LYHENNELMÄ ESITYKSESTÄ: JULKISTEN HANKINTOJEN TILAISUUS Tapio Lahtinen, PTCServices Oy. PTCServices Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LYHENNELMÄ ESITYKSESTÄ: JULKISTEN HANKINTOJEN TILAISUUS 2.2.2011. Tapio Lahtinen, PTCServices Oy. PTCServices Oy"

Transkriptio

1 LYHENNELMÄ ESITYKSESTÄ: JULKISTEN HANKINTOJEN TILAISUUS Tapio Lahtinen, PTCServices Oy PTCServices Oy Yrityksemme on perustettu vuonna 2004 Päätoimialamme on julkiset hankinnat ja sopimusoikeus Hankintayksiköille tarjoamme apua kilpailuttamisen virheettömään läpivientiin ja hyvän hankintasopimuksen tekemiseen Yrityksille tarjoamme julkissektorin myyntityön koulutusta ja tarjouskilpailujen asiantuntijapalveluita, esim. tarjouksen tarkastamista Sopimusjuridiikka ja sopimusoikeuden koulutus 4 1

2 Hankintasääntelyn soveltamisala Hankintalain mukaisia hankintayksikköjä ovat: Valtion viranomaiset Kunnat, kuntayhtymät Ev.lut. kirkko, ortodoksinen kirkko ja seurakunnat Valtion liikelaitokset Julkisoikeudelliset laitokset, Perustettu yleisen edun tarpeeseen, ei teollista tai kaupallista luonnetta Rahoitusta yli 50 % tai valvonta 1-4 kohdan hankintayksiköllä tai johdon nimitysvalta HY:llä Hankinnan tekijä, joka saa tukea hankintaan yli 50 % em. hankintayksiköltä Yksiköt, joiden toimialaan kuuluu vesihuolto, energiahuolto, liikenteen harjoittaminen tai postipalvelutoiminta kuuluvat erityisalojen hankintalain soveltamisalaan Soveltamisalan rajauksia Institutionaalisia rajauksia Yhteishankintayksiköltä tehtävät hankinnat (Hansel, KL Kuntahankinnat) Sidosyksiköltä tehtävät hankinnat (in house-hankinnat) Hankintakohtaisia rajauksia Salassa pidettävät hankinnat Sotilaalliseen käyttöön tarkoitetut hankinnat Kansainvälisen sopimuksen perusteella tehtävät hankinnat Maan ja rakennusten vuokrasopimukset Arvopapereiden ja rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyvät rahoituspalvelut Työsopimukset Yhteisrahoituksella toteutettavat tutkimus- ja kehittämispalvelut, jos hanke hyödyntää avoimesta laajempaa joukkoa kuin pelkkää hankintayksikköä 2

3 Keskushallinnon yksiköt (ohjeellinen) OIKEUSKANSLERINVIRASTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto, Ilmatieteen laitos,viestintävirasto MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Geodeettinen laitos Elintarviketurvallisuusvirasto, Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta, Maanmittauslaitos, Maaseutuvirasto, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta OIKEUSMINISTERIÖ Tuomioistuimet Korkein oikeus, Korkein hallinto-oikeus, Hallinto-oikeudet, Hovioikeudet, Käräjäoikeudet, Markkinaoikeus, Työtuomioistuin, Vakuutusoikeus HEUNI - Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti, Konkurssiasiamiehen toimisto, Kuluttajariitalautakunta, Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula), Oikeusrekisterikeskus, Onnettomuustutkintakeskus, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, Rikoksentorjuntaneuvosto, Saamelaiskäräjät, Tietosuojavaltuutetun toimisto, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Rikosseuraamuslaitos,Valtakunnanvoudinvirasto OPETUSMINISTERIÖ Opetushallitus, Valtion elokuvatarkastamo PUOLUSTUSMINISTERIÖ Puolustusvoimat SISÄASIAINMINISTERIÖ Poliisihallitus, Keskusrikospoliisi, Suojelupoliisi, Liikkuva poliisi, Poliisiammattikorkeakoulu,Poliisin tekniikkakeskus, Pelastusopisto, Hätäkeskuslaitos, Maahanmuuttovirasto,Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset, Rajavartiolaitos, Vähemmistövaltuutetun toimisto, Syrjintälautakunta, Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK 5 Keskushallinnon yksiköt SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Fimea, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta, Säteilyturvakeskus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta TYÖ JA ELINKEINOMINISTERIÖ Energiamarkkinavirasto, Geologian tutkimuskeskus, Huoltovarmuuskeskus, Kilpailuvirasto, Kuluttajatutkimuskeskus, Kuluttajavirasto, Matkailun edistämiskeskus (MEK), Mittatekniikan keskus (MIKES), Patentti- ja rekisterihallitus, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus, Turvatekniikan keskus (TUKES), Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) Valtakunnansovittelijan toimisto, Työneuvosto ULKOASIAINMINISTERIÖ VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Tilastokeskus, Tullilaitos, Valtiokonttori, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Väestörekisterikeskus YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Suomen ympäristökeskus, Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus MUUT VIRANOMAISET Valtiontalouden tarkastusvirasto, Finanssivalvonta 6 3

4 H a n k i n t a l a k i Hankintojen jaottelu Eu hankinnat yli EU kynnysarvon (Direktiivi) Laki julkisista hankinnoista Asetus julksista hankinnoista Yleiset periaatteet Julkisuuslaki Kansalliset hankinnat yli kansallisen kynnysarvon Laki julkisista hankinnoista Asetus julksista hankinnoista Yleiset periaatteet Julkisuuslaki Pienhankinnat alle kansallisen kynnysarvon Julkisuuslaki Hankintayksikön omat ohjeet Yleiset periaatteet Hankintaoikaisu 7 Kansalliset ja EU-hankinnat - erot Kansalliset hankinnat - Ilmoitusvelvoite Hilmassa - Ei vähimmäismääräaikoja - Samat hankintamenettelyt kuin EU- hankinnoissa - Neuvottelumenettelyn käyttö mahdollista joustavammin - Ei pakollista odotusaikaa ennen sopimuksen solmimista (lukuun ottamatta EU-ka ylittäviä liitteen B toissijaisia palveluita) - Ei jälki-ilmoitusvelvoitetta (lukuun ottamatta EU-ka ylittäviä liitteen B palveluita) EU-hankinnat - EU-laajuinen ilmoittaminen Hilman välityksin - Säädetty lukuisia vähimmäismääräaikoja tarjousten tekemiseen liittyen - Vertailuperusteiden painoarvot pakolliset - Pakollinen odotusaika 21 päivää (+7 pv postitusaika) ennen sopimuksen solmimista - Jälki-ilmoitusvelvoite kaikista hankinnoista 4

5 EU-kynnysarvot EU-kynnysarvot hankintalain soveltamisalalla: tavara- ja palveluhankinnat: / euroa rakennusurakat: euroa EU-kynnysarvot erityisaloilla tavara- ja palveluhankinnat: euroa rakennusurakat: euroa Uudet kansalliset kynnysarvot Tavarat ja tavanomaiset palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Liitteen B koulutus palvelut, joita hankintaan julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 6 luvun 3 :n mukaisesti Rakennusurakat

6 Uudet kansalliset kynnysarvot Sosiaali- ja terveyspalvelut Liitteen B koulutus palvelut, joita hankintaan julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 6 luvun 3 :n mukaisesti yhteishankintana työnantajan kanssa Hotelli- ja ravintolapalvelut Rautatiekuljetuspalvelut Vesikuljetuspalvelut Tuki- ja avustavat kuljetuspalvelut Oikeudelliset palvelut Työnvälitysja henkilöstönhankintapalvelut, paitsi työsopimukset Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut, paitsi panssariautopalvelut Koulutuspalvelut ja ammatilliset koulutuspalvelut Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut Virkistys- kulttuuri- ja urheilupalvelut Muut palvelut, paitsi radio- ja televisiotoiminnan harjoittajien ostoa, kehittämistä, tuotantoa tai yhteistuotantoa koskevat sopimukset sekä radio- ja televisiolähetysaikaa koskevat sopimukset Hankintamenettelyt 6

7 Menettelyn valinta Avoin menettely Menettely suoraviivaisin Mukaan voidaan saada suuria ja pieniä tarjoajia Vaatimustason oikea mitoittaminen voi olla hankalaa Kaikki täyttävät vaatimukset => hintakisa Suuri osa ei täytä kaikkia (pakollisia) vaatimuksia 13 Menettelyn valinta Rajoitettu menettely Oikeaan osunut ehdokasvalinta tuo lisäarvoa Ehdokasvalinnan objektiiviset ja syrjimättömät perusteet Jos kyseessä on tavanomainen tuote tai palvelu, kriteerit helposti ovat määrällisiä => Suuret yritykset ovat etulyöntiasemassa Kapean sektorin erikoisosaamisessa mukaan tulee helpommin myös pieniä yrityksiä 14 7

8 Menettelyn valinta Neuvottelumenettelyt Ehdokasvalinnassa samat ominaispiirteet kuin rajoitetussa Menettelyjen käyttöä on hankintalaissa rajoitettu Menettelyt voivat olla työläitä 15 Neuvottelumenettely kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa Neuvottelumenettelyä voi käyttää kaikissa alle euron tavara- ja palveluhankinnoissa sekä alle euron rakennusurakoissa. Lisäksi käytettävissä seuraavien erityisedellytysten täyttyessä: Tarjouspyynnön laatiminen vaikeaa tai epätarkoituksenmukaista Hankinnan luonne tai riskit eivät salli etukäteistä kokonaishinnoittelua Tutkimus-, selvitys-, arviointi- ja koulutushankinnoissa, jotka edellyttävät palveluntarjoamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemuksen ja pätevyyden erityistä arviointia Palveluja koskevat käyttöoikeussopimukset ja käyttöoikeusurakat 8

9 Neuvottelumenettelyn käytön erityistilanteet jatkuu Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöjärjestelyt sekä kehitysluonteiset pitkäkestoiset hankinnat Valtakunnallisesti tai alueellisesti keskitettävissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnoissa Moniammatillista erityisosaamista edellyttävät palveluhankinnat erityisesti sosiaali- ja terveydenhuolto sekä työvoimapalvelut Poikkeuksellisen kiireelliset hankinnat Rakennusurakat, joissa rakennustyö tehdään vain tutkimusta, kokeilua tai kehittämistä varten eikä taloudellisen hyödyn saamiseksi tai tutkimus- tai kehittämispalvelujen korvaamiseksi Puitejärjestely Normaali kilpailutus Kilpailutus Tilaus Puitejärjestelyn kilpailutus Kilpailutus Puitesopimus työkaluista Tilaaja Toimittaja Oy Puitejärjestelyn toimintamalli 18 9

10 Puitejärjestely Puitejärjestelyn käyttötilanteita ovat toistuvat tavara- ja palveluhankinnat ja rakennusurakat Sopimus tiettynä ajanjaksona tehtävistä hankinnoista Kilpailuttaminen avointa, rajoitettua tai neuvottelu menettelyä (jos edellytykset täyttyvät) käyttäen Puitejärjestelyn enimmäispituus pääsääntöisesti 4 vuotta Puitejärjestelyn toteutusvaihtoehdot Puitejärjestely on yhden tai usean hankintayksikön ja yhden tai usean toimittajan välinen sopimus, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot, kuten hinnat ja suunnitellut määrät Yksi toimittaja Kaikki ehdot määritelty Ostetaan suoraan Kaikkia ehtoja ei ole määritelty Tarjouksen täydennys Kolme tai useampia toimittajia Kaikki ehdot määritelty Valitaan määritellyillä perusteilla, Kaikkia ehtoja ei ole määritelty Kevennetty kilpailutus 20 10

11 Suorahankintaperusteita 1. Ei ole saatu lainkaan ehdokkuushakemuksia tai tarjouksia taikka sopivia tarjouksia ja alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta Toimittajan on täytettävä tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa esitetyt vaatimukset 2. Teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan Poikkeuksellisen uusi tekninen ratkaisu, kohteen edellyttämä tietty käsityötaito Hankintayksikön pystyttävä osoittamaan, ettei ole olemassa vastaavaa tuotetta tai palvelua Suorahankinta äärimmäinen kiire 3. Hankintayksiköstä riippumaton ennalta arvaamaton äärimmäinen kiire ja hankinnan tekeminen on välttämätöntä Äkillinen luonnonilmiö tai onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen tai toiminnoille kriittisen laitteen rikkoutuminen Oikeustapaukset C-24/91 komissio vs. Espanja säännökseen vetoaminen ei katsottu oikeutetuksi kun kysymyksessä oli yliopiston lisärakennuksen rakennusurakkaa koskeva hankinta, jonka toteuttamiselle tuli kiire yliopiston opiskelijamäärän kasvun ja lukuvuoden alkamisen johdosta. C-107/92 komissio vs. Italia kiireen ei katsottu olevan kysymyksessä maanvyöryesteen rakentamista koskevassa hankinnassa alueella, jolla maanvyöryjen uhka oli yleinen ja pysyväisluontoinen. 11

12 Suorahankintaperusteita 4. Hankinta tehdään vain tutkimusta, kokeilua tai tuotekehitystä varten eikä taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- ja kehittämiskustannusten kattamiseksi (tavara) Ei massatuotantoon Vain yksittäiskappaleita tilaajalle 5. Hankinta koskee raaka-ainemarkkinoilla noteerattuja ja sieltä hankittavia tavaroita (uusi laki) Polttoaineiden hankkiminen raaka-ainemarkkinoilta 6. Tavarat hankitaan erityisen edullisesti joko liiketoimintansa lopettavalta toimittajalta, pesänhoitajalta tai selvittäjältä, maksukyvyttömyysmenettelyn, akordin tai vastaavan menettelyn seurauksena (uusi laki) 7. Suunnittelukilpailun perusteella tehtävä palveluhankinta Lisähankinnat tavarat 8. Tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Edellytykset: Toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisten materiaalien hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa Voimassaoloaika saa ainoastaan poikkeuksellisesti olla yli 3 vuotta Esim. MAO: 207/09 oppilashallintojärjestelmän laajentamisesta kuntaliitoksessa 12

13 Lisähankinnat palvelut ja urakat 9. Alkuperäiseen hankintasopimukseen sisältymätön lisäpalvelu tai lisäurakka, joka hankitaan alkuperäiseltä toimittajalta ja joka on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi palvelun tai urakan toteuttamiselle sellaisena kuin se on alun perin määritelty. Edellytykset: lisäpalveluja tai lisäurakkaa ei voida teknisesti tai taloudellisesti erottaa pääsopimuksesta aiheuttamatta hankintayksikölle huomattavaa haittaa, tai vaikka lisäpalvelu tai lisäurakka voitaisiinkin erottaa alkuperäisen sopimuksen toteuttamisesta, se on ehdottoman välttämätöntä alkuperäisen sopimuksen loppuunsaattamiseksi. Lisäpalvelu tai lisäurakka saa olla enintään 50 prosenttia alkuperäisen hankinnan arvosta Optio pidennysehto 10. Alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä uusi rakennusurakkasopimus tai palveluhankintasopimus, joka vastaa aikaisemmin tarjouskilpailun perusteella tehtyä rakennusurakkaa tai palveluhankintaa. Edellytykset: Alkuperäistä hankintaa koskevan tarjouskilpailun yhteydessä on mainittu mahdollisesta myöhemmästä suorahankinnasta ja että lisäpalvelun tai uuden rakennusurakan ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Voidaan tehdä enintään kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä Oikeuskäytännön mukaan option kesto on ilmoitettava 13

14 Suorahankintaperusteita EU-kynnysarvon alittavissa hankinnoissa sekä toissijaisissa palveluhankinnoissa yksittäistapauksissa 11. Sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelujen hankinnoissa jos tarjouskilpailun järjestäminen ja palveluntarjoajan vaihtaminen olisi asiakkaan hoito- tai asiakassuhteen kannalta tai muun vastaavan syyn vuoksi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista Henkilön elämäntilanne tai muista henkilökohtaisista syistä erityinen merkitys Lastensuojelullisen perustein lapsen sijoituspaikka tai iäkkään vanhuksen palveluasuminen Hankinnoista ilmoittaminen ja hankintailmoitusten seuranta 14

15 Ilmoitusten seuraaminen HILMA vastuuhenkilö, joka seuraa jatkuvasti ilmoitusportaaleita ja tiedottaa tarjouskilpailuista Maksullisten hakupalveluiden käyttäminen

16 Hankintailmoituksen pääkohdat Hankintayksikön yhteystiedot Hankinnan kohde Hankintamenettely (avoin, rajoitettu jne) Osatarjousten ja vaihtoehtojen salliminen Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuusvaatimukset Soveltuvuutta koskevat vaatimukset Vaadittavat selvitykset Ehdokkaiden vähimmäismäärä ja, jos aiheellista, enimmäismäärä Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä Perusteet tarjoajien valinnalle, jos määrää rajoitetaan Tarjouksen valintaperusteet 31 Tarjoajia koskevat vaatimukset 16

17 Yritys: rekisteritiedot ja taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Hankintayksikkö voi pyytää muun muassa seuraavia selvityksiä: Pankin tai luottolaitoksen lausunto taikka selvitys ammatinharjoittajan vastuuvakuutuksesta Tuloslaskelma, tase, toimintakertomus muut tilinpäätösasiakirjat sekä konsernitilinpäätös, jos julkaistava tarjoajan sijoittumismaassa Todistus yrityksen kokonaisliikevaihdosta ja liikevaihdosta hankintasopimuksen kohteena olevalta toimialalta max 3 vuodelta Jos ehdokas ei perustellusta syystä voi esittää vaadittuja asiakirjoja, se voi osoittaa tiedot muulla hankintayksikön hyväksymällä asiakirjalla 37 Yritys: Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys 1/2 Hankintayksikkö voi EU kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa pyytää seuraavia asiakirjoja: 1. Koulutus ja ammatillinen pätevyys 2. Referenssit viimeisen viiden vuoden aikana toteutetuista rakennusurakoista 3. Referenssit viimeisen kolmen vuoden aikana toteutetuista tavarantoimituksista ja palveluista 4. Selvitys teknisistä asiantuntijoista tai teknisistä laitoksista 5. Tavara- ja palveluhankinnoissa laadunvarmistuksessa käytettävät tekniset välineet ja tutkimus- ja kokeilujärjestelmät 38 17

18 Yritys: Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys 2/2 6. Todistus toimivaltaisen virallisen laitoksen suorittamasta tuotantokapasiteettia tai palveluntarjoajan teknistä suorituskykyä, tutkimus- ja kokeilujärjestelmiä tai laadunvalvontaa koskevasta tarkastuksesta 7. Selvitys palveluntarjoajan tai urakoitsijan keskimääräisestä vuotuisesta työvoimasta ja johtohenkilöiden lukumäärästä kolmelta viimeiseltä vuodelta 8. Työvälineistä, kalustosta ja teknisistä laitteista 9. Selvitys siitä, miltä osin aiotaan käyttää alihankkijoita 10. Tavaraa koskevat näytteet, kuvaukset, valokuvat sekä virallisen laadunvalvontaelimen tai toimivaltaiseksi tunnustetun laitoksen todistukset, jotka osoittavat tavaroiden olevan teknisten eritelmien tai standardien mukaisia 11. Ammattitaidosta, tehokkuudesta, kokemuksesta tai luotettavuudesta sijoittamis- tai asennuspalveluja edellyttävissä hankinnoissa 39 Tarjoajien valinta muissa kuin avoimessa menettelyssä Tarjoajat valitaan osallistumishakemuksen jättäneistä yrityksistä Hankintailmoituksessa on ilmoitettava tarjoajien valinnassa käytettävät objektiiviset ja syrjimättömät perusteet Hankintayksikkö voi asettaa vähimmäisvaatimuksia mikäli vähimmäisvaatimukset eivät täyty tarjous hylätään Tarjoajien valintaa koskeva päätös: hankintayksikkö päättää missä vaiheessa antaa tiedoksi 42 18

19 Pakolliset poissulkemisperusteet Hankintayksikön on suljettava pois eräisiin rikoksiin syyllistyneet tarjoajat Yritys tai sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisterin perusteella saanut lainvoimaisen tuomion seuraavista: Osallistuminen järjestäytyneen rikollisjärjestön toimintaan Lahjuksen antaminen tai lahjominen elinkeinotoiminnassa Veropetos tai avustuspetos Rahanpesu Kiskonnantapainen työsyrjintä Voidaan poiketa yleistä etua koskevasta pakottavasta syystä Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet Hankintayksikkö voi sulkea pois eräisiin rikoksiin tai lainvastaisuuksiin syyllistyneet tarjoajat, esim.: Yritys on konkurssissa tai purettavana taikka sille on vahvistettu velkajärjestely- tai velkasaneerausohjelma Tarjoaja tai yrityksen johtohenkilö on saanut ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta lainvoimaisen tuomion Tarjoaja tai yrityksen johtohenkilö on syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan virheeseen, jonka HY voi näyttää toteen Tarjoaja on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa veroja tai sosiaaliturvamaksuja Tarjoaja on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen tai laiminlyönyt vaadittavien tietojen antamisen. 19

20 Tarjouspyyntö ja tarjouksen tekeminen Tarjouspyyntö Tarjoajan soveltuvuus -kuka tarjoaa Tarjouspyyntö Hankinnan kohde/vaatimukset -mitä tarjoaa Valinta ja vertailuperusteet -kuka/mikä valitaan Sopimusehdot -miten/millä ehdoilla toimitetaan 40 20

21 Tarjouspyynnön analysointi Vaatimukset Pakolliset (minimivaatimukset) Pisteytettävät Jos tarjouspyyntö on hyvin tehty vaatimukset selviävät helposti/selkeästi, jos ei: Taulukoi itse kaikki vaatimukset Tee täsmentävä kysymys tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla sähköpostilla puhelimitse Varmistu, että tiedät mitä vaaditaan ja että hankintayksikkö on itsekin selvillä oman prosessinsa rakenteesta ja hankinnan tavoitteista Tarjouksen analysointi Tarjouspyyntö, olkoon se miten sekava hyvänsä, kannattaa käsitellä niin, kuin asiat, olisi harkittu viimeisen päälle on oltava pyydetään vaaditaan pitäisi jne. kohtiin kaikkiin vastataan Tarjouksella voi pyrkiä korjaamaan tarjouspyyntöä jäsentää asiat oikein (huom ei muuttamaan vaatimuksia) Huom! Älyttömiinkin kysymyksiin on vastattava Vaikka olisitte toimittaneet hankintayksikölle joitakin asiakirjoja juuri aikaisemmin on ne toimitettava uudestaan Tarjouspyynnön vaatimus Vastaus Liite 21

22 Hankinnan kohteen määrittely /vaatimukset Vaadintaanko Tiettyä ratkaisua (esim levytilaa 200 Gb on line) Lopputulosta (tietojen tallentamista) Minimivaatimus Ylittämisestä ei saa etua Vertailtava/pisteytettävä vaatimus Pisteen hinta? Onko vaatimus riittävästi, useita tms. 43 Hankinnan kohteen määrittely /vaatimukset Kuvataan ratkaisu Kuvataan ratkaisu ja lopputulos Kuvataan lopputulos Lopputulos Lopputulos Ratkaisu Ratkaisu Lopputulos Lopputulos Ratkaisu Lopputulos Lopputulos Ratkaisu Ratkaisu Lopputulos Lopputulos Lopputulos Ratkaisu 44 22

23 Hankinnan kohteen määrittely /vaatimukset Vaadintaanko vaatimuksen täyttymisestä selvitys Tuo asiat selkeästi esiin, varsinkin ne jotka on mainittu vertailuperusteiksi Hyvä selvitys ei välttämättä ole pitkä vaan sisältää oleelliset asiat 45 Tarjouksen valinta ja vertailuperusteet Tarjouksen valintaperuste Hinnaltaan halvin Kokonaistaloudellisesti edullisin Jos tarjouspyynnössä ei ole mainittu valintaperustetta niin valintaperusteena on käytettävä halvinta hintaa 46 23

24 Tarjouksen valinta ja vertailuperusteet ja pakolliset vaatimukset Hinnaltaan halvin Vertaillaan vain hintaa, ei muita tekijöitä Käyttökelpoinen ja hyvä jos haluttu laatutaso pystytään määrittämään etukäteen Kiinnitä huomiota pakollisiin vaatimuksiin. 47 Tarjouksen valinta ja vertailuperusteet ja pakolliset vaatimukset Kokonaistaloudellisesti edullisin Laatu Hinta Tekniset ansiot Esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet Ympäristöystävällisyys Käyttökustannukset Kustannustehokkuus Myynnin jälkeiset palvelut ja tekninen tuki Huoltopalvelut Toimituspäivä Toimitus- ja toteutusaika Elinkaarikustannukset 48 24

25 Tarjouksen valinta ja vertailuperusteet ja pakolliset vaatimukset Perusteiden tulee Ilmetä tarjouspyynnöstä tai hankintailmoituksesta Liittyä hankinnan kohteeseen (ei tarjoajaan liittyvä asia) Mitata tarjouksen edullisuutta (ei tarjoajaan liittyvä asia) Olla objektiivisia (ei syrjivä, mielivaltaisia eikä rajoittamattoman vapauden antava) Perusteet ilmoitettava tai muuten vertailtava hintaa Käytettävä kaikkia perusteita/ muita ei saa käyttää Perusteita ei saa laajentaa vertailussa Painoarvo (tai vaihteluväli) kokonaistaloudellisuuden kriteereille ilmoitettava EU-hankinnoissa, tärkeysjärjestys muissa hankinnoissa 49 Painoarvojen ja pisteytysten ilmoittaminen ja soveltaminen Painoarvot tulee ilmoittaa hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä Myös alapainoarvot/pisteytys jos niitä käytetään Voidaan ilmaista myös ilmoittamalla suhteellinen vaihteluväli Poikkeuksellisesti tärkeysjärjestyksessä 50 25

26 Tarjouksen tekemisessä huomioitavat asiat Näyttö vaatimuksen täyttymisestä Pääsääntöisesti tarjous, joka ei vastaa esitettyä vaatimusta pitää hylätä Poikkeus Tekninen eritelmä on kuvattu viittaamalla standardiin HY ei voi hylätä tarjousta sillä perusteella, että tuote tai palvelu ei vastaa määrittelyjä, jos tarjoaja näyttää että sen tarjoama ratkaisu täyttää vastaavasti hankintayksikön asettamat vaatimukset Näyttönä: valmistajan tekniset asiakirjat tai tunnustetun toimielimen tekninen raportti 26

27 Tarjouksen tekemisessä huomioitavaa Mikäli tarjouspyyntö on epäselvä tai puutteellinen, ota yhteyttä hankintayksikköön ja pyydä lisäselvitystä Tarjoa sitä mitä on pyydetty, vaikka sinulla olisikin parempi ehdotus Anna vertailuun vaikuttavista seikoista riittävästi ja selkeästi tietoa Mikäli tarjouspyynnön liitteenä on tarjouslomakkeita, joita pyydetään / vaaditaan käytettäviksi, käytä niitä Muista, että tarjoajalla on vastuu siitä, että tarjous on tarjouspyynnön mukainen! 53 Tarjouksen tekemisessä huomioitavaa Simuloi hinta ja laatupisteytyksen vaikutusta eri vaihtoehdoilla (minimi laatu ja hinta, keskivertolaatu ja keskihinta, paras laatu) Projektoi suuremman tarjouksen teko Jätä tarjous päivää ennen viimeistä jättöpäivää 54 27

28 Sopimusehdot tarjouspyynnössä Hankintalaki edellyttää, että tärkeimmät sopimusehdot ovat jo tarjouspyynnössä Tärkeimpiä ovat ainakin kaikki hinnoitteluun vaikuttavat seikat Suositeltavaa on, että tarjouspyynnön liitteenä olisi jo sopimusluonnos, joka tarjoajien tulee hyväksyä Jos mitään sopimusehtoja ei ole määritelty, yritys voi vedota omiin sopimusehtoihin Voidaan käyttää lisäksi yleisiä sopimusehtoja, esim. JYSE 2009, JIT 2007 Varmistu, ettei tarjous sisällä ristiriitaisia ehtoja Tarpeen mukaan voidaan käyttää turvallisuus- ja salassapitosopimuksia Sopimusehdot tarjouspyynnössä Tarjouspyynnössä voi olla että sopimusehdot on hyväksyttävä Sellaisenaan Omien ehtojen tai varaumien esittäminen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen Neuvottelujen pohjaksi Yleensä ei kannata laskea (hinnoitella) sen varaan että sopimusehdoista poiketaan oleellisesti 28

29 Yleisimmät virheet tarjouksissa Hintavaraumat Omat sopimusehdot, varaumat ehdoissa Puutteelliset liitteet Tarjouksen myöhästyminen Tarjous on osatarjous tai vaihto-ehtoinen tarjous eikä niitä ole ilmoitettu hyväksyttäviksi 57 Tarjousten vertailu -reunaehdot Perusteiden tulee Ilmetä tarjouspyynnöstä tai hankintailmoituksesta Liittyä hankinnan kohteeseen (ei tarjoajaan liittyvä asia) Mitata tarjouksen edullisuutta (ei tarjoajaan liittyvä asia) Olla objektiivisia (ei syrjivä, mielivaltaisia eikä rajoittamattoman vapauden antava) Perusteet ilmoitettava tai muuten vertailtava hintaa Käytettävä kaikkia perusteita/ muita ei saa käyttää Perusteita ei saa laajentaa vertailussa Painoarvo (tai vaihteluväli) kokonaistaloudellisuuden kriteereille ilmoitettava EU-hankinnoissa, tärkeysjärjestys muissa hankinnoissa 29

30 Tarjousvertailun suorittaminen Tarjousvertailuun vain tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset Vain tarjouksista ilmenevät seikat voidaan ottaa huomioon Pisteytystä tehdään siten kuin tarjouspyynnössä on kuvattu ja samalla tasolla (ei karkeammalla eikä tarkemmalla) Sanallisten perustelujen tulee ilmetä päätöksestä 59 Hankintapäätöksen perusteleminen Mikä tarjous on ollut kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin Miten tarjoukset ovat sijoittautuneet eri arviointiperusteiden suhteen: pisteet Miten arviointi ja mahdollinen pisteytys on tehty Miksi kukin tarjoaja on saanut tietyn pistemäärän Mistä piste-erot johtuvat Miksi hankinta on keskeytetty 30

31 Hankintapäätös Päätös Perustelut Valitusosoitus ja oikaisuohje KIITOS! Tapio Lahtinen PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 20.9.2017 Voimaantulo 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 LISÄTILAUS Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 Periaatteita ja määritelmiä Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15 1 Julkiset hankinnat RATE,Timo Aho 28.10.15 Julkiset hankinnat Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesiosuuskunnat yhteistyöllä eteenpäin Vesa Arvonen 21. 22.3.2013 Sisältö Kilpailuttaminen on osa hankintaa Miksi kilpailutetaan Milloin on syytä kilpailuttaa

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Verkkolaskutilastot 2016

Verkkolaskutilastot 2016 Verkkolaskutilastot 216 Kum. Q1-Q2, ostolaskut Verkkolaskun vastaanottoprosentin vertailu 216 kum. Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalan sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa on

Lisätiedot

Yleistä - Tarjouksen tekeminen ja lähettäminen

Yleistä - Tarjouksen tekeminen ja lähettäminen Yleistä - Tarjouksen tekeminen ja lähettäminen Tarjouksen tekeminen - valmistautuminen LUE tarjouspyyntö huolellisesti läpi Merkitse huomiokynällä Mitä todistuksia pyydetään? Mitä selvityksiä kysytään?

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

Verkkolaskun vastaanotto valtiolla

Verkkolaskun vastaanotto valtiolla Verkkolaskun vastaanotto valtiolla Tilasto 217 Q1 - Q2 Tiedot perustuvat OpusCapitan Valtiokonttorille toimittamaan kuukausittaiseen verkkolaskutilastoon Hallinnonalavertailu 217 Q1-Q2 1 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN 06.10.2016 1/7 70236 Kh 10.10.2016 152 liite 1 1. : Antti Luukkanen Suomi puh. fax cloudia@vihti.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 70236 Hankinnan kuvaus: 18

Lisätiedot

Uudet oikeusturvakeinot

Uudet oikeusturvakeinot Ajankohtaista oikeuskäytäntöä 12.9.2013 Pilvi Takala PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi Hankintayksiköille

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017 hankinta-asiantuntija Olli Jylhä Tarjoajan soveltuvuus Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle Vaatimuksilla

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 20.3.2017 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 1.1.2017 (1397/2016). Lain taustalla on hankintadirektiivin uudistus joka tuli

Lisätiedot

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009 Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK EK-päivä 31.3.2009 Esityksen sisältö Tarjouskilpailuun osallistumista harkittaessa huomioitavat seikat Ryhmittymänä tarjoaminen

Lisätiedot

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Oikeuskäytäntöä jätehuollon alalta KHO:2011:14 annettu 15.2.2011 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Asian valmistelija: talouspäällikkö Markku Liimatainen Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN SANAKIRJA

JULKISTEN HANKINTOJEN SANAKIRJA JULKISTEN HANKINTOJEN SANAKIRJA 1. Avoin menettely Avoimella menettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö käynnistää hankinnan julkaisemalla hankinnasta hankinta-ilmoituksen, ja

Lisätiedot

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM Hankintalaki ja Tekes-rahoitus 9.9. ja 16.9.2014 1323929 Hankintalain soveltaminen Tekes-rahoitteisiin hankkeisiin Tekes on päivittänyt ohjettaan hankintalain noudattamisesta Tekesrahoituksen saajille

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot

Tarjoajan soveltuvuus Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015

Tarjoajan soveltuvuus Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Tarjoajan soveltuvuus Uusiutuva hankintalaki seminaari Jonna Törnroos Lakimies, varatuomari jonna.tornroos(at)kuntaliitto.fi 10 luku - Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta sekä tarjouksen valinta 1 (2) 79

Lisätiedot

Valtion verkkolaskutilastot

Valtion verkkolaskutilastot Valtion verkkolaskutilastot Kum. Q1-Q2, myyntilaskut 3.8.216 Verkkolaskun lähetysprosentin vertailu 216 Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalojen sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa

Lisätiedot

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Mervi Kuittinen Ehdokkaille ja tarjoajille ilmoittaminen Päätöksistä on ilmoitettava ehdokkaille

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

Hankintalain kokonaisuudistus

Hankintalain kokonaisuudistus Hankintalain kokonaisuudistus Hyvinvointipalveluiden hankintailta 21.2.2017 1 24.2.2017 Katja Korhonen Taustaa Uudet julkisia hankintamenettelyjä koskevat lait tulivat voimaan 1.1.2017. Lainsäädäntö perustuu

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy 1 Kysymyksenasettelu ja lähtökohtia Kuuluvatko yliopistot tulevaisuudessa hankintalain

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Turvapalvelujen hankinta

Turvapalvelujen hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 91 Turvapalvelujen hankinta Asianro 582/02.08.00/2015 Talouspäällikkö Markku Liimatainen 10.6.2015: Hankittavat turvapalvelut ovat toimipisteittäin seuraavat: - Päihde-

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat, sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat ja käyttöoikeussopimukset

Kansalliset hankinnat, sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat ja käyttöoikeussopimukset Kansalliset hankinnat, sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat ja käyttöoikeussopimukset Uusiutuva hankintalaki seminaari Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto OSA III 11 luku: Kansalliset menettelyt»

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt Uusi hankintalaki ja sote-palvelut Metropolia AMK 1.9.2017 Tarja Sinivuori-Boldt Hankintalain tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Naantalin kaupunki 1 11.5.2015. Turun hallinto-oikeuden lähete 1715/15; diaarinro 00509/15/2299; lausuntopyyntö

Naantalin kaupunki 1 11.5.2015. Turun hallinto-oikeuden lähete 1715/15; diaarinro 00509/15/2299; lausuntopyyntö Naantalin kaupunki 1 Turun hallinto-oikeus PL 32 20101 Turku Viite: Asia: Selityksen antaja: Turun hallinto-oikeuden lähete 1715/15; diaarinro 00509/15/2299; lausuntopyyntö Selitys oikaisuvaatimuksen johdosta

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/2 17.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/2 17.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) 2 Helsingin Sataman työkonepalvelut 2014 HEL 2013-014227 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Tausta Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman solmimaan

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta

Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 431/02.08.00/2015 90 Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 10.6.2015: Erikoislääkärikonsultaatioiden

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2015

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2015 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2015 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA KIRKKONUMMENKUNTA TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelut PL 20 5.10.2009 02401 KIRKKONUMMI TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA HANKINNAN KOHDE Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

MALLITARJOUSPYYNTÖ. ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN / SEURAKUNNAN (yksikkö + hankinnan nimeäminen) HANKINTA

MALLITARJOUSPYYNTÖ. ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN / SEURAKUNNAN (yksikkö + hankinnan nimeäminen) HANKINTA 1(6) Hankintasäännön D 2 liite 2 MALLITARJOUSPYYNTÖ XX.XX.201X Mallitarjouspyyntö soveltuu käytettäväksi kansallisen kynnysarvon alittavien ja ylittävien tavara- ja palveluhankintojen valmistelussa. Mallitekstit

Lisätiedot

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Tarjouspyynnöt ja asiakirjat Julkisen hankinnan menetelmät

Tarjouspyynnöt ja asiakirjat Julkisen hankinnan menetelmät Liiketoimintaosaamisen klusteri Tietohallintojohtamisen EO Ylempi AMK Tarjouspyynnöt ja asiakirjat Julkisen hankinnan menetelmät Ilkka Meriläinen 14.4.2011 Esittely Ilkka Meriläinen Johtaja Kiinteiden

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Vaasan yliopisto 1 Hankintaohje Hallintopalvelut LIITE 8

Vaasan yliopisto 1 Hankintaohje Hallintopalvelut LIITE 8 Vaasan yliopisto 1 Hankintaohje Asetus valtion hankinnoista 22.12.1993/1416 Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään julkisista hankinnoista 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1505/92)

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot