Sosiaaliset yritykset osaksi valtavirtaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaaliset yritykset osaksi valtavirtaa"

Transkriptio

1 Sosiaaliset yritykset osaksi valtavirtaa Sosiaalista yritystoimintaa koskevat kehittämissuositukset Julkistettu Sosiaalisten yritysten kansallisen teematyön päätösseminaarissa Euroopan sosiaalirahasto Sosiaalisten yritysten kansallinen teematyö Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

2 2 s sisältö Johdanto 1. Sosiaaliset yritykset osaksi valtavirtaa 2. Kokonaistaloudellisuus huomioitava 3. Voimaa verkostoista 4. Maineenhallinta - emme myy vajaakuntoisuutta, vaan työn laatua 5. Lakia sosiaalisista yrityksistä tarkennettava 6. Liiketoiminta- ja markkinointiosaamista kehitettävä 7. Rahoitus - kärsivällistä pääomaa etsimässä 8. Pysyvä tukiorganisaatio Toimitus Eveliina Pöyhönen ja Ville Grönberg Graafinen suunnittelu Workshop Pälviä Oy Valokuvat Antero Aaltonen, Heidi Korsman-Hirvonen, Markku Mattila, Tero Pajukallio, Heikki Pälviä, Timo Seppälä, Pentti Sormunen, Kauko Varis, Helsingin Hengitysyhdistys ry, Elwira Oy, Stakesin kuva-arkisto, Sosiaalisten yritysten kansallisen teematyön projektit: Elware, Kainuun Hoiva, Kylätalous, Spring, Pohjoinen Equal, Lähiön sosiaaliset yrittäjät Edita Oyj Helsinki 2004

3 3 0 Johdanto Sosiaalisten yritysten kansallinen teematyö Sosiaalisten yritysten kansallisen teematyön kehittämissuositukset perustuvat kuuden EQUAL-projektin kokemuksiin sosiaalisesta yritystoiminnasta Suomessa. Suositukset muodostuvat yhteisistä tai muuten tärkeiksi havaituista teemoista sekä niihin liittyvistä kehittämisideoista. Kehittämissuositusten laadinnassa on käytetty taustamateriaalina Oulun yliopiston toteuttamaa teematyön arviointia, teematyössä julkaistun Yhteisötalous ja sosiaalinen yrittäjyys -teoksen artikkeleita sekä teematyön projektien ja sidosryhmien kuulemistilaisuuksien antia. EQUAL-yhteisöaloite on osa Euroopan unionin strategiaa, jolla pyritään luomaan lisää ja parempia työpaikkoja ja varmistamaan, ettei keneltäkään evätä pääsyä niihin. EQUAL-yhteisöaloitetta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta ja siinä testataan uusia tapoja torjua syrjintää ja eriarvoisuutta työpaikoilla ja työnhaussa. Se tarjoaa mahdollisuuden kokeilla uusia ideoita, jotka voivat muuttaa tulevia toimintalinjoja ja käytäntöjä työllisyys- sekä koulutusalalla. Tärkeä osa EQUAL-ohjelmaa on temaattinen yhteistyö, jota tehdään sekä kansallisella että Euroopan unionin tasolla. Yleisesti teematyön tarkoituksena on mm. kartoittaa eriarvoisuuteen ja syrjintään johtavia tekijöitä, arvioida ja tehdä yhteenvetoja saavutetuista tuloksista, lisätä keskinäistä oppimista, arvioida hyviin käytäntöihin liittyviä tekijöitä ja luoda yleistettävissä olevia uusia toimintamalleja sekä tiedottaa ja levittää niitä mahdollisimman tehokkaasti. Suomessa Sosiaalisten yritysten kansallista teematyötä on toteutettu kuuden EQUAL-hankkeen kesken. Hankkeet ovat Elware - sähkö- ja elektroniikan kierrätykseen erikoistuneet sosiaaliset yritykset, KainuunHoiva, Kylätalous, Lähiön sosiaaliset yrittäjät, Pohjoinen Equal sekä Spring. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesilla ja sen hallinnoimalla Elware-projektilla on ollut teematyön vetovastuu. Teematyössä levitetään sosiaalista yritystoimintaa edistävistä hankkeista saatuja hyviä tuloksia ja selvitetään sosiaalisten yritys- ten perustamisprosessit ja toimintaedellytykset sekä tulevaisuuden haasteet ja muutostarpeet. Teematyön tavoitteena on tuottaa tietoa sosiaalisen yritystoiminnan haasteista mm. sosiaalisten yritysten valtakunnallisen tukirakenteen käyttöön. Sosiaaliset yritykset ja yhteisötalous EU:n piirissä käytetty käsite social economy, sosiaalitalous (Suomessa yhteisötalous, jota termiä käytetään myös EQUALohjelmassa), korostaa kolmannen sektorin taloudellista ja sosiaalista roolia. Yhteisötaloudessa toiminnan tavoitteita leimaavat taloudellisten päämäärien ohella myös sosiaaliset päämäärät. EU: n piirissä yhteisötalous on määritelty valtiosta riippumattomaksi demokraattiseksi toiminnaksi. Yhteisötalouteen luetaan osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, yhdistykset ja säätiöt. Useissa Euroopan maissa yhteisötaloudella on perinteisesti merkittävä rooli tuotettaessa sellaisia hyvinvointipalveluja, joista Suomessa on vastannut julkinen sektori. Myös Suomessa viime vuosien kehitys on nostanut esiin yhteisötalouden roolin julkisen sektorin täydentäjänä ja hyvinvointipalvelujen tuottajana. Yhteisötalouden merkitys on kasvanut erityisesti erilaisissa työllistämis- ja sosiaalipalveluissa. Kansallisissa politiikoissa yhteisötalous on otettu huomioon mm. edistämällä uusosuustoimintaa. Paikallisilla kumppanuusmalleilla on tuettu paikallista aloitteellisuutta, joka on yhteisötalouden kehittymisen kulmakivi. EU:ssa yhteisötaloudella katsotaan olevan merkittävä rooli tulevaisuuden työpaikkojen syntymisessä ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden kehittymisessä. Yritysten tehokkuusvaatimukset sulkevat yhä useampia ihmisiä yksityisten työmarkkinoiden ulkopuolelle. Yhteisötalouden esiin nousua on edistänyt myös globaali talous, joka vähentää julkisen sektorin työllistävää roolia verokilpailun kiristymisen myötä. Tästä kärsivät erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt kuten vajaatyökykyiset, vammaiset, pitkäaikaistyöttömät ja maahanmuuttajat. Yhteisötalouden avulla voidaan luoda uudenlaisia työpaikkoja ja uudenlaista taloudellista toimintaa julkisen ja yksityisen sektorin välimaastoon. Sen kehittäminen on yksi tärkeimmistä tavoista torjua syrjäytymistä ja edistää työllisyyttä tämän päivän Euroopassa. Yksi tärkeä osa yhteisötaloutta on sosiaalinen yritystoiminta. Sillä tarkoitetaan yritystoimintaa, jolla on myös sosiaalisia

4 4

5 Sosiaalisen yritystoiminnan taustalla on voimakas syrjäytymisuhan alla olevien ihmisten voimaistamisen, tasa-arvon ja perusoikeuksien edistämisen tavoite, joka noudattaa YK:n hyväkymiä yleisohjeita: yhteiskunta kaikille a society for all. 5 tavoitteita. Sosiaalista yritystoimintaa harjoittavien organisaatioiden päämääränä ei yleensä ole vain taloudellinen voitto, vaan sosiaalisen hyvän tuottaminen yritystoiminnan keinoin. Sosiaaliset yritykset ovat usein syntyneet tarpeesta luoda työpaikkoja ihmisille, joilla on vaikeuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Sosiaalisten yritysten tavoitteena on olla mahdollisimman tavallisia yrityksiä. Näin edistetään parhaiten heikosti työllistyvien ihmisten integroitumista yhteiskuntaan ja työelämään. Esimerkiksi Saksassa puhutaan integraatioyrityksistä sosiaalisten yritysten sijaan. Italiassa sosiaaliset osuuskunnat taas syntyivät halusta lakkauttaa mielisairaalat ja tuoda niiden asukkaat osaksi paikallisyhteisöjä osuuskuntien työntekijöinä, ei potilaina. Sosiaalisen yritystoiminnan taustalla on voimakas syrjäytymisuhan alla olevien ihmisten voimaistamisen, tasa-arvon ja perusoikeuksien edistämisen tavoite, joka noudattaa YK:n hyväkymiä yleisohjeita: yhteiskunta kaikille - a society for all. Laki sosiaalisista yrityksistä Sosiaalisen yrityksen käsite on Euroopassa hyvin kirjava ja sen sisältö vaihtelee maasta toiseen. Suomessa sosiaalinen yritys on tarkoin määritelty, sillä sitä koskeva laki astui voimaan vuoden 2004 alussa. Lain mukaan sosiaalinen yritys on kuin mikä tahansa yritys, jonka ainoa ominaispiirre on se, että 30 prosenttia sen työvoimasta on vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. Kriteerit täyttävä yritys voi hakeutua sosiaalisten yritysten rekisteriin, jota ylläpitää työministeriö. Vain rekisterissä olevat yritykset saavat kutsua itseään sosiaalisiksi yrityksiksi. Sosiaalisten yritysten lain yksityiskohtaisissa perusteluissa 1 momentissa käsitellään mm. lain tarkoitusta. Lain tavoitteena olisi osaltaan alentaa rakenteellista työttömyyttä tarjoamalla työllistymismahdollisuuksia erityisesti vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille. Sosiaalisen yrityksen käsitteen määrittelyllä ja taloudellisella tuella pyrittäisiin vakiinnuttamaan olemassa olevaa sosiaalista yritystoimintaa ja edistämään uusien sosiaalisten yritysten perustamista. Sosiaaliselle yritystoiminnalle suotuisten toimintaedellytysten rakentuminen on Suomessa vielä kesken. Toimintaedellytysten nykytilaa kuvastaa toimivien sosiaalisten yritysten vähäinen lukumäärä sekä tuotettujen palvelujen ja tavaroiden volyymi. EQUALohjelman tähänastinen toiminta tarjoaa kuitenkin hyvän suunnan sosiaalisen yritystoiminnan jatkokehitykselle. Yhtenä sosiaalisen yritystoiminnan kehittymisen uhkana voidaan pitää sitä, että sosiaalisten yritysten julkisista varoista saama tuki leimataan kilpailutilannetta vääristäväksi. Samoin rahoittajat voivat suhtautua kielteisesti sosiaalisen yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämishankkeita koskevaan riskinottoon. Sijoitetulle pääomalle ei ole odotettavissa paljoa suoraa rahallista tuottoa, jos lainkaan. Sen sijaan sosiaalisen yritystoiminnan hyödyt kerääntyvät pitkällä aikavälillä koituvista julkisen sektorin säästöistä sekä yksilöiden hyvinvoinnin ja sosiaalisen pääoman lisääntymisestä. Sosiaalinen yritystoiminta onkin kokonaistaloudellisesti kannattavaa. Tämä kokonaistaloudellisuus on tehtävä entistä paremmin näkyväksi myös suurelle yleisölle. Sosiaaliseen yritykseen sijoittaminen on nähtävä eettisenä, pitkän aikavälin strategisena sijoitustoimintana. Sosiaalisen yritystoiminnan valtavirtaistamisen ohella tulee pyrkiä virallistamaan myös koko yhteisötalouden käsite: yhteisötalouteen kuuluvassa toiminnassa ei ole kysymys puuhastelusta, vaan pitkäjänteisestä ja arvokkaasta toiminnasta, jota tehdään sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Sosiaalisella yritystoiminnalla ja yhteisötaloudella saavutetaan erinomaisia tuloksia sekä yksilön voimaantumisen että yhteiskunnalle koituvien hyötyjen muodossa. Sosiaalisten yritysten kansallinen teematyö haluaa kiittää kaikkia hankkeeseen osallistuneita EQUAL-projekteja hyvästä yhteistyöstä ja panoksesta näiden kehittämissuositusten teossa. Teematyön ohjausryhmä on hyväksynyt suositukset kokouksessaan Helsingissä Esko Hänninen johtaja, Stakes Sosiaalisten yritysten kansallisen teematyön ohjausryhmän puheenjohtaja Eveliina Pöyhönen projektipäällikkö, Stakes Sosiaalisten yritysten kansallinen teematyö Ville Grönberg projektisuunnittelija, Stakes Sosiaalisten yritysten kansallinen teematyö

6 Sosiaalinen yrittäjyys on nostettava tasavertaiseksi vaihtoehdoksi muun yrittäjyyden rinnalle ja se on otettava osaksi kansallista yrittäjyysohjelmaa. 6 1 Sosiaaliset yritykset osaksi valtavirtaa Sosiaalinen yritystoiminta on Suomessa vielä marginaalinen ilmiö. Jos sosiaalisen yrittämisen mallia halutaan vahvistaa, se on liitettävä osaksi eri hallinnonalojen lainsäädäntöjä, toimeenpanoohjeita ja hallintopalveluja. Kauppa- ja teollisuusministeriö Sosiaalinen yrittäjyys on nostettava tasavertaiseksi vaihtoehdoksi muun yrittäjyyden rinnalle ja se on otettava osaksi kansallista yrittäjyysohjelmaa. Yritysneuvontaa antavien tahojen on varmistettava, että sosiaalinen yritystoiminta tunnetaan yhtenä yrittämisen mahdollisuutena muiden joukossa. Esimerkiksi TE-keskushallinnossa ei kuitenkaan tule tyytyä vain siihen, että sosiaalisten yritysten tukeminen tapahtuu osana yleistä yritystoiminnan edistämistä. Tällöin sosiaaliset yritykset jäisivät miltei varmasti marginaaliseksi yritystoiminnan muodoksi, sillä neuvontaorganisaatioiden valtavirrasta poikkeavan yrittäjyyden huono tuntemus on jarruna laadukkaille neuvontapalveluille. Sosiaaliset yritykset eivät myöskään kykene menetyksellisesti kilpailemaan yritystuista muiden yritysten kanssa samassa sarjassa, koska ne täyttävät yleensä ns. normaaliyrityksiä huonommin kannattavan toiminnan edellytykset. Jos sosiaalista yrittäjyyttä halutaan todella edistää, on sosiaalisille yrityksille annettava erityisasema muihin yrityksiin nähden. Sosiaalisten yritysten tukemiselle tulee asettaa TE-keskusten tulosohjauksessa omat tavoitteensa ja tavoitteiden saavuttamiselle varattava omat määrärahat. On myös huolehdittava siitä, että yritysneuvontaa antavilla ja yritystukia myöntävillä tahoilla on riittävästi asiantuntemusta sosiaalisten yritysten erityisongelmien ymmärtämiseksi. Sosiaalinen yritystoiminta tarvitsee erityiskohtelua. Vasta silloin sosiaaliset yritykset ovat tasa-arvoisia muiden yritysten kanssa yritysneuvonnan ja yritystukien suhteen. Muussa tapauksessa vaarana on, että sosiaalisen yritystoiminnan kehittäminen ajautuu yrityspalveluiden marginaaliin, eikä se ole varsinaisesti kenenkään vastuulla.

7 7 Kauppa- ja teollisuusministeriön tulisi selvittää aloittavien sosiaalisten yritysten rahoituksen järjestämistä. Sosiaalisten yritysten lain mukaan sosiaaliset yritykset ovat oikeutettuja samoihin yritystukiin kuin muutkin yritykset. Ongelma on kuitenkin se, että sosiaaliset yritykset eivät usein saavuta sellaista kannattavuutta, että esimerkiksi Finnveran kriteerit tuen myöntämiselle täyttyisivät. Tästä syystä myös sosiaaliset tekijät on otettava huomioon tukipäätöksiä tehtäessä. Sosiaalisen yrityksen päätavoite on työpaikkojen luominen vaikeasti työllistyville ihmisille - taloudellinen tulos on keino toteuttaa yrityksen sosiaalista päämäärää. Sosiaalisen yrittäjyyden tiellä on samoja ongelmia kuin muunkin yrittäjyyden. Yrittäjäksi ryhtymisen kynnys on Suomessa edelleen korkea. Tätä kynnystä tulee madaltaa. Sosiaalisen yritystoiminnan edellytyksiä voitaisiin parantaa käynnistämällä vastaava valtakunnallinen ja alueellinen tukihanke, jota kauppaja teollisuusministeriö ja TE-keskukset ovat yhdessä toteuttaneet hoiva-alan yritystoiminnan edistämiseksi. Työministeriö Työministeriö on oikealla tavalla ymmärtänyt, että sosiaaliset yritykset tarvitsevat erikoislaatunsa vuoksi erityiskohtelua. Toisaalta on tärkeää, että sosiaaliset yritykset eivät työllistämiskeinona ajaudu erikoisuudeksi, vaan että ne kytketään osaksi muihin työllisyyttä edistäviin malleihin, esimerkiksi osaksi aktivointitoimenpiteitä. Sosiaalista yritystoimintaa edistävissä Equal-hankkeissa on havaittu, että parhaimmat tulokset pitkään työttömänä olleen tai vajaakuntoisen voimaantumisessa saadaan silloin, kun hänelle on voitu antaa henkilökohtaista tukea työnteon ohessa. Sosiaalinen yritys ei kuitenkaan voi olla kuntoutuslaitos. Koska sosiaalisen yrityksen henkilöstö tarvitsee tukea varsinkin työllistymisjakson alussa, olisi työhallinnon harkittava työvalmentajana toimivan tukihenkilön kustantamista yritykseen. Tämä vapauttaisi sosiaalisen yrityksen työnjohdon keskittymään yritystoiminnan kannalta oleellisiin asioihin. Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi yhdessä Kansaneläkelaitoksen kanssa selvittää vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien sosiaalietuuksien ja eläkejärjestelyiden suhdetta työllistämistukeen, jota sosiaalisille yrityksille maksetaan. Eläke tai muu taloudellinen etuus ei saa olla este työllistymiselle, eivätkä yhteen sopimattomat järjestelmät saa ajaa ihmisiä kannustinloukkuun. Suomessa tarvitaan uusia ratkaisuja työelämän ulkopuolella olevien aktivoimiseksi työmarkkinoille. Eräiden aikaisempien ESR-hankkeiden suositus on ollut, että aktivointikeinojen valikoimaa on laajennettava muun muassa työkyvyttömyyseläkkeen tai työttömyyspäivärahan ja osa-aikatyön yhdistämismahdollisuuksia parantamalla. Aktivoivan sosiaalipolitiikan eri malleja on edelleen kehitettävä. Opetusministeriö Tärkeä osa sosiaalisen yritystoiminnan valtavirtaistamista on sen liittäminen osaksi yrittämistä koskevia opetusohjelmia. Sosiaalinen yritystoiminta tulee huomioida ammattikorkeakoulujen liiketalouden opetuksessa. Yliopistoissa ja korkeakouluissa tulee kehittää ja edistää sosiaalista yritystoimintaa koskevaa tutkimusta ja tutkimusohjelmia. Opetusministeriön tulisi tehdä päätös sosiaalisen yritystoiminnan sisällyttämisestä liiketaloutta ja yritystoimintaa käsitteleviin opetussuunnitelmiin.

8 On kokonaistaloudellisesti kannattavaa tukea sosiaalisten yritysten toimintaa ja niiden pyrkimyksiä työllistää henkilöitä, jotka eivät muutoin pääsisi avoimille työmarkkinoille. 8 2 Kokonaistaloudellisuus huomioitava Työllisyyden turvaaminen on helpoin tapa edistää yksilön ja yhteisön hyvinvointia sekä vähentää julkisen sektorin kustannustaakkaa. Työttömyysturvan ja sosiaaliturvan varassa eläminen on yhteiskunnan kannalta kallein vaihtoehto. On kokonaistaloudellisesti kannattavaa tukea sosiaalisten yritysten toimintaa ja niiden pyrkimyksiä työllistää henkilöitä, jotka eivät muutoin pääsisi avoimille työmarkkinoille. Sosiaaliset yritykset eivät säästä vain työttömyys- ja sosiaaliturvamenoja, vaan ne lisäävät myös verotuloja. Sosiaalinen yritys on hyvä keino vähentää syrjäytymisestä ja työttömyydestä johtuvaa köyhyyttä. Kaikki nämä seikat, niin taloudelliset kuin sosiaalisetkin, on otettava huomioon, kun tarkastellaan sosiaalisten yritysten saamia tukia. Kokonaistaloudellisuus on myös asia, johon kuntien pitäisi pystyä kiinnittämään enemmän huomiota julkisia palveluja ja hankintoja kilpailuttaessaan. Tuleva kilpailulainsäädäntö mahdollistaa sosiaalisten tekijöiden huomioon ottamisen tarjouskilpailuissa. Kuntien tulisi kehittää hyviä toimintamalleja, joiden kautta sosiaalisten yritysten avulla saavutettava kokonaistaloudellisuus voidaan hyödyntää kuntien hankinnoissa. Kuntien tulee myös pystyä arvioimaan eri tahojen kustannuksia yli sektorirajojen. Kuntaliitto voisi tukea kuntia kehittämällä tähän tarkoitukseen soveltuvia laskenta- ja arviointimenetelmiä.

9 Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä yhteisötalouden toimijoiden välisen yhteistyön avulla voidaan hälventää keskinäisiä ennakkoluuloja ja kehittää uusia työllisyyden parantamiseen keskittyviä paikallisia innovaatioita. 9 3 Voimaa verkostoista Suomessa on ollut sosiaalisia yrityksiä vasta vähän aikaa ja siksi niiden rooli yrityskentässä on vakiintumaton. Euroopan Unionin toimeenpanemat aloitteet, joihin kansallisen tason toimijat ovat osallistuneet, ovat luoneet perustan sosiaalisen yrittäjyyden ja yritysten kehittämiselle projektitoiminnan avulla. Sosiaalisen yritystoiminnan kehittymiselle on meillä asetettu odotuksia, joista merkittävin todiste on vuoden alussa voimaan tullut laki sosiaalisista yrityksistä. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä yhteisötalouden toimijoiden välisen yhteistyön avulla voidaan hälventää keskinäisiä ennakkoluuloja ja kehittää uusia työllisyyden parantamiseen keskittyviä paikallisia innovaatioita. Tavoitteena on tilanne, jossa kaikki osapuolet voittavat: Sosiaalisten yritysten verkostoituminen perinteisten yritysten kanssa on tärkeää paitsi liiketoiminnan kehittymisen niin myös sosiaaliseen yritykseen työllistettyjen vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien tulevaisuuden kannalta. Sosiaaliseen yritykseen työllistyvät pitkäaikaistyöttömät ja vajaakuntoiset ovat yleensä määräaikaisessa työsuhteessa ja he tarvitsevat jatkotyöpaikkoja työllistymisjaksonsa jälkeen. Joissain tapauksissa he voivat jatkaa sosiaalisessa yrityksessä, mutta läheskään aina se ei tule olemaan mahdollista. Hyvä kontaktiverkosto yritysmaailman kanssa edistää jatkotyöllistymisen tavoitetta. Kunnilla tulisi jatkossa olla tärkeä rooli sosiaalisen yritystoiminnan kehittäjänä. Kunnat voivat konkreettisesti edistää sosiaalista yritystoimintaa tukemalla uusien sosiaalisten yritysten perustamista. Lisäksi kunnilla on mahdollisuus ottaa sosiaaliset sekä paikalliset ja seudulliset näkökohdat huomioon julkisista hankinnoista päätettäessä. perinteiset yritykset ja sosiaaliset yritykset hyötyvät keskinäisestä yhteistyöstä, pitkäaikaistyöttömille ja vajaakuntoisille löydetään mielekkäitä työpaikkoja sekä julkiselle sektorille koituu säästöjä pienentyneiden sosiaaliturvamaksujen ja kasvaneiden verotulojen kautta. Sosiaalisten yritysten on tärkeää tehdä yhteistyötä paikallisen yrityselämän kanssa. Toistaiseksi sosiaalisten yritysten verkostoituminen perinteisten yritysten kanssa vaikuttaa olevan kehittymätöntä ja sosiaalisten yritysten tunnettavuus yrityskentässä on heikko. Näin voidaan todeta siitäkin huolimatta, että lausetta sosiaalinen yritys on yritys muiden joukossa käytetään paljon. Sosiaalisten yritysten verkostoituminen on tähän asti ollut kaikkein vilkkainta sosiaalisten yritysten ja erilaisten sosiaalista yrittäjyyttä edistävien yhteisötalouden hankkeiden ja toimijoiden kesken. Jatkossa sosiaalisten yritysten tulisi liittyä aktiivisemmin oman toimialansa arvoketjuihin ja pyrkiä mukaan perinteisten yritysten yrityskehitysprojekteihin, joissa kehitetään liiketoimintaprosesseja ja kilpailukykyä.

10 Sosiaalisten yritysten täytyy tulla tunnetuiksi laadukkaista tuotteista, luotettavuudesta ja siitä lisäarvosta, jonka niiden sosiaalinen ulottuvuus tuottaa Maineenhallinta emme myy vajaakuntoisuutta, vaan työn laatua Sosiaalisten yritysten maineenhallinnan tekee kiinnostavaksi se, että sosiaalisen yrityksen malli ei ole vielä tunnettu suuren yleisön keskuudessa. Juuri nyt onkin paras mahdollisuus vaikuttaa ihmisten mielikuviin. Sosiaalisten yritysten tulevaisuutta täytyy ennakoida ja niiden mainetta tulee rakentaa systemaattisesti. Maineenhallintaan tarvitaan ammattilaisia, jotka suunnittelevat asioita pitkällä aikavälillä. Sosiaalisten yritysten tulee välttää leimautumista suojatyökeskuksiksi, sosiaalituen uudeksi muodoksi tai b-luokan yritystoiminnaksi. Sen sijaan niiden täytyy tulla tunnetuiksi laadukkaista tuotteista, luotettavuudesta ja siitä lisäarvosta, jonka niiden sosiaalinen ulottuvuus tuottaa. Sosiaalisten yritysten asiakkuuksien edistämisen kannalta on tärkeää, että sosiaalista yrityksistä syntyvä mielikuva muodostuu positiiviseksi. Sosiaalisten yritysten ei tule myydä vammaisuutta tai vajaakuntoisuutta, vaan työn laatua. Hyvin tehty työ luo perustan hyvälle maineelle. Sosiaalisen yritystoiminnan tulee näyttäytyä edistyksellisenä ja eettisenä vaihtoehtona. Yrityskentässä on tilaa yrityksille, jotka tavoittelevat muutakin kuin voittoa. Julkisuuskuvaa voisi kohentaa esimerkiksi sosiaalisille yrityksille suunnatun laatupalkinnon avulla. Sosiaalisista yrityksistä puhuttaessa tulee painottaa niiden yhteiskunnalle tuottamia kokonaistaloudellisia hyötyjä. Sosiaalisten yritysten tunnettavuuden puute koskee laajemminkin yhteisötaloutta ja sen toimijoita. Niiden tekemä työ tulee tehdä näkyvämmäksi ja tunnustaa sen arvo. Jäsentensä ja ympäröivän yhteisön sosiaalista sekä taloudellista hyvinvointia edistävät organisaatiot ovat tärkeitä paikallistalouden ja sosiaalisen pääoman rakentajia. Markkinoinnin ja maineenhallinnan pohtimista tulisi jatkaa sitä varten perustettavassa työryhmässä. Työministeriön, sosiaalija terveysministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön välinen yhteistyö on tässä suhteessa tärkeässä asemassa. Myös VATESsäätiön ylläpitämä sosiaalisten yritysten tuki- ja neuvontapalvelu voisi jatkossa ottaa maineenhallinnan yhdeksi tehtäväkseen.

11 11 5 Lakia sosiaalisista yrityksistä tarkennettava Laki sosiaalisista yrityksistä (S1351/2003) astui voimaan Laki määrittelee sosiaalisen yrityksen kaupparekisteriin merkityksi, tavaroita ja palveluja tuottavaksi yritykseksi, joka tavoittelee voittoa ja joka voi toimia millä toimialalla tahansa. Sosiaalisen yrityksen erityispiirre on se, että sen työntekijöistä vähintään 30 prosenttia tulee olla vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. Lisäksi sen on kuuluttava työministeriön ylläpitämään sosiaalisten yritysten rekisteriin. Lain tavoitteena on vähentää työttömyyttä ja nostaa työllisyysastetta. Sosiaalisista yrityksistä toivotaan apua erityisesti rakennetyöttömyyteen, josta on tullut pysyvä ilmiö. Työministeriössä on havaittu, että suuri osa työttömistä ei työllisty edes hyvän talouskasvun aikana. Vajaakuntoiset ja pitkäaikaistyöttömät ovat erityisen heikossa asemassa työmarkkinoilla. Globaalista verokilpailusta johtuen julkisen sektorin kyky työllistää on heikentynyt. Viime aikoina uudet työpaikat ovat syntyneet pääasiassa yrityksiin, eivät julkiselle sektorille. Siksi tarvitaan työllistämismalleja, jotka tukeutuvat yritystoimintaan. Uusia yritystoiminnan ja työllistymisen malleja tarvitaan myös vastaamaan siihen työvoimapulaan, joka syntyy suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Lain perimmäisen tarkoituksen toteutumista arvioitaessa on kysyttävä hieman skeptisesti, tuleeko vajaakuntoinen tai pitkäaikaistyötön lain myötä haluttavammaksi palkattavaksi? Työnantaja joutuu miettimään, onko työllistämistuki riittävä kattamaan alentunutta työkykyä ja korvaako se ylimääräisen työn, jonka pitkään työelämästä pois olleen ihmisen työhön perehdyttäminen väistämättä tuo mukanaan. Lisäksi monet yrityksessä työskentelyn arkiset ja tavanomaiset asiat ovat erilaisia, kun osalla työntekijöistä on esimerkiksi jokin fyysinen vamma. Lain perimmäisen tarkoituksen toteutuminen onnistuu tämän hetkisten kokemusten mukaan parhaiten niissä sosiaalisissa yrityksissä, jotka on perustettu toteuttamaan tietyn taustayhteisön (esim. vammaisjärjestön tai työttömien yhdistyksen) tavoitteita. Tulevaisuuden haasteena on saada mukaan yrittäjiä, joilla tällaista taustaa ei ole. Onko sosiaalisen yrityksen malli heille tarpeeksi houkutteleva, jotta he uskaltavat palkata yritykseensä 30 prosenttia vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä? Tällä hetkellä tuen suuruus ei kokemusten mukaan riitä korvaamaan näiden työntekijöiden alentunutta työtehoa. Myös henkilöstöjohtaminen on sosiaalisessa yrityksessä yleensä haastavampaa kuin niin kutsutussa normaaliyrityksessä. Onkin pelättävissä, että ilman riittäviä kannustimia sosiaalisia yrityksiä ei synny toivotussa määrin. Tietyt lain kohdat herättävät kysymyksiä niiden tulkinnasta. Mitä esimerkiksi tapahtuu kahden tai kolmen vuoden tukityöllistämisjakson jälkeen? Tuleeko sosiaalisista yrityksistä työttömien kierrätyslaitoksia, vai pystytäänkö niihin luomaan pysyvämpiä työpaikkoja? Tarkoittaako tukijakson loppuminen huikeita kasvuvaatimuksia, jos vanhasta työvoimasta halutaan pitää kiinni? Tuleeko velvollisuus sijoittaa työllistettyjä eteenpäin? Näissä asioissa kaivataan selkeää kannanottoa siitä, mikä on lain tarkoitus ja kuinka lakia tullaan tulkitsemaan. Lakia tarkasteltaessa on myös harkittava mahdollisuutta, jossa tukijakson päättymisen jälkeen henkilö voi yhä kuulua 30 prosentin kiintiöön. Tällöin sosiaalinen yritys ei joudu valintatilanteeseen, jossa sen on joko luovuttava osasta työntekijöistään, laajennettava toimintaansa tai poistuttava sosiaalisten yritysten rekisteristä. Myös tuen jatkamista tai sen muuttamista pysyväisluoteiseksi on harkittava niiden työllistettävien kohdalla, joiden vamma tai vajaakuntoisuus on pysyvää laatua. Laki sosiaalisista yrityksistä on monessa maakunnassa osoittautunut pettymykseksi, koska odotukset väljemmän sosiaalisen yrityksen rajauksen suhteen olivat lain valmisteluvaiheessa suuret. Lain määrittelemä rekisteröitävissä oleva sosiaalinen yritys palvelee parhaiten taajaan asuttuja alueita, joissa pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia löytyy kohtuullisten työmatkojen päästä. Lain mukaisten sosiaalisten yritysten syntyminen syrjäiselle maaseudulle näyttää epätodennäköiseltä. Esimerkiksi työttömiä työelämään integroimaan pyrkivät työosuuskunnat eivät välttämättä näe tarpeelliseksi rekisteröityä sosiaalisiksi yrityksiksi, koska laki ei tuo muita etuja kuin pitemmät työllistämistukijaksot. Työllistymistukijaksojen määräaikaisuus on myös ongelma jäsenyyteen perustuvissa osuuskunnissa. Se, miten osuuskuntaa voidaan tulevaisuudessa käyttää laajemmin lain määrittämän sosiaalisen yrityksen organisointimuotona, jää toistaiseksi nähtäväksi.

12 12 6 Jo siinä vaiheessa, kun laki sosiaalisista yrityksistä sai lopullisen muotonsa, kävi selväksi, että pienen, paikallisesti toimivan ja palveluja tarjoavan yrityksen on vaikea ryhtyä lain tarkoittamaksi sosiaaliseksi yritykseksi. Henkilöstön nopea lisääminen ei ole mahdollista, koska tilausten määrää on vaikea kasvattaa hetkessä. Lisäksi palvelutyö perustuu paitsi osaamiseen myös asiakkaiden luottamukseen, jolloin tutun henkilöstön osittainenkaan vaihtaminen uusiin pitkäaikaistyöttömiin on hankalaa. Tämä olisi myös sosiaalisen vastuunoton näkökulmasta epäeettistä. Myös lain edellyttämät vaatimukset minimityöajasta johtavat siihen, että hyvin harvassa alkavassa, pienessä ja paikallisesti toimivassa sosiaalisessa yrityksessä on mahdollista sitoutua määriteltyihin palkkauskuluihin. Osalla pitkäaikaistyöttömistä ja vajaakuntoisista työn tuottavuus ei riitä kattamaan syntyneitä kuluja edes tukien avulla. Tämä heikentää pienen, paikallisesti palveluja tuottavan yrityksen kannattavuutta. Laissa on kysymys erittäin vaikeasta yhtälöstä ja myös kahden eri hallintoyksikön välisestä yhteistyöstä. Työministeriön tehtävänä on työllisyyden hoito, kauppa- ja teollisuusministeriön yrittäjyys. Yrityskenttä on hiljaa, odottava ja osin tietämätönkin. Seminaareja sosiaalisesta yrittäjyydestä on pidetty, mutta pääosin julkiselle sektorille ja järjestöille. Molempien ministeriöitten yhteisellä tiedottamisella olisi saatava aikaan avointa keskustelua eri toimijoiden välillä ja vältettävä vääriä mielikuvia ja ennakkoluuloja. Sosiaalinen yritystoiminta tarjoaa suuremmille yrityksille mahdollisuuden kantaa sosiaalista vastuuta perustamalla sosiaalisia yrityksiä tytäryhtiöikseen tai ottamalla niitä alihankkijoikseen. Sosiaaliset yritykset voivat olla tapa kokeilla joustavampia työnteon malleja ja pehmeämpää työkulttuuria. Lakia ei kuitenkaan saa käyttää uuden matalapalkka-alan synnyttämiseen. Laki on edellä esitetyistä ongelmakohdista huolimatta hyvä ja tarpeellinen avaus sosiaalisen yritystoiminnan edistämiseksi Suomessa. Se on erittäin edistyksellinen Euroopan ja todennäköisesti koko maailman mittakaavassa. Lain eräs merkittävimmistä vaikutuksista on oikean yrityksen statuksen antaminen sosiaalisille yrityksille, minkä ansiosta ne voivat asemoitua entistä helpommin toimialansa yrityskenttään. Liiketoiminta- ja markkinointiosaamista kehitettävä Uusien yritysten perustamisen kannalta tärkeimpiä tekijöitä ovat valitun alan kysyntä, alan kannattavuus ja rahoituksen järjestyminen ja riittävyys. Oleellista uusien sosiaalisten yritysten syntymiselle on löytää uusia liiketoiminta-alueita perinteisten sijaan. Uusia liiketoiminta-alueita saattaisi löytyä esimerkiksi kuntien perusturvatoiminnan sektorilta kuntien ulkoistaessa perinteisiä palveluitaan. Jotta laki edistäisi sosiaalisten yritysten perustamista toivotulla tavalla, on huolehdittava kokonaisvaltaisesta sosiaalisen yritystoiminnan koulutuksesta. Sosiaalinen yritystoiminta edellyttää yrityksen omistajayrittäjältä sekä palkkajohdolta moninaisempaa liiketoimintaosaamista kuin perinteinen yritystoiminta. Sosiaalisissa yrityksissä johtaminen on vaativampaa kuin yrityksissä yleensä, koska sosiaalisten ja liiketoiminnallisten tavoitteiden tasapainottaminen on haastava yhtälö. Kokonaisvaltainen liiketoiminnan osa-alueiden hallinta on menestyvän yritystoiminnan keskeinen tekijä. Osaava avainhenkilöstö muodostaa perustan yrityksen liiketoimintastrategian toteuttamiselle käytännössä. Tästä syystä henkilöiden ja asioiden johtamistaitoja tulee parantaa. Omistajien ja yritysjohdon tulee enenevässä määrin ohjata liiketoimintatavoitteiden toteutumista, jotta yrityksen sosiaaliset tavoitteet toteutuisivat ja yrityksen toiminnan jatkuvuus ja henkilöstön työpaikat olisivat turvatut. Omistajien edustajiksi sosiaalisen yrityksen hallitukseen tulee valita sellaisia henkilöitä, joilla on ymmärrystä liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sosiaalisten tavoitteiden toteutumisen mahdollistajana, ja jotka ovat valmiita asettamaan oman osaamisensa yrityksen käyttöön. VATES-säätiön sosiaalisten yritysten tuki- ja neuvontapalvelun kokemukset vahvistavat sen, että kiinnostus sosiaalista yrittäjyyttä kohtaan on suurinta kolmannella sektorilla ja yhteisötalouden piirissä. Yhteisötaloudesta kumpuavilla yrityshankkeilla on usein opettelemista yrittäjyyden kanssa. Yhteisöjä täytyy kouluttaa yrittäjyyteen, yrittäjiä taas tulee kouluttaa tekemään töitä vaikeasti työllistettävien kanssa.

13 Sosiaaliseen yritykseen sijoittaminen on eettistä, yhteiskunnallisesti kannattavaa, pitkän aikavälin strategista sijoitustoimintaa Rahoitus kärsivällistä pääomaa etsimässä Sosiaaliseen yritykseen sijoittaminen on eettistä, yhteiskunnallisesti kannattavaa, pitkän aikavälin strategista sijoitustoimintaa. Sosiaaliseen yritykseen sijoittaminen ei voi perustua odotuksiin pääoman nopeasta takaisinmaksusta. Sosiaalisissa yrityksissä tarvitaan uudenlaista kärsivällistä pääomaa. Sosiaalisten yritysten talous on usein jo perustamisvaiheesta lähtien heikolla pohjalla, koska perustamispääomaa ei ole voitu mitoittaa oikein. Riittämätön alkupääoma johtaa yrityksen heikkoon maksuvalmiusasemaan ennen tulorahoituksen vakiintumista. Yrityksissä ongelmaa on koetettu helpottaa projektirahoituksella sekä oman pääoman ehtoisilla lainoilla. Tämä on johtanut projektitoiminnan ja liiketoiminnan välisen eron hämärtymiseen, mikä on osaltaan vienyt huomiota pois liiketoiminnasta. Sosiaalisen yritystoiminnan käynnistämisen helpottamiseksi on harkittava uusia rahoitusinstrumentteja nykyisen yritysrahoitusjärjestelmän osaksi. Uudet, sosiaalisten yritysten tarpeisiin kehitetyt rahoitusinstrumentit riittäisivät turvaamaan perusrahoituksen. Pankit ovat suuri ja vielä käyttämätön mahdollisuus sosiaalisten yritysten tukemisessa. Suomeen kaivataan sosiaalista rahoitusjärjestelmää, esimerkiksi eettistä pankkia, jollaisia toimii Keski-Euroopassa. Ei liene mahdotonta, että aluksi vaikkapa vain koeluonteisesti muutama pankki ottaisi sosiaaliset yritykset kehittämiskohteekseen. Pankeilla on suuri määrä tietoa yritystoiminnasta ja valtava kokemus yritysten rahoittamisesta. Erilliset lainaehdot sosiaalisille yrityksille tukisivat niiden perustamista ja toiminnan vakiinnuttamista.

14 Sosiaaliset yritykset tarvitsevat sosiaalisen yritystoiminnan osaamiskeskuksen, joka toimisi sosiaalisten yritysten pysyvänä tukiorganisaationa Pysyvä tukiorganisaatio Tällä hetkellä sosiaalisen yritystoiminnan tukitoiminnot ovat hajaantuneet eri paikkoihin. Yhden luukun palveluperiaate ei toteudu sosiaalisten yritysten kohdalla. Yritysneuvontaa on Suomessa saatavilla runsaasti, mutta sitä antavien tahojen tietämys sosiaalisesta yrittämisestä on vielä vähäistä. Sosiaalisen yrittämisen sosiaalinen erikoisosaaminen taas on VATES-säätiön organisoimalla sosiaalisten yritysten tukirakenteella, joka on kolmevuotinen, työministeriön rahoittama hanke. Sosiaaliset yritykset tarvitsevat sosiaalisen yritystoiminnan osaamiskeskuksen, joka toimisi sosiaalisten yritysten pysyvänä tukiorganisaationa. Keskukselle on saatava pysyvä budjettirahoitus. Vain pysyvän tukiorganisaation kautta voidaan turvata sosiaalisen yritystoiminnan pitkän aikavälin kehittymisedellytykset. Osaamiskeskus voisi olla ainakin alkuvaiheessa esimerkiksi SITRA:n vastuulla.

15 15 k Kirjallisuutta ja lähteitä: Euroopan komission EQUAL-tiedote, EQUAL-yhteisöaloitteen sosiaalisten yritysten edistämisen teematyön selvitysosio. Oulun yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta, PROeNET Social Firms. E.C.HO. Project. European Social Fund Sosiaaliset yritykset Euroopassa -eräitä käytännön näkökulmia. Simo Mannila, Stakes/ESR1997. Yhteisötalous ja sosiaalinen yrittäjyys. Ville Grönberg (toim.), Euroopan sosiaalirahaston julkaisu www-sivuja: Sosiaalisten yritysten forum: Sosiaalisten yritysten kansallisen teematyön verkkosivut: Sosiaalisten yritysten rekisteri ja laki sosiaalisista yrityksistä: VATES-säätiön sosiaalisten yritysten tuki- ja neuvontapalvelu:

16

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa koulutus 24.4.2012 Helsinki Kehittämispäällikkö Ville Grönberg, THL 25.4.2012 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö

S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö Liiketoiminta & ansaintalogiikka Koulutus & oppiminen Ohjaus & neuvonta Sosiaalisten vaikutusten mittaaminen & hyödyntäminen

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys: yksi työkalu. Marja-Leena Pellikka Case Manna ry 14.10.2015

Yhteiskunnallinen yritys: yksi työkalu. Marja-Leena Pellikka Case Manna ry 14.10.2015 Yhteiskunnallinen yritys: yksi työkalu Minkälainen olisi suomalainen yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintamalli? Marja-Leena Pellikka Case Manna ry 14.10.2015 Manna ry 1995-2015 => 2016 MannaPalvelut

Lisätiedot

Kaikki osallisiksi mitä haluamme muuttaa tällä ohjelmakaudella?

Kaikki osallisiksi mitä haluamme muuttaa tällä ohjelmakaudella? Kaikki osallisiksi mitä haluamme muuttaa tällä ohjelmakaudella? Erityisasiantuntija Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulu 11.3.2015 Finlandia-talo Mitkä ovat tärkeimmät ESR:ää koskevat muutokset?

Lisätiedot

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti Projektipäällikkö Antti Honkarinta 31.10.2013 Projektin toteuttajaorganisaatio on Oulun kaupunki. Projekti sijoittuu konsernipalvelujen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Henna Busk Pellervon taloustutkimus PTT 6.10.2016 Talouden näkymät PTT näkemys talous-

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Sosiaalinen yritystoiminta Vihdin välityömarkkinoita täydentämään Kotona metsässä -hankesuunnitelma

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Sosiaalinen yritystoiminta Vihdin välityömarkkinoita täydentämään Kotona metsässä -hankesuunnitelma POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Sosiaalinen yritystoiminta Vihdin välityömarkkinoita täydentämään Kotona metsässä -hankesuunnitelma SOSIAALINEN YRITYS Yritys, jonka tavoitteena on kannattavan liiketoiminnan ohella

Lisätiedot

Sosiaalinen yritys. Mahis työhön projektin väliseminaari. Projektipäällikkö Ellen Vogt ESPINNO-hanke

Sosiaalinen yritys. Mahis työhön projektin väliseminaari. Projektipäällikkö Ellen Vogt ESPINNO-hanke Työllistymisen i polut työpaja: Sosiaalinen yritys Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Projektipäällikkö Ellen Vogt ESPINNO-hanke Diakonia-ammattikorkeakoulu Etelä-Suomen palveluinnovaatiot

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 1 Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 2 Hyvinvointipalvelut murroksessa Kansantalouden ja yleisen varallisuuden kasvu ovat keskeisiä hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Kuntaliitto yhteistyön tukena

Kuntaliitto yhteistyön tukena Kuntaliitto yhteistyön tukena Rakenteellisen työttömyyden haasteet Hämeessä yhteistyöseminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Tehtäväjako Nykyisen lakisääteisen tehtäväjaon puitteissa TE-toimistot vastaavat

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

KASVUPALVELUT JA KUNTA-MAAKUNTA- VALTIO- YHTEISTYÖ Mikko Härkönen Elinvoimajohtaja https://youtu.be/aa46bvokrqa

KASVUPALVELUT JA KUNTA-MAAKUNTA- VALTIO- YHTEISTYÖ Mikko Härkönen Elinvoimajohtaja https://youtu.be/aa46bvokrqa KASVUALVELUT JA KUNTA-MAAKUNTA- VALTIO- YHTEISTYÖ. 9.5.2017 Mikko Härkönen Elinvoimajohtaja https://youtu.be/aa46bvokrqa KASVUALVELU-UUDISTUS TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen Timo Lindholm / Sitra 22.8.2017 Lähtökohdat - Globaalit ilmiöt muokkaavat työelämää hävittävät ja luovat töitä. - Työn murroksen

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa

Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa Hallintojohtaja Ari Heikkinen, Oulun kaupunki konsernipalvelut 17.10.2012 Julkiset palvelut murroksessa Euroopan maiden taloudelliset vaikeudet juontavat

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä. Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10.

Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä. Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10. Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10. Yhteiskunnalliset yritykset: kehittävät ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin ongelmiin

Lisätiedot

Sosiaalinen yritys. Case: PosiVire

Sosiaalinen yritys. Case: PosiVire Sosiaalinen yritys Case: PosiVire Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yritys Yhteiskunnallinen yritys hoitaa yhteiskunnallista tehtävää kannattavan liiketoiminnan avulla Ei tarkkaa määritelmää Suomessa tai

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Säätiö tukee pitkäaikaissairaita/vammaisia lapsia

Lisätiedot

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : EU:n ohjelmakauden 2000 2006 sekä ohjelmakauden 2007 2013 rakennerahasto-ohjelmia rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteillä

Lisätiedot

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9. Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.2011 TEM:n konsernistrategia Syvenevä globalisaatio Edistämme

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

VÄLITYÖMARKKINAT. Työtä ja sosiaalityötä

VÄLITYÖMARKKINAT. Työtä ja sosiaalityötä VÄLITYÖMARKKINAT Työtä ja sosiaalityötä Välityömarkkinoiden idea on tarjota työskentelymahdollisuuksia ihmisille, joiden on vaikea päästä avoimille työmarkkinoille. Rakennetyöttömyyden purku on pysyvää

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Työllisyyden edistäminen sosiaalisena kriteerinä kaupungin hankinnoissa

Työllisyyden edistäminen sosiaalisena kriteerinä kaupungin hankinnoissa Työllisyyden edistäminen sosiaalisena kriteerinä kaupungin hankinnoissa Vantaan kaupunki Elina Patana 7.3.2016 Elinvoimaohjelman 2014-2016 painopisteet 1. Yrityspalveluiltaan ylivoimainen 2. Edelläkävijä

Lisätiedot

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 %

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % rahasto-osuudet hallinnonaloittain TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % Eija Haatanen 8.11.2007 1 ESR Tuotekehitys Sosiaaliset innovaatiot ESR kehittämisinstrumenttina, joka tuo lisäarvoa kansalliseen

Lisätiedot

Tutkimus nuorten 2-3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista

Tutkimus nuorten 2-3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Raportti Esitys 3.2.2010 25.5.2010 Tutkimus nuorten 2-3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista INNOLINK RESEARCH OY Mikko Kesä Kaisa Mäki-Kihniä Minna Vallo Meri Kokkola TEMPO ECONOMICS OY Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

Kasvupalvelujen valmistelutilanne. Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut Työryhmien yhteiskokoontuminen

Kasvupalvelujen valmistelutilanne. Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut Työryhmien yhteiskokoontuminen Kasvupalvelujen valmistelutilanne Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut 24.1.2018 Työryhmien yhteiskokoontuminen Aluekehitys- ja kasvupalvelulain luonnos 3.10.2017 Lain viimeistely on alkanut,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoiden liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys Tutkija Eevaleena Mattila

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT Kasvun eväät seminaari Joensuu 3.4.2017 Ritva Saarelainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kasvupalvelujen tarvekategoriat 1. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen yrityksille

Lisätiedot

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus 070514 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa Joensuu 23.11.2012. Tervetuloa! www.yhteistoiminta.fi

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa Joensuu 23.11.2012. Tervetuloa! www.yhteistoiminta.fi Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa Joensuu 23.11.2012 Tervetuloa! OHJELMA 9.30-9.40 Tervetuloa koulutukseen Johtaja Risto Ravattinen, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy 9.40-10.10 Yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS (2012) OHEISMATERIAALIN TARKOITUS Kalvosarja on oheismateriaali oppaalle TASA ARVOSTA LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA JULKISELLE SEKTORILLE Opas kuntien ja valtion alue ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

Lisätiedot

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Kuntien rooli on muuttunut ja muuttumassa Toiminnassa on suuria kuntakohtaisia eroja paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaan Kunnat tarvitsevat vastuulliseen työllisyydenhoitoon

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

Uusien työnteon muotojen ja työpaikkojen löytäminen miten auttaa työkyvyttömyyden torjumisessa?

Uusien työnteon muotojen ja työpaikkojen löytäminen miten auttaa työkyvyttömyyden torjumisessa? Uusien työnteon muotojen ja työpaikkojen löytäminen miten auttaa työkyvyttömyyden torjumisessa? Timo Lindholm 5.5.2015 Talouden tuotannontekijöiden kolmijako Väinö Linnan mukaan (1) suo (2) kuokka ja (3)

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Johtoryhmien strategiastartti 25.4.2017 Johtaja Teppo Rantanen 1 Kokemukset nykyisestä strategiasta ja odotukset uudelle strategialle

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Kolmas sektori ja maaseutukuntien palvelut

Kolmas sektori ja maaseutukuntien palvelut Kolmas sektori ja maaseutukuntien palvelut Mikkelin Tiedepäivä 7.4.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä tutkija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Pienosuuskuntien johtamisen haasteet

Pienosuuskuntien johtamisen haasteet Pienosuuskuntien johtamisen haasteet Pellervon valtuuskunnan jäsen FT Pekka Pättiniemi Osuustoiminnan kehittäjät - Coop Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja Pellervon Päivä 11.4.2007 1 Osuuskunnan johtamisen

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Työelämä muuttuu - onko Suomi valmis siihen?

Työelämä muuttuu - onko Suomi valmis siihen? Työelämä muuttuu - onko Suomi valmis siihen? Timo Lindholm Sitra 11.9.2015 1 Työelämän ja markkinoiden muutoksia ICT:n laajeneva hyödyntäminen ja osin tehtävätasolle ulottuva kansainvälinen kilpailu hävittävät

Lisätiedot

edellä kuntakokeilussa

edellä kuntakokeilussa edellä kuntakokeilussa Jyväskylässä 25.11.2013 Työllisyyden Kuntakokeilu www.jyvaskyla.fi/tyo/kuntakokeilu www.toihinpalvelu.fi www.facebook.com/tyo/kuntakokeilu Euroja ja ihmisiä 2000 M 2100 150 M 8,8

Lisätiedot

Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo. 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja

Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo. 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja Espoon kaupungin strategia + ohjeet Hankintaohje on sosiaalisten kriteerien osalta

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri Euroopan sosiaalirahaston mahdollisuudet edistää työvoiman saatavuutta Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi 5.6.2017 Rahoitusasiantuntija Liisa Irri ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Asiakkaiden arvioita työllisyyspoliittisista hankkeista

Asiakkaiden arvioita työllisyyspoliittisista hankkeista Asiakkaiden arvioita työllisyyspoliittisista hankkeista Raija Lääperi, Arvioija, KEVÄT-tukirakenne 8.10.2012 TYPO /RL 1 Osallisuus arviointityössä Tarkoittaa sitä, että asiakkaiden mielipiteet huomioidaan

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori: palveluita vai muita? Ylijohtaja Raimo Ikonen 12.4.2010 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien osuudet

Lisätiedot

Palkkatuki. TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho

Palkkatuki. TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho Palkkatuki TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho TYÖLLIST LLISTÄMISTUKIJÄRJESTELMÄ TYÖLLIST LLISTÄMISTUKI TYÖNANTAJALLLE PALKKATUKI

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 28.5.2014 Pohjois-Pohjanmaan maaseutustrategian

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kotkankatu 9 00510 Helsinki 8.3.2012

Kotkankatu 9 00510 Helsinki 8.3.2012 Eduskunnan talousvaliokunnalle Asia: U 10/2012 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista sosiaaliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista on sosiaali- ja terveyspoliittinen

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

ESR ohjelman mahdollisuudet

ESR ohjelman mahdollisuudet ESR ohjelman mahdollisuudet Osastopäällikkö Tuija Johansson Lapin TE keskus Alustus seminaarissa Maaseudun yrittäjyyden edistäminen ohjelmatyön avulla 20.11.2008 Teemat: 1. ESR ohjelman esittely 2. Lapin

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset

Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset Jaana Merenmies, Syfo Oy - yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yrittäjyys Nyt! 13.5.2011 Oulu, Pohto Yhteiskunnallisten yritysten

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Satu Kaattari-Manninen Case Ektakompus Oulun kaupunki, Tekijäpuu - palvelu Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä Kemissä 27.2.2013 Oulun yhteisötoiminta

Lisätiedot

KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA

KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA Tutkimusjohtaja Mikko Kesä I p. 358 400 203 494 I mikko.kesa@innolink.fi I Omat kokemukset mm. Vaikeasti työllistettävien

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 Rakentaminen (F) 13 13 Kauppa (G) 1 22 Palvelut (H, I, K, O) 2 Muut 13 13 1 2 3 5 7 8 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Lappi 2.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

Osuuskuntayrittäjyys

Osuuskuntayrittäjyys Osuuskuntayrittäjyys Osuuskunnat Suomessa yhteensä n. 4 500 osuuskuntaa vuositasolla perustetaan noin 200 uutta osuuskuntaa Noin 2 700 pienosuuskuntaa 1 300 vesihuolto-ja energia osuuskuntaa 370 osuuspankkia

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 12 Rakentaminen (F) 1 1 Kauppa (G) 22 2 Palvelut (H, I, K, O) 9 2 Muut 11 1 1 2 5 7 8 9 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Kanta-Häme Kevät 27 29.11.217 1 2.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen sosiaalisten kriteerien hyödyntäminen erityisryhmien työllistämisessä, käytännön esimerkki

Julkisten hankintojen sosiaalisten kriteerien hyödyntäminen erityisryhmien työllistämisessä, käytännön esimerkki Julkisten hankintojen sosiaalisten kriteerien hyödyntäminen erityisryhmien työllistämisessä, käytännön esimerkki Yksikön päällikkö Marjatta Rummukainen / Honkalampisäätiö / Kaski Joensuu Juhta Oy Taustaa

Lisätiedot

Länsi-Suomen ESR-haku Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus)

Länsi-Suomen ESR-haku Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Länsi-Suomen ESR-haku 21.12.2015 1.3.2016 20.1.2016 Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä,

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita 1 Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita Jukka Lappalainen, Meriheinä ry:n puheenjohtaja Asukastupatoiminta Oulussa 16 suuraluetta, joissa on

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys toimialan uudistajana

Yhteiskunnallinen yritys toimialan uudistajana Yhteiskunnallinen yritys toimialan uudistajana Tuija Oikarinen, Suvi Konsti-Laakso, Virpi Koskela & Helinä Melkas Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Suuret odotukset Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Talouden epävarmuus ja kasvun hidastuminen varjostavat Suomea onko taantuma tulossa

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -projekti Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki Diakin Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen Kaupunginhallitus 454 14.12.2015 Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen 1878/02.05.01/2015 KHALL 14.12.2015 454 Kaupunginvaltuusto on 7.9.2015 94 käsitellyt valtuutettu

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarina kaupunki THL 18.1.2010 Faktoja Kaarina kuuluu Turun seutuun Kaarinassa asukkaita: 31 000, josta työvoimaan kuuluvia

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto How Fair Is Finland -seminaari 29.11.2011 Työllisyyspolitiikan uudistaminen Espoon

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa

Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa KAMPA seminaarikokkola 5.10.2010 Ritva Pihlaja projektipäällikkö, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla FinSERN 1. tutkimuskonferenssi Helsinki, 16. -17.11.2011 KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan Teemaseminaari 3.12.2007 Aki Heiskanen Samanlaiset muutokset Huolimatta kunkin maan hyvinvointipalveluiden kansallisista erityispiirteistä eri maissa on

Lisätiedot