Kalankasvatuksen. Antti Ylitalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalankasvatuksen. Antti Ylitalo 4.11.2010"

Transkriptio

1 Kalankasvatuksen ympäristölupajärjestelmä Suomessa Antti Ylitalo

2 Lupajärjestelmän perusteet Kalankasvatuksen lupajärjestelmä on osa yleistä vesien ja ympäristön käytön säätelyä Vesilaki (VL)perustana veden käytössä ja johta- misessa sekä tarvittaessa esim. säännöstelyssä Ympäristönsuojelulaki (YSL) perustana päästöjen luvituksessa Lisäksi otetaan huomioon mm. jätelaki (JL), luonnonsuojelulaki (LSL) ja maankäyttö-ja rakennuslaki (MRL)

3 Lupaharkinta Sekä VL:n että YSL:n mukainen lupaharkinta tehdään samassa päätöksessä (yhteiskäsittely) VL:n lupaharkinta perustuu useimmiten intres- sivertailuun (hyötyjen ja haittojen vertailu) YSL:n lupaharkinnassa korostuu se, että toiminnasta ei saa aiheutua mm. terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa Luvan myöntäminen edellyttää usein toiminnan rajaamista haetusta lupamääräyksin

4 Lupavelvollisuus ja lupaviranomainen Ympäristölupa edellytetään kalankasvatuslaitokselta, jossa käytetään kuivarehua vähintään 2000 kg vuodessa tai sitä ravintoarvoltaan vastaava määrä muuta rehua taikka jossa kalan lisäkasvu on vähintään kg vuodessa Vain eritt. pienimuotoinen kotitarvekasvatus ei vaadi ympäristölupaa, mutta oltava aina vesialueen omistajan suostumus Lupaviranomaisia ovat aluehallintovirastojen (AVI) ympäristölupavastuualueet (4 kpl)

5 Lupakäsittelyn eri vaiheet Hakemus Hakemuksen täydentäminen Kuulutus (tiedoksianto) Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet Hakijan selitys edellisiin Maastotarkastus (jos tarpeen) Ratkaisun käsittely AVIssa Päätös Päätöksen tiedoksianto, valitusaika 30 vrk, vastineet valituksista Lainvoimainen päätös! AVIn, VaHO:n tai KHO:n ratkaisu

6 Hakemuksen sisältövaatimukset Hakemuksen laatijalla oltava asiantuntemus Sisältövaatimuksille tarkat edellytykset sekä YSL:ssä että VL:ssa Kuvaus toiminnasta, toimintaympäristöstä (erityisesti vesistöt), päästöistä, vaikutuksista, asianosaisista sekä esitys tarkkailusta ja kompensatioista AVI lupaviranomaisena täydennyttää tarvittaessa hakemuksen tietoja (aiheuttaa viivettä) ennen hakemuksen kuuluttamista

7 Kuulutus Hakemuksen vireilläolosta kuulutetaan kunnassa ja annetaan tiedoksi asianosaisille Ilmoitus hakemuksesta julkaistaan lehdessä Kuulutuksessa kuvataan lyhyesti hakemus ja annetaan ohjeet muistutuksen tekoon Asianosaisia ovat vaikutusalueen kiinteistöjen omistajat, vesialueiden omistajat ja mm. paikalliset ympäristöyhdistykset Viranomaiset (kunnan ymp.suoj.vir.om ja ELYkeskus) antavat hakemuksesta lausuntonsa

8 Lausuntojen ja muistutuksien merkitys Viranomaislausunnoissa paino yleisen edun valvonnassa, lupaedellytyksissä ja -määräyksissä Asianosaisset korostavat mm. luvan edellytyksiä, päästömääräyksiä ja mahdollisia korvauksia Hakijalle varataan aina mahdollisuus lausua esitetyistä vaatimuksista (vastine) Päätöksessä on annettava vastaus esitettyihin vaatimuksiin Päätöksistä valitusmahdollisuus Vaasan hallintooikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallintooikeuteen

9 Luvan myöntämisedellytykset Lupa voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva Määräaikaisen(8-10 v) luvan uusinnassa myös luvan myöntöedellytykset harkitaan uudelleen Toistaiseksi voimassa olevan luvan lupamääräykset on tarkistettava määrävälein (8-10 v) Verkkokassilaitosten luvat yleensä määräaikaisia

10 Vesitalousluvan edellytykset Verkkoallaslaitoksilla oltava oikeus (omistus tai vuokraus) käytettävään vesialueeseen Veden johtaminen maa-altaisiin ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa vesistön muulle käytölle (esim. koskialueen kuivumista tms.) Virtaamien tasaus säännöstelyllä on toteutettava mahdollisimman haitattomasti Johtamis-ja säännöstelyluvat voivat olla pysyviä eli vanhoissa luvissa ei aina ole tarkistusvelvoitetta

11 Ympäristöluvan edellytykset (1/2) YSL:n mukaisen luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa, 2) merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa (vesien pilaantuminen), 3) maaperän tai pohjaveden pilaantumista,

12 Ympäristöluvan edellytykset (2/2) 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella 5) Naapuruussuhdelain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (lähinnä melu tai pöly) Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti

13 Ympäristöluvan ydin Luvan myöntämisedellytysten täyttymistä tarkasteltava lupamääräysten kautta (päästöt) Sijoituspaikan olosuhteet, kuormittuneisuus ja muu käyttö korostuvat (vrt. pilaamisharkinta yhdessä muiden toimintojen kanssa) Kalankasvatuksessa harvoin kysymys terveyshaitasta tai kohtuuttomasta melu- ja pölyrasituksesta; kalankasvatus korostetusti vesien pilaamiskysymys

14 Erityiskysymyksiä Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) ei kalalaitosten osalta tehdä kuin erityistapauksissa Luonnonsuojelulain merkitys ja Natura-vaikutusten arviointi usein esillä Jos päästöjen vaikutus ulottuu Natura-alueelle, vaikutukset on luonnonsuojelulain perusteella arvioitava erikseen Merkittävät vaikutukset Natura-alueen erityispiirteisiin estävät luvan saannin

15 Kaavoitus ja vesienhoitosuunnitelmat Kaavoituksella voitaisiin ohjata kalankasvatuksen sijoittumista, mutta kaavoissa (maakunta-ja rantayleiskaavat) otettu vain harvoin mukaan kalankasvatusta koskevia rajoituksia tai sijoitus- paikkoja Vesistöalueittain laaditut vesienhoitosuunnitelmat on otettava huomioon lupaharkinnassa pilaantumisen merkittävyyttä arvioitaessa Tavoitteena vesistöjen hyvä ekologinen tila v mennessä (tausta EU:n vesipuitedirektiivi)

16 Lupamääräysten pääryhmät Veden johtaminen ja rakenteet vesistössä (VL) Päästömääräykset vesistöön (fosfori ja typpi) Jätteiden käsittely (mm. eloperäiset jätteet) Varastointi (kemikaalit) Häiriö- ja poikkeustilanteet (ilmoitusvelvollisuus) Kompensaatiot (mm. istutusvelvoite) ja korvaukset tarvittaessa Tarkkailumääräykset (käyttö-, päästö-ja vaikutustarkkailut)

17 Päästöjen laskenta Käytännössä vain kuivarehut sallittuja Päästöjen määrään vaikuttavat keskeisesti kuivarehujen ominaisuudet (etenkin fosfori- pitoisuus) ja kasvatuksen rehukerroin (paljonko kilo rehua tuottaa kalamassaa) Verkkoaltaissa päästöt lasketaan aina käytetyn rehun ja kasvumäärän (lisäkasvu) perusteella Maalaitoksilla päästöt voidaan määrittää tehokkaalla tarkkailulla

18 Päästölaskennan perustiedot Kalaan sitoutuu fosforia (P) 0,40 % ja typpeä (N) 27,5 % kalan biomassasta (lisäkasvusta) Rehukerroin (lisäkasvu käytettyä kuivarehukiloa kohti) vaihtelee 0,8-1,2 välillä Kuivarehu sisältää fosforia (0, %) ja typpeä noin 6,5 % Esim. poikaskasvatuksessa on käytettävä enemmän fosforia sisältäviä rehuja kuin teuraskaloilla

19 Kuormituksen rajoittaminen Päästöt mitoitettava lupamääräyksin niin, että pilaantumista ei aiheudu! Sisävesissä fosfori yleensä ns. minimiravinne, joka määrittää rehevöitymisherkkyyden Suomen merialueella myös typpi toimii usein minimiravinteena, jolloin typpikuormitus keskeistä lupaharkinnassa ja päästörajoissa Seuraavassa laskentamalleissa kuvataan fosforikuormitusta

20 Päästöjen laskenta 1/2 Esim kg:n rehumäärä a) Fosforipäästö (hyvät rehut ja tarkka ruokinta) -rehukerroin 1,0ja rehun P-pit. O,85 % -kalaan sitoutuu 0,4 % Rehun P-sisältö: x 0,85 % = 425 kg P Kasvu: 1,0 x kg (rehu) = kg Kalaan sit.: 0,4 % x kg = 200 kg P Päästö: 425 kg 200 kg = 225 kg P vesistöön (esim. verkkoallas, ei lietteenpoistoa)

21 Päästöjen laskenta 2/2 Esim kg:n rehumäärä b) Fosforipäästö (huonot rehut ja huolimaton ruokinta) -rehukerroin 1,3ja rehun P-pit. 1,2 % -kalaan sitoutuu 0,4 % Rehun P-sisältö: x 1,2 % = 600 kg P Kasvu: 1/1,3 x kg (rehu) = n kg Kalaan sit.: 0,4 % x kg = 154 kg P Päästö: 600 kg 154 kg = 446 kg P vesistöön (esim. verkkoallas, ei lietteenpoistoa)

22 Rehut ja rehukerroin avainasemassa Laskelma osoittaa: sama rehumäärä voi tuottaa lähes kaksinkertaisen kuormituksen, jos ruokinta huolimatonta ja rehun P-pitoisuus korkea Hyvä rehukerroin merkitsee, että rehulla saadaan hyvä kasvu, fosforia sitoutuu suhteessa enemmän kalaan ja päästöt vähenevät Luvassa annetaan määräyksiä rehun koostumuksesta (P-pit.) ja huolellisesta ruokinnasta Päästömääräykset vuosikuormitukselle kgp/v ja usein myös ominaiskuormitukselle kgp/tuotettu kalakilo

23 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) YSL:n mukaan päästöraja-arvoja sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttö- kelpoiseen tekniikkaan (BAT). Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä määrättyä tekniikkaa. BAT on eri laitostyypeissä erilainen, uusien laitosten vaatimukset korkeat

24 Päästöjen BAT jatkuu Verkkoaltaissapäästöjä ei voida poistaa, siksi niille annetaan yleensä määräaikainen lupa Uusien maa-altaiden luvat edellyttävät tehostettua lietteenpoistoa (rumpusiivilät, pyörreselkeytys yms.) Poikas- ja istukaskasvatuksen pyöröaltaissa edellytetään tehokasta, tiheää lietteenpoistoa Kiertovesilaitoksissaveden käytön vähyys mahdollistaa päästöjen tehokkaan puhdistuksen

25 Ympäristön kannalta paras käytäntö BEP Parhaat käytännöt (BEP) korostuvat kalankasvatuksen ympäristönsuojelussa Työmenetelmät (automaatiruokinta) Rehun käytön optimointi Rehuvalinnat Hoidon huolellisuus Yleinen hygienia ja tautien torjunta

26 Yhteenvetoa Kalankasvatuksen sijoittaminen haitattomasti yleensä vaikeaa, Suomen vesistöt pilaantumisherkkiä. Kuormitus ajoittuu kesään, jolloin vesistövaikutukset korostuvat Kiertovesilaitoksissa olosuhteet ja päästöt ympärisvuotisesti tasaiset Kapasiteetin lisäys kiertovesilaitoksiin, osin myös hyvien olosuhteiden laitoksiin rehujen kehittymisen myötä YSL asettaa uuden kuormituksen erittäin tiukan kontrollin alle vanha tekniikka ei riitä!

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 57/11/1 Dnro PSAVI/11/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 57/11/1 Dnro PSAVI/11/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 57/11/1 Dnro PSAVI/11/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2011 1 ASIA Kaihuan kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa, Rovaniemi LUVAN HAKIJA Oy Arctic-Moon Ltd Kaihuanmutka

Lisätiedot

YSL:n instrumentteja pilaamisen torjunnassa

YSL:n instrumentteja pilaamisen torjunnassa Ympäristölupa Ympäristölupa Ympäristölupa pilaantumisen torjunnan välineenä Ympäristöluvan tarve ja poikkeukset Lupahakemus Ympäristölupaprosessi Lupaharkinta Luvan myöntämisen edellytykset Lupamääräykset

Lisätiedot

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) rooli uudessa ympäristönsuojelulaissa

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) rooli uudessa ympäristönsuojelulaissa Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) rooli uudessa ympäristönsuojelulaissa Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 30.1.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö BAT ja ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA

BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 45/11.3.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Pk-yrityksen ympäristövastuut: Tunnista, varaudu ja hanki kilpailuetua!

Pk-yrityksen ympäristövastuut: Tunnista, varaudu ja hanki kilpailuetua! Pk-yrityksen ympäristövastuut: Tunnista, varaudu ja hanki kilpailuetua! Helsingin seudun kauppakamari Pk-yrityksen ympäristövastuut -hanke Kirjoittajat: Janne Koivisto, Päivittäistavarakauppa ry Pauliina

Lisätiedot

Varkauden kalankasvatuslaitoksen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa,

Varkauden kalankasvatuslaitoksen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa, Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 25/2012/1 Dnro ISAVI/83/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2012 ASIA HAKIJA Varkauden kalankasvatuslaitoksen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa, Varkaus

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, 70870 Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9:22 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Johtava asiantuntija Ilpo Kuronen

Johtava asiantuntija Ilpo Kuronen Ympäristönsuojelulain uudistus Suomen luonnonsuojeluliiton näkökulmasta: luonnon arvot ja Talvivaaran opetus Uudistuva ympäristönsuojelulaki -koulutus 12.3.2013 Johtava asiantuntija Ilpo Kuronen Esitelmän

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 25.03.2015 Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot

Vesilaki väylähankkeissa

Vesilaki väylähankkeissa 12 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 12/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Ramboll Finland Oy Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1(11) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2015 I PÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Asia

Lisätiedot

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Veikko Uskin / Sarkainsuon Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta koskien sähkö-

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.6.2013 390 Dno KYK:130 /2013 71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ KU-YK 71/11.6.2013 Ympäristölupapäätös

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJAT Tulppion helikopterin lasku- ja tankkauspaikan ympäristölupa, Savukoski Rajavartiolaitos Lapin Rajavartiosto

Lisätiedot

ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, Vilminko Tommi

ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, Vilminko Tommi YMPÄRISTÖNSUOJELU YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 3.11.2014 RHE-13/2014 ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, Vilminko Tommi KERTOELMAOSA: LUVAN HAKIJA: Tommi Vilminko Vilmingontie 555 86460 Alpua puh: 040 7156 967 e-mail: tommi.vilminko@netti.fi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

39 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE TUUSULAN MAJAVANTIELLÄ

39 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE TUUSULAN MAJAVANTIELLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.5.2010 15 Dno KYK:830 /2009 39 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE TUUSULAN MAJAVANTIELLÄ KU-YK 39/11.5.2010 ASIA Päätös

Lisätiedot

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.4.2010 12 Dno KYK:648 /2009 32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot