YSL:n instrumentteja pilaamisen torjunnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YSL:n instrumentteja pilaamisen torjunnassa"

Transkriptio

1 Ympäristölupa

2 Ympäristölupa Ympäristölupa pilaantumisen torjunnan välineenä Ympäristöluvan tarve ja poikkeukset Lupahakemus Ympäristölupaprosessi Lupaharkinta Luvan myöntämisen edellytykset Lupamääräykset

3 YSL:n instrumentteja pilaamisen torjunnassa rekisteröintimenettely (YSL 65, 30,27 ) ilmoitusvelvollisuus (YSL ) melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta koeluontoinen toiminta poikkeukselliset tilanteet ympäristölupa (YSL luvut 4-9)

4 Ympäristölupa pilaantumisen torjunnan välineenä Ympäristölupa on YSL:n keskeinen instrumentti Tapauskohtainen ympäristövaikutusten selvittäminen, yksityiskohtaiset määräykset vrt. ilmoitusja rekisteröintimenettely Kansalaisten osallistumismahdollis uudet Suojaa toiminnanharjoittajaa Arvioidaan ennalta, millä edellytyksillä toiminta on sallittavissa. => ennakkovalvontaa Lupakynnyksen määrittely?

5 Yhden luukun periaate Toimintaa varten vain yksi lupa => yksi viranomainen suorittaa kokonaistarkastelun => ympäristön kokonaisvaltainen huomioonottaminen Ennen v THL:n mukainen sijoituslupa (Ympäristölupamenettelylaki ) Ympäristönsuojelulaki 2000-> Jätehuoltolain muk. jätehuoltosuunnitelma Vesilain mukainen pilaamislupa Ympäristölupa Ilmansuojelulain mukainen lupa Ei kattavaa: esim. maa-aineslupa, jätteiden poltto

6 Ympäristöluvan tarve 1 (2) Luvantarve (YSL 28 ) ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa YSA 1 :n luettelo luvanvaraisista toiminnoista lisäksi lupa oltava YSL 28 :n 2 mom mukaisilla toiminnoilla (ks. seuraava kalvo) asetuksella voidaan lisäksi säätää eräät vesipäästöjä aiheuttavat toiminnot luvanvaraisiksi (YSL 29, YSA 3 )

7 Ympäristöluvan tarve 2 (2) Lupa on oltava YSA:n luettelon lisäksi (YSL 28 2 mom): toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron pilaantumista NaapL 17 :n kohtuutonta rasitusta ympäristössä aiheuttavaan toimintaan jätteen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn öljyn tai kaasun etsintäporaukseen tai esiintymän hyväksikäyttöön toiminnan olennaiseen muuttamiseen

8 Poikkeuksia luvanvaraisuudesta asetuksella voidaan säätää poikkeuksia luvanvaraisuudesta (YSA 4, 4a, 4b ) YSL 30 : lupaa ei tarvita, kun ympäristönsuojeluvaatimuksista on säädetty YSL:n 12 :n nojalla VNA: pienehköt sähköä tai lämpöä tuottavat laitokset ja kattilalaitokset (alle 20 tai 50 MW) asfalttiasema polttonesteiden jakeluasema toiminta, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä => rekisteröintimenettely koeluontoinen lyhytaikainen toiminta tiettyjen jätteiden käsittely on vapautettu ympäristölupavelvollisuudesta (30a ), toimintaa ei kuitenkaan saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti

9 Lupahakemus Lomakkeita saatavissa mm. - sivuilta hakemuksessa oltava tarpeellinen selvitys toiminnasta toiminnan vaikutuksista asianosaisista muista YSA:n 3 luvussa mainituista seikoista tarvittaessa liitteeksi YVA-lain mukainen arviointiselostus LSL:n tarkoittama arviointi

10 YMPÄRISTÖLUPAPROSESSI HAKEMUS VIREILLE Luvan käsittelyn kesto TIEDOTTAMINEN kuuluttaminen lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja internetissä tieto asianosaisille KUULEMINEN naapurit asiantuntijalausunnot luvan hakija (kuulemistilaisuudet) 30 vrk LUPAHARKINTA ympäristönsuojeluviranomainen 3-X kk PÄÄTÖS PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN JA JULKIPANO 30 vrk PÄÄTÖKSESTÄ VALITETAAN MUUTOKSEN HAKU Vaasan hallinto-oikeudelta KHO LAINVOIMAINEN PÄÄTÖS PÄÄTÖKSESTÄ EI VALITETA Valvonta ja tarkkailu Yhteensä vähintään 3-5 kk

11 Lupaharkinta (YSL 7 luku) Lupaharkinnan perusteet (41 ), luvan myöntämisen edellytykset (42 ) ja lupamääräykset (43-49 ) muodostavat kiinteän kokonaisuuden, jossa eri osatekijät vaikuttavat lopputulokseen: myönnetäänkö lupa ja millaisilla ehdoilla

12 Lupaharkinnan perusteet (YSL 41 ) Lupa myönnetään, jos toiminta täyttää YSL:n ja JäteL:n sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset Virallisperiaate - lupaviranomaisen on tutkittava asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset sekä luvan myöntämisedellytykset - lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi on säädetty - pyydettävä lausuntoja asiantuntijatahoilta muut yleistä etua valvovat viranomaiset vaikutusalueen kunnat muilta tarvittavilta tahoilta Paikallistasoa aina kuultava Lisäksi on noudatettava mitä LSL:ssa ja sen nojalla säädetään

13 Luvan myöntämisen edellytykset 1(4) (YSL 42 ) Toiminnasta ei saa, asetettavat lupamääräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheutua yksinään tai yhdessä (=> eri toimintojen yhteisvaikutus otettava huomioon) muiden toimintojen kanssa: A) terveyshaittaa (ks. YSL 3 ) KHO 2004:38: tankkauksen VOC-yhdisteet KHO 2005:70: keskustaajaman läheisyydessä oleva turvetuotantoalue KHO 2004:37: meluvallin rakentaminen lievästi pilaantuneista maaaineksista B) merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa (ks. YSL 3 ) KHO 2004:72: Louhinnasta johtuva melu, tärinä ja pöly saattoi vaikuttaa naapurissa olevien vuokramökkien käyttäjämääriin

14 Luvan myöntämisen edellytykset 2 (4) (YSL 42 ) C) YSL:n pilaamiskieltojen vastaista seurausta (YSL 7-9 ) KHO 2011:37, KHO 2010:58, KHO 1997:148: Polttonesteiden jakeluaseman sijoittuminen tärkeälle pohjavesialueelle D) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta muun tärkeän käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella täydentää yleisiä pilaamiskieltoja esim. virkistyskäyttö voi olla muuta tärkeää käyttömahdollisuutta E) kohtuutonta rasitusta naapureille (NaapL:n 17 ) viihtyisyys ja varallisuusedut KHO taltio 1029: sikalan hajuhaitat

15 Luvan myöntämisen edellytykset 3 (4) (YSL 42 ) Sijoituspaikan sopivuutta harkittaessa on noudatettava, mitä YSL 6 :ssä säädetään: on otettava huomioon toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys sekä onnettomuusriski esim. jakeluasemat pohjavesialueilla alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset alueen herkkyys ympäristövaikutuksille muut mahdolliset sijoituspaikat alueella vrt. esim. yksityinen/kunta Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti ongelmana vanhojen kaavojen yleispiirteiset aluevaraukset

16 Luvan myöntämisen edellytykset 4 (4) (YSL 42 ) jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan käytettävissä on oltava toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus

17 Lupamääräykset 1(5) (YSL 43 ) Määräyksillä pyritään varmistamaan luvan myöntämisedellytysten ja asetusten vaatimusten täyttyminen Lupamääräyksiä annettaessa tulee ottaa huomioon ympäristö kokonaisuutena Lupamääräykset riippuvat toiminnan luonteesta, ympäristövaikutuksista sekä mahdollisuuksista estää haittoja

18 Lupamääräykset 2 (5) (YSL 43 ) Luvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja

19 Lupamääräykset 3 (5) (YSL 43 ) Lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne vaikutusalueen ominaisuudet vaikutus ympäristöön kokonaisuutena pilaantumisen ehkäisemistoimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toimien toteuttamiseksi Lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan (BAT) Tarpeen mukaan on otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen

20 Lupamääräykset 4 () (YSL 43 a,b,c ) Jätteenkäsittelytoiminnat ja vakuudet toiminnan harjoittajan asetettava vakuus asianmukaisen toiminnan ja sen lopettamisen jälkeisten tarvittavien toimien varmistamiseksi vakuuden on oltava riittävä kaatopaikan vakuuden on katettava vähintään 30 vuoden jälkihoito sulkemisen jälkeiseltä ajalta kaivannaisjätteen jätealueen vakuuden on katettava kustannukset, jotka aiheutuvat jätehuoltosuunnitelmassa määritetyn vaikutusalueen kunnostamisen tyydyttävään tilaan vakuutta on kerrytettävä vastaamaan lopettamisesta aiheutuvia kustannuksia pienimuotoisen toiminnan vakuus voi olla kiinteä, enintään e kesä 2011 Hilkka Heinonen 20

21 Lupamääräykset 5 (5) Lisäksi eri toimintoja varten erityismääräyksiä (YSL ) Lupamääräysten suhde asetuksen vähimmäisvaatimukseen (YSL 51 ) esim. nitraattiasetuksen määräyksiä ankarampia määräyksiä voi antaa vain ympäristön erityisen pilaantumisen vaaran ehkäisemiseksi ks. KHO 2005:23 (tuhkan sijoittaminen kaatopaikalle) Lupamääräysten suhde VN:n päätökseen (YSL 110a ) VNp><ympäristölupa => noudatettava VN-päätöstä lupa voi kuitenkin olla ankarampi tietyillä ehdoilla

22 Toiminnan aloittaminen ja muutoksenhaku Toimintaa ei saa aloittaa tai muuttaa ennen kuin siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen (YSL 100 ) Poikkeuksellisesti lupaviranomainen voi määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden eikä aloittaminen tee muutoksenhakua hyödyttömäksi (YSL 101 )

23 Luvan pysyvyys Lupa toistaiseksi tai määräajaksi (YSL 52 ) Lupa voi raueta (YSL 57 ) Lupaa voidaan muuttaa ( YSL 58 ) Lupa voidaan peruuttaa (YSL 59 ) Menettely vastaa soveltuvin osin lupahakemuksen käsittelyä

24 Yksi vai useampi ympäristölupa? YSL 40 YSL 39 YSL 35 4 mom Eri toimintojen Yksi toiminta, vaikutus Samalla toiminta-alueella, yhteisvaikutus veteen ja muualle tekninen ja toiminnallinen ympäristöön yhteys ratkaistava samanaikaisesti ratkaistava samalla päätöksellä luvan haku samanaikaisesti

25 Kotitehtävä Kunnan kaukolämpölaitos suunnittelee lisäävänsä kapasiteettiaan 25 MW uudella kiinteän polttoaineen kattilalla. Laitos on suunniteltu sijaitsemaan alueella, joka on asemakaavassa merkitty ETmerkinnällä (yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue). Laitoksen lähiympäristössä on useita asuntoja sekä rinteessä, vallitsevan tuulen alapuolella pellavakutomo, joka on huolissaan hankkeesta, koska pelkää savukaasujen aiheuttavan kudottaviin tekstiileihin hajua. Sinut on palkattu hankkeeseen valmistelemaan lupahakemuksia, tiedotteita yleisölle sekä muita asiakirjoja. Perustele yksityiskohtaisilla -viittauksilla. a) mitä ympäristöllisiä lupia lämpölaitokselle tarvitaan b) keitä on kuultava ja miltä tahoilta pyydettävä lausuntoja? c) tarvitseeko hanke ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja pitääkö sen ottaa huomioon päästökauppadirektiivin vaikutukset? Entä valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta?

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA puh 0100 86360 Diaarinumero faksi 010 36 42760 01760/08/5129 s-posti vaasa.hao@oikeus.fi ASIA

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg)

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg) sivu 1 1 HAKEMUS 1.1 Luvan hakija Savon Voima Lämpö Oy, Y-tunnus 1740587-2 PL 1024 70101 KUOPIO Hakijan yhteyshenkilö: Eero Kuusela, puhelin 0290 223 502, eero.kuusela@savonvoima.fi Laitoksen yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 040 770 3239 / 050 566 4195 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2/2012 Annetaan julkipanon jälkeen 8.10.2012 dnro 595/55.983/2012 YMP

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 1880-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 204 Ympäristönsuojelutoimisto 18.4.2012 / Tiina Liira, Helena

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot