Autojen lukumäärä ja liikennesuorite ovat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Autojen lukumäärä ja liikennesuorite ovat"

Transkriptio

1 Liikennelääketiede Alkoholi, lääkkeet ja huumeet liikenteessä Antti Penttilä, Kimmo Kuoppasalmi ja Erkki Vuori Selviytyminen liikenteessä edellyttää hyvää havainto-, arviointi-, ratkaisu-, koordinaatioja toimintakykyä. Alkoholin nauttiminen huonontaa näitä toimintoja, ja moottoriajoneuvon kuljettajan riski joutua liikenneonnettomuuteen kasvaa huomattavasti veren alkoholipitoisuuden lisääntyessä. Samankaltainen vaikutus on myös monilla lääkkeillä. Tämä koskee erityisesti rauhoittavia ja unilääkkeitä sekä varsinaisia huumeita, joiden vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti keskushermostoon. Moottoriajoneuvon kuljettajien lisäksi myös muiden tienkäyttäjien riski joutua onnettomuuteen lisääntyy, jos he toimivat päihtyneenä liikenteessä. Autojen lukumäärä ja liikennesuorite ovat lisääntyneet viime vuosikymmeninä nopeasti maassamme luvun vaihteesta lähtien myös alkoholin kulutus on kasvanut huomattavasti. Alkoholiongelmaisten ja alkoholin suurkuluttajien määrä on suuri, ja on arvioitu, että Suomessa 10 % väestöstä nauttii 50 % kaikesta kulutetusta alkoholista (Simpura 1985). Myös varsinaisten huumeiden käyttö on muodostunut vakavaksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi (Poikolainen 1998). Tämän kehityksen seurauksena liikennejuopumus on vakava ongelma maassamme. Liikenteeseen liittyvien haittavaikutusten rekisteröinti ja kattava tilastointi ovat perinteisesti antaneet Suomessa perustan liikenneturvallisuustyöhön ja terveydenhuoltoon liittyville ehkäisy- ja hoitotoimenpiteille. Taloudellisen kehityksen, moottoriajoneuvokannan lisääntymisen sekä alkoholin ja muiden päihteiden yleistyneen käytön takia liikennejuopumukseen on syytä kiinnittää jatkuvasti vakavaa huomiota. Tässä katsauksessa tarkastellaan liikennejuopumuksen esiintymistä maassamme 1990-luvulla. Alkoholi Poliisin tietoon tullut rattijuopumus. Poliisin tietoon tullut rattijuopumus on merkitsevästi vähentynyt Suomessa 1990-luvulla (Tilastokeskus 1997). Vuonna 1990 poliisin tietoon tuli koko maassa kaikkiaan tapausta (taulukko 1). Taulukko 1. Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset Suomessa Vuosi Ratti- Törkeitä Yhteensä juopumuksia 1 rattijuopumuksia Sisältää myös huumaantuneena ajamisen törkeän rattijuopumuksen raja aleni 1.5 :sta 1.2 :een. Duodecim 1999; 115:

2 Pienimmillään rattijuoppojen määrä oli vuonna 1994, jolloin kiinni jääneitä oli eli 31.5 % vähemmän kuin vuosikymmenen vaihteessa. Tämän jälkeen tapausten määrä on alkanut lievästi lisääntyä. Valtaosalla kiinni jääneistä rattijuopoista veren alkoholipitoisuus on ylittänyt törkeän rattijuopumuksen rajan (1.2 ). Esimerkiksi vuonna 1996 törkeitä tapauksia oli 63.7 % kaikista kiinni jääneistä. Alkoholitapaukset liikennevirrassa luvun lopulta on Uudenmaan läänissä ja luvun lopulta myös muissa lääneissä suoritettu ratsiatutkimuksia (R-tutkimus) yhteistyönä Liikkuvan poliisin, Kansanterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitoksen kanssa. Lyhytkestoisissa ratsioissa, joita on pidetty eri pisteissä tiistaisin ja lauantaisin keväällä ja syksyllä, on pysäytetty kaikki moottoriajoneuvot ja niiden kuljettajat on puhallutettu seulonta-alkometrilla. Tutkimusjärjestelmä suunniteltiin alun perin sellaiseksi, että vuosittaiset tulokset ovat vertailukelpoisia. Näin saadaan jatkuvaa tietoa rattijuoppojen määrästä liikennevirrassa samoin kuin niiden kuljettajien osuudesta, joiden veren alkoholipitoisuus on ollut langettavan rajan (0.5 o/oo) alapuolella (Pikkarainen ja Penttilä 1989). Kattavimmat tutkimukset on tehty entisessä Uudenmaan läänissä. Tällä alueella rattijuoppojen määrä liikennevirrassa on vaihdellut 0.31 %:sta 0.19 %:iin 1990-luvulla (taulukko 2). Taulukko 2. Alkoholitapausten esiintyminen liikennevirrassa Vuosi Uusimaa Koko maa Ratti- Vähän alko- Ratti- Vähän alkojuopot holia nauttineet juopot holia nauttineet % % % % Tutkimusta ei suoritettu koko maassa. Vuosien tuloksiin saattaa liittyä satunnaista tilastollista vaihtelua, sillä vuosina rattijuoppojen osuus kuljettajista vaihteli välillä % ja vuosina välillä % luvulla Uudenmaan läänin R-tutkimuksissa törkeiden rattijuopumustapausten osuus kaikista kiinni jääneistä on ollut 17.1 %. Koko maan R-tutkimuksissa rattijuoppojen osuus liikennevirrassa on pysynyt samansuuruisena 1990-luvulla. Kuitenkin se on ollut yleensä hieman pienempi kuin entisessä Uudenmaan läänissä. Rattijuoppojen määrä liikennevirrassa näyttäisi siten pysyneen Suomessa jo pitkään varsin samansuuruisena. Alle langettavan promillerajan jääneiden alkoholia nauttineiden kuljettajien määrä on ollut kaksin-kolminkertainen rattijuoppojen määrään verrattuna (taulukko 2). Taloudellisen nousukauden huipentumavuonna 1990 vähän alkoholia nauttineiden määrä oli suurimmillaan entisessä Uudenmaan läänissä (0.82 %). Muuten näiden tapausten määrä on pysynyt varsin tasaisena; vuosina välillä % ja vuosina välillä %. Koko maan tulokset ovat olleet samansuuntaisia. Vertaamalla R-tutkimuksen tuloksia, R-tutkimuksessa ja Helsingin oikeuslääkäriasemalla suoritettujen rattijuoppoudesta epäiltyjen haastattelututkimusten tuloksia sekä poliisin virallisia tilastoja on arvioitu, että ainoastaan pieni osa kaikista rattijuopumustapauksista tulee poliisin tietoon (Pikkarainen ja Penttilä 1989). Sama päätelmä voidaan tehdä R-tutkimuksen ja poliisin tietoon tulleiden tapausten verenalkoholijakaumista (kuva 1). Poliisin tietoon tulleissa rattijuoppoustapauksissa jakautuma on Gaussin käyrän muotoinen, ja mediaani on ollut o/oo. R-tutkimuksessa mitatut veren suuret alkoholipitoisuudet ovat olleet harvinaisuuksia, ja valtaosa liikennevirrassa kuljettajilla todetuista alkoholipitoisuuksista on ollut alle langettavan promillerajan. Onko rattijuopumus vähentynyt Suomessa 1990-luvulla laman ja runsaan työttömyyden aikana jopa yhden kolmaosan verran, kuten poliisin tilastot osoittavat? Liikennettä kuvaavien virallisten tilastotietojen mukaan moottoriajo- 694 A. Penttilä ym.

3 Rattijuoppoja (%) R-tutkimus Poliisin tilasto Veren alkoholipitoisuus ( ) Kuva 1. Rattijuoppojen verenalkoholijakautuma R-tutkimuksessa entisessä Uudenmaan läänissä ja poliisin tilastojen mukaan koko Suomessa (Penttilä ym. 1981). neuvojen ja ajokortin haltijoiden määrät eivät ole muuttuneet merkittävästi, joskin autokanta on ikääntynyt. Tieliikenteen energiankulutus, liikennesuorite, ajoneuvo- ja henkilökilometrimäärät, henkilöliikenteen kuljetuskapasiteetti, tavaraliikenteen tonnikilometrimäärä ja liikenteen osuus kokonaiskansantuotteesta ovat vähentyneet ainoastaan hyvin lievästi laman parina alkuvuonna, minkä jälkeen ne ovat alkaneet uudestaan kasvaa (Tilastokeskus 1997a). Tilastoitu alkoholin kokonaiskulutus on laman alkuvuosina vähentynyt noin 10 %, mutta palautunut sen jälkeen nopeasti entiselle tasolle. Tilastoitu alkoholin kokonaiskulutus 100 %:n alkoholina asukasta kohden oli 8.89 litraa vuonna 1990 ja 8.83 litraa vuonna 1995 (STAKES 1997). Koska rattijuoppojen määrä liikennevirrassa on pysynyt varsin samanlaisena laman aikana koko maassa eikä liikenteen määrässä ole tapahtunut suuria muutoksia ja alkoholin käyttökin on ollut varsin tasaista, on ilmeistä, että muutokset poliisin suorittamassa liikennevalvonnassa ovat kaunistaneet virallisia rattijuopumuslukuja 1990-luvulla (Penttilä ym. 1997). Alkoholionnettomuudet tieliikenteessä. Alkoholi aiheuttaa tieliikenteessä paljon onnettomuuksia Suomessa, ja näihin onnettomuuksiin liittyy mittavia kansanterveydellisiä ja kansantaloudellisia vaikutuksia sekä inhimillisiä kärsimyksiä. Vuonna 1990 Suomessa kuoli 649 henkilöä tieliikenneonnettomuuksissa (Tilastokeskus 1991). Heistä 173 (26 %) kuoli sellaisissa onnettomuuksissa, joissa joku osapuoli oli alkoholin vaikutuksen alaisena; useimmiten kuollut oli rattijuoppo (taulukko 3). Alkoholi- ja rattijuopumusonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä on ollut yli kymmenkertainen kuolleisiin verrattuna. Kehityssuunta on ollut hyvä luvulla, sillä sekä alkoholi- että rattijuopumusonnettomuuksiin liittyvä kuolleisuus ja vammautuminen ovat merkitsevästi vähentyneet (Tilastokeskus ). Kiinni jääneiden ratti- Taulukko 3. Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet Suomessa Vuosi Kuolleita Loukkaantuneita Kokonais- Alkoholi- Rattijuopumus- Kokonais- Alkoholi- Rattijuopumusmäärä onnetto- onnetto- määrä onnetto- onnettomuuksissa 1 muuksissa 2 muuksissa 1 muuksissa Joku osapuoli on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena 2 Rattijuoppo on ollut osallisena onnettomuuteen Alkoholi, lääkkeet ja huumeet liikenteessä 695

4 juoppojen keskimääräiset veren alkoholipitoisuudet ovat selvästi pienentyneet 1990-luvulla (Kansanterveyslaitos ), mikä osaltaan selittänee rattijuopumukseen liittyvien henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien suotuisan kehityksen. Valtaosa alkoholionnettomuuksissa vuonna 1997 kuolleista (89 %) ja loukkaantuneista (84 %) on ollut juopuneita moottoriajoneuvon kuljettajia tai matkustajia. Lisäksi alkoholionnettomuuksissa on kuollut tai vammautunut useita juopuneita polkupyöräilijöitä ja jalankulkijoita. Julkisuudessa on toistuvasti paheksuttu erityisesti niitä rattijuoppojen aiheuttamia onnettomuuksia, joissa viaton osallinen on saanut surmansa tai vammautunut. Kaikkiaan näiden uhrien määrä on ollut huomattava, sillä vuosina Suomessa kuoli rattijuopumusonnettomuuksissa sivullisia vuosittain keskimäärin kahdeksan ja loukkaantui 161 (Liikenneturva 1995, 1996). Liikennevahinkojen tutkijalautakunnat tutkivat vuonna 1997 yhteensä 255 liikenneonnettomuutta, jotka johtivat moottoriajoneuvossa mukana olleen henkilön kuolemaan. Näistä 66 (25.9 %) oli rattijuoppo-onnettomuuksia (Liikennevakuutuskeskus, vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta 1998). Rattijuoppoonnettomuuksista 44 oli yksittäisonnettomuuksia ja 22 yhteenajoja. Ensin mainituissa oli useimmiten (52 %) kysymyksessä tieltä suistuminen. Rattijuopot olivat usein varsin nuoria, sillä puolet heistä oli syntynyt 1970-luvulla tai myöhemmin. Lainatulla tai anastetulla autolla ajaneiden määrä oli huomattava (28 %), ajokortittomia oli joukossa paljon (20 %) ja moni heistä (38 %) oli aikaisemmin tuomittu rattijuopumuksesta. Rattijuopon henkilökuva.»tyypillinen rattijuoppo» on vuotias, ammattikoulutuksen saanut tai alempaan toimihenkilöstöön kuuluva mies (naisten osuus oli vuonna %), joka ajaa henkilöautoa (85.5 % v. 1997) viikonlopun myöhäisliikenteessä lievässä tai keskivahvassa humalassa (veren alkoholipitoisuuden mediaani 1.5 o/oo v. 1997) ja jää kiinni useimmiten ratsiassa (31.1 % v. 1997), jouduttuaan liikennevahinkoon (16.1 %) tai ilmiannon seurauksena (15.8 %) (Penttilä ym. 1984, Kansanterveyslaitos 1997). Alkoholismi liittyy yhä enemmän rattijuopumukseen, ja on arvioitu, että R-tutkimuksessa entisellä Uudellamaalla vuonna 1996 kiinni jääneistä rattijuopoista noin 40 % oli alkoholiongelmaisia ja toiset 40 % alkoholin suurkuluttajia (Portman ym. 1997). Alle 25-vuotiaista kiinni jääneistä on arvioitu haastattelun ja seerumin glutamyylitransferaasiarvon perusteella, että joka kolmas olisi alkoholiongelmainen (Pikkarainen ym. 1987). Ongelmakäyttöön liittyy monenlaista epäsosiaalisuutta, jonka yhtenä ilmenemänä on toistuva rattijuopumuksesta kiinni jääminen. Pitempiaikaisessa seurannassa lähes kaksi kolmasosaa rattijuopoista oli jäänyt kiinni kaksi kertaa tai useammin (Pikkarainen ym. 1995). Rattijuopumusta voidaan pitää myös yhtenä enteenä lisääntyneestä kuolemanriskistä. Nuorten ja keski-ikäisten rattijuopumuksesta kiinni jääneiden miesten kokonaiskuolleisuus sekä tapaturma- ja itsemurhakuolleisuus olivat moninkertaiset joissakin ryhmissä jopa yli kymmenkertaiset maamme koko miesväestön kuolleisuuteen verrattuna (Penttilä ym. 1995). Muu liikennejuopumus. Muiden kuin tieliikenteessä poliisin tietoon tulleiden liikennejuopumustapausten määrä on ollut pieni rattijuopumustapauksiin verrattuna, ja tilanne on pysynyt varsin samanlaisena 1990-luvulla: tapausmäärä on vaihdellut 505:stä (1994) 786:een (1995). Valtaosa näistä tapauksista on ollut ruorijuoppouksia. Esimerkiksi vuonna 1997 ruorijuoppoja oli 709, raideliikennejuoppoja vain kaksi ja ilmaliikennejuopumustapauksia yksi (Tilastokeskus 1997a). Kuolemaan johtaneissa vesiliikenneonnettomuuksissa alkoholilla on Suomessa merkittävä osa. Vuosina läänien asettamat tutkijalautakunnat tutkivat kaikki kuolemaan johtaneet vesiliikenneonnettomuudet maassamme (Pikkarainen ym. 1992). Turmissa kuoli kaikkiaan 340 henkilöä, joista 318 hukkui. Miesten osuus koko aineistossa oli 94.5 %. Valtaosassa onnettomuuksista kyseessä oli pienvene eli soutuvene tai (perä)moottorilla varustettu avovene (82 %). Yleensä veneessä oli vain yksi henkilö (50 %), joka oli nauttinut alkoholia (69 %) eikä 696 A. Penttilä ym.

5 käyttänyt kelluntaliivejä (94 %). Moottoriveneiden kuljettajista 64 % syyllistyi ruorijuopumukseen ja puolella soutuveneilijöistäkin veren alkoholipitoisuus oli vähintään 1.5. Tutkijalautakuntien arvion mukaan peräti 93 % onnettomuuksissa hukkuneista olisi säilynyt hengissä, mikäli he olisivat käyttäneet pelastusliivejä. Lääkeaineet Liikenteelle haitallisten lääkeaineiden ja huumeiden käytön toteaminen on paljon vaikeampaa kuin alkoholin havaitseminen hengitysilmasta alkometrilla. Huumaantuneena ajaminen on lisääntyvä ongelma kaikkialla maailmassa. Euroopan unioni on vastikään käynnistänyt laajan tutkimusprojektin seulontamenetelmien kehittämiseksi ja ongelman laajuuden selvittämiseksi. Suomi on myös mukana tässä tutkimustyössä. Kansanterveyslaitoksen tilastot antavat tietoa liikenteelle haitallisten lääkeaineiden esiintymisestä pidätystapauksissa, joissa poliisi on epäillyt kuljettajan ajaneen huumaantuneena (Kansanterveyslaitos ). Näiden tapausten määrässä on tapahtunut jonkin verran muutoksia vuosina ; määrä on vaihdellut 305:stä (1995) 505:een (1991). Erilaiset rauhoittavat ja unilääkkeet ovat olleet yleisimmät löydökset. Yksittäisistä lääkeaineryhmistä bentsodiatsepiinit ovat olleet ylivoimaisesti suurin. Mielenkiintoista tietoa liikenteelle haitallisten lääkeaineiden esiintymisestä liikenteessä on saatavissa Kansanterveyslaitoksessa suoritetussa tutkimuksesta, jossa määritettiin tällaiset lääkeaineet ja huumeet kaikista poliisin yhden viikon aikana vuosina 1979 ja 1993 lähettämistä näytteistä, jotka oli otettu epäiltäessä kuljettajan syyllistyneen rattijuopumukseen tai huumaantuneena ajamiseen (Lillsunde ym. 1996a, b). Tulos oli positiivinen 7 %:ssa näytteistä vuonna 1979 ja 26.8 %:ssa v Kielteinen kehitys korostuu myös siinä, että lääke- tai huumelöydös tehtiin joka neljännessätoista poliisin epäilemässä liikennejuopumustapauksessa vuonna 1979, mutta joka neljännellä vuonna Bentsodiatsepiinit olivat selvästi yleisin lääkeaineryhmä: 6.0 % v ja 22.9 % v Huumeet Kansanterveyslaitoksen tilastoista on saatavissa tietoa myös varsinaisten huumausaineiden käytöstä tieliikenteessä. Varsinaisia huumausaineita käyttäneitä kuljettajia jäi kiinni luvun alkupuolella vuosittain ainoastaan muutama koko maassa (Kansanterveyslaitos ). Vuonna 1990 näitä tapauksia oli jo 178 ja 1990-luvun puolivälissä tapausta vuodessa (taulukko 4). Viime vuosina määrä on lisääntynyt edelleen huomattavasti ja vuonna 1997 huumetapausten kokonaismäärä oli 622 (Kansanterveyslaitos ). Aikaisemmin kannabis oli selvästi yleisin ja amfetamiini toiseksi useimmin todettu huumausaine liikenteessä. Vuonna 1997 amfetamiini ohitti kannabiksen; tapausmäärät olivat 453 ja 390. Myös opiaattitapausten määrä on kasvanut huomattavasti, viime vuosina. Vuonna 1997 morfiinia todettiin 71 tapauksessa ja heroiinia 19:ssä. Kokaiinia on todettu ainoastaan muutamalla kuljettajalla (v neljä). Vaikka varsinaisten huumausainetapausten määrä on ollut jatkuvassa kasvussa, se näyttäisi kuitenkin edelleen olevan vähäinen niiden kuljettajien määrään verrattuna, joiden on todettu käyttäneen liikenteelle haitallisia lääkkeitä. Edellä mainitussa Kansanterveyslaitoksen tutkimuksessa, jossa vuonna 1993 määritettiin yhden vii- Taulukko 4. Kansanterveyslaitoksessa todetut liikenteelle haitallisten lääkeaineiden ja varsinaisten huumausaineiden käyttötapaukset epäillyissä liikennejuopumustapauksissa Suomessa Vuosi Käyttötapauksia Uni- ja rauhoit- Varsinaiset Yksi tai useampi tavat lääkkeet huumausaineet liikenteelle haitallinen lääke tai huume Tietoa uni- ja rauhoittavista lääkkeistä ei ollut tilastossa eriteltynä. Alkoholi, lääkkeet ja huumeet liikenteessä 697

6 kon aikana liikenteelle haitalliset lääkeaineet ja huumeet kaikista tutkimukseen lähetetyistä epäillyistä liikennejuopumustapauksista, varsinaisten huumetapausten osuus oli ainoastaan 4 % kaikista lääke- ja huumetapauksista. Useamman kuin yhden varsinaisen huumeen samanaikainen käyttö on ollut melko yleistä. Siihen on saattanut liittyä lisäksi alkoholin nauttiminen. Vuonna 1997 todettiin 243 tapauksessa (39.1 %) kaksi varsinaista huumausainetta, 44 tapauksessa kolme (7.1 %) ja neljässä tapauksessa neljä (0.6 %) yhteensä 622:ssa liikenteen huumetapauksessa. Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitoksen oikeuskemian osaston tilaston mukaan varsinaisia huumausaineita todettiin 13:lla moottoriajoneuvon kuljettajalla ja 11 matkustajalla, jotka olivat kuolleet tieliikenneonnettomuudessa vuosina (Vuori, suullinen tiedonanto). Todettu aine oli amfetamiini 18:ssa tapauksessa, kannabis 16:ssa ja näiden yhdistelmä 11:ssä. Huumaantuneena ajaminen rikostilastojen mukaan. Rikostilastojen mukaan huumaantuneena ajaminen näyttäisi olevan vähäistä Suomessa rattijuopumukseen verrattuna. Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa suoritetun selvityksen mukaan huumaantuneena ajaminen oli päärikoksena vuonna 1991 yhteensä 275 tuomitulla henkilöllä ja seuraavana vuonna 281:llä. Tuomittujen määrässä ei ole tapahtunut luvulla olennaisia muutoksia, sillä vastaavat luvut vuosilta 1995 ja 1996 olivat 244 ja 255 (Niemi 1998). Verrattaessa Kansanterveyslaitoksen tilastoja ja rikostilastoja näyttäisi siltä, että ainoastaan vähäinen osa niistä henkilöistä, joden oli todettu käyttäneen liikenteelle haitallisia lääkeaineita tai muita huumaavia aineita, lopulta tuomittiin huumaantuneena ajamisesta. Liikennejuopumuksen vähentäminen Suomessa kuten muuallakin yhteiskunta on pyrkinyt erilaisten lainsäädännöllisten ja muiden toimenpiteiden avulla vastustamaan liikennejuopumusta. Alkoholin tai liikenteelle haitallisen lääkkeen tai huumeen vaikutuksen alaisia henkilöitä ei saisi esiintyä lainkaan liikenteessä. Ilmaliikenteessä edellytetään täysraittiutta. Ilmailulaissa (281/1955) säädetään, että jos ilmaaluksessa tehtävää suorittavan tai maaorganisaatiossa lentoturvallisuuteen vaikuttavassa tehtävässä toimivan henkilön elimistössä on havaittava määrä huumaavaa ainetta, hänet on tuomittava, ellei laissa ole muualla säädetty ankarampaa rangaistusta, huumaavan aineen käyttämisestä ilmailussa. Monissa Itä-Euroopan maissa edellytetään täysraittiutta myös tieliikenteessä. Useimmissa Länsi-Euroopan maissa langettavaksi rajaksi on säädetty alkoholin Suomen tavoin 0.5 o/oo. Kansainvälisissä yhteisöissä on tekeillä aloitteita, joiden mukaan näytöksi huumaantuneena ajamisesta riittäisi pelkkä varsinaisen huumausaineen toteaminen verestä. Tämä yksinkertaistaisi tuomioistuinkäytäntöä ja johtaisi maassamme nykyistä huomattavasti useammin tuomioon, mikä voisi ehkäistä huumaantuneena ajamista. Ratsiatutkimuksissa suoritettujen haastattelujen perusteella moottoriajoneuvojen kuljettajat ja myös ratsioissa kiinni jääneet rattijuopot pitävät yleensä rattijuoppojen kiinnijoutumisriskiä suurena. Objektiivisesti tarkastellen kiinnijoutumisriski on kuitenkin erittäin pieni. Näyttää siis siltä, että liikenteessä on suuri määrä rattijuoppoja piilorikollisina, mikä antaa aiheen tehostaa entisestään poliisin liikennevalvontaa. Maamme kattavat onnettomuustilastot antavat hyvää tietoa liikennevalvonnan tehokkaammaksi suuntaamiseksi tarpeellisiin kohteisiin. Edellä esitetty»tyypillinen rattijuoppo» antaa kuvan keskimääräisestä rattijuoposta maassamme. Rattijuopot eivät kuitenkaan ole mikään yhtenäinen ryhmä, vaan kiinni jääneiden joukossa voidaan tehdä monenlaisia jakoja, kuten ensikertalaiset / toistuvasti kiinnijääneet, nuoret raittiimmat / vanhemmat alkoholisoituneet kuljettajat, aamukrapulaiset»vahingossa» kiinni jääneet / yöliikenteessä todella päihtyneenä ajaneet, rattijuopot / huumaantuneena ajaneet jne. Rattijuoppojen alaryhmät ovat piirteiltään varsin erilaisia, mikä vaikuttaa myös ehkäisevien toimenpiteiden valintaan ja kohdentamiseen. Nuorten ja nuorten aikuisten suhteellinen osuus kaikista kiinni jääneistä rattijuopoista on 698 A. Penttilä ym.

7 suuri. Nuoret eivät yleensä useimmiten ole vielä varsinaisesti alkoholiongelmaisia, mutta kokemattomuutensa vuoksi he muodostavat ilmeisen liikenneriskin sekä ajajina että alkoholin käyttäjinä. On usein esitetty, että rattijuoppojen asenteisiin on vaikea vaikuttaa, koska useimmat heistä ovat alkoholiongelmaisia. Tämä ei kuitenkaan koske välttämättä nuoria, ja siten kaikkien ehkäisytoimenpiteiden ensisijaisena kohteena tulisi olla nuoriso ja uudet moottoriajoneuvon kuljettajat. Tähän ryhmään kohdistuvalla valistuksella ja tiedotuksella lienee pitkällä aikavälillä tärkeä ehkäisevä vaikutus. Suomessa vuonna 1996 voimaantulleessa EU:n direktiivissa (91/439/ETY) on esitetty moottoriajoneuvon kuljettajan fyysistä ja henkistä terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset, ja ne on otettu huomioon asetuksessa ajokorttiasetuksen muuttamisesta. Säädöksen mukaan ajokorttia ei saa antaa tai uudistaa, jos hakija on riippuvainen alkoholista tai ei pysty olemaan ajamatta alkoholin vaikutuksen alaisena. Samanlainen säädös on myös psyykeen vaikuttavista lääkkeistä ja huumeista. Suomessa on juuri valmistunut sosiaali- ja terveysministeriön johdolla tehtävä opas rattijuoppojen hoitoonohjauksesta. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että alkoholisoituneet kuljettajat jäätyään kiinni rattijuopumuksesta joutuvat pitemmäksi aikaa lääketieteelliseen hoitoon ja seurantaan, ennen kuin he voivat saada ajoluvan takaisin. On todennäköistä, että tämä uusi maanlaajuinen hoitojärjestelmä auttaa lähitulevaisuudessa kuntouttamaan alkoholisoituneita kuljettajia ja siten myös parantamaan liikenneturvallisuutta. Heinäkuun alussa 1998 poliisi otti käyttöön tarkkuusalkometrin, jossa näyttö rattijuopumuksesta saadaan heti epäillyn uloshengitysilmasta. On mahdollista, että rattijuopolle syyllistyminen rikokseen konkretisoituu tässä ja nyt sellaisella tavalla, että sillä voi olla ehkäisevää vaikutusta. Huumaantuneena ajaminen näyttäisi rikostilastojen perusteella olevan nykyään pieni ongelma alkoholiin verrattuna. Se on kuitenkin vahvasti lisääntymässä. Siksi olisi tarpeen selvittää, miten nämä tapaukset voitaisiin nykyistä paremmin todeta poliisin liikennevalvonnan yhteydessä. Sisäasiainministeriön johdolla on asetettu työryhmä, jonka tehtävänä on laatia ohjeisto huumaantuneena ajavien nykyistä paremmaksi toteamiseksi liikennevalvonnassa kuljettajan käyttäytymisen ja toimintahäiriöiden perusteella. Toisaalta työryhmän tulisi selvittää mahdollisuudet käyttää kemialliseen reaktioon perustuvia menetelmiä (mm. sylkitestitikut) esimerkiksi bentsodiatsepiinien, kannabiksen, amfetamiinin ja opiaattien nopeaan toteamiseen liikennevalvonnassa. Tämä paljastaisi myös muuta rikollisuutta. Moottoriajoneuvotekniikan kehitys on nopeaa, ja siksi on yllättävää, miten vähän huomiota on kiinnitetty sellaisten ajonestolaitteiden kehittämiseen, jotka estäisivät kuljettajaa käynnistämästä autoa, jos hän on alkoholin vaikutuksen alaisena. Nämä varsin yksinkertaiset ja halvat järjestelmät voisivat olla tulevaisuudessa todella ratkaiseva ase taistelussa rattijuopumusta vastaan. Rattijuopumuksen estämiseksi on käytetty monenlaisia lainsäädännöllisiä sekä joukkoliikenteen järjestelyyn, poliisin liikennevalvontaan, valistukseen, tiedotukseen, kasvatukseen ym. liittyviä toimenpiteitä. Rattijuopumuksesta aiheutuvat henkilövahingot ja taloudelliset menetykset ovat niin suuret, että estäviin toimenpiteisiin tulisi tulevaisuudessakin kiinnittää jatkuvasti ja entistä enemmän huomiota ja seurata muualla tapahtuvaa kehitystä. Laman aikana ja sen jälkeenkin tätä toimintaa varten annettujen resurssien pienuus asettaa kuitenkin omat rajoituksensa. Yhdysvalloissa maanlaajuinen kansanliike MADD (Mothers Against Drunk Drivers) on saanut aikaan merkittäviä tuloksia (Brown ja Russell 1995). Alkoholi, lääkkeet ja huumeet liikenteessä 699

8 Kirjallisuutta Borkenstein R F, Crowther R F, Schumate R P, Ziel W B, Zylman R. The role of the drinking driver in traffic accidents (The Grand Rapids study). Blutalkohol 1974; 11 Suppl 1: Brown B, Russell A. MADD and traffic safety: Grassroots success. Kirjassa: Kleoden C N, McLean A J, toim. Proceedings of the 13th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Adelaide. NHMRC Road Accident Research Unit, The University of Adelaide, Australia. 1995; 1: Kansanterveyslaitos. Poliisiviranomaisten pyytämät päihdetutkimukset ja lausunnot vuonna 1982, 1983, 1984, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 ja Liikenneministeriö. Liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan suositus. Liikenneministeriön julkaisuja 33/96. Helsinki, Liikenneturva. Suomen tieliikenneonnettomuudet vuonna 1995 ja Liikennevakuutuskeskus, vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Yhteenveto liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tutkimista rattijuopumusonnettomuuksista vuosina Helsinki 1998, s Lillsunde P, Korte T, Michelson L, Portman M, Pikkarainen J, Seppälä T. Drugs usage of drivers suspected of driving under the influence of alcohol and/or drugs. A study of one week s samples in 1979 and 1993 in Finland. Forensic Sci Int 1996(a); 77: Lillsunde P, Michelson L, Forsström T, ym. Comprehensive drug screening in blood for detecting abused drugs or drugs potentially hazardous for traffic safety. Forensic Sci Int 1996(b); 77: Niemi H. Liikennerikokset. Teoksessa: Rikollisuustilanne Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 153, Helsinki Penttilä A, Aas K, Nevala P, Piipponen S, Pikkarainen J. Rattijuopumus Uudellamaalla. Ratsiatutkimus alkoholia nauttineista kuljettajista vuonna Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 1981; A1: Penttilä A, Kataja M, Lindbohm R, Mäki M, Pikkarainen J. Rattijuopumus Suomessa. Tutkimus kaikista koko maassa yhden vuoden aikana poliisin tietoon tulleista epäillyistä rattijuopumustapauksista liikennejuopumuslain uudistuksen jälkeen. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 1984; A1 : Penttilä A, Lindbohm R, Portman M. Economical depression and drunken driving in Finland in Kirjassa: Mercier-Guyon C, toim. Proceedings of the 14th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Annecy: CERMT, Centre d Etudes et de Recherches en Medicine du Trafic, Annecy France, 1997; 3:1169. Penttilä A, Pikkarainen J, Seppä H. Drunken driving: a risk factor for premature death. Kirjassa: Kloeden C N, McLean A J toim. Proceedings of the 13th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Adelaide. NHMRC Road Accident Research Unit, The University of Adelaide, Australia. 1995; 1: Pikkarainen J, Penttilä A. Rattijuopumuksen kehitys Uudellamaalla vuosina I. Ratsiatutkimus alkoholia nauttineiden kuljettajien määrästä tieliikenteessä. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 1989; A4: Pikkarainen J, Penttilä A, Karhunen P J, Kauppila R, Liesto K, Tiainen E. Young drivers in Helsinki: II. Drinking habits. Kirjassa: Benjamin T, toim. Young drivers impaired by alcohol and drugs. Royal Society of Medicine International Congress and Symposium Series 1987; 116: Pikkarainen J, Penttilä A, Seppä H. Recidivism of drunken driving in Finland Kirjassa: Kloeden C N, McLean A J, toim. Proceedings of the 13th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety. Adelaide NHMRC Road Accident Research Unit, The University of Adelaide, Australia. 1995: 2: Pikkarainen J, Penttilä A, Piipponen S. Kuolemaan johtaneet veneilyonnettomuudet Suomessa vuosina Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 1992; A5: Poikolainen K. Huumeet Suomessa: esiintyvyys ja kustannukset. Duodecim 1998; 114: Portman M, Alho H, Lindbohm R, Penttilä A. Screening for heavy users of alcohol in a road side survey material. Kirjassa: Mercier-Guyon C, toim. Proceedings of the 14th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Annecy. CERMT, Centre d Etudes et de Recherches en Medicine du Trafic, Annecy France. 1997; 3: Simpura J. Alkoholin vuosikulutus ja sen jakautuminen. Kirjassa: Simpura J, toim. Suomalaisten juomatavat. Alkoholitutkimussäätiön julkaisuja 1985; (34): Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES). Päihdetilastollinen vuosikirja Alkoholi ja huumeet. Sosiaaliturva 1997:2. Tilastokeskus. Oikeustilastollinen vuosikirja SVT Oikeus 1997:6. Tilastokeskus. Liikennetilastollinen vuosikirja 1997(a). SVT Liikenne ja matkailu 1997:17. Tilastokeskus. Tieliikenneonnettomuudet 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, SVT Liikenne 1991, 1992, SVT Liikenne ja matkailu 1993, 1994, 1995, 1996, 1997(b), ANTTI PENTTILÄ, professori ERKKI VUORI, professori Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitos PL 40, Helsingin yliopisto KIMMO KUOPPASALMI, ylilääkäri Kansanterveyslaitos Kytösuontie Helsinki 700

RATTIJUOPON PROFIILI JA UUSIMISEN RISKITEKIJÄT

RATTIJUOPON PROFIILI JA UUSIMISEN RISKITEKIJÄT RATTIJUOPON PROFIILI JA UUSIMISEN RISKITEKIJÄT Tuloksia rattijuopumuksen esiintyvyydestä ja kehityksestä Uudenmaan ratsiatutkimuksesta vuosina 1990 2008 Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus-

Lisätiedot

Alkolukko ajo-oikeuden ehdoksi rattijuopumukseen syyllistyneelle

Alkolukko ajo-oikeuden ehdoksi rattijuopumukseen syyllistyneelle Alkolukko ajo-oikeuden ehdoksi rattijuopumukseen syyllistyneelle Julkaisuja 3/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja

Lisätiedot

LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA

LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Alkoholi ja liikenne

Alkoholi ja liikenne Alkoholi ja liikenne Sisällysluettelo Alkoholi ja liikenne 4 Alkoholi tieliikenteessä 5 Alkoholi heikentää ajokykyä 8 Rattijuoppojen onnettomuudet 9 Alkoholi aiheuttaa onnettomuuksia myös jalankulkijoille

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 16/2012 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 23 luvun 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain liikennerikoksia koskevaa lukua.

Lisätiedot

Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen

Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti / 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Työryhmän toimeksianto ja työskentely... 3

Lisätiedot

Rikosperusteinen määräaikainen ajokielto

Rikosperusteinen määräaikainen ajokielto Antero Olli Rikosperusteinen määräaikainen ajokielto 1. Johdanto Ajokielto on ajo-oikeuteen kohdistuva seuraamus, jolla pyritään estämään ajoneuvon kuljettajan osallistuminen liikenteeseen silloin, kun

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010

Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 8/2005 ISSN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 79

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 79 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 79 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Heini Kainulainen

Lisätiedot

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Liikenneturvan selvityksiä 2/2014 Vuonna 2010 tapahtuneet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Juha Valtonen Juha Tuomi 205-3 1 1 Johdanto Liikenneturvallisuustyötä ohjaavaksi

Lisätiedot

TUTKIMUS LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISESTÄ JA -TURVALLISUUDESTA

TUTKIMUS LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISESTÄ JA -TURVALLISUUDESTA Juha-Pekka Sopanen TUTKIMUS LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISESTÄ JA -TURVALLISUUDESTA Opinnäytetyö Auto- ja kuljetustekniikka Toukokuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Juha-Pekka Sopanen Koulutusohjelma

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / julkishallinto ja juridiikka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / julkishallinto ja juridiikka KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / julkishallinto ja juridiikka Tanja Vornanen KOUVOLAN SEUDUN HUUMAUSAINERIKOLLISUUSTILANNE VUONNA 2008 JA HUUMAUSAINERIKOSTEN KÄSITTELY KOUVOLAN

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖN TAKAISINPERINTÄ RATTIJUOPOILTA NÄIDEN AIHEUTTAMISTA LIIKENTEEN HENKILÖVAHINGOISTA

VAKUUTUSYHTIÖN TAKAISINPERINTÄ RATTIJUOPOILTA NÄIDEN AIHEUTTAMISTA LIIKENTEEN HENKILÖVAHINGOISTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu VAKUUTUSYHTIÖN TAKAISINPERINTÄ RATTIJUOPOILTA NÄIDEN AIHEUTTAMISTA LIIKENTEEN HENKILÖVAHINGOISTA Vakuutustiede Pro Gradu-tutkielma 10.11.2014 Katariina Kujala Ohjaaja:

Lisätiedot

Muista aina liikenteessä, Selvä kaista ompi eessä Selvä kaista -toimintaohjelman vaikutusarvio

Muista aina liikenteessä, Selvä kaista ompi eessä Selvä kaista -toimintaohjelman vaikutusarvio R I K O S S E U R A A M U S L A I T O S Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 1/2012 Muista aina liikenteessä, Selvä kaista ompi eessä Selvä kaista -toimintaohjelman vaikutusarvio Mia Kilpeläinen 1.2.2012

Lisätiedot

Kohteina: Lapset ja nuoret. Ehkäisevä päihdetyö. Päihdeohjelma. www.nurmijarvi.fi

Kohteina: Lapset ja nuoret. Ehkäisevä päihdetyö. Päihdeohjelma. www.nurmijarvi.fi 2006 Kohteina: Lapset ja nuoret Ehkäisevä päihdetyö Päihdeohjelma www.nurmijarvi.fi Päihdeohjelma Eri tutkimukset ja tilastot osoittavat nuorten päihteiden käytön lisääntyneen. Päihteiden käyttö aloitetaan

Lisätiedot

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN Liikenneministeriö Tielaitos Kuntaliitto Liikenneturva TURVALLISUUSONGELMAT ERI IKÄRYHMISSÄ Graafinen suunnittelu: Nyanssi Studiot Oy / Pekka Karell Kuvitus: Oy

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN ASIALLA. Itsearviointi auttaa. Talvikeleihin voi varautua. PAPPAkaarat ja MUMMOkärryt. ongelmien tunnistamisessa

IÄKKÄIDEN ASIALLA. Itsearviointi auttaa. Talvikeleihin voi varautua. PAPPAkaarat ja MUMMOkärryt. ongelmien tunnistamisessa Numero 5 2006 LIIKENNETURVAN ASIAKASLEHTI IÄKKÄIDEN ASIALLA PAPPAkaarat ja MUMMOkärryt Itsearviointi auttaa ongelmien tunnistamisessa Talvikeleihin voi varautua tekniikalla ja hyvillä tiedoilla Sisältö

Lisätiedot

Alkoholin kokonaiskulutuksen odotetaan

Alkoholin kokonaiskulutuksen odotetaan Alkoholihaitat Alkoholin käyttö ja haitat lisääntyvät Pia Mäkelä Alkoholi on tätä nykyä pahin yksittäinen uhka kansanterveydelle Suomessa. Jo entisestään suuret alkoholin aiheuttamat haitat kasvanevat

Lisätiedot

8 Päihde- ja dopingrikokset Heini Kainulainen

8 Päihde- ja dopingrikokset Heini Kainulainen II.A.8 Päihde- ja dopingrikokset 187 8 Päihde- ja dopingrikokset Heini Kainulainen Päihderikoksissa ei ole uhria, joka tekisi rikosilmoituksen poliisille. Rikokset tulevat ilmi ennen muuta oikeusviranomaisten

Lisätiedot

Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän raportti

Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän raportti LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 59/2008 Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän raportti Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 2.10.2008 Tekijät

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi

Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi I Valtioneuvostolle Rikoksentorjuntaneuvosto esitti kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteutuksen seurantaraportissaan (Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Lisätiedot

Moottorikelkkaonnettomuudet 1992-2003

Moottorikelkkaonnettomuudet 1992-2003 ==================================================================================== ==================================================================================== Moottorikelkkaonnettomuudet 1992-2003

Lisätiedot

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2012-2015 päivitetty 26.2.2014 Sisältö 1. Tiivistelmä.......................................................... 1 2. Turvallisuussuunnitelman tausta ja tavoitteet................................

Lisätiedot

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 Ohjelmia ja strategioita 1/2012 Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 3 Sisällys 1. Luovutuskirje...

Lisätiedot

Myrkytyskuolemien määrä on kääntynyt laskuun

Myrkytyskuolemien määrä on kääntynyt laskuun KATSAUS tieteessä Erkki Vuori LKT, professori, emeritus erkki.o.vuori@helsinki.fi Ilkka Ojanperä FT, professori Terhi Launiainen FT, tutkijatohtori Jari Nokua FK, oikeuskemisti Riitta-Leena Ojansivu FK,

Lisätiedot

Vantaa ja päihteet -raportti 2013. Teemana nuorten huumeiden käyttö

Vantaa ja päihteet -raportti 2013. Teemana nuorten huumeiden käyttö 2013 Teemana nuorten huumeiden käyttö - ajankohtaisina haasteina kannabis ja muuntohuumeet Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut, ehkäisevän päihdetyön yksikkö Sisällys Alkusanat... 2 1

Lisätiedot

ALKOHOLI EUROOPASSA KANSANTERVEYSNÄKÖKULMA. Raportti Euroopan Komissiolle. Peter Andersson ja Ben Baumberg. Suomenkielinen käännös tiivistelmästä

ALKOHOLI EUROOPASSA KANSANTERVEYSNÄKÖKULMA. Raportti Euroopan Komissiolle. Peter Andersson ja Ben Baumberg. Suomenkielinen käännös tiivistelmästä ALKOHOLI EUROOPASSA KANSANTERVEYSNÄKÖKULMA Raportti Euroopan Komissiolle Peter Andersson ja Ben Baumberg Suomenkielinen käännös tiivistelmästä Institute of Alcohol Studies, Iso-Britannia Kesäkuu 2006 Tiivistelmä

Lisätiedot

TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO

TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO Sivu 1 (12) TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO 1 Taustaa Liikennerikkomusten ja -rikosten vuoksi määrätty ajokorttiseuraamus on yleisimmin ajokielto.

Lisätiedot