Jätehuolto PUUNKORJUUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätehuolto PUUNKORJUUSSA"

Transkriptio

1 METSÄTEHON OPAS Jätehuolto PUUNKORJUUSSA

2 Oppaan alkuperäinen painos vuonna Työryhmä Raimo Aholainen, Erkki Hänninen, Yrjö Kortelainen, Seppo Korteniemi, Risto Lilleberg, Markku Mäkelä, Jukka Mäkinen, Tero Ollila. Uudistettu painos Kuvat: Metsäteho Oy kansi, s. 3 ja 6, Jukka Mäkinen s. 4, Ekokem Oy s. 11 Piirrokset: Väinö Kemppainen Ulkoasu: Paino: ISBN Studio Jussi Ronkainen Ky F.G. Lönnberg Helsinki 2001

3 Sisällys SISÄLTÖ 1 JOHDANTO HAKKUUTYÖMAALLA KÄYTETTÄVÄT KONEET HAKKUUTYÖMAA VARAUTUMINEN YLLÄTTÄVIIN TILANTEISIIN JÄTTEET JA NIIDEN KÄSITTELY Ongelmajätteet Astiat ja varastointi Käytetyt voiteluöljyt Muut ongelmajätteet Kuljetukset ja siirtoasiakirja TOIMENPITEET ÖLJYVAHINGON SATTUESSA LAINSÄÄDÄNTÖ VASTUUT YMPÄRISTÖVAHINGOSTA MUISTILISTA KERÄILYKANAVAT VOITELUÖLJYILLE

4 Oppaan tavoitteena on edistää metsäluonnon ja -ympäristön säilymistä mahdollisimman monipuolisena ja tärveltymättömänä. Opas antaa tietoa ja ohjeita ympäristön hoidosta ja vahinkojen torjunnasta puunkorjuun toteutuksessa sekä puunkorjuussa syntyvien jätteiden käsittelystä. Metsäkoneyrittäjät, kuljettajat ja metsurit saavat oppaasta tietoa jätehuollosta työmailla ja koneita huollettaessa sekä vahinkojen torjunnasta. Urakanantajat saavat tietoa jätteistä ja jätehuollon toteuttamismahdollisuuksista, työmaiden valvonnasta sekä suosituksia urakointisopimuksiin mukaan otettavista asioista. 2

5 1 JOHDANTO Ympäristö on ymmärrettävä lainaksi saaduksi omaisuudeksi, jota tulee hoitaa ja säilyttää tuleville polville mahdollisimman monipuolisena ja tärveltymättömänä. Metsäteollisuus on vuosikymmeniä tehnyt työtä sen tuotannosta syntyvien päästöjen ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Työn tuloksia ovat vesistöjen ja ilman laadun parantuminen sekä tuotantoprosessien päästöjen ja hajuhaittojen vähentyminen. Näihin tuloksiin on päästy investoimalla viime aikoina vuosittain miljoonaa markkaa ympäristöhankkeisiin sekä käyttämällä 350 miljoonaa markkaa ympäristönsuojelun vuotuisiin käyttökustannuksiin. 3

6 Puunkorjuun yhteydessä tapahtuvat ympäristön hoito tai hoitamatta jättäminen näkyvät ja tuntuvat erityisesti taajamien ulkopuolella. Puunkorjuun ympäristöjälkeä seuraavat mattimeikäläiset kulkiessaan koti- tai vapaa-ajanpaikkansa ympäristössä. Ympäristönhoidon puutteet havaitaan helposti. Ympäristön hoidon ja suojelun toteutuksessa ovat avainasemassa hakkuuyrittäjät sekä metsä- ja kaukokuljetusyrittäjät, heidän kuljettajansa ja metsurit. Näkyvimmät osat työmaata puunkorjuun jälkeen ovat yleensä koneiden huoltopaikka ja puiden varastoalue. Ympäristön tilasta tehdään päätelmiä monesti työmaalle jätettyjen roskien, korjaustarvikkeiden ym. perusteella. Siksi työmaan jätehuolto, koneiden rikkoutumisista aiheutuvat päästöt sekä erilaisten jätteiden talteenotto työmaalla ja niiden toimittaminen jätehuoltoon ovat oleellinen osa puunkorjuun työmaahygieniaa ja ympäristönhoitoa. Kannusteongelmana on monesti, että hyvin hoidettua työmaata ei havaita. Huonosti tai huolimattomasti toimittaessa jälki sen sijaan havaitaan ja helposti vielä yleistetään. 4

7 Myös koneyrittäjien pihapiiri kertoo paljon ympäristöajattelun perillemenosta: Jos yrittäjän huoltohallin tai kotipaikan ympäristö muistuttaa huonosti hoidettua kaatopaikkaa, pidetään epäsiisteyttä helposti tunnusmerkkinä myös tällaisen yrittäjän työmailla. Korjuun toteuttaja joutuu vastaamaan työ- ja työmaan jäljestä suoraan metsänomistajalle. Vastuu työmaan ympäristön tilasta on kuitenkin hakkuuoikeuden omistajalla eli korjuu- ja kaukokuljetusyrittäjien asiakkaalla. Hakkuuoikeuden omistajan tulee opastaa ja valvoa jäte- ja ympäristöasioiden hoitoa. Hakkuuoikeuden omistajan tulee saada tietoonsa hakkuutyömaan ja urakoitsijan jätehuollosta vastaava henkilö. Vastuuhenkilö tulee aina nimetä urakointisopimuksessa. Puunkorjuussa syntyvien jätteiden oikea käsittely on kaikkien puunhankintaa eri tasoilla ja tahoilla toteuttavien etu. Tuskin kukaan haluaa pilata maineensa tietämättömyydestä, huolimattomuudesta tai piittaamattomuudesta aiheutuneen ympäristöongelman vuoksi. Varsinaisille korjuun toteuttajille työmaan jäte- ja ympäristönhoidossa on kyseessä oma maine tunnollisena työntekijänä metsänomistajiin ja asiakkaisiin päin. Metsäteollisuusyrityksille on kyseessä yrityksen maine heidän tuotteitaan ostavien asiakkaiden, metsäomistajien sekä suuren yleisön silmissä. 2 HAKKUUTYÖMAALLA KÄYTETTÄVÄT KONEET Hakkuutyömaan ympäristöstä huolehtiminen on monen tekijän summa. Näkyvin osa työmaan ympäristönhoitoa on siisteydestä huolehtiminen työmaan ollessa käynnissä ja etenkin työmaan lopetuksen jälkeen. Kuitenkin luonnon kannalta suurimmat vauriot voivat aiheutua käytettävistä koneista. Ennakoivana toimenpiteenä mahdollisten metsätyökoneiden aiheuttamien ympäristövahinkojen lieventämiseksi tulisi koneiden hydraulijärjestelmät pitää hyvässä kunnossa ja vuotamattomina. Näin ehkäistään vaurioita ja niistä syntyviä päästöjä luontoon. Päivittäin tulee tarkkail- 5

8 la öljyvuotoja, mm. koneiden hydrauliletkujen ja -liittimien kuntoa ja tarvittaessa ryhtyä välittömästi ennalta ehkäiseviin korjaustoimiin. Erityistä tarkkaavaisuutta pitää noudattaa työskenneltäessä pohjavesialueilla sekä ranta- ja saarityömailla. Pohjavesialueet ovat öljyvuotojen kannalta erityisen arkoja. Niillä työskenneltäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota koneiden kuntoon sekä välttää sellaisia toimenpiteitä, joiden seurauksena vähäisiäkin määriä öljyä voisi päästä maaperään tai vesistöön. Urakanantajan tulee huolehtia siitä, että työmaan sijaitessa pohjavesialueella urakoitsijat ja työntekijät tietävät sen. Pohjavesialueiden sijaintia osoittavia karttoja on saatavissa kuntien vesihuollosta vastaavilta viranomaisilta. Työkoneiden siisteys on myös osa vahinkojen ennaltaehkäisyä. Koneiden siisteys on syytä liittää osaksi laadunseurantajärjestelmää. Epäsiisti, öljyinen kone kielii huolimattomasta asioiden hoitamisesta. 6

9 3 HAKKUUTYÖMAA Kun perustekijät eli koneet ovat asianmukaisessa kunnossa, tulisi jokaisella työmaalla kiinnittää huomiota koneiden huoltopaikan sijaintiin. Huoltopaikkaa ei pidä sijoittaa siten, että sen läheisyydestä johtaa ojia tai painanteita puroihin tai vesistöihin. Mikäli mahdollista, ei huoltopaikkaa tulisi myöskään sijoittaa liian lähelle teitä tai polkuja. Työmaan ollessa pohjavesialueella tulee huoltopaikka mahdollisuuksien mukaan sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Pohjavesialueilla tulee aina välttää suuria huoltotoimia, ja työmaalla tulee olla mahdollisimman vähän polttoainetta. Polttoaineen tankkauksessa ei saa päästää polttoainetta luontoon. Työnjohdon tulee tarkkailla ja valvoa poltto- ja voiteluaineiden säilytysastioiden kuntoa. Siisteydestä huolehtiminen alkaa keräyspaikkojen järjestämisestä erilaisille jätteille. Ongelmajätteet (määritellään myöhemmin kohdassa 5) tulee erotella heti ensimmäisessä keräilyvaiheessa. Ne toimitetaan nopeasti kunnolliseen säilytyspaikkaan jatkokäsittelyä odottamaan. Tavanomaiselle kaatopaikalle kelpaava materiaali erotellaan poltetta- 7

10 vaksi soveltuvasta paperi- ja pahvijätteestä. Heti ensimmäisessä lajittelussa on syytä miettiä materiaalin kierrätysmahdollisuus. Työmaanaikaisen siisteyden kannalta on välttämätöntä, että keskeisellä paikalla on jätesäiliö tai -pussi, johon poltettavaksi kelpaavat eväspakkaukset sekä muut paperi- ja pahviroskat kerätään. Tällöin ei kenelläkään tule houkutusta laittaa muovipusseja ym. puupinojen väliin, josta ne sitten kulkeutuvat jalostuslaitokselle. Paperikoneeseen asti päästessään pienetkin muovinpalaset aiheuttavat suuria taloudellisia menetyksiä. Hakkuun sekä metsä- ja kaukokuljetuksen jälkeen työmaa on siistittävä. Kaikki työn aikana kerääntyneet jätteet ja roskat on vietävä pois niille kuuluviin käsittelypaikkoihin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää koneiden huoltopaikan siistimiseen. Työmaan jäljen seuranta on liitettävä osaksi laadun seurantajärjestelmää. Tällöin on mahdollista vakiinnuttaa hyvä taso työmaan jäljessä sekä löytää mahdolliset ongelmakohdat ja etsiä niihin ratkaisut. Kokemuksesta on havaittu, että asutustaajamien lähellä käynnissä oleva hakkuutyömaa ja työmaa hakkuun jälkeen saavat jotkut sivulliset ymmärtämään ne puolivirallisiksi kaatopaikoiksi, jonne voi viedä kaikenlaista kaatopaikalle kuuluvaa tavaraa. Tällaista voidaan vähentää pitämällä työmaa koko ajan siistinä ja roskattomana. Työmaan päättymisen jälkeen työnjohdon on tarkasteltava työn jälkeä. Se olisi hyvä tehdä yhdessä metsänomistajan kanssa. 4 VARAUTUMINEN YLLÄTTÄVIIN TILANTEISIIN Ennakoivista varotoimenpiteistä huolimatta öljyä tai polttoainetta voi päästä valumaan maahan. Tällaisiinkin tapauksiin pitää varautua. Hakkuutyömaille on useasti huonot kulkuyhteydet. Öljyvahingon sattuessa on torjunnan aloittamisen nopeus ensiarvoisen tärkeää. Jos öljy pääsee imeytymään syvälle maaperään, saastuneen maa-ainek- 8

11 sen poistaminen on huomattavasti suuritöisempää ja kalliimpaa kuin välitön torjunta. On vielä syytä muistaa, että öljyvahingon aiheuttaja maksaa torjunnasta aiheutuneet kulut, joten yrittäjillä on hyvä syy ylläpitää valmiutta välittömästi aloitettavaan öljyvahingon torjuntaan. Jokaisella hakkuuseen ja kuljetukseen osallistuvalla koneella ja autolla tulisi olla välineistöä öljyvahingon ensitorjuntaan. Jotta torjuntaa voidaan tehdä, tulee jokaisella hakkuutyömaalla olla saatavilla öljynimeytysmatto tai muuta öljyä imevää materiaalia, lapio ja jätesäkkejä. Lisäksi suositellaan öljyä läpäisemätöntä pressua huoltoalustaksi. 5 JÄTTEET JA NIIDEN KÄSITTELY Nykyinen jätelajittelu lähtee siitä, että pyritään vähentämään syntyvää jätemäärää, sillä silloin voidaan säästää ympäristöä. Jätteiden vähentäminen voi olla jätteiden synnyn ehkäisemistä, kuten tuotantomenetelmien kehittämistä vähemmän jätettä tuottaviksi, turhan kulutuksen karsintaa, aineettomien palvelujen ja pitkäaikaisten tuotteiden suosimista tuotteiden uudelleenkäyttöä korjattuina, samassa tai uudessa käytössä hyötyjätteiden lajittelua ja uusiokäyttöä tuotannon raaka-aineena. 9

12 Periaatteet on syytä muistaa niin metsätöissä kuin yksityistalouksissakin. Hakkuutyömaalla tai metsätyökoneita huollettaessa ja korjattaessa syntyvät jätteet voidaan luokitella jälkikäsittelytarpeen perusteella ongelmajätteisiin, kaatopaikalle kelpaavaan jätteeseen sekä polttokelpoiseen jätteeseen. Ongelmajätteet Ongelmajätteet ovat jätteitä, jotka kemiallisen tai muun ominaisuutensa vuoksi voivat aiheuttaa erityistä haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Siksi ne on pidettävä erillään kaikista muista jätteistä, kuten jätepaperista, metalleista, lasista, energiajätteestä, biojätteestä tai muusta talousjätteestä. Myös erityyppiset ongelmajätteet on pidettävä erillään toisistaan. Ongelmajätteitä ovat muun muassa musta voiteluöljy (kuten moottoriöljy) kirkas voiteluöljy (kuten hydrauli- ja vaihteistoöljy) biohajoavat öljyt (kuten esterit, rypsi- ja mäntyöljyt) pakkas-, jarru- ja kytkinneste säiliönpohjaöljy (vettä sisältävä polttoaine) öljynerotuskaivoon kerääntynyt jäte liuotin- ja pesuainejäte kiinteä öljyinen jäte, kuten öljynsuodattimet, letkut, öljyiset trasselit maalijäte (myös spraypullot) romuakut loisteputket paristot Astiat ja varastointi Ongelmajätteet tulee toimittaa turvallisuuden vuoksi käsiteltäviksi vuosittain. Kun säilytät ongelmajätteitä toimittaaksesi ne pois myöhemmin, järjestä jätteille oma varasto tai erillinen paikka varastossasi. Hyvä varastopaikka on selkeästi merkitty, katettu ja lukittu varastotila, jonne on esteetön kulkureitti. Estä veden pääsy ongelmajäteastioihin. Käytä keräily- ja säilytysastioina mieluiten aineiden alkuperäisiä, ehjiä ja hyväkuntoisia astioita ja säiliöitä. Ne täyttävät turvallisuusmääräyk- 10

13 set ja niissä on yleensä sopivat turvallisuusmerkinnät valmiina. Lisää pakkausten etiketteihin sana JÄTE erottamaan ne tuotteista. Älä yhdistele erityyppisiä ongelmajätteitä. Se on myös laissa kiellettyä. Yhdistäminen voi tehdä käsittelyn vaikeaksi ja aiheuttaa vaaratilanteita ja ylimääräisiä kustannuksia. Käytetyt voiteluöljyt Käytetyt voiteluöljyt ovat ongelmajätelaji, jota metsäkoneiden huollosta syntyy eniten. Urakoitsijalle ei käytetyistä voiteluöljyistä aiheudu kuluja, jos joukossa ei ole vettä yli 10 % tai muita ongelmajätteitä. Pienin kerran vuodessa veloituksetta noudettava erä on 400 litraa. Jos eräkoko on yli 1000 litraa, noudetaan erät useamminkin. Käytettyä voiteluöljyä ei kannata varastoida vuotta pidempään, koska riski vesipitoisuuden noususta kasvaa. Kasvipohjaiset öljyt noudetaan myös veloituksetta, jos ne on pidetty erillään mineraalipohjaisista öljyistä. Öljyjen noutotilaukset tehdään Ekokemille tai alueelliselle öljynkeräysyritykselle (Yhteystiedot sivulla 19). 11

14 Öljyerää noutaessaan kuljettaja ottaa öljystä kaksi näytettä, joista toinen jää jätteen luovuttajalle ja toinen menee keräysauton mukana analysoitavaksi Ekokemin öljylaboratoriossa. Jos käytettyjen voiteluöljyjen sekaan on joutunut yli 10 % vettä tai sinne on sekoitettu muita aineita, kuten liuottimia tai jätepolttoainetta, erä ei ole käytettyä voiteluainetta, vaan käsiteltävää ongelmajätettä. Ongelmajätteestä veloitetaan aina sekä kuljetus- että käsittelykustannukset. Muut ongelmajätteet Metsäkoneyrittäjien kuten muidenkin yrittäjien ja yritysten tulee tuntea toiminnastaan syntyvien ongelmajätteiden määrä ja laatu. Vastuu jätteistä on jätteen tuottajalla, kunnes jäte on luovutettu käsittelypaikkaan tai yritykselle, jolla on lupa ongelmajätteiden käsittelylle ja/tai keräämiselle. Kunnilla on velvollisuus järjestää yksityistalouksissa syntyvien ongelmajätteiden vastaanotto. Eräät kunnat ottavat vastaan myös pieniä määriä yritysten ongelmajätteitä, vaikka niillä ei siihen olekaan velvollisuutta. Tällöin kunnat perivät ongelmajätteiden vastaanotosta yleensä maksun, joka kattaa jätteiden edelleen toimittamisesta aiheutuvat kulut. Metsäkoneyrittämisessä syntyvien jätteiden määrä on varsin tyypillinen pienen ja keskisuuren yrityksen jätemääriin verrattuna. Pk-yritykselle hyvä vaihtoehto on tehdä yhteistyötä paikallisten ongelmajätehuollon ammattilaisten kanssa. Tällöin käydään läpi yrityksessä vuosittain syntyvät ongelmajätteet ja niiden määrät. Kartoituksen pohjalta sovitaan eri jätteille sopivista keräysastioista ja sovitaan jätteiden poiskuljetuksesta. Samalla yrittäjä saa opastusta jätteiden lajitteluun siten, että lopulliset kustannukset olisivat mahdollisimman pienet. Kuljetukset ja siirtoasiakirja Ongelmajätteiden kuljetusta varten jätteestä tarvitaan määrämuotoiset tiedot niin sanottu siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on myös todistus ympäristöviranomaiselle siitä, että jäte on luovutettu jätteen asianmu- 12

15 kaiselle keräys- tai käsittely-yritykselle. Siirtoasiakirja on säilytettävä kolme vuotta allekirjoittamisesta. Siirtoasiakirjan laatii ympäristöluvan omaava keräysyritys. Jos kuljetuksessa käytetään yleiskuljetusliikettä, siirtoasiakirjan laadinta kuuluu ongelmajätteen lähettäjälle. 6 TOIMENPITEET ÖLJYVAHINGON SATTUESSA Puunkorjuussa, niin kuin muussakin koneilla maastossa tapahtuvassa työskentelyssä, kaikista varotoimenpiteistä huolimatta saattaa tapahtua jotain sellaista, mikä aiheuttaa vaaraa metsäluonnolle tai vesistöille. Tällainen voi olla esimerkiksi mineraaliöljyä käyttävän koneen hydrauliikkajärjestelmän tyhjentyminen tai polttoainesäiliön rikkoutuminen. Tällöin on tiedettävä, mihin toimenpiteisiin ja yhteydenottoihin tulee välittömästi ryhtyä. Vahinko on yleensä sitä vakavampi ja kalliimpi korjata, mitä hitaammin tieto kulkee ja mitä hitaammin toimenpiteisiin ryhdytään. Ympäristövahingon sattuessa aiheuttaja on yksiselitteisesti korvausvelvollinen aiheutuneisiin torjunta- ja puhdistuskustannuksiin. Öljyn saastuttama maa-aines tai turve on myös ongelmajätettä, jonka käsittely maksaa paljon. 112 Öljyvahingon sattuessa ensimmäinen toimenpide on vaurion laajuuden kartoitus ja tarvittaessa turpeeseen imeytyksen välitön aloitus. Mikäli vaurio on vakava, tulee samalla ilmoittaa asiasta aluehälytyskeskukseen. Puhelinnumero kaikkialla Suomessa on 112. Ilmoituksen saatuaan aluehälytyskeskus lähettää paikalle pelastuslaitoksen henkilön päättämään tarvittavista toimenpiteistä. Tarvittavien torjuntatoimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen kustantaa vahingon aiheuttaja. Sen sijaan hälytyksestä aiheutuneesta ensikäynnistä ei yleensä laskuteta. Suuremman vahingon kyseessä ollen on syytä ottaa yhteyttä myös urakanantajan työnjohtoon. Ympäristöön päässeen öljyn määrä, laatu ja työmaan sijainti vaikuttavat välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin. Suurin vahinkovaara on 13

16 pohjavesialueilla sijaitsevilla työmailla. Myös vesistöjen ja purojen rannat ja niihin johtavat ojat ovat vaarallisia paikkoja. Tällöin pienikin letkurikko mineraalipohjaista öljyä käyttävässä koneessa voi aiheuttaa pohjavesien tai vesistöjen saastumisen. Sellainen koneessa tapahtunut öljyvuoto, joka on laskenut hydrauliöljysäiliön pinnan hälytystasolle tai koneen polttoaine- tai hydrauliöljysäiliöiden rikkoutuminen aiheuttavat välittömästi toimenpiteitä: Keskeytä toiminta Pysäytä kone välittömästi hätänapilla Paikanna ja tuki vuoto välittömästi Suojaa maaperä lisävahingoilta Tarkasta vahingot Ilmoita pelastuslaitokselle puh. 112 Ryhdy puhdistamaan maastoa öljystä imeyttämällä Säkitä imeytetty turve ja likaantunut maa Polttoaine- ja hydrauliöljysäiliön täyttämisessä työmaalla ja huoltohallilla tulee aina olla huolellinen, ettei aineita pääse luontoon. 7 LAINSÄÄDÄNTÖ Jätehuollon yleislaki on jätelaki, joka koskee muita kuin erityislainsäädännössä (räjähdystarvike-, ydin-, yms. jätteet) tarkoitettuja jätteitä. Jätelain mukaan: Ympäristön roskaaminen ja maaperän saastuttaminen on rangaistuksen uhalla kielletty. Ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa, eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentamista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa. Maaperään ei myöskään saa jättää, päästää tai sijoittaa jätettä eikä muutakaan ainetta 14

17 siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyvyyden melkoista vähentymistä tai muu yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Jos maaperä saastuu, on saastumisen aiheuttajan ilmoitettava siitä viipymättä kunnan ympäristönsuojelulautakunnalle. Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta kieltää päästämästä maahan tai veteen sekä varastoimasta, säilyttämästä tai käsittelemästä öljyä siten, että siitä aiheutuu ilmeinen öljyvahingon vaara. Joka huomaa tai saa tietää öljyvahingon tapahtuneen, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä poliisille tai palokunnalle sekä mahdollisuuksien mukaan sille, jonka hallussa tai hoidossa öljy on. Tietoja jätteiden luokittelusta, käsittelystä ja keräilystä saa mm. kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta. 8 VASTUUT YMPÄRISTÖ- VAHINGOSTA Edellä tarkoitetuista ympäristövahingoista on rangaistusvastuussa vahingon välitön aiheuttaja, siis roskaaja tai saastuttaja tai ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöjä. Roskaantumisen tai saastumisen aiheuttajalla on ensisijainen alueen puhdistamisvelvollisuus. Roskaantuneen alueen toissijainen puhdistamisvastuu vahvistetuilla asema-, rakennus- tai rantakaava-alueilla sekä tiealueilla, ulkoilu- tai moottorikelkkailureitin alueella tai muulla vastaavalla yleisesti käytettäväksi tarkoitetulla alueella kuuluu alueen haltijalle tai reitin pitäjälle. Muilla alueilla roskaantumisen toissijainen puhdistusvastuu kuuluu alueen haltijalle edellyttäen, että puhdistusvelvollisuutta ei ole pidettävä kohtuuttomana. Mikäli puhdistusvelvoite olisi alueen haltijalle kohtuuton, voidaan kunta määrätä puhdistamaan roskaantunut alue. 15

18 Saastuneiden maa-alueiden toissijainen puhdistusvastuu kuuluu alueen haltijalle edellyttäen, että saastuttava toiminta on tapahtunut haltijan tieten tai suostumuksella taikka hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää alueen tila sen hankkiessaan. Korvausvastuun (puhdistaminen, puhdistuskustannusten korvaaminen) jako toisaalta työnantajan ja työntekijän sekä toisaalta asiakkaan ja yrittäjän kesken määräytyy vahingonkorvauslain mukaan (ks. Metsätehon opasta Koneellisen puunkorjuun vastuut ja työturvallisuus). Toisin sanoen metsänhakkuuoikeuden haltijalla on ensisijainen korvausvastuu oman työsuhteisen henkilöstönsä sekä koneyrittäjällä itsensä ja työsuhteisen henkilöstönsä aiheuttamista ympäristövahingoista. Tämän lisäksi metsänhakkuuoikeuden haltijalla on sopimusvastuu korjuun asianmukaisesta toteutuksesta kauppakumppaniinsa metsänomistajaan nähden. Myös urakointisopimus saattaa sisältää täsmennyksiä urakanantajan ja koneyrittäjän väliseen vastuunjakoon. 16

19 Voimassa oleva laki ympäristövahinkojen korvaamisesta on selkiinnyttänyt vastuuta ympäristövahingoista. Laki toissijaisena ei koske vahinkoja, joiden korvaamisesta säädetään jossain muussa laissa. Lain tarkoituksena on helpottaa vahingonkärsijän mahdollisuuksia korvauksien saantiin. Ympäristölaissa tarkoitettavana vahinkona korvataan tietyllä alueella harjoitetusta toiminnasta johtuva vahinko, joka on ympäristölle aiheutunut veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä, hajusta tai muusta vastaavasta häiriöstä. Ympäristölakia tuskin tullaan merkittävästi soveltamaan puunkorjuussa syntyvien vahinkojen selvittelyssä. Jos ympäristövahingon aiheuttamiseen on liittynyt huolimattomuutta vähäisessäkään määrin, on todennäköistä, ettei vahinkoja korvata minkäänlaisista vakuutuksista. 17

20 9 MUISTILISTA Metsätyökoneet huolehdi koneiden kunnosta hanki öljyntorjunnan ensitorjuntakalusto Työmaa pidä työmaa siistinä lajittele jätteet Jätteet tee jätteenkäsittelysuunnitelma toimita jätteet kierrätykseen ja käsittelyyn Vahingon sattuessa selvitä tilanne ryhdy torjuntatoimiin ilmoita aluehälytyskeskukselle ilmoita työnjohdolle 112 Vastuut ympäristövahingoista aiheuttaja korvaa vahingon vakuutus ei yleensä korvaa 18

21 Selkeät keräilykanavat käytetyille voiteluöljyille 1. Ålands Problemavfall Ab, Mariehamn Puh. (018) telefax (018) Kuljetus ja maansiirto Viita Oy Puh. (019) telefax (02) Kuljetus ja maansiirto Viita Oy Puh. (019) telefax (02) Säkkiväline Puhtaanapito Oy, Lahti Puh telefax Säkkiväline Puhtaanapito Oy, Pori Puh telefax Kuljetus ja maansiirto Viita Oy Puh. (019) telefax (02) Maraoil Oy, Jyväskylä Puh. (014) telefax (014) Kuljetus Raukko Ky Puh. (06) , telefax (06) Puh Joensuun Jäteöljy Timo Marttala Ky, Joensuu Puh. (013) telefax (013) Puh Iisalmen Keräysöljy Oy, Iisalmi Puh. (017) telefax (017) Puh Säkkiväline Puhtaanapito Oy, Kello/ongelmajätehuolto Puh telefax Ekokem Oy Ab, PL 181, RIIHIMÄKI Puh. (019) Fax (019) ,

22 20

23 Metsäteho Oy PL 194 (Unioninkatu 17) HELSINKI Puh. (09) Fax (09)

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Parainen 9.5.2012 9.5.2012/ Lähtökohta (VL 2:6): Yleisen oikeuden mukaisen ruoppauksen toteuttamiseen ei tarvitse

Lisätiedot

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kari Pyötsiä 4.10.2005 Pilaantuneet maa-alueet LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Pilaantuneet maa-alueet SAMASE-projekti alkoi 1980-90 luvun taitteessa. Projektissa saastuneeksi

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 39/2015 Tonttiosasto Yritystonttitoimisto 18.03.2015 Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 39/2015 Tonttiosasto Yritystonttitoimisto 18.03.2015 Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 59 Alueen vuokraaminen tilapäistä pysäköintiä varten Kyläsaaresta Ajotaito Oy Autokoululle HEL 2015-003288 T 10 01 01 04 S0110-223 Päätös Vuokranantaja Päättäjä Vuokralainen

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta Eri viranomaisten ja asianosaisten roolit ja toimenpiteet öljyvahingoissa. Öljyvahinkojen torjuntaa koskevan lainsäädännön muutokset. Timo Heino Uudenmaan ympäristökeskus 1 Säädökset ja ohjeet Laki maa-alueilla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet 1 Jätehuollon ajurit kohti kierrätysyhteiskuntaa Vahvimmat muutosajurit Uusi jätelaki ja siihen liittyvät asetukset Biohajoavan jätteen kaatopaikkaamiskielto Markkinatalouden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY. Pekka Hyvärinen aluejohtaja

LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY. Pekka Hyvärinen aluejohtaja LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY aluejohtaja Esityksen sisältö Ekokem Oy Ab Yleistä jätelainsäädännöstä Jätteiden toimittaminen käsittelyyn Käsittelytavat - projektin saostuskokeilu - muut käsittelytavat

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle

Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle Maakaasu Biokaasu Asennus Käyttö Hätätilanne Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle KAASUN KÄYTTÖ ON TURVALLISTA JA HELPPOA. KAASUN KÄYTTÄJÄN ON KUITENKIN HUOLEHDITTAVA PUTKISTON JA KAASULAITTEIDEN ASIANMUKAISESTA

Lisätiedot

28/03/2015 KONKURSSITAPAUKSET KENEN ON VASTUU?

28/03/2015 KONKURSSITAPAUKSET KENEN ON VASTUU? KONKURSSITAPAUKSET KENEN ON VASTUU? Mutku-päivät 25.3.2015 2 1 Padasjokelainen kierrätysyritys PP Recycling aiheuttaa onnettomuusvaaran Konkurssiin menneen ongelmajäteyrityksen tiloissa on tapahtunut useita

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Pori 4.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus/ Kari Nieminen Lain tavoite 1. Edistää, järjestää ja sovittaa yhteen vesivarojen ja vesiympäristön

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen 1 (5) ALLMARINE OY:N KANSSA ISO-SARVASTOSSA SIJAITSEVASTA MAA-ALUEESTA Sopimuksen numero HEL 2016-011915 Kaupungin päätös Liv/ Meri osastopäällikkö, Vuokra-alueen käyttötarkoitus Työlautan ja asiakasveneiden

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma

Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma KOKOEKO-seminaari 2016 Jätehuollon uudistuvat toimintamallit Itä- Suomessa Lea Koponen, Pohjois-Savon ELY-keskus 22.2.2016 Mielikuva rakennusjätehuollon

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Matkasäännöt

HPK Kannattajat ry. Matkasäännöt Päivitetty: 28.12.2016 1 YLEISTÄ Nämä säännöt on tehty HPK Kannattajat ry:n (yhdistys) järjestämille matkoille. Ilmoittautumalla ja osallistumalla matkalle hyväksyt ja sitoudut noudattamaan näitä sääntöjä.

Lisätiedot

JURIDINEN VASTUU JA AMPUMARATATOIMINTA YMPÄRISTÖLAKIMIES Jouko Tuomainen SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

JURIDINEN VASTUU JA AMPUMARATATOIMINTA YMPÄRISTÖLAKIMIES Jouko Tuomainen SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS JURIDINEN VASTUU JA AMPUMARATATOIMINTA YMPÄRISTÖLAKIMIES Jouko Tuomainen SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ampumaratafoorumi 11.3.2011 Messukeskus, Helsinki VT Jouko Tuomainen YMPÄRISTÖVIRANOMAISET 2 JOHDANTO -vastuukäsitteet

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA KFS Finland Oy Kellokukantie 4 01300 Vantaa Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Venesatamasäännöt koskevat kaikkia Saimaan Satamat Oy:n ylläpitämiä ja hallinnoimia venepaikkoja, niiden talvisäilytysalueita sekä kalastusvälinevajoja.

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta SOPIMUSPOHJA 19.12.2013 / mh 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivät 19.-20.3.2013 Rovaniemi 21.3.2013 1 YM:n valvontaohje Annettu 7.11.2012, korvaa aiemmin 2005

Lisätiedot

ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA

ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA Ympäristönsuojelun ajankohtaispäivä, Turku 11.11.2016 Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELYkeskus ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA Lainsäädäntö Viranomaiset

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,

Lisätiedot

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA Lähde: Groupement des associations meunieres des pays de la C.E.E. (G.A.M.), 2.6.1998 (Käännös englannin kielestä, Kauppamyllyjen Yhdistyksen hallituksen hyväksymä)

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

JATE H Uo LToMAARAyTS TT : YLEINEN OSA

JATE H Uo LToMAARAyTS TT : YLEINEN OSA JATE H Uo LToMAARAyTS TT : YLEINEN OSA Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kannus, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Sievi, Siikalafua, Toholampi, Ylivieska

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

YLEISEHDOT MURSKAAMOILLE, LOUHINNALLE JA ASFALT- TIASEMILLE. Päästöjen maaperään estäminen

YLEISEHDOT MURSKAAMOILLE, LOUHINNALLE JA ASFALT- TIASEMILLE. Päästöjen maaperään estäminen YLEISEHDOT MURSKAAMOILLE, LOUHINNALLE JA ASFALTTIASEMILLE YMPP 11 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: Tornion kaupungin ympäristötoimen soveltamat louhintaa, murskausta ja asfalttiasemia

Lisätiedot

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen Maisematyöluvat Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen 10.3.2015 Maisematyölupavelvollisuus Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan maisemaa muuttavaa rakennustyötä, puiden

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

ASENNUS N&H SERVICE OY Haaransuontie 12, OULU Puh YMPÄRISTÖRAPORTTI SFS-EN ISO 14001

ASENNUS N&H SERVICE OY Haaransuontie 12, OULU Puh YMPÄRISTÖRAPORTTI SFS-EN ISO 14001 ASENNUS N&H SERVICE OY Haaransuontie 12, 90240 OULU Puh. 08-348 789 www.nhservice.com YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 SFS-EN ISO 14001 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Energiankulutus 3 Vedenkulutus 5 Tilastoidut häiriöt

Lisätiedot

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547 PÄÄTÖS Dnro 0100Y0309 11 Helsinki 23.12.2004 No YS 1547 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila

Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Yleinen osa Yleisessä osassa kerrotaan jätehuoltomääräysten taustalla olevista

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt vuoden 2016 jätetaksan 15.12.2015 sekä määrännyt sen tulemaan voimaan 1.1.2016 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot