4/2007. joulukuu december

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4/2007. joulukuu december"

Transkriptio

1 4/2007 joulukuu december

2 Sairaalaviesti Sisältö Nro 4/2007 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja Helsinki Puh. (09) Vastaava toimittaja Chefredaktör Jussi Merikallio Toimitussihteeri Redaktionssekreterare Soile Hellstén Kirjoitusten sisältöä voi vapaasti lainata, kun lähde mainitaan. Koko artikkelin lainaamiseen tulee kuitenkin saada kirjoittajan lupa. Tiedote on myös Internetissä Kuntaliiton kotisivulla soster Painosmäärä 4000 kpl Painopaikka Savion Kirjapaino Oy, Kerava Kuvat Suomen Kuntaliitto Kansikuva Futureimagebank Taitto Nina Palmu-Pietilä, Suomen Kuntaliitto Pääkirjoitus: Tilaaja tuottaja-malli: ratkaisu palvelujen järjestämistapaan vai väline palvelurakenteen kehittämiseksi 3 Ledare: Beställar-utförar-modellen: en lösning för tillhandahållande av service eller ett verktyg för utveckling av servicestrukturen 4 Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisjärjestelmä kaipaa perusremontin 5 Madonlukuja sairaaloiden tuottavuudesta ja vastauksia 6 Paras-hankkeen tavoitteet ja ensiarvio syntymässä olevista tuloksista 10 Suuret kustannusten säästövaatimukset 11 Esimerkkejä terveyskeskuksen ja laitoshoidon kustannussäästöistä 12 Edelleen myös liian pitkiä odotusaikoja 14 Kunnan vai kuntayhtymän, pienen vai ison, perusterveydenhuolto on kallista 16 Tyhjät pois päivystyksen liioittelevasta osuudesta ja 20 prosenttia pienuudesta 18 Kurkkaa kotisivuja esimerkkinä 19 Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu Vanhuspalvelut tarvitsevat uudistumista 22 Ammattien arvostus 2007 hoidon ja turvallisuuden huima osuus 24 Sairaalapäivät Uudistuneet tietojärjestelmien hankintakäytännöt terveydenja sosiaalihuollossa 26 Kansanterveyslaitos: Suomen kansa painaa paljon 28 Saapunutta postia 30 Oikeusasiamies: Hoitotakuun täytyy toteutua myös psykiatriassa 30 Sairaanhoitopiiri keskittyy potilaslähtöisyyteen 30 Stakesin uusia tilastotietoja ilmestynyt 30 Mielenterveyspalvelumme kehittäminen on edelleen kesken 31 Sosiaali- ja terveyshuollon maksu-uudistus etenee 31 Terveyden edistäminen erikoissairaanhoidossa 33 FCG Efekon Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta keväällä Osoitteenmuutokset soster Seuraava numero ilmestyy helmikuussa ISSN

3 Tilaaja tuottaja-malli: ratkaisu palvelujen järjestämistapaan vai väline palvelurakenteen kehittämiseksi Terveydenhuollon haasteet edellyttävät uusia lähestymistapoja palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa. Hankkeilla on taipumus painottua menetelmien ja palveluyksiköiden toimintatapojen kehittämiseen. Organisaatioiden ja professioiden rajat ylittävien prosessien kehittämiseen liittyvät käytännön uudistamistoimenpiteet ovat vähäisiä tarpeisiin nähden. Siksi jatkossa tulee panostaa erityisesti rakenteellisiin uudistuksiin, kuten tuotannon ohjausmekanismien ja palveluprosesseja tukevien johtamisjärjestelmien kehittämiseen. Hallitusohjelmassakin mainitun tilaaja tuottaja-mallin käyttöönotto on tyypillinen rakenteellinen uudistus kunnissa. Muuttaako tilaajan ja tuottajan erottaminen palvelurakenteita, asiakasprosessien ohjausta ja kokonaisuuksien hallintaa riittävästi, jotta haasteisiin voidaan vastata? Useat kunnat ovat viime vuosina ottaneet mallin käyttöön. Onko se osoittautunut toimivaksi? Onko mallin valtakunnalliselle käyttöönotolle löydetty näyttöön perustuvat perusteet ja hyödyt? Kuntien kokemukset tilaaja tuottaja-mallista ovat toistaiseksi rajalliset. Esimerkiksi Oulun ja Tampereen kaupungit ovat ottaneet mallin käyttöön kuluvan vuoden alusta. Eri kaupunkien sovellukset poikkeavat toisistaan. Yhtä ainoaa oikeaa mallia ei ole olemassa. Pienissä ja keskisuurissa kunnissa on varsin kyseenalaista, riittävätkö mallin edut kompensoimaan uudelleen organisoinnin vaatimukset ja kustannukset. Esimerkiksi Raision kaupunki on pikemmin erottanut tilaajan ja tuottajan tehtävät ja muuttanut toimintatapaansa ruohonjuuritasosta lähtien ilman varsinaista tilaaja tuottaja-mallia. Malli tuskin ratkaisee terveydenhuollon rakenteellisia uudistamispaineita, mutta se voi toimia välineenä ratkaisevien kehitysaskelien ottamiseksi. Malli edellyttää ja kannustaa toimintojen ja palvelujen tuotteistamiseen, kustannusrakenteen määrittämiseen, kustannuslaskentaan ja asiakaslähtöiseen tilaajatoimintaan. Malli erottaa strategisen päätöksenteon ja operatiivisen johtamisen. Samaten se lisää toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä, mikä luo paremmat edellytykset ohjata palveluprosesseja ja -kokonaisuuksia asiakaslähtöisiksi ja asiakasvirtoja yli organisaatiorajojen. Onnistuakseen nämä vaativat erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön syventämistä. Samaten on erityisen tärkeää ymmärtää, että kasvavat asiakaspaineet suurine asiakaskohtaisine kustannuksineen tulevat usein palveluntarpeista, joissa tarvitaan niin sosiaalihuollon kuin terveydenhuollon laaja-alaista osaamista. Kun operatiivinen johtaminen erotetaan strategisesta päätöksenteosta, tämä vapauttaa päätöksentekijän ja tilaajaorganisaation toimintayksiköiden johtamisesta. Tilaajaorganisaation ei tarvitse murehtia tuotantoyksiköiden henkilöstöön tai talouteen liittyvistä kysymyksistä, vaan se voi paneutua toimintayksiköiden välisten asiakasprosessien ohjaukseen. Vastaavasti tuottajaorganisaation, oli se sitten kunnan oma tai ulkoistettu, ei tarvitse osallistua strategisen päätöksenteon valmisteluun, eikä kantaa huolta koko organisaation taloudesta. Kotimaisten kokemusten perusteella tilaaja tuottaja-mallia on liian varhaista arvioida analyyttisesti. Malli sinällään ei uudista palvelujärjestelmän rakenteita, mutta se saa liikkeelle prosessien hallinnan, tuottavuuden ja vaikuttavuuden keskeisiä kehittämiselementtejä. Tuotteistaminen, kustannuslaskenta ja läpinäkyvä päätöksenteko ovat uudistamiselle ensiarvoisen tärkeitä. Vastaavaa kehitystyötä voi tehdä ilman tilaaja tuottaja-asetelmaa, mutta malli kannustaa ja vauhdittaa. Keskeisin hyöty on siinä, että malli irrottaa palvelujen järjestämisen ja tilaamisen tuotantolähtöisestä ajattelusta ja että se vie asiakaslähtöisyyteen. Asiakkaiden palvelutarpeet auttavat segmentoimaan asiakkaat ja määrittämään segmenteille niiden tarvitsemat palveluprosessit, joita aktiivisesti ohjataan ja johdetaan myös yli toiminta- ja hallintoyksiköiden rajojen. Näin luodaan edellytyksiä todelliselle palvelujärjestelmien uudistamiselle. Sen yhtenä keskeisenä tavoitteena on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integroituminen toiminnalliseksi terveydenhuollon kokonaisuudeksi. Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön henkilöstö toivottaa Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2008! Jussi Merikallio Sairaalaviesti 4/2007 3

4 Beställar-utförar-modellen: en lösning för tillhandahållande av service eller ett verktyg för utveckling av servicestrukturen 4 Sairaalaviesti 4/2007 Utmaningarna inom hälso- och sjukvården förutsätter nya angreppssätt när det gäller tillhandahållandet och produktionen av tjänster. I projekt betonas utvecklingen av metoder och serviceenheternas verksamhetsformer. I förhållande till behovet finns det endast få praktiska reformåtgärder som anknyter till utvecklingen av organisations- och yrkesöverskridande processer. Därför ska vi i fortsättningen särskilt satsa på strukturella reformer, såsom utveckling av styrmekanismer för produktionen och ledningssystem som stöder serviceprocesserna. Införandet av beställar-utförar-modellen som nämns också i regeringsprogrammet är en typisk strukturell reform i kommunerna. Ändrar åtskiljandet av beställare och utförare servicestrukturerna, styrningen av kundprocesserna och hanteringen av helheter tillräckligt för att utmaningarna ska kunna mötas? Flera kommuner har infört modellen under de senaste åren. Har den visat sig fungera? Finns det dokumenterade grunder för och fördelar med ett riksomfattande införande av modellen? Kommunernas erfarenheter av beställar-utförar-modellen är tillsvidare begränsade. Till exempel har städerna Uleåborg och Tammerfors infört modellen i början av år Städernas tillämpningar skiljer sig från varandra. Det finns ingen modell som är den enda riktiga. I små och medelstora kommuner är det osäkert om fördelarna med modellen räcker till för att kompensera de krav omorganiseringen ställer och de kostnader den medför. Till exempel Reso stad har tidigare skiljt åt beställarens och utförarens uppgifter och ändrat sina verksamhetsformer ända från gräsrotsnivå utan någon egentlig beställar-utförar-modell. Modellen löser knappast trycket på strukturella reformer inom hälso- och sjukvården, men den kan vara ett verktyg för avgörande utvecklingssteg. Den förutsätter och främjar produktifieringen av funktioner och tjänster, fastställandet av kostnadsstruktur, kostnadsberäkning och klientorienterad beställarverksamhet. Modellen skiljer på strategiskt beslutsfattande och operativ styrning. Likaså ökar den transparensen i verksamheten och beslutsfattandet, vilket skapar bättre förutsättningar för att styra serviceprocesserna och servicehelheterna mot klientorientering och klientströmmar över organisationsgränserna. För att det här ska lyckas krävs ett fördjupat samarbete mellan den specialiserade sjukvården och primärvården. Likaså är det synnerligen viktigt att förstå att det ökande klienttrycket med stora klientspecifika kostnader ofta beror på servicebehov som kräver omfattande kunnande såväl inom socialvården som inom hälso- och sjukvården. När den operativa styrningen åtskiljs från det strategiska beslutsfattandet befrias beslutsfattaren och beställarorganisationen från ledningen av verksamhetsenheterna. Beställarorganisationen behöver inte sköta frågor som gäller personalen eller ekonomin, utan den kan satsa på att styra klientprocesserna mellan verksamhetsenheterna. På motsvarande sätt behöver producentorganisationen, oberoende av om den är kommunens egen eller om den är utlagd, inte delta i beredningen av det strategiska beslutsfattandet, eller bekymra sig om hela organisationens ekonomi. På basis av inhemska erfarenheter är det för tidigt att bedöma beställar-utförar-modellen analytiskt. Modellen förnyar inte i sig serviceorganisationens strukturer, men den sätter i gång centrala utvecklingselement när det gäller processhantering, produktivitet och effektivitet. Produktifiering, kostnadsberäkning och transparent beslutsfattande är av största vikt i reformarbetet. Samma slags utvecklingsarbete kan utföras utan beställar-utförar-modellen, men modellen sporrar och påskyndar arbetet. Den största nyttan ligger i att modellen frigör tillhandahållandet och beställandet av service från produktionsorienterat tänkande och leder till klientorientering. Klienternas servicebehov hjälper att segmentera klienterna och definiera de serviceprocesser segmenten behöver. Serviceprocesserna styrs och leds aktivt även över verksamhetsenheternas och förvaltningsenheternas gränser. På detta sätt skapas förutsättningar för en verklig reform av servicesystemen. Ett av reformens centrala mål är att integrera den specialiserade sjukvården och primärvården till en funktionell helhet inom hälso- och sjukvården. Personalen på Kommunförbundets social- och hälsovårdsenhet önskar en fridfull jul och ett framgångsrikt nytt år 2008! Jussi Merikallio

5 Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisjärjestelmä kaipaa perusremontin Juha Kinnunen, professori, Kuopion yliopisto Koko kuntakenttä ja siihen kuuluvat palvelut ovat muutosmyrskyssä. Varsinainen häränsilmä ajoittunee välille, mutta kohina kuuluu jo. Ilmiössä on niin sanottujen ilkeiden politiikkaongelmien piirteitä. Uudistukset ovat esimerkiksi monimutkaisia ja monitasoisia, tavoitteista ja keinoista esiintyy ristiriitaisia näkemyksiä ja odotuksia ja vaikutukset koskettavat kaikkia osapuolia. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuu aivan erityisiä odotuksia ja vaateita. Laadukkaat, oikeudenmukaiset ja kustannustehokkaat sekä vaikuttavat palvelut on turvattava vuorokauden joka hetkenä. Samanaikaisesti ne ovat tuhansissa laskettavien yksittäisten muutosohjelmien ja hankkeiden kohteena. Muutosten hallinta ja johtaminen tulee olemaan vakava haaste niin poliittisen kuin linjajohtamisen kannalta, kun palvelurakenteita ja hyvinvointipiirejä rakennetaan. Terveydenhuollon henkilöstövoimavarojen johtamisen innovaatiot -tutkimusprojektissa (HumanRe) saamamme havainnot viittaavat siihen, että edessä olevan kehityspyrähdyksen saavuttaminen vaatii laajoja toimia organisaatioiden johtamisjärjestelmässä. Vastaavia tuloksia on raportoitu laajasti niin suomalaisissa kuin kansainvälisissä tutkimuksissa koskien muitakin julkisia palveluja. Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisjärjestelmä vaatii suorastaan perusremontin. Toimenpiteitä on kohdistettava niin osaamiseen kuin organisaatioiden rakenteisiinkin. Ensinnäkin poliittisen johtajuuden vastuu on rajattava koskemaan toiminnan tavoitteita ja päämääriä, resursointia, palvelujen laadun ja saatavuuden varmistamista sekä seurantaa ja arviointia. Poliittisessa johtamisessa olisi keskityttävä tilausfunktioon. Toiminnallinen ja taloudellinen vastuu ja valta on siirrettävä aidosti linjajohdolle. Kaikkien sosiaali- ja terveysalan ammattien jatko- ja erikoistumiskoulutusvaiheeseen tulisi sisältyä johtamisen edellyttämät hallinto- ja taloustieteelliset perusopinnot. Menestyksellinen johtaminen ei ole mahdollista ilman johtajien hallinnon ja talouden riittävää osaamista. Johtajaksi voidaan valita vain pätevän johtamisosaamisen perusteella. Johtamistyön tulee olla pääsääntöisesti kokopäivätoimista. Asiantuntijajohtajan tehtävään liittyvien ristiriitaisten odotusten ja arvostusten seurauksena on hyvin yleistä, että esimerkiksi osastonhoitajat ja -lääkärit tekevät tosiaisallisesti johtamistyötä nimikkeestään, statuksestaan ja palkastaan huolimatta vain yhden päivän viikossa. Vastuu- ja valtasuhteet on uudistettava yksijohtajuuden perusmallilla. Nykyisin pienissäkin yksiköissä on kaksi tai kolme osin erillistä johtamislinjaa, joista muutostilanteissa seuraa uudistusta hidastavia mekanismeja. Samalla organisaatioiden hierarkkisia tasoja on myös vähennettävä maksimissaan kolmeen. Organisoinnin perusrakenteiden ammattikuntakohtainen perusmalli on purettava. Sosiaali- ja terveydenhuollossa säilyneestä historiallisesta reliikistä, että jokaista ammattikuntaa voi johtaa vain saman ammattikunnan edustaja, synnyttää teennäisiä hallintorajoja. Tämän periaatteen argumentit eivät ole enää 2000-luvulla kestäviä. Organisointi on toteutettava asiakaslähtöisistä palveluprosesseista lähtien. Palkitsemisjärjestelmä on tehtävä joustavammaksi ja todellista työn vaativuutta ja osaamista huomioivaksi. Oikeudenmukainen ja läpinäkyvä palkitsemisjärjestelmä edellyttää monipuolisempia kannustemekanismeja sekä luopumista palkan määrittelyssä weberiläis-henkisestä palvelusvuosiin perustuvista mekanismeista. Organisaatioiden läpinäkyvyyttä on parannettava olennaisesti niin organisaation jokaiselle jäsenelle kuin ulkopuolisille sidosryhmille. Organisaatioiden toiminnalliset ja taloudelliset indikaattorit ovat edelleen hyvin puutteelliset ja epäluotettavia. Toiminnan laadun kehittäminen edellyttää, että organisaation toimintaa voi tarkastella. Naisten syrjintä sosiaali- ja terveysalan johtotehtävissä on lopetettava. Ottaen huomioon sosiaali- ja terveysalan sukupuolenmukaisen jakauman on yllättävää, kuinka edelleen ylimpiin johtotehtäviin valikoituu niin vähän naisjohtajia. Heillä on johtotehtäviin keskimääräisesti ottaen parhaimmat koulutukselliset ja asenteelliset edellytykset sekä osaaminen. Lopuksi henkilöstöyksiköiden tehtävänkuvaa on uudistettava strategisemmaksi ja linjajohtajien osaamista henkilöstövoimavarojen johtamisessa on vahvistettava. Käynnissä olevista muutoshankkeista saatavat hyödyt ja haitat ovat riippuvaisia siitä, kuinka hyvin muutosjohtamisessa ja sen ydinosassa henkilöstövoimavarojen johtamisessa onnistutaan. Havainnot terveydenhuollon organisaatioista viittaavat siihen, että henkilöstövoimavarojen johtamisen modernit toimintakäytännöt ovat kuitenkin varsin puutteellisesti käytössä. Terveydenhuollon akuutissa työvoimapoliittisessa selkkauksessa on tullut dramaattisella tavalla näkyväksi se, kuinka riippuvainen sosiaali- ja terveyden- Sairaalaviesti 4/2007 5

6 huollon palvelujärjestelmä on henkilöstövoimavaroista. Normaaleissakin oloissa asiakkaan ja kuntalaisen kannalta palvelujen saatavuus, laatu ja vaikuttavuus voidaan optimoida vain korkeatasoisen henkilöstövoimavarojen johtamisen avulla. Ja käänteisesti epäonnistuminen optimoinnissa voi johtaa vakavaan kriisiin. Hyvät palvelut eivät ole mahdollista ilman että ne on hyvin organisoitu. Ja hyvä organisointi ilman hyvää johtamista on utopiaa. Teksti on julkaistu Kuntaliiton Visionääri-uutiskirjeessä 16/ Madonlukuja sairaaloiden tuottavuudesta ja vastauksia Heikki Punnonen, kehityspäällikkö, Kuntaliitto Valtiosihteeri Raimo Sailas on usein kurmuuttanut julkista terveydenhuoltoa tuottavuuden laskusta. Taustalla on tietysti tarve hillitä julkisten menojen kasvua kehittämällä ja tehostamalla palveluja ja tuotantoa. Hänenkin tavoitteena on turvata palvelujen toimivuus myös tulevaisuudessa, jolloin palvelujen tarvitsijoiden suuren määrän, rajallisen henkilöstön ja rahoituksen epäsuhta on uhkaamassa. Onko voimakkaasti uudistuneen ja uudistuvan sairaanhoidon tuottavuus todella laskenut? Ovatko asiakaskäynnit ja hoitopäivät erikoissairaanhoidon tuottavuuden tuotoksen kuvaajat? Marraskuun alkupuolella valtiosihteeri Raimo Sailas käsitteli Etelä-Savossa myös kunnallisen terveydenhuollon tilaa ja tuottavuuskehitystä seuraavasti (poiminta lehtihaastattelun tekstistä): Sailas kertoi näkemyksistään Etelä-Savon kauppakamarin ja Pieksämäen kaupungin järjestämässä innovaatioseminaarissa. Julkisten palvelujen tuottavuus on ollut tällä vuosikymmenellä miinusmerkkinen. Sailas otti esimerkiksi terveydenhuollon. Sairaanhoitajien määrä on lisääntynyt 30 prosenttia viidessä vuodessa. Lähi- ja perushoitajien määrä on kasvanut samassa ajassa 40 prosenttia ja lääkärien 40 prosenttia noin kymmenessä vuodessa. Sailaksen mielestä on ristiriitaista, että erityisesti erikoissairaanhoidossa henkilöstön määrä on lisääntynyt rajusti mutta samaan aikaan työpaineiden puhutaan olevan kovat. Asiakaskäynnit ja hoitopäivät ovat osin jopa vähentyneet. Tätä on selitetty sillä, että tehdään yhä vaativampia operaatioita ja toisaalta ihmiset ovat lyhyemmän aikaa hoidettavina. Sailaksen mielestä yhtälö kertoo sen, että järjestelmän johtamisessa ja toimintatavoissa on suurta parantamisen varaa. Emme voi jatkaa niin, että lisäämme tätä tahtia väkeä ja lisäämme roimasti palkkoja, hän totesi. Sailaksen mielestä julkisten palvelujen tuottavuudesta täytyy puhua. Tuottavuuden varassa yhteiskunta pyörii tai on pyörimättä. Talouden kasvunäkymät ovat Sailaksen mukaan hiipumassa pysyvästi. Hänen mukaansa ensi vuosikymmenen alusta alkaen keskimääräinen bruttokansantuotteen volyymin kasvu jää pysyvästi alle kahden prosentin. Syynä on työn tuottavuuden kasvun hidastuminen ja työpanoksen kasvun pysähtyminen ja kääntyminen laskuun. Mitä palveluvaltaisempi talous, sitä vaikeampi työn tuottavuutta on nostaa. Professori Paul Lillrank on puhunut ja kirjoittanut paljon sairaanhoidon tuottavuuden parantamisesta. Paul Lillrank on runsaasti käytetty, erinomainen alustaja ja esitelmöitsijä. Kauppalehden mukaan Professorin mielestä sairaaloiden toiminnan tehokkuusvaatimuksineen pitää olla samalla viivalla kuin teollisuudessa, jossa on totuttu kiristämään ruuvia koko ajan. Erääksi keskeiseksi syyksi hän arvioi, että tekemisen määrä ei millään tavalla vaikuta virkamiehen palkkaan ja että työvoimaa ei myöskään voida käyttää joustavasti. Lillrank yhtyy VATTin arvioon kunnallisen terveydenhuollon 20 prosentin tehostamisvarasta. Samalla Paul Lillrank markkinoi tehokkaasti tarpeita myös Nordic Healthcare Groupin tutkimus- ja kehittämispalveluille eli yritykselle, jonka hallituksen puheenjohtaja hän on. Osmo Soininvaara (vapaa kirjoittaja, valt. lis.) pitää samassa Kauppalehdessä heikkoa työnjohtoa ja -organisointia syypäänä sairaaloiden tehottomaan työskentelyyn. Hän haluaa johtajiksi lääkäreiden rinnalle myös johtamisen ammattilaisia, sillä lääkäreiden erityisammattitaito ei ole työn organisointi. Soininvaara ei hyväksy väitteitä, joiden mukaan terveydenhuollon tuottavuus olisi heikentynyt, sillä suomalaisissa sairaaloissa hoidetaan ja parannetaan enemmän potilaita kuin koskaan aiemmin. Hyväksi esimerkiksi hän ottaa päiväkirurgian kehittymisen, jossa yhdessä päivässä saadaan aikaan ihmeitä verrattuna aiempaan. Osmo Soininvaara rohkenee hyökätä myös yksisuuntaista tuottavuuskeskustelua vastaan ja kutsuu sitä valtiovarainministeriövetoiseksi, jossa ei ole päätä eikä häntää. 6 Sairaalaviesti 4/2007

7 Entinen peruspalveluministeri muistuttaa laman leikanneen henkilöstöä rajusti, minkä vuoksi henkilöstön kasvu on ymmärrettävää. Soininvaara myöntää sen, että sairaaloissa on myös paljon tehottomuutta. Esimerkiksi hän ottaa sen, että koulutettua henkilökuntaa käytetään vääriin tehtäviin. Kun sairaalat luopuivat perushoitajista, nyt sairaanhoitajat tekevät myös heidän tehtäviään. Se vasta kallista onkin. VATT Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimustoimintaa ohjaa tutkimusohjelma Tuottavuus, palvelut ja hyvinvointi. VATT tutkii hyvinvointia taloudellisesta näkökulmasta. Sen tutkimusohjelmassa korostuvat taloudellinen kasvu ja rakennepolitiikka. Pitkällä aikavälillä talouskasvua luo merkittävästi tuottavuus, mihin puolestaan vaikutetaan rakennepolitiikalla. VATTin tutkimusohjelman eräs painoalue on Julkiset palvelut, toiminnan vaikuttavuus ja tehokkuus. Sen teemoja ovat palvelujen tuottavuus ja vaikuttavuus, kunta- ja aluetalous, tuotantomallit, infrastruktuuri ja logistiikka sekä työvoimapolitiikka. VATT on raportoinut terveyskeskusten tuottavuuden noin 8 prosentin laskun vuosina Tuloksista käydyssä keskustelussa on esitetty, että lääkärissä käyntien määriä, hoitajakäyntien määriä ja hoitopäivien määrää on pystyttävä lisäämään. Kun tutkimuksella analysoitiin, mitkä tekijät selittävät terveydenhuollon menojen kehitystä, myös siinä tuli esille johtopäätös: Kuntien taloudellisen tilanteen kohentuessa kunnat ovat lisänneet terveydenhuollon resursseja, mutta palveluiden määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa. MITTAAMISEN PUUTTEET JA MITTAUSTULOSTEN KELVOLLISUUS Helsingin Yliopiston dosentti Outi Elonheimo reagoi VATTin tutkimustuloksiin terveydenhuollon tuottavuuden laskusta (Helsingin Sanomat , C 4) näin: Tämä on rohkea päätelmä arvostetulta tutkimuskeskukselta sikäli, että sen tutkijat itsekin tietävät joutuvansa mittaamaan tuotantoa sopimattomilla mittareilla, potilaskäyntien määrillä. Mitä lyhyemmät käynnit ja vähemmän potilaan asiaan paneutumista, sitä enemmän käyntejä syntyy, ja sitä tuottavammalta terveyskeskus näyttää. Näin Vattin esimerkiksi nostamat tehokkaat yksiköt ovat niitä, jotka hoitavat nuhapotilaita ja muita itsestään hoituvia sairauksia sen sijaan, että huolehtisivat kokonaisvaltaisesti monisairaiden vanhusten hyvinvoinnista tai ehkäisisivät ennalta pitkäaikaisia kansansairauksia. Ratkaisuksi Outi Elonheimo esitti seuraavaa: Kaivattuun perusterveydenhuollon tuottavuuden parantamiseen voidaan päästä vain tutkittuun tietoon pohjautuvalla toimintakäytäntöjen kehittämisellä ei tilastoimalla potilaskäyntien määriä ja arvailemalla niiden pituuksia. Outi Elonheimo tuo terveyskeskusten tuottavuuden mittaamisongelmaan erääksi ratkaisuksi keväällä julkistettua terveyskeskusten avotoiminnan tuotteistusta, avohoidon potilasryhmitystä (APR-tuote). Lappeenrannan teknisen yliopiston ekonomisti Esa Viitamo vetää palveluiden tuottavuushanketta Tekesin Serve-ohjelmassa. Esa Viitamo kirjoitti samaisessa lehdessä (HS ) vieraskynä-palstalla otsikolla Palvelujen tuottamattomuus harhaa mm. seuraavasti: Teolliset ja tilastolliset tuottavuusmittarit eivät mittaa palveluyritysten kilpailukykyä oikein. Vähemmälle huomiolle keskustelussa ovat sen sijaan jääneet tuottavuuden mittaamisen ongelmat, jotka korostuvat palveluihin perustuvassa tietotaloudessa. Tilastollisessa vertailussa käytetyt tuottavuusmittarit perustuvat tavaranvalmistuksen teknisen tehokkuuden mittaamiseen, niin sanottuun teolliseen tuottavuuteen. Aineettomiin palveluihin sovellettuina ne ovat teoreettisia ja usein vaikeasti tulkittavissa. Esimerkiksi korkean osaamisen ja heikon tuottavuuden paradoksi EU:n liike-elämän palveluissa selittyy suurelta osin palveluyritysten tuotannon virheellisellä mittaamisella. Palveluiden verkostomaiset liiketoimintamallit asettavat yritysten tuottavuuden mittaamiselle lisähaasteita, joihin perinteisillä menetelmillä on mahdoton vastata. SITRA Sitran terveydenhuolto-ohjelma lähtee siitä, että väestön ikääntyessä terveydenhuoltopalveluiden tarve kasvaa voimakkaasti. Ohjelman hulppea lähtöehto on kirjattu näin: Kuntien on taattava hoito jokaiselle kansalaiselle määräajassa asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta. Ohjelman tavoitteet ovat tällaiset: Tavoitteena kansalaisen paras Sitran Terveydenhuollon ohjelma etsii uusia ratkaisuja terveydenhuollon palveluiden parantamiseksi, jotta kansalaiset saisivat parempaa palvelua ja alan toiminta tehostuisi. Olennaista on parhaiden käytäntöjen tunnistaminen, kehittäminen ja levittäminen valtakunnalliseksi. Ohjelman tavoitteena on parantaa asiakkaan asemaa lisätä toiminnan tuottavuutta ja tehoa sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä hyödyntää uusia teknologioita ja palveluita monipuolisesti kehittää kilpailukykyisiä liiketoimintoja kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille. Sairaalaviesti 4/2007 7

8 Myös Sitran terveydenhuolto-ohjelman tekijät ovat hankkeensa markkinoinnissa löytäneet tavattoman paljon moitittavaa kunnallisen terveydenhuollon ja sairaanhoidon järjestämisestä ja erityisesti tuottavuudesta. Osin kritiikki on tarkemmin kysyttäessä osoittautunut ohueksi, kuten kävi ilmi Ajankohtaisen kakkosen keskustelussa Lisäksi tuo lähtökohta kuntien on taattava hoito jokaiselle on erittäin vaativa. Kansalaisten oma vastuu on saatava mukaan vähennettäessä mm. suuriin kansantauteihin johtavia syitä, kuten liiallinen ravinto, liian vähäinen liikunta tai liian lyhyt yöuni. Lisäksi omaehtoisten ja omarahoitteisten hyvinvointipalvelujen käyttö liittyy usein myös terveystavoitteisiin. ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTAUKSET VAATIMUKSIIN Mitä me erikoissairaanhoidon ihmiset vastaamme tuollaiseen kritiikkiin? Pulmana erikoissairaanhoidon tuottavuuden vanhakantaisessa mittaamisessa on mm. aikaisempaa kalliimpien tutkimusten ja hoitojen, kuten magneettitutkimusten, kalliiden syöpälääkkeiden tai implantin sisältävien leikkausten, aiheuttama kustannusten eli käytetyssä mittarissa resurssien lisäys. Tuottavuutta laskematta nämä pitäisi kompensoida lisääntyvillä käyntimäärillä, hoitopäivillä ja hoitojaksoilla. Palvelujen laatu, vaikuttavuus tai kivuttomammat ajat hoidon jälkeen eivät ole näissä tuloksissa mukana. Sama pätee, jos henkilöstön palkkoja joudutaan kilpailutilanteessa korottamaan muita enemmän. Sinällään Raimo Sailas on oikeassa siinä, että tuottavuutta pitää nostaa julkisissa palveluissa ja myös kunnallisessa terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa. Tuottavuutta on monissa toiminnoissa ja tehtävissä parannettu sairaanhoitopiirien aikaan ja parannetaan koko ajan. Tuottavuutta tullaan edelleen parantamaan mm. Paras-hankkeen myötä. Tämä on ainakin tavoitteena. Muutosten aikaansaaminen vie valitettavasti kunnallisissa toiminnoissa ja organisaatioissa oleellisesti pitempään kuin yksityisellä sektorilla, joka ei samalla tavalla ole vastuussa kaiken kansan sairauksien ja vaikeuksien hoidosta kuin kunnallinen. VARSINAIS-SUOMEN SHP:N KUSTANNUSTEN KASVUN TEKIJÄT Sairaanhoitopiirin johtaja Aki Linden kommentoi tuottavuuskeskustelua tällä tavalla: Minusta me olemme puolustautuneet aika huonosti viime aikoina ja tarjoankin seuraavia arvioitani kaikille vapaasti käyttöön. Olemme Varsinais-Suomessa analysoineet kuntien erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua 2000-luvulla ja karkea johtopäätös on seuraava: Kuntien erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet noin 50 prosenttia eli keskimäärin 7 prosenttia vuodessa. Tämän kasvun eri syytekijät ovat seuraavat (tästä eteenpäin prosenteilla tarkoitetaan tämän kasvun osuuksia): 10 prosenttia kasvusta johtuu kustannusvastuun siirtymisestä valtiolta ja potilailta kunnille (evo, potilasmaksut ja muut). 10 prosenttia kasvusta johtuu toimintakuluista (henkilöstö, tarvikkeet jne.), joilla on lisätty volyymiä eli palveluiden määrää on lisätty. Tämä näkyy erityisesti avohoidossa, jossa tehdään joka vuosi yhä suurempi osa koko erikoissairaanhoidosta. 15 prosenttia kasvusta johtuu toimintakuluista (henkilöstö, tarvikkeet jne.), joilla on lisätty toiminnan vaikuttavuutta = paremmat lääkkeet, parempi tehohoidon tulos, parempi syövän hoidon tulos, nopeampi akuuttipalveluiden saatavuus, parempi kivunhoito jne. 55 prosenttia kasvusta johtuu kustannustason muutoksesta, etenkin palkkojen kasvusta. Palkat sotuineen ovat 2/3 kaikista kuluista ja palkat ovat nousseet 2000-luvulla paljon! Eli kriittisesti sanoen vain 25 prosentilla siitä, mitä kunnat ovat panostaneet lisää erikoissairaanhoitoon, on saatu jotain lisää, joko määrää tai laatua. Muu on mennyt kustannustason nousuun tai kustannusten siirtymiseen muilta maksajilta kunnille. Onko tämä hyvä vai huono tulos? Erikoissairaanhoito oli ainoa kunnallinen toimiala, jonka tuottavuus kasvoi 1990-luvulla ja on sittemmin pysynyt samalla tasolla 2000-luvulla. Lakkovuosi 2001 aiheutti pudotuksen, kun suoritteita tuli vähemmän, mutta kustannukset eivät vähentyneet samassa suhteessa. Mikään muu kunnallinen toimiala ei edes raportoi omaa tuottavuuttaan säännöllisesti, kuten me teemme. Tämä kävi myös ilmi, kun Sailas näytti KT:n seminaarissa toukokuussa eri kuntasektoreiden tuottavuuskehityksestä tehtyjä tutkimuksia. Raimo Sailas tai Erkki Virtanen eivät ole väärässä kysyessään tuottavuuden perään. Kyllä me voimme osoittaa sen kasvua. Todellinen haaste on edessä seuraavan 20 vuoden aikana, kun hoidettavien määrä kasvaa 50 prosenttia ja hoitajien määrä pienenee. Eli on tässä oikeasti aihetta huoleen, mutta sitä vartenhan tässä töitä tehdään, että isänmaa selviytyisi. Täydentävään kysymykseeni Kohta erityisesti erikoissairaanhoidon henkilöstön määrä on lisääntynyt rajusti on kova väite. On lisääntynyt, mutta onko lisääntynyt rajusti. Miten teillä? Aki Linden vastasi jälkeenpäin näin: Meillä henkilöstö on kasvanut 2000-luvulla 10 prosenttia + Turun kaupungin Kirurgisen sairaalan fuusio. Kyllä noissa Sailaksen luvuissa on mukana myös tilastohäikkää. Esimerkiksi laboratorioliike- 8 Sairaalaviesti 4/2007

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/11

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/11 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/11 lokakuu oktober Sisältö Sairaalaviesti 3/2011 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09 maaliskuu mars Sisältö Sairaalaviesti 1/2009 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08 syyskuu september Sisältö Sairaalaviesti 3/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/10

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/10 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/10 joulukuu december Sisältö Sairaalaviesti 4/2010 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

1/2005 maaliskuu mars

1/2005 maaliskuu mars 1/2005 maaliskuu mars Sairaalaviesti Sisältö Nro 1/2005 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Pääkirjoitus 3 Ledare 4 Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/12

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/12 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/12 joulukuu december Sisältö Sairaalaviesti 4/2012 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Pääkirjoitus: Nopeasti hoitoa, nopeammin hoitoon vaikka talous kiristyy 3 Ledare:

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 1 2/2011 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

SAIRAAT ELÄMÄT. Suomalaisen terveydenhuollon korjauspaketti. Markus Leikola

SAIRAAT ELÄMÄT. Suomalaisen terveydenhuollon korjauspaketti. Markus Leikola SAIRAAT ELÄMÄT Suomalaisen terveydenhuollon korjauspaketti Markus Leikola Markus Leikola ja Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Painopaikka:

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/09

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/09 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/09 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2009 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet 2/12

Perusturva Grundtrygghet 2/12 Perusturva Grundtrygghet 2/12 kesäkuu juni Sisältö Pääkirjoitus: Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistuvat 3 Ledare: Strukturerna inom social- och hälsovården förnyas 4 Perusturva/ Grundtrygghet

Lisätiedot

Sairaalan kesä on kuuma. TYKSissä panostetaan tutkimustyöhön. Terveydenhoitokulujen vertailu on vaikeaa. Raportointijärjestelmä valmistui

Sairaalan kesä on kuuma. TYKSissä panostetaan tutkimustyöhön. Terveydenhoitokulujen vertailu on vaikeaa. Raportointijärjestelmä valmistui 1/huhtikuu 2007 Sairaalan kesä on kuuma TYKSissä panostetaan tutkimustyöhön Terveydenhoitokulujen vertailu on vaikeaa Raportointijärjestelmä valmistui Kardiologipäivystykseen yhteistyötä 1 www.vsshp.fi

Lisätiedot

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4 Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Koonnut Jaana Viemerö Painopaikka

Lisätiedot

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta Yhteispäivystys valtaa alaa Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön Goda nyheter för de minsta Kaksi uutta hoitoketjua terveydenhuollolle Koko keuhkoklinikka saman katon alle

Lisätiedot

MERCURIUS. Terveydenhuollon resurssit kohdennettava tarkemmin. Hannu Hanhijärvi: Maija Kyttä: Sosiaali- ja terveystoimi tehostuu

MERCURIUS. Terveydenhuollon resurssit kohdennettava tarkemmin. Hannu Hanhijärvi: Maija Kyttä: Sosiaali- ja terveystoimi tehostuu TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 /2008 MERCURIUS Hannu Hanhijärvi: Terveydenhuollon resurssit kohdennettava tarkemmin Maija Kyttä: Sosiaali- ja terveystoimi tehostuu P ÄÄKIRJOITUS Terveys tärkein

Lisätiedot

Kuntayhtymä. pelastaa? Toim. Antti Mykkänen

Kuntayhtymä. pelastaa? Toim. Antti Mykkänen Kuntayhtymä pelastaa? Toim. Antti Mykkänen P O L E M I A K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö Kuntayhtymä pelastaa? Kuntayhtymä pelastaa Toim. Antti Mykkänen K U N N A L L I S A L

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Hyvinvoinnin arki maaseudulla Tekeviä käsiä ja tietoteknologiaa

Hyvinvoinnin arki maaseudulla Tekeviä käsiä ja tietoteknologiaa 1 Riitta Haverinen ja Katja Ilmarinen (toim.) Hyvinvoinnin arki maaseudulla Tekeviä käsiä ja tietoteknologiaa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2008 2 HYVINVOINNIN ARKI MAASEUDULLA YTR ja

Lisätiedot

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla?

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla? LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 1/2011 Onko kuntien paikka markkinoilla? HUS:n suunnitelmat hämmästyttävät Terveydenhuollon Robin Hood -ilmiö Vastuulliset terveyspalvelumarkkinat Eduskuntavaalit

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n teemat kunnallisvaaleissa 2 TEEMA 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto a3 2012 JHL:n teemat kunnallisvaaleissa

Lisätiedot

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 2 2007 Hyvinvointi 2015 -ohjelmaan palautetta: Osallisuuden näkökulma toisi tarvittavaa uutta otetta Pitkä sairaalahoito lisää velkaantumisriskiä Ammattilaisen on

Lisätiedot

NO 3-4 LOKA-JOULUKUU 2014. Laatua ja tehokkuutta hoivatyöhön

NO 3-4 LOKA-JOULUKUU 2014. Laatua ja tehokkuutta hoivatyöhön Hoivapalvelut NO 3-4 LOKA-JOULUKUU 2014 Päivi Voutilainen: Kärkitavoitteena osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen s. 7 Eevaliisa Virnes: Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään?

Lisätiedot

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 133 TUTKIMUKSIA Sirpa Raatikainen ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ Case Raision malli TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 133

Lisätiedot

ewelfare TUOTTAVA TIETOTEKNIIKKA HYVINVOINTIPALVELUISSA Jukka Jääskeläinen

ewelfare TUOTTAVA TIETOTEKNIIKKA HYVINVOINTIPALVELUISSA Jukka Jääskeläinen ewelfare TUOTTAVA TIETOTEKNIIKKA HYVINVOINTIPALVELUISSA Jukka Jääskeläinen SITRAN RAPORTTEJA 41 ewelfare TUOTTAVA TIETOTEKNIIKKA HYVINVOINTIPALVELUISSA Jukka Jääskeläinen S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Mercedes-Benz Vito ja Sprinter -ambulanssit ovat valmiina no peisiin lähtöihin. Vakio varustuksena

Lisätiedot

Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö Marina

Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö Marina Suomen lehti No 3 lokakuu - marraskuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2010 Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä 11 ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot