Jokainen ihminen on hoidon arvoinen,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jokainen ihminen on hoidon arvoinen,"

Transkriptio

1 Lappeenrannan sosiaali- ja terveystoimi Imatran sosiaali- ja terveystoimi Joutsenon sosiaali- ja terveyspalvelut Jokainen ihminen on hoidon arvoinen, PÄIHDEONGELMAISTEN PALVELUKOTIPAIKKOJEN JÄRJESTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET

2 Sivu 2/12 SISÄLTÖ: 1 Päihdeongelmaisten palvelukotipaikkojen järjestämistä selvittäneen työryhmän ehdotukset Työryhmän toimeksianto ja työskentely 3 Työryhmän ehdotukset Palvelukodeista monimuotoisia Tukiasumisesta palveluasumista Päihdeongelmaisille omia palvelukoteja 5 2. Ehdotusten taustoja ja perusteluja 5 LIITTEET: 2.1 Palvelukodeista monimuotoisia uusia työkaluja työntekijöille Tukiasumisesta palveluasumista uusia toimintamalleja vanhoille pohjille Päihdeongelmaisille palvelukoteja uusia palvelupisteitä vanhojen rinnalle 7 1. Työryhmän ehdotus päihdepotilaan tukitoimien tarvekartoitukseen 2. Työryhmän luonnos päihdeongelmaisten asumispalvelujen tasoluokitukseksi

3 Sivu 3/12 1. PÄIHDEONGELMAISTEN PALVELUKOTIPAIKKOJEN JÄRJESTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET 1.1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely Lappeenrannan, Imatran ja Joutsenon sosiaali- ja terveystoimen johdon yhteistyökokouksissa käsiteltiin syksyn 2005 aikana ikääntyneiden päihdeongelmaisten palvelukotikysymyksiä. Kokouksessa Joutsenossa sovittiin, että Lappeenrannan hallinnoiman PPS-hankkeen (päihdepalvelujen seudullinen kehittäminen) asumispalvelutyöryhmä selvittää päihdeongelmaisten palvelukotipaikkojen tarvetta ja alueellisen yhteistyön mahdollisuuksia sekä tekee toimenpide-ehdotukset palvelukotikysymyksen ratkaisemiseksi. Sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy:n toimitusjohtaja Tarja Myllärisen johtama kehittämistyöryhmä kutsui palvelukotikysymystä selvittämään seuraavat henkilöt: kokoonkutsujaksi päihdehuollonjohtaja Markku Aumakallion Lappeenrannasta sekä jäseniksi mielenterveyspalvelujen kotiutussairaanhoitaja Riitta Tammisen Lappeenrannasta, sosiaalityöntekijä Kari Tikan ja psykiatrian yksikön ylilääkäri Leena Korhosen Joutsenosta sekä vanhuspalvelujohtaja Eija Riepon ja Päihdeklinikan vastaava sosiaaliterapeutti Sirpa Roslakan Imatralta. Työryhmä mm.: Selvitti Lappeenrannan, Imatran ja Joutsenon kaupunkien kohdalta sellaisten henkilöiden lukumäärätietoja, jotka ikänsä, terveydentilansa ja/tai päihteiden käyttönsä vuoksi eivät selviydy itsenäisessä tai tuetussa asumisessa, vaan toistuvasti ovat sairaala- tai muun vaativan laitoshoidon tarpeessa Tiedusteli Etelä-Karjalan alueella toimivien palvelukotien halukkuuden ja mahdollisuudet ottaa vastaan haasteellisesti käyttäytyviä (esim.: akuutti päihdekäyttö, aggressiivisuus tai muutoin häiritsevä elämäntapa tai käyttäytyminen) ja vaativahoitoisia päihteiden ongelmakäyttäjiä (esim.: jatkuvaa valvontaa tarvitsevat, kielteisesti hoitoon suhtautuvat, dementoituneet) Tutustui erilaisten palvelukotien arkitodellisuuteen ja työkäytäntöihin mm. Joutsenossa, Lappeenrannassa ja Savitaipaleella sekä päihdeongelmaisille tarkoitettujen palvelukotien toimintaan Kotkassa ja pääkaupunkiseudulla Kartoitti, selvitti ja myös tutustui mahdollisiin toimitilavaihtoehtoihin päihdeongelmaisten palvelukodin perustamiseksi Etelä-Karjalan alueelle (mm. Rauhan ja Tiurun tilat, ent. hoivakodin rakennus Lappeenrannassa sekä muutamia kiinteistöjä naapurikunnissa) Laati Päihdepotilaan tukitoimien tarvekartoitus-lomakkeen helpottamaan oikean hoitopaikan valintaa ja asiakkaan sijoitusta Selvitti päihdehuollon asumispalveluiden erilaisia tarpeita ja tasoja, asumisen ja hoidon erityisyyttä ja tavoitteita, laatu- ja sijoituskriteerejä sekä listasi tarpeellisiksi arvioimiensa asumisen ja hoidon/palvelukotien taso- ja palveluluokituksia Haastatteli sosiaali- ja terveydenhuollon eri alojen toimijoita, jotka työssään kohtaavat päihdeongelmaisia ja/tai vastaavat mm. palveluasumista tarvitsevien henkilöiden hoidontarpeen arvioinnista, selvittämisestä sekä sijoituksista.

4 Sivu 4/12 Keskusteli keinoista ja listasi joitain toimintamalleja päihdeongelmaisten palvelukotitarpeen tyydyttämiseen ja myös kasvun rajaamiseen Työryhmän ehdotukset Päihdeongelmaisten palvelukotipaikkojen järjestämistä selvittänyt työryhmä esittää seuraavaa: Palvelukodeista monimuotoisia Päihdeongelmaisille tarkoitettuja palvelukotipaikkoja tulee varata nykyisistä palvelurakenteista toimintoja kehittämällä, muuttamalla tai laajentamalla: Työryhmän käsityksen mukaan useat palvelukodit ovat valmiita harkitsemaan, yhdessä kuntien kanssa asiaa selvitellen, toimintojensa kehittämistä vastaamaan myös päihteiden ongelmakäyttäjien palvelukotihoidon tarpeita. Kaupunkien/alueen kuntien tulee yhdessä tehdä (esimerkiksi opiskelijatyönä) tarkennettu ja yksilöity selvitys palvelukotien kiinnostuksesta, mahdollisuuksista, edellytyksistä ja kehittämistarpeista hoitaa myös päihteiden ongelmakäyttäjiä. Suunnitellaan ja järjestetään erityistä päihdetyön osaamista lisäävää koulutusta ja kerätään ikääntyneiden päihdetyöhön kohdennettua tietomateriaalia vanhuspalvelujen, kotihoidon ja myös päihdehuollon henkilökunnalle (EKAMK, PPS-hanke, Liika on liikaa-hanke). Luodaan toimivat yhteistyömallit ja työkäytännöt, hoidontarpeen arviointikriteerit sekä työntekijöiden tuki- ja konsultaatioverkostot (PPS-hanke) Tukiasumisesta palveluasumista On selvitettävä nykyisten, päihdeongelmaisille erilaisia asumispalveluja järjestävien tahojen ja yksikköjen mahdollisuudet kehittää toimintojaan vaativamman hoidon suuntaan: Työryhmän selvityksen mukaan kunnat tekevät palvelukotityyppisiä sopimuksia päihteiden ongelmakäyttäjien asumisen ja hoidon järjestämiseksi muidenkin kuin varsinaisten palvelukotien kanssa On selvitettävä em. yksikköjen käytössä olevien tilojen soveltuvuus, henkilöstön riittävyys ja osaaminen, taloudelliset edellytykset ja muut vaikuttavat seikat varsinaiseen päihdepalvelujen laatusuositusten mukaiseen tuettuun asumis- ja palvelukotitoimintaan (sijaintikunnat). Erilaiset asumispalvelut tulee luokitella tarvelähtöisesti huomioiden em. selvityksen mukaiset mahdollisuudet ja edellytykset. Työryhmä luonnosteli jatkotyöstämisen pohjaksi tarvelähtöisen päihdeongelmaisten asumisyksikköja palvelukotiluokituksen (liitteenä).

5 Sivu 5/ Päihdeongelmaisille omia palvelukoteja Kaupunkien tulee järjestää yksin, yhdessä tai ostopalveluna tehostetun palveluasumisen paikkoja päihteiden ongelmakäyttäjille huomioiden eritasoiset palvelutarpeet ja vaatimukset (mm.: avoin/suljettu, raitis/käytön salliva): Työryhmän mielestä kaupunkien tulisi pikaisesti löytää ja osoittaa ko. tarkoitukseen sopiva ja kunnostettu toimitila ja järjestää yhdessä tarjouspyyntökilpailu tehostetun palveluasumisen järjestämisestä päihteiden ongelmakäyttäjille. Hoidollisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toimivan sekä kiireelliseen palvelutarpeeseen vastaavan palvelukodin koko olisi työryhmän mielestä hoitopaikkaa. Työryhmän käsityksen mukaan edellä kuvatut tehtävät ovat niin vaativia, että toteutuakseen ne edellyttävät erityisen selvityshenkilön palkkaamista tai siirtämistä näitä ja mahdollisesti myös muita asunnottomuuden vähentämiseen tähtääviä tehtäviä hoitamaan. Kannattanee selvittää myös mahdollisuudet hankerahoituksen saamiseen. 2. Ehdotusten taustoja ja perusteluja Suurten ikäluokkien eläköityminen, märän sukupolven ikääntyminen, alkoholiveron alennus, tuontirajoitusten poistaminen, kulttuuriset ja asenteelliset muutokset, palvelurakenteen rajallisuudet, päihdeosaamisen puutteet, - pystyykö palvelujärjestelmämme vastaamaan ikääntyvien lisääntyviin päihdelähtöisiin palvelutarpeisiin, perustarpeisiin, hoidon ja hoivan tarpeisiin, Imatran, Joutsenon ja Lappeenrannan kaupunkien sosiaali- ja terveystoimen vanhusten, pitkäaikaissairaiden ja päihdeongelmaisten hoito- ja kuntoutustyöstä vastaavat ovat yhdessä todenneet, että erityisen ongelmallisen ryhmän muodostavat - jatkuvasti kasvavassa määrin ympärivuorokautista tukea, hoitoa ja valvontaa tarvitsevat päihteiden ongelmakäyttäjät. Päihdeongelmaisille soveltuvien hoitopaikkojen puute on aiheuttanut epätarkoituksenmukaista ja kallista palveluiden käyttöä. Potilaiden kotiuttamis- ja sijoittamistoimista vastaavat ovat joutuneet toteamaan, että päihdeongelmaisten sijoittaminen erityisesti palvelukotijärjestelmään ei juurikaan ole mahdollista eikä päihdeongelmaisille tarkoitettuja palvelukotipaikkoja ole läheskään riittävässä määrin ei Etelä-Karjalassa eikä koko maassakaan. Päihteiden ongelmakäyttäjille tarkoitettuja tehostetun palveluasumisen paikkoja ei Etelä-Karjalassa ole lainkaan. Yli 50- ja 60-vuotiaiden osuus päihdepalveluiden asiakkaista kasvaa vuosittain. Esimerkiksi Lappeenrannan A-klinikan asiakkaista v yli 60-vuotiaita oli 4 % ja vuonna 2005 jo 10 %, vuotiaita vastaavasti v % ja viime vuonna 25 %. Arvion mukaan v yli 60-vuotiaita asiakaskunnasta tulee olemaan noin 20 % ja vuonna 2015 jo yli 25, mahdollisesti lähes 30 %. Päihdelähtöisten palvelukotisijoitusten määrä Imatralla, Joutsenossa ja Lappeenrannassa on yli kaksinkertaistunut 2000-luvulla.

6 Sivu 6/12 Työryhmän tekemien kyselyjen ja selvitysten mukaan eritasoista palvelukotiasumista tarvitsevia on vuositasolla laskien, nyt jo palvelukodeissa olevien lisäksi, Imatralla 10, Joutsenossa 5 ja Lappeenrannassa 20. Näistä vaativan tason hoitopaikkaa tarvitsee arviolta kolmannes eli noin henkilöä. Työryhmä teki esimerkkilaskelman yhden asunnottoman henkilön aiheuttamista kustannuksista tammi-toukokuulta Erilaiset yhteiskunnalle koituneet kulut olivat yhteensä n euroa 100 euroa vuorokaudessa. Summa vastaa keskimääräistä tehostetun palveluasumisen kustannusta Palvelukodeista monimuotoisia uusia työkaluja työn tekijöille Etelä-Karjalassa on suhteellisen runsas ja monimuotoinenkin palvelukotiverkosto, joka kuitenkin lähtökohdiltaan palvelee ja on mitoitettu vanhusväestölle ja osin mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille. Toiminta-ajatuksissaan päihdeongelmaisille palveluja tarjoavia paikkoja on vain muutama - hoitopaikkamäärän jäädessä noin 20-30:een arviointitavasta riippuen. Palvelukotipaikkoja tarvitsevat päihdeongelmaiset ovat enimmäkseen miehiä, paikkakunnillaan yleisesti tunnettuja, jotkut kovaäänisiä ja pahakielisiä, ehkä huonotapaisia ja suorasukaisia, pelottavan näköisiä tai oloisia, puheissaan ja joskus käytökseltään aggressiivisia ehkä vähän arvaamattomiakin, hoitoon ja hoitajiin ja erityisesti heihin itseensä kohdistuvaan holhoamiseen kielteisesti suhtautuvia, viinasta ja ryyppäämisestä ainakin paljon puhuvia - lyhyesti sanoen mummokotiin huonosti soveltuvia. Mutta vain osa palvelukotia tarvitsevista päihdeongelmaisista on edellä kuvatun kaltaisia. Suurin osa on kohtuullisesti raameihin mahtuvia, tavallisia ikäihmisiä: asiallisella ja kunnioittavalla suhtautumisella, sopivilla yhteisillä pelisäännöillä ja ikiteekkarin sielunmaiseman tuntemisella helpostikin lähestyttäviä ja hoidettavia. Useimmiten hoitopaikkaan sijoittamisen vaikeus johtuu työntekijöiden ennakkoasenteista, peloista ja uhkakuvista - ja niin asiakas todetaan hoitopaikkaan sopimattomaksi muita häiritsevän elämän vuoksi. Työryhmän näkemyksen mukaan helpoin ja halvin tie hoitaa suuri osa akuutista päihdeongelmaisten palvelukotipaikkatarpeesta on antaa tietoa ja koulutusta vanhuspalvelujen ja palveluasumisen henkilöstölle, luoda yhdessä palvelukotien kanssa muut ulkoiset edellytykset päihdeongelmaisten sisään ottamiselle ja taata jatkossa hyvä hoidon arviointi ja tavoiteasettelu sekä toimivat yhteistyö-, tuki- ja ohjausverkostot Tukiasumisesta palveluasumista uusia toimintamalleja vanhoille pohjille Imatralla, Joutsenossa ja Lappeenrannassa, kuten myös useissa muissa Etelä- Karjalan kunnissa on erilaisia päihteiden ongelmakäyttäjille tarkoitettuja asumispalveluja. Osa näistä on palvellut myös vaikeampihoitoisten henkilöiden sijoituspaikkoina asiakkaille yksilöllisesti räätälöidyin erillissopimuksin. Asumispalveluiden kohdalla hallinnollisen ongelman on muodostanut yksittäisten asuntojen kohdalla asumisen luonne; onko se normaalia vuokra-asumista vai järjestettyä ja ohjattua sosiaalipalvelua. Isompien asumisyksikköjen kohdalla ongelmana on, onko asuminen vain tietyllä tavalla tuettua täys- tai puolihoitoasumista vai onko se lain ja asetusten tarkoittamaa palveluasumistoimintaa. Rajankäynti on hankalaa ja selkeiden määritysten puutteessa yksittäistapauksi-

7 Sivu 7/12 na selviteltävää. Parhaillaan lääninhallituksen selvittelykohteena on kymmenen asiakkaan sijoituksesta vastaava Uukuniemen virkistyskeskus. Olemassa olevien ja mahdollisesti perustettavien asumispalveluyksikköjen eräänlaiset tasoluokitukset (asumisen/tuen puitteet, taso yms.) tulisi pystyä selkeästi sopimaan ja määrittämään. Useimmiten vaatimattomampikin hoivapaikka voittaa puistonpenkin alan miehen nukkumapaikkana. Työryhmän mielestä nyt toiminnassa olevat asumispalveluyksiköt pystyisivät tietyin kehittämistoimin ja lisäresurssein hoitamaan nykyistä hoidollisemmin ja tavoitteellisemmin ison osan vielä omatoimisesti selviytyvien päihdeongelmaisten henkilöiden palvelukotitarpeesta. Joukkoon tulisi mahtua myös alkoholin käyttöä tietyllä tasolla sallivia paikkoja. Niitä tarvitaan, mikäli ikääntyville päihdeongelmaisille halutaan turvata inhimillinen vanhuus ja mikäli päihdeongelman todellinen luonne halutaan ymmärtää. Tänä päivänä juoppo liian usein ulkoistetaan palveluista heti, jos ja kun juoppoutta ilmenee Päihdeongelmaisille omia palvelukoteja uusia palvelupisteitä vanhojen rinnalle Etelä-Karjalassa ei ole yhtään päihdeongelmaisille tarkoitettua vaativan hoitotason palvelukotia. Lähimmät paikat, jotka ottavat myös ulkokuntalaisia, löytyvät Kotkan alueelta. Pääkaupunkiseudulla on runsaasti eritasoisia päihde-ehtoisia palvelukoteja, mutta ne palvelevat vain omien kaupunkien asukkaita. Lappeenrannan kaupungin vuosien vanhuspoliittiseen ohjelmaan (Sosiaali- ja terveysviraston julkaisuja 2006:3) on sisällytetty ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon kehittämissuunnitelmaan seudullisen palvelukodin perustaminen ikääntyneille erityisryhmille vuosina Suunnitelman maininta vastaa työryhmän käsityksiä erityisesti päihdeongelmaisten palvelukotitarpeesta ja sen hoitamisesta, mutta on määrällisesti riittämätön ja ajoitukseltaan huonosti kiireelliseen hoidon tarpeeseen vastaava. Työryhmän mielestä hanke pitäisi toteuttaa mahdollisimman pikaisesti viimeistään jo vuoden 2008 alusta. Työryhmä pitää parhaana päihdeongelmaisten tehostetun palveluasumisen järjestämisvaihtoehtona toimintaan soveltuvien tilojen osoittamista, kunnostamista ja varustamista kaupunkien/jonkun kaupungin toimesta sekä yhteisen tarjouskilpailun järjestämistä palvelun tuottajan löytämiseksi. Palvelukotiyksikön sijaintipaikka voi olla myös joku muu alueen kunta. Kaikissa tapauksissa palvelukodin sijaintikunnan ja sitä käyttävien kuntien tulee yhteisesti selvittää KHO:n kunnassa asumista ja toimeentulotuen myöntämisvelvoitetta koskevien päätösten merkitys ja soveltaminen (KHO: Toimeentulotuki - Järjestämisvastuussa oleva kunta - Asuminen palvelukodissa Terveydenhuoltomenot - vuosikirjat/2006/ ). Jokainen ihminen on hoidon arvoinen

8 / 20 Asiakkaan nimi Sotu Päiväys PÄIHDEASIAKKAAN TUKITOIMIEN TARVEKARTOITUS LIITE 1 Hoitaja täyttää tämän lomakkeen yhdessä asiakkaan kanssa häntä haastatellen. Pyritään esittämään asiakkaalle suoria kysymyksiä ja kuvataan asiat mahdollisimman konkreettisesti. 1. LYHYT PÄIHDEHISTORIA (Milloin päihdekäyttö alkanut, hoidot?) 2. PÄIHDEKÄYTTÖ- JA KÄYTTÄYTYMINEN (Päihteiden laatu, määrä, tiheys, ryyppyputket, miten katkaisu onnistuu, tuletko toimeen ilman päihteitä) Miten hankkii päihteet, työntekijän käsitys lähteistä Käyttäytyminen humalassa: onko väkivaltainen, äänekäs, mitkä toiminnot häviävät humalassa Väkivaltakäyttäytyminen humalassa: toisia kohtaan, onko itse ollut uhrina, putkareissut, läheisväkivalta, onko lähestymiskieltoa Juoko yksin vai porukassa, kokoontuuko ryyppyporukkaa asuntoon, pystyykö poistamaan häiritsevät vieraat Tupakointi: Tupakoiko sisätiloissa, miten toimii "tupakan tuskassa", kääriikö sätkää

9 3. MUUT HOITOA VAATIVAT SAIRAUDET JA OIREET Sairauden nimi, milloin todettu, hoito, osaako hakea apua sairauteen, tietääkö mitä hoitamattomuudesta seuraa, huomaako sairauden huononemisen merkit, miten pitää yhteyttä hoitavaan tahoon, mitä voi tehdä ennen kuin tilanne huononee Lääkehoito, mitä lääkkeitä, annostus, tietääkö miksi mitäkin lääkettä käyttää, miten ottaa lääkkeet, kuka on hoitava lääkärisi, miten uusii reseptit. 4. TOIMINTAKYKY Osaako huolehtia henkilökohtaisesta hygieniasta, pesulla käymisestä, pukeutumisesta, miten huolehtii pyykinpesun, siivoaako itse, viekö roskat, liikuntakyky, syöminen. Tarvittaessa katso "Ra-Va hoitoisuusluokitus". 5. ARKIELÄMÄN TAIDOT Miten hoitaa kauppa-, pankki- ja virastoasiat, pystyykö liikkumaan kodin ulkopuolella, harrastukset, päiväohjelma, vrk-rytmi, jääkö asiat hoitamatta juomisen aikana Edunvalvoja/tukihenkilö: Toimeentulo: Velat: Hoitotuki:

10 6. IHMISSUHDE- JA SOSIAALISET TAIDOT Ketä omaisia ja ystäviä, miten pitää heihin yhteyttä, kykeneekö olemaan yksin, miten selviytyy ryhmässä/yhteisössä, kykeneekö tekemään ja pitämään sopimuksia, kykeneekö pitämään sovitut ajat, keiden viranomaisten kanssa tulee toimeen ja keihin luottaa. Työntekijän arvio. 7. YHTEISTYÖTAHOT Terveydenhuolto, sosiaalitoimisto, poliisi, asuntotyöntekijä, omaiset, ystävät, AA, seurakunta, muut. 8. SEURAAVA TARKISTUS LIITTEET:

11 LIITE 2 PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUJEN ERILAISIA JA TARPEELLISIA TASOJA PERUSTASON ASUMISPALVELUT 1. Vastaanottoasunnot ja yksiköt: esimerkiksi hätämajoitustilat, ensisuojat, yömajat tilapäiseen ja äkilliseen majoitustarpeeseen valvottuja yksikköjä, ei välttämättä ammatillisia ei välttämättä 24 h toimivia tilanneselvittely, ohjaus varsinaisiin asumis- ja hoitopalveluihin erilaiset ja tasoiset ratkaisut mahdollisia (lattiamajoitusta ym.) paikalliset 2. Tukiasunnot ja asuntoyksiköt tuetut, ohjatut ja valvotut asunnot tai yksiköt (max. 6-8 hengelle) asumismaksun lisäksi tukimaksu ohjaajan palkkaamiseksi (1:8-malli) pitkäaikaiseen ja pysyväänkin asumiseen päihteiden käytössä haittakontrolli, tarvittaessa hoitoon ohjaus ammatillinen myös ei-ammatilliset mahdollisia (mm. järjestöjen vapaaehtoistyö) tavoitteena seudulliset yksiköt ( erikoistumismahdollisuus ) ilman kotikuntamuutosta 3. Hoitosuhdeasunnot esimerkiksi puolimatkan- ja jatkohoitokodit, yleensä hoitosuhteeseen sidotut asunnot väljästi ulkopuolelta valvotut tai virka-aikaohjatut tavoitteellisesti kuntoutumiseen tähtääviä ammatilliset, yleensä tuki-/hoitomaksulliset seudulliset myös valtakunnalliset ei kotikuntamuutosta 4. Hoito- ja kuntoutuskodit esimerkiksi Pulsan hoitokoti, KAN-kodit, mielenterveyspalvelujen kuntoutuskodit yleensä ammatilliset - täydennettynä kokemustyöläisillä ei välttämättä 24 h henkilökuntaa hoitomaksulliset yleensä määräaikaiset, kuntoutumiseen ja itsenäiseen asumiseen tähtäävät valtakunnalliset ei kotikuntamuutosta PALVELUASUMISYKSIKÖT 1. Palvelukodit/palveluasumisyksiköt esimerkiksi Pulsan hoitokoti ja Saimaanharjun palvelukoti lähes itsenäisesti toimeen tuleville ammatilliset (ohjaajat, päihdetyöntekijät), ei välttämättä 24 h täysi- tai osaylläpito ja -palvelut pyrkimys päihteettömyyteen/alkoholinkäytön kontrolli paikalliset tai seudulliset hintatasoarvio euroa/vrk

12 2. Tehostetun asumisen palvelukodit esimerkiksi Tapiokoti Ylämaalla päivittäistä apua ja valvontaa tarvitseville kuntouttava työote moniammatilliset, 24 h täysi ylläpito ja palvelut päihteettömät, tarvittaessa hoitoon ohjaus seudulliset hintatasoarvio euroa/vrk 3. Päihdehuollon palvelukodit esimerkiksi Alppituvat pääkaupunkiseudulla itsenäisesti toimeentuleville, valvontaa tarvitseville alkoholinkäytön sallivat/ ohjaava ote, tarvittaessa hoitoon ohjaus moniammatilliset, hyvin miehitetyt, vartijaresurssit, 24 h täysi- tai osaylläpito ja -palvelut seudulliset tai maakunnalliset hintatasoarvio euroa/vrk 4. Päihdeongelmaisten dementiakodit esimerkiksi Laajakoskikoti Kotkassa jatkuvaa apua ja seurantaa tarvitseville alkoholidementikoille täysi ylläpito ja palvelut moniammatilliset, 24 h päihteettömät maakunnalliset tai valtakunnalliset hintatasoarvio euroa/vrk

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa Anna-Maija Josefsson 19.9.2011 Tukiasumisen muotoja Tukiasuminen Tukiasuminen tapahtuu tavallisessa asuntokannassa sijaitsevissa asunnoissa. Asukkaat

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Palotutkimuksen päivät 2015, Espoo Tarja Ojala, DI, KM, tutkija Palotutkimuksen

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke 14.2.2013 Kristiina Hyytiälä, projektipäällikkö Mari Peltomaa, projektisuunnittelija Pätevän tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Kotipalvelujen näkökulma vanhuksen alkoholiongelmiin

Kotipalvelujen näkökulma vanhuksen alkoholiongelmiin Kotipalvelujen näkökulma vanhuksen alkoholiongelmiin Christoffer Tigerstedt A-klinikkasäätiön päihdetiedotusseminaari 9.6.2016 Balderin sali 13.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Juomiskulttuurissa meneillään

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory ESPOON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN JA AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN LAITOS-JA ASUMISPALVELUIDEN VALVONTARAPORTTI 2015 Mtp jory 23.2.2016, Aikuisten sosiaalipalvelujen jory 23.3.2016

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) 338 Palvelusetelitoiminnan vakinaistaminen alle 65-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen järjestämistapana 1.1.2014 alkaen HEL 2013-011715 T

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Sosiaalinen selvitys työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa palveluesimies Sari Käsmä

Sosiaalinen selvitys työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa palveluesimies Sari Käsmä palveluesimies Sari Käsmä toimintakyvyn arvioinnissa Taustatiedot Koulutus ja työhistoria Toimeentulo Sosiaaliset ongelmat Sosiaalinen toimintakyky Aikaisemmat tutkimus-, hoito- ja kuntoutustoimet Asiakkaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen I Asiakkaan asemaa vahvistetaan terveysasemilla psykiatrisia hoitajia päihdeongelmaisten hoidon työnjakoa sovittu

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet 2016 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO,

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-OHJELMA palveluntuottajan näkökulmasta Vahva tuki ohjelman mukaisiin investointeihin ja palvelujen kehittämiseen (RAY ja ARA)

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa Katriina Kunttu 2.11.2016 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa käytössä kaikki 4 vaihtoehtoa: Työnantajamalli Ostopalvelu Palveluseteli Henkilökohtainen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015 Kuopion kaupunki 1 (5) Strategisia linjauksia asumispalveluiden toiminnallisiin muutoksiin ja kasvavaan asumispalveluiden tarpeisiin 1.1.2017 alkaen / palveluiden järjestäjänä vastaa kunnan tehtäväksi

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT

JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT Sijoitushoitaja Elina Niskakangas 27.4.2009 1.INTERVALLI/JAKSOHOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

Lisätiedot

Palveluasumisen teemapäivä, ryhmien tuotokset

Palveluasumisen teemapäivä, ryhmien tuotokset Palveluasumisen teemapäivä, ryhmien tuotokset Iisalmi Jussi Peltonen 20.11.2014 Kysymykset ryhmittäin: 1. Erityisryhmien ja palveluasumisen tarpeiden ja näkökulmien huomiointi maankäytön, kaavoituksen

Lisätiedot

RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ.

RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ. RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ. 10.12.2014 Seppo Tuominen 2 MEHILÄINEN Perustehtävä: Yhdessä luomme parempaa terveyttä ja hyvinvointia Visio: Sosiaali- ja

Lisätiedot

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT:

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: Kuvaus palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja palveluiden tasoista. PALVELUTASO 1 Asiakas suoriutuu päivittäisistä

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.1.2016 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015 2018

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Ihanteista todellisuuteen selvitysmiesten työ

Ihanteista todellisuuteen selvitysmiesten työ Ihanteista todellisuuteen selvitysmiesten työ Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen Palvelurakenneuudistus opittiinko menneestä, miten ohjata tulevaa? Seminaari 22.8.2013, STAS ja Lääkäriliitto, Helsinki

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet Kari Haavisto, STM Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004 9 8 7 1919 kieltolaki 2004 matkustajatuonti + alkoholiveron alennukset

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari 16.12.2015 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki Oulu on Suomen viidenneksi suurin

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

LOIMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS. RAVATAR poikkileikkaustutkimus ikäihmisten palveluyksiköissä keväällä 2016

LOIMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS. RAVATAR poikkileikkaustutkimus ikäihmisten palveluyksiköissä keväällä 2016 1 LOIMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS RAVATAR poikkileikkaustutkimus ikäihmisten palveluyksiköissä keväällä 2016 Kaija Muhonen Sari Koistinen 3.5.2016 2 SISÄLLYS 1. Ravatar mittarin esittely 3 2.

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN. Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö

RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN. Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö 7.6.2016 RAY:N TULOKSELLISUUS- JA VAIKUTUSSEURANTA RAY:n tulee seurata avustetun toiminnan tuloksia ja vaikutuksia

Lisätiedot

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan 1 Satu Karppanen Sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamisesta (12 ) ja sosiaalipäivystyksestä

Lisätiedot

Asumisen ja kotikuntoutuksen ohjausryhmän

Asumisen ja kotikuntoutuksen ohjausryhmän Aikuispsykiatrian kokonaiskehittämishanke Asumisen ja kotikuntoutuksen ohjausryhmän loppuraportti Keski Suomen sairaanhoitopiiri 12.12.2008 Nikulainen Hannu, palveluasumiskoordinaattori Savolainen Tuula

Lisätiedot

Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Vuorinen, puh: Palvelukoti Kiikanpalon ja Simon palvelukotiyhdistys ry:n toiminta

Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Vuorinen, puh: Palvelukoti Kiikanpalon ja Simon palvelukotiyhdistys ry:n toiminta Yhtymähallitus 58 11.05.2011 Yhtymähallitus 148 12.10.2011 Yhtymähallitus 203 14.12.2011 Kiikanpalon kunnallistaminen Simossa YhtHall 58 11.5.2011 Johtotiimi 27.4.2011 Valmistelija: kehitysjohtaja Anu

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Muistio Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksesta

Muistio Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksesta 1 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Muistio Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksesta 20.10.2011 Aika: Torstai 20.10.2011 klo 08.30 11.00 Paikka: Keski-Suomen keskussairaalan

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Selvitys päihdehuollon ja toimeentulotuenkustannuksista Raisiossa 2015 Päihdehuollon hoitokoti- ja palveluasuminen

Selvitys päihdehuollon ja toimeentulotuenkustannuksista Raisiossa 2015 Päihdehuollon hoitokoti- ja palveluasuminen Selvitys päihdehuollon ja toimeentulotuenkustannuksista Raisiossa 2015 Päihdehuollon hoitokoti- ja palveluasuminen Päihdehuollon hoitokoti- ja palveluasumisen kustannuspaikalle on kirjattu paitsi päihdeongelmaisten

Lisätiedot

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET Leila Mukkala projektipäällikkö / Ikäihminen toimijana hanke 6.11.2014 GERIATRIN ETÄKONSULTAATIOPALVELUT Tavoitteena Geriatrian erikoislääkärinpalvelut

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammapalvelut Kehitysvammapalvelut Ahokoti Harjukoti Kotikartano Nevakoti Niittykumpu Norola: Toukola ja Jukola Ritoniitty Ritorinne Ohjattu asuminen Aittokoti Peltola Norola: Onnela Tuettu asuminen Ryhmäkotien yhteydessä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

ViaDia Pohjois-Savo ry. yhdistys ry

ViaDia Pohjois-Savo ry. yhdistys ry 1/8 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 23491 / Aikuissosiaalityön erityisryhmien tukiasumispalvelut (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 8 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 8 1. Päihteetön

Lisätiedot

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot