VANHUSTEN PALVELUJEN ASIAKASKRITEERIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUSTEN PALVELUJEN ASIAKASKRITEERIT 1.1.2016"

Transkriptio

1 VANHUSTEN PALVELUJEN ASIAKASKRITEERIT Kotihoidon tukipalvelut Kotihoito Omaishoidon tuki Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikainen sairaalahoito KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Kotihoidon tukipalvelut ovat kotona asumisen tueksi tarkoitettuja palveluja. Kotihoidon tukipalveluja ovat ateriapalvelu, kauppapalvelu, peseytymispalvelu ja turvapalvelu. KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN MYÖNTÄMINEN Kotihoidon tukipalveluiden palvelupäätökset perustuvat asiakkaalle tehtyyn palvelutarpeen selvitykseen. Palvelupäätökseen vaikuttavat asiakkaan toimintakyvyn lisäksi hänen sosiaalinen verkostonsa, omaisten ja läheisten osallistumismahdollisuudet, asunto-olosuhteet sekä mahdolliset yksityiset omarahoitteiset palvelut sekä vapaaehtoistyö. Tukipalveluja myönnetään ensisijaisesti kotihoidon piirissä oleville asiakkaille. Tukipalvelujen myöntämiskriteerien täyttyessä palveluja on mahdollista myöntää tilapäisesti myös muille palvelutarpeen selvityksen perusteella. Tilapäistä tukipalvelua voidaan myöntää esim. tilanteessa, jossa omaishoitaja on tilapäisesti kykenemätön auttamaan tukipalvelutehtävissä. Myönnettyjä palveluja tarkistetaan säännöllisesti ja aina asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa. KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT ATERIAPALVELU Ateriapalvelu voidaan myöntää palvelusetelinä tai kunnallisena palveluna mikäli palvelusetelin käyttö ei ole mahdollinen. Kotiin kuljetettu ateria myönnetään hakijan alentuneen toimintakyvyn, tulojen ja varallisuuden perusteella. Kotiin kuljetettu ateria voidaan myöntää, o kun asiakas ei pysty itse tai läheisten avulla valmistamaan tai lämmittämään ruokaa ja/ tai o huolehtimaan riittävän monipuolisesta ravitsemuksesta ja/ tai o muut aterian hankkimis- ja valmistusmahdollisuudet on selvitetty ja ne eivät tule asiakkaalle kyseeseen o Muita mahdollisuuksia ovat mm. ruokailu lähimmässä kunnan tarjoamassa yksikössä, ravintolassa tai aterian osto kotiin yrittäjältä.

2 Ateriapalvelu ja palveluseteli ovat tulosidonnaisia, tuloina huomioidaan bruttotulot (asumistukea ja rintamalisää ei huomioida tulona). Kunnallista ateriapalvelua ja palveluseteliä ei myönnetä asiakkaalle jonka bruttotulot ylittävät 2000 /kk (ruokakunta 2700 ) tai säästöt ylittävät (ruokakunta ). Mikäli asiakkaan tulorajat ylittyvät, hänelle voidaan myöntää ateriapalvelu, mutta siitä peritään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, joka lasketaan vuosittain erikseen. Palvelusetelin arvo/kuukausi bruttotulot aterioita/viikko alle 1200 /kk /kk 4-5 ateriaa/viikko ateriaa/viikko Nastolan kaupunginosan osalta ateriapalvelujen järjestäminen arvioidaan osana sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen suunnittelua. Palveluseteli on mahdollista myöhemmin laajentaa koskemaan myös Nastolan kaupunginosaa. SOTAINVALIDIEN ATERIAPALVELU Sotilasvammalain mukaisesti vähintään 15 % sotainvalideille myönnetään lounasseteleitä päivittäiseen ruokailuun. Mikäli vähintään 15 % sotainvalidilla ei ole mahdollisuutta ruokailla lounaspaikassa, myönnetään hänelle ateriapalvelu kotiin kuljetettuna ateriana. SIIVOUSPALVELU Siivouspalvelua myönnetään vain sotilasvammalain mukaisesti vähintään 15 % sotainvalideille. Siivouspalvelu järjestetään ostopalveluna. KAUPPAPALVELU Kauppapalvelu sisältää päivittäistavaroiden tilaamisen kaupasta ja toimittamisen kotiin 1 kertaa viikossa (enintään kaksi ostoskassia kerralla). Ensisijaisesti selvitetään muut kauppa-asioiden järjestämismahdollisuudet esim. lähipiirin turvin. Kauppapalvelua voidaan myöntää säännöllisen kotihoidon asiakkaalle, joka ei pysty itse huolehtimaan säännöllisistä kauppa-asioistaan. PESEYTYMISPALVELU Peseytymispalvelu myönnetään, o kun asiakkaalla ei ole asiallisia peseytymismahdollisuuksia asunnossaan ja / tai o asiakas ei pysty omin avuin peseytymään tai asunnossa peseytyminen on olennaisen vaikeaa ja / tai o peseytyminen kotona vie kohtuuttomasti aikaa ja / tai o asiakkaan peseytyminen on kotihoidon työjärjestelyjen kannalta järkevää yksiköissä.

3 Peseytymispalvelu voidaan myöntää palvelusetelinä tai kunnallisena palveluna mikäli palvelusetelin käyttö ei ole mahdollinen. Peseytymisapua ei myönnetä kun peseytymispalvelu voidaan järjestää yksityisenä palveluna. TURVAPALVELU Turvapalveluun kuuluu turvapuhelin ja auttamispalvelu hälytystilanteissa ympäri vuorokauden. Turvapalveluun voidaan sisällyttää lisälaitteita, kuten lääkekello, palohälytin, liesi- ja ovivahti. Turvapalvelu ei edellytä kotihoidon asiakkuutta. Turvapalvelu myönnetään henkilökohtaisen hakuprosessin kautta ja palvelua ei voi siirtää puolisolta toiselle. Palvelupäätös perustuu asiakkaalle tehtyyn palvelutarpeen selvitykseen. Turvapuhelimen myöntämisen perusteet: Hakijan bruttotulot ovat enintään / kk. Tulorajasta voidaan poiketa, mikäli asiakkaalla on tarve turvapuhelimen lisälaitteelle, jota ei ole saatavilla yksityisten turvapalvelujen kautta tai yksityistä palveluntarjontaa ei ole saatavilla. Turvapalvelua voidaan myöntää asiakkaalle jolla on: terveydellinen syy, joka vaikeuttaa päivittäistä elämää ja siten aiheuttaa vaaratilanteita terveydellinen syy, joka edellyttää nopeaa avunsaannin tarvetta toistuvaa kaatuilua sisätiloissa (kodin muutostyöt on tarkistettu) ja mahdollisesti apuvälineitä käytössä sairaalasta kotiutumisen jälkeinen kuntoutumisvaihe kesken asunnon syrjäinen sijainti ja avunsaantimahdollisuudet huonot eikä tukiverkostoa ole riittävästi tarve täydentävälle tukimuodolle omaisen antaman hoidon lisäksi (esim. omainen työelämässä) Lahdella ja peruspalvelukeskus Aavassa on erilaiset sopimukset turvapalveluista. Turvapalvelusopimukset kilpailutetaan yhdessä vuoden 2017 aikana. PÄIVÄTOIMINTA Päivätoiminta on vanhuksille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan vanhuksen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta johtuvaa syrjäytymistä. Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea ja vahvistaa vanhuksen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia voimavaroja. Päivätoimintaa myönnetään, kun asiakkaan kotona selviytymistä voidaan tukea päivätoiminnan avulla tilanteissa, joissa kunnan muuta ikäihmisille suunnattua virkistystoimintaa ei ole saatavilla (pääsääntöisesti Nastolan kaupunginosa). Päivätoiminnan edellytyksenä on tällöin, että asiakas ei itsenäisesti pysty ylläpitämään riittäviä sosiaalisia suhteita ja/tai hyötyy joko psyykkisesti, fyysisesti ja/tai sosiaalisesti päivätoiminnasta ja/tai omaishoitajan jaksamista voidaan palvelun avulla tukea. Päivätoimintaa ei myönnetä, kun asiakas kykenee itsenäisesti tai avustettuna (esim. omaisten tai vapaaehtoistoiminnan avulla) osallistumaan muiden tahojen järjestämään toimintaan ja/tai ylläpitämään sosiaalisia suhteita ja/tai harrastamaan liikuntaa ja kuntoilua.

4 Päivätoiminnan määräaikainen palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, joille kotihoidon palvelut eivät riitä turvaamaan asiakkaan kotona oloa ja asiakkaalla on riski oleelliseen palvelutarpeen kasvuun tai siirtyminen ympärivuorokautiseen hoitoon. Päivätoiminnan suunnitelma ja tavoitteet tulee tehdä yhdessä asiakkaan ja mahdollisesti hänen läheistensä kanssa. Tavoitteet kirjataan hoitosuunnitelmaan ja ovat siten arvioitavissa. KOTIHOITO Kotihoidon palvelujen myöntäminen Kotihoidon tarkoituksena on turvata kotona asuminen mahdollisimman pitkään järjestämällä laadukkaita, oikea-aikaisia ja riittäviä kotiin annettavia palveluja kotona selviytymisen tueksi. Kotihoidon painopisteenä on asiakkaan oman toimintakyvyn ylläpitäminen ja asiakkaan tukeminen jokapäiväisen elämän toiminnoista selviytymisessä. Kotihoidon palveluja haetaan kirjallisesti tai suullisesti Lahdessa asiakasohjausyksikköön ja peruspalvelukeskus Aavassa palveluohjausyksikkö Pauliin tehtävällä hakemuksella. Säännöllisen kotihoidon myöntäminen perustuu asiakaslähtöiseen palvelutarpeen arviointiin. Asiakkaan palvelutarve on selvitettävä vanhuspalvelulain 15 mukaisesti. Säännöllisen kotihoidon palveluiden myöntäminen perustuu arviointiin / arviointijaksoon, joka toteutetaan asiakkaan kotona, ja jonka aikana tehdään hoito- ja palvelutarpeen arviointi. Toimintakykyä arvioidaan erilaisin mittarein. Arvioinnin / arviointijakson perusteella tehdään päätös kotihoidon palveluista ja hakemukseen annetaan kirjallinen päätös, johon hakijalla on mahdollisuus hakea muutosta. Säännöllisen kotihoidon palveluita haettaessa tehdään alustava palvelu-, hoito- ja kuntoutussuunnitelma arviointijakson alkaessa ja mikäli arvioinnin/arviointijakson perusteella myönnetään säännöllisen kotihoidon palvelut, tehdään asiakkaan ja yhteistyössä hänen omaistensa / läheistensä kanssa palvelu-, hoito- ja kuntoutumissuunnitelma, jossa määritellään asiakkaan sen hetkinen yksilöllinen hoito. Asiakkaan toimintakyvyn lisäksi palveluiden myöntämiseen vaikuttavat hänen sosiaalinen verkostonsa, omaisten ja läheisten osallistumismahdollisuudet, asunto-olosuhteet sekä mahdolliset yksityiset omarahoitteiset palvelut sekä vapaaehtoistoiminta. Suunnitelmaa tarkistetaan aina palvelutarpeen muuttuessa tai vähintään puolivuosittain. Kotihoidon käyntejä voidaan lisätä, vähentää tai kotihoito voidaan lopettaa kokonaan asiakkaan toimintakyvyn ja / tai palvelutarpeen muuttuessa. Kotihoitoa voidaan myöntää myös määräaikaisena kotihoitona, mikäli asiakkaan tilanne sitä sairauden tai sosiaalisten syiden vuoksi vaatii. Kriteerit Kotihoidon palveluita voidaan myöntää henkilölle joka ei selviydy kotona ilman hoitoa ja huolenpitoa arkielämän toiminnoista itsenäisesti tai omaisten avulla. Lähtökohtana on, että asiakkaan hoito ja huolenpito vaatii päivittäistä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista. Hajaasutusalueilla tai mikäli yksityisen palveluntuottajan palveluita ei ole saatavilla, voidaan säännöllistä kotihoitoa myöntää myös silloin, kun sen tarve ei ole päivittäistä. Kotihoidon sairaanhoidollinen

5 palvelu kohdistuu henkilöille, jotka eivät kykene käyttämään muita avoterveydenhuollon palveluja ja/tai yksityisten palveluntuottajien palveluita. Palvelu voi perustellusta syystä olla myös määräaikaista (esim. terveydelliset tai sosiaaliset syyt, arviointi, ohjaus ja neuvonta). Toimintakykyä arvioidaan erilaisin mittarein, mm. RAI, Rava, MMSE ja SPPB. Ohjeellisina RAI arvoina voidaan pitää: - ADL yli 1 eli rajoitettu avuntarve, - CPS 2 eli kognition lievä heikkeneminen, - MAPLe 3 eli kohtalainen palveluntarve. Asiakkaat, joiden RAI arvot ovat näitä pienemmät, ohjataan ensisijaisesti yksityisten palvelujen piiriin. Ohjeellisena Rava arvona voidaan pitää yli 1,5 indeksiarvoa. Asiakkaat, joiden Rava indeksiarvo on alle 1,5, ohjataan ensisijaisesti yksityisten palvelujen piiriin. MMSE-mittaria käytetään muistisairaiden palvelutarpeen arvioinnissa. Viitteellisenä arvona kotihoidon palveluille on /30 pistettä. Fyysistä toimintakykyä voidaan mitata myös muilla mittareilla. Mittausten arvot ovat suuntaa antavia ja niitä käytetään osana kokonaisarviointia. Kotihoidon palveluja ei myönnetä, kun Asiakas ei itse tarpeesta huolimatta halua tai toistuvasti ota vastaan palvelua tai palvelun toteuttaminen käy syystä tai toisesta (esim. aggressiivinen käytös) mahdottomaksi, eikä yhteinen neuvottelu asiakkaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen tuota tulosta. Asiakkaan kieltäytyessä tarpeelliseksi arvioidusta hoidosta ja palveluista, hoitaja kirjaa kieltäytymisen asiakastietojärjestelmään Kotihoidon työntekijöiden työturvallisuutta ei voida taata

6 OMAISHOIDON TUKI Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla (Laki omaishoidon tuesta 937/2006). Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. MYÖNTÄMISPERUSTEET Myöntämisen kriteerit päättää Lahden kaupungin osalta yhdistymishallitus ja Päijät-Hämeen sosiaalija terveysyhtymän Peruspalvelukeskus Aava liikelaitoksen (myöhemmin Aava) osalta hallituksen jaosto. Omaishoidon tuki myönnetään omaishoitolain 3 :n yleisten myöntämisperusteiden mukaisesti: 1) henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa; 2) hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla; 3) hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia; 4) omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää; 5) hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva; ja 6) tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. Pääperiaatteena on, että omaishoidon tuella korvataan ympärivuorokautinen laitoshoito tai asumispalvelu. Tuen tarve arvioidaan hoidettavan päivittäisen toimintakyvyn sekä hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Tukea myönnettäessä arvioidaan hoidettavan kokonaistilanne. Tarvittaessa pyydetään lääkärinlausunto. Eri testejä käytetään tukemaan kokonaisharkintaa. Lasten omaishoidontuen käsittelyssä kriteerejä noudatetaan soveltuvin osin. TUEN HAKEMINEN Omaishoidon tukea haetaan hakulomakkeella jota täydennetään pyydettäessä lääkärinlausunnolla. Hakemuksia saa Lahden kaupungin sosiaali- ja terveysasemilta, asiakasohjausyksikkö Siiristä, vammaispalveluista, sairaaloista tai Lahden kaupungin internet-sivulta, osoitteesta / Lomakkeet ja Aavan sosiaali- ja terveysasemilta, palveluohjaus Paulista sekä osoitteesta Hakemus palautetaan hakemuksessa ilmoitetulle omaishoidon tukea käsittelevälle työntekijälle, joka laatii kotikäynnillä hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä hoitajan ja hoidettavan kanssa.

7 OMAISHOIDON TUEN MAKSULUOKAT JA ERITYISPERUSTEET 2. luokka, perustukea ja palvelua saavat: 387,49 /kk Hoidettava tarvitsee runsaasti hoitoa, huolenpitoa, valvontaa ja ohjausta henkilökohtaisissa toiminnoissa (aamu- ja iltatoimet, ruokailu, wc-toiminnot, lääkehoidon toteutus). Hoidon vaativuus edellyttää toistuvaa päivittäistä hoitajan sitoutumista hoidettavan hoitoon ja huolenpitoon. RAI arvioinnissa ohjeellinen viitearvo CPS 3-4, ADL 3-4, IADL yli 13, MAPLe luokka, vaativaa tukea ja palvelua saavat: 774,98 /kk Hoidettava tarvitsee jatkuvasti ja runsaasti hoitoa, huolenpitoa, valvontaa ja ohjausta ympärivuorokautisesti useimmissa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa. Hoidettavan hoidon raskaus ja vaativuus on erittäin runsasta ja hoitotyö sitoo hoitajan jatkuvasti. RAI arvioinnissa ohjeellinen viitearvo CPS 4-6, ADL 4-6, IADL yli 17, MAPLe 4-5 Erityismaksuluokka: 1 162,31 /kk Hoidettava tarvitsee jatkuvasti ja runsaasti hoitoa, huolenpitoa, valvontaa ja ohjausta ympärivuorokautisesti useimmissa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa. Hoidettavan hoidon raskaus ja vaativuus on erittäin runsasta ja hoitotyö sitoo hoitajan jatkuvasti. RAI arvioinnissa ohjeellinen viitearvo CPS 4-6, ADL 4-6, IADL yli 17, MAPLe 4-5 Lisäksi edellytetään työikäiseltä hoitajalta päätoimista työpanosta, ansiotyöstä poisjääntiä ja ansionmenetystä ja hoitaja ei saa tuloja muun sosiaaliturvan piiristä. HOITOPALKKIO JA SOPIMUS Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoidon tuesta tehdään sopimus kunnan ja hoitajan välillä. Hoitopalkkio on verotettavaa tuloa. Omaishoidon tukea myönnetään aikaisintaan sen kuukauden alusta kun hakemus on saapunut. Hoitajalle maksetaan omaishoidon tukea maksuluokan 2. mukaisesti, vaikka hoidettavan toimintakyky olisi 1. maksuluokan mukainen, mikäli Hoidettava saa kotihoidon palveluita enemmän kerran vuorokaudessa. Hoidettava on lyhytaikais- tai intervallihoidossa vähintään 2 viikkoa / kuukausi. Hoidettava on vähintään viitenä päivänä viikossa vähintään 7 tuntia / päivä päivähoidossa Hoitajalla on tältä ajalta vähäistä suurempia tuloja, oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen erityishoitorahaan tai oikeus vuorotteluvapaalain mukaiseen vuorottelukorvaukseen. Rahallista tukea ei makseta jos omaishoito hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä keskeytyy tilapäisesti. Tällöin hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua.

8 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Kotihoito ja muu tuki omaan kotiin on aina ensisijainen vaihtoehto. Perusedellytys paikan myöntämiselle on, ettei asiakas selviydy kotonaan runsaankaan kotihoidon ja tukipalveluiden turvin. Tehostettu palveluasuminen on asumismuoto ikääntyneille, jotka tarvitsevat runsaasti huolenpitoa, hoivaa ja apua. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Palveluasumisen lähtökohta on, että kaikki kotona asumista tukevat palvelut on arvioitu ja käytetty. Tehostetun palveluasumispaikan myöntäminen edellyttää, että asiakkaan palvelutarve on selvitetty vanhuspalvelulain 15 mukaisesti. Selvitys perustuu asiakkaan yksilöllisen kokonaistilanteen arviointiin. Toimintakykyä arvioidaan erilaisia mittareita käyttäen. Ennen varsinaista palvelupäätöstä asiakas ohjataan laaja-alaiseen arviointiin tai arviointijaksolle, jonka perusteella tehdään lopullinen päätös tehostetusta palveluasumisesta. Tehostettua palveluasumista haetaan asiakasohjausyksiköstä joko kirjallisesti tai suullisesti. Hakemukseen annetaan kirjallinen päätös, johon hakijalla on mahdollisuus hakea muutosta. Tehostettua palveluasumista haettaessa tehdään alustava palvelu-, hoito- ja kuntoutussuunnitelma arvioinnin/arviointijakson alkaessa ja mikäli arvioinnin/arviointijakson perusteella myönnetään tehostettu palveluasuminen, tehdään asiakkaan ja yhteistyössä hänen omaistensa/läheistensä kanssa laaditaan palvelu-, hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään hänen yksilöllinen hoito. Suunnitelmaa tarkistetaan aina palvelutarpeen muuttuessa tai vähintään puolivuosittain. Tehostetun palveluasumisen paikat täytetään tarveharkinnan mukaan, ei jonotusjärjestyksessä. Jos kunnalla on tarjota vuodeosastohoidossa olevalle hakijalle hänen tarpeitaan vastaava paikka, asiakas ei voi jäädä vuodeosastolle odottamaan toista paikkaa, jollei hänellä ole lääketieteellisesti perusteltua sairaalahoidon tarvetta. Asiakkaan mielipide ja toive huomioidaan sijoituspäätöstä tehdessä. Jos asiakas ei pysty itse ilmaisemaan mielipidettään, niin asiakkaan tahto selvitetään yhteistyössä hänen laillisen edustajansa, omaisensa tai muun läheisen kanssa. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta saada paikkaa nimenomaan hänen toivomastaan yksiköstä. Tehostettua palveluasumista järjestetään kunnan omissa yksiköissä, ostopalveluina ja palvelusetelipalveluina. Kotikuntalain mukaan se, joka haluaa hakea toisen kunnan asukkaaksi, mutta ei ikänsä, vammaisuutensa tai muun sellaisen syyn vuoksi kykene asumaan itsenäisesti, voi hakea tämän kunnan hoitopaikkaa samoin perustein ja kriteerein kuin jos olisi kunnan asukas. Osassa palvelualueen kuntia on käytössä sosiaalihuoltolain mukaisia laitospaikkoja. Pitkäaikainen laitoshoidon paikka voidaan myöntää henkilölle, jonka vointi ja toimintakyky ovat alentuneet pysyvästi ja hänen hoitonsa edellyttää laitoshoitoa. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa palveluntarve kartoitetaan samalla tavalla, kuten tehostetussa palveluasumisessa. Kunta voi vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet.

9 Mittarit TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN RAI MMSE MMSE < 17 Rava Rava yli 2,5 Avun tarve ADL 3 eli tarvitsee runsaasti yhden henkilön avustusta CPS 3 eli kognition keskivaikea heikkeneminen ja/tai keskivaikea/vaikea muistisairaus MAPLe 4-5 eli suuri/erittäin suuri palvelun tarve Asukas tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa ja valvontaa ja selviytyy yhden tai kahden avustettava Toimintakyky Tavoite Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky on merkittävästi heikentynyt tai Muisti ja omaehtoinen selviytyminen on merkittävästi heikentynyt. Asukkaalla on vaikea tai keskivaikea diagnosoitu muistisairaus Toimintakykyä ja omatoimisuutta ylläpidetään kuntoutuksella ja aktivoinnilla sekä hyvällä hoidolla. Muut Syyt Asukkaalla ei ole akuuttia lääketieteellistä sairaalahoidon tarvetta ja / tai asiakkaan muisti on merkittävästi heikentynyt.

10 PITKÄAIKAINEN SAIRAALAHOITO Pitkäaikainen laitoshoito on tarkoitettu niille monisairaille toiminnanvajeisille henkilöille, joilla ei ole kuntoutumisen potentiaalia ja jotka epävakaan somaattisen sairautensa ja suuren avuntarpeensa vuoksi eivät pärjää tehostetussa palveluasumisessa. Laitoshoito pitää sisällään hoivan ja asumisen sekä muun ylläpidon. Palveluohjauksesta vastaava yksikkö arvioi pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan tarpeen ja sopivan hoitopaikan potilasta hoitavan lääkärin esityksestä. PITKÄAIKAISEN LAITOSHOITOPAIKAN MYÖNTÄMINEN Pitkäaikaisen laitoshoitopaikan myöntämisen edellytyksenä on, että asiakkaan palvelutarve on selvitetty vanhuspalvelulain 15 mukaisesti. Selvitys perustuu asiakkaan geriatriseen kokonaisvaltaiseen arviointiin. Toimintakykyä arvioidaan erilaisin mittarein, mm. *RAI ja MMSE. Pitkäaikainen laitoshoidon paikka voidaan myöntää henkilölle, jonka vointi ja toimintakyky ovat alentuneet pysyvästi tai hyvin pitkäksi aikaa sellaiseksi, että se edellyttää toistuvia vaativia lääketieteellisiä toimenpiteitä ja sairaalateknologiaa. Päätöksen pitkäaikaiseen laitoshoitoon sijoittamisesta tekee hoitava lääkäri. PITKÄAIKAISEN LAITOSHOITOPAIKAN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT Toimintakykyä arvioidaan erilaisin mittarein, mm. RAI ja MMSE. Viitteellisinä RAI arvoina voidaan pitää: - ADL 3-6 eli tarvitsee runsaasti yhden/kahden henkilön avustusta, täysin autettava - CPS 3-6 eli kognition keskivaikea heikkeneminen /vaikea tai erittäin vaikea dementia - MAPLe 4-5 eli suuri/erittäin suuri palvelun tarve Myöntämiseen vaikuttavia seikkoja ovat myös: - Muistisairaudet ja niihin liittyvät vaikeat käytösoireet, jotka edellyttävät liikkumista rajoittavien turvavälineiden käyttöä potilaan omaa turvallisuutta uhkaavan vaaran torjumiseksi. - Sairaudesta johtuvat syyt, kuten psykoottiset oireet (harhaisuus, harhaluuloisuus) yhdessä toistuvasti epävakaan sairauden kanssa.

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet 2016 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO,

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella 1. Tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuki perustuu lakiin

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. 1.8.2015 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut. 1.8.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. 1.8.2015 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut. 1.8. Omaishoidon tuen Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.6.2015 1 1 Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tukea koskevan lain (937/2005) tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 1. SISÄLLYS 1 OMAISHOIDON TUESTA YLEISESTI... 1 2 OMAISHOIDONTUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISKRITEERIT... 2 2.1 Omaishoidontuen hakeminen... 2

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2014 lukien

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2014 lukien Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2014 lukien Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 Sisällysluettelo 1. Omaishoidon tuen määritelmä ja myöntämisedellytykset... 1 2. Hoitopalkkion määrät ja kriteerit

Lisätiedot

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Kuopion kaupunki 1 (6) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Omaishoidon tuki on omaishoidon tuesta annetun lain (2.12.2005/937) mukaista sosiaalipalvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on?

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on? Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on? Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ 2013 SISÄLLYSLUETTELO OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653

Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653 Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653 Laki omaishoidon tuesta tuli voimaan 1.1.2006 lukien. Tulevan kuntaliitoksen johdosta omaishoidon

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRVI- POHJANMAALLA 1.6.2009

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRVI- POHJANMAALLA 1.6.2009 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRVI- POHJANMAALLA 1.6.2009 19.5.2009 Päivi Joensuu Terttu Lakaniemi Merja Mäkitalo SISÄLLYS 1. Omaishoidontuki 2. Omaishoidontuen hakeminen 3. Tuen myöntämiskriteerit

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016 Perusturvalautakunta 27.1.2016 7 Sisällysluettelo OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JOUTSASSA 1.1.2016... 3 Omaishoidon tuen määritelmä... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

Juankosken kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016

Juankosken kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Juankosken kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Omaishoidon tuki on omaishoidon tuesta annetun lain (L937/2005) mukaista sosiaalipalvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu on kunnalla.

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 217 10.12.2014 Asianro 1011/05.12.00/2014 8 Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Aikuisten hoito 2015

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Aikuisten hoito 2015 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Aikuisten hoito 2015 Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 13.5.2015 Omaishoidon tuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon

Lisätiedot

Ikäneuvo Työryhmä kokous

Ikäneuvo Työryhmä kokous Ikäneuvo Työryhmä 2 12.4.2017 kokous 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka eivät selviydy kotona arkielämän toiminnoissa itsenäisesti, omaisten tuella

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015 119 päivitetty 5.1.2016 /kr

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Asiointipalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu... 4

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke 2012 9.3.2012 Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Omaishoidon toimintaedellytysten parantaminen Omannäköinen

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN

IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Vanhusten palvelut 1 (8) IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN id: 404395 2 (8) SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoidon tuki Sosiaalityöntekijä omaishoitoperheen tukena Sosiaalityöntekijä Marjaana Elsinen Seinäjoen keskussairaala Omaishoidon sanastoa omaishoito: vanhuksen,

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen (Perusturvalautakunta 27.10.2015, 100 ja 15.12.2015, 4)

Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen (Perusturvalautakunta 27.10.2015, 100 ja 15.12.2015, 4) 1 Perusturva/Erityispalvelut ja Ikääntyneiden palvelut 22.12.2015 Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen (Perusturvalautakunta 27.10.2015, 100 ja 15.12.2015, 4) Omaishoidon

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 1 SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Perusteet Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKI - ohjeistus

OMAISHOIDONTUKI - ohjeistus RÄÄKKYLÄN KUNTA Sosiaaliosasto Perusturvalautakunta OMAISHOIDONTUKI - ohjeistus myöntämisedellytykset, kriteerit ja hoitopalkkiot Hyväksytty perusturvalautakunnassa 24.2.2016 7 SISÄLTÖ 1 OMAISHOIDONTUKI...

Lisätiedot

YHTENÄISET KRITEERIT LÄNSI-POHJASSA

YHTENÄISET KRITEERIT LÄNSI-POHJASSA YHTENÄISET KRITEERIT LÄNSI-POHJASSA VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON KRITEERIT IKÄIHMISTEN SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN ASUMIS- JA HOIVAHOITOPALVELUJEN

Lisätiedot

ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015

ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015 ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Asumispaikan myöntämisen yleiset kriteerit... 4 3. Dementiayksikön paikan myöntämiskriteerit... 4 4. RAI-arviointi... 5

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

LIMINGAN KUNNAN OMAISHOIDON MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2015 alkaen

LIMINGAN KUNNAN OMAISHOIDON MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2015 alkaen Perusturvalautakunta 17.12.2014 98 LIMINGAN KUNNAN OMAISHOIDON MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2015 alkaen Yleistä Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUJEN KRITEERIT VUODELLE 2017

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUJEN KRITEERIT VUODELLE 2017 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUJEN KRITEERIT VUODELLE 2017 Vahvistettu yhtymän hallituksessa xx.xx.2016 YLEISTÄ Maksujen peruste Asiakasmaksujen perusteena ovat laki (734/1992) ja asetus (912/1992) sosiaali- ja

Lisätiedot

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT:

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: Kuvaus palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja palveluiden tasoista. PALVELUTASO 1 Asiakas suoriutuu päivittäisistä

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Ohjeet omaishoidon tuen myöntämiseksi 1.2.2011 lukien

KIIKOISTEN KUNTA Ohjeet omaishoidon tuen myöntämiseksi 1.2.2011 lukien KIIKOISTEN KUNTA Ohjeet omaishoidon tuen myöntämiseksi 1.2.2011 lukien Perusturvalautakunta 24.01.2011 8 1 Sisällys: 1. Omaishoidontuen määritelmä ja perusteet...2 2. Omaishoidontuen kriteerit ja tuen

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN ARVIOINTIPROSESSI ja. varhaisen puuttumisen tunnisteet

PALVELUTARPEEN ARVIOINTIPROSESSI ja. varhaisen puuttumisen tunnisteet PALVELUTARPEEN ARVIOINTIPROSESSI ja varhaisen puuttumisen tunnisteet Katriina Niemelä 4.4.2013 Sisältö Mitä on palvelutarpeen arviointi? määrittely Esimerkki palvelutarpeen arviointiprosessista ja sen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus , Liite 235/2014 Hyvinvointipalvelut P

Kaupunginhallitus , Liite 235/2014 Hyvinvointipalvelut P Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1.12.2014, Liite 235/2014 Hyvinvointipalvelut Omaishoito Perusturvalautakunta P 20.9.2016 115 1 (6) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.7.2016 ALKAEN 65 VUOTTA TÄYTTÄNEILLE

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 2 Omaishoidon tuen tarkoitus ja tuen sisältö ( Laki omaishoidon tuesta 937/2005 1, 2 ) Omaishoidon tuen tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI TOIMINTAOHJEET yli 65-vuotiaat

OMAISHOIDON TUKI TOIMINTAOHJEET yli 65-vuotiaat OMAISHOIDON TUKI TOIMINTAOHJEET yli 65-vuotiaat Päivitetty 11.8.2017 1(9) 1. Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja hoitajan soveltuvuus Henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn vuoksi kotioloissa

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2015 ALKAEN. 1. Omaishoidon tuen perusteet

HEINOLAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2015 ALKAEN. 1. Omaishoidon tuen perusteet HEINOLAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2015 ALKAEN 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/2005) Omaishoidon tuki on lakisääteinen ja määrärahasidonnainen

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen myöntämisen kriteerit

Hoito- ja hoivapalvelujen myöntämisen kriteerit Hoito- ja hoivapalvelujen myöntämisen kriteerit Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.1.2015 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Sisällys 1. KOTONA ASUMISEN TUKEMINEN...

Lisätiedot

Lopen kunta OMAISHOIDON TUEN SEUDULLISET PERUSTEET 1.1.2016 ALKAEN. Käsittely: Perusturvalautakunta

Lopen kunta OMAISHOIDON TUEN SEUDULLISET PERUSTEET 1.1.2016 ALKAEN. Käsittely: Perusturvalautakunta Lopen kunta OMAISHOIDON TUEN SEUDULLISET PERUSTEET 1.1.2016 ALKAEN Käsittely: Perusturvalautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1. Tuen tarkoitus ja sisältö... 1 2. Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Omaishoitosopimus...

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 31/05.02.20/2014 Sotelk 1 Omaishoidon tuki on lakisääteinen (937/2005) sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojen

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki 1 (6) Hyvinvointipalvelut Omaishoito P

Kaarinan kaupunki 1 (6) Hyvinvointipalvelut Omaishoito P Kaarinan kaupunki 1 (6) Hyvinvointipalvelut Omaishoito P PERUSTURVALAUTAKUNTA 20.9.2016 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET ALLE 16-VUOTIAILLE 1.7.2016 ALKAEN 1 Yleistä omaishoidon tuesta Omaishoidon tukea

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito P PERUSTURVALAUTAKUNTA 21.10.2014 Perusturvalautakunta 24.2.2015 11 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2016 LAKI OMAISHOIDON TUESTA

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2016 LAKI OMAISHOIDON TUESTA sivu 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2016 LAKI OMAISHOIDON TUESTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Liedon aluejaosto 22.3.2016 19 sivu 2 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Voimassa 1.4.2016 alkaen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Perusturvalautakunta / 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Perusturvalautakunta / 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET HARJAVALLAN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 14.12.2016/ 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2017 2 Sisällysluettelo 1. Omaishoidontuen sisältö ja tarkoitus 3 2. Omaishoidontuen hakeminen

Lisätiedot

jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja

jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja KOTIHOIDON MYÖNTÄMISKRITEERIT 1. Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville asiakkaille. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana

Lisätiedot

Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE

Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE Omaishoidontuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (2005/937). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

VANHUSPALVELUJEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 3.4.2013 ALKAEN

VANHUSPALVELUJEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 3.4.2013 ALKAEN Liperin kunta Sosiaali- ja terveysosasto VANHUSPALVELUJEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 3.4.2013 ALKAEN Vanhuspalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaisia kotipalveluja ja kansanterveyslain

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Perustuvalautaunta 17.12.2013 167, Liite 1 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.1.2012 11, indeksitarkistus Sotela 16.12.2014 vuodelle 2015.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.1.2012 11, indeksitarkistus Sotela 16.12.2014 vuodelle 2015. HEINOLAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 ALKAEN 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/2005) Omaishoidon tuki on lakisääteinen ja määrärahasidonnainen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1 (6) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Yleistä omaishoidon tuesta (Omaishoitolaki 937/2005) Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

Hausjärven kunta OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET 1.1.2016 ALKAEN. Käsittely: Perusturvalautakunta

Hausjärven kunta OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET 1.1.2016 ALKAEN. Käsittely: Perusturvalautakunta Hausjärven kunta OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET 1.1.2016 ALKAEN Käsittely: Perusturvalautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1. Tuen tarkoitus ja sisältö... 1 2. Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Omaishoitosopimus...

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET 1.5.2016 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET 1.5.2016 ALKAEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET 1.5.2016 ALKAEN Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Aikuisten ja vammaisten palvelut PL 125 11100 Riihimäki Päiväys 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Omaishoito SISÄLLYSLUETTELO 1. Omaishoidon tuki... 3 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko... 3 2.1.

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Omaishoito on porrastettu neljään luokkaan hoidon ja huolenpidon tarpeen perusteella, ja vuonna 2005 hoitopalkkiot eri luokissa ovat:

Omaishoito on porrastettu neljään luokkaan hoidon ja huolenpidon tarpeen perusteella, ja vuonna 2005 hoitopalkkiot eri luokissa ovat: LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet yli 18-vuotiaiden osalta 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN OPAS

OMAISHOIDONTUEN OPAS Liperin kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Soteltk 12.12.2012 132 OMAISHOIDONTUEN OPAS Liperin kunnan ja Outokummun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue 1.1.2013 alkaen Liperin kunta,

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty 17.2.2016 23 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/perusturva_ja_terveys/vanh uspalvelut/asumispalvelut/ YMPÄRIVUOROKAUTISEN

Lisätiedot