Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö. Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö. Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011"

Transkriptio

1 Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen

2 Päivän ohjelma henkilökohtainen apu työlainsäädäntö tauko palkanmaksu kysymyksiä

3 Henkilökohtainen apu

4 Sanahelinää? Henkilökohtainen, Nykysuomen sanakirja: yksityinen, yksilöllinen, persoonallinen asianomaiselle henkilölle nimenomaisesti kuuluva vapaus, koskemattomuus itse, ei toisen välityksellä Avustaja, ei hoitaja/hoivaaja mitä ihminen tekisi itse, mutta ei vamman tai sairauden vuoksi kykene 4

5 L vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 8 2 mom. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaista apua sekä palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Kunnalla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta palveluasumisen eikä henkilökohtaisen avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein 5

6 Vammaispalvelulaki 8 c 1 momentti Henkilökohtainen apu: vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella: 1) päivittäisissä toimissa; 2) työssä ja opiskelussa; 3) harrastuksissa; 4) yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai 5) sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. 6

7 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Kunnan on otettava huomioon henkilön oma mielipide ja toivomukset palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan. palveluja käytettäessä pidettävä huolta itsenäisen päätäntävallan säilymisestä oman elämän suhteen. 7

8 Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua: 1) korvaamalla henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset; 2) antamalla avustajapalveluiden hankkimista varten palvelusetelin, jonka arvo on kohtuullinen; taikka 3) hankkimalla avustajapalveluita palvelujen tuottajalta tai järjestämällä palvelun itse (taikka muun kunnan tai muiden kuntien kanssa) 8

9 Itsenäinen elämä: tavoite ja rajaus Henkilökohtaisen avun tarkoitus: auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan päivittäisiä toimia suorittaessaan edellyttää: voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. 9

10 Vaikeavammaisuuden määritelmä Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista avun tarve ei johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. 10

11 Avun määrä Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Muita toimintoja varten vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan välttämätöntä avuntarvetta. 11

12 Omainen avustajana Henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, ellei sitä erityisen painavasta syystä ole pidettävä vaikeavammaisen henkilön edun mukaisena Omainen voisi toimia avustajana avuntarve on äkillinen tai jos avustajaa on muuten vaikea saada vamman tai sairauden laatu 12

13 Aito työsuhde? Työnantaja työntekijä Työsopimus Työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki ym. Kunta/sosiaalitoimi ei osapuoli - avustajan ja kunnan välillä ei oikeussuhdetta 13

14 J-P Konttinen 2007 ASSISTENTTI.INFO

15 Pohjana palvelusuunnitelma ja avuntarvekartoitus Laadittava ilman aiheetonta viivytystä Laadittava siten kuin asiakaslain 7 :ssä säädetään (myös muut asiakaslain säännökset otettava huomioon) Suunnitelma on tarkistettava, jos palvelutarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia sekä muutoinkin tarpeen mukaan. (Suunnitelmasta käytävä riittävän yksityiskohtaisesti ilmi ne asiakkaan yksilölliseen palvelutarpeeseen ja elämäntilanteeseen liittyvät seikat, joilla on merkitystä palvelujen sisällöstä, järjestämistavasta ja määrästä päätettäessä) 15

16 Suunnitelma (asiakaslaki 7 ) Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus tai muu vastaava suunnitelma Poikkeukset tilapäinen neuvonta ja ohjaus suunnitelman laatiminen muutoin ilmeisen tarpeetonta Suunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhteisymmärryksessä asiakkaan, hänen laillisen edustajansa taikka hänen omaisensa tai muun läheisensä kanssa 16

17 Palvelusuunnitelman merkitys Palvelusuunnitelma ei hakemus tai päätös; se on toimintasuunnitelma, mutta ei juridisesti sitova Vaikuttaa epäsuorasti päätöksentekoon palvelusuunnitelmasta poikkeavalle päätökselle vaaditaan erityisiä perusteita (esim. muutokset hakijan toimintakyvyssä) Palvelusuunnitelmien avulla tietoa ja hyötyä kummallekin osapuolelle 17

18 Työlainsäädäntö

19 Työlainsäädäntö ja avustaja Henkilökohtaiseen avustajaan noudatettavien työehtojen vähimmäistason kannalta keskeistä on, kuka on avustajan työnantaja: 1. Vaikeavammainen työnantaja itse Työlainsäädäntö, henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus 2. Sosiaalialan järjestö tai yritys Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 3. Kunta Kunnallinen virka- ja työehtosopimus 19

20 Työnantajan alkukaaos Mitä tarkoittaa, että olet työnantaja työtapaturmavakuutus ensimmäisestä työpäivästä lähtien Soitto vakuutusyhtiöön riittää aluksi Työterveyshuolto Palkanmaksu Työvuorot Perehdytys

21 Työsopimus Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työsopimus voidaan tehdä kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti Työnantajan on annettava työntekijälle, jonka työsuhde on voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan, kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. 21

22 Työsopimus(2) Jos työnantajan ja työntekijän välillä on tehty useita peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen katsotaan työsuhde-etuuksien määräytymisen kannalta jatkuneen yhdenjaksoisena Mallilomakkeet Työsopimus vs. työehtosopimus 22

23 Koeaika Koeajasta voidaan sopia työsopimuksessa Koeaika alkaa työsuhteen alkaessa ja kestää yhdenjaksoisesti sovitun ajan, jatkaminen ei mahdollista Koeaika enintään 4 kuukautta Jos työhön liittyvä yli 4 kuukauden koulutus, koeaika enintään 6 kuukautta Jos 8 kk lyhyempi määräaikainen työsuhde, koeaika saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta TA:n ilmoitettava TES:issä olevasta koeaikamääräyksestä TT:lle Koeajan kuluessa työsopimus voidaan purkaa molemmin puolin, muutoin kuin epäasiallisilla perusteilla 23

24 Nuoret työntekijät Laki nuorista työntekijöistä koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. 15-vuotias: Vakinaiseen työsuhteeseen saadaan ottaa 15 vuotta täyttänyt nuori, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa. 14-vuotias: Työ ei saa haitata koulunkäyntiä. Kevyttä työtä saa tehdä 14-vuotias tai 13-vuotias, joka saman kalenterivuoden aikana täyttää 14-vuotta. Koulun lomaajasta hän saa olla työssä enintään puolet ja koulutyön aikana tilapäisesti tai muutoin kestoltaan lyhytaikaisissa työsuorituksissa. 24

25 Nuoret työntekijät (2) 15-vuotias saa tehdä työsopimuksensa itse Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja eli tavallisesti isä tai äiti, tai huoltajan luvalla nuori itse Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos hän pitää sitä tarpeellisena Mikäli nuori työntekijä tai hänen huoltajansa pyytää, on työnantajan esitettävä kirjallisen selvitys työsuhteen ehdoista ENNEN työsopimuksen tekemistä Nuorta työntekijää ei saa käyttää töihin, jotka ovat hänen ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselleen vahingoksi 25

26 Työnjohto-oikeus mitä työntekijä tekee (työn sisältö) miten työntekijä työnsä suorittaa (työn suoritustapa) milloin työtä tehdään (työvuoro) missä työtä tehdään (työpaikka)

27 Työnjohto-oikeuden rajoitukset ei lain tai hyvän tavan vastaisia työnjohtomääräyksiä otettava huomioon työntekijän fyysiset ja ammattitaidolliset edellytykset työnjohtovalta ulottuu vain työaikaan työntekijälle laissa annetuista oikeuksista ei voi poiketa työntekijälle haitalliseen suuntaan työnantaja ei saa loukata työntekijän yksityisyyden suojaa

28 Työntekijän oikeudet oikeus tehdä työtä oikeus saada palkkaa työntekijää suojaamaan annetun lainsäädännön tuomat oikeudet (työaika, vuosiloma, työturvallisuus)

29 Työntekijän velvollisuudet Työntekijän velvollisuudet työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti ja niin joutuisasti kuin yleisesti edellyttää työntekijän on vältettävä toiminnassaan kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa (lojaalisuusvelvoite)

30 Työnantajan velvollisuudet palkan maksaminen työntekijän suojaksi säädetyn lainsäädännön noudattaminen työterveys työsuojelu

31 Avustajan sairastuminen Jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden, työntekijällä on oikeus saada esteen ajalta täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, tai kunnes hänen oikeutensa sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan alkaa 1+9 jälkeen työnantaja tai työntekijä hakee päivärahaa KELA:sta Työnantajalla on oikeus pyytää työntekijältä lääkärintodistus sairaudesta heti ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien sairauslomatodistusta ei tulisi luovuttaa sen sisältämien arkaluontoisten tietojen takia työsuhteen ulkopuolisille tahoille. kunta korvaa sijaisen palkkaamisesta aiheutuvat kulut 31

32 Työtodistus Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä todistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Työtodistuksesta ei saa ilmetä muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus, jos sitä pyydetään 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä todistusta työntekijän työtaidosta ja käytöksestä on kuitenkin pyydettävä viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä 32

33 Työaika, vuosiloma & lomautus 33

34 Työaika työaikalain mukaan säännöllinen työaika 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa työnantajan pidettävä työaikakirjanpitoa lisätyö / ylityö päivittäiset lepoajat, vuorokausilepo, viikoittaiset vapaa-ajat sunnuntaityö ja muut lisät 34

35 Työajaksi luettava aika Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka TT on velvollinen olemaan työpaikalla TA:n käytettävissä. Matkaan käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. 35

36 Ylitöiden tekeminen ja korvaaminen TA:n täytyy saada kunnalta päätös ylitöiden teettämiseksi, jotta kunnalta voi hakea ylityökorvaukset Maininta palvelusuunnitelmaan TA vastaa aina ylityökorvausten maksamisesta työntekijälle 36

37 Työntekijän ruokatauko Jos työaika on yli 6 tuntia/vrk, oikeus 1 tunnin mittaiseen lepoaikaan Jos työaika ylittää 10 tuntia/vrk, työntekijällä on halutessaan oikeus pitää 0,5 tunnin lepotauko 8 tunnin työskentelyn jälkeen Ruokatauolla oltava mahdollisuus poistua työpaikalta (ruokatauko ei ole työaikaa) Mikäli työn luonteen vuoksi työpaikalta ei voi poistua, se aika jolloin esim. eväitä syödään, luetaan työaikaan 37

38 Vuorokautinen ja viikottainen lepoaika Pääsääntöisesti vuorojen välissä oltava 11 tunnin keskeytymätön lepoaika Työaika on järjestettävä niin, että työntekijä saa kerran viikossa vähintään 35 tuntia kestävän keskeytymättömän vapaa-ajan, joka on mikäli mahdollista sijoitettava sunnuntain yhteyteen. Viikoittainen vapaa-aika voidaan järjestää keskimäärin 35 tunniksi 14 vuorokauden ajanjakson aikana. Vapaa-ajan tulee olla kuitenkin vähintään 24 tuntia viikossa. 38

39 Sunnuntaityö (työaikalaki 33 ) Sunnuntaina tai kirkollisena juhlapäivänä tehty työ joulupäivä, uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, pääsiäispäivä, toinen pääsiäispäivä, helatorstai, helluntai, juhannuspäivä ja pyhäinpäivä Sunnuntaityön teettäminen sallittua TT:n suostumuksella tai työn luonteesta johtuvista syistä 39

40 Sunnuntaityö (jatkoa) maksettava 100 % korotettu palkka sunnuntaityökorvaus ei vaikuta mahdollisesti suoritettavan lisä-, yli-, tai hätätyön korvauksen suuruuteen sunnuntaityökorvausta ei ole mahdollista vaihtaa vapaa-aikaan 40

41 Arkipyhät TA ei ole yleensä velvollinen maksamaan työlainsäädännön mukaan palkkaa työviikolle sattuvilta arkipyhiltä, jos TT ei työskentele näinä päivinä Palkanmaksusta voidaan sopia toisin työsopimuksella tai TES:lla Myös TA:n aikaisemmat käytännöt voivat vaikuttaa palkanmaksuvelvollisuuteen arkipyhiltä TA on kuitenkin aina velvollinen maksamaan itsenäisyyspäivältä palkkaa, mikäli itsenäisyyspäivä sattuu työntekijän työpäiväksi 41

42 Työaika-asiakirjat Työvuoroluettelo Jokaiselle työpaikalle on laadittava työvuoroluettelo, josta käyvät ilmi työntekijän säännöllisen työajan alkamisen ja päättymisen sekä lepoaikojen ajankohdat. Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen saa muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä. Poikkeuslupa Jos työvuoroluettelon laatiminen on työn epäsäännöllisen luonteen vuoksi erittäin vaikeaa, työsuojelupiirin työsuojelutoimisto voi myöntää siitä vapautuksen osittain tai kokonaan. 42

43 Työaika-asiakirjat (jatkoa) Työaikakirjanpito TA:n on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin. säilytettävä työaikakirjanpito vähintään kanneajan päättymiseen asti. Kanne on työsuhteen jatkuessa nostettava kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana oikeus korvaukseen on syntynyt. Tai kahden vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä. 43

44 Poikkeukset työaikalain säännöksiin Työsuojelupiiriin vapaamuotoinen hakemus työaikalain säännöksiin Mukaan liitettävä työntekijän suostumus esim. kirjallisesti tai sähköisesti Työehtosopimuksella 44

45 Milloin voidaan lomauttaa? 1. Jos taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen, tai 2. työ tai TA:n edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti (enintään 90 päivää) eikä voi kohtuudella järjestää muuta sopivaa työtä tai TA:n tarpeita vastaavaa koulutusta 45

46 Lomautusmenettely TT:lle ennakkoselvitys: lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta. varattava tilaisuus tulla kuulluksi annetusta selvityksestä Huom! Määräaikaisessa työsuhteessa olevaa ei voi yleensä lomauttaa 46

47 Lomautusilmoitus ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista Kirjeitse ja sähköisesti, ellei henkilökohtaisesti voi toimittaa mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto 47

48 Miten toimitaan, kun työnantaja Lomautus joutuu sairaalahoitoon? lomautusilmoitus vähintään 14 vrk ennen lomautuksen alkamista (jos mahdollista) Kunnan velvollisuus suorittaa korvaus äkillisessä sairaalahoidossa? Työsopimukseen: kuka antaa lomautusilmoituksen työnantajan ollessa estynyt sitä tekemään 48

49 Vuosiloma Vuosilomalaki (+ tes) Vuosilomalaki ( ): Omaiselle vapaata 2 pv/kk + lomakorvaus 49

50 Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi on lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika Ajanjakso määrittää lomaoikeuden Lomakausi välinen aika kesäloma on lähtökohtaisesti pidettävä tuona ajanjaksona Täysi lomanmääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jolloin työntekijälle on kertynyt vähintään 14 työssäolopäivää tai ns. työssäolon veroista päivää. Jos TT työskentelee työsopimuksen perusteella niin harvoina päivinä, että hänelle ei kerry ainoatakaan 14 työssäolopäivää sisältävää kalenterikuukautta tai vain osa kalenterikuukausista sisältää 14 työssäolopäivää, katsotaan täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana on kertynyt vähintään 35 työtuntia tai työssäolon veroista tuntia. 50

51 Työssäolon veroinen aika poissaoloaika, jolta TA on lain mukaan velvollinen maksamaan palkan työpäiviä tai työtunteja, jolloin TT työsuhteen kestäessä on estynyt tekemästä työtä esimerkiksi äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan, tilapäisen hoitovapaan, pakottavista perhesyistä johtuvan poissaolon, sairauden tai tapaturman, lääkinnällisen kuntoutuksen tai lomauttamisen takia 51

52 Lomaoikeus oikeus saada lomaa 2,5 arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä jatkunut yhdenjaksoisesti alle vuoden, lomaa kertyy 2 arkipäivää/kk Jos on tehty useita peräkkäisiä, keskeytymättömänä tai vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen katsotaan jatkuneen yhdenjaksoisena 52

53 Loman antaminen TT:lle annettava kesäloma (24 arkipäivää) lomakautena talviloma (24 arkipäivää ylittävä osa) annetaan lomakauden jälkeen ennen seuraavan vuoden lomakauden alkua välisenä aikana vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä ajankohtana, jolleivät TA ja TT sovi loman pitämisestä. Kuka siis määrää ajankohdan? TA, mutta TT:lle varattava tilaisuus esittää mielipiteensä 53

54 Onko omaisella oikeus lomaan & lomarahaan? Vuosilomalain muutos Oikeus lomaa vastaavaan vapaaseen Ansaitaan 2 arkipäivää/kuukausi Vapaan ajalta maksetaan lomakorvaus Ei lomarahaa (tes) Jos perheenjäsenen lisäksi muita työntekijöitä > normaali vuosilomakäytäntö 54

55 Työsuhteen irtisanominen Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otettava huomioon työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan. 55

56 Irtisanomisperusteet 1. Työntekijän henkilöön liittyvät (esim. työvelvoitteen rikkominen tai laiminlyönti) Annettava varoitus Työntekijää kuultava *Jos niin vakava työsuhteeseen liittyvä rikkomus, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista, varoitusta ja kuulemista ei edellytetä (poikkeuksellista). 2. Tuotannolliset ja taloudelliset syyt tarjolla oleva työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi 56

57 Työsopimuksen päättämismenettely Työnantajan on toimitettava työsopimuksen irtisanominen kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun työnantaja sai tiedon työntekijän henkilöön liittyvästä irtisanomisperusteesta. (työntekijän kuuleminen) Tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin vetoavan työnantajan on selvitettävä irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot sekä työvoimatoimistolta saatavat työvoimapalvelut niin hyvissä ajoin kuin mahdollista 57

58 Palkanmaksu 58

59 Palkan määräytymisperusteet Työsopimus työsuhteen kesto palkka ja sen määräytymisperusteet työaika ja maksettavat erilliskorvaukset työvuoroluettelo ja työaikakirjanpito vuosiloma/lomakorvaus viittaus noudatettavaan työehtosopimukseen Työlainsäädäntö

60 Kunnan korvattavat lakisääteiset kustannukset Avustajan palkkakustannukset Sosiaaliturva- ja eläkemaksut, pakolliset tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä työterveydenhuollon maksut Työaikalain korvaukset (sunnuntai- ja ylityö) Vuosilomalain korvaukset (loma-ajan palkka ja lomakorvaus) Työehtosopimuksesta aiheutuvat kulut, kun työnantaja Heta-liiton jäsen Muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut 60

61 Työehtosopimukseen perustuvat korvaukset Eivät tällä hetkellä koske henkilökohtaisia avustajia, ellei työnantaja kuulu Heta-liittoon Työehtosopimuksen mukaiset korvaukset lomaraha arkipyhäkorvaus kulut matkojen ajalta ilta-, lauantai-, yötyölisä ryhmähenkivakuutus lakisääteistä tasoa paremmat vuosilomamääräykset 61

62 Palkanmaksuvelvollisuus kuka maksaa avustajan palkan? (työnantaja/kunta) lakisääteiset työnantajamaksut palkka maksettava työsopimuksen mukaan ajallaan päivä- ja tuntipalkkaiselle vähintään 2 kertaa / kk kuukausipalkkaiselle palkka kerran kuukaudessa kunnalla oikeus määrittää korvauksen suuruus palkan oltava työsopimuslain mukaan kohtuullinen 62

63 Palkka & palkan maksaminen sovittava työsopimuksessa kunta määrittää palkkatason työnantaja vastaa palkan maksamisesta lisäksi lakisääteiset ylityökorvaus 50 % tai 100% voidaan vaihtaa vapaa-aikaan (samat prosentit) sunnuntaityökorvaus 100 % työehtosopimukseen perustuvat korvaukset 63

64 Palkan sivukulut 2011 sairausvakuutusmaksu (2,12%) eläkevakuutusmaksu keskim. 22,4% (tt 4,7%) työttömyysvakuutusmaksu 1,4% (tt 0,6%) tapaturmavakuutus vakuutusyhtiökohtainen pakollinen, kun työpäiviä yhteensä yli 12 vuodessa 64

65 Palkkalaskelma Palkkalaskelma perustuu tuntilistaan, johon kirjattu tuntien toteutuminen loma, sairausloma, palkaton, toimivapaa työnantajan annettava palkan maksamisen yhteydessä laskelma, josta käy ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisperusteet laskelma on annettava työntekijän pyynnöstä työsopimuslakirikkomuksen uhalla

66 Palkkatodistus Työnantajan on annettava työntekijälle työsuhteen päättyessä tai lomautuksen alkaessa palkkatodistus työttömyysetuutta varten Ns. vakiintunut palkkatulo vähintään työttömyysturvalain työssäoloehtoon vaadittavalta ajalta Jos työaika vaihtelee viikoittain, täytetään lisäksi viikoittainen työtuntiselvitys

67 Laskelma palkasta pidätettävistä maksuista sekä palkan sivukuluista Palkan muodostuminen: Rahapalkka (peruspalkka + lomapalkka/-korvaus) Ennakonpidätys (esim. 30 %) 600 Työntekijältä perittävä eläkemaksu 4,7 % 94 Työttömyysvakuutusmaksu 0,6 % 12 Käteen jäävä määrä Työnantajan tilitettävät palkan sivukulut: TyEL tilapäinen työnantaja 22,4 % x Sosiaaliturvamaksu 2,12 % x ,40 Tapaturmavakuutusmaksu (vaihtelee toimialan mukaan) 0,5 % x Työttömyysvakuutusmaksu 1,40 % x Mahdollinen tes:n mukainen ryhmähenkivakuutus n. 0,07 % 1,40 Työnantajan tilitettävät sivukulut yhteensä 529,8

68 Vuosilomapalkka ja -korvaus Kuukausipalkkaisen lomapalkka jaa kuukausipalkka ao. kuukauteen sisältyvien työpäivien lukumäärällä ja kerro saatu päiväpalkka lomajakson työpäivien lukumäärällä Tunti- ja urakkapalkkaisen lomapalkka jaa lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta työntekijälle maksettu tai maksettavaksi erääntynyt palkka (ilman hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä maksettavaa korotusta) lomanmääräytymisvuoden aikana tehtyjen työpäivien määrällä, johon lisätään säännöllisen työajan lisäksi tehtyjen työtuntien kahdeksasosa. Kerro näin saatu keskimääräinen päiväpalkka vuosilomalain (11 ) lomapäivien lukumäärää vastaavalla kertoimella.

69 Vuosilomapalkka ja -korvaus Prosenttikorvaus osa-aikaisten lomapalkkaa ja ns. vapaata ansaitsevien lomakorvausta laskettaessa vuosilomapalkka on 9 % lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta (ilman ylityöstä maksettavaa korvausta). Työsuhteen jatkuttua vähintään vuoden lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vuosilomapalkka on 11,5 %. Vuosilomapalkan perusteena olevaan palkkaan lisätään laskennallisesti työssäolon veroiselta poissaoloajalta saamatta jäänyt palkka.

70 Vuosilomapalkka ja -korvaus Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän siihen mennessä ei ole saanut lomaa tai lomakorvausta. Lomakorvaus lasketaan kuten vuosilomapalkka. Maksaessaan lomapalkan tai lomakorvauksen työnantaja antaa työntekijälle laskelman, josta ilmenee lomapalkan tai lomakorvauksen suuruus ja määräytymisen perusteet.

71 Vuosilomapalkka ja -korvaus Kuukausi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Yht. Todellisia työpäiviä Työssäolopäivien veroisia päiviä Lomaan oikeuttavia päiviä yhteensä Lomapäiviä

72 Vuosilomapalkan laskentakaavat

73 Vuosilomapalkka

74 Sairausajan palkka Työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, enintään siihen saakka, kun oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan alkaa. Jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden, työntekijällä on oikeus saada esteen ajalta täysi palkkansa. Alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa oikeus saada 50 % palkastaan Maksettuaan työntekijälle sairausajan palkan työnantajalla on vastaavalta ajalta oikeus saada työntekijälle sairausvakuutuslain tai tapaturmavakuutuslain mukaan kuuluva päiväraha, enintään kuitenkin maksamaansa palkkaa vastaava määrä.

75 Lopputili Lopputili mahdollisine lomakorvauksineen tulee maksaa viimeistään työsuhteen päättymispäivänä, ellei toisin ole sovittu. (TSL 2 luku 13 ja 14 ) Lopputilin viivästyessä työntekijälle syntyy viivästyskoron lisäksi oikeus täyteen palkkaan odotusajalta, enintään kuitenkin kuudelta kalenteripäivältä. Irtisanotulla lomautetulla työntekijällä oikeus irtisanomisajan palkkaan.

76 TYÖSUHDETIETOA Kunnasta neuvoja (sosiaalitoimi, sosiaalityöntekijä) Assistentti.infon ja Kynnys ry:n juridinen neuvonta sekä koulutukset Työsuojelupiirit ja työterveyshuolto Henkilökohtaisen avun keskukset Internet -osoitteita (lainsäädäntö) Heta-liitto ry, Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 7/Pienyrityksen2011%20netti.pdf 76

77 Neuvonta puh. (09)

78 Kiitos! 78

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Vammaispalvelu Kirkkonummen kunta Perusturva 14.2.2011 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 AVUSTAJAN JA HÄNEN SIJAISENSA HANKKIMINEN JA PALKKAAMINEN...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 6 / 6 2013 64 2(8) YLEISTÄ Vammaispalvelulain

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2004 ISBN 952-00-1493-4 ISSN 1456-257X Kirjapaino Hermes, Tampere 2004

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

1. Urheiluyhdistys työnantajana

1. Urheiluyhdistys työnantajana 1. Urheiluyhdistys työnantajana Suurin osa liikunnan ja kansalaisjärjestöjen työstä tehdään vapaaehtoisten voimin talkootyönä. Rajanveto talkootyön ja työsuhteessa tehdyn työn välillä on kuitenkin ollut

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Kaakkois-Suomen kuntien (Eksote,

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

TYÖEHTO- SOPIMUS R-KIOSKI OY:N KIOSKIMYYJÄT JA KIOSKIESIMIEHET

TYÖEHTO- SOPIMUS R-KIOSKI OY:N KIOSKIMYYJÄT JA KIOSKIESIMIEHET TYÖEHTO- SOPIMUS R-KIOSKI OY:N KIOSKIMYYJÄT JA KIOSKIESIMIEHET 1.5.2014 31.1.2017 R-kioski Oy:n kioskimyyjien ja kioskiesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Paino:

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.4.2010 30.9.2012 soveltamisala työsuhde työaika palkka poissaolot vuosiloma matkat paikallinen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus Vammaispalvelu VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE Sosiaali- ja terveyslautakunta Vammaisneuvosto SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hiusalan. työehtosopimus 1.6.2008 31.10.2010

Hiusalan. työehtosopimus 1.6.2008 31.10.2010 Hiusalan työehtosopimus 1.6.2008 31.10.2010 TES 2008-2010 Hiusalan työehtosopimus 1.6.2008-31.10.2010 Hiusalan työehtosopimus 2008-2010 Hakusanat... 6 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA...9 1 Sopimuksen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2014

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2014 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas 2014 Sisällys Yksityisen sosiaalipalvelu-alan vuosilomaopas 2014... 1 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2013 OIVA Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA ja Päijät-Hämeen henkilökohtaisen avun keskus Apuri Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus a Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 1 S I S Ä L L Y S AAKKOSELLINEN

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2010 Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA Mervi Valta Yleisopas 2010 Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja palkataan?... 3 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.12.2013 31.10.2016 1

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.12.2013 31.10.2016 1 Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.12.2013 31.10.2016 Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.12.2013 31.10.2016 1 Graafinen suunnittelu Saarinen Design Oy, Helsinki 2013 2 Farmaseuttisen

Lisätiedot

ohjelmapalvelualan työehtosopimus

ohjelmapalvelualan työehtosopimus ohjelmapalvelualan työehtosopimus Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry OHJELMAPALVELUALAN työehtosopimus

Lisätiedot

1. SOVELTAMISALA 1 Sopimuksen ulottuvuus 2 Paikallinen sopiminen Ulottuvuus Sopimismenettely

1. SOVELTAMISALA 1 Sopimuksen ulottuvuus 2 Paikallinen sopiminen Ulottuvuus Sopimismenettely SISÄLLYS 1. SOVELTAMISALA 1 Sopimuksen ulottuvuus 2 Paikallinen sopiminen Ulottuvuus Sopimismenettely 2. TYÖSUHDE 3 Työnjohto 4 Työsopimus ja koeaika 5 Määräaikainen työsopimus 6 Työsuhteen päättyminen

Lisätiedot