot

Moottorikelkkaonnettomuudet 1992-2003

Moottorikelkkaonnettomuudet 1992-2003 ==================================================================================== ==================================================================================== Moottorikelkkaonnettomuudet 1992-2003

Lisätiedot

Muista aina liikenteessä, Selvä kaista ompi eessä Selvä kaista -toimintaohjelman vaikutusarvio

Muista aina liikenteessä, Selvä kaista ompi eessä Selvä kaista -toimintaohjelman vaikutusarvio R I K O S S E U R A A M U S L A I T O S Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 1/2012 Muista aina liikenteessä, Selvä kaista ompi eessä Selvä kaista -toimintaohjelman vaikutusarvio Mia Kilpeläinen 1.2.2012

Lisätiedot

Itseään vahingoittaneiden potilaiden psykiatrinen konsultaatio toteutuu päivystyksessä vain osittain

Itseään vahingoittaneiden potilaiden psykiatrinen konsultaatio toteutuu päivystyksessä vain osittain ALKUPERÄISTUTKIMUS TIETEESSÄ ILONA NURMI-LÜTHJE FT, dosentti, keskuksen päällikkö Kouvolan perusturva, tapaturmien ja väkivallan ehkäisykeskus (Start) Helsingin yliopisto, kansanterveystieteen osasto,

Lisätiedot

Alkoholi- ja huumetutkimuksen vuosikirja Yearbook of Finnish Alcohol and Drug Research

Alkoholi- ja huumetutkimuksen vuosikirja Yearbook of Finnish Alcohol and Drug Research Tommi 2004 Alkoholi- ja huumetutkimuksen vuosikirja Yearbook of Finnish Alcohol and Drug Research 1 Tommin kirjoittajat Ilona Autti-Rämö Ritva Hein Jarmo Heinonen Jukka Lindeman Jaana Lähteenmaa Sami Pirkola

Lisätiedot

Kuolemaan johtaneet yksittäis- ja ajoneuvon hallinnanmenetysonnettomuudet

Kuolemaan johtaneet yksittäis- ja ajoneuvon hallinnanmenetysonnettomuudet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 38/2005 Liikenne Kuolemaan johtaneet yksittäis- ja ajoneuvon hallinnanmenetysonnettomuudet Suomessa vuosina 1991 2002 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki,

Lisätiedot

TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI

TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI Tutkimus Pieksämäen ja Pieksänmaan 8- luokkalaisten tyttöjen päihteidenkäytöstä Kati Hanhonen Sari Itkonen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 79

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 79 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 79 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Heini Kainulainen

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 12/2009. Perheväkivalta Suomessa. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

OPTL. Verkkokatsauksia 12/2009. Perheväkivalta Suomessa. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Venla Salmi & Martti Lehti & Reino Sirén & Janne Kivivuori & Mikko Aaltonen Perheväkivalta Suomessa Verkkokatsauksia 2/29 Sisällys Tiivistelmä Tietolähteet 2 2 Henkirikokset

Lisätiedot

03/2011. Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki. Eläketurvakeskus. katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Signe Jauhiainen ja Juha Rantala

03/2011. Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki. Eläketurvakeskus. katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Signe Jauhiainen ja Juha Rantala 03/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki katsaus viimeaikaiseen kehitykseen Signe Jauhiainen ja Juha Rantala Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Kuolemansyyt 2010. Itsemurhien määrä pienin yli 40 vuoteen

Kuolemansyyt 2010. Itsemurhien määrä pienin yli 40 vuoteen Terveys Kuolemansyyt Itsemurhien määrä pienin yli 4 vuoteen Vuonna tehtiin itsemurhia 8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Itsemurhien määrä on ollut pienempi viimeksi vuonna 967. Vuonna itsemurhan

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 11/2009. Naiset henkirikosten uhreina 2002 2007. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tiivistelmä. 1 Henkirikostietokanta

OPTL. Verkkokatsauksia 11/2009. Naiset henkirikosten uhreina 2002 2007. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tiivistelmä. 1 Henkirikostietokanta OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Martti Lehti Naiset henkirikosten uhreina 2002 2007 Tiivistelmä Verkkokatsauksia 11/2009 Sisällys Tiivistelmä 1 1 Henkirikostietokanta 1 2 Historiallinen ja alueellinen

Lisätiedot

Myrkytyskuolemien määrä on kääntynyt laskuun

Myrkytyskuolemien määrä on kääntynyt laskuun KATSAUS tieteessä Erkki Vuori LKT, professori, emeritus erkki.o.vuori@helsinki.fi Ilkka Ojanperä FT, professori Terhi Launiainen FT, tutkijatohtori Jari Nokua FK, oikeuskemisti Riitta-Leena Ojansivu FK,

Lisätiedot

Alaikäiset juovat entistä vähemmän, mutta nuorten aikuisten juominen lisääntyy

Alaikäiset juovat entistä vähemmän, mutta nuorten aikuisten juominen lisääntyy Alaikäiset juovat entistä vähemmän, mutta nuorten aikuisten juominen lisääntyy Kirsimarja Raitasalo & Jenni Simonen Johdanto Nuorten juomisesta on käyty Suomessa viime aikoina paljon keskustelua (Tigerstedt

Lisätiedot

Vantaa ja päihteet -raportti 2013. Teemana nuorten huumeiden käyttö

Vantaa ja päihteet -raportti 2013. Teemana nuorten huumeiden käyttö 2013 Teemana nuorten huumeiden käyttö - ajankohtaisina haasteina kannabis ja muuntohuumeet Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut, ehkäisevän päihdetyön yksikkö Sisällys Alkusanat... 2 1

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 08 2010 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 Liikenneviraston tilastoja 8/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuva:

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010

Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 8/2005 ISSN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu B RAPORTTEJA 54. Noppari (toim.) Monialaiset verkostot perheitä tukemassa

Diakonia-ammattikorkeakoulu B RAPORTTEJA 54. Noppari (toim.) Monialaiset verkostot perheitä tukemassa Diakonia-ammattikorkeakoulu B RAPORTTEJA 54 Noppari (toim.) Monialaiset verkostot perheitä tukemassa Sanna Suomalainen, Virva Hyttinen, Markku Hänninen, Sampsa Wulff & Minna Kaarakainen Yksityisen varautumisen

Lisätiedot