MAANTIEDE JA YHTEISKUNTAMAANTIEDE, OPINTO-OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANTIEDE JA YHTEISKUNTAMAANTIEDE, OPINTO-OPAS 2013-2014"

Transkriptio

1 MAANTIEDE JA YHTEISKUNTAMAANTIEDE, OPINTO-OPAS Maantieteen oppiaineryhmä sisältää maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen pääaineet. Maisteritutkintovaiheessa on mahdollista suorittaa syventävät opinnot aluekehityksen ja ympäristövaikuttamisen, geoinformatiikan tai geospatiaalisen analyysin suuntautumisvaihtoehdoissa. Lisäksi opiskelija voi hakeutua maantieteen aineenopettajan koulutukseen. Maantieteen oppiaineryhmä koordinoi monitieteisiä geoinformatiikan ja geospatiaalisen analyysin perusopintokokonaisuuksia. Maantiede (luonnontieteiden kandidaatti, filosofian maisteri/luk, FM) Maantieteen opiskelun tavoitteena on laaja-alainen maantieteen eri osa-alueiden tuntemus ja maantieteellisen ajattelun taito. Tarkasteltavat aiheet vaihtelevat aluepolitiikasta ympäristöongelmiin, ihmisen ja luonnon suhteista yhteiskunnan sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin kysymyksiin. Maantieteen pääaineesta valmistuneet toimivat työelämässä erilaisissa suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä sekä maantieteen aineenopettajina. Maantieteilijän vaihtoehdossa opiskelija voi valita sivuaineensa vapaasti silmälläpitäen erilaisia maantieteen tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä. Tavoitteena on koota toisiaan tukeva ja opiskelijaa työmarkkinoille suuntaava aineyhdistelmä. Maantieteilijän vaihtoehdossa opiskelleet ovat viime vuosina työllistyneet esimerkiksi julkishallinnon suunnittelu- ja hallintotehtäviin sekä kansainvälisiin järjestöihin ja yrityksiin. Työmarkkinoilla on arvostettu erityisesti maantieteilijöiden geoinformatiikkataitoja. Opettajan vaihtoehtoon otetaan vuosittain 10 opiskelijaa, ja siihen suositellaan hakeutumaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Maantieteen lisäksi opetettava toinen aine on yleensä biologia, mistä opiskelija suorittaa 60 opintopisteen laajuiset aineopinnot. Lisäksi opintoihin kuuluu 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Yhteiskuntamaantiede (yhteiskuntatieteiden kandidaatti, yhteiskuntatieteiden maisteri/ytk, YTM) Yhteiskuntamaantiede voidaan nähdä yhteiskunnan rakenteisiin sekä alueellisiin järjestelmiin ja ympäristökysymyksiin erikoistuneena maantieteen alana. Yhteiskuntamaantieteen opinnot suuntaavat erilaisiin paikallis-, alue- ja kansainvälisen tason tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin. Työmarkkinoilla arvostetaan erityisesti yhteiskuntamaantieteilijän eri tieteenaloja ymmärtävää sisällöllistä osaamista sekä menetelmäosaamista ja geoinformatiikkataitoja. Pääaineenvaihto maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen välillä Kandidaattivaiheessa maantiedettä (LuK/FM) pääaineenaan opiskeleva voi vaihtaa pääaineensa yhteiskuntamaantieteeseen (YTK/YTM) suoritettuaan yhteiskuntamaantieteen perus- ja aineopinnot poislukien kandidaatin tutkielman (yhteensä vähintään 60 op). Vastaavasti yhteiskuntamaantiedettä (YTK/YTM) pääaineenaan opiskeleva voi vaihtaa pääaineensa maantieteeseen (LuK/FM) suoritettuaan maantieteen perusja aineopinnot poislukien kandidaatin tutkielman (yhteensä vähintään 60 op). Pääaineen vaihtaminen tapahtuu opiskelijan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee ilmetä opiskelijan henkilötiedot (erityisesti opiskelijan nimi ja opiskelijanumero) ja yhteystiedot tieto sekä nykyisistä että haetuista pääaineesta ja tavoitetutkinnoista Opiskelijan on hakemuksessaan myös ilmoitettava luopuvansa aiemmasta opinto-oikeudestaan. Uuden opintooikeuden alkamispäivä on sama kuin alkuperäisen opinto-oikeuden ja myös opinto-oikeuden kesto säilyy entisellään. Hakemuksen liitteeksi vaaditaan haetun pääaineen mukainen henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka laaditaan yhdessä oppiaineen amanuenssin kanssa. Kandidaatin tutkinto tulee suorittaa uuden pääaineen vaatimusten mukaisesti ja maisterin tutkinto (maantieteessä FM, yhteiskuntamaantieteessä YTM) suoritetaan samassa pääaineessa kuin kandidaatin tutkinto. Pääaineen vaihtamiselle ei ole määritelty hakuaikoja. Hakemus toimitetaan tiedekunnan opintoasiainpäällikölle. Maantiede ja ympäristöpolitiikka -hakukohteen opiskelijoiden valikoituminen pääaineisiin Vuoden 2013 päävalinnassa maantiede ja ympäristöpolitiikka -hakukohteesta valitaan 50 opiskelijaa, joiden jakautuminen pääaineisiin tapahtuu ensimmäisen vuoden keväällä. Ennen pääaineisiin valikoitumista

2 opiskelijoilla ei ole pääainetta. Heidän opintostatuksensa on maantiede ja ympäristöpolitiikka ja tavoitetutkinto yhteiskuntatieteiden kandidaatintutkinto (YTK). Hakukohteen alaisia pääaineita ovat maantiede (LuK, FM), kiintiö 15 opiskelijaa (sisältää 10 aineenopettajaa) yhteiskuntamaantiede (YTK, YTM), kiintiö 10 opiskelijaa ympäristöpolitiikka ja -oikeus (HTK, HTM), kiintiö 25 opiskelijaa Kaikki hakukohteeseen valitut opiskelijat ilmoittavat haluamansa pääaineen laitoksen virallisilla internetsivuilla olevaan ilmoittautumisrekisteriin mennessä. Opiskelijat ilmoittavat rekisteriin pääaineiden välisen ensisijaisuusjärjestyksen (1-3). Jos tiettyyn oppiaineeseen/oppiaineisiin on ilmoittautumisajan päättyessä oppiaineen/oppiaineiden kiintiötä/kiintiöitä enemmän ilmoittautuneita, valitaan opiskelijat pääaineeseen/pääaineisiin opintomenestyksen perusteella. Tällöin kuhunkin pääaineeseen valikoituessa huomioidaan neljän pakollisen opintojakson arvosanat, siten että opiskelijan haluaman pääaineen arvosanat painottuvat keskiarvoa laskettaessa. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden opiskelijoiksi haluavilla painottuvat opintojaksot Ympäristöpolitiikan perusteet ja Ympäristöoikeuden perusteet, maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen opiskelijoiksi haluavilla opintojaksot Maantieteen alan perusteet ja Maantiede ja yhteiskunta. Jos opiskelija ei tule valituksi siihen pääaineeseen, jonka hän on nimennyt ensisijaiseksi, tarkastellaan seuraavaksi toissijaista hakua jne. Jokaisella hakukohteeseen valitulla on oikeus osallistua maantieteen aineenopettajavalintaan (kiintiö 10 opiskelijaa). Niille enintään kymmenelle opiskelijalle, jotka pääsevät opettajaopintoihin, tulee pääaineeksi automaattisesti maantiede. Maantiede ja ympäristöpolitiikka, ensimmäisen vuoden opinnot Maantiede ja ympäristöpolitiikka -hakukohteesta valittujen opiskelijoiden ensimmäisen vuoden opinnot ovat yhteisiä ja pakollisia kaikille hakukohteen opiskelijoille. Pääaineen valinnan jälkeen opintojaksot, lukuun ottamatta Ympäristöoikeuden perusteet -opintojaksoa, kirjataan pääaineen perusopintoihin. Pääaineen perusopintoihin sisältyy lisäksi opintojakso Geoinformatiikan ja kartografian perusteet. Maantiede ja ympäristö -hakukohteesta valittujen tulee suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna seuraavat opinnot: Maantieteen alan perusteet 3 op Maantieteen alan perusteet, kirjallisuus 2 op Maantiede ja yhteiskunta 5 op Ympäristöpolitiikan perusteet 3 op Ympäristöpolitiikan perusteet, harjoitukset 2 op Ihminen ja ympäristö 3 op Ihminen ja ympäristö, kirjallisuus 2 op Kehityskriisi ja globalisaatio 2 op Kansainvälinen ympäristöpolitiikka Ympäristöoikeuden perusteet 5 op Lisäksi suositellaan, että opiskelijat suorittavat seuraavat opintojaksot: Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (Hops) 1 op Ruotsia maantieteiden ja ympäristöpolitiikan ja -oikeuden opiskelijoille 4 op Identiteetit ja työelämäkäytännöt 2 op J Johdatus empiirisen tutkimuksen perusteisiin 3 op Lisäksi opiskelijoille suositellaan sivuaineiden opiskelua vähintään 15 opintopisteen verran.

3 Tutkintorakenteet (Luk/FM, YTK/YTM) Maantiede, luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) 180 op Viestintä- ja aloitusopinnot 17 op Metodiopinnot 13 op Maantieteen opinnot 70 op -perusopinnot 30 op ja aineopinnot 40 op Sivuaineopinnot 80 op Opiskelijan on suoritettava vähintään yhden sivuaineen 60 opintopisteen laajuiset aineopinnot tai kolmen sivuaineen 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot. Pelkkiä perusopintoja ei kuitenkaan suositella. Maantiede, luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) 180 op, maantieteen opettajan vaihtoehto Viestintä- ja aloitusopinnot 15 op Metodiopinnot 10 op Maantieteen opinnot 70 op -perusopinnot 30 op ja aineopinnot 40 op Biologian opinnot *) 60 op -perus- ja aineopinnot Muut sivuaineopinnot 25 op (suositellaan opettajan pedagogisia perusopintoja) *) Tuutoropettajan hyväksynnällä toinen opetettava aine voi olla biologian sijasta joku muu Maantiede, filosofian maisterin tutkinto (FM) 120 op Maantieteen syventävät opinnot op* Sisältää pro gradu -tutkielman Sivuaineopintoja 0 15 op* *Jos opiskelija valitsee syventävissä opinnoissa suuntautumisvaihtoehdon, ovat syventävät opinnot laajuudeltaan 120 op. Maantiede, filosofian maisterin tutkinto (FM) 120 op, maantieteen opettajan vaihtoehto Maantieteen syventävät opinnot 85 op Sisältää pro gradu -tutkielman Opettajan pedagogiset aineopinnot 35 op Yhteiskuntamaantiede, yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (YTK) 180 op Viestintä- ja aloitusopinnot 17 op Metodiopinnot 13 op Yhteiskuntamaantieteen opinnot 70 op -perusopinnot 30 op ja aineopinnot 40 op Sivuaineopinnot 80 op Opiskelijan on suoritettava vähintään yhden sivuaineen 60 opintopisteen laajuiset aineopinnot tai kolmen sivuaineen 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot. Pelkkiä perusopintoja ei kuitenkaan suositella. Yhteiskuntamaantiede, yhteiskuntatieteiden maisterintutkinto (YTM) 120 op Yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot op* Sisältää pro gradu -tutkielman Valinnaisia opintoja 0 15 op* *Jos opiskelija valitsee syventävissä opinnoissa suuntautumisvaihtoehdon, ovat syventävät opinnot laajuudeltaan 120 op.

4 Tutkintorakenne ja opintokokonaisuuksien sisällöt maantiede (LuK 180 op) ja yhteiskuntamaantiede (YTK 180 op) VIESTINTÄ JA ALOITUSOPINNOT 17 op Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (Hops) 1 op Kirjoitusviestintää maantieteiden ja ympäristöoikeuden ja -politiikan opiskelijoille 2 op (vaihtoehtoinen suoritustapa: ) Puheviestintää maantieteiden, ympäristöpolitiikan ja -oikeuden opiskelijoille 2 op (vaihtoehtoinen suoritustapa: ) Ruotsia maantieteiden ja ympäristöpolitiikan ja -oikeuden opiskelijoille 4 op (vaihtoehtoinen suoritustapa: ) English Reading and Study Skills for Students of Geography and Environmental Law and Policy 2 op (vaihtoehtoinen suoritustapa: ) English Academic and Professional Communication for Students of Geography and Environmental Law and Policy 2 op (vaihtoehtoinen suoritustapa: ) Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku 1 op Identiteetit ja työelämäkäytännöt 2 op Tieteellisen ja suullisen viestinnän opintojaksot sekä maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku - opintojakso suoritetaan rinnakkain kandidaatin tutkielman kanssa. METODIOPINNOT 13 op J Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op Tilastollisten menetelmien perusteet täydentävät harjoitukset ympäristöpolitiikka ja -oikeuden sekä maantieteen opiskelijoille 2 op J Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op Laadullinen tutkimus maantieteessä 2 op Tilastollisten menetelmien opintojaksot voi korvata tilastotieteen opintojaksoilla. Asiasta tulee neuvotella geoinformatiikan yliopistonlehtorin kanssa. MAANTIETEEN/YHTEISKUNTAMAANTIETEEN PERUS- JA AINEOPINNOT 70 op (suorita pääaineen mukaisesti) Maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen perusopinnot 30op Maantieteen alan perusteet 3 op Maantieteen alan perusteet, kirjallisuus 2 op Maantiede ja yhteiskunta 5 op Ympäristöpolitiikan perusteet 3 op Ympäristöpolitiikan perusteet, harjoitukset 2 op Ihminen ja ympäristö 3 op Ihminen ja ympäristö, kirjallisuus 2 op Kehityskriisi ja globalisaatio 2 op Kansainvälinen ympäristöpolitiikka 3 op Geoinformatiikan ja kartografian perusteet 5 op Maantieteen aineopinnot 40 op (Maantieteen aineopinnot koostuvat maantieteen suuntauksista, kandidaatin tutkielmasta ja kypsyysnäytteestä sekä 6 opintopisteen laajuisista erityisaloista.) Maantieteen suuntaukset 6 op Maantieteen suuntaukset, luento Maantieteen suuntaukset, seminaari Maantieteen suuntaukset, kirjallisuus Luonnonmaantiede 6 op Systemaattinen luonnonmaantiede Luonnonmaantieteen kivikurssi Luonnonmaantieteen kenttäkurssi Ihmismaantiede 6 op Ihmismaantiede: paikallinen kokemus ja globaali muutos, luento Ihmismaantiede: paikallinen kokemus ja globaali muutos, temaattinen työ Valinnaiset opinnot, valitaan yhteensä vähintään kaksi kuuden opintopisteen erityisalaa (yhteensä vähintään

5 12 op, opintojaksoluettelo luettavissa oppaan lopussa aineopinto-kohdan alta) Kandidaatintutkielma 10 op Kypsyysnäyte 0 op Yhteiskuntamaantieteen aineopinnot 40 op (Yhteiskuntamaantieteen aineopinnot koostuvat maantieteen suuntauksista, kandidaatin tutkielmasta ja kypsyysnäytteestä sekä 6 opintopisteen laajuisista erityisaloista.) Pakolliset opinnot: Maantieteen suuntaukset 6 op Maantieteen suuntaukset, luento Maantieteen suuntaukset, seminaari Maantieteen suuntaukset, kirjallisuus Ympäristön ja maankäytön suunnittelu 6 op Ympäristön ja maankäytön suunnittelu, luennot ja seminaari Ympäristön ja maankäytön suunnittelu, harjoitukset Alueellinen kehittäminen ja suunnittelu 6 op Alueellinen kehittäminen ja suunnittelu Alueellinen kehittäminen ja suunnittelu, harjoitukset Valinnaiset opinnot, valitaan yhteensä vähintään 2 kuuden opintopisteen erityisalaa (yhteensä vähintään 12 op): Talousmaantiede 6 op Geoinformatiikan jatkokurssi 6 op Feministinen maantiede 6 op Feministinen maantiede, luennot Feministinen maantiede, kirjallisuus Maaseutualueiden muutosdynamiikka 6 op Maaseutualueiden muutosdynamiikka, verkkoluennot Maaseutualueiden muutosdynamiikka, kirjallisuus Raja-aluetutkimus 6 op Johdatus rajojen ja raja-alueiden tutkimukseen Rajan historia Venäjän maantiede 6 op Johdatus Venäjän maantieteeseen Etniskulttuuriset prosessit Venäjällä ja sen lähialueilla Kandidaatintutkielma 10 op Kypsyysnäyte 0 op SIVUAINEOPINNOT 80 op Opiskelijan on suoritettava vähintään yhden sivuaineen 60 opintopisteen laajuiset aineopinnot tai kolmen sivuaineen 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot. Pelkkiä perusopintoja ei kuitenkaan suositella.

6 Tutkintorakenne ja opintokokonaisuuksien sisällöt maantiede, aineenopettajan vaihtoehto (LuK 180 op) VIESTINTÄ JA ALOITUSOPINNOT 15 op Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (Hops) 1 op Kirjoitusviestintää maantieteiden ja ympäristöoikeuden ja -politiikan opiskelijoille 2 op (vaihtoehtoinen suoritustapa: ) Puheviestintää maantieteiden, ympäristöpolitiikan ja -oikeuden opiskelijoille 2 op (vaihtoehtoinen suoritustapa: ) Ruotsia maantieteiden ja ympäristöpolitiikan ja -oikeuden opiskelijoille 4 op (vaihtoehtoinen suoritustapa: ) English Reading and Study Skills for Students of Geography and Environmental Law and Policy 2 op (vaihtoehtoinen suoritustapa: ) English Academic and Professional Communication for Students of Geography and Environmental Law and Policy 2 op (vaihtoehtoinen suoritustapa: ) Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku 1 op METODIOPINNOT 10 op J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op Tilastollisten menetelmien perusteet täydentävät harjoitukset ympäristöpolitiikan ja -oikeuden sekä maantieteen opiskelijoille 2 op J Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op Laadullinen tutkimus maantieteessä 2 op MAANTIETEEN PERUS- JA AINEOPINNOT 70 op Maantieteen perusopinnot 30op Maantieteen alan perusteet 3 op Maantieteen alan perusteet, kirjallisuus 2 op Maantiede ja yhteiskunta 5 op Ympäristöpolitiikan perusteet 3 op Ympäristöpolitiikan perusteet, harjoitukset 2 op Ihminen ja ympäristö 3 op Ihminen ja ympäristö, kirjallisuus 2 op Kehityskriisi ja globalisaatio 2 op Kansainvälinen ympäristöpolitiikka 3 op Geoinformatiikan ja kartografian perusteet 5 op Maantieteen aineopinnot, aineenopettaja 40 op Maantieteen suuntaukset 6 op Maantieteen suuntaukset, luento Maantieteen suuntaukset, seminaari Maantieteen suuntaukset, kirjallisuus Luonnonmaantiede 6 op Systemaattinen luonnonmaantiede Luonnonmaantieteen kivikurssi Luonnonmaantieteen kenttäkurssi Ihmismaantiede 6 op Ihmismaantiede: paikallinen kokemus ja globaali muutos, luento Ihmismaantiede: paikallinen kokemus ja globaali muutos, temaattinen työ Maisemamaantiede 6 op Geoinformatiikan jatkokurssi 6 op Kandidaatintutkielma 10 op Kypsyysnäyte 0 op Biologian perus- ja aineopinnot 60 op aineenopettajakoulutuksesta vastaavan lehtorin hyväksynnällä opettava aine voi olla biologian sijasta joku muu Muut sivuaineopinnot 25 op suositellaan opettajan pedagogisia perusopintoja

7

8 Huomioitava siirryttäessä maisteriopintoihin Opiskelijan on suoritettava alempi korkeakoulututkinto ennen siirtymistä suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Kandidaatin tutkintoon sisällytettyjä opintoja ei voi käyttää maisterin tutkintoon. Mikäli opiskelija vaihtaa kandidaatin tutkinnon jälkeen maantieteen/yhteiskuntamaantieteen uudeksi pääaineekseen, voidaan häneltä edellyttää maantieteen/yhteiskuntamaantieteen täydentäviä opintoja, joita ei sisällytetä maisteritutkintoon. Myös opiskelijoiden, jotka vaihtavat LuK-tutkinnon jälkeen opettajan vaihtoehdosta maantieteilijän vaihtoehtoon, voidaan edellyttää täydentävän pääaineen opintojaan. Geoinformatiikan sekä aluekehityksen ja ympäristövaikuttamisen syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehdot edellyttävät tiettyjä edeltäviä opintoja. Opinnoista tulee neuvotella suuntautumisvaihtoehdosta vastaavan professorin kanssa. Maisterin tutkinto Maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen syventävissä opinnoissa korostuu opiskelijan oma halu suuntautua tiettyihin maantieteen kysymyksiin. Tämän vuoksi opinnot suunnitellaan yhdessä tutkielmatyöskentelyä ohjaavan opettajan tai tuutoropettajan kanssa. Maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen syventävissä opinnoissa on kolme erilaista suuntautumisvaihtoehtoa: aluekehityksen ja ympäristövaikuttamisen, geoinformatiikan ja geospatiaalisen analyysin suuntautumisvaihtoehto. Opiskelija voi valita suuntautumisvaihtoehdon pääaineesta riippumatta. Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehtoon kandidaattivaiheessa valitut opiskelijat jatkavat suuntautumisensa mukaisia opintoja maisterivaiheessa. Opiskelijan ei ole pakko valita syventävissä opinnoissaan suuntautumisvaihtoehtoa. Tällöin opiskelijan maantieteen/yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot (105 op) koostuvat 73 opintopisteen laajuisista yhteisistä maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen syventävistä opinnoista sekä täysin vapaasti valittavista maantieteen/yhteiskuntamaantieteen opintojaksoista. Lisäksi opiskelijat suorittavat sivuaineopintoja 15 op. Aluekehityksen ja ympäristövaikuttamisen suuntautumisvaihtoehto (120 op) Aluekehitykseen ja ympäristövaikuttamiseen suuntautuvat opiskelijat saavat pätevyyden alue- ja ympäristösuunnittelutehtäviin sekä erilaisiin yhteiskunnallisen osallistumisen käytäntöihin. Ammattiin ja töihin rekrytoitumisessa keskeisessä asemassa ovat alue- ja ympäristöhallinto sekä erilaiset yritykset ja järjestöt, joiden toimenkuvassa alue-, ympäristö- ja yhteiskuntavastuun haasteet korostuvat. Aluekehityksen ja ympäristövaikuttamisen suuntautumisvaihtoehdon valitsevalla opiskelijalla on oltava suoritettuna seuraavista viidestä opintojaksosta vähintään kolme: Ihmismaantiede, Ympäristön ja maankäytön suunnittelu, Alueellinen kehittäminen ja suunnittelu, Kulttuurimaantiede ja/tai Feministinen maantiede. Suuntautumisvaihtoehdon suorittamisesta ja sitä edeltävistä opinnoista sovitaan professori Ari Lehtisen ja/tai professori Jarmo Kortelaisen kanssa. Yhteiset maantieteen/yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot 73 op: Hops 1 op Maantieteellinen ajattelu ja tutkimus 4 op J Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op* Laadullisten menetelmien jatkokurssi 5 op* Korkeakouluharjoittelu 8 op Tutkielmatyötä tukevat opinnot 5 op Tutkielmaseminaari 5 op Pro gradu -tutkielma 40 op *Laadullisten menetelmien jatkokurssin voi korvata tilastollisten menetelmien suorituksilla. Tilastollisten menetelmien jatkokurssi voidaan korvata vastaavantasoisella tilastotieteen kurssilla. Suuntautumisvaihtoehdon pakolliset opinnot 17 op Geography, Space, the Politics of Nature -luennot 2 op

9 Geography, Space, the Politics of Nature -kirjallisuus 3 op Territorial Development Policy and Co-operation in Europe 5 op Aluekehityksen ja ympäristövaikuttamisen kirjallisuus 7 op Suuntautumisvaihtoehdon valinnaisia opintoja 15 op Natural Resource Governance and Boundaries 5 op Geographical Landscape Research 6 op Yhteiskunta ja kulttuuritieteellisen ympäristö- ja luonnonvaratutkimuksen metodologiat 5 op Local Mobilization and Community Development in Rural-Urban Context 6 op Rural-Urban Socioeconomics and Governance in the European North Local Mobilization and Community Development in Rural-Urban Context 6 op Law and Politics on the Environment and Natural Resources in Russia 6 op Valinnaisia opintoja 15 op Opiskelija valitsee historian oppiaineen syventävien opintojen tarjonnasta mielekkään kokonaisuuden, esim. aluehistorian, ympäristöhistorian ja/tai globaalihistorian opintojaksoista. Valinnaisista opinnoista neuvotellaan suuntautumisvaihtoehdosta vastaavan professorin kanssa. Geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto (120 op) Geoinformatiikkaan erikoistuneella opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua tutkimuksen, hallinnon ja yritysmaailman tehtäviin, joissa vaaditaan geoinformatiikan kentän laajaa hallintaa. Geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehdon valitsevalla opiskelijalla on oltava vähintään 26 opintopistettä kandidaattivaiheessa suoritettuja geoinformatiikan opintoja. Suuntautumisvaihtoehdon suorittamisesta ja sitä edeltävistä opinnoista sovitaan geoinformatiikan yliopistonlehtorin kanssa. Geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot (120 op) koostuvat seuraavista opintojaksoista: Yhteiset maantieteen/yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot 73 op: Hops 1 op Maantieteellinen ajattelu ja tutkimus 4 op J Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op* Laadullisten menetelmien jatkokurssi 5 op Korkeakouluharjoittelu 8 op Tutkielmatyötä tukevat opinnot 5 op Tutkielmaseminaari 5 op Pro gradu -tutkielma 40 op *Tilastollisten menetelmien jatkokurssi voidaan korvata vastaavantasoisella tilastotieteen kurssilla. Suuntautumisvaihtoehdon pakolliset opinnot 12 op: Avoimet GIS-järjestelmät 4 op GIS-mallinnus ja analyysit 5 op Geoinformatiikan haasteet työelämässä ja tutkimuksessa 3 op Valinnaisia geoinformatiikan ja geospatiaalisen analyysien opintoja 25 op Valinnaisia maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen syventäviä opintoja 10 op Geospatiaalisen analyysin suuntautumisvaihtoehto (120 op) Geospatiaalisen suuntauksen tavoitteena on spatiaalisten analyysimenetelmien oppiminen todennäköisyyslaskentaan, testaamiseen ja mallinnukseen perustuvan päättelyn avulla. Opiskelija voi valita tutkimusaiheensa joko maantieteestä tai yhteiskuntamaantieteestä. Geospatiaalinen suuntaus antaa valmiuksia erityisesti suunnittelu- ja tutkimustehtäviin maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen eri osa-alueilla. Suuntautumisvaihtoehdon suorittamisesta sovitaan professori Markku Tykkyläisen kanssa. Geospatiaalisen analyysin suuntautumisvaihdon syventävät opinnot (120 op) koostuvat seuraavasti:

10 Yhteiset maantieteen/yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot 73 op: Hops 1 op Maantieteellinen ajattelu ja tutkimus 4 op J Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op* Laadullisten menetelmien jatkokurssi 5 op* Korkeakouluharjoittelu 8 op Tutkielmatyötä tukevat opinnot 5 op Tutkielmaseminaari 5 op Pro gradu -tutkielma 40 op *Laadullisten menetelmien jatkokurssin voi korvata tilastollisten menetelmien suorituksilla. Tilastollisten menetelmien jatkokurssi voidaan korvata vastaavantasoisella tilastotieteen kurssilla. Suuntautumisvaihtoehdon opinnot 35 op Valitse kolme seuraavista: Tilastolliset mallit ja testaus 4 op Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametriset menetelmät 5 op Regressiotekniikat 4 op Johdatus spatiaaliseen tilastotieteeseen 6 op Geoinformatiikan jatkokurssi 6 op Johdatus ohjelmointiin 3 op Lisäksi valinnaisia tilastotieteen, geoinformatiikan, metsätieteen, tietojenkäsittelytieteen ja maantieteen opintojaksoja. Opintojaksot kuvauksineen on lueteltu WebOodissa. Valinnaisia maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen syventäviä opintoja 12 op Vapaasti valittavat opinnot suositellaan valittavan siten, että ne tukevat opiskelijan omaa tieteellistä kiinnostusta maantieteen alalla. Asiantuntijavaihtoehdon maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot (generalisti 105 op) Jos maantieteen/yhteiskuntamaantieteen opiskelija ei valitse suuntautumisvaihtoa, hänen maisteriopintoihinsa sisältyy 15 op sivuaineopintoja sekä 105 op maantieteen/yhteiskuntamaantieteen syventäviä opintoja: Pakolliset opinnot 73 op: Hops 1 op Maantieteellinen ajattelu ja tutkimus 4 op J Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op Laadullisten menetelmien jatkokurssi 5 op Korkeakouluharjoittelu 8op Tutkielmatyötä tukevat opinnot 5 op Tutkielmaseminaari 5 op Pro gradu -tutkielma 40 op Vapaasti valittavia maantieteen/yhteiskuntamaantieteen syventäviä opintoja 32 op Maantieteen opettajan syventävät opinnot (85 op) Hops 1 op Maantieteellinen ajattelu ja tutkimus 4 op J Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op Laadullisten menetelmien jatkokurssi 5 op Tutkielmaseminaari 5 op Pro gradu -tutkielma 40 op Pohjoisen luonnonsysteemit 5 op Pohjoisen luonnon systeemit, luennot 3 op Pohjoisen luonnon systeemit, harjoitukset 2 op Geography, Space, the Politics of Nature 5 op

11 Geography, Space, the Politics of Nature -luennot 2 op Geography, Space, the Politics of Nature -kirjallisuus 3 op Vapaasti valittavia maantieteen syventäviä opintoja 15 op Verkostoissa suoritetut opinnot Maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen opiskelija voi laajentaa osaamistaan mm. erilaisissa verkostoyliopistoissa. Verkostoihin järjestetään erilliset haut, joista saa lisätietoa mm. opiskelijapalveluista ja internetistä. Verkostoyliopisto-opinnoilla voi korvata soveltuvin osin maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen opintoja (korvaavuuksista on sovittava etukäteen) tai ne voidaan merkitä sivuainesuorituksina opintosuoritusrekisteriin. Tällaisia verkostoja ovat esimerkiksi Yliopistojen Aasia-verkosto ( Matkailualan verkostoyliopisto ( Rural Studies maaseutuopinnot ( sekä Geoinformatiikan verkosto FIUGINET ( Maantiede ja yhteiskuntamaantiede sivuaineena Maantiedettä ja yhteiskuntamaantiedettä voi vapaasti opiskella sivuaineena, kun opintojaksoille edeltävinä opintoina vaadittavat kurssit on suoritettu. Sivuaineena maantieteen tai yhteiskuntamaantieteen aineopintoja opiskeleva ei suorita opintoihin kuuluvaa kandidaatintutkielmaa. Vastaavasti sivuaineopiskelijan syventäviin opintoihin ei kuulu Pro gradu tutkielma. Sivuaineopiskelijan syventävät opinnot ovat laajuudeltaan vähintään aineenopettajan syventävät opinnot. Sivuaineopiskelijan syventävien opintojen sisällöistä sovitaan tuutoropettajan kanssa. Maantiedettä toisena opetettavana aineena opiskelevat suorittavat aineopinnot maantieteen opettajan vaihtoehdon mukaisesti vähennettynä kandidaatintutkielmalla. Maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen perusopinnot 30 op (sivuaineopinnot) Maantieteen aineopinnot sivuaineopiskelijalle 30 op Maantieteen aineopinnot (aineenopettaja) sivuaineopiskelijalle 30 op yhteiskuntamaantieteen aineopinnot sivuaineopiskelijalle 30 op Maantiede ja ympäristö -hakukohteen ympäristöpolitiikan pääaineopiskelijoiden maantieteen sivuaineopinnot (perusopinnot 30 op) koostuvat seuraavista opinnoista: Pakolliset opinnot 15 op: Maantieteen alan perusteet 3 op Maantieteen alan perusteet, kirjallisuus 2 op Maantiede ja yhteiskunta 5 op Geoinformatiikan ja kartografian perusteet 5 op Lisäksi opiskelijat valitsevat vapaasti maantieteiden aineopintojen erityisaloista (ei maantieteen suuntauksia) yhteensä vähintään 15 op. Maantieteiden amanuenssi auttaa opintojaksojen valinnassa tarvittaessa. Siirtymäsäännöksiä Maantieteiden perusopinnot olivat aiemmin laajuudeltaan 25 op alkaen perusopinnot tulee suorittaa 30 op:een laajuisena. Maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen aineopinnot olivat aiemmin laajuudeltaan 45 op alkaen maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen aineopinnot tulee suorittaa 40 opintopisteen laajuisina. Riippumatta opiskelijan aloitusvuodesta maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen perus- ja aineopintojen kokonaislaajuus on yhteensä vähintään 70 op. Maantieteen sivuaineopintojen perus- ja aineopintojen kokonaislaajuuden tulee olla yhteensä vähintään 60 op. Maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen perus-, aine- ja syventävät opinnot Opintojaksokuvaukset, ks. WebOodi Maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen perusopinnot Maantieteen alan perusteet 3 op Maantieteen alan perusteet, kirjallisuus 2 op Maantiede ja yhteiskunta 5 op Ympäristöpolitiikan perusteet 3 op Ympäristöpolitiikan perusteet, harjoitukset 2 op

12 Ihminen ja ympäristö 3 op Ihminen ja ympäristö, kirjallisuus 2 op Kehityskriisi ja globalisaatio 2 op Kansainvälinen ympäristöpolitiikka 3 op Geoinformatiikan ja kartografian perusteet 5 op Aineopinnot maantieteen aineopinnot maantieteen aineopinnot, aineenopettaja yhteiskuntamaantieteen aineopinnot Maantieteen suuntaukset, luento 2 op Maantieteen suuntaukset, seminaari 2 op Maantieteen suuntaukset, kirjallisuus 2 op Systemaattinen luonnonmaantiede 3 op Luonnonmaantieteen kivikurssi 1 op Luonnonmaantieteen kenttäkurssi 2 op Ihmismaantiede: paikallinen kokemus ja globaali muutos, luento 3 op Ihmismaantiede: paikallinen kokemus ja globaali muutos, temaattinen työ 3 op Maisemamaantiede 6 op Ympäristön ja maankäytön suunnittelu, luennot ja seminaari 3 op Ympäristön ja maankäytön suunnittelu, harjoitukset 3 op Alueellinen kehittäminen ja suunnittelu 3 op Alueellinen kehittäminen ja suunnittelu, harjoitukset 3 op Feministinen maantiede, luennot 3 op Feministinen maantiede, kirjallisuus 3 op Talousmaantiede 6 op Maaseutualueiden muutosdynamiikka, verkkoluennot 3 op Maaseutualueiden muutosdynamiikka, kirjallisuus 3 op Geoinformatiikan jatkokurssi 6 op Kaukokartoitus maankäytön tutkimuksessa 6 op Geoinformatiikan projektityö 4 op Geoinformatiikan kirjallisuus 4 op Johdatus rajojen ja raja-alueiden tutkimukseen 3 op Johdatus Venäjän maantieteeseen 3 op Etniskulttuuriset prosessit Venäjällä ja sen lähialueilla 3 op Rajan historia 3 op Kandidaatintutkielma 10 op Kypsyysnäyte 0 op Maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot maatieteen syventävät opinnot maantieteen syventävät opinnot, aineenopettaja yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot maantieteen syventävät opinnot, aluekehityksen ja ympäristövaikuttamisen suuntautumisvaihtoehto yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot, aluekehityksen ja ympäristövaikuttamisen suuntautumisvaihtoehto maantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan suuntautumisvaihoehto yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto maantieteen syventävät opinnot, geospatiaalisen analyysin suuntautumisvaihtoehto yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot, geospatiaalisen analyysin suuntautumisvaihtoehto maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot (arkistoala) Hops 1 op Maantieteellinen ajattelu ja tutkimus 4 op Laadullisten menetelmien jatkokurssi 5 op

13 Korkeakouluharjoittelu 8 op Yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisen ympäristö- ja luonnonvaratutkimuksen metodologiat 5 op Maantieteen syventävien opintojen luentopassi 2-5 op Työelämävalmiudet 2 op Mentoroinnilla asiantuntijuuteen 3op Historia- ja maantieteiden laitoksen erityisopintojakso 1 5 op Kestävä asumismaaseutu 6 op Geography, Space, the Politics of Nature luennot 2 op Geography, Space, the Politics of Nature kirjallisuus 3 op Territorial Development Policy and Co-operation in Europe 5 op Aluekehityksen ja ympäristövaikuttamisen kirjallisuus 7 op Avoimet GIS-järjestelmät 4 op GIS-mallinnus ja analyysit 5 op Geoinformatiikan haasteet työelämässä ja tutkimuksessa 3 op Geoinformatiikan erikoisteemat 1-5 op Geoinformatiikan syventävä kirjallisuus 4 op Pohjoisen luonnon tutkimusmenetelmät 5 op Johdatus ajankohtaiseen geospatiaaliseen tutkimukseen 3 op Suomen muuttuva luonnonsuojelupolitiikka, luento 3 op Suomen muuttuva luonnonsuojelupolitiikka, kirjallisuus 2 op Luonnonmaantieteen kirjatentti 4 op Pohjoisen luonnon systeemit 3 op Pohjoisen luonnon systeemit, harjoitukset 2 op Geographical Landscape Research 6 op Economic Geography of North-West Russia 4-6 op Talousmaantiede, syventävä kirjallisuus 5 op Rural-Urban Socioeconomics and Governance in the European North 6 op Rural-Urban Socioeconomics and Governance in the European North, literature 3 op Local Mobilization and Community Development in Rural-Urban Context 6 op Natural Resource Governance and Boundaries 5 op Critical Geopolitics and Border Theories 5 op Global Migration: Theories and Practices 2 op Global Migration: Theories and Practices, group presentations 3 op Post-Soviet Russia on the EU s Border 2 op Post-Soviet Russia on the EU s Border, final paper 3 op Special Seminar: Ethnic conflicts and competition in the post-soviet borderlands 5 op European Borders and the European Neighbourhood 5 op Tutkielmatyötä tukevat opinnot 5 op Tutkielmaseminaari 5 op Pro gradu -tutkielma 40 op

A YHTEISET OPINNOT. Sisältö OPETUSOHJELMA MAANTIETEET JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

A YHTEISET OPINNOT. Sisältö OPETUSOHJELMA MAANTIETEET JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 1 OPETUSOHJELMA MAANTIETEET JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 2014-2015 Sisältö A YHTEISET OPINNOT... 1 ALOITUSOPINNOT... 1 METODIOPINNOT... 1 MAANTIETEIDEN JA YMPÄRISTÖPOLITIIKAN PERUSOPINNOT (5116090)... 2 MAANTIETEEN

Lisätiedot

Maantiede ja yhteiskuntamaantiede

Maantiede ja yhteiskuntamaantiede Maantiede ja yhteiskuntamaantiede Maantieteen oppiaineryhmään kuuluvat maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen pääaineet. Maantiedettä pääaineenaan opiskelevat suorittavat luonnontieteiden kandidaatin (LuK)

Lisätiedot

to MP103. Tentit: pe 4.3, AU100, 1 uusinta pe 15.4, AU100, 2. uusinta pe 20.5, AU100, 3. uusintatentti elokuussa

to MP103. Tentit: pe 4.3, AU100, 1 uusinta pe 15.4, AU100, 2. uusinta pe 20.5, AU100, 3. uusintatentti elokuussa 1 OPETUSOHJELMA MAANTIETEET JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 2015 2016 A YHTEISET OPINNOT ALOITUSOPINNOT 5116001 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (1 op) 10.9 22.10.2015 Luennot10.9 22.9 ti 10 12 M103 ja to

Lisätiedot

TUTKINTORAKENTEET, YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

TUTKINTORAKENTEET, YMPÄRISTÖPOLITIIKKA TUTKINTORAKENTEET, YMPÄRISTÖPOLITIIKKA Ympäristöpolitiikka tarjoaa oppiaineena laaja-alaista yhteiskuntatieteellistä osaamista ympäristöalan ja kestävän kehityksen tehtäviin. Tarkastelun kohteita ovat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA, OPINTO-OPAS

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA, OPINTO-OPAS YMPÄRISTÖPOLITIIKKA, OPINTO-OPAS 2014-2016 Ympäristöpolitiikka tarjoaa laaja-alaista ja vahvaa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen osaamista ympäristöalan työtehtäviin. Nykyisin niissä arvostetaan

Lisätiedot

Maantiede ja yhteiskuntamaantiede

Maantiede ja yhteiskuntamaantiede Maantiede ja yhteiskuntamaantiede Maantieteen oppiaineryhmään kuuluvat maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen pääaineet. Maantiedettä pääaineenaan opiskelevat suorittavat luonnontieteiden kandidaatin (LuK)

Lisätiedot

Huomio! Tätä aikataulua ei päivitetä lukuvuoden aikana. Varmista siis aikataulut Weboodista/Lukarista

Huomio! Tätä aikataulua ei päivitetä lukuvuoden aikana. Varmista siis aikataulut Weboodista/Lukarista Opetusohjelma MAANTIETEET JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 2016 2017 Huomio! Tätä aikataulua ei päivitetä lukuvuoden aikana. Varmista siis aikataulut Weboodista/Lukarista A YHTEISET OPINNOT 5116001 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Tutkintorakenteet , Ympäristöpolitiikka

Tutkintorakenteet , Ympäristöpolitiikka Tutkintorakenteet 2016 2017, Ympäristöpolitiikka Ympäristöpolitiikka tarjoaa oppiaineena laaja-alaista yhteiskuntatieteellistä osaamista ympäristöalan ja kestävän kehityksen tehtäviin. Tarkastelun kohteita

Lisätiedot

MAANTIETEET JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA, OPETUSOHJELMA

MAANTIETEET JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA, OPETUSOHJELMA MAANTIETEET JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA, OPETUSOHJELMA 2017 2018 Tätä aikataulua ei päivitetä lukuvuoden aikana. Tarkasta aikataulu aina WebOodista tai Lukarista. A YHTEISET OPINNOT ALOITUSOPINNOT 5116001 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Maantiede ja ympäristöpolitiikka -hakukohteen opiskelijoiden valikoituminen pääaineisiin

Maantiede ja ympäristöpolitiikka -hakukohteen opiskelijoiden valikoituminen pääaineisiin Ympäristöpolitiikka Ympäristöpolitiikka tarjoaa laaja-alaista ja vahvaa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen osaamista ympäristöalan työtehtäviin. Nykyisin niissä arvostetaan monipuolista koulutusta

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

TUTKINTORAKENTEET, MAANTIEDE JA YHTEISKUNTAMAANTIEDE, LV

TUTKINTORAKENTEET, MAANTIEDE JA YHTEISKUNTAMAANTIEDE, LV TUTKINTORAKENTEET, MAANTIEDE JA YHTEISKUNTAMAANTIEDE, LV. 2017 2018 Maantiede Maantieteen iskelun tavoitteena on laaja-alainen maantieteen eri osa-alueiden tuntemus ja maantieteellisen ajattelun taito.

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA

MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA 1 MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA Lokakuu 2015 2 OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 9 tiedekuntaa 16 000 opiskelijaa 3 000 työntekijää Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Maailman pohjoisin maantieteen

Lisätiedot

Tutkintorakenteet lv , maantiede ja yhteiskuntamaantiede

Tutkintorakenteet lv , maantiede ja yhteiskuntamaantiede Tutkintorakenteet lv. 2016 2017, maantiede ja yhteiskuntamaantiede Maantiede Maantieteen aineinnot Maantieteiden aineinnoissa vahvistetaan kykyjä työskennellä maantieteen näkökulmista ja soveltaa alalla

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) Historian opettajan suuntautumisvaihtoehto: 1.1 Historia (Suomen historia ja yleinen historia)

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) Historian opettajan suuntautumisvaihtoehto: 1.1 Historia (Suomen historia ja yleinen historia) 1.1 Historia (Suomen historia ja yleinen historia) Historian oppiaineryhmä sisältää Suomen historian ja yleisen historian. Historian opinnot kouluttavat opiskelijoita arvioimaan kriittisesti tieteessä

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Historia lv

Historia lv Historia lv. 2015 2016 MUISTA AINA TARKASTAA AIKATAULUT LUKARISTA/WEBOODISTA! TÄTÄ AIKATAULUA EI PÄIVITETÄ LUKUVUODEN AIKANA. Aloitusopinnot 5111109 Hops (1 op) 7.9. 13.10.2015 Ma 7.9., 10 12 M103 Ti 8.9.,

Lisätiedot

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 Yhteystiedot Monitieteisten ympäristöopintojen järjestelyistä ja suunnittelusta vastaa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitos, sekä monitieteisten

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

A YHTEISET OPINNOT OPETUSOHJELMA MAANTIETEET JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA ALOITUSOPINNOT METODIOPINNOT

A YHTEISET OPINNOT OPETUSOHJELMA MAANTIETEET JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA ALOITUSOPINNOT METODIOPINNOT 1 OPETUSOHJELMA MAANTIETEET JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 2018 2019 A YHTEISET OPINNOT ALOITUSOPINNOT 5116001 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (1 op) 3.9.-19.9.2018 Laitoksen orientaatio ma 3.9 9-11 M103

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT YHTEISKUNTAPOLITIIKKA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg (Heli Alatalo)

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg (Heli Alatalo) Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg (Heli Alatalo) Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin hyväksytty

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2016 2020 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op Kieli-, viestintä ja orientoivat opinnot 20 Kvo Orientoituminen opintoihin (HOPS) ja opiskelutaitojen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA, OPINTO-OPAS

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA, OPINTO-OPAS YMPÄRISTÖPOLITIIKKA, OPINTO-OPAS 2013-3014 Ympäristöpolitiikka ja -oikeus -pääaineessa vahva yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen perusosaaminen yhdistyy ympäristöalan työtehtävissä tärkeisiin

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa?

Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa? Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa? Uusi maisteriohjelma Maisteritutkielma 30 op, vanhassa ohjelmassa 40 op Antropologian kurssimuotoisten opintojen laajuus 50-75

Lisätiedot

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti)

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti) Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko 1.8.2014 (14..2014) 2011-2014 (voimassa op 2014-2017 (voimassa op Huom. 31.7.2014 asti) 1.8.2014 alkaen) Perusopinnot (73018) 2 Perusopinnot 2 Mikäli kokonaisuuden

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti 1 Tarkista opetussuunnitelmien sisällöt sekä opintojaksokuvaukset WebOodista. Muutoksia yleisissä tenteissä Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset tentit yhdistyvät

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

LEADERSHIP IS NOT ABOUT COMPETITION. FOR US IT MEANS BEING OPEN AND SEIZING OPPORTUNITIES.

LEADERSHIP IS NOT ABOUT COMPETITION. FOR US IT MEANS BEING OPEN AND SEIZING OPPORTUNITIES. LEADERSHIP IS NOT ABOUT COMPETITION. FOR US IT MEANS BEING OPEN AND SEIZING OPPORTUNITIES. Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen ohjelma Pääaineinfo 17.4.2018 Tervetuloa! Omaohjaaja Ulla Laakkonen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastotiede HOPS - Tilastotiede HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon Nimi: Syntymäaika: Ammatti ja urasuunnitelmat: Muuta:

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 19.8.2017 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit OULUN YLIOPISTO Päivitys: 24. elokuuta 2015 Maantieteen koulutusohjelma Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit HUOM: kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa! HUOM: opintojaksojen tarkat aika-, sali-

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO 22.3.2018 Presentation Name / Firstname Lastname 29/03/2018 1 KLO 16.00-17.00 YLEISINFO KLO 17.00-18.00 VALINNAISTEN OPINTOJEN ESITTELYÄ ERI PISTEISSÄ Presentation Name / Firstname

Lisätiedot

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2013 2014 Yhteystiedot Monitieteisten ympäristöopintojen järjestelyistä ja suunnittelusta vastaa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitos, sekä monitieteisten

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO 1 KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO HOPS 2 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA KAIKENLAISTA KÄTEVÄÄ Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 Tutkintojen koostaminen HuK (kaaviot Manuaalissa)

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2012 2016 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op eo ped A I A II AIII Viestintä- ja orientoivat opinnot 20 Vo 1 Orientoituminen yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

tätä aikataulua ei päivitetä lukuvuoden aikana. Tarkasta aikataulu aina WebOodista tai Lukarista.

tätä aikataulua ei päivitetä lukuvuoden aikana. Tarkasta aikataulu aina WebOodista tai Lukarista. HISTORIAN OPETUSOHJELMA 2017 2018 tätä aikataulua ei päivitetä lukuvuoden aikana. Tarkasta aikataulu aina WebOodista tai Lukarista. Aloitusopinnot 5111109 Hops 1 op Opettaja: amanuenssi Riikka Myllys 12.9.2017

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Tavoite Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tavoitteena käsityönopettajan koulutuksessa on antaa opiskelijalle perustiedot käsityön kentästä, materiaaleista

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen

Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen 1(7) Maantieteen laitos Oulun yliopisto 15.8.2012 / Topiantti Äikäs, amanuenssi Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen Maantieteen opinnot, ja siten FM-opinnot, huipentuvat pro

Lisätiedot

Tutkintotavoitteiset opinnot

Tutkintotavoitteiset opinnot Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue etäopiskelumahdollisuuksien

Lisätiedot

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Sosiaalityön aineopinnot 60 op Sosiaalityön toimintaympäristö

Lisätiedot

Ohjeita LuK-tutkielman laatimiseen ja LuK-tutkinnon hakemiseen

Ohjeita LuK-tutkielman laatimiseen ja LuK-tutkinnon hakemiseen 1(6) Maantieteen laitos Oulun yliopisto Kevätlukukausi/2012 Satu Kivelä & Topiantti Äikäs Ohjeita LuK-tutkielman laatimiseen ja LuK-tutkinnon hakemiseen LuK-tutkielma ja siihen liittyvä seminaarityö muodostavat

Lisätiedot

Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi nykykielten laitoksessa. Helsingin yliopisto humanistinen tiedekunta

Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi nykykielten laitoksessa. Helsingin yliopisto humanistinen tiedekunta Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi nykykielten laitoksessa Helsingin yliopisto humanistinen tiedekunta Tätä kaikkea voit opiskella Nykykielten laitos tarjoaa opetusta kaikkiaan 23 kielessä sekä kieliteknologian

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 18.8.2018 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Biotalous paljon mahdollisuuksia Voi sisältää monenlaisia aloja Kemiaa, ympäristötiedettä, johtamista, IT-osaamista, kieliä jne sekä näiden yhdistelmiä Tarjonta

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä.

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä. Tutkintovaatimukset LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 OP) 584111 PERUSOPINNOT (25 OP) 582102 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, 4 op 581325 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op 582103 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Humanistinen osasto/suomen kieli ja kulttuuritieteet

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Humanistinen osasto/suomen kieli ja kulttuuritieteet Avoin yliopisto OPETUSTARJONTA 1 (5) ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON OPETUSTARJONTA YHTEISTYÖOPPILAITOKSILLE Oppiaineet tiedekunnittain ja laitoksittain p= perusopinnot a=aineopinnot s=syventävät

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT FILOSOFIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

TUTUSTU HOPS- LOMAKKEEN ERI LEHTIIN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÖÄ!!!

TUTUSTU HOPS- LOMAKKEEN ERI LEHTIIN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÖÄ!!! Sosiaalityön HOPS-lomake 2014, ohjeet, sivu 1 TURUN YLIOPISTO Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö OHJEITA HOPS KESKUSTELUUN TULEVALLE Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tavoitteena on tukea pääaineopiskelijaa

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Tutkintorakenteet: Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot

Tutkintorakenteet: Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot HISTORIA- JA MAANTIETEIDEN LAITOS, SUOMEN HISTORIA JA YLEI- NEN HISTORIA op koodi English Academic Reading Skills for History 3 8013751 2 8013752 for History Ruotsia historian opiskelijoille, 5 8012751

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot