Jätehuolto PUUNKORJUUSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätehuolto PUUNKORJUUSSA"

Transkriptio

1 METSÄTEHON OPAS Jätehuolto PUUNKORJUUSSA

2 Oppaan alkuperäinen painos vuonna Työryhmä Raimo Aholainen, Erkki Hänninen, Yrjö Kortelainen, Seppo Korteniemi, Risto Lilleberg, Markku Mäkelä, Jukka Mäkinen, Tero Ollila. Uudistettu painos Kuvat: Metsäteho Oy kansi, s. 3 ja 6, Jukka Mäkinen s. 4, Ekokem Oy s. 11 Piirrokset: Väinö Kemppainen Ulkoasu: Paino: ISBN Studio Jussi Ronkainen Ky F.G. Lönnberg Helsinki 2001

3 Sisällys SISÄLTÖ 1 JOHDANTO HAKKUUTYÖMAALLA KÄYTETTÄVÄT KONEET HAKKUUTYÖMAA VARAUTUMINEN YLLÄTTÄVIIN TILANTEISIIN JÄTTEET JA NIIDEN KÄSITTELY Ongelmajätteet Astiat ja varastointi Käytetyt voiteluöljyt Muut ongelmajätteet Kuljetukset ja siirtoasiakirja TOIMENPITEET ÖLJYVAHINGON SATTUESSA LAINSÄÄDÄNTÖ VASTUUT YMPÄRISTÖVAHINGOSTA MUISTILISTA KERÄILYKANAVAT VOITELUÖLJYILLE

4 Oppaan tavoitteena on edistää metsäluonnon ja -ympäristön säilymistä mahdollisimman monipuolisena ja tärveltymättömänä. Opas antaa tietoa ja ohjeita ympäristön hoidosta ja vahinkojen torjunnasta puunkorjuun toteutuksessa sekä puunkorjuussa syntyvien jätteiden käsittelystä. Metsäkoneyrittäjät, kuljettajat ja metsurit saavat oppaasta tietoa jätehuollosta työmailla ja koneita huollettaessa sekä vahinkojen torjunnasta. Urakanantajat saavat tietoa jätteistä ja jätehuollon toteuttamismahdollisuuksista, työmaiden valvonnasta sekä suosituksia urakointisopimuksiin mukaan otettavista asioista. 2

5 1 JOHDANTO Ympäristö on ymmärrettävä lainaksi saaduksi omaisuudeksi, jota tulee hoitaa ja säilyttää tuleville polville mahdollisimman monipuolisena ja tärveltymättömänä. Metsäteollisuus on vuosikymmeniä tehnyt työtä sen tuotannosta syntyvien päästöjen ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Työn tuloksia ovat vesistöjen ja ilman laadun parantuminen sekä tuotantoprosessien päästöjen ja hajuhaittojen vähentyminen. Näihin tuloksiin on päästy investoimalla viime aikoina vuosittain miljoonaa markkaa ympäristöhankkeisiin sekä käyttämällä 350 miljoonaa markkaa ympäristönsuojelun vuotuisiin käyttökustannuksiin. 3

6 Puunkorjuun yhteydessä tapahtuvat ympäristön hoito tai hoitamatta jättäminen näkyvät ja tuntuvat erityisesti taajamien ulkopuolella. Puunkorjuun ympäristöjälkeä seuraavat mattimeikäläiset kulkiessaan koti- tai vapaa-ajanpaikkansa ympäristössä. Ympäristönhoidon puutteet havaitaan helposti. Ympäristön hoidon ja suojelun toteutuksessa ovat avainasemassa hakkuuyrittäjät sekä metsä- ja kaukokuljetusyrittäjät, heidän kuljettajansa ja metsurit. Näkyvimmät osat työmaata puunkorjuun jälkeen ovat yleensä koneiden huoltopaikka ja puiden varastoalue. Ympäristön tilasta tehdään päätelmiä monesti työmaalle jätettyjen roskien, korjaustarvikkeiden ym. perusteella. Siksi työmaan jätehuolto, koneiden rikkoutumisista aiheutuvat päästöt sekä erilaisten jätteiden talteenotto työmaalla ja niiden toimittaminen jätehuoltoon ovat oleellinen osa puunkorjuun työmaahygieniaa ja ympäristönhoitoa. Kannusteongelmana on monesti, että hyvin hoidettua työmaata ei havaita. Huonosti tai huolimattomasti toimittaessa jälki sen sijaan havaitaan ja helposti vielä yleistetään. 4

7 Myös koneyrittäjien pihapiiri kertoo paljon ympäristöajattelun perillemenosta: Jos yrittäjän huoltohallin tai kotipaikan ympäristö muistuttaa huonosti hoidettua kaatopaikkaa, pidetään epäsiisteyttä helposti tunnusmerkkinä myös tällaisen yrittäjän työmailla. Korjuun toteuttaja joutuu vastaamaan työ- ja työmaan jäljestä suoraan metsänomistajalle. Vastuu työmaan ympäristön tilasta on kuitenkin hakkuuoikeuden omistajalla eli korjuu- ja kaukokuljetusyrittäjien asiakkaalla. Hakkuuoikeuden omistajan tulee opastaa ja valvoa jäte- ja ympäristöasioiden hoitoa. Hakkuuoikeuden omistajan tulee saada tietoonsa hakkuutyömaan ja urakoitsijan jätehuollosta vastaava henkilö. Vastuuhenkilö tulee aina nimetä urakointisopimuksessa. Puunkorjuussa syntyvien jätteiden oikea käsittely on kaikkien puunhankintaa eri tasoilla ja tahoilla toteuttavien etu. Tuskin kukaan haluaa pilata maineensa tietämättömyydestä, huolimattomuudesta tai piittaamattomuudesta aiheutuneen ympäristöongelman vuoksi. Varsinaisille korjuun toteuttajille työmaan jäte- ja ympäristönhoidossa on kyseessä oma maine tunnollisena työntekijänä metsänomistajiin ja asiakkaisiin päin. Metsäteollisuusyrityksille on kyseessä yrityksen maine heidän tuotteitaan ostavien asiakkaiden, metsäomistajien sekä suuren yleisön silmissä. 2 HAKKUUTYÖMAALLA KÄYTETTÄVÄT KONEET Hakkuutyömaan ympäristöstä huolehtiminen on monen tekijän summa. Näkyvin osa työmaan ympäristönhoitoa on siisteydestä huolehtiminen työmaan ollessa käynnissä ja etenkin työmaan lopetuksen jälkeen. Kuitenkin luonnon kannalta suurimmat vauriot voivat aiheutua käytettävistä koneista. Ennakoivana toimenpiteenä mahdollisten metsätyökoneiden aiheuttamien ympäristövahinkojen lieventämiseksi tulisi koneiden hydraulijärjestelmät pitää hyvässä kunnossa ja vuotamattomina. Näin ehkäistään vaurioita ja niistä syntyviä päästöjä luontoon. Päivittäin tulee tarkkail- 5

8 la öljyvuotoja, mm. koneiden hydrauliletkujen ja -liittimien kuntoa ja tarvittaessa ryhtyä välittömästi ennalta ehkäiseviin korjaustoimiin. Erityistä tarkkaavaisuutta pitää noudattaa työskenneltäessä pohjavesialueilla sekä ranta- ja saarityömailla. Pohjavesialueet ovat öljyvuotojen kannalta erityisen arkoja. Niillä työskenneltäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota koneiden kuntoon sekä välttää sellaisia toimenpiteitä, joiden seurauksena vähäisiäkin määriä öljyä voisi päästä maaperään tai vesistöön. Urakanantajan tulee huolehtia siitä, että työmaan sijaitessa pohjavesialueella urakoitsijat ja työntekijät tietävät sen. Pohjavesialueiden sijaintia osoittavia karttoja on saatavissa kuntien vesihuollosta vastaavilta viranomaisilta. Työkoneiden siisteys on myös osa vahinkojen ennaltaehkäisyä. Koneiden siisteys on syytä liittää osaksi laadunseurantajärjestelmää. Epäsiisti, öljyinen kone kielii huolimattomasta asioiden hoitamisesta. 6

9 3 HAKKUUTYÖMAA Kun perustekijät eli koneet ovat asianmukaisessa kunnossa, tulisi jokaisella työmaalla kiinnittää huomiota koneiden huoltopaikan sijaintiin. Huoltopaikkaa ei pidä sijoittaa siten, että sen läheisyydestä johtaa ojia tai painanteita puroihin tai vesistöihin. Mikäli mahdollista, ei huoltopaikkaa tulisi myöskään sijoittaa liian lähelle teitä tai polkuja. Työmaan ollessa pohjavesialueella tulee huoltopaikka mahdollisuuksien mukaan sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Pohjavesialueilla tulee aina välttää suuria huoltotoimia, ja työmaalla tulee olla mahdollisimman vähän polttoainetta. Polttoaineen tankkauksessa ei saa päästää polttoainetta luontoon. Työnjohdon tulee tarkkailla ja valvoa poltto- ja voiteluaineiden säilytysastioiden kuntoa. Siisteydestä huolehtiminen alkaa keräyspaikkojen järjestämisestä erilaisille jätteille. Ongelmajätteet (määritellään myöhemmin kohdassa 5) tulee erotella heti ensimmäisessä keräilyvaiheessa. Ne toimitetaan nopeasti kunnolliseen säilytyspaikkaan jatkokäsittelyä odottamaan. Tavanomaiselle kaatopaikalle kelpaava materiaali erotellaan poltetta- 7

10 vaksi soveltuvasta paperi- ja pahvijätteestä. Heti ensimmäisessä lajittelussa on syytä miettiä materiaalin kierrätysmahdollisuus. Työmaanaikaisen siisteyden kannalta on välttämätöntä, että keskeisellä paikalla on jätesäiliö tai -pussi, johon poltettavaksi kelpaavat eväspakkaukset sekä muut paperi- ja pahviroskat kerätään. Tällöin ei kenelläkään tule houkutusta laittaa muovipusseja ym. puupinojen väliin, josta ne sitten kulkeutuvat jalostuslaitokselle. Paperikoneeseen asti päästessään pienetkin muovinpalaset aiheuttavat suuria taloudellisia menetyksiä. Hakkuun sekä metsä- ja kaukokuljetuksen jälkeen työmaa on siistittävä. Kaikki työn aikana kerääntyneet jätteet ja roskat on vietävä pois niille kuuluviin käsittelypaikkoihin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää koneiden huoltopaikan siistimiseen. Työmaan jäljen seuranta on liitettävä osaksi laadun seurantajärjestelmää. Tällöin on mahdollista vakiinnuttaa hyvä taso työmaan jäljessä sekä löytää mahdolliset ongelmakohdat ja etsiä niihin ratkaisut. Kokemuksesta on havaittu, että asutustaajamien lähellä käynnissä oleva hakkuutyömaa ja työmaa hakkuun jälkeen saavat jotkut sivulliset ymmärtämään ne puolivirallisiksi kaatopaikoiksi, jonne voi viedä kaikenlaista kaatopaikalle kuuluvaa tavaraa. Tällaista voidaan vähentää pitämällä työmaa koko ajan siistinä ja roskattomana. Työmaan päättymisen jälkeen työnjohdon on tarkasteltava työn jälkeä. Se olisi hyvä tehdä yhdessä metsänomistajan kanssa. 4 VARAUTUMINEN YLLÄTTÄVIIN TILANTEISIIN Ennakoivista varotoimenpiteistä huolimatta öljyä tai polttoainetta voi päästä valumaan maahan. Tällaisiinkin tapauksiin pitää varautua. Hakkuutyömaille on useasti huonot kulkuyhteydet. Öljyvahingon sattuessa on torjunnan aloittamisen nopeus ensiarvoisen tärkeää. Jos öljy pääsee imeytymään syvälle maaperään, saastuneen maa-ainek- 8

11 sen poistaminen on huomattavasti suuritöisempää ja kalliimpaa kuin välitön torjunta. On vielä syytä muistaa, että öljyvahingon aiheuttaja maksaa torjunnasta aiheutuneet kulut, joten yrittäjillä on hyvä syy ylläpitää valmiutta välittömästi aloitettavaan öljyvahingon torjuntaan. Jokaisella hakkuuseen ja kuljetukseen osallistuvalla koneella ja autolla tulisi olla välineistöä öljyvahingon ensitorjuntaan. Jotta torjuntaa voidaan tehdä, tulee jokaisella hakkuutyömaalla olla saatavilla öljynimeytysmatto tai muuta öljyä imevää materiaalia, lapio ja jätesäkkejä. Lisäksi suositellaan öljyä läpäisemätöntä pressua huoltoalustaksi. 5 JÄTTEET JA NIIDEN KÄSITTELY Nykyinen jätelajittelu lähtee siitä, että pyritään vähentämään syntyvää jätemäärää, sillä silloin voidaan säästää ympäristöä. Jätteiden vähentäminen voi olla jätteiden synnyn ehkäisemistä, kuten tuotantomenetelmien kehittämistä vähemmän jätettä tuottaviksi, turhan kulutuksen karsintaa, aineettomien palvelujen ja pitkäaikaisten tuotteiden suosimista tuotteiden uudelleenkäyttöä korjattuina, samassa tai uudessa käytössä hyötyjätteiden lajittelua ja uusiokäyttöä tuotannon raaka-aineena. 9

12 Periaatteet on syytä muistaa niin metsätöissä kuin yksityistalouksissakin. Hakkuutyömaalla tai metsätyökoneita huollettaessa ja korjattaessa syntyvät jätteet voidaan luokitella jälkikäsittelytarpeen perusteella ongelmajätteisiin, kaatopaikalle kelpaavaan jätteeseen sekä polttokelpoiseen jätteeseen. Ongelmajätteet Ongelmajätteet ovat jätteitä, jotka kemiallisen tai muun ominaisuutensa vuoksi voivat aiheuttaa erityistä haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Siksi ne on pidettävä erillään kaikista muista jätteistä, kuten jätepaperista, metalleista, lasista, energiajätteestä, biojätteestä tai muusta talousjätteestä. Myös erityyppiset ongelmajätteet on pidettävä erillään toisistaan. Ongelmajätteitä ovat muun muassa musta voiteluöljy (kuten moottoriöljy) kirkas voiteluöljy (kuten hydrauli- ja vaihteistoöljy) biohajoavat öljyt (kuten esterit, rypsi- ja mäntyöljyt) pakkas-, jarru- ja kytkinneste säiliönpohjaöljy (vettä sisältävä polttoaine) öljynerotuskaivoon kerääntynyt jäte liuotin- ja pesuainejäte kiinteä öljyinen jäte, kuten öljynsuodattimet, letkut, öljyiset trasselit maalijäte (myös spraypullot) romuakut loisteputket paristot Astiat ja varastointi Ongelmajätteet tulee toimittaa turvallisuuden vuoksi käsiteltäviksi vuosittain. Kun säilytät ongelmajätteitä toimittaaksesi ne pois myöhemmin, järjestä jätteille oma varasto tai erillinen paikka varastossasi. Hyvä varastopaikka on selkeästi merkitty, katettu ja lukittu varastotila, jonne on esteetön kulkureitti. Estä veden pääsy ongelmajäteastioihin. Käytä keräily- ja säilytysastioina mieluiten aineiden alkuperäisiä, ehjiä ja hyväkuntoisia astioita ja säiliöitä. Ne täyttävät turvallisuusmääräyk- 10

13 set ja niissä on yleensä sopivat turvallisuusmerkinnät valmiina. Lisää pakkausten etiketteihin sana JÄTE erottamaan ne tuotteista. Älä yhdistele erityyppisiä ongelmajätteitä. Se on myös laissa kiellettyä. Yhdistäminen voi tehdä käsittelyn vaikeaksi ja aiheuttaa vaaratilanteita ja ylimääräisiä kustannuksia. Käytetyt voiteluöljyt Käytetyt voiteluöljyt ovat ongelmajätelaji, jota metsäkoneiden huollosta syntyy eniten. Urakoitsijalle ei käytetyistä voiteluöljyistä aiheudu kuluja, jos joukossa ei ole vettä yli 10 % tai muita ongelmajätteitä. Pienin kerran vuodessa veloituksetta noudettava erä on 400 litraa. Jos eräkoko on yli 1000 litraa, noudetaan erät useamminkin. Käytettyä voiteluöljyä ei kannata varastoida vuotta pidempään, koska riski vesipitoisuuden noususta kasvaa. Kasvipohjaiset öljyt noudetaan myös veloituksetta, jos ne on pidetty erillään mineraalipohjaisista öljyistä. Öljyjen noutotilaukset tehdään Ekokemille tai alueelliselle öljynkeräysyritykselle (Yhteystiedot sivulla 19). 11

14 Öljyerää noutaessaan kuljettaja ottaa öljystä kaksi näytettä, joista toinen jää jätteen luovuttajalle ja toinen menee keräysauton mukana analysoitavaksi Ekokemin öljylaboratoriossa. Jos käytettyjen voiteluöljyjen sekaan on joutunut yli 10 % vettä tai sinne on sekoitettu muita aineita, kuten liuottimia tai jätepolttoainetta, erä ei ole käytettyä voiteluainetta, vaan käsiteltävää ongelmajätettä. Ongelmajätteestä veloitetaan aina sekä kuljetus- että käsittelykustannukset. Muut ongelmajätteet Metsäkoneyrittäjien kuten muidenkin yrittäjien ja yritysten tulee tuntea toiminnastaan syntyvien ongelmajätteiden määrä ja laatu. Vastuu jätteistä on jätteen tuottajalla, kunnes jäte on luovutettu käsittelypaikkaan tai yritykselle, jolla on lupa ongelmajätteiden käsittelylle ja/tai keräämiselle. Kunnilla on velvollisuus järjestää yksityistalouksissa syntyvien ongelmajätteiden vastaanotto. Eräät kunnat ottavat vastaan myös pieniä määriä yritysten ongelmajätteitä, vaikka niillä ei siihen olekaan velvollisuutta. Tällöin kunnat perivät ongelmajätteiden vastaanotosta yleensä maksun, joka kattaa jätteiden edelleen toimittamisesta aiheutuvat kulut. Metsäkoneyrittämisessä syntyvien jätteiden määrä on varsin tyypillinen pienen ja keskisuuren yrityksen jätemääriin verrattuna. Pk-yritykselle hyvä vaihtoehto on tehdä yhteistyötä paikallisten ongelmajätehuollon ammattilaisten kanssa. Tällöin käydään läpi yrityksessä vuosittain syntyvät ongelmajätteet ja niiden määrät. Kartoituksen pohjalta sovitaan eri jätteille sopivista keräysastioista ja sovitaan jätteiden poiskuljetuksesta. Samalla yrittäjä saa opastusta jätteiden lajitteluun siten, että lopulliset kustannukset olisivat mahdollisimman pienet. Kuljetukset ja siirtoasiakirja Ongelmajätteiden kuljetusta varten jätteestä tarvitaan määrämuotoiset tiedot niin sanottu siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on myös todistus ympäristöviranomaiselle siitä, että jäte on luovutettu jätteen asianmu- 12

15 kaiselle keräys- tai käsittely-yritykselle. Siirtoasiakirja on säilytettävä kolme vuotta allekirjoittamisesta. Siirtoasiakirjan laatii ympäristöluvan omaava keräysyritys. Jos kuljetuksessa käytetään yleiskuljetusliikettä, siirtoasiakirjan laadinta kuuluu ongelmajätteen lähettäjälle. 6 TOIMENPITEET ÖLJYVAHINGON SATTUESSA Puunkorjuussa, niin kuin muussakin koneilla maastossa tapahtuvassa työskentelyssä, kaikista varotoimenpiteistä huolimatta saattaa tapahtua jotain sellaista, mikä aiheuttaa vaaraa metsäluonnolle tai vesistöille. Tällainen voi olla esimerkiksi mineraaliöljyä käyttävän koneen hydrauliikkajärjestelmän tyhjentyminen tai polttoainesäiliön rikkoutuminen. Tällöin on tiedettävä, mihin toimenpiteisiin ja yhteydenottoihin tulee välittömästi ryhtyä. Vahinko on yleensä sitä vakavampi ja kalliimpi korjata, mitä hitaammin tieto kulkee ja mitä hitaammin toimenpiteisiin ryhdytään. Ympäristövahingon sattuessa aiheuttaja on yksiselitteisesti korvausvelvollinen aiheutuneisiin torjunta- ja puhdistuskustannuksiin. Öljyn saastuttama maa-aines tai turve on myös ongelmajätettä, jonka käsittely maksaa paljon. 112 Öljyvahingon sattuessa ensimmäinen toimenpide on vaurion laajuuden kartoitus ja tarvittaessa turpeeseen imeytyksen välitön aloitus. Mikäli vaurio on vakava, tulee samalla ilmoittaa asiasta aluehälytyskeskukseen. Puhelinnumero kaikkialla Suomessa on 112. Ilmoituksen saatuaan aluehälytyskeskus lähettää paikalle pelastuslaitoksen henkilön päättämään tarvittavista toimenpiteistä. Tarvittavien torjuntatoimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen kustantaa vahingon aiheuttaja. Sen sijaan hälytyksestä aiheutuneesta ensikäynnistä ei yleensä laskuteta. Suuremman vahingon kyseessä ollen on syytä ottaa yhteyttä myös urakanantajan työnjohtoon. Ympäristöön päässeen öljyn määrä, laatu ja työmaan sijainti vaikuttavat välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin. Suurin vahinkovaara on 13

16 pohjavesialueilla sijaitsevilla työmailla. Myös vesistöjen ja purojen rannat ja niihin johtavat ojat ovat vaarallisia paikkoja. Tällöin pienikin letkurikko mineraalipohjaista öljyä käyttävässä koneessa voi aiheuttaa pohjavesien tai vesistöjen saastumisen. Sellainen koneessa tapahtunut öljyvuoto, joka on laskenut hydrauliöljysäiliön pinnan hälytystasolle tai koneen polttoaine- tai hydrauliöljysäiliöiden rikkoutuminen aiheuttavat välittömästi toimenpiteitä: Keskeytä toiminta Pysäytä kone välittömästi hätänapilla Paikanna ja tuki vuoto välittömästi Suojaa maaperä lisävahingoilta Tarkasta vahingot Ilmoita pelastuslaitokselle puh. 112 Ryhdy puhdistamaan maastoa öljystä imeyttämällä Säkitä imeytetty turve ja likaantunut maa Polttoaine- ja hydrauliöljysäiliön täyttämisessä työmaalla ja huoltohallilla tulee aina olla huolellinen, ettei aineita pääse luontoon. 7 LAINSÄÄDÄNTÖ Jätehuollon yleislaki on jätelaki, joka koskee muita kuin erityislainsäädännössä (räjähdystarvike-, ydin-, yms. jätteet) tarkoitettuja jätteitä. Jätelain mukaan: Ympäristön roskaaminen ja maaperän saastuttaminen on rangaistuksen uhalla kielletty. Ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa, eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentamista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa. Maaperään ei myöskään saa jättää, päästää tai sijoittaa jätettä eikä muutakaan ainetta 14

17 siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyvyyden melkoista vähentymistä tai muu yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Jos maaperä saastuu, on saastumisen aiheuttajan ilmoitettava siitä viipymättä kunnan ympäristönsuojelulautakunnalle. Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta kieltää päästämästä maahan tai veteen sekä varastoimasta, säilyttämästä tai käsittelemästä öljyä siten, että siitä aiheutuu ilmeinen öljyvahingon vaara. Joka huomaa tai saa tietää öljyvahingon tapahtuneen, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä poliisille tai palokunnalle sekä mahdollisuuksien mukaan sille, jonka hallussa tai hoidossa öljy on. Tietoja jätteiden luokittelusta, käsittelystä ja keräilystä saa mm. kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta. 8 VASTUUT YMPÄRISTÖ- VAHINGOSTA Edellä tarkoitetuista ympäristövahingoista on rangaistusvastuussa vahingon välitön aiheuttaja, siis roskaaja tai saastuttaja tai ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöjä. Roskaantumisen tai saastumisen aiheuttajalla on ensisijainen alueen puhdistamisvelvollisuus. Roskaantuneen alueen toissijainen puhdistamisvastuu vahvistetuilla asema-, rakennus- tai rantakaava-alueilla sekä tiealueilla, ulkoilu- tai moottorikelkkailureitin alueella tai muulla vastaavalla yleisesti käytettäväksi tarkoitetulla alueella kuuluu alueen haltijalle tai reitin pitäjälle. Muilla alueilla roskaantumisen toissijainen puhdistusvastuu kuuluu alueen haltijalle edellyttäen, että puhdistusvelvollisuutta ei ole pidettävä kohtuuttomana. Mikäli puhdistusvelvoite olisi alueen haltijalle kohtuuton, voidaan kunta määrätä puhdistamaan roskaantunut alue. 15

18 Saastuneiden maa-alueiden toissijainen puhdistusvastuu kuuluu alueen haltijalle edellyttäen, että saastuttava toiminta on tapahtunut haltijan tieten tai suostumuksella taikka hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää alueen tila sen hankkiessaan. Korvausvastuun (puhdistaminen, puhdistuskustannusten korvaaminen) jako toisaalta työnantajan ja työntekijän sekä toisaalta asiakkaan ja yrittäjän kesken määräytyy vahingonkorvauslain mukaan (ks. Metsätehon opasta Koneellisen puunkorjuun vastuut ja työturvallisuus). Toisin sanoen metsänhakkuuoikeuden haltijalla on ensisijainen korvausvastuu oman työsuhteisen henkilöstönsä sekä koneyrittäjällä itsensä ja työsuhteisen henkilöstönsä aiheuttamista ympäristövahingoista. Tämän lisäksi metsänhakkuuoikeuden haltijalla on sopimusvastuu korjuun asianmukaisesta toteutuksesta kauppakumppaniinsa metsänomistajaan nähden. Myös urakointisopimus saattaa sisältää täsmennyksiä urakanantajan ja koneyrittäjän väliseen vastuunjakoon. 16

19 Voimassa oleva laki ympäristövahinkojen korvaamisesta on selkiinnyttänyt vastuuta ympäristövahingoista. Laki toissijaisena ei koske vahinkoja, joiden korvaamisesta säädetään jossain muussa laissa. Lain tarkoituksena on helpottaa vahingonkärsijän mahdollisuuksia korvauksien saantiin. Ympäristölaissa tarkoitettavana vahinkona korvataan tietyllä alueella harjoitetusta toiminnasta johtuva vahinko, joka on ympäristölle aiheutunut veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä, hajusta tai muusta vastaavasta häiriöstä. Ympäristölakia tuskin tullaan merkittävästi soveltamaan puunkorjuussa syntyvien vahinkojen selvittelyssä. Jos ympäristövahingon aiheuttamiseen on liittynyt huolimattomuutta vähäisessäkään määrin, on todennäköistä, ettei vahinkoja korvata minkäänlaisista vakuutuksista. 17

20 9 MUISTILISTA Metsätyökoneet huolehdi koneiden kunnosta hanki öljyntorjunnan ensitorjuntakalusto Työmaa pidä työmaa siistinä lajittele jätteet Jätteet tee jätteenkäsittelysuunnitelma toimita jätteet kierrätykseen ja käsittelyyn Vahingon sattuessa selvitä tilanne ryhdy torjuntatoimiin ilmoita aluehälytyskeskukselle ilmoita työnjohdolle 112 Vastuut ympäristövahingoista aiheuttaja korvaa vahingon vakuutus ei yleensä korvaa 18

21 Selkeät keräilykanavat käytetyille voiteluöljyille 1. Ålands Problemavfall Ab, Mariehamn Puh. (018) telefax (018) Kuljetus ja maansiirto Viita Oy Puh. (019) telefax (02) Kuljetus ja maansiirto Viita Oy Puh. (019) telefax (02) Säkkiväline Puhtaanapito Oy, Lahti Puh telefax Säkkiväline Puhtaanapito Oy, Pori Puh telefax Kuljetus ja maansiirto Viita Oy Puh. (019) telefax (02) Maraoil Oy, Jyväskylä Puh. (014) telefax (014) Kuljetus Raukko Ky Puh. (06) , telefax (06) Puh Joensuun Jäteöljy Timo Marttala Ky, Joensuu Puh. (013) telefax (013) Puh Iisalmen Keräysöljy Oy, Iisalmi Puh. (017) telefax (017) Puh Säkkiväline Puhtaanapito Oy, Kello/ongelmajätehuolto Puh telefax Ekokem Oy Ab, PL 181, RIIHIMÄKI Puh. (019) Fax (019) ,

22 20

23 Metsäteho Oy PL 194 (Unioninkatu 17) HELSINKI Puh. (09) Fax (09)

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Vastuuvakuutuksen osapuolet Vakuutuskorvaus Vakuutussopimus Korvausvastuu Vahingonkärsinyt Vakuutuksenottaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 3831/11.01.05/2015 77 Jätelain mukaisen puhdistamismääräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen / Espoo, Mynttilä Valmistelijat / lisätiedot: Lea Salonpää, puh.

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Tarkastettu roskaantunut alue / Pyhäjoki

Tarkastettu roskaantunut alue / Pyhäjoki Pyhäjoen kunta Tarkastusmuistio ympäristönsuojeluviranomainen 3.5.2016 Kuntatie 1 86100 Pyhäjoki Asia: Tarkastettu roskaantunut alue / Pyhäjoki Tarkastusaika 3.5.2016 klo 17:30 18:10 Tarkastuksen tekijä

Lisätiedot

Koneellisen puunkorjuun vastuut ja työturvallisuus

Koneellisen puunkorjuun vastuut ja työturvallisuus Koneellisen puunkorjuun vastuut ja työturvallisuus 1. Johdanto 2 Metsäkoneyrittäjän vastuu puunkorjuussa on jatkuvasti kasvanut. Koneellisen hakkuun osuus pystykorjuusta on noussut noin 95 prosenttiin.

Lisätiedot

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kari Pyötsiä 4.10.2005 Pilaantuneet maa-alueet LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Pilaantuneet maa-alueet SAMASE-projekti alkoi 1980-90 luvun taitteessa. Projektissa saastuneeksi

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Parainen 9.5.2012 9.5.2012/ Lähtökohta (VL 2:6): Yleisen oikeuden mukaisen ruoppauksen toteuttamiseen ei tarvitse

Lisätiedot

MUTKU-PÄIVÄT 2009. ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma

MUTKU-PÄIVÄT 2009. ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma MUTKU-PÄIVÄT 2009 ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma Seppo Pekurinen Finanssialan Keskusliitto Vakuutuslainsäädäntö ja turvallisuus Vahingontorjunta 332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta Palo-,

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ -Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja

Lisätiedot

Turvallinen Pirkanmaa

Turvallinen Pirkanmaa Maatilatyöryhmä 2009 Tavoitteena saada tietoa kentälle ELY-keskus Tukes Maataloustuottajain (MTK)Pirkanmaa liitto ProAgria Pirkanmaa Tampereen kaupungin ympäristöpalvelut Farmarisäiliön tyyppikilpi KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSEN

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta.

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta. Laatija Päiväys Asiakirja Matti Katila 2.6.2010 Jätehuoltosuunnitelma Kohde Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ilkantie 3, Helsinki 1 Johdanto 2 Lainsäädäntö 3 Vastuut 4 Tavoitteet Kiinteistössä on kone-

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 85 1 HALLINTOKESKUS Oikeuspalvelut

HELSINGIN KAUPUNKI 85 1 HALLINTOKESKUS Oikeuspalvelut HELSINGIN KAUPUNKI 85 1 Khs 2011-1081/682 LAUSUNTO VUOSAAREN KÄYTÖSTÄ POISTETTUA KAATOPAIKKAA KOSKEVASTA SOPI-MUKSESTA Yleisten töiden lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat. Quide Lehtikuja

SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat. Quide Lehtikuja SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat Quide Lehtikuja Uusi SER -direktiivi (WEEE -direktiivi) julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 24.7.2012 (2012/19/EU) Direktiivi tulee panna täytäntöön

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Kodin vaaralliset jätteet talteen Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Ongelmajäte on nyt vaarallinen jäte Uudessa jätelaissa otetaan käyttöön

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus. Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9.

Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus. Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9. Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9.2012 Pilaantuneiden maiden kunnostus Suomessa Pilaantuneeksi epäiltyjä, todettuja

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus Kuntien vastuut 7.10.2015 Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus VRK:n ja kunnan välinen sopimus rakennustietojen ylläpidosta Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan kanssa, että kunta vastaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 267 Alueen vuokraus Rakennusliike Reponen Oy:lle varastointia varten Malminkartanosta (Honkasuo) HEL 2016-009047 T 10 01 01 04 S0133-127 Päätös Vuokranantaja Päättäjä

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a 22.11.2011 S Y S : n s y y s k o k o u s K a r i M a r t t i n e n P a r t n e r A s i a n a j o t o i m i s t o

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 39/2015 Tonttiosasto Yritystonttitoimisto 18.03.2015 Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 39/2015 Tonttiosasto Yritystonttitoimisto 18.03.2015 Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 59 Alueen vuokraaminen tilapäistä pysäköintiä varten Kyläsaaresta Ajotaito Oy Autokoululle HEL 2015-003288 T 10 01 01 04 S0110-223 Päätös Vuokranantaja Päättäjä Vuokralainen

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta Eri viranomaisten ja asianosaisten roolit ja toimenpiteet öljyvahingoissa. Öljyvahinkojen torjuntaa koskevan lainsäädännön muutokset. Timo Heino Uudenmaan ympäristökeskus 1 Säädökset ja ohjeet Laki maa-alueilla

Lisätiedot

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila POROYMPÄRISTÖ ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila POROYMPÄRISTÖ Poroympäristö Poron kannalta tila, ravintoa, rehua, rauhaa Poronhoidon kannalta tila harjoittaa elinkeinoa, erään

Lisätiedot

Varastointi ja ks-aineiden hävittäminen

Varastointi ja ks-aineiden hävittäminen Käyttöturvallisuus Varastointi ja ks-aineiden hävittäminen 1. Kasvinsuojeluaineet on säilytettävä alkuperäispakkauksissaan. 2. Säilytyspaikan tulee olla kuiva ja viileä, ei kuitenkaan niin kylmä, että

Lisätiedot

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008 Laki jätelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 18 b :n 1 momentin 5 kohta ja

Lisätiedot

Ravintola-alan ympäristöasiat

Ravintola-alan ympäristöasiat Ravintola-alan ympäristöasiat Helsingin ympäristökeskus 03.11.2008 Ympäristökouluttaja Erja Mähönen Miljöönääri Oy Erja.mahonen@miljoonaari.fi Miksi? Laki vaatii - esim. jätelaki Hyvä yrityskansalaisuus

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Ympäristötarkastaja PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA, TORNION RALLIHARRASTAJAT RY

Ympäristötarkastaja PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA, TORNION RALLIHARRASTAJAT RY MERI-LAPIN YMPÄRISTÖ- PALVELUT VIRANHALTIJAPÄÄTÖS dnro 793/11.03.01/2017 Ympäristötarkastaja 15.1.2018 1 Päätöksentekijä Ympäristötarkastaja Asia PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA,

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI JÄTTEET LAJITELLAAN? Tavoitteena on: - Vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää - Kierrättää käyttökelpoisia materiaaleja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 73/ (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 73/ (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 73/2015 1 (5) 125 Alueen vuokraaminen Sompasaaresta Artwave Surf Oy:lle aaltokone kokeilua varten HEL 2014-006478 T 10 01 01 04 S0110-233 Päätös Vuokranantaja Päättäjä Vuokralainen

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009 Yliopiston Apteekki Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset 27.10.2009 Sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 2. Lääkejätteiden palautus Suomessa 3. Tulosten yhteenveto 4. Taustatiedot vastaajista

Lisätiedot

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu Viite MAKSUTAULUKKO euroa Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat Metsäteollisuus - sahalaitos tai viilutehdas - puunsuojauskemikaaleja käyttävä laitos Nykyinen maksu Ehdotus uudeksi maksuksi Metalliteollisuus

Lisätiedot

Pilaantuminen ja päästö ympäristöön

Pilaantuminen ja päästö ympäristöön Pilaantuminen ja päästö ympäristöön Ympäristörikoskoulutus 29.11.2017 Koulutuksen sisältö -Käsitteitä juridisesti ja niiden käytännön merkitystä -pilaantuminen -päästö -ympäristö -Kuka määrittää pilaantumisen

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ypv/ Päätös Ympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Ympäristölautakunta Ypv/ Päätös Ympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle. 1 (6) 326 Roskaantuneen alueen siivouksen tehostaminen eräillä Helsingin kaupungin Pöydälle HEL 2012-010287 T 10 05 03 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä ympäristöpäällikkö Pertti Forss Lisätiedot

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 30.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 30.10.2014 Petri Pouttu Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä tai ulkona

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kooninkeitaan jäteasema Ruusilantie 79 38700 Kankaanpää KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 15.12.2014 Kooninkeidas 1/5

Lisätiedot

LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY. Pekka Hyvärinen aluejohtaja

LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY. Pekka Hyvärinen aluejohtaja LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY aluejohtaja Esityksen sisältö Ekokem Oy Ab Yleistä jätelainsäädännöstä Jätteiden toimittaminen käsittelyyn Käsittelytavat - projektin saostuskokeilu - muut käsittelytavat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat

Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat MAKSUTAULUKKO euroa Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat KUOPIO vanhat maksut Metsäteollisuus - sahalaitos tai viilutehdas, 4 100,00 - puunsuojauskemikaaleja käyttävä laitos 4 100,00 KUOPIO ehdotus

Lisätiedot

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 Jätekuljetusten suunnittelu ja kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 PERUSTIETOJA Yhtiö on perustettu tt vuonna 2002. Omistajat: Porvoo (49,00 %), Sipoo (25,60 %), Loviisa (9,15 %), Askola (3,95 %), Pernaja

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 66/ (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 66/ (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 66/2015 1 (5) 147 Tonttien lyhytaikainen vuokraaminen tonttien esirakentamista varten (Suurmetsä, Alppikylä, tontit 41304/1, 4-6) HEL 2015-006086 T 10 01 01 02 A1141-704 (41304/1),

Lisätiedot

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 13.11.2009 Eija Enberg 2 13.11.2009 Eija Enberg 3 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO 14001 pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen KS-ainetarkastukset maatiloilla

Täydentävien ehtojen KS-ainetarkastukset maatiloilla Täydentävien ehtojen KS-ainetarkastukset maatiloilla Uutta 2011 "Viljelijä on noudattanut kasvinsuojeluaineen sitovia myyntipäällysmerkintöjä. "Kasvinsuojeluaine on hyväksytty Suomessa käyttöön" säilyy

Lisätiedot

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet 1 Jätehuollon ajurit kohti kierrätysyhteiskuntaa Vahvimmat muutosajurit Uusi jätelaki ja siihen liittyvät asetukset Biohajoavan jätteen kaatopaikkaamiskielto Markkinatalouden

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

Ympäristörikokset/Lokapojat; päästöt ja rikoshyöty

Ympäristörikokset/Lokapojat; päästöt ja rikoshyöty Ympäristörikosten torjunnan koulutuspäivä 28.11.2017 POLAMK/Tampere Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto Syytekohta 1) Törkeä petos Erehdyttäminen; yhtiö tarjosi ammattimaista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

JURIDINEN VASTUU JA AMPUMARATATOIMINTA YMPÄRISTÖLAKIMIES Jouko Tuomainen SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

JURIDINEN VASTUU JA AMPUMARATATOIMINTA YMPÄRISTÖLAKIMIES Jouko Tuomainen SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS JURIDINEN VASTUU JA AMPUMARATATOIMINTA YMPÄRISTÖLAKIMIES Jouko Tuomainen SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ampumaratafoorumi 11.3.2011 Messukeskus, Helsinki VT Jouko Tuomainen YMPÄRISTÖVIRANOMAISET 2 JOHDANTO -vastuukäsitteet

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

Paliskunnan kokoustaito

Paliskunnan kokoustaito Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke Merja Mattila: Paliskunnan kokoustaito huhtikuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys Porot ja koirat Merja

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 29.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 29.10.2014 Martti-Veikko Salo Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä

Lisätiedot

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon.

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. PERUSASIAT KUNTOON työssä ja kotona Siisteys ja järjestys ehkäisevät tapaturmia, lisäävät työtehoa ja viihtyvyyttä merkittävästi niin työpaikalla kuin kotonakin.

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä Kaatopaikkakelpoisuus Jätelainsäädäntö VNa 202/2006: mm. prosessinkulku, raja-arvot suolojen liukoisuuksille..

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Rakennusala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa rakennusalan yrityksessä. Tehtävänäsi

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot