RT HYGIENIA SISÄTILOISSA Siivous ja huolto SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RT HYGIENIA SISÄTILOISSA Siivous ja huolto SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO"

Transkriptio

1 RT HYGIENIA SISÄTILOISSA Siivous ja huolto OHJE maaliskuu (10) korvaa RT KH LVI Tässä ohjekortissa esitetään hygieenisen sisätilan siivoukseen ja huoltoon liittyviä ohjeita. Ne on suunnattu erityisesti siivouksesta ja huollosta vastaavalle palvelun tilaajalle. Ohjeessa annetaan tietoa myös siivouksen ja huollon palvelun tuottajalle ja hygieenisten sisätilojen käyttäjille. Ohjekortti kuuluu Hygienia sisätiloissa -sarjaan, jonka muut osat ovat Yleiset perusteet ja Tilasuunnittelu. SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 KÄSITTEITÄ 3 HYGIENIA RAKENNUKSEN ELINKAARESSA 3.1 Rakentaminen 3.2 Käyttöönotto 3.3 Käytön aikaiset muutostilanteet 3.4 Käytön aikaiset poikkeustilanteet 4 HYGIEENISTEN SISÄTILOJEN SIIVOUS 4.1 Antimikrobiset materiaalit siivottavuuden kannalta 4.2 Siivousmenetelmien valinta 4.3 Siivouksen laadun määrittäminen ja arviointi 4.4 Eri sopimusten välisten rajapintojen määrittely 4.5 Erittäin vaativa 4.6 Vaativa 4.7 Hyvä 4.8 Perus 5 HYGIEENISTEN SISÄTILOJEN HUOLTO 5.1 Ilmanvaihtojärjestelmä 5.2 Käyttövesijärjestelmä 5.3 Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät 6 HYGIEENISTEN SISÄTILOJEN KÄYTTÖ 6.1 Pääkäyttäjät 6.2 Kiinteistössä usein olevat käyttäjät 6.3 Kiinteistössä vierailevat käyttäjät KIRJALLISUUTTA 1 JOHDANTO Hygieenisillä sisätiloilla tarkoitetaan sisätiloja, joissa suunnittelun, materiaalivalintojen ja muiden toimien lisäksi on erityisesti kiinnitetty huomiota terveellisyyteen ja puhtauteen käyttämällä ratkaisuja ja tuotteita, jotka jo itsessään lisäävät tilojen puhtautta ja terveellisyyttä. Näitä ovat esimerkiksi antimikrobiset materiaalit ja kosketusvapaat ratkaisut. Hygienia sisätiloissa -ohjeissa on tiloille esitetty neljä a, jotka ovat erittäin vaativa, vaativa ja hyvä sekä perus. Hygienian toteutumisen kannalta on tärkeä ottaa huomioon koko tilojen elinkaari suunnittelusta käyttöön asti. Tässä ohjeessa asiaa tarkastellaan siivouksen ja huollon näkökulmasta. Ohjeessa myös esitetään, miten käyttäjä voi omalla toiminnallaan edistää terveyttä ja puhtautta.

2 ohje 2 2 KÄSITTEITÄ Aseptisessa työjärjestyksessä siivouksen suoritusjärjestys ja puhdistaminen tapahtuvat puhtaasta likaisempaan ja ylhäältä alaspäin. Käyttöönottosiivous tarkoittaa tässä ohjeessa ennen tilan käyttöä tehtävää siivousta. Käyttöönottosiivouksessa pinnat puhdistetaan ja tarvittaessa suojataan, jolloin luodaan perusta tulevalle ylläpitosiivoukselle ja hoidolle. Kiinteistönpito on kiinteistöstä ja sen hyödyntämisestä vastaaminen. Kiinteistönpitokirja tarkoittaa kiinteistönpitoa tukevaa kiinteistökohtaista asiakirjakokonaisuutta, joka sisältää kiinteistön perustiedot kiinteistön elinkaaren hallinnasta sekä tiedot kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta. Se sisältää suunnittelussa ja uudis- ja korjausrakentamisessa päätetyt kiinteistön elinkaaritalouden perusteet. Kunnossapitosuunnitelma on tietyn aikavälin suunnitelma kiinteistön kunnossapidon ohjelmaksi. Se sisältää suositeltavien kunnossapito- ja korjaustoimenpiteiden määrittelyn, ajoituksen ja kustannusennusteen esimerkiksi seuraavalle kymmenelle vuodelle. Kunnossapitosuunnitelma laaditaan kuntoarvion ja muiden selvitysten perusteella. Loppusiivous tarkoittaa tässä ohjeessa rakennussiivoukseen kuuluvaa luovutusta/vastaanottoa edeltävää kaksivaiheista siivousta. Ensimmäinen vaihe tehdään ennen iv-laitteiden toimintakokeita ja toinen toimintakokeiden jälkeen. Loppusiivouksessa poistetaan rakentamisen aikana syntynyt lika sekä mahdollinen pintamateriaalissa oleva tehtaan suojakäsittely. Puhtaustaso on tilassa vallitseva puhtauden taso. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus, joka sisältää perustietojen lisäksi kiinteistön ylläpitoon liittyvät ohjeet ja tavoitteet sekä seurantatietoja. Rakennussiivous on purkuvaiheen ja rakentamisen aikainen sekä luovutusta edeltävä siivous. Siivous on sisätiloissa tehtävä pintojen puhdistus, suojaus ja hoito sekä erilaiset järjestelytyöt, jossa puhtaus tuotetaan ammattimaisesti. Siivottavuus tarkoittaa sisätilan ominaisuuksia, jotka helpottavat tai vaikeuttavat sen siivoamista tehokkaasti, ergonomisesti ja ennalta sovitusti. Siivottavuuteen vaikuttavat esimerkiksi sisätilan rakenne-, pintamateriaali- ja tilaratkaisut. Myös kalusteet ja niiden siirreltävyys sekä tavaran määrä tiloissa ja pinnoilla, esimerkiksi työpöydillä, vaikuttavat sisätilan siivottavuuteen. Siivoussuunnitelmalla tarkoitetaan suunnitelmaa, jossa kerrotaan siivousmenetelmät, -taajuudet ja -ajankohdat sekä ohjeet siivouksessa käytettävien aineiden, välineiden, koneiden ja laitteiden turvallisesta käytöstä ja säilytyksestä. Ylläpitosiivous on säännöllisin väliajoin käsi- ja/tai konemenetelmin tehtävä siivous, joka on määritelty palvelukuvauksessa/työohjeissa. 3 HYGIENIA RAKENNUKSEN ELINKAARESSA Hygieenisten sisätilojen puhtaudenhallinnan lähtökohta on suunnitteluvaiheessa tehdyt ratkaisut tilasuunnitteluineen ja materiaalivalintoineen. Rakennuksen elinkaaressa on vaiheita, joissa on erityisesti huolehdittava, että hygieenisyysnäkökulma otetaan huomioon. Tällaisia vaiheita ovat rakentaminen ja käyttöönotto sekä myöhemmin käytön aikaiset korjausrakentaminen ja muut tilan muutokset. Hygienian kannalta on hyvä tehdä suunnitelma myös käytön aikaisten poikkeustilanteiden varalta. 3.1 Rakentaminen Rakentamisvaiheessa noudatetaan puhtauden- ja pölynhallintasuunnitelmaa, jossa on otettu huomioon työmaan siivous ja suojaus pölyä ja likaa vastaan sekä niiden leviämisen estäminen. Työmaalla käytetään esimerkiksi kohdepoistoja, työkohteiden osastointeja, pölyn muodostamisen vähentämistä työtapojen ja -paikkojen valinnoilla sekä pintojen, koneiden ja laitteiden suojausta. Työmaan rakennussiivous toteutetaan pölyämättömillä siivousmenetelmillä ja imureissa käytetään asianmukaisia suodattimia pölyn leviämisen estämiseksi. Rakentamiseen kuuluva loppusiivous on kaksivaiheinen: ensimmäinen vaihe on ennen iv-laitteiden toimintakokeita ja toinen vaihe toimintakokeiden jälkeen. Toimintakokeiden jälkeen varmistetaan vielä tilojen puhtaus sekä tehdään tarvittaessa pintojen suojaus. Myös taloteknisten järjestelmien osalta varmistetaan kanaviston ja päätelaitteiden puhtaus. Vastaanottotarkastuksessa tarkastetaan, että eri tilojen on suunnitelmien mukainen esimerkiksi käytettyjen materiaalien, kalusteiden ja kosketusvapaiden ratkaisujen suhteen ja että siivouksen taso on riittävä tilan vastaanottoa varten. Myös tarkastetaan, että rakennuksen käyttö- ja huoltoohjeeseen (kiinteistönpitokirjaan) on koottu tilojen, pintojen, materiaalien ja kalusteiden valmistajilta käyttö- ja huolto-ohjeet. Puhtausluokan P1 kohteissa noudatetaan Sisäilmastoluokituksen ohjeita toimintakoe -ja vastaanottovaiheen puhtaudesta ja sen raja-arvoista. RAKENTAMINEN KÄYTTÖÖNOTTO KÄYTTÖ RAKENNUSSIIVOUS loppu- siivous KÄYTTÖÖNOTTOSIIVOUS TEHOSTETTU YLLÄPITOSIIVOUS YLLÄPITOSIIVOUS IVtoimintakokeet Luovutus/ vastaanotto Kiintokalusteiden, lattioiden yms. käyttöönottopuhdistus Irtokalusteiden yms. käyttöönottopuhdistus Kuva 1. Kaaviokuvassa esitetään, miten tässä ohjeessa siivousvaiheet liittyvät rakennuksen luovutukseen/vastaanottoon. Käyttöönottosiivousta tehdään myös myöhemmin käytön aikana eri muutostilanteiden jälkeen.

3 ohje Käyttöönotto Loppusiivouksen jälkeen tilat ovat valmiita käyttöönottovaiheeseen. Käyttöönotossa on eri vaiheita kalusteiden, laitteiden ja henkilöstön muutosta teknisten laitteiden käyttöönottoon, mikä edellyttää, että käyttöönottosiivouskin tehdään vaiheittain. Vaiheistus suunnitellaan kiinteistökohtaisesti. Jos lattialle on tehty loppusiivouksen yhteydessä käyttöönottopuhdistus, suojataan se likaantumisen ja kolhiintumisen estämiseksi muuton ajaksi esimerkiksi pahveilla tai kovalevyillä. Muuton jälkeen tehdään myös irtokalusteille käyttöönottopuhdistus. Puhdistetut pinnat mahdollisesti myös suojakäsitellään käytön aikaisen ylläpitosiivouksen helpottamiseksi. Tilojen käyttöönottosiivouksen jälkeen pidetään yllä tehostettua ylläpitosiivousta esimerkiksi kahden kuukauden ajan. Tehostetussa ylläpitosiivouksessa pyyhitään yläpölyt ja vaikeasti saavutettavissa olevat pinnat normaalia useammin, mikä auttaa hitaasti laskeutuvien epäpuhtauksien ja rakennuspölyn poistumista. Tämän siivouksen tilaaminen on käytön aikaisen siivouksen tilaajan vastuulla. Tiloja tuuletetaan ilmanvaihdon avulla uusista pinnoista ja kalusteista haihtuvien orgaanisten aineiden ja muiden päästöjen poistamiseksi huoneilmasta. Tuuletuksen kesto vaihtelee kiinteistökohtaisesti ja voi olla vuodenkin mittainen. 3.3 Käytön aikaiset muutostilanteet Hygieenisten sisätilojen käytön aikana voi tiloissa tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat on. Näitä muutostilanteita ovat esimerkiksi korjausrakentaminen tai tilan käyttötarkoituksen muuttuminen. Muutostilanteissa tilojen hygieenisyyden jatkuvuuden luomiseksi tulee tietää tilan ja sen puhtausvaatimukset. Muutosten yhteydessä arvioidaan niiden vaikutukset siivouksen tasoon sekä kiinteistön huoltoon. Korjausrakentamisessa keskeistä on ottaa huomioon, miten korjattavan tilan ympärillä olevia tiloja korjauksen aikana käytetään. Korjausrakentamisessa usein puretaan vanhoja rakenteita ja materiaaleja, mikä vaikuttaa ympärillä ja kiinteistössä muualla olevien tilojen puhtauteen. Puhtauden säilymistä voidaan edistää estämällä lian ja pölyn leviäminen, esimerkiksi käyttämällä pölyämättömiä työmenetelmiä, kohdepoistoja ja osastointeja sekä ilmanpuhdistusta. Lisäksi lika- ja pölyhaittaa voidaan vähentää suunnittelemalla ja rajaamalla tarvittavat kulkureitit ja käyttämällä näissä pölyä sitovia mattoja sekä tehostamalla ympäröivien tilojen siivousta. Korjausrakentamisen lopuksi varmistetaan myös irtaimiston, ilmanvaihtokanaviston ja erilaisten päätelaitteiden puhtaus, osittain korjatuissa kohteissa myös korjausalueen ympärillä olevien alueiden puhtaus. Muutoissa ja muissa erityistilanteissa estetään likaantuminen tai lian kulkeutuminen suojaamalla ovien edustat ja kulkureitit esimerkiksi irtomatoilla. Muuton jälkeen varmistetaan tilojen puhtaus. Käyttötarkoituksen muutoksessa arvioidaan, miten muutos vaikuttaa tilan on ja edelleen siivoukseen ja huoltoon. Siivoussuunnitelman päivityksen lisäksi tarkistetaan esimerkiksi jätehuollon toimivuus. Siivottavuusolosuhteiden muutoksista, esimerkiksi kalustuksen määrän vaihtumisista, ilmoitetaan palvelun tuottajalle. Muutostilanteissa selvitetään niiden vaikutus myös taloteknisten järjestelmien toimintaan. Korjausrakentamisen yhteydessä varmistetaan, että kanavistot ja päätelaitteet ovat puhtaat eivätkä ne heikennä tilan hygieniaa. Tilojen käyttötarkoituksen muuttumisen jälkeen varmistetaan, että esimerkiksi lämpöolosuhteet ja tilan ilmamäärät sekä paineolosuhteet ovat suunnitelmien mukaiset. 3.4 Käytön aikaiset poikkeustilanteet Hygieenisten sisätilojen käytön aikana voi tulla eteen sisätilan hygieniaan vaikuttavia poikkeus tilanteita. Tällaisia ovat esimerkiksi kiinteistöön liittyvä putkirikko tai käyttäjiin liittyvä vatsatautiepidemia. Tilanteisiin voi valmistautua ennalta luomalla toimintaohjeet kontaktihenkilöineen ja tiedotuskäytäntöineen. Ohjeet laaditaan tilojen n ja käyttötarkoituksen mukaan. 4 HYGIEENISTEN SISÄTILOJEN SIIVOUS Hygieenisten tilojen siivouksella ylläpidetään n mukaista puhtaustasoa. Siivouksen tilaamiseksi palvelun tilaaja esittää tarjouspyynnössä tarjoukseen vaikuttavat tiedot, kuten tilojen t, hygieeniset pinnat, puhtaustasot sekä palvelun tarjoajan sekä sen henkilöstön osaamisvaatimukset. Lisäksi tarjouspyynnössä esitetään eri tilojen ja toimintojen asettamat vaatimukset siivoukselle ja mainitaan erityisesti kriittiset kohteet, esimerkiksi kosketuspinnat. Tarkoituksenmukaiseen siivoukseen kuuluu kohdekohtainen ylläpito- ja perussiivous. Puhtaustaso määritellään sekä ylläpitosiivouskertojen välissä että ylläpitosiivouksen jälkeen. Palvelun tarjoajille varataan mahdollisuus tutustua siivottaviin tiloihin ja toimintaan. Palvelun tarjoajalle tulee täyttää tilaajan esittämät osaamisvaatimukset. Tilojen siivousohjeet tuottaa palvelun tuottaja tarvittaessa yhteistyössä tilaajan kanssa ottaen huomioon valmistajien ohjeet pintamateriaalien puhdistuksesta ja hoidosta. Tilojen siivouksesta laaditaan n mukaan siivoussuunnitelma, jonka tekee joko palvelun tuottaja yhdessä palvelun tilaajan kanssa tai palvelun tuottaja yksin. Siivoussopimuksen teon jälkeen tilaaja vastaa tilojen siivottavuudesta ja siivottavuuteen vaikuttavien muutosten tiedottamisesta sekä kertoo käyttäjille, millainen siivouspalvelu on ostettu ja mitä sopimukseen kuuluu. Samalla heille kerrotaan, miten he voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa tilojen siivottavuuteen ja hygieenisyyteen. 4.1 Antimikrobiset materiaalit siivottavuuden kannalta Jokaisesta kalusteesta ja pintamateriaalista tulee olla käyttöohjeet, joihin sisältyvät puhdistus- ja hoito-ohjeet voivat olla esimerkiksi kalusteessa QR-koodina. Antimikrobiset materiaalit eivät poista siivouksen tarvetta, mutta voivat osaltaan oikein hoidettuina vähentää infektioiden leviämistä. Näkyvä lika heikentää pintojen antimikrobisia ominaisuuksia. Jotta antimikrobinen materiaali toimii toivotulla tavalla, siivouksen ja huollon täytyy olla materiaalille sopivaa. Antimikrobista materiaalia hoidetaan puhdistusmenetelmällä, josta ei muodostu pinnalle peittävää kerrosta. Tällaisen kerroksen voi muodostaa esimerkiksi vaha tai puhdistusaineiden sisältämä tensidi. Tarkemmat antimikrobisten materiaalien puhdistus- ja hoito-ohjeet sekä elinkaareen vaikuttavat tekijät saadaan tuotteiden valmistajilta. 4.2 Siivousmenetelmien valinta Käytettävien siivousmenetelmien tulee olla tiloille ja materiaaleille sopivat. Useimmiten paras valinta syntyy palvelun tilaajan ja palvelun tuottajan yhteistyönä. Tilaajalla on tieto tilojen materiaaleista, esimerkiksi kemikaalinkestävyydestä, ja myös pintojen ja materiaalien puhdistusohjeista. Näin palvelun tuottaja osaa valita kullekin tilalle ja materiaalille sopivan siivousmenetelmän. Siivouksen kustannuksiin vaikuttaa, miten suurelta osalta siivous kohdistuu helposti ja vaikeasti luokse päästäviin pintoihin. Helposti luokse päästäviä ovat esimerkiksi vapaat tasopinnat ja esteettömät lattiapinnat sekä vapaat pystysuorat

4 ohje 4 pinnat, jotka on tavoitettavissa ilman lisävälineitä. Vaikeasti luokse päästäviä ovat pinnat, joiden siivoaminen vaatii epäergonomisia työasentoja tai apuvälineitä ja -laitteita, kuten A-tikkaita, rakennustelineitä tai henkilönostimia. Vaikeita ovat myös pinnat, joilla on paljon tavaraa. 4.3 Siivouksen laadun määrittäminen ja arviointi Siivoussuunnitelmaa ja laatutasoja laadittaessa selvitetään tilojen ja tiloissa olevien pintojen n mukaiset puhtaustasovaatimukset sekä sovitaan siivouksen laadun arviointikäytännöt raja-arvoineen ja toimenpiderajoineen. Kohteen toiminnasta ja sta riippuen laatua valvotaan omavalvontana tai omavalvontana ja terveydensuojeluviranomaisen viranomaisvalvontana. Osassa kohteista laadun arviointi kuuluu terveydensuojeluviranomaisen valvontaohjelmaan. Kohteissa, joissa viranomaisvalvontaa ei ole, voidaan terveydensuojeluviranomaisen kanssa sopia laadunvalvontaan liittyvästä näytteenotosta. Siivouksen teknistä laatua voidaan omavalvontana arvioida visuaalisella eli silmämääräisellä tarkastuksella ja mittalaitteiden käyttöön perustuvalla tarkastuksella. Mittalaitteilla tehtäviä tarkastuksia ovat muun muassa pintojen pölyisyyden, n, kitkan ja kiillon mittaus. Arvioinnissa voidaan käyttää kumpaakin menetelmää erikseen tai niiden yhdistelmää. Arviointien tulokset ja lopputulokseen vaikuttavat tekijät on hyvä olla myös palvelun tarjoajan nähtävillä. Laadun arviointi edellyttää aina tilakohtaista n mukaista puhtaustason määrittelyä. Puhtausalalla ei ole viranomaismääräyksiin perustuvaa tapaa laadun määrittelyyn, joten käytettävät menetelmät kuvataan siivoussuunnitelmassa. Laatutason määrittäminen tehdään tilaajan ja palvelun tuottajan yhteistyönä. Määrittelyssä voidaan käyttää esimerkiksi KiinteistöRYL -julkaisua tai SFS-INSTA Siivouksen tekninen laatu. Osa 1: Siivouksen teknisen laadun määrittely- ja arviointijärjestelmä -standardia. KiinteistöRYL -julkaisussa määritellään tiloille viisi puhtaustasoa: puhdas ja hygieeninen (5), puhdas ja edustava (4), siisti (3), tyydyttävä (2) ja välttävä (1). KiinteistöRYLiä käytettäessä tiloille asetetaan hygieenisyyden, terveellisyyden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimuksia, jotka ilmaistaan tilakohtaisina puhtaustasovaatimuksina. Tilojen siivottavat pinnat jaetaan helposti ja vaikeasti luokse päästäviin pintoihin. Lika jaotellaan irtolikaan, kiinnittyneeseen likaan, pinttyneeseen likaan, eritetahroihin, mikrobilikaan ja biofilmiin. Lian määrä arvioidaan silmämääräisesti asteikolla erittäin runsas, runsas, jonkin verran ja vähän. Arvioinnin tulosta verrataan asetettuun puhtaustasovaatimukseen, joka määrittää sallitun lian laadun ja määrän ylläpitosiivouksen jälkeen ja siivouskertojen välissä. Mittalaitteiden käyttöä suositellaan käytettäväksi ainoastaan tasolla viisi. INSTA 800-1:2019 -standardissa kuvataan silmämääräisen ja mittauslaitteiden käyttöön perustuvan tarkastuksen pääperiaatteet. Siivoussopimukseen kuuluviin tiloihin laaditaan tilakohtaiset laatuprofiilit, jotka muodostuvat kunkin tilan huonekaluille ja kiintokalusteille, seinille, lattioille ja katoille määritellyistä laatutasoista. Tarkastuksen yhteydessä lasketaan roskien ja irtolian, pölyn ja tahrojen määrää sekä arvioidaan pintalian prosenttiosuus. Silmämääräisessä tarkastuksessa on käytettävissä kuusi eri laatutasoa (5...0). Arvioinnin tulosta ver- Erittäin vaativa Vaativa Hyvä Perus Huomautus KiinteistöRYL Silmämääräinen tarkastus (5...1) INSTA 800-1:2019 Silmämääräinen tarkastus (5...0) Mittalaitemittaukset - pintojen pölyisyys (5...1) Mitä korkeammat hygieniavaatimukset ovat sitä tiukemmat ovat myös vaatimukset pintapölyn määrälle. Kun halutaan varmistaa hyvä sisäilman laatu pölyn osalta, on käytettävä pölyisyystasoa 4 ja siivoustoiminnan (sii vouksen tiheyden ja tasokkuuden) tarkastukseen käytettävät pölymittaukset on tehtävä juuri ennen siivousta. - kitka (5...1) Mittaaminen kohdistuu lattiapinnoille tiloissa, joissa liikkumisen turvallisuuteen kohdistuu erityisiä vaatimuksia. Vaatimukset vaihtelevat tilan käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi sopiva kitkakerroin märälle lattiapinnalle on 0,7 < μ < 0,8. Jos kitkakerroin on alle 0,7, on lattia liukas. Jos kitkakerroin on yli 0,8, on lattia raskas siivota. - kiilto (5...1) Mittaaminen kohdistuu lattiapinnoille. Kiillolla ei ole hygienian kannalta merkitystä, mutta kiiltävät lattiat koetaan olevan liukkaita. Kiiltomittauksia suositellaan käytettäväksi laadunvalvontaan tiloissa, joissa palvelusopimus edellyttää lattioiden hoitoa. Kuva 2. Siivouksen laatua voidan arvioida käytössä olevien julkaisun KiinteistöRYL ja standardin INSTA 800-1:2019 mukaan.

5 ohje 5 rataan asetettuihin laatutasotavoitteisiin. Myös mittalaitteilla tehtyjen tarkastusten tuloksia verrataan asetettuihin laatutasotavoitteisiin. Hygienian kannalta tärkeimpiä mittalaitteilla tehtäviä tarkastuksia ovat n ja pintojen pölyisyyden mittaukset. Pintahygieniamittauksilla selvitetään hygienian kannalta oleellisen lian, mikrobien ja niiden muodostaman biofilmin määrä. Tulosten avulla voidaan tunnistaa kriittiset kohdat ja nähdä, onko siivous riittävää ja kohdistettu oikein ja missä on korjaustarvetta. Pintahygienian mittaamiseen omavalvontana on erilaisia menetelmiä, joista käytetyimpiä ovat kokonaisbakteerimäärää osoittavat pikatestit, proteiinijäämätestit ja mikrobien tuottamaa ATP:tä (adenosiinitrifosfaattia) mittavat laitteet. Pölynmäärää voidaan mitata erilaisilla INSTA 800 -standardissa määritellyillä menetelmillä, esimerkiksi geeliteipin avulla. Pölyn määrällä on vaikutusta sisäilman laatuun, ja pöly toimii myös mikrobien kasvualustana. Ilmavirtaukset mahdollistavat pölyssä olevien mikrobien siirtymisen paikasta toiseen. Siivouksen laadun lisäksi voidaan arvioida tilojen siivottavuutta, mikä kertoo kuinka hyvin puhdistettavat pinnat ovat saavutettavissa. Tähän saavutettavuuteen vaikuttavat tilaratkaisut, kalusteiden sijoitus ja käyttäjien toiminta. Siivottavuuden kannalta tulisi tiloissa liikkuminen olla esteetöntä ja siivouskoneiden ja -vaunujen kuljettaminen vaivatonta. Pintojen puhdistamista vaikeuttavat tai estävät esimerkiksi pinnoilla olevat paperit ja lattialla olevat laatikot ja johdot. Tilan siivottavuutta parantavat riittävät säilytystilat ja ovelliset säilytyskaapit sokkeleineen. Merkittävä vaikutus on myös käyttäjien toiminnalla. Tarvittaessa käyttäjien kanssa neuvotellaan toimenpiteistä tilan siivottavuuden parantamiseksi. 4.4 Eri sopimusten välisten rajapintojen määrittely Kiinteistössä on useita eri palveluja tuottavia toimijoita. Tilaajan tulee ottaa huomioon kaikki puhdistettavat pinnat ja järjestää eri toimintojen vaatima jätehuolto. Katselmuksen yhtey dessä on hyvä tarkastaa tilojen siivottavuuteen, jätehuoltoon ja huoltoon liittyvät asiat ja tunnistaa sopimusten kattavuus ja eri toimijoiden velvollisuudet. Seuraavana on lueteltu esimerkkejä kohteista, jotka on hyvä ottaa mukaan siivous- tai huoltosopimukseen: tekniset tilat, kuten sähköpääkeskukset, lämmönjakohuoneet ja ilmanvaihtokonehuoneet lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden sekä ilmanvaihtojärjestelmän päätelaitteet hygieenisten tilojen siivous huoltotoimenpiteiden jälkeen alakatot valaisimet kaappien yläpinnat ja muut korkealla olevat pinnat yhteiskäytössä olevat laitteet, näytöt, näppäimistöt, hiiret, kaukosäätimet, puhelimet ym. av-laitteet tuolit ja pöydät, sekä jääkaapit ja kahvinkeittimet välineet, kuten lelut, jumppamatot ja juoksuvyöt tekstiilit, kuten verhot ja väliverhot, yleisten tilojen tekstiilikalusteet sekä tyynyt ja matot viherkasvit jäte- ja lajitteluastioiden tyhjennys ja huolto. 4.5 Erittäin vaativa RYL 5 Erittäin vaativa silm.tark. 5 pölyisyys 5 kitka Kuvaan on merkitty puhtauden arviointitasoja julkaisujen KiinteistöRYL ja INSTA 800 mukaan. KiinteistöRYL, puhtaustaso (5...1) INSTA 800, silmämääräinen tarkastus (laatutaso 5...0) Mittalaitteilla tehtävät mittaukset: INSTA 800, pintojen pölyisyys (pölyisyystaso 5...1) INSTA 800, kitka (kitkataso 5...1) Sulkuihin on merkitty asteikko paremmasta heikompaan. Infektioiden torjuntataso Korkein. Infektioiden leviämisestä koituisi merkittävä terveysja turvallisuusriski. Esimerkkitilat Sairaaloiden leikkaussalit, teho-osastot, infektioherkkien potilaiden osastot, lääkkeiden valmistustilat, laboratoriot ja välinehuollon tilat sekä elintarvikkeiden valmistustilat. Siivoussuunnitelma Puhdistusohjeet laaditaan palvelun tilaajan ja palvelun tuottajan yhteistyönä. Tilaaja esittää n ja puhtaustasovaatimukset sekä valmistajien puhdistusohjeet pinnoille, kalusteille ja laitteille sekä tilaajan omat siivousohjeet. Tuottaja esittää siivousmenetelmät. Tietojen perusteella laaditaan yhteistyössä siivoussuunnitelma. Hygieniaratkaisujen siivouskäytännöt esitetään siivoussuunnitelmassa. Siivouskäytännöt vaihtelevat tilan käyttötarkoituksen mukaan. On tiloja, jotka puhdistetaan useita kertoja päivässä, kuten esimerkiksi leikkaussalit, joissa siivous ja toimenpidevälineiden vaihto tehdään jokaisen leikkaustoimenpiteen jälkeen. Infektio-osaston tiloissa taas potilashuoneet siivotaan perusteellisesti potilasvaihdon yhtey dessä. Ylläpitosiivous tehdään useimmiten päivittäin. Erityisesti huomioitavat asiat Taukotilojen siivous ja vastuiden jako: käyttäjä vai siivooja? Tekstiilien, kuten sairaalasänkyjen välissä olevien verhojen, puhdistus tai vaihto Hygieniaa edistävät ratkaisut Siivouksen laadunvalvonta. Siivouksen laadunvalvonta Siivouksen laadunvalvontaan käytetään visuaalista tarkastusta sekä pintojen n ja pölyisyyden mittausta. Laadunvalvontaan kuuluu siivouksen omavalvonta ja valvonnan suorituksesta sopiminen sekä omavalvonnan ilmoitusvelvollisuus ilmoitus- ja toimenpiderajoineen. Puhtaustason seuranta toteutetaan yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kanssa. Palvelun tilaajan ja tuottajan osaaminen Palvelun tilaajalta edellytetään tietoa kohteessa tarvittavista osaamisvaatimuksista ja laadunvarmistusmenettelyistä sekä kohteeseen liittyvistä riskeistä. Palvelun tuottajan osaamisvaatimukset määritellään tarjouspyynnössä. Määrittelyssä huomioidaan mahdollinen lainsäädäntö ja kohteiden hygieniavaatimukset. Siivoojalla tulee olla alan perus- tai ammattitutkinto ja kohteissa vaadittu hygieniaosaaminen esimerkiksi aseptiikasta, välinedesinfektiosta, suo-

6 ohje 6 jautumisesta ja henkilökohtaisesta hygieniasta. Hänen tulee olla perehtynyt myös kohteen erityispiirteisiin sekä poikkeustilanteiden edellyttämiin käytäntöihin ja ohjeisiin. Siivoustilat Siivoustilan on sijaittava siivottavien tilojen läheisyydessä. Tilassa on eriteltynä puhtaiden ja likaisten välineiden käsittely sekä mahdollisuus välineiden puhdistamiseen ja desinfiointiin. Useimmiten puhdistuslaitteena on pesu- ja desinfiointikone. Siivoustilaa käytetään vain erittäin vaativan n tilojen puhdistuksessa käytettävien välineiden ja laitteiden huoltoon. 4.6 Vaativa RYL Vaativa silm.tark. 4 pölyisyys 4 kitka Kuvaan on merkitty puhtauden arviointitasoja julkaisujen KiinteistöRYL ja INSTA 800 mukaan. KiinteistöRYL, puhtaustaso (5...1) INSTA 800, silmämääräinen tarkastus (laatutaso 5...0) Mittalaitteilla tehtävät mittaukset: INSTA 800, pintojen pölyisyys (pölyisyystaso 5...1) INSTA 800, kitka (kitkataso 5...1) Sulkuihin on merkitty asteikko paremmasta heikompaan. Siivouksen laadunvalvonta Siivouksen laadunvalvontana käytetään visuaalista tarkastelua, pintojen n ja pölyisyyden mittausta, kitkamittausta sekä siivottavuuden arviointia. Laadunvalvontaan sisältyy siivoustason omavalvonta ja valvonnan suorituksesta sopiminen sekä omavalvonnan ilmoitusvelvollisuus ilmoitus- ja toimenpiderajoineen. Puhtaustasojen toteutumisen ja pintojen siivottavuuden seuranta toteutetaan yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kanssa. Palvelun tilaajan ja tuottajan osaaminen Palvelun tilaajalta edellytetään tietoa kohteessa tarvittavista osaamisvaatimuksista ja laadunvarmistusmenettelyistä sekä kohteeseen liittyvistä riskeistä. Palvelun tuottajan osaamisvaatimukset määritellään tarjouspyynnössä. Määrittelyssä huomioidaan mahdollinen lainsäädäntö ja kohteiden hygieniavaatimukset. Siivoojalta edellytetään alan perus- tai ammattitutkinto ja kohteissa vaadittu hygieniaosaaminen esimerkiksi aseptiikasta, välinedesinfektiosta, suojautumisesta ja henkilökohtaisesta hygieniasta. Häneltä edellytetään myös perehtymistä kohteen erityispiirteisiin. Terveydensuojelulaki velvoittaa toiminnanharjoittajan huolehtimaan siitä, että uima-allas- ja märkätilojen siivoukseen ja puhtaanapitoon osallistuvilla henkilöillä on riittävää tieto siitä, miten tilojen hygienia vaikuttaa allasveden terveydelliseen laatuun, ja riittävä osaaminen näiden tilojen siivoukseen ja puhtaanapitoon. Siivoustilat Siivoustilan on sijaittava siivottavien tilojen läheisyydessä. Puhtaiden ja likaisten välineiden käsittely ja säilytys sijaitsevat tilassa erillään toisistaan, esimerkiksi eri puolilla huonetta. Tilassa on mahdollisuus välineiden pesuun ja desinfiointiin. Infektioiden torjuntataso Korkea. Infektioiden leviämisen riski on tavallista suurempi ihmisten vaihtuvuuden tai käyttäjien alhaisen vastustuskyvyn takia. Esimerkkitiloja Sairaaloiden tutkimus- ja vastaanottohuoneet, vuodeosastojen potilashuoneet, vanhusten palveluasumisen ja päiväkodin yhteiset oleskelu- ja saniteettitilat, ruuanvalmistustilat sekä uimahallien ja kylpylöiden märkätilat. Siivoussuunnitelma Palvelun tuottaja laatii siivoussuunnitelman ottaen huomioon tilaajan esittämät hygienia- ja puhtaustasovaatimukset sekä valmistajien puhdistusohjeet pinnoille, kalusteille ja laitteille. Hygieniaratkaisujen siivouskäytännöt esitetään siivoussuunnitelmassa. Siivouskäytännöt vaihtelevat tilan käyttötarkoituksen mukaan. On tiloja, jotka puhdistetaan useita kertoja päivässä, kuten käyttäjämääriltään suuret saniteettitilat lentokentillä, uimahalleissa ja kylpylöissä. Käyttäjämäärien kasvu tulee ottaa huomioon myös siivouksen toteutuksessa ja tarvittaessa käyttää sesonkiaikana tehostettua siivousta. Erityisesti huomioitavat asiat Tunnistaa keskeiset ihmisten koskettamat pinnat eri tiloissa: päiväkodeissa lattia, pöydät, tuolit, vuoteet ja lelut vanhusten palveluasunnoissa yhteiskäytössä olevat ruokapöydät ja tuolit sekä asukkaiden vuoteet uimahalleissa ja kylpylöissä lattiakaivot ja -kourut sekä jalkojen ja käsien koskettamat pinnat, kuten kaiteet, lattiapinnat kulkuväylillä, saunan alin askelma ja oviaukot Yhteiskäytössä olevien koneiden ja laitteiden siivous, erityisesti terveydenhuollon tiloissa. Sisätilojen yläpölyjen siivous. Kuva 3. Kohteiden kävijäämäärät ja käyttö vaikuttavat siivoustaajuuteen. Riittävän hygienian varmistamiseksi siivous voi tapahtua myös tilojen käytön aikana.

7 ohje Hyvä 4.8 Perus RYL 3 Hyvä silm.tark. 3 pölyisyys kitka RYL Perus silm.tark pölyisyys kitka Kuvaan on merkitty puhtauden arviointitasoja julkaisujen KiinteistöRYL ja INSTA 800 mukaan. KiinteistöRYL, puhtaustaso (5...1) INSTA 800, silmämääräinen tarkastus (laatutaso 5...0) Mittalaitteilla tehtävät mittaukset: INSTA 800, pintojen pölyisyys (pölyisyystaso 5...1) INSTA 800, kitka (kitkataso 5...1) Sulkuihin on merkitty asteikko paremmasta heikompaan. Kuvaan on merkitty puhtauden arviointitasoja julkaisujen KiinteistöRYL ja INSTA 800 mukaan. KiinteistöRYL, puhtaustaso (5...1) INSTA 800, silmämääräinen tarkastus (laatutaso 5...0) Mittalaitteilla tehtävät mittaukset: INSTA 800, pintojen pölyisyys (pölyisyystaso 5...1) INSTA 800, kitka (kitkataso 5...1) Sulkuihin on merkitty asteikko paremmasta heikompaan. Infektioiden torjuntataso Matala. Tavoitteena on varmistaa terveellinen ja turvallinen sisäympäristö. Esimerkkitiloja Koulut, liikuntahallit, odotustilat ja liikenneasemat. Siivoussuunnitelma Palvelun tuottaja laatii siivoussuunnitelman ottaen huomioon tilaajan esittämät n ja puhtaustasovaatimukset. Siivous voidaan jaksottaa käyttäjämäärien mukaan. Tai se voidaan rytmittää sisätilojen vyöhykkeiden mukaan: julkinen, puolijulkinen ja yksityinen. Jos käyttäjämäärät kasvavat pysyvästi, päivitetään siivoussuunnitelma vastaamaan muuttunutta tilannetta. Siivousta voidaan tehostaa esimerkiksi koulussa olevan vatsatautiepidemian (saniteettitilat ja kosketuspinnat) tai täiepidemian (naulakot) aikana. Erityisesti huomioitavat asiat Tunnistaa keskeiset ihmisten koskettamat pinnat eri tiloissa: kouluissa ovenkahvat liikuntahalleissa ovenkahvat ja peseytymistilat odotustiloissa ja liikenneasemilla ovenkahvat, käsijohteet ja asiakastiskit Julkisissa tiloissa saniteettitilat Kouluissa sisätilan yläpölyjen siivous. Siivouksen laadunvalvonta Siivouksen laadunvalvontana käytetään visuaalista tarkastelua ja pintapölymittauksia sekä siivottavuuden arviointia. Laadunvalvontaan sisältyy siivoustason omavalvonta ja valvonnan suorituksesta sopiminen sekä omavalvonnan ilmoitusvelvollisuus ilmoitus- tai toimenpiderajoineen. Puhtaustasojen toteutumisen sekä pintojen siivottavuuden seuranta toteutetaan yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kanssa. Palvelun tilaajan ja tuottajan osaaminen Palvelun tilaajalta edellytetään tietoa kohteessa tarvittavista osaamisvaatimuksista ja laadunvarmistusmenettelyistä. Palvelun tuottajan osaamisvaatimukset määritellään tarjouspyynnössä. Siivoojan tulee osata ylläpito- ja perussiivous sekä olla perehtynyt kohteen erityispiirteisiin. Siivoustilat Siivoustilana käytetään suunniteltuja siivoustiloja, jotka voivat olla jaoteltuina eri kerroksiin. Infektioiden torjuntataso Matala. Tavoitteena on varmistaa terveellinen ja turvallinen sisäympäristö. Esimerkkitiloja Perustaso käsittää suurimman osan rakennuskannasta. Ryhmään kuuluvat esimerkiksi asuinrakennukset. Siivoussuunnitelma Siivoussuunnitelma laaditaan tarpeen mukaan. Erityisesti huomioitavat asiat Saniteettitilat. Siivouksen laadunvalvonta Siivouksen laadunvalvonta on visuaalinen. Jos sisäilmassa on ongelmia, voidaan pintapölymittauksilla seurata pintapölyn määrää. Palvelun tilaajan ja tuottajan osaaminen Palvelun tilaajalta edellytetään tietoa kohteessa tarvittavista osaamisvaatimuksista ja laadunvarmistusmenettelyistä. Palvelun tuottajan osaamisvaatimukset määritellään tarjouspyynnössä. Siivoojan tulee hallita ylläpito- ja perussiivous. Siivoustilat Siivoustilana käytetään suunniteltuja siivoustiloja.

8 ohje 8 5 HYGIEENISTEN SISÄTILOJEN HUOLTO Hygieenisissä sisätiloissa on pintoja ja kalusteita, jotka edistävät tilan hygieenisyyttä. Näiden ominaisuuksien ylläpitämiseksi voidaan tarvita säännöllisiä huoltotoimenpiteitä. Toimenpiteet suoritetaan valmistajan ohjeistuksen mukaan tai mittausten ja seurannan perusteella. Muiden kalusteiden osalta huoltotoimenpiteillä varmistetaan, etteivät ne heikennä tilan puhtaustasoa. Hygieenisten sisätilojen puhtauden kannalta on tärkeää, että kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaa noudatetaan rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen (kiinteistöpitokirjan) mukaisesti sekä seurataan säännöllisesti taloteknisten järjestelmien kuntoa. Valmistajilta saaduissa käyttö- ja huolto-ohjeissa käy ilmi laitteiden käyttö, säätö ja huoltovälit. Hygieenisissä sisätiloissa järjestelmien osia koskevat huoltotoimenpiteet voivat vaikuttaa tilapäisesti tilan on ja huoltotoimenpiteiden jälkeen tila tuleekin siivota hygieniavaatimukset täyttävään kuntoon. Tulee myös huolehtia, etteivät teknisissä tiloissa sijaitseviin järjestelmien keskusyksiköihin kohdistuvat huoltotoimenpiteet heikennä puhtautta niissä hygieenisissä sisätiloissa, joita ne palvelevat. Huoltotoimenpiteet perustuvat huoltosuunnitelmaan, jossa esitetään hygieenisten tilojen osalta toimenpiteitä, joilla huolto voidaan toteuttaa tilojen n mukaisesti. Ennakoimattomat huoltotoimenpiteet pyritään toteuttamaan niin, että ne heikentävät tilan puhtaustasoa mahdollisimman vähän. Huoltoa suorittavien henkilöiden tulee olla tietoisia hygieenisten sisätilojen ominaisuuksista ja heillä tulee olla riittävä koulutus ja perehdytys toimenpiteiden suorittamiseen. Huoltotoimenpiteissä otetaan huomioon valmistajien antamat ohjeet huoltotoimenpiteistä sekä huoltoväleistä järjestelmien, laitteiden ja niiden osien tarkastusta ja vaihtoa koskevat vaatimukset järjestelmien säätö tehtyjen toimenpiteiden jälkeen ja tarvittavat muutokset hygieenisen tilan puhdistus ennen huoltoa, huollon aikana sekä huollon jälkeen huollon jälkeen vaadittavien toimien, menettelyjen ja tarkistusten määrittelyt huollon vaikutus tilan käyttäjiin eri osapuolille tiedottaminen. Huoltotoimenpiteistä kirjataan: huoltotoimenpiteiden määrittely toimenpiteen suorittajien henkilötiedot ja pätevyydet tehtyjen toimenpiteiden päivämäärät tilanne ennen ja jälkeen huoltoa mahdolliset raja- ja säätöarvojen muutokset. Seuraavassa tarkastellaan huoltoa vielä erikseen ilmanvaihto-, käyttövesi- sekä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien kannalta. 5.1 Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän huolto ja ylläpito järjestetään siten, ettei järjestelmä heikennä hygieenisen sisätilan puhtautta. Tämä edellyttää, että toimenpiteiden jälkeen tilojen toteutuneet ilmamäärät vastaavat suunniteltuja ja tilojen painesuhteet ovat sellaisia, että ilman liike on puhtaammista tiloista likaisempiin päin. Myös läpiviennit tulee olla tiivistetty asianmukaisesti, ettei niiden kautta pääse leviämään epäpuhtauksia tilojen välillä. Jos sama ilmanvaihtokone palvelee useampaa eri n tilaa, suunnitellaan huolto ja ylläpito korkeamman tason mukaan. Perushuoltotoimenpiteisiin kuuluu ilmanvaihtokoneen suodattimien vaihto tarpeen mukaan sekä ilmanvaihtopäätelaitteiden puhdistus. Puhdistustoimenpiteistä aiheutuvaa haittaa voidaan pienentää esimerkiksi osastoinnilla ja paineistuksella. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden seurannalla voidaan varmistaa, ettei tiloihin tuotava ilma heikennä tilan puhtaustasoa. Puhtauden seurannasta kerrotaan ohjeessa KH , LVI Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus. Puhtauden seurannan tuloksia käytetään kanaviston puhdistustarpeen määrittämisessä. Hygieenisten sisätilojen osalta seuranta toteutetaan ilmanvaihtojärjestelmien puhtausluokan P1 mukaan. Ilmanvaihtojärjestelmän huollosta ja ylläpidosta tehdään erillinen suunnitelma ja seuranta. Erittäin vaativa ja vaativa Ilmanvaihdon toimintaa seurataan ja huolehditaan, että ilmamäärät ovat suunnitelmien mukaiset kaikissa tiloissa. Ilmanvaihtokoneen, kanaviston sekä päätelaitteiden puhtaudesta huolehditaan säännöllisillä tarkastuksilla ja näihin perustuvilla puhdistuksilla erillisen suunnitelman mukaan. Suodattimien puhtauteen kiinnitetään erityistä huomioita ja tarpeen vaatiessa pidetään yllä tiheämpää vaihtoväliä. Hyvä Ilmanvaihdon toiminta sekä ilmamäärät tarkastetaan säännöllisin väliajoin. Ilmanvaihtokoneen, kanaviston sekä päätelaitteiden puhtaudesta huolehditaan säännöllisen puhdistuksen avulla. Suodattimien puhtautta seurataan ja ne vaihdetaan tarpeen vaatiessa. Perus Ilmanvaihdon toimintaa, ilmamääriä ja järjestelmän puhtautta pidetään yllä normaalin huolto-ohjelman mukaan. 5.2 Käyttövesijärjestelmä Käyttövesijärjestelmän osalta varmistetaan ja seurataan, että veden lämpötila pysyy määräysten mukaisissa rajoissa. Lämpimän käyttöveden lämpötilan tulee olla C ja sitä on saatava 20 s kuluessa. Kylmän veden lämpötila saa olla enintään 20 C tai vähintään kahdeksan tunnin käyttämättömän jakson jälkeen kylmän veden lämpötila saa olla enintään 24 C. Veden virtaama tulee olla tasainen, eikä se saa aiheuttaa haitallisia paineiskuja tai ääntä. Virtaama vaikuttaa veden kulutukseen, putkiin ja kalusteisiin kohdistuvaan rasitukseen ja biofilmin muodostumiseen. Liian suuret virtaamat voivat aiheuttaa vesikalusteiden käytön aikana veden roiskumista, mikä lisää tilan kosteusrasitusta ja voi mahdollistaa pintojen toimimisen kasvualustana. Ajan kuluessa putkistoihin muodostuu biofilmejä ja ne kalkkeutuvat. Vesikalusteiden poresuuttimien kunto tarkastetaan säännöllisesti. Tarkastusväliin vaikuttavat veden laatu ja käyttöolosuhteet. Tarkastusten perusteella ne puhdistetaan tai vaihdetaan uusiin. Käyttövesijärjestelmään voi päätyä myös erilaisia epäpuhtauksia. Niissä tiloissa, joissa veden laatu on kriittinen tekijä, voidaan käyttää erilaisia seurantajärjestelmiä veden tilan monitorointiin. Jos käyttövesijärjestelmässä käytetään automaattijuoksutusta veden laadun ylläpitämiseksi, seurataan järjestelmän toimintaa säännöllisesti. Käyttövesijärjestelmän osalta tilan käyttäjiä ohjeistetaan ilmoittamaan havaituista poikkeamista ja epätavallisista tilanteista tilan tai kiinteistön ylläpitäjälle. Vettä käyttävien laitteiden osalta otetaan huomioon niiden siivous ja huolto valmistajan ohjeiden mukaan. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi ilmankostuttimet, juoma-automaatit sekä uima- ja porealtaat.

9 ohje Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät Lämmitysjärjestelmän tehtävänä on ylläpitää tilojen haluttuja lämpöolosuhteita. Lämpötilan muuttumisella saattaa olla vaikutusta hygieenisessä sisätilassa käytettyjen tuotteiden, esimerkiksi eri pinnoitteiden, toimintaan, joten tulee varmistaa ja seurata, että halutut lämpöolosuhteet säilyvät. Huolto- ja korjaustoimenpiteiden jälkeen varmistetaan ja seurataan, että tilojen lämpöolot ovat suunnitelmien mukaiset. Jäähdytysjärjestelmien osalta varmistetaan, että kondenssivedet on viemäröity eikä kondenssia synny paikoissa, joissa ei ole kondenssiviemäröintiä. Jäähdytyspalkkien patterit ja järjestelmien päätelaitteet keräävät itseensä pölyä, minkä vuoksi huolehditaan niiden säännöllisestä puhdistuksesta. 6 HYGIEENISTEN SISÄTILOJEN KÄYTTÖ Jos suunnittelun ja rakentamisen aikainen hygieniasta vastaava asiantuntija ei jatka käyttöönottovaiheessa, varmistetaan tiedon siirtyminen rakentamisen aikaiselta projektilta käytöstä vastaavalle henkilölle. Tämä henkilö vastaa esimerkiksi tilaan liittyvien materiaalien, kalusteiden ja palveluiden hankinnasta. Tapauskohtaisesti mietitään rakennuksen omistajan ja eri käyttäjien vastuut ja velvollisuudet. Mitä korkeamman n tilasta on kysymys, sitä herkemmin on käyttäjien ilmoitettava ja puututtava poikkeamiin sekä toimittava yhteisvastuullisesti. Yhteistoimintaa edistää toimivien tiedottamis- ja palautekanavien käyttö sekä yhteiset palaverit. 6.1 Pääkäyttäjät Pääkäyttäjät perehdytetään sisätilojen hygieniaa edistäviin ratkaisuihin sekä niiden ohjeistukseen ja terminologiaan esimerkiksi käyttöönottovaiheessa. Osana perehdytystä käytetään kiinteistön omistajalle kiinteistön vastaanoton yhteydessä luovutettua dokumentaatiota. Perehdyksen tarkoituksena on, että pääkäyttäjät osaavat ohjeistaa kiinteistössä työskenteleviä käyttäjiä siivouksessa ja huollossa ja osaavat auttaa kiinteistöön siivoukseen ja huoltoon liittyvien tarjouspyyntöjen ja sopimusten laatimisessa. Lisäksi he voivat yhdessä palvelun tuottajan kanssa sopia siivous- ja huoltosuunnitelmista ja laadunvarmennuksesta. Näitä toimintoja varten pääkäyttäjien tulee tietää seuraavat hygieeniseen sisätilaan liittyvät asiat: hygieenisen sisätilan merkitys sisätilan ja sijainti kalusteiden sijainti ja merkitys hygieeniselle sisätilalle kalusteiden lisätilaukset antimikrobisten materiaalien ominaisuudet, käyttö, siivous ja huolto kosketusvapaiden ratkaisujen käyttö ja tekninen toiminta, siivous ja huolto hygieenisten sisätilojen oikeaoppinen käyttö, siivous ja huolto taloteknisten järjestelmien sekä laitteiden käyttö ja säätö hygieenisten sisätilojen tuuletus ja tuuletuksen vaikutus ilmanvaihtoon jätehuolto pyykkihuolto. 6.2 Kiinteistössä usein olevat käyttäjät Pääkäyttäjät opastavat käyttäjiä työskentelytilojen käyttöön. Opastuksessa otetaan huomioon hygieenisten tilojen osalta tarpeen mukaan seuraavia asioita: Eritetahrasiivous. Se kuuluu jokaisen käyttäjän vastuulle jokaisen hygienialuokan tilassa, ja on hoidettava välittömästi. Käyttäjän siivousvastuulla olevat asiat, kuten tilojen järjestyksen ylläpito. Tilan siivottavuuteen vaikuttavat asiat, esimerkiksi kalusteiden sijoittelu ja tilassa säilytettävän tavaran määrä ja laatu. Yhteiskäytössä olevien tilojen ja laitteiden siivousvastuut ja tarvittaessa siivoustavat. Jätehuollon hoitaminen ja jätejakeiden lajittelu ohjeistuksen mukaan. Esimerkiksi terävät, viiltävät esineet lajitellaan omaan astiaan, jotta ne eivät aiheuta vaaraa siivoojalle ja muille tilojen käyttäjille. Myös tietosuojan alaisen materiaalin käsittely jätehuollossa on turvattava. Pyykkihuolto ja sen toiminnan tunteminen. Hygieeniset pinnat ja kalusteet. Voiko kalusteita siirtää tilasta toiseen ja miten siirtäminen vaikuttaa tilan hygieenisyyteen? Kiinteistössä työskenteleville käydään tarpeen mukaan läpi työtapahygieniaa. Läpikäynnissä otetaan huomioon työtehtävät ja työtehtävien vaihtuvuudesta mahdollisesti aiheutuva kontaminaatioriski. Tällainen kontaminaatioriski on, kun sama henkilö huolehtii eri tehtävistä tai tiloista, esimerkiksi siivous- ja ateriapalveluista tai tilojen huollosta. Riskiä voidaan vähentää esimerkiksi vaihtamalla tehtäviin eri vaatetus ja huolehtimalla käsihygieniasta tai ryhmittämällä työtehtävät puhtaammasta likaisempaan päin. 6.3 Kiinteistössä vierailevat käyttäjät Hygieenisten sisätilojen ulkopuolisille käyttäjille laaditaan ohjeistus. Heitä ohjeistetaan tilan sta riippuen käsihygieniaan joko käsienpesulla tai käsidesinfektioaineella. Kulkureitit hygieenisten tilojen välillä suunnitellaan niin, ettei kulku vaaranna tilojen hygieenisyyttä. Kulkureittien suunnittelulla voidaan myös vähentää ulkoa tulevan lian määrää.

10 ohje 10 KIRJALLISUUTTA Lait ja asetukset Terveydensuojelulaki. Suomen säädöskokoelma 763/1994. Seurattu säädökseen 942/2016 asti. (KH STM , RT STM-21725, LVI STM s.) Maankäyttö- ja rakennuslaki. Suomen säädöskokoelma 132/1999. RT , 46 s. Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Suomen säädöskokoelma 1047/2017. (RT RakMK-21750, KH RakMK , LVI RakMK-00622, SIT RakMK , Infra RakMK , 5 s.) Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta. Suomen säädöskokoelma 1009/2017. (RT RakMK , KH RakMK-10791, LVI RakMK-00623, SIT RakMK , Infra RakMK , 8 s.) RYL-julkaisut KiinteistöRYL. Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset. Rakennustieto Oy. KH-, RT-, LVI- ja Ratu-ohjeet RT Hygienia sisätiloissa. Yleiset perusteet s. RT Hygienia sisätiloissa. Tilasuunnittelu s. RT Sisäilmastoluokitus Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. (KH , LVI , Ratu T-444, SIT , RT en) s. KH Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus. Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut. (LVI ) s. KH Työturvallisuus ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisessa. (LVI ) s. KH Puhtaudenhallinnan huomioonottaminen rakennussuunnittelussa. (RT , LVI ) s. KH Kiinteistönpitokirja kiinteistön elinkaaren hallinnassa. (RT , LVI ) s. KH Kiinteistönpitokirja. Uudisrakennukset ja rakennukset, joita RakMK A4:n määräykset velvoittavat (KP1). (RT , LVI ) s. KH Kiinteistönpitokirja. Ennen RakMK A4:n voimaantuloa rakennettu kiinteistö (KP2) (RT , LVI ) s. LVI Hiukkassuodatuksen peruskäsitteet s. Ratu-1214-S Työmaan aputyöt ja huolto. Työmaatekniikka - Rakennusten suojaus, työmaatilojen huolto, työmaakuljetukset, työnaikainen siivous, loppusiivous s. Standardit SFS 5967 Puhtausalan sanasto Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. 77 s. SFS-INSTA 800-1:2019 Siivouksen tekninen laatu. Osa 1: Siivouksen teknisen laadun määrittely- ja arviointijärjestelmä (INSTA 800-1:2018) ja Korjaus:2019. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry s. Muu kirjallisuus Rakennussiivous - Työnaikainen siivous ja loppusiivous osana rakentamisen puhtauden hallintaa. Andersson T. SSTL julkaisuja 2:10. Suomen Siivoustekninen liitto s. Pölynhallinta korjausrakentamisessa. Loppuraportti hankkeesta Epäpuhtauksien hallinta saneeraushankkeissa. Puhdas ja turvallinen saneeraus. Kokkonen A., Linnainmaa M., Koski H:, Kanerva T:; Laamanen J., Lappalainen V., Merivirta M-L., Oksa P., Piirainen J., Rautiala S., Säämänen A., ja Pasanen P. Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No s. Kuvaluettelo Etusivun kuva: Vilma Hassi Kuva 3. Antti Ojala. Ohjeen on laatinut Rakennustietosäätiö RTS:n toimikunta 371 Hygieeninen sisäympäristö Marko Kukan ja Aino Pelto-Huikon käsikirjoituksen pohjalta: Mervi Savolainen WSP Finland Oy, puheenjohtaja Veli-Jukka Anttila HYKS Tulehduskeskus / Infektioidentorjuntayksikkö Mauno Kemppi Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Kalle-Heikki Koskinen Saircon Oy Marita Koskinen Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy Servi Marko Kukka Satakunnan ammattikorkeakoulu Riika Mäkinen Satakunnan ammattikorkeakoulu / Vesi-Instituutti WANDER Aino Pelto-Huikko Satakunnan ammattikorkeakoulu / Vesi-Instituutti WANDER Leena Pirttilä Lahden kaupunki, Tilakeskus Aila Puusaari Granlund Oy Jonna Taegen Taegen Arkkitehdit Oy Kari Laine Rakennustieto Oy, sihteeri (-2017) Heta Timonen Rakennustieto Oy, sihteeri (päivitys 2020) Ohje on laadittu Satakunnan ammattikorkeakoulun Vesi-Instituutti WANDERin ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön Hygieniasta liiketoimintaa HygLi -hankkeen yhteydessä. Hanketta on rahoittanut Satakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahoituksella (EAKR). Ohje on päivitetty vuonna 2020 vastaamaan muuttuneita määräyksiä ja Insta-standardia.

UUDET RT-OHJEET HYGIEENISEN SISÄTILAN SUUNNITTELUN JA YLLÄPIDON TUEKSI

UUDET RT-OHJEET HYGIEENISEN SISÄTILAN SUUNNITTELUN JA YLLÄPIDON TUEKSI UUDET RT-OHJEET HYGIEENISEN SISÄTILAN SUUNNITTELUN JA YLLÄPIDON TUEKSI Sisäilmastoseminaari 15.3.2018 Erikoistutkija Riika Mäkinen, FT Satakunnan Ammattikorkeakoulu, Vesi-Instituutti WANDER HYGLI: Sisäympäristön

Lisätiedot

Puhtauden hallinta, case Porvoon keskuskeittiö. Tarja Ala-Ilomäki Ramboll Finland Oy

Puhtauden hallinta, case Porvoon keskuskeittiö. Tarja Ala-Ilomäki Ramboll Finland Oy Puhtauden hallinta, case Porvoon keskuskeittiö Tarja Ala-Ilomäki Ramboll Finland Oy Työmaan puhtauden hallinnan tavoitteet Estää pölyhaitat käytössä olevissa tiloissa korjausrakentamisessa Rakennuksen

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 2

Siivouspalvelukuvaus Liite 2 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Päiväkoti Tuulentupa Työväentalontie 2 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 161,0 m2 Päivittäinen työaika 1,75

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

SISÄILMASTOSEMINAARI 2018 TILOJEN SIIVOTTAVUUDELLA PAREMPAAN SISÄILMAAN. Satu Lahtinen Helsinki

SISÄILMASTOSEMINAARI 2018 TILOJEN SIIVOTTAVUUDELLA PAREMPAAN SISÄILMAAN. Satu Lahtinen Helsinki SISÄILMASTOSEMINAARI 2018 TILOJEN SIIVOTTAVUUDELLA PAREMPAAN SISÄILMAAN Satu Lahtinen Helsinki 15.03.2018 SISÄLTÖ Siivottavuus ja sisäilma saneeraus Toteutus Vaiheet Tulokset Toimintamalli siivottavuuden

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 1

Siivouspalvelukuvaus Liite 1 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 1 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Miekkarinteen päiväkoti Isoahontie 18 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 257,0 m2 Päivittäinen työaika 2,0

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven kotipalvelu Toukolantie 7 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 49,5 m2 Säännöllisin

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN Palvelun tuottajan tulee - osallistua rakennustyömaan urakoitsijapalavereihin ja työmaakokouksiin - ajoittaa loppusiivous

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven ala-aste; A-rakennus Ristimäentie 9 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 559,40 m2

Lisätiedot

Millainen tila on helppo pitää puhtaana? Leila Kakko

Millainen tila on helppo pitää puhtaana? Leila Kakko Millainen tila on helppo pitää puhtaana? Leila Kakko 1 2 3 http://docplayer.fi/3709510-siivous-sisailman-laatutekijana.html 4 Siivouksen vaikutus sisäilmaan Siivouksella voidaan poistaa lähinnä pinnoille

Lisätiedot

SIIVOUS SISÄILMAN LAATUTEKIJÄNÄ

SIIVOUS SISÄILMAN LAATUTEKIJÄNÄ SIIVOUS SISÄILMAN LAATUTEKIJÄNÄ SISÄILMAPAJA 2 Jyväskylä 24. -25.11.2010 Tarja Andersson SISÄILMASTOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Maaperä Ulkoympäristö Rakentaminen Rakenteet Sisäilma Ylläpito Koneet Käyttö Laitteet

Lisätiedot

Sisätilojen Living Lab -tutkimus/ päiväkoti ja koulu

Sisätilojen Living Lab -tutkimus/ päiväkoti ja koulu Sisätilojen Living Lab -tutkimus/ päiväkoti ja koulu Sisäympäristöhygienian tutkimuskokonaisuus v. 4/2012-12/2017 Tekes (EAKR) Satakuntaliitto (EAKR) 21.11.2017 Erikoistutkija FT Merja Ahonen Satakunnan

Lisätiedot

PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALA OSAAMISTARJOTIN

PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALA OSAAMISTARJOTIN PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALA OSAAMISTARJOTIN 27.12.2018 1 Sisällys Perussiivouspalvelut... 2 Perussiivouspalvelujen perusteet... 2 Perussiivouspalvelujen pintamateriaalit... 2 Perussiivouspalvelujen

Lisätiedot

Julkisen rakennuskannan tervehdyttäminen Itä- Suomessa

Julkisen rakennuskannan tervehdyttäminen Itä- Suomessa Julkisen rakennuskannan tervehdyttäminen Itä- Suomessa Terveiden tilojen vuosikymmen seminaari 17.4.2018 Kuopio, Itä-Suomen aluehallintovirasto Yli-insinööri Katja Outinen Lainsäädäntö luo puitteet terveellisille

Lisätiedot

Siivouksen vaikutus sisäilmaan CASE SEEK-hanke

Siivouksen vaikutus sisäilmaan CASE SEEK-hanke Siivouksen vaikutus sisäilmaan CASE SEEK-hanke Leila Kakko, MMM TAMK, lehtori Faktaa siivouksesta Mitä on siivous? Aputoiminto, jonka avulla prosessi (tilassa tehtävä toiminta) pidetään käynnissä Sisätiloissa

Lisätiedot

Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät

Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat Sisältö Siivoushenkilöstön ammattitaitovaatimukset Henkilökohtainen hygienia Aseptiikka Siivouksen ajankohta Siivousmenetelmät,

Lisätiedot

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja.

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. PUHTAUSTASOT JA MÄÄRITELMÄT PUHTAUSTASO 5 / (PUHDAS, HYGIEENINEN) Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. Tilat ovat käytössä päivittäin. Tilojen toiminta edellyttää tiloilta

Lisätiedot

Sisällys. Kysy lisää: Tiimipäällikkö Satu Pöllänen puh

Sisällys. Kysy lisää: Tiimipäällikkö Satu Pöllänen puh PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALA OSAAMISTARJOTIN 1.8.2018-31.12.2018 28.6.2018 1 Sisällys Asiakaslähtöiset puhtaus- ja kiinteistöpalvelut... 2 Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottamisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristöja lupajaosto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristöja lupajaosto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2019 1 (5) 56 Uima-allastilojen pintahygienia -projekti vuonna 2018 HEL 2019-000687 T 11 02 02 02 Päätös Projektin tausta Projektin tavoite Projektin toteutus Kaupunkiympäristölautakunnan

Lisätiedot

Puhtauden- ja pölynhallinnan palvelut. Terveelliset tilat, viihtyisät ympäristöt

Puhtauden- ja pölynhallinnan palvelut. Terveelliset tilat, viihtyisät ympäristöt Puhtauden- ja pölynhallinnan palvelut Terveelliset tilat, viihtyisät ympäristöt Työmaapalvelut Rakennussiivous Loppusiivous Käyttöönottosiivous Sopimussiivous Monipuoliset puhtauden- ja pölynhallinnan

Lisätiedot

SIPOON KUNTA SÖDERKULLAN KOULU

SIPOON KUNTA SÖDERKULLAN KOULU Päivämäärä 28.11.2017 Laatija Jakelu Anne Lempinen Asiantuntija Pasi Kanerva, Mika- Matti Orrela SIPOON KUNTA SÖDERKULLAN KOULU Pintojen pölyisyysselvitys Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO

Lisätiedot

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS AVO- JA ASUMISPALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS AVO- JA ASUMISPALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018 Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS AVO- JA ASUMISPALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018 Hyvä siivottavuus on yksi terveen sisäilman edellytyksistä Siivottavuuteen vaikuttavat

Lisätiedot

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS TOISEN ASTEEN OPISKELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS TOISEN ASTEEN OPISKELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018 Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS TOISEN ASTEEN OPISKELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018 Hyvä siivottavuus on yksi terveen sisäilman edellytyksistä Siivottavuuteen vaikuttavat

Lisätiedot

Siivouskilpailutus Liite 1.

Siivouskilpailutus Liite 1. PUHTAUSTASOLUOKITUS A Ylläpitosiivous Näitä puhtaustasoja sovelletaan tilojen siivouksessa yleisesti. Tasoja sovelletaan niissä tiloissa, joiden osalta muuta ei ole tuotu tarjouspyynnössä tai sen liitteissä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2.

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2. PUHTAUSTASOLUOKITUS A Ylläpitosiivous Näitä puhtaustasoja sovelletaan tilojen siivouksessa yleisesti. Tasoja sovelletaan niissä tiloissa, joiden osalta muuta ei ole tuotu tarjouspyynnössä tai sen liitteissä

Lisätiedot

TERVEEN TALON TOTEUTUKSEN KRITEERIT

TERVEEN TALON TOTEUTUKSEN KRITEERIT TERVEEN TALON TOTEUTUKSEN KRITEERIT Timo Murtoniemi, FT Rakennusterveysasiantuntija VTT-C-21552-26-15 Turku, 9.2..2018 SIRATE pähkinänkuoressa SIRATE on asiantuntijayritys, joka tuottaa kokonaisvaltaisia

Lisätiedot

Anneli Ruotsalainen Siivouspäällikkö Joensuun kaupunki

Anneli Ruotsalainen Siivouspäällikkö Joensuun kaupunki Anneli Ruotsalainen Siivouspäällikkö Joensuun kaupunki Olen Anneli Ruotsalainen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen Siivouspalvelut - yksikössä siivouspäällikkönä, jossa tehtävässä olen ollut

Lisätiedot

Hygieniakartoitus siivouspalvelukonseptin kehittämisen tukena Servisole Oy Siivouspalvelussa. 26.9.2012 Tiina Timonen

Hygieniakartoitus siivouspalvelukonseptin kehittämisen tukena Servisole Oy Siivouspalvelussa. 26.9.2012 Tiina Timonen Hygieniakartoitus siivouspalvelukonseptin kehittämisen tukena Servisole Oy Siivouspalvelussa 26.9.2012 Tiina Timonen Servisole pähkinänkuoressa: Toiminta alkanut 1.1.1999 RTK Palvelu Oy:n siivoukseen erikoistunut

Lisätiedot

INSTA 800 -standardin kuulumiset

INSTA 800 -standardin kuulumiset INSTA 800 -standardin kuulumiset Puhtausalan kehityspäivä Tarja Valkosalo SSTL Puhtausala ry TOIMIALAN KEHITTÄJÄ Taustaa Pohjoismainen standardi, käytössä myös Virossa Standardi julkaistu syyskuussa 2000,

Lisätiedot

Ulkoilma Ihmisestä ja kotieläimistä (hilseet ja mikrobit) Ihmisen toiminta (hajusteet, väärin hoidetut pinnat, kynttilänpoltto, ruuanvalmistus jne )

Ulkoilma Ihmisestä ja kotieläimistä (hilseet ja mikrobit) Ihmisen toiminta (hajusteet, väärin hoidetut pinnat, kynttilänpoltto, ruuanvalmistus jne ) 24.11.2015 Ulkoilma Ihmisestä ja kotieläimistä (hilseet ja mikrobit) Ihmisen toiminta (hajusteet, väärin hoidetut pinnat, kynttilänpoltto, ruuanvalmistus jne ) Rakennus- ja sisustusmateriaalit (tekstiilipinnat,

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 C 1 (5) Perheneuvolan ja aikuissosiaalityötilojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS LEIKKI-

Lisätiedot

Miten parannan sisäilman laatua?

Miten parannan sisäilman laatua? Miten parannan sisäilman laatua? Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 17/05/2014 Mitä on hyvä sisäilma? Sisäilma on hyvää, jos suurin osa rakennuksen käyttäjistä on tyytyväisiä sisäilman laatuun

Lisätiedot

SIIVOUKSEN LAATU JA SIIVOTTAVUUS SEEK-HANKKEESSA

SIIVOUKSEN LAATU JA SIIVOTTAVUUS SEEK-HANKKEESSA SIIVOUKSEN LAATU JA SIIVOTTAVUUS SEEK-HANKKEESSA Leila Kakko 1 1 Tampereen ammattikorkeakoulu Osa SEEK-hanketta Aineisto ja menetelmät Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy elinkaarimallia käytettäessä ja energiatehokkuutta

Lisätiedot

Seminaarin koulun, Ojoisten Lasten talon ja Kirkonkulman koulun perussiivouksen palvelukuvauksessa on seuraava kohta:

Seminaarin koulun, Ojoisten Lasten talon ja Kirkonkulman koulun perussiivouksen palvelukuvauksessa on seuraava kohta: 1 KYSYMYKSIIN Kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut (Käikälä ja Tarvasmäki, Ojoinen sekä Seminaarin koulu) Tarjouspyyntö 15.2.2013 Hämeenlinnan kaupunki, Linnan Tilapalvelut -liikelaitos KYSYMYS 1 Sopimusluonnoksissa

Lisätiedot

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma.

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma. 1 (10) Vuokranantaja: Vuokralainen: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sipoon Kunta, Sivistysosasto, Kansalaisopisto PL 7, 04131 Sipoo Vuokrakohde: Mårtenspy skola,

Lisätiedot

INFEKTIORISKIN VÄHENTÄMINEN PÄIVÄHOIDOSSA 18.9.2013 PIETARSAARI

INFEKTIORISKIN VÄHENTÄMINEN PÄIVÄHOIDOSSA 18.9.2013 PIETARSAARI INFEKTIORISKIN VÄHENTÄMINEN PÄIVÄHOIDOSSA 18.9.2013 PIETARSAARI TUULA SUONTAMO OY Tutkittua puhtautta Koulutus Konsultointi Puhtausmittaukset Puhtausalan kehittämisprojektit www.suontamo.fi LUENNON SISÄLTÖÄ

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 toimitusjohtaja Tarja Andersson Elinkaarihanke (1) Hankintatapa, joissa tilaajan valitseman palveluntuottajan

Lisätiedot

Pölyisyys ja koettu sisäilman laatu toimistorakennuksissa

Pölyisyys ja koettu sisäilman laatu toimistorakennuksissa Pölyisyys ja koettu sisäilman laatu toimistorakennuksissa FM Hanna Tuovila, Oy Insinööri Studio RTA-loppuseminaari Ohjaajat: Piia Markkanen, Oy Insinööri Studio Kirsi Villberg, Halton Oy Taustaa Siivouksella

Lisätiedot

Hoitoympäristön puhdistaminen. 3.11.2014 Sirpa Pekkala Sairaalahuoltopäällikkö PPSHP

Hoitoympäristön puhdistaminen. 3.11.2014 Sirpa Pekkala Sairaalahuoltopäällikkö PPSHP Hoitoympäristön puhdistaminen 3.11.2014 Sirpa Pekkala Sairaalahuoltopäällikkö PPSHP SISÄLTÖ Puhdistamisen tavoite Puhtaustasovaatimukset Siivousmenetelmät Puhdistusaineet Tartuntojen torjunta PUHDISTAMISEN

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Liite 7 Yhdyskuntatoimiala Ruoka- ja puhtauspalvelu PIR/338/0407/2017

Pirkkalan kunta Liite 7 Yhdyskuntatoimiala Ruoka- ja puhtauspalvelu PIR/338/0407/2017 Pirkkalan kunta Liite 7 Yhdyskuntatoimiala Ruoka- ja puhtauspalvelu Dnro 1.6.2017 PIR/338/0407/2017 SIIVOUSPLVELUN LDUNRVIOINTI Laadunarvioinnissa käytetään INST 800:2010 laadunarviointijärjestelmän silmämääräistä

Lisätiedot

Siivous ja desinfektio. Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009

Siivous ja desinfektio. Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009 Siivous ja desinfektio Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009 Sairaalasiivous siivouksen tavoitteena on luoda edellytykset tilan varsinaiselle toiminnalle huomioiden: hygieenisyys viihtyisyys edustettavuus

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1.YHTEISKOULU, HIRVIKOSKEN YHTENÄISKOULU JA KESKUSKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin

Lisätiedot

Pintojen pölyisyysselvitys Söderkullan koulu

Pintojen pölyisyysselvitys Söderkullan koulu Sipoon kunta Pintojen pölyisyysselvitys Söderkullan koulu 26.10.2017 TPA Andersson Oy Anne Lempinen Sisältö 1. TAVOITTEET JA TOTEUTUS... 3 2. PINTOJEN PÖLYISYYDEN MITTAUS... 4 3. TULOKSET... 5 3.1. Näkyvien

Lisätiedot

Ammattitaitoinen ylläpitosiivous

Ammattitaitoinen ylläpitosiivous Ammattitaitoinen ylläpitosiivous Puhtaustason ylläpitäminen Päivi Kekäläinen Siivouksen tavoite sosiaali- ja terveydenhuoltolaitoksissa Hygieenisyys Tavoitteena on tartuntojen ja sairaalainfektioiden ehkäisy

Lisätiedot

Talotekniset ratkaisut sisäilman laadun hallinnan keinona. Markku Hyvärinen Vahanen Rakennusfysiikka Oy

Talotekniset ratkaisut sisäilman laadun hallinnan keinona. Markku Hyvärinen Vahanen Rakennusfysiikka Oy Talotekniset ratkaisut sisäilman laadun hallinnan keinona Markku Hyvärinen Vahanen Rakennusfysiikka Oy Talotekniikka Talotekniikka tuottaa kiinteistöissä ja tiloissa tapahtuville toiminnoille hallitut

Lisätiedot

Rakentamisen säädökset muuttuvat, terveellisyyteen liittyvät asetukset. Asiamies Jani Kemppainen

Rakentamisen säädökset muuttuvat, terveellisyyteen liittyvät asetukset. Asiamies Jani Kemppainen Rakentamisen säädökset muuttuvat, terveellisyyteen liittyvät asetukset Asiamies Jani Kemppainen Rakentamismääräyskokoelman uusiminen RakMK lakkasi olemasta 1.1.2018 Perustuu Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

As Oy Kampelinkartano 1

As Oy Kampelinkartano 1 As Oy Kampelinkartano 1 VETELI UUDISRAKENNUS Työno. 16 489 TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS 01.11.2017 1. TYÖMAAHUOLTO Pääurakoitsija vastaa työnaikaisten asennusten käyttökustannuksista. Pääurakoitsija

Lisätiedot

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

SIIVOTTAVUUS PÄIVÄKODEISSA

SIIVOTTAVUUS PÄIVÄKODEISSA SIIVOTTAVUUS PÄIVÄKODEISSA Ulla-Maija Höglund Hygieniahoitaja Tampereen kaupunki 30.11.2017 HYVÄ SIIVOTTAVUUS ON YKSI TERVEEN SISÄILMAN EDELLYTYKSISTÄ Päiväkodin siivottavuuden tavoitteena on hyvä sisäilma

Lisätiedot

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto Olen Janne Korhonen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen kiinteistöpalvelut yksikössä kiinteistönhoitopäällikkönä. Kiinteistöpalvelut yksikköön kuuluu vastuualueina kiinteistönhoito, rakennustekniikan

Lisätiedot

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus. PUTUSA hanke

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus. PUTUSA hanke Mitä korjaushankkeen toteutuksessa on huomioitava pölyntorjunnan kannalta Hannu Koski, johtava tutkija, VTT EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus PUTUSA hanke 3 Mikä

Lisätiedot

Uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaamiskoulutus ja -testi

Uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaamiskoulutus ja -testi Uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaamiskoulutus ja -testi Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 20.9.2017 Oulu, 11.10.2017 Turku Marita Koskinen Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut

Lisätiedot

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS PÄIVÄKOTI- JA PERUSKOULUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS PÄIVÄKOTI- JA PERUSKOULUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018 Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS PÄIVÄKOTI- JA PERUSKOULUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018 Hyvä siivottavuus on yksi terveen sisäilman edellytyksistä Siivottavuuteen vaikuttavat

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Sisäilmastoluokituksen päivitys 2017 luonnos

Sisäilmastoluokituksen päivitys 2017 luonnos Sisäilmastoluokituksen päivitys 2017 luonnos 30.5.2017 Jorma Säteri ja Mervi Ahola. Laatua kolmessa luokassa S1 Yksilöllinen sisäilmasto S2 Hyvä sisäilmasto S3 Tyydyttävä sisäilmasto määräysten edellyttämä

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Orient Occident vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, ESPOO orientoccident.fi

HOITO-OHJE. Orient Occident vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, ESPOO orientoccident.fi HOITO-OHJE Orient Occident vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Lattiamateriaali on hyvin hoidettu silloin, kun... 3 Käyttöönottopuhdistus... 3 Suojaus...

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarkastus

Ilmanvaihdon tarkastus Karhuvuorentie 1, 48300 Kotka Tarkastuspäivä 23.5.2016 Sivu 2 / 7 1. ESIPUHE Tämä ilmanvaihdon tarkastusraportti on tehty Raksystems Insinööritoimisto Oy:n toimesta kiinteistössä tehdyn tarkastuksen perusteella.

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvinvoiva lapsi Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa Varhaiskasvatuspalvelut 2015 Työryhmä: Ahlsved Matias, tartuntataudeista vastaava hoitaja, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

P1 SIIVOUKSESSA. Terveys- ja talouspäivät 26.9.2013 Hämeenlinna. Toimitusjohtaja Tarja Andersson. TPA Andersson Oy www.tpapalvelut.

P1 SIIVOUKSESSA. Terveys- ja talouspäivät 26.9.2013 Hämeenlinna. Toimitusjohtaja Tarja Andersson. TPA Andersson Oy www.tpapalvelut. P1 SIIVOUKSESSA Terveys- ja talouspäivät 26.9.2013 Hämeenlinna Toimitusjohtaja Tarja Andersson TPA Andersson Oy www.tpapalvelut.fi SISÄILMASTOLUOKAT S1 S3 S1: Yksilöllinen sisäilmasto Tilan sisäilman laatu

Lisätiedot

Sisäilma-Siivottavuushanke ja siitä saadut kokemukset kouluissa ja päiväkodeissa Anneli Ruotsalainen Joensuun kaupunki

Sisäilma-Siivottavuushanke ja siitä saadut kokemukset kouluissa ja päiväkodeissa Anneli Ruotsalainen Joensuun kaupunki Sisäilma-Siivottavuushanke ja siitä saadut kokemukset kouluissa ja päiväkodeissa 28.1.2015 Anneli Ruotsalainen Joensuun kaupunki Mitä on hyvä sisäilma ja mikä merkitys siivouksella on sisäilman

Lisätiedot

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiinteistön

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Helsinki 5.2.2018 Kaisa Kauko, yli-insinööri Ympäristöministeriö Asetus rakennusten vesi- ja

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi 1/6 25.1.2013

Asiakirjatyyppi 1/6 25.1.2013 Asiakirjatyyppi 1/6 PALVELUKUVAUS Ojoisten Lasten talo, (päiväkoti, esikoulu, koulu ja neuvola) (elokuu 2013) Ylläpitosiivous Tuulikaapit Märkäeteiset Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus Näyttö

Lisätiedot

PUHTAANAPIDON HAASTEET. Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat 17.11.2015 TAMPERE TUULA SUONTAMO OY. Tutkittua puhtautta

PUHTAANAPIDON HAASTEET. Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat 17.11.2015 TAMPERE TUULA SUONTAMO OY. Tutkittua puhtautta PUHTAANAPIDON HAASTEET Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat 17.11.2015 TAMPERE TUULA SUONTAMO OY Tutkittua puhtautta Koulutus Konsultointi Puhtausmittaukset Puhtausalan kehittämisprojektit www.suontamo.fi

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Sisällys. Työselostus

Sisällys. Työselostus Työselostus 1 (5) Työselostus Sisällys Työselostus... 1 1. Tilaaja... 1 2. Kohde... 1 3. Yleiset ohjeet... 2 3.1 Urakan laajuus... 2 3.2 Rakennuskohtaiset tiedot... 2 3.3 Ilmanvaihtopiirustukset... 2 4.

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1. YHTEISKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin tehtävissä ja perussiivouksessa on huonekorkeus.

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaitteistojen huolto- ja käyttöohjeistus Porin kaupunkiorganisaatiolle. Aleksi Vihtilä

Ilmanvaihtolaitteistojen huolto- ja käyttöohjeistus Porin kaupunkiorganisaatiolle. Aleksi Vihtilä Ilmanvaihtolaitteistojen huolto- ja käyttöohjeistus Porin kaupunkiorganisaatiolle Aleksi Vihtilä Tavoite Tarkoituksena on luoda yksinkertainen ja tiivistetty ohje Porin kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen

Lisätiedot

Uimahallien ja kylpylöiden puhtaus 2011

Uimahallien ja kylpylöiden puhtaus 2011 Sivu 1(5) Uimahallien ja kylpylöiden puhtaus 2011 Vantaan ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskukset kartoittivat vuonna 2011 uimahallien ja kylpylöiden puku-, pesu- ja allastilojen pintojen hygieenisyyttä.

Lisätiedot

Kodin siivous erityistilanteissa 20 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija osaa

Kodin siivous erityistilanteissa 20 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija osaa Kodin siivous erityistilanteissa 20 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa suunnitella kodin siivouksen erityistilanteessa asiakaskohteessa tehdä kodin siivouksen erityistilanteessa asiakaskohteessa

Lisätiedot

Siivooja epidemioiden ennaltaehkäisijänä

Siivooja epidemioiden ennaltaehkäisijänä Siivooja epidemioiden ennaltaehkäisijänä Finnclean 11-12.5.2017 Minna Kyllinen Koulutusasiantuntija/kouluttaja RTK-Palvelu Oy/Contineo Oy Infektioiden aikakautena siivooja voi ehkäistä epidemian, vai voiko?

Lisätiedot

Huollon ja ylläpidon merkitys sisäilmakysymyksissä Maija Lehtinen Espoo, Tilapalvelut-liikelaitos

Huollon ja ylläpidon merkitys sisäilmakysymyksissä Maija Lehtinen Espoo, Tilapalvelut-liikelaitos Huollon ja ylläpidon merkitys sisäilmakysymyksissä 15.3.2019 Maija Lehtinen Espoo, Tilapalvelut-liikelaitos Kaupunkien sisäilmaverkoston yhteiset tavoitteet Päätavoite: kaikki julkiset tilat ovat kunnossa

Lisätiedot

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS TOISEN ASTEEN OPISKELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS TOISEN ASTEEN OPISKELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS TOISEN ASTEEN OPISKELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 Hyvä siivottavuus on yksi terveen sisäilman edellytyksistä Siivottavuuteen vaikuttavat

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS PÄIVÄKOTI- JA PERUSKOULUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS PÄIVÄKOTI- JA PERUSKOULUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS PÄIVÄKOTI- JA PERUSKOULUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 Hyvä siivottavuus on yksi terveen sisäilman edellytyksistä Siivottavuuteen vaikuttavat

Lisätiedot

OPAS ASEPTIIKASTA DOULATOIMINNASSA

OPAS ASEPTIIKASTA DOULATOIMINNASSA OPAS ASEPTIIKASTA DOULATOIMINNASSA 1 SISÄLLYSLUETTELO ASEPTIIKKA 3 VAROTOIMET 3 VALMISTAUTUMINEN DOULAUKSEEN 4 SAAPUMINEN SAIRAALAAN 4 KÄSIENPESU 5 SUOJAKÄSINEET 5 KÄSIENPESUOHJE 6 KÄSIDESINFEKTIO 7 SYNNYTYSSALISSA

Lisätiedot

LAY D- ja E-siivet, korjaukset

LAY D- ja E-siivet, korjaukset D-siipi E-siipi LAY D- ja E-siivet, korjaukset Katariina Laine, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

Hygienia keittiössä. Ammattikeittiösiivouksen uudet käytännöt vähemmän vettä, vähemmän kemikaaleja. Joensuu Marita Koskinen

Hygienia keittiössä. Ammattikeittiösiivouksen uudet käytännöt vähemmän vettä, vähemmän kemikaaleja. Joensuu Marita Koskinen Hygienia keittiössä Ammattikeittiösiivouksen uudet käytännöt vähemmän vettä, vähemmän kemikaaleja Joensuu 13.6.2019 Marita Koskinen Luennon sisältö Keittiöiden hygieniavaatimukset Likaantumisen vähentäminen

Lisätiedot

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Hygienia ja puhtaus Hygienia on aikuisen ja lasten henkilökohtaista hygieniaa sekä työympäristön-, lelujen ja elintarvikkeiden puhtautta. Hygienian tehostaminen päivähoidossa

Lisätiedot

ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOARVIO

ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOARVIO ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOARVIO Metsolan koulu Allintie 9 48220 Kotka Tarkastus pvm 15.9.2011 ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOARVIO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. KOHTEEN TIEDOT... 3 1.2. KUNTOARVION

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko laitoshuollon ja asiakkaan välillä. Huomioitavaa

Vastuunjakotaulukko laitoshuollon ja asiakkaan välillä. Huomioitavaa Vastuunjakotaulukko laitoshuollon ja asiakkaan välillä KOHDE JA TEHTÄVÄ SUORITUSVASTUU Huomioitavaa Ylläpitosiivous Ylläpitosiivous on säännöllisin väliajoin käsi- ja/tai konemenetelmin tehtävää siivousta,

Lisätiedot

Sisäkuivakäymälän edellytykset. Tampereen kaupunki Rakennusvalvonta LVI-tark.ins. Juha Brunnila

Sisäkuivakäymälän edellytykset. Tampereen kaupunki Rakennusvalvonta LVI-tark.ins. Juha Brunnila Sisäkuivakäymälän edellytykset Tampereen kaupunki Rakennusvalvonta LVI-tark.ins. Juha Brunnila Iltasanomat Bill Gates keksii vessan uudestaan Microsoft-miljardööri aikoo luoda aivan uudenlaisen vessan.

Lisätiedot

2.1 Huoneen lämpötila

2.1 Huoneen lämpötila 2.1 Huoneen lämpötila Mittaustulos mittauspaikat 1. 2. 3. 4. Huoneen lämpötila C C C C Ohje: Mittaa ilman lämpötila kalibroidulla lämpömittarilla 1,1 m korkeudelta lattiasta. Tilan laajuudesta riippuen

Lisätiedot

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5)

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5) 1 (5) Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot (lasten ja nuorten kohteet: kerhoja nuorisotilat, leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot ja sisäleikkipuistot) Yleinen siisteys, siivousohjelma ja välineet

Lisätiedot

Hygieeniset sisätilat Antimikrobiset pintamateriaalit

Hygieeniset sisätilat Antimikrobiset pintamateriaalit Hygieeniset sisätilat Antimikrobiset pintamateriaalit Päivi Liljendahl Puhtausalan asiantuntija Hygieeninen sisätila tarkoittaa kiinteistön sisätilaa, jossa on erityisesti kiinnitetty huomiota terveellisyyteen

Lisätiedot

INSTA 800 STANDARDI KÄYTÄNNÖSSÄ

INSTA 800 STANDARDI KÄYTÄNNÖSSÄ INSTA 800 STANDARDI KÄYTÄNNÖSSÄ Puhtausalan kehityspäivät 19.-21.10. 2017 Suunnittelupäällikkö Eija Hirvonen 2 3 VASTUULLINEN TOIMITUSKETJU 4 INSTA 800 STANDARDIN KÄYTTÖ Missä standardia voidaan käyttää:

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset, vaihe II Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset, vaihe II Käyttäjäinfo Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset, vaihe II Käyttäjäinfo 6.5.2015 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Korjausten tilanne Sisäilma- ja kosteusteknisissä ja ilmanvaihdon kuntotutkimuksia on

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONNAN VALVONTAPROJEKTIT VUONNA 2005

ELINTARVIKEVALVONNAN VALVONTAPROJEKTIT VUONNA 2005 ELINTARVIKEVALVONNAN VALVONTAPROJEKTIT VUONNA 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO MAAKUNNALLINEN LAITOSKEITTIÖIDEN PINTAPUHTAUSPROJEKTI...3 Yhteenveto ja pintapuhtauden parantaminen...6 MYYMÄLÖIDEN PINTAPUHTAUSNÄYTTEIDEN

Lisätiedot

Pihkoon koulu. Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus ISS Proko Oy Peter Mandelin

Pihkoon koulu. Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus ISS Proko Oy Peter Mandelin Pihkoon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 7.12.2017 ISS Proko Oy Peter Mandelin Tutkitut rakennukset Uusi Koulu Vanha koulu Uusi koulu Vanha koulu 2 Tehdyt tutkimukset: Rakenneavauksia:

Lisätiedot

FinnClean Seminaari Tähtien sali

FinnClean Seminaari Tähtien sali PITÄVÄTKÖ PALVELUNTUOTTAJAN LAATULUPAUKSET? FinnClean 2011 26.10.2011 Seminaari Tähtien sali PITÄVÄTKÖ PALVELUNTUOTTAJAN LAATULUPAUKSET? MITÄ ON PYYDETTY TARJOUSPYYNNÖSSÄ? MITÄ TARJOAJA LUPAA TARJOUKSESSAAN?

Lisätiedot

Sisäilmaongelmakohteiden siivouskäytänteet

Sisäilmaongelmakohteiden siivouskäytänteet Sisäilmaongelmakohteiden siivouskäytänteet ja työkaluja niiden ennalta ehkäisyyn Siivous ja sisäilmakoulutus 6.10.2016 Marita Koskinen, projektipäällikkö Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy Sisältö

Lisätiedot

TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS

TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS 31.3.2011 Sivu 1/6 Diaarinumero: 5561/2008 Projektinumero: 601010 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Hanke: Metsokangas II, päiväkoti

Lisätiedot