Jätehuolto PUUNKORJUUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätehuolto PUUNKORJUUSSA"

Transkriptio

1 METSÄTEHON OPAS Jätehuolto PUUNKORJUUSSA

2 Oppaan alkuperäinen painos vuonna Työryhmä Raimo Aholainen, Erkki Hänninen, Yrjö Kortelainen, Seppo Korteniemi, Risto Lilleberg, Markku Mäkelä, Jukka Mäkinen, Tero Ollila. Uudistettu painos Kuvat: Metsäteho Oy kansi, s. 3 ja 6, Jukka Mäkinen s. 4, Ekokem Oy s. 11 Piirrokset: Väinö Kemppainen Ulkoasu: Paino: ISBN Studio Jussi Ronkainen Ky F.G. Lönnberg Helsinki 2001

3 Sisällys SISÄLTÖ 1 JOHDANTO HAKKUUTYÖMAALLA KÄYTETTÄVÄT KONEET HAKKUUTYÖMAA VARAUTUMINEN YLLÄTTÄVIIN TILANTEISIIN JÄTTEET JA NIIDEN KÄSITTELY Ongelmajätteet Astiat ja varastointi Käytetyt voiteluöljyt Muut ongelmajätteet Kuljetukset ja siirtoasiakirja TOIMENPITEET ÖLJYVAHINGON SATTUESSA LAINSÄÄDÄNTÖ VASTUUT YMPÄRISTÖVAHINGOSTA MUISTILISTA KERÄILYKANAVAT VOITELUÖLJYILLE

4 Oppaan tavoitteena on edistää metsäluonnon ja -ympäristön säilymistä mahdollisimman monipuolisena ja tärveltymättömänä. Opas antaa tietoa ja ohjeita ympäristön hoidosta ja vahinkojen torjunnasta puunkorjuun toteutuksessa sekä puunkorjuussa syntyvien jätteiden käsittelystä. Metsäkoneyrittäjät, kuljettajat ja metsurit saavat oppaasta tietoa jätehuollosta työmailla ja koneita huollettaessa sekä vahinkojen torjunnasta. Urakanantajat saavat tietoa jätteistä ja jätehuollon toteuttamismahdollisuuksista, työmaiden valvonnasta sekä suosituksia urakointisopimuksiin mukaan otettavista asioista. 2

5 1 JOHDANTO Ympäristö on ymmärrettävä lainaksi saaduksi omaisuudeksi, jota tulee hoitaa ja säilyttää tuleville polville mahdollisimman monipuolisena ja tärveltymättömänä. Metsäteollisuus on vuosikymmeniä tehnyt työtä sen tuotannosta syntyvien päästöjen ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Työn tuloksia ovat vesistöjen ja ilman laadun parantuminen sekä tuotantoprosessien päästöjen ja hajuhaittojen vähentyminen. Näihin tuloksiin on päästy investoimalla viime aikoina vuosittain miljoonaa markkaa ympäristöhankkeisiin sekä käyttämällä 350 miljoonaa markkaa ympäristönsuojelun vuotuisiin käyttökustannuksiin. 3

6 Puunkorjuun yhteydessä tapahtuvat ympäristön hoito tai hoitamatta jättäminen näkyvät ja tuntuvat erityisesti taajamien ulkopuolella. Puunkorjuun ympäristöjälkeä seuraavat mattimeikäläiset kulkiessaan koti- tai vapaa-ajanpaikkansa ympäristössä. Ympäristönhoidon puutteet havaitaan helposti. Ympäristön hoidon ja suojelun toteutuksessa ovat avainasemassa hakkuuyrittäjät sekä metsä- ja kaukokuljetusyrittäjät, heidän kuljettajansa ja metsurit. Näkyvimmät osat työmaata puunkorjuun jälkeen ovat yleensä koneiden huoltopaikka ja puiden varastoalue. Ympäristön tilasta tehdään päätelmiä monesti työmaalle jätettyjen roskien, korjaustarvikkeiden ym. perusteella. Siksi työmaan jätehuolto, koneiden rikkoutumisista aiheutuvat päästöt sekä erilaisten jätteiden talteenotto työmaalla ja niiden toimittaminen jätehuoltoon ovat oleellinen osa puunkorjuun työmaahygieniaa ja ympäristönhoitoa. Kannusteongelmana on monesti, että hyvin hoidettua työmaata ei havaita. Huonosti tai huolimattomasti toimittaessa jälki sen sijaan havaitaan ja helposti vielä yleistetään. 4

7 Myös koneyrittäjien pihapiiri kertoo paljon ympäristöajattelun perillemenosta: Jos yrittäjän huoltohallin tai kotipaikan ympäristö muistuttaa huonosti hoidettua kaatopaikkaa, pidetään epäsiisteyttä helposti tunnusmerkkinä myös tällaisen yrittäjän työmailla. Korjuun toteuttaja joutuu vastaamaan työ- ja työmaan jäljestä suoraan metsänomistajalle. Vastuu työmaan ympäristön tilasta on kuitenkin hakkuuoikeuden omistajalla eli korjuu- ja kaukokuljetusyrittäjien asiakkaalla. Hakkuuoikeuden omistajan tulee opastaa ja valvoa jäte- ja ympäristöasioiden hoitoa. Hakkuuoikeuden omistajan tulee saada tietoonsa hakkuutyömaan ja urakoitsijan jätehuollosta vastaava henkilö. Vastuuhenkilö tulee aina nimetä urakointisopimuksessa. Puunkorjuussa syntyvien jätteiden oikea käsittely on kaikkien puunhankintaa eri tasoilla ja tahoilla toteuttavien etu. Tuskin kukaan haluaa pilata maineensa tietämättömyydestä, huolimattomuudesta tai piittaamattomuudesta aiheutuneen ympäristöongelman vuoksi. Varsinaisille korjuun toteuttajille työmaan jäte- ja ympäristönhoidossa on kyseessä oma maine tunnollisena työntekijänä metsänomistajiin ja asiakkaisiin päin. Metsäteollisuusyrityksille on kyseessä yrityksen maine heidän tuotteitaan ostavien asiakkaiden, metsäomistajien sekä suuren yleisön silmissä. 2 HAKKUUTYÖMAALLA KÄYTETTÄVÄT KONEET Hakkuutyömaan ympäristöstä huolehtiminen on monen tekijän summa. Näkyvin osa työmaan ympäristönhoitoa on siisteydestä huolehtiminen työmaan ollessa käynnissä ja etenkin työmaan lopetuksen jälkeen. Kuitenkin luonnon kannalta suurimmat vauriot voivat aiheutua käytettävistä koneista. Ennakoivana toimenpiteenä mahdollisten metsätyökoneiden aiheuttamien ympäristövahinkojen lieventämiseksi tulisi koneiden hydraulijärjestelmät pitää hyvässä kunnossa ja vuotamattomina. Näin ehkäistään vaurioita ja niistä syntyviä päästöjä luontoon. Päivittäin tulee tarkkail- 5

8 la öljyvuotoja, mm. koneiden hydrauliletkujen ja -liittimien kuntoa ja tarvittaessa ryhtyä välittömästi ennalta ehkäiseviin korjaustoimiin. Erityistä tarkkaavaisuutta pitää noudattaa työskenneltäessä pohjavesialueilla sekä ranta- ja saarityömailla. Pohjavesialueet ovat öljyvuotojen kannalta erityisen arkoja. Niillä työskenneltäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota koneiden kuntoon sekä välttää sellaisia toimenpiteitä, joiden seurauksena vähäisiäkin määriä öljyä voisi päästä maaperään tai vesistöön. Urakanantajan tulee huolehtia siitä, että työmaan sijaitessa pohjavesialueella urakoitsijat ja työntekijät tietävät sen. Pohjavesialueiden sijaintia osoittavia karttoja on saatavissa kuntien vesihuollosta vastaavilta viranomaisilta. Työkoneiden siisteys on myös osa vahinkojen ennaltaehkäisyä. Koneiden siisteys on syytä liittää osaksi laadunseurantajärjestelmää. Epäsiisti, öljyinen kone kielii huolimattomasta asioiden hoitamisesta. 6

9 3 HAKKUUTYÖMAA Kun perustekijät eli koneet ovat asianmukaisessa kunnossa, tulisi jokaisella työmaalla kiinnittää huomiota koneiden huoltopaikan sijaintiin. Huoltopaikkaa ei pidä sijoittaa siten, että sen läheisyydestä johtaa ojia tai painanteita puroihin tai vesistöihin. Mikäli mahdollista, ei huoltopaikkaa tulisi myöskään sijoittaa liian lähelle teitä tai polkuja. Työmaan ollessa pohjavesialueella tulee huoltopaikka mahdollisuuksien mukaan sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Pohjavesialueilla tulee aina välttää suuria huoltotoimia, ja työmaalla tulee olla mahdollisimman vähän polttoainetta. Polttoaineen tankkauksessa ei saa päästää polttoainetta luontoon. Työnjohdon tulee tarkkailla ja valvoa poltto- ja voiteluaineiden säilytysastioiden kuntoa. Siisteydestä huolehtiminen alkaa keräyspaikkojen järjestämisestä erilaisille jätteille. Ongelmajätteet (määritellään myöhemmin kohdassa 5) tulee erotella heti ensimmäisessä keräilyvaiheessa. Ne toimitetaan nopeasti kunnolliseen säilytyspaikkaan jatkokäsittelyä odottamaan. Tavanomaiselle kaatopaikalle kelpaava materiaali erotellaan poltetta- 7

10 vaksi soveltuvasta paperi- ja pahvijätteestä. Heti ensimmäisessä lajittelussa on syytä miettiä materiaalin kierrätysmahdollisuus. Työmaanaikaisen siisteyden kannalta on välttämätöntä, että keskeisellä paikalla on jätesäiliö tai -pussi, johon poltettavaksi kelpaavat eväspakkaukset sekä muut paperi- ja pahviroskat kerätään. Tällöin ei kenelläkään tule houkutusta laittaa muovipusseja ym. puupinojen väliin, josta ne sitten kulkeutuvat jalostuslaitokselle. Paperikoneeseen asti päästessään pienetkin muovinpalaset aiheuttavat suuria taloudellisia menetyksiä. Hakkuun sekä metsä- ja kaukokuljetuksen jälkeen työmaa on siistittävä. Kaikki työn aikana kerääntyneet jätteet ja roskat on vietävä pois niille kuuluviin käsittelypaikkoihin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää koneiden huoltopaikan siistimiseen. Työmaan jäljen seuranta on liitettävä osaksi laadun seurantajärjestelmää. Tällöin on mahdollista vakiinnuttaa hyvä taso työmaan jäljessä sekä löytää mahdolliset ongelmakohdat ja etsiä niihin ratkaisut. Kokemuksesta on havaittu, että asutustaajamien lähellä käynnissä oleva hakkuutyömaa ja työmaa hakkuun jälkeen saavat jotkut sivulliset ymmärtämään ne puolivirallisiksi kaatopaikoiksi, jonne voi viedä kaikenlaista kaatopaikalle kuuluvaa tavaraa. Tällaista voidaan vähentää pitämällä työmaa koko ajan siistinä ja roskattomana. Työmaan päättymisen jälkeen työnjohdon on tarkasteltava työn jälkeä. Se olisi hyvä tehdä yhdessä metsänomistajan kanssa. 4 VARAUTUMINEN YLLÄTTÄVIIN TILANTEISIIN Ennakoivista varotoimenpiteistä huolimatta öljyä tai polttoainetta voi päästä valumaan maahan. Tällaisiinkin tapauksiin pitää varautua. Hakkuutyömaille on useasti huonot kulkuyhteydet. Öljyvahingon sattuessa on torjunnan aloittamisen nopeus ensiarvoisen tärkeää. Jos öljy pääsee imeytymään syvälle maaperään, saastuneen maa-ainek- 8

11 sen poistaminen on huomattavasti suuritöisempää ja kalliimpaa kuin välitön torjunta. On vielä syytä muistaa, että öljyvahingon aiheuttaja maksaa torjunnasta aiheutuneet kulut, joten yrittäjillä on hyvä syy ylläpitää valmiutta välittömästi aloitettavaan öljyvahingon torjuntaan. Jokaisella hakkuuseen ja kuljetukseen osallistuvalla koneella ja autolla tulisi olla välineistöä öljyvahingon ensitorjuntaan. Jotta torjuntaa voidaan tehdä, tulee jokaisella hakkuutyömaalla olla saatavilla öljynimeytysmatto tai muuta öljyä imevää materiaalia, lapio ja jätesäkkejä. Lisäksi suositellaan öljyä läpäisemätöntä pressua huoltoalustaksi. 5 JÄTTEET JA NIIDEN KÄSITTELY Nykyinen jätelajittelu lähtee siitä, että pyritään vähentämään syntyvää jätemäärää, sillä silloin voidaan säästää ympäristöä. Jätteiden vähentäminen voi olla jätteiden synnyn ehkäisemistä, kuten tuotantomenetelmien kehittämistä vähemmän jätettä tuottaviksi, turhan kulutuksen karsintaa, aineettomien palvelujen ja pitkäaikaisten tuotteiden suosimista tuotteiden uudelleenkäyttöä korjattuina, samassa tai uudessa käytössä hyötyjätteiden lajittelua ja uusiokäyttöä tuotannon raaka-aineena. 9

12 Periaatteet on syytä muistaa niin metsätöissä kuin yksityistalouksissakin. Hakkuutyömaalla tai metsätyökoneita huollettaessa ja korjattaessa syntyvät jätteet voidaan luokitella jälkikäsittelytarpeen perusteella ongelmajätteisiin, kaatopaikalle kelpaavaan jätteeseen sekä polttokelpoiseen jätteeseen. Ongelmajätteet Ongelmajätteet ovat jätteitä, jotka kemiallisen tai muun ominaisuutensa vuoksi voivat aiheuttaa erityistä haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Siksi ne on pidettävä erillään kaikista muista jätteistä, kuten jätepaperista, metalleista, lasista, energiajätteestä, biojätteestä tai muusta talousjätteestä. Myös erityyppiset ongelmajätteet on pidettävä erillään toisistaan. Ongelmajätteitä ovat muun muassa musta voiteluöljy (kuten moottoriöljy) kirkas voiteluöljy (kuten hydrauli- ja vaihteistoöljy) biohajoavat öljyt (kuten esterit, rypsi- ja mäntyöljyt) pakkas-, jarru- ja kytkinneste säiliönpohjaöljy (vettä sisältävä polttoaine) öljynerotuskaivoon kerääntynyt jäte liuotin- ja pesuainejäte kiinteä öljyinen jäte, kuten öljynsuodattimet, letkut, öljyiset trasselit maalijäte (myös spraypullot) romuakut loisteputket paristot Astiat ja varastointi Ongelmajätteet tulee toimittaa turvallisuuden vuoksi käsiteltäviksi vuosittain. Kun säilytät ongelmajätteitä toimittaaksesi ne pois myöhemmin, järjestä jätteille oma varasto tai erillinen paikka varastossasi. Hyvä varastopaikka on selkeästi merkitty, katettu ja lukittu varastotila, jonne on esteetön kulkureitti. Estä veden pääsy ongelmajäteastioihin. Käytä keräily- ja säilytysastioina mieluiten aineiden alkuperäisiä, ehjiä ja hyväkuntoisia astioita ja säiliöitä. Ne täyttävät turvallisuusmääräyk- 10

13 set ja niissä on yleensä sopivat turvallisuusmerkinnät valmiina. Lisää pakkausten etiketteihin sana JÄTE erottamaan ne tuotteista. Älä yhdistele erityyppisiä ongelmajätteitä. Se on myös laissa kiellettyä. Yhdistäminen voi tehdä käsittelyn vaikeaksi ja aiheuttaa vaaratilanteita ja ylimääräisiä kustannuksia. Käytetyt voiteluöljyt Käytetyt voiteluöljyt ovat ongelmajätelaji, jota metsäkoneiden huollosta syntyy eniten. Urakoitsijalle ei käytetyistä voiteluöljyistä aiheudu kuluja, jos joukossa ei ole vettä yli 10 % tai muita ongelmajätteitä. Pienin kerran vuodessa veloituksetta noudettava erä on 400 litraa. Jos eräkoko on yli 1000 litraa, noudetaan erät useamminkin. Käytettyä voiteluöljyä ei kannata varastoida vuotta pidempään, koska riski vesipitoisuuden noususta kasvaa. Kasvipohjaiset öljyt noudetaan myös veloituksetta, jos ne on pidetty erillään mineraalipohjaisista öljyistä. Öljyjen noutotilaukset tehdään Ekokemille tai alueelliselle öljynkeräysyritykselle (Yhteystiedot sivulla 19). 11

14 Öljyerää noutaessaan kuljettaja ottaa öljystä kaksi näytettä, joista toinen jää jätteen luovuttajalle ja toinen menee keräysauton mukana analysoitavaksi Ekokemin öljylaboratoriossa. Jos käytettyjen voiteluöljyjen sekaan on joutunut yli 10 % vettä tai sinne on sekoitettu muita aineita, kuten liuottimia tai jätepolttoainetta, erä ei ole käytettyä voiteluainetta, vaan käsiteltävää ongelmajätettä. Ongelmajätteestä veloitetaan aina sekä kuljetus- että käsittelykustannukset. Muut ongelmajätteet Metsäkoneyrittäjien kuten muidenkin yrittäjien ja yritysten tulee tuntea toiminnastaan syntyvien ongelmajätteiden määrä ja laatu. Vastuu jätteistä on jätteen tuottajalla, kunnes jäte on luovutettu käsittelypaikkaan tai yritykselle, jolla on lupa ongelmajätteiden käsittelylle ja/tai keräämiselle. Kunnilla on velvollisuus järjestää yksityistalouksissa syntyvien ongelmajätteiden vastaanotto. Eräät kunnat ottavat vastaan myös pieniä määriä yritysten ongelmajätteitä, vaikka niillä ei siihen olekaan velvollisuutta. Tällöin kunnat perivät ongelmajätteiden vastaanotosta yleensä maksun, joka kattaa jätteiden edelleen toimittamisesta aiheutuvat kulut. Metsäkoneyrittämisessä syntyvien jätteiden määrä on varsin tyypillinen pienen ja keskisuuren yrityksen jätemääriin verrattuna. Pk-yritykselle hyvä vaihtoehto on tehdä yhteistyötä paikallisten ongelmajätehuollon ammattilaisten kanssa. Tällöin käydään läpi yrityksessä vuosittain syntyvät ongelmajätteet ja niiden määrät. Kartoituksen pohjalta sovitaan eri jätteille sopivista keräysastioista ja sovitaan jätteiden poiskuljetuksesta. Samalla yrittäjä saa opastusta jätteiden lajitteluun siten, että lopulliset kustannukset olisivat mahdollisimman pienet. Kuljetukset ja siirtoasiakirja Ongelmajätteiden kuljetusta varten jätteestä tarvitaan määrämuotoiset tiedot niin sanottu siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on myös todistus ympäristöviranomaiselle siitä, että jäte on luovutettu jätteen asianmu- 12

15 kaiselle keräys- tai käsittely-yritykselle. Siirtoasiakirja on säilytettävä kolme vuotta allekirjoittamisesta. Siirtoasiakirjan laatii ympäristöluvan omaava keräysyritys. Jos kuljetuksessa käytetään yleiskuljetusliikettä, siirtoasiakirjan laadinta kuuluu ongelmajätteen lähettäjälle. 6 TOIMENPITEET ÖLJYVAHINGON SATTUESSA Puunkorjuussa, niin kuin muussakin koneilla maastossa tapahtuvassa työskentelyssä, kaikista varotoimenpiteistä huolimatta saattaa tapahtua jotain sellaista, mikä aiheuttaa vaaraa metsäluonnolle tai vesistöille. Tällainen voi olla esimerkiksi mineraaliöljyä käyttävän koneen hydrauliikkajärjestelmän tyhjentyminen tai polttoainesäiliön rikkoutuminen. Tällöin on tiedettävä, mihin toimenpiteisiin ja yhteydenottoihin tulee välittömästi ryhtyä. Vahinko on yleensä sitä vakavampi ja kalliimpi korjata, mitä hitaammin tieto kulkee ja mitä hitaammin toimenpiteisiin ryhdytään. Ympäristövahingon sattuessa aiheuttaja on yksiselitteisesti korvausvelvollinen aiheutuneisiin torjunta- ja puhdistuskustannuksiin. Öljyn saastuttama maa-aines tai turve on myös ongelmajätettä, jonka käsittely maksaa paljon. 112 Öljyvahingon sattuessa ensimmäinen toimenpide on vaurion laajuuden kartoitus ja tarvittaessa turpeeseen imeytyksen välitön aloitus. Mikäli vaurio on vakava, tulee samalla ilmoittaa asiasta aluehälytyskeskukseen. Puhelinnumero kaikkialla Suomessa on 112. Ilmoituksen saatuaan aluehälytyskeskus lähettää paikalle pelastuslaitoksen henkilön päättämään tarvittavista toimenpiteistä. Tarvittavien torjuntatoimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen kustantaa vahingon aiheuttaja. Sen sijaan hälytyksestä aiheutuneesta ensikäynnistä ei yleensä laskuteta. Suuremman vahingon kyseessä ollen on syytä ottaa yhteyttä myös urakanantajan työnjohtoon. Ympäristöön päässeen öljyn määrä, laatu ja työmaan sijainti vaikuttavat välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin. Suurin vahinkovaara on 13

16 pohjavesialueilla sijaitsevilla työmailla. Myös vesistöjen ja purojen rannat ja niihin johtavat ojat ovat vaarallisia paikkoja. Tällöin pienikin letkurikko mineraalipohjaista öljyä käyttävässä koneessa voi aiheuttaa pohjavesien tai vesistöjen saastumisen. Sellainen koneessa tapahtunut öljyvuoto, joka on laskenut hydrauliöljysäiliön pinnan hälytystasolle tai koneen polttoaine- tai hydrauliöljysäiliöiden rikkoutuminen aiheuttavat välittömästi toimenpiteitä: Keskeytä toiminta Pysäytä kone välittömästi hätänapilla Paikanna ja tuki vuoto välittömästi Suojaa maaperä lisävahingoilta Tarkasta vahingot Ilmoita pelastuslaitokselle puh. 112 Ryhdy puhdistamaan maastoa öljystä imeyttämällä Säkitä imeytetty turve ja likaantunut maa Polttoaine- ja hydrauliöljysäiliön täyttämisessä työmaalla ja huoltohallilla tulee aina olla huolellinen, ettei aineita pääse luontoon. 7 LAINSÄÄDÄNTÖ Jätehuollon yleislaki on jätelaki, joka koskee muita kuin erityislainsäädännössä (räjähdystarvike-, ydin-, yms. jätteet) tarkoitettuja jätteitä. Jätelain mukaan: Ympäristön roskaaminen ja maaperän saastuttaminen on rangaistuksen uhalla kielletty. Ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa, eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentamista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa. Maaperään ei myöskään saa jättää, päästää tai sijoittaa jätettä eikä muutakaan ainetta 14

17 siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyvyyden melkoista vähentymistä tai muu yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Jos maaperä saastuu, on saastumisen aiheuttajan ilmoitettava siitä viipymättä kunnan ympäristönsuojelulautakunnalle. Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta kieltää päästämästä maahan tai veteen sekä varastoimasta, säilyttämästä tai käsittelemästä öljyä siten, että siitä aiheutuu ilmeinen öljyvahingon vaara. Joka huomaa tai saa tietää öljyvahingon tapahtuneen, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä poliisille tai palokunnalle sekä mahdollisuuksien mukaan sille, jonka hallussa tai hoidossa öljy on. Tietoja jätteiden luokittelusta, käsittelystä ja keräilystä saa mm. kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta. 8 VASTUUT YMPÄRISTÖ- VAHINGOSTA Edellä tarkoitetuista ympäristövahingoista on rangaistusvastuussa vahingon välitön aiheuttaja, siis roskaaja tai saastuttaja tai ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöjä. Roskaantumisen tai saastumisen aiheuttajalla on ensisijainen alueen puhdistamisvelvollisuus. Roskaantuneen alueen toissijainen puhdistamisvastuu vahvistetuilla asema-, rakennus- tai rantakaava-alueilla sekä tiealueilla, ulkoilu- tai moottorikelkkailureitin alueella tai muulla vastaavalla yleisesti käytettäväksi tarkoitetulla alueella kuuluu alueen haltijalle tai reitin pitäjälle. Muilla alueilla roskaantumisen toissijainen puhdistusvastuu kuuluu alueen haltijalle edellyttäen, että puhdistusvelvollisuutta ei ole pidettävä kohtuuttomana. Mikäli puhdistusvelvoite olisi alueen haltijalle kohtuuton, voidaan kunta määrätä puhdistamaan roskaantunut alue. 15

18 Saastuneiden maa-alueiden toissijainen puhdistusvastuu kuuluu alueen haltijalle edellyttäen, että saastuttava toiminta on tapahtunut haltijan tieten tai suostumuksella taikka hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää alueen tila sen hankkiessaan. Korvausvastuun (puhdistaminen, puhdistuskustannusten korvaaminen) jako toisaalta työnantajan ja työntekijän sekä toisaalta asiakkaan ja yrittäjän kesken määräytyy vahingonkorvauslain mukaan (ks. Metsätehon opasta Koneellisen puunkorjuun vastuut ja työturvallisuus). Toisin sanoen metsänhakkuuoikeuden haltijalla on ensisijainen korvausvastuu oman työsuhteisen henkilöstönsä sekä koneyrittäjällä itsensä ja työsuhteisen henkilöstönsä aiheuttamista ympäristövahingoista. Tämän lisäksi metsänhakkuuoikeuden haltijalla on sopimusvastuu korjuun asianmukaisesta toteutuksesta kauppakumppaniinsa metsänomistajaan nähden. Myös urakointisopimus saattaa sisältää täsmennyksiä urakanantajan ja koneyrittäjän väliseen vastuunjakoon. 16

19 Voimassa oleva laki ympäristövahinkojen korvaamisesta on selkiinnyttänyt vastuuta ympäristövahingoista. Laki toissijaisena ei koske vahinkoja, joiden korvaamisesta säädetään jossain muussa laissa. Lain tarkoituksena on helpottaa vahingonkärsijän mahdollisuuksia korvauksien saantiin. Ympäristölaissa tarkoitettavana vahinkona korvataan tietyllä alueella harjoitetusta toiminnasta johtuva vahinko, joka on ympäristölle aiheutunut veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä, hajusta tai muusta vastaavasta häiriöstä. Ympäristölakia tuskin tullaan merkittävästi soveltamaan puunkorjuussa syntyvien vahinkojen selvittelyssä. Jos ympäristövahingon aiheuttamiseen on liittynyt huolimattomuutta vähäisessäkään määrin, on todennäköistä, ettei vahinkoja korvata minkäänlaisista vakuutuksista. 17

20 9 MUISTILISTA Metsätyökoneet huolehdi koneiden kunnosta hanki öljyntorjunnan ensitorjuntakalusto Työmaa pidä työmaa siistinä lajittele jätteet Jätteet tee jätteenkäsittelysuunnitelma toimita jätteet kierrätykseen ja käsittelyyn Vahingon sattuessa selvitä tilanne ryhdy torjuntatoimiin ilmoita aluehälytyskeskukselle ilmoita työnjohdolle 112 Vastuut ympäristövahingoista aiheuttaja korvaa vahingon vakuutus ei yleensä korvaa 18

21 Selkeät keräilykanavat käytetyille voiteluöljyille 1. Ålands Problemavfall Ab, Mariehamn Puh. (018) telefax (018) Kuljetus ja maansiirto Viita Oy Puh. (019) telefax (02) Kuljetus ja maansiirto Viita Oy Puh. (019) telefax (02) Säkkiväline Puhtaanapito Oy, Lahti Puh telefax Säkkiväline Puhtaanapito Oy, Pori Puh telefax Kuljetus ja maansiirto Viita Oy Puh. (019) telefax (02) Maraoil Oy, Jyväskylä Puh. (014) telefax (014) Kuljetus Raukko Ky Puh. (06) , telefax (06) Puh Joensuun Jäteöljy Timo Marttala Ky, Joensuu Puh. (013) telefax (013) Puh Iisalmen Keräysöljy Oy, Iisalmi Puh. (017) telefax (017) Puh Säkkiväline Puhtaanapito Oy, Kello/ongelmajätehuolto Puh telefax Ekokem Oy Ab, PL 181, RIIHIMÄKI Puh. (019) Fax (019) ,

22 20

23 Metsäteho Oy PL 194 (Unioninkatu 17) HELSINKI Puh. (09) Fax (09)

Koneellisen puunkorjuun vastuut ja työturvallisuus

Koneellisen puunkorjuun vastuut ja työturvallisuus Koneellisen puunkorjuun vastuut ja työturvallisuus Oppaan alkuperäinen painos julkaistiin vuonna 1993 Työsuojelurahaston avustuksella. Oppaan laati työryhmä: Markku Halonen, Erkki Hänninen, Simo Jaakkola,

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

MERVEN TEOLLISUUSALUEEN YRITYSTEN JÄTE- HUOLTO- JA KEMIKAALIKARTOITUS

MERVEN TEOLLISUUSALUEEN YRITYSTEN JÄTE- HUOLTO- JA KEMIKAALIKARTOITUS MERVEN TEOLLISUUSALUEEN YRITYSTEN JÄTE- HUOLTO- JA KEMIKAALIKARTOITUS Sirpa Viholainen Ympäristöosaston monisteita 44 2002 EAKR Lähdeviite: Viholainen, S. 2002: Merven teollisuusalueen yritysten jätehuolto-

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2 Tampereen kaupunginvaltuuston päätös 27.5.2013. Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1.7.2013, ja niillä kumotaan aiemmat, 1.1.2007 voimaan

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 (16) NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet

Lisätiedot

Riihimäen, Hausjärven ja Lopen ympäristölinkki 2/2000 Ilmestyy keväisin ja syksyisin.

Riihimäen, Hausjärven ja Lopen ympäristölinkki 2/2000 Ilmestyy keväisin ja syksyisin. Ekokaari - ympäristöasiaa kotikunnastasi Riihimäen, Hausjärven ja Lopen ympäristölinkki 2/2000 Ilmestyy keväisin ja syksyisin. Mihin tarvitaan Ekokaarta? Miten hävitän kännykän? Omaehtoista jätteenkeräystä

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet 1 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena

Lisätiedot

YLEISOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU

YLEISOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU siltojen korjaus LIVI, Sillanrakentamisyksikkö Taitorakenteet-yksikkö YLEISOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU 0506/10 / 11 (korvaa ohjeen 11 8/95) / 99) 1.112 YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...3 1.1 Ohjeen käyttöalue...3

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA

SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA Kartoitus ja arviointi alueen sairaaloiden jätehuollosta Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kestävän kehityksen koulutusohjelma Forssa,

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala ja tavoite... 4 2 Määräysten valvonta... 4 3 Paikalliset olosuhteet ja määritelmät...

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain mukainen ohjauskeino. Laissa on lueteltu ne asiat, joista kunnallisia ympäristönsuojelumäärä-

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain mukainen ohjauskeino. Laissa on lueteltu ne asiat, joista kunnallisia ympäristönsuojelumäärä- VESILAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista

Lisätiedot

Eletään vuoden viimeistä

Eletään vuoden viimeistä Katsaus menneeseen Eletään vuoden viimeistä kuukautta ja ainakin tällä hetkellä Oulussa lumi peittää maan ja ilmassa on pikkupakkasen tuomaa talven tuntua. Päivä on jo lyhyt, alle viisi tuntia, ja lyhenee

Lisätiedot

S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e

S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e Yrittäjä & kuluttajansuoja Kuka vastaa tuotteen virheestä ja miten? Mitä tehdä, kun asiakas vaatii kaupan purkamista? Kuka

Lisätiedot

MAASEUTUMATKAILUKOHDE JOUSLAHDEN KEHITTÄMINEN - OSA-ALUEINA TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

MAASEUTUMATKAILUKOHDE JOUSLAHDEN KEHITTÄMINEN - OSA-ALUEINA TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ Jari Haiko Risto Jouslahti MAASEUTUMATKAILUKOHDE JOUSLAHDEN KEHITTÄMINEN - OSA-ALUEINA TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

10 Jätteiden käsittely kiinteistöllä 11 Yleisötilaisuudet 12 Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa 13 Savuhaitat

10 Jätteiden käsittely kiinteistöllä 11 Yleisötilaisuudet 12 Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa 13 Savuhaitat ORIMATTILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 5.6.2013 ehdotus SISÄLTÖ 1. LUKU Yleiset määräykset 1 Soveltamisala ja tavoite 2 Määräysten valvonta 3 Erityisalueet 2. LUKU Jätevesien käsittely 4 Jätevesien

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot