ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET"

Transkriptio

1 ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET KOTIHOITO Tavoitteet ja toimintaperiaatteet Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden turvallinen eläminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään ja ehkäistä pitkäaikaishoidon tarvetta. Palvelujen lähtökohtana on kuntouttava työote. Kotihoito tukee ja vahvistaa asiakasta auttamalla ja ohjaamalla niissä toimissa, joihin hän ei itse pysty tai joihin hän ei saa apua esimerkiksi omaisiltaan tai läheisiltään. Asiakkaan tarpeisiin vastataan ammatillisesti laadukkaalla palvelulla. Palvelua ohjaavat kotihoidon laatusuositukset. Kotihoidon palveluja tuotetaan oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti. Palveluiden antaminen Kotihoitoa annetaan pääsääntöisesti aikuisille, ikääntyville espoolaisille, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut siinä määrin, että he tarvitsevat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista. Palvelut sovitetaan sisällöltään ja määrältään vastaamaan asiakkaan sen hetkisiä palveluntarpeita. Palveluntarvetta arvioidaan yksilöllisesti ja se perustuu kattavaan kokonaisvaltaiseen palvelutarpeen arviointiin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota asiakkaan fyysiseen arjen toimintakykyyn, psykososiaaliseen hyvinvointiin ja asuinympäristön toimintakyvylle asettamiin esteisiin sekä läheisten osallistumismahdollisuuksiin että mahdollisuuksiin omarahoitteisiin palveluihin. Palveluntarpeen arvioinnin apuna käytetään myös useita luotettavia mittareita. Mittarit on kuvattu liitteessä 1. Kotihoidossa käytettävät mittarit. Kotihoidon uudet asiakkaat tulevat pääsääntöisesti tilapäiseen asiakkuuteen, jonka aikana palveluntarvetta arvioidaan jatkuvasti. Tilapäinen asiakkuus on määräaikaista ja voi jatkua enintään kolmen kuukauden ajan. Mikäli palvelutarpeen arvioinnin perusteella säännölliseen kotihoidon palveluun ei ole tarvetta, voidaan asiakas ohjata muihin palveluihin ja kotihoidosta tehdään kielteinen palvelupäätös. Muutoin asiakkuudesta muodostuu säännöllinen kotihoidon asiakkuus. Kotihoidon palvelut perustuvat hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka tehdään kattavan palvelutarpeenarvioinnin pohjalta asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa. Hoidon tarpeen arviointi on jatkuva prosessi ja hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkistetaan säännöllisesti. Palveluista tehdään myönteinen tai kielteinen päätös, joka perustellaan. Kotihoidon palvelut Tilapäinen tai säännöllinen kotihoidon palvelu sisältää kotisairaanhoidon ja kotipalvelun. Kotisairaanhoitoa annetaan lääkärin määräyksestä ja se sisältää terveyden ja sairauden hoitoa, jos asiakas ei kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja. Kotipalvelu tukee asiakasta henkilökohtaisessa hoivassa ja huolenpidossa. Lisäksi kotipalvelu tukee asiakasta asumiseen ja päivittäisiin toimintoihin liittyvien tehtävien ohjaamisessa, avustamisessa tai suorittamisessa. Kotipalvelu voi sisältää seuraavia tukipalveluita: ateriapalvelu, turvapalvelu, kauppapalvelu, kylvetyspalvelu, vaatehuoltopalvelu, avustavat palvelut, sekä sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu. Kotihoidosta voidaan myös muina palveluina myöntää siivouspalveluseteliä yli 65-vuotiaille, omaishoitolain mukaista omaishoidon tukea yli 50-vuotiaille, päivätoimintaa sekä

2 järjestää lyhytaikaista ympärivuorokautista hoitoa ja palvelutaloasumista. Kotipalvelun tukipalvelut ja muut palvelut on kuvattu omissa taulukoissa. Palveluiden tuottaminen Kotihoidon palveluja annetaan kaikkina vuorokauden aikoina. Palvelut toteutetaan kaupungin omana toimintana, ostopalveluna tai asiakas voi saada niiden hankkimiseksi palvelusetelin. Kotihoidon palvelut ovat maksullisia. Jokaiselle säännöllisen kotihoidon asiakkaalle nimetään vastuuhoitaja, joka vastaa siitä, että asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma on ajan tasalla asiakkaan tilanteeseen nähden ja toteutuu suunnitellusti. Kotihoidon toteutumisen edellytyksenä on, että asiakas on valmis ottamaan hoitosuunnitelman mukaisen kotihoidon avun vastaan sekä hänen hoitoonsa ja turvallisuutensa liittyvät apuvälineet kotiinsa. Kotihoidon asiakkaille, jotka eivät itse pääse avaamaan ovea asennetaan sähköinen ovenavaus. Palveluihin hakeutuminen Espoolainen asukas voi hakeutua kotihoidon palveluiden piirin ottamalla yhteyttä kotihoidon keskitettyihin palveluihin puhelimitse: arkisin klo 9-15 sähköpostitse: kotihoito.arviointi(at)espoo.fi. Yhteydenoton voi tehdä myös omainen tai muu läheinen. Sairaalasta ilmoitetaan asiakkaan kotiutumisesta alueen kotiutushoitajalle, jonka toimesta aloitetaan palvelutarpeen selvittäminen. Asiakasmaksujen määräytyminen Kotihoidon asiakasmaksut koskevat kotisairaanhoitoa, kotipalvelua ja kotipalvelun tukipalveluja, päivätoimintaa, omaishoidontukea, palveluseteliä ja tilapäistä asumista palvelutalossa. Maksut perustuvat valtioneuvoston asetukseen ja kaupungin hallituksen päätökseen.

3 Taulukko 1. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon myöntäminen Palvelu Palvelukuvaus Kenelle Tilapäinen kotipalvelu Tilapäinen kotisairaanhoito Säännöllinen kotihoito (kotipalvelu ja/tai kotisairaanhoito) Asiakas saa ohjausta / apua ja avustamista henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, asumiseen sekä päivittäisten toimintojen suorittamiseen. Asiakkaat, jotka tarvitsevat apua yksinomaan siivoukseen ja muuhun kodinhoidolliseen tehtävään ohjataan yksityisille palveluntuottajille. Asiakas voi saada palvelun kotihoidon omana palveluna, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Asiakas saa kotisairaanhoitoa lääkärin määräyksen ja ohjeiden mukaisesti. Sotaveteraaneille tilapäinen kotisairaanhoito on maksuton. Asiakas voi saada palvelun kotihoidon omana palveluna, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Asiakas saa kotihoitoa joka sisältää kotipalvelun ja/tai kotisairaanhoidon palvelua. Asiakas voi saada palvelun kotihoidon omana palveluna, ostopalveluna tai palvelusetelillä. alentunut sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella. Asiakkaalla kotipalvelun tarve on joko määräaikainen (enintään kolme kuukautta) tai säännöllinen mutta harvemmin kuin kerran viikossa. Arvio asiakkaan tilapäisen kotipalvelun tarpeesta tehdään Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, jolla on jokin sairaanhoidollinen syy eikä hän kohtuudella pääse terveysaseman palveluiden piiriin. Asiakkaalla on tilapäinen sairaanhoidollisen palvelun tarve (enintään kolme kuukautta) tai palvelutarve on harvemmin kuin kerran viikossa. Arvion asiakkaan tilapäisestä kotisairaanhoidon tarpeesta tekee terveyskeskuslääkäri tai sairaalan lääkäri. Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, jolla on alentunut toimintakyky sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella ja/tai jokin sairaanhoidollinen syy eikä hän kohtuudella pääse terveysaseman palveluiden piiriin. Asiakkaalla on säännöllinen kotipalvelun ja/tai kotisairaanhoidon palvelun tarve vähintään kerran viikossa tai useammin. Arvio asiakkaan säännöllisen kotihoidon tarpeesta tehdään palvelutarpeenarvioinnin perusteella ja/tai arvion tekee terveyskeskuslääkäri tai sairaalan lääkäri.

4 KOTIPALVELUN TUKIPALVELUT JA MUUT PALVELUT Kotipalvelun tukipalvelut ovat kotona asumisen tueksi tarkoitettuja palveluja. Niitä ovat ateria-, turva-, kauppa-, kylvetys-, avustavat palvelut ja vaatehuoltopalvelu sekä sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu. Kotihoidosta voidaan myös muina palveluina myöntää siivouspalveluseteliä yli 65-vuotiaille, omaishoitolain mukaista omaishoidon tukea yli 50-vuotiaille, päivätoimintaa sekä järjestää lyhytaikaista ympärivuorokautista hoitoa ja palvelutaloasumista. Tukipalveluiden myöntäminen perustuu joko tukipalveluhakemukseen (sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu) tai palveluntarpeenarviointiin. Tukipalvelu myönnetään pääsääntöisesti tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Tukipalvelua voi saada myös määräajaksi ja palvelujen tarvetta arvioidaan jatkuvasti. Asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jota arvioidaan säännöllisesti. Turvapalvelu (turvapuhelin), sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu sekä siivouspalveluseteli ovat tulosidonnaisia. Kaupungin järjestämää tukipalvelua voidaan myöntää myös seuraavissa tilanteissa palvelukohtaisten tulorajojen puitteissa vaikka asiakas ei ole säännöllisen kotihoidon piirissä: - asiakkaan taloudelliset edellytykset hankkia yksityisiä palveluita ovat heikentyneet - asiakkaalla on muistihäiriö tai mielenterveysongelma ja asiakkaan kokonaistilanne on sellainen, että hoidon toteutuminen saattaa vaarantua - asiakkaan pääasiallisesta hoidosta vastaava omaishoitaja tarvitsee kotihoitoa omaishoidon tueksi - asiakkaat, joilta puuttuu kokonaan tai huomattavassa määrin sosiaalinen tukiverkosto. Asiakkaalta peritään tukipalveluista sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämä asiakasmaksu/omavastuu. Palvelut tuotetaan joko kaupungin omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Tukipalvelut eivät ole subjektiivinen oikeus asiakkaalle. Palveluja myönnetään vuosittaisten määrärahojen puitteissa.

5 Taulukko 2. Kotipalvelun tukipalvelut ja niiden myöntäminen Palvelu Palvelukuvaus Kenelle Ateriapalvelu Turvapalvelu (turvapuhelin) Kauppapalvelu Asiakas saa aterian kotiinsa 1-7 kertaa viikossa tarpeen mukaan. Palvelussa huomioidaan tarvittaessa erityisruokavaliot. Sotainvalidien (invaliditeetti 20 %) ateriapalvelu järjestetään vaihtoehtoisesti lounassetelinä maksutta. Asiakas saa turvapalveluun kuuluvan turvapalvelutekniikan ja auttamispalvelun hälytystilanteissa. GSM-sovittimet ja lisärannekkeet asiakas kustantaa itse. Asiakas saa turvapalvelun lisälaitteet tarvittaessa. Asiakasta autetaan päivittäistavaroiden tilaamisessa kauppapalvelusta internetin kautta (kotihoidon henkilökunta) ja tilaus toimitetaan asiakkaan kotiin (palveluntuottaja) sovittuina päivinä 1-2 kertaa viikossa. heikentynyt siten, että ravitsemustilasta ja aterioista huolehtiminen (hankkiminen, ruoan valmistus ja ruokailu) ei enää suju ja asiakas ei pysty itse kulkemaan lähistöllä olevaan ruokailupaikkaan. Asiakkaan ateriapalvelun tarve tulee olla päivittäinen (omaiset voivat huolehtia osasta päivittäisistä aterioista). Erityisruokavaliolla tuetaan asiakkaita, joilla on todettu erityisruokavaliota vaativa sairaus tai heikko ravitsemustila sekä asiakkaita, jotka tarvitseva kuntoutumisen tukea sairauden toipilasvaiheessa. Arvio asiakkaan ateriapalvelun tarpeesta tehdään Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, joka kokee turvattomuutta tai hänellä on erityisiä terveydellisiä syitä, ongelmia liikkumisessa tai vaikeutta avun hälyttämisessä. Palvelu annetaan pääsääntöisesti asiakkaille, jotka asuvat yksin ja ensisijaisesti säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Jos asiakkaan tulot ylittävät tulorajan tai asiakkaalla ei ole muuta kotihoidon avun tarvetta, hänet ohjataan yksityiselle palvelutuottajalle. Arvio asiakkaan turvapalvelun tarpeesta tehdään heikentynyt siten, ettei hän pysty hoitamaan säännöllisiä kauppa-asioitaan ja kauppapalvelun tarve on viikoittainen. Palvelu annetaan pääsääntöisesti asiakkaalle, joka on

6 Kylvetyspalvelu Vaatehuoltopalvelu Avustavat palvelut Asiakasta avustetaan peseytymisessä kotihoidon palvelukeskuksissa, jonne on järjestetty kuljetus. Asiakkaan pyykit pestään muualla kuin asiakkaan kotona tai taloyhtiön pesutuvassa. Sotainvalideille järjestetään palvelu maksutta erillisen ohjeen mukaan. Asiakkaat saavat esim. asiointi- ja ulkoiluapua määräaikaisesti arvioidun tarpeen mukaisesti enintään 8h/kk. Avustavilla palveluilla tuetaan kotihoidon asiakkaiden kotona asumista. säännöllisen kotihoidon asiakas. Mikäli asiakkaalla ei ole muuta kotihoidon palvelua, hänet pääsääntöisesti ohjataan yksityisille palveluntuottajille. Arvio asiakkaan kauppapalvelun tarpeesta tehdään heikentynyt siten, ettei hän pysty autettunakaan peseytymään kotinsa puutteellisiksi tai vaaralliseksi todetuissa peseytymistiloissa. Peseytymistiloja ei myöskään voida muuttaa toimiviksi kohtuullisin toimenpitein. Palvelu annetaan pääsääntöisesti asiakkaalle, joka on säännöllisen kotihoidon asiakas. Arvio asiakkaan kylvetyspalvelun tarpeesta tehdään Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, jolla ei ole mahdollisuutta pyykinpesuun kotonaan tai taloyhtiön tiloissa ja jonka toimintakyky on heikentynyt siten, ettei hän autettunakaan pysty huolehtimaan pyykkihuollostaan kodin ulkopuolella. Asiakkaalle ei myöskään pystytä järjestämään mahdollisuutta pyykinpesuun kotona. Palvelu annetaan säännöllisen kotihoidon asiakkaille erityistä harkintaa käyttäen. Arvio asiakkaan vaatehuoltopalvelun tarpeesta tehdään heikentynyt siten, että hän tarvitsee toisen henkilön avustusta/ohjausta esim. asiointiin tai ulkoiluun. Palvelu annetaan pääsääntöisesti määräaikaisena ja

7 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Palvelut tuotetaan ostopalveluna palvelutuottajalistan mukaan. Sotainvalideilta ei peritä maksua. Asiakas saa 2-10 yhdensuuntaista asiointi- ja virkistysmatkaa kuukaudessa taksilla, kuitenkin niin, että hoitolaitoksissa asuville myönnetään 2-4 matkaa ja kotona asuville 8-10 matkaa. Kuljetuspalvelun tavoitteena tukea kotona selviytymistä ja edistää liikkumis- ja toimintamahdollisuuksia (Espoon kaupungin toimintaohjeet sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista). säännöllisen kotihoidon asiakkaalle. Arvio asiakkaan avustavien palveluiden tarpeesta tehdään Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, jolla on fyysisiä tai psyykkisiä vaikeuksia liikkumisessa ja julkisten liikennevälineiden käyttö on kohtuuttoman vaikeaa. Palvelua voidaan myöntää pääsääntöisesti yli 65- vuotiaille kuntalaisille. Asiakkaan kyky liikkua julkisilla liikennevälineillä ja oma auton käyttömahdollisuus saattavat vaikuttaa myönnettävien matkojen määrään. Palvelua haetaan erillisellä hakemuksella, johon liitetään sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto palvelutarpeesta. Tulorajat.

8 Taulukko 3. Muut kotihoidon palvelut ja niiden myöntäminen Palvelu Palvelukuvaus Kenelle Omaishoidontuki Päivätoiminta Ympärivuorokautinen lyhytaikaishoito (LAH-jaksot) Omaishoidontuen asiakas saa palvelukokonaisuuden, joka koostuu omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta ja hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan jaksamista tukevista palveluista. Espoon kaupungin omaishoidon tuen toimintaohje. Asiakas osallistuu kuntouttavaan ryhmätoimintaan, jossa toimintakykyä tuetaan monipuolisesti. Päivätoimintaryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti kerran viikossa 6 tunnin ajan. Palvelu on pääsääntöisesti määräaikaista (4-6 kuukautta). Asiakas saa ympärivuorokautista lyhytaikaishoitoa kaupungin omissa ja yksityisissä ostopalvelu hoito- ja hoiva paikoissa. Palvelu on tarkoitettu yli 50-vuotiaille kuntalaisille ja sen myöntäminen perustuu Omaishoitolain 3 myöntämisen edellytyksiin. Espoon kaupungilla on erillinen toimintaohje palvelun myöntämisestä. Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, jonka fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Palvelua annetaan pääsääntöisesti säännöllisen kotihoidon asiakkaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea eivätkä tule autetuksi muilla kodin ulkopuolisilla toiminnoilla. Kotihoidon henkilökunta ja/tai muistineuvoja tekee palvelutarpeenarvioinnin perusteella SAP-selvityksen (Selvitä-Arvioi-Palveluohjaa) päivätoiminnan tarpeesta. Selvitys käsitellään moniammatillisessa SAPtyöryhmässä ja päätöksen tekee kotihoidon ohjaaja. Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle joka tarvitsee lyhytaikaista ympärivuorokautista hoitojaksoa johonkin seuraavista: 1) omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden mahdollistamiseen 2) säännölliseen jaksohoitoon 3) lomapaikkaan 4) akuuttiin tarpeeseen. Palvelua ei pääsääntöisesti anneta yksityisissä

9 Palvelutaloasuminen Siivouspalveluseteli Asiakas asuu vuokralaisena jossakin Espoon kaupungin kolmesta palvelutalosta (Espoon keskus, Soukka, Viherlaakso). Espoon keskuksen palvelutalossa asukas saa ympärivuorokautista hoitoa. Soukassa ja Viherlaaksossa asukas saa hoitoa päiväaikaan. Asiakas saa palvelusetelin, jonka asiakas voi käyttää siivouspalvelun ostamiseen. Palvelulla tuetaan vähävaraisten ikäihmisten kotona asumista. Palveluseteli on määräaikainen ja asiakas itse sopii palveluntuottajan kanssa palveluista. palvelutaloissa yksin asuville. Selvityksen hoidon tarpeesta tekee kotihoidon henkilökunta ja/tai muistineuvojat heikentynyt siinä määrin, ettei hän tule autetuksi runsaidenkaan kotihoidon palvelujen turvin ja asiakas tarvitsee erityistä tukea. Paikkaa palvelutalossa voidaan tarjota pääsääntöisesti säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Kotihoidon henkilökunta tekee palvelutarpeenarvioinnin perusteella SAP-selvityksen (Selvitä-Arvioi- Palveluohjaa) palvelutaloasumisen tarpeesta. Selvitys käsitellään moniammatillisessa SAP-työryhmässä ja päätöksen palvelutaloasumisen myöntämisestä tekee ASKO (asiakasohjausyksikkö). Palvelu on tarkoitettu yli 65-vuotiaalle kuntalaiselle, jonka toimintakyky on alentunut siten, että hän ei kykene huolehtimaan kodin ylläpito siivouksesta. Arvio asiakkaan siivouspalvelusetelin tarpeesta tehdään Palvelua myönnetään määrärahojen puitteissa. Tulorajat.

10 LIITE 1. KOTIHOIDOSSA KÄYTETTÄVÄT MITTARIT Kotihoidon palveluiden tarjoaminen perustuu aina kokonaisvaltaiseen arvioon asiakaan toimintakyvystä ja terveydentilasta. Toimintakykyä arvioidaan seuraavien osa-alueiden osalta: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, kognitiivinen (muisti ja tiedon käsittely) sekä asuinympäristön turvallisuus. Arvioinnin tukena käytetään kunkin asiakkaan tilanteeseen nähden sopivia mittareita, joita ovat muun muassa RAI (ADL, IADL, CPS, DRS ja MAPLe), RAVA, MMSE ja MNA, jotka on alla kuvataan lyhyesti kunkin mittarin sisältöä. RAI ADL-mittari on päivittäisen toimintakyvyn arviointiin käytettävä mittari. Siinä tarkastellaan asiakkaan suoriutumista neljässä toiminnossa, jotka ovat liikkuminen, ruokailu, wc:n käyttö ja henkilökohtaisen hygienian hoito. ADL mittarin arvo vaihtelee välillä 0 ja 6, jossa 0 viittaa itsenäiseen selviytymiseen ja 6 täysin autettavaan. IADL-mittari on päivittäisten toimintojen arviointimittari, jossa tarkastellaan asiakkaan suoriutumista välineellisistä päivittäisistä toiminnoista. Välineellisiä päivittäisiä toiminoja ovat puhelimen käyttö, kaupassa käynti, ruoan valmistus, taloustöistä suoriutuminen, pyykin pesu, liikkuminen kulkuvälineillä, rahojen käsittely sekä lääkkeistä huolehtiminen. IADL-mittari voi saada arvoja 0 ja 24 väliltä, jossa 0 viittaa täysin omatoimisuuteen ja 24 huomattavaan avuntarpeeseen. CPS-mittari on älyllisen toimintakyvyn arvioinnin mittari. CPS- mittarissa kognitiivista toimintakykyä arvioidaan viiden tekijän avulla, joita ovat lähimuisti, ymmärretyksi tuleminen, päätöksentekokyky, tajunnan taso sekä kyky syödä itse. CPS-mittari antaa arvon 0 ja 6 väliltä, jossa 0 viittaa normaaliin kognitioon ja 6 vaikeaan älyllisen toimintakyvyn alentumiseen. DRS-mittari on masennuksen arvioinnin mittari. Mittarissa arvioidaan seitsemää masennukseen liittyvää oiretta. Mittarin arvo lasketaan arvioimalla kukin oire viimeisen 3 vuorokauden osalta. DRS-mittari antaa arvon 0 ja 14 väliltä, jossa arvot 0-2 viittaavat normaaliin mielialaan ja arvot 3-14 viittaavat masennusepäilyyn. MAPLe on hoidon- ja palvelutarvetta kuvaava asteikko. MAPLe asteikossa huomioidaan RAI-mittarin muuttujia asiakkaan päivittäisistä toiminnoista, kognitiosta, käyttäytymisestä ja hänen toimintaympäristöstä huomioiden asiakkaan lääkityksen ja ihon kunnon. MAPLe voi antaa arvoin 0 ja 5 väliltä, jossa pienet MAPLe-arvot viittaavat pieneen hoidon- ja palveluntarpeeseen kun taas arvo 5 viittaa erittäin suureen palvelutarpeeseen. RAVA-mittari on toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointiin käytettävä kuusiluokkainen mittari. RAVA-mittarissa toimintakykyä arvioidaan näön, kuulon, puheen, liikkumisen, rakon ja suolen toiminnan, syömisen, lääkityksen, pukeutumisen, peseytymisen, muistin sekä psyykeen avulla. RAVA-luokka voi vaihdella 1 ja 6 välillä, jolloin 1i viitaa satunnaiseen avun tarpeeseen ja 6 siihen, että asiakas on täysin autettava. MMSE (Mini-Mental State Examination) on muistin ja tiedon käsittelykyvyn arviointiin käytettävä mittari. Testisarjassa kartoitetaan vastaajan orientaatiota aikaan ja paikkaan, tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä, nimeämistä, välitöntä ja viivästettyä mieleen palauttamista sekä toiminnanohjausta ja hahmottamista. Testi antaa tuloksen 0 ja 30 väliltä, jossa 0-10 pistettä viittaa vaikeaan muistisairauteen, pistettä

11 keskivaikeaan muistisairauteen, pistettä lievään muistisairauteen ja pistettä osoittaa normaalia kognitiota. Tarvittaessa asiakas ohjataan tarkempiin muistitutkimuksiin, jossa käytetään CERAD-testiä. MNA-mittari Mini Nutritional Assessment eli MNA on kehitetty yli 65-vuotiaiden ikääntyvien henkilöiden virhe- tai aliravitsemusriskin arviointiin. Mittari koostuu 18 kysymyksestä, joiden lisäksi mitataan tutkittavan paino ja pituus. Mittarin kysymykset jakautuvat kahteen osioon, seulontaan (6 kysymystä) ja arviointiin (12 kysymystä). Mittarin kokonaispistemäärä voi saada arvoja 0 ja 38 väliltä. Kokonaispistemäärä yli 23.5 viittaa hyvään ravitsemustilaan, pisteet kasvaneeseen virheravitsemuksen riskiin ja alle 17 pistettä viittaavat virhe- tai aliravitsemukseen.

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella 1 Koski TL Lieto Marttila Tarvasjoki Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella Kotiin vietävien palveluiden myöntämisen perusteet ja

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 1 (5) Anniina Saarinen, Minna Kivijärvi, Pirjo Rakkolainen, Laura Kirkkomäki Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 3 2 (5) UUDENKAUPUNGIN TUKIPALVELUKRITEERIT Uudenkaupungin kotona asumista tukevat tukipalvelut

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN ASIAKASKRITEERIT 1.1.2016

VANHUSTEN PALVELUJEN ASIAKASKRITEERIT 1.1.2016 VANHUSTEN PALVELUJEN ASIAKASKRITEERIT 1.1.2016 Kotihoidon tukipalvelut Kotihoito Omaishoidon tuki Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikainen sairaalahoito KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Kotihoidon tukipalvelut

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015

ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015 ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Asumispaikan myöntämisen yleiset kriteerit... 4 3. Dementiayksikön paikan myöntämiskriteerit... 4 4. RAI-arviointi... 5

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet 2016 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO,

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Päivitetty 21.5.2013/VK Helli-liikelaitoksen johtokunta 27.3.2012 55 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN

IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Vanhusten palvelut 1 (8) IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN id: 404395 2 (8) SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS TYRNÄVÄN KOTIHOITO Vanhuspalveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia hyvästä palvelusta, tuetaan ikääntyneiden elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä asumista omassa kodissa mahdollisimman

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on?

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on? Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on? Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Liite 2 / Ikla 16.9.2015 47 Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Visio IKLA (Palvelusuuunnitelma 2014-2017) Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten

Lisätiedot

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat 15.10.2014 Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidon tuen palveluohjaus ja päätöksenteko Espoossa Perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosyksikön vammaisten

Lisätiedot

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko Hallitus 64 11.03.2015 Omaishoidon tuen kriteerit 2015 251/05.12.00.01/2015 EKSTPHAL 64 Eksoten yhtenäiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet ovat olleet käytössä vuoden 2010 alusta. Myöntämisperusteita

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet 2017 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO,

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Palvelutarve- ja asiakasrakenneluokitus tarkempaa tietoa asiakkaista? Anja Noro, THT, Dosentti, Tutkimuspäällikkö

Palvelutarve- ja asiakasrakenneluokitus tarkempaa tietoa asiakkaista? Anja Noro, THT, Dosentti, Tutkimuspäällikkö Palvelutarve- ja asiakasrakenneluokitus tarkempaa tietoa asiakkaista? Anja Noro, THT, Dosentti, Tutkimuspäällikkö Johdattelua Palvelutarveluokitus (MAPLe) vs. asiakasrakenneluokitus ( RUG-III/23) kotihoidon

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 191 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.5.2010 voimaan

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 31/05.02.20/2014 Sotelk 1 Omaishoidon tuki on lakisääteinen (937/2005) sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojen

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi 16.11.2011 Jäsentely Ikääntyminen Suomessa Kotona asuminen Iäkkäiden kokemuksia

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN ARVIOINTIPROSESSI ja. varhaisen puuttumisen tunnisteet

PALVELUTARPEEN ARVIOINTIPROSESSI ja. varhaisen puuttumisen tunnisteet PALVELUTARPEEN ARVIOINTIPROSESSI ja varhaisen puuttumisen tunnisteet Katriina Niemelä 4.4.2013 Sisältö Mitä on palvelutarpeen arviointi? määrittely Esimerkki palvelutarpeen arviointiprosessista ja sen

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT

IKÄIHMISTEN PALVELUT IKÄIHMISTEN PALVELUT päivitys 9.6.2016 1 (6) KOTIHOITO Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut muodostavat kotihoidon yksikön. Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely. Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely 220104274

Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely. Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely 220104274 Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely Vastaajien prosenttiosuudet palvelualueittain Etelän palvelualue 23 Lännen palvelualue 15 Pohjoisen palvelualue 26 Idän palvelualue 29 Sve (ruotsinkieliset)

Lisätiedot

Oulu Screener 1.1 toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvittämisen apuna

Oulu Screener 1.1 toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvittämisen apuna Oulu Screener 1.1 toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvittämisen apuna Pia Vähäkangas, TtT, sosiaali- ja terveysjohtaja, erityisasiantuntija Pia Vähäkangas, TtT 1 Resident Assessment Instrument (RAI) RAI

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET 1.5.2016 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET 1.5.2016 ALKAEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET 1.5.2016 ALKAEN Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Aikuisten ja vammaisten palvelut PL 125 11100 Riihimäki Päiväys 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Kotihoito

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Kotihoito Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Kotihoito Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Kotihoito Laatija: Hanna Jokinen Hyväksyjä: Sisällys 1 SÄÄDÖKSET... 2 1.1 Ohjaava säädökset...

Lisätiedot

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Kotihoidon sisältö ja tehtävät Vanhuspalvelulaki eli laki ikääntyneen

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS Maanantaina 10.2.2014 Klo 12-16 Äänekoskella Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio 3.

Lisätiedot

Lopen kunta OMAISHOIDON TUEN SEUDULLISET PERUSTEET 1.1.2016 ALKAEN. Käsittely: Perusturvalautakunta

Lopen kunta OMAISHOIDON TUEN SEUDULLISET PERUSTEET 1.1.2016 ALKAEN. Käsittely: Perusturvalautakunta Lopen kunta OMAISHOIDON TUEN SEUDULLISET PERUSTEET 1.1.2016 ALKAEN Käsittely: Perusturvalautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1. Tuen tarkoitus ja sisältö... 1 2. Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Omaishoitosopimus...

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 1. SISÄLLYS 1 OMAISHOIDON TUESTA YLEISESTI... 1 2 OMAISHOIDONTUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISKRITEERIT... 2 2.1 Omaishoidontuen hakeminen... 2

Lisätiedot

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti:

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: 11.11.2016 1 (6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: Omaishoidon vapaan aikainen hoito (palvelusetelin arvo kiinteä) Tehostettu palveluasuminen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. 1.8.2015 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut. 1.8.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. 1.8.2015 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut. 1.8. Omaishoidon tuen Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.6.2015 1 1 Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tukea koskevan lain (937/2005) tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon

Lisätiedot

Hausjärven kunta OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET 1.1.2016 ALKAEN. Käsittely: Perusturvalautakunta

Hausjärven kunta OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET 1.1.2016 ALKAEN. Käsittely: Perusturvalautakunta Hausjärven kunta OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET 1.1.2016 ALKAEN Käsittely: Perusturvalautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1. Tuen tarkoitus ja sisältö... 1 2. Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Omaishoitosopimus...

Lisätiedot

Vammaispalvelut Kelhänkatu JÄMSÄ Hakemus saapunut:

Vammaispalvelut Kelhänkatu JÄMSÄ Hakemus saapunut: 1 Jämsän kaupunki HAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi OMAISHOIDON TUKI Vammaispalvelut Kelhänkatu 3 42100 JÄMSÄ Hakemus saapunut: Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/2005)

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Perusturvalautakunta / 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Perusturvalautakunta / 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET HARJAVALLAN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 14.12.2016/ 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2017 2 Sisällysluettelo 1. Omaishoidontuen sisältö ja tarkoitus 3 2. Omaishoidontuen hakeminen

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto sisältö Toimintakyvyn määrittelyä Toimintakyvyn arviointi

Lisätiedot

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 217 10.12.2014 Asianro 1011/05.12.00/2014 8 Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUJEN KRITEERIT. Kotona asumista tukevat palvelut sekä tehostettu palveluasuminen

KEMPELEEN KUNNAN IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUJEN KRITEERIT. Kotona asumista tukevat palvelut sekä tehostettu palveluasuminen KEMPELEEN KUNNAN IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUJEN KRITEERIT Kotona asumista tukevat palvelut sekä tehostettu palveluasuminen 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 3 PÄIVÄTOIMINTA... 4 4 OMAISHOITO...

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN

PALVELUASUMISEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN Hakemus on saapunut Hakemus on käsitelty SAS-ryhmässä Hakemuksen kaikki kohdat on täytettävä huolellisesti ja täydellisesti. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: (alleviivatkaa kutsumanimi) Nykyinen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN PITKÄAIKAISEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON MYÖNTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN PITKÄAIKAISEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON MYÖNTÄMINEN Liite 6/ Petula 19.3.2015 25 IKÄIHMISTEN PALVELUT SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN PITKÄAIKAISEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON MYÖNTÄMINEN Perusturvalautakunta 19.3.2015 25 2 (6) 1. Yleiset periaatteet ennen ympärivuorokautisen

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot