Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINTO, 120 ov"

Transkriptio

1 OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINTO, 120 ov Avioniikan koulutusohjelma (B2) AVIONIIKKA-ASENTAJA Hyväksytty Näyttötoimikunnassa Ammatillisen koulutuksen johtaja Päivitys Voimassa alkaen

2 Sisällys 1. JOHDANTO PERUSTUTKINNON OPISKELU Tutkinnon kuvaus, arvoperusta ja alan ammattitaitovaatimukset Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset Alan osaamistarpeet Lentokonealan painopisteet ja yhteistyö elinkeinoelämän kanssa Lentokonealan perustutkinnon ja koulutusohjelmien tavoitteet Opinto-ohjaus Opintojen alkuvaiheen opinto-ohjaus Opinto-ohjaus opintojen aikana Opintojen päättövaiheen opinto-ohjaus Näyttötoimikunta ja ammatillinen neuvottelukunta, toimintatavat Tutkintokohtaiset muut erityisvaatimukset TUTKINNON RAKENNE, OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA OPINTOJEN ETENEMINEN Opintojen jakautuminen opiskeluajalle Koulutusohjelman valinta Opintojen järjestämiseen liittyviä asioita Arviointi TUTKINNON OSIEN KUVAUKSET Lentokoneasennuksen koulutusohjelma (B1) Avioniikan koulutusohjelma (B2), kaikille pakolliset tutkinnon osat Ilmailun perusteet 28 ov Ilma-aluksen huoltotekniikka 20 ov Ilma-aluksen aerodynamiikka, rakenteet ja järjestelmät 40 ov Ilma-aluksen voimalaitteet, kaasuturbiinimoottorit, 2 ov Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen OPINNÄYTE AMMATILLISESSA PERUSTUTKINNOSSA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

3 1. JOHDANTO Tredun antamaa koulutusta ja opetukseen läheisesti liittyvää muuta toimintaa ohjaa opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma perustuu ammatillisiin perustutkinnon perusteisiin, joka on Opetushallituksen antama määräys koulutuksen järjestäjille. Tredun opetussuunnitelma sisältää yhteisen osan sekä tutkintokohtaiset osat ja niihin saumattomasti liittyvän suunnitelman ammattitaitoa täydentävien ja valinnaisten opintojen järjestämisestä. Opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa kuvataan mm. alan toimintaympäristöä, vaatimuksia ja osaamistarpeita, Pirkanmaan alueellisia painopisteitä, yhteistyötä työelämän kanssa, tutkinnon rakennetta sekä niitä asioita, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Ammatillisen koulutuksen johtaja on hyväksynyt tutkintokohtaisen opetussuunnitelman ja Tredun näyttötoimikunta on hyväksynyt sen ammattiosaamisen näyttöjä koskevat osat. Vahvistetut Tredun opetussuunnitelman tutkintokohtaiset osat julkaistaan sivulla sekä wilma.tredu.fi - opiskelijahallinto-ohjelman etusivulla. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) tukee opiskelijan urasuunnittelua ja kehittää itsearviointivalmiuksia. Se perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. Opiskelijaa ohjataan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa ja sen toteutumisen seurannassa. HOPS on suunnitelma, jonka toteuttamiseen opiskelija sitoutuu ja motivoituu koko koulutuksen ajaksi. Opiskelijaa ohjataan tekemään omaa oppimistaan koskevia päätöksiä ja tarvittaessa muuttamaan suunnitelmaa opintojen edetessä. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman allekirjoittavat opiskelija ja ryhmänohjaaja. 3

4 2. PERUSTUTKINNON OPISKELU Tämä Tampereen seudun ammattiopiston opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa pohjautuu Opetushallituksen määräykseen 38/011/2010, 2010, Ammatillisen perustutkinnon perusteet. 2.1 Tutkinnon kuvaus, arvoperusta ja alan ammattitaitovaatimukset Avioniikka-asentajan tutkinto on toisen asteen ammatillinen perustutkinto, joka perustuu EU-komission asetukseen N:o 2042/2003 ja asetukseen N:o 1149/2011 sekä näiden liitteiden EASA Part 66/147 määräyksiin ja opetushallituksen vuonna 2010 uudistamiin lentokoneasennuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Part 66 ja Part 147 määrittelevät ilma-aluksen huoltohenkilöstön koulutus-, koe- ja kokemusvaatimukset. Tampereen seudun ammattiopiston avioniikka-asentajakoulutusta antava organisaatio on toimivaltaisen ilmailuviranomaisen hyväksymä Part 147 -koulutusorganisaatio (PART FI ). Koulutus annetaan toimivaltaisen ilmailuviranomaisen hyväksymän koulutuskäsikirjan, MTOE (Maintenance Training Organization Exposition), mukaisesti. Avioniikan koulutusohjelman opinnot muodostuvat 12 moduulista, jotka on määritelty Part 66:ssa. Koulutus muodostuu teoriakoulutuksesta, käytännön harjoittelusta, teoriakokeista ja käytännön kokeista. Käytännön kokeet ovat samalla alakohtaistettuja ammattiosaamisen näyttöjä. Opintojen sisältö, taso ja tuntimäärä määritellään koulutusohjelmassa. Kun opiskelija on suorittanut koulutusohjelman mukaisen koulutuksen ja kokeet hyväksytysti sekä saavuttanut EU-komission asetuksen N:o 2042/2003 mukaisen työkokemuksen, hän voi hakea huoltohenkilöstön B2-lupakirjaa Suomen toimivaltaiselta ilmailuviranomaiselta. Huoltohenkilöstön lupakirja antaa kelpoisuuden työskennellä kaikkialla EU:n alueella Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset Lentokoneasentajakoulutuksessa edellytetään henkilöiltä työn vaativuuden vuoksi hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Opiskelijalla ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai todettuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen tai lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Lentokonealan yleisiä terveysvaatimuksia ovat: hyvä fyysinen terveys hyvä psyykkinen terveys hyvä tuki- ja liikuntaelimistön kunto hyvä yleinen terveydentila normaali näköaisti, voidaan korjata laseilla tarkka värinäköaisti normaali kuuloaisti käsissä ei iho-ongelmia voimakas allergia on yleensä este ei vuorotyötä haittaavia sairauksia. 4

5 Lakia ja asetusta ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta on uudistettu (ns. soveltumattomuusratkaisut, Sora ). Lainsäädäntö velvoittaa opiskelijan antamaan tietoja terveydentilastaan sekä antaa oppilaitokselle mahdollisuuden peruuttaa opiskeluoikeus. Hakijan tulee pyydettäessä antaa terveydentilaansa koskevat tiedot. Opiskelijaksi valittavan henkilön terveydentilan on oltava sellainen, että hän voi selviytyä myös koulutukseen kuuluvasta työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, kuten alan tehtävissä toimiminen ja tutkinnon ammattitaitovaatimusten saavuttaminen edellyttävät. Kaikki lentokoneasennuksen koulutusohjelmaan opiskelijaksi hyväksytyt joutuvat toimittamaan Tampereen seudun ammattiopistolle enintään 3 kk vanhan ilmailulääkärin lausunnon soveltuvuudestaan lentokoneasentajaksi (lääkärintodistuslomake T). Opiskelijavalinta tulee olemaan ehdollinen siihen asti, kunnes hyväksyttävä ilmailulääkärintodistus on toimitettu. Opiskeluoikeuden peruuttaminen (opintojen jo alettua) Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa, jos 1. opiskelija on opinnoissaan toistuvasti tai vakavasti vaarantanut oman tai toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden 2. opiskelija ei terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään täytä säädettyjä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä 3. opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon aiemmasta peruuttamispäätöksestä. Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista koulutuksen järjestäjän on selvitettävä yhdessä opiskelijan kanssa tämän mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen. Osa opiskeluun sisältyvästä käytännön harjoittelusta suoritetaan aidossa huoltoympäristössä valvotulla lentokenttäalueella, jonne pääsy on luvanvaraista. Luvan hakeminen ja saaminen edellyttävät poliisin tekemää suppeaa turvallisuusselvitystä. Lisäksi opiskelijalle tehdään huumausaineiden käyttöä kontrolloiva testaus. Rikosrekisteri, kesken olevat oikeudelliset toimenpiteet tai huumausaineiden käyttö estävät opiskelijan hyväksymisen käytännön harjoitteluun. Tämä voi olla esteenä saavuta kelpoisuus mekaanikon lupakirjaan, sillä Part 66 opintomoduulien tulee olla suoritettuna 10 vuoden sisällä ensimmäisestä Partkoesuorituksesta lukien. 2.2 Alan osaamistarpeet Lentokoneasennuksen perustutkinnon suorittaneella on valmius työskennellä erilaisissa ilmailualan huollon tehtävissä ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi hänen tulee huomioida lentoturvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja lentokonehuoltoa koskevat säädökset. Avioniikka-asentajan ammattikuvaan kuuluu ilma-aluksen sähköisiä toimilaitteita, elektroniikkaa ja digitaalitekniikkaa sisältävien järjestelmien ja laitteiden huolto-, vianetsintä-, korjaus-, tarkastus-, säätö- ja testaustyöt. Perustyökalujen lisäksi hän käyttää työssään erilaisia avioniikan mittaus- ja testauslaitteita. Kaikki työt tehdään hyväksyttyjen huolto-ohjeiden mukaisesti. Huolto-ohjeet ovat pääsääntöisesti englanninkielisiä, joten avioniikka-asentajalta edellytetään suomen kielen lisäksi myös englannin kielen hallintaa. Lentokonehuoltotyö on vastuullista ja siinä korostuu huolellisuus, tarkkuus ja oikea asenne työhön. Kaikessa on tavoitteena lentoturvallisuus ja sen saavuttamiseksi virheiden minimoiminen kaikin keinoin. Työssä korostuvat yhteistyötaidot ja kyky kommunikoida erilaisten ihmisten kanssa. 5

6 2.3 Lentokonealan painopisteet ja yhteistyö elinkeinoelämän kanssa Lentokoneteollisuuden ja liikennelentoyhtiöiden barometrien mukaan lentoliikenne ja sitä kautta ilmaalusten huoltotoiminta tulee lisääntymään vuosikymmenen loppuun mennessä. Tätä näkemystä puoltavat suurimpien lentokonevalmistajien solmimat lentokonekaupat eri lentoyhtiöiden kanssa. Uusien nykyaikaisten lentokoneiden ja helikoptereiden kohdalla avioniikkatyön osuus on kasvanut ja sen osuus tulee edelleen lisääntymään tulevaisuuden lentolaitteissa, joten Suomen ja Euroopan ilmailulla on kova kysyntä menestyksellisesti koulutuksensa suorittaneista avioniikka-asentajista. Lentokoneasentajakoulutuksen yhteiseurooppalainen koulutusohjelma Part 66 mahdollistaa tutkinnon myötä työllistymisen ilmailualan teollisuudessa EU:n alueella. 2.4 Lentokonealan perustutkinnon ja koulutusohjelmien tavoitteet Lentokoneasennuksen perustutkinnon suorittaneella on valmius työskennellä erilaisissa lentokonehuollon tehtävissä huolto-ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Tutkinnon suorittanut osaa huomioida inhimillisten tekijöiden vaikutukset omassa työssään ja työskennellä lentokonetyön arvojen mukaisesti. Hän osaa ottaa huomioon työssään lentoturvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja tuntee lentokonehuoltoa koskevat säädökset oman työnsä osalta. Tutkinnon kiitettävin arvosanoin suorittanut täyttää koulutuksen ja kokeiden osalta lentokonehuoltohenkilöstön lupakirjavaatimukset. Lentokoneasennuksen perustutkinnon opinnot täyttävät EU-komission asetuksen 2042/2003 mukaiset ilma-aluksen huoltohenkilöstön koulutusvaatimukset. Kun opiskelija on suorittanut vaaditun koulutuksen ja kokeet (lentokoneasennuksen perustutkinnon) sekä saavuttanut vaaditun työkokemuksen lentokonehuollossa, hän voi hakea lentokonehuoltohenkilöstön lupakirjaa. Suomessa lupakirjat myöntää kansallinen toimivaltainen ilmailuviranomainen. 2.5 Opinto-ohjaus Tutkintoon sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 opintoviikkoa. Ohjaustoiminnalla tuetaan opiskelijaa kokonaisvaltaisesti opintojen eri vaiheissa. Ohjaukseen osallistuvat kaikki ammattiopiston opettajat, ryhmänohjaajat ja oppimisen tukipalveluhenkilöstö. Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Opettajan tehtävinä on ohjata ja motivoida opiskelijaa tutkinnon suorittamisessa ja opintojen suunnittelussa. Hänen tehtävänsä on myös auttaa opiskelijaa löytämään vahvuuksiaan ja kehittää oppimisen valmiuksiaan. Opettajat ovat myös opiskelijoiden tukena ammatillisessa kasvussa. Ryhmänohjaaja toimii opiskelijan lähimpänä tukena opintojen ajan. Ryhmänohjaaja laatii opiskelijan kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja ohjaa opiskelijaa ammatillisiin opintoihin ja seuraa opintojen etenemistä suunnitellulla tavalla. Hän on myös opiskelijan tukena ammatillisessa kasvussa ja arjen asioissa. Ryhmänohjaaja on tärkeä yhteyshenkilö oppilaitoksen ja alaikäisen opiskelijan huoltajan välillä. Ryhmänohjaajan vastuulla on ottaa yhteyttä huoltajaan mm. silloin, kun opiskelijalla on selvittämättömiä poissaoloja, hänen opintonsa eivät etene suunnitellusti tai hänen toimintansa on muuten huolta herättävää. 6

7 Opinto-ohjaaja on opiskelijoiden tukena kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa mm. henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laadinnassa, ammatillisen kasvun tukemisessa, opintojen etenemisessä ja työelämään ja jatko-opintoihin ohjaamisessa Opintojen alkuvaiheen opinto-ohjaus Opintojen alussa ns. orientaatiojaksolla koko henkilökunta ja ryhmänohjaaja osallistuvat opiskelijan perehdyttämiseen oppilaitosyhteisöön ja opiskeluun liittyviin asioihin. Ryhmänohjaaja pitää tulohaastattelun ja sen pohjalta opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Sen tarve korostuu etenkin, jos opiskelijan opintojen eteneminen poikkeaa oman ryhmän polusta Opinto-ohjaus opintojen aikana Opintojen aikana opiskelija saa ohjausta ja tukea opintojen suunnittelussa, koulutusohjelmavalinnoissa, ammatillisten-, yhteisten-, ja vapaasti valittavien opintojen valinnoissa. Opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa ja elämänhallinnassa opiskelija saa tukea ja ohjausta oppimisen tukipalveluhenkilöstöltä opinto-ohjaajalta, kuraattorilta, erityisopettajalta, terveydenhoitajalta ja erityisohjaajilta Opintojen päättövaiheen opinto-ohjaus Päättövaiheen opinto-ohjauksella varmistetaan, että kaikki opinnot tulevat suoritetuksi ja arvioiduksi. Ohjauksessa keskitytään myös jatko-opintojen suunnitteluun ja työelämään ohjaukseen. Opiskelijaryhmille järjestetään jatko-opintoinformaatiotilaisuuksia. Opinto-ohjaajat antavat myös henkilökohtaista ohjausta niille opiskelijoille, jotka haluavat keskustella jatko-opintoihin liittyvistä asioista. Työnhakuun liittyvistä asioista annetaan ryhmäohjausta tai henkilökohtaista ohjausta. 2.6 Näyttötoimikunta ja ammatillinen neuvottelukunta, toimintatavat Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (601/ a ) mukaan näyttötoimikunnan tehtävänä on hyväksyä koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoa näyttötoimintaa ja ammattiosaamisen näyttöjen periaatteiden toteutumista, määrätä ammattiosaamisen näyttöjen arvioijat ja käsitellä opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. Lisäksi toimielimen puheenjohtaja allekirjoittaa tutkintotodistuksen osana olevan näyttötodistuksen. Näyttötoimikunnassa on edustettuina koulutuksen järjestäjä, työelämä, opettajat ja opiskelijat. Näyttötoimikunta kokoontuu pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa. Pirkanmaan alueella ei ole erillistä Ilmailualan ammatillista neuvottelukuntaa. Suomen lentokoneasennuksen koulutusorganisaatioiden yhteistyökokoukset, joihin on kutsuttuna myös yrityselämä ja ilmailuviranomainen, käsittelevät ajankohtaisia tutkintoalaa ja työelämälähtöisyyttä koskevia aiheita. Yhteistyökokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. 7

8 2.7 Tutkintokohtaiset muut erityisvaatimukset Tampereen seudun ammattiopisto Opiskelijaksi lentokoneasentajakoulutukseen haetaan toisen asteen yhteisvalinnan kautta, jonka mukaan hakijat valitaan erilliseen alakohtaiseen, valtakunnalliseen pääsykokeeseen. Pääsykokeessa mitataan hakijoiden perusvalmiuksia matematiikassa, fysiikassa ja äidinkielessä sekä englannin kielessä. Näiden lisäksi jokainen hakija haastatellaan henkilökohtaisesti. Pääsykokeen avulla selvitetään hakijan soveltuvuus lentokonealan huoltohenkilöstön koulutukseen. Kaikki lentokoneasennuksen koulutusohjelmaan opiskelijaksi hyväksytyt joutuvat toimittamaan Tampereen seudun ammattiopistolle enintään 3 kk vanhan ilmailulääkärin lausunnon soveltuvuudestaan opiskelijaksi lentokoneasentajaksi (lääkärintodistuslomake T). Opiskelijavalinta tulee olemaan ehdollinen siihen asti, kunnes hyväksyttävä ilmailulääkärintodistus on toimitettu. Lentokoneasentajakoulutuksessa arviointi perustuu EU-komission asetuksen 2042/2003 mukaisiin teoria- ja käytännön kokeisiin sekä käytännön harjoittelun arviointiin. Käytännön kokeissa ja harjoittelun arvioinnissa tulee arvioida myös, kuinka hyvin opiskelija huomioi toiminnassaan lentoturvallisuuteen ja inhimillisiin tekijöihin vaikuttavat asiat. Opiskelija saa arvosanan kiitettävä K3 saavutettuaan hyväksytyn tuloksen Part 66:n mukaisissa teoriakokeissa ja käytännön kokeissa (hyväksytty arvosana edellyttää vähintään 75 %:n läpäisyä maksimipistemäärästä) sekä osoitettuaan toiminnallaan omaavansa lentokonealalle soveltuvan asenteen. 8

9 3. TUTKINNON RAKENNE, OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA OPINTOJEN ETENEMINEN Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista sekä vapaasti valittavista tutkinnon osista. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista (ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat). Opetussuunnitelman perusteet (OPH) Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov Kaikille pakolliset tutkinnon osat 90 ov Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat Sisältäen: Käytännönharjoittelu 10 ov, yrittäjyys 5 ov, opinnäyte väh. 2 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Ammattitaitoa täydentävät pakolliset tutkinnon osat 16 ov Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat 4 ov Käytännönharjoittelu aidossa huoltoympäristössä Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Opinto-ohjauksen opintojaksot väh. 1,5 ov 9

10 3.1 Opintojen jakautuminen opiskeluajalle Opintojen jakautuminen opiskeluajalle opiskeluvuosi Avioniikan koulutusohjelma (B2) Avioniikka-asentaja 90 ov Ammatilliset tutkinnon osat ov Ilmailun perusteet Mod.1 Matematiikka 1,5 Mod.2 Fysiikka 3 Mod.3 Sähköopin perusteet 8 Mod.4 Elektroniikan perusteet 4 2 Mod.5 Digitaalitekniikka/Elektroniset mittaristot 8 Mod.8 Aerodynamiikan perusteet 1, ov Ilma-aluksen huoltotekniikka Mod.6 Materiaalit ja laitteistot 4 Mod.7 Huoltotoiminta 12 Mod.9 Inhimilliset tekijät 2 Mod.10 Ilmailulainsäädäntö ov Ilma-aluksen aerodynamiikka, rakenteet ja järjestelmät Mod.13 Ilma-alusten aerodynamiikka, rakenteet ja järjestelmät ov Ilma-aluksen voimalaitteet Mod.14 Työntövoima 2 20 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ov Äidinkieli ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi ov Vieras kieli ov Matematiikka ov Fysiikka ja kemia ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto ov Liikunta ov Terveystieto ov Taide- ja kulttuuriopinnot ov Valinnaiset tutkinnon osat Tieto- ja viestintätekniikka Alan yritystoiminta Ilmailuenglanti 2 10 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat ov Käytännön harjoittelu aidossa huoltoympäristössä ov yhteensä

11 3.2 Koulutusohjelman valinta Tampereen seudun ammattiopisto Tampereen seudun ammattiopistossa järjestettävässä lentokoneasennuksen perustutkinnossa on vain yksi koulutusohjelma (Avioniikan koulutusohjelma). Opiskelijat etenevät määriteltyä polkua pitkin, joten ammatillista valinnaisuutta ei ole. Ylioppilastutkinnon suorittaneet opiskelijat suorittavat opintonsa peruskoulupohjaisten opiskelijoiden rinnalla. Opiskelijat voivat esittää osaamisen tunnustamista aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella ammattitaitoa tukevien tutkinnon osien sekä ammatillisten tutkinnon osien Mod.1 Matematiikan ja Mod.2 Fysiikan osalta. 3.3 Opintojen järjestämiseen liittyviä asioita Ammatilliset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat toteutetaan Part 147 -koulutusorganisaation käsikirjan (MTOE) sisältämän koulutusohjelman mukaisesti. Koulutuksen järjestäjä on määrittänyt vapaasti valittaviksi tutkinnon osiksi käytännön harjoittelun ilmailualan yrityksissä, jotta yhteiseurooppalaiselta tutkinnolta vaadittu koulutuksen 2400 tunnin vähimmäispituusvaatimus täyttyy. Ilmailualan yrityksissä tapahtuva työssäoppiminen (käytännön harjoittelu) järjestetään kolmannella luokalla oppilaitoksen määrittämän aikataulun mukaisesti 10 ov:n laajuisena. Työssäoppiminen tapahtuu yrityksissä eri puolilla suomea ja/tai Eurooppaa. Työssäoppimispaikka järjestetään oppilaitoksen toimesta. Tämän lisäksi työssäoppimista sisältyy toiset 10 ov ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan ammatillisiin opintojaksoihin Mod.7 Huoltotoiminta, Mod.13 Ilma-alusten aerodynamiikka, rakenteet ja järjestelmät sekä Mod.14 Työntövoima, suoritettuna oppilaitoksen laboratorio- ja lentokonehuoltoympäristöissä. Ammattiosaamisen näytöt toteutetaan oppilaitosympäristössä alan erityisvaatimusten vuoksi. Alan määräykset eivät salli harjoitteluun rinnastettavien näyttötehtävien suorittamista lentävien koneiden rakenteiden, järjestelmien ja komponenttien kohdalla. Yrityksissä tapahtuvan työssäoppimisen aikana opiskelija ei ole työsuhteessa työnantajaan, eikä hänelle makseta palkkaa työssäoppimisjaksojen aikana. Työssäoppimisjaksolla noudatetaan työpaikan työaikoja. Työssäoppimisjakson aikana opiskelija on oikeutettu saamaan opintotuen ja opintososiaaliset edut niistä erikseen annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelijan tulee varautua osallistumaan työssäoppimisesta aiheutuviin kuluihin. Moduulien 3, 7, 9 ja 10 teoriaopintojen tulee olla suoritettu ennen yrityksissä tapahtuvan työssäoppimisen alkamista, sillä nämä moduulit sisältävät tarvittavat työturvallisuuteen liittyvät asiat. Pakollisiin tutkinnon osiin sisältyvä vieras kieli (2 ov) annetaan englannin opintoina alan osaamisvaatimusten vuoksi. Yrittäjyysopintoja sisältyy avioniikka-asentajakoulutukseen yksi opintoviikko ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa sekä neljä opintoviikkoa integroituna käytännön harjoitteluun, inhimillisiin tekijöihin ja ilmailulakiin. Integroiduissa yrittäjyysopinnoissa opiskelijalle syventyy tietämys ilmailualan yritysten toimintamalleista ja niiden toimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä sekä oman työskentelyn vaikutuksesta lentoturvallisuuteen, kustannuksiin ja kestävään kehitykseen. 11

12 Tieto- ja viestintätekniikan opintoja sisältyy ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin yksi opintoviikko. Lisäksi ammatilliset opinnot kuten sähkötekniikka, huoltotoiminta ja ilma-aluksen aerodynamiikka ja järjestelmät sisältävät tieto- ja viestintätekniikkaa ammatillisina sovelluksina. Tampereen seudun ammattiopiston lentokoneasentajakoulutuksella on kansainvälistä yhteistyötä ilmailualan koulutus-, huolto-, valmistus- ja viranomaisorganisaatioiden kanssa. Tämä yhteistyö mahdollistaa mm. koulutuksen standardointia Euroopan tasolla, opiskelijavaihtoa lentokonealan oppilaitosten kanssa, opiskelijoiden käytännön harjoittelua ulkomailla ja henkilöstön koulutusta. 3.4 Arviointi Arviointi perustuu EU-komission asetuksen 2042/2003 mukaisiin teoria- ja käytännön kokeisiin sekä käytännön harjoittelun arviointiin. Käytännön kokeissa ja harjoittelun arvioinnissa tulee arvioida myös, kuinka hyvin opiskelija huomioi toiminnassaan lentoturvallisuuteen ja inhimillisiin tekijöihin vaikuttavat asiat. Opiskelija saa arvosanan kiitettävä K3 saavutettuaan hyväksytyn tuloksen Part 66:n mukaisissa teoriakokeissa ja Part 147:n mukaisissa käytännön kokeissa sekä osoitettuaan toiminnallaan omaavansa lentokonealalle soveltuvan asenteen. Opiskelija saa arvosanan kiitettävä K3 saavutettuaan hyväksytyn tuloksen Part 66:n mukaisissa teoriakokeissa ja Part 147:n mukaisissa käytännön kokeissa. Part 66 -opintomoduulit arvioidaan moduulin opintojen päättyessä. Tavoitteena on saavuttaa eri moduuleitten ja osamoduuleitten perustietovaatimukset sen tasoisena, kuin ne on määritelty EU-komission asetuksen 2042/2003 osassa Part 66, lisäys 1. 12

13 4. TUTKINNON OSIEN KUVAUKSET 4.1 Lentokoneasennuksen koulutusohjelma (B1) 4.2 Avioniikan koulutusohjelma (B2), kaikille pakolliset tutkinnon osat Ilmailun perusteet 28 ov AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa matemaattisten ja luonnontieteellisten lainalaisuuksien merkityksen ilmailussa suoriutua ammatissaan tarvittavista matemaattisista tehtävistä fysikaalisten lainalaisuuksien vaikutuksen lentokoneen toimintoihin sähkötekniikan perusteet yleisimmät sähkötekniset komponentit, virtapiirien rakenteet ja niiden toiminnan määrittää sähköisten komponenttien toimintakunnon toimia sähköturvallisuusmääräysten ja -ohjeiden mukaisesti PN-rajapintaan perustuvien yleisimpien komponenttien ominaisuudet ja toiminnan mitata yleisimpien puolijohdekomponenttien toimintakunnon mittaus- ja säätötekniikan perusteet digitaalitekniikan perusteet lentokoneen digitaalisten/elektronisten järjestelmien toiminnan toimia ESD- ja sähkömagneettisessa ympäristössä aerodynamiikan lainalaisuudet ja ilmakehän ominaisuudet. TUTKINNON OSAN JAKAUTUMINEN OPINTOJAKSOIHIN JA OPINTOJAKSOJEN KESKEISET SISÄLLÖT: Moduuli 1: Matematiikka 1,5 ov Aritmetiikka (Mod. 1.1) Algebra (Mod 1.2) Geometria (Mod. 1.3) Moduuli 2: FYSIIKKA 3 ov Aine (Mod. 2.1) Mekaniikka (Mod. 2.2) Termodynamiikka (Mod. 2.3) Optiikka (valo) (Mod. 2.4) Aaltoliike ja ääni (Mod. 2.5) Moduuli 3: SÄHKÖOPIN PERUSTEET 8 ov Tasasähkö (Mod ) Magnetismi, DC moottorit ja generaattorit (Mod ) Vaihtosähkö (Mod ) 13

14 Moduuli 4. ELEKTRONIIKAN PERUSTEET 6 ov Puolijohteet (Mod. 4.1) Painetut virtapiirit (Mod. 4.2) Servomekanismit (Mod. 4.3) Tampereen seudun ammattiopisto Moduuli 5. DIGITAALITEKNIIKKA / ELEKTRONISET MITTARISTOT 8 ov Digitaalitekniikan perusteet 1 (Mod 5.2-5) Tietokoneen rakenne (Mod 5.6-7) Digitaalitekniikan perusteet 2 (Mod ) Elektroniset mittarijärjestelmät (Mod. 5.1 ja ) Moduuli 8. AERODYNAMIIKAN PERUSTEET 1,5 ov Ilmakehän fysiikka (Mod. 8.1) Aerodynamiikka (Mod. 8.2) Lennonteoria (Mod 8.3) Lennon vakaus ja dynamiikka (Mod. 8.4) ARVIOINTI Oppimista arvioidaan koko opiskelun ajan antamalla opiskelijalle palautetta opinnoissa etenemisestä. Taulukoissa on esitetty arviointiperusteet kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteena olevat moduulit ja taidot. Tutkintovaatimukset ja keskeinen sisältö on esitetty EU-komission asetuksissa 2042/2003 ja 1149/2011. Arviointi perustuu EU-komission asetuksien 2042/2003 ja 1149/2011 mukaisiin teoriakokeisiin ja käytännön kokeisiin (vastaavat ammattiosaamisen näyttöjä). Arvioinnissa tulee arvioida myös, kuinka hyvin opiskelija huomioi toiminnassaan lentoturvallisuuteen ja inhimillisiin tekijöihin vaikuttavat asiat. Opiskelija saa opintomoduuliarvosanan kiitettävä K3 saavutettuaan hyväksytyn tuloksen (75 %) Part 66:n mukaisissa teoriakokeissa. Arvosanaa H2 vastaa Part 66:n teoriakokeen 50 %:n tulos ja arvosanaa T1 vastaa Part 66:n teoriakokeen 30 %:n tulos. 14

15 Näytön numero Tutkinnon osa 1 Ilmailun perusteet 28 ov Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Valmistautuminen näyttöön Opiskelija osoittaa valmiutensa näyttöön Part 66:n mukaisilla moduulikohtaisilla teoriakokeilla ja käytännön harjoituksilla. Ennen ammattiosaamisen näyttöä hänelle osoitetaan näyttötehtävä, johon hän laatii ohjatusti kirjallisen näyttösuunnitelman, jonka näyttöä valvovat opettajat hyväksyvät. Näytön toteutustapa Opiskelija osoittaa ilmailun perusteiden tutkinnon osan ammattitaitonsa suorittamalla hänelle osoitetun sähkömekaanisen ilmailualan työtehtävän laboratorio- tai lentokonehuoltohalliympäristössä. Työsuorite tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytön kesto sovitaan työsuoritekohtaisesti. Näytössä arvioitava osaaminen työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta lukuun ottamatta matematiikkaa, fysiikkaa ja aerodynamiikkaa elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Näytön arvioijat: opettajalla ammatillinen pätevyys toimia arvioitavien opintomoduulien opettajana Näyttöä täydentävä muu osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvioinnissa ammattiosaamisen näyttöä täydennetään arvioinnin kohteena olevien opintomoduulien 3, 4 ja 5 kohdalla käytännön harjoitus- ja mittaustöiden arvioinneilla siltä osin, kun tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei pystytä näytöllä kokonaisuudessaan näiden osalta arvioimaan. Näytön arvosanan muodostuminen: perustuu arviointiaineistoon, jonka osana on opiskelijan itsearviointi aineisto käsitellään arviointikeskustelussa, johon osallistuvat opiskelija ja näyttöä valvoneet opettajat (opettaja toimii puheenjohtajana) arvosanasta päättävät opettajat Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttava muu osaamisen arviointi Työn perustana olevan tiedon hallinnasta (arviointikriteerit punaisella): arvioidaan matematiikan, fysiikan ja aerodynamiikan vaatimukset kyseisten opintomoduulien Part 66 kokeiden arvioinneilla. Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen: Tutkinnon osan arvioinnissa painotetaan ammattiosaamisen näyttöä ja loppuvaiheen osaamista. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen sekä oppimisen ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä arvioidaan koko tutkinnon osan opiskelun ajan. Suunnitelma on käsitelty ja hyväksytty näyttötoimikunnan kokouksessa Voimassa jälkeen alkaneessa koulutuksessa. 15

16 Ilmailun perusteet tutkinnon osan arviointiperusteet ja -kriteerit Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Arvioinnin kohde Arviointiperusteet Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Mod 1 Matematiikka suorittaa työtehtäviin liittyvät rutiininomaiset laskutoimitukset ja osaa keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat suorittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutoimitukset ja käyttää jossakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapoja ilmaisussaan suorittaa Part 66:n mukaiset teoriakokeet hyväksytysti Mod 2 Fysiikka tuntee fysiikan lainalaisuuksia ja huomioi työtehtävissään niihin liittyvät ilmiöt, mutta tarvitsee joissakin kohdin ohjausta ottaa huomion fysiikkaan liittyvät ilmiöt työtehtävissään suorittaa Part 66:n mukaiset teoriakokeet hyväksytysti Mod 3 Sähkötekniikan perusteet osaa magnetismin sekä tasa- ja vaihtosähkön perusilmiöt ja -käsitteet sekä ottaa työtehtävissään huomioon sähköturvallisuusvaatimukset ja -määräykset osaa selvittää erilaisten virtapiirien rakenteen ja sähköisen toiminnan sekä tuntee yleisimpien sähköteknisten komponenttien ja laitteiden rakenteen ja toiminnan; hallitsee yleisimpien sähköisten suureitten mittaamisen suorittaa Part 66:n mukaiset teoriakokeet hyväksytysti Mod 4 Elektroniikan perusteet osaa yleisimpien puolijohdekomponenttien ominaisuudet ja toiminnan sekä mittaus- ja säätötekniikan piirien perusrakenteet osaa yleisimpien puolijohdekomponenttien toiminnan osana virtapiiriä ja mitata niiden toimintakunnon; osaa säätää säätötekniikan piirien toiminnan perusparametrien avulla lupakirjaluokan vaatimusten mukaisesti suorittaa Part 66:n mukaiset teoriakokeet hyväksytysti Mod 5 Digitaalitekniikka ja elektroniset/ digitaaliset järjestelmät osaa digitaalitekniikan peruskäsitteet sekä tietää yleisimmät logiikkapiirit ja niiden toiminnan; osaa tietokoneiden perusrakenteet ja toiminnan, tuntee tyypilliset elektroniset/digitaaliset ilmaaluksessa käytettävät järjestelmät ja mittaristot; osaa toimia ESD- ja sähkömagneettisessa ympäristössä osaa loogisten piirikytkentöjen toiminnan ja mitata niiden toimintakunnon; osaa tyypillisten elektronisten/digitaalisten järjestelmien ja mittaristojen rakenteen ja toiminnan suorittaa Part 66:n mukaiset teoriakokeet hyväksytysti Mod 8 Aerodynamiikan perusteet osaa ilma-aluksen lentämiseen ja ohjaamiseen vaikuttavat aerodynaamiset perustekijät sekä ilmakehän ominaisuudet. osaa aerodynamiikan perussuureet ja käsitteet sekä niiden lainalaisuudet ja vaikutuksen ilma-aluksen lentämiseen ja ohjaukseen. suorittaa Part 66:n mukaiset teoriakokeet hyväksytysti. 16

17 Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Oppiminen ja ongelmanratkaisu suoriutuu tiedonhankinnassa ohjattuna hankkii tietoa ohjeiden mukaan toimii oma-aloitteisesti tiedonhankkijana selviytyy tutuista tilanteista, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista omaaloitteisesti toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen mukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja arvioi ohjattuna omaa työtään. ottaa vastaan palautetta ja toimii palautteen mukaisesti kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta Vuorovaikutus ja yhteistyö pystyy toimimaan erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä ja pyytää tarvittaessa apua muilta toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon muut työyhteisön jäsenet Ammattietiikka noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia sekä aikatauluja sekä toimii yrityksen arvojen mukaisesti toimii opiskelu- ja työyhteisössä arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja Terveys, turvallisuus ja toimintakyky suhtautuu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä välttää riskejä työssään ja tuntee yleistiedot ensiavun antamisesta vastaa toimintansa turvallisuudesta kehittää itsenäisesti toimintaansa turvallisemmaksi noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön muut jäsenet havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön käyttää ergonomisia työasentoja ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohtia sekä ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohtia sekä ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta sekä soveltaa oppimaansa yllättävissäkin tilanteissa 17

18 4.2.2 Ilma-aluksen huoltotekniikka 20 ov AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa lentokoneiden yleisimmät materiaalit ja rakenneosat toimia lentokonehuoltoympäristössä työturvallisuusvaatimusten mukaisesti käyttää lentokonehuollossa tarvittavia yleisimpiä työkaluja sekä mitta- ja testilaitteita työkalujen valvonnan ja kalibroinnin käyttää huolto-ohjeita sekä lukea niihin liittyviä järjestelmäkaavioita tehdä Part 66:ssa määritellyt liitostyöt Part 66:ssa määritellyt liitosmenetelmät lentokoneen punnitukseen liittyvät toimenpiteet lentokoneen maakäsittelyyn ja varastointiin liittyvät toimenpiteet määrittää lentokoneen rakenteisiin syntyneet viat käyttää lentokonejärjestelmien yleisimpiä vianselvitysmenetelmiä lentokoneen osien ja laitteiden irrotus- ja asennusmenetelmät lentokoneelle tehtävät toimenpiteet epätavallisten tilanteiden jälkeen perustiedot lentokoneen huollosta ja jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämisestä lentokonehuollon dokumentoinnin periaatteet pitää työympäristön siistinä ja järjestyksessä toiminnallaan ehkäistä inhimillisten tekijöiden riskit lentokonehuoltoon vaikuttavat ilmailun lait ja määräykset. TUTKINNON OSAN JAKAANTUMINEN OPINTOJAKSOIHIN JA OPINTOJAKSOJEN KESKEISET SISÄLLÖT: Moduuli 6: MATERIAALIT JA LAITTEISTOT 4 ov Materiaalit ja rakenneosat (Mod ) Rakenneosat ja komponentit (Mod ) 18

19 Moduuli 7A: HUOLTOTOIMINTA 12 ov Tampereen seudun ammattiopisto Huoltokäytännöt (sis. korttikoulutukset) (Mod. 7A.1 3) Avioniikan testilaitteet (Mod. 7A.4) Tekniset piirustukset, standardit (Mod. 7A.5 6) Ilma-aluksen punnitus ja käsittely (Mod. 7A.16 20) Sähköjohdotusjärjestelmä (EWIS), liitoskoulutus (Mod. 7A.7) Juotosliitokset, liitoskoulutus (Mod. 7A.15a) Moduuli 9: INHIMILLISET TEKIJÄT 2 ov Inhimilliset tekijät (Mod ) Moduuli 10: ILMAILULAINSÄÄDÄNTÖ 2 ov Ilmailulainsäädäntö (Mod ) ARVIOINTI Oppimista arvioidaan koko opiskelun ajan antamalla opiskelijalle palautetta opinnoissa etenemisestä. Taulukoissa on esitetty arviointiperusteet kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteena olevat moduulit ja taidot. Tutkintovaatimukset ja keskeinen sisältö on esitetty EU-komission asetuksissa 2042/2003 ja 1149/ Arviointi perustuu EU-komission asetuksien 2042/2003 ja 1149/2011 mukaisiin teoriakokeisiin ja käytännön kokeisiin (vastaavat ammattiosaamisen näyttöjä). Arvioinnissa tulee arvioida myös, kuinka hyvin opiskelija huomioi toiminnassaan lentoturvallisuuteen ja inhimillisiin tekijöihin vaikuttavat asiat. Opiskelija saa opintomoduuliarvosanan kiitettävä K3 saavutettuaan hyväksytyn tuloksen (75 %) Part 66:n mukaisissa teoriakokeissa ja käytännön kokeissa. Arvosanaa H2 vastaa Part 66:n teoriakokeen sekä käytännönkokeen 50 %:n tulos ja arvosanaa T1 vastaa Part 66:n teoriakokeen sekä käytännönkokeen 30 %:n tulos. Opintomoduulin käytännönharjoittelu voidaan arvioida arvosanalla S, mikäli opiskelijan suorittama käytännönharjoittelu ei kaikilta osin täytä EU-komission asetuksien 2042/2003 ja 1149/2011 vaatimuksia, mutta on ajallisesti ja sisällöllisesti suoritettu hyväksytysti. 19

20 Näytön numero Tutkinnon osa 2 Ilma-aluksen huoltotekniikka 20 ov Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Valmistautuminen näyttöön Opiskelija osoittaa valmiutensa näyttöön Part 66:n mukaisilla moduulikohtaisilla teoriakokeilla ja käytännön harjoituksilla. Ennen ammattiosaamisen näyttöä hänelle osoitetaan näyttötehtävä, johon hän laatii ohjatusti kirjallisen näyttösuunnitelman, jonka näyttöä valvovat opettajat hyväksyvät. Näytön toteutustapa Opiskelija osoittaa ilma-aluksen huoltotekniikan tutkinnon osan ammattitaitonsa suorittamalla hänelle osoitetun ilma-alushuoltoon liittyvän työtehtävän lentokonehuoltoympäristössä. Työsuorite tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytön kesto sovitaan työsuoritekohtaisesti. Näytössä arvioitava osaaminen työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot. Näytön arvioijat: opettajalla ammatillinen pätevyys toimia arvioitavien opintomoduulien opettajana Näyttöä täydentävä muu osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvioinnissa ammattiosaamisen näyttöä täydennetään arvioinnin kohteena olevien opintomoduulien 6 ja 7A kohdalla käytännön harjoitus- ja mittaustöiden arvioinneilla siltä osin, kun tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei pystytä näytöllä kokonaisuudessaan näiden osalta arvioimaan. Tämän lisäksi näytön elinikäisen oppimisen avaintaidot arvosanaa määritettäessä otetaan huomioon ensiapu-, työturvallisuus-, sähkötyöturvallisuus- ja tulityötietojen ja taitojen arvioinnin hyväksytyt suoritukset. Näytön arvosanan muodostuminen: perustuu arviointiaineistoon, jonka osana on opiskelijan itsearviointi aineisto käsitellään arviointikeskustelussa, johon osallistuvat opiskelija ja näyttöä valvoneet opettajat (opettaja toimii puheenjohtajana) arvosanasta päättävät opettajat. Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen: Tutkinnon osan arvioinnissa painotetaan ammattiosaamisen näyttöä ja loppuvaiheen osaamista. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen sekä oppimisen ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä arvioidaan koko tutkinnon osan opiskelun ajan. Suunnitelma on käsitelty ja hyväksytty näyttötoimikunnan kokouksessa Voimassa jälkeen alkaneessa koulutuksessa. 20

Taustamuistio Lentokoneasennuksen perustutkinto

Taustamuistio Lentokoneasennuksen perustutkinto Taustamuistio Lentokoneasennuksen perustutkinto Lentokoneasennuksen perustutkinto on uudistettu Tutkintorakenneasetukseen on tehty muutos Lentokoneasennuksen perustutkinnon osalta. Nykyisessä rakenteessa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Lentokoneasennuksen perustutkinto, 180 osp Avioniikan osaamisala

Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Lentokoneasennuksen perustutkinto, 180 osp Avioniikan osaamisala Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Lentokoneasennuksen perustutkinto, 180 osp Avioniikan osaamisala Avioniikka-asentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja 2.8.2016,

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Lentokoneasennuksen perustutkinto 2014

Lentokoneasennuksen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Lentokoneasennuksen perustutkinto 2014 Lentokoneasennuksen osaamisala, lentokoneasentaja Avioniikan osaamisala, avioniikka-asentaja Määräys 58/011/2014 (sisältää määräyksen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Lentokoneasennuksen perustutkinto 2014

Lentokoneasennuksen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Lentokoneasennuksen perustutkinto 2014 Lentokoneasennuksen osaamisala, lentokoneasentaja Avioniikan osaamisala, avioniikka-asentaja Lausuntopyyntö 50/421/2014 OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Lentokoneasennuksen perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Lentokoneasennuksen perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Lentokoneasennuksen perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 14.12.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit-

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit- Hyväksymismerkinnät 1 (5) Pientalon ilmavaihtotyöt Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla pientalon ilmanvaihtotöiden asennuksiin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

LIITE NAYTTO

LIITE NAYTTO LIITE NAYTTO 24.11.2016 Ammatillinen perustutkinto Osaamisala Tutkintonimike Tutkinnon nimi Pintakäsittelyalan perustutkinto Osaamisalan nimi M etallituotemaalaus Tutkintonimikkeen nimi pintakäsittelijä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa 19.9. Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnitella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa kriteerilähtöisesti.

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen Hyväksymismerkinnät 1 (6) Logistiikan perustutkinto Koodi: LOG3901 Päätös: LAO C10/015 Ammaattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaaminen arvoidaan jätekuljetus. Näytöön osallistumisen edellytys

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytön ottaa vastaan Avia Collegen kouluttaja yhdessä Avia Collegen valitseman työelämän edustajan kanssa.

Ammattiosaamisen näytön ottaa vastaan Avia Collegen kouluttaja yhdessä Avia Collegen valitseman työelämän edustajan kanssa. Lennonjohdon perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtaisen osan liite 3. TUTKALENNONJOHTOPALVELU TUTKINNON OSAN NÄYTTÖAINEISTO Simulaattorijakson näyttöjen kuvaus Ammattiosaamisen näytössä opiskelija

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2011 Arviointiasteikon muutos - miksi? asteikko T1, T2, H3, H4, K5 -> T1, H2,K3 ammattiosaamisen näyttöjen myötä opiskelijan osaamisen arviointi

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot