Jokainen ihminen on hoidon arvoinen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jokainen ihminen on hoidon arvoinen,"

Transkriptio

1 Lappeenrannan sosiaali- ja terveystoimi Imatran sosiaali- ja terveystoimi Joutsenon sosiaali- ja terveyspalvelut Jokainen ihminen on hoidon arvoinen, PÄIHDEONGELMAISTEN PALVELUKOTIPAIKKOJEN JÄRJESTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET

2 Sivu 2/12 SISÄLTÖ: 1 Päihdeongelmaisten palvelukotipaikkojen järjestämistä selvittäneen työryhmän ehdotukset Työryhmän toimeksianto ja työskentely 3 Työryhmän ehdotukset Palvelukodeista monimuotoisia Tukiasumisesta palveluasumista Päihdeongelmaisille omia palvelukoteja 5 2. Ehdotusten taustoja ja perusteluja 5 LIITTEET: 2.1 Palvelukodeista monimuotoisia uusia työkaluja työntekijöille Tukiasumisesta palveluasumista uusia toimintamalleja vanhoille pohjille Päihdeongelmaisille palvelukoteja uusia palvelupisteitä vanhojen rinnalle 7 1. Työryhmän ehdotus päihdepotilaan tukitoimien tarvekartoitukseen 2. Työryhmän luonnos päihdeongelmaisten asumispalvelujen tasoluokitukseksi

3 Sivu 3/12 1. PÄIHDEONGELMAISTEN PALVELUKOTIPAIKKOJEN JÄRJESTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET 1.1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely Lappeenrannan, Imatran ja Joutsenon sosiaali- ja terveystoimen johdon yhteistyökokouksissa käsiteltiin syksyn 2005 aikana ikääntyneiden päihdeongelmaisten palvelukotikysymyksiä. Kokouksessa Joutsenossa sovittiin, että Lappeenrannan hallinnoiman PPS-hankkeen (päihdepalvelujen seudullinen kehittäminen) asumispalvelutyöryhmä selvittää päihdeongelmaisten palvelukotipaikkojen tarvetta ja alueellisen yhteistyön mahdollisuuksia sekä tekee toimenpide-ehdotukset palvelukotikysymyksen ratkaisemiseksi. Sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy:n toimitusjohtaja Tarja Myllärisen johtama kehittämistyöryhmä kutsui palvelukotikysymystä selvittämään seuraavat henkilöt: kokoonkutsujaksi päihdehuollonjohtaja Markku Aumakallion Lappeenrannasta sekä jäseniksi mielenterveyspalvelujen kotiutussairaanhoitaja Riitta Tammisen Lappeenrannasta, sosiaalityöntekijä Kari Tikan ja psykiatrian yksikön ylilääkäri Leena Korhosen Joutsenosta sekä vanhuspalvelujohtaja Eija Riepon ja Päihdeklinikan vastaava sosiaaliterapeutti Sirpa Roslakan Imatralta. Työryhmä mm.: Selvitti Lappeenrannan, Imatran ja Joutsenon kaupunkien kohdalta sellaisten henkilöiden lukumäärätietoja, jotka ikänsä, terveydentilansa ja/tai päihteiden käyttönsä vuoksi eivät selviydy itsenäisessä tai tuetussa asumisessa, vaan toistuvasti ovat sairaala- tai muun vaativan laitoshoidon tarpeessa Tiedusteli Etelä-Karjalan alueella toimivien palvelukotien halukkuuden ja mahdollisuudet ottaa vastaan haasteellisesti käyttäytyviä (esim.: akuutti päihdekäyttö, aggressiivisuus tai muutoin häiritsevä elämäntapa tai käyttäytyminen) ja vaativahoitoisia päihteiden ongelmakäyttäjiä (esim.: jatkuvaa valvontaa tarvitsevat, kielteisesti hoitoon suhtautuvat, dementoituneet) Tutustui erilaisten palvelukotien arkitodellisuuteen ja työkäytäntöihin mm. Joutsenossa, Lappeenrannassa ja Savitaipaleella sekä päihdeongelmaisille tarkoitettujen palvelukotien toimintaan Kotkassa ja pääkaupunkiseudulla Kartoitti, selvitti ja myös tutustui mahdollisiin toimitilavaihtoehtoihin päihdeongelmaisten palvelukodin perustamiseksi Etelä-Karjalan alueelle (mm. Rauhan ja Tiurun tilat, ent. hoivakodin rakennus Lappeenrannassa sekä muutamia kiinteistöjä naapurikunnissa) Laati Päihdepotilaan tukitoimien tarvekartoitus-lomakkeen helpottamaan oikean hoitopaikan valintaa ja asiakkaan sijoitusta Selvitti päihdehuollon asumispalveluiden erilaisia tarpeita ja tasoja, asumisen ja hoidon erityisyyttä ja tavoitteita, laatu- ja sijoituskriteerejä sekä listasi tarpeellisiksi arvioimiensa asumisen ja hoidon/palvelukotien taso- ja palveluluokituksia Haastatteli sosiaali- ja terveydenhuollon eri alojen toimijoita, jotka työssään kohtaavat päihdeongelmaisia ja/tai vastaavat mm. palveluasumista tarvitsevien henkilöiden hoidontarpeen arvioinnista, selvittämisestä sekä sijoituksista.

4 Sivu 4/12 Keskusteli keinoista ja listasi joitain toimintamalleja päihdeongelmaisten palvelukotitarpeen tyydyttämiseen ja myös kasvun rajaamiseen Työryhmän ehdotukset Päihdeongelmaisten palvelukotipaikkojen järjestämistä selvittänyt työryhmä esittää seuraavaa: Palvelukodeista monimuotoisia Päihdeongelmaisille tarkoitettuja palvelukotipaikkoja tulee varata nykyisistä palvelurakenteista toimintoja kehittämällä, muuttamalla tai laajentamalla: Työryhmän käsityksen mukaan useat palvelukodit ovat valmiita harkitsemaan, yhdessä kuntien kanssa asiaa selvitellen, toimintojensa kehittämistä vastaamaan myös päihteiden ongelmakäyttäjien palvelukotihoidon tarpeita. Kaupunkien/alueen kuntien tulee yhdessä tehdä (esimerkiksi opiskelijatyönä) tarkennettu ja yksilöity selvitys palvelukotien kiinnostuksesta, mahdollisuuksista, edellytyksistä ja kehittämistarpeista hoitaa myös päihteiden ongelmakäyttäjiä. Suunnitellaan ja järjestetään erityistä päihdetyön osaamista lisäävää koulutusta ja kerätään ikääntyneiden päihdetyöhön kohdennettua tietomateriaalia vanhuspalvelujen, kotihoidon ja myös päihdehuollon henkilökunnalle (EKAMK, PPS-hanke, Liika on liikaa-hanke). Luodaan toimivat yhteistyömallit ja työkäytännöt, hoidontarpeen arviointikriteerit sekä työntekijöiden tuki- ja konsultaatioverkostot (PPS-hanke) Tukiasumisesta palveluasumista On selvitettävä nykyisten, päihdeongelmaisille erilaisia asumispalveluja järjestävien tahojen ja yksikköjen mahdollisuudet kehittää toimintojaan vaativamman hoidon suuntaan: Työryhmän selvityksen mukaan kunnat tekevät palvelukotityyppisiä sopimuksia päihteiden ongelmakäyttäjien asumisen ja hoidon järjestämiseksi muidenkin kuin varsinaisten palvelukotien kanssa On selvitettävä em. yksikköjen käytössä olevien tilojen soveltuvuus, henkilöstön riittävyys ja osaaminen, taloudelliset edellytykset ja muut vaikuttavat seikat varsinaiseen päihdepalvelujen laatusuositusten mukaiseen tuettuun asumis- ja palvelukotitoimintaan (sijaintikunnat). Erilaiset asumispalvelut tulee luokitella tarvelähtöisesti huomioiden em. selvityksen mukaiset mahdollisuudet ja edellytykset. Työryhmä luonnosteli jatkotyöstämisen pohjaksi tarvelähtöisen päihdeongelmaisten asumisyksikköja palvelukotiluokituksen (liitteenä).

5 Sivu 5/ Päihdeongelmaisille omia palvelukoteja Kaupunkien tulee järjestää yksin, yhdessä tai ostopalveluna tehostetun palveluasumisen paikkoja päihteiden ongelmakäyttäjille huomioiden eritasoiset palvelutarpeet ja vaatimukset (mm.: avoin/suljettu, raitis/käytön salliva): Työryhmän mielestä kaupunkien tulisi pikaisesti löytää ja osoittaa ko. tarkoitukseen sopiva ja kunnostettu toimitila ja järjestää yhdessä tarjouspyyntökilpailu tehostetun palveluasumisen järjestämisestä päihteiden ongelmakäyttäjille. Hoidollisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toimivan sekä kiireelliseen palvelutarpeeseen vastaavan palvelukodin koko olisi työryhmän mielestä hoitopaikkaa. Työryhmän käsityksen mukaan edellä kuvatut tehtävät ovat niin vaativia, että toteutuakseen ne edellyttävät erityisen selvityshenkilön palkkaamista tai siirtämistä näitä ja mahdollisesti myös muita asunnottomuuden vähentämiseen tähtääviä tehtäviä hoitamaan. Kannattanee selvittää myös mahdollisuudet hankerahoituksen saamiseen. 2. Ehdotusten taustoja ja perusteluja Suurten ikäluokkien eläköityminen, märän sukupolven ikääntyminen, alkoholiveron alennus, tuontirajoitusten poistaminen, kulttuuriset ja asenteelliset muutokset, palvelurakenteen rajallisuudet, päihdeosaamisen puutteet, - pystyykö palvelujärjestelmämme vastaamaan ikääntyvien lisääntyviin päihdelähtöisiin palvelutarpeisiin, perustarpeisiin, hoidon ja hoivan tarpeisiin, Imatran, Joutsenon ja Lappeenrannan kaupunkien sosiaali- ja terveystoimen vanhusten, pitkäaikaissairaiden ja päihdeongelmaisten hoito- ja kuntoutustyöstä vastaavat ovat yhdessä todenneet, että erityisen ongelmallisen ryhmän muodostavat - jatkuvasti kasvavassa määrin ympärivuorokautista tukea, hoitoa ja valvontaa tarvitsevat päihteiden ongelmakäyttäjät. Päihdeongelmaisille soveltuvien hoitopaikkojen puute on aiheuttanut epätarkoituksenmukaista ja kallista palveluiden käyttöä. Potilaiden kotiuttamis- ja sijoittamistoimista vastaavat ovat joutuneet toteamaan, että päihdeongelmaisten sijoittaminen erityisesti palvelukotijärjestelmään ei juurikaan ole mahdollista eikä päihdeongelmaisille tarkoitettuja palvelukotipaikkoja ole läheskään riittävässä määrin ei Etelä-Karjalassa eikä koko maassakaan. Päihteiden ongelmakäyttäjille tarkoitettuja tehostetun palveluasumisen paikkoja ei Etelä-Karjalassa ole lainkaan. Yli 50- ja 60-vuotiaiden osuus päihdepalveluiden asiakkaista kasvaa vuosittain. Esimerkiksi Lappeenrannan A-klinikan asiakkaista v yli 60-vuotiaita oli 4 % ja vuonna 2005 jo 10 %, vuotiaita vastaavasti v % ja viime vuonna 25 %. Arvion mukaan v yli 60-vuotiaita asiakaskunnasta tulee olemaan noin 20 % ja vuonna 2015 jo yli 25, mahdollisesti lähes 30 %. Päihdelähtöisten palvelukotisijoitusten määrä Imatralla, Joutsenossa ja Lappeenrannassa on yli kaksinkertaistunut 2000-luvulla.

6 Sivu 6/12 Työryhmän tekemien kyselyjen ja selvitysten mukaan eritasoista palvelukotiasumista tarvitsevia on vuositasolla laskien, nyt jo palvelukodeissa olevien lisäksi, Imatralla 10, Joutsenossa 5 ja Lappeenrannassa 20. Näistä vaativan tason hoitopaikkaa tarvitsee arviolta kolmannes eli noin henkilöä. Työryhmä teki esimerkkilaskelman yhden asunnottoman henkilön aiheuttamista kustannuksista tammi-toukokuulta Erilaiset yhteiskunnalle koituneet kulut olivat yhteensä n euroa 100 euroa vuorokaudessa. Summa vastaa keskimääräistä tehostetun palveluasumisen kustannusta Palvelukodeista monimuotoisia uusia työkaluja työn tekijöille Etelä-Karjalassa on suhteellisen runsas ja monimuotoinenkin palvelukotiverkosto, joka kuitenkin lähtökohdiltaan palvelee ja on mitoitettu vanhusväestölle ja osin mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille. Toiminta-ajatuksissaan päihdeongelmaisille palveluja tarjoavia paikkoja on vain muutama - hoitopaikkamäärän jäädessä noin 20-30:een arviointitavasta riippuen. Palvelukotipaikkoja tarvitsevat päihdeongelmaiset ovat enimmäkseen miehiä, paikkakunnillaan yleisesti tunnettuja, jotkut kovaäänisiä ja pahakielisiä, ehkä huonotapaisia ja suorasukaisia, pelottavan näköisiä tai oloisia, puheissaan ja joskus käytökseltään aggressiivisia ehkä vähän arvaamattomiakin, hoitoon ja hoitajiin ja erityisesti heihin itseensä kohdistuvaan holhoamiseen kielteisesti suhtautuvia, viinasta ja ryyppäämisestä ainakin paljon puhuvia - lyhyesti sanoen mummokotiin huonosti soveltuvia. Mutta vain osa palvelukotia tarvitsevista päihdeongelmaisista on edellä kuvatun kaltaisia. Suurin osa on kohtuullisesti raameihin mahtuvia, tavallisia ikäihmisiä: asiallisella ja kunnioittavalla suhtautumisella, sopivilla yhteisillä pelisäännöillä ja ikiteekkarin sielunmaiseman tuntemisella helpostikin lähestyttäviä ja hoidettavia. Useimmiten hoitopaikkaan sijoittamisen vaikeus johtuu työntekijöiden ennakkoasenteista, peloista ja uhkakuvista - ja niin asiakas todetaan hoitopaikkaan sopimattomaksi muita häiritsevän elämän vuoksi. Työryhmän näkemyksen mukaan helpoin ja halvin tie hoitaa suuri osa akuutista päihdeongelmaisten palvelukotipaikkatarpeesta on antaa tietoa ja koulutusta vanhuspalvelujen ja palveluasumisen henkilöstölle, luoda yhdessä palvelukotien kanssa muut ulkoiset edellytykset päihdeongelmaisten sisään ottamiselle ja taata jatkossa hyvä hoidon arviointi ja tavoiteasettelu sekä toimivat yhteistyö-, tuki- ja ohjausverkostot Tukiasumisesta palveluasumista uusia toimintamalleja vanhoille pohjille Imatralla, Joutsenossa ja Lappeenrannassa, kuten myös useissa muissa Etelä- Karjalan kunnissa on erilaisia päihteiden ongelmakäyttäjille tarkoitettuja asumispalveluja. Osa näistä on palvellut myös vaikeampihoitoisten henkilöiden sijoituspaikkoina asiakkaille yksilöllisesti räätälöidyin erillissopimuksin. Asumispalveluiden kohdalla hallinnollisen ongelman on muodostanut yksittäisten asuntojen kohdalla asumisen luonne; onko se normaalia vuokra-asumista vai järjestettyä ja ohjattua sosiaalipalvelua. Isompien asumisyksikköjen kohdalla ongelmana on, onko asuminen vain tietyllä tavalla tuettua täys- tai puolihoitoasumista vai onko se lain ja asetusten tarkoittamaa palveluasumistoimintaa. Rajankäynti on hankalaa ja selkeiden määritysten puutteessa yksittäistapauksi-

7 Sivu 7/12 na selviteltävää. Parhaillaan lääninhallituksen selvittelykohteena on kymmenen asiakkaan sijoituksesta vastaava Uukuniemen virkistyskeskus. Olemassa olevien ja mahdollisesti perustettavien asumispalveluyksikköjen eräänlaiset tasoluokitukset (asumisen/tuen puitteet, taso yms.) tulisi pystyä selkeästi sopimaan ja määrittämään. Useimmiten vaatimattomampikin hoivapaikka voittaa puistonpenkin alan miehen nukkumapaikkana. Työryhmän mielestä nyt toiminnassa olevat asumispalveluyksiköt pystyisivät tietyin kehittämistoimin ja lisäresurssein hoitamaan nykyistä hoidollisemmin ja tavoitteellisemmin ison osan vielä omatoimisesti selviytyvien päihdeongelmaisten henkilöiden palvelukotitarpeesta. Joukkoon tulisi mahtua myös alkoholin käyttöä tietyllä tasolla sallivia paikkoja. Niitä tarvitaan, mikäli ikääntyville päihdeongelmaisille halutaan turvata inhimillinen vanhuus ja mikäli päihdeongelman todellinen luonne halutaan ymmärtää. Tänä päivänä juoppo liian usein ulkoistetaan palveluista heti, jos ja kun juoppoutta ilmenee Päihdeongelmaisille omia palvelukoteja uusia palvelupisteitä vanhojen rinnalle Etelä-Karjalassa ei ole yhtään päihdeongelmaisille tarkoitettua vaativan hoitotason palvelukotia. Lähimmät paikat, jotka ottavat myös ulkokuntalaisia, löytyvät Kotkan alueelta. Pääkaupunkiseudulla on runsaasti eritasoisia päihde-ehtoisia palvelukoteja, mutta ne palvelevat vain omien kaupunkien asukkaita. Lappeenrannan kaupungin vuosien vanhuspoliittiseen ohjelmaan (Sosiaali- ja terveysviraston julkaisuja 2006:3) on sisällytetty ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon kehittämissuunnitelmaan seudullisen palvelukodin perustaminen ikääntyneille erityisryhmille vuosina Suunnitelman maininta vastaa työryhmän käsityksiä erityisesti päihdeongelmaisten palvelukotitarpeesta ja sen hoitamisesta, mutta on määrällisesti riittämätön ja ajoitukseltaan huonosti kiireelliseen hoidon tarpeeseen vastaava. Työryhmän mielestä hanke pitäisi toteuttaa mahdollisimman pikaisesti viimeistään jo vuoden 2008 alusta. Työryhmä pitää parhaana päihdeongelmaisten tehostetun palveluasumisen järjestämisvaihtoehtona toimintaan soveltuvien tilojen osoittamista, kunnostamista ja varustamista kaupunkien/jonkun kaupungin toimesta sekä yhteisen tarjouskilpailun järjestämistä palvelun tuottajan löytämiseksi. Palvelukotiyksikön sijaintipaikka voi olla myös joku muu alueen kunta. Kaikissa tapauksissa palvelukodin sijaintikunnan ja sitä käyttävien kuntien tulee yhteisesti selvittää KHO:n kunnassa asumista ja toimeentulotuen myöntämisvelvoitetta koskevien päätösten merkitys ja soveltaminen (KHO: Toimeentulotuki - Järjestämisvastuussa oleva kunta - Asuminen palvelukodissa Terveydenhuoltomenot - vuosikirjat/2006/ ). Jokainen ihminen on hoidon arvoinen

8 / 20 Asiakkaan nimi Sotu Päiväys PÄIHDEASIAKKAAN TUKITOIMIEN TARVEKARTOITUS LIITE 1 Hoitaja täyttää tämän lomakkeen yhdessä asiakkaan kanssa häntä haastatellen. Pyritään esittämään asiakkaalle suoria kysymyksiä ja kuvataan asiat mahdollisimman konkreettisesti. 1. LYHYT PÄIHDEHISTORIA (Milloin päihdekäyttö alkanut, hoidot?) 2. PÄIHDEKÄYTTÖ- JA KÄYTTÄYTYMINEN (Päihteiden laatu, määrä, tiheys, ryyppyputket, miten katkaisu onnistuu, tuletko toimeen ilman päihteitä) Miten hankkii päihteet, työntekijän käsitys lähteistä Käyttäytyminen humalassa: onko väkivaltainen, äänekäs, mitkä toiminnot häviävät humalassa Väkivaltakäyttäytyminen humalassa: toisia kohtaan, onko itse ollut uhrina, putkareissut, läheisväkivalta, onko lähestymiskieltoa Juoko yksin vai porukassa, kokoontuuko ryyppyporukkaa asuntoon, pystyykö poistamaan häiritsevät vieraat Tupakointi: Tupakoiko sisätiloissa, miten toimii "tupakan tuskassa", kääriikö sätkää

9 3. MUUT HOITOA VAATIVAT SAIRAUDET JA OIREET Sairauden nimi, milloin todettu, hoito, osaako hakea apua sairauteen, tietääkö mitä hoitamattomuudesta seuraa, huomaako sairauden huononemisen merkit, miten pitää yhteyttä hoitavaan tahoon, mitä voi tehdä ennen kuin tilanne huononee Lääkehoito, mitä lääkkeitä, annostus, tietääkö miksi mitäkin lääkettä käyttää, miten ottaa lääkkeet, kuka on hoitava lääkärisi, miten uusii reseptit. 4. TOIMINTAKYKY Osaako huolehtia henkilökohtaisesta hygieniasta, pesulla käymisestä, pukeutumisesta, miten huolehtii pyykinpesun, siivoaako itse, viekö roskat, liikuntakyky, syöminen. Tarvittaessa katso "Ra-Va hoitoisuusluokitus". 5. ARKIELÄMÄN TAIDOT Miten hoitaa kauppa-, pankki- ja virastoasiat, pystyykö liikkumaan kodin ulkopuolella, harrastukset, päiväohjelma, vrk-rytmi, jääkö asiat hoitamatta juomisen aikana Edunvalvoja/tukihenkilö: Toimeentulo: Velat: Hoitotuki:

10 6. IHMISSUHDE- JA SOSIAALISET TAIDOT Ketä omaisia ja ystäviä, miten pitää heihin yhteyttä, kykeneekö olemaan yksin, miten selviytyy ryhmässä/yhteisössä, kykeneekö tekemään ja pitämään sopimuksia, kykeneekö pitämään sovitut ajat, keiden viranomaisten kanssa tulee toimeen ja keihin luottaa. Työntekijän arvio. 7. YHTEISTYÖTAHOT Terveydenhuolto, sosiaalitoimisto, poliisi, asuntotyöntekijä, omaiset, ystävät, AA, seurakunta, muut. 8. SEURAAVA TARKISTUS LIITTEET:

11 LIITE 2 PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUJEN ERILAISIA JA TARPEELLISIA TASOJA PERUSTASON ASUMISPALVELUT 1. Vastaanottoasunnot ja yksiköt: esimerkiksi hätämajoitustilat, ensisuojat, yömajat tilapäiseen ja äkilliseen majoitustarpeeseen valvottuja yksikköjä, ei välttämättä ammatillisia ei välttämättä 24 h toimivia tilanneselvittely, ohjaus varsinaisiin asumis- ja hoitopalveluihin erilaiset ja tasoiset ratkaisut mahdollisia (lattiamajoitusta ym.) paikalliset 2. Tukiasunnot ja asuntoyksiköt tuetut, ohjatut ja valvotut asunnot tai yksiköt (max. 6-8 hengelle) asumismaksun lisäksi tukimaksu ohjaajan palkkaamiseksi (1:8-malli) pitkäaikaiseen ja pysyväänkin asumiseen päihteiden käytössä haittakontrolli, tarvittaessa hoitoon ohjaus ammatillinen myös ei-ammatilliset mahdollisia (mm. järjestöjen vapaaehtoistyö) tavoitteena seudulliset yksiköt ( erikoistumismahdollisuus ) ilman kotikuntamuutosta 3. Hoitosuhdeasunnot esimerkiksi puolimatkan- ja jatkohoitokodit, yleensä hoitosuhteeseen sidotut asunnot väljästi ulkopuolelta valvotut tai virka-aikaohjatut tavoitteellisesti kuntoutumiseen tähtääviä ammatilliset, yleensä tuki-/hoitomaksulliset seudulliset myös valtakunnalliset ei kotikuntamuutosta 4. Hoito- ja kuntoutuskodit esimerkiksi Pulsan hoitokoti, KAN-kodit, mielenterveyspalvelujen kuntoutuskodit yleensä ammatilliset - täydennettynä kokemustyöläisillä ei välttämättä 24 h henkilökuntaa hoitomaksulliset yleensä määräaikaiset, kuntoutumiseen ja itsenäiseen asumiseen tähtäävät valtakunnalliset ei kotikuntamuutosta PALVELUASUMISYKSIKÖT 1. Palvelukodit/palveluasumisyksiköt esimerkiksi Pulsan hoitokoti ja Saimaanharjun palvelukoti lähes itsenäisesti toimeen tuleville ammatilliset (ohjaajat, päihdetyöntekijät), ei välttämättä 24 h täysi- tai osaylläpito ja -palvelut pyrkimys päihteettömyyteen/alkoholinkäytön kontrolli paikalliset tai seudulliset hintatasoarvio euroa/vrk

12 2. Tehostetun asumisen palvelukodit esimerkiksi Tapiokoti Ylämaalla päivittäistä apua ja valvontaa tarvitseville kuntouttava työote moniammatilliset, 24 h täysi ylläpito ja palvelut päihteettömät, tarvittaessa hoitoon ohjaus seudulliset hintatasoarvio euroa/vrk 3. Päihdehuollon palvelukodit esimerkiksi Alppituvat pääkaupunkiseudulla itsenäisesti toimeentuleville, valvontaa tarvitseville alkoholinkäytön sallivat/ ohjaava ote, tarvittaessa hoitoon ohjaus moniammatilliset, hyvin miehitetyt, vartijaresurssit, 24 h täysi- tai osaylläpito ja -palvelut seudulliset tai maakunnalliset hintatasoarvio euroa/vrk 4. Päihdeongelmaisten dementiakodit esimerkiksi Laajakoskikoti Kotkassa jatkuvaa apua ja seurantaa tarvitseville alkoholidementikoille täysi ylläpito ja palvelut moniammatilliset, 24 h päihteettömät maakunnalliset tai valtakunnalliset hintatasoarvio euroa/vrk

IKÄÄNTYNEIDEN PÄIHDEONGELMAISTEN PALVELUKOTISELVITYS ETELÄ - KARJALASSA

IKÄÄNTYNEIDEN PÄIHDEONGELMAISTEN PALVELUKOTISELVITYS ETELÄ - KARJALASSA IKÄÄNTYNEIDEN PÄIHDEONGELMAISTEN PALVELUKOTISELVITYS ETELÄ - KARJALASSA SIRPA HIRVONEN 2007 2 SISÄLTÖ 1 IKÄÄNTYVIEN PÄIHDEONGELMAISTEN PALVELUKOTISELVITYS ETELÄ- KARJALASSA... 3 2 KUNTIEN VANHUSTEN ASUMISPALVELUISTA

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen SAS-toiminnat aikuisten vastuualueen sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Liian päihdeongelmainen mielenterveyspalveluihin tai liian sairas

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki

Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki VAT-verkosto 6.9.2017, Oulu Palveluesimies Katja Karppinen Oulun kaupunki, päihdeasumispalvelut Kenttätien palvelukeskus Kenttätien palvelukeskuksessa

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA:

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavia asumispalveluja koskeva kyselytutkimus toteutettiin kolmen maakunnan alueella 2007 2008, Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Pohjanmaa-hankeen yhteistyönä

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Mitä päihdetapauslaskenta kertoo muutoksesta?

Mitä päihdetapauslaskenta kertoo muutoksesta? Mitä päihdetapauslaskenta kertoo muutoksesta? Päihde- ja mielenterveystyön kehittäjien verkoston tapaaminen 8.11.2013 14.11.2013 1 Päihdetapauslaskenta Päihdetapauslaskennalla kerätään tietoja kaikissa

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa Anna-Maija Josefsson 19.9.2011 Tukiasumisen muotoja Tukiasuminen Tukiasuminen tapahtuu tavallisessa asuntokannassa sijaitsevissa asunnoissa. Asukkaat

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Sirpa Tuomela-Jaskari päihdepalvelujen suunnittelija, YTM Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA Puh. 83 277 Email: sirpa.tuomela-jaskari@seamk.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Auroran palveluasunnoista luopuminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Auroran palveluasunnoista luopuminen 28.02.2017 Sivu 1 / 1 896/2017 05.17.01 21 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Auroran palveluasunnoista luopuminen Valmistelijat / lisätiedot: Eija-Inkeri Kailassuo, puh. 050 514 5076 Sanna Svahn, puh.

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. essipalvelut.fi

YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. essipalvelut.fi Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Oy YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Oy on moniammatillisia sijaishuollon palveluja tuottava yritys,

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011

Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011 Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011 T A M P E R E E N K A U P U N K I Ohjaus palvelujen tuottamiseen ja rakentamiseen Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisyksikköihin liittyvien tukiasuntojen

Kehitysvammaisten asumisyksikköihin liittyvien tukiasuntojen HELSINGIN KAUPUNKI Kehitysvammaisten asumisyksikköihin liittyvien tukiasuntojen tarvekuvaus ASU -hanke Diaarinumero HEL 2016-010089 HELSINGIN KAUPUNKI TILAHALLINTO TARVEKUVAUS Kehitysvammaisten tukias.

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten toteutuminen Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Esa Nordling PsT,kehittämisp mispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Kunta Nettokustannukset /asukas Muutos % 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-2004 Imatra

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen asiakasohjaus Tampereella

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen asiakasohjaus Tampereella Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen asiakasohjaus Tampereella T A M P E R E E N K A U P U N K I Kriisiasuminen Tampereella Kriisiasumispalvelut ovat yhteisiä kaikille asunnottomille tuen tarpeen

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toimeenpanosuunnitelma

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toimeenpanosuunnitelma Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toimeenpanosuunnitelma Tausta Kh hyväksyi valtion ja Espoon kaupungin välisen aiesopimuksen 2012-2015 pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi 18.6.2012.

Lisätiedot

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito Kouvolan Asumispalvelut Kotihoito ja vanhuspalvelut - Hoivakotihoito - Palveluasuminen - Tehostettu palveluasuminen - Vanhainkotihoito Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden

Lisätiedot

Asumisen tukea tarvitsevat asiakkaat SAP-työparin näkökulma Päivi Jouttimäki, asiantuntija, Aikuisten sosiaalipalvelut

Asumisen tukea tarvitsevat asiakkaat SAP-työparin näkökulma Päivi Jouttimäki, asiantuntija, Aikuisten sosiaalipalvelut Asumisen tukea tarvitsevat asiakkaat SAP-työparin näkökulma 10.11.2017 Päivi Jouttimäki, asiantuntija, Aikuisten sosiaalipalvelut Esityksen sisältö Tuettua asumista hakevien asiakkaiden toimintakyky (käytäntötutkimus)

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä 17.10.2012 Tuula Tiainen Rakennetun ympäristön osasto tuula.tiainen@ymparisto.fi Erityisryhmät ja asuminen

Lisätiedot

12.11.2008 Kristiina Hautakangas Medivire Hoiva Oy

12.11.2008 Kristiina Hautakangas Medivire Hoiva Oy Ikääntyneiden asuminen ja arki 12.11.2008 Kristiina Hautakangas Medivire Hoiva Oy Hilma mummon unelma On mukavaa, kun heräsin aamulla omassa kauniissa huoneessa, ei tullut kiire ja söin rauhassa hyvän

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutuksen asumispalvelut. 13.09.2012 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 3

Mielenterveyskuntoutuksen asumispalvelut. 13.09.2012 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 3 Mielenterveyskuntoutuksen asumispalvelut 13.09.2012 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 3 2(7) SISÄLLYS 1. Johdanto...... 3 2 Kunnan omat asumispalvelut........3 3. Kaupungin ostamat asumispalvelut......6

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015. Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015. Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015 Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05.2015 46 Joensuun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alue järjestää

Lisätiedot

Asumispalvelut SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Asumispalvelut SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Asumispalvelut SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Tervetuloa tutustumaan asumispalveluihimme! SOTEsi järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan alueilla.

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

TUETUN ASUMISEN TYÖKOKOUS

TUETUN ASUMISEN TYÖKOKOUS TUETUN ASUMISEN TYÖKOKOUS Asumissuunnitelmat osana tuettua asumista ja asiakasasiakirjojen arkistointi Jyväskylä 28.3.2014 A Leinonen KAKSI NÄKÖKULMAA Tarjotaanko edullista vuokra-asumista, johon liittyy

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Joensuun kaupunki, KH omistajaohjausjaosto, Kaupunginhallitus

Joensuun kaupunki, KH omistajaohjausjaosto, Kaupunginhallitus Joensuun kaupunki, KH omistajaohjausjaosto, Kaupunginhallitus Ilkka Pirskanen 5.6.2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Osavuosikatsaus Paljon on jo tehty ja toimintaa kehitetty,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Tulevaisuuden senioriasuminen Tampereella - Omassa kodissa palveluiden turvin 14.12.2005 Markku Riihimäki TULEVAISUUDEN SENIORIASUMINEN - Omassa kodissa asumisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Palotutkimuksen päivät 2015, Espoo Tarja Ojala, DI, KM, tutkija Palotutkimuksen

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

RAPORTTI PÄIHDEPSYKIATRISTEN PALVELUJEN JÄR- JESTÄMISESTÄ PPS-HANKKEEN KUNNISSA. Sosionomiopiskelija Sirpa Hirvonen

RAPORTTI PÄIHDEPSYKIATRISTEN PALVELUJEN JÄR- JESTÄMISESTÄ PPS-HANKKEEN KUNNISSA. Sosionomiopiskelija Sirpa Hirvonen RAPORTTI PÄIHDEPSYKIATRISTEN PALVELUJEN JÄR- JESTÄMISESTÄ PPS-HANKKEEN KUNNISSA Sosionomiopiskelija Sirpa Hirvonen PÄIHDEPALVELUJEN SEUDULLINEN KEHITTÄMINEN PPS - HANKE 2005-2007 Päihdepalvelujen seudullinen

Lisätiedot

Päihdepalvelut. Kuntouttavat asumispalvelut

Päihdepalvelut. Kuntouttavat asumispalvelut Päihdepalvelut Kuntouttavat asumispalvelut KUNTOUTTAVAT ASUMISPALVELUT Kuntouttavat asumispalvelut tuottavat asumispalveluja täysi-ikäisille asunnottomille vantaalaisille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.

Lisätiedot

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory ESPOON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN JA AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN LAITOS-JA ASUMISPALVELUIDEN VALVONTARAPORTTI 2015 Mtp jory 23.2.2016, Aikuisten sosiaalipalvelujen jory 23.3.2016

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki Hakemus palveluasumis- ja hoitoyksikköihin (päiv. 17.12.2014)

Kokemäen kaupunki Hakemus palveluasumis- ja hoitoyksikköihin (päiv. 17.12.2014) Kokemäen kaupunki Hakemus palveluasumis- ja hoitoyksikköihin (päiv. 17.12.2014) Kokemäen kaupungin alueella olevat kaupungin omat laitoshoidon ja palveluasumisyksiköt sijaitsevat Henrikinhovissa, joista

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Olavi Kaukonen Espoo 17.10.2014

Olavi Kaukonen Espoo 17.10.2014 Olavi Kaukonen Espoo 17.10.2014 Alkoholin kulutus (100 % alkoholilitroina) henkeä kohti (THL) Toteutetun alkoholipolitiikan merkitys Vuoden -68 alkoholilain lähtökohta perustui virheelliseen näkemykseen

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Kotipalvelujen näkökulma vanhuksen alkoholiongelmiin

Kotipalvelujen näkökulma vanhuksen alkoholiongelmiin Kotipalvelujen näkökulma vanhuksen alkoholiongelmiin Christoffer Tigerstedt A-klinikkasäätiön päihdetiedotusseminaari 9.6.2016 Balderin sali 13.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Juomiskulttuurissa meneillään

Lisätiedot

ASUMISPALVELUJEN KOKONAISUUDEN HALLINTA KUNNASSA, ESIMEKKINÄ JOENSUUN KAUPUNKI

ASUMISPALVELUJEN KOKONAISUUDEN HALLINTA KUNNASSA, ESIMEKKINÄ JOENSUUN KAUPUNKI ASUMISPALVELUJEN OONAISUUDEN HALLINTA UNNASSA, ESIMEINÄ JOENSUUN AUPUNI untamarkkinat 9.9.2015. Asumispalvelujen vaihtoehtoja Annamari Savela kehittämispäällikkö Joensuun kaupunki sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Lisätiedot

Partalanmäen tehostetun. palveluasumisen yksikkö. sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Partalanmäen tehostetun. palveluasumisen yksikkö. sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Partalanmäen tehostetun palveluasumisen yksikkö sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Tehostettu Palvelukoti on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat paljon ympärivuorokautista hoivaa. Asiakkaat valitaan

Lisätiedot

KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI

KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI TIKKURILAN SOSIAALIASEMA OMAT OVET VERKOSTOKOKOUS 16.5.2011 Marjatta Parviainen 17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 1 A. KOTIKATKO

Lisätiedot

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke 14.2.2013 Kristiina Hyytiälä, projektipäällikkö Mari Peltomaa, projektisuunnittelija Pätevän tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Palveluvaliokunta 20.6.2017 21.6.2017 Raija Inkala 1 Talouden toteuma: toukokuu 2017 (5kk) KOKO IKÄHOIVAN KOKONAISUUS/SISÄISET JA

Lisätiedot

Asunto ensin -periaate

Asunto ensin -periaate Asunto ensin -periaate kotouttamisen ja integraation lähtökohtana? Marko Kettunen Maahanmuuttajat metropolissa seminaari 19.8.2010 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 120

Espoon kaupunki Pöytäkirja 120 11.12.2013 Sivu 1 / 1 5214/02.05.00/2013 120 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmaksujen tarkistaminen (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Eija-Inkeri Kailassuo, puh. 050 514 5076 Kati Gustafsson,

Lisätiedot

Oulun kaupungin päihdepalvelut. Liisa Ikni

Oulun kaupungin päihdepalvelut. Liisa Ikni Oulun kaupungin päihdepalvelut Liisa Ikni Ehkäisevä päihdetyö Neuvontaa, tukea, tietoa, teemaviikkoja, kampanjoita, kursseja ja ryhmiä Taitolaji ryhmä alkoholinkäytöstään huolestuneille Tupakasta luopumisryhmä

Lisätiedot

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20.

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20. Hakijan tiedot Sukunimi Henkilötunnus Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20 Etunimet Kotikunta Kotiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton naimisissa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, aikuisten ja työikäisten palvelut Rovaniemen kaupunki AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUALUE Tehtäväalueen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö

Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Tampereen A-kilta ry:n 22 asunnon asumisyksikkö pitkäaikaisasunnottomille päihde- tai/ja mielenterveysongelmaisille henkilöille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Kaupunginhallitus 13.01.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Kaupunginhallitus 13.01.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 13.01.2014 Sivu 1 / 1 5214/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 120 11.12.2013 7 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmaksujen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eija-Inkeri

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Palaveri on hyvä pitää 1-2 viikkoa ennen suunniteltua siirtymistä.

Palaveri on hyvä pitää 1-2 viikkoa ennen suunniteltua siirtymistä. Siirtymäpalaveri Päihdeongelmaisen asiakkaan siirtyminen palvelusta toiseen sisältää aina riskejä. Monia riskejä voidaan kuitenkin pienentää hyvällä valmistautumisella. Siirtymisessä tulisi noudattaa ns.

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Erityisasiantuntija Virva Juurikkala Helsinki 1 Sosiaalipäivystys Sosiaalipäivystyksestä sekä välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Tiedosta hyvinvointia 1 Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Hankkeista kansalliseksi suunnitelmaksi Tiedosta hyvinvointia 2 Taustaa 106 kansanedustajan toimenpidealoite keväällä 2005 Kansallinen mielenterveysohjelma

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot