ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET"

Transkriptio

1 ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET KOTIHOITO Tavoitteet ja toimintaperiaatteet Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden turvallinen eläminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään ja ehkäistä pitkäaikaishoidon tarvetta. Palvelujen lähtökohtana on kuntouttava työote. Kotihoito tukee ja vahvistaa asiakasta auttamalla ja ohjaamalla niissä toimissa, joihin hän ei itse pysty tai joihin hän ei saa apua esimerkiksi omaisiltaan tai läheisiltään. Asiakkaan tarpeisiin vastataan ammatillisesti laadukkaalla palvelulla. Palvelua ohjaavat kotihoidon laatusuositukset. Kotihoidon palveluja tuotetaan oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti. Palveluiden antaminen Kotihoitoa annetaan pääsääntöisesti aikuisille, ikääntyville espoolaisille, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut siinä määrin, että he tarvitsevat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista. Palvelut sovitetaan sisällöltään ja määrältään vastaamaan asiakkaan sen hetkisiä palveluntarpeita. Palveluntarvetta arvioidaan yksilöllisesti ja se perustuu kattavaan kokonaisvaltaiseen palvelutarpeen arviointiin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota asiakkaan fyysiseen arjen toimintakykyyn, psykososiaaliseen hyvinvointiin ja asuinympäristön toimintakyvylle asettamiin esteisiin sekä läheisten osallistumismahdollisuuksiin että mahdollisuuksiin omarahoitteisiin palveluihin. Palveluntarpeen arvioinnin apuna käytetään myös useita luotettavia mittareita. Mittarit on kuvattu liitteessä 1. Kotihoidossa käytettävät mittarit. Kotihoidon uudet asiakkaat tulevat pääsääntöisesti tilapäiseen asiakkuuteen, jonka aikana palveluntarvetta arvioidaan jatkuvasti. Tilapäinen asiakkuus on määräaikaista ja voi jatkua enintään kolmen kuukauden ajan. Mikäli palvelutarpeen arvioinnin perusteella säännölliseen kotihoidon palveluun ei ole tarvetta, voidaan asiakas ohjata muihin palveluihin ja kotihoidosta tehdään kielteinen palvelupäätös. Muutoin asiakkuudesta muodostuu säännöllinen kotihoidon asiakkuus. Kotihoidon palvelut perustuvat hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka tehdään kattavan palvelutarpeenarvioinnin pohjalta asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa. Hoidon tarpeen arviointi on jatkuva prosessi ja hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkistetaan säännöllisesti. Palveluista tehdään myönteinen tai kielteinen päätös, joka perustellaan. Kotihoidon palvelut Tilapäinen tai säännöllinen kotihoidon palvelu sisältää kotisairaanhoidon ja kotipalvelun. Kotisairaanhoitoa annetaan lääkärin määräyksestä ja se sisältää terveyden ja sairauden hoitoa, jos asiakas ei kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja. Kotipalvelu tukee asiakasta henkilökohtaisessa hoivassa ja huolenpidossa. Lisäksi kotipalvelu tukee asiakasta asumiseen ja päivittäisiin toimintoihin liittyvien tehtävien ohjaamisessa, avustamisessa tai suorittamisessa. Kotipalvelu voi sisältää seuraavia tukipalveluita: ateriapalvelu, turvapalvelu, kauppapalvelu, kylvetyspalvelu, vaatehuoltopalvelu, avustavat palvelut, sekä sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu. Kotihoidosta voidaan myös muina palveluina myöntää siivouspalveluseteliä yli 65-vuotiaille, omaishoitolain mukaista omaishoidon tukea yli 50-vuotiaille, päivätoimintaa sekä

2 järjestää lyhytaikaista ympärivuorokautista hoitoa ja palvelutaloasumista. Kotipalvelun tukipalvelut ja muut palvelut on kuvattu omissa taulukoissa. Palveluiden tuottaminen Kotihoidon palveluja annetaan kaikkina vuorokauden aikoina. Palvelut toteutetaan kaupungin omana toimintana, ostopalveluna tai asiakas voi saada niiden hankkimiseksi palvelusetelin. Kotihoidon palvelut ovat maksullisia. Jokaiselle säännöllisen kotihoidon asiakkaalle nimetään vastuuhoitaja, joka vastaa siitä, että asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma on ajan tasalla asiakkaan tilanteeseen nähden ja toteutuu suunnitellusti. Kotihoidon toteutumisen edellytyksenä on, että asiakas on valmis ottamaan hoitosuunnitelman mukaisen kotihoidon avun vastaan sekä hänen hoitoonsa ja turvallisuutensa liittyvät apuvälineet kotiinsa. Kotihoidon asiakkaille, jotka eivät itse pääse avaamaan ovea asennetaan sähköinen ovenavaus. Palveluihin hakeutuminen Espoolainen asukas voi hakeutua kotihoidon palveluiden piirin ottamalla yhteyttä kotihoidon keskitettyihin palveluihin puhelimitse: arkisin klo 9-15 sähköpostitse: kotihoito.arviointi(at)espoo.fi. Yhteydenoton voi tehdä myös omainen tai muu läheinen. Sairaalasta ilmoitetaan asiakkaan kotiutumisesta alueen kotiutushoitajalle, jonka toimesta aloitetaan palvelutarpeen selvittäminen. Asiakasmaksujen määräytyminen Kotihoidon asiakasmaksut koskevat kotisairaanhoitoa, kotipalvelua ja kotipalvelun tukipalveluja, päivätoimintaa, omaishoidontukea, palveluseteliä ja tilapäistä asumista palvelutalossa. Maksut perustuvat valtioneuvoston asetukseen ja kaupungin hallituksen päätökseen.

3 Taulukko 1. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon myöntäminen Palvelu Palvelukuvaus Kenelle Tilapäinen kotipalvelu Tilapäinen kotisairaanhoito Säännöllinen kotihoito (kotipalvelu ja/tai kotisairaanhoito) Asiakas saa ohjausta / apua ja avustamista henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, asumiseen sekä päivittäisten toimintojen suorittamiseen. Asiakkaat, jotka tarvitsevat apua yksinomaan siivoukseen ja muuhun kodinhoidolliseen tehtävään ohjataan yksityisille palveluntuottajille. Asiakas voi saada palvelun kotihoidon omana palveluna, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Asiakas saa kotisairaanhoitoa lääkärin määräyksen ja ohjeiden mukaisesti. Sotaveteraaneille tilapäinen kotisairaanhoito on maksuton. Asiakas voi saada palvelun kotihoidon omana palveluna, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Asiakas saa kotihoitoa joka sisältää kotipalvelun ja/tai kotisairaanhoidon palvelua. Asiakas voi saada palvelun kotihoidon omana palveluna, ostopalveluna tai palvelusetelillä. alentunut sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella. Asiakkaalla kotipalvelun tarve on joko määräaikainen (enintään kolme kuukautta) tai säännöllinen mutta harvemmin kuin kerran viikossa. Arvio asiakkaan tilapäisen kotipalvelun tarpeesta tehdään Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, jolla on jokin sairaanhoidollinen syy eikä hän kohtuudella pääse terveysaseman palveluiden piiriin. Asiakkaalla on tilapäinen sairaanhoidollisen palvelun tarve (enintään kolme kuukautta) tai palvelutarve on harvemmin kuin kerran viikossa. Arvion asiakkaan tilapäisestä kotisairaanhoidon tarpeesta tekee terveyskeskuslääkäri tai sairaalan lääkäri. Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, jolla on alentunut toimintakyky sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella ja/tai jokin sairaanhoidollinen syy eikä hän kohtuudella pääse terveysaseman palveluiden piiriin. Asiakkaalla on säännöllinen kotipalvelun ja/tai kotisairaanhoidon palvelun tarve vähintään kerran viikossa tai useammin. Arvio asiakkaan säännöllisen kotihoidon tarpeesta tehdään palvelutarpeenarvioinnin perusteella ja/tai arvion tekee terveyskeskuslääkäri tai sairaalan lääkäri.

4 KOTIPALVELUN TUKIPALVELUT JA MUUT PALVELUT Kotipalvelun tukipalvelut ovat kotona asumisen tueksi tarkoitettuja palveluja. Niitä ovat ateria-, turva-, kauppa-, kylvetys-, avustavat palvelut ja vaatehuoltopalvelu sekä sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu. Kotihoidosta voidaan myös muina palveluina myöntää siivouspalveluseteliä yli 65-vuotiaille, omaishoitolain mukaista omaishoidon tukea yli 50-vuotiaille, päivätoimintaa sekä järjestää lyhytaikaista ympärivuorokautista hoitoa ja palvelutaloasumista. Tukipalveluiden myöntäminen perustuu joko tukipalveluhakemukseen (sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu) tai palveluntarpeenarviointiin. Tukipalvelu myönnetään pääsääntöisesti tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Tukipalvelua voi saada myös määräajaksi ja palvelujen tarvetta arvioidaan jatkuvasti. Asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jota arvioidaan säännöllisesti. Turvapalvelu (turvapuhelin), sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu sekä siivouspalveluseteli ovat tulosidonnaisia. Kaupungin järjestämää tukipalvelua voidaan myöntää myös seuraavissa tilanteissa palvelukohtaisten tulorajojen puitteissa vaikka asiakas ei ole säännöllisen kotihoidon piirissä: - asiakkaan taloudelliset edellytykset hankkia yksityisiä palveluita ovat heikentyneet - asiakkaalla on muistihäiriö tai mielenterveysongelma ja asiakkaan kokonaistilanne on sellainen, että hoidon toteutuminen saattaa vaarantua - asiakkaan pääasiallisesta hoidosta vastaava omaishoitaja tarvitsee kotihoitoa omaishoidon tueksi - asiakkaat, joilta puuttuu kokonaan tai huomattavassa määrin sosiaalinen tukiverkosto. Asiakkaalta peritään tukipalveluista sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämä asiakasmaksu/omavastuu. Palvelut tuotetaan joko kaupungin omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Tukipalvelut eivät ole subjektiivinen oikeus asiakkaalle. Palveluja myönnetään vuosittaisten määrärahojen puitteissa.

5 Taulukko 2. Kotipalvelun tukipalvelut ja niiden myöntäminen Palvelu Palvelukuvaus Kenelle Ateriapalvelu Turvapalvelu (turvapuhelin) Kauppapalvelu Asiakas saa aterian kotiinsa 1-7 kertaa viikossa tarpeen mukaan. Palvelussa huomioidaan tarvittaessa erityisruokavaliot. Sotainvalidien (invaliditeetti 20 %) ateriapalvelu järjestetään vaihtoehtoisesti lounassetelinä maksutta. Asiakas saa turvapalveluun kuuluvan turvapalvelutekniikan ja auttamispalvelun hälytystilanteissa. GSM-sovittimet ja lisärannekkeet asiakas kustantaa itse. Asiakas saa turvapalvelun lisälaitteet tarvittaessa. Asiakasta autetaan päivittäistavaroiden tilaamisessa kauppapalvelusta internetin kautta (kotihoidon henkilökunta) ja tilaus toimitetaan asiakkaan kotiin (palveluntuottaja) sovittuina päivinä 1-2 kertaa viikossa. heikentynyt siten, että ravitsemustilasta ja aterioista huolehtiminen (hankkiminen, ruoan valmistus ja ruokailu) ei enää suju ja asiakas ei pysty itse kulkemaan lähistöllä olevaan ruokailupaikkaan. Asiakkaan ateriapalvelun tarve tulee olla päivittäinen (omaiset voivat huolehtia osasta päivittäisistä aterioista). Erityisruokavaliolla tuetaan asiakkaita, joilla on todettu erityisruokavaliota vaativa sairaus tai heikko ravitsemustila sekä asiakkaita, jotka tarvitseva kuntoutumisen tukea sairauden toipilasvaiheessa. Arvio asiakkaan ateriapalvelun tarpeesta tehdään Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, joka kokee turvattomuutta tai hänellä on erityisiä terveydellisiä syitä, ongelmia liikkumisessa tai vaikeutta avun hälyttämisessä. Palvelu annetaan pääsääntöisesti asiakkaille, jotka asuvat yksin ja ensisijaisesti säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Jos asiakkaan tulot ylittävät tulorajan tai asiakkaalla ei ole muuta kotihoidon avun tarvetta, hänet ohjataan yksityiselle palvelutuottajalle. Arvio asiakkaan turvapalvelun tarpeesta tehdään heikentynyt siten, ettei hän pysty hoitamaan säännöllisiä kauppa-asioitaan ja kauppapalvelun tarve on viikoittainen. Palvelu annetaan pääsääntöisesti asiakkaalle, joka on

6 Kylvetyspalvelu Vaatehuoltopalvelu Avustavat palvelut Asiakasta avustetaan peseytymisessä kotihoidon palvelukeskuksissa, jonne on järjestetty kuljetus. Asiakkaan pyykit pestään muualla kuin asiakkaan kotona tai taloyhtiön pesutuvassa. Sotainvalideille järjestetään palvelu maksutta erillisen ohjeen mukaan. Asiakkaat saavat esim. asiointi- ja ulkoiluapua määräaikaisesti arvioidun tarpeen mukaisesti enintään 8h/kk. Avustavilla palveluilla tuetaan kotihoidon asiakkaiden kotona asumista. säännöllisen kotihoidon asiakas. Mikäli asiakkaalla ei ole muuta kotihoidon palvelua, hänet pääsääntöisesti ohjataan yksityisille palveluntuottajille. Arvio asiakkaan kauppapalvelun tarpeesta tehdään heikentynyt siten, ettei hän pysty autettunakaan peseytymään kotinsa puutteellisiksi tai vaaralliseksi todetuissa peseytymistiloissa. Peseytymistiloja ei myöskään voida muuttaa toimiviksi kohtuullisin toimenpitein. Palvelu annetaan pääsääntöisesti asiakkaalle, joka on säännöllisen kotihoidon asiakas. Arvio asiakkaan kylvetyspalvelun tarpeesta tehdään Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, jolla ei ole mahdollisuutta pyykinpesuun kotonaan tai taloyhtiön tiloissa ja jonka toimintakyky on heikentynyt siten, ettei hän autettunakaan pysty huolehtimaan pyykkihuollostaan kodin ulkopuolella. Asiakkaalle ei myöskään pystytä järjestämään mahdollisuutta pyykinpesuun kotona. Palvelu annetaan säännöllisen kotihoidon asiakkaille erityistä harkintaa käyttäen. Arvio asiakkaan vaatehuoltopalvelun tarpeesta tehdään heikentynyt siten, että hän tarvitsee toisen henkilön avustusta/ohjausta esim. asiointiin tai ulkoiluun. Palvelu annetaan pääsääntöisesti määräaikaisena ja

7 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Palvelut tuotetaan ostopalveluna palvelutuottajalistan mukaan. Sotainvalideilta ei peritä maksua. Asiakas saa 2-10 yhdensuuntaista asiointi- ja virkistysmatkaa kuukaudessa taksilla, kuitenkin niin, että hoitolaitoksissa asuville myönnetään 2-4 matkaa ja kotona asuville 8-10 matkaa. Kuljetuspalvelun tavoitteena tukea kotona selviytymistä ja edistää liikkumis- ja toimintamahdollisuuksia (Espoon kaupungin toimintaohjeet sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista). säännöllisen kotihoidon asiakkaalle. Arvio asiakkaan avustavien palveluiden tarpeesta tehdään Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, jolla on fyysisiä tai psyykkisiä vaikeuksia liikkumisessa ja julkisten liikennevälineiden käyttö on kohtuuttoman vaikeaa. Palvelua voidaan myöntää pääsääntöisesti yli 65- vuotiaille kuntalaisille. Asiakkaan kyky liikkua julkisilla liikennevälineillä ja oma auton käyttömahdollisuus saattavat vaikuttaa myönnettävien matkojen määrään. Palvelua haetaan erillisellä hakemuksella, johon liitetään sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto palvelutarpeesta. Tulorajat.

8 Taulukko 3. Muut kotihoidon palvelut ja niiden myöntäminen Palvelu Palvelukuvaus Kenelle Omaishoidontuki Päivätoiminta Ympärivuorokautinen lyhytaikaishoito (LAH-jaksot) Omaishoidontuen asiakas saa palvelukokonaisuuden, joka koostuu omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta ja hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan jaksamista tukevista palveluista. Espoon kaupungin omaishoidon tuen toimintaohje. Asiakas osallistuu kuntouttavaan ryhmätoimintaan, jossa toimintakykyä tuetaan monipuolisesti. Päivätoimintaryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti kerran viikossa 6 tunnin ajan. Palvelu on pääsääntöisesti määräaikaista (4-6 kuukautta). Asiakas saa ympärivuorokautista lyhytaikaishoitoa kaupungin omissa ja yksityisissä ostopalvelu hoito- ja hoiva paikoissa. Palvelu on tarkoitettu yli 50-vuotiaille kuntalaisille ja sen myöntäminen perustuu Omaishoitolain 3 myöntämisen edellytyksiin. Espoon kaupungilla on erillinen toimintaohje palvelun myöntämisestä. Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, jonka fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Palvelua annetaan pääsääntöisesti säännöllisen kotihoidon asiakkaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea eivätkä tule autetuksi muilla kodin ulkopuolisilla toiminnoilla. Kotihoidon henkilökunta ja/tai muistineuvoja tekee palvelutarpeenarvioinnin perusteella SAP-selvityksen (Selvitä-Arvioi-Palveluohjaa) päivätoiminnan tarpeesta. Selvitys käsitellään moniammatillisessa SAPtyöryhmässä ja päätöksen tekee kotihoidon ohjaaja. Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle joka tarvitsee lyhytaikaista ympärivuorokautista hoitojaksoa johonkin seuraavista: 1) omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden mahdollistamiseen 2) säännölliseen jaksohoitoon 3) lomapaikkaan 4) akuuttiin tarpeeseen. Palvelua ei pääsääntöisesti anneta yksityisissä

9 Palvelutaloasuminen Siivouspalveluseteli Asiakas asuu vuokralaisena jossakin Espoon kaupungin kolmesta palvelutalosta (Espoon keskus, Soukka, Viherlaakso). Espoon keskuksen palvelutalossa asukas saa ympärivuorokautista hoitoa. Soukassa ja Viherlaaksossa asukas saa hoitoa päiväaikaan. Asiakas saa palvelusetelin, jonka asiakas voi käyttää siivouspalvelun ostamiseen. Palvelulla tuetaan vähävaraisten ikäihmisten kotona asumista. Palveluseteli on määräaikainen ja asiakas itse sopii palveluntuottajan kanssa palveluista. palvelutaloissa yksin asuville. Selvityksen hoidon tarpeesta tekee kotihoidon henkilökunta ja/tai muistineuvojat heikentynyt siinä määrin, ettei hän tule autetuksi runsaidenkaan kotihoidon palvelujen turvin ja asiakas tarvitsee erityistä tukea. Paikkaa palvelutalossa voidaan tarjota pääsääntöisesti säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Kotihoidon henkilökunta tekee palvelutarpeenarvioinnin perusteella SAP-selvityksen (Selvitä-Arvioi- Palveluohjaa) palvelutaloasumisen tarpeesta. Selvitys käsitellään moniammatillisessa SAP-työryhmässä ja päätöksen palvelutaloasumisen myöntämisestä tekee ASKO (asiakasohjausyksikkö). Palvelu on tarkoitettu yli 65-vuotiaalle kuntalaiselle, jonka toimintakyky on alentunut siten, että hän ei kykene huolehtimaan kodin ylläpito siivouksesta. Arvio asiakkaan siivouspalvelusetelin tarpeesta tehdään Palvelua myönnetään määrärahojen puitteissa. Tulorajat.

10 LIITE 1. KOTIHOIDOSSA KÄYTETTÄVÄT MITTARIT Kotihoidon palveluiden tarjoaminen perustuu aina kokonaisvaltaiseen arvioon asiakaan toimintakyvystä ja terveydentilasta. Toimintakykyä arvioidaan seuraavien osa-alueiden osalta: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, kognitiivinen (muisti ja tiedon käsittely) sekä asuinympäristön turvallisuus. Arvioinnin tukena käytetään kunkin asiakkaan tilanteeseen nähden sopivia mittareita, joita ovat muun muassa RAI (ADL, IADL, CPS, DRS ja MAPLe), RAVA, MMSE ja MNA, jotka on alla kuvataan lyhyesti kunkin mittarin sisältöä. RAI ADL-mittari on päivittäisen toimintakyvyn arviointiin käytettävä mittari. Siinä tarkastellaan asiakkaan suoriutumista neljässä toiminnossa, jotka ovat liikkuminen, ruokailu, wc:n käyttö ja henkilökohtaisen hygienian hoito. ADL mittarin arvo vaihtelee välillä 0 ja 6, jossa 0 viittaa itsenäiseen selviytymiseen ja 6 täysin autettavaan. IADL-mittari on päivittäisten toimintojen arviointimittari, jossa tarkastellaan asiakkaan suoriutumista välineellisistä päivittäisistä toiminnoista. Välineellisiä päivittäisiä toiminoja ovat puhelimen käyttö, kaupassa käynti, ruoan valmistus, taloustöistä suoriutuminen, pyykin pesu, liikkuminen kulkuvälineillä, rahojen käsittely sekä lääkkeistä huolehtiminen. IADL-mittari voi saada arvoja 0 ja 24 väliltä, jossa 0 viittaa täysin omatoimisuuteen ja 24 huomattavaan avuntarpeeseen. CPS-mittari on älyllisen toimintakyvyn arvioinnin mittari. CPS- mittarissa kognitiivista toimintakykyä arvioidaan viiden tekijän avulla, joita ovat lähimuisti, ymmärretyksi tuleminen, päätöksentekokyky, tajunnan taso sekä kyky syödä itse. CPS-mittari antaa arvon 0 ja 6 väliltä, jossa 0 viittaa normaaliin kognitioon ja 6 vaikeaan älyllisen toimintakyvyn alentumiseen. DRS-mittari on masennuksen arvioinnin mittari. Mittarissa arvioidaan seitsemää masennukseen liittyvää oiretta. Mittarin arvo lasketaan arvioimalla kukin oire viimeisen 3 vuorokauden osalta. DRS-mittari antaa arvon 0 ja 14 väliltä, jossa arvot 0-2 viittaavat normaaliin mielialaan ja arvot 3-14 viittaavat masennusepäilyyn. MAPLe on hoidon- ja palvelutarvetta kuvaava asteikko. MAPLe asteikossa huomioidaan RAI-mittarin muuttujia asiakkaan päivittäisistä toiminnoista, kognitiosta, käyttäytymisestä ja hänen toimintaympäristöstä huomioiden asiakkaan lääkityksen ja ihon kunnon. MAPLe voi antaa arvoin 0 ja 5 väliltä, jossa pienet MAPLe-arvot viittaavat pieneen hoidon- ja palveluntarpeeseen kun taas arvo 5 viittaa erittäin suureen palvelutarpeeseen. RAVA-mittari on toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointiin käytettävä kuusiluokkainen mittari. RAVA-mittarissa toimintakykyä arvioidaan näön, kuulon, puheen, liikkumisen, rakon ja suolen toiminnan, syömisen, lääkityksen, pukeutumisen, peseytymisen, muistin sekä psyykeen avulla. RAVA-luokka voi vaihdella 1 ja 6 välillä, jolloin 1i viitaa satunnaiseen avun tarpeeseen ja 6 siihen, että asiakas on täysin autettava. MMSE (Mini-Mental State Examination) on muistin ja tiedon käsittelykyvyn arviointiin käytettävä mittari. Testisarjassa kartoitetaan vastaajan orientaatiota aikaan ja paikkaan, tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä, nimeämistä, välitöntä ja viivästettyä mieleen palauttamista sekä toiminnanohjausta ja hahmottamista. Testi antaa tuloksen 0 ja 30 väliltä, jossa 0-10 pistettä viittaa vaikeaan muistisairauteen, pistettä

11 keskivaikeaan muistisairauteen, pistettä lievään muistisairauteen ja pistettä osoittaa normaalia kognitiota. Tarvittaessa asiakas ohjataan tarkempiin muistitutkimuksiin, jossa käytetään CERAD-testiä. MNA-mittari Mini Nutritional Assessment eli MNA on kehitetty yli 65-vuotiaiden ikääntyvien henkilöiden virhe- tai aliravitsemusriskin arviointiin. Mittari koostuu 18 kysymyksestä, joiden lisäksi mitataan tutkittavan paino ja pituus. Mittarin kysymykset jakautuvat kahteen osioon, seulontaan (6 kysymystä) ja arviointiin (12 kysymystä). Mittarin kokonaispistemäärä voi saada arvoja 0 ja 38 väliltä. Kokonaispistemäärä yli 23.5 viittaa hyvään ravitsemustilaan, pisteet kasvaneeseen virheravitsemuksen riskiin ja alle 17 pistettä viittaavat virhe- tai aliravitsemukseen.

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ SISÄLLYS 1. LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOITO 3 2. KOTIHOIDON KRITEERIT 3 3. KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 6 3.1 Kotihoidon sisältö ja tehtävät 6 3.2

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT 22.5.2015 1. 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ Kotihoidon toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Kotipalvelu on määritelty

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015

PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015 PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 128 18.12.2014 Sisältö Kotihoidon palvelut... 3 1 Arviointikäynti... 4 2 Hoito- ja palvelusuunnitelma... 5 3 Kotona

Lisätiedot

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle. SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.) Sodankylän vanhustyö/kotihoito Vanhustyönjohtaja Inga Mukku Kotihoidon

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Vanhuspalveluiden saamisen yleiset myöntämisperusteet: 1. Palvelua hakeva on oikeutettu saamaan maksuttoman arvioinnin palvelujen tarpeesta viiveettä,

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

1/2012. Apua kotiin. Helsingin kotihoidon palvelupaletti

1/2012. Apua kotiin. Helsingin kotihoidon palvelupaletti 1/2012 Apua kotiin Helsingin kotihoidon palvelupaletti Apua kotiin Helsingin kotihoidon palvelupaletti Liite Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2012 Toimitus Kotihoidon johtotiimi Kuvat Kimmo Brandt, Meri Jähi,

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi Palvelukuvaukset Kotihoito Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi KOTIHOIDON TOIMINTA JA TAVOITTEET Oikea palvelu, oikeaan aikaan sitä tarvitsevalle

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Väli-Suomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 1.11.2011 31.10.2013 Kanta-Hämeen IKÄKASTE Pitsi II stm.fi/kaste PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Työntekijän avuksi 1 on osa IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II -hanketta Opas liittyy

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Sivu 1 / 5 Rääylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla eli kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

Seniori-info puh. 020 615 8439 ma-pe klo 9-14.30. Senioriopas

Seniori-info puh. 020 615 8439 ma-pe klo 9-14.30. Senioriopas Seniori-info puh. 020 615 8439 ma-pe klo 9-14.30 Senioriopas Sisällysluettelo Varhaiset palvelut.................... 5 Seniori-info 5 Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 5 Ryhmät 6 Gerontologinen

Lisätiedot

1. Palvelut kotona asuvalle 6

1. Palvelut kotona asuvalle 6 OPAS IKÄIHMISILLE Sisällysluettelo 1. Palvelut kotona asuvalle 6 Tampereen kaupungin kotihoito... 6 Kotiutustiimi... 8 Kotiin saatavia tukipalveluita... 9 Ateriapalvelu...9 Siivouspalvelu...9 Turvapalvelut...10

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 GGGG[Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] LIITE 2 Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 31.8.2011 2 SISÄLTÖ 2 1. KOTIHOIDON ESITTELY 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot