LYHENNELMÄ ESITYKSESTÄ: JULKISTEN HANKINTOJEN TILAISUUS Tapio Lahtinen, PTCServices Oy. PTCServices Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LYHENNELMÄ ESITYKSESTÄ: JULKISTEN HANKINTOJEN TILAISUUS 2.2.2011. Tapio Lahtinen, PTCServices Oy. PTCServices Oy"

Transkriptio

1 LYHENNELMÄ ESITYKSESTÄ: JULKISTEN HANKINTOJEN TILAISUUS Tapio Lahtinen, PTCServices Oy PTCServices Oy Yrityksemme on perustettu vuonna 2004 Päätoimialamme on julkiset hankinnat ja sopimusoikeus Hankintayksiköille tarjoamme apua kilpailuttamisen virheettömään läpivientiin ja hyvän hankintasopimuksen tekemiseen Yrityksille tarjoamme julkissektorin myyntityön koulutusta ja tarjouskilpailujen asiantuntijapalveluita, esim. tarjouksen tarkastamista Sopimusjuridiikka ja sopimusoikeuden koulutus 4 1

2 Hankintasääntelyn soveltamisala Hankintalain mukaisia hankintayksikköjä ovat: Valtion viranomaiset Kunnat, kuntayhtymät Ev.lut. kirkko, ortodoksinen kirkko ja seurakunnat Valtion liikelaitokset Julkisoikeudelliset laitokset, Perustettu yleisen edun tarpeeseen, ei teollista tai kaupallista luonnetta Rahoitusta yli 50 % tai valvonta 1-4 kohdan hankintayksiköllä tai johdon nimitysvalta HY:llä Hankinnan tekijä, joka saa tukea hankintaan yli 50 % em. hankintayksiköltä Yksiköt, joiden toimialaan kuuluu vesihuolto, energiahuolto, liikenteen harjoittaminen tai postipalvelutoiminta kuuluvat erityisalojen hankintalain soveltamisalaan Soveltamisalan rajauksia Institutionaalisia rajauksia Yhteishankintayksiköltä tehtävät hankinnat (Hansel, KL Kuntahankinnat) Sidosyksiköltä tehtävät hankinnat (in house-hankinnat) Hankintakohtaisia rajauksia Salassa pidettävät hankinnat Sotilaalliseen käyttöön tarkoitetut hankinnat Kansainvälisen sopimuksen perusteella tehtävät hankinnat Maan ja rakennusten vuokrasopimukset Arvopapereiden ja rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyvät rahoituspalvelut Työsopimukset Yhteisrahoituksella toteutettavat tutkimus- ja kehittämispalvelut, jos hanke hyödyntää avoimesta laajempaa joukkoa kuin pelkkää hankintayksikköä 2

3 Keskushallinnon yksiköt (ohjeellinen) OIKEUSKANSLERINVIRASTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto, Ilmatieteen laitos,viestintävirasto MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Geodeettinen laitos Elintarviketurvallisuusvirasto, Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta, Maanmittauslaitos, Maaseutuvirasto, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta OIKEUSMINISTERIÖ Tuomioistuimet Korkein oikeus, Korkein hallinto-oikeus, Hallinto-oikeudet, Hovioikeudet, Käräjäoikeudet, Markkinaoikeus, Työtuomioistuin, Vakuutusoikeus HEUNI - Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti, Konkurssiasiamiehen toimisto, Kuluttajariitalautakunta, Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula), Oikeusrekisterikeskus, Onnettomuustutkintakeskus, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, Rikoksentorjuntaneuvosto, Saamelaiskäräjät, Tietosuojavaltuutetun toimisto, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Rikosseuraamuslaitos,Valtakunnanvoudinvirasto OPETUSMINISTERIÖ Opetushallitus, Valtion elokuvatarkastamo PUOLUSTUSMINISTERIÖ Puolustusvoimat SISÄASIAINMINISTERIÖ Poliisihallitus, Keskusrikospoliisi, Suojelupoliisi, Liikkuva poliisi, Poliisiammattikorkeakoulu,Poliisin tekniikkakeskus, Pelastusopisto, Hätäkeskuslaitos, Maahanmuuttovirasto,Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset, Rajavartiolaitos, Vähemmistövaltuutetun toimisto, Syrjintälautakunta, Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK 5 Keskushallinnon yksiköt SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Fimea, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta, Säteilyturvakeskus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta TYÖ JA ELINKEINOMINISTERIÖ Energiamarkkinavirasto, Geologian tutkimuskeskus, Huoltovarmuuskeskus, Kilpailuvirasto, Kuluttajatutkimuskeskus, Kuluttajavirasto, Matkailun edistämiskeskus (MEK), Mittatekniikan keskus (MIKES), Patentti- ja rekisterihallitus, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus, Turvatekniikan keskus (TUKES), Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) Valtakunnansovittelijan toimisto, Työneuvosto ULKOASIAINMINISTERIÖ VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Tilastokeskus, Tullilaitos, Valtiokonttori, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Väestörekisterikeskus YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Suomen ympäristökeskus, Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus MUUT VIRANOMAISET Valtiontalouden tarkastusvirasto, Finanssivalvonta 6 3

4 H a n k i n t a l a k i Hankintojen jaottelu Eu hankinnat yli EU kynnysarvon (Direktiivi) Laki julkisista hankinnoista Asetus julksista hankinnoista Yleiset periaatteet Julkisuuslaki Kansalliset hankinnat yli kansallisen kynnysarvon Laki julkisista hankinnoista Asetus julksista hankinnoista Yleiset periaatteet Julkisuuslaki Pienhankinnat alle kansallisen kynnysarvon Julkisuuslaki Hankintayksikön omat ohjeet Yleiset periaatteet Hankintaoikaisu 7 Kansalliset ja EU-hankinnat - erot Kansalliset hankinnat - Ilmoitusvelvoite Hilmassa - Ei vähimmäismääräaikoja - Samat hankintamenettelyt kuin EU- hankinnoissa - Neuvottelumenettelyn käyttö mahdollista joustavammin - Ei pakollista odotusaikaa ennen sopimuksen solmimista (lukuun ottamatta EU-ka ylittäviä liitteen B toissijaisia palveluita) - Ei jälki-ilmoitusvelvoitetta (lukuun ottamatta EU-ka ylittäviä liitteen B palveluita) EU-hankinnat - EU-laajuinen ilmoittaminen Hilman välityksin - Säädetty lukuisia vähimmäismääräaikoja tarjousten tekemiseen liittyen - Vertailuperusteiden painoarvot pakolliset - Pakollinen odotusaika 21 päivää (+7 pv postitusaika) ennen sopimuksen solmimista - Jälki-ilmoitusvelvoite kaikista hankinnoista 4

5 EU-kynnysarvot EU-kynnysarvot hankintalain soveltamisalalla: tavara- ja palveluhankinnat: / euroa rakennusurakat: euroa EU-kynnysarvot erityisaloilla tavara- ja palveluhankinnat: euroa rakennusurakat: euroa Uudet kansalliset kynnysarvot Tavarat ja tavanomaiset palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Liitteen B koulutus palvelut, joita hankintaan julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 6 luvun 3 :n mukaisesti Rakennusurakat

6 Uudet kansalliset kynnysarvot Sosiaali- ja terveyspalvelut Liitteen B koulutus palvelut, joita hankintaan julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 6 luvun 3 :n mukaisesti yhteishankintana työnantajan kanssa Hotelli- ja ravintolapalvelut Rautatiekuljetuspalvelut Vesikuljetuspalvelut Tuki- ja avustavat kuljetuspalvelut Oikeudelliset palvelut Työnvälitysja henkilöstönhankintapalvelut, paitsi työsopimukset Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut, paitsi panssariautopalvelut Koulutuspalvelut ja ammatilliset koulutuspalvelut Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut Virkistys- kulttuuri- ja urheilupalvelut Muut palvelut, paitsi radio- ja televisiotoiminnan harjoittajien ostoa, kehittämistä, tuotantoa tai yhteistuotantoa koskevat sopimukset sekä radio- ja televisiolähetysaikaa koskevat sopimukset Hankintamenettelyt 6

7 Menettelyn valinta Avoin menettely Menettely suoraviivaisin Mukaan voidaan saada suuria ja pieniä tarjoajia Vaatimustason oikea mitoittaminen voi olla hankalaa Kaikki täyttävät vaatimukset => hintakisa Suuri osa ei täytä kaikkia (pakollisia) vaatimuksia 13 Menettelyn valinta Rajoitettu menettely Oikeaan osunut ehdokasvalinta tuo lisäarvoa Ehdokasvalinnan objektiiviset ja syrjimättömät perusteet Jos kyseessä on tavanomainen tuote tai palvelu, kriteerit helposti ovat määrällisiä => Suuret yritykset ovat etulyöntiasemassa Kapean sektorin erikoisosaamisessa mukaan tulee helpommin myös pieniä yrityksiä 14 7

8 Menettelyn valinta Neuvottelumenettelyt Ehdokasvalinnassa samat ominaispiirteet kuin rajoitetussa Menettelyjen käyttöä on hankintalaissa rajoitettu Menettelyt voivat olla työläitä 15 Neuvottelumenettely kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa Neuvottelumenettelyä voi käyttää kaikissa alle euron tavara- ja palveluhankinnoissa sekä alle euron rakennusurakoissa. Lisäksi käytettävissä seuraavien erityisedellytysten täyttyessä: Tarjouspyynnön laatiminen vaikeaa tai epätarkoituksenmukaista Hankinnan luonne tai riskit eivät salli etukäteistä kokonaishinnoittelua Tutkimus-, selvitys-, arviointi- ja koulutushankinnoissa, jotka edellyttävät palveluntarjoamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemuksen ja pätevyyden erityistä arviointia Palveluja koskevat käyttöoikeussopimukset ja käyttöoikeusurakat 8

9 Neuvottelumenettelyn käytön erityistilanteet jatkuu Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöjärjestelyt sekä kehitysluonteiset pitkäkestoiset hankinnat Valtakunnallisesti tai alueellisesti keskitettävissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnoissa Moniammatillista erityisosaamista edellyttävät palveluhankinnat erityisesti sosiaali- ja terveydenhuolto sekä työvoimapalvelut Poikkeuksellisen kiireelliset hankinnat Rakennusurakat, joissa rakennustyö tehdään vain tutkimusta, kokeilua tai kehittämistä varten eikä taloudellisen hyödyn saamiseksi tai tutkimus- tai kehittämispalvelujen korvaamiseksi Puitejärjestely Normaali kilpailutus Kilpailutus Tilaus Puitejärjestelyn kilpailutus Kilpailutus Puitesopimus työkaluista Tilaaja Toimittaja Oy Puitejärjestelyn toimintamalli 18 9

10 Puitejärjestely Puitejärjestelyn käyttötilanteita ovat toistuvat tavara- ja palveluhankinnat ja rakennusurakat Sopimus tiettynä ajanjaksona tehtävistä hankinnoista Kilpailuttaminen avointa, rajoitettua tai neuvottelu menettelyä (jos edellytykset täyttyvät) käyttäen Puitejärjestelyn enimmäispituus pääsääntöisesti 4 vuotta Puitejärjestelyn toteutusvaihtoehdot Puitejärjestely on yhden tai usean hankintayksikön ja yhden tai usean toimittajan välinen sopimus, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot, kuten hinnat ja suunnitellut määrät Yksi toimittaja Kaikki ehdot määritelty Ostetaan suoraan Kaikkia ehtoja ei ole määritelty Tarjouksen täydennys Kolme tai useampia toimittajia Kaikki ehdot määritelty Valitaan määritellyillä perusteilla, Kaikkia ehtoja ei ole määritelty Kevennetty kilpailutus 20 10

11 Suorahankintaperusteita 1. Ei ole saatu lainkaan ehdokkuushakemuksia tai tarjouksia taikka sopivia tarjouksia ja alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta Toimittajan on täytettävä tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa esitetyt vaatimukset 2. Teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan Poikkeuksellisen uusi tekninen ratkaisu, kohteen edellyttämä tietty käsityötaito Hankintayksikön pystyttävä osoittamaan, ettei ole olemassa vastaavaa tuotetta tai palvelua Suorahankinta äärimmäinen kiire 3. Hankintayksiköstä riippumaton ennalta arvaamaton äärimmäinen kiire ja hankinnan tekeminen on välttämätöntä Äkillinen luonnonilmiö tai onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen tai toiminnoille kriittisen laitteen rikkoutuminen Oikeustapaukset C-24/91 komissio vs. Espanja säännökseen vetoaminen ei katsottu oikeutetuksi kun kysymyksessä oli yliopiston lisärakennuksen rakennusurakkaa koskeva hankinta, jonka toteuttamiselle tuli kiire yliopiston opiskelijamäärän kasvun ja lukuvuoden alkamisen johdosta. C-107/92 komissio vs. Italia kiireen ei katsottu olevan kysymyksessä maanvyöryesteen rakentamista koskevassa hankinnassa alueella, jolla maanvyöryjen uhka oli yleinen ja pysyväisluontoinen. 11

12 Suorahankintaperusteita 4. Hankinta tehdään vain tutkimusta, kokeilua tai tuotekehitystä varten eikä taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- ja kehittämiskustannusten kattamiseksi (tavara) Ei massatuotantoon Vain yksittäiskappaleita tilaajalle 5. Hankinta koskee raaka-ainemarkkinoilla noteerattuja ja sieltä hankittavia tavaroita (uusi laki) Polttoaineiden hankkiminen raaka-ainemarkkinoilta 6. Tavarat hankitaan erityisen edullisesti joko liiketoimintansa lopettavalta toimittajalta, pesänhoitajalta tai selvittäjältä, maksukyvyttömyysmenettelyn, akordin tai vastaavan menettelyn seurauksena (uusi laki) 7. Suunnittelukilpailun perusteella tehtävä palveluhankinta Lisähankinnat tavarat 8. Tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Edellytykset: Toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisten materiaalien hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa Voimassaoloaika saa ainoastaan poikkeuksellisesti olla yli 3 vuotta Esim. MAO: 207/09 oppilashallintojärjestelmän laajentamisesta kuntaliitoksessa 12

13 Lisähankinnat palvelut ja urakat 9. Alkuperäiseen hankintasopimukseen sisältymätön lisäpalvelu tai lisäurakka, joka hankitaan alkuperäiseltä toimittajalta ja joka on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi palvelun tai urakan toteuttamiselle sellaisena kuin se on alun perin määritelty. Edellytykset: lisäpalveluja tai lisäurakkaa ei voida teknisesti tai taloudellisesti erottaa pääsopimuksesta aiheuttamatta hankintayksikölle huomattavaa haittaa, tai vaikka lisäpalvelu tai lisäurakka voitaisiinkin erottaa alkuperäisen sopimuksen toteuttamisesta, se on ehdottoman välttämätöntä alkuperäisen sopimuksen loppuunsaattamiseksi. Lisäpalvelu tai lisäurakka saa olla enintään 50 prosenttia alkuperäisen hankinnan arvosta Optio pidennysehto 10. Alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä uusi rakennusurakkasopimus tai palveluhankintasopimus, joka vastaa aikaisemmin tarjouskilpailun perusteella tehtyä rakennusurakkaa tai palveluhankintaa. Edellytykset: Alkuperäistä hankintaa koskevan tarjouskilpailun yhteydessä on mainittu mahdollisesta myöhemmästä suorahankinnasta ja että lisäpalvelun tai uuden rakennusurakan ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Voidaan tehdä enintään kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä Oikeuskäytännön mukaan option kesto on ilmoitettava 13

14 Suorahankintaperusteita EU-kynnysarvon alittavissa hankinnoissa sekä toissijaisissa palveluhankinnoissa yksittäistapauksissa 11. Sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelujen hankinnoissa jos tarjouskilpailun järjestäminen ja palveluntarjoajan vaihtaminen olisi asiakkaan hoito- tai asiakassuhteen kannalta tai muun vastaavan syyn vuoksi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista Henkilön elämäntilanne tai muista henkilökohtaisista syistä erityinen merkitys Lastensuojelullisen perustein lapsen sijoituspaikka tai iäkkään vanhuksen palveluasuminen Hankinnoista ilmoittaminen ja hankintailmoitusten seuranta 14

15 Ilmoitusten seuraaminen HILMA vastuuhenkilö, joka seuraa jatkuvasti ilmoitusportaaleita ja tiedottaa tarjouskilpailuista Maksullisten hakupalveluiden käyttäminen

16 Hankintailmoituksen pääkohdat Hankintayksikön yhteystiedot Hankinnan kohde Hankintamenettely (avoin, rajoitettu jne) Osatarjousten ja vaihtoehtojen salliminen Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuusvaatimukset Soveltuvuutta koskevat vaatimukset Vaadittavat selvitykset Ehdokkaiden vähimmäismäärä ja, jos aiheellista, enimmäismäärä Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä Perusteet tarjoajien valinnalle, jos määrää rajoitetaan Tarjouksen valintaperusteet 31 Tarjoajia koskevat vaatimukset 16

17 Yritys: rekisteritiedot ja taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Hankintayksikkö voi pyytää muun muassa seuraavia selvityksiä: Pankin tai luottolaitoksen lausunto taikka selvitys ammatinharjoittajan vastuuvakuutuksesta Tuloslaskelma, tase, toimintakertomus muut tilinpäätösasiakirjat sekä konsernitilinpäätös, jos julkaistava tarjoajan sijoittumismaassa Todistus yrityksen kokonaisliikevaihdosta ja liikevaihdosta hankintasopimuksen kohteena olevalta toimialalta max 3 vuodelta Jos ehdokas ei perustellusta syystä voi esittää vaadittuja asiakirjoja, se voi osoittaa tiedot muulla hankintayksikön hyväksymällä asiakirjalla 37 Yritys: Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys 1/2 Hankintayksikkö voi EU kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa pyytää seuraavia asiakirjoja: 1. Koulutus ja ammatillinen pätevyys 2. Referenssit viimeisen viiden vuoden aikana toteutetuista rakennusurakoista 3. Referenssit viimeisen kolmen vuoden aikana toteutetuista tavarantoimituksista ja palveluista 4. Selvitys teknisistä asiantuntijoista tai teknisistä laitoksista 5. Tavara- ja palveluhankinnoissa laadunvarmistuksessa käytettävät tekniset välineet ja tutkimus- ja kokeilujärjestelmät 38 17

18 Yritys: Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys 2/2 6. Todistus toimivaltaisen virallisen laitoksen suorittamasta tuotantokapasiteettia tai palveluntarjoajan teknistä suorituskykyä, tutkimus- ja kokeilujärjestelmiä tai laadunvalvontaa koskevasta tarkastuksesta 7. Selvitys palveluntarjoajan tai urakoitsijan keskimääräisestä vuotuisesta työvoimasta ja johtohenkilöiden lukumäärästä kolmelta viimeiseltä vuodelta 8. Työvälineistä, kalustosta ja teknisistä laitteista 9. Selvitys siitä, miltä osin aiotaan käyttää alihankkijoita 10. Tavaraa koskevat näytteet, kuvaukset, valokuvat sekä virallisen laadunvalvontaelimen tai toimivaltaiseksi tunnustetun laitoksen todistukset, jotka osoittavat tavaroiden olevan teknisten eritelmien tai standardien mukaisia 11. Ammattitaidosta, tehokkuudesta, kokemuksesta tai luotettavuudesta sijoittamis- tai asennuspalveluja edellyttävissä hankinnoissa 39 Tarjoajien valinta muissa kuin avoimessa menettelyssä Tarjoajat valitaan osallistumishakemuksen jättäneistä yrityksistä Hankintailmoituksessa on ilmoitettava tarjoajien valinnassa käytettävät objektiiviset ja syrjimättömät perusteet Hankintayksikkö voi asettaa vähimmäisvaatimuksia mikäli vähimmäisvaatimukset eivät täyty tarjous hylätään Tarjoajien valintaa koskeva päätös: hankintayksikkö päättää missä vaiheessa antaa tiedoksi 42 18

19 Pakolliset poissulkemisperusteet Hankintayksikön on suljettava pois eräisiin rikoksiin syyllistyneet tarjoajat Yritys tai sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisterin perusteella saanut lainvoimaisen tuomion seuraavista: Osallistuminen järjestäytyneen rikollisjärjestön toimintaan Lahjuksen antaminen tai lahjominen elinkeinotoiminnassa Veropetos tai avustuspetos Rahanpesu Kiskonnantapainen työsyrjintä Voidaan poiketa yleistä etua koskevasta pakottavasta syystä Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet Hankintayksikkö voi sulkea pois eräisiin rikoksiin tai lainvastaisuuksiin syyllistyneet tarjoajat, esim.: Yritys on konkurssissa tai purettavana taikka sille on vahvistettu velkajärjestely- tai velkasaneerausohjelma Tarjoaja tai yrityksen johtohenkilö on saanut ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta lainvoimaisen tuomion Tarjoaja tai yrityksen johtohenkilö on syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan virheeseen, jonka HY voi näyttää toteen Tarjoaja on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa veroja tai sosiaaliturvamaksuja Tarjoaja on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen tai laiminlyönyt vaadittavien tietojen antamisen. 19

20 Tarjouspyyntö ja tarjouksen tekeminen Tarjouspyyntö Tarjoajan soveltuvuus -kuka tarjoaa Tarjouspyyntö Hankinnan kohde/vaatimukset -mitä tarjoaa Valinta ja vertailuperusteet -kuka/mikä valitaan Sopimusehdot -miten/millä ehdoilla toimitetaan 40 20

21 Tarjouspyynnön analysointi Vaatimukset Pakolliset (minimivaatimukset) Pisteytettävät Jos tarjouspyyntö on hyvin tehty vaatimukset selviävät helposti/selkeästi, jos ei: Taulukoi itse kaikki vaatimukset Tee täsmentävä kysymys tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla sähköpostilla puhelimitse Varmistu, että tiedät mitä vaaditaan ja että hankintayksikkö on itsekin selvillä oman prosessinsa rakenteesta ja hankinnan tavoitteista Tarjouksen analysointi Tarjouspyyntö, olkoon se miten sekava hyvänsä, kannattaa käsitellä niin, kuin asiat, olisi harkittu viimeisen päälle on oltava pyydetään vaaditaan pitäisi jne. kohtiin kaikkiin vastataan Tarjouksella voi pyrkiä korjaamaan tarjouspyyntöä jäsentää asiat oikein (huom ei muuttamaan vaatimuksia) Huom! Älyttömiinkin kysymyksiin on vastattava Vaikka olisitte toimittaneet hankintayksikölle joitakin asiakirjoja juuri aikaisemmin on ne toimitettava uudestaan Tarjouspyynnön vaatimus Vastaus Liite 21

22 Hankinnan kohteen määrittely /vaatimukset Vaadintaanko Tiettyä ratkaisua (esim levytilaa 200 Gb on line) Lopputulosta (tietojen tallentamista) Minimivaatimus Ylittämisestä ei saa etua Vertailtava/pisteytettävä vaatimus Pisteen hinta? Onko vaatimus riittävästi, useita tms. 43 Hankinnan kohteen määrittely /vaatimukset Kuvataan ratkaisu Kuvataan ratkaisu ja lopputulos Kuvataan lopputulos Lopputulos Lopputulos Ratkaisu Ratkaisu Lopputulos Lopputulos Ratkaisu Lopputulos Lopputulos Ratkaisu Ratkaisu Lopputulos Lopputulos Lopputulos Ratkaisu 44 22

23 Hankinnan kohteen määrittely /vaatimukset Vaadintaanko vaatimuksen täyttymisestä selvitys Tuo asiat selkeästi esiin, varsinkin ne jotka on mainittu vertailuperusteiksi Hyvä selvitys ei välttämättä ole pitkä vaan sisältää oleelliset asiat 45 Tarjouksen valinta ja vertailuperusteet Tarjouksen valintaperuste Hinnaltaan halvin Kokonaistaloudellisesti edullisin Jos tarjouspyynnössä ei ole mainittu valintaperustetta niin valintaperusteena on käytettävä halvinta hintaa 46 23

24 Tarjouksen valinta ja vertailuperusteet ja pakolliset vaatimukset Hinnaltaan halvin Vertaillaan vain hintaa, ei muita tekijöitä Käyttökelpoinen ja hyvä jos haluttu laatutaso pystytään määrittämään etukäteen Kiinnitä huomiota pakollisiin vaatimuksiin. 47 Tarjouksen valinta ja vertailuperusteet ja pakolliset vaatimukset Kokonaistaloudellisesti edullisin Laatu Hinta Tekniset ansiot Esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet Ympäristöystävällisyys Käyttökustannukset Kustannustehokkuus Myynnin jälkeiset palvelut ja tekninen tuki Huoltopalvelut Toimituspäivä Toimitus- ja toteutusaika Elinkaarikustannukset 48 24

25 Tarjouksen valinta ja vertailuperusteet ja pakolliset vaatimukset Perusteiden tulee Ilmetä tarjouspyynnöstä tai hankintailmoituksesta Liittyä hankinnan kohteeseen (ei tarjoajaan liittyvä asia) Mitata tarjouksen edullisuutta (ei tarjoajaan liittyvä asia) Olla objektiivisia (ei syrjivä, mielivaltaisia eikä rajoittamattoman vapauden antava) Perusteet ilmoitettava tai muuten vertailtava hintaa Käytettävä kaikkia perusteita/ muita ei saa käyttää Perusteita ei saa laajentaa vertailussa Painoarvo (tai vaihteluväli) kokonaistaloudellisuuden kriteereille ilmoitettava EU-hankinnoissa, tärkeysjärjestys muissa hankinnoissa 49 Painoarvojen ja pisteytysten ilmoittaminen ja soveltaminen Painoarvot tulee ilmoittaa hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä Myös alapainoarvot/pisteytys jos niitä käytetään Voidaan ilmaista myös ilmoittamalla suhteellinen vaihteluväli Poikkeuksellisesti tärkeysjärjestyksessä 50 25

26 Tarjouksen tekemisessä huomioitavat asiat Näyttö vaatimuksen täyttymisestä Pääsääntöisesti tarjous, joka ei vastaa esitettyä vaatimusta pitää hylätä Poikkeus Tekninen eritelmä on kuvattu viittaamalla standardiin HY ei voi hylätä tarjousta sillä perusteella, että tuote tai palvelu ei vastaa määrittelyjä, jos tarjoaja näyttää että sen tarjoama ratkaisu täyttää vastaavasti hankintayksikön asettamat vaatimukset Näyttönä: valmistajan tekniset asiakirjat tai tunnustetun toimielimen tekninen raportti 26

27 Tarjouksen tekemisessä huomioitavaa Mikäli tarjouspyyntö on epäselvä tai puutteellinen, ota yhteyttä hankintayksikköön ja pyydä lisäselvitystä Tarjoa sitä mitä on pyydetty, vaikka sinulla olisikin parempi ehdotus Anna vertailuun vaikuttavista seikoista riittävästi ja selkeästi tietoa Mikäli tarjouspyynnön liitteenä on tarjouslomakkeita, joita pyydetään / vaaditaan käytettäviksi, käytä niitä Muista, että tarjoajalla on vastuu siitä, että tarjous on tarjouspyynnön mukainen! 53 Tarjouksen tekemisessä huomioitavaa Simuloi hinta ja laatupisteytyksen vaikutusta eri vaihtoehdoilla (minimi laatu ja hinta, keskivertolaatu ja keskihinta, paras laatu) Projektoi suuremman tarjouksen teko Jätä tarjous päivää ennen viimeistä jättöpäivää 54 27

28 Sopimusehdot tarjouspyynnössä Hankintalaki edellyttää, että tärkeimmät sopimusehdot ovat jo tarjouspyynnössä Tärkeimpiä ovat ainakin kaikki hinnoitteluun vaikuttavat seikat Suositeltavaa on, että tarjouspyynnön liitteenä olisi jo sopimusluonnos, joka tarjoajien tulee hyväksyä Jos mitään sopimusehtoja ei ole määritelty, yritys voi vedota omiin sopimusehtoihin Voidaan käyttää lisäksi yleisiä sopimusehtoja, esim. JYSE 2009, JIT 2007 Varmistu, ettei tarjous sisällä ristiriitaisia ehtoja Tarpeen mukaan voidaan käyttää turvallisuus- ja salassapitosopimuksia Sopimusehdot tarjouspyynnössä Tarjouspyynnössä voi olla että sopimusehdot on hyväksyttävä Sellaisenaan Omien ehtojen tai varaumien esittäminen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen Neuvottelujen pohjaksi Yleensä ei kannata laskea (hinnoitella) sen varaan että sopimusehdoista poiketaan oleellisesti 28

29 Yleisimmät virheet tarjouksissa Hintavaraumat Omat sopimusehdot, varaumat ehdoissa Puutteelliset liitteet Tarjouksen myöhästyminen Tarjous on osatarjous tai vaihto-ehtoinen tarjous eikä niitä ole ilmoitettu hyväksyttäviksi 57 Tarjousten vertailu -reunaehdot Perusteiden tulee Ilmetä tarjouspyynnöstä tai hankintailmoituksesta Liittyä hankinnan kohteeseen (ei tarjoajaan liittyvä asia) Mitata tarjouksen edullisuutta (ei tarjoajaan liittyvä asia) Olla objektiivisia (ei syrjivä, mielivaltaisia eikä rajoittamattoman vapauden antava) Perusteet ilmoitettava tai muuten vertailtava hintaa Käytettävä kaikkia perusteita/ muita ei saa käyttää Perusteita ei saa laajentaa vertailussa Painoarvo (tai vaihteluväli) kokonaistaloudellisuuden kriteereille ilmoitettava EU-hankinnoissa, tärkeysjärjestys muissa hankinnoissa 29

30 Tarjousvertailun suorittaminen Tarjousvertailuun vain tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset Vain tarjouksista ilmenevät seikat voidaan ottaa huomioon Pisteytystä tehdään siten kuin tarjouspyynnössä on kuvattu ja samalla tasolla (ei karkeammalla eikä tarkemmalla) Sanallisten perustelujen tulee ilmetä päätöksestä 59 Hankintapäätöksen perusteleminen Mikä tarjous on ollut kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin Miten tarjoukset ovat sijoittautuneet eri arviointiperusteiden suhteen: pisteet Miten arviointi ja mahdollinen pisteytys on tehty Miksi kukin tarjoaja on saanut tietyn pistemäärän Mistä piste-erot johtuvat Miksi hankinta on keskeytetty 30

31 Hankintapäätös Päätös Perustelut Valitusosoitus ja oikaisuohje KIITOS! Tapio Lahtinen PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Verkkolaskutilastot 2016

Verkkolaskutilastot 2016 Verkkolaskutilastot 216 Kum. Q1-Q2, ostolaskut Verkkolaskun vastaanottoprosentin vertailu 216 kum. Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalan sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa on

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesiosuuskunnat yhteistyöllä eteenpäin Vesa Arvonen 21. 22.3.2013 Sisältö Kilpailuttaminen on osa hankintaa Miksi kilpailutetaan Milloin on syytä kilpailuttaa

Lisätiedot

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN 06.10.2016 1/7 70236 Kh 10.10.2016 152 liite 1 1. : Antti Luukkanen Suomi puh. fax cloudia@vihti.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 70236 Hankinnan kuvaus: 18

Lisätiedot

Valtion verkkolaskutilastot

Valtion verkkolaskutilastot Valtion verkkolaskutilastot Kum. Q1-Q2, myyntilaskut 3.8.216 Verkkolaskun lähetysprosentin vertailu 216 Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalojen sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Turvapalvelujen hankinta

Turvapalvelujen hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 91 Turvapalvelujen hankinta Asianro 582/02.08.00/2015 Talouspäällikkö Markku Liimatainen 10.6.2015: Hankittavat turvapalvelut ovat toimipisteittäin seuraavat: - Päihde-

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM Hankintalaki ja Tekes-rahoitus 9.9. ja 16.9.2014 1323929 Hankintalain soveltaminen Tekes-rahoitteisiin hankkeisiin Tekes on päivittänyt ohjettaan hankintalain noudattamisesta Tekesrahoituksen saajille

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Hankintalain kokonaisuudistus

Hankintalain kokonaisuudistus Hankintalain kokonaisuudistus Hyvinvointipalveluiden hankintailta 21.2.2017 1 24.2.2017 Katja Korhonen Taustaa Uudet julkisia hankintamenettelyjä koskevat lait tulivat voimaan 1.1.2017. Lainsäädäntö perustuu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta

Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 431/02.08.00/2015 90 Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 10.6.2015: Erikoislääkärikonsultaatioiden

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1. Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.2017) Hallinnonala Virasto Osasto Virka Virkasuhteen päättymispvm

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja,

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus Hallituksen kokous Kari Pessi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus Hallituksen kokous Kari Pessi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tilannekatsaus 18.7.2014 Hallituksen kokous 18.7.2015 Kari Pessi Valtorin tilannekatsaus Sisäisen tarkastajan rekrytointi Muut rekrytoinnit Siirtoprojektien

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:232468-2016:text:fi:html -Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S 130-232468 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2014/24/EU

Lisätiedot

Tule töihin valtiolle

Tule töihin valtiolle Tule töihin valtiolle Valtion rekrytointiväylä Valtiolle.fi Löydät Valtiolle.fi -sivustolta lähes kaikki valtiolla parhaillaan avoimena olevat työpaikat. Voit tutustua valtion eri työnantajiin ja kiinnostaviin

Lisätiedot

Valtion virastot ja laitokset 1.1.2011

Valtion virastot ja laitokset 1.1.2011 Valtiokonttori Tiedote 1 (2) Hallinnon ohjaus Talousjohtamisen tuki 23.2.2011 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Valtion virastot ja laitokset 1.1.2011 Valtion talousarviosta

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TILA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Tarjoajan soveltuvuus ja poissulkeminen

Tarjoajan soveltuvuus ja poissulkeminen Tarjoajan soveltuvuus ja poissulkeminen Lakimies Jonna Törnroos Tarjoajan soveltuvuuden arviointi Menettelytapamuutos => tarjoajan määrämuotoinen vakuutus korvaa kirjalliset selvitykset tarjouksen yhteydessä»

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Uusi hankintalaki vihdoin täällä!

Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Kuntatalo 9.00-16.00 Ohjelma aamupäivä 1/2 09.00-09.15 Tervetuloa seminaariin ja johdatus aiheeseen - johtava

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Hankintasopimuksen muuttaminen

Hankintasopimuksen muuttaminen Hankintasopimuksen muuttaminen Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Hankintasopimuksen muuttaminen 2 Soveltaminen Sovelletaan hankintasopimuksiin ja puitejärjestelyihin, jotka:» Ylittävät EU-kynnysarvon;»

Lisätiedot

Hankintadirektiivi muuttuu, keskeisimmät uudistukset pähkinänkuoressa

Hankintadirektiivi muuttuu, keskeisimmät uudistukset pähkinänkuoressa Hankintadirektiivi muuttuu, keskeisimmät uudistukset pähkinänkuoressa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Laatija: Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Sisältö Johdanto, Tausta...1 Jakelu, Vastausohjeet vastaanottajille...1 Aikataulu, Vastuuvalmistelijan

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328767-2012:text:fi:html FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203186-2010:text:fi:html FI-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 132-203186 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Ohje tarjoajille ESPD-lomakkeen täyttämiseksi

Ohje tarjoajille ESPD-lomakkeen täyttämiseksi Ohje tarjoajille ESPD-lomakkeen täyttämiseksi Mene osoitteeseen: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=fi Tee alla olevan mallin mukaiset valinnat ja lataa tarjouspyyntöaineistossa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013.

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013. Tarjouspyyntö 1 (7) JÄRVENPÄÄN KATUVALOJEN VALAISINTEN VAIHTO 2013 1. Hankinnan sisältö Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne elohopeavalaisinten vaihdosta. Vaihdettavien valaisinten

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot