ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET"

Transkriptio

1 ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET KOTIHOITO Tavoitteet ja toimintaperiaatteet Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden turvallinen eläminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään ja ehkäistä pitkäaikaishoidon tarvetta. Palvelujen lähtökohtana on kuntouttava työote. Kotihoito tukee ja vahvistaa asiakasta auttamalla ja ohjaamalla niissä toimissa, joihin hän ei itse pysty tai joihin hän ei saa apua esimerkiksi omaisiltaan tai läheisiltään. Asiakkaan tarpeisiin vastataan ammatillisesti laadukkaalla palvelulla. Palvelua ohjaavat kotihoidon laatusuositukset. Kotihoidon palveluja tuotetaan oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti. Palveluiden antaminen Kotihoitoa annetaan pääsääntöisesti aikuisille, ikääntyville espoolaisille, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut siinä määrin, että he tarvitsevat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista. Palvelut sovitetaan sisällöltään ja määrältään vastaamaan asiakkaan sen hetkisiä palveluntarpeita. Palveluntarvetta arvioidaan yksilöllisesti ja se perustuu kattavaan kokonaisvaltaiseen palvelutarpeen arviointiin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota asiakkaan fyysiseen arjen toimintakykyyn, psykososiaaliseen hyvinvointiin ja asuinympäristön toimintakyvylle asettamiin esteisiin sekä läheisten osallistumismahdollisuuksiin että mahdollisuuksiin omarahoitteisiin palveluihin. Palveluntarpeen arvioinnin apuna käytetään myös useita luotettavia mittareita. Mittarit on kuvattu liitteessä 1. Kotihoidossa käytettävät mittarit. Kotihoidon uudet asiakkaat tulevat pääsääntöisesti tilapäiseen asiakkuuteen, jonka aikana palveluntarvetta arvioidaan jatkuvasti. Tilapäinen asiakkuus on määräaikaista ja voi jatkua enintään kolmen kuukauden ajan. Mikäli palvelutarpeen arvioinnin perusteella säännölliseen kotihoidon palveluun ei ole tarvetta, voidaan asiakas ohjata muihin palveluihin ja kotihoidosta tehdään kielteinen palvelupäätös. Muutoin asiakkuudesta muodostuu säännöllinen kotihoidon asiakkuus. Kotihoidon palvelut perustuvat hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka tehdään kattavan palvelutarpeenarvioinnin pohjalta asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa. Hoidon tarpeen arviointi on jatkuva prosessi ja hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkistetaan säännöllisesti. Palveluista tehdään myönteinen tai kielteinen päätös, joka perustellaan. Kotihoidon palvelut Tilapäinen tai säännöllinen kotihoidon palvelu sisältää kotisairaanhoidon ja kotipalvelun. Kotisairaanhoitoa annetaan lääkärin määräyksestä ja se sisältää terveyden ja sairauden hoitoa, jos asiakas ei kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja. Kotipalvelu tukee asiakasta henkilökohtaisessa hoivassa ja huolenpidossa. Lisäksi kotipalvelu tukee asiakasta asumiseen ja päivittäisiin toimintoihin liittyvien tehtävien ohjaamisessa, avustamisessa tai suorittamisessa. Kotipalvelu voi sisältää seuraavia tukipalveluita: ateriapalvelu, turvapalvelu, kauppapalvelu, kylvetyspalvelu, vaatehuoltopalvelu, avustavat palvelut, sekä sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu. Kotihoidosta voidaan myös muina palveluina myöntää siivouspalveluseteliä yli 65-vuotiaille, omaishoitolain mukaista omaishoidon tukea yli 50-vuotiaille, päivätoimintaa sekä

2 järjestää lyhytaikaista ympärivuorokautista hoitoa ja palvelutaloasumista. Kotipalvelun tukipalvelut ja muut palvelut on kuvattu omissa taulukoissa. Palveluiden tuottaminen Kotihoidon palveluja annetaan kaikkina vuorokauden aikoina. Palvelut toteutetaan kaupungin omana toimintana, ostopalveluna tai asiakas voi saada niiden hankkimiseksi palvelusetelin. Kotihoidon palvelut ovat maksullisia. Jokaiselle säännöllisen kotihoidon asiakkaalle nimetään vastuuhoitaja, joka vastaa siitä, että asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma on ajan tasalla asiakkaan tilanteeseen nähden ja toteutuu suunnitellusti. Kotihoidon toteutumisen edellytyksenä on, että asiakas on valmis ottamaan hoitosuunnitelman mukaisen kotihoidon avun vastaan sekä hänen hoitoonsa ja turvallisuutensa liittyvät apuvälineet kotiinsa. Kotihoidon asiakkaille, jotka eivät itse pääse avaamaan ovea asennetaan sähköinen ovenavaus. Palveluihin hakeutuminen Espoolainen asukas voi hakeutua kotihoidon palveluiden piirin ottamalla yhteyttä kotihoidon keskitettyihin palveluihin puhelimitse: arkisin klo 9-15 sähköpostitse: kotihoito.arviointi(at)espoo.fi. Yhteydenoton voi tehdä myös omainen tai muu läheinen. Sairaalasta ilmoitetaan asiakkaan kotiutumisesta alueen kotiutushoitajalle, jonka toimesta aloitetaan palvelutarpeen selvittäminen. Asiakasmaksujen määräytyminen Kotihoidon asiakasmaksut koskevat kotisairaanhoitoa, kotipalvelua ja kotipalvelun tukipalveluja, päivätoimintaa, omaishoidontukea, palveluseteliä ja tilapäistä asumista palvelutalossa. Maksut perustuvat valtioneuvoston asetukseen ja kaupungin hallituksen päätökseen.

3 Taulukko 1. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon myöntäminen Palvelu Palvelukuvaus Kenelle Tilapäinen kotipalvelu Tilapäinen kotisairaanhoito Säännöllinen kotihoito (kotipalvelu ja/tai kotisairaanhoito) Asiakas saa ohjausta / apua ja avustamista henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, asumiseen sekä päivittäisten toimintojen suorittamiseen. Asiakkaat, jotka tarvitsevat apua yksinomaan siivoukseen ja muuhun kodinhoidolliseen tehtävään ohjataan yksityisille palveluntuottajille. Asiakas voi saada palvelun kotihoidon omana palveluna, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Asiakas saa kotisairaanhoitoa lääkärin määräyksen ja ohjeiden mukaisesti. Sotaveteraaneille tilapäinen kotisairaanhoito on maksuton. Asiakas voi saada palvelun kotihoidon omana palveluna, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Asiakas saa kotihoitoa joka sisältää kotipalvelun ja/tai kotisairaanhoidon palvelua. Asiakas voi saada palvelun kotihoidon omana palveluna, ostopalveluna tai palvelusetelillä. alentunut sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella. Asiakkaalla kotipalvelun tarve on joko määräaikainen (enintään kolme kuukautta) tai säännöllinen mutta harvemmin kuin kerran viikossa. Arvio asiakkaan tilapäisen kotipalvelun tarpeesta tehdään Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, jolla on jokin sairaanhoidollinen syy eikä hän kohtuudella pääse terveysaseman palveluiden piiriin. Asiakkaalla on tilapäinen sairaanhoidollisen palvelun tarve (enintään kolme kuukautta) tai palvelutarve on harvemmin kuin kerran viikossa. Arvion asiakkaan tilapäisestä kotisairaanhoidon tarpeesta tekee terveyskeskuslääkäri tai sairaalan lääkäri. Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, jolla on alentunut toimintakyky sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella ja/tai jokin sairaanhoidollinen syy eikä hän kohtuudella pääse terveysaseman palveluiden piiriin. Asiakkaalla on säännöllinen kotipalvelun ja/tai kotisairaanhoidon palvelun tarve vähintään kerran viikossa tai useammin. Arvio asiakkaan säännöllisen kotihoidon tarpeesta tehdään palvelutarpeenarvioinnin perusteella ja/tai arvion tekee terveyskeskuslääkäri tai sairaalan lääkäri.

4 KOTIPALVELUN TUKIPALVELUT JA MUUT PALVELUT Kotipalvelun tukipalvelut ovat kotona asumisen tueksi tarkoitettuja palveluja. Niitä ovat ateria-, turva-, kauppa-, kylvetys-, avustavat palvelut ja vaatehuoltopalvelu sekä sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu. Kotihoidosta voidaan myös muina palveluina myöntää siivouspalveluseteliä yli 65-vuotiaille, omaishoitolain mukaista omaishoidon tukea yli 50-vuotiaille, päivätoimintaa sekä järjestää lyhytaikaista ympärivuorokautista hoitoa ja palvelutaloasumista. Tukipalveluiden myöntäminen perustuu joko tukipalveluhakemukseen (sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu) tai palveluntarpeenarviointiin. Tukipalvelu myönnetään pääsääntöisesti tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Tukipalvelua voi saada myös määräajaksi ja palvelujen tarvetta arvioidaan jatkuvasti. Asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jota arvioidaan säännöllisesti. Turvapalvelu (turvapuhelin), sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu sekä siivouspalveluseteli ovat tulosidonnaisia. Kaupungin järjestämää tukipalvelua voidaan myöntää myös seuraavissa tilanteissa palvelukohtaisten tulorajojen puitteissa vaikka asiakas ei ole säännöllisen kotihoidon piirissä: - asiakkaan taloudelliset edellytykset hankkia yksityisiä palveluita ovat heikentyneet - asiakkaalla on muistihäiriö tai mielenterveysongelma ja asiakkaan kokonaistilanne on sellainen, että hoidon toteutuminen saattaa vaarantua - asiakkaan pääasiallisesta hoidosta vastaava omaishoitaja tarvitsee kotihoitoa omaishoidon tueksi - asiakkaat, joilta puuttuu kokonaan tai huomattavassa määrin sosiaalinen tukiverkosto. Asiakkaalta peritään tukipalveluista sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämä asiakasmaksu/omavastuu. Palvelut tuotetaan joko kaupungin omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Tukipalvelut eivät ole subjektiivinen oikeus asiakkaalle. Palveluja myönnetään vuosittaisten määrärahojen puitteissa.

5 Taulukko 2. Kotipalvelun tukipalvelut ja niiden myöntäminen Palvelu Palvelukuvaus Kenelle Ateriapalvelu Turvapalvelu (turvapuhelin) Kauppapalvelu Asiakas saa aterian kotiinsa 1-7 kertaa viikossa tarpeen mukaan. Palvelussa huomioidaan tarvittaessa erityisruokavaliot. Sotainvalidien (invaliditeetti 20 %) ateriapalvelu järjestetään vaihtoehtoisesti lounassetelinä maksutta. Asiakas saa turvapalveluun kuuluvan turvapalvelutekniikan ja auttamispalvelun hälytystilanteissa. GSM-sovittimet ja lisärannekkeet asiakas kustantaa itse. Asiakas saa turvapalvelun lisälaitteet tarvittaessa. Asiakasta autetaan päivittäistavaroiden tilaamisessa kauppapalvelusta internetin kautta (kotihoidon henkilökunta) ja tilaus toimitetaan asiakkaan kotiin (palveluntuottaja) sovittuina päivinä 1-2 kertaa viikossa. heikentynyt siten, että ravitsemustilasta ja aterioista huolehtiminen (hankkiminen, ruoan valmistus ja ruokailu) ei enää suju ja asiakas ei pysty itse kulkemaan lähistöllä olevaan ruokailupaikkaan. Asiakkaan ateriapalvelun tarve tulee olla päivittäinen (omaiset voivat huolehtia osasta päivittäisistä aterioista). Erityisruokavaliolla tuetaan asiakkaita, joilla on todettu erityisruokavaliota vaativa sairaus tai heikko ravitsemustila sekä asiakkaita, jotka tarvitseva kuntoutumisen tukea sairauden toipilasvaiheessa. Arvio asiakkaan ateriapalvelun tarpeesta tehdään Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, joka kokee turvattomuutta tai hänellä on erityisiä terveydellisiä syitä, ongelmia liikkumisessa tai vaikeutta avun hälyttämisessä. Palvelu annetaan pääsääntöisesti asiakkaille, jotka asuvat yksin ja ensisijaisesti säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Jos asiakkaan tulot ylittävät tulorajan tai asiakkaalla ei ole muuta kotihoidon avun tarvetta, hänet ohjataan yksityiselle palvelutuottajalle. Arvio asiakkaan turvapalvelun tarpeesta tehdään heikentynyt siten, ettei hän pysty hoitamaan säännöllisiä kauppa-asioitaan ja kauppapalvelun tarve on viikoittainen. Palvelu annetaan pääsääntöisesti asiakkaalle, joka on

6 Kylvetyspalvelu Vaatehuoltopalvelu Avustavat palvelut Asiakasta avustetaan peseytymisessä kotihoidon palvelukeskuksissa, jonne on järjestetty kuljetus. Asiakkaan pyykit pestään muualla kuin asiakkaan kotona tai taloyhtiön pesutuvassa. Sotainvalideille järjestetään palvelu maksutta erillisen ohjeen mukaan. Asiakkaat saavat esim. asiointi- ja ulkoiluapua määräaikaisesti arvioidun tarpeen mukaisesti enintään 8h/kk. Avustavilla palveluilla tuetaan kotihoidon asiakkaiden kotona asumista. säännöllisen kotihoidon asiakas. Mikäli asiakkaalla ei ole muuta kotihoidon palvelua, hänet pääsääntöisesti ohjataan yksityisille palveluntuottajille. Arvio asiakkaan kauppapalvelun tarpeesta tehdään heikentynyt siten, ettei hän pysty autettunakaan peseytymään kotinsa puutteellisiksi tai vaaralliseksi todetuissa peseytymistiloissa. Peseytymistiloja ei myöskään voida muuttaa toimiviksi kohtuullisin toimenpitein. Palvelu annetaan pääsääntöisesti asiakkaalle, joka on säännöllisen kotihoidon asiakas. Arvio asiakkaan kylvetyspalvelun tarpeesta tehdään Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, jolla ei ole mahdollisuutta pyykinpesuun kotonaan tai taloyhtiön tiloissa ja jonka toimintakyky on heikentynyt siten, ettei hän autettunakaan pysty huolehtimaan pyykkihuollostaan kodin ulkopuolella. Asiakkaalle ei myöskään pystytä järjestämään mahdollisuutta pyykinpesuun kotona. Palvelu annetaan säännöllisen kotihoidon asiakkaille erityistä harkintaa käyttäen. Arvio asiakkaan vaatehuoltopalvelun tarpeesta tehdään heikentynyt siten, että hän tarvitsee toisen henkilön avustusta/ohjausta esim. asiointiin tai ulkoiluun. Palvelu annetaan pääsääntöisesti määräaikaisena ja

7 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Palvelut tuotetaan ostopalveluna palvelutuottajalistan mukaan. Sotainvalideilta ei peritä maksua. Asiakas saa 2-10 yhdensuuntaista asiointi- ja virkistysmatkaa kuukaudessa taksilla, kuitenkin niin, että hoitolaitoksissa asuville myönnetään 2-4 matkaa ja kotona asuville 8-10 matkaa. Kuljetuspalvelun tavoitteena tukea kotona selviytymistä ja edistää liikkumis- ja toimintamahdollisuuksia (Espoon kaupungin toimintaohjeet sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista). säännöllisen kotihoidon asiakkaalle. Arvio asiakkaan avustavien palveluiden tarpeesta tehdään Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, jolla on fyysisiä tai psyykkisiä vaikeuksia liikkumisessa ja julkisten liikennevälineiden käyttö on kohtuuttoman vaikeaa. Palvelua voidaan myöntää pääsääntöisesti yli 65- vuotiaille kuntalaisille. Asiakkaan kyky liikkua julkisilla liikennevälineillä ja oma auton käyttömahdollisuus saattavat vaikuttaa myönnettävien matkojen määrään. Palvelua haetaan erillisellä hakemuksella, johon liitetään sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto palvelutarpeesta. Tulorajat.

8 Taulukko 3. Muut kotihoidon palvelut ja niiden myöntäminen Palvelu Palvelukuvaus Kenelle Omaishoidontuki Päivätoiminta Ympärivuorokautinen lyhytaikaishoito (LAH-jaksot) Omaishoidontuen asiakas saa palvelukokonaisuuden, joka koostuu omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta ja hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan jaksamista tukevista palveluista. Espoon kaupungin omaishoidon tuen toimintaohje. Asiakas osallistuu kuntouttavaan ryhmätoimintaan, jossa toimintakykyä tuetaan monipuolisesti. Päivätoimintaryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti kerran viikossa 6 tunnin ajan. Palvelu on pääsääntöisesti määräaikaista (4-6 kuukautta). Asiakas saa ympärivuorokautista lyhytaikaishoitoa kaupungin omissa ja yksityisissä ostopalvelu hoito- ja hoiva paikoissa. Palvelu on tarkoitettu yli 50-vuotiaille kuntalaisille ja sen myöntäminen perustuu Omaishoitolain 3 myöntämisen edellytyksiin. Espoon kaupungilla on erillinen toimintaohje palvelun myöntämisestä. Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, jonka fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Palvelua annetaan pääsääntöisesti säännöllisen kotihoidon asiakkaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea eivätkä tule autetuksi muilla kodin ulkopuolisilla toiminnoilla. Kotihoidon henkilökunta ja/tai muistineuvoja tekee palvelutarpeenarvioinnin perusteella SAP-selvityksen (Selvitä-Arvioi-Palveluohjaa) päivätoiminnan tarpeesta. Selvitys käsitellään moniammatillisessa SAPtyöryhmässä ja päätöksen tekee kotihoidon ohjaaja. Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle joka tarvitsee lyhytaikaista ympärivuorokautista hoitojaksoa johonkin seuraavista: 1) omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden mahdollistamiseen 2) säännölliseen jaksohoitoon 3) lomapaikkaan 4) akuuttiin tarpeeseen. Palvelua ei pääsääntöisesti anneta yksityisissä

9 Palvelutaloasuminen Siivouspalveluseteli Asiakas asuu vuokralaisena jossakin Espoon kaupungin kolmesta palvelutalosta (Espoon keskus, Soukka, Viherlaakso). Espoon keskuksen palvelutalossa asukas saa ympärivuorokautista hoitoa. Soukassa ja Viherlaaksossa asukas saa hoitoa päiväaikaan. Asiakas saa palvelusetelin, jonka asiakas voi käyttää siivouspalvelun ostamiseen. Palvelulla tuetaan vähävaraisten ikäihmisten kotona asumista. Palveluseteli on määräaikainen ja asiakas itse sopii palveluntuottajan kanssa palveluista. palvelutaloissa yksin asuville. Selvityksen hoidon tarpeesta tekee kotihoidon henkilökunta ja/tai muistineuvojat heikentynyt siinä määrin, ettei hän tule autetuksi runsaidenkaan kotihoidon palvelujen turvin ja asiakas tarvitsee erityistä tukea. Paikkaa palvelutalossa voidaan tarjota pääsääntöisesti säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Kotihoidon henkilökunta tekee palvelutarpeenarvioinnin perusteella SAP-selvityksen (Selvitä-Arvioi- Palveluohjaa) palvelutaloasumisen tarpeesta. Selvitys käsitellään moniammatillisessa SAP-työryhmässä ja päätöksen palvelutaloasumisen myöntämisestä tekee ASKO (asiakasohjausyksikkö). Palvelu on tarkoitettu yli 65-vuotiaalle kuntalaiselle, jonka toimintakyky on alentunut siten, että hän ei kykene huolehtimaan kodin ylläpito siivouksesta. Arvio asiakkaan siivouspalvelusetelin tarpeesta tehdään Palvelua myönnetään määrärahojen puitteissa. Tulorajat.

10 LIITE 1. KOTIHOIDOSSA KÄYTETTÄVÄT MITTARIT Kotihoidon palveluiden tarjoaminen perustuu aina kokonaisvaltaiseen arvioon asiakaan toimintakyvystä ja terveydentilasta. Toimintakykyä arvioidaan seuraavien osa-alueiden osalta: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, kognitiivinen (muisti ja tiedon käsittely) sekä asuinympäristön turvallisuus. Arvioinnin tukena käytetään kunkin asiakkaan tilanteeseen nähden sopivia mittareita, joita ovat muun muassa RAI (ADL, IADL, CPS, DRS ja MAPLe), RAVA, MMSE ja MNA, jotka on alla kuvataan lyhyesti kunkin mittarin sisältöä. RAI ADL-mittari on päivittäisen toimintakyvyn arviointiin käytettävä mittari. Siinä tarkastellaan asiakkaan suoriutumista neljässä toiminnossa, jotka ovat liikkuminen, ruokailu, wc:n käyttö ja henkilökohtaisen hygienian hoito. ADL mittarin arvo vaihtelee välillä 0 ja 6, jossa 0 viittaa itsenäiseen selviytymiseen ja 6 täysin autettavaan. IADL-mittari on päivittäisten toimintojen arviointimittari, jossa tarkastellaan asiakkaan suoriutumista välineellisistä päivittäisistä toiminnoista. Välineellisiä päivittäisiä toiminoja ovat puhelimen käyttö, kaupassa käynti, ruoan valmistus, taloustöistä suoriutuminen, pyykin pesu, liikkuminen kulkuvälineillä, rahojen käsittely sekä lääkkeistä huolehtiminen. IADL-mittari voi saada arvoja 0 ja 24 väliltä, jossa 0 viittaa täysin omatoimisuuteen ja 24 huomattavaan avuntarpeeseen. CPS-mittari on älyllisen toimintakyvyn arvioinnin mittari. CPS- mittarissa kognitiivista toimintakykyä arvioidaan viiden tekijän avulla, joita ovat lähimuisti, ymmärretyksi tuleminen, päätöksentekokyky, tajunnan taso sekä kyky syödä itse. CPS-mittari antaa arvon 0 ja 6 väliltä, jossa 0 viittaa normaaliin kognitioon ja 6 vaikeaan älyllisen toimintakyvyn alentumiseen. DRS-mittari on masennuksen arvioinnin mittari. Mittarissa arvioidaan seitsemää masennukseen liittyvää oiretta. Mittarin arvo lasketaan arvioimalla kukin oire viimeisen 3 vuorokauden osalta. DRS-mittari antaa arvon 0 ja 14 väliltä, jossa arvot 0-2 viittaavat normaaliin mielialaan ja arvot 3-14 viittaavat masennusepäilyyn. MAPLe on hoidon- ja palvelutarvetta kuvaava asteikko. MAPLe asteikossa huomioidaan RAI-mittarin muuttujia asiakkaan päivittäisistä toiminnoista, kognitiosta, käyttäytymisestä ja hänen toimintaympäristöstä huomioiden asiakkaan lääkityksen ja ihon kunnon. MAPLe voi antaa arvoin 0 ja 5 väliltä, jossa pienet MAPLe-arvot viittaavat pieneen hoidon- ja palveluntarpeeseen kun taas arvo 5 viittaa erittäin suureen palvelutarpeeseen. RAVA-mittari on toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointiin käytettävä kuusiluokkainen mittari. RAVA-mittarissa toimintakykyä arvioidaan näön, kuulon, puheen, liikkumisen, rakon ja suolen toiminnan, syömisen, lääkityksen, pukeutumisen, peseytymisen, muistin sekä psyykeen avulla. RAVA-luokka voi vaihdella 1 ja 6 välillä, jolloin 1i viitaa satunnaiseen avun tarpeeseen ja 6 siihen, että asiakas on täysin autettava. MMSE (Mini-Mental State Examination) on muistin ja tiedon käsittelykyvyn arviointiin käytettävä mittari. Testisarjassa kartoitetaan vastaajan orientaatiota aikaan ja paikkaan, tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä, nimeämistä, välitöntä ja viivästettyä mieleen palauttamista sekä toiminnanohjausta ja hahmottamista. Testi antaa tuloksen 0 ja 30 väliltä, jossa 0-10 pistettä viittaa vaikeaan muistisairauteen, pistettä

11 keskivaikeaan muistisairauteen, pistettä lievään muistisairauteen ja pistettä osoittaa normaalia kognitiota. Tarvittaessa asiakas ohjataan tarkempiin muistitutkimuksiin, jossa käytetään CERAD-testiä. MNA-mittari Mini Nutritional Assessment eli MNA on kehitetty yli 65-vuotiaiden ikääntyvien henkilöiden virhe- tai aliravitsemusriskin arviointiin. Mittari koostuu 18 kysymyksestä, joiden lisäksi mitataan tutkittavan paino ja pituus. Mittarin kysymykset jakautuvat kahteen osioon, seulontaan (6 kysymystä) ja arviointiin (12 kysymystä). Mittarin kokonaispistemäärä voi saada arvoja 0 ja 38 väliltä. Kokonaispistemäärä yli 23.5 viittaa hyvään ravitsemustilaan, pisteet kasvaneeseen virheravitsemuksen riskiin ja alle 17 pistettä viittaavat virhe- tai aliravitsemukseen.

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Ikäneuvo Työryhmä kokous

Ikäneuvo Työryhmä kokous Ikäneuvo Työryhmä 2 12.4.2017 kokous 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka eivät selviydy kotona arkielämän toiminnoissa itsenäisesti, omaisten tuella

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Asiointipalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu... 4

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Aikuisten hoito 2015

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Aikuisten hoito 2015 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Aikuisten hoito 2015 Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 13.5.2015 Omaishoidon tuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Perustuvalautaunta 17.12.2013 167, Liite 1 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella 1 Koski TL Lieto Marttila Tarvasjoki Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella Kotiin vietävien palveluiden myöntämisen perusteet ja

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN ASIAKASKRITEERIT 1.1.2016

VANHUSTEN PALVELUJEN ASIAKASKRITEERIT 1.1.2016 VANHUSTEN PALVELUJEN ASIAKASKRITEERIT 1.1.2016 Kotihoidon tukipalvelut Kotihoito Omaishoidon tuki Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikainen sairaalahoito KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Kotihoidon tukipalvelut

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja

jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja KOTIHOIDON MYÖNTÄMISKRITEERIT 1. Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville asiakkaille. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana

Lisätiedot

YHTENÄISET KRITEERIT LÄNSI-POHJASSA

YHTENÄISET KRITEERIT LÄNSI-POHJASSA YHTENÄISET KRITEERIT LÄNSI-POHJASSA VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON KRITEERIT IKÄIHMISTEN SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN ASUMIS- JA HOIVAHOITOPALVELUJEN

Lisätiedot

Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus 13.12.2012

Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus 13.12.2012 1 Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus 13.12.2012 KOTIHOIDON KRITEERIT VISIO Kuntalaisilla on mahdollisuus saada monimuotoisia ja joustavia kotihoidon palveluja. Palvelut järjestetään ja tuotetaan

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 1 (5) Anniina Saarinen, Minna Kivijärvi, Pirjo Rakkolainen, Laura Kirkkomäki Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 3 2 (5) UUDENKAUPUNGIN TUKIPALVELUKRITEERIT Uudenkaupungin kotona asumista tukevat tukipalvelut

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

tuetaan asiakkaiden oman elämän hallintaa ja osallisuutta sekä noudatetaan toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa toimintatapaa.

tuetaan asiakkaiden oman elämän hallintaa ja osallisuutta sekä noudatetaan toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa toimintatapaa. Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus Kangasalan-Pälkäneen yhteistoiminta alue 18.4.2017 KOTIHOIDON KRITEERIT VISIO Kuntalaisilla on mahdollisuus saada monimuotoisia ja joustavia kotihoidon palveluja.

Lisätiedot

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3)

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3) MÄNTYHARJUN KUNTA/ PERUSTURVAPALVELUT Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 MAKSUN AIHE SOVELTAMISOHJE PÄÄTTÄJÄ VOIMASSA ALKAEN KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Kotihoidon kaikessa toiminnassa näkyvät Ylöjärven perusturvaosaston arvot; ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus.

Kotihoidon kaikessa toiminnassa näkyvät Ylöjärven perusturvaosaston arvot; ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus. 1 Ylöjärven kaupunki Perusturvaosasto Pertlk 22.1.2013 liite nro 4 KOTIHOIDON KRITEERIT 1.1.2013 ALKAEN VISIO Kotihoidon visiona ovat monimuotoiset ja joustavat kotihoidon palvelut kuntalaisille. Asiakkaiden

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet 2016 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO,

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS

SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT Säännöllinen kotihoito Kotihoidon palvelu on säännöllistä silloin, kun asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja vähintään kuukauden

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015

ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015 ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Asumispaikan myöntämisen yleiset kriteerit... 4 3. Dementiayksikön paikan myöntämiskriteerit... 4 4. RAI-arviointi... 5

Lisätiedot

Nakkilan kunnan vanhuspalvelut. Koti- ja hoitopalveluiden myöntämisperusteet, sisällöt ja maksut alkaen

Nakkilan kunnan vanhuspalvelut. Koti- ja hoitopalveluiden myöntämisperusteet, sisällöt ja maksut alkaen PerVal 12.12.2017 68 liite nro 30 Nakkilan kunnan vanhuspalvelut Koti- ja hoitopalveluiden myöntämisperusteet, sisällöt ja maksut 1.1.2018 alkaen Kotihoito Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen,kotihoidon myöntämisen perusteet sotejohtoryhmä , projektipäällikkö

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen,kotihoidon myöntämisen perusteet sotejohtoryhmä , projektipäällikkö Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen,kotihoidon myöntämisen perusteet sotejohtoryhmä 26.4.2017, projektipäällikkö Lahja Harju Vanhuspalvelulaki ja sosiaalihuoltolaki Sosiaalihuoltolakia

Lisätiedot

Säännöllisessä kotihoidossa olevien asiakkaiden toimintakykyä, palvelutarvetta ja terveydentilaa seurataan Rai -arviointimenetelmällä.

Säännöllisessä kotihoidossa olevien asiakkaiden toimintakykyä, palvelutarvetta ja terveydentilaa seurataan Rai -arviointimenetelmällä. KOTIHOIDON MYÖNTÄMISKRITEERIT 1. KRITEERIEN TARKOITUS Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää säännöllistä kotipalvelua, kotisairaanhoitoa ja/tai kotihoidon tukipalvelujen kohdentamista. Palvelujen

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN

IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Vanhusten palvelut 1 (8) IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN id: 404395 2 (8) SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen Hallitus 263 16.12.2015 Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 263 (Valmistelija: vs. vastuualuepäällikkö Marja Heikkinen) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on edellisen kerran

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Alustavia tuloksia Sari Valjakka 2 Selvityksen kysymykset 1. Missä ja miten neurologisesti

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Päivitetty 21.5.2013/VK Helli-liikelaitoksen johtokunta 27.3.2012 55 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana Asiakas oman elämänsä asiantuntijana RAI -seminaari 29.3.212 28.3.212 Teija Hammar / IIPA Teija Hammar, erikoistutkija, Ikäihmisten palvelut -yksikkö, THL 1 Esityksen sisältö: Asiakkaan äänen voimistuminen

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS TYRNÄVÄN KOTIHOITO Vanhuspalveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia hyvästä palvelusta, tuetaan ikääntyneiden elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä asumista omassa kodissa mahdollisimman

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalveluiden myöntämisperusteet. 1.1 Kotihoidon tukipalveluiden strategiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Kotihoidon tukipalveluiden myöntämisperusteet. 1.1 Kotihoidon tukipalveluiden strategiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet 1(6) 1. Kotihoidon tukipalvelut 1.1 Kotihoidon tukipalveluiden strategiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet Siilinjärven kunnan kotihoidon tukipalveluilla täydennetään kotihoidon antamaan henkilökohtaista

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi työryhmä VI kokous 18.3.2014 Toivakassa

Oma tupa, oma lupa. Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi työryhmä VI kokous 18.3.2014 Toivakassa Oma tupa, oma lupa Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi työryhmä VI kokous 18.3.2014 Toivakassa Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Työryhmän V kokouksen muistio http://jkl.fi/hallinto/hankkeet_ja_strategiat/perusturvapalvelut/omatupa/palveluohjaus

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 2016 SISÄLTÖ 1 Kotihoito 1.1 Kotihoidon palvelujen myöntäminen 1.2. Kotihoidon palveluja

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas

Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas Outi Iharvaara Rai- seminaari 3.4.2013 Asiakkaan taustatiedot 78- vuotias yksin asuva mies, jolla todettu lievä Alzheimerin tauti. Aivoinfarkti x 2 Vaimo kuollut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE Lanula 27.8.2009, 111 Päivitetty 1.2.2015 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE 2(6) Sisällysluettelo 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT: TAUSTA JA PERUSTEET...

Lisätiedot

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on?

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on? Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on? Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Liite 2 / Ikla 16.9.2015 47 Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Visio IKLA (Palvelusuuunnitelma 2014-2017) Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Kotihoitopalvelut. Kotihoitojohtaja Mari Ollinpoika

Kotihoitopalvelut. Kotihoitojohtaja Mari Ollinpoika Kotihoitopalvelut Kotihoitojohtaja 15.8.2017 Kotihoitopalvelut Kotihoitopalvelut Kotihoito Kotihoidon kotikäynnit, neljä alueellista tiimiä Tukipalvelut Kotona asumista tukevat palvelut: kotiin vietävät

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT. Kuntouttava kotihoidon päivätoiminta. Palvelukuvaus ja myöntämisperusteet

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT. Kuntouttava kotihoidon päivätoiminta. Palvelukuvaus ja myöntämisperusteet Päivätoiminta Laatija: Hyväksyjä: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Kuntouttava kotihoidon päivätoiminta Palvelukuvaus ja myöntämisperusteet Päivätoiminta Laatija: Hyväksyjä: Päivätoiminta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet 2017 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO,

Lisätiedot

Johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen

Johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen Johtokunta 19.12.2016 142 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.2.2017 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista tarveharkintaan

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat 15.10.2014 Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidon tuen palveluohjaus ja päätöksenteko Espoossa Perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosyksikön vammaisten

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.1.2013 voimaan tulleen

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

OMAIS JA PERHEHOITO Sari Lähteenmäki

OMAIS JA PERHEHOITO Sari Lähteenmäki OMAIS JA PERHEHOITO 8.9.2017 Sari Lähteenmäki Omaishoitosopimukset Omaishoidon sopimuksia yhteensä 1207 kpl alaikäiset 157 18 64 v. 180 65 74 v. 207 75 84 v. 399 +85 v. 264 Omaishoidettavista 72 % yli

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Kotihoito Kauhajoki. Kotipalvelu Kotisairaanhoito Tukipalvelut Omaishoidontuki Päivätoiminta. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Kotihoito Kauhajoki. Kotipalvelu Kotisairaanhoito Tukipalvelut Omaishoidontuki Päivätoiminta. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kotihoito Kauhajoki Kotipalvelu Kotisairaanhoito Tukipalvelut Omaishoidontuki Päivätoiminta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kauhajoen kotihoitotoimisto

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

Mitä RAI-tietokanta kertoo omaishoidosta?

Mitä RAI-tietokanta kertoo omaishoidosta? Mitä RAI-tietokanta kertoo omaishoidosta? Anja Noro, THT, Tutkimuspäällikkö Ikäihmisten palvelut yksikkö, THL RAI-seminaari 4.4.213 Paasitorni, Helsinki Esityksen rakenne Omaisapuun liittyviä kysymyksiä

Lisätiedot