YSAO HINGUNNIEMEN KEITTIÖN MUUTOSTYÖT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YSAO HINGUNNIEMEN KEITTIÖN MUUTOSTYÖT"

Transkriptio

1 YSAO HINGUNNIEMEN KEITTIÖN MUUTOSTYÖT LVIA-TYÖSELITYS LVI-Insinööritoimisto Jari Niskanen Ky Kukkomäentie 42, KIURUVESI

2 1. RAKENNUSHANKE, SUUNNITTELIJAT 1.1 Rakennuskohde ja sen sijainti Rakennuskohde on Hingunniemen keittiön muutostyöt. Sijainti: Kiuruveden kaupunki 1.2 Rakennuttaja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Asevelikatu IISALMI 1.3 Suunnittelijat ja asiantuntijat Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Kärki Oy Vallantie KARVIONKANAVA Yht. henk. Pentti Kärki puh LVIA-suunnittelu Sähkösuunnittelu LVI-Insinööritoimisto Jari Niskanen Ky Kukkomäentie KIURUVESI Yht. henk. Jari Niskanen puh , Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy Riistakatu IISALMI Yht. henk. Jussi Lämsä puh

3 2. YLEISET TIEDOT JA OHJEET 2.1 Hankkeen toteutus Hanke toteutetaan urakkaohjelman määrittämiin urakkasuorituksiin jaettuna. Takuuaika on LVIA-töiden osalta kaksi vuotta. LVIA-urakoitsijoiden on ehdottomasti tutustuttava kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. 2.2 Urakkarajat 1. LVIA-urakoiden urakka- ja hankintarajat on esitetty jäljempänä tässä työselityksessä sekä LVI-piirustuksissa. 2. Urakkaohjelman liitteenä on kaikkia urakoita koskeva yhteinen erillinen urakkarajaliite. 3. Urakkarajaliitteessä esitetään rakennuttajan, rakennusurakoitsijan ja muiden urakoitsijoiden sekä rakennuttajan erillisurakoiden ja hankkijoiden sivusuoritus- ja myötävaikutusvelvollisuudet. 4. Urakkarajaliite sisältää myös LVI-urakkaan kohdistuvia teknisiä ohjeita, jotka tulee huomioida. 2.3 Muutos- ja lisätyöt Kaikista muutos- ja lisätöistä on urakoitsijan annettava kirjallinen tarjous rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen työn suorittamista. Urakoitsija on oikeutettu lisälaskuttamaan vain näin hyväksytyistä muutos- ja lisätöistä. Muutostyölaskutuksessa käytetään tarjouksen yhteydessä annettuja yksikköhintoja. Yksikköhintoja käytetään myös hyvitettäessä. 2.4 Nimistö LVI-urakkaan kuuluvat ilmanvaihtourakka ja putkiurakka. Säätölaitetyöt (automaatiourakka) tehdään rakennuttajan erillishankintana. Nimistön suhteen noudatetaan yleisiä sopimusehtoja ja lisäksi seuraavaa: Urakoitsija-sanalla tarkoitetaan tässä työselityksessä LVI-urakoitsijaa. Tarvittaessa on käytetty etuliitteellä selvennyttyä nimitystä "putkiurakoitsija" (PU), "ilmanvaihtourakoitsija" (IU) sekä "säätölaiteurakoitsija" (AU). 2.5 Rakennuskohtaiset LVI-asiakirjat - urakkasopimus - rakennusurakan yleiset sopimusehdot - urakkaohjelma - tämä työselitys siihen sisältyvine liitteineen - LVI-piirustukset Työselitys ja LVI-piirustukset on laadittu siten, että ne yhdessä edellä mainittujen asiakirjojen kanssa määrittävät urakan sisällön. Työselitykseen on pyritty ottamaan kaikki ne asiat, jotka vaikuttavat työmaalla tapahtuvaan työsuoritukseen.

4 2.6 Yleiset asiakirjat ja viranomaisen määräykset, yhteydenpito viranomaisiin 1. Urakkasuorituksessa noudatetaan rakennuskohtaisten LVI-asiakirjojen lisäksi rakentamista koskevia lakeja ja asetuksia, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksiä, eri viranomaisten ja julkisten laitosten, kuten rakennustarkastus-, paloja sähkötarkastusviranomaisten sekä vesi- ja energialaitoksen määräyksiä ja ohjeita. 2. Urakoitsija on velvollinen hoitamaan yhteydenpidon viranomaisiin oma-aloitteisesti ja suorittamaan viranomaisten tarkastusten maksut urakkaan sisältyvinä. 2.7 Suunnittelijan piirustukset 1. LVI-suunnittelija on jättänyt suunnitelmat tarkastusviranomaisten hyväksyttäväksi. 2. Kojeiden ja laitteiden mitoitusarvot on pääasiallisesti esitetty piirustuksissa. 3. Työselitykseen liittyvissä piirustuksissa esitetyt kojeiden ja laitteiden mittapiirrokset ovat kaaviollisia. Tästä syystä on urakoitsijan työssä sekä tarvikkeiden valmistuksessa ja valinnassa tarkoin harkittava paras mahdollinen asennustapa hoito- ja huolto- ym. tekniset seikat huomioon ottaen. Urakoitsijan on asennuksissa noudatettava sisustuspiirustuksia ja muita erikoispiirustuksia, joita arkkitehti tai muu asiantuntija työn kuluessa toimittaa. 4. Suunnittelijan työn pohjana olleet arkkitehdin työpiirustukset saattavat jossakin määrin poiketa rakennuksen lopullisista työpiirustuksista. Urakoitsijalle toimitetaan lopulliset arkkitehdin työpiirustukset detaljeineen. Urakoitsijan tulee ottaa huomioon työn suorituksessa arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan tekemät muutokset. 5. Kullekin LVI-urakoitsijoista luovutetaan korvauksetta LVI-suunnittelijan piirustuksista urakkaohjelman mukaisesti. 6. Suunnitelma-asiakirjoissa esiintyvät materiaalien ja laitteiden tunnusnumerot ovat LVI-tarvikeluettelo 10 mukaiset, ellei erikseen muuta ole mainittu. 2.8 Urakoitsijan piirustukset 1. Urakoitsijan tulee merkitä piirustuksiin kaikki työn aikana mahdollisesti tapahtuvat poikkeamiset ja muutokset. Korjaukset tehdään CAD-asiakirjoihin suunnittelijan toimesta rakennuttajan laskuun, joista kopioidaan luovutuspiirustukset. 2.9 Varauspiirustukset On esitetty urakkarajaliitteessä Luovutuspiirustukset sekä käyttö- ja huolto-ohjeet Urakoitsijoiden tulee luovuttaa suoritustaan koskevat jäljempänä luetellut piirustukset ja tiedot rakennuttajalle. Kaikkien hoito-, huolto- ja käyttöohjeiden sekä kytkentäkaavioiden tulee olla suomenkielisiä. Laitteiden kokoonpanopiirustukset ja purkamis-, sekä

5 korjausohjeet voivat olla ruotsin-, englannin- tai saksankielisiä. Luovutusasiakirjat Urakoitsija tarkistaa kaikki LVI-piirustukset toteutusta vastaaviksi sekä leimaa ja allekirjoittaa nämä loppupiirustukset. Loppupiirustuksiin tulee liittää viranomaisten tarkastuspöytäkirjajäljennökset. Kaikki piirustukset tulee varustaa yhdenmukaisella otsikoinnilla ja numeroinnilla riippumatta siitä, onko piirustus kuulunut suunnitelma-aineistoon tai teetetty alihankintana. Piirustuksissa tulee olla selvä merkintä "Loppupiirustus". Piirustukset toimitetaan A4-kokoon taitettuina paperikopioina. Seuraavat asiakirjat luovutetaan 2 sarjana: - laitteiden täydelliset kytkentä-, työ- ja asennuspiirustukset, joissa on otettu huomioon myös työn aikana tehdyt muutokset - työselitys - piirustukset laitteiden sisäisistä kytkennöistä ja liittymisestä toisten urakoitsijoiden laitteisiin - huoltoa tarvitsevien laitteiden kokoonpanopiirustukset - huolto- ja hoito-ohjeet, huollon tarve ja suoritustapa - konekortit (mallia A ja B) Luovutusasiakirjat on koottava arkistokansioon seläkkeillä varustettuna. Kansiossa on oltava ensimmäisenä sisällysluettelo ja sen jälkeen työselitys mahdollisine lisälehtineen. Piirustusten laatimisessa ja kopioinnissa on käytettävä arkistokelpoisia välineitä. Käyttöpiirustukset Yhtenä sarjana: Ilmanvaihdon kytkentä- ja toimintakaaviot lamiprint-kopiona Kahtena sarjana: 2.11 Koulutus Laitoksen viralliset hyväksymistodistukset ja työmaapäiväkirjan pöytäkirjaotteet, joista ilmenevät laitoksessa suoritetut paine- ym. kokeet. LVI-urakoitsijoiden tulee järjestää rakennuttajan ilmoittamalle käyttöhenkilökunnalle riittävä käyttö- ja huoltokoulutus LVI-laitteista siten, että käyttöhenkilöt pystyvät luovutuksen jälkeen itsenäisesti huolehtimaan järjestelmien oikeasta käytöstä ja huoltotoimenpiteistä. Koulutuksen tulee käsittää laitteisiin tutustuttamisen viimeistään säätö- ja viritystöiden aikana sekä järjestelmien oikean käytön ja toimintojen opetuksen. Järjestelmien koulutukseen tulee varata aikaa yhteensä n. 4 h sisältäen säätö- ja valvontalaitteiden koulutukset.

6 2.12 Vastaanottomenettely 1. Urakan vastaanottomenettely on selvitetty sivu- ja alaurakoiden urakkarajaliitteessä. 2. Laitoksen säätö ja mittaukset Laitoksen säädön ja mittauksen alkaessa tulee kokeiltavissa tiloissa muiden rakennustöiden olla niin suoritetut että tarvittavat toimenpiteet voidaan asianmukaisesti suorittaa ja tulostaa. Laitoksen säätö ja mittaukset voidaan aloittaa. kun toimintakokeet on hyväksyttävästi suoritettu. Urakoitsijat suorittavat säädöt ja mittaukset. Rakennuttaja suorittaa tarvittaessa myös tarkistusmittauksia. Laitoksen säädössä ja mittauksissa suoritetaan mm. seuraavia toimenpiteitä: - verkostojen vesivirtojen asetus lähinnä linjasäätöventtiileillä, jolloin ohjelman mukaiset virtausmäärät todetaan venttiilien paineeromittausten ja valmistajan laatimien painehäviökäyrien avulla - ilmavirrat asetetaan ja mitataan, jolloin myös tarkoituksenmukaiset painesuhteet eri tilojen välillä todetaan - sähkövirrat ja -jännitteet säädetään ja mitataan - toiminta-ajat ja lämpötilat mitataan - laitteille järjestetään tarpeellisessa määrin kuormituskokeet ja tehot mitataan - automaattisten säätölaitteiden toiminnat viritetään - laitoksen äänitasot mitataan Mittaus- ja säätötoimenpiteiden alkaessa luovutetaan rakennuttajalle 1 sarja laitoksen täydellisiä asennuspiirustuksia ja kytkentäkaavioita sekä pumppujen, puhaltimien, venttiilien ym. virtausmäärä-/painehäviökäyrästöjä. Kaikista mittausja säätötoimenpiteistä tehdään mittauspöytäkirja Purettavat laitteet 1. Kohteesta ei tehdä erillistä purkupiirustusta. Urakoitsijan on tutustuttava purkutöiden laajuuteen ennen tarjouksen jättämistä. Purkutöiden osalta urakoitsijalle kuuluu kaikki LVI-tekniset purkutyöt. LVI-purkujätteiden lajittelusta vastaa ao. urakoitsija. Rakennusurakoitsija kuljettaa lajitellun LVI-purkujätteen pois työmaa-alueelta. 2. Mitään purkutyöhön liittyvää lisälaskua ei hyväksytä LVI-laitteiden takuuajan huolto LVI-laitteiden takuuajan huoltomenettely on selvitetty jäljempänä tässä työselityksessä.

7 3. YLEISET TEKNISET OHJEET JA VAATIMUKSET 3.1 Työn suoritus 1. Työsuoritukseen kuuluu laitosten täysin valmiiksi saattaminen, mikä edellyttää, että piirustuksissa ja työselityksessä tarkemmin mainitsemattomat, mutta toiminnalle välttämättömät laitteiden osat sisältyvät urakkaan. 2. Työt on tehtävä ammattitaitoista työvoimaa käyttäen. 3. Työnjohdon ja valvonnan järjestämisessä noudatetaan yleisiä sopimusehtoja ja urakkaohjelmaa. 4. Työaikataulumenettely on esitetty urakkarajaliitteessä. Urakoitsija vastaa siitä, että työt edistyvät rinnan rakennus- ja muiden töiden kanssa. Jos urakoitsijalle kuulumattomista töistä aiheutuu viivästymistä ao. urakkaan kuuluvan työn suorittamisessa, on urakoitsijan viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti rakennuttajalle. 3.2 Laitteet, tarvikkeet 1. Käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien normien ja määräysten sekä asiakirjojen mukaisia, tarkoitukseen soveltuvia, virheettömiä ja hyvin varastoituja. Urakoitsijan on vastattava viallisten laitteiden vaihdosta mahdollisesti muille urakoitsijoille aiheuttamistaan kustannuksista. 2. Kauppanimellä tarjouspyyntöasiakirjojen eri kohdissa mainitut tarviketyypit ovat tarjouksen pohjana. 3. Kauppanimellä mainitut tarvikkeet voidaan korvata käyttökohteen kannalta ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tarvikkeilla. Urakoitsijan on kuitenkin hankittava rakennuttajan hyväksyminen esittämälleen tarvikkeelle, jolloin vastaavuuden todistamisvelvollisuus samoin kuin vastuu tarvikkeiden ominaisuuksista ja laadusta jää sen esittäjälle. 4. Piirustuksissa on pyritty esittämään tilojen jakaminen eri urakoitsijoiden laitesijoituksia varten. Mikäli urakoitsijan laitteiden tilan tarve muuttuu suunnitelmassa esitetystä, tulee hänen saada muutokselle rakennuttajan hyväksyminen. Samoin on meneteltävä, jos laitesijoitusta aiotaan muuttaa. Urakoitsija on velvollinen tarkistamaan kuljetusreitit yksityiskohtaisesti ja varaamaan tarvittavat työnaikaiset asennus- ja kuljetusaukot. Kaikkien laitteiden tulee olla siten rakennettuja, että ne voidaan myöhemmin tarvittaessa kuljettaa ulos tilanteen vaatiessa niiden vaihtamista. Mikäli urakoitsijan laitteet eivät mahdu varattuihin tiloihin tai laitteille ei jää riittävästi huoltotilaa tai laitteet eivät mahdu varatuista kuljetusteistä, on asiasta tehtävä ilmoitus ennen urakkasopimusten allekirjoittamista, sillä mitään tämän jälkeen esitettyä kuljetus- tai sijoitustilan tarpeen lisäysvaatimusta ei enää hyväksytä, eikä rakennuttaja suorita mitään kuljetus- tai sijoitustilan laajentamisesta aiheutuvaa lisälaskua. 5. Samantyyppiset LVI-laitteet kuten, pumput, lämmönsiirtimet, puhaltimet,

8 ilmanvaihtokojeiden osat ja laitosvarusteet ja sähkömoottorit on pyrittävä valitsemaan saman tehtaan tuotteista. 3.3 Materiaalit ja pintakäsittely Laitteiden materiaalit on yleensä merkitty työselitykseen ja piirustuksiin. Materiaalimerkinnän puuttuessa valitaan materiaali ottaen huomioon laitteen käyttöolosuhteet sekä korroosiovaikutukset. Kaikkien työmaalle toimitettavien laitteiden tulee, putkia lukuun ottamatta, olla pohjamaalattuja tai valmiiksi pintakäsiteltyjä. Sanalla sinkitty tarkoitetaan kuumasinkitystä ellei muuta ole mainittu. Pintakäsittelemättömien teräsosien suojamaalaukset tehdään standardin SFS 4962 korroosionestomaalaus mukaisesti. Pintakäsittelyn osalta noudatetaan lisäksi työselityksessä annettuja tarkempia ohjeita. 3.4 Akustiset vaatimukset 1. Urakoitsijan on valittava toimittamansa laitteet ja mitoitettava äänen- ja tärinänvaimennusrakenteet sekä suoritettava asennukset niin, että toimiessaan akustisesti hankalimmalla tehollaan ne eivät aiheuta ihmisten oleskelualueella melua, joka ylittää seuraavat alla mainitut arvot: - Keittiötilat 38/43 db (A) - Toimisto- ja sosiaalitilat 33/38 db (A) 2. Urakoitsijan tulee suorittaa äänentasomittaukset huonekohtaisesti ja laatia siitä pöytäkirja. Mittaukset suoritetaan sen jälkeen, kun ilmanvaihtolaitos on säädetty. Kussakin mittauskohteessa mitataan erikseen taustamelu ja ilmanvaihtolaitteiden melu. Pöytäkirja luovutetaan lopputarkastuksessa rakennuttajalle. 3. Kaikki tärinää aiheuttavat laitteet tulee varustaa tärinänvaimentimin. Tärinänvaimentimina käytetään esim. Oy Nokia Ab:n tai Oy Linatex Ab:n valmisteita. Kaikki värähtelevään koneeseen yhteenkuuluvat laitteet asennetaan samalle alustalle. Tärinänvaimennetuista laitteista ei saa olla jäykkää yhteyttä rakenteisiin eikä muihin laitteisiin. 4. Uivien laattojen läpäisykohdissa on huolehdittava siitä, ettei putki tai kanava muodosta kiinteää yhteyttä laatan ja muun rakenteen välille. 5. Seinien ja välipohjien läpimenokohdissa, laatoissa yms. eivät putket, viemäreitä lukuun ottamatta, saa olla kiinteässä yhteydessä rakenteisiin. 3.5 Laite- ja putkistomerkinnät 1. Kaikki hankintaan sisältyvät moottorit, säätölaitteet ja sähkökojeet merkitsee urakoitsija välittömästi kojeiden tultua asennetuksi paikoilleen. Merkinnöistä tulee selvitä kojeesta kojeluettelossa käytetty tunnus ja kojeen asennuspäivämäärä. Merkinnät on voitava lukea käyttöetäisyydeltä. Em. väliaikaiset merkinnät poistetaan urakoitsijoiden ja hankkijoiden toimesta vasta sen jälkeen, kun lopulliset kojekilvet on asennettu paikoilleen. 2. Lämmönvaihtimissa, pumpuissa, puhaltimissa, säätöventtiileissä yms. laitteissa tulee olla ko. laitteen kaikkia teknisiä arvoja osoittavat, laitteen valmistajan

9 toimittamat metallikilvet. 3. LVI-urakoitsija asentaa konekilvet koneille ja laitteille. Tekstinä käytetään laitteen nimeä ja piirustuksien mukaisia kirjain- ja numeromerkintöjä. Kilvistä tulee näkyä koneen numero ja maininta, mitä tilaa tai tarkoitusta kone palvelee. Puhaltimien kilvistä tulee lisäksi näkyä ilmamäärät sekä pattereilla varustetuissa koneissa ilman lämpötilan muutos (esim C). Kilvet toimitetaan monikerrosmuovilaattoina, joissa kaiverrettuna musta teksti valkoisella pohjalla. Päänimikkeen on oltava vähintään 10 mm ja alanimikkeen vähintään 7 mm korkea. 4. Putkijohdot merkitään itseliimautuvilla virtaussuuntanuolilla ja teksteillä varustetuilla putkimerkintäteipillä, joita liimataan ilmanvaihtokonetasolla putkistoihin niin, että ne saadaan havainnollisiksi. Sen lisäksi niitä liimataan pohjajohtoihin n. 20 m välein. IV-hormit merkitään kuten putkijohdot. Tekstimerkinnät: sisäänpuhallus, poisto jne. 5. Putkiverkostojen linja- ja ryhmäsulut merkitään venttiilikilvillä. 6. Alaslasketuissa katoissa olevat luukut merkitsee urakoitsija näkyvällä muovikerroskilvellä, joka ilmoittaa luukun takana olevan laitteen tyypin. Merkintätapa on hyväksytettävä suunnittelijalla ja rakennuttajalla. 7. Palopostit, vesijohto- ja viemärin sulkuventtiilit yms. laitteet merkitsee urakoitsija viranomaisten vaatimilla varoitus- ja opastuskilvillä. 3.6 Tarviketoimitukset Urakoitsija luovuttaa loppukatselmukseen mennessä rakennuttajan edustajalle kuittausta vastaan jäljempänä työselityksessä mainitut tarvikkeet ja varaosat, jotka tulee olla merkitty käyttöä osoittavin tunnuksin ja pakattuina peltilaatikoihin. Laitteet sijoitetaan tilaajan osoittamaan paikkaan. 3.7 Sähköjärjestelmä Kaikki urakkaan kuuluvat laitteet tulee toimittaa 5-johdinjärjestelmään soveltuvina. 4. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 4.1 Yleistä 1. Lämmitysjärjestelmään ei tehdä muutoksia.

10 5. VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 5.1 Yleistä 1. Kiinteistö on liitetty paikalliseen vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Muutostöiden yhteydessä vesi- ja viemärijärjestelmät muutosalueella uusitaan piirustusten mukaisesti. Muutosalueiden tarpeettomien vesijohto- ja viemärilaitteiden purkutyöt kuuluvat urakkaan. Putkiurakkaan kuuluvat kaikki vesijohdot ja viemärit annettujen urakkarajojen mukaisesti. 5.2 Käyttöveden lämmitin ja kiertopumppu 1. Käyttöveden lämmönsiirtimet ja kiertopumppu ovat nykyisiä 5.3 Vesijohtoputkistot 1. Vesijohdot rakennetaan rakennepaineelle 1 MPa. Lämminvesijohtojen ja -laitteiden rakennelämpötila vähintään 100 C. 2. Kylmä- ja lämminvesijohdot tehdään standardin SFS 2250 mukaisista kupariputkista kapillaariliitoksin ja kovajuotoksin. DN 28 ja suuremmat putkikäyrät tulee olla tehdasvalmisteisia. Putket tulee puhdistaa ennen asennusta. Rakenteisiin ja alapohjaan asennettavat vesijohtoputkistot ovat muovisia Upoletvesijohtoja suojaputkeen asennettuna. Asennukset ja taivutukset tehdään käyttäen järjestelmään soveltuvia jakotukkeja ym. tarvikkeita. Rakenteisiin ei saa tehdä liitoksia 3. Kalusteiden kytkentäjohdot pinta-asennuksena ellei piirustuksissa ole toisin merkitty. 4. Putkien rakennelävistykset varustetaan kuparisin tai muovisin putkihylsyin. Ks. urakkarajaliite 5.4 Viemäriputkistot 1. Maahan ja betonivaluun asennettavat jätevesiviemärit tehdään UPONOR HTPviemäriputkista kumirengasliitoksin. Viemärin koon ollessa DN160 ja suurempi, jätevesiviemärit voidaan tehdä PVC-muoviviemäriputkista kumirengasliitoksin. Kantavuusluokka SN4, liikennealueilla kuitenkin SN8. 2. Keittiöiden rasvaviemärit tehdään valurautaputkista pantaliitoksin, merkintä RV GR. Rasvaviemärin liitospanta C. 3. Viemärit tulee kannattaa riittävästi ja siten, ettei viemärien liitoskohdat rasitu. Asennuksissa tulee noudattaa valmistajan ohjeita. 4. Piirustuksissa esitettyihin kohtiin asennetaan viemäreihin puhdistusputkia. 5.5 Viemärikaivot, lattia-altaat 1. Muoviset kaivot kansistoineen hankkii ja asentaa putkiurakoitsija.

11 2. Keittiötilojen kaivojen ja lattia-altaiden ritilätyyppi on hyväksytettävä tilaajalla ennen asennusten aloittamista. 5.6 Vesijohtojen venttiilit ja varusteet 1. Kaikkien venttiilien tulee olla materiaaliltaan sinkkikatokorroosion kestäviä. 2. Sulkuventtiilit DN...50 Linjasäätöventtiilit mittausliittimin Takaiskuventtiilit Tyhjennyshanat DN 15 Käyttövesilaitteiston syöttöventtiilit Painekokeet Kylmä- ja lämminvesijohdot koepainetaan 1000 kpa:n kylmävesipaineella väh. 30 min. ajan urakoitsijan toimesta rakennuttajan edustajan läsnä ollessa. Painekoe on suoritettava ennen eristystöiden aloittamista ja putkien peittämistä, tarvittaessa verkostot osiin jaettuina. 5.8 Vesijohto- ja viemärikalusteet 1. Kalusteiden tulee olla työselityksen mukaisia ja hankintaan kuuluvat kaikki piirustuksiin merkityt kalusteet. 2. Saniteettiposliinit toimitetaan valkoisina, ellei muuta ole erikseen mainittu. 3. Kaikki sekoituskalusteet, hanat, pullovesilukot lattiaputkineen ja peitelaippoineen ovat kromattuja, ellei muuta ole erikseen mainittu. 4. Kaikki letkuilla ja letkuliitinmahdollisuudella olevat sekoittajat tulee varustaa imusuojin, muut hanat varustetaan poresuuttimin. 5. Kaikki normaalit sekoituskalusteet, laiteliitännät ja hanat varustetaan kromatuilla kuulasulkuventtiileillä. 6. Kaikkien altaiden kuulaketjut, allastulpat ja kannakkeet kuuluvat hankintaan. 7. Laitteiden ja kalusteiden asennuskorkeudet on sovittava rakennuttajan kanssa ennen töiden suorittamista. 8. Lattiakaivojen malli on tarkistettava ennen asentamista, jotta kaivot tulevat lattiapäällysteeseen sopivaa mallia. Putkiurakoitsija varustaa kaikki lattiakaivot rst-kansin urakkaan kuuluvana. 9. Kaikki kalusteisiin olennaisesti kuuluvat tarvikkeet, joista ei ole erikseen mainittu, kuuluvat urakkaan. 5.9 Verkostojen säätö Lämminvesiverkostojen kierto säädetään kiertojohdon säätöventtiileillä

12 piirustusten mukaisiin arvoihin. Vesikalusteiden vesivirtojen maksimiarvot säädetään normivirtaamien suuruisiksi Kalusteluettelo Vesijohtokalusteluettelo on työselityksen liitteenä PUTKI- JA LAITE-ERISTYKSET 6.1 Yleistä 1. Putkiurakkaan kuuluvat putkien ja laitteiden eristystyöt tarvikkeineen ja päällystyksineen täysin valmiina tämän työselityksen ja piirustusten osoittamassa laajuudessa. Mikäli eristysurakan laajuutta ei ole muuten esitetty, sisältyy siihen kaikki putkiurakkaan kuuluvat tässä työselityksessä määritellyt työt. Työssä noudatetaan tämän työselityksen ohjeita ja standardin SFS 3978 periaatetta. 2. Kunnolliseneristyksen aikaansaamiseksi edellytetään putkistot asennetuiksi tyyppipiirustuksen mukaan. 3. Eristysmateriaaleihin ja asennuksiin nähden noudatetaan voimassa olevia palomääräyksiä, niiden sovellutuksia ja standardia SFS Suoritettavassa eristystöiden tarkastuksessa todetaan eristysaine, -paksuus, kiinteys, saumojen tiiviys yms. Päällysteiden tarkastuksessa huomioidaan sen materiaali ja ulkonäkö sekä kylmäeristyksissä pintojen höyrytiiviys. 5. Käsitteet ja määritelmät Näkyvällä tilalla tarkoitetaan eristyksen paikkaa, joka on rakennuksen valmistuttua siellä toimivien henkilöiden nähtävissä. Näkymättömällä tilalla tarkoitetaan eristyksen paikkaa, jossa tapahtuu käyntejä vain poikkeuksellisesti tai jossa putket on kiinteästi rakenteilla peitetty. 6.2 Eristämättä jätettävät laitteet ja varusteet - paloposteille menevät putket - tyhjennys- ja ilmanpoistojohdot - näkyvissä olevat pattereiden liitäntäjohdot samassa huonetilassa kuin patteri - kiinteästi rakenteisiin upottamattomat kalusteiden liitäntäjohdot - seinän päällä näkyvissä sekä koristeverhouksen takana olevat patterijohtojen linjat - automaattiset säätöventtiilit, pumput, paisunta-astiat - säiliöiden ja laitteiden arvokilvet - venttiilit DN 40 ja pienemmät - tässä työselityksessä mainitsemattomat putkistot ja laitteet Mikäli piirustuksessa on edellisestä poikkeavia ohjeita, noudatetaan niitä.

13 6.3 Eristyskohteet, tyypit ja paksuudet 1. Putkisto, osa Eriste Sarja tai Päällyste Paikka,huo- Tyyppi paksuus mautuksia Kaukolämpöputket Aa 24 6 LJH:ssa Lämmitys-, LTO- ja Aa 23 6 näkyvät tilat lämminvesiputket 10 ulkona " Ac 23 - näkymättömät tilat 3) 1) Venttiilit, armatuurit Ba DN 50 ja suuremmat Kylmävesiputket Aa 21 6 näkyvät tilat " Ac 21 K näkymättömät tilat Jäähdytysvesiputket AF 13 mm näkymättömät Jäähdytysvesiputket AF 13 mm 6 näkyvät tilat Jäähdytysvesiputket AF ulkona Venttiilit, armatuurit BAB 3 mm kaikki (jäähdytys) Viemärit Ba vesikatolla 2) Sadevesiviemärit Ba 50-1) Lämpimät laipalliset venttiilit ja armatuurit eristetään. 2) Tuuletusjohtoihin asennetaan huurrettumissuojat. 3) Kylmissä tiloissa eristyspaksuussarja 25 kaikille putkille 2. Eristepaksuudet ja asennusvälit Eri mineraalivillakourujen nimelliset eristyspaksuudet mm. Eristyspaksuussarja Sisäläpimitta

14 6.4 Eristeet, päällysteet ja eristyselementit 1. Eristeet Aa Ac Ba AF BAB Mineraalivillakouru PV-E. Käyrät tehdään käyräkappaleista tai DN 32:een asti irtovillalla sullomalla. Kiinnitys sinkitetyllä hehkutetulla teräslangalla. Alumiinipaperilla tehtaalla päällystetty mineraalivillakouru PV-AE. Käyrät tehdään käyräkappaleista tai kouruista leikatuista välikappaleista. Kiinnitys kuumasaumaamalla. Mineraalivillaelementtimatto PV-LAM, kiinnitys kuumasaumaamalla. Solumuovinen eristyskouru/-levy, esim. AF/Armaflex Itseliimautuva Armaflex eristysnauha 2. Päällysteet 6 Paloluokiteltu PVC-muovilevy, joka kiinnitetään muoviniiteillä. T- haarat, mansetit ym. päällystetään tarkoitukseen tehdyillä osilla. 10 Kuumasinkitty teräslevy SFS 650, kuumasinkitys 350 g/m², normaalikuvio. Paksuus 0,50 mm, kun ulkoläpimitta on alle 300 mm ja 0,7 mm, kun ulkoläpimitta on yli 300 mm. K Päällysteen saumat tiivistetään 30 mm:n PVC-teipillä. Kannakkeiden reiät ym. tiivistetään värittömällä silikonikitillä siten, että päällyste kokonaisuutena muodostaa kosteussulun. Eristetyypin Ac saumat tiivistetään kuumasaumaamalla. 7. ILMANVAIHTOLAITTEET 7.1 Yleistä 1. Ilmanvaihtolaitoksen ryhmittely sekä järjestelmien toiminta on esitetty piirustuksissa. 2. Ilmanvaihtourakkaan kuuluvat kaikki tässä työselityksessä ja piirustuksissa esitetyt ilmanvaihtolaitteet ja työt. 3. Muutosaluetta palvelee yksi tulo/poistoilmakonepari. Muutostöiden yhteydessä uusitaan pesupaikan poistoilmahuuva, Keittiösaarekkeen huuva jää käyttöön. Urakkaan kuuluu muutosalueen kanavien nuohous. Kanavistoihin tehdään piirustuksissa esitetyt muutokset. 7.2 Keittiön huuva 1. Keittiön ilmanjakojärjestelmään sisällytetään poistoilmahuuva valaisimineen ja

15 rasvanerottimineen piirustusten mukaisesti ilmanvaihtourakkaan kuuluvana (Climecon Oy). 7.3 Kanavat 1. Suorakaiteen muotoiset peltikanavat tehdään sinkitystä teräslevystä SFSstandardin 3281 mukaisesti. Kanavien liitokset tehdään tehdasvalmisteisia liitososia ja paloluokiteltuja kanavaliitostyyppejä käyttäen, jotka täyttävät vaaditut tiiveysvaatimukset. Liitokset esim. SP Oy:n PG-liittimin. 2. Pyöreätä mallia olevat peltikanavat tehdään kierresaumattuina sinkitystä teräslevystä SFS-standardin 3282 mukaisesti. Mutkat, haaroitukset ja muodonmuutokset tehdään standardivalmisteisilla kanavaosilla. Liitoksissa on asennusten siisteyteen kiinnitettävä erityistä huomiota. Pyöreiden kanavien kaikki liitokset tehdään tehdasvalmisteisilla liitoksilla ja tiivisteillä. 3. Kanavat jäykistetään ja vahvistetaan siten, ettei paine-erojen aiheuttamia muodonmuutoksia ja värinää synny. Tarvittaessa käytetään kanavamutkissa ohjauslevyjä. 4. Ilmakanavien tiiveyden suhteen noudatetaan Suomen Rakentamismääräyskokoelmaa D2, tiiviysluokka B, koepaine 200 Pa sallittu vuoto on 0,3 dm³/sm². Koteloitujen kojeiden tiiveysluokka K, koepaine 200 Pa sallittu vuoto on 2,5 dm³/sm². Ennen kokeen suorittamista on urakoitsijan laskettava valmiiksi tutkittavan kanaviston osan vaippapinnat taulukon muotoon. Urakoitsija laatii mittauksista pöytäkirjan. Pöytäkirja laaditaan taulukon muotoon ja siitä tulee ilmetä kokeen aika, paikka, suorittaja, kanaviston osa, sen vaippapintaala (m²), koepaine ja vuotoilmamäärä/dm³/sm² sekä todetut puutteellisuudet. Tarkastusmittauksia varten tehdään kanaviin mittausreikiä, jotka suljetaan muovitai kumitulpilla. 5. Kannatus tehdään siten, että vaakakanavat ripustetaan kattoon, seiniin, pilareihin, palkkeihin tms. rakenteisiin kiinnitetyillä järjestelmäkannatusrakenteilla, joiden väli on korkeintaan 3,0 m ja tällöin on huolehdittava myös siitä, ettei kanavien paino pääse rasittamaan poikittaissaumoja. Kannatusrakenteiden osia ei saa liittää kiinteästi kanaviin ja kannatukset on kaikkialla tehtävä siten, etteivät kanavat pääse johtamaan ääntä kantaviin rakenteisiin. Kanavat kannakoidaan käyttäen kierretankoja ja sankoja, ei vanteita. 6. Lämpöeristys (piirustuksissa L) tehdään sinkityllä lankaverholla peitetyllä mineraalivillamatolla, esim. PV-AIM, joka sidotaan sinkityllä teräslangalla, saumaus teippaamalla tai saumanauhalla. Näkyvissä olevien kanavien lämpöeristykset päällystetään sinkityllä 0,56 mm paksuisella peltiverhouksella. Eristyspaksuus 50 mm ellei piirustuksissa toisin mainittu. 7. Äänenvaimennus ( piirustuksissa Ä ) tehdään sisäpuolisena verhouksena käyttäen mineraalivillalevyä ( tiheys noin 75kg/m³), joka peitetään tiheään rei itetyllä 0,7 mm:n alumiinilevyllä. Reikien pinta-ala tulee olla noin %.

16 Reiítetty levy on tuettava kanavan ulkokuoreen. Mineraalivillan paksuus valitaan seuraavasti: Kanavan pitempi sivumitta tai Mineraalivillan paksuus pyöreän kanavan halkaisija enintään 250 mm vähintään 30 mm enintään 500 mm vähintään 50 mm yli 500 mm vähintään 70 mm Jos äänenvaimennusverhousta käytetään samalla paloeristyksenä, tulee sen laatu ja paksuus valita paloluokitusta vastaavaksi. Lisäksi käytetään standardivalmisteisia äänenvaimentimia, piirustuksissa ÄV. Kanavavaimentimet esim. mallia IVK-Tuote Oy KVDp, vaimennusmateriaali Dacron tai vast. 8. Kanavien paloeristykset kuuluvat urakkaan (piirustuksissa merkintä A ja EI). Palosuojauksen palonkestoluokka on merkitty piirustuksiin ja paloeristyksen paksuus määräytyy kyseisen villan tyyppihyväksyntäpäätöksen mukaisesti. Näkyviin jäävät paloeristykset päällystetään 0,56 mm sinkityllä peltiverhouksella, piirustuksessa merkintä P. 9. Kanavat toimitetaan työmaalle pestyinä ja päät suojattuina. IV-urakoitsija tulppaa asennetun kanavaosuuden välittömästi työvaiheen tapahduttua. Kanavistoa ei oteta käyttöön ennen pölyävien rakennustöiden loppumista. Kanavien varastoinnissa työmaalla on huolehdittava siitä, että kanavien suojaukset eivät rikkoonnu. Kanavia, joiden suojaukset ovat rikkoutuneet, ei saa asentaa paikalleen ennen niiden uudelleen pesua. 7.4 Kanaviston varusteet 1. Kanaviston tarkastus- ja puhdistusluukkuja asennetaan piirustuksissa osoitettuihin kohtiin sekä lisäksi muihin mahdollisesti tarvittaviin kohtiin siten sijoitettuna ja rakenteeltaan ja kooltaan sellaisina, että ne täyttävät sisäasianministeriön ohjeet, E7. 2. Palopelteinä käytetään EI-luokiteltuja ns. raskaita palopeltejä palopeltejä sekä pienissä kanavissa perinteisiä E-luokan palopeltejä. Palopeltien tulee olla seinän paloluokkaa vastaavia esim. Halton FDC ja FDR. Palosulakkeiden tulee kestää laitoksen normaalit käyttölämpötilat. 3. Kertasäätöpellit suorakaidekanavissa ovat joko säle- tai sektoripeltejä. Yksisäleisten peltien käyttö on sallittua vain 0,1 m² ja sitä pienemmissä kanavissa. Pyöreissä kanavissa käytetään säätöpeltejä mallia NUOHO. Säätöpeltien tulee olla varustettu auki-kiinni-kilvin, asennonosoittimin ja lukituslaittein. Lopullinen lukitusarvo on merkittävä pysyvästi. Ilmavirtojen mittauspisteitä ja mittarenkaita asennetaan kanavistoihin tarvittaviin kohtiin siten, että kokonaisilmamäärät ja verkostojen päähaarojen ilmamäärien mittaus on mahdollinen.

17 Ilmamäärien mittaus suoritetaan monipistemenetelmällä ja urakoitsijalla tulee olla tarvittavat mittauslaitteet ja niistä tulee esittää voimassa oleva kalibrointitodistus. 7.5 Tulo- ja poistoilmaelimet 1. Piirustuksissa merkityt ilmastointiventtiilit on määritelty jonkin valmistajan tuotteen arvoilla. Urakoitsija voi käyttää myös muita valmisteita, mutta urakoitsijan tulee silloin tarkistaa ja hyväksyttää valitsemiensa laitteiden - ulkonäkö - mitat ja ilmavirran tulonopeus - painehäviö - putouskorkeus - heittokuvion säätömahdollisuus - äänitaso Venttiilit varustetaan tarvittaessa ilmamäärän säätölaitteilla. Suuret paine-erot säädetään kanaviin asennettavilla säätöpelleillä. 2. Säleiköt ja hajottajat toimitetaan arkkitehdin määrittämään värisävyyn pohjamaalattuina/käsiteltyinä. 7.6 Ilmanvaihtolaitoksen säätö Ilmanvaihtolaitos säädetään siten, että ilmamäärät ovat piirustuksissa merkittyjen suuruiset. Huonekohtaiset ilmamäärät saavat poiketa korkeintaan ±20 %. Järjestelmän kokonaisilmamäärät kuitenkin saavat poiketa korkeintaan ±10 %. Poikkeamat eivät saa muuttaa tilojen keskinäisiä painesuhteita. 7.7 Ilmanvaihtolaitoksen tarkistusmittaukset Sen lisäksi, mitä urakkarajaliitteessä on vastaanottomenettelystä sanottu, noudatetaan seuraavaa: - kanavistossa suoritetaan painekokeet - ilmamäärät tarkistetaan kaikilta osin - huonetiloissa suoritetaan savukokeita ilmavirtausten toteamiseksi - huonetilojen välisiä paine-eroja tarkistetaan - lämmöntalteenottolaitteiden hyötysuhteet mitataan Urakoitsijan tulee toimittaa em. mittauksissa tarvittavat laitteet ja kalibroidut mittarit.

18 8. JÄÄHDYTYSLAITTEET (VEDENJÄÄHDYTIN) 8.1 Yleistä Keittiötilojen ja neljän toimistohuoneen jäähdytykseen asennetaan vesikatolle vedenjäähdytyskoneikko. Puhallinkonvektorit ja putkistot piirustusten mukaan. Koko jäähdytysjärjestelmä kuuluu putkiurakkaan. 8.2 Vedenjäähdytin Laitteen on täytettävä lakien ja asetusten mukaiset vaatimukset. Vedenjäähdytyskoneikko on esim. mallia Carrier 30 RB-017 tai vastaava ja sen teho on 16 KW. Varusteet piirustusten mukaisesti. 8.3 Jäähdytysvesiputkistot Jäähdytysvesiputkistot tehdään vesijohtostandardien mukaisista kupariputkista. Putkiliitokset tehdään juottamalla. Putkistot varustetaan piirustusten mukaisesti sulku- ja säätöventtiilein. Sulkuventtiileinä käytetään esim. TA-200 ja säätöventtiileinä esim. TA-STAF. Kierreliitoksissa käytetään tiivistysaineena hampun lisäksi esim. Locktide-liimaa. Putkistot kannakoidaan väh. 2,5 m välein teräskannakkein. Kannakkeen ja kupariputken välissä käytetään kumia. 8.4 Lämmönsiirtoneste Jäähdytysverkoston lämmönsiirtonesteenä käytetään vesi-glykoliseos, jossa on % etyleeniglykolia (Aspo Oy). 8.5 Puhallinkonvektorit 8.6 Huollot Puhallinkonvektorit ovat piirustusten mukaisesti esim. mallia Carrier. Konvektorien tiedot on esitetty piirustuksissa. Konvektorit varustetaan kolmitieventtiilillä sekä termostaatilla ja nopeudensäätimellä sekä kondenssipumpuilla. Puhallinkonvektorit toimitetaan arkkitehdin määräämillä värisävyillä. Jäähdytyslaitteiden vuosihuollot takuuaikana kuuluvat urakkaan. Jäähdytyslaitteet huolletaan kaksi kertaa vuodessa. 8.7 Toimitusrajat Sähköurakoitsija tuo syötön ja ohjausvirran jäähdytysyksikölle sekä hankkii käynnistimet ja turvakytkimet Koekäyttö ja luovutus

19 Koneistot luovutetaan koekäytettyinä ja säädettyinä. Säätöarvoista tehdään pöytäkirja, joka luovutetaan tilaajan käyttöön. Luovutusasiakirjojen ja takuuajan suhteen noudatetaan mitä LVI- urakassa on sanottu ja lisäksi tulee sisältää: - päävirtatiekaaviot - ohjausvirtatiekaaviot - laitteiden koekäyttöpöytäkirjat - suomenkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet piirustusten osoittamissa paikoissa. 9. JÄÄHDYTYSLAITTEET (KEITTIÖN KYLMÄLAITTEET) 9.1 Yleistä 1. Jäähdytyslaitteet kuuluvat putkiurakkaan. Kylmiön ja pakastevaraston höyrystimet ovat laitetoimituksessa. 9.2 Kompressorikoneistot 1. Ulkoyksiköt asennetaan piirustusten mukaisesti vesikatolle. Kylmäaineena käytetään R-404a. Koneikot varustetaan talvikäyttöautomatiikalla. 9.3 Höyrystimet 1. Jätekylmiön höyrystin on pinta-asennusmallia. Toiminta piirustusten mukaan. 9.4 Automatiikka- ja varolaitteet sekä varusteet Koneiston rakenteen ja osien tulee täyttää Suomen olevat lait, asetukset ja viranomaisten asettamat vaatimukset. Sähkölaitteiden ja asennusten tulee täyttää sähkötarkastuslaitoksen määräykset sekä paineastioiksi luokiteltavien laitteiden Teknillisen tarkastuskeskuksen määräykset. 9.5 Jäähdykeputkistot Kylmäputkina käytetään kupariputkea, joka puhdistetaan asennuspaikalla puhdistusainetta sisältävällä rievulla vetämällä. Haaroituksissa ja kulmissa käytetään kapillaarihaaroja ja -kaaria. Pituussuuntaiset jatkokset tehdään kapillaariliitoksilla. Putkien mitoituksen suorittaa kylmäkoneurakoitsija. Kaikki imulinjat eristetään Armaflex F-eristeellä. Putket asennetaan siten,.että hankautumista kannakkeisiin ei pääse tapahtumaan. 9.6 Putkiston painekoe, vuotokoe, tyhjiöinti, jäähdyketäytökset ja koekäyttö Putkiston koepainetaan 10 MPa typen +R4 C-seoksella. Samalla suoritetaan vuotojen tarkastus. Koneistot luovutetaan koekäytettynä ja säädettynä. Säätöarvoista tehdään pöytäkirja, joka luovutetaan tilaajan käyttöön. 9.7 Takuuajan huolto

20 Takuuajan huolto suoritetaan kaksi kertaa urakkaan kuuluvana. Huollossa tarkastetaan säätölaitteiden asetukset ja kylmäaineiden määrät. Takuuaikaiset kylmäaineet, työt ja tarvikkeet kuuluvat toimitukseen. Takuuaika on 24 kuukautta vastaanottopäivästä lukien. 10. SÄÄTÖ- JA VALVONTALAITTEET 10.1 Yleistä Ylä-Savon ammattiopistolla on käytössään Schneider Elektricin valvontajärjestelmä.uuusien automaatiolaitteiden on pystyttävä liittymään olevaan järjestelmään. Laitteistojen säädöt ja ohjaustoiminnot toteutetaan säätökaavioiden ja kojeluetteloiden mukaisesti Ala-asemat Ovat nykyisiä Valvontakeskus Erillistä valvontakekskusta ei tule Jäätymissuojat Jäätymissuojina käytetään elektronisia termostaatteja. Termostaattien on oltava käsiviritteisiä sekä varustettuja erillisillä vaihtokoskettimilla lukitus- ja hälytyspiirejä varten. Jäätymissuojien mittausanturien tulee olla lämmityspatterin ripaputken sisään vesitilaan asennettavaa mallia. Kun lämmityspatterit on koottu useammasta osasta, jokainen osa on varustettava omalla jäätymisvaaratermostaatilla Mittausanturit Lämpötilan mittausantureiden tulee olla järjestelmään sopivia vastusantureita ja niiden tarkkuuden tulee olla parempia kuin 1 % mittausalueella. Mittausalueet tulee valita säätökaavioiden perusteella siten, että säätimien pitoarvon molemmin puolin on riittävä mittausalue. Suojakoteloiden tulee olla sijoituspaikkaansa sopivia. Ilmahormeihin asennettavien antureiden asennuspaikka valitaan niin, että mitattu suure vastaa todellista oloarvoa. Huoneantureiden asennuskorkeus on 150 cm, ellei piirustuksissa ole toisin mainittu.

21 Ulkotuntoelimet asennetaan helposti luokse päästävään paikkaan, vähintään kolmen metrin korkeuteen siten, ettei auringonpaiste, ikkunoiden, tuuletusaukkojen yms. lämpövuoto pääse vaikuttamaan tuntoelimiin. Vesianturit asennetaan suojataskuihin, jotka täytetään lämpöä hyvin johtavalla väliaineella Säätöventtiilit 2-tieventtiilien ja 3-tieventtiilien säätöhaarojen säätökäyrät on oltava logaritmisia ja säätöventtiileiden säätösuhteen oltava vähintään 1:30. Kaukolämpöverkostoon asennettavien säätöventtiilien tulee olla laippaliitännäisiä. Niiden rakennepaineen tulee olla 1,6 MPa, rakennelämpötilan 120 C ja sulkupaineen vähintään 1,0 MPa. Venttiilipesien tulee olla pallografiittivalurautaa tai valuterästä. Sulkupintojen tulee olla ruostumatonta terästä tai käyttöarvoltaan sitä vastaavaa. Kaukolämpöverkoston toisiopuolelle asennettavien venttiilien rakennepaineen tulee olla vähintään 1,0 MPa ja rakennelämpötilan 120 C. Venttiilit, joiden nimelliskoko on 40 mm tai pienempi, voivat olla pronssi- tai punametallirunkoisia ja kierreliitännäisiä. Nimelliskoon ollessa 50 mm tai suurempi, ovat liitäntä- ja materiaalivaatimukset kuten kaukolämpöverkoston venttiileillä Toimilaitteet Toimilaitteiden nopeus on valittava säädön nopeusvaatimusten ja säätöpiirien stabiilisuusehtojen perusteella. Toimilaitteissa ja/tai venttiileissä ja säätöpelleissä on oltava asennonosoittimet. Säätöventtiilien toimilaitteet Säätöventtiilit varustetaan toimilaitteilla siten, että sulkuvoimat riittävät suurimmilla mahdollisilla venttiilien sulkupaineilla. Toimilaitteisiin tulee kuulua tarvittavat nivelet, kiinnikkeet ja asennustarvikkeet. Kaukolämpöventtiileiden toimilaitteet on varustettava käsiohjaimilla, jotka voidaan kytkeä käyttöön ilman työkaluja. Säätöpeltien toimilaitteet Säätöpellit varustetaan toimilaitteilla siten, että sulkuvoimat riittävät suurimmilla esiintyvillä ilmamäärillä. Säätöpeltien toimilaitteiden lukumäärä ja vääntömomentit on tarkistettava ilmastointiurakoitsijan ja säätölaitteiden toimittajan yhteistyönä niin, että vipuyhteydet, tuennat ja vääntömomentit tulevat tarkoituksenmukaisiksi. Häiriötilanteessa raitisilmaan rajoittuvat säätöpellit sulkeutuvat ja etulämmityspattereiden säätöventtiilit avautuvat Paikalliset mittauslaitteet Suodattimien paine-eromittareina käytetään vinoputkimittareita mallia Kytölä. Niiden alueet on tarkistettava suodatinvalintojen mukaisiksi. Mittareihin merkitään puhtaan ja likaisen suodattimen arvo.

22 Ilmanvaihtokojeille asennetaan piirustusten mukaisesti kalibrointiruuvilla varustetut lämpömittarit, joiden kokonaisvirhe saa olla enintään ±1 C. Mittareiden asteikot C ja -30 C C. Asteikon halkaisijan on oltava vähintään 60 mm. Mittarit asennetaan kanaviin helposti luettavissa olevaan asentoon sekä mahdollisimman vähän tärisevään paikkaan. Mikäli mittareita ei voida asentaa helposti luettavaan ja vähän tärisevään paikkaan, tulee niissä kohdin käyttää kapillaarimittareita Termostaatit Termostaateissa on oltava bi-metallianturi ja kytkentäeron säädettävä. Kytkinelimenä toimii vaihtokosketin 220 V jännitteellä. Termostaatti roiskevedeltä suojattua rakennetta ja varustettu kaapelitiivisteellä. Säätöpisteen ja suhdealueen on oltava aseteltavissa Käyttöohjeet, luovutusasiakirjat ja koulutus Urakoitsijan tulee toimittaa laitoksen luovutustilaisuuteen mennessä ajan tasalla olevat säätölaitekaaviot, kaapeliluettelot, pisteluettelot, ohjelmistotiedostot ja 2 kpl magneettinauhoja tai levyjä, jotka vastaavat luovutustilanteessa ohjelmia ja parametriarvoja. Lisäksi urakoitsijan tulee toimittaa käyttäjän opaskirja suomenkielisenä. Käyttökoulutukseen tulee sisältyä teoriaopetusta järjestelmän käytöstä ja ohjelmoinnista. Lisäksi käyttökoulutukseen tulee sisältyä laitoskohtaista käytönohjausta viritys- ja koekäytön aikana yhteensä n. 16 h. Urakoitsija toimittaa lämmönjakohuoneeseen kytkentäkaavioista taulut. Taulujen koko, materiaali ja säilytystapa on sovittava rakennuttajan kanssa. 11. TAKUUAJAN HUOLTO 11.1 Yleistä Urakkaan kuuluu LVI-laitteiden takuuajan huolto. Urakoitsijan tulee antaa LVIlaitteista kirjallinen huoltosopimus rakennuttajalle takuuajaksi. Huoltosopimuksen kustannukset on ilmoitettava erillishintana tarjouksen yhteydessä. Huoltoon sisällytetään kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat matkoista ja lähetyksistä huoltomatkojen yhteydessä. Huollon edellytetään tapahtuvan normaalina työaikana ja yleisiä kulkuneuvoja käyttäen. Huoltokäynnin yhteydessä takuun puitteissa uusittavat osat ja tarveaineet sisältyvät huoltoon, mutta eivät kulutustarvikkeet ja -aineet. Tilaajan edellytetään mahdollisimman pikaisesti ilmoittavan havaitsemistaan toimintahäiriöistä ja suuremman vian tai toimintahäiriön sattuessa

23 myötävaikuttamaan toimenpiteillään vahinkojen rajoittamiseksi mahdollisimman pieniksi. Mikäli laitoksessa ilmenee takuun piiriin luettavia vikoja, jotka edellyttävät käyntiä huoltokäyntien, kuuluvat nämä välikäynnit takuuseen. Jokaisesta huoltokäynnistä on saatava laitoksen vastuunalaisen hoitajan kuittaus sekä osoitettava toimenpiteet, jotka on tehty ja jätettävä kirjallinen selostus rakennuttajalle. Huoltokäynnin yhteydessä on suoritettava yleiskatselmus ja tutkittava, että laitosta käytetään tarkoituksenmukaisesti sekä oikaistava mahdolliset virheet. Kaksi kertaa vuodessa tapahtuvien huoltokäyntien väli on vähintään 4 ja enintään 6 kuukautta. Tarvittavien voitelu- yms. täyttöjen lisääminen, pyörien koneiden akselitiivisteiden korjaus yms. kuuluvat urakkaan. Viimeinen huoltokäynti takuuaikana on suoritettava korkeintaan kuusi (6) viikkoa ennen takuuajan päättymistä Ilmanvaihtourakoitsijan takuuajan huolto 1. Kaksi kertaa vuodessa suoritettavat toimenpiteet: - kiilahihnakäyttöjen tarkastus ja kiristys sekä tarvittaessa hihnojen vaihto - kaikkien puhaltimien, moottoreiden ja muiden pyörivien laitteiden laakeriäänien, tärinän ja lämpenemisen tarkistus ja tarvittaessa korjaustoimenpiteet - huoltoon ei sisälly suodattimien puhdistus tai suodattimien vaihto. Nämä toimenpiteet suorittaa laitoksen hoitohenkilökunta. Ilmastointiurakoitsija tarkistaa kuitenkin, että nämä toimenpiteet on asiallisesti suoritettu - kojeiden automaattisten säätölaitteiden säädön ja toiminnan tarkastus sekä tarvittaessa vikojen etsintä ja korjaus. 2. Kerran vuodessa suoritettavat toimenpiteet: - säätöpeltien säleiden puhdistus ja laakerien rasvaus - poistoilmapuhaltimien puhdistus liasta - tarvittava, valmistajan suosituksen mukaan tehtävä laitteiden laakerien ja liikkuvien osien voitelu silloin, kun se edellyttää laitteen purkamista - laitteiden syöpymissuojaukset siten, ettei ruostumista tai muuta syöpymää esiinny. Korjaukset tarvikkeineen kuuluvat urakkaan 11.3 Putkiurakoitsijan takuuajan huolto 1. Kerran vuodessa suoritetaan: - kaikkien pumppujen, moottoreiden ja muiden laitteiden toiminnan kokeilu, laakeriäänien, tärinän ja lämpenemisen tarkistus ja tarvittavat korjaustoimenpiteet - putkiurakkaan kuuluvien pumppujen ym. laitteiden käynnistys- ja hälytyslaitteiden toiminta-arvojen tarkastus - putkisto-, pumppu- ja venttiilitiivistysten korjaus, mikäli korjaus edellyttää tiivisteiden vaihtoa tai uudelleen pakkausta. Kalusteiden käyttöhanojen tiivisteiden vaihdon suorittaa hoitohenkilökunta. - tarvittava voiteluaine- ym. täyttöjen tarkistus ja tarvittaessa lisääminen - tarvittava valmistajan suosituksen mukaan tehtävä laitteiden syöpymissuojausten tarkistus siten, ettei ruostumista tai muuta

24 syöpymää esiinny. Korjaukset tarvikkeineen kuuluvat urakkaan Säätölaiteurakoitsijan takuuajan huolto 1. Kaksi kertaa vuodessa suoritettavat toimenpiteet - kojeiden automaattisten säätölaitteiden ja toiminnan tarkastus sekä tarvittaessa vikojen etsintä Kiuruvedellä LVI-Insinööritoimisto Jari Niskanen Ky

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Kari Karjalainen, puh. 0400-730754 tai 08-8523440

Kari Karjalainen, puh. 0400-730754 tai 08-8523440 1 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde ja sen sijainti 1.2 Tilaaja Ranuan kunta As. Oy Timontie Timontie 4 97700 RANUA Tilaaja: Ranuan kunta / tekn. osasto Aapiskuja 6B 97700 RANUA Yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asunnot Vesijohtosaneeraus

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asunnot Vesijohtosaneeraus LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asunnot Vesijohtosaneeraus Projekti 1649V01 05.12.2014 Rauno Huuki Keskuspuistokatu 2 94100 KEMI E-mail; etunimi.sukunimi@kuukasjarvi.eu Versio nro Päivämäärä

Lisätiedot

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus INSINÖÖRITOIMISTO E. JAATINEN OY 050-5143137 08-452443 Liite 2/7s ERISTYSTYÖSELOSTUS KOHDE YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Insinööritoimisto LVI-INSINÖÖRIT KY LVI-TYÖSELITYS SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO JOENSUUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS. Työ nro LVI 2267

Insinööritoimisto LVI-INSINÖÖRIT KY LVI-TYÖSELITYS SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO JOENSUUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS. Työ nro LVI 2267 Insinööritoimisto LVI-INSINÖÖRIT KY LVI-TYÖSELITYS SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO JOENSUUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS Työ nro LVI 2267 15.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1(5) 1. YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET... 1 11.

Lisätiedot

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY 4732 RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 700-001. SONKAJÄRVEN KUNTA PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4b 74300 SONKAJÄRVI

LVI-TYÖSELITYS LVI 700-001. SONKAJÄRVEN KUNTA PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4b 74300 SONKAJÄRVI LVI-TYÖSELITYS LVI 700-001 SONKAJÄRVEN KUNTA PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4b 74300 SONKAJÄRVI 20.02.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT 6 0.1.1 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS

AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1. Rakennuskohde: Suomussalmen vanhusten hoitokoti Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi 1.2. Rakennuttaja/Tilaaja: Suomussalmen

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN

vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN 5/9/FI/9 Ilmamääräsäätimet vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puhelin 010 820 1100 Faksi 010 820 1101 Sinikellonkuja 4 sähköposti teknocalor@teknocalor.fi 01300 Vantaa www.teknocalor.fi

Lisätiedot

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY OMAKOTITALON SYYSHUOLTO 22.9.2010 Rakennusmestari Esa Kinnarinen Rakennus NAVA Oy Miksi taloa kannattaa huoltaa? Säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla talo säilyy paremmassa

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

Ähtärin seurakunta Liite 5 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET

Ähtärin seurakunta Liite 5 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET 1. KEITTIÖURAKAN YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET 1.1.1 Pääurakkaan Yleiset pääurakoitsijan velvoitteet urakkarajaliitteen mukaan Urakoitsija antaa veloituksetta

Lisätiedot

PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA

PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA Välimittaus Loppumittaus Työmaa: Asentaja: Urakkalaskelma lämpö-, vesi- ja viemärilaitoksia varten Työ nro Aika 1.6.2014 annettu ensimmäinen urakkatarjous Niko Räsänen

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

Luettelo kilpailutehtävien toteutukseen käytetystä materiaaleista.

Luettelo kilpailutehtävien toteutukseen käytetystä materiaaleista. 402 Ilmastointiasennus -lajin KILPAILUTEHTÄVÄT Luettelo kilpailutehtävien toteutukseen käytetystä materiaaleista. Kanava-asennus: Tuoteen nimi ja koko Määrä Kanava Ø125 12 m Kanava Ø160 60 m Kanava Ø250

Lisätiedot

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa.

Lisätiedot

Ohjeita LVI tarkastajille

Ohjeita LVI tarkastajille Ohjeita LVI tarkastajille Heatex lämmöntalteenottokaivossa (pat. n:o 10875) ei ole kuluvia osia, joten käytön aikaisia tarkastuksia ei tarvita. Käyttäjän oma kaivon puhtaudesta huolehtiminen on riittävä

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M Tuote- ja laitekuvaus Kuva 1. MSV-I Kuva 2. MSV-M MSV-I linjasäätöventtiiliä sekä MSV-M sulkuja tyhjennysventtiiliä suositellaan

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville...

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN. KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B, Peruskorjaus Kisakuja 79600 JOROINEN

JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN. KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B, Peruskorjaus Kisakuja 79600 JOROINEN 1 JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B, Peruskorjaus Kisakuja 79600 JOROINEN URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 17.6.2013 Tämä urakkarajaliite koskee

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD 1. Yleistä Lämmityspatteria TBLF/TCLF käytetään tuloilman jälkilämmitykseen käyttämällä lämmintä vettä väliaineena. TBLF asennetaan ulkoilmakanavaan.

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA Mittauspöytäkirja Työ nro: 120354 sivu 1 ( 8 ) Työmaa: Pähkinänsärkijän päiväkoti Osoite: Pähkinätie 2, Vantaa ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA Järjestelmän tunnus: TK-1, TK-2, PK-1.1, PK-1.2, PK-1.3, PF-1,

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Säätö ja toimivuuden varmistus

Säätö ja toimivuuden varmistus Säätö ja toimivuuden varmistus TalotekniikkaRYL 2002 osat 1 ja 2 3 November 2015 Mikko Niskala 1 G08.31 Luovutus ja käyttöasiakirjat Vaatimus LVI-tuotteista toimitetaan suomenkieliset tai sovitun kieliset

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus Projekti 1649V01 15.5.2016 Rauno Huuki Keskuspuistokatu 2 94100 KEMI E-mail; etunimi.sukunimi@kuukasjarvi.eu Versio nro Päivämäärä

Lisätiedot

KANAVISTON TIIVIYSMITTAUS

KANAVISTON TIIVIYSMITTAUS LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset KANAVISTON TIIVIYSMITTAUS v0.3 25.4.2017 SISÄLLYS SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO 2 2 ESITEHTÄVÄT 2 3 TARVITTAVAT VÄLINEET 3 4 ALKUTOIMET 6 5 TYÖN SUORITUS 7 6 LOPPUTOIMET

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Kuva 1 ER1 Kuva 2 ER3 ETPS-EI on kantikas palopelti jota on saatavilla moottori- ja sulakemallina. Pellin vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja sulkupelti

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

MÄNTSÄN TERVEYSKESKUS, AUTOKLAAVI Liite 1. korjattu 14.4.2010 TARJOAJA: Hinta: (ilman alv): eur alv: eur ( %)

MÄNTSÄN TERVEYSKESKUS, AUTOKLAAVI Liite 1. korjattu 14.4.2010 TARJOAJA: Hinta: (ilman alv): eur alv: eur ( %) 1 MÄNTSÄN TERVEYSKESKUS, AUTOKLAAVI 1. korjattu 14.4.2010 TARJOAJA: TARJOUS: Merkki/ malli: Hinta: (ilman alv): eur alv: eur ( %) (Kiinteä kokonaishinta, toimitus valmiiksi käyttökuntoon paikalleen asennettuna.

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ

ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ KESAIR-ilmankäsittelykoneet toimitetaan yhtenä toimitusosana. Toimitusosa on sijoitettu puulavalle ja pakattu pakkausmuoviin. Tämä edellyttää huolellisuutta

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

Rakennuksen lämpökuvaus

Rakennuksen lämpökuvaus Rakennuksen lämpökuvaus 1. RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUKSEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. TUTKIMUSSUUNNITELMA 4. LAITTEISTO 4.1 Lämpökamera 4.2 Muut mittalaitteet 4.3 Mittalaitteiden kalibrointi 5. OLOSUHDEVAATIMUKSET

Lisätiedot

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. Ylivieskan terveyskeskuksen sosiaalitilojen ja ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014. Liitteet

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. Ylivieskan terveyskeskuksen sosiaalitilojen ja ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014. Liitteet LVI-TYÖSELOSTUS Kohde Ylivieskan terveyskeskuksen sosiaalitilojen ja ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014 Liitteet Liite 1 Kalusteluettelo Liite 2 Eristystyöselostus (erillinen) INSINÖÖRITOIMISTO E.

Lisätiedot

MUOVIKANAVISTON SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE

MUOVIKANAVISTON SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE MUOVIKANAVISTON SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Ilmastoinnin muovikanavisto 15.7.2013 Muovikanavan käytön rajoitukset: Muovikanaviston käyttö rajataan P3-luokan rakennuksiin ja yhteen asuntoon. Luokkavaatimus

Lisätiedot

CADENZA. Lyhyesti Ulkovaippaan liitettävä suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin.

CADENZA. Lyhyesti Ulkovaippaan liitettävä suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin. Muotoilluilla vaimennuselementeillä varustettu äänenvaimennin suorakaidekanaviin Lyhyesti Ulkovaippaan liitettävä suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin. Hyvät aerodynaamiset ominaisuudet. Yleistä on kehitetty

Lisätiedot

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki:

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: Palopelti ETPS-E ETPS-E on CE-merkitty perustuen tuotestandardiin EN 650:2010 ja EN 1366-2 mukaisesti testattu, moottorilla varustettu palopelti, joka täyttää paloluokan E 60 / E 120. Pelti asennetaan

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA

LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA 1 (5) 11.1.2018 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 2 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta varten. Kansiot

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄN LÄMPÖKONTIN HANKINTAOHJELMA

SIIRRETTÄVÄN LÄMPÖKONTIN HANKINTAOHJELMA Insinööritoimisto SIIRRETTÄVÄN LÄMPÖKONTIN HANKINTAOHJELMA KUOPION KAUPUNKI TILAKESKUS TYÖ NRO 2037 03.09.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1(1) 1. HANKKEEN KUVAUS... 1 1.1 Kohdetiedot... 1 1.2 Takuu ja vakuudet...

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 VESALAN KOULU YLIKIIMINKI, OULU LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 LVI SUUNNITTELUTOIMISTO KAJAANINKATU 38 A 90100 OULU SISÄLLYSLUETTELO 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 4 0.2

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Kiantama Oy/Laajennus Marjatie 1 86601 Suomussalmi. LVI-SUUNNITTELUTOIMISTO KAIPLAN OY Kauppakatu 25B 3; 87100 Kajaani

TYÖSELOSTUS. Kiantama Oy/Laajennus Marjatie 1 86601 Suomussalmi. LVI-SUUNNITTELUTOIMISTO KAIPLAN OY Kauppakatu 25B 3; 87100 Kajaani TYÖSELOSTUS Kiantama Oy/Laajennus Marjatie 1 86601 Suomussalmi LVI-SUUNNITTELUTOIMISTO KAIPLAN OY Kauppakatu 25B 3; 87100 Kajaani 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. ESITIEDOT... 1 1.1. Rakennuskohde

Lisätiedot

MATERIAALIERITTELY LVI

MATERIAALIERITTELY LVI Granlund Riihimäki Oy Hämeenkatu 14, 11100 RIIHIMÄKI Puh. 010 759 2000 E-mail: etunimi.sukunimi@granlund.fi MATERIAALIERITTELY 1 (14) Turengin kunta Turengin yhteiskoulu Asiakirja n:o 0102 Yläaste ja lukio

Lisätiedot

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen

Lisätiedot

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO SONKAJÄRVEN KUNTA 1 (14) PALVELUKESKUS TUULIKANNEL Taivallahdentie 4 b 74300 SONKAJÄRVI PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakoitsija: Osoite: Käsittelijä: Puhelin: Fax: YKSIKKÖHINTALUETTELO 2 (14)

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1.

Lisätiedot

OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET. tuotesarjat. ECF ja ECFL

OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET. tuotesarjat. ECF ja ECFL OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET tuotesarjat ECF ja ECFL Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Putkistoliitännät Puhallinkytkennät

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 04.04.2016 Tämä urakkarajaliite koskee

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

Palopelti ETPR-E-1 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013

Palopelti ETPR-E-1 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013 Yleistä Palopeltiä ETPR-E-1 käytetään sulkeutuvana palonrajoittimena ilmastointikanavissa. Palopelti täyttää Suomen Rak Mk osien E1, E7 ja D2 vaatimustason palonkestävyyden,

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Ilmahormien paloeristyksenä käytettävät tarvikkeet

Ilmahormien paloeristyksenä käytettävät tarvikkeet Paroc Oy Ab Liite 4 1(5) Rakennuseristeet Ilmahormien paloeristyksenä käytettävät tarvikkeet 4.1 Päällystämättämät Vuorivillatuotteet Tuoteryhmä Nimellistiheys Vähintään kg/m3 Hehkutushäviö Enint. paino-%

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4. 16/2016 1 (15) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.2016 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 19.4.2016 tekemät rakennuslupapäätökset: 70 74 Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.

PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0. PAROC Hvac Fire Ilmakanavien paloeristysratkaisut Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.1 Sisällysluettelo Paloturvallisuutta PAROC kivivillatuotteilla...3

Lisätiedot

Mittaus- ja säätölaite IRIS

Mittaus- ja säätölaite IRIS Mittaus- ja säätölaite IRIS IRIS soveltuu ilmavirtojen tarkkaan ja nopeaan mittaukseen ja säätöön. IRIS muodostuu runko-osasta, säätösäleistä, säätömutterista tai säätökahvasta (koko 80), säätöasteikosta

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 9.10.2015. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 9.10.2015. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Tehtävä Tilaajan suunnittelemassa kokonaishintaisessa maanrakennusurakassa urakoitsijan työsuoritukseen kuului mm. louhepenkereen rakentaminen. Käyttäjän

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeita tehdään mm. seuraaville LVIA-järjestelmille: 1. Käyttövesiverkosto 2. Lämmitysjärjestelmä 3. Ilmanvaihto 4. Rakennusautomaatio

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta. 2. Hankinnan kohde 1/

Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta. 2. Hankinnan kohde 1/ 04.11.2016 1/9 84328 Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta Hankinnan tunniste-

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

LK Jakotukkikaappi UNI

LK Jakotukkikaappi UNI LK Jakotukkikaappi UNI LK Kaappiläpivienti 25 suojaputkeen, Tuote nro 187 44 83 (Tilattava erikseen) LK Jakotukkikaappi UNI 350, Tuote nro 187 44 77 LK Jakotukkikaappi UNI 550, Tuote nro 187 44 78 LK Jakotukkikaappi

Lisätiedot

Pystykuvausteline - irrotettava ja liikkuva hila (hilan ominaisuudet) - telineen kippaukset (lisävaruste), mahdollisuus pikkuluiden kuvaukseen

Pystykuvausteline - irrotettava ja liikkuva hila (hilan ominaisuudet) - telineen kippaukset (lisävaruste), mahdollisuus pikkuluiden kuvaukseen 3.6.2008 TARJOUSPYYNTÖ RÖNTGENLAITTEISTA Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjoustanne luukuvaushuoneen röntgenlaitteista ja vanhan laitteiston purkamisesta Hämeenlinnan pääterveysaseman

Lisätiedot

Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit

Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit Edut Järjestelmä voidaan toteuttaa pienemmällä syöttöputkihalkaisijalla. Järjestelmän kokonaispainehäviö laskee. Virtauksen säädöt eri jakotukkien välillä

Lisätiedot