Posivan uuden kenttämittauslaitteiston rakentaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Posivan uuden kenttämittauslaitteiston rakentaminen"

Transkriptio

1 Työ r a p o r t t i Posivan uuden kenttämittauslaitteiston rakentaminen Mia Mäntynen Kimmo Tompuri Helmikuu 999 POSIVA OY Mikonkatu 5 A, FIN- HELSINKI, FINLAND Tel Fax

2 Työ r a p o r t t i Posivan uuden kenttämittauslaitteiston rakentaminen Mia Mäntynen Kimmo Tompuri Helmikuu 999

3 IMATRAN VOIMA OY Loviisan voimalaitos LOLA /M. Mäntynen, K. Tompuri Jakelu Posiva Oy SAA TE () Tarkastanut (:2 : ?7ou FL{L.-! l. 'jv) (.) Korvaa Voimassa Uudelleen arviointi (A)/ korjaus (K) Sivuja Tarkastanut A K Tehdyt korjaukset 2 Hyväksynyt --<,e.. g_;.j... 9?Cf / ' Tarkastanut A K Tehdyt korjaukset 3 4 POSIVAN UUDEN KENTTÄMITTAUSLAITTEISTON RAKENTAMINEN AVAINSANAT: Kenttämittauslaitteisto, liuennut happi, ph, Eh, sähkönjohtokyky, tallennuslaitteisto, käyttöohje (IVO) Fortum-yhtiö Kotipaikka Helsinki Kmro Ly-tunnus 96-2 YHTIÖT

4 Työ raportti 99-8 Posivan uuden kenttämittauslaitteiston rakentaminen Mia Mäntynen Kimmo Tompuri Imatran Voima Oy Loviisan voimalaitos Helmikuu 999 Pasivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

5 POSIVAN UUDEN KENTTÄMITTAUSLAITTEISTON RAKENTAMINEN TIIVISTELMÄ Vuoden 998 kevään aikana päätettiin rakentaa uusi kenttämittauslaitteisto ph:n, sähkönjohtavuuden, liuenneen hapen ja redox-potentiaalin mittaamista varten. Sen suunnittelussa ja rakentamisessa otettiin huomioon suolaisten pohjavesien Iaitteistolie asettamat vaatimukset. Uusi kenttämittauslaitteisto poikkeaa vanhasta kenttämittauslaitteistosta. Tästä syystä päätettiin laatia raportti, jossa uuden laitteiston ominaisuudet esitellään. Tämä raportti sisältää kuvauksen kenttämittauslaitteiston rakentamisesta. Raportissa on esitetty perustelut materiaalien, elektrodien ja uuden PC-pohjaisen tallennuslaitteiston valinnoista. Tämän lisäksi raportissa kuvataan laitteiston kokoamisvaihe ja koekäytössä sekä laboratoriossa että kentällä saadut tulokset. Koekäyttöjen aikana havaitut puutteet on tiedostettu ja mahdollisuuksien mukaan korjattu. Niistä on maininta koekäyttöjä käsittelevissä luvuissa. Raportin toinen osa koostuu kenttämittauslaitteiston käyttöohjeesta. Käyttöohje noudattaa Posivan päivitetyn (Ruotsalainen et al., 998) kenttätyöohjeen muotoa. Käyttöohjeessa on lyhyesti kerrottu typpi- ja sähkökaapin toimintaperiaatteet ja asiat, jotka tulee ottaa huomioon laitteita käytettäessä. Kenttätyöohje sisältää ohjeet elektrodien puhdistusta, kalibrointia Ja säilytystä varten. Uutena osuutena kenttätyöohjeessa on uuden tallennuslaitteiston käyttöohje. Se sisältää lyhyet ohjeet tallennuksen aloittamista ja mittaustulosten seuraamista varten. Avainsanat kenttämittauslaitteisto, liuennut happi, ph, Eh, sähkönjohtavuus, tallennuslaitteisto, käyttöohje

6 BUILDING OF THE NEW FIELD MEASURING UNIT OF POSIVA ABSTRACT It was decided to build a new field measuring unit during the spring 998. It measures following parameters: ph, electrical conductivity, dissolved oxygen and redoxpotential. Saline groundwater demands special qualities from the measuring unit. These were taken into account when the measuring unit was planned and built. The new field measuring unit differs from the old one. Because of that it was decided to write a report about the new measuring unit. The report contains the qualities of the new measuring unit. This report consists of a brief description about the building of the new field measuring unit. The choices of materials, electrodes and a new data logging system are explained in the report. The new field measuring unit was tested both in laboratory and field environment. Results of the tests are described in this report. There were a few difficulties during the test runs. Ali problems are noticed and if possible solved. They are reported here. The second part of this report consists of the instruction for the field measuring unit. It' s partly the same as the Field instruction report written by Posiva (Ruotsalainen et al., 998). This report contains the operational principles of the measuring unit. There is also instructions for cleaning, calibrating and storage of the electrodes. The instruction of the new data logging system are in the report too. With the use of these instructions you can start the logging process and read the results on Iine. Keywords: field measuring unit, ph, Electrical conductivity, Eh, dissolved oxygen, saving system, instructions

7 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO.... TAUSTA KENTTÄMITTAUSLAITTEISTON RAKENTAMINEN Elektrodien, mittalaitteiden ja tallentimen valinta Materiaalien valinta Tavaroiden hankinta Tavaroiden vastaanottotarkastus Laitteiston kokoaminen Koekäyttö laboratoriossa Koekäyttö kentällä KENTTÄMITTAUSLAITTEISTON KÄYTTÖOHJE Sähkökaapin toimintaperiaate Typpikaapin toimintaperiaate Mittareiden ja elektrodien kalibrointi ja säilytys ph-mittaukset Johtokykymittaukset Redoxmittaukset Happimittaukset Tallennuslaitteiston käyttöohje YHTEENVETO LAHD EL UETTELO LIITTEE T LIITE : Laatusuunnitelma 36 LIITE 2: Hankinnat ja kokonaiskustannukset 45 LIITE 3: ph-elektrodin vastaanottotarkastuspöytäkirja 46 LIITE 4: Johtokykyelektrodin vastaanottotarkastuspöytäkirja 47 LIITE 5: Redox-elektrodin vastaanottotarkastuspöytäkirja 48 LIITE 6: Happi-elektrodin vastaanottotarkastuspöytäkirja 49 LIITE 7: ph-vahvistimen tarkastuksesta laadittu pöytäkirja 5 LIITE 8: Johtokykyvahvistimen tarkastuksesta laadittu pöytäkirja 5 LIITE 9: Redox-vahvistimen testaamisesta laadittu pöytäkirja 52 LIITE : Sähköpiirustukset (3 kpl) 53 LIITE : Typpikaapin rakennepiirustus 56

8 2 LIITE 2: Pumpun tuottokäyrä 57 LIITE 3: Virtausnopeuden vaikutus ph:n mittaukseen 58 LIITE 4: Virtausnopeuden vaikutus johtokyvyn mittaukseen 59 LIITE 5: Virtausnopeuden vaikutus redox-potentiaalin mittaukseen 6 LIITE 6: Johtokyvyn mittaustulokset, HH-KR5, m 6 LIITE 7: Liuenneen hapen mittaustulokset, HH-KR5, m 62 LIITE 8: ph:n mittaustulokset, HH-KR6, m 63 LIITE 9: Johtokyvyn mittaustulokset, HH-KR6, m 64 LIITE 2: Liuenneen hapen mittaustulokset, HH-KR6, m 65 LIITE 2: Redox-mittaustulokset, HH-KR6, m 66 LIITE 22: ph:n mittaustulokset, HH-KR6, m 67 LIITE 23: Johtokyvyn mittaustulokset, HH-KR6, m 68 LIITE 24: Liuenneen hapen mittaustulokset, HH-KR6, m 69 LIITE 25: Redox-mittaustulokset, HH-KR6, m 7 LIITE 26: Kalibrointilomake (Laatinut Outi Salonen, Fintact) 7 LIITE 27: Kenttämittausten seurantalomake(laatinut Outi Salonen, Fintact) 72 LIITE 28: Tietokoneen Config.sys-tiedosto 73 LIITE 29: Tietokoneen Autoexec.bat-tiedosto 74 LIITE 3: Kairaus5.stp ohjelman asetukset 75 LIITE 3: Fluken yleisimmät virheilmoitukset 76

9 3. TAUSTA Uuden kenttämittauslaitteiston rakentaminen tuli ajankohtaiseksi keväällä 998, kun Mia Mäntysen pro gradu-tutkielman (Mäntynen 998) ja erikoistyön (Mäntynen 999) pohjalta kävi ilmi, että Posivan vanhassa kenttämittauslaitteistossa oli puutteita. Pro gradu-työn ja erikoistyöselostuksen lisäksi uuden kenttämittauslaitteiston tarvetta on perusteltu mm. laatusuunnitelmassa (Liite ), joka laadittiin uuden läpivirtauskennoston rakentamisproj ektia aloitettaessa. Uusi kenttämittauslaitteisto poikkeaa vanhasta laitteistosta, joten päätettiin, että uuden laitteiston rakentamisesta laaditaan raportti, joka sisältää uuden kennoston ominaisuudet ja käyttöohjeet sekä kenttämittauslaitteistolle että uudelle PC-pohjaiselle tallennuslaitteistolle. Tässä raportissa esitetään kenttämittauslaitteiston rakentamisvaiheet, käytettyjen materiaalien ja laitteiden valintaperusteet sekä vastaanottotarkastuksen tulokset, koekäytöstä saadut tulokset ja kertyneet kustannukset. Luvussa 3 on kenttämittauslaitteiston käyttöohje, joka sisältää sekä huolto- että käyttöohjeet elektrodeille, mittareille ja tallennuslaitteistolle.

10 4 2. KENTTÄMITTAUSLAITTEISTON RAKENTAMINEN 2.. Elektrodien, mittalaitteiden ja tallentimen valinta Posivan vanhassa kenttämittauslaitteistossa käytössä olevat ph- ja johtokykyelektrodit soveltuvat huonosti suolaisen veden ph:n mittaamiseen (Mäntynen 998). Ne päätettiin korvata uusilla, suolamatriisissa paremmin toimivilla elektrodeilla. Uudeksi ph-elektrodiksi valittiin Orionin Ross 855/56SC ph-elektrodi. Mia Mäntynen testasi Orionin Ross ph-elektrodia laajasti erikoistyössään (Mäntynen 999). Erikoistyössä kävi ilmi, että Orionin Ross ph-elektrodi soveltuu suolaisten vesien ph:n mittauksiin paremmin kuin aiemmin käytössä ollut Yokogawan ph-elektrodi. Vanha johtokykyelektrodi korvattiin Y okogawan 4-elektrodisysteemillä SC42-TP8, koska käytössä ollut kaksielektrodisysteemi on herkkä polarisaatiolle. Uuden johtokykyelektrodin mittausalue on - ms/m ja kennovakio cm-. Elektrodi on suurikokoinen (pituus = 93 mm), joten tulevaisuudessa etsitään pienempi 4-elektrodi anturi. Makeille pohjavesille on hankittava oma elektrodi, jonka kennovakio on joko cm- tai, cm- Happimittariksi valittiin Sigman 842 ppb-herkkyystason happimittari ja elektrodi. Mittari on samanlainen kuin jo käytössä olevat EIT-happimittarit Sigman happimittariin päädyttiin siitä syystä, että EIT -mittari on toiminut hyvin. Sigma happimittarin huonoksi puoleksi on osoittautunut mittauslukeman heikko stabiilisuus. Mittauslukema vaeltaa ja nollakalibrointia on vaikea tehdä. Tämän vuoksi on saatu ja saadaan tulevaisuudessakin negatiivisia mittaustuloksia. Redox-elektrodiksi valittiin aluksi vanhassa kennostossa käytetty Yokogawan SM29- PT9 platinaelektrodi, jonka pitäisi soveltua hyvin suolaisten pohjavesien redoxpotentiaalin mittaamiseen. Redox-mittausten ongelmana on ollut ph:n kanssa yhteinen vertailuelektrodi. Koska ph:n mittaus on erittäin herkkä sähköisille ongelmille, myös redox-mittaukset ovat olleet erittäin alttiita häiriöille. Tästä syystä Yokogawan redoxelektrodi korvattiin Orionin redox-yhdistelmäelektrodilla. Orionin redoxelektrodissa vertailuelektrodina on hopea/hopeakloridi ja täyttöliuoksena 4 M KClliuos. Redox-mittausten osalta kehitystyötä jatketaan edelleen syksyn 998 aikana.

11 5 Tallennuslaitteistoksi valittiin Fluken Hydra (2625A) dataloggeri, joka tallentaa mittaustulokset lähettimen ja vastaanottimen avulla suoraan valittuun tiedostoon tietokoneen kovalevylle. PC-pohjaisen tallennuslaitteiston etuna aikaisempaan dataloggeriin verrattuna ovat mm. mahdollisuus mittaustulosten on-line-seurantaan ja mittaustulosten siirtämiseen modeemin välityksellä reaaliajassa PC:ltä toiselle. Lisäksi etuna on se, että mittaustulokset tallentuvat tietokoneen kovalevylle automaattisesti ilman erillistä dataloggerin muistin tyhjennystä. Laitteiston mukana tuli Wireless logger for Windows V.- ja Trend Link for Fluke V3..-ohjelmat tallennuslaitteiston käyttöä varten. Fluken tuotteet kuuluvat IS-9 laatujärjestelmän piiriin. Tallennuslaitteistoa varten hankittiin lisäksi kannettava tietokone (Toshiba satellite Pro 44 CDX/35), GSMkorttipuhelin (Nokia GSM9 PCMCIA), modeemi (Dynalink 556 b PCMCIA), Toshiba-autoadapteri, Microsoft Windows95 PlusPack UK-ohjelmaja Microsoft Office97- paketti Materiaalien valinta Kenttämittauslaitteiston rakentaminen aloitettiin uuden läpivirtauskennon suunnittelulla. Läpivirtauskennon suunnittelussa kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, että kennoon mahdollisesti kertyvät kaasukuplat poistuvat sieltä näyteveden virtauksen mukana. Uusi läpivirtauskenno päätettiin teettää mittatilaustyönä Pyrex-lasista. Lasi on kemiallisesti inerttiä, läpinäkyvää ja suhteellisen kestävää, jos rakenteessa ei esiinny jännitteitä. Lasin valintaa kennon materiaaliksi puolsi myös se, että tarkoitukseen sopivaa muovilaatua ei löytynyt. Lasikennon liitokset metalliputkiin päätettiin tehdä Swagelokin lasi/metalliliittimillä. Liitoskohdista tuli hauraita ja ensimmäinen lasikenno hajosi laboratoriokokeilujen aikana. Lasikennon liitoskohtien rakennetta muutettiin ja tämän jälkeen saatiin kestävämpi kenno. Uudet liitoskohdat on tehty siten, että metalliputki työnnetään lasikennon sisälle. Lasikennossa on silikonikuminen tiiviste, joka pitää metalliputkea oikeassa asennossa. Metalliputki kiristetään paikoilleen muovisella kierrekorkilla. Tällä rakenteellisella ratkaisulla liitoskohdista tuli tiiviitä, mutta kuitenkin hieman "joustavia". Lasikennon tilavuus on 36 ml. Läpivirtauskennossa ovat ph- ja redox-elektrodit sekä lämpötila-anturi.

12 6 Uudessa typpikaapissa johtokykyelektrodi on sijoitettu omaan elektrodivalmistajan toimittamaan kennoonsa. Johtokykyelektrodin kennon materiaali on polypropyleeni. Polypropyleenin etuna on, että sitä voidaan käyttää lähes kaikissa ympäristöissä. Näytteen suolapitoisuus ei vähennä sen käyttöikää. Polypropyleeni ei ole läpinäkyvää. Vesi tulee läpivirtauskennoon sisälle alhaalta ja poistuu yläkautta. Tämä rakenne edistää kennoon mahdollisesti kerääntyvien kaasukuplien poistumista. Johtokykyelektrodin läpivirtauskennon tilavuus on 67 ml. Johtokykyelektrodin pituus on 93 mm ja halkaisija 3 mm. Happielektrodi on sijoitettu myös omaan läpivirtauskennoonsa, joka on valmistettu läpinäkyvästä pieksilasista (Clear Plexiglass). Läpivirtauskennon tilavuus on 2 ml. Välisäiliön materiaali on ruostumaton teräs 36L. Välisäiliön tarkoituksena on tasoittaa syklittäinen pumppaus. Välisäiliön tilavuus on 7 ml. Typpikaapissa käytetyn, eri kennoja ja välisäiliötä yhdistävän 8/6 mm vesiputken materiaali on ruostumaton teräs 36L. Kennostossa on putkea arviolta noin 2m, joten koko putkiston tilavuudeksi tulee noin 57 ml. Liitokset on tehty Swagelokin liittimille, joiden materiaalina on myös ruostumaton teräs 36L. Kaikki käytetyt ruuvit ja mutterit ovat ruostumatonta terästä 36L. Uuden läpivirtauskennoston kokonaistilavuus on noin 25 ml. Vanhaan kennostoon verrattuna uuden kennoston tilavuus on pienempi, sillä vanhan kennoston välisäiliön tilavuus oli jo yksistään 25 ml. Työn yhtenä tavoitteena oli tilavuuden minimointi, jossa on edellisen perusteella onnistuttu. Sähkökaapin materiaaliksi valittiin ruostumaton teräs Muovisen sähkökaapin hankintaa harkittiin, mutta siitä päätettiin luopua, koska muovinen suurikokoinen sähkökaappi ei säilytä muotoaan. Muovisen sähkökaapin suurin etu olisi ollut sen keveys. Ruostumattomasta teräksestä valmistetun sähkökaapin mitat ovat 8 mm * 6 mm * 3 mm ja paino 32,3 kg. Läpivirtauskennoston suojana olevan typpikaapin materiaaliksi valittiin päällystetty ruostumaton teräs 34 S5. Typpikaapin materiaalin valintaan vaikutti oleellisesti se,

13 7 että Kontram Oy:n valikoimasta ei löytynyt sopivan kokoista muovista kaappia, jossa olisi ollut laippa-aukot valmiina. Typpikaapin koko on 48 mm * 36 mm * 24 mm ja paino 9,8 kg. Typpikaappiin hankitun uuden IW AKI (MDG-R2BB24)-kiertovesipumpun rungon materiaali on ruostumatonta terästä 36L. Pumpun sisäosissa on käytetty myös erilaisia hyvin kulutusta kestäviä muoveja (PTFE, PPS, PEEK). Pumpun paino on,2 kg ja koko 6 mm * 83 mm * 22 mm. Pumpun maksimi tuotto on, 7 /min. Sähkökaapin alle hitsattiin ns. akkuteline pohjamaalatusta kulmaraudasta FE37. Akkuteline on valmistettu Loviisan voimalaitoksella. Uutta kenttämittauslaitteistoa alettiin rakentaa sillä periaatteella, että mahdollisimman paljon hyödynnetään vanhan kennoston osia. Loppujen lopuksi vanhan kennoston osista voitiin hyödyntää ainoastaan Yokogawan Redox- (EXA2 PH2-R-E-A *4), johtokyky- (EXA2 SC2-C-E-4*B) ja ph- (EXA2 PH2G-P-E-4*B) vahvistimet, Agan osista (paineen alennusventtiili ja putkitukset) valmistettu kaasukeskus, ajastin, syklimittari ja typpikaapin jalka Tavaroiden hankinta Kaikki kenttämittauslaitteiston rakentamisessa tarvittavat osat tilattiin Loviisan voimalaitoksella tai Posivalla olemassa olevia asiakassuhteita avuksi käyttäen. Hankitut tavarat on listattu liitteeseen 2. Liitteessä 2 on mainittu yhtiö, josta tavarat on hankittu, yhtiön yhteystiedot, tavaroiden hinnat ja toimitusajat. Hankitut tavarat on listattu niin, että kennostoprojektin alussa kustannusarvioon sisältyneet tavarat ovat listassa ensimmäisinä kokonaan omana kokonaisuutenaan. Kustannusarvion ulkopuolella suoritetut hankinnat ovat omassa listassaan. Näistä kustannusarvion ulkopuolisista hankinnoista on sovittu erikseen Posivan kanssa ennen niiden hankintaa. Liitteessä 2 on esitetty myös uuden kenttämittauslaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kokonaiskustannukset.

14 Tavaroiden vastaanottotarkastus Tilatuille tavaroille ja elektrodeille suoritettiin vastaanottotarkastus ennen käyttöönottoa. Mia Mäntynen ja Kimmo Tompuri ovat suorittaneet vastaanottotarkastukset, mikäli komponenttien tarkastuksessa saatujen tulosten esittelyssä ei erikseen toisin mainita. Kaikki elektrodit testattiin käyttöönoton yhteydessä (Mia Mäntynen). Elektrodit otettiin käyttöön valmistajien antamien ohjeiden mukaisesti, jonka jälkeen niiden toiminta testattiin. ph-, johtokyky-, redox- ja happielektrodien testauksesta täytettiin laatusuunnitelmassa liitteenä 2 olevaa pöytäkirjaa soveltuvin osin. Testauksen aikana täytetyt pöytäkirjat ovat liitteinä 3-6. Kaikki elektrodit toimivat moitteettomasti näiden testausten aikana. Uutta tallenninta testattiin laboratoriossa useaan otteeseen (Kimmo Tompuri). Tallennin, lähetin, vastaanotin ja tietokone toimivat moitteettomasti. Tallentimen mukana tulleet väärät muuntimet lähetettiin takaisin tavarantoimittajalle ja uudet muuntimet saatiin nopeasti tilalle. Tallenninta testattiin myös Loviisan voimalaitoksen alasajossa yhden viikonlopun aikana. Koeajossa käytössä oli 2 kanavaa, joilta kaikilta tailennettiin minuutin välein tietoa. Laitteisto toimi ilman käyttökatkoksia koko viikonlopun. Kimmo Tompuri testasi kenttämittaustulosten tiedonsiirtoa varten tilatun Nokian GSM9. korttipuhelimen toimintaa useaan otteeseen sekä laboratoriossa että kentällä. Puhelimessa on Radiolinjan liittymä. GSM-puhelimen numero on salainen. Mittaustulosten siirtoon tarvittava numero on Koekäytön aikana GSM:n välityksellä on siirretty dataa PC:ltä toiselle. Puhelimen toiminnassa ei havaittu puutteita kokeilujen aikana. Puhelimen mukana tuli tietokoneohjelma, jolla puhelinta voidaan käyttää tietokoneen välityksellä. Ohjelma on asennettu Pasivalle hankittuun kannettavaan tietokoneeseen. Puhelimen mukana tuli myös suomenkielinen asennus- ja käyttöohje. Lasikenno saapui perille ehjänä. Sitä ehdittiin koekäyttää laboratoriossa muutamia viikkoja ennen kuin sen rakenteessa oleva virhe paljastui. Lasi-metalliliitoskohdissa lasi oli jäänyt kiinnitystavasta johtuen liian hauraaksi. Lasikenno hajosi koekäytön aikana. Lii-

15 9 toskohtien rakennetta muutettiin, minkä jälkeen lasikennon uudesta versiosta tuli myös liitoskohdistaan kestävä. Uutta lasikennoa on käytetty nyt sekä laboratoriossa että kentällä ja se on osoittautunut hyväksi ja liitoskohdiltaan tiiviiksi. Loviisan voimalaitoksella valmistettu välisäiliö tarkastettiin laboratoriossa. Vastaanottotarkastukseen osallistui myös R. Saarela Instrumentointi Oy:stä. Välisäiliön tiiveys tutkittiin ja todettiin, että säiliö ei vuoda. Laboratoriossa säiliöstä lähtevistä putkista poistettiin mekaanisesti sinne hitsauksen aikana muodostunut karsta. Tällä toimenpiteellä varmistettiin veden esteetön kulku putkissa. Uuden sähkökaapin ja typpikaapin kunto tarkastettiin silmämääräisesti. Molemmat kaapit olivat naarmuttornia ja kolhuttornia niiden saapuessa Loviisan voimalaitokselle. Molempien kaappien lukot toimivat moitteettomasti. Kaappien mukana tuli kaikki asennuksessa tarvittavat osat, jotka tavarantoimittaja oli luvannut toimittaa lähetyksen mukana. Eldonin kojekaapit on varustettu tyyppikilvellä, josta käy ilmi suojauksen luokitus, valmistuspäivämäärä ja niiden testauslaboratorioiden tunnukset, jotka ovat hyväksyneet kaapin. Sähkökaapin kotelointiluokka oli ennen asennustöitä IP66, NEMA 4X, 2 ja 3 ja typpikaapin IP66, NEMA 4, 2 ja 3. Tämä tarkoittaa sitä, että kaapit soveltuvat sekä ulko- että sisäkäyttöön. Luokitus antaa suojan kaapeille tuulen kuljettamalta lialta ja sateelta, roiskuvalta vedeltä, ruiskupesulta ja pinnalle muodostuvalta jäältä. Asennustöiden jälkeen kaappi en IP-luokitukset alenivat, sillä kaappeihin porattiin reikiä. Eldon kuuluu IS-9 laatujärjestelmän piiriin. Uuden Iwaki-kiertovesipumpun toiminta testattiin heti pumpun saavuttua. Pumppu oli ulkoisesti ehjä ja toimi moitteettomasti. Pumppu kävi erittäin tasaisesti ja reagoi nopeasti jännitteen muutokseen muuttamalla välittömästi virtausnopeutta. Pumppua käytettiin sekä ilman laitteistoa että laitteistoon kiinnitettynä. Läpivirtauskennostojen elektrodeineen ei huomattu aiheuttavan juuri minkäänlaista vastusta pumpun toiminnalle, vaan pumppu toimi koko ajan tasaisella nopeudella. Loviisan voimalaitoksella valmistetun akkutelineen laatu tarkastettiin laboratoriossa. Maalauksenjälkeen telineen todettiin olevan käyttötarkoitukseensa nähden sopiva.

16 Yokogawan ph-, johtokyky-ja redox-vahvistimien kunnon testasi T. Salonen Loviisan voimalaitoksen instrumenttikorjaamolta. Testauksissa avusti Mia Mäntynen. ph- ja redox-vahvistimille syötettiin m V -generaattorilla tunnettu jännite ja tutkittiin, vastaako syötetty jännite teoreettisia ph- ja redox-arvoja. Johtokykyvahvistimen toiminta testattiin syöttämällä vahvistimeen tunnettua johtokykyarvoa vastaava resistanssin arvo. Vahvistimien testaamisesta on täytetty pöytäkirjat, jotka ovat liitteenä 7, 8 ja Laitteiston kokoaminen Laitteiston kokoamisen suoritti R. Saarela Instrumentointi Oy:stä. Laitteiston kokoaminen aloitettiin sähkökaapin instrumentoinnista. Sähkökaappiin kuuluvat osat on kiinnitetty asennuskiskoihin, jotka ovat kiinni sähkökaapin asennuslevyssä. Kiinnitys tehtiin asennuskiskojen avulla, koska näin saadaan vaihdettua yksittäinen rikkoutunut komponentti ilman, että koko asennuslevy on irrotettava paikoiltaan. Instrumentoinnin jälkeen tehtiin kaikki sähkökytkennät ja kaasujen syöttöön liittyvät kytkennät. Sähkökytkennät on keskitetty kaapin seinässä oleviin riviliittimiin. Jokainen mittareille ja muuntimille menevä virransyöttö on suojattu sulakkeilla ( A), jotta laitteet saadaan suojattua mahdollisten sähkö- ja laitehäiriöiden varalta. Sähkökaappiin asennettiin myös erillinen päävirtakytkin ja typpikaapin kiertovesipumpun katkaisija. Typpilinjat asennettiin kiinteästi sähkökaapin seinämään kiinni. Kaapin seinämässä on liittimet, joista kaasuletkuja voidaan jatkaa typpikaappiin ja pumpun työpaineletkulle. Typpikaasun virtauksen tarkkailua varten kaapin seinämään asetettiin rotametri, jonka alue on - /min. Sähkökaapin kytkentöjen jälkeen suoritettiin typpikaapin instrumentointi. R. Saarela suoritti typpikaapin komponenttien paikalleen asennuksen, putkituksen ja antureiden kaapeleiden kytkennät. Asennuksessa pyrittiin ottamaan koko ajan huomioon nouseva rakenne, jotta kennostoon mahdollisesti kertyneet kaasukuplat poistuisivat.

17 Kimmo Tompuri ja Mia Mäntynen suorittivat typpikaapin viimeistelytyöt. Viimeistelytöihin kuuluivat mm. molempien kaappien ovien ja ikkunoiden asennus, typpikaapin tiivistäminen ja akkutelineen kiinnittäminen sähkökaappiin. R. Saarela laati lyijykynäpiirrokset kaappien kytkentä- ja rakennekaavioista, jotka piirrettiin puhtaaksi Loviisan voimalaitoksella (Juha Virtanen, IVO Loviisa). Sähköpiirustukset ovat liitteinä. Typpikaapin rakennepiirustus on liitteenä Koekäyttö laboratoriossa Uudelle läpivirtauskennostolle suoritettiin koekäyttö Loviisan voimalaitoksen laboratoriossa. Koekäytön aikana kennosto ei ollut lopullisessa kokoonpanossaan, vaan esimerkiksi vesiputkistoina käytettiin muoviletkuja. Koekäytön aikana tutkittiin lähinnä uuden Iwaki-kiertovesipumpun toimintaa ja virtausnopeuden vaikutusta elektrodien toimintaan. Kenttämittauslaitteiston kokoamisen jälkeen sitä testattiin lopullisessa kokoonpanossaan yhden viikonlopun aikana mittaamalla siinä vesijohtovettä. Iwaki kiertovesipumpun kierrätystehoa voidaan säätää muuttamalla pumpulle syötettävää jännitettä. Kiertovesipumpulle määritettiin tuottokäyrä, joka on liitteenä 2. Tämän jälkeen tutkittiin pumpun kanssa samaan piiriin liitettyjen läpivirtauskennojen aiheuttamaa virtauksen vastustusta. Myös tämä kuva on liitteessä 2. Kokeessa havaittiin, että piiriin liitetyt kennot eivät juurikaan vaikuta pumpulla tuotettuun virtausnopeuteen. Kokeiden jälkeen päätettiin, että pumppua käytetään mittaustilanteessa 7 V jännitteellä. Tämä vastaa noin 4 ml/min virtausnopeutta kennostossa. 7 V :n jännitteen lisäksi valittiin kaasukuplien poistoa varten 2 V:n käyttöjännite, joka vastaa noin 9 ml/min virtausnopeutta. Virtausnopeuden vaikutusta ph:n, redoxin ja johtokyvyn mittauksiin tutkittiin säätämällä pumpulle menevää jännitettä 6-24 V välillä. Tällöin kennostossa vallitseva virtausnopeus vaihteli ml/min välillä. Sigma-happielektrodin valmistaja suosittelee noin 2-4 ml/min virtausta, joten virtausnopeuden vaikutusta happielektrodin toimintakykyyn ei testattu. Lähinnä tavoitteena oli testata, voidaanko muilla elektrodeilla mitata happielektrodille sopivissa virtausnopeuksissa. Testauksessa saavutettu

18 2 lopputulos oli se, että minkään elektrodin toimintakyky ei häiriintynyt virtausnopeuden suuristakaan vaihteluista. Kaikilla elektrodeilla voidaan mitata 2-4 ml/min virtauksissa ilman, että mittausten taso häiriintyy virtausnopeudesta. Testauksista laaditut kuvat ovat liitteissä 3-5. Laboratoriossa suoritetun koekäytön aikana kennostossa kierrätettiin puskuriliuoksia, kairanreiän HH-KR4 pohjavettä ja vesijohtovettä. Aikataulun venymisen vuoksi laboratoriotesteihin käytettävissä ollut aika oli suunniteltua lyhyempi. Tästä syystä laitteiston testaus tehtiin suunniteltua suppeammassa muodossa. Laboratoriotesteihin käytettiin aikaa noin 2-3 viikkoa heti heinäkuun 998 alussa. Kokonaisaikataulun venymiseen oli syynä mm. happielektrodin toimitusajan venyminen. Testausta päätettiin kuitenkin tehdä ilman happielektrodia, josta oli aiemmin saatu hyviä kokemuksia ja mittaustuloksia. Suurin syy aikataulun venymisen oli se, että Loviisan voimalaitoksen instrumenttikorjaamon resurssit eivät riittäneet reviision takia laitteiston kokoamis- ja suunnittelutyöhön. Jouduimme pitkän odotteluajanjälkeen tilaamaan kokoamistyön lopulta Instrumentointi Oy:stä. Tämä menettely osoittautui onnistuneeksi, sillä saimme kokoamisen ajaksi käyttöömme miehen, joka suoritti kaikkien komponenttien asennuksen kaappeihin, putkityöt ja sähköasennukset Hän laati tekemistään asennuksista myös lyijykynäpiirrokset, joiden perusteella lopulliset rakenne- ja sähköpiirustukset laadittiin Koekäyttö kentällä Kentällä suoritettua koekäyttöä on tehty alkuperäistä suunnitelmaa laajemmassa mittakaavassa. Tämä on osoittautunut tarpeelliseksi, sillä uuden kenttämittauslaitteiston sisäänajossa on esiintynyt joitakin ongelmia. Ongelmia esitellään lähemmin kunkin näytteenottosyvyyden tulosten esittelyn yhteydessä. Koekäyttö on suoritettu Loviisan Hästholmenin kairanrei'illä HH-KR5 (syvyys m) ja HH-KR6 (syvyydet m ja m). Mittaustuloksista piirretyt kuvaajat on laadittu yhteistyössä Fintactin Outi Salosen kanssa. Koekäyttö välisenä aikana HH-KR5:lla onnistui hyvin sähkönjohtavuuden ja liuenneen hapen mittausten osalta. Kytkennöissä esiintyneiden ongelmien takia ph:n mittauksien tulokset eivät ole luotettavia. Koska ph- ja redox-elektrodeilla on yh-

19 3 teinen vertailuelektrodi, myös redox-mittauksista saadut tulokset ovat epäluotettavia. Tästä syystä päätettiin käytössä ollut redox-elektrodi korvata seuraavissa koekäytöissä uudella Orionin redox-yhdistelmäelektrodilla. HH-KR5:n koekäyttöä häiritsi ukkosen aiheuttamat sähköiset ongelmat sekä pohjaveden pumppausongelmat. Näytteenoton puolivälissä johtokykyelektrodin lukemat muuttuivat epästabiileiksi. Syynä tähän epäiltiin olevan elektrodin likaantuminen ja kaasukuplien kerääntyminen läpivirtauskennostoon. Elektrodia ei alettu puhdistaa kesken pumppauksen, sillä se olisi vaikuttanut välittömästi liuenneen hapen mittauksiin. Kaasukuplia poistettiin käyttämällä kiertovesipumppua nopeammalla teholla. Mittari jatkoi vaeltamistaan pumppauksen loppuun asti, minkä jälkeen kennosto ja elektrodi puhdistettiin. Johtokyvyn ja liuenneen hapenmittauksista saadut kuvat on esitetty liitteissä 6 ja 7. Kuvaan on piirretty myös vanhalla läpivirtauskennolla saadut tulokset. Kairanreikä HH-KR6 (syvyys m) koekäytön aikana saatiin ph-elektrodi toimimaan. Sähköiset ongelmat poistuivat, kun erillinen maadoitusjohto kiinnitettiin läpivirtauskennoston runkoon. Uusi redox-elektrodi otettiin käyttöön aivan pumppauksen loppuvaiheessa, joten sen soveltuvuudesta pohjavesien redox-mittauksiin ei tässä vaiheessa saatu vielä riittävästi kokemusta. Johtokykymittarin lukemat olivat epästabiileja koko pumppauksen ajan. Syyksi epäiltiin kaasukuplien kerääntymistä läpivirtauskennostoon. Kaasukuplia poistettiin kennostosta useaan eri otteeseen, kuten edellisessä näytteenotossakin. Redox-elektrodin vaihdon yhteydessä huomattiin, että yksi johtokykyelektrodilta lähtevistä johdoista oli irronnut riviliittimestä. Johto kiinnitettiin takaisin paikoilleen ja mittauksissa esiintynyt vaeltaminen katosi. Samalla mittaustuloksissa havaittiin lievä tason nousu. Happielektrodin nollakalibrointi oli koko pumppauksen ajan vähän negatiivisella puolella, mutta muuten mittaustulokset tasoittuivat melko nopeasti. Uutena ongelmana HH-KR6:n koekäytössä ilmeni ph-elektrodin täyttöliuoksen määrän lisääntyminen. Ongelma ilmeni ph-tulosten jatkuvana tason nousuna. Täyttöliuoksen lisääntyminen johtui siitä, että kennoston veden poistoletku (halkaisija 6 mm) oli johdettu ulos sääsuojasta liian ylhäältä. Tämä yhdessä poistoletkun pienen halkaisijan kanssa aiheutti sen, että läpivirtauskennostossa oli ylipainetta, joka aiheutti näyteveden virtauk-

20 4 sen elektrodin sisäosaan. Asia korjattiin vaihtamalla suuremman halkaisijan omaava poistoletku sekä johtamalla poistovesi sääsuojan seinän alareunan alta ulos. HH-KR6:n kenttämittauksista on piirretty kuvaajat, jotka ovat liitteinä 8-2. Kuvissa näkyy sekä uudella että vanhalla kennostolla saadut tulokset. HH-KR6:n toinen näytteenotto (62-67 m) sujui hyvin. Kaikki mittarit toimivat hyvin. Uusi redox-elektrodi osoittautui erittäin hyväksi. Elektromotorinen voima eli emv oli negatiivinen heti pumppausta aloitettaessa, jonka jälkeen se edelleen muuttui negatiivisemmaksi. Pumppaus keskeytettiin ennen kuin se oli saavuttanut lopullisen tasoittuneen arvon. ph:n mittaus on myös sujunut täysin ongelmitta koko pumppauksen ajan. ph-elektrodiin lisättiin täyttöliuosta mittausten aikana, mutta elektrodin toiminta ei ole siitä häiriintynyt. Johtokyvyn ja liuenneen hapen mittaustulokset ovat odotetulla tasolla. Johtokykytuloksien vaeltaminen loppui kokonaan, kun edellisen pumppauksen lopussa kaikki johdot kiinnitettiin kunnolla riviliittimeen. Mittaustulokset on esitetty liitteissä Pumppauksen aikana ainoa huolenaihe on ollut tiedontallennuslaitteistossa esiintyneet kommunikointiongelmat Tallennuslaitteiston tiedonsiirrossa on ollut katkoksia, jolloin tiedoston päivitys ei ole toiminut. Mittaustulokset ovat kuitenkin säilyneet Hydradataloggerin muistissa. Syytä näihin tiedonsiirrossa esiintyneisiin ongelmiin ei ole varmuudella löydetty. Kairanreikä HH-KR6 pumppauksen päätteeksi kaikki tallennuslaitteiston asetukset tarkastettiin ja huomattiin, että ns. Baud rate asetukset olivat jostain syystä muuttuneet Window95:n asetuksissa. Baud rate arvot korjattiin vastaamaan toisiaan. Myöhemmissä pumppauksissa selvisi, että tämä oli tallennuksessa esiintyneiden ongelmien syynä.

Kannettavat Monitoimimittarit

Kannettavat Monitoimimittarit Kannettavat Monitoimimittarit Malli ph/cond 340i ph/oxi 340i Multi 340i Multi 350i ProfiLine 197i ph/mv-, ORP- ja johtokykymittauksiin ph/mv-, ORP- ja liuenneen hapen (DO) mittari ph/mv-, liuenneen hapen-(do)

Lisätiedot

Posivan uuden kenttämittauslaitteiston rakentaminen 1 ggg

Posivan uuden kenttämittauslaitteiston rakentaminen 1 ggg Työ r a p o r t t i 9 9-6 8 Posivan uuden kenttämittauslaitteiston rakentaminen ggg Mia Mäntynen Joulukuu 999 POSIVA OY Mikonkatu 5 A, FIN- HELSINKI. FINLAND Tel. +358-9-228 3 Fax +358-9-228 379 Työ raportti

Lisätiedot

Käyttöohje HI98127 / HI98128. Pietiko Oy Tykistökatu 4 B 310(ElektroCity) 20520 Turku, puh (02) 2514402, fax (02) 2510015 www.pietiko.

Käyttöohje HI98127 / HI98128. Pietiko Oy Tykistökatu 4 B 310(ElektroCity) 20520 Turku, puh (02) 2514402, fax (02) 2510015 www.pietiko. HI98127 / Tekniset tiedot Mittausalue HI98127-2,0...16,0 ph -2,00...16,00 ph Lämpötila -5...+60 C Resoluutio HI98127 0,1 ph 0,01 ph Lämpötila 0,1 C Tarkkuus HI98127 ± 0,1 ph ± 0,001 ph Lämpötila ± 0,5

Lisätiedot

OAMK TEKNIIKAN YKSIKKÖ MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO

OAMK TEKNIIKAN YKSIKKÖ MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO OAMK TEKNIIKAN YKSIKKÖ MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO Työ 5 ph-lähettimen konfigurointi ja kalibrointi 2012 Tero Hietanen ja Heikki Kurki 1 JOHDANTO Työssä tutustutaan nykyaikaiseen teollisuuden yleisesti

Lisätiedot

CEM DT-3353 Pihtimittari

CEM DT-3353 Pihtimittari CEM DT-3353 Pihtimittari Sivu 1/5 CEM DT-3353 Pihtimittari Ongelma Mittarin ohjelmisto ilmoittaa NO DATA vaikka tiedonsiirtokaapeli on kytketty tietokoneen ja mittarin välille, mittarissa on virta päällä

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...

Lisätiedot

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Työraportti 2003-25 Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Mari Lahti Tero Laurila Kesäkuu 2003 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

dekantterilaseja eri kokoja, esim. 100 ml, 300 ml tiivis, kannellinen lasipurkki

dekantterilaseja eri kokoja, esim. 100 ml, 300 ml tiivis, kannellinen lasipurkki Vastuuhenkilö Tiina Ritvanen Sivu/sivut 1 / 5 1 Soveltamisala Tämä menetelmä on tarkoitettu lihan ph:n mittaamiseen lihantarkastuksen yhteydessä. Menetelmää ei ole validoitu käyttöön Evirassa. 2 Periaate

Lisätiedot

54e ph Lyhennetty käyttöohje

54e ph Lyhennetty käyttöohje Revisio 1.0 Käyttöohjekirja 20.02.2001 54e ph Lyhennetty käyttöohje Fisher-Rosemount Oy Pakkalankuja 6 Postitorvenkatu 16; PL 180 Kipparinkatu 5-7 01510 VANTAA 33101 TAMPERE 53100 LAPPEENRANTA Puh. 020

Lisätiedot

HI ja HI ph/ec/tds/ C Mittarit

HI ja HI ph/ec/tds/ C Mittarit Käyttöohje 1 HI9811-5 ja HI9812-5 ph/ec/tds/ C Mittarit Käyttöohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2 Yleistä...3 Laitteen käyttö...4 Alkuvalmistelut...4 ph-mittaus...4 EC/TDS-mittaus...4 Lämpötilamittaus...5

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308

Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308 Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308 O P T I N E N A N T U R I M I N I M A A L I S E L L A H U O LTOTA R P E E L L A Oxix-happilähetin on ainutlaatuinen liuenneen

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Varausta poistavien lattioiden mittausohje. 1. Tarkoitus. 2. Soveltamisalue. 3. Mittausmenetelmät MITTAUSOHJE 1.6.2001 1 (5)

Varausta poistavien lattioiden mittausohje. 1. Tarkoitus. 2. Soveltamisalue. 3. Mittausmenetelmät MITTAUSOHJE 1.6.2001 1 (5) 1.6.2001 1 (5) Varausta poistavien lattioiden mittausohje 1. Tarkoitus Tämän ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja selkeyttää varausta poistavien lattioiden mittaamista ja mittaustulosten dokumentointia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point KÄYTTÖOHJE M2M Point - to - Point M2M Paketti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 KÄYTTÖÖNOTTO 1.1 LAITTEISTON ASENNUS 2 TULOJEN JA LÄHTÖJEN KYTKENTÄ 2.1 TILATIETOKYTKENNÄT 2.2 ANALOGIAKYTKENNÄT 3 KANAVANVAIHTO

Lisätiedot

Posivan vesinäytteenoton kenttätyöohje

Posivan vesinäytteenoton kenttätyöohje Työraportti 98-54 Posivan vesinäytteenoton kenttätyöohje Vuoden 1998 päivitys, rev. 2 Paula Ruotsalainen (toim.) Outi Salonen (toim.) Eliisa Hatanpää ~ouko Helenius Virpi Karttunen Marja Keinonen Tarja

Lisätiedot

TIETOA MITTAUKSESTA TYÖPERÄINEN ASTMA

TIETOA MITTAUKSESTA TYÖPERÄINEN ASTMA TIETOA MITTAUKSESTA TYÖPERÄINEN ASTMA Olet saanut käyttöösi Vitalograph Lung Monitor BT mittalaitteen (kuva oikealla). Laitteella mitataan keuhkojen toimintakykyä ja puhelimesi lähettää mittauksen jälkeen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

johtokyky- ja redox-anturit s.11 bufferiliuokset s.12

johtokyky- ja redox-anturit s.11 bufferiliuokset s.12 Mallit: PH1, COND1 ja PH5 testaussarjat s.2 PH5 ja PC5 testaussarjat s.3 PH5 ja ph7 food elintarviketestaussarjat s.4 ph7 ja ph7 food testaussarjat s.5 PC70 testaussarja s.6 ph80 Set 1 laboratoriosarja

Lisätiedot

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004 Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla Ryhmä C Aleksi Mäki 350637 Simo Simolin 354691 Mikko Puustinen 354442 1. Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8)

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) dametric AGS-anturi AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Anturin asennus ja poisto... 3 3 Kotelon ja putken välinen liitos... 4 4 Kärjen ja kotelon välinen

Lisätiedot

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella AO06 1/3 VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella Valmistelut Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat välineet näytteenottoa varten: FLEC-kupu 1 puhaltava pumppu (violetti väri) 2 imevää pumppua (sininen

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Näiden ohjeiden kaikki kohdat on luettava huolellisesti läpi ja kaikki ohjeet huomioitava. Ennen asennustöiden alkua tulee suodatinlaitteen täydellinen toimitus

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma

MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma Kuva 1 MrSmart on digitointilaite PC:lle Yleistä MrSmart on sarjaliikenteellä toimiva sarjaliikennedigitoija. Laite mittaa

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

Laboratorioraportti 3

Laboratorioraportti 3 KON-C3004 Kone-ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Laboratorioraportti 3 Laboratorioharjoitus 1B: Ruuvijohde Ryhmä S: Pekka Vartiainen 427971 Jari Villanen 69830F Anssi Petäjä 433978 Mittaustilanne Harjoituksessa

Lisätiedot

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA E A Kun avaat koneen oven, turvakytkin (S) katkaisee virran. S VAROITUS Irrota tästä huolimatta koneen pistotulppa aina ennen koneen huoltotöiden aloittamista. Koneita on

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012

DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012 Tampereen teknillinen yliopisto Teknisen suunnittelun laitos Pentti Saarenrinne Tilaaja: DirAir Oy Kuoppakatu 4 1171 Riihimäki Mittausraportti: DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 3.11.212

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia, 3 op 9 luentoa, 3 laskuharjoitukset ja vierailu mittausasemalle Tentti Oppikirjana Rinne & Haapanala:

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

KAASUKESKUS DZ-25. Käsikirja. Sa-Va Sairaala-Varuste Oy Karvaamokuja HELSINKI Puh Fax

KAASUKESKUS DZ-25. Käsikirja. Sa-Va Sairaala-Varuste Oy Karvaamokuja HELSINKI Puh Fax KAASUKESKUS DZ-25 Käsikirja Sa-Va Sairaala-Varuste Oy Karvaamokuja 4 00380 HELSINKI Puh. 09-5617 120 Fax. 09-70017183 KOMPONETTILUETTELO 8 8 9 9 2 6 6 2 7 7 ² ² 3 3 5 1 4 1 5 1. Huoltoventtiilit 2. Korkeapaineventtiilit

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara

TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Vesihuolto 16.12.2014 Jukka Sandelin HSY Raportti Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki 1. TAUSTAA Helsingin seudun ympäristöpalvelut / vesihuolto

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje testo 417 Siipipyörä anemometri Käyttöohje FIN Sisällys Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeita...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5 3.1 Näyttö ja näppäimet...5 3.2 Virtalähde...6 4.

Lisätiedot

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525.

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525. Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. www.vironline.com 9520-sarja DZR messinkinen ON/OFF -linjasäätöventtiili Kuvaus Sinkkikadon kestävästä messingistä valmistettu ON/OFF säätöön soveltuva linjasäätöventtiili

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖVENTTIILIT DRV VODRV Lämmitysverkostoissa on usein ongelmia, kun edellytetään tietty virtaama kuhunkin yksittäiseen liittymään. Tämä johtuu virtausvastusten eroista

Lisätiedot

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE Velocicalc 9515 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen asennus... 3 Teleskooppianturin käyttö... 3 3 Mittarin

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS 1 PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS Aki Sorsa 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ Mitattavuus ja mittaus käsitteinä Mittauksen vaiheet Mittausprojekti Mittaustarkkuudesta SUUREIDEN MITTAUSMENETELMIÄ Mittalaitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje.

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Asennus: HUOM. Tarkemmat ohjeet ADC-16 englanninkielisessä User Manual issa. Oletetaan että muuntimen kaikki johdot on kytketty anturiin, käyttöjännite

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS 1 PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS Aki Sorsa 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ Mitattavuus ja mittaus käsitteinä Mittauksen vaiheet Mittaustarkkuudesta SUUREIDEN MITTAUSMENETELMIÄ Mittalaitteen osat Lämpötilan

Lisätiedot

Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille.

Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille. Taitaja 2011 kilpailutehtävän kuvaus. 26.4.2011 Viitetarina Prosessilaitokseen tulee uusi pullotusjärjestelmä tuotteen näytteistykseen. Pullotusyksikkö tulee ottamaan näytteitä prosessin säiliön 1 nesteestä.

Lisätiedot

Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla

Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla Työraportti 98-36 Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla Tauno Rautio Toukokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 Työraportti

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

Auto-instot Tuotanto Oy TURKU P. 02-2423212. Yleisiä käyttöohjeita Casa matkailuautoon

Auto-instot Tuotanto Oy TURKU P. 02-2423212. Yleisiä käyttöohjeita Casa matkailuautoon Auto-instot Tuotanto Oy TURKU P. 02-2423212 Yleisiä käyttöohjeita Casa matkailuautoon 1.1.2008 Yleistä Auto on rekisteröity 4 hengelle. Kuljettajalle ja jokaiselle matkustajalle on kolmipisteturvavyöt.

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

PANK PANK- 4306 ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. Asfalttimassat ja päällysteet 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE

PANK PANK- 4306 ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. Asfalttimassat ja päällysteet 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Asfalttimassat ja päällysteet PANK- 4306 PANK ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 7.12.2011 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy AquaPro-lähetin Käyttö- ja asennusohje Sisällys 1. Laitteiston kuvaus... 2 2. Tekniset tiedot... 2 3. Asennus... 3 4. Kytkentä... 4 5. Asetukset... 5 6. Huolto ja ongelmatilanteet... 0 1. Laitteiston kuvaus

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

7. Puhdista venttiilirunko harjaamalla tai paineilmalla ja tarkasta, että puhallusputken suojakumi on ehjä ja paikallaan.

7. Puhdista venttiilirunko harjaamalla tai paineilmalla ja tarkasta, että puhallusputken suojakumi on ehjä ja paikallaan. 1(5) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Johdanto... 3. Tavoitteet... 3. Työturvallisuus... 3. Polttokennoauton rakentaminen... 4. AURINKOPANEELITUTKIMUS - energiaa aurinkopaneelilla...

Johdanto... 3. Tavoitteet... 3. Työturvallisuus... 3. Polttokennoauton rakentaminen... 4. AURINKOPANEELITUTKIMUS - energiaa aurinkopaneelilla... OHJEKIRJA SISÄLLYS Johdanto... 3 Tavoitteet... 3 Työturvallisuus... 3 Polttokennoauton rakentaminen... 4 AURINKOPANEELITUTKIMUS - energiaa aurinkopaneelilla... 5 POLTTOKENNOAUTON TANKKAUS - polttoainetta

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa. 2 Sisällysluettelo Aihe: Sivunumero: 1. Yleistä tietoa laitteesta 1.1. Tärkeimmät ominaisuudet 3. 1.2. Laitteistovaatimukset 3. 1.3. Rajoitukset/kiellot 3. 2. Piirtopöydän esittely 2.1. Laitteen osat 4.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 36 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Lue käyttöohje kokonaan. Lue myös lisälehti Takuu- ja

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino.

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino. 1(4) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot