RAPORTTI PÄIHDEPSYKIATRISTEN PALVELUJEN JÄR- JESTÄMISESTÄ PPS-HANKKEEN KUNNISSA. Sosionomiopiskelija Sirpa Hirvonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI PÄIHDEPSYKIATRISTEN PALVELUJEN JÄR- JESTÄMISESTÄ PPS-HANKKEEN KUNNISSA. Sosionomiopiskelija Sirpa Hirvonen"

Transkriptio

1 RAPORTTI PÄIHDEPSYKIATRISTEN PALVELUJEN JÄR- JESTÄMISESTÄ PPS-HANKKEEN KUNNISSA Sosionomiopiskelija Sirpa Hirvonen PÄIHDEPALVELUJEN SEUDULLINEN KEHITTÄMINEN PPS - HANKE

2 Päihdepalvelujen seudullinen kehittäminen hanke on alkoholiohjelman mukainen sosiaalialan kehittämishanke, jota hallinnoi Lappeenrannan kaupunki läheisessä yhteistyössä Kaakkois Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus Socom Oy:n kanssa Hankkeen tavoitteena on perustason päihdeosaamisen lisääminen, varhaisenpuuttumisen, puheeksi oton ja mini-interventiotaitojen vakiinnuttaminen kuntien peruspalveluissa, paikalliset olosuhteet huomioon ottavan seudullisen hoito- ja yhteistyömallin kehittäminen sekä päihdehuollon erityispalvelujen laatusuositusten mukainen kehittäminen, päihdepsykiatrisen tutkimus- ja hoitoyksikön perustaminen ja uuden toimintamallin luominen alkoholi-, huume- ja lääkeriippuvaisille. Hankkeessa mukana ovat Lappeenrannan lisäksi Joutsenon kaupunki, Taipalsaaren, Suomenniemen, Savitaipaleen, Lemin, Luumäen ja Ylämaan kunnat sekä Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosyksikkö ja Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysyksikkö. PPS- hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut kehittää seudullista hoito- ja yhteistyömallia päihdepsykiatrisille asiakkaille, jonka vuoksi päätettiin kartoittaa hankekuntien päihdepsykiatrisen palvelujen tarve ja nykyiset palvelumahdollisuudet sekä mahdolliset koulutustarpeet. Tätä kartoitustyötä PPS - hankkeessa tarjottiin Etelä- Karjalan ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoille projektiopintojen yhdeksi suoritus mahdollisuudeksi. Tämä tuntui kiinnostavalta ja suuntautumistani tukevalta aiheelta, joten olin halukas ottamaan kartoitustyön vastaan. Yhtenä toimipisteenä projektiopinnoissani on ollut Pajarilan kuntoutumisyksikön päihdepsykiatrianosasto, joka on yksi PPS- hankkeen päihdepsykiatrisenhoidon kehittämistyöryhmän kehittämisalue. Kartoitustyön aloitin haastattelulomakkeen suunnittelulla, johon sain apua päihdepsykiatriselta kehittämistyöryhmältä sekä hankkeessa toimivalta seutukehittäjä Erja Hallahuhdalta. Lomakkeen ja saatekirjeen postitin yhdyshenkilöille kysymysten selvittämiseksi etukäteen. Saatekirjeessä ilmoitin soittavani reilun viikon kuluttua hankekuntien yhdyshenkilöille, jolloin sovimme haastatteluajat. Haastattelumatkoille työparikseni sain Pajarilan päihdepsykiatrisella osastolla fysioterapeuttina työskentelevän Johanna Peuhkurin, joka opiskelee työnsä ohella sosionomiksi Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Haastateltavamme olivat mm. kuntien sosiaalityöntekijöitä, sosiaalisihteeri ja psykiatriansairaanhoitajia. Haastattelut toteutettiin teemahaastattelu tyyppisinä haastatteluina, joissa etukäteen lähetetyt kysymykset ohjasivat keskusteluja. Kysymyslomake sisälsi 11 kysymystä, joista 10:n vastaukset olen tiivistänyt taulukkomuotoon tai sanalliseen muotoon seuraavasti:

3 Taulukko 1. KUNNAN PÄIHDEPALVELUT JA TARVE VUODESSA Kunta omat julkiset yksityiset asiakasta palvelut ostopalv. ostopalv. vuodessa Suomenniemi ei tiedossa Joutseno ei tiedossa Taipalsaari Luumäki n. 15 Savitaipale , n.200 Ylämaa 2-4 Lemi ei tiedossa Lappeenranta ei tiedossa (Lomakkeen kysymykset 1 ja 2) Suomenniemi ostaa päihdepalveluja mm. Savitaipaleen kunnalta, jonka vuoksi Savitaipaleen luvuissa näkyvät myös Suomenniemen ostopalvelu asiakkaat. Savitaipaleen luvut koostuvat seuraavasti: katkaisussa asiakasta, päihdekuntoutuksessa n.4 asiakasta ja avohoidon käyntejä psykiatriansairaanhoitajan luona n.200. Taulukon perusteella kunnissa on tarjolla jonkin verran omia päihdepalveluja, mutta myös ostopalveluja käytetään. Vuosittaisten asiakas määrien osalta ei kaikissa kunnissa pystytty täsmällistä määrää ilmoittamaan. PÄIHDEPSYKIATRISIIN ERITYISPALVELUIHIN OHJAAMINEN (Lomakkeen kysymys 3) Haastatteluissa kävi ilmi, että päätös hoitoon ohjaamisesta on hyvin yksilöllistä riippuen asiakkaan omasta motivaatiosta ja/tai lääkärin näkemyksestä hoidon tarpeellisuuteen. Tämän lisäksi huomioidaan myös asiakkaan perhe- ja työtilanne tapauskohtaisesti. Selvät kaksoisdiagnoosi- tai Delirium asiakkaat ohjataan välittömästi esim. Etelä Karjalan Keskussairaalan psykiatrian osastolle. Taulukko 2. HOIDONTARPEEN ARVIOINTI Kunta tk. tk. sos. psyk. lääkäri terv.hoitaja toimi sh. Suomenniemi Joutseno Taipalsaari Luumäki Savitaipale Ylämaa Lemi Lappeenranta (Lomakkeen kysymys 4)

4 Suomenniemen asiakkaat ohjataan ostopalveluna mm. Savitaipaleen terveyskeskuksen psykiatriansairaanhoitajan vastaanotolle. Taipalsaarella psykiatriansairaanhoitaja kutsuu moniammatillisen tiimin koolle, joka tekee arvion hoidontarpeesta ja myös päätöksen hoitoon lähettämisestä (tiimiin ei kuulu lääkäriä). Pääsääntöisesti lähetteen hoitoon antaa lääkäri, mutta myös sosiaalityöntekijä tai psykiatriansairaanhoitaja ja joissain tapauksissa terveydenhoitaja. Lappeenrannassa mm. A-klinikan hoitotiimi tekee hoidontarpeen arvioinnin omista asiakkaistaan. Taulukko 3. KUNNISSA KÄYTETTÄVÄT HOITOMENETELMÄT Kunta support. lääkitys kognitiivinen keskustelu terapia Suomenniemi Joutseno Taipalsaari Luumäki Savitaipale Ylämaa Lemi Lappeenranta (Lomakkeen kysymys 5) Terapeuttisten keskustelujen lisäksi käytössä on yleisesti lääkäreiden määräämät lääkehoidot, mutta lääkitykset yksilöllisiä ja tarkoin harkittuja. Rauhoittavia lääkkeitä ei pääsääntöisesti ole määrätty. Joutsenossa oma psykiatrianyksikkö, joka tarjoaa avohoitopalveluja myös päihdeongelmaisille. Taulukko 4. PÄIHDEASIAKKAIDEN JATKOHOITO kunnan A- A- AAryhmät seurak. Kunta avohoito työ- ja ryhmät Pajarilan Klinikka kilta Työvoimapol. kuntoutumis- toimenpiteet palvelut päivätoim. yksikkö TYP,KELA Suomenniemi Joutseno Taipalsaari Luumäki Savitaipale Ylämaa Lemi Lappeenranta ( Lomakkeen kysymys 6)

5 Suomenniemi ostaa ostopalveluina, laitoshoitoa esim. Lappeenrannan Pajarilasta, Mikkelin Moision psykiatriselta osastolta ja avohoitopalvelut Savitaipaleen kunnalta. Joutsenossa kunnan järjestämä työ- ja päivätoiminta on puutteellista, mutta palveluja on ostettu mm. Työvoiman palvelukeskukselta. Ylämaalla jatkohoito määräytyy ostopalvelun antaman suosituksen mukaan ja yleensä ohjeistus tulee A Klinikalta. Yleisin käytäntö on, että asiakas tulee kunnan omaan avohoitopisteeseen ja siellä mietitään mistä tarvittavat palvelut ovat saatavissa. Lappeenrannan vastaukset ovat A-klinikan ja Mielenterveysklinikan antamia tietoja, käytännöt ovat hyvin vaihtelevia ja yhteistyön lisäämistä toivotaan.. 7. Kysymys ODOTUKSIA PÄIHDEPALVELUJEN SEUDULLINEN KEHITTÄMINEN PPS- HANKKEELLE Haastatteluissa esille nousivat selkeästi avoimen yhteistyön lisäämisen tärkeys hankekuntien välillä, seudullisesti yhtenäisten toimintamallien luominen päihdetyöhön sekä yhteisten päihdekoulutus tilaisuuksien järjestämisen tarpeellisuus. Kuntienvälisen informaation lisäämistä yleensä päihdetyönosalta tuli myös selvästi esille. Kunnissa todettiin useimmiten päivä- ja kuntouttavan työtoiminnan tarjoaminen sekä asumispalvelujen järjestäminen vajavaisiksi tai jopa kokonaan puutteellisiksi, tähän odotetaan myös yhteistyötä seutukunnalta. Jatkumojen synnyttämistä eli tuki-/hoitopolkuja ja portaita, ettei tule väliinputoamisia. Huomioita riittävästi arjessa selviytymisen tukemiseen, että siirtyminen osastolta omaan kotiin ei olisi liian raju muutos. 8. Kysymys ARVIO KUNNAN PALVELUJEN TOIMIVUUDESTA Yhteistyö perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen välillä on kunnissa pääsääntöisesti toimivaa päihdeasiakkaiden osalta, mutta esille tuli myös jonkin asteiset asenneongelmat päihdeasiakkaan hoidontarpeesta. Kuntien välisen yhteistyön toivottiin lisääntyvän ja kehittyvän mm. yhtenevien hoitomallien ja käytäntöjen sekä informaation suhteen. Asumispalvelut, päivätoiminta sekä kuntouttavantyötoiminnan puute tai vähäisyys kunnissa olivat myös asioita jotka vaativat parantamista. Toivottavaa on myös, ettei päihteiden käyttö sulkisi mahdollisuutta saada mielenterveys- /psykiatrisia palveluja.

6 Taulukko 5. TYÖNTEKIJÄN VALMIUDET TOIMIA PÄIHDEPSYKIATRISTEN ASIAKKAIDEN KANSSA Kunta riittävät hyvät ei osaa sanoa Suomenniemi Joutseno Taipalsaari Luumäki Savitaipale Ylämaa Lemi Lappeenranta (Lomakkeen kysymys 9) Haastateltavat kokevat valmiutensa pääsääntöisesti hyviksi tai riittävän hyviksi. Tähän vaikuttavia tekijöitä ovat mm., että pienessä kunnassa asiakkaat ovat tuttuja myös muista yhteyksistä sekä yhteistyö kunnassa toimivien eri palveluyksiköiden välillä. Isoissa kunnissa yhteistyön tarpeellisuus on korostunut useiden eri toimijoiden välisen toiminnan ja tiedon kulun varmistamiseksi. KOULUTUSTARPEET ( Lomakkeen kysymys 10) Koulutuksen tarvetta on yleensä päihdeasioissa ja kaikilla päihdepalvelun alueilla. Koulutuksen aiheiksi on esitetty seuraavia aiheita mm: mini-interventio, vanhukset ja alkoholi, masennus ja alkoholi, lääkkeet ja alkoholi, katkaisuhoito sekä lääkityskäytännöt. Koulutusta halutaan erityisesti henkilöstölle, joka päivittäin joutuu työssään kohtaamaan myös päihdeasiakkaita esim. kotipalvelun työntekijät. Koulutusta yhteistyön tekemiseen on todettu tarpeelliseksi. POHDINTA Haastattelujen yhteydessä avautui hankekuntien päihdehuollon tarjonta kokonaisuudessaan, esille tulivat kuntien erilaiset resurssit tarjota kuntalaisille päihdepalveluja, myös asenteissa päihdepalveluiden tarjoamisen tarpeellisuuteen oli eroavuutta. Olen huomannut, että päihdetyö kunnissa ja valtakunnallisesti on yksi vähiten resursseja saava toimiala ja tahto sekä asenteet ehkäisevään päihdetyöhön ovat vielä varsin ontuvia. Kaikkien haastattelemiemme henkilöiden oma asenne ja innostus päihdeasiakkaiden palvelemiseen olivat kuitenkin huomattavan innostuneita. Ehkäisevän päihdetyön tarpeellisuutta ja asiakkaiden omaa motivaatiota hoidon aloittamiseen korostettiin. Päihdepsykiatristen palvelujen tarjonta oli sangen kirjavaa ja useimmiten ainakin osittain ostopalvelujen varassa. Yhteistyö eri kuntien välillä oli vähäistä ja tämä todettiinkin yhdeksi kehittämistä vaativaksi osaksi päihdetyössä.

7 Kouluttautumistarvetta ja halukkuutta ilmeni jokaisessa kunnassa. Erityisesti koulutusta tulisi saada ongelman tunnistamiseen ja sen puheeksi ottamiseen niille henkilöille, jotka päivittäin kohtaavat asiakkaita mm. kotipalvelussa ja terveydenhuollossa sekä vanhustenhuollossa. Käsitteenä päihdepsykiatrinen asiakas on monelle vielä aivan uusi asia. Kysytään onko hoidettava asiakkaan mielenterveyttä vai päihdeongelmaa? Johtuuko päihdeongelma mielenterveydellisistä ongelmista vai mielenterveydelliset ongelmat päihdeongelmasta? Haastattelun aikana selvennettiin, että on kyseessä päihdeasiakas jolla on päihdeongelman lisäksi myös mielenterveydellisiä ongelmia. Haastatteluissa esiin nousseiden seikkojen vuoksi on mielestäni tärkeää panostaa uusien päihdepsykiatrista hoitoa ja tutkimusta tarjoaviin yksiköihin sekä jatkohoitoon, että kuntoutukseen. Jatkohoidon ja kuntouttavien toimenpiteiden kehittäminen, kuten myös soveltuvien asumisyksiköiden saaminen, ovat tämän hetken ongelmia. Ilman näitä kalliit tutkimukset ja annettu hoito jäävät mielestäni irrallisiksi toimiksi, eikä asiakkaan elämänlaatua voida parantaa tai syrjäytymiskierrettä katkaista.

8 SELVITYS PÄIHDEPSYKIATRISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ PPS-Hankkeen tavoitteena on järjestää PÄIHDEPSYKIATRISEN HOIDON KEHITTÄMISEN alkukartoitus. Toivomme teidän tutustuvan näihin kysymyksiin, jotka toimivat haastattelunrunkona, oman organisaationne/työyhteisönne kanssa yhdessä. 1. Mitä päihdepsykiatrisia palveluja kuntanne alueella on järjestetty? (Huomioikaa myös ostopalvelut) Mistä muualta kuntanne ostaa päihdepsykiatrisia palveluja? 2. Mikä on kunnassanne päihdepsykiatristen palvelujen vuosittainen tarve? 3. Milloin ja missä vaiheessa päihdepsykiatrisiin erityispalveluihin ohjataan? 4. Kuka/ketkä tekevät hoidon tarpeen arvioinnin? Miten se käytännössä tehdään? Kuka tekee päätöksen hoidon aloittamisesta tai hoitoon ohjauksesta/hoitoon lähettämisestä? 5. Mitä järjestämänne päihdepsykiatrisen asiakkaan/potilaan hoito pitää sisällään? Mitä hoitomenetelmiä on käytössä? Jos esim. käytetään lääkitystä, niin mitä? Onko käytäntöjä lääkemääräyksissä? 6. Miten päihdepsykiatrisen asiakkaan/potilaan jatkohoidon suunnittelu ja jatkoseuranta on järjestetty? Miten asiakkaan/potilaan hoitoprosessi etenee? 7. Mitä odotuksia tai toiveita kunnassanne on päihdepsykiatristen asiakkaiden/potilaiden palvelujen kehittämisen näkökulmasta PPS-hankkeelle? 8. Miten mielestänne ko. palvelut kunnassanne toimivat? Mitä kehitettävää? 9. Millaiseksi koette omat valmiutenne toimia ko. asiakkaiden kanssa? 10. Mistä teemoista katsotte tarvitsevanne lisäkoulutusta? 11. Yhteyshenkilö kunnassanne, johon Pajarilasta voidaan ottaa yhteyttä asiakkaan jatkohoitoa koskevissa kysymyksissä?

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Räätäli-projekti 2005 2008

Räätäli-projekti 2005 2008 Räätäli-projekti 2005 2008 Arvioinnit Mari Tuomainen Kirsi Purhonen Tyynelän Kehittämiskeskus SISÄLLYS Johdanto...3 Kuntoutuja vai työnhakija? Päihdeasiakkaan tukeminen työllistämisen kontekstissa. Pro

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.4:2008 ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Sanna Romppanen 2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 24 A-klinikkasäätiö 2000 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa 2014 Minna Buure, Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty.

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty. 1 LIITE 4: KARTOITUS KANNATELLEN I -HANKE: työntekijävastauksista koottu matriisi 31.1.2011 Prosessi Työvoiman palvelukeskus Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE-

Lisätiedot

GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN. Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010

GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN. Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010 GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010 Sisältö LÄHTÖKOHDAT...2 MÄÄRITELMÄT...3 Paikallinen alkoholipolitiikka

Lisätiedot

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

Lisätiedot

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto Eija Kilgast Esteistä eroon Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000 Sininauhaliitto Toimittaja Eija Kilgast Etukannen kuva Eeva Mehto / Kuvaliiteri Kannen suunnittelu Terttu

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Vajaaliikkeisten Kunto Bot för Rörelsehindrade Ry Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Osaprojekti Tutkimusraportti Jorvin piirin asiantuntijatoimikunta

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA NYKYTILANNESELVITYS 03.04.2006 Pia Fraktman projektisihteeri SISÄLLYSLUETTELO 1. Lasten ja nuorten erityispalveluiden kehittämistyö Pohjanmaa

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot