Nätkin koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nätkin koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6"

Transkriptio

1 Nätkin koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-6 Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004). Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää perusteissa esitettyjä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Koulujen omat opetussuunnitelmat on laadittu Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman ja perusteiden pohjalta. Laatikoidut asiat koskevat yhteisesti kaikkia kaupungin peruskouluja. Tämä opetussuunnitelma on voimassa lukuvuoden Sitä päivitetään seuraavan kerran vuoden 2006 keväällä. Sisällysluettelo: 1. Arvot ja toiminta-ajatus 2. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 3. Perusopetuksen tuntijako Savonlinnassa 4. Opetuksen toteuttaminen 4.1. Fyysinen oppimisympäristö 4.2. Koulun toimintakulttuurin kuvaus 5. Savonlinnan kaupungin perusopetuksen kieliohjelma Opetuksen mahdolliset painotukset 7. Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle 7.1. Käyttäytymisen arvioinnissa huomioon otettavaa 8. Aihekokonaisuuksien toteuttaminen ja opetuksen mahdollinen eheyttäminen 9. Valinnaisaineiden opetus 10. Yhteistyö esiopetuksen kanssa 11. Yhteistyö muun perusopetuksen kanssa 12. Kodin ja koulun yhteistyö 13. Yhteistyö muiden tahojen kanssa 1

2 14. Suunnitelma oppilashuollon ja siihen liittyvän yhteistyön järjestämiseksi 15. Oppimissuunnitelman laatimisen periaatteet 16. Ohjaustoiminta opiskelun tukena Työelämään tutustumisen järjestelyt 17. Kerhotoiminnan järjestäminen 18. Tukiopetuksen järjestäminen 19. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Koulun tukitoimenpiteet ongelmien ilmetessä Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestäminen peruskoulussa Mahdollisimman kattava luettelo koulussa ilmenevistä hoito- ja toimenpidetarpeista Erityisopetukseen ottaminen/ siirtäminen Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) Erityistä tukea vaativan nivelkohdat koulun/ yksikön vaihtuessa 20. Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus 21. Oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin Oppilaan arvioinnin pääperiaatteet Savonlinnassa Oppilasarviointi Savonlinnan peruskouluissa Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta Päättöarviointi 22. Opinnoissa etenemisen periaatteet Opinnoissa eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan 23. Todistukset 24. Tietostrategia 25. Toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen 26. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa 2

3 1. Arvot ja toiminta-ajatus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasa-arvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Opetusjärjestelyissä otetaan huomioon oppilaiden yksilöllisyys. Nätkin koulun toiminta-ajatus Koulumme luo oppilaalle vanhempien tukemana turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön, jossa hän voi hankkia perustiedot ja taidot kehittyäkseen itseään arvostavaksi ja toiset huomioivaksi, yhteistyökykyiseksi, itseohjautuvaksi, työtä ja tekemistä arvostavaksi ja ympäristöstään vastuuta kantavaksi ihmiseksi. 2. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa lapsen kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Yhteisvastuullisen kasvatuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. Nätkin koulun kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet perustuvat valtakunnallisiin tavoitteisiin. Liite 1 Valtioneuvoston asetus 1435/2001 Kasvatus on tärkeä koulua ja kotia yhdistävä asia. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet liittyvät kiinteästi yhteen. Nätkin koulun vanhemmat ja koulun henkilökunta painottavat seuraavia tavoitteita koulun kasvatus- ja opetustyössä. Tavoitteet on työstetty ensin yhdessä opetushenkilöstön kanssa ja lopullisesti laadittu sidosryhmille tehdyn kyselyn pohjalta. - oikean ja väärän erottaminen ja rehellisyys - hyvät tavat - toisten huomioonottaminen ja yhteistyökykyisyys - vastuullisuus - erilaisuuden hyväksyminen ja ihmisoikeudet - oppimaan oppiminen - oppimisen ilo - työnteon ja oppimisen arvostaminen - kansainvälisyys - kestävä kehitys - terveyden ylläpitäminen - turvallisuus - myönteinen minäkuva 3

4 3. Perusopetuksen tuntijako Savonlinnassa Alla olevassa taulukossa on Savonlinnassa noudatettava tuntijako. Koulukohtaisen taito- ja taideaineen kohdentamisesta voidaan päättää myös joka vuosi erikseen koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Aine Yht. Äidinkieli ja kirjallisuus ,5* ,5 A-kieli B-kieli Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto ja elämänkatsomustieto Historia ja yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Koulukohtainen taito- tai taideaine Kotitalous Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1 2 Valinnaiset aineet Oppilaan valtakunnallinen vähimmäistuntimäärä Savonlinnassa toteutuva , ,5 tuntimäärä Vapaaehtoinen A-kieli Savonlinnassa toteutuva , ,5 enimmäistuntimäärä * sisältää 0,5 h kaikille oppilaille pakollisen tietotekniikan kurssin 4

5 4. Opetuksen toteuttaminen Konstruktivistinen eli ns. "uusi oppimiskäsitys" tarkoittaa pähkinänkuoressa seuraavaa: Konstruktivistinen oppimiskäsitys on näkökulma, jossa oppiminen on oppijan oman toiminnan tulosta. Tärkein yksittäinen oppimiseen vaikuttava tekijä on se, mitä oppija jo ennestään tietää ja häntä opetetaan sen mukaisesti. Opetuksessa tulee käyttää oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppimista. Oppiainekohtaisten tavoitteiden ja sisältöjen yhteyteen kohtaan 26 on laitettu työtapaehdotuksia. Opetuksen jaksotus on pedagoginen mahdollisuus, josta päätetään koulukohtaisesti. Savonlinnan perusopetuksessa noudatetaan luokilla 1-9 neljän jakson mallia. Jokaisen jakson päätteeksi on oppilasarviointi. Taito- ja taideaineiden valinnaisuus toteutetaan 3.-6.luokilla neljässä jaksossa, joista kaksi luokkakohtaisesti. Muu jaksotus päätetään lukuvuosittain luokkakohtaisesti pedagogisin perustein. Vuorokurssijärjestelmän ajoitus : parillisella luvulla alkava lukuvuosi 2.vuorokurssi, parittomalla 1.vuorokurssi yleisopetuksessa. Pienryhmät soveltavat vuorokurssijärjestelmää oppilaspohjan mukaisesti. 5

6 6

7 4.1. Fyysinen oppimisympäristö (+ vahvuudet, - kehitettävää) Koulurakennus v.1964 käyttöön otettu punatiilinen koulu, jossa opetustiloja kolmessa kerroksessa - toiveena lisäsiipi liikuntatiloineen - kouluverkkosuunnitelman toteutuminen ohjaa investointiosan hankkeita - vuosikorjaukset ajantasaisesti Piha-alueella leikkitilaa sisäpihalla ja metsikössä sekä pelitilaa koulun urheilukentällä - lisää pelikenttiä pikkuoppilaiden tarpeisiin - piha-alueelle leikkivälineitä oppilaiden iloksi - vastuuta iltakäyttäjille piha-alueen kunnossapitoon (valvontakamerat käyttöön 2007) - rinteen talviturvallisuus annettu suunniteltavaksi uudelleen + luonnonläheinen, turvallinen ja leikin mahdollistava koulupiha Sisätilat 10 perusopetusluokkaa ja pienluokkatilat 1.-2.luokat (kielelliset erityisvaikeudet) ja 1.-3.luokat ( merkittävät käytös-, sopeutumis- ja tunne-elämän vaikeudet) TN- ja TS-luokka liikuntasali ja pukuhuonetilat ATK-luokka musiikkiluokka erityisopetustila ja terveydenhoitajan työtila keittiö ja ruokala opettajainhuone ja kansliatilat sosiaalitiloja henkilökunnalle varastotiloja pommisuoja - pien- ja suurryhmäopetustiloja tarvitaan lisää - ruokalaan lisää tilaa - liikuntasalitilaa lisää sekä koulu- että iltakäyttäjien tarpeisiin - opetushenkilökunnan sosiaalitilat puutteelliset - varasto- ja säilytystilat puutteelliset - erikoisluokkia (ku, erityisopetus luokkatilojen yhteyteen ) - tilat aamu- ja iltapäivätoiminnalle + siisti, viihtyisä, lämmin ja ilmastoitu oppimisympäristö Koulun lähiympäristö Teemme työtä maalla kaupungissa mäntymetsän keskellä. Luonto on meitä lähellä sekä fyysisesti että opetuksellisesti. - Taksioppilaiden tarkoituksenmukaiset tuonti- ja noutopaikat kaipaavat lisäsuunnittelua - Parkkipaikalle lisää auto- ja lämmityspaikkoja Karhuvuoren luontopolku käytössä kaikkina vuodenaikoina. Nätkin koulu ja kaupungin metsätoimi kunnostivat yhteistyössä jo maastoon hävinneen polun v Polku palvelee sekä koulua että koko kyläyhteisöä virkistäytymis- ja opetustarkoituksessa. Reitti kulkee vaihtelevassa maastossa ja opaskirjaa seuraten kulkija saa monipuolista luonto- ja 7

8 metsätietoutta. Polun pituus on 2,5 kilometriä ja polulle on koululta matkaa noin 0,5 km. Polulle on rakennettu pitkospuut, laavu ja useita pysähdyspaikkoja. + ympäristökoulun Ekoteko, joka antaa hyvät puitteet luonnossa liikkumiseen ja luonnossa oppimiseen. Hiihtomaa Punaposki rakennettiin koulun ja vanhempainyhdistyksen aloitteesta v.1998 koulun viereen. Halusimme tarjota lapsille mahdollisuuden hiihdon alkeiden opetteluun, mäen laskuun ja pienimuotoiseen mäkihyppyyn sekä oppitunti- että vapaa-ajan käyttöä silmälläpitäen. Punaposki on ahkerassa käytössä lumitilanteesta riippuen. Pikkuoppilaiden hiihdonopetuspaikka koulun lähellä. Yhdyslatu vie Nyrkkimäen valaistulle ladulle. - alueen kunnostus ja latupohjien hoito järjestettävä aikaisempaa säännöllisemmäksi - vesottava uudelleen v.2007 Nyrkkimäen valaistu kuntorata palvelee opetusta lähietäisyydellä. Syksyllä suunnistetaan kartoitetulla alueella, talvella hiihtotunneilla mennään Nyrkkimäkeen. Luontoretkeily ja marjastus soveltuvat myös alueelle hyvin. Tanhuvaaran urheiluopistolla luokat ja valinnaisuusryhmät voivat nauttia monipuolisesta lajivalikoimasta ja välineistä opetusharjoittelijoiden ja opettajien ohjauksella. Tanhuvaara sijaitsee 8 km matkan päässä koulusta. - Tanhuvaaran palvelut ovat pääasiassa maksullisia Opetusvälineet ja laitteet LIIKUNTA JA URHEILU Pelivälineet, pallot, suojukset ja pelipaidat - kadonneet ja käytössä rikkoontuneet välineet vaativat jatkuvaa uusimista + välinevalikoima monipuolinen ja opetussuunnitelman mukainen Yleisurheiluvälineet + opetussuunnitelman mukaisesti - koulun kenttä soveltuu huonosti yleisurheilun opettamiseen, suorituspaikat Kyrönniemen kentällä Voimisteluvälineet ja salin kiinteät varusteet + opetussuunnitelman mukaisesti - uusimisen ja korjaamisen tarvetta yleisesti Luonnossa liikkuminen; hiihto, suunnistus ja retkeily (suksia, sauvoja, monoja, lumikenkiä, kompasseja, karttoja, retkikeittimiä) + runsaasti hyviä karttoja eri mittakaavassa piha-alueelta ja lähiympäristöstä + panostus luonnossa liikkumiseen näkyy myös välineissä TEKSTIILITYÖ + ompelukoneita määrällisesti riittävästi - osa koneista vanhoja - konehankinnoissa keskityttävä jatkossa samaan ompelukonemerkkiin + opetusvälineitä opetussuunnitelman mukaisesti - AV-laitteisto puuttuu luokkatilasta + internet-yhteys toimii + varastotilaa riittävästi - varastokaapit sisustettava tehokkaampaa käyttöä ajatellen + luokkatila rauhallinen ja valoisa - käytävän kaapistot ajanmukaistettava - luokkatila pieni suurille oppilasryhmille - oppilaiden säilytyslaatikot ala-arvoiset 8

9 TEKNINEN TYÖ + pöydät + asiallinen purunpoistojärjestelmä - purunpoisto epäkunnossa tammikuussa osa työstökoneista (höylä sirkkeli) + puutyötila + kaapisto + puuvarasto - tulityöpiste puuttuu - maalaamossa ei käytön kannalta riittävää ilmanvaihtoa - spraymaalauskaappi puuttuu ATK Tietokoneluokassa 9 kpl tietokoneita, joista kaikki verkossa ja kaikissa luokissa ja opettajienhuoneessa käyttökelpoiset koneet, koneet hankittu osin Suomi Tietoyhteiskunnaksi projektin tuella + ATK -luokka asianmukainen välineiltään, joskin tiloiltaan pieni ja tunkkainen + verkko toimii asianmukaisesti + dataprojektori (4kpl) + luokkakoneet asianmukaisia + kannettavia koneita opetusryhmien ja opettajien käyttöön + digitalisointi kunnossa (kaapeliverkotus ja digiboxit) LUMA AINEET + LUMA -materiaali uusittu LUMA projektin yhteydessä ajanmukaiseksi ja monipuoliset työtavat mahdollistavaksi + ISVET materiaali käytössä - FY KE materiaali täydennetty sisältöjen perusteella uuden OPS:n mukaiseksi KIELET Englanti Uuteen ajanmukaiseen kirjasarjaan (YES -kirjasarja) siirrytty kaikilla luokka-asteilla.. Kirjasarjaan sisältyy esim. oppilaan oma CD-levy, josta hän voi kuunnella kirjan kappaleita myös kotona. + Alfa Soft ohjelma, joka ei ole sidottu kirjasarjaan. Tehtävät ovat monipuolisia ja auttavat opetuksen eriyttämisessä sekä kertaamisessa + tietokoneita riittävästi henkilökohtaiseen harjoitteluun ohjelman avulla luokkatunneilla + ATK luokassa voi harjoitella pareittain jakotunneilla - oheismateriaalia (kirjoja, sanakirjoja yms.) on välttävästi - sanakirjoja hankittava lisää + CD/ soittimia riittävästi Saksa A2 +materiaali hyvä + videot ja cd:t käytössä - tietokoneohjelmat puuttuvat - kirjasarja osin vanhentunut MUSIIKKI Soittimet (akustiset kitarat 12 kpl, sähkökitara, bassokitara, 5-kieliset kanteleet 15kpl, rumpusetti, rytmisoittimia, pianot 4kpl kellopelejä, metallofoneja ja ksylofoneja) + monipuolinen soitinvalikoima mahdollistaa laadukkaan musiikinopetuksen 9

10 + äänentoistolaitteisto asianmukainen - bänditoimintaa varten tarvitaan lisävälineitä; rumpusetti, kannettava äänentoistolaitteisto, rytmisoittimet - hankittava klassisen musiikin perusäänitteistö + erillinen musiikkiluokka + Suomi tietoyhteiskunnaksi hankkeesta haussa musiikkiluokan korkeatasoinen tietokone musiikkiohjelmistoineen KUVATAIDE Omaan kaappiin koottuna yhteisiä tarvikkeita, joita täydennetään tarpeen mukaan (värejä, siveltimiä, kuvamateriaalia, painantatarvikkeita: linokaivertimia, sabloonoita, kaiverrusalustat, värit) + kaapin sisällys kunnossa -lainojen, palautusten ja puutelistojen merkintää kehitettävä - hankittava lisää linokaivertimia OPPILASKIRJASTO Oppilaskirjasto sijaitsee kirjaston vastuuopettajan luokkatilassa, erillistä kirjastotilaa ei ole +aihepiiriltään vanhentuneita tai huonokuntoisia kirjoja poistettu koulun omassa kirjakirpparissa ja paperinkeräyksen kautta +ryhmälukukirjoja ja sarjakirjoja eri luokka-asteille +lukuharrastuksen tukemiseksi kartutettu koulun omaa diplomikirjavarastoa vuosittain +yhteistyötä kaupunginkirjaston kanssa lisätty; kirjastovierailut ja kirjastoauton pysäkki koululla joka toinen keskiviikko, mahdollisuus luokan omaan kirjastokorttiin - toiveena erilliset kirjastotilat -nykylapsia kiinnostavia kirjoja lisättävä oppilaiden luettavaksi KÄSIKIRJASTO + runsaasti lähdemateriaalia eri oppiaineisiin, + ajankohtaista pedagogista kirjallisuutta saatavilla + luokkakäyttöön hankittu tietokirjasarjoja ja lintu-, kasvi- ja eläinkirjasarjoja - maantiedon lähdekirjat vanhentuneita, samoin tietokirjasarjat - musiikin tietokirjat vanhentuneita - kala- ja sienikirjat puuttuvat VIDEOT + videoita eri opiskelualueista monipuolisesti. Videovastaava auttaa nauhoituksessa toiveiden mukaan + videoluettelo kirjallisena ja tietokoneella - videolainan kirjaamista kehitettävä (luokkiin unohtumiset) DIAT + diasarjoja eri oppiaineista runsaasti - osin vanhentunutta materiaalia - vanhoja rainoja säilytetään nostalgiasyistä AV välineet + käyttökelpoisia piirtoheittimiä, diaheittimiä, kasetti- ja CD -soittimia sekä luokkatelevisioita ja -videoita + luokissa uusittu piirtoheitinkanta + joka kerroksessa uusi taulutelevisio ( 32 ), joka toimii myös tietokoneen näyttönä KALVOSARJAT 10

11 + uusia runsaasti ja monipuolisesti eri oppiaineisiin + mukana myös vanhoja, mutta osin käyttökelpoisia - sarjat vajaita (täydennys yhteistyönä naapurikoulujen kanssa kka:t vastuuhenkilöinä) KARTAT JA KUVATAULUT + karttoja määrällisesti OPS:n mukaisesti - kartat huonokuntoisia ja osa kartoista ei vastaa nykyisiä maantieteellisiä olosuhteita + kuvatauluja runsaasti eri alueilta (uskonto, historia, kasvit, eläimet) sekä uusia että myös perinteisiä, mutta käyttökelpoisia + dvd-kartasto ladattavissa tietokoneille 4.2. Koulun toimintakulttuurin kuvaus Ajanmukaiset ja viihtyisät koulutilat luovat pohjan hyvälle oppimiselle. Tärkeää on myös koulun koko henkilökunnan ja oppilaiden luoma työskentelyilmapiiri. Koulun toimintakulttuurilla on vahva yhteys turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön luomiseen. Koulun oppimisympäristö rakentuu paitsi fyysisistä myös sosiaalisista ja psyykkisistä tekijöistä. Oppimisympäristöön vaikuttavia sosiaalisia tekijöitä ovat mm. kouluyhteisön jäsenten vuorovaikutus ja yhteistyö. Psyykkiseen oppimisympäristöön vaikuttavia tekijöitä ovat esim. asenteet ja tunteet. Vastuu oppimisympäristön suunnittelusta on aikuisilla, mutta ilman kaikkien kouluyhteisön jäsenten apua sen toteuttaminen ei onnistu. Mukaan tarvitaan opettajien lisäksi koulun muu henkilökunta, oppilaat, huoltajat ja erilaisten sidosryhmien edustajat. Oppilaan kasvun ja oppimisen tukeminen Vahvistamme oppilaan itsetuntoa ja minäkuvaa tukemalla kunkin luovuutta, itseohjautuvuutta ja oman toiminnan arviointia hänen omat lähtökohtansa huomioiden antamalla tilaa kokeiluille, erilaisille ratkaisuille ja toimintatavoille ilmaisutaidon keinoin rikastuttamalla mielikuvitusta kirjallisuuden, musiikin ja kuvataiteiden avulla kehittämällä monipuolisesti käden taitoja ja liikunnallisuutta tarjoamalla vastuuntuntoa kehittäviä leikkejä, pelejä, tehtäviä ja tilanteita ohjaamalla käyttämään jo opittuja toimintatapoja ja taitoja uuden oppimisessa opastamalla perustelemaan mielipiteitä, valintoja ja päätöksiä ohjaamalla tekemään suunniteltuja ja realistisia tavoitteita omassa työskentelyssä tarjoamalla runsaasti mahdollisuuksia arvioida omaa työskentelyä sekä suullisesti että kirjallisesti Pyrimme koulussamme aikuisten ja lasten sekä lasten keskinäiseen toimivaan vuorovaikutukseen ja yhdessäoloon opiskellen suunnitelmallisesti erilaisissa ryhmityksissä ja ympäristöissä ohjaten hyviin ja luonteviin käytöstapoihin toisia kunnioittaen ja huomioon ottaen olemalla tasapuolisia, rehellisiä ja oikeudenmukaisia arvostaen ja hyväksyen myös erilaisuutta Tavoitteemme on luoda kaikille avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri 11

12 ohjaamme oppilasta pohtimaan, epäilemään, kertomaan ja kysymään opittavista ja itseään kiinnostavista asioista osoitamme, että he ovat hyväksyttyjä epäonnistumisista huolimatta ja onnistuvat lopulta, vaikka pieninkin askelin annamme oppilaille aikaa oppia ja tuemme heitä tarpeen mukaan Pyrimme luomaan oppilaille ajanmukaisen, motivoivan ja mielenkiintoa herättävän oppimisympäristön selkeät tavoitteet ovat opiskelun pohja ajankohtaisuus lisää mielenkiintoa kannustaminen saa jaksamaan vaalimme oppimisen iloa hyväksymme sen, että erehdyksiä sattuu ja niistä opitaan koulun arkea piristävät retket, vierailut, tutkimuskohteet, esitykset, näyttelyt, juhlat ja kulttuurielämykset oppilaiden taidot ja osaaminen ovat keskeisesti esillä koulun arjessa ja juhlassa Tavoitteemme on luoda terveyttä edistävä ja turvallinen ilmapiiri. Ohjaamme oppilasta toimimaan ympäristössään turvallisesti ja itseään suojellen tekemään valintoja, jotka edistävät hänen omaa terveyttään luomaan itselleen hyvät arkipäivän terveystottumukset ymmärtämään liikunnan merkityksen terveydelle tarkkailemaan omaa toimintakykyään ja hyvinvointiaan kunnioittamaan kaikkien fyysistä koskemattomuutta ehkäisemään väkivaltaa ja kiusaamista liikkumaan, pelaamaan ja leikkimään koulupäivän aikana iloitsemaan ja nauttimaan leikin maailmasta yhdessä toisten lasten kanssa Lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi haemme tarvittaessa apua ja teemme yhteistyötä lasten vanhempien kanssa terveydenhoitajan, erityisopettajan, kuraattorin, koulupsykologin, kasvatusneuvolan ja muiden ammattiauttajien kanssa Oppilaan varusteet koulussa - ulkokengät jätetään aina eteiseen - kännykät ovat tuntien aikana suljettuina ja pulpetissa tai repussa - lelut ja vaihtokortit kuuluvat oppitunneille vain lelupäivinä - vaatteet ja jalkineet nimikoidaan kotona - löytötavaroita säilytetään käytävälaatikoissa, monistamossa ja koulun kansliassa - sisäliikunnassa voimisteluasu, pyyhe ja tossut (jos oppilas ei liiku paljain jaloin) - ulkoliikunnassa opettajan ilmoittaman urheilulajin vaatima varustus Jos liikuntavarusteita (esim. sukset, luistimet) pyydetään, ne tuodaan kouluun. Lopullinen päätös sään sopivuudesta tehdään koulussa oppitunnin alkaessa. Oppilaiden suksien, monojen ja luistinten kunto ja koko on syytä tarkistaa hyvissä ajoin ennen talviliikuntakauden alkamista Tutkimukset osoittavat, että monet kouluikäiset ovat rapakuntoisia. Koulu pyrkii auttamaan tilannetta tuntikehyksen suomin resurssein. Kunto kehittyy liikkumalla. Vanhempia kehotetaan harkitsemaan kotona, onko lapsen kyyditseminen autolla kouluun ja koulusta pitemmän päälle ajateltuna järkevää lapsen kunnon ja terveyden kannalta. Liikuntatapahtumat ja turnaukset Koulun oppilaat osallistuvat eri liikunta- ja urheilulajien kilpailuihin - oman koulun taso 12

13 - kaupungin taso oppilaiden taitotaso huomioiden myös - piiritaso - valtakunnan taso Toiminta kaupungin yhteisen kilpailukalenterin mukaisesti vuorovuosittain Oppilaita kannustetaan osallistumaan kilpailuihin. Matka-, lisenssi- ja ruokakustannuksiin anotaan avustuksia liikuntatoimelta ja vanhempainyhdistykseltä. Osallistuminen on oppilaille maksutonta. Liikenne 1. ja 2.luokan oppilaiden polkupyörän käyttöä koulumatkoilla ei voi liikenneturvallisuussyistä pitää suotavana. Vanhempien toivotaan omalta osaltaan korostavan liikennesääntöjen noudattamista ja valvovan lastensa polkupyörien varustetasoa ja kypärän käyttöä. Koulun kanssa polkupyörillä liikuttaessa kypärän käyttö on matkaan lähtemisen edellytys. Tilojen käyttö koulutuntien ulkopuolella Koulun ovet aukeavat aamuisin klo Oppilaat voivat tulla omaan luokkaansa odottamaan oppituntien alkamista. Edellytyksenä on se, että tarvittaessa poistutaan kohteliaasti siistijöiden työn takia käytävään rauhallisesti odottamaan luokan läpikäyntiä ja muutoin keksitään rauhallisesti omaa tekemistä luokassa. Jos koulu alkaa klo 9 tai myöhemmin tunnin alkamista odotetaan pihassa ja sisään tullaan reppujen kanssa vasta kellonsoitosta. Kuljetusoppilaat pääsevät aamuisin sisään liikuntasalin ovesta klo 7 alkaen. ATK-luokassa työskennellään kouluajan ulkopuolella vain opettajan luvalla ja valvonnassa. Koulun liikuntasali on iltapäivisin oppilaille tarkoitettujen liikuntakerhojen käytössä. 4-H -iltapäiväkerho toimii kulloinkin vapaana olevissa tiloissa (lkv ts-luokassa). Koulun piha on myös iltaisin lasten käytössä leikkiä, pelaamista, skeittailua ja toisten tapaamista varten. Oleskelulupa voidaan perua epäasiallisen käyttäytymisen vuoksi (kielenkäyttö, ilkivalta, tupakointi ja huumaavat aineet) Iltakäytön ongelmien vuoksi kouluun asennetaan v valvontakamerat. Kentänpuoleinen ovisyvennys suljetaan jatkossa kiinteillä ovirakennelmilla. Kummioppilastoiminta 1.-luokkalaiset ovat kummioppilaita ja 6.-luokkalaiset toimivat kummeina. Kummioppilastoiminnan tavoitteet parantaa koulun yhteishenkeä tuoda vaihtelua koulutyöhön ja välitunneille ennaltaehkäistä koulukiusaamista luoda uusia yhteistyömahdollisuuksia Koulutulokkaiden sopeutuminen kouluun helpottuu turvallisuudentunne lisääntyy apua käytännön tilanteisiin hauskaa yhdessäoloa Kummien sosiaaliset taidot kehittyvät itsetuntemus lisääntyy ongelmanratkaisutaidot kehittyvät 13

14 yhteisvastuu ja kyky yhteisten asioiden hoitamiseen kehittyy Kummit ja kummioppilaat toimivat yhdessä tunneilla ja välitunneilla, ruokailussa ja juhlissa spontaanisti ja suunnitelmien mukaan Opintoretket ja leirikoulut Suunnitteluvaiheessa huomioidaan kotiseudun mahdollisuudet ja ohjelman niveltyminen opetussuunnitelmaan. Kohteet valitaan luokkakohtaisesti. Retkisuunnitelma käsitellään koulutuslautakunnassa käsikirjan ohjeiden mukaisesti. Kustannukset katetaan luokanopettajan ja vanhempien yhdessä päättämällä tavalla, päivärahat VESO:n mukaisesti. Vanhempaintoimikunnalta on anottavissa avustusta leirikouluja varten. OPH:n ohjeiden mukaisesti kaikkien oppilaiden on yhdenvertaisesti pystyttävä osallistumaan lukuvuosisuunnitelmassa hyväksyttyyn koulun ulkopuoliseen toimintaan varallisuudesta riippumatta. Suunnitteluvaiheessa päätetään toimintatavoista retken tai leirikoulun peruuntuessa. Opettajaa ei voida velvoittaa koulun ulkopuoliseen toimintaan. Juhlat ja yhteiset tapahtumat, näyttelyt Yhteiset tapahtumat ovat tärkeä osa kodin ja koulun yhteistyötä. Tavoitteena on tuoda oppilaiden erilainen osaaminen kaikkien ihasteltavaksi. Vuoden yhteisistä tapahtumista päätetään lukuvuosisuunnitelman yhteydessä, jolloin nimetään myös tapahtumien vastuuhenkilö. Toimintasuunnitelma tiedotetaan kodeille etukäteen syystiedotteen osana ja koulun kotisivuilla. Avoimet ovet Opetustoiminta on julkista. Vanhemmat ovat tervetulleita kouluun seuraamaan lapsensa koulunkäyntiä. Ajankohta sovitaan mielellään etukäteen opettajan kanssa. Tiedottaminen Syystiedote jaetaan kaikkiin koteihin syyskuussa. Koko lukuvuoden ajan säilytettävä tiedote sisältää mm. koulun yhteystiedot, järjestyssäännöt ja lukuvuoden päätapahtumat. Koulun kotisivut sisältävät mm. - toimintasuunnitelman - valinnaisuustarjonnan - työajat - luokat ja opettajat - luokkakohtaisen osuuden - vanhempaintoimikunnan tiedotteen ja kerhotiedotteen - ajankohtaista -osuuden - palauteosuuden Kevättiedote toukokuussa kertoo luokkakohtaisen palautteen lukuvuoden työstä ja onnistumisista sekä yhteenvedon koko koulua koskettavista päälinjoista. Syksyn vanhempainillassa esitellään luokkakohtaiset opetussuunnitelmat, kasvatustavoitteet ja arvioinnin perusteet ja siihen liittyvät todistuspohjat. Koulu- ja luokkakohtaisia tiedotteita lähetetään koteihin tarpeen mukaan. Ulospäin tiedottamisesta päätetään tapauskohtaisesti. 14

15 Päivänavaukset Päivän työn alkaessa hiljennytään hetkeksi yhteiseen päivänavaukseen. Maanantaisin luokanopettaja käy päivänavauksessa luokkansa kanssa läpi tulevan viikon päätapahtumat. Perjantaisin kokoonnutaan yhteiseen salipäivänavaukseen seurakunnan työntekijän vastuuvuorolla ja juhlapyhien alkaessa. Oppilaiden osaamista tuodaan tällöin esille vastuuvuoron mukaisesti. Muina päivinä päivänavaus välitetään keskusradion kautta. Opettajat ja luokat vastaavat päivänavauksista vuoroviikoin lukuvuosisuunnitelman mukaisesti. Opetus- ja koulunkäyntiavustajaharjoittelijat Toimimme Joensuun Yliopiston OKL:n projektiharjoittelukouluna. Ohjaamme opiskelijaa sekä opetuksen ja kasvatuksen perustyössä sekä erillisissä painotusprojekteissa painottaen oman työn kehittämistä ja yhteistyötä. Koulunkäyntiavustajaharjoittelijamme tulevat pääosin Savonlinnan Ammattiopiston Lehtiniemen toimipisteestä ja Savonlinnan Kristillisestä opistosta Ritalanmäestä. Harjoittelijat toimivat luokka-avustajina. Ohjaava opettaja voi halutessaan ottaa vastaan myös näyttötutkintoja. Tanhuvaaran Urheiluopiston liikuntaohjaajaharjoittelijat työskentelevät koulumme liikuntatunneilla opettajien ohjatessa ja arvioidessa harjoittelun kulkua tehtyjen suunnitelmien mukaisesti Koulun toimintakulttuurin käsikirjassa on kuvattu kouluyhteisön jäsenten vuorovaikutus ja yhteistyökäytänteet yhteiset pelisäännöt - työaika - oppitunnit - poissaolot - jousto - ruokailun valvonta - välituntivalvonta - koulun tilojen käyttö kouluajan ulkopuolella - opettajan yhteistyöajan rajaaminen - kuljetusoppilaat ryhmässä - luokkaretki- ja leirikouluohjeisto - uuden henkilöstön perehdyttäminen - vastuualueet - opettajan tekemät hankinnat päätökset ja avoimuus kehityskeskustelut työjärjestyksen laatiminen opettajien kokoukset opettajien koulutus henkilökunnan yhteistyön tukeminen henkilökunnan virkistyminen 15

16 5. Savonlinnan kaupungin perusopetuksen kieliohjelma Savonlinnan kaupungin yhtenä painopistealueena on kulttuuri ja kansainvälisyys. Pidämme tärkeänä, että oppilaille tarjottava kielivalikoima säilyy mahdollisimman monipuolisena. Kielitaidolla tulee olemaan entistä tärkeämpi rooli esim. tulevaisuuden työelämässä. Haluamme pitää huolen myös siitä, että oppilaalla on mahdollisuus jatkaa valitsemansa kielen opiskelua hänen vaihtaessaan koulua oman kaupungin sisällä. Savonlinnassa käytetään kaupungin yhteistä kielivalintalomaketta vapaaehtoisen A-kielen valinnassa. Kielenopetuksessa voidaan muodostaa eri koulujen oppilaista yhteisiä ryhmiä, jos omassa koulussa ei ole tarpeeksi vapaaehtoisen kielen valinneita. Näin taataan oppilaalle mahdollisuus laajempaan kieliohjelmaan. Oppilaan kielipolku perusopetuksen aikana (luokat 1-9): Kaikki oppilaat aloittavat A-kielen (englanti) opiskelun peruskoulun kolmannella luokalla. Sitä opiskellaan peruskoulun loppuun asti ja sen viikkotuntimäärät ilmenevät allaolevasta taulukosta. Oppilaat voivat ottaa opinto-ohjelmaansa myös vapaaehtoisen A-kielen, jonka opiskelu alkaa kaikissa kouluissa 4.luokan keväällä. Vapaaehtoiseksi A-kieleksi oppilas voi huoltajansa kanssa valita saksan. Normaalikoululla on mahdollisuus valita myös ranska. Vapaaehtoisen A-kielen opiskelu jatkuu peruskoulun loppuun asti alla olevassa taulukossa olevien viikkotuntimäärien mukaan. Ryhmien perustamisesta päätetään tapauskohtaisesti. Periaatteena on taata mahdollisimman monille kaupungin oppilaille tilaisuus opiskella itselleen toinen ns. pitkä kieli. Seitsemännellä luokalla alkaa kaikilla oppilailla toisen kotimaisen kielen (ruotsi) opiskelu. Tämän jälkeen oppilaalla on peruskoulussa mahdollisuus ottaa ohjelmaansa vielä yksi valinnainen kieli, jonka opiskelu alkaa tavallisimmin kahdeksannella luokalla. Se voi olla oppilaan valinnan mukaan joko saksa, ranska, venäjä tai italia. Sitä on yleensä sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla 2 viikkotuntia. Tätä kieliohjelmaa päivitetään tarvittaessa saatujen kokemusten perusteella. Aine Yht. A-kieli (englanti) Vapaaehtoinen A-kieli (saksa) B-kieli (ruotsi) Valinnaiset sa, ra, ve, ita

17 6. Opetuksen mahdolliset painotukset Kaupungin perusopetuksen tuntijaossa on taito- ja taideaineiden sekä kielien asemaa vahvistettu, koska kaupungin tulevaisuuden suuntaviivoissa (kulttuuri ja kansainvälisyys) niitä pidetään tärkeinä. Kaupungin asettamien painotusalueiden huomiointi Kielenopetus Englanti - jaettuja ryhmiä muodostetaan suunnitellusti tuntikehyksen antamissa puitteissa - ollaan mukana kansainvälisessä yhteistyössä apurahojen puitteissa - kielten valinnaisuus päätetään lukuvuosittain Saksa - tarjotaan saksaa A2-kielenä kaupungin tuntijaon mukaisesti omassa koulussa ( aloittava 4.lk klk. 2007) Taito- ja taideaineet - valinnaisuusopetuksessa opiskellaan syventävästi eri taito- ja taideaineita. Opettajien erityistaidot ja kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon ko. tunteja jaettaessa - ilmaisukasvatus on liitetty valinnaisuusopetukseen. Vuosittain haetaan Läänin taidetoimikunnan apurahaa eri alueiden kehittämistyöhön (teatteri, tanssi, kirjallisuus) - koulun kuoro tarjoaa suurelle lapsijoukolle mahdollisuuden oppia nuoteista laulamista ja oikeaa äänenmuodostusta. Soittavat oppilaat toimivat instrumenteillaan säestystehtävissä ja musiikki-ilmaisu ja esittämisen ilon on yhteistä kaikille - pikkukuoro 1.-2.luokan oppilaille perustuu laulamisen ja esittämisen iloon Kulttuuri ja kansainvälisyys - kansainvälisyysprojekteja toteutetaan Opetushallituksen ja EU:n tuella apurahojen puitteissa vuosittain lukuvuosisuunnitelman mukaisesti. Lukuvuosien painotukset Nätkin koulussa Yhdessä muutokseen Nätkillä; Muuttuva koulu-projekti Päiväkoti-iltapäivätoiminta-koulu-yhteistyön kehittäminen - päivähoidon ja sivistystoimen yhdistymisen huomioiminen aluetasolla - yhteistyökäytänteiden uudelleenarviointi ja kehittäminen - yhteisen vision luominen - kaupunkikohtainen työryhmäsuunnittelu - yhdysluokkapedagogiikka Kodin ja koulun yhteistyö - käytänteiden uudelleenarviointi - tiedotteiden ja tiedottamisen ajanmukaistaminen Oppilaskunta ja yritteliäisyys 17

18 - oppilaskuntatoiminnan käynnistäminen - oppilaiden vastuun lisääminen yhteisten asioiden päätöksenteossa - osallisuuden lisääminen - arkipäivän yritteliäisyys Luku-Suomi hanke sisältää - Savonlinnan kaupunginkirjaston kanssa tehtävää yhteistyötä - Luku -diplomin suorituksen kaikilla oppilailla - Koulukirjastotoiminnan kehittämistä - Opastusta kirjastoauton palvelujen käyttöön Ympäristökasvatus ja luonnossa liikkuminen sisältää - Ympäristökasvatussuunnitelman( uusittu lkv ) täytäntöön panoa - koulun luokkakohtaisen ympäristökasvatussuunnitelman toteuttamisen vuosiluokittain - vuosittaisen ympäristöpäivän - retkeilyä luonnossa eri vuodenaikoina sekä luokittain että koko koulu yhdessä 7. Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle Jokaisella Savonlinnan peruskoululla on säännöt tms. asiakirja, joihin sisältyy tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. Niiden sisältöön ovat päässeet vaikuttamaan työyhteisö, oppilaat ja heidän huoltajansa Käyttäytymisen arvioinnissa huomioon otettavaa 1) Miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön 2) Miten oppilas noudattaa sääntöjä 3) Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat 4) Käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon koulun kasvatukselle asetut tavoitteet Nätkin koulun järjestyssäännöt Järjestyssäännöt käydään läpi koko koulun kanssa syyslukukauden alkaessa 1.kouluviikolla yhteisissä salitilaisuuksissa rehtorin johdolla. Opettajat työstävät ja syventävät keskustelua luokissaan. Rangaistuskäytännöt ja korvausvelvollisuus tahallisissa rikkomuksissa ovat osa järjestyssääntöjä. Tilakohtaiset säännöt käydään läpi ko. opetuksen alkaessa. Yhteisiin pelisääntöihin palataan yhteisissä päivänavauksissa lukuvuoden aikana ennakoivasti koulun tapakasvatussuunnitelman mukaisesti (liikenne, Fair Play, juhlakäyttäytyminen, ruokailu, ystävyys, erilaisuuden hyväksyminen ja ulkoiset käytöstavat). Yhteiset tilakohtaiset aikuisia ja lapsia koskevat pelisäännöt (TN,TS,LI,välitunnit,ATK ja muut vastuualueet) on kirjattu koulun Toimintakulttuurin käsikirjaan. 18

19 Tavoitteet Tarkoituksena on luoda kaikille turvallinen, rauhallinen ja viihtyisä työympäristö. Pyrimme noudattamaan hyviä tapoja ja kasvamaan ystävällisiksi, auttavaisiksi ja rehellisiksi sekä käyttäytymään rakentavasti ristiriitatilanteissa. Koulumatka Koulumatkoilla kuljetaan viivyttelemättä kotiin, noudatetaan liikennesääntöjä ja huolehditaan siitä, että jokainen saa kulkea koulutiensä rauhassa. Kolmasluokkalaiset ja sitä vanhemmat oppilaat voivat pyöräillä koulumatkansa. Polkupyöräilijöiltä edellytetään kypärän käyttöä ja jalankulkijoilta heijastimen käyttöä oman turvallisuutensa takia. Välitunti välitunnin vietän ulkona koulun pihassa, sovitulla alueella. Ulos menen viivyttelemättä asianmukaisesti pukeutuneena. tullessani kouluun klo 8 odotan koulun alkua rauhallisesti omassa luokassa, myöhemmin tullessani odotan ulkona kellonsoittoon asti lumipallojen heittely kielletty talvella pelaan kentällä vain pallolla, en siis kiekolla en häiritse toisten leikkejä toverin väkivaltainen kohtelu, kiusaaminen, kiroilu ja muu sopimaton käyttäytyminen on kielletty en aja pyörällä enkä skeittaile pihassa klo välitunnilta palattaessa menen rauhallisesti suoraan luokkaan koulun keittiöpäädyssä oleskelu on kielletty turvallisuussyistä kuljen vain sovituista ulko-ovista Työskentely koulussa pidän yllä työrauhaa luokassa ja käytävillä keskityn tuntityöskentelyyn ja teen tehtävät parhaan taitoni mukaan suoritan aina koulusta annetut läksyt ja tehtävät huolellisesti huolehdin, että päivittäiset koulukirjat ja tarvikkeet ja urheiluvälineet ovat aina mukana ja kunnossa käsittelen koulutarvikkeitani ja työvälineitäni huolellisesti ja hankin kadonneen tilalle uuden Ruokailu ruokailussa käyttäydyn sovittujen sääntöjen mukaisesti ja noudatan hyviä tapoja Siisteys ja järjestys noudatan siisteyttä ja järjestystä koulun kaikissa tiloissa ja koulualueella jätän päällysvaatteet ja kengät oppitunnin ajaksi eteiseen hyvään järjestykseen vieraillessani muissa luokissa jätän toisten tavarat rauhaan ja luokan siistiin kuntoon jos aiheutan tahallisesti vahinkoa tai vahinko aiheutuu järjestyssääntörikkomuksesta, korvaan tekoni seurauksista aiheutuvat kulut Koulun erityistiloissa TN-, TS- ja ATK -tiloissa noudatan tilojen omia järjestyssääntöjä Ongelmatilanteet Ongelmatilanteita selvitetään vastuuntunnon kehittämisen pohjalta. 19

20 VASTUUN PORTAAT 1. väärän teon myöntäminen 2. teon ymmärtäminen vääräksi 3. anteeksipyyntö niiltä henkilöiltä, joita on kohdellut epäoikeudenmukaisesti 4. teon sovittaminen tarvittaessa 5. lupaus siitä, että teko ei toistu 6. lupauksen noudattamisen seuranta Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja Kriisitoimintamallin mukaisesti Rangaistukset Rangaistuksia käytetään toistuvissa ja vakavissa käyttäytymisen ongelmatilanteissa, jotka vaarantavat kouluyhteisön turvallisuutta ja opiskelun esteetöntä sujumista. jälki-istunto (enintään 2h) luokasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi tekemättömien tehtävien suorittaminen koulupäivän jälkeen (enintään 1h) Rangaistavia tekoja ovat - toistuva tehtävien tekemättä jättäminen - luvaton poissaolo - asiaton kielenkäyttö - väkivaltaisuus ja kiusaaminen - opettajan ohjeiden noudattamatta jättäminen - tahallinen vahingonteko - tupakointi alle 18v. koulupäivän aikana Ennen rangaistuksen täytäntöönpanoa kuullaan oppilasta ja ilmoitetaan asiasta oppilaan huoltajalle. Vaikeimmissa koulun turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa voidaan käyttää myös muita Perusopetuslain ja -asetuksen turvallista oppimisympäristöä koskevia määräyksiä. 20

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma 1. Yleistä Korhosen koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Yleistä Leppälän koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö Info lyseon lukiolla 8.9.2015 Yleistä 16 ainekohtaista kirjoitustiimiä (1-2, 3-6 ja 7-9 ope) 3 yleisen osan kirjoitustiimiä Esiopetuksen työryhmä Ohjausryhmä Mukana normaalikoulu

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa turvallisessa ympäristössä Uudet opetussuunnitelmalinjaukset 23.11.2015 Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN TAUSTATEKIJÄT Koulua ympäröivä maailma on muuttunut paljon 2000-luvun alusta globalisaation vaikutukset ja kestävän tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari Koti, koulu ja lapsen paras Kari Uusikylä MLL -seminaari 30.09.2016 Miksi yhteistyötä? Siksi, että se on lapsen etu Opiskelu tehostuu Ongelmat tunnistetaan Muodostuu aito kouluyhteisö, turvallinen, välittävä,

Lisätiedot

Toivalan koulun opetussuunnitelma

Toivalan koulun opetussuunnitelma Toivalan koulun opetussuunnitelma 1. ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI Toivalan koulun arvoja ovat yhteisöllisyys, yhteistyö ja turvallisuus. Koulun toiminnan tavoitteena on luoda turvallinen ja virikkeellinen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO OPS LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO OPS LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA Sisällys LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 1 1.1 Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma... 1 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet...

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen.

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen. Louhen koulu 1. Koulun tiedot 1. Koulun tiedot Koulu: Louhen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: yhteinen Opiskelijamäärä: Louhen koulun

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot