Posivan uuden kenttämittauslaitteiston rakentaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Posivan uuden kenttämittauslaitteiston rakentaminen"

Transkriptio

1 Työ r a p o r t t i Posivan uuden kenttämittauslaitteiston rakentaminen Mia Mäntynen Kimmo Tompuri Helmikuu 999 POSIVA OY Mikonkatu 5 A, FIN- HELSINKI, FINLAND Tel Fax

2 Työ r a p o r t t i Posivan uuden kenttämittauslaitteiston rakentaminen Mia Mäntynen Kimmo Tompuri Helmikuu 999

3 IMATRAN VOIMA OY Loviisan voimalaitos LOLA /M. Mäntynen, K. Tompuri Jakelu Posiva Oy SAA TE () Tarkastanut (:2 : ?7ou FL{L.-! l. 'jv) (.) Korvaa Voimassa Uudelleen arviointi (A)/ korjaus (K) Sivuja Tarkastanut A K Tehdyt korjaukset 2 Hyväksynyt --<,e.. g_;.j... 9?Cf / ' Tarkastanut A K Tehdyt korjaukset 3 4 POSIVAN UUDEN KENTTÄMITTAUSLAITTEISTON RAKENTAMINEN AVAINSANAT: Kenttämittauslaitteisto, liuennut happi, ph, Eh, sähkönjohtokyky, tallennuslaitteisto, käyttöohje (IVO) Fortum-yhtiö Kotipaikka Helsinki Kmro Ly-tunnus 96-2 YHTIÖT

4 Työ raportti 99-8 Posivan uuden kenttämittauslaitteiston rakentaminen Mia Mäntynen Kimmo Tompuri Imatran Voima Oy Loviisan voimalaitos Helmikuu 999 Pasivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

5 POSIVAN UUDEN KENTTÄMITTAUSLAITTEISTON RAKENTAMINEN TIIVISTELMÄ Vuoden 998 kevään aikana päätettiin rakentaa uusi kenttämittauslaitteisto ph:n, sähkönjohtavuuden, liuenneen hapen ja redox-potentiaalin mittaamista varten. Sen suunnittelussa ja rakentamisessa otettiin huomioon suolaisten pohjavesien Iaitteistolie asettamat vaatimukset. Uusi kenttämittauslaitteisto poikkeaa vanhasta kenttämittauslaitteistosta. Tästä syystä päätettiin laatia raportti, jossa uuden laitteiston ominaisuudet esitellään. Tämä raportti sisältää kuvauksen kenttämittauslaitteiston rakentamisesta. Raportissa on esitetty perustelut materiaalien, elektrodien ja uuden PC-pohjaisen tallennuslaitteiston valinnoista. Tämän lisäksi raportissa kuvataan laitteiston kokoamisvaihe ja koekäytössä sekä laboratoriossa että kentällä saadut tulokset. Koekäyttöjen aikana havaitut puutteet on tiedostettu ja mahdollisuuksien mukaan korjattu. Niistä on maininta koekäyttöjä käsittelevissä luvuissa. Raportin toinen osa koostuu kenttämittauslaitteiston käyttöohjeesta. Käyttöohje noudattaa Posivan päivitetyn (Ruotsalainen et al., 998) kenttätyöohjeen muotoa. Käyttöohjeessa on lyhyesti kerrottu typpi- ja sähkökaapin toimintaperiaatteet ja asiat, jotka tulee ottaa huomioon laitteita käytettäessä. Kenttätyöohje sisältää ohjeet elektrodien puhdistusta, kalibrointia Ja säilytystä varten. Uutena osuutena kenttätyöohjeessa on uuden tallennuslaitteiston käyttöohje. Se sisältää lyhyet ohjeet tallennuksen aloittamista ja mittaustulosten seuraamista varten. Avainsanat kenttämittauslaitteisto, liuennut happi, ph, Eh, sähkönjohtavuus, tallennuslaitteisto, käyttöohje

6 BUILDING OF THE NEW FIELD MEASURING UNIT OF POSIVA ABSTRACT It was decided to build a new field measuring unit during the spring 998. It measures following parameters: ph, electrical conductivity, dissolved oxygen and redoxpotential. Saline groundwater demands special qualities from the measuring unit. These were taken into account when the measuring unit was planned and built. The new field measuring unit differs from the old one. Because of that it was decided to write a report about the new measuring unit. The report contains the qualities of the new measuring unit. This report consists of a brief description about the building of the new field measuring unit. The choices of materials, electrodes and a new data logging system are explained in the report. The new field measuring unit was tested both in laboratory and field environment. Results of the tests are described in this report. There were a few difficulties during the test runs. Ali problems are noticed and if possible solved. They are reported here. The second part of this report consists of the instruction for the field measuring unit. It' s partly the same as the Field instruction report written by Posiva (Ruotsalainen et al., 998). This report contains the operational principles of the measuring unit. There is also instructions for cleaning, calibrating and storage of the electrodes. The instruction of the new data logging system are in the report too. With the use of these instructions you can start the logging process and read the results on Iine. Keywords: field measuring unit, ph, Electrical conductivity, Eh, dissolved oxygen, saving system, instructions

7 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO.... TAUSTA KENTTÄMITTAUSLAITTEISTON RAKENTAMINEN Elektrodien, mittalaitteiden ja tallentimen valinta Materiaalien valinta Tavaroiden hankinta Tavaroiden vastaanottotarkastus Laitteiston kokoaminen Koekäyttö laboratoriossa Koekäyttö kentällä KENTTÄMITTAUSLAITTEISTON KÄYTTÖOHJE Sähkökaapin toimintaperiaate Typpikaapin toimintaperiaate Mittareiden ja elektrodien kalibrointi ja säilytys ph-mittaukset Johtokykymittaukset Redoxmittaukset Happimittaukset Tallennuslaitteiston käyttöohje YHTEENVETO LAHD EL UETTELO LIITTEE T LIITE : Laatusuunnitelma 36 LIITE 2: Hankinnat ja kokonaiskustannukset 45 LIITE 3: ph-elektrodin vastaanottotarkastuspöytäkirja 46 LIITE 4: Johtokykyelektrodin vastaanottotarkastuspöytäkirja 47 LIITE 5: Redox-elektrodin vastaanottotarkastuspöytäkirja 48 LIITE 6: Happi-elektrodin vastaanottotarkastuspöytäkirja 49 LIITE 7: ph-vahvistimen tarkastuksesta laadittu pöytäkirja 5 LIITE 8: Johtokykyvahvistimen tarkastuksesta laadittu pöytäkirja 5 LIITE 9: Redox-vahvistimen testaamisesta laadittu pöytäkirja 52 LIITE : Sähköpiirustukset (3 kpl) 53 LIITE : Typpikaapin rakennepiirustus 56

8 2 LIITE 2: Pumpun tuottokäyrä 57 LIITE 3: Virtausnopeuden vaikutus ph:n mittaukseen 58 LIITE 4: Virtausnopeuden vaikutus johtokyvyn mittaukseen 59 LIITE 5: Virtausnopeuden vaikutus redox-potentiaalin mittaukseen 6 LIITE 6: Johtokyvyn mittaustulokset, HH-KR5, m 6 LIITE 7: Liuenneen hapen mittaustulokset, HH-KR5, m 62 LIITE 8: ph:n mittaustulokset, HH-KR6, m 63 LIITE 9: Johtokyvyn mittaustulokset, HH-KR6, m 64 LIITE 2: Liuenneen hapen mittaustulokset, HH-KR6, m 65 LIITE 2: Redox-mittaustulokset, HH-KR6, m 66 LIITE 22: ph:n mittaustulokset, HH-KR6, m 67 LIITE 23: Johtokyvyn mittaustulokset, HH-KR6, m 68 LIITE 24: Liuenneen hapen mittaustulokset, HH-KR6, m 69 LIITE 25: Redox-mittaustulokset, HH-KR6, m 7 LIITE 26: Kalibrointilomake (Laatinut Outi Salonen, Fintact) 7 LIITE 27: Kenttämittausten seurantalomake(laatinut Outi Salonen, Fintact) 72 LIITE 28: Tietokoneen Config.sys-tiedosto 73 LIITE 29: Tietokoneen Autoexec.bat-tiedosto 74 LIITE 3: Kairaus5.stp ohjelman asetukset 75 LIITE 3: Fluken yleisimmät virheilmoitukset 76

9 3. TAUSTA Uuden kenttämittauslaitteiston rakentaminen tuli ajankohtaiseksi keväällä 998, kun Mia Mäntysen pro gradu-tutkielman (Mäntynen 998) ja erikoistyön (Mäntynen 999) pohjalta kävi ilmi, että Posivan vanhassa kenttämittauslaitteistossa oli puutteita. Pro gradu-työn ja erikoistyöselostuksen lisäksi uuden kenttämittauslaitteiston tarvetta on perusteltu mm. laatusuunnitelmassa (Liite ), joka laadittiin uuden läpivirtauskennoston rakentamisproj ektia aloitettaessa. Uusi kenttämittauslaitteisto poikkeaa vanhasta laitteistosta, joten päätettiin, että uuden laitteiston rakentamisesta laaditaan raportti, joka sisältää uuden kennoston ominaisuudet ja käyttöohjeet sekä kenttämittauslaitteistolle että uudelle PC-pohjaiselle tallennuslaitteistolle. Tässä raportissa esitetään kenttämittauslaitteiston rakentamisvaiheet, käytettyjen materiaalien ja laitteiden valintaperusteet sekä vastaanottotarkastuksen tulokset, koekäytöstä saadut tulokset ja kertyneet kustannukset. Luvussa 3 on kenttämittauslaitteiston käyttöohje, joka sisältää sekä huolto- että käyttöohjeet elektrodeille, mittareille ja tallennuslaitteistolle.

10 4 2. KENTTÄMITTAUSLAITTEISTON RAKENTAMINEN 2.. Elektrodien, mittalaitteiden ja tallentimen valinta Posivan vanhassa kenttämittauslaitteistossa käytössä olevat ph- ja johtokykyelektrodit soveltuvat huonosti suolaisen veden ph:n mittaamiseen (Mäntynen 998). Ne päätettiin korvata uusilla, suolamatriisissa paremmin toimivilla elektrodeilla. Uudeksi ph-elektrodiksi valittiin Orionin Ross 855/56SC ph-elektrodi. Mia Mäntynen testasi Orionin Ross ph-elektrodia laajasti erikoistyössään (Mäntynen 999). Erikoistyössä kävi ilmi, että Orionin Ross ph-elektrodi soveltuu suolaisten vesien ph:n mittauksiin paremmin kuin aiemmin käytössä ollut Yokogawan ph-elektrodi. Vanha johtokykyelektrodi korvattiin Y okogawan 4-elektrodisysteemillä SC42-TP8, koska käytössä ollut kaksielektrodisysteemi on herkkä polarisaatiolle. Uuden johtokykyelektrodin mittausalue on - ms/m ja kennovakio cm-. Elektrodi on suurikokoinen (pituus = 93 mm), joten tulevaisuudessa etsitään pienempi 4-elektrodi anturi. Makeille pohjavesille on hankittava oma elektrodi, jonka kennovakio on joko cm- tai, cm- Happimittariksi valittiin Sigman 842 ppb-herkkyystason happimittari ja elektrodi. Mittari on samanlainen kuin jo käytössä olevat EIT-happimittarit Sigman happimittariin päädyttiin siitä syystä, että EIT -mittari on toiminut hyvin. Sigma happimittarin huonoksi puoleksi on osoittautunut mittauslukeman heikko stabiilisuus. Mittauslukema vaeltaa ja nollakalibrointia on vaikea tehdä. Tämän vuoksi on saatu ja saadaan tulevaisuudessakin negatiivisia mittaustuloksia. Redox-elektrodiksi valittiin aluksi vanhassa kennostossa käytetty Yokogawan SM29- PT9 platinaelektrodi, jonka pitäisi soveltua hyvin suolaisten pohjavesien redoxpotentiaalin mittaamiseen. Redox-mittausten ongelmana on ollut ph:n kanssa yhteinen vertailuelektrodi. Koska ph:n mittaus on erittäin herkkä sähköisille ongelmille, myös redox-mittaukset ovat olleet erittäin alttiita häiriöille. Tästä syystä Yokogawan redoxelektrodi korvattiin Orionin redox-yhdistelmäelektrodilla. Orionin redoxelektrodissa vertailuelektrodina on hopea/hopeakloridi ja täyttöliuoksena 4 M KClliuos. Redox-mittausten osalta kehitystyötä jatketaan edelleen syksyn 998 aikana.

11 5 Tallennuslaitteistoksi valittiin Fluken Hydra (2625A) dataloggeri, joka tallentaa mittaustulokset lähettimen ja vastaanottimen avulla suoraan valittuun tiedostoon tietokoneen kovalevylle. PC-pohjaisen tallennuslaitteiston etuna aikaisempaan dataloggeriin verrattuna ovat mm. mahdollisuus mittaustulosten on-line-seurantaan ja mittaustulosten siirtämiseen modeemin välityksellä reaaliajassa PC:ltä toiselle. Lisäksi etuna on se, että mittaustulokset tallentuvat tietokoneen kovalevylle automaattisesti ilman erillistä dataloggerin muistin tyhjennystä. Laitteiston mukana tuli Wireless logger for Windows V.- ja Trend Link for Fluke V3..-ohjelmat tallennuslaitteiston käyttöä varten. Fluken tuotteet kuuluvat IS-9 laatujärjestelmän piiriin. Tallennuslaitteistoa varten hankittiin lisäksi kannettava tietokone (Toshiba satellite Pro 44 CDX/35), GSMkorttipuhelin (Nokia GSM9 PCMCIA), modeemi (Dynalink 556 b PCMCIA), Toshiba-autoadapteri, Microsoft Windows95 PlusPack UK-ohjelmaja Microsoft Office97- paketti Materiaalien valinta Kenttämittauslaitteiston rakentaminen aloitettiin uuden läpivirtauskennon suunnittelulla. Läpivirtauskennon suunnittelussa kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, että kennoon mahdollisesti kertyvät kaasukuplat poistuvat sieltä näyteveden virtauksen mukana. Uusi läpivirtauskenno päätettiin teettää mittatilaustyönä Pyrex-lasista. Lasi on kemiallisesti inerttiä, läpinäkyvää ja suhteellisen kestävää, jos rakenteessa ei esiinny jännitteitä. Lasin valintaa kennon materiaaliksi puolsi myös se, että tarkoitukseen sopivaa muovilaatua ei löytynyt. Lasikennon liitokset metalliputkiin päätettiin tehdä Swagelokin lasi/metalliliittimillä. Liitoskohdista tuli hauraita ja ensimmäinen lasikenno hajosi laboratoriokokeilujen aikana. Lasikennon liitoskohtien rakennetta muutettiin ja tämän jälkeen saatiin kestävämpi kenno. Uudet liitoskohdat on tehty siten, että metalliputki työnnetään lasikennon sisälle. Lasikennossa on silikonikuminen tiiviste, joka pitää metalliputkea oikeassa asennossa. Metalliputki kiristetään paikoilleen muovisella kierrekorkilla. Tällä rakenteellisella ratkaisulla liitoskohdista tuli tiiviitä, mutta kuitenkin hieman "joustavia". Lasikennon tilavuus on 36 ml. Läpivirtauskennossa ovat ph- ja redox-elektrodit sekä lämpötila-anturi.

12 6 Uudessa typpikaapissa johtokykyelektrodi on sijoitettu omaan elektrodivalmistajan toimittamaan kennoonsa. Johtokykyelektrodin kennon materiaali on polypropyleeni. Polypropyleenin etuna on, että sitä voidaan käyttää lähes kaikissa ympäristöissä. Näytteen suolapitoisuus ei vähennä sen käyttöikää. Polypropyleeni ei ole läpinäkyvää. Vesi tulee läpivirtauskennoon sisälle alhaalta ja poistuu yläkautta. Tämä rakenne edistää kennoon mahdollisesti kerääntyvien kaasukuplien poistumista. Johtokykyelektrodin läpivirtauskennon tilavuus on 67 ml. Johtokykyelektrodin pituus on 93 mm ja halkaisija 3 mm. Happielektrodi on sijoitettu myös omaan läpivirtauskennoonsa, joka on valmistettu läpinäkyvästä pieksilasista (Clear Plexiglass). Läpivirtauskennon tilavuus on 2 ml. Välisäiliön materiaali on ruostumaton teräs 36L. Välisäiliön tarkoituksena on tasoittaa syklittäinen pumppaus. Välisäiliön tilavuus on 7 ml. Typpikaapissa käytetyn, eri kennoja ja välisäiliötä yhdistävän 8/6 mm vesiputken materiaali on ruostumaton teräs 36L. Kennostossa on putkea arviolta noin 2m, joten koko putkiston tilavuudeksi tulee noin 57 ml. Liitokset on tehty Swagelokin liittimille, joiden materiaalina on myös ruostumaton teräs 36L. Kaikki käytetyt ruuvit ja mutterit ovat ruostumatonta terästä 36L. Uuden läpivirtauskennoston kokonaistilavuus on noin 25 ml. Vanhaan kennostoon verrattuna uuden kennoston tilavuus on pienempi, sillä vanhan kennoston välisäiliön tilavuus oli jo yksistään 25 ml. Työn yhtenä tavoitteena oli tilavuuden minimointi, jossa on edellisen perusteella onnistuttu. Sähkökaapin materiaaliksi valittiin ruostumaton teräs Muovisen sähkökaapin hankintaa harkittiin, mutta siitä päätettiin luopua, koska muovinen suurikokoinen sähkökaappi ei säilytä muotoaan. Muovisen sähkökaapin suurin etu olisi ollut sen keveys. Ruostumattomasta teräksestä valmistetun sähkökaapin mitat ovat 8 mm * 6 mm * 3 mm ja paino 32,3 kg. Läpivirtauskennoston suojana olevan typpikaapin materiaaliksi valittiin päällystetty ruostumaton teräs 34 S5. Typpikaapin materiaalin valintaan vaikutti oleellisesti se,

13 7 että Kontram Oy:n valikoimasta ei löytynyt sopivan kokoista muovista kaappia, jossa olisi ollut laippa-aukot valmiina. Typpikaapin koko on 48 mm * 36 mm * 24 mm ja paino 9,8 kg. Typpikaappiin hankitun uuden IW AKI (MDG-R2BB24)-kiertovesipumpun rungon materiaali on ruostumatonta terästä 36L. Pumpun sisäosissa on käytetty myös erilaisia hyvin kulutusta kestäviä muoveja (PTFE, PPS, PEEK). Pumpun paino on,2 kg ja koko 6 mm * 83 mm * 22 mm. Pumpun maksimi tuotto on, 7 /min. Sähkökaapin alle hitsattiin ns. akkuteline pohjamaalatusta kulmaraudasta FE37. Akkuteline on valmistettu Loviisan voimalaitoksella. Uutta kenttämittauslaitteistoa alettiin rakentaa sillä periaatteella, että mahdollisimman paljon hyödynnetään vanhan kennoston osia. Loppujen lopuksi vanhan kennoston osista voitiin hyödyntää ainoastaan Yokogawan Redox- (EXA2 PH2-R-E-A *4), johtokyky- (EXA2 SC2-C-E-4*B) ja ph- (EXA2 PH2G-P-E-4*B) vahvistimet, Agan osista (paineen alennusventtiili ja putkitukset) valmistettu kaasukeskus, ajastin, syklimittari ja typpikaapin jalka Tavaroiden hankinta Kaikki kenttämittauslaitteiston rakentamisessa tarvittavat osat tilattiin Loviisan voimalaitoksella tai Posivalla olemassa olevia asiakassuhteita avuksi käyttäen. Hankitut tavarat on listattu liitteeseen 2. Liitteessä 2 on mainittu yhtiö, josta tavarat on hankittu, yhtiön yhteystiedot, tavaroiden hinnat ja toimitusajat. Hankitut tavarat on listattu niin, että kennostoprojektin alussa kustannusarvioon sisältyneet tavarat ovat listassa ensimmäisinä kokonaan omana kokonaisuutenaan. Kustannusarvion ulkopuolella suoritetut hankinnat ovat omassa listassaan. Näistä kustannusarvion ulkopuolisista hankinnoista on sovittu erikseen Posivan kanssa ennen niiden hankintaa. Liitteessä 2 on esitetty myös uuden kenttämittauslaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kokonaiskustannukset.

14 Tavaroiden vastaanottotarkastus Tilatuille tavaroille ja elektrodeille suoritettiin vastaanottotarkastus ennen käyttöönottoa. Mia Mäntynen ja Kimmo Tompuri ovat suorittaneet vastaanottotarkastukset, mikäli komponenttien tarkastuksessa saatujen tulosten esittelyssä ei erikseen toisin mainita. Kaikki elektrodit testattiin käyttöönoton yhteydessä (Mia Mäntynen). Elektrodit otettiin käyttöön valmistajien antamien ohjeiden mukaisesti, jonka jälkeen niiden toiminta testattiin. ph-, johtokyky-, redox- ja happielektrodien testauksesta täytettiin laatusuunnitelmassa liitteenä 2 olevaa pöytäkirjaa soveltuvin osin. Testauksen aikana täytetyt pöytäkirjat ovat liitteinä 3-6. Kaikki elektrodit toimivat moitteettomasti näiden testausten aikana. Uutta tallenninta testattiin laboratoriossa useaan otteeseen (Kimmo Tompuri). Tallennin, lähetin, vastaanotin ja tietokone toimivat moitteettomasti. Tallentimen mukana tulleet väärät muuntimet lähetettiin takaisin tavarantoimittajalle ja uudet muuntimet saatiin nopeasti tilalle. Tallenninta testattiin myös Loviisan voimalaitoksen alasajossa yhden viikonlopun aikana. Koeajossa käytössä oli 2 kanavaa, joilta kaikilta tailennettiin minuutin välein tietoa. Laitteisto toimi ilman käyttökatkoksia koko viikonlopun. Kimmo Tompuri testasi kenttämittaustulosten tiedonsiirtoa varten tilatun Nokian GSM9. korttipuhelimen toimintaa useaan otteeseen sekä laboratoriossa että kentällä. Puhelimessa on Radiolinjan liittymä. GSM-puhelimen numero on salainen. Mittaustulosten siirtoon tarvittava numero on Koekäytön aikana GSM:n välityksellä on siirretty dataa PC:ltä toiselle. Puhelimen toiminnassa ei havaittu puutteita kokeilujen aikana. Puhelimen mukana tuli tietokoneohjelma, jolla puhelinta voidaan käyttää tietokoneen välityksellä. Ohjelma on asennettu Pasivalle hankittuun kannettavaan tietokoneeseen. Puhelimen mukana tuli myös suomenkielinen asennus- ja käyttöohje. Lasikenno saapui perille ehjänä. Sitä ehdittiin koekäyttää laboratoriossa muutamia viikkoja ennen kuin sen rakenteessa oleva virhe paljastui. Lasi-metalliliitoskohdissa lasi oli jäänyt kiinnitystavasta johtuen liian hauraaksi. Lasikenno hajosi koekäytön aikana. Lii-

15 9 toskohtien rakennetta muutettiin, minkä jälkeen lasikennon uudesta versiosta tuli myös liitoskohdistaan kestävä. Uutta lasikennoa on käytetty nyt sekä laboratoriossa että kentällä ja se on osoittautunut hyväksi ja liitoskohdiltaan tiiviiksi. Loviisan voimalaitoksella valmistettu välisäiliö tarkastettiin laboratoriossa. Vastaanottotarkastukseen osallistui myös R. Saarela Instrumentointi Oy:stä. Välisäiliön tiiveys tutkittiin ja todettiin, että säiliö ei vuoda. Laboratoriossa säiliöstä lähtevistä putkista poistettiin mekaanisesti sinne hitsauksen aikana muodostunut karsta. Tällä toimenpiteellä varmistettiin veden esteetön kulku putkissa. Uuden sähkökaapin ja typpikaapin kunto tarkastettiin silmämääräisesti. Molemmat kaapit olivat naarmuttornia ja kolhuttornia niiden saapuessa Loviisan voimalaitokselle. Molempien kaappien lukot toimivat moitteettomasti. Kaappien mukana tuli kaikki asennuksessa tarvittavat osat, jotka tavarantoimittaja oli luvannut toimittaa lähetyksen mukana. Eldonin kojekaapit on varustettu tyyppikilvellä, josta käy ilmi suojauksen luokitus, valmistuspäivämäärä ja niiden testauslaboratorioiden tunnukset, jotka ovat hyväksyneet kaapin. Sähkökaapin kotelointiluokka oli ennen asennustöitä IP66, NEMA 4X, 2 ja 3 ja typpikaapin IP66, NEMA 4, 2 ja 3. Tämä tarkoittaa sitä, että kaapit soveltuvat sekä ulko- että sisäkäyttöön. Luokitus antaa suojan kaapeille tuulen kuljettamalta lialta ja sateelta, roiskuvalta vedeltä, ruiskupesulta ja pinnalle muodostuvalta jäältä. Asennustöiden jälkeen kaappi en IP-luokitukset alenivat, sillä kaappeihin porattiin reikiä. Eldon kuuluu IS-9 laatujärjestelmän piiriin. Uuden Iwaki-kiertovesipumpun toiminta testattiin heti pumpun saavuttua. Pumppu oli ulkoisesti ehjä ja toimi moitteettomasti. Pumppu kävi erittäin tasaisesti ja reagoi nopeasti jännitteen muutokseen muuttamalla välittömästi virtausnopeutta. Pumppua käytettiin sekä ilman laitteistoa että laitteistoon kiinnitettynä. Läpivirtauskennostojen elektrodeineen ei huomattu aiheuttavan juuri minkäänlaista vastusta pumpun toiminnalle, vaan pumppu toimi koko ajan tasaisella nopeudella. Loviisan voimalaitoksella valmistetun akkutelineen laatu tarkastettiin laboratoriossa. Maalauksenjälkeen telineen todettiin olevan käyttötarkoitukseensa nähden sopiva.

16 Yokogawan ph-, johtokyky-ja redox-vahvistimien kunnon testasi T. Salonen Loviisan voimalaitoksen instrumenttikorjaamolta. Testauksissa avusti Mia Mäntynen. ph- ja redox-vahvistimille syötettiin m V -generaattorilla tunnettu jännite ja tutkittiin, vastaako syötetty jännite teoreettisia ph- ja redox-arvoja. Johtokykyvahvistimen toiminta testattiin syöttämällä vahvistimeen tunnettua johtokykyarvoa vastaava resistanssin arvo. Vahvistimien testaamisesta on täytetty pöytäkirjat, jotka ovat liitteenä 7, 8 ja Laitteiston kokoaminen Laitteiston kokoamisen suoritti R. Saarela Instrumentointi Oy:stä. Laitteiston kokoaminen aloitettiin sähkökaapin instrumentoinnista. Sähkökaappiin kuuluvat osat on kiinnitetty asennuskiskoihin, jotka ovat kiinni sähkökaapin asennuslevyssä. Kiinnitys tehtiin asennuskiskojen avulla, koska näin saadaan vaihdettua yksittäinen rikkoutunut komponentti ilman, että koko asennuslevy on irrotettava paikoiltaan. Instrumentoinnin jälkeen tehtiin kaikki sähkökytkennät ja kaasujen syöttöön liittyvät kytkennät. Sähkökytkennät on keskitetty kaapin seinässä oleviin riviliittimiin. Jokainen mittareille ja muuntimille menevä virransyöttö on suojattu sulakkeilla ( A), jotta laitteet saadaan suojattua mahdollisten sähkö- ja laitehäiriöiden varalta. Sähkökaappiin asennettiin myös erillinen päävirtakytkin ja typpikaapin kiertovesipumpun katkaisija. Typpilinjat asennettiin kiinteästi sähkökaapin seinämään kiinni. Kaapin seinämässä on liittimet, joista kaasuletkuja voidaan jatkaa typpikaappiin ja pumpun työpaineletkulle. Typpikaasun virtauksen tarkkailua varten kaapin seinämään asetettiin rotametri, jonka alue on - /min. Sähkökaapin kytkentöjen jälkeen suoritettiin typpikaapin instrumentointi. R. Saarela suoritti typpikaapin komponenttien paikalleen asennuksen, putkituksen ja antureiden kaapeleiden kytkennät. Asennuksessa pyrittiin ottamaan koko ajan huomioon nouseva rakenne, jotta kennostoon mahdollisesti kertyneet kaasukuplat poistuisivat.

17 Kimmo Tompuri ja Mia Mäntynen suorittivat typpikaapin viimeistelytyöt. Viimeistelytöihin kuuluivat mm. molempien kaappien ovien ja ikkunoiden asennus, typpikaapin tiivistäminen ja akkutelineen kiinnittäminen sähkökaappiin. R. Saarela laati lyijykynäpiirrokset kaappien kytkentä- ja rakennekaavioista, jotka piirrettiin puhtaaksi Loviisan voimalaitoksella (Juha Virtanen, IVO Loviisa). Sähköpiirustukset ovat liitteinä. Typpikaapin rakennepiirustus on liitteenä Koekäyttö laboratoriossa Uudelle läpivirtauskennostolle suoritettiin koekäyttö Loviisan voimalaitoksen laboratoriossa. Koekäytön aikana kennosto ei ollut lopullisessa kokoonpanossaan, vaan esimerkiksi vesiputkistoina käytettiin muoviletkuja. Koekäytön aikana tutkittiin lähinnä uuden Iwaki-kiertovesipumpun toimintaa ja virtausnopeuden vaikutusta elektrodien toimintaan. Kenttämittauslaitteiston kokoamisen jälkeen sitä testattiin lopullisessa kokoonpanossaan yhden viikonlopun aikana mittaamalla siinä vesijohtovettä. Iwaki kiertovesipumpun kierrätystehoa voidaan säätää muuttamalla pumpulle syötettävää jännitettä. Kiertovesipumpulle määritettiin tuottokäyrä, joka on liitteenä 2. Tämän jälkeen tutkittiin pumpun kanssa samaan piiriin liitettyjen läpivirtauskennojen aiheuttamaa virtauksen vastustusta. Myös tämä kuva on liitteessä 2. Kokeessa havaittiin, että piiriin liitetyt kennot eivät juurikaan vaikuta pumpulla tuotettuun virtausnopeuteen. Kokeiden jälkeen päätettiin, että pumppua käytetään mittaustilanteessa 7 V jännitteellä. Tämä vastaa noin 4 ml/min virtausnopeutta kennostossa. 7 V :n jännitteen lisäksi valittiin kaasukuplien poistoa varten 2 V:n käyttöjännite, joka vastaa noin 9 ml/min virtausnopeutta. Virtausnopeuden vaikutusta ph:n, redoxin ja johtokyvyn mittauksiin tutkittiin säätämällä pumpulle menevää jännitettä 6-24 V välillä. Tällöin kennostossa vallitseva virtausnopeus vaihteli ml/min välillä. Sigma-happielektrodin valmistaja suosittelee noin 2-4 ml/min virtausta, joten virtausnopeuden vaikutusta happielektrodin toimintakykyyn ei testattu. Lähinnä tavoitteena oli testata, voidaanko muilla elektrodeilla mitata happielektrodille sopivissa virtausnopeuksissa. Testauksessa saavutettu

18 2 lopputulos oli se, että minkään elektrodin toimintakyky ei häiriintynyt virtausnopeuden suuristakaan vaihteluista. Kaikilla elektrodeilla voidaan mitata 2-4 ml/min virtauksissa ilman, että mittausten taso häiriintyy virtausnopeudesta. Testauksista laaditut kuvat ovat liitteissä 3-5. Laboratoriossa suoritetun koekäytön aikana kennostossa kierrätettiin puskuriliuoksia, kairanreiän HH-KR4 pohjavettä ja vesijohtovettä. Aikataulun venymisen vuoksi laboratoriotesteihin käytettävissä ollut aika oli suunniteltua lyhyempi. Tästä syystä laitteiston testaus tehtiin suunniteltua suppeammassa muodossa. Laboratoriotesteihin käytettiin aikaa noin 2-3 viikkoa heti heinäkuun 998 alussa. Kokonaisaikataulun venymiseen oli syynä mm. happielektrodin toimitusajan venyminen. Testausta päätettiin kuitenkin tehdä ilman happielektrodia, josta oli aiemmin saatu hyviä kokemuksia ja mittaustuloksia. Suurin syy aikataulun venymisen oli se, että Loviisan voimalaitoksen instrumenttikorjaamon resurssit eivät riittäneet reviision takia laitteiston kokoamis- ja suunnittelutyöhön. Jouduimme pitkän odotteluajanjälkeen tilaamaan kokoamistyön lopulta Instrumentointi Oy:stä. Tämä menettely osoittautui onnistuneeksi, sillä saimme kokoamisen ajaksi käyttöömme miehen, joka suoritti kaikkien komponenttien asennuksen kaappeihin, putkityöt ja sähköasennukset Hän laati tekemistään asennuksista myös lyijykynäpiirrokset, joiden perusteella lopulliset rakenne- ja sähköpiirustukset laadittiin Koekäyttö kentällä Kentällä suoritettua koekäyttöä on tehty alkuperäistä suunnitelmaa laajemmassa mittakaavassa. Tämä on osoittautunut tarpeelliseksi, sillä uuden kenttämittauslaitteiston sisäänajossa on esiintynyt joitakin ongelmia. Ongelmia esitellään lähemmin kunkin näytteenottosyvyyden tulosten esittelyn yhteydessä. Koekäyttö on suoritettu Loviisan Hästholmenin kairanrei'illä HH-KR5 (syvyys m) ja HH-KR6 (syvyydet m ja m). Mittaustuloksista piirretyt kuvaajat on laadittu yhteistyössä Fintactin Outi Salosen kanssa. Koekäyttö välisenä aikana HH-KR5:lla onnistui hyvin sähkönjohtavuuden ja liuenneen hapen mittausten osalta. Kytkennöissä esiintyneiden ongelmien takia ph:n mittauksien tulokset eivät ole luotettavia. Koska ph- ja redox-elektrodeilla on yh-

19 3 teinen vertailuelektrodi, myös redox-mittauksista saadut tulokset ovat epäluotettavia. Tästä syystä päätettiin käytössä ollut redox-elektrodi korvata seuraavissa koekäytöissä uudella Orionin redox-yhdistelmäelektrodilla. HH-KR5:n koekäyttöä häiritsi ukkosen aiheuttamat sähköiset ongelmat sekä pohjaveden pumppausongelmat. Näytteenoton puolivälissä johtokykyelektrodin lukemat muuttuivat epästabiileiksi. Syynä tähän epäiltiin olevan elektrodin likaantuminen ja kaasukuplien kerääntyminen läpivirtauskennostoon. Elektrodia ei alettu puhdistaa kesken pumppauksen, sillä se olisi vaikuttanut välittömästi liuenneen hapen mittauksiin. Kaasukuplia poistettiin käyttämällä kiertovesipumppua nopeammalla teholla. Mittari jatkoi vaeltamistaan pumppauksen loppuun asti, minkä jälkeen kennosto ja elektrodi puhdistettiin. Johtokyvyn ja liuenneen hapenmittauksista saadut kuvat on esitetty liitteissä 6 ja 7. Kuvaan on piirretty myös vanhalla läpivirtauskennolla saadut tulokset. Kairanreikä HH-KR6 (syvyys m) koekäytön aikana saatiin ph-elektrodi toimimaan. Sähköiset ongelmat poistuivat, kun erillinen maadoitusjohto kiinnitettiin läpivirtauskennoston runkoon. Uusi redox-elektrodi otettiin käyttöön aivan pumppauksen loppuvaiheessa, joten sen soveltuvuudesta pohjavesien redox-mittauksiin ei tässä vaiheessa saatu vielä riittävästi kokemusta. Johtokykymittarin lukemat olivat epästabiileja koko pumppauksen ajan. Syyksi epäiltiin kaasukuplien kerääntymistä läpivirtauskennostoon. Kaasukuplia poistettiin kennostosta useaan eri otteeseen, kuten edellisessä näytteenotossakin. Redox-elektrodin vaihdon yhteydessä huomattiin, että yksi johtokykyelektrodilta lähtevistä johdoista oli irronnut riviliittimestä. Johto kiinnitettiin takaisin paikoilleen ja mittauksissa esiintynyt vaeltaminen katosi. Samalla mittaustuloksissa havaittiin lievä tason nousu. Happielektrodin nollakalibrointi oli koko pumppauksen ajan vähän negatiivisella puolella, mutta muuten mittaustulokset tasoittuivat melko nopeasti. Uutena ongelmana HH-KR6:n koekäytössä ilmeni ph-elektrodin täyttöliuoksen määrän lisääntyminen. Ongelma ilmeni ph-tulosten jatkuvana tason nousuna. Täyttöliuoksen lisääntyminen johtui siitä, että kennoston veden poistoletku (halkaisija 6 mm) oli johdettu ulos sääsuojasta liian ylhäältä. Tämä yhdessä poistoletkun pienen halkaisijan kanssa aiheutti sen, että läpivirtauskennostossa oli ylipainetta, joka aiheutti näyteveden virtauk-

20 4 sen elektrodin sisäosaan. Asia korjattiin vaihtamalla suuremman halkaisijan omaava poistoletku sekä johtamalla poistovesi sääsuojan seinän alareunan alta ulos. HH-KR6:n kenttämittauksista on piirretty kuvaajat, jotka ovat liitteinä 8-2. Kuvissa näkyy sekä uudella että vanhalla kennostolla saadut tulokset. HH-KR6:n toinen näytteenotto (62-67 m) sujui hyvin. Kaikki mittarit toimivat hyvin. Uusi redox-elektrodi osoittautui erittäin hyväksi. Elektromotorinen voima eli emv oli negatiivinen heti pumppausta aloitettaessa, jonka jälkeen se edelleen muuttui negatiivisemmaksi. Pumppaus keskeytettiin ennen kuin se oli saavuttanut lopullisen tasoittuneen arvon. ph:n mittaus on myös sujunut täysin ongelmitta koko pumppauksen ajan. ph-elektrodiin lisättiin täyttöliuosta mittausten aikana, mutta elektrodin toiminta ei ole siitä häiriintynyt. Johtokyvyn ja liuenneen hapen mittaustulokset ovat odotetulla tasolla. Johtokykytuloksien vaeltaminen loppui kokonaan, kun edellisen pumppauksen lopussa kaikki johdot kiinnitettiin kunnolla riviliittimeen. Mittaustulokset on esitetty liitteissä Pumppauksen aikana ainoa huolenaihe on ollut tiedontallennuslaitteistossa esiintyneet kommunikointiongelmat Tallennuslaitteiston tiedonsiirrossa on ollut katkoksia, jolloin tiedoston päivitys ei ole toiminut. Mittaustulokset ovat kuitenkin säilyneet Hydradataloggerin muistissa. Syytä näihin tiedonsiirrossa esiintyneisiin ongelmiin ei ole varmuudella löydetty. Kairanreikä HH-KR6 pumppauksen päätteeksi kaikki tallennuslaitteiston asetukset tarkastettiin ja huomattiin, että ns. Baud rate asetukset olivat jostain syystä muuttuneet Window95:n asetuksissa. Baud rate arvot korjattiin vastaamaan toisiaan. Myöhemmissä pumppauksissa selvisi, että tämä oli tallennuksessa esiintyneiden ongelmien syynä.

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

54e ph Lyhennetty käyttöohje

54e ph Lyhennetty käyttöohje Revisio 1.0 Käyttöohjekirja 20.02.2001 54e ph Lyhennetty käyttöohje Fisher-Rosemount Oy Pakkalankuja 6 Postitorvenkatu 16; PL 180 Kipparinkatu 5-7 01510 VANTAA 33101 TAMPERE 53100 LAPPEENRANTA Puh. 020

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004 Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla Ryhmä C Aleksi Mäki 350637 Simo Simolin 354691 Mikko Puustinen 354442 1. Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella AO06 1/3 VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella Valmistelut Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat välineet näytteenottoa varten: FLEC-kupu 1 puhaltava pumppu (violetti väri) 2 imevää pumppua (sininen

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia, 3 op 9 luentoa, 3 laskuharjoitukset ja vierailu mittausasemalle Tentti Oppikirjana Rinne & Haapanala:

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

PANK PANK- 4306 ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. Asfalttimassat ja päällysteet 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE

PANK PANK- 4306 ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. Asfalttimassat ja päällysteet 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Asfalttimassat ja päällysteet PANK- 4306 PANK ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 7.12.2011 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy AquaPro-lähetin Käyttö- ja asennusohje Sisällys 1. Laitteiston kuvaus... 2 2. Tekniset tiedot... 2 3. Asennus... 3 4. Kytkentä... 4 5. Asetukset... 5 6. Huolto ja ongelmatilanteet... 0 1. Laitteiston kuvaus

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F EVM - 1F -syöttövedensäädin on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden teho on alle 10 t / h ja paine max 60 bar. Säädin huolehtii höyrykattiloiden syöttöveden jatkuvasta säädöstä ja pitää vedenpinnan korkeuden

Lisätiedot

Käyttöohje. 1/DOC-RS15C Fi A

Käyttöohje. 1/DOC-RS15C Fi A Käyttöohje 1 Yleistä: on 15W:n A-luokan 2-kanavainen combovahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Kaikki kykennät on tehty point-topoint-periaatteella ilman piirilevyä. Puukotelo, 12"

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

MIKROAALTOMITTAUKSET 1

MIKROAALTOMITTAUKSET 1 MIKROAALTOMITTAUKSET 1 1. TYÖN TARKOITUS Tässä harjoituksessa tutkit virran ja jännitteen käyttäytymistä gunn-oskillaattorissa. Piirrät jännitteen ja virran avulla gunn-oskillaattorin toimintakäyrän. 2.

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten Sisältö: 1. Ohjelman toimintojen kuvaus 2. Ohjelman asennus 3. padvisor-ohjelman perustoiminnot 3.1 Ohjelman käynnistys 3.2

Lisätiedot

Dynatel M sarjan paikannus- ja merkintäjärjestelmä UUSI TEKNOLOGIA VAHINKOJEN TORJUNTA ERITTÄIN TARKKA TURVALLISUUS Uusi 3M Dynatel M sarjan paikannus- ja merkintäjärjestelmä HELPPOA KUIN PUHELIMEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

KAS/3W Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi Käyttö- ja asennusohje

KAS/3W Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 9.1.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/8 KAS/3W Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Ainutlaatuinen hapan yksivaihepesuaine panimoteollisuuden kiertopesuihin

Ainutlaatuinen hapan yksivaihepesuaine panimoteollisuuden kiertopesuihin Trimeta PLUS KUVAUS: VAHVUUKSIA Ainutlaatuinen hapan yksivaihepesuaine panimoteollisuuden kiertopesuihin Puhdistaa tehokkaasti Soveltuu erinomaisesti olutkiven poistoon Hyvä huuhtoutuvuus Soveltuu ruostumattomalle

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Malli Työpituus Kokonaispituus Standardi mm mm

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7 MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja 1006 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...5 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1.

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA OAMK / Tekniikan yksikkö MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4 LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA Tero Hietanen ja Heikki Kurki TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Työn tehtävänä

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Turvallisuusohje Lämpömittaria ei saa käyttää käyttölämpötilaa huomattavasti korkeammissa lämpötiloissa tai räjähdysherkissä tiloissa litiumpariston räjähtämisvaaran

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ

VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT KOMPONENTIT JA TOIMINTA Ahtimen jälkeen ensimmäisenä tulee happitunnistin (kuva kohta 1). Happitunnistin seuraa

Lisätiedot

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus Huomaat, että vedenkeittimessäsi on valkoinen saostuma. Päättelet, että saostuma on peräisin vedestä. Haluat varmistaa, että vettä on turvallista juoda ja viet sitä tutkittavaksi laboratorioon. Laboratoriossa

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525.

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525. valvoindustria ing.rizzio s.p.a. 952x ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kuvaus ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kierre naaras/naaras (ISO 228/1) Pyydettäessä kaksoiskartio ja mutteriasennussarja

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot