Suostrategian suositukset luonnontilaisten soiden säilyttämisestä otettava huomioon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suostrategian suositukset luonnontilaisten soiden säilyttämisestä otettava huomioon"

Transkriptio

1 Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys Pj. Markku Saarinen Peltomäentie Kihniö Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL Vaasa Muistutus Vaskiluodon Voima Oy:n laatimasta Kihniön Sarvinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa- ja toiminnan aloittamislupahakemuksesta ( Dnro LSSAVI/ 478/04.08/2010) Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys esittää jäljempänä esitetyin perustein, että Vaskiluodon Voima Oy:lle ei tule myöntää ympäristölupaa turpeennostoon hakemuksessa mainitulle alueelle. Pirkanmaan turvevaihekaava otettava huomioon Pirkanmaan turvevaihekaavassa on määritetty alueet, joille turvetuotanto tulee rajata. Kaavassa Sarvineva ympäristöineen on määritelty alueeksi, jonne turvetuotantoa ei ole tarkoituksenmukaista suunnata. Suostrategian suositukset luonnontilaisten soiden säilyttämisestä otettava huomioon V.2011 valmistuneessa "Suostrategiassa" (Työryhmämuistio MMM 2011:1) on laadittu perusteet, joiden mukaan arvioidaan soiden luonnontilaisuutta ja sopivuutta turvetuotantoon. Lupaharkinnassa on perusteltua käyttää Suostrategiassa määriteltyjä periaatteita. Kohosuona Sarvinevan keskiosa on säilynyt käytännössä luonnontilaisena, vaikka laiteita on ojitettu. Suostrategian luonnontilaisuusasteikolla Sarvineva sijoittuu luokkaan kolme. Kolmosluokan kriteerien mukaisesti keidassuon laideosissa voi olla vesitalouden muutoksia mutta sillä ei ole vaikutusta kohosuon ojittamattomaan keskiosaan. Suon keskiosassa ei ole juurikaan kasvillisuusmuutoksia, mutta ojitetulla laiteella puuston määrä on lisääntynyt. Ilmakuvastakin on havaittavissa, että Sarvinevan ojittamattomalla keskiosalla luonnontilaisuus on säilynyt erityisen hyvin. Seutukunnan soista on jo ojitettu valtaosa, Kihniön seudulla peräti 87 % (Suostrategia, karttakuva s.123), mikä lisää merkittävästi vielä ojittamattomien soiden yleistä luontoarvoa. Suostrategian suosituksen mukaan luokan 3 soilla luonnontilaa muuttavaa käyttöä ei tule sallia kuin erityisissä poikkeustapauksissa. Tällaisia poikkeustapauksia voisivat olla seutukunnan ojittamattomien turvemaiden runsaus (ojitusaste alle 60 %) ja erityisten luontoarvojen puuttuminen. Sarvinevan kohdalla (Kihniössä) seudun ojitusaste on huomattavasti keskimääräistä korkeampi (87 %) ja

2 esimerkiksi linnusto on Sarvinevalla poikkeuksellisen rikas myös hakemuksessa olevien selvitysten mukaan Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (maaliskuu 2009) mukaan Turpeenottoalueiksi varataan jo ojitettuja tai luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneita soita ja käytöstä poistettuja suopeltoja. Sarvinevan turpeennostosuunnitelma kohdistuu pääosin luonnontilaiselle suon osalle. Sarvineva on Natura-alueiden keskellä Kihniön ainoat ojittamattomat suojellut suot sijaitsevat Sarvinevan ympärillä olevilla Natura-alueilla. Lähimpänä on Pohjasneva etelässä n. 600 metrin etäisyydellä suunnitellusta turpeennostoalueesta, Päretneva-Käskylamminneva lännessä on n. 2.2 km päässä, Murtomaanneva pohjoisessa n. 2.6 km etäisyydellä ja Isoneva idässä n. 3.5 km etäisyydellä. Sarvinevan turpeennosto rikkoisi tämän suokokonaisuuden erämaisen (etelän mittakaavassa) luonteen ja heikentäisi sen ominaispiirteitä ja luonnontilaa merkittävästi. Mm. melu- ja pölyhaitat olisivat huomattavat. Sarvinevan suoluonto Liitteenä olevasta ilmakuvakopiosta on nähtävissä, että reunaluisun ojitus ei ole havaittavasti muuttanut suon ojittamattoman ydinosan luonnontilaa. Tämä on hyvällä tahdolla ymmärrettävissä myös hakijan tekemissä kasvillisuusselvityksissä. Hakemuksessa on sen sijaan vähätelty ellei suorastaan vääristelty luonnontilaisen osan pinta-alaa ja muitakin tietoja. Kasvillisuus- ja linnustoselvitykset on hakemuksen mukaan tehty 36.6 ha:n luonnontilaisella alueella, mutta suunnitelma-aluetta ja ilmakuvaa vertailtaessa on helposti havaittavissa, että hankkeen 107 ha:n kokonaisalasta vähintään puolet sijoittuu suon ojittamattomalle luonnontilaiselle osalle. Sarvinevan luonnontilaisen tai luonnontilaisen kaltaisen avosuon/hyvin harvapuustoisen rämeen kokonaispinta-ala on n. 76 ha, josta reunoja on hankealueen ulkopuolella muiden maanomistajien mailla. Suunniteltu turpeennosto tuhoaisi kokonaan tämän alueen luonnontilan. Hakemussuunnitelmassa kohdassa 7.1 Luonto hakija väittää, ettei hankealueella ole ojittamattomia avosuoalueita. Sekä hankkeen luontoselvityksen muutamat valokuvat että ilmakuva todistavat väitteen vääräksi. Kasvillisuuskartoituksen mukaan luonnontilainen avosuo jakautuu kolmeen suotyyppiin eli oligotrofiseen lyhytkorsirämeeseen (OlLkr), variksenmarjarahkarämeeseen (VaRaR) ja tupasvillarämeeseen (TR). Suotyypitys vaikuttaa epäilyttävän suurpiirteiseltä. Esimerkiksi suon keskiosan vetistä aluetta ei ole erotettu omaksi tyypikseen. Ilmakuvan perusteella on syytä epäillä, että paikalla saattaa olla ravinteikkaampi pohjavesipurkauma, jonka vaikutuksesta siinä saattaisi olla hyvinkin poikkeava kasvillisuus ja olisi siksi pitänyt erottaa omaksi kuviokseen/suotyypikseen. Asia pitää tarkistaa lumettomaan aikaan. Vaikka Sarvinevalla ei olisikaan uhanalaisia suotyyppejä, se ei juuri vähennä sen arvoa. Ojitettujen soiden näin korkea suhteellinen osuus (87 % Kihniön-Parkanon turvemaista) on johtanut siihen, että harvinaisten suotyyppien ohella myös "tavalliset" suotyypit ovat käyneet harvinaisiksi. Sarvinevan linnusto Tuorein uhanalaisuusluokitus ilmentää erityisesti suo- ja kosteikkolintujen ahdinkoa. Yli puolet uhanalaisista, vaarantuneista, silmälläpidettävistä tai taantuneista lajeista ovat suohabitaatista riippuvaisia.

3 Sarvinevan linnusto on alueen karuuden huomioon ottaen poikkeuksellisen rikas ja monipuolinen. Osin tämä on johtunee Sarvinevan omista olosuhteista, ja osin siitä, että Sarvineva muodostaa yhdessä lähistön suosuojelualueiden kanssa verkoston, jota suolinnusto pystyy hyödyntämään monipuolisesti. Riekko on jo pitkään ollut Pirkanmaalla alueellisesti uhanalainen. Uusimmassa v.2010 uhanalaisarvioinnissa se on luokiteltu koko maassa silmälläpidettäväksi kannan nopean vähenemisen takia. Parin viime vuosikymmenen aikana riekon levinneisyyden eteläraja on siirtynyt noin kaksisataa kilometriä pohjoiseen. Suomen eteläisimmät riekkoesiintymät ovat nykyisin Kihniön-Parkanon-Karvian pohjoisosissa. Yhdessä läheisten Natura-alueiden kanssa Sarvineva muodostaa toimivan ja merkittävän pesimäsoiden verkoston. Riekko kuuluu Sarvinevan vakituiseen pesimälinnustoon vähintään kahden parin voimin. Riekkokannan selviytymisen minimitekijä on riittävän avoin pesimäreviiri ja niiden riittävän tiheä verkosto. Riekko on paikkauskollinen lintu, joka siirtyy enimmillään n. 5 km etäisyydelle syntysuoltaan. Jos pesimäsoiden verkosto katkeaa, erilleen jääneet kannanosat kuolevat ajan mittaan. Riekko elää täällä nyt niin elinalueensa rajalla, että elinvoimaisen kannan säilyminen edellyttää kaikkien jäljellä olevien luonnontilaisten tai niiden kaltaisten suoalojen säästämistä. Kovasti harvinaistuneista soiden linnuista Sarvinevalla pesii mm. liro, kapustarintoja useampikin pari, keltavästäräkki, isokuovi, pikkukuovi, kurki, niittykirvinen, pensastasku jne. Metsähanhestakin on pesimäaikaisia havaintoja niin paljon, että se varsin todennäköisesti pesii Sarvinevan ja ympäröivien Natura-soiden alueella. Metsähanhikanta on muutamien viime vuosien aikana huvennut hälyttävästi koko maassa, myös pohjoisen tunnetuilla hanhisoilla. Tässä tilanteessa etelän pesivästä hanhikannasta on kannettava erityistä huolta. Asutus ja virkistyskäyttö Turpeennosto ei tuo mitään lisäarvoa ympäristön asutukselle. Jokainen uusi turvesuo vähentää kylän asumisviihtyvyyttä ja vetovoimaisuutta. Seutukunnalla on jo nyt niin valtava määrä aiemmin avattuja turvesoita, että niiden haitoissa riittää korjattavaa tulevillekin sukupolville. Marjastus on tärkeä osa maaseudun kulttuuriperintöä. Siinä yhdistyvät kestävällä tavalla hyöty että virkistys. Sarvinevan hilla- ja karpalokasvusto tuottavat hyvänä vuotena runsaan sadon. Sarvinevan turpeennoston vesistövaikutukset Kokemäenjoen Saaristomeren Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoi-tosuunnitelmassa Kihniänjoen ekologinen tila on luokiteltu välttäväksi. Vesienhoitosuunnitelman mukaan uusia turpeenottoalueita tulee perustaa jo ojitetuille soille tai jo tuotannossa olevien alueiden yhteyteen. Vesienhoidon ympäristötavoitteena, että vesien tilan heikkeneminen vesienhoitoalueella estetään. Kyrönjoen vesienhoidon toimenpideohjelman mukaan Kihniänjoella tarvitaan rakenteellisia kunnostustoimia sekä ravinne-, kiintoaine- ja happamuuskuormituksen vähentämistoimenpiteitä. Kihniänjoki ja sen alapuoliset alueet muodostavat vesistöalueen, joka on rehevöitynyt, ja jossa ei vesienhoidon tavoitteita vaarantamatta voida enää aiheuttaa nykyistä suurempaa rehevöitymishaittaa. Turvetuotanto on yksi Kyrönjoen latvavesistöjen olennaisista kuormittajista jo tällä hetkellä. Turvetuotanto aiheuttaa sellaista ravinne-, kiintoaines- ja happamuuskuormitusta, joiden vähentämiseen on alueella pyritty panostamaan Vesienhoitosuunnitelmien mukaan nykykäytäntöjen lisäksi tehtävinkin toimin Kihniänjoen tavoitetila näyttää mahdolliselta saavuttaa vasta 2027 mennessä

4 Pirkanmaan ympäristöministeriön hyväksymässä, mutta valituskäsittelyssä olevaan vaihemaakuntakaavaan (turpeenotto) Kihniänjoen yläosan valuma-alueelle katsottiin tarpeelliseksi osoittaa vesiensuojelua koskeva kaavamääräys tu-1. Sen mukaan sekä vesistövaikutusselvitysten sekä asiantuntija-arvioiden perusteella tulee uutta turvetuotantoa suunniteltaessa kiinnittää erityistä huomiota vesistökuormitukseen sekä kalatalousvaikutuksiin.. Siitä huolimatta, että vedenlaatu on kriittisellä tasolla, Kihniänjoen kalasto on säilynyt monipuolisena tehtyjen koekalastusten perusteella. Myös madetta esiintyy. Uuden turvetuotantoalueen avaaminen ojittamattomalle alueelle aiheuttaa huomattavasti suuremman alapuolisen vesistön kuormituksen kuin turvetuotannon aloittaminen jo ojitetulla suolla. Pintavalutuskentän käytöstä huolimatta vesistöön pääsisi kiintoainetta ja ravinteita. Kiintoainehumuspitoisuuden lisääntyminen sekä happamien purkausten kasvaminen vaikeuttavat kalojen elinolosuhteita ja vaikeuttavat lisääntymistä. Hakemuksessa esitetyt laskennalliset kuormitusarviot perustuvat Pohjois-Suomesta kerättyyn aineistoon, jolloin Länsi-Suomen korkeampi humuskuormittavuus ei näy myöskään ominaislukuihin perustuvassa kuormitusarvioinnissa. Kuormituksen kokonaiskertymä riippuu olennaisesti sateisuudesta ja virtaamista sekä hydrologisista oloista. Suon ensikertainen kuivattaminen tuotantosuoksi lisää huomattavasti kokonaiskuormitusta ja valumavesien määrää. Hakemuksen virtaamatiedot on haettu epäedustavasti. Hakemuksessa esitetyt laskennalliset ominaiskuormitusluvut eivät vastaa turpeennoston aiheuttamaa todellista suo- ja turvekerroskohtaista ravinteiden ja orgaanisten aineiden huuhtoutumista, sillä erot soiden ja suokerrostumien välillä voivat olla 20-kertaisia. Kun erot päästömäärissä ovat todellisuudessa suuria, pitää ympäristölupaprosessissa tapahtuva vesistöhaittojen arviointi tehdä kunkin suon päästötason mukaan. Ominaiskuormitusluvut eivät myöskään kerro todellista suolta karkaavan orgaanisen aineen määrää. Suurin osa turvesoilta ja ojituksista karkaavasta orgaanisesta aineksesta on pieniä partikkeleita ja liukoista humusta, joka ei näy näytteenotossa. Kun humusta ja hienojakoista ainesta ei arvioida kiintoainesta määriteltäessä, kertoo ominaiskuormitusluku vain alle 10 % todellisesta kokonaishuuhtoumasta. Hakemuksessa kuntoonpanovaiheen kuormitus on virheellisesti ohitettu viittaamalla Pohjois- Suomen tilastoihin. Kuntoonpanovaiheen/tuotannonaikaisen humuskuormituksen kokonaismäärää ei ole mitenkään arvioitu. Vesiensuojelurakenteiden toiminnan tehokkuutta käsitellään osin vanhentunein tiedoin. Ympäristölupahakemuksia tehtäessä toiminnanharjoittajaa velvoittaa parhaan käytettävissä olevan tekniikan tuntemus ja siihen oleellisena osana kuuluu myös niiden tutkimustietojen käyttäminen, joita viimeisimmät tutkimukset tarjoavat. Pintavalutuskenttien toimivuuden erot ovat selkeät. Etukäteistakuuta kentän hyvästä toiminnasta ei voida antaa. Rakennetun pintavalutuskentän toimivuudessa on riskitekijöitä. Pirkanmaan alueella on runsaitten sateitten aikana tapahtunut turvetuotannon kuivatusvesien juoksutusta vesiensuojelurakenteiden ohi alimitoitettujen pumppujen takia. Lisäksi kyseessä on suoalue, jonka peruskuivatus tapahtuu, kun turvetuotanto aloitetaan. Purkuvesien laadun seuraaminen täytyy perustua luotettavasti saatuun tietoon, jossa kentällä nopeasti vaihtuvat olosuhteet ja virtaaman muutokset tulevat huomioiduksi. Tähän tarjoavat jatkuvatoimiset mittausmenetelmät tällä hetkellä parhaan mahdollisuuden. Kahden vuoden harva, muutamaan

5 näytteenottoon perustuva seuranta on täysin riittämätöntä kun tuotantosuo voi kuormittaa vuosikymmeniä ja sen kuormittavuudessa tapahtuu turpeen laadusta, työtekniikoista, työkulttuurista ja hydrologisista tekijöistä johtuvia suuria muutoksia. Suon karkeampi ja säieikkäämpi turve ei tuotannon alussa kuormita niin suuresti kuin maatuneempi ja hienojakoisempi turve tuotannon edetessä. Suon tyhjentyminen kasvattaa kokonaiskuormaa alussa, mutta helposti runsaitten sadekuurojen, karheamisen ja käsittelyn myötä irtaantuva ja hienojakoinen aines kuormittaa tuotannon edetessä. Reunaojat keräävät ympäröivän alueen vesiä, eikä tuotantosuo enää kerää ravinteita niistä. Pölyhaitat leviävät alueelle ja kulkeutuvat valumavesissä reunaojitusta myöten puhdistamattomina alueelta. Tulvaaikoina säännönmukaisesti turvetuotantoalueiden kuivatusvesiä pääsee reunaojistoon. Lopuksi Sarvinevan turpeennostoon ei pidä myöntää ympäristölupaa. Ydinosaltaan ojittamattomana säilyneen Sarvinevan säilyminen on tärkeää Päretneva-Käskylamminnevan, Pohjasnevan, Isosuon ja Murtomaannevan muodostamalle suokokonaisuudelle. Sarvineva naapurisoineen tarjoaa elinympäristön monille suolajeille, joiden elinpiirin turpeennosto ja metsäojitus ovat kaventaneet tälläkin seudulla lähes olemattomiin. Turpeennosto tuhoaisi Sarvinevan luontoarvot ja vaikuttaisi tuhoisasti alapuolisen vesistön tilaan. Lisäksi katsomme, että avoimesti toimiva nykyaikainen yhteiskunta mahdollistaa ympäristölupahakemusten asettamisen asianosaisten nähtäville tietoverkkoon, niin että niiden sisältöön ja liitteisiin voi yhdenvertaisesti tutustua etäisyyksistä, virastojen aukioloajoista ja henkilöstön ehtivyydestä riippumatta. Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys ry:n hallituksen valtuuttamina Markku Saarinen Puheenjohtaja Vuorikuja 13, Parkano Arja Pihlaja Sihteeri Ailinkuja 6, Parkano Liitteenä: Ilmavalokuva Sarvinevalta

EPV BIOTURVE Oy. HALKONEVA (Seinäjoki) TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMUSSUUNNITELMA

EPV BIOTURVE Oy. HALKONEVA (Seinäjoki) TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMUSSUUNNITELMA EPV BIOTURVE Oy HALKONEVA (Seinäjoki) TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMUSSUUNNITELMA Planora Oy 30.11.2012 Sisällysluettelo: 1 HAKIJAN YHTEYSTIEDOT, TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 1 2 TOIMINTAA KOSKEVAT

Lisätiedot

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki Etelä-Suomi Päätös Nro 85/2010/3 Dnro ESAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2010 ASIA HAKIJA Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Tämänkö olemme menettämässä?

Tämänkö olemme menettämässä? Tämänkö olemme menettämässä? Pelastetaan reittivedet Sisältö Kritiikki 3. vaihemaakuntakaavaan (Olavi Niemi)... 4 Mikä on oikeaa tietoa? (Eija Syrjämäki)... 5 Humus (Kalle Laitinen)... 6 Suoluonnon säilyttäminen

Lisätiedot

Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi. Työryhmämuistio MMM 2011:1

Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi. Työryhmämuistio MMM 2011:1 Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi Työryhmämuistio MMM 2011:1 Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun

Lisätiedot

Raportti. Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valuma-alueella 13.09.2011. Ville Santala Inka Ahonen

Raportti. Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valuma-alueella 13.09.2011. Ville Santala Inka Ahonen Raportti Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valumaalueella 13.09.2011 Ville Santala Inka Ahonen Harjoittelija, ympäristönsuojeluyksikkö Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue Etelä

Lisätiedot

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Juha Kiiski, Antje Neumann ja Olli-Pekka Siira Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Alueen

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

VESITALOUS Sisältö 1/2009

VESITALOUS Sisältö 1/2009 Vesitalous 1/2009 Vesitalous 1/2009 VESITALOUS Sisältö 1/2009 Vol. L Julkaisija ympäristöviestintä yvt oy Puhelin (09) 694 0622 Annankatu 29 A 18 00100 Helsinki Kustantaja talotekniikka-julkaisut oy Harri

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Espoo 2012 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Linnustovaikutukset 1 Karttakuva Faunatica Oy Pohjakartta

Lisätiedot

Turpeen käytön ongelmat

Turpeen käytön ongelmat Turpeen käytön ongelmat Turvetuotannon päästöt ovat luonnonsuon luokkaa Väite on puppua! Risto Sulkava, FT Suomen luonnonsuojeluliitto, pj Sisältö Suomen suot Turpeenkaivun haitat Turpeenpolton ongelmat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI?

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI? SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO....................................... 3 Raportin sisällöstä................................ 3 Vapo: tuotteita, palveluita ja energiaa turpeesta ja puusta...........................................

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi Osa 2: Vesistövaikutusriskin monitavoitearviointi

Etelä Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi Osa 2: Vesistövaikutusriskin monitavoitearviointi Etelä Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi Osa 2: Vesistövaikutusriskin monitavoitearviointi Toukokuu 2014 Julkaisu B:59 ISBN 978 951 766 223 9 ISSN 1239 0607 Etelä Pohjanmaan liitto

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistövaikutukset Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan valmistelussa

Turvetuotannon vesistövaikutukset Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan valmistelussa Pirkanmaan ympäristökeskuksen raportteja 4 2009 Turvetuotannon vesistövaikutukset Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan valmistelussa Turvetuotannon vaikutus vesistön kokonaisfosforipitoisuuteen ja soiden

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA I - TUULIVOIMA MAAKUNTAKAAVAN LINNUSTOVAIKUTUKSET. Katriina Peltonen, Antti Saartenoja

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA I - TUULIVOIMA MAAKUNTAKAAVAN LINNUSTOVAIKUTUKSET. Katriina Peltonen, Antti Saartenoja ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA I - TUULIVOIMA MAAKUNTAKAAVAN LINNUSTOVAIKUTUKSET Katriina Peltonen, Antti Saartenoja ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA I - TUULIVOIMA

Lisätiedot

Suon muuttuvat maisemat Linnunsuo muutoksessa. Linnunsuo. Kuva: Tomi Nokelainen

Suon muuttuvat maisemat Linnunsuo muutoksessa. Linnunsuo. Kuva: Tomi Nokelainen Suon muuttuvat maisemat Linnunsuo muutoksessa Linnunsuo. Kuva: Tomi Nokelainen Tomi Nokelainen 175558 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Historia- ja maantieteiden laitos Maantieteen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 3/2014 Teksti: Kannen kuvat: Jenna

Lisätiedot

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013 Vapo Oy Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 213 Nab Labs Oy - ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti

Lisätiedot

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015 Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski,

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

Lisätiedot

Turvetutkimusraportti 379 2007

Turvetutkimusraportti 379 2007 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 379 2007 Turvetuotantoalueiden hankintaopas PK-turvetuottajille Kimmo Virtanen ja Timo Hirvasniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 379 GEOLOGICAL

Lisätiedot

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO Päiväys Datum Dnro Dnr 29.4.2008 PPO-2007-R-5-531 PVO-Vesivoima Oy Virkkulantie 207 91100 Ii Viite / Hänvisning Asia / Ärende Lausunto Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta YHTEYSVIRANOMAISEN

Lisätiedot

Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke) Loppuraportti

Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke) Loppuraportti 19.3.2013 1 Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke) Loppuraportti Suomen ympäristökeskus Pellervon taloustutkimus Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Institute

Lisätiedot

4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN LYHENNETTY VERSIO

4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN LYHENNETTY VERSIO Keski-Pohjanmaan liitto 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN LYHENNETTY VERSIO Hannu Tikkanen, Heikki Tuohimaa 20.5.2014 KESKI-POHJANMAAN LIITTO MAAKUNTAKAAVAN TUULIVOIMALOIDEN VAIKUTUKSET

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen Tuuliaapa Iso Heposuo (FI1101402) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24431P002 2 (31) Isokankaan tuulivoimapuisto

Lisätiedot

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon - tuloksia työajankäytöstä ja työn laadusta

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon - tuloksia työajankäytöstä ja työn laadusta ISBN 978-951-40-2232-6 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon - tuloksia työajankäytöstä ja työn laadusta Sanna Kittamaa, Kari Kannisto ja Jori Uusitalo www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila, Riina Känkänen,

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 7 / 2010 Paikka Kauhajoen krouvi, saunakabinetti Aika 16.12.2010 klo 18.30 19.55 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS EHDOTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot