TARJOUSPYYNTÖ KIELIKOULUTUSPALVELUISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ KIELIKOULUTUSPALVELUISTA"

Transkriptio

1 1(7) Patentti- ja rekisterihallitus Tarjouspyyntö Dnro 373/28/2011 Henkilöstöhallinto TARJOUSPYYNTÖ KIELIKOULUTUSPALVELUISTA 1. Tarjouksen pyytäjä Patentti- ja rekisterihallitus Henkilöstöhallinto Tarjouksen pyytäjästä käytetään tässä yhteydessä lyhennettä PRH. Kuvaus viraston toiminnasta ja organisaatiosta löytyy osoitteesta Hankinnasta on ilmoitettu työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa. Tarjouspyyntö löytyy samasta yhteydestä. Hankinnan diaarinumero on 373/28/2011. Diaarinumeroa pyydetään käyttämään tarjouksen viitteenä. 2. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on PRH:n kielikoulutuspalvelut tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Kielikurssien kohderyhmänä on viraston henkilöstö, johon kuuluu monipuolisesti eri alojen asiantuntijoita ja toimistohenkilöstöä. Hankinta koostuu englannin, ruotsin, saksan ja ranskan eritasoisista (yleiseurooppalainen viitekehys Common European Framework of Reference for Languages) kielikursseista syksylle 2011 ja keväälle Kursseja arvioidaan olevan ko. ajanjaksolla noin 20 kappaletta. Jokainen kurssi koostuu tapaamiskerrasta, ja jokainen tapaamiskerta sisältää kaksi oppituntia. Tapaamiskertojen tulee olla 1,5 tunnin pituisia ja pääsääntöisesti kerran viikossa lomakaudet ja yleiset vapaapäivät joustavasti huomioiden. Kouluttajan ollessa estynyt tunnit siirtyvät pidettäväksi toiseen ajankohtaan. PRH pidättää itselleen oikeuden hankkia optiona: - muitakin kielikoulutuspalveluita kuin tässä kohdassa mainittuja kieliä, mikäli niitä on palvelun tuottajan tarjonnassa (enintään kolme muuta kieltä lukukautta kohden - sopimukselle jatkoa vuodeksi kerrallaan, kuitenkin enintään kaksi kertaa ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen. Hintatarjousta tehtäessä on huomioitava, että optiovuosien hintojen tulee olla samat kuin hankinnan kohteena olevan vuoden hintojen.

2 2(7) 2.1 Kurssien sisältö Kurssien tulee olla konkreettisia ja käytännönläheisiä niin, että opittua kieltä voidaan soveltaa käytäntöön välittömästi. Kurssin sisältöä ja painopistettä suulliseen tai kirjalliseen ilmaisuun on voitava räätälöidä osallistujien toiveiden mukaan. Yleissanaston lisäksi sanastossa voi olla teknisen, juridisen tai asiakaspalvelusanaston painotuksia. Oppituntien valmistelu, mahdolliset välitehtävät ja niiden läpikäynti oppitunnilla sisältyvät kurssiin. Osallistujien osallistumisesta, edistymisestä ja saadusta palautteesta on raportoitava puolivuosittain ja kurssien etenemistä on voitava seurata sähköisesti myös verkon kautta. Uusille osallistujille on tehtävä tarvekartoitus ja lähtötasotesti. Sekä raportointi, sähköinen seuranta että uusien opiskelijoiden tarvekartoitus ja lähtötasotestaus on sisällytettävä kurssihintaan. 2.2 Tilat, välineet ja koulutusmateriaalit Koulutukset toteutetaan PRH:n tiloissa. PRH tarjoaa tiloissaan tavanomaiset kokouslaitteet ja välineet. Koulutuksiin kuuluvan mahdollisen oppikirjan osallistujat kustantavat itse. Muun koulutusmateriaalin tarjoaja voi toimittaa sähköisesti. Muulloin sen kopiointi kustannuksineen kuuluu palvelun tarjoajalle. 2.3 Kulut ja muut korvaukset PRH ei korvaa palvelun tuottajalle koulutuksesta aiheutuvia matka-, yöpymis- tai työvälinekuluja, päivärahoja tai muita vastaavia kuluja ja kustannuksia. Edellä mainitut kustannukset on tarjoajan sisällytettävä tarjoushintaan. 3. Hankintamuoto Hankinta on arvoltaan kansallisen kynnysarvon ylittävä. Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä ja valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus kohdassa 4.4 mainituin vertailuperustein. 4. Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuus sekä tarjousten vertailu Tarjousten käsittely toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu 4. Hankintapäätös 4.1 Tarjoajan kelpoisuuden arviointi Tarjoajien kelpoisuutta arvioidaan tarjoajan lähettämien selvitysten perusteella. Tarjoajan tulee täyttää kaikki alla mainitut vaatimukset. Tarjoaja, joka ei täytä vaatimuksia, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa alla mainitut selvitykset:

3 3(7) Kauppa- ja ennakkoperintärekisteri, työnantajarekisteri sekä arvonlisäverovelvollisuus Vaatimus: Tarjoajan tulee olla merkitty kauppa-, ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin. Selvitys: Tarjoajan oma ilmoitus vaatimuksen täyttymisestä, minkä PRH tarkistaa. Vaatimus: Tarjoajan tulee olla arvonlisäverovelvollinen. Selvitys: Tarjoajan oma ilmoitus vaatimuksen täyttymisestä, minkä PRH tarkistaa Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Vaatimus: Tarjoaja on suorittanut verot ja sosiaaliturvamaksut. Selvitys: Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa veroviranomaisen antama todistus. Vaatimus: Tarjoaja on suorittanut lakisääteiset eläkevakuutusmaksut. Selvitys: Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa vakuutusyhteisön tai laitoksen antama todistus maksujen suorittamisesta. Tarjoajan suorituskyky Vaatimus: Tarjoajayrityksellä tulee olla riittävästi kokemusta vastaavankaltaisista kielikoulutustehtävistä viimeisen kolmen vuoden ajalta ( ). Selvitys: Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa selvitys tarjoajan kielikoulutustehtävien toimeksiannoista viimeiseltä kolmelta vuodelta ( ). Selvityksestä tulee käydä ilmi vähintään seuraavat tiedot: - koulutettavien organisaatioiden nimet - koulutuksen sisällön pääpiirteittäinen kuvaus - asiakkaiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot Vaatimus: Tarjoajayrityksellä tulee hallita monipuolisesti eri opetusmenetelmiä. Selvitys: Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa selvitys tarjoajan käyttämistä erilaisista opetusmenetelmistä. Vaatimus: Tarjottavilla kouluttajilla tulee olla korkeakoulututkinto ja pedagoginen pätevyys. Selvitys: Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa selvitys tarjottujen kouluttajien koulutuksesta. Vaatimus: Tarjoajalla tulee olla sähköinen koulutuksen seurantajärjestelmä, jonka kautta PRH:lla on mahdollisuus seurata kurssien etenemistä verkossa. Selvitys: Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa selvitys sähköisestä seurantajärjestelmästä. 4.2 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjouksen tulee täyttää tarjouspyynnön vaatimukset sekä sisällöllisesti että muodollisesti. Tarjous ei saa olla ehdollinen; tarjous tulee laatia huomioiden tarjouspyynnössä ja liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa olevat ehdot ja vaatimukset. 4.3 Tarjouksen sisältö Tarjouksessa pyydetään esittämään ainakin seuraavat tiedot: - Tiedot tarjoajasta

4 4(7) - palvelun tarjoajan esittely lyhyesti ml. kokemus toimialalta - kuvaus miten tarjoaja tuottaa tarjouspyynnössä määritellyt palvelut - yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa (puhelinnumero ja sähköpostiosoite) - kuvaus, miten palautetta kerätään, asiakastyytyväisyyttä seurataan ja miten ko. tietoja hyödynnetään - Tiedot tarjottavasta palvelusta - hankinnan kielikurssien kokonaishinta 30 oppitunnin kokonaisuudesta (yksi kurssi eli 15 tapaamiskertaa) - hankinnan kielten oppitunnin hinta - tarjottujen kouluttajien saamien palautteiden keskiarvot hankinnan kielistä vuodelta 2010 desimaalin tarkkuudella Hinnat pyydetään ilmoittamaan ilman arvonlisäveroa. Kurssien hinnan on oltava sama kaikille eritasoisille hankinnan kohteena oleville kielille. Lisäksi on ilmoitettava ko. kielten yksittäisen oppitunnin hinta. Tarjoajia pyydetään toimittamaan tarjouksessaan riittävä informaatio asioista, jotka tarjouspyynnön kohdan 4.1 mukaisesti ovat tarjoajien kelpoisuuden arvioinnin ja kohdan 4.4 tarjousten vertailukriteereinä ja siten hankinnan valintaperusteina. Tarjouksen on oltava voimassa saakka. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset liitteineen ovat päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli tarjouksessa niitä on, ne on selkeästi merkittävä erillisiin liitteisiin maininnalla tästä. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Osatarjoukset, vaihtoehtoiset tarjoukset ja alihankinnat PRH edellyttää, että tarjous annetaan koko hankinnasta. Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Hankinnan kohteena olevan palvelun tuottamisessa ei ole sallittua alihankkijoiden käyttö. Sopimusta ei myöskään saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman PRH:n lupaa. 4.4 Tarjousten vertailu Tarjouksista valitaan se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta valittaessa arviointiperusteina käytetään seuraavia kriteereitä: Hinta 60 p. 60 p. - kokonaishinta / kurssi (30 oppituntia) 30 p. - oppitunnin hinta 30 p. Laatu 40 p. 40 p. - tarjottujen kouluttajien saama asiakaspalaute Maksimipisteet yhteensä 100 p. Hintapisteet lasketaan vertaamalla kunkin tarjoajan antamaa hintaa halvimpaan tarjottuun hintaan. Halvin tarjous saa siten täydet 60 pistettä. Hintapisteet lasketaan kaavalla:

5 5(7) H 1 = halvimman tarjouksen vertailuhinta H 2 = vertailtavan tarjouksen vertailuhinta X = hintapisteet (H 1 / H 2 ) x maksimipisteet = X Laatupisteet saadaan laskemalla tarjottujen kouluttajien saamien asiakaspalautteiden keskiarvot desimaalin tarkkuudella yhteen kielittäin vuodelta 2010: max. englanti keskiarvo ko. kouluttajien palautteista (välillä 1-5 x 2) 10 p. ruotsi keskiarvo ko. kouluttajien palautteista (välillä 1-5 x 2) 10 p. saksa keskiarvo ko. kouluttajien palautteista (välillä 1-5 x 2) 10 p. ranska keskiarvo ko. kouluttajien palautteista (välillä 1-5 x 2) 10 p. Yhteensä 40 p. Mikäli arviointiasteikkona on käytetty muuta kuin viisiportaista asteikkoa, palautteiden keskiarvot skaalataan 1-5 asteikolle PRH:n toimesta. Laatupisteet lasketaan siten, että parhaimmat laatupisteet saaneelle tarjouksella annetaan laskennallisesti maksimilaatupisteet, mikäli ko. tarjous ei saa vertailussa maksimipisteitä. Muiden tarjousten laatupisteet kerrotaan samalla kertoimella. L 1 = maksimilaatupisteet L 2 = parhaan laatutarjouksen pisteet Y= kerroin, millä kaikkien tarjousten laatupisteet kerrotaan L 1 /L 2 =Y Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tarjoukseksi valitaan parhaat kokonaispisteet (hintapisteet + laatupisteet) saanut tarjous. 4.5 Hankintapäätös Hankintapäätös pyritään tekemään mennessä. PRH pidättää itsellään oikeuden myös hylätä kaikki tarjoukset. 5. Tarjouksen toimittaminen Tarjous tulee toimittaa kirjallisesti suomen- tai ruotsinkielisenä Patentti- ja rekisterihallitukselle viimeistään klo mennessä. Tarjouskuoreen tai sähköpostiviestin otsikkoon on merkittävä Kielikoulutukset / Henkilöstöhallinto / Dnro 373/28/2011. Tarjous tulee ensisijaisesti lähettää sähköpostitse osoitteeseen edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Tarjouksen voi toimittaa myös osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, Kirjaamo PL 1140 (Arkadiankatu 6 A) Helsinki.

6 6(7) Määräajan päättymisen jälkeen toimitetut tarjoukset hylätään. 6. Lisätiedot Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee tehdä kirjallisesti ja lähettää osoitteella Kysymysten tulee olla PRH:ssa viimeistään klo Vastaukset kysymyksiin toimitetaan sähköpostilla viimeistään kaikille, jotka ovat toimittaneet yhteystietonsa PRH:lle tätä tarkoitusta varten. Helsingissä Patentti- ja rekisterihallitus Hallinto Esko Inkinen Henkilöstöjohtaja Mari-Anne Manninen Henkilöstön kehittämispäällikkö Liitetaulukko Tarjoajan kelpoisuuden tarkistaminen ja tarjousvertailu

7 7(7) Tarjoaja voi käyttää tarjouksessa allaolevaa listaa ja viitata toimittamiinsa liitteisiin kohdassa 1. Kohdan 2 täyttää PRH. Tarjoajan nimi 1. Tarjoajan kelpoisuuden tarkistaminen (kyllä/ei) Vakuutus siitä, että hankintalain 53 :n poissulkemisperusteita ei ole Vakuutus siitä, että lakisääteiset verot ja maksut on suoritettu Y-tunnus ja rekisteröityminen kauppa-, ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin, alv-velvollinen Pystyy tarjoamaan hankinnan kohteen mukaiset palvelut Yritys toiminut kolmen vuoden ajan kielikoulutustehtävissä Referenssiluettelo vastaavista kielikoulutuksista vuosilta Hallitsee monipuolisesti eri opetusmenetelmiä Kouluttajilla korkeakoulututkinto ja pedagoginen pätevyys Tarjoajalla sähköinen koulutuksen seurantajärjestelmä TULOS (kyllä/ei) 2. Tarjousvertailu Tarjoajan nimi Hinta (yhteensä 60 pistettä). Kokonaishinta / kurssi (30 oppituntia) koskien ruotsin, englannin, saksan ja ranskan eritasoisia kursseja Oppitunnin hinta koskien ruotsin, englannin, saksan ja ranskan eritasoisia oppitunteja Laatu (yhteensä 40 pistettä). Asiakaspalaute vuodelta 2010 Englanti Ruotsi Saksa Ranska TULOS VOITTAJA

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. TARJOUSPYYNTÖ: SIIRTOKELPOISEN TILAELEMENTTIRAKENNUKSEN VUOKRAUS Pyydämme tarjoustanne siirtokelpoisen tilaelementtirakennuksen vuokrauksesta Tuusulan Hyökkälän alakoulun tilapäisiksi väistötiloiksi tarjouspyynnön

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kuntoutuksen palveluntuottajille KOHDENNETTU TARJOUSPYYNTÖ KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISISTA TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 24/2013 1 (8) KEMI-TORNION SEUDUN HANKINTAPALVELUT Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keminmaan kunta hyvinvointipalvelut SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot